www.ebookgigs.

com

www.ebookgigs.com

www.ebookgigs.com

Metodologia badań psychologicznych
Jerzy Brzeziński

W Y D A W N I C T W O
W A R S Z A W A

N A U K O W E
2 0 0 4

PWN

Projekt okładki i stron tytułowych Karolina Lijklema Redaktor Małgorzata Kasprzewska Redaktor techniczny Teresa Skrzypkowska

Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o. Warszawa 1996 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2003 ISBN 83-01-14041-0 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 lei.: (0 22) 695 43 21 faks:(0 22)695 40 31 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Wydanie V Arkuszy drukarskich 42,75 Druk ukończono w lipcu 2004 r. Druk i oprawa: Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex" Sp. z 0.0. 87-100 Toruń, ul. Gen. Sowińskiego 2/4

Spis treści
Wprowadzenie: dlaczego metodologia? ................................................... .
1. Ró ne rozumienia metodologii ...................................................................................... 2. Dwa cele nauczania metodologii .................................................................................... 2.1. Znajomość biema ................................................................................. -................. 2.2. Znajomość czynna................................................................................................... 3. Podstawowa literatura z zakresu metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych

15
15 17 18 20 23

Część I. NATURA PROCESU BADAWCZEGO W PSYCHOLOGII
Rozdział 1. Struktura procesu badawczego w psychologii ....................
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wprowadzenie.................................................................................................................. Cele poznania naukowego — zewnętrzne i wewnętrzne ................................................... Schemat poznania naukowego .......................................................................................... Etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych (wg M. Bunge'a).................. Struktura procesu badawczego w psychologii (ujęcie własne) ...................................... Między „odkryciem" a „uzasadnieniem" .......................................................................... Podsumowanie..................................................................................................................

29
29 30 34 35 37 44 46

Rozdział 2. Zewnętrzne determinanty procesu badawczego w psychologii — psychologia a praktyka społeczna.........................................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Między zewnętrznymi a wewnętrznymi uwarunkowaniami procesu badawczego w psy chologii ........................................................................................................................... 3. Psychologia stosowana czy stosowanie psychologii — jedna, albo wiele psychologii? . .

48
48 49 51

4. Psychologia a model tzw. nauk praktycznych................................................................... 5. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą nauki ...................................... 6. Podsumowanie ..................................................................................................................

57 60 62

Rozdział 3. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (I) — wpływ świadomości metodologicznej na rezultaty procesu badaw czego ............................................................................................................
1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Trafność badania psychologicznego .................................................................................. 2.1. Trafność wewnętrzna ............................................................................................ 2.2. Trafność zewnętrzna................................................................................................ 3. Proces badawczy w kontekście świadomości metodologicznej .......................................... 4. Poza kontekstem świadomości metodologicznej ................................................................ 5. Podsumowanie..................................................................................................................

64
64 65 65 68 71 82 86

Rozdział 4. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (II) — badanie psychologiczne jako interakcja: „badacz-osoba badana" . . . .
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Osobliwości badania psychologicznego (wg S. Rosenzweiga)............................................ 3. Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interper sonalnych badacza OIB (wg R. B. Rosenthala) ................................................................ 3.1. Pojęcie efektu oczekiwań interpersonalnych badacza OIB — efekt Golema i efekt Galatei.......................................................................................................... 3.2. Czynniki kształtujące OIB........................................................................................ 3.3. Rosenthala teoria czterech czynników pośredniczących w powstawaniu OIB . . . . 3.4. Zapobieganie występowaniu efektu OIB.................................................................. 4. Postrzeganie przez osobę badaną sytuacji badawczej ...................................................... 4.1. Status motywacyjny osoby badanej, SM .................................................................. 4.2. Koncepcja wskazówek sugerujących osobie badanej treść hipotezy badawczej WSH (wg M. T. Ome'a)................................................................................................... 4.2.1. Charakterystyka zmiennych WSH ................................................................ 4.2.2. Trzy procedury kontroli WSH ..................................................................... 4.2.2.1. Badanie posteksperymentalne........................................................ 4.2.2.2. Niby-eksperyment ......................................................................... 4.2.2.3. Symulacja eksperymentalna .......................................................... 4.2.3. Nowe plany eksperymentalne do badania efektów WSH ............................. 4.3. Koncepcja lęku osoby badanej przed oceną wystawianą przez badacza, LPO (wg M. J. Rosenberga) ......................................................................................................... 4.3.1. LPO jako zmienna pośrednicząca ............................................................ 4.3.2. Dwie metody badania wpływu LPO na wyniki badania psychologicznego . 4.3.2.1. Metoda powtórnego przeprowadzenia badania wg zmienionego scenariusza.................................................................................... 4.3.2.2. Metoda manipulowania pobudzeniem emocjonalnym ................. 4.3.3. Czynniki wyzwalające u osób badanych LPO.............................................. 4.4. Czy osoba badana nastawiona jest na współpracę z badaczem?.............................. 4.5. Oczekiwania interpersonalne osoby badanej formułowane pod adresem badacza, OIOB ........................................................................................................ 5. Powiązaraa między zmiennymi kontekstu psychologicznego badania psychologicznego . 6. Podsumowanie..................................................................................................................

88
88 89 89 89 90 93 94 95 95 96 96 103 104 105 106 106 109 109 112 112 114 116 118 120 121 124

Rozdział 5. Etyczne problemy psychologii (I) — między kodeksem etycznym a laboratorium............................................................................
1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Szczególnie etycznie wątpliwe aspekty działalności badawczej psychologa ....................... 2.1. Okłamywanie osób badanych.................................................................................... 2.2. Nara anie osób badanych na cierpienie, wstyd, lęk przed oceną oraz zani anie ich samooceny ............................................................................................................... 2.3. Psycholog (wykładowca i egzaminator) a student w roli osoby badanej.................... 3. Informowanie społeczności uczonych o uzyskanych rezultatach badawczych..................... 3.1. Ukrywanie niedoskonałości warsztatowych ............................................................ 3.2. Kłopoty z trafnością zewnętrzną............................................................................... 3.3. Nastawienie na potwierdzanie hipotez — „pomaganie" hipotezom ......................... 3.4. Intersubiektywna kontrolowalność rezultatu badawczego — problem repetycji badań psychologicznych ..................................................................................................... 4. Podsumowanie..................................................................................................................

125
125 129 132 138 142 144 145 147 148 150 152

Rozdział 6. Etyczne problemy psychologii (II) — między kodeksem etycznym a praktyką społeczną .................................................................
1. 2. 3. 4. Wprowadzenie................................................................................................................... Rezultat badawczy jako podstawa praktycznego działania .................................................. Psycholog jako nauczyciel i mistrz -— jedność badania i nauczania .................................. Testy psychologiczne w rękach psychologa .................................................................... 4.1. Test psychologiczny i jego u ytkownik ................................................................. 42. Adaptacja obcego testu ............................................................................................ 4.3. Intencja twórcy testu a zakres jego rzeczywistych zastosowań ................................. 4.4. Prawa osoby badanej ............................................................................................ 4.5. Uwagi końcowe ....................................................................................................... 5. Podsumowanie ................................. '. ...............................................................................

154
154 155 157 165 166 169 172 175 178 178

Część II ZMIENNE — PROBLEMY — HIPOTEZY
Rozdział 7. Zmienne i ich operacjonalizacja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

.........................................

183
183 184 186 188 189 192 195 195 198 200 203 203 204 205

Wprowadzenie .................................................................................................................. Pojęcie zmiennej............................................................................................................... Konstrukcja mnogościowa zmiennej ilościowej ............................................................ S. S. Stevensa klasyfikacja zmiennych: nominalne, porządkowe, interwałowe i ilorazowe Zmienne — zale ne i niezale ne. Klasyfikacja zmiennych ................................................ Zasady wprowadzania terminów teoretycznych do nauk empirycznych (wg J. Kmity) . Wskaźniki......................................................................................................................... 7.1. Pojęcie wskaźnika — wskaźniki rzeczowe i definicyjne .......................................... 7.2. Klasyfikacja wskaźników (wg S. Nowaka) .......................................................... 7.3. Moc rozdzielcza wskaźników empirycznych ............................................................ 8. Wyniki uzyskane na skalach narzędzi pomiarowych jako wskaźniki zmiennych ilościowych 8.1. Zało enia dotyczące natury narzędzia pomiarowego n ............................................. 8.2. Pojęcie funkcji operacyjnej....................................................................................... 8.3. Pojęcie idealnego narzędzia md ............................................................................

9. Nowe ujęcie problemu operacjonalizacji zmiennych psychologicznych (wg E. Homowskiej) 9.1. Istota procedury operacjonalizacji............................................................................ 9.1.1. Czynnik — wielkość — zmienna................................................................ 9.1.2. Podstawowe zało enia.................................................................................. 9.2. Etapy procedury operacjonalizacji ....................................................................... 9.2.1. Rekonstrukcja czynnika teoretycznego; konstrukcja wielkości...................... 9.2.2. Konceptualizacja wielkości, dobieranie wskaźników, konstruowanie zmiennej 9.2.3. Dobór narzędzia pomiarowego i pomiar zmiennej ................................... 9.3. Analiza przykładu.................................................................................................... 10. Podsumowanie................................................................................................................

206 206 207 208 209 209 211 213 214 215

Rozdział 8. Problemy badawcze i hipotezy badawcze

...........................

216 216
216 218 220 223 225 226 227

1. Wprowadzenie.......................................................................................................
2. Problem badawczy jako pytanie — cechy dobrze sformułowanego problemu badawczego 2.1. Pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia ....................................................... 2.2. N. Bemapa klasyfikacja pytań................................................................................... 3. Klasyfikacja problemów badawczych................................................................................ 4. Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze — cechy dobrze sformułowanej hipotezy 5. Klasyfikacja hipotez badawczych ..................................................................................... 6. Podsumowanie..................................................................................................................

Część III. W STRONĘ METOD STATYSTYCZNYCH
Rozdział 9. Próba .................................................................................................
1. 2. 3. 4. Wprowadzenie.................................................................................................................. Dlaczego próba zło ona z ochotników jest stronnicza?..................................................... Próba kwotowa................................................................................................................. Próba losowa.................................................................................................................... 4.1. Pojęcie operatu losowania i mechanizmu losowania ............................................ 4.2. Jak posługiwać się tablicami liczb losowych ........................................................ 4.3. Odmiany schematów losowania próby ..................................................................... 4.3.1. Losowanie nieograniczone indywidualne ........................................................ 4.3.2. Losowanie systematyczne indywidualne ........................................................ 4.3.3. Losowanie warstwowe ................................................................................... 4.3.4. Losowanie grupowe ....................................................................................... 4.3.5. Losowanie wielostopniowe............................................................................. 4.4. Testowanie losowości próby ................................................................................ 4.5. Wyznaczanie niezbędnej wielkości próby — przykład ze schematem losowania nieograniczonego indywidualnego............................................................................ 5. Podsumowanie..................................................................................................................

231
231 232 234 236 238 239 240 240 240 241 242 243 244 246 248

Rozdział 10. Miary siły związku między zmiennymi — wybrane zagad nienia ....................................................................................................................
ł. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Związek liniowy versus związek krzywoliniowy ...............................................................

249
249 250

3. Metoda oceny „liniowości" i „odchylenia od liniowości" związku dwóch zmiennych . . 4. Wybór optymalnej miary siły związku między zmiennymi ............................................... 5. Podsumowanie ..................................................................................................................

251 25 6 25 9

Rozdział 11. Testy istotności ró nic — wybrane zagadnienia ...............
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Waninki poprawnego stosowania testów istotności ró nic w badaniach empirycznych . 2.1. Respektowanie zasady randomizacji ...................................................................... 2.2. Grupy (dane) niezale ne versus grupy (dane) zale ne............................................... 23. Respektowanie zało enia o rozkładzie zmiennej zale nej w populacji ..................... 2.4. Problem homogeniczności (jednorodności) porównywanych grup ............................ 2.5. Skala pomiarowa zmiennej zale nej ...................................................................... 2.6. Liczba porównywanych grup ................................................................................... 2.7. Du e N versus małe W............................................................................................ 3. Wybór optymalnego testu statystycznego — grupy (dane) niezale ne ............................... 3.1. Najbardziej rozpowszechnione testy statystyczne w praktyce badawczej psychologów 3.2. Algorytm wyboru optymalnego testu ....................................................................... 4. Wybór optymalnego testu statystycznego — grupy (dane) zale ne.................................... 4.1. Najbardziej rozpowszechnione testy statystyczne w praktyce badawczej psychologów 4.2. Algorytm wyboru optymalnego testu ....................................................................... 5. Podsumowanie...................................................................................................................

260
260 261 261 262 263 264 265 265 266 267 267 272 273 273 277 277

Część IV. MODELE SPRAWDZANIA HIPOTEZ
Rozdział 12. Model eksperymentalny (E) .................................................... 282
282 284 284 290 292 296 303 304 307 309 313 313 318 322 323 323 323 325 326

1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Charakterystyka modelu eksperymentalnego (E) ................................................................ 2.1. Model eksperymentalny (E) a model quasi-eksperymentalny (qE) ............................ 2.2. Pojęcie kontroli zmiennych niezale nych.................................................................. 2.2.1. Dwie metody kontroli zmiennych niezale nych stosowane w planach jedno-jednozmiennowych, dwuwartościowych („0-1")............................................ 2.2.2. Statystyczny aspekt kontroli zmiennych — analiza wariancji zmiennej zale nej 2.3. Znaczenie randomizacji ............................................................................................ 2.4. Rola instrukcji maskujących cel eksperymentu w psychologii („decepcja")............... 2.5. Realizm yciowy i realizm psychologiczny .............................................................. 3. Pojęcie planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego ............................................. 4. Trafność planu eksperymentalnego i czynniki ją zakłócające ............................................. 4.1. Trafność wewnętrzna i czynniki ją zakłócające ........................................................ 4.2. Trafność zewnętrzna i czynniki ją zakłócające ..................................................... 4.3. Statystyczny kontekst trafności ............................................................. -.................. 4.4. Odniesienie do teorii................................................................................................ 5. Odmiany planów eksperymentalnych................................................................................. 5.1. Plany jedno-jednozmiennowe, dwuwartościowe („0 -1")........................................... 5.1.1. Plan 1. — z grupą kontrolną, z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej......................................................................................................... 5.1.2. Plan 2. — z grupą kontrolną, bez pomiaru początkowego zmiennej zale nej

5.1.3. Plan 3. — z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej w ró nych grupach ............................................................................................ 5.1.4. Plan 4. — czterogrupowy, Solomona ........................................................... 5.1.5. Plan 5. — trzygrupowy, z podwojonym pomiarem początkowym i jednym pomiarem końcowym zmiennej zale nej....................................................... 5.1.6. Plan 6. — czterogrupowy, z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej na ró nych grupach .................................................................... 5.2. Ograniczenia planów „0-1" ...................................................................................... 5.3. Piany jedno-wielozmiennowe, wielowartościowe — kilka uwag wprowadzających . 6. Ocena istotności zmiennych niezale nych w modelu eksperymentalnym ........................... 6.1. Poziom istotności statystycznej a a faktyczna istotność zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) dla danej zmiennej zale nej Y .................................................. 6.1.1. Jak liczne powinny być grupy: eksperymentalna i kontrolna? Du a próba versus mała próba.............................................................................................. 6.1.2. Nastawienie na kontrolę błędu I lub II rodzaju ............................................ 6.2. Wskaźniki istotności zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) ....................... 7. Podsumowanie ..................................................................................................................

327 328 332 332 333 334 337 337 337 338 340 341

Rozdział 13. Model wielokrotnej regresji (MR) ........................................
1. Wprowadzenie — model analizy wariancji (ANOVA) a model wielokrotnej regresji (MR) 2. Zmienne (niezale ne) ilościowe w liniowym modelu MR ............................................. 2.1. Podstawowe odmiany MR........................................................................................ 2.1.1. Model liniowy: jedno-jednozmiennowy .................................................. 2.1.2. Model liniowy: jedno-wielozmiennowy....................................................... 2.2. Wprowadzenie interakcji zmiennych ilościowych do modelu MR ........................... 3. Zmienne jakościowe w modelu MR — konstruowanie zmiennych instrumentalnych . . . 3.1. Jedna zmienna dwukategorialna — analiza przykładu: test r, test F, współczynnik korelacji r ............................................................................................................. 3.2. Jedna zmienna wielokategohalna.............................................................................. 3.2.1. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania zero-jedynkowego............. 3.2.2. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania quasi-eksperymentalnego 3.2.3. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania ortogonalnego ................... 3.3. Dwie zmienne wielokategorialne — zagadnienie interakcji miedzy zmiennymi jakościo wymi........................................................................................................................ 3.3.1. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania ortogonalnego ................... 3.3.2. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania quasi-eksperymentalnego . 3.3.3. Interakcja między zmiennymi jakościowymi a kodowanie zero-jedynkowe . 3.4. Kodowanie interakcji wielu zmiennych jakościowych .............................................. 4. Ustalenie porządku istotnościowego w obrębie zmiennych niezale nych wprowadzonych do modelu MR ................................................................................................................. 5. Podsumowanie ..................................................................................................................

343
343 346 346 347 354 362 363 363 370 370 379 388 396 398 402 423 425 426 429

Rozdział 14. Model ex post facto (EPF) ..................................................

431
431 431 432 432 438 443

1. Wprowadzenie................................................................................................................... 2. Model eksperymentalny a model EPF............................................................................... 3. Dwie odmiany modelu EPF.............................................................................................. 3.1. Odmiana eksploracyjna (EPF-E) .............................................................................. 3.2. Odmiana konfirmacyjna (EPF-K)............................................................................. 4. Zbieranie i opracowywanie danych empirycznych pochodzących z wywiadów ................

10

4.1. Opracowanie schematu zbierania danych za pomocą wywiadu..................................... 4.2. Przeszkolenie osób prowadzących wywiady oraz sędziów kompetentnych . . . . 4.3. Przygotowanie skal szacunkowych i ich akceptowanie przez badacza .......................... 5. Ocena istotności zmiennych w modelu EPF ................................................................................ 6. Wady i zalety modelu EPF ............................................................................................................. 7. Podsumowanie....................................................................................................................................

443 445 447 449 450 451

Część V. PODSTAWY KONSTRUKCJI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH I INTERPRETACJI ILOŚCIOWEJ DANYCH TESTOWYCH
Rozdział 15. Rzetelność i błąd standardowy pomiaru.................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................................... 2. Zało enia klasycznej teorii testów psychologicznych .............................................................. 3. Odmiany błędu standardowego ....................................................................................................... 3.1. Błąd pomiaru wyniku otrzymanego ..................................................................................... 3.2. Błąd estymacji wyniku prawdziwego................................................................................... 3.3. Błąd pomiaru wyniku prawdziwego..................................................................................... 3.4. Błąd prognozy.......................................................................................................................... 3.5. Błąd zastąpienia ....................................................................................................................... 3.6. Analiza porównawcza błędów ............................................................................................... 3.7. Punktowa i przedziałowa estymacja wyniku prawdziwego ............................................. 4. 5. 6. 7. 8. Sześć emirycznych metod estymacji rzetelności testu psychologicznego ................................ Metody oparte na porównaniu dwukrotnego badania tym samym testem .............................. Metody oparte na porównaniu form alternatywnych (równoległych) testu.............................. Metody oparte na porównaniu części (np. połówek) tego samego testu ................................. Metody oparte na analizie właściwości statystycznych pozycji testowych .............................. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. Wzory K-R 20 i KR 21 Kudera i Richardsona ................................................................ Wzór Cronbacha...................................................................................................................... Podejście Hoyta ....................................................................................................................... Podejście Lorda i Novicka oraz Cronbacha, Gleser, Nandy i Rajaratnama................. Podejście Winera..................................................................................................................... Podejście Brzezińskiego .........................................................................................................

455
455 458 461 461 462 462 462 463 463 464 466 468 470 47 1 473 473 475 476 480 484 491 491 493 499 499 500 500 50 5

8.6.1. Uwagi krytyczne o dotychczasowych ujęciach problemu rzetelności testu . 8.6.2. Wskaźnik DT ............................................................................................................. 9. M e t o d y o p a r t e n a a n a l i z i e z w i ą z k u p o z y c j i t e s t o w y c h z o g ó l n y m w y n i k i e m t e s t u . . . . 9.1. W z ó r S p e a r m a n a - B r o w n a ....................................................................................................... 9.2. Wzór Gulliksena ................................................................................................................ 10. Metody oparte na badaniu stopnia zgodności sędziów kompetentnych (współczynnik W-Kendalla) ........................................................................................................................................ 11. Podsumowanie................................................................................................., .................................

Rozdział 16. Moc dyskryminacyjna pozycji testowych................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................................... 2. Trzy wskaźniki mocy dyskryminacyjnej pozycji testowych .......................................................

507
507 507

11

2.1. Współczynnik korelacji punktowo-czteropolowej — korzystanie z tablic Jurgensena 2.2. Współczynnik korelacji punktowo-dwuseryjnej ..................................................... 2.3. Współczynnik korelacji dwuseryjnej — korzystanie z tablic Flanagana (metoda dol nych i górnych 27% próby)..................................................................................... 2.4. Sprowadzanie pozycji wielokategorialnej do postaci dwukategorialnej (metoda Edwardsa-Kilpatricka) .................................................................................................. 3. Podsumowanie..................................................................................................................

507 509 510 511 513

Rozdział 17. Trafność..................................................................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Cztery aspekty trafności.................................................................................................... 2.1. Trafność kryterialna................................................................................................. 2.2. Trafność treściowa (wewnętrzna)............................................................................. 3. Trafność teoretyczna (wg L. J. Cronbacha i P. E. Meehla) .............................................. 4. Aspekt zbie ny (konwergentny) i ró nicowy (dyskryminatywny) trafności — analiza ma cierzy „wielu cech — wielu metod" D. T. Campbella i D. W. Fiskego .......................... 4.1. Aspekt zbie ny i aspekt ró nicowy trafności ....................................................... 4.2. Metoda „klasyczna" analizy macierzy WCWM ..................................................... 4.3. Wykorzystanie wielowymiarowych modeli statystycznych do analizy macierzy WCWM.................................................................................................................... 5. Badanie trafności z wykorzystaniem modelu analizy czynnikowej (tzw. trafność czynniko wa) ................................................................................................................................. 6. Podsumowanie..................................................................................................................

514
514 516 517 519 520 525 525 527 530 532 534

Rozdział 18. Standaryzacja — obiektywność — normalizacja ...............
1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Standaryzacja i obiektywność testu................................................................................... 3. Skale standardowe oparte na modelu rozkładu normalnego.............................................. 3.1. Skala tenowa (7) ..................................................................................................... 3.2. Skala stenowa.......................................................................................................... 4. Porównanie skal standardowych........................................................................................ 5. Podsumowanie..................................................................................................................

536
536 537 539 539 541 543 545

Rozdział 19. Analiza profilów psychometrycznych — porównania intraindywidualne i interindywidualne..............................................................
1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Analiza intraprofilowa ...................................................................................................... 2.1. Wykaz stosowanych oznaczeń i wzorów pomocniczych ........................................ 2.2. Wykreślenie profilu otrzymanego (P) oraz profilu górnych (P-g) i profilu dolnych (P-d) granic przedziałów ufności.............................................................................. 2.3. Analiza dyspersji profilu — wskaźnik: G-D . . .".................................................... 2.4. Analiza odchyleń wyników poszczególnych testów (7i) od średniego profilu (P) — wskaźnik: Ti-P....................................................................................................... 2.4.1. Średnia obliczona z uwzględnieniem testu 71,................................................ 2.4.2. Średnia obliczona bez uwzględnienia testu 7",.............................................. 2.5. Ocena istotności ró nic wyników dwóch testów: 7/ i Tj — wskaźnik: d(T, - 7}) . 3. Analiza interprofilowa ......................................................................................................

548
548 549 549 551 553 555 555 557 558 559

12

3.1. Współczynnik G-Holleya i Guilforda — testy dychotomiczne („0, 1") .................... 3.2. Współczynnik GT-Vegeiiusa — testy trychotomiczne („-1, 0, +1") ......................... 3.3. Współczynnik rsp-Vegeliusa dla testów o wynikach wyra onych na skali dwubiegu nowej ...................................................................................................................... 3.4. Wykorzystanie współczynnika korelacji rangowej <rs-Spearmana lub /r-Kendalla) dta testów wielopunktowych ...................................................................................... 3.5. Współczynnik rc^Cohena dla wyników testowych wyra onych na skalach stan dardowych ............................................................................................................ 3.5.1. Wyniki testowe wyra one na jednolitej skali standardowej ........................... 3.5.2. Wyniki testowe wyra one na ró nych skalach standardowych ..................... 4. Podsumowanie .................................................................................................................

559 562 564 566 568 568 571 574

Rozdział 20. Problemy adaptacji kulturowej testów.....................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Czy testy psychologiczne powstałe w warunkach innej kultury powinny być poddane adap tacji kulturowej?............................................................................................................... 2.1. Dystynkcja: emic — etic ......................................................................................... 2.2. Czy mo liwe jest skonstruowanie testu neutralnego kulturowo — problem testów: culture-free, culture-fair oraz culture-reduced .......................................................... 2.3. Znaczenie back translation ...................................................................................... 2.4. Transkrypcja — translacja — trawestacja — parafraza — rekonstrukcja................. 3. Sprawdzanie równowa ności testów (wg R. Ł. Drwala).................................................... 4. Konteksty adaptacji kulturowej testów.............................................................................. 4.1. Kontekst teorii psychologicznej................................................................................ 4.2. Kontekst psychometryczny .................................................................................... 4.3. Kontekst celu .......................................................................................................... 4.4. Kontekst doświadczenia kulturowego osoby badanej ................................................ 4.5. Kontekst świadomości społecznej............................................................................. 4.6. Kontekst kwalifikacji zawodowych u ytkownika testu.............................................. 4.7. Kontekst u ycia....................................................................................................... 5. Podsumowanie..................................................................................................................

576
576 576 577 579 581 583 584 586 588 589 590 592 593 594 594 595

Podziękowania...................................................................................................... Nota bibliograficzna ............................................................................................ Dodatek A. Jak pisać raport z badań psychologicznych? .......................... Dodatek B. Tablice statystyczne i psychometryczne ..............................
Tablica 1. Liczby losowe................................................................................................ Tablica 2. Dystrybuanta rozkładu normalnego................................................................. Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu t Studenta......................................................... Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu / ................................................................... Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F Snedecora...................................................... Tablica 6a. Wartości krytyczne statystyki k' testu serii Walda-Wolfowitza ..................... Tablica 6b. Wartości krytyczne statystyki k" testu serii Walda-Wolfowitza ...................... Tablica 7. Wartości z odpowiadające danym wartościom r............................................. Tablica 8. Krytyczne wartości r ..................................................................................... Tablica 9. Współczynniki /-&, — tablice Flanagana.......................................................... Tablica 10. Współczynniki 0 — tablice Jurgensena ..................................................... Tablica 11 a. Wartości krytyczne S współczynnika zgodności W Kendalla ........................ Tablica llb. Wartości krytyczne S współczynnika zgodności W Kendalla .........................

597 598 599 604
606 615 617 619 627 637 638 639 643 645 649 661 661

Literatura..............................................................................................................

662

.

definiowa nie. do których uznania doszli uczeni w swym dą eniu do poznania rzeczywistości" (Ajdukiewicz. jest przedmiotem zainteresowań metodologii. Mówiąc „nauka" mamy na myśli dwa sensy tego terminu: „termin «nauka» bywa dwojako rozumiany. planowanie eksperymentów w psy chologii czy budowa testów psychologicznych). 14): (a) metodologię ogólną — traktującą o prawidłowościach rządzących proce sem poznawczym. To na pozór banalne stwierdzenie ma jednak powa ne konsekwencje zarówno dla samej psychologii jako dyscypliny naukowej. 1965. zastępując przestarzałe metody nowymi. którzy chcą ją twórczo uprawiać. czyli ogół czynności wykonywanych przez uczonych jako takich. a więc system twierdzeń. Przy jednym jego rozumieniu nauka to tyle. s. za pomocą ró norakich metod. 1984. dwa podstawowe dla rozwa ań teoriopoznawczych sposoby pojmowania terminu: «nauka». rozbudowując jej instrumentarium (tzn. proponując nowe systemy interpretacyjne uzyskiwanych. Z jednej bowiem strony odnoszony jest on do określonego systemu czynności badawczych. wyjaśnianie itp. co rzemiosło uczonych. Topolski. Ró ne rozumienia metodologii Zacznijmy od tego. 173). 1965. wyników badawczych. W pierwszym przypadku Kmita mówi o „praktyce badawczej". Metodologia dzieli się na (Ajdukiewicz. Przy drugim rozumieniu terminu «nauka» określa się nim wytwór tych czynności. jak wiadomo. e psychologia jest nauką i to nauką empiryczną. 15 . zaś w drugim pozostaje przy terminie „nauka".Wprowadzenie: dlaczego metodologia? 1. dwojako rozumiana. s. 93) pisząc: „istnieją. 1995. wspólnych dla wszystkich nauk (np. s. np. s. Podobnie rozró nia dwa sensy terminu „nauka" Kmita (1976. z drugiej zaś strony stosuje się go do odpowiedniego zbioru zało eń badań naukowych oraz ich rezultatów wyra onych w postaci zdań". wnioskowanie. bardziej precyzyjnymi i wprowadzając całkiem nowe metody). 174. 25).). Nauka. jak i dla tych. którzy chcą ją rozbudowywać rozwijając i tworząc nowe teorie (a jest to główne zadanie psychologii por. Schmidt. klasyfikowanie. (b) metodologię szczegółową (metodologie szczegółowe) — dotyczącą danej dyscypliny naukowej i zajmującą się charakterystycznymi dla tej właśnie dyscypli ny naukowej procedurami poznawczymi (np. s.

). s. a tym bardziej takie. aby cele te osiągnąć. Tak te pojmuje zakres zadań adresowanych do metodologii L. Giedymin. 16 . s. które formułuje metodologia. Mówiąc do kładniej. I tak. procedur poznawczych) stanowi zadanie teorii działań poznawczych. które przyczynia się do osiągnięcia jej zadania. s. Tak uprawiana metodologia jest te nauką praktyczną. 1962. idzie tu o metodologię nauk empirycznych" (podkr. Tak rozumiana metodologia. 29): „Traktuje ona (metodologia J. s. 1985. Inaczej mówiąc.) o tym. B. 24. w jaki sposób typowy uczestnik procesu poznawczego realizuje swoje cele. Mo na tedy pojmować metodologię tak jak to czyni S. 1965. s. s. Tak rozumiana metodologia. B. Kiedy reguły te stosujemy jako kryteria oceny nauki istniejącej lub jako normy własnego postępowania badawczego i wzorce po ąda nego kształtu jego wytworów. Lecz specjaliści. reguły jej mówią bowiem jak w poszczególnych przypadkach nale y postępować. 1992. Normy te wyczytuje metodologia z praktyki specjalistów. Kamiński. to metodologia opisowa. 23. przechodzimy na teren metodologii pojmowanej w sposób normatywny. Topolski. (b) mo na te wskazywać badaczom jak powinni postępować. odrzucając je jako nieudane. 175). B. s. 17. 1984. 1964. 14. Nowak S. aby mogli z nich w sformułowaniu słownym zdać sprawę. s. zaś niepoprawnym takie. s. s.) realizować w sposób poprawny. które temu zadaniu przeszkadza" (Ajdukiewicz. S. albo inaczej. 29) mogą być prowadzone w dwojaki sposób (Topolski. Mo na z kolei zadać pytanie o źródła owych norm postępowania badawczego. 175): „Normy poprawności procedury naukowej. uczeni specjaliści mają wyrobione przez praktykę sumienie naukowe. 1965. które głosem tego sumienia kierują. Skodyfikowanie zasad tego naukowego sumienia jest zadaniem metodologii (podkr. 1984. a inne dezaprobują. Nowak (1977.Badania nad działaniami poznawczymi (Nowak L„ 1977. B. 1985. nie są przez nią z góry dyktowane uczonym specjalistom. które osiągnięciu tego zadania nie słu y.). to metodologia normatywna. J. którzy pewne pociągnięcia w robocie naukowej aprobują. 175. 177). ale nie uświadamiają ich sobie na tyle wyraźnie. 24). aby zminima lizować błędy i zmaksymalizować osiągnięcia badawcze. 14. oceniając własne i cudze postępowanie naukowe. s. ale nie zawsze zdają sobie wyraźnie sprawę z zasad. J. osądzają je w sposób zgodny z tymi normami. na przykład. Chciałbym w tej wypowiedzi wybitnego logika zaakcentować jedno „Metodologia nazywa mianowicie poprawnym w danej nauce takie postępowanie. 43): (a) mo na dokonywać rekonstrukcji i opisu rzeczywistego postępowania ba dawczego osób zajmujących się nauką (tu: psychologów) i wówczas będziemy mówili o metodologii opisowej.. Rekonstrukcja i hierarchizacja tych celów oraz analiza tych środków (metod postępowania. 919. Nowak tak formułuje zadania metodologii: „O tym jak te czynności (badawcze J. Nowak (1985. tak e Ajdukiewicz. mówią te reguły metodologiczne. aby zrealizować określone — etapowe czy bardziej ogólne — cele procesu badawcze go" (Nowak S.. metodologii nauk. które będzie poprawne1 z metodologicznego punktu widzenia. których zasadność uznajemy. s. Na to pytanie udziela odpowiedzi cytowany ju Ajdukiewicz (s. A zatem jakie środki stosuje.

tak te nieetyczne jest prowadzenie badania naukowego bez gruntownej znajomości zasad regulujących to postępowanie badawcze. Psycholog-czytelnik nie powinien wierzyć autorowi „na słowo" i powinien umieć sformułować własną opinię na temat wartości poznawczej wyników. Tak bowiem. socjologii. które zdają sprawozdanie z przeprowadzonych przez danego autora badań empirycznych.). z którymi zapoznaje się w trakcie lektury naukowych opracowań z zakresu psychologii. Wyró nia się (Nowak L. do analogicznego stanowiska w kwestii wa ności zasad metodologicznych doszedł psycholog. Rosenthal (1994). pedagogiki. Aby było to mo liwe musi on posiąść odpowiednie kompetencje metodologiczne. logiki). 17 . (3) metodologia nauk empirycznych — bo psychologia jest nauką empiryczną. (2) samodzielnie je przeprowadzić. Dwa cele nauczania metodologii Czemu słu y wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych? Jak sądzę. biologii. Po pierwsze. na to pytanie mo na udzielić dwóch uzupełniających się odpowiedzi. 1977. Interesować mnie tedy będą osobliwości procesu badawczego w psychologii. a mianowicie: „naukowe sumienie".określenie. (b) metodologię nauk formalnych (matematyki. W tym podręczniku będę posługiwał się pierwszym rozumieniem terminu „nauka" (w sensie Kmitowej „praktyki badawczej"). oraz (3) samodzielnie zinterpretować i uogólnić uzyskane wyniki. a zwłaszcza tych ich części. psychologowi (tak e studentowi psychologii) metodologia niezbędna jest do zrozumienia naukowych tekstów i procedur. chemii itp.. o których traktuje dane opracowanie. s. psycholog (tak e student psychologii) powinien umieć: (1) samodzielnie zaprojektować badanie empiryczne. który te powiązał etyczność postępowania badacza z metodologiczną jakością prowadzonych przez niego badań — „zła nauka przyczynia się do złej etyki". (2) metodologia normatywna — jest to podręcznik. 2. Do tego jednak niezbędna jest znajomość metodologii. których akceptacja pozwoli im na uniknięcie błędów w prowadzonych badaniach empirycznych. Po trzydziestu latach od daty publikacji Logiki pragmatycznej. peda gogiki). 29): (a) metodologię nauk empirycznych (psychologii. I jeszcze jeden podział. psychologii (albo jednej grupy dyscyplin nauk behawioralnych: psychologii. jak nieetyczne jest złe traktowanie przez psychologa-klinicystę powierzonego jego opiece terapeutycznej pacjenta. fizyki. Po drugie. W niniejszym podręczniku metodologia będzie rozumiana jako: (1) metodologia szczegółowa — bo dotycząca jednej dyscypliny. który ma kształtować świadomość metodologiczną kandydatów na badaczy (czy młodych badaczy) czyli ma wskazywać wzorcowe rozwiązania warsztatowe.

(c) kontekst umiejętnego formułowania pytań adresowanych do specjalistów z zakresu metodologii i statystyki. por. Pisząc niniejszy podręcznik zwracałem uwagę. tak e rozdz. ze zrozumieniem. techniki doboru próby. w praktyce psychologicznej. Znajomość bierna Mówiąc o biernej znajomości metodologii mam na myśli trzy zasadnicze konteksty korzystania z wiedzy metodologicznej dotyczącej standardów prowadzenia badań empirycznych w psychologii (i dyscyplinach pokrewnych): (a) kontekst studiowania. Chcąc czytać. narzędzia pomiarowego. którzy wpierw chcą zrozumieć przekazywaną im wiedzę psychologiczną. pkt. i psychologia jest nauką empiryczną! — z badania empirycznego. aby słu ył on zarówno tym (studenci pierwszych lat studiów). Bo co przeciętnemu nie-psychologowi mówią takie zwroty: „badanie empiryczne przeprowadzono wg modelu ex post facto".). 3. ze zrozumieniem. 6. pochodzącą wszak — przypominam. Ju na pierwszym roku studiów psychologicznych student zobowiązany jest do lektury nie tylko pisanych z myślą o nim elementarnych skryptów. teksty naukowe z psychologii. Udział tych ostatnich w zestawach lektur wzrasta wraz z przechodzeniem studenta na wy sze lata studiów i — w zasadzie — nie podlega adnym ograniczeniom w okresie przygotowywania przez niego pracy magisterskiej (ta zaś powinna być pracą naukową i empiryczną — wszak pisana jest na uniwersytecie. symbole i wzory. Czytelnik powinien umieć rozszyfrować specjalistyczne-terminy. zastosowanych testów statystycznych i współczynników korelacji. literatury psychologicznej. 1994. (b) czynnej znajomości metodologii. a dla słuchaczy studiów doktoranckich będzie to praca doktorska. 2. Brzeziński. powa ną okazją będzie praca magisterska. Kontekst (a). „eksperyment przeprowadzono zgodnie z planem So18 . zwłaszcza te referujące przebieg badań empirycznych oraz prezentujące wyniki tych badań. 1996. zanim przejdą do jej wykorzystywania we własnej praktyce (diagnostycznej. ale tak e fragmentów powa nych ksią ek i artykułów drukowanych w profesjonalnych czasopismach naukowych.1. (b) kontekst poprawnego wykorzystania. jak i tym. którzy sami chcą wiedzę psychologiczną (naukową!) wzbogacać prowadząc samodzielne badania empiryczne — dla studentów taką pierwszą.Respektując powy ej wprowadzone rozró nienie dwóch sposobów opanowania wiedzy metodologicznej będę mówił o: (a) biernej znajomości metodologii. Powinien wyrobić sobie krytyczny sąd na temat zastosowanej przez autora danego artykułu procedury badawczej. a to zobowiązuje do uszanowania podstawowych wartości.. terapeutycznej. którym wierni są „ludzie uniwersytetu". profilaktycznej). rezulta tów badawczych zaczerpniętych z literatury przedmiotu.

1985b). Zanim tedy psycholog sięgnie po taką koncepcję.). Kontekst (c).. Kontekst (b). Psycholog nie powinien bezkrytycznie zawierzyć. o większym lub mniejszym zasięgu. na słowo. e mo e dokonać oceny wartości metodologicznej teorii psychologicznych. jeśli oferowane przez autorów takich opracowań metody diagnostyczne nie spełniają określonych standardów ujętych w swoistym kodeksie obowiązującym psychologa konstruującego i stosującego metody diagnostyczne (np. e przedstawiona przez niego koncepcja rzeczywiście zasługuje na miano teorii empirycznej w sensie kryteriów metodologicznych. APA.34. . „interakcja zmiennych A i B okazała się istotna na poziomie p < 0.0. e rozwiązując trudny problem zawodowy (z zakresu diagnostyki czy terapii) zwróci się o pomoc 19 . Tak.55 i e była ona wysoka. przykładowo. winien się wpierw upewnić. jak od psychologa-praktyka oczekuje się. Uwa am. przypominającego pracę in yniera konstruującego jakieś urządzenie techniczne na podstawie szczegółowego planu ujętego w licencji) zastosowania czyjejś koncepcji w celu usprawnienia własnej praktyki psychologicznej bez dobrej znajomości metodologii. w przypadku testów uzdolnień nie jest ona nawet wystarczająca)? Moja odpowiedź — nie! Zatem. które prezentują koncepcje (świadomie unikam terminu „teoria". e jego rzetelność wyniosła rlt = 0. p < 0. a nie tylko odtwórczego.01". je eli nie zrozumiało się istotnych jego elementów? Czy mo na polegać jedynie na tym. Tylko — rodzi się pytanie — czy takie czytanie mo na nazwać studiowaniem literatury przedmiotu? Czy mo na mówić./2 = 12. co sam o swoim wytworze napisał autor (je eli. tak samo wa ne jest studiowanie teorii psychologicznych. napisał on o zastosowanym przez siebie teście uzdolnień matematycznych. to jest te gotowy do wykorzystania tych teorii w swojej praktyce psychologicznej. a dopiero potem przystąpić do wyprowadzenia z jej twierdzeń dyrektyw praktycznego działania. „do testowania hipotezy HQ: p . Metodologia dostarcza bowiem psychologowi ostrych kryteriów umo liwiających oddzielenie ziaren od plew.001 (test dwustronny)"? Zapewne niewiele! Oczywiście. 1985a. df = 1.lomona". „trafność treściową kwestionariusza badano. opisanych w naukowych monografiach i periodykach. zawsze mo na trudne momenty w tekście opuścić i czytać tylko to. 2. e się zrozumiało dany tekst naukowy z psychologii. czy rzeczywiście zasługuje ona na miano „teorii" i czy jako taka mo e stać się podstawą do wykorzystania w rozwiązaniu określonego problemu praktycznego (piszę o tym szczegółowo w rozdz.. „współczynnik zgodności sędziów W-Kendalla wyniósł: W . Zbyt wiele pojawia się opracowań.86". jak i studiowanie metodologii ułatwiającej dokonanie krytycznej oceny ich „dobroci". „w badaniu kontrolowano efekt pretestu" "współczynnik rzetelności testu (stabilność bezwzględna) wynosi: rn = 0.72". e nie sposób odpowiedzialnie przystąpić do samodzielnego (a więc twórczego. co napisane „ludzkim" językiem (bez tych wszystkich utrudnień technicznych). Je eli psycholog zdołał opanować takie kwantum wiedzy metodologicznej. nieraz pod bardzo nęcącymi tytułami. gdy faktycznie.'1.0 posłu ono się testem /".. gdy nie ma pewności co do rzeczywistego statusu teoriopoznawczego takich „produktów") nie sprawdzone w przyjęty w społeczności psychologów-badaczy sposób. autorowi danego opracowania.

Tym językiem jest język metodologii. ale tak e zrozumienie tego co nam ów specjalista odpowie. gdy nie jest on psychologiem klinicznym czy psychologiem społecznym. (c) kontekst powtarzania (replikacji) badań empirycznych. przy całej yczliwości specjalisty do nas. I to jest ten kontekst umiejętnego formułowania pytań. Nie przynosi mu ujmy to. e czegoś nie wie. Pamiętajmy. jak psycholog specjalizujący się w danym zagadnieniu. trzeba umieć zadawać pytania. ■ 20 .2. Gwałtowny rozwój metodologii badań empirycznych (tak e komputeryzacja psychometrii i statystyki) uniemo liwia — zwłaszcza psychologowi. którzy debiutują w roli badaczy) — w miarę mo liwości konsultuj projekty badawcze ze specjalistą z zakresu metodologii. trzeba wpierw opanować język. Do tego zaś niezbędne są pewne minimalne kompetencje metodologiczne. który musi śledzić rozwój wiedzy w zakresie swojej specjalizacji — dotrzymywanie kroku specjalistom z zakresu metodologii. Nie mo emy. pokazać zbioru danych i powiedzieć — „proszę nam to jakoś obliczyć".do specjalisty. Znajomość czynna Czynna znajomość metodologii badań psychologicznych obejmuje cztery konteksty: (a) kontekst prowadzenia własnych badań empirycznych. Na tak sformułowaną prośbę. Natomiast na badaczu-psychologu spoczywa obowiązek znajomości metodologii w takim zakresie. Nowakiem (1985. który nie tylko umie znajdować odpowiedzi na pytania. który umo liwi nie tylko zadanie sensownych pytań specjaliście z zakresu metodologii czy statystyki. (b) kontekst integrowania rezultatów badawczych powstałych w ró nych pra cowniach. trudno oczekiwać wartościowej odpowiedzi. eby zaś zadać pytanie sensownie. Zatem mo na sformułować dyrektywę dla wszystkich psychologów (a zwłaszcza dla tych. który legitymuje się bogatszym od niego doświadczeniem zawodowym oraz gruntowniej szą wiedzą teoretyczną. e od metodologa nie moemy oczekiwać. Chodzi bowiem o wysławianie się w języku zrozumiałym dla specjalisty i chodzi te o to. co nam specjalista powie. Ale eby efektywnie z takiej pomocy specjalistycznej skorzystać. w którym takie pytanie będzie zadane. i rozwią e on nam nasz problem badawczy. lecz tak e pytania te poprawnie formułować". psychometry czy statystyka. 35). e: „specjalista w swej dziedzinie nauki to człowiek. s. aby zrozumieć to. którzy tylko nią się profesjonalnie zajmują. psychometrii i statystyki. Przynosi natomiast ujmę (powiem ostrzej — dyskwalifikuje go jako badacza!) postawa nieujawniania swojej niewiedzy metodologicznej w obawie przed utratą swoiście pojmowanego presti u zawodowego (Rosenbergowski „lęk przed oceną"). tak od psychologa-badacza (zwłaszcza dopiero stawiającego pierwsze samodzielne kroki badawcze) oczekuje się. Nie ma on obowiązku — nawet jako metodolog-psycholog — znać problematyki teoretycznej (psychologicznej) równie dobrze. Wypada się tedy zgodzić z S. tak po prostu. i będzie zwracał się on o pomoc do specjalisty — metodologa. który pisze. Nie. 2.

Przecie to.. który zawarty jest w niniejszym podręczniku. Idealny psycholog. e Czytelnik. por.) Metaanaliza wyjaśnia krytyczną rolę błędu próby. e wnioski z przeglądów opisowych. zaawansowanej metody analizy danych i tworzenia nowych teorii: „Niektórzy twierdzą. opartych na tradycyjnych procedurach testów statystycznej istotności. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie. ale tak e potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie empiryczne. ilościową metodą prowadzenia przeglądów literatury (Guzzo. niezbędna jest bardzo pogłębiona wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych. jaka będzie psychologia jako nauka — zale y przede wszystkim od tego. metaanaliza to coś znacznie więcej ni nowa metoda dokonywania przeglądów. metaanalizy (ang. w określonym przedziale czasu. wskazuje na następujące zalety tej nowej. umie posłu yć się nimi w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. (. 1991c). prowadzonych przez ró nych badaczy. w którym poddane będą kontroli empirycznej jego oryginalne pomysły teoretyczne. jej oddziaływanie byłoby w pełni oceniane jedynie poprzez sprawdzanie ró nic we wnioskach płynących z metaanalitycznych versus tradycyjnych przeglądów literatury. tak e: Rosenthal. realnemu psychologowi dość daleko do typu idealnego. e metaanaliza nie jest niczym więcej ni nową. W . gdy chcemy dokonać integracji wyników badań tego samego problemu. Ró nice te są istotne. Kontekst (a). tak jak w niniejszym podręczniku — normatywnie) myślimy o tym. e słuchacz naszych wykładów czy czytelnik naszego podręcznika wykorzysta przyswojoną wiedzę z zakresu metodologii do prawidłowego przeprowadzenia badań empirycznych. jaka będzie świadomość metodologiczna społeczności psychologów. I taki jest kontekst (bodaj e najwa niejszy) znajomości metodologii. autor jedynego dostępnego w języku polskim opracowania na temat metaanalizy. a więc jakie będą kompetencje metodologiczne psychologów-badaczy. Takie zestawienia rezultatów badawczych są ostatnio prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod tzw. e nawet najbardziej oryginalnie brzmiąca i obiecująca pod względem potencjalnych zastosowań „teoria" jest niewiele warta. Mam nadzieję. Schmidt (1995). który sięgnął po niniejszy podręcznik będzie w stanie poradzić sobie w problemowej sytuacji badania empirycznego. który nie tylko zna teorie psychologiczne. I rzeczywiście jest to główny cel wykładu metodologii — nie tylko tego. to taki. błędu pomiaru oraz innych artefaktów w determinowaniu obserwowanych rezultatów oraz mocy statystycznej poszczególnych badań.(d) kontekst psychologii badania empirycznego (psychologicznego!) i etyki zachowań badawczych psychologa. meta-analysiś). Pamiętajmy. je eli nie będzie ona poddana surowemu testowi empirycznemu. Na ogół mówiąc o nauczaniu metodologii (zwłaszcza rozumianej. czemu sprzyja między innymi zwiększanie kompetencji metodologicznych psychologa. Kontekst (b). Jackson i KatzelL 1986).. aby usiłować zbli ać się do tego ideału. Aby zaś taki test teorii przeprowadzić. Gdyby tak faktycznie było. Niemniej jednak. Znajomość metodologii jest pomocna tak e wówczas. -wskazują bowiem. Jednym z bardziej reprezentatywnych i wyczerpujących ujęć tej nowoczesnej metody integracji danych empirycznych jest licząca prawie 600 stron monografia Huntera i Schmidta (1990. są często błędne. Rzecz jasna.

Znajomość metodologii jest przydatna tak e w sytuacji.). Niemniej jednak.. status motywacyjny osoby badanej itp. Kompetencje metodologiczne wymagane od badacza przystępującego do replikacji jakichś badań są takie same. Nie zawsze dane badanie jest powtarzane ze 100% odtworzeniem oryginalnych warunków. Wreszcie. Czytelnik. w zakresie podręcznika Brzezińskiego i Stachowskiego. Przykładu integracji danych rozproszonych w ró nych opracowaniach dostarcza praca Rosenthala i Rubina (1978). e badacz powtarza dane badanie. e adne jednostkowe badanie nie jest w stanie rozwiązać danej kwestii czy znaleźć odpowiedzi na dane pytanie. 4. Machowski. A co trzeba będzie opanować jutro. 22 . 12. połączonego z metodą analizy ście ek (ang. czy rzeczywiście dany efekt eksperymentalny wystąpił. który przejdzie przez podstawowy kurs metodologii będzie przygotowany do podjęcia wysiłku doskonalenia swoich kompetencji metodologicznych. gdy badacz chce dokonać replikacji badania empirycznego przeprowadzonego przez innego psychologa i opisanego w literaturze przedmiotu. jak: oczekiwania interpersonalne badacza. albo w odmiennych warunkach kulturowych. poparta znajomością prostych testów istotności statystycznej ró nic. W podręczniku podstaw metodologii badań psychologicznych nie znalazło się miejsce na przedstawienie tej nowej metody zaawansowanej analizy danych. bardziej precyzyjnych narzędzi badawczych. ale z u yciem nowych. Rosenzweig.) Dlatego ka de pojedyncze badanie musi być rozwa ane jako pojedynczy element danych stanowiących wkład do przyszłej metaanalizy". (o tych zmiennych traktuje rozdz. co dowodzi. e trudno osiągnąć pełny sukces w powtarzaniu ju przez kogoś przeprowadzonych badań (zwłaszcza w eksperymentalnej psychologii społecznej czy psychologii osobowości). wyprowadzonych z kanonów Millowskich (por. inaczej ni głosi to powszechnie przyjęty pogląd. Aranowska. 1984). rozdz. jak z teorią eksperymentu. jak niewiele informacji zawartych jest w pojedynczym badaniu. Bywa te i tak. 1933). wskazówki sugerujące osobie badanej treść hipotez badawczych. Psychologia jest — przez przedmiot swoich badań (jest nim ywy człowiek) i psychologiczny charakter badania psychologicznego (osoba badana wchodzi z badaczem w interakcję!) — na tyle osobliwą dyscypliną naukową (por.). aby upewnić się.. Gaul. Później trzeba było opanować zasady eksperymentowania oparte na statystycznym modelu jednowymiarowej analizy wariancji ANOVA (np. aby przejść do eksperymentowania opartego na modelu wielowymiarowej analizy wariancji MANOVA (por. zestawiająca rezultaty 345 studiów empirycznych nad efektem oczekiwań interpersonalnych. path analysis — por. Czasem nowe badanie prowadzone jest ze zmianami scenariusza badania.ten sposób metaanaliza ujawnia. lęk przed oceną. badacz mo e chcieć powtórzyć czyjeś badania. jak przy przeprowadzaniu badań oryginalnych (kontekst (a)). To tak. 1987). 1987). Najpierw wystarczyła znajomość zasad eksperymentowania. bez spełnienia których nie mo na liczyć na opublikowanie artykułu w presti owych pismach naukowych? Kontekst (c). (. aby prowadzone badania empiryczne nie odstawały od coraz bardziej wyśrubowanych standardów metodologicznych. Zagro eniem dla pełnej replikowalności badań psychologicznych są takie zmienne.

. s. Eysenck. co technicznie wykonalne. 5. których lektura. s. s. Stoję na stanowisku. który zapytany. jako człowieku i członku społeczności psychologicznej (np. Zimbardo. Aronsonem (1995. tekstach — i tych o charakterze podręcznikowym.osoby badane w eksperymentach powinny być zawsze chronione". ze zrozumieniem^. Ju zaznaczyłem. wymaga co najmniej znajomości treści danego rozdziału. (. czy powtórzyłby swój eksperyment powiedział: „. jakie zajmie stanowisko w kwestii ochrony praw osoby badanej do informacji (pełnej) i swobody decydowania co do udziału w badaniu psychologicznym. 5. Oczywiście to badacz sam zdecyduje. e wchodzą oni. e pewnych obszarów natury ludzkiej nigdy nie poznamy" (McDermott. 59-68). 1996.) Je eli jednak wprowadzimy zakaz prowadzenia badań budzących jakiekolwiek wątpliwości etyczne lub kontrolowanych eksperymentów. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). nie zapomnieć i o osobie badanej. 6). 3. mo liwe jest do przeprowadzenia. 1995. Mo na tu powtórzyć za wybitnym psychologiem społecznym. Czytelnik znajdzie informacje o podstawowych. mówiąc o sprawach warsztatu badawczego psychologii. autora głośnych badań (Stanfordzki eksperyment więzienny — por. jako badacze. Tak e zamieszczona na końcu podręcznika literatura cytowana (ksią ki i artykuły) mo e okazać 23 . w Podsumowaniu.. I nie mogę zaakceptować stanowiska zajętego przez Zimbardo.). Zachęcam do jego lektury. która mu zaufała i zgodziła się wziąć udział w prowadzonych przez niego (i niekoniecznie przyjemnych) badaniach.. aparatury ekspozycyjno-pomiarowej oraz testów psychologicznych.. 1973. Kontekst (d). i 6. 513): „. Podstawowa literatura z zakresu metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych Po ka dym z rozdziałów. oznaczać to będzie.. co ma powa ne konsekwencje metodologiczne (wyniki badań empirycznych mogą się ró nić z powtórzenia na powtórzenie) oraz etyczne (nie wszystko.Problematyce replikacji badań empirycznych w naukach społecznych poświęcony jest zbiór kilkudziesięciu artykułów zredagowany przez Neuliepa (1991).przeprowadziłbym ten eksperyment.. dostępnych w języku polskim.. e podnosząc swoje kwalifikacje metodologiczne badacz — jako psycholog! — nie mo e stać się tylko bezdusznym „dodatkiem" do komputera. jak będzie się czuła osoba badana (a zwłaszcza dziecko czy osoba chora). spoczywa szczególna odpowiedzialność za to. i tych bardziej zaawansowanych. 4. Zagadnieniom psychologii i etyki badań psychologicznych poświęcone są w niniejszym podręczniku a trzy rozdziały — rozdz. gdy nie pozwalają na to zasady etyczne). Niemniej jednak warto. i osobliwością badań empirycznych prowadzonych przez psychologów jest to. rozdz. Na nim.: Eksperymentalna symulacja więzienna. w interakcję z osobami badanymi. tak e dobre omówienie w: Eysenck.

Warszawa. Warszawa. (red. PWN. Marciszewski W.. PWN. Wrocław. Kmita J. PWN. Idealizacyjne modele poznania naukowego w psychologii. Warszawa. Warszawa. (1983). Wyd. Warszawa. PWN. PWN. Tam znajdzie te Czytelnik literaturę obcojęzyczną. Zamiara K. (1986). Podstawy nauk przyrodniczych. Ossolineum. Such J. Kuhn T. Nauka a porządek świata. Topolski J. (1983b). (1983a). Jak być dobrym empirystą?. Logika odkrycia naukowego. (1976). (1965). PWN. Kuhn T. Warszawa. (1968). Giedymin J. S. Warszawa. Warszawa. R. UAM. UAM. Wstęp do idealizacyjnej teorii nauk. Siemianowski A.)(1965). Struktura nauki. Pisma z filozofii nauk empirycznych. (1984). PWN. Metody badań socjologicznych. (1977). Warszawa. Wyd. Warszawa. kto zechciałby pogłębić swoje wiadomości z metodologii. Nauk. Logika pragmatyczna. (1992). Zamiara K. Problemy weryfikacji wiedzy. (1990). Logika praktyczna. (1992). Nowak S.)(1991). Popper K. Podstawy logiczne badań naukowych Ajdukiewicz K. Wyd. PWN. Warszawa. Nauka t metoda. 2. Bydgoszcz. R.się pomocna dla kogoś. (1985). Dwa bieguny. Warszawa. Nagel E. PWN. Warszawa. (1970). PWN. (1995). (1979). Maruszewski T. UAM. Kamiński S. Struktura teorii psychologicznych. dostępne w języku polskim. Nauk. Paszkiewicz E. Zarys problematyki. Lakatos I. Warszawa. najbardziej podstawowe dla pogłębienia wiadomości z metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych.)(1988). PIW. Jakubowska U. Nowak L. Metodologia badań psychologicznych i pokrewnych Brzeziński J. Warszawa. Wyd. G. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. WSP. Warszawa. Fundacja im. Wyd. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. PWN. Metodologiczne znaczenie sporu o status poznawczy teorii. (1976). zało enia. Mała encyklopedia logiki. Warszawa-Poznan. Podstawy logiki. Nowak S. Popper K. (1983). (1968). Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Między historią a metodą. Metodologia ogólna Amsterdamski S. Wybór tekstów. rozstrzygnięcia. PWN. Poznań. Poznań. (1995). PWN. Batóg T. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa. PWN. Warszawa. Wyd. (1994). Nauk. PWN. PWN. Problemy. (1985). PWN. Poznań. Nauk. Nauk. WNT. 1. (1974). Warszawa. Tutaj zaś chciałbym zwrócić uwagę na pozycje ksią kowe. 3. Tow. Pawłowski T. KUL. Warszawa. Kmita J. PWN. K. (1973). (red. (1993). (1995). Metodologia historii. PWN. Gaul M. Amsterdamski S. PWN. Nauk. Siuta J. (1977). Szkice metodologiczne. S. 24 . Szczecin. (red. Warszawa. Metodologia badań społecznych. Wiedza obiektywna. Ziembiński Z. Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. PTE. Nauk. Feyerabend P. (1964). Wyd. (1975). Analiza procesów poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki. PIW. Warszawa. Tworzenie pojęć i definowanie w naukach humanistycznych. Poznań. Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. Wykłady z logiki i metodologii nauk. Hempel C. Kazimierza Ajdukiewicza na rzecz Rozwoju Nauk Filozoficznych. Wybór tekstów. Lublin. Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych. Dynamika pojęć i programów psychologicznych. Warszawa. Szkice z teorii poznania naukowego. Wyd. PWN.

PWN. PWN. Poi. Warszawa. Greń J. Wyd. Paluchowski Wl.)(1993a). Nauk. Hornowska E. Szustrowa T. Sosnowski T. UAM. J. Fundacji Humaniora. Tow. Warszawa.)(197]). Psychologia ilościowa z elementami naukometrii. Ossolineum. Brzeziński J. Domański Cz. (1975). Blalock H. Poznań. normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej. Paluchowski Wl.. (1991).)(1985). Nauk. Nauk. PWN. Poi. Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej. Wyd. Warszawa. (1972). (1983). Zało enia — struktura — konsekwencje. Warszawa.)(1995). Inst. (1989). konstrukcji i analizy wyników testów psychologicznych. Poznań. Technik Diagnostycznych. Sułek A. Lublin. Wyd. Warszawa. Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa-Poznań. Technik Diagnostycznych. Lab. Ossolineum. PAN. Warszawa. Uniwersytetu Szczecińskiego. PWE.. Seul S. Brzeziński J. PWN. Warszawa. (1992). PWN. PWN. tom 2.)(1977). tom 2. Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN. (1995). Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Brzeziński J. tom 1. Paszkiewicz E. Horaowska E. Wyd. „Biblioteka Psychologa ■ Praktyka". PWN. M. Testowanie — interpretacja — interwencja. Psychol. Nauk. Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa. (1987). Nauk. Wyd. Warszawa. Brzeziński J.)(1993). Pawłowski Z. Paluchowski Wl. KUL. Warszawa. Statystyka matematyczna. (red. Problemy teorii. (red. Warszawa. Technik Diagnostycznych. Eksperyment w badaniach społecznych. Brzeziński J. Warszawa. seria III. UAM. Hornowska E. Oczekiwania nauczyciela a wyniki nauczania. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Brzeziński J. Psychol. Poi. J. PWN. Poznań. Poznań.)(1993). Stachowski R. PWN. PWN. Niemierko B. Tow. 25 . Wyd.. Skala Inteligencji WAIS-R Wechslera. Tow. Współczesne techniki badawcze w psychologii klinicznej. Warszawa. (1994). (1990). PWN. Tow. Szczecin. Dwa ujęcia modelowe. (red. (1979). Poznań. „Biblioteka Psychologa Praktyka". Wyd. Magnusson D. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. Psychol. APA (1985). Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. (1984). Warszawa.. (red. Wyd. (red.. (1993). Warszawa. Kozielecki J. Diagnozowanie osobowości. (1980). (Eds. Metody SAHN.. Bielą A. Metody badań psychologicznych. Polska adaptacja. Wrocław.. Nauk. Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach psychologicznych. Wyd. Problemy psychologii matematycznej. UAM i Nakom. (red. Machowski A.. Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych. Z zagadnień diagnostyki osobowości. Nauk. PWN. Psychol. (red. (1975). PWN. Ł. Warszawa. Teoria i zastosowania. pomiar. Eksperyment. Drwal R. Brzeziński J. Pomiar sprawdzający w dydaktyce. (red. (red. Marek T. PWN.. Statystyka dla socjologów. UAM. Nowakowska M. PWN. Z zagadnień diagnostyki psychologicznej'. Warszawa.. Warszawa. Lab.4. „Biblioteka Psychologa Praktyka". (red. Warszawa. Warszawa. (1991). Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. standaryzacja. (1995). Zimmer K. Warszawa. Statystyczne testy nieparametryczne. Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. Nauk. Brzeziński J. J.)(1993b). PWN. statystyka Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Operacjonalizacja wielkości psychologicznych. Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Rzetelność testów psychologicznych. Wrocław. Matczak A. Wyd. psychometria.)(1988). rzetelności. Podręcznik programowany. Lab. Wyd. (1975). tom 4.)(1984).)(1992). Diagnoza intelektu. Nauk. „Materiały do nauczania psychologii". Góralski A.

Warszawa. Etyka badania naukowego Bernard J. Kraków. PTP. Komitet Etyki w Nauce PAN (1994). Nauk. (red. Ossolineum. Nowe horyzonty wiedzy. Poznań. Warszawa. Universitas. (1994). Etyczne problemy działalności badawczej i praktycznej psychologów. Zakrzewska M. Patologia i terapia tycia naukowego.Wieczorkowska-Siarkiewicz G. Od biologii do etyki. Zbiór zasad i wytycznych. Warszawa. Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badania percepcji. (red. nowe obowiązki człowieka. Wrocław.)(1991). Brzeziński J. . Nauk. Goćkowski J. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. 5. UAM. (1987). Poznaniak W. Goćkowski J. Wyd. Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1992). Fundacji Humaniora. Etyka zawodowa ludzi nauki. Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych.)(1994). PWN.. Wyd. Wyd. (1994). Poznań. Uniwersytetu Warszawskiego.. Kisiel P. Wyd. Warszawa..)(1994). Pigoń K. Dobre obyczaje w nauce. (red.

część I .natura procesu badawczego w psychologii .

.

Od 1992 roku ukazały się dwa wydania nowej edytorsko wersji tego podręcznika w czterech tomach: tom 1. kiedy zaś mówimy o psychologii jako nauce o zachowaniu się. s.jej właściwym przedmiotem staje się coraz wyraźniej zachowanie najwy ej zorganizowane. motywacje.Rozdział i. ukierunkowane na osiągnięcie określonego stanu końcowego. 9): „Psychologia jest to nauka o czynnościach człowieka i o człowieku jako ich podmiocie" Tak określony przedmiot nadaje specyficzny sens ogólnym schematom metodologicznym. Strelau: Temperament. Struktura procesu badawczego w psychologii 1. J.. tom 4. 29 . Wprowadzenie „Najogólniej mówiąc podstawowym przedmiotem psychologii — jak pisze nestor polskiej psychologii profesor Tadeusz Tomaszewski w najbardziej popularnym w Polsce podręczniku akademickim psychologii (1975. J. 8)' —jest człowiek i jego zachowanie się. Konsekwencją takiego rozumienia psychologii jest podana. na który są skierowane i który pod ich wpływem podlega zmianom. s. tom 3. Całość nosi tytuł Psychologia ogólna i jej redaktorem naukowym pozostał T. osobowość. myślenie. Nie tylko psychologia uczyniła z człowieka i jego zachowania przedmiot swoich badań. w tym samym podręczniku. I. 9). a jeśli chcemy podkreślić. uczenie się. specyficznie ludzkie formy zachowania się". e czynności człowieka mają swój przedmiot. jej definicja (tam e. J. inteligencja. jakim jest zachowanie się celowe. tom 2. decyzje. e: „. Reykowski: Emocje. język. które jest jego wynikiem. Obydwa elementy tego określenia są ściśle ze sobą związane: kiedy mówimy o psychologii jako nauce o człowieku.. to interesujemy się nim głównie jako podmiotem zachowania się. Kozielecki: Percepcja. s. mówimy o działaniu lub o czynnościach przedmiotowych" (tam e. Tomaszewski. Ale to właśnie psychologia wyró nia się spośród tych dyscyplin naukowych tym. to mamy na myśli przede wszystkim najwy sze. Kurcz: Pamięć. wedle których badacze-psychologowie stawiają pytania badawcze Psychologia pod redakcją Tomaszewskiego miała do 1992 roku a sześć wydań. Tę formę zachowania się nazywamy w języku polskim czynnością.

aby z kolei przejść do naszkicowania ogólnego schematu poznania naukowego. Cele poznania naukowego — zewnętrzne i wewnętrzne Nie ka de poznanie mo e być uznane za poznanie naukowe. nowe ujęcie procesu badawczego w psychologii. Wreszcie. po długich poszukiwaniach. Za Suchem (1973. znalazł wreszcie zadowalającą go odpowiedź na pytanie. Mówiąc krótko. mowy o sztuce prowadzenia badań naukowych w ogóle. Następnie przedstawię proces badawczy w postaci łańcucha następujących po sobie ogniw (etapów. Cele wewnętrzne — to cele — jakie sobie uczony zwykle stawia bezpośrednio w swej pracy badawczej. Stró ewski. Aby mo na je było za takie uznać. . wedle którego Czytelnik będzie mógł przeprowadzać badania mające na celu rozwiązanie określonych problemów naukowych nale ących do psychologii. Myślę. kroków. faz). ani w tym rozdziale. musi ono realizować określone cele. w ostatnim punkcie niniejszego rozdziału zapoznam Czytelnika z własnym ujęciem procesu badawczego w psychologii. będzie stanowiło swoistą ramę konstrukcyjną całego wykładu metodologii badań psychologicznych. by poznać prawdę. i ka dy badacz zmierza do tego. gdy pisał następujące słowa: „Gdy św.(problemy). ani w całej ksią ce. dokonują pomiaru interesujących ich zmiennych i — wreszcie — sprawdzają zgodność sformułowanych hipotez badawczych z danymi doświadczenia. czym jest szczęście. Nie ma większej radości ni radość znalezienia prawdy. i przedmiotem badania nie jest metal. formułują prawdopodobne na nie odpowiedzi (hipotezy). który bada. było istotnie prawdą" (Stró ewski. w yciu ludzi. s. sformułował ją następująco: beata ąuippe vita est gaudium de veritate ( ycie szczęśliwe to radowanie się z prawdy). I nie ma większej troski nad to. 1991. Zwykło się mówić. minerał. e odpowiedź ta musi z konieczności odnosić się do ycia człowieka nauki. 72). cele czysto poznawcze". które tu zostanie przedstawione. by to. gdy jest stosowana do realizacji pewnych zadań teoretycznych lub praktycznych. by dać prawdziwy obraz tego wycinka rzeczywistości. Niemniej jednak trzeba zacząć od ukazania ogólnego schematu poznania naukowego. Myślę. 2. Dlatego te nie będzie. Augustyn. promieniowanie. stosowane procedury badawcze muszą uwzględniać fakt. Byłaby tedy prawda celem najgłówniejszym poznania naukowego. s. a więc «na zewnątrz». Mówiąc jeszcze inaczej. ale wyłącznie o sztuce prowadzenia naukowych badań psychologicznych. co znajdowane. e trafnie ujął to znany filozof krakowski Wl. jakie pełni nauka w społeczeństwie. 16) mo na wyró nić dwa rodzaje celów: zewnętrzne i wewnętrzne: „cele zewnętrzne wynikają z funkcji. aby poprzez jego uszczegółowienie dojść do takiego schematu. Zacznę tedy od zaprezentowania celów poznania naukowego. ale człowiek i jego zachowanie się.

Jednak e nie ka da prawda jest celem badacza. Taka, która go interesuje (powinna interesować!), cechuje się: (1) ogólnością, (2) ścisłością, (3) wysoką informatywną zawartością, (4) pewnością, (5) prostotą. Mimo pozornej niemo ności realizacji wszystkich pięciu celów jednocześnie, przy bli szej ich analizie metodologicznej okazuje się, e nie tylko są one ściśle ze sobą powiązane, ale te wzajemnie warunkują się. Nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, gdy związki między wyró nionymi celami mają zazwyczaj charakter pośredni — co ilustruje schemat przedstawiony na rys. 1.1. (Such 1973, s. 18).
ogólność

«

1 informatywną zawartość (stopień sprawdzalności)

} 1

prostota

pewność

ścisłość Rys. 1.1. Wzajemne powiązania celów poznania naukowego

Centralne miejsce w tym schemacie —jak widać — zajmuje cel: informatywną zawartość (wysoka). Jest on związany z pozostałymi celami. Jego centralne poło enie uzasadnione jest i tym, e warunkuje on bezpośrednio stopień sprawdzalności wiedzy, gdy im więcej dane twierdzenie (hipoteza badawcza) mówi o rzeczywistości, im bogatsze jest w treść, im wreszcie więcej mo na z niego wyprowadzić ró norodnych konsekwencji logicznych i doświadczalnych, tym łatwiej (i dokładniej) mo na je będzie sprawdzić (liczniejszy i bardziej ró norodny będzie materiał empiryczny, na którym twierdzenie będzie potwierdzone). Z kolei informatywną zawartość wiedzy uwarunkowana jest jej ogólnością wyra ającą się liczbą zdań (wniosków — w tym empirycznych), które dadzą się z tej wiedzy wyprowadzić. Im bardziej jest ona ogólna, tym więcej mo na z niej wyprowadzić wniosków konfrontowanych z rzeczywistością. Tym te tłumaczy się rozwój nauki w kierunku formułowania coraz bardziej ogólnych twierdzeń obejmujących klasy zjawisk i dotyczących jak największej liczby przypadków. Z tego samego powodu dą y się do tego. by wiedzę naukową cechowała jak największa ścisłość. Pociąga to za sobą matematyzację poszczególnych dyscyplin naukowych — nie ominęła ona i psychologii, o czym mo e się Czytelnik przekonać z elementarnego wprowadzenia w dziedzinę psychologii matematycznej pióra Coombsa, Dawesa i Tverskyego (1977). „Matematyczne" ujęcie twierdzeń danej dyscypliny naukowej nadaje im matematyczną ścisłość, a tak e — poprzez zwiększenie stopnia precyzji wyprowadzania 31

wniosków i konsekwencji — wysoki stopień ich sprawdzalności. Tym samym wyra enie twierdzeń w ścisłej postaci matematycznej zwiększa ich informatywną zawartość. Je eli chodzi o następny wewnętrzny cel: prostotę, to zacząć nale y od tego, e wyró nia się dwa rodzaje prostoty wiedzy: (a) prostotę matematyczną i (b) prostotę logiczną. Oba rodzaje prostoty są ze sobą ujemnie skorelowane. Otó , im dana teoria zawiera mniej zało eń wyjściowych (tzw. postulatów), i jednocześnie większa jest ich zawartość informatywną, tym większy jest stopień jej prostoty logicznej. Z drugiej jednak strony taka prosta logicznie teoria wymaga dość skomplikowanego i zaawansowanego aparatu matematycznego, za pomocą którego będzie mo na wyprowadzić z niej logiczne i empiryczne konsekwencje. Rozwój nauki przebiega w kierunku formułowania twierdzeń coraz prostszych logicznie, a tym samym wymagających stosowania coraz bardziej skomplikowanego aparatu matematycznego. Wreszcie, ostatnim elementem przedstawionego wy ej schematu jest pewność wiedzy, przy czym wyró nia się trzy jej rodzaje: (a) pewność psychologiczną, (b) pewność epistemologiczną, (c) pewność logiczną. Pewność psychologiczna oznacza wiarygodność, stopień subiektywnego przekonania o tym, e dane twierdzenie (hipoteza badawcza, teoria) jest prawdziwe. Pewność epistemologiczną z kolei mówi o stopniu potwierdzenia (konfirmacji) danego twierdzenia (hipotezy badawczej, teorii) w świetle uzyskanych danych empirycznych. Zaś pewność logiczna określa stopień jej niezawodności w sensie teorii prawdopodobieństwa. Wśród metodologów spotyka się sąd, i wiedza naukowa osiąga wysoki stopień pewności psychologicznej oraz epistemologicznej, natomiast stopień jej niezawodności (pewności logicznej) mo e być dość niski. Nie wykluczają oni bowiem tego, i pewność w sensie logicznym nie idzie w parze z ogólnością i ścisłością wiedzy. Dlatego te cytowany tu Such sugeruje, by przez pewność, w powy szym schemacie, rozumieć tylko pewność epistemologiczną, a ostatecznie tak e pewność psychologiczną — ale ju ,nie pewność logiczną. Scharakteryzowane tu cele wewnętrzne są podporządkowane celom zewnętrznym. Są środkami ich realizacji. Cele zewnętrzne wią ą się z funkcjami, jakie nauka pełni w społeczeństwie. Poniewa nauka wyrosła z potrzeb czysto utylitarnych (praktycznych), więc jednym z jej celów zewnętrznych jest cel praktyczny — umoliwienie człowiekowi jak najefektywniejszego działania (na ten temat więcej w rozdz. 2.). Efektywne działanie wymaga opanowania umiejętności godzenia ze sobą środków i celów. Trzeba bowiem z jednej strony dobierać środki pod kątem celów, które chcemy osiągnąć, a z drugiej strony formułować takie cele, które są dostępne naszemu poznaniu. Koordynacja środków i celów wymaga umiejętności przewidywania przyszłych zjawisk. Jest tedy przewidywanie bezpośrednią funkcją praktyczną nauki. Kozielecki (1975, s. 24) w odniesieniu do teorii psychologicznych tak to sformułował: „...wa ną funkcją teorii naukowej jest przewidywanie zachowania człowieka. Niektórzy badacze, jak np. behawioryści uwa ali, e predykcja jest jej funkcją podstawową, a nawet jedyną. Chocia takie radykalne stanowisko nie wydaje się słuszne, to jednak nie ulega wątpliwości, e jednym z wa nych kryteriów 32

oceny u yteczności teorii jest stopień trafności opierających się na niej przewidywań zachowania (...)- Irn wy sze jest prawdopodobieństwo trafnego przewidywania zjawiska przez daną teorię, tym większa jest jej wartość predyktywna". Człowiek jednak nie tylko chce efektywnie działać w świecie, w którym yje, ale chce go tak e poznać, zrozumieć. Drugim zatem celem zewnętrznym nauki jest wyjaśnianie. Jest ono funkcją teoretyczną nauki. I znowu przywołam, w tym kontekście, wypowiedź Kozieleckiego (tam e, s. 25-26): „Coraz więcej badaczy (...) zwraca uwagę, e celem psychologii jest nie tylko przewidywanie zachowania ludzi, ale równie — a nawet przede wszystkim — wyjaśnianie go, a więc poznanie procesów psychicznych, które warunkują zachowanie. Czasem psychologowie mówią, e dobra teoria powinna opisać mechanizmy działania. Funkcję teorii, która polega na opisie i wyjaśnianiu wewnętrznych mechanizmów czynności ludzkich, będę nazywał funkcją eksplanacyjną". Jakie zachodzi powiązanie obu rodzajów celów — wewnętrznych i zewnętrznych? Badacz opisuje rzeczywistość, aby ją wyjaśnić oraz by przewidywać zajście nowych stanów rzeczy. Jednocześnie owo wyjaśnianie i przewidywanie podporządkowane jest temu, aby daną rzeczywistość mo na było ujmować racjonalnie i racjonalnie ją przekształcać. Im dokładniejsza i głębsza jest wiedza naukowa, tym lepiej spełnia ona swoje cele zewnętrzne. Cele wewnętrzne nauki mo na sprowadzić do tego, „ e nauka stara się wiernie i głęboko opisać świat" (Such 1973, s. 25). Odpowiednio mo emy mówić o trzech podstawowych funkcjach nauki: 1) funkcji deskryptywnej (opis), 2) funkcji eksplanacyjnej (wyjaśnianie), 3) funkcji prognostycznej (predykcja, przewidywanie).

Nauki i _ fizyczne biologiczne c
J a Eko nom ja

1------1----- A. Psychologia B. Socjologia

D. E. F. G. H. Filozofia naukowa Rys. 1.2. Klasyfikacja nauk (wg. Such 1973, s. 41-47)

Historia Nauki polity Prawo Językoznawstwo

Metodologia ujmuje naukę dwojako, raz jako proces zdobywania wiedzy, proces badania (por. Wprowadzenie, s. 15), a raz jako rezultat tego procesu (wiedza naukowa), sumę wiedzy. Zapoznajmy się teraz z klasyfikacją nauk, czyli podziałem 33

„wiedzy naukowej" na poszczególne dyscypliny. Pozwoli to nam na umiejscowienie psychologii w systemie innych nauk. Schemat przedstawiony na rys. 1.2. prezentuje jeden z mo liwych podziałów.

3. Schemat poznania naukowego
Wróćmy do spojrzenia na naukę, jako proces zdobywania wiedzy, jako proces poznawania otaczającej badacza rzeczywistości. Proces poznania naukowego mo na przedstawić w postaci czteroogniwowego łańcucha: fakty (1) teoria (2) przewidywanie (3) fakty. (4)

Jest więc tak, jak powiedział kiedyś Einstein, e punktem wyjścia ka dej nauki muszą być fakty i one te muszą być jej punktem docelowym. W sposób bardziej poglądowy kolejne stadia poznania naukowego prezentuje rys. 1.3.

TEORIE dedukcja świat konstrukcji teoretycznych budowanie teorii

PRZEWIDYWANIA
i

-------------

sprawdzanie

świat faktów empirycznych

i

FAKTY

FAKTY

Rys. 1.3. Schemat poznania naukowego (wg Such 1973, s. 169)

Nad linią przerywaną mamy świat konstrukcji teoretycznych, w którym działa badacz jako teoretyk, natomiast pod linią mamy świat faktów empirycznych, w którym działa badacz jako eksperymentator. W pierwszym kroku badacz formułuje teorie. W drugim wyprowadza z nich na drodze dedukcji określone przewidywania (predykcje). Wreszcie w trzecim kroku sprawdza teorie przez konfrontację przewidywań z faktami ustalonymi w drodze obserwacji czy eksperymentu.

34

4. Etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych (wg M. Bunge'a)
Wiemy ju , czym jest nauka i jak z punktu widzenia metodologa wygląda w ogólnych zarysach schemat poznania naukowego. Tu musimy zająć się nim bli ej. Postępowanie badawcze przebiega według z góry określonych etapów, kroków, czy faz. które charakteryzuje to, i stanowią pewną zamkniętą całość wyodrębniającą się na tle całego procesu badawczego. Ujęcie procesu badawczego jako łańcucha następujących po sobie etapów ma te walory dydaktyczne, gdy pokazuje Czytelnikowi, jakie czynności badawcze musi wykonać w trakcie rozwiązywania określonego problemu naukowego. Na wstępie zapoznajmy się — tytułem przykładu — ze schematami spotykanymi w literaturze metodologicznej. Jednym z bardziej reprezentatywnych jest schemat zaproponowany przez Bunge'a (1959; cyt. za: Rudniański, 1975, s. 20-21; 1976). Wyró nia się w nim 5 etapów, a na ka dym z nich od 2 do 4 podetapów: Etap 1. Ujęcie problemu 1. Dokonanie przeglądu faktów (zebranie określonej grupy faktów, ich wstę pna ocena i selekcja z punktu widzenia problemu naukowego). 2. Rozpoznanie problemu (ocena sytuacji i występujących w danej dziedzinie wiedzy, podlegającej penetracji badacza, nieadekwatności, luk, niekonsekwencji). 3. Postawienie problemu (sformułowanie pytania; odpowiedź na nie miałaby lepiej ni dotychczas wyjaśnić dany skrawek rzeczywistości). Etap 2. Zbudowanie modelu teoretycznego 1. Dokonanie selekcji wa nych czynników (wysunięcie zało eń o zmiennych potencjalnie istotnych). 2. Wysunięcie centralnych hipotez i pomocniczych zało eń (zaproponowanie zało eń mówiących o charakterze związków łączących zmienne, próba sformuło wania twierdzeń, które mają wyjaśnić zaobserwowane fakty). 3. Dokonanie przekładu na język matematyki (wyra enie — w miarę mo li wości — hipotez w języku matematyki). Etap 3. Wyprowadzenie szczegółowych konsekwencji 1. Wyszukanie racjonalnych ujęć (uporządkowanie konsekwencji, jakie mogą być zweryfikowane). 2. Wyszukanie podstaw empirycznych (postawienie prognoz — na podstawie modelu i danych empirycznych — z uwzględnieniem dostępnych badaczowi tech nik ich weryfikacji). Etap 4. Sprawdzenie hipotez 1. Zaplanowanie sprawdzenia (zaplanowanie sposobów sprawdzania prognoz, zaplanowanie ró nego typu działań, takich jak: obserwacje, pomiary, eksperymenty itp.). 2. Wykonanie sprawdzenia (przeprowadzenie odpowiednich działań i zebranie danych). 3. Usystematyzowanie danych (ich klasyfikacja, analiza i ocena ich wartości, wyeliminowanie z pola rozwa ań danych zbędnych). 35

4. Wyprowadzenie wniosków (interpretacja danych w terminach przyjętego modelu teoretycznego). Etap 5. Wprowadzenie do teorii wniosków z badań empirycznych 1. Dokonanie porównania wniosków z prognozami (ocena stopnia, w jakim uzyskane wyniki potwierdzają lub obalają zało ony model teoretyczny). 2. Zmodyfikowanie modelu (wprowadzenie do modelu pewnych zmian lub nawet zastąpienie go innym). 3. Przedstawienie sugestii dla dalszej pracy (wyszukiwanie luk i błędów w ca łym toku postępowania badawczego, gdy model został obalony oraz poszukiwanie mo liwości rozszerzenia modelu, gdy model został potwierdzony). W kolejnej ksią ce: Scientific Research, t.l (1967, s. 9, rys. 1.1) Bunge dokonał zmian w tym schemacie — m. in. skrócił go do 8 etapów, bez wyró niania „podetapów". Zaprezentowany wy ej schemat jest na tyle ogólny, i obejmuje ró ne dyscypliny naukowe. Dla takich dyscyplin naukowych, jak psychologia, pedagogika czy socjologia, Townsend (1953, s. 38-39) zaproponował podział procesu badawczego na etapy jako odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaki jest problem? 2. Jaka jest hipoteza? 3. Jaka jest zmienna (zmienne) niezale na? 4. Jaka jest zmienna (zmienne) zale na? 5. W jaki sposób ma być mierzona zmienna zale na? 6. Co trzeba kontrolować? 7. Jaka będzie procedura przeprowadzania eksperymentu? a) jakie aparaty będą potrzebne? b) w jaki sposób i w jakiej kolejności planuje się przeprowadzenie ekspe rymentu? c) w jaki sposób będą analizowane rezultaty? 8. Czy będzie mo na wykorzystać rezultaty tego eksperymentu do przyjęcia lub odrzucenia hipotezy? Czy nie popełniono adnych błędów? Te dwa przedstawione podziały wystarczą, by zorientować się, jak badacze widzą kolejne kroki rozwiązywania problemu naukowego. Zauwa my, e powa nym mankamentem pierwszego schematu (Bunge) jest to, i zbyt mało uwagi poświęca się w nim analizie układu zmiennych niezale nych potencjalnie istotnych dla danej zmiennej zale nej Y. To samo mo na powiedzieć o drugim schemacie (Townsend). Oba podziały pomijają pewne wa ne etapy oraz nie uwzględniają zachodzących w trakcie badania sprzę eń między określonymi czynnościami badawczymi, wykonywanymi na danych etapach procesu badawczego. Dlatego te w następnym punkcie proponuję nowy podział procesu badawczego, któremu podporządkowany będzie wykład całości materiału w tym podręczniku. Jest on na tyle szczegółowy, e Czytelnik będzie mógł zgodnie z nim przeprowadzić swoje pierwsze badania naukowe — czy to przygotowując pracę seminaryjną, czy przystępując do pisania pracy magisterskiej.

36

5. Struktura procesu badawczego w psychologii (ujęcie własne)
Zgodnie z tym, co wy ej powiedziałem proponuję rozbicie procesu badawczego w psychologii na następujące etapy: 1. Sformułowanie problemu badawczego oraz hipotezy badawczej. 2. Określenie obrazu przestrzeni zmiennych (oczywiście — niezale nych X[,..JQ istotnych dla zmiennej zale nej Y, czyli skrótowo: O{PY ) oraz obrazu struktury przestrzeni zmiennej Y, czyli skrótowo: O(SY). 3. Operacjonalizacja zmiennych. 4. Wybór modelu badawczego: 4a. Model eksperymentalny, 4b. Model korelacyjny. 5. Dobór próby z populacji. 6. Wybór modelu statystycznego: 6a. Model testu / lub ANOVA lub MANOVA, 6b. Model wielokrotnej regresji MR. 7. Akceptacja lub odrzucenie hipotezy. 8. Ocena, interpretacja i generalizacja rezultatu badawczego. W formie graficznej schemat procesu badawczego przedstawiony został na rys. 1.4. Scharakteryzujmy teraz bli ej poszczególne etapy. Etap 1. Badanie naukowe zaczyna się od zwerbalizowania przez badacza problemu naukowego w postaci pytania: „Od jakiej zmiennej niezale nej Xj (zmiennych: XU...,X„), i jak, zale y dana zmienna zale na Y?". Pytanie to rodzi się jako rezultat konstatacji pewnych luk w systemie wiedzy, niekonsekwencji stanowisk znajdujących odbicie w literaturze przedmiotu. Badacz mo e te pokusić się o ustalenie nowych praw, lepiej opisujących prawidłowości zachodzące w otaczającym go świecie. Czytelnik nie powinien oczekiwać od autora, i ten wska e mu receptę na formułowanie ciekawych poznawczo i wartościowych problemów badawczych. Powinien wiedzieć, i takie czynniki, jak intuicja, znajomość literatury przedmiotu, mo liwość prowadzenia dyskusji w gronie osób obeznanych z danym zagadnieniem, wytrwałość w dą eniu do celu mają olbrzymi wpływ na formułowanie wa kich problemów badawczych i znajdowanie dróg ich rozwiązania. Zapoznanie się z arcyciekawą i pouczającą monografią pióra Selyego [Od marzenia sennego do odkrycia naukowego), czy równie ciekawą ksią ką napisaną przez Beveridge'a {Sztuka badań naukowych) uka e Czytelnikowi całą złooność zagadnienia tu poruszonego. Tam te przedstawiono autentyczne przykłady, zaczerpnięte z historii nauki, wpadania na ciekawe pytania i ich rozwiązania. Polecam tak e zapoznanie się 2 nieco trudniejszymi opracowaniami problematyki myślenia twórczego w nauce, dokonanymi przez Nęckę (1987, 1994a, 1994b). Do tej problematyki powrócimy jeszcze w rozdz. 8. 37

Rys. 1.4. Schemat procesu badawczego

Próbując udzielić odpowiedzi na pytanie badawcze (problem badawczy) psycholog stara się nie tylko wskazać zmienne, od których zale y interesująca go zmienna zale na Y, ale stara się te określić postać związku (zale ności) łączącego zmienną zale ną Y ze zmienną niezale ną X} (j = 1, ..., n) lub z wieloma zmiennymi niezale nymi (gdy badacz chce określić łączny wpływ zmiennych Xb ..., X„ na zmienną Y). Owa odpowiedź na pytanie badawcze, to hipoteza badawcza. Je eli zadajemy pytanie o postać związku łączącego zmienną zale ną i zmienną (lub zmienne) niezale ną dla niej istotną, to próbując na nie odpowiedzieć badacz będzie te musiał odpowiedzieć na pytanie: Jakie w ogóle zmienne niezale ne są istotne dla danej zmiennej zale nej Y7 Nie mo na przecie rozpatrywać wpływu jakiejś zmiennej Xj na zmienną Y nie respektując wpływów innych zmiennych istotnych dla Y. Z chwilą sformułowania tego drugiego pytania badanie wkracza w drugą fazę. Bywa niekiedy i tak, e badacz jest zainteresowany tylko udzieleniem odpowiedzi na pytanie: Jakie zmienne niezale ne wpływają (są istotne dla...) na zmienną Yl Tutaj jednak nie będzie nas interesował taki „szczątkowy" proces badawczy. Etap 2, Schemat procesu badawczego w drugiej fazie obejmuje problemy istotnościowe, hipotezy istotnościowe oraz hipotetyczne układy zmiennych niezale nych. Proces badawczy w tej fazie zaczyna się od sformułowania problemu istotnościowego 1.: 1. Jakie zmienne niezale ne są istotne dla zmiennej Y! Próbą odpowiedzi na to pytanie jest hipoteza istotnościowa 1. postaci: T. Zmienne niezale ne X1( ..., X„ są istotne dla Y. Zbiór zmiennych niezale nych, uznanych przez badacza za istotne dla Y, tworzy obraz przestrzeni zmiennych istotnych dla Y. U ywamy tu sformułowania obraz przestrzeni... [symbolicznie O(PY)], a nie przestrzeń... (symbolicznie: Py) dla odró nienia tego, co jest ustaleniem — niekoniecznie trafnym — badacza, od tego, co istnieje rzeczywiście. Mówiąc inaczej, termin „obraz przestrzeni..." jest terminem epistemologicznym, natomiast „przestrzeń..." jest terminem ontologicznym. Sens tego rozró nienia, wprowadzonego przez L. Nowaka (Nowak L., 1974, 1977, 1980) w odniesieniu do pary terminów: „przestrzeń wielkości istotnych dla wielkości określanej... — obraz przestrzeni...", jest taki, i badacz nie zna zbioru zmiennych niezale nych istotnych dla Y. Jedynym, co mo e zrobić, to zmierzać do jak najwierniejszego jego odwzorowania. Tak więc badacz formułując hipotezę 1'. mo e się mylić, gdy : (a) wyliczył zbyt mało zmiennych niezale nych de facto istotnych dla Y y (b) wyliczył zbyt du o zmiennych, a tym samym tylko część z nich jest de facto istotna dla Y. Po utworzeniu O(PY) badacz formułuje problem istotnościowy 2.: 2. Jaki jest porządek istotnościowy w obrębie zmiennych zaliczonych do

i/W

Hipoteza istotnościowa 2.\ będąca próbą odpowiedzi badacza na ten problem, przyjmuje postać następującego sformułowania: 39

2'. Zmienne z O(P Y ) uporządkowane są — wg relacji „bycia bardziej istotną dla Y ni ..." — w następujący sposób... Przyjęcie tej hipotezy wprowadzającej do O(PY ) porządek istotnościowy daje w efekcie obraz struktury przestrzeni zmiennej Y (symbolicznie: O(S Y )). Zmienne wchodzące do O(SY) mogą oddziaływać niezale nie na Y — mówimy wtedy, e mamy do czynienia z obrazem izolowanej struktury przestrzeni zmiennej Y — bądź mogą wchodzić one ze sobą w interakcje i łącznie wpływać na zmienną Y i mówimy wówczas o obrazie interakcyjnej struktury przestrzeni zmiennej Y. Dla ich odró nienia u ywam następujących oznaczeń: Olz(SY) — obraz izolowanej struktury..., Oj„{SY) — obraz interakcyjnej struktury...,

Rys. 1.5. Wykres obrazujący brak interakcji (rys. a) między zmiennymi Xy i A";oraz wykres obrazujący występowanie interakcji miedzy zmiennymi X t i X 2 (rys. b)

Co to znaczy, e zmienne wchodzą ze sobą w interakcje? Wedle Ackoffa (1969, s. 309-391): „dwie zmienne są w interakcji, jeśli wpływ, który jedna z nich ma na zale ne od niej zjawisko, zale y od wartości, jakie przyjmuje druga zmienna". Mówiąc inaczej, interakcja dwóch zmiennych jest miarą ich współzale ności. Wyobraźmy sobie, e dla danej zmiennej Y istotne są tylko dwie zmienne X{ i X2. Ka da z nich przyjmuje dla osób badanych następujące wartości: v(Xi)= {a h a 2 } i v(X2) = {b] ,b2}. Prostym efektem działania zmiennej X] na Y nazywamy jej oddziaływanie na zmienną Y, gdy druga zmienna X2 przyjmuje jedną z dwóch wartości. Tak więc mo na tu mówić o dwóch efektach prostych zmiennej X]t jednym przy wartości bt i drugim przy wartości b2 zmiennej X2- Sumę efektów prostych zmiennej Xt lub X2 określa się mianem efektu głównego zmiennej Xx lub X2. Moemy powiedzieć, i zmienne X x i X 2 wchodzą ze sobą w interakcję, je eli ich proste efekty ró nią się, je eli natomiast ich efekty proste są sobie równe — interakcja Xi X 2 jest zerowa (Oktaba, 1966, s. 232). Rys. 1.5 ilustruje powy sze 40

rozwa ania. Trzeba zaznaczyć, i w taki właśnie sposób określa się pojęcie interakcji w układzie czynnikowym analizy wariancji ANOVA (bli ej o pojęciu interakcji zmiennych oraz pojęciu efektu prostego por. Brzeziński, Stachowski, 1984, s. 191-200) stanowiącym statystyczną podstawę współczesnego eksperymentowania (por. etapy: 4a i 6a procesu badawczego). W psychologii mamy wiele przypadków interakcyjnych obrazów struktur przestrzeni zmiennej Y. Rozwa a się np. efekt współdziałania określonych elementów sytuacji z pewnymi cechami osobowości człowieka (jest to program teoretyczny i metodologiczny tzw. psychologii interakcyjnej budowanej przez Magnussona i Endlera; por. Magnusson, Endler, 1977; Endler, Magnusson, 1976; Magnusson, 1981; Endler, 1983). Dalej, na podstawie zajścia bądź niezajścia interakcji między zmiennymi w badaniach nad sposobem integrowania informacji przez badanych stwierdza się, i integrują oni informacje w sposób konfiguracyjny lub addytywny (Stachowski, 1976). I trzeci przykład, inteligencja człowieka kształtuje się jako efekt interakcji dwóch czynników — genotypu („tego co wrodzone") i środowiska („tego co nabyte") (Seligman, 1995). Zresztą do badania oddziaływań dziedziczności i środowiska na ludzkie zachowania stosuje się takie modele statystyczne, jak np. ANOVA, które umo liwiają określanie procentowego udziału interakcji obu czynników w wyjaśnianiu zmienności zmiennej zale nej Y (por. Wahlsten, 1990). Trzeci z problemów istotnościowych sprowadza się tedy do pytania: 3. Jaki jest rodzaj obrazu struktury przestrzennej zmiennej Y? Odpowiedź na nie, w postaci trzeciej hipotezy istotnościowej brzmi: 3'a. O(Sy) jest interakcyjny — Oin (PY), 3'b. O(Sy) jest izolowany — Oiz (PY). Układ powiązań zachodzących między tymi trzema problemami i hipotezami istotnościowymi — „wypełniającymi" etap drugi badania naukowego — przedstawiony został na rys. 1.6.

Rys. 1.6. Problemy i hipotezy istotnościowe

41

Przyjęcie przez badacza jednej z dwóch postaci hipotezy 3'. — a lub b daje w efekcie określony rodzaj O(S Y ). Po jego określeniu badanie wchodzi w fazę następną. Etap 3. Poprzez nadanie zmiennym (które mają jeszcze status zmiennych teoretycznych) określonego sensu empirycznego dokonany zostaje — u ywając terminologii Carnapa (1959, s. 38) — przekład z języka teoretycznego (ang. theoreticat language) na język obserwacyjny (ang. observational ianguage). Czynność tę określam mianem operacjonalizacji zmiennych. Problematyce operacjonalizacji zmiennych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oryginalną koncepcję autorstwa El biety Homowskiej (1989), poświęcony jest rozdz. 7. Operacjonafizacja zmiennych wymaga, jak nietrudno się domyśleć, zastosowania narzędzi pomiarowych, ze względu na które poszczególne zmienne będą operacjonalizowane. Będą to bądź narzędzia ju gotowe — np. testy psychologiczne, aparatura laboratoryjna — bądź te specjalnie dla danego badania konstruowane czy tylko standaryzowane. Ogólne zasady konstrukcji, standaryzacji i adaptacji kulturowej najczęściej stosowanych przez psychologów narzędzi, jakimi są testy psychologiczne, omawiam w części V (rozdz. 15.-20.). Etap 4. Z hipotezy badawczej wyprowadza się następnie dostępne obserwacji konsekwencje, formułuje się prognozy. One to będą podlegały bezpośredniemu sprawdzaniu empirycznemu poprzez porównanie z faktami. Przystępując do zaplanowania badania empirycznego nastawionego na sprawdzenie hipotezy badawczej psycholog musi odwołać się do jakiegoś modelu badawczego — co stanowi treść etapu 6. badania naukowego. Tradycyjnie ju — za Cronbachem (1957, 1975) — wyodrębniam dwie klasy modeli badawczych: pierwszą, obejmującą te modele, które zakładają manipulację zmiennymi niezale nymi istotnymi dla Y i tradycyjnie określane są mianem modeli eksperymentalnych (etap 4a) oraz drugą, obejmującą te modele, które nie zakładają manipulacji zmiennymi i określane są mianem modeli korelacyjnych czy regresyjnych (por. Cohen, Cohen, 1983). We wprowadzeniu do części IV oraz na rys. IV. 1. dokładniej pokazałem, jakie to odmiany modeli badawczych stosowane są w praktyce badawczej psychologii. W rozdz. 12.-14. omawiam podstawowe odmiany trzech modeli badawczych. Etap 5. Kolejnym krokiem, który badacz musi wykonać jest dobór próby z populacji. To właśnie na próbie psycholog przeprowadza określoną procedurę sprawdzania hipotez, wyprowadzoną bądź z modelu eksperymentalnego (etap 4a). bądź z modelu korelacyjnego (etap 4b). Aby próba mogła być uznana za w pełni reprezentatywną musi ona być pobrana z populacji w sposób losowy. Inne sposoby- wyłaniania próby z populacji prowadzą do tego, e uzyskany rezultat badawczy będzie obcią ony większym lub mniejszym błędem. Zagadnieniom tym poświęcam odrębny rozdz. 9., w którym omawiam podstawowe techniki doboru próby (nie tylko losowego) z populacji stosowane w praktyce badawczej psychologów. 42

Po zakończeniu badań empirycznych badacz przystępuje do porządkowania zebranych danych. Dokonuje ich tabelaryzacji, prezentacji graficznej na wykresach oraz opisu w języku statystyki opisowej. Piszę o tym w rozdz. 10. Etap 6. Po uporządkowaniu danych psycholog musi dokonać wyboru modelu statystycznego, w ramach którego testowane będą hipotezy. Ten etap badania sprzę ony jest z etapem 4. I tak, modelowi eksperymentalnemu badań (etap 4a) odpowiadają modele statystyczne (etap 6a): model testu t (albo modele testów nieparametrycznych), model ANOVA, model MANOVA. Z kolei modelowi korelacyjnemu (etap 4b) odpowiada model statystyczny (por. Cohen, Cohen, 1983) wielokrotnej regresji/korelacji (ang. mulńple regression/correlation) (etap 4b), Problemy metodologiczne związane z testowaniem hipotez (za pomocą testów istotności oraz przedziałów ufności) omawiam w rozdz. 11. Etap 7. Na tym etapie procesu badawczego badacz musi podjąć decyzję dotyczącą tego, czy sprawdzaną hipotezę mo na uznać za potwierdzoną czy te za nie potwierdzoną. W przypadku drugiej odpowiedzi, badanie mo na uznać za zakończone niepowodzeniem — w tym sensie, e hipoteza, do której badacz się przywiązał nie uzyskała w świetle danych empirycznych wystarczającego potwierdzenia. Mo e jednak być i tak, e opisywana w hipotezie zale ność Y od X miała miejsce, ale błędy metodologiczne popełnione przez badacza uniemo liwiły jej wydobycie na światło dzienne. Badacz nie powinien tedy, bez zastanowienia, od razu odrzucać sprawdzanej hipotezy, ale powinien spróbować przeanalizować krytycznie cały tok postępowania badawczego pod kątem ewentualnych błędów warsztatowych, których naprawienie być mo e dałoby inny rezultat badawczy i sprawdzana hipoteza „obroniłaby się". Tak czy inaczej, akceptacja hipotezy lub jej odrzucenie kończy ten etap postępowania badawczego i badanie wchodzi w ostatni, ósmy etap. Etap 8. Ostatnie pytania, na które badacz musi odpowiedzieć, by zakończyć proces badawczy, to pytania o: (a) Jakość metodologiczną przeprowadzonego badania Krytyczna ocena strony metodologicznej procesu badawczego powinna skłonić badacza do wnikliwego przeanalizowania czynności badawczych wykonanych na poprzednich etapach badania naukowego. O tym, e badacz powinien cofnąć się do wcześniejszych etapów procesu badawczego i wprowadzić do nich istotne korekty, informują go zaznaczone na rys. 1.4. sprzę enia zwrotne oznaczone numerami: 1-6. Najbardziej brzemienne i najdalej idące ingerencje w proces badawczy, zmieniające cały jego przebieg, związane są ze zmianami: (a) treści hipotez badawczych oraz (b) budowy O(PY) i O(SY )- Są to ingerencje w etap 1. i 2. Kolejne ingerencje dotyczą etapów: 3.-6. Cofanie się do wcześniejszych etapów badania naukowego mo e nie zakończyć się na przejściu tylko jednego cyklu badawczego. Mo e być ich więcej, przy czym kolejne cykle mogą być realizowane przez innego badacza. Tak te najczęściej bywa. 43

Zagadnienie to wią e się z problemem tzw. Brzeziński. CSS STATISTICA. TBO — por. Zaczęło to być bardzo widoczne. Stachowski. Aranowska.. 1991. 1995). takie jak: pedagogika czy socjologia. zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (a w Polsce w latach osiemdziesiątych). 6. a nawet. wielozmiennowa analiza wariancji MANOVA (por. (c) Zasięg wniosków.). np. Planując badanie empiryczne badacz powinien zdawać sobie sprawę z faktu. psychologa. Nosal.1). i nie jest w stanie. Jednak e wnioski chce rozciągnąć na całą populację. takich jak wielokrotna korelacja/regresja (por. 1987). dla praktyki psychologicznej. trafności zewnętrznej badania (por. 3. 2. 2. jest to język Teorii Badanego Obiektu. 44 . próbę. bardzo ograniczają zasięg wniosków (inaczej: ograniczają wielkość populacji. zaciera ró nice miedzy stosowanymi przez badaczy procedurami dochodzenia do określonego rezultatu badawczego i procedurami empirycznego potwierdzania (uzasadniania) tego rezultatu. Marek. z powodu ograniczeń ekonomicznych i technicznych. która będzie nadbudowana na uzyskanym rezultacie badawczym (por. pkt.(b) Znaczenie psychologiczne uzyskanego rezultatu badawczego W tym miejscu badacz musi odwołać się do teorii. rozdz.2. Posługując się tym językiem (dokładniej. to jest to — inaczej mówiąc — problem generalizowalności wniosków z badania. rozdz. tzn. przebadać całej populacji. Mam tu na myśli zwłaszcza takie biblioteki programów etatystycznych.). 1992. Aby to było mo liwe. dla rozbudowy (lub zakwestionowania) danej teorii psychologicznej oraz po drugie. pkt. gdy stosunkowo łatwo dostępne stało się bogate oprogramowanie w zakresie wielozmiennowych modeli statystycznych. w języku której sformułowane zostały problem badawczy i hipoteza badawcza oraz zdefiniowane zostały zmienne. 1984).. a z publikacji amerykańskich — na pracę Heddersona. 1994).2. Te pakiety statystyczne doczekały się ju omówień adresowanych do przedstawicieli określonych grup u ytkowników (w Polsce mogę wskazać na pracę Wywiała. obie dotyczą pakietu SPSS PC+). adresowane wprost do badacza. jak np. 1994. Zakrzewska. rozdz. Między „odkryciem" a „uzasadnieniem" Współczesna praktyka badawcza. Jak Czytelnik mo e się przekonać na podstawie lektury rozdz. 3. 1987) czy analiza czynnikowa (por. psychiatria. niektóre procedury. 12. 2. 3. w pewnym zakresie. skalowanie wielowymiarowe (por.). ustalanie stałego podzakresu wartości zmiennych. analiza kanoniczna (por. 1989). charakteryzująca psychologię i inne spokrewnione z nią dyscypliny naukowe. Zakres wniosków zale y tak e od przyjętych przez badacza procedur manipulowania zmiennymi. na którą mogą być uogólnione). jak: SPSS PC+. 13. próba musi być reprezentatywna dla danej populacji. (pkt.) psycholog ocenia znaczenie uzyskanego rezultatu badawczego — po pierwsze. ale tylko pewien jej fragment. SYSTAT. Bielą. analiza skupień (por. rozdz. jednozmiennowa analiza wariancji ANOVA (por. które sformułował po zakończeniu badania Jeśli chodzi o pkt (c).

współczynnik K-Cramera itp. Brzeziński. i 6. Tak zatem. Sytuacja uległa „komplikacji" z momentem rozprzestrzenienia się coraz bardziej skomplikowanych wielozmiennowych modeli statystycznych. badacze dość często zaczynają poszukiwać optymalnego rozwiązania w tym zakresie dopiero po zebraniu danych. Gdyby bowiem badacz jeszcze 45 . które stały się „testowalne" w laboratorium badacza. Nało yły one na badacza obowiązek myślenia o nowych zale nościach między zmiennymi w kategoriach schematu postępowania sprawdzającego hipotezy o tych właśnie zale nościach. e nie będzie mo liwe posłu enie się jakimś testem statystycznym. Wybór modelu statystycznego.Wskazane wy ej wielozmiennowe modele statystyczne walnie przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu badawczego i to nie tylko w zakresie istotnego poszerzenia środków technicznych związanych z procedurami sprawdzania hipotez. 12.). która bardzo silnie związała się — w zakresie metodyki badań empirycznych — z modelem ANOVA (dokładniej. odmiana trój czynnikowa — krytyczne uwagi na ten temat w: Brzeziński.). -Spearmana. w ramach którego analizowane będą dane empiryczne zebrane w badaniu poprowadzonym zgodnie z wymaganiami danego modelu badawczego. planach eksperymentalnych typu „wszystko albo nic" (test t. Odwołajmy się do tylko jednego przykładu. albo na jednej pobranej z populacji grupie osób. zgodnie z kanonem jednej ró nicy. test x 2 . 1987) niepodzielnie panowały bądź testy istotności ró nic. Tak jest w przypadku wspomnianego ju modelu psychologii interakcyjnej Endlera i Magnussona. współczynnik Q-Kendalla. Biorąc pod uwagę wzajemne uwarunkowania czynności „odkrywania" i czynności „uzasadniania" i myśląc o wyborze optymalnego modelu badawczego (etap 4.).. współczynnik r. 1985d). gdy chcąc zastosować jakiś określony model statystyczny badacz musi uwzględnić jego wymagania dotyczące techniki doboru próby z populacji oraz jej wielkości. Na badacza nakładało to jedynie obowiązek poprowadzenia badań na dwóch grupach osób (eksperymentalnej i kontrolnej). Nowe modele statystyczne stwarzają nowe mo liwości jeśli chodzi o treść formułowanych hipotez badawczych. na przykład. odwołujące się do porównań dwugrupowych. ale wtedy mo e okazać się. test F — w jakimś planie eksperymentalnym opartym na modelu ANOVA — jest zarazem metodą „odkrycia" nowego wyniku. Przed „erą" wielowymiarowych modeli statystycznych (dla ich „panoramicznego" przeglądu — por. jak i metodą „uzasadnienia" empirycznego tego wyniku. musi być dokonany zanim przystąpi się do zbierania owych danych. ale tak e (a nawet przede wszystkim) z mo liwościami formułowania nowych hipotez. test Manna-Whitneya itp. na przykład eksperymentalnego. współczynnik rrKendalla) i współczynniki siły związku między dwiema zmiennymi (współczynnik 0-Yule'a. takich jak w prezentowanych w rozdz.) badacz musi jednocześnie myśleć o dopasowanym do tego modelu badawczego modelu statystycznym (etap 6. Otó rozwój analizy wariancji umo liwił testowanie hipotez (modeli teoretycznych) traktujących o wpływie na Y interakcji dwóch (i większej liczby) zmiennych niezale nych. bądź współczynniki korelacji dwuzmiennych (współczynnik r-Pearsona. gdy nie zostały spełnione konstytuujące ten test zało enia modelowe. współczynnik C-Pearsona. test z. Niestety. Tak e powiązane ze sobą są etapy 5.

przed rozpoczęciem badań empirycznych zadał sobie trud przeanalizowania wybranej metodyki badawczej pod kątem jej „przystawania" do zało eń danego. 1978b. Paszkiewicz.4. Brzeziński. zaprezentowany tu wykład metodologii badań empirycznych w psychologii został ustrukturowany na wzór procesu badawczego. które nale ą do „kontekstu uzasadnienia". 1960). Akt badania naukowego jest po prostu aktem twórczym i mo na (trzeba) go analizować w kategoriach teorii rozwiązywania problemów (por. albo zastosowane narzędzia badawcze gwarantują pomiar zmiennej Y jedynie na poziomie skali nominalnej. jak to pokazano na rys. gdy — na przykład — grupy porównawcze okazały się zbyt małe. 1977).4. Oba zaś konteksty wzajemnie się przenikają i nie sposób oddzielić jeden od drugiego. e taka prezentacja problematyki metodologicznej. 1977). obejmujące względnie wyodrębnione czynności badawcze. Po prostu. rys. które nale ą do „kontekstu odkrycia". jak i w obrębie „kontekstu uzasadnienia" (Simon. 1. 1. Mimo i w rzeczywistości trudno oddzielić od siebie poszczególne etapy i wskazać gdzie kończy się jeden. Owe wzajemne warunkowanie się wyborów dokonywanych przez badacza na etapach 4. 1989) nie sposób utrzymać. i e nie zawsze czynności badawcze są tak „grzecznie" uło one. Simon. uznanego za najlepszy. 1977). Jak to ju zostało wykazane. Ta struktura procesu badawczego stała się osią. 1977. i te. tak jak to chciała metodologia pozytywistyczna (za Reichenbachem. procesu badawczego zaznaczone zostało na rys. Nie zawsze jednak mogło to się udać. to — kierując się względami dydaktycznymi — starałem się w kolejnych rozdziałach prezentować pewne „zamknięte" całości. 7.4). w którym kończy się „odkrywanie" jakiejś opisanej hipotezy zale ności między zmiennymi i zaczyna się „uzasadnianie" tej hipotezy. obejmuje on zarówno analizy prowadzone w obrębie „kontekstu odkrycia" (Popper. Kosnarewicz. Nickles. Trudno byłby wskazać to szczególne miejsce w procesie badawczym. Mimo wszystko jednak sądzę. ogniwa). 1988. tak. 1. podporządkowana 46 . które musi wykonać psycholog. Zgodnie z nią. aby Czytelnik mógł na dany temat znaleźć prawie wszystko w jednym miejscu. to nie spotkałoby go rozczarowanie w postaci niemo ności posłu enia się tym modelem w procesie sprawdzania hipotez. przebiegającego w kolejnych etapach. i 6.. modelu statystycznego. proces badawczy został podzielony na etapy (czy mówiąc inaczej — kroki. Podsumowanie W niniejszym rozdziale przedstawiona została pewna koncepcja procesu badawczego w psychologii (por. a zaczyna drugi. powiązaniami między 4a i 6a oraz 4b i 6b. tak e w pracach dotyczących metodologii psychologii (por. swoistego podziału czynności badawczych na te. a test statystyczny wymaga pomiaru na poziomie skali interwałowej. wokół której „kręci się" cały podręcznik.

. Nagel E. Nowak S. Kmita J. mo e okazać się przydatna w przyswajaniu nie tak łatwych przecie zagadnień. Problemy weryfikacji wiedzyOpracowania z metodologii psychologii i dyscyplin pokrewnych: Coombs C. Zarys problematyki. Zamiara K. . Wprowadzenia). Such J. Szkice z teorii poznania naukowego. Nowak L. Logika pragmatyczna.G. Fazy rozwiązywania problemów naukowych. tak e wykaz literatury zamieszczony w pkt. Paszkiewicz E. Psychologia ilościowa z elementami naukometrii. Tversky A. Struktura nauki. Jakubowska U. Wstęp do ideałizacyjnej teorii nauki.H. Opracowania z metodologii nauk: Ajdukiewicz K. Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wstęp do psychologii. Wprowadzenie do psychologii matematycznej. Rudniański J. Nowakowska M. Hempel C. Nauka i metoda. Podstawy nauk przyrodniczych. Czytelnikowi zainteresowanemu poszerzeniem swojej wiedzy na tematy poruszane w tym rozdziale zalecałbym sięgnięcie do dostępnych w języku polskim opracowań (por. Dawes R.M.strukturze procesu badawczego. Szkice metodologiczne. Dynamika pojęć i programów psychologicznych. Metodologia badań społecznych. Oto wybrane tytuły. 3. Kamiński S. Tomaszewski T.. Struktura teorii psychologicznych.

przesądy. Zaś uwarunkowania zewnętrzne sprowadzane są do oddziaływań. zewnętrznymi i wewnętrznymi. s. „nacisków" społecznych na naukę (w grę wchodzą tu między innymi takie czynniki. trzecia koncepcja uwarunkowania wewnętrzne sprowadza do wszystkich czynników poznawczych (związanych z teorią i doświadczeniem). 203-204) — trzy koncepcje. uprzedzenia rasowe). Wedle pierwszej (najwęziej traktującej pojęcie czynników wewnętrznych) uwarunkowania wewnętrzne mają charakter czysto logiczny. Wreszcie.Rozdział 2. procesu badawczego w jakiejkolwiek dyscyplinie naukowej. Zewnętrzne determinanty procesu badawczego w psychologii — psychologia a praktyka społeczna 1. jak rozumiemy terminy: zewnętrzne uwarunkowania i wewnętrzne uwarunkowania. W niniejszym rozdziale przyjęta będzie druga koncepcja podziału uwarunkowań procesu badawczego w psychologii na zewnętrzne i wewnętrzne (jej rzecznikiem jest tak e Kuhn. 1971). a tak e: ideologia. a uwarunkowania zewnętrzne uto samia z wszelkimi wpływami pozapoznawczymi (psychologicznymi. Wprowadzenie Podejmując refleksję metodologiczną nad uwarunkowaniami. religia. W literaturze przedmiotu mo na spotkać — jak zauwa a Krajewski (1979. jak adresowane do nauki zapotrzebowanie praktyki społecznej na nowe wyniki. W jakim miejscu biegnie granica między tymi dwoma rodzajami uwarunkowań? Wśród filozofów nauki nie ma co do tego zgody. . ideologicznymi itd). musimy bli ej określić. a zatem i w psychologii. Zgodnie z drugą koncepcją (głównie głoszoną przez socjologów nauki) uwarunkowania wewnętrzne to wszystko to. zaś zewnętrzne sprowadzane są do doświadczenia. ekonomicznymi. a więc nale ą tu czynniki poznawcze. co dzieje się w obrębie społeczności uczonych. ale te socjologiczne i psychologiczne charakteryzujące relacje zachodzące między członkami społeczności uczonych.

Z powy szego. omawiając owe uwarunkowania będziemy mieli na uwadze zawsze badania psychologiczne. 2. 1989). Związek ten ma charakter interakcji. Niemniej jednak. e wyniki owych badań przyczynią się do wzrostu efektywności działań podejmowanych w danym obszarze praktyki społecznej. Są to. Czyni to z procesu badawczego całkiem odmienną jakość ni ta. behavioral sciences — nauki behawioralne). Z kolei uwarunkowania zewnętrzne procesu badawczego związane są z jego „naturą społeczną" (por.2. Między zewnętrznymi a wewnętrznymi uwarunkowaniami procesu badawczego w psychologii Aby zdać sobie sprawę z całej zło oności zagadnienia względnego udziału w twórczości naukowej czynnika spontaniczności (czyli twórczości de facto) i czynnika algorytmizacji. wedle którego opracowywane są poszczególne fazy procesu badawczego (oczywiście ów standard jest pochodną stanu społecznej świadomości metodologi cznej psychologów). np. jak i dla nauk przyrodniczych. to są one dwojakiego rodzaju.1. Owe osadzenie procesu badawczego w kontekście praktyki społecznej nie ró nicuje poszczególnych dyscyplin naukowych. krótkiego przedstawienia uwarunkowań procesu badawczego wylania się określony porządek. w fizyce czy chemii. Jeśli chodzi o uwarunkowania wewnętrzne. uwarunkowania — w stosunku do procesu badawczego — wewnętrzne i zewnętrzne. z kontekstem praktyki społecznej. Jest ono takie samo zarówno dla nauk behawioralnych. akceptowany przez społeczność psychologów-badaczy w danym okresie rozwoju psychologii jako dyscypliny na ukowej. osobą badaną. 49 . z jaką mamy do czynienia analizując — z tych samych pozycji metodologicznych — proces badawczy. Czytelnik zechce teraz spojrzeć na rys. w którym będą one w niniejszym rozdziale zaprezentowane. nie sposób pominąć owej psychospołecznej specyfiki relacji: „badacz — osoba badana". Pierwsze związane są ze swoistą logiką procesu badawczego. jaką jest psychologia (czy szerzej — reprezentowane tu przez nią tzw. który ukazuje wzajemne powiązania owych uwarunkowań z procesem badawczym. Drugie zaś związane są ze specyficznym dla nauk behawioralnych charakterem wiązku łączącego badacza z obiektem badanym. Nickles. jak zaznaczono we Wprowadzeniu. Na owe uwarunkowania składają się takie elementy. na której zapotrzebowanie badacze podejmują badania empiryczne w oczekiwaniu. Chcąc tedy wniknąć w naturę procesu badawczego w psychologii. której oba człony wzajemnie na siebie oddziałują. (b) standard realizacji procesu badawczego. Trzeba zatem spojrzeć na proces badawczy tak e (czy przede wszystkim) z punktu widzenia „psychologii społecznej metodologii badań psychologicznych". jak: (a) stan indywidualnej świadomości metodologicznej realizatorów badania na ukowego. a nie fizyczne czy in ynieryjne. nie mo emy pominąć uwarunkowań procesu badawczego realizowanego w takiej dyscyplinie empirycznej.

Rys.1. Powiązanie procesu badawczego z jego zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami . 2.

pochodzących od kontekstu praktyki społecznej (por. 2. rys. 97) rozumiemy jako: „formę świadomości społecznej funkcjonalnie zdeterminowaną przez społeczną praktykę badawczą. blok II) oraz uwarunkowaniami wynikającymi z wzajemnego powiązania faz procesu badawczego z elementami świadomości metodologicznej (por. blok IV). jako subiektywny kontekst społeczny tej ostatniej".2).2. Psychologia stosowana czy stosowanie psychologii — jedna. (2) płaszczyznę ustaleń badawczych — jak pisze Kmita — teorii naukowych bądź .Klasyfikacja uwarunkowań procesu badawczego w psychologii 3. anga ującej w jakimś stopniu aktywność psychologów) a sferą psychologii reprezentującej ogólniejszą sferę nauki — którą za Kmitą (1976. 3.Tu ograniczymy się do omówienia uwarunkowań zewnętrznych. blok III) — czyli uwarunkowaniami wewnętrznymi pierwszego rodzaju. s. W następnej kolejności — ale ju w rozdz. 4. Z kolei w rozdz.. Obejmuje ona dwie płaszczyzny: (1) społeczną świadomość metodologiczną. 51 . UWARUNKOWANIA PROCESU BADAWCZEGO W PSYCHOLOGII ZEWNĘTRZNE [KONTEKST PRAKTYKI SPOŁECZNEJ] WEWNĘTRZNE LOGIKA PROCESU BADAWCZEGO PSYCHOLOGIA PROCESU BADAWCZEGO STAN ŚWIADOMOŚCI METODOLOGICZNEJ BADACZY STANDARD REALIZACJI PROCESU BADAWCZEGO ZMIENNE PSYCHOLOGICZNE ZWIĄZANE Z BADACZEM ZMIENNE PSYCHOLOGICZNE ZWIĄZANE Z OSOBĄ BADANĄ Rys. 2. W postaci uporządkowanej owe uwarunkowania przedstawione są na diagramie (por.luźniejszych" zespołów twierdzeń. albo wiele psychologii? Przedmiotem niniejszych rozwa ań jest relacja zachodząca między sferą szeroko rozumianej praktyki społecznej (zwłaszcza tej. blok I). przejdziemy do omówienia uwarunkowań wewnętrznych drugiego rodzaju — psychologicznych (por. — zajmiemy się strukturą świadomości metodologicznej (społecznej i indywidualnej) psychologów-badaczy (por.

Chodzi bowiem o to. e psychologia stała się dyscypliną z obszaru nauk behawioralnych. Jeśli chodzi o psychologię. Na przykład. s. W odległej przeszłości sferę nauki i sferę praktyki dzieliła przepaść. Ta ostatnia byłaby „uboga krewną" (pod względem metodologicznym) tej pierwszej. która dostarcza najbardziej usystematyzowanej wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w otaczającej go rzeczywistości społecznej. Ellis. pastoralnej itd. „akademickiej". „stosowanej". teoria rozwoju umysłowego człowieka sformułowana przez Piageta stała się podstawą nowego systemu dydaktycznego opracowanego przez AebHego (1982).Rozpoznanie specyfiki owej relacji pozwoli —jak mniemam — odpowiedzieć na sformułowane w tytule niniejszego punktu pytanie o osobliwość stosunku psychologii (jako nauki) do działania praktycznego.) jako pomostów między psychologią teoretyczną i praktyką społeczną (podobne stanowisko zostało wyra one w: Matarazzo. to stosunkowo późno dostrze ono realne korzyści płynące z wykorzystywania wiedzy psychologicznej w yciu codziennym.. 120 i n. czy nale y mówić o dwóch psychologiach — jednej. zaczerpnięte z otaczającej psychologa rzeczywistości społecznej — ze szkoły. klinicznej. czy inaczej mówiąc psychologii teoretycznej i psychologii stosowanej. Rzecz jasna w obrębie samej psychologii występują twierdzenia lepiej lub gorzej uzasadnione. 1956. a nie na powoływaniu „psychologii stosowanych" (psychologii wychowawczej. zgodnie z którym powiązanie psychologii z praktyką społeczną polega na stosowaniu psychologii w ró nych dziedzinach ycia społecznego. to samo mo na powiedzieć o formułowanych na jej gruncie teoriach oraz o metodach ich empirycznej kontroli.). Nauka z istoty swej nie miała praktycznych zastosowań. Działalność naukową podejmowano wyłącznie dla niej samej (Arystoteles. zakładu pracy — czy te nale y mówić o jednej psychologii. która nie tylko pozwoli odpowiedzieć na trudne pytania zrodzone w sferze praktyki społecznej. 1992). ale pozwoli tak e — za pomocą wypracowanych przez nią metod i środków — w jakimś zakresie regulować tę ostatnią. odpowiadającej na pytania podstawowe i oderwanej od zagadnień praktyki edukacyjnej. której ustalenia badawcze są stosowane w określonej dziedzinie praktyki społecznej jako odpowiedź na zgłaszane przez nią zapotrzebowanie społeczne? Pierwsze rozwiązanie pociąga za sobą konieczność powołania dwóch psychologii — lepszej (z metodologicznego punktu widzenia. Wydaje się. Ustalenia teoretyczne dokonane przez psychologów zaczęły być w ró nym stopniu wykorzystywane jako teoretyczna podstawa odpowiednich działań praktycznych. Zaczęto wiązać określone osiągnięcia psychologii z konkretnymi sferami działalności praktycznej człowieka. Coraz częściej pokładano nadzieje w psychologii jako tej sferze aktywności (naukowej) człowieka. szpitala. oraz drugiej. 1987. rzecz jasna!) i gorszej. produkcyjnej itp. penitencjarnej. rozwiązującej problemy praktyczne. Została tu dokonana transformacja twierdzeń naukowych i formułowanych na jej podstawie predykcji dotyczących określonej sfery działalności czło52 . W tym „odwiecznym" sporze psychologów uniwersyteckich z psychologami-praktykami (bo tu mniej więcej biegnie linia demarkacyjna) zajmuję (tu wyra ane) stanowisko. rehabilitacyjnej.

pojedyncze twierdzenia i metody wypracowane przez psychologię społeczną pozwoliły (i pozwalają) lepiej zrozumieć (a w konsekwencji zapobiegać i pomagać) funkcjonowanie człowieka w organizacjach społecznych — w zakładzie pracy. pracy zbiorowej pod redakcją Skinnera (1971): Psychologia wychowawcza czytamy: „Psycholog wychowawczy to psycholog praktykujący. a tak e o psychologii dziecka czy te o pedagogicznej teorii wychowania. na dyrektywy praktycznego działania (tu: działania praktyczne nauczyciela w klasie szkolnej). „teorie" psychologiczne i „teorie" pedagogiczne. dla podkreślenia braku bezpośredniej więzi tej e psychologii z praktyką psychologiczną. czyniąca ją bardziej efektywną. Interesuje się podstawowymi prawami rządzącymi zachowaniem się ludzi. wyartykułowane w języku zrozumiałym tylko dla wąskiego grona specjalistów. opartej na ogólniejszych teoriach psychologicznych. W drugim. kosmiczna. zrodzone w warunkach laboratoryjnych. 1963. doprowadziła w efekcie do formułowania wobec psychologii nowych oczekiwań. psychologii wychowawczej. Przytoczmy — dla przykładu — dwa określenia relacji wią ącej wiedzę psychologiczną z konkretnym obszarem praktyki społecznej. by sama psychologia zaczęła się zajmować poszczególnymi sferami działalności praktycznej człowieka i zaczęła dostarczać gotowych recept na skuteczne działanie: dydaktyczne. s. czyli o to. tak przedmiotem psychologii penitencjarnej jest funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji społecznej itd. w szkole. o stosowaniu wiedzy psychologicznej do rozwiązywania konkretnych problemów z danego obszaru praktyki społecznej. odpowiednie teorie. Zwiększająca się przydatność wiedzy psychologicznej (naukowej!) dla praktyki. W pierwszym przypadku będzie mowa o psychologii wychowawczej traktowanej jako odrębna dyscyplina psychologiczna. fabrycznej — rzeczywistości teorie. penitencjarna. Zaczęto te mówić o psychologii szkolnej. Pierwsze z kolei zaczęto niekiedy. więziennej. pastoralna itp. czy te w szpitalu — opracowując system działań praktycznych na owej wiedzy oparty. chodziło o to. 8) — „człowiek i jego zachowanie". aby wyeliminować z łańcucha jedno ogniwo. określać mianem psychologii teoretycznej (Tomaszewski. Te drugie zaliczono do psychologii stosowanej. szkolnej. Podobnie. Mamy zatem z jednej strony teorię psychologiczną par excellence. Nie chodziło ju tylko o wiedzę podstawową. czy w zakładzie pracy. zastąpić przez teorie (pisane przez małe „t") bezpośrednio objaśniające konkretny fragment rzeczywistości. a z drugiej strony „teorie" psychologiczne odnoszące się do poszczególnych sfer praktycznej działalności człowieka. 46). W rozdziale 1. Tak jak przedmiotem psychologii jest — według Tomaszewskiego (1975. by zbyt abstrakcyjne. Analogicznie zaczęły powstawać psychologie: lekarska. przemysłowa. s. produkcyjne itp. dość niezręcznie. Chodziło o to. a tak e 53 . w szpitalu.wieka. „czystą". Zaczęły tedy powstawać. rehabilitacyjne. albo dokładniej: „psychologia jest nauką o czynnościach człowieka i o człowieku jako ich podmiocie". wojskowa. tworzone przez pedagogów i psychologów zajmujących się funkcjonowaniem dziecka w szkole. którą dopiero wykorzystywali decydenci działający w sferze praktyki — czy to w szkole. Mówiąc jeszcze inaczej. zbyt odległe od konkretnej — szpitalnej.

Psychologia pracy jest więc dziedziną praktycznego zastosowania dorobku psychologii ogólnej w celu uzasadnienia. owa deklarowana przez Andersona odrębność metodologiczna jest tylko pozorna. Dalej Anderson (tam e. jeśli chodzi o stosunek do problemu: „psychologia praktyka społeczna" znajduje się stanowisko reprezentowane przez autora podręcznika: Psychologia pracy. sprawdza hipotezy i rozwija teo rie. s. s. ten zasób wiedzy.). 21) i nie tylko psychologowie i wychowawcy „podchodzą do rozwiązywania problemów zachowując postawę naukową i wykorzystując metody naukowe do gromadzenia i interpretowania danych" (tam e. Na drugim krańcu. Psychologia wychowawcza opracowała metodologię. co autor pisze o odrębności metodologicznej psychologii wychowawczej. Przytoczona charakterystyka psychologii wychowawczej jest przykładem budowania psychologii praktycznej. 20) podaje sześć charakterystycznych cech wyró niających psychologię wychowawczą w gąszczu innych dyscyplin psychologicznych: „1. 1971. Psychologia wychowawcza zajmuje się zachowaniem człowieka. zestaw narzędzi i metod oraz dziedzina badań" (Anderson. Te informacje. 14-15). bezpośrednio społecznie u ytecznej.).. Poniewa liczba owych psychologii stosowa54 . Metodologia ta stanowi przydatne narzędzie rozwiązywania problemów wychowawczych w miarę ich wyłaniania się.zastosowaniem tych praw w odniesieniu do wychowania. 2. s. 5.: J. s. Nie mo na bowiem powa nie traktować tego. strategiami badawczymi. metodologia stanowią istotę psychologii wychowawczej. za pomocą której prze prowadza się badania. Stanowi ona zbiór faktów czy informacji pochodzących z obserwacji i badań. Widzi on relację między psychologią ogólną i psychologią pracy i na tym tle przedmiot psychologii pracy następująco: „Psychologia pracy jest dziedziną zastosowań wiedzy psychologicznej (.. zestaw praw i zasad naukowych. Nie chciałbym mno yć przykładów. 21). tworzą podstawę teorii wychowawczej i prak tyki wychowawcze/' (podkr. Psychologia wychowawcza to przedmiot studiów. Nawiasem mówiąc. dziedzina wiedzy. Nie tylko bowiem psychologia wychowawcza (jako psychologia stosowana) „posługuje się metodami naukowymi'' (Anderson. ale sądzę. 3. informacyjnych i społecznych związanych z pracą". wyjaśnienia i przewidywania prawidłowości zachowań ludzi w sytuacjach biofizycznych. i w przypadku innych „psychologii stosowanych" mamy do czynienia z podobnym dookreśleniem ich „specyfiki" teoretycznej i metodologicznej. zbiera informacje. Nosala (1977. Całokształt wiedzy mo e być podsumowany czy uogólniony w postaci sformułowanych zasad czy teorii. B. 18). narzędziami pomiarowymi i regułami integracji i interpretacji danych) oraz swoistymi regułami przekładania owych „upraktycznionych" twierdzeń „naukowych" na język działań w sferze praktyki edukacyjnej. s. te zasady. 1971. Organizacja psychiki i działania człowieka. 4. budującej własne teorie — odmienne od teorii psychologii akademickiej i odmienne od innych psychologii stosowanych — dysponującej swoistą „metodologią" (tj. 6.

lecz dlatego. e umiejętność jest bardziej wiedzą ni doświadczenie. więc nale y się spodziewać. nie jest w stanie słu yć wprost praktyce społecznej. tamci bowiem mogą uczyć. projektów sprawnego działania (prace psychologiczne. ograniczony uniwersyteckimi murami swojego laboratorium. psychologię kosmiczną. psychologii pracy i psychologii klinicznej po. Dlatego te uwa amy. jak działa przyroda nieo ywiona. stanowiącej konieczną dla efektywnego. które dostarczają. wymienionych w pracy Tomaszewskiego (1963. co zostało wytworzone (podczas gdy rzemie ślnicy działają tak. Fakt. których obiekt pomocy psychologicznej —człowiek — jest ten sam) i w dalszej perspektywie. który jej nie posiada. 55 . jest mo liwość uczenia i dlatego uwa amy. 1983. Sądzę.). poniewa są zdolni do działania. i przyczynę. 46): psychologii wychowawczej. jako nauce empirycznej.: J. gdy — argumentuje się — obcuje „na co dzień" z przedmiotem swej zawodowej troski. e zamiast jednej psychologii „po prostu" będziemy mieli wiele psychologii „bezpośrednio" przydatnych w poszczególnych sferach praktyki społecznej — od tradycyjnych ju . a nie maleje. nie wiedząc. a tak e ob ni enie poziomu refleksji teoretycznej). praktycznego działania w ró nych sferach praktyki społecznej bazę teoretyczną. Pierwszej grozi to dezintegracją i popadnięciem w utylitaryzm (pod hasłem: nale y prowadzić — czytaj: finansować! —tylko takie badania. e ludzie wiedzy są mądrzejsi od empiryków. A dzieje się tak dlatego. Powinna natomiast dostarczyć gruntownie sprawdzonej wiedzy teoretycznej. i psycholog stojący bli ej praktyki wie lepiej. praktyczoych korzyści. Jego wiedza jest „gorąca". B. i : „Myślimy jednak. tak e nie dlatego uwa amy ich za mądrzejszych. przez opracowywanie gotowych przepisów. jak rozwiązywać problemy tej e pra ktyki. Praktyce społecznej te grozi to dezintegracją (ró ne sfery praktyki społecznej objaśniane będą przez ró ne psychologie. e architekci we wszystkich kunsztach są hardziej czcigodni tudzie więcej wiedzą ni rzemieślnicy. Ale ju Arystoteles w Metafizyce zauwa ył. poniewa znają przyczyny tego.. a ci nie. a teoretycy znają i skutek. wymiernych. s. i mamy określone wyniki praktycznie zastosować. wczuwa się w niego. których wyniki dadzą się od razu zastosować). Wie lepiej. 4-5) (podkr. s. to nie ksią ki kucharskie!). najlepiej od razu.. nastawienie na bezpośrednią u yteczność badań psychologicznych spowoduje obni enie poziomu świadomości metodologicznej badaczy. Krótko mówiąc. e poznanie i zdol ność rozumienia nale ą raczej do wiedzy ni do doświadczenia i sądzimy.nych wzrasta. bo mądrość zale na jest we wszystkich przy padkach raczej od wiedzy. obni eniem efektywności (pragmatyzm. Z kolei psycholog-teoretyk. a ci drudzy nie" (Arystoteles. poniewa tamci znają przyczy nę. ale nie znają przyczyny. i e są mądrzejsi od nich. co robią. e znają teorię i znają przyczyny. Nie powinna tedy psychologia rozwijać się pod dyktando decydentów ze sfery praktycznego działania. e owo rozczłonkowanie nie wyjdzie na dobre ani samej psychologii. empirycy znają skutek. Jego wiedza jest „zimna". Zrodził się mit. oznaką człowieka po siadającego wiedzę i człowieka. rzemieślnicy czynią to z przyzwyczajenia). ani poszczególnym sferom praktyki społecznej korzystającym z usług „teoretycznych" psychologii. tak jak płonący ogień — ale podczas gdy nieo ywiona przyroda spełnia swe funkcje zgod nie z przyrodzonymi tendencjami.

dziecka. pedagog powinien postępować tak. w słu bie których psycholog występuje. ale jedna psychologia dostarczająca wyników empirycznie sprawdzonych. o zmianę postaw. w interesie instytucji oświatowych). dając jej nowe podstawy psychologiczne (teoretyczne). gwarantuje wysoką efektywność opartej na nich danej praktyce społecznej. nauczyciel) Aebli postanowi! przebudować praktykę dydaktyczną. projektującemu nowy system wychowania) podnosząc efektywność jego działań. która mo e być wykorzystana wbrew interesowi jednostki. przez Koftę i Malak (1983. Wa ne bowiem w takim przypadku będzie to. Piaget tworząc teorię rozwoju umysłowego człowieka i prowadząc bardzo rozległe i wieloletnie badania nad tym problemem. Dobro podmiotu musi wyznaczać granice działań psychologa. np. Przytoczony tu przykład jest przykładem pozytywnego. stosowania wiedzy psychologicznej w konkretnej sferze praktyki społecznej. o kształtowanie opinii). aby osiągnąć po ądany — z ideologicznego punktu widzenia — stan rzeczy (mo e chodzić np. Z jednej strony mamy działania w interesie określonych instytucji (np. o ukształtowanie w określony sposób osobowości dziecka. Słu ąc wiedzą 56 . Wiedza psychologiczna będzie tu potraktowana jako ułatwiająca podejmowanie działań — w interesie określonej grupy nacisku i wbrew (lub nie licząc się z nim) interesowi jednostki (dziecka. Mo liwości nadu ywania wiedzy psychologicznej zostały dobrze ukazane m. Ruch. 1994: Cialdini. in. por. Obok pozytywnych istnieją te negatywne przypadki sięgania przez decydentów ze sfery praktycznego działania po wiedzę psychologiczną (naukową) w celu uzasadniania działań praktycznych. Z drugiej zaś strony mamy działania w interesie podmiotu jego naukowych zainteresowań. a swoboda jego działania wyznaczona jest przez daną perspektywę ideologiczną. obywatela siedzącego przed odbiornikiem TV. W tym celu zbudował spójny system działań (a nie mniejszych teorii) dydaktycznych oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych w pracowni Piageta. Trafnie to ujął cytowany wy ej Nosal. te : Zimbardo. Akceptując wyniki badań psychologicznych uzyskane przez Piageta i chcąc nauczać dzieci (a więc chcąc działać praktycznie). Natomiast jego wieloletni współpracownik (a tak e pedagog. w interesie podmiotu (tu: dziecka).nie powinien usprawiedliwiać wykorzystywania przez badacza metodologicznej taryfy ulgowej. gdy „postulowany" czy „uznany za po ądany stan rzeczy" jest takim z punktu widzenia właśnie tych instytucji. nie odpowiadał „wprost" na zgłaszane przez jakąś instytucję rządową zamówienie na opracowanie teoretycznych podstaw funkcjonowania szkoły. szkicując relacje zachodzące między psychologią po prostu (ogólną) i tzw. których cele zostały narzucone przez określoną ideologię. Udostępnianie specjalistycznej wiedzy psychologicznej. 1994). stawia psychologa w sytuacji wyboru moralnego. aby jego działania dydaktyczne były niesprzeczne z dyrektywami wyprowadzonymi przez Aebliego z teorii Piageta. psychologią pracy. Zatem nie wiele psychologii praktycznych. Badania empiryczne prowadzone na obszarze bezpośrednich zastosowań psychologii nie powinny odbiegać pod względem poziomu metodologicznego od badań prowadzonych w laboratorium eksperymentalnym. ucznia w klasie szkolnej). Mo na tu tedy mówić o nauce w słu bie ideologii. Wróćmy do przykładu z dziedziny praktyki edukacyjnej. Mo e ona słu yć decydentowi ze sfery praktycznego działania (np.

i 6. a 57 . np. Najwyraźniej ten typ myślenia metodologicznego zawa ył na traktowaniu pedagogiki czy psychologii wychowawczej jako nauki praktycznej. Zatem psychologia ogólna miałaby — według zwolenników tego rozró nienia — status metodologiczny „nauki teoretycznej" (bo opisywałaby i wyjaśniałaby w terminach ogólnych specyfikę ludzkiego zachowania się). (b) nauki praktyczne — projektujące po ądany stan rzeczy.. jak: prawo (Podgórecki. ujmując rzecz schematycznie. musisz podejmować takie to. Pod wpływem koncepcji Petra yckiego (1939). Wiedza psychologiczna w zakresie technik zmian postaw. zrehabilitowanie alkoholika). 1976). Zatem nie ka de zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną (naukową!) zgłaszane ze strony ró nych instytucji powinno się spotkać z pozytywnym odzewem ze strony psychologów-badaczy. spróbujemy odpowiedzieć na pytanie. technik modelowania osobowości mo e być groźna (groźna dla pojedynczych osób). 1973). a poszczególne „psychologie stosowane" byłyby naukami praktycznymi (bo korzystając z ogólnej teorii psychologicznej. a zwłaszcza Podgóreckiego (1962) utrwalił się w świadomości badaczy. nauki techniczne (Chwalisz i in. a takie działania wychowujące. Mówiąc krótko. 5. Psycholog musi być świadomy tego. i według Podgóreckiego charakterystycznymi dla tzw. Psychologia a model tzw. Kotarbińskiego (1972). psycholog staje się współautorem określonego systemu działań. Swoisty jest stosunek Podgóreckiego do ocen: oceny właściwe wyznaczają problemy. którego — w postaci finalnej — mo e nie akceptować ze względów etycznych. które. propagandowego. komu i w jakim celu u ycza wyników własnych badań naukowych. Stonerta (1967). technik indoktrynacji. gdy mo e stanowić podstawę naukową dla systemów praktycznego działania — socjotechnicznego. technik prania mózgu. 4. przyjmują postać wypowiedzi: „chcąc osiągnąć postulowany stan rzeczy A musisz wykonać działanie B" — np. jest odrębne traktowanie tej grupy dyscyplin naukowych jako tzw. zniewalającego. z metodologicznego punktu widzenia. Wyraźnie podkreślają to kodeksy etyczne normujące postępowanie psychologów (por. chcąc ukształtować osobowość ucznia według wzoru prospołecznego. czy zasadne. który przedstawiciele takich dyscyplin. Przypomnijmy. projektowałyby osiągnięcie po ądanego sianu rzeczy. nauk praktycznych są zdania dyrektywalne. medycyna (Ziemski. przedstawicieli wy ej wymienionych dyscyplin naukowych podział nauk na: (a) nauki teoretyczne — opisujące i wyjaśniające dany stan rzeczy.na temat warunków kształtowania osobowości czy funkcjonowania jednostki w grupie społecznej. nauk praktycznych. 1976) czy pedagogika (Muszyński. nauk praktycznych Spróbujmy teraz ustosunkować się do metodologicznego modelu określonego mianem „nauk praktycznych". rozdz. 1957).). a tak e poszczególne gałęzie psychologii stosowanej uwa ają za adekwatnie rekonstruujący postępowanie badawcze charaktery'styczne dla tych dyscyplin.

to taka. (6) w związku z (5) jedna z funkcji nauk empirycznych polega na „dostarcza niu informacji decydentom. (3) podstawowe zdania formułowane w tych naukach. (2) problemy formułowane na gruncie tych nauk. formułuje twierdzenia o charakterze optymalizacyjnym. spełniająca jeden z warunków: „(1) nie zawierająca adnego twierdzenia mogącego stanowić podstawę naukowego wyjaśniania znanych faktów lub przewidywania faktów nieznanych i równocześnie zawierająca twierdzenie odpowiadające na pytanie jak postępować. Uwa am jednak. jak się wydaje. zgodnie z którym: (1) naczelnym zadaniem nauk empirycznych jest dostarczanie wyjaśnień fak tów. zrehabilitowanie alkoholika czy usamodzielnienie yciowe oligofrenika. Akceptuję te stanowisko zawarte w cytowanej pracy Siemianowskiego (tame. to. przed którymi wyłonił się praktyczny problem wyboru". Mo na by go respektować. np. to prawa empiryczne stanowiące podstawę naukowego wyjaśnienia. aby powstało jakieś narzędzie albo nastąpiło wyzdrowienie. w jakim oparte na nich działania praktyczne pozwalają osiągnąć postulowany stan rzeczy. tylko wówczas. O ich „dobroci" decyduje stopień. to problemy poznawcze (odpowiedź na pytanie: „dlaczego?"). (5) informacje występujące w formułowanych. gdyby znana była chocia jedna dyscyplina empiryczna. Nietrafność tej charakterystyki wynika z przyjęcia przez Podgóreckiego podziału nauk na teoretyczne i praktyczne. aby uzyskać określony cel badawczy. 1972. s. albo zwiększył się majątek" (Kotarbiński.. Warto mo e jeszcze przytoczyć zwięzłą charakterystykę jednych i drugich podaną przez Kotarbińskiego. to taka „której celem naczelnym jest zdobywanie prawd (. s. która dostarcza jej naukowej wiedzy o zale nościach między faktami. Zatem korzysta ona z ustaleń teoretycznych dokonanych na gruncie psychologii ogólnej.. na społeczne zapotrzebowanie w sferze szeroko rozumianej praktyki społecznej — identyfikuje formułowane na jej gruncie problemy i zadania jako problemy i zadania nale ące do nauki praktycznej. 58 .)". „której celem naczelnym jest coś innego ni zdobywanie prawd. 6). (2) która umo liwiając wyjaśnienie i przewidywanie — nie dostarcza adnych informacji u ytecznych w działaniach praktycznych" (1976. zresocjalizowanie więźnia. s. Podejmują one wyłącznie problemy teoretyczne. np. W świetle ustaleń dokonanych przez Siemianowskiego w pracy Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych (1976) podział ten jest nie do utrzymania. Psychologia stosowana — odpowiadając. Z kolei nauki teoretyczne nie eksponują ocen. 7). e nie jest to trafna charakterystyka psychologii stosowanej. (4) prawa empiryczne podlegają sprawdzaniu. Dokonując „importu" owej wiedzy.oceny utylitarne stanowią twierdzenia formułowane na obszarze nauk praktycznych.przez badaczy przewidywaniach wykorzystywane są „przy rozwiązywaniu praktycznych problemów decyzyjnych". jak pisze Siemianowski. 53-54). Nauka teoretyczna. regularności oraz prawidłowości empirycznych. a nauka praktyczna.

To. Jak tedy postąpić ma psycholog udostępniający wiedzę na temat mechanizmów kształtowania osobowości czy kształtowania i zmian postaw (stanowiącą teoretyczną podbudowę systemu działań socjotechnicznych) w odpowiedzi na zgłoszone przez instytucję X (np. w myśl którego związek teorii psychologicznej z praktyką społeczną sprowadza się do stosowania teoretycznej wiedzy psychologicznej (dobrze uzasadnionej empirycznie) w poszczególnych sferach praktyki społecznej. akceptuję takie stanowisko. w sferze psychoterapii. e oczekuje się działań praktycznych zgodnych z tymi ostatnimi. które gwarantują realizację postulowanego (przez kogo?) stanu rzeczy uznanego za optymalny (dla kogo1). przejawiająca się w pluralizmie metodologicznym i światopoglądowym. czy te z racjami podmiotowymi? A co z kolei ma zrobić przeciętny realizator owych działań socjotechnicznych? Są to wa ne pytania. a nawet myśleniu yczeniowym. cel wychowania. czy to z racjami naukowymi. Wa ne jest przecie — zgodnie z „duchem" zdań dyrektywalnych — aby podejmować takie działania. e racje naukowe dochodzą — w takich przypadkach — do głosu niejako w drugiej kolejności (o ile są dopuszczalne z punktu widzenia załoonej perspektywy ideologicznej). wielość metod i środków dochodzenia do prawdy. perspektywą naukową i perspektywą ideologiczną. a niekoniecznie zgodnych z wynikami badań naukowych. Bywa i tak. zdrowym rozsądku. np. zgodnie z którym niezbędne jest ogniwo pośredniczące między praktyką społeczną a psychologią „teoretyczną" pod postacią „psychologii stosowanej". Niepotrzebna jest „druga" (pod względem teoretycznym i metodologicznym — gorsza) psychologia (tylko pozornie bardziej przydatna w praktyce. niekiedy w znacznym stopniu. które przede wszystkim nale y uwzględnić przy podejmowaniu decyzji w sferze praktyki społecznej opartej na naukowej wiedzy psychologicznej. Nawiasem mówiąc. Wa ny jest przecie — w zało onej perspektywie ideologicznej — „cel". Bywa. Odrzucając stanowisko. to wielość propozycji teoretycznych w zakresie ujęcia danego faktu. niewiele mającymi wspólnego. magia. cel propagandy itp. co charakteryzuje współczesną naukę. na praktykę. — zapotrzebowania nakazowego (sterowanego instytucjonalnie). Wreszcie. e racje naukowe nie zgadzają się z racjami pozanaukowymi. Ów pluralizm powinien te znaleźć odbicie w działaniach podejmowanych na polu praktyki. praktyka oparta jest na intuicji. dobro podmiotu powinno być tym kryterium pozanaukowym. wierzenia). pozostającą w bliskiej więzi z jakimś ośrodkiem władzy) zapotrzebowanie obwarowane swoistymi warunkami brzegowymi. bo operująca językiem zrozumiałym dla decydenta ze sfery praktyki spo59 . wiedza parapsychologiczna. więc przedstawiciele praktyki społecznej zmuszeni są sięgać po dane zawarte w wiedzy pozanaukowej (np.Poniewa nie na ka de zapotrzebowanie praktyki społecznej w danym okresie określona dyscyplina empiryczna jest w stanie udzielić pozytywnej odpowiedzi przez dostarczenie naukowej podbudowy dla działań praktycznych. Dochodzi te do zderzenia dwóch rodzajów zapotrzebowania zgłaszanego ze strony społecznej praktyki: — zapotrzebowania autentycznego. Dotyczą one relacji między dwiema perspektywami patrzenia.

która staje się podstawą systemu dydaktycznego szkoły. 2. musi przejść przez filtr metodologiczny (por. Celem. tj. Pozytywny wynik tego testu pozwala teraz na opracowanie. a nie szczurem w laboratorium. 2. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą nauki Przejdźmy teraz. do bli szego scharakteryzowania zewnętrznych uwarunkowań procesu badawczego. nad którymi pracują psychologowie kliniczni.). która rejestrując nieefektywność podejmowanych w jakimś z jej obszarów działań praktycznych „zgłasza" — pod adresem nauki (tu: psychologii) — zapotrzebowanie na nowe rezultaty badawcze zwiększające efektywność opartych na nich działań (por. Siemianowski. Zanim jednak dany obszar pra60 . względnie korekt do obowiązującej teorii i nowej metody na niej nadbudowanej.). Zbędne są te — eby odwołać się do przykładu z innej dziedziny praktyki — „teorie psychoterapeutyczne". blok 4. zgodnie z wy ej przedstawionym porządkiem. s. Na rys. 1976. rys. musi spełnić obowiązujące na danym etapie rozwoju określonej dyscypliny naukowej kryteria „dobroci" teorii. blok 2. o psychologicznej teorii uczenia się.1). blok 3. do którego dą ą badacze jest konstruowanie teorii pozwalającej na dokładniejsze wyjaśnienie zale ności zachodzących w danym obszarze sfery praktyki społecznej oraz zwiększenie jej mocy predykcyjnej. obieg informacji między sferą praktyki społecznej (blok 1. 5. 217) — mówić o „umiejętnościach" terapeutycznych (analogicznie: pedagogicznych. dyrektyw praktycznego działania odpowiadających wprost na zgłaszane przez praktykę społeczną zapotrzebowanie. bo — wreszcie — obiecująca natychmiastowe gratyfikacje po zastosowaniu jej metod i jej wyników). Inaczej mówiąc.3 przedstawiony został. Tak więc będziemy mówili. w postaci syntetycznej. Na gruncie danej dyscypliny naukowej przygotowana zostaje odpowiedź w postaci nowej teorii (por. chirurgicznych itp.). do omówienia kontekstu praktyki społecznej (por.). opartych na testowanej teorii. bo zajmująca się pacjentem. blok I.).łecznej. W ujęciu tu promowanym mamy do czynienia z jedną psychologią (i przez analogię zjedna fizyką. Ramowym odniesieniem dla prezentacji owych uwarunkowań jest Kmity (1976) model wzajemnego warunkowania się obu sfer: praktyki społecznej i praktyki badawczej. Zamiast mówić o takich teoriach podbudowujących działania terapeutyczne proponuję — za Krzeczkowskim (por. na przykład. Musi wytrzymać próbę konfrontacji z faktami empirycznymi. Zanim propozycja nowego (względnie skorygowanego) ujęcia danego zjawiska będzie upowszechniona. Nawiązując do tej koncepcji filozoficznej chciałbym zaprezentować jej główne idee odniesione do interesującego nas zagadnienia. jedną socjologią).

to i one muszą przejść przez sprawdzający ich skuteczność filtr prakseologiczny (por. ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNE ADRESOWANE / DO NAUKI / 2 (c) .). blok 5.khki społecznej będzie funkcjonował według programu uwzględniającego owe dylektywy.

Zatem jeszcze jeden filtr włączony w obieg informacji. Ponownie aktualne staje się pytanie o nowe propozycje programu działania bardziej efektywnego od dotychczas obowiązującego. aby pomagając jednocześnie nie szkodzić. czwartego filtru (linia d do bloku 7. Jednak obok normalnego obiegu informacji w praktyce spotykamy się z jego wypaczeniami.3 ilustrują linie a. bądź na wprowadzeniu dodatkowego.). zagro enia ich poczucia własnej wartości. Negatywne wyniki wszystkich filtrów względnie tylko jednego z nich. Wy ej naszkicowany obieg informacji mo na by nazwać normalnym. b. 61 . odwołując się do przykładu. c).). „cofają" nas znowu do bloku 2. Takie przyspieszone postępowanie mo e — wbrew nadziejom psychologa — zakończyć się fiaskiem.Rw 2. nowa propozycja teoretycznego ujęcia danego zjawiska mo e być od razu (poza filtrem metodologicznym) wykorzystana jako podstawa zaprogramowania działań praktycznych (linia a). frustracji. Chodzi o to. Owe wypaczenia polegają bądź na pominięciu któregoś z filtrów (co na rys. które bez uprzedniego sprawdzenia ich skuteczności (pominięcie filtru prakseologicznego) mogą być „od razu" wprowadzone do sfery praktyki społecznej (linia b). I tak. blok 6. nowa metoda postępowania z dziećmi nie wyzwalała u nich stanów lękowych. Pozytywny wynik dopuszcza nową propozycję do upowszechnienia w danym obszarze praktyki społecznej. Aby. filtr etyczny (por.?. 2. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą praktyki badawczej Podejmowane postępowanie realizujące nadbudowane na nowej teorii dyrektywy praktycznego działania musi jeszcze być sprawdzone pod kątem etycznej dopuszczalności.

Jest w jakiejś mierze zaprogramowany społecznie. zrozumieć podejmowanych przez niego decyzji badawczych.3 linia d 1 blok 7. „wymyślającej" (i sprawdzającej) nowe teorie i nowe metody działania — z inspiracji praktyki społecznej. bo starającego się zmienić stan praktyki społecznej) w opisanym wy ej obiegu informacji. w jakiejś mierze obsługiwaną przez psychologię. 6. losach fizyki „niearyjskiej" w III Rzeszy. bo przyjmującego zalecenia praktyki społecznej. 2. Przystępując do realizacji jakiegoś projektu badawczego badacz podlega omówionym wy ej uwarunkowaniom. czy zagra ały jego poczuciu własnej wartości. rzecz jasna. będą wyzwalały frustracje. nie do zaakceptowania. a z drugiej strony czynnie. W szczególności jednak praktyka społeczna — co pokazane zostanie w następnym rozdziale — oddziałuje na badaczy modyfikując ich stan świadomości metodologicznej. Jakie z tego tytułu konsekwencje ponosi społeczeństwo pozostające w okowach rządów totalitarnych. je eli nie spojrzy się na niego jako na uczestniczącego (z jednej strony biernie.Tak e w przypadku uwzględnienia filtru metodologicznego. e mimo dobrej podstawy teoretycznej program działania okazał się nieefektywny. oraz sferą praktyki badawczej. Jest to filtr ideologiczny. Wypaczenia obiegu informacji. Takie jatrogenne działanie jest. pra kseologicznego i etycznego) będzie upowszechniony czy te nie. W systemach totalitarnych w obieg informacji między sferę praktyki społecznej i sferę praktyki badawczej wprowadzony jest jeszcze dodatkowy filtr. To on w instancji ostatecznej „decyduje" 0 tym. mogą być związane nie tylko z wypadnięciem jednego. Nie mo na tedy w pełni zrozumieć postępowania badacza w trakcie realizacji procesu badawczego. dwóch lub wszystkich trzech filtrów. czy dany program (bez względu na wyniki filtrów: metodologicznego. czy o losach wyników badań społecznych nie respektujących dogmatu marksistowsko-leninowskiego w krajach opartych na rządach komunistycznych. a opuszczenia filtru prakseologicznego mo e okazać się. e psycholog (lub inny realizator ze sfery praktyki społecznej) chcąc pomagać będzie jednocześnie szkodził — jego działania będą odbierane lękowo. Naszkicowane tu ujęcie powiązań obu tych sfer 62 . Podsumowanie W niniejszy rozdziale ukazane zostały powiązania między sferą praktyki społecznej. któremu przypisywana jest rola cenzorska. nie trzeba tutaj pisać. Uwzględnienie filtru prakseologicznego zapobiegłoby upowszechnieniu wadliwego programu działania. Wreszcie — linia c — program działania nie poddany „atestacji etycznej" mo e doprowadzić do tego. nie mo e się od nich uwolnić. jako dostarczającą jej efektywnych metod umo liwiających sprawne funkcjonowanie. Wystarczy wspomnieć o losach genetyki w ZSRR ery stali nowskiej. gdy wadliwie przeło ono twierdzenia teorii na dyrektywy praktycznego działania. jego patologizacja. To wypaczenie ilustruje na rys.

Zgodnie jednak z prezentowanym w tej ksią ce stanowiskiem istnieje tylko jedna psychologia o wielu praktycznych zastosowaniach. Straś-Romaoowska.: Psychologia jako nauka społecznie u yteczna. . problemu „teoria a praktyka" polecam następujące opracowania: Kowalik S. na gruncie psychologii. Zasada integracji teorii z praktyką. rozdz. pkt. Franus E. 5. por. Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii. Upośledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji. obok psychologii akademickiej (mało przydatnej. Czytelnikowi zainteresowanemu poznaniem innych ujęć rozwa anego. psychologii stosowanych (wielu!). VIII. i dla prawidłowej „obsługi" praktyki społecznej niezbędne jest powołanie. 1992).. Tomaszewski T. bo oderwanej od ycia. Wstęp do psychologii. w ró nych dziedzinach ycia społecznego. część III. przedmiot i wzajemne związki. Kowalik S. i Sęk H.zrywa z zakorzenionym w środowisku psychologów-praktyków przekonaniem. Psychologia kliniczna i psychologia społeczna — pojęcia.

gdy to one sponsorowały owe badania psychologiczne. Owe wyniki legitymizują podejmowane przez instytucję decyzje. (b) korelacyjnym. gdy nie mogą one liczyć na popularność w społeczeństwie. standardowej procedur) badawczej — owego wzorca „umieszczonego" w świadomości metodologiczne psychologów. W opracowaniach metodologicznych mówi się o modelowych ich ujęciach (mniej lub bardziej wyidealizowanych). i 14.Rozdział 3. por. gdy są „odczytywane" przez reprezentantów instytucji społecznych. 1. Tak e 64 .) osobliwości odró niające badanie psychologiczne od analogicznych badań fizycznych. rozdz. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (I) — wpływ świadomości metodologicznej na rezultaty procesu badawczego 1. aby zminimalizować obcią enie uzyskanych rezultatów badawczych wywołane pominięciem lub niezbyt dokładnym (czy nawet złym) wykonaniem elementów szeroko pojętej. Wreszcie.). modele te zostaną dokładnie przedstawione. który powinien być odtwarzany — krok po kroku — przez psychologa. Instytucje takie mogą te czuć się uprawnione do takich interpretacyjnych manipulacji zwłaszcza wówczas.. zwłaszcza wówczas. Trzeba jednak pamiętać. jak to przed laty pokazał Cronbach (1957. W rozdziałach: 12. Zakładają one pewną standardową postać procesu badawczego (por. Kmita. 1975) — w dwóch nurtach: (a) eksperymentalnym. pkt. 4. 1976) niedoskonałość psychologii jako dyscypliny naukowej. tak e: rozdz. Drugim niezmiernie wa nym źródłem artefaktów są wskazane w klasycznej ju dziś pracy Rosenzweiga (1993. 13. rezultaty badania psychologicznego mogą ulegać daleko idącej transformacji zmieniającej ich pierwotny sens wówczas. Wprowadzenie Empiryczne badania psychologiczne w większości przypadków realizowane są — tak. e źródłem artefaktów w badaniach psychologicznych jest nie tylko metodologiczna (w sensie rzeczywistego stanu społecznej świadomości metodologicznej — por.. które są zainteresowane ich wykorzystaniem jako podstawy (naukowej!) do podejmowania określonych działań praktycznych. 2. biologicznych czy chemicznych.

jako odpowiedzi na postawiony problem badawczy. 2. jak i czynności związane z aplikacją rezultatu badawczego (przeniesienie przetworzonego. węzłach decyzyjnych). w których „zanurzone" są zarówno czynności badawcze (dochodzenie do rezultatu badawczego czy. 2. i przeprowadzić je tak (niekoniecznie uświadamiając to sobie).. i uzyskane przez niego rezultaty badawcze — oddziaływanie kontekstów (innych ni kontekst świadomości metodologicznej). Owe wybory przesądzać będą. o tym. Trafność wewnętrzna Pierwsze pytanie związane jest z wyborem procedury badawczej (obejmującym istotne jej elementy). Pytanie to zatem dotyczy „logiki procesu badawczego". do rozwiązania problemu badawczego). umo liwiającej dokonanie trafnej oceny sformułowanej przez badacza hipotezy.sam badacz mo e ulec „czarowi" instytucji sponsorującej prowadzone przez niego badania. związane jest z obowiązującym w danej dyscyplinie naukowej (empirycznej) standardem realizacji procesu badawczego. Chciałbym te zwrócić uwagę na zniekształcające — i intencje badacza. a tak e aspektów treściowych podejmowanych przez psychologa decyzji związanych z wyborami określonych rozwiązań metodologicznych w poszczególnych krokach procesu badawczego (tzw. Odpowiedź na nie przesądza bowiem o wartości poznawczej i praktycznej uzyskanego przez psychologa rezultatu badawczego (dalej RB)!. 2. w ostatecznej instancji. Aspekty etyczne tego zagadnienia poruszone są w rozdz. inaczej mówiąc. W tym zaś rozdziale chciałbym poło yć nacisk na te elementy świadomości metodologicznej (i ich wzajemne powiązania). Trafność badania psychologicznego Analizując postępowanie badawcze psychologa mo emy próbować poszukać odpowiedzi na dwa. 2. 65 . rezultatu badawczego z laboratorium do praktyki społecznej). które — jak mi się wydaje — odgrywają szczególną rolę w powstawaniu wspomnianych wy ej obcią eń czy artefaktów. 6. bardzo podstawowe pytania. którymi posługuję się tu. a dokładniej.). jak się wydaje. ich dokładniejsze omówienie znajdzie Czytelnik w innych rozdziałach tej części. czy uzyskany przez psychologa RB będzie mógł stanowić podstawę (empiryczną) zaakceptowania merytorycznie 1 Na końcu tego rozdziału zamieszczony został — dla wygody Czytelnika — wykaz skrótów.1. O tym pisałem dokładniej w poprzednim rozdziale (rozdz. W tym miejscu będą one tylko umieszczone w ogólnym schemacie. aby ich rezultaty nie rozminęły się ze znanymi mu oczekiwaniami instytucji. ale nie przez badacza (!). pkt.

poziomu aktywacji organizmu zwiększa się poziom wykonania zadania (mierzony. albo postępowanie oparte na analizie składowych regresyjnych (por. albo te obalilibyśmy hipotezę o jakimkolwiek związku — liniowym czy krzywoliniowym. e przeprowadzone przez niego badanie empiryczne nie będzie mogło dostarczyć RB przesądzającego 0 trafności hipotezy. Jednak e po przekroczeniu tego optimum poziomu aktywacji. 7. pkt. W tym przykładzie mieliśmy sytuację. ale do pewnego optymalnego punktu. Przykłady mo na by mno yć. to okazałoby się. Otó w psychologii znane jest tzw. 5. gdyby ona sama okazała się nietrafna. dalszy jego wzrost powoduje spadek poziomu wykonania zadania. badacz mimo wszystko mo e podjąć decyzję — w efekcie błędnego zinterpretowania RB . 66 . ale — jak sądzę — te dwa dobrze ilustrują typ błędów.. liczbą popełnionych błędów). prawo Yerkesa-Dodsona mówiące o nieliniowej zale ności. Zauwa my jeszcze. e — w zale ności od doboru dwóch wartości poziomu aktywacji: „ni szego" i „wy szego" — albo potwierdzilibyśmy hipotezę o zale ności liniowej (rosnącej lub malejącej). między poziomem wykonania jakiegoś zadania oraz poziomem aktywacji (motywacji) podmiotu je wykonującego. Ponadto. gdy dane empiryczne wykazują wyraźny trend krzywoliniowy. e czym innym jest trafna /nietrafna (w sensie opisywania faktycznej zale ności) hipoteza sformułowana przez badacza. rozdz. Właściwy w takiej sytuacji byłby albo wybór wskaźnika eta-kwadrat (z/ 2 ). e nie doszacował on (i to znacząco!) siły związku między zmienną niezale ną a zmienną zale ną. „LT-kształtnej. Gdybyśmy zaplanowali eksperymentalne potwierdzenie tej hipotezy i zaprojektowali badanie wedle jednego z klasycznych planów „zero-jeden" (takich jak omówione w rozdz.. pkt. 13. w której mimo wyboru trafnego planu badawczego. o których tu piszę. prowadząc badanie stwarzające metodologiczne warunki do potwierdzenia /odrzucenia trafnej /nietrafnej hipotezy. 12.. „niedouczenie" statystyczne badacza spo wodowało. a czym innym jest trafna/nietrafna (w wy ej wyło onym sensie) procedura badawcza umo liwiająca /uniemo liwiająca potwierdzenie /odrzucenie hipotezy badawczej. Rzecz jasna.błędną bo: (a) nakazującą odrzucenie prawdziwej (trafnej) hipotezy — błąd typu A. pkt.poprawnej (trafnej) hipotezy lub podstawę jej odrzucenia. mo e doprowadzić do bardzo znacznego niedoszacowania badanej zale ności. Wybór współczynnika determinacji (r2) opartego na współczyn niku korelacji liniowej w sytuacji. Inny przykład dotyczy wyboru miary związku między zmienną niezale ną 1 zmienną zale ną. Zgodnie z tym prawem. 12. oraz rozdz. jako — na gruncie jego wiedzy — najbardziej prawdopodobna odpowiedź na pytanie badawcze.). umo liwiającego testowanie hipotez tra ktujących o zale nościach nieliniowych. 4. Odwołajmy się do prostej ilustracji empirycznej. (b) nakazującą akceptację fałszywej (nietrafnej) hipotezy — błąd typu B.). na przykład. nawet gdy jest ona de facto prawdziwa. brak wiedzy badacza na temat ograniczeń zastosowań tych planów eksperymentalnych do empirycznego sprawdzania wyłącznie hipotez o zale nościach liniowych powoduje. wraz ze wzrostem.

Trafność decyzji badacza Opisany wy ej rodzaj trafności badania psychologicznego nazwiemy trafnością wewnętrzną2. 67 . Za badanie trafne wewnętrznie będziemy zaś uznawać badanie przeprowadzone w sposób umo liwiający uzyskanie prawdziwej odpowiedzi na sfor* Nawiązuję tu do pojęcia internal validity (trafność wewnętrzna) wprowadzonego w pracy Campbella (1957) i rozwiniętego w pracach Campbella i Stanleya (1963) oraz Cooka i Campbella (1979). Wprowadzone przez Campbella rozró nienie między trafnością wewnętrzną i trafnością zewnętrcną spotkało się nie tylko z aprobatą — choć ta w efekcie przewa yła -— ale te z uwagami bytycznymi (por. 1975: Hultsh. III. Hickey.1. 85-94). BADANIE R EZ ULTAT B AD AW C Z Y [ R B] IV. Cook iCampbeli przekonywająco odparli (1979. którego ogniwa poddane są ocenie „zero-jedynkowej" (trafne versus nietrafne) zosta! przedstawiony na rys. RB — IV. s. DECYZJA TRAFNA [akceptacja trafnej hipotezy] TRAFNA BŁĄD A [odrzucenie trafnej hipotezy] TRAFNE TRAFNY TRAFNA [odrzucenie nietrafnej hipotezy] NI ET R AFN E ■>TRAFNY BŁĄDB [pozostawienie nietrafnej hipotezy] TRAFNE N I ET R AF N E Rys. II. I. HIPOTEZA II. Kruglanski. jak mi się wydaje. a tym samym uniemo liwiające uzyskanie trafnego RB (chyba e przez przypadek). które. oraz (2) testowanie nietrafnej hipotezy w warunkach badania cechującego się bra kiem trafności. IV. Kroy. Mogą wystąpić dwie takie sytuacje: (1) testowanie trafnej hipotezy w warunkach badania psychologicznego cechu jącego się brakiem trafności. hipoteza — II. Trafność badania empirycznego. 3. decyzja. Ciąg: I. 1978).Trudno z kolei określić rodzaj błędu popełnianego przez psychologa prowadzącego badanie nietrafne. badanie empiryczne — III.1. 3. Trafność RB. Stan metodologicznie i psychologicznie „po ądany" pokazują ście ki nakreślone pogrubioną linią. Trafność hipotezy. Cztery rodzaje trafności występujące w badaniu psychologicznym: I.

je eli jest ona prawdziwa. e elementy sytuacji badania stanowią uproszczony. dla których wspomniany zabieg uogólniania RB z próby (przebadanej!) na populację (nie poddaną badaniom!) mo e być — i najczęściej jest — nieuprawniony. Nie jest to wcale warunek łatwy do spełnienia w przypadku dyscyplin naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych. Trafność zewnętrzna Przejdźmy teraz do pytania drugiego. Zilustruję to następującym przykładem: 68 . 1994. Taki jest zresztą sens prowadzenia badań na reprezentatywnych próbach (o stosunkowo niewielkich liczebnościach) pobieranych z populacji obejmujących du o osób i przez to trudnych (technicznie czy ekonomicznie) do objęcia danych badaniem. Generalizowaniu podlegają tak e elementy sytuacji badania (wytworzone przez badacza w laboratorium). będą przyjmowały dla elementów (osób) z próby wartości z tych samych podzakresów wartości co dla elementów (osób) z populacji.). na której przeprowadzono właściwe badanie empiryczne testujące hipotezę badawczą. jest to.. Aronson i inni.5. a więc i w przypadku psychologii. pkt. którymi powinien być nacechowany ka dy eksperyment przeprowadzony przez psychologa (o czym dokładniej w rozdz. e Xj istotne dla Y (najczęściej zmienne zakłócające) przyjmują dla osób z próby wartości z innego podzakresu wartości ni dla osób z populacji. tak e trafną. 2. Załó my na początek. 2. 58) mówi się o: (1) realizmie psychologicznym (psychological realism) i (2) realizmie yciowym {mundane realism). O(Py). Generalizowanie wniosków z poziomu próby na poziom populacji jest uzasadnione wówczas. tj. gdy zmienne niezale ne zaliczone przez badacza do obrazu przestrzeni zmiennych istotnych dla zmiennej zale nej. w której w określony sposób zachowują się osoby badane wchodzące w skład próby. Inaczej mówiąc. decyzję dotyczącą hipotezy badawczej.mulowane przez badacza pytanie (umo liwiające rozwiązanie problemu badawczego). badanie trafne wewnętrznie stwarza mo liwość uzyskania potwierdzenia hipotezy. Zakłada się przy tym milcząco. obraz realnej sytuacji yciowej. 12. ale tak e. i jej odrzucenia. uwzględnione są te same podzakresy wartości zmiennych zaliczonych do O(P¥). e psycholog przeprowadził trafne wewnętrznie badanie empiryczne i podjął. I co dalej? Otó powinien on teraz uogólnić (zgeneralizować) RB (dokładniej: treść hipotezy potwierdzonej w badaniu empirycznym) na wszystkie te elementy populacji (najczęściej populacja obejmuje zbiór osób o znanych badaczowi właściwościach).2. które reprezentowane były w próbie. Zatem nie tylko: O(PY )-próby = 0(P y)-populacji. Dlatego te (np. ale w miarę wierny. Jednym z powodów. s. na poziomie próby. je eli jest ona fałszywa.

3 69 . Z wcześniej przeprowadzonych przez Masłowa (1942) badań nad związkiem zachowań seksualnych kobiet z ich poczuciem własnej wartości wynikało. Z kolei późniejsze badania Masłowa i Sakody (por. Niestety. 1948. je eli na poziom populacji opisanej podzakresami wartości zmiennych niezale nych oraz zmiennej zale nej mo na będzie przenieść RB uzyskany z badania przeprowadzonego na poziomie próby. Stawia to pod znakiem zapytania mo liwość poprawnego generalizowania RB z tak dobieranych (nie losowo) prób na populacje. Zbierzmy. Rosnow. wykazywały tendencję do przyjmowania niekonwencjonalnych postaw wobec zachowań seksualnych. 1963. 186). Ograniczenia generalizowania wniosków z poziomu próby na poziom populacji (a więc ograniczenia trafności zewnętrznej badań psychologicznych) związane są z: (a) — brakiem symetrii O(P Y )-próby i O^^-populacji pod względem: (a~l): liczby zmiennych wa nych (nieadekwatność 0(PK)-próby względem zawartości 0(/V)-populacji. 1984. je eli O(pY)-próby będzie to samy z 0(Py)-populacji pod względem tych samych podzakresów wartości Xj oraz Y opisujących próbę i populację. Inaczej mówiąc. jak by to wynikało z badań Kinseya. Campbell (1957: tak e: Campbell. Badania miały charakter ankietowy i objęły tylko ochotników. 1953). w psychologii stosunkowo du o badań empirycznych prowadzi się na próbach skompletowanych z ochotników. zabieg przeniesienia (generalizowania) RB z próby na populację będzie uprawniony. s. Dane badanie empiryczne jest trafne zewnętrznie. jeśli chodzi o sferę zachowań seksualnych. Społeczeństwo amerykańskie nie było a tak niekonwencjonalne. które uzyskiwały wysokie wyniki w teście badającym tę zmienną. i to studiów psychologicznych!). e osoby. Podsumowując wyniki owych badań mo na powiedzieć (Rosenthal. Kinsey i inni. Cook. który związany jest z prawomocnością zabiegu generalizowania RB z próby na populację. Maslow. Stanley. kobiet. 1979) wprowadził pojęcie akrnal validily (trafność zewnętrzna). Ten rodzaj trafności. e osoby biorące ochotniczo udział w badaniach ankietowych uzyskiwały wy sze wyniki na skali poczucia własnej wartości ni nieochotnicy. nazwiemy trafnością zewnętrzną3. Sakoda. to co dotychczas powiedzieliśmy o ograniczeniach trafności zewnętrznej. Campbell. Przeprowadzone nad wzorcem zachowań seksualnych badania objęły 8 tys. 1952) przeprowadzone na części osób badanych przez Kinseya i jego współpracowników wykazały.Kinsey i jego współpracownicy przeprowadzili w latach czterdziestych i pięćdziesiątych słynne badania nad zachowaniem seksualnym mę czyzn i kobiet (Kinsey i inni. e badania przeprowadzone przez zespół Kinseya dostarczyły RB kreślących nieprawdziwy obraz wzorców zachowań seksualnych obowiązujących w społeczeństwie amerykańskim lat czterdziestych naszego wieku. mę czyzn i 12 tys. Rosnow i Rosenthal (1976) szacują ich liczbę na 70 — 90% (są to zazwyczaj studenci pierwszych lat studiów.

(b-5.). rozdz.. pkt.2. (b-2. w czasie trwania badania. (b-5. studentów psychologii (!). — brakiem symetrii O(PY )'próby i O(PY )-populacji pod względem zawartości podzbioru zmiennych zakłócających w O(PY)-pTÓby\ pewne zmienne w nim występujące nie pojawią się w 0(/V)-populacji: (b-1): stosowanie pomiaru zmiennych. 4. które nie wystąpią lub wystąpią z inną intensywnością wtedy. osób zamieszkujących wyraźnie wyodrębnione i „nietypowe" terytoria).3.1): lęk osoby badanej przed oceną (por. studentów zdających egzamin u profesora prowadzącego nieprzyjemne badania nad stresem).. .3): motywacyja osoby badanej (por. (b-3): prowadzenie badań w warunkach nie odpowiadających warunkom. jak: (b-5. (b-5): wchodzenie osób badanych w interakcje z badaczem (kontekst psychologiczny).. pkt. ołnierzy.).2): wskazówki sugerujące osobie badanej treść hipotezy badawczej (por. 4. gdy badacz będzie odnosił wyniki otrzymane na podstawie badania próby do osób z całej populacji. przed (tzw.1. pkt.).2): osób „specjalnych" (np. rozdz. rozdz.1): ochotników.. (b-2. co związane jest z oddziaływaniem na zmienną zale ną takich zmiennych kontekstu psychologicznego (por.4): oczekiwania interpersonalne badacza (por.). a zwłaszcza wykorzystywanie w badaniach: (b-2. (b-5. w celu ustalenia wielkości efektu eksperymentalnego. (b-6): wchodzenie badaczy w interakcję z instytucjami (kontekst socjologiczny) zamawiającymi przeprowadzenie badań (sponsorującymi je). 3. a zwłaszcza pomiaru zmiennej zale nej (kontekst pomiaru). na które będą uogólniane wyniki badania (kontekst warunków). 4. 4.(b) (a-2): podzakresów wartości tych samych zmiennych wa nych (nieadekwatność O(Pr)-próby względem zakresów wartości zmiennych wa nych z 0(/V)-populacji. 4.1-3. pkt.3). eksperymentalnej i kontrolnej) nie respektujący zasady randomiazacji (kontekst selekcji). więźniów. zdarzeń „zewnętrznych" wobec sytuacji badawczej (kontekst historyczny). 4.3): osób w jakiś sposób uzale nionych od badacza (np. (b-4): oddziaływanie na osoby badane z próby. efekt pretestu) i po wprowadzeniu manipulacji eksperymentalnej (posttest). (b-2): dobór osób do grup porównawczych (np. 4. rozdz. 4. rozdz.

będzie w znaczącym stopniu zale ało od stanu owej świadomości. Jest to tym bardziej istotne. 1933). zapotrzebowanie społeczne. Jak to ujął Kmita (1976). e —jak się wydaje — owe pozametodologiczne wpływy w jakiś sposób przyczyniają się do kształtowania oblicza indywidualnej SM. po arnetodologicznych. a wynikających z psychologicznej i socjologicznej natury badania empirycznego realizowanego przez psychologa (o czym. Rys. Proces badawczy w kontekście świadomości metodologicznej Rozpatrując proces badawczy w kontekście takiego konstruktu teoretycznego. jaką wartość będzie miała odpowiedź psychologii na zapotrzebowanie społeczne zgłaszane przez sferę praktyki społecznej. To. o którym była mowa w poprzednim rozdziale.2. zgłaszane pod adresem określonej dyscypliny naukowej „trafia" na określony stan społecznej świadomości metodologicznej.2. nie sposób pominąć — aby uzyskać w miarę pełny obraz uwarunkowań tego procesu — pozostałych kontekstów. jako jeden z pierwszych. jakim jest SM (świadomość metodologiczna). 71 . a w konsekwencji i społecznej SM. ilustruje postępowanie badacza w kontekście trafności zewnętrznej i trafności wewnętrznej badania empirycznego przeprowadzanego w psychologii.Rysunek 3. pisał wspomniany ju Rosenzweig. 3. Trafność wewnętrzna a trafność zewnętrzna badania psychologicznego 3.

a więc oparta na niej subiektywnie praktyka badawcza jest efektywna — staje się ona społecznym względnie trwałym kontekstem subiektywnym tej praktyki i przez dłu szy okres występuje w roli samodzielnego «sędziego» dalszych wyników badawczych". (.. 2. dzięki czemu przechodzą do sfery świadomości społecznej". Indywidualna SM jest swoistą konkretyzacją idealnej SM (społecznej) — swoistą dla ró nych badaczy. Ze strony praktyki społecznej pojawia się zapotrzebowanie na określonego rodzaju rezultaty badawcze (o wa kich konsekwencjach teoretycznych i metodologicznych tak e dla praktyki badawczej). s. Zauwa my jeszcze. które nie są zaspokajane przez rezultaty badawcze uzyskiwane na gruncie dotychczasowego stanu społecznej SM. s.) Oczywiście moliwość wytwarzania przez jednostki istotnie nowych idei. względnie trwałym kontekstem obiektywnym tej praktyki i przez dłu szy okres występuje w roli samodzielnego «sędziego» dalszych wyników badawczych". a do pojawienia się nowych zapotrzebowań ze strony praktyki społecznej... Stąd właśnie mo liwe są ró nego rodzaju innowacyjne «deformacje» indywidualne świadomości społecznej. Co więcej. 2. oparta jest (.. e (Kmita. w skrócie. to SM staje się — jak zauwa a Kmita (1976.) społecznym. 97): „(. Owa praktyka realizowana jest przez poszczególnych badaczy. która decyduje o jakości „filtru metodologicznego" ingerującego w obieg informacji przedstawiony w rozdz.. i stosunek świadomości indywidualnej do świadomości społecznej uregulowany jest (. Znajduje ono odzwierciedlenie w społecznej SM. określony typ wyników badawczych ujął Kmita (1976. na rys. Powtórzmy. 72 . sam opis danego bloku przekonań indywidualnych mo e być dokonany jedynie w terminach zakładających określoną charakterystykę odpowiedniego bloku przekonań ze sfery świadomości społecznej: w terminach ró nic dzielących ten pierwszy blok od jego idealnego odpowiednika społecznego.Istotę owego powiązania stanu SM społeczności uczonych z zapotrzebowaniem praktyki społecznej na nowy. Zajmijmy się teraz opisaniem struktury SM. s. Je eli przy tym jest to reprezentacja dostatecznie adekwatna. których cechuje określony stan indywidualnej SM. 1976.3. 97): „Pierwotnie obiektywne jest zawsze zapotrzebowanie na określony typ wyników badawczych. jakkolwiek z reguły niezbędne tu są jeszcze dodatkowe przesłanki eksplanacyjne.. czyli mo liwość twórczości w szerokim tego słowa znaczeniu. Analogicznie zachodzi powiązanie stanu społecznej SM z realizowaną na gruncie danej dyscypliny naukowej praktyką badawczą..) przez zało enie o racjonalności — odniesione do poszczególnych jednostek. z których pewne okazują się być następnie twórcze w wę szym (tym razem) znaczeniu tego słowa: odpowiadają dostatecznie adekwatnie na nowo powstałe zapotrzebowanie obiektywne.) na tym. Jest tak. zaś świadomość metodologiczna stanowi subiektywną reprezentację tego zapotrzebowania. 20-22): „Teoretyczne wyjaśnienie zjawisk z dziedziny świadomości indywidualnej zawsze musi dokonywać się w terminach zjawisk z dziedziny świadomości społecznej.. Je eli przy tym subiektywna praktyka badawcza oparta na tej ostatniej jest efektywna. to co wy ej zostało powiedziane.

W ten sposób dochodzić będzie do bardzo po ądanych sprzę eń rozwoju teoretycznego psychologii z rozwojem jej instrumentarium (w sensie wykluczania nieefektywnych procedur badawczych. Znajomość narzędzi właściwych psychologii umo liwia z jednej strony poprawne formułowanie twierdzeń i teorii naukowych. Powinna to być wiedza operatywna. aby nie zatrzymywał się« swoim rozwoju teoretycznym i metodologicznym na poziomie wiedzy przetozanej mu w okresie. Powinien on umiejętnie posługiwać się „obowiązującym" w danej społeczności badaczy kanonem teorii naukowych. aby badacz posiadł równie wiedzę na ich temat. hipoteza (czy teoria). gdy był studentem. czy to jest teoria. aby stale unowocześniał swój warsztat badawczy. jeśli chodzi o konsekwencje (potencjalne) dla praktyki społecznej. jest tylko tworem umysłu. Poznanie narzędzi badawczych to nie tylko wiedza o: (a) zakresie ich stosowania w praktyce badawczej psychologii. uzupełniania i korygowania ju funkcjonujących oraz wprowadzania nowych podejść badawczych). co przede wszystkim charakteryzuje badacza. to jego wiedza na temat badanego obiektu. ale tak e (d) wiedza-umiejętność budowy. (b) psychologicznym sensie uzyskiwanych z ich pomocą wyników. Czy zatem mo na uznać za modelowe swobodne. Nawet najciekawsza poznawczo i najbardziej obiecująca. Psychologia dysponuje szerokim wachlarzem modeli badawczych. (c) znaczeniu danego wyniku dla wyjaśnienia zachowania się osoby badanej. Trzeba jeszcze wykazać się znajomością swoistych dla tych teorii metod badawczych. wyjaśniać i przewidywać zachodzenie zmian badanych zjawisk. musi być zatem poddany empirycznej weryfikacji. Bez tej znajomości trudno uznać jego kompetencje za pełne. luźniejszych grup twierdzeń czy pojedynczych hipotez. a z drugiej strony — poddanie ich empirycznej modyfikacji. ale równie — czy przede wszystkim! — stosowanie twórczych przekształceń znanych rozwiązań w nowych. a tak e prawidłowe ocenianie natę enia rozpoznanych w trakcie badania czynników istotnie modyfikujących zachowanie się osoby badanej. umo liwiająca mu nie tylko powielanie. typowych rozwiązań badawczych opisanych w podręcznikach. aby nie był skostniały. „odbijanie z matrycy". Trzeba zatem.To. ale aby był otwarty na nowe idee i poglądy. Ka dy pomysł badawczy. Badacz musi tak e posiąść wiedzę dotyczącą sposobów empirycznej weryfikacji formułowanych przez siebie teorii. Opanowanie języka teorii i metod danej dyscypliny naukowej i swobodne nimi operowanie przez badacza świadczy o jego dobrym przygotowaniu do rozwiązywania problemów badawczych. aby mógł być odpowiedzialnie upowszechniony. Jednak e nie wystarczy znać jedynie „czyste" teorie psychologiczne. który wpierw musi być skonfrontowany z „twardą" rzeczywistością. Z ich pomocą móc opisywać. nowych narzędzi. niestandardowych sytuacjach badawczych. czy nowa metoda badawcza. badacz musi dysponować wiedzą o modelach badań psychologii. Oczekuje się tedy od badacza. elastyczne operowanie przez badacza dorobkiem współczesnej psychologii? Czy 73 . analogicznych do wersji prototypowych. które w takich przypadkach znajdują zastosowanie. Sumując.

z teorii na teorię.jest tak. które są akceptowane przez większość członków społeczności badaczy. Co więcej. a do oceny natę enia czynników hipotetycznych. Na ogół poglądy ontologiczne badacze „otrzymują w spadku" po swoich mistrzach. co akceptuje społeczność. e badacz nie anga uje się w rozwiązywanie kwestii natury filozoficznej (podstawowej). z którą się identyfikuje. które sobie upodobał? Otó taki obraz badacza „fruwającego beztrosko z kwiatka na kwiatek". czy rzeczy i zbiory (substancjalizm mnogościowy). które są istotne (wywierają 74 . z jakich składa się ona przedmiotów — czy są to na przykład rzeczy (strukturalizacja substancjalistyczna). Strukturalizacja rzeczywistości wskazuje badaczowi. bo filozoficznej. Taki system relacyjny obejmuje uniwersum (zbiór przedmiotów typu podstawowego) oraz zmienne. które interesują badacza. e do danego problemu dobiera on najlepiej mu „pasującą" teorię psychologiczną. ale po prostu akceptuje to. jakim to przedmiotom przysługują zmienne (wielkości. Musi bowiem dokonać wyboru pewnego modelu świata odpowiadając na pytanie o zakładaną przez siebie ontologię (pytanie: „Jaka jest natura rzeczywistości?") i na pytanie o zakładaną epistemologię (wybór języka. czy zdarzenia (strukturalizacja ewentystyczna). Następnie badacz przeprowadza stratyfikację esencjalną zmiennych. Wskazuje ona zatem. czynniki). musi najpierw dokonać wyboru natury bardziej podstawowej. Wskazuje ona równie na rodzaj systemów relacyjnych. przejmują je w ramach szkoły naukowej. Wydaje się on zaprzeczeniem skostnienia teoretycznego i świadectwem swoiście rozumianych kompetencji zawodowych. a inne za pochodne — sprowadzalne do tych pierwszych. której stają się członkami. które charakteryzują przedmioty zaliczone do danego uniwersum. Niestety. Zatem jakie jest modelowe ujęcie powiązań między: (a) teoriami i (b) narzędziami badawczymi? Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. i taki obraz „naukowego" funkcjonowania badaczy znajduje dość du e wzięcie wśród nich samych. Zatem musi zacząć od ustosunkowania się do podstawowych kwestii natury filozoficznej — ontologicznych i epistemologicznych. Zanim badacz zacznie posługiwać się językiem określonej teorii i stosować określone narzędzia badawcze. z narzędzi na narzędzia byłby obrazem nie zalecanym. dobiera metody najlepiej mu znane względnie te. itd. wyró niając ze zbioru wszystkich mo liwych zmiennych te. O ile wiedza o modelach badań jest niekiedy dość znacząco zró nicowana w obrębie społeczności uczonych. nale y przeciwstawić się ewentualnemu upowszechnieniu takiego obrazu badacza — „erudyty". obserwujemy. Często jest i tak. którymi badacz będzie się zajmował w swojej praktyce badawczej. w którym będzie opisywał poznawaną rzeczywistość). której poglądy mniej lub bardziej ostentacyjnie głoszą i są skłonni bronić ich w naukowych dysputach. Jeśli chodzi o poglądy na naturę poznawanej przez niego rzeczywistości. istotnie wywierających wpływ na zachowanie się osoby badanej. o tyle rozwiązania problemów ontologicznych i epistemologicznych przyjęte przez badacza są na ogół zgodne z tymi. to zawierają się one w jego światopoglądzie. Badacz strukturuje rzeczywistość uznając pewne typy ontologiczne za podstawowe.

gdy jako uczony przeprowadza on badanie empiryczne. e jego działania badawcze przeprowadzane są na innych osobach. Zauwa my jeszcze. 2. podlega ocenie moralnej. ustala się w ramach perspektywy epistemologicznej. teoretyczne i związane z przyjętą strategią badawczą. Wa ne jest zdanie sobie sprawy z faktu. Badacz posługuje się klasyfikacyjnymi zasadami stratyfikacji esencjalnej. Dokonując wyboru strategii badawczej i narzędzi badawczych musi tedy badacz nie tylko kierować się kryteriami metodologicznymi czy teoretycznymi. pkt. Przykładowo badacz mo e stać przed wyborem: determinizm versus indeterminizm. e osoba badana musi być traktowana podmiotowo. Owa perspektywa aksjologiczna musi być zatem tą. zorientowane na sprawdzenie hipotez teoretycznych za pomocą jakichś metod psychologicznych (o tym traktowała perspektywa aksjologiczna). w rozdz. Zauwa my — tytułem przykładu — e dwa wielkie paradygmaty psychologiczne — introspekcjonizm i behawioryzm — zakładają dwie odmienne perspektywy ontologiczne. obieg informacji miedzy sferą praktyki społecznej i sferą nauki).. która niejako w pierwszej instancji kwalifikuje wybory badacza jako dopuszczalne (z etycznego punktu widzenia) bądź jako niedopuszczalne. które uznał za istotne dla innego zbioru zmiennych G eo "nej zmiennej zale nej — w szczególności). Zmienne zostają uporządkowane od najbardziej do najmniej istotnych. muszą poprzedzać pozostałe — teoretyczne. e działania badacza podlegają kwalifikacji etycznej dwukrotnie. to jego poglądy ontologiczne. Psycholog tym ró ni się na przykład od fizyka. Pierwszy raz.wpływ) dla zmiennych określonego rodzaju — zmiennych zale nych. 4. nie wywoła u niej urazu. w której ulokują się pozostałe wybory: filozoficzne. gdy jako psycholog proponuje podjęcie jakichś działań uznanych za skuteczne z punktu widzenia prakseologicznego i opartych na sprawdzonych empirycznie teoriach (o tej kwalifikacji mówiłem prezentując. Prowadząc badanie naukowe musi on odpowiedzieć na pytanie. W tym przypadku odwołuje się do porządkujących zasad stratyfikacji esencjalnej. jak będzie traktował osobę badaną. metodologiczne czy praktyczne. chodzi o ustalenie zasad związków ontologicznych. czy nie będzie to dla niej przykre. Mówiąc krótko. Racje etyczne muszą być racjami pierwszo rzędowy mi. Wreszcie dokonuje on stratyfikacji zbioru zmiennych. Zatem perspektywa ontologiczna to sposób podejścia badacza do rozwiązywania kwestii ontologicznych. co w efekcie doprowadziło do nieprzekładalności twierdzeń i wyników badań wyra onych w języku jednej z nich na język drugiej. a nie przedmiotowo. jak naukowo poznawać świat. wa na jest jeszcze perspektywa aksjologiczna. czy nie sprawi jej bólu. co badacz w procesie badawczym będzie robił. Drugi raz zaś. czy to. ale tak e brać pod uwagę fakt. Zasady stratyfikacji esencjalnej wraz z zasadami związków ontologicznych składają się na perspektywę ontologiczną. Kolejny krok to określenie rodzaju zale ności wią ących zmienne zale ne Izmienną zale ną) ze zmiennymi dla nich (dla niej) istotnymi. W ramach perspektywy ontologicznej dokonuje się zatem ustaleń co do natury świata. Z kolei to. 75 . a nie na przedmiotach martwych. e wszystko..

1978. uwzględniających inne zestawy zmiennych i powiązań między nimi ni te. a nie innych ujęć teoretycznych problemu badawczego. Dla introspekcjonizmu podstawowym typem ontologicznym w sferze faktów psychologicznych była kategoria prze yć wewnętrznych (stanów świadomościowych) człowieka. inicjuje proces badawczy stanowiąc jego pierwszy krok. Nale y tu zwrócić uwagę na to. e rozwiązanie w określony sposób problemów natury ontologicznej ma wpływ na to. a zmiennymi niezale nymi wa nymi dla Y (rozwa anego typu) były zmienne typu „wewnętrznego" (psychologicznego). W tym miejscu psycholog — poszukując nowych powiązań między jakąś Y oraz jakimiś zmiennymi niezale nymi — odwołuje się. ale tak e. jako kontrowersję dwóch odmiennych perspektyw ontologicznych operujących ró nymi TBO. z którą się on identyfikuje) określoną TBO. e ów pierwszy krok ściśle powiązany jest z dokonaną wcześniej 76 . Sformułowanie pytania badawczego oraz hipotezy badawczej. ulegając określonym preferencjom w teoretycznym „osadzeniu" pytania badawczego. wprowadzając w krąg jego zainteresowań badawczych określone układy zmiennych. nawet niekoniecznie świadomie. a mo e te postrzegać ją w kategoriach psychologii poznawczej. wyró nioną przez badacza zmienną niezale ną z jedną lub z większą liczbą zmiennych niezale nych. I odpowiednio zmiennymi niezale nymi wa nymi dla Y były zmienne typu „zewnętrznego" (bodźcowego). Owe zaś decyzje metodologiczne rozpatrywane są w perspektywie aksjologicznej. 13-15) ująłem opozycję dwóch wielkich teoretycznych programów (paradygmatów) psychologii. W jednej z wcześniejszych prac (Brzeziński. uznanych przez badacza za hipotetycznie wa ne dla danej Y. jego wcześniejsze opcje teoretyczne (wybór określonej perspektywy ontologicznej — o czym była mowa wy ej) związane z — jak powiedział Topolski (1983. lokowanymi w ró nych perspektywach ontologicznych. Z kolei dla behawioryzmu podstawowym typem ontologicznym w sferze faktów psychologicznych była kategoria zachowań się człowieka. Mo e on bowiem patrzeć na rzeczywistość przez okulary neobehawiorysty. introspekcjonizmu i behawioryzmu. które dopuszcza zało ona przez SM badacza perspektywa ontologiczna. a dokładniej — wybrana (i zaaprobowana) przez niego określona Teoria badanego obiektu (TBO). Ka de powa ne badanie naukowe w psychologii (a tak e w ka dej innej dyscyplinie empirycznej) rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego w postaci pytania o naturę związku łączącego daną. do swojej dotychczasowej wiedzy teoretycznej. s. równocześnie blokują mo liwości formułowania innych pytań badawczych. jako mo liwej na nie odpowiedzi traktującej o naturze związku (liniowy versus krzywoliniowy) łączącego Y z określoną Xj.Podsumowując mo na powiedzieć. jak badacz rozwią e problemy epistemologiczne. Co więcej. s. zakładającego u jego podstaw zaakceptowaną przez badacza (czy raczej przez szkołę naukową. a to z kolei wyznacza przyjętą przez niego taktykę postępowania badawczego. co najdobitniejszy wyraz znalazło w programach teoretycznych ich „ojców" — Wundta (1908) oraz Watsona (1919). 130) — „wizją świata i człowieka" nie tylko sugerują badaczowi szukanie takich.

Barber. który nie będzie mógł stanowić dostatecznie mocnej — z metodologicznego punktu widzenia — podstawy do tego. zawę ający eksplorację badawczą wpływ przyjętego przez badacza paradygmatu — Barber. 3. to jest dla utworzenia przez badacza (na gruncie jego wiedzy naukowej — tu: psychologicznej) O(P¥). Mo e bowiem zdarzyć się tak. gdy jest ona faktycznie nietrafna. 1992) czy zawę enia zakresu formułowanych pytań badawczych (na co z kolei zwrócił uwagę. Związanie się badacza z określoną TBO ma te konsekwencje dla drugiego kroku procesu badawczego. 1991). co ma znaczący wpływ na trafność wewnętrzną pzeprowadzanego przez psychologa badania. stając się tym samym systematycznym źródłem wariancji wyjaśnionej Y. aby ją zaakceptować. Wspomnę tu jeszcze „osobę nr 1" Kuhna (1968).joznnt)" RB nie będzie uzasadnieniem dla decyzji odrzucającej hipotezę.1.przez badacza akceptacją określonej TBO. a nie zmienne faktycznie istotne dla Y. tak wyraziście. będą poddane — w przeprowadzanym badaniu empirycznym — kontroli. e podejmowane przez badacza w dwóch pierwszych krokach procesu badawczego czynności badawcze zdeterminowane są przez przyjętą przez tego badacza TBO. określone konsekwencje w postaci: „zahamowania postępu w badaniach" (por. Podsumowując. Mówiąc inaczej. gdy nieadekwatny O(PY) względem PY mo e spowodować otrzymanie jozmytego" RB. z metodologicznego punktu widzenia. Tak e taki. w odniesieniu do badań psychologicznych. 1991) i które zmienne niezale ne będą przez niego efektywnie kontrolowane. mo emy powiedzieć. która — jak sądzę — stanowi podstawowy element SM psychologa. Ta zaś 77 . i te zakłócające) zmienne niezale ne dla Y mogą być. 0{PY ) stanowi podzbiór zmiennych niezale nych — uznanych przez badacza za istotne w stosunku do zbioru zmiennych niezale nych de facto istotnych dla Y. Je eli jest ono nietrafne wewnętrznie. ukierunkowującego myślenie wielu pokoleń badaczy. jakie będzie formułował pytania badawcze (por. Greenwald i inni. tona podstawie jego RB nie mo na dokonać jednoznacznej oceny trafności testowanej hipotezy badawczej. To zaś rodzi. Pozostawienie poza kontrolą części zmiennych niezale nych obni y trafność wewnętrzną badania empirycznego (spójrzmy jeszcze raz na rys. 1986). rzecz jasna. „nastawienia na konfirmację hipotez" (por. który pierwszy. tylko zmienne wa ne zaliczone przez badacza do O(PY) będą traktowane przez niego jako źródło wariancji wyjaśnionej Y. e prawidłowo rozpoznana zale ność między Y i Xj (inaczej: trafna hipoteza sformułowana przez badacza) nie będzie jako taka potwierdzona w badaniu.). Faktycznie zaś istotne (i te wa ne. Decydując się na określoną TBO (w ramach danej perspektywy ontologicznej) badacz przesądza — jak to ju zostało wy ej powiedziane — o tym. ■ Kolejny etap badania naukowego związany jest z bardzo wa nym. przedstawił istotę paradygmatu. językiem technicznym. Otó tylko zmienne niezale ne uznane przez badacza. potraktowane jako źródło drugiej części wariancji Y — nie kontrolowanej przez badacza — to jest wariancji resztowej zmiennej zale nej. w części lub wszystkie. zabiegiem operacjonalizacji zmiennych. Magnusson.

W ka dym razie — eby odwołać się do jakiejś prostej ilustracji — niedopuszczalne jest. skal postaw. przystosowanie. jak — odpowiednio — WAIS-R. Nie mo e tedy być tak e w procedurze operacjonalizacji badacz posłu ył się techniką Rorschacha i kwestionariuszem 16 PF Cattella. Gaula (1990) czy Maruszewskiego (1983). technika Ro. MPI. Uzyskany za pomocą narzędzia pomiarowego (tu: testu psychologicznego) wynik musi być interpretowalny w terminach przyjętej przez badacza TBO. 1968). 1958. por. Lord. in. rozdz. którym posłu y się psycholog.związana jest z doborem i konstrukcją (lub adaptacją ju istniejących — w sensie adaptacji kulturowej. Przekonywającą i spójną teorię operacjonalizacji zmiennych w badaniach psychologicznych. TAT. stworzyła Homowska (1989) — por. neurotyzm zaliczone do jednego O(PY) były operacjonalizowane za pomocą takich dobrze psychologom znanych narzędzi. Mówiąc inaczej. 20. „statystyczną" teorią testów (Lord. 1950). rozdz. zostały one skonstruowane w ramach ró nych TOZ. 1959. potrzeby. dla przeglądu problematyki IRT: Hulin i inni. Operacjonaiizacja zmiennych przeprowadzana jest przez badacza w celu nadania zmiennym z O(PY )-----. ACL. teorią generalizacji i teorią wyników genetycznych (Cronbach i inni. narzędzie. gdy w pierwszym przypadku TBO jest teorią psychoanalityczną.). wywodzącą swój rodowód filozoficzny i teoretyczny z Idealizacyjnej teorii nauki (ITN) stworzonej przez L. aby takie zmienne jak: inteligencja. Torgerson. którą zaakceptował on jako teoretyczną podstawę do sformułowania — w kroku 1. samoocena. Zatem teorie le ące u podstaw poszczególnych narzędzi pomiarowych wykorzystanych w procedurze operacjonalizacji powinny być porównywalne i zakładające tę samą TBO. jaka będzie postać finalna konstruowanego przez psychologa testu psychologicznego. por. która le y tak e u podstaw interpretacji poszczególnych wyników i finalnego RB (podjęcie przez badacza decyzji o akceptacji lub odrzuceniu hipotezy — krok 7. Obie zaś lokują się w ró nych perspektywach ontologicznych. — problemu badawczego i hipotezy badawczej oraz jako „ramę" interpretacyjną RB. Nowaka (1980) i rozwijanej na gruncie psychologii przez Brzezińskiego (I978b). Item Response Theory (IRT) (Guttman. a w drugim przypadku teorią czynnikową. 78 . Lazarsfeld. 1980. To. gdy zostały one wywiedzione z ró nych teorii psychologicznych. Co więcej. 1950. m.) narzędzi pomiarowych (tj. jaki będzie efekt przeprowadzonej operacjonalizacji zmiennych zale eć będzie od przyjętej przez badacza TOZ.mającym status konstruktu teoretycznego — sensu empi rycznego. testów psy chologicznych — testów inteligencji. 1983). zale eć będzie przede wszystkim od zało onej w punkcie wyj ścia Teorii operacjonalizacji zmiennych (TOZ). Je eli — dla przykładu — ograniczymy się do modeli psychometrycznych. to i tutaj psycholog musi dokonać wyboru między konkurencyjnymi czy uzupełniającymi się modelami — „klasyczną" teorią testów (Gulliksen.) oraz generalizacji RB z próby na populację (krok 8. Novick. 7. „przypisanych" do ró nych paradygmatów. kwestionariuszy osobowości). musi przystawać do określonej teorii psychologicznej (musi traktować ją jako swoją). 1972) czy całej rodziny tzw. To.

Pochodną owej wiedzy będzie zatem to. to musi.adekwatnego do niego modelu statystycznego (i na odwrót. Kimble. w którym badacz.1). W kolejnym. właśnie pod ten model. co dotychczas napisałem. je eli badacz wykazuje preferencje do określonego modelu statystycznego. Krok 4. na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych (tj. —> TGRB. Hoshmand. Matarazzo. po drugie. wyłaniają się następujące sekwencje „elementów" SM — w sensie warunkowania jednych przez drugie: TBO —> TIRB TBO —> TOZ. 903. a ten z kolei. czy uzyskany przez badacza RB będzie umo liwiał podjęcie przez niego trafnej decyzji w odniesieniu do testowanej hipotezy. 1992. a więc czy RB będzie trafny i rzetelny (nie obcią ony konsekwencjami złych wyborów metodologicznych badacza). TOZ —> TIRB. Ellis. sprzę ony jest zarówno z krokiem 6. TBE obejmuje zbiór zasad odnoszących się do planowania i prowadzenia badania sprawdzającego hipotezę badawczą. czwartym. TOZ —> TGRB. e badacz będzie ustalał „fakty". to Teoria badania empirycznego (TBE). w którym chciałby „opracować" hipotezę badawczą. (o czym dokładniej ni ej) — w urn sensie. 1992). Jej znajomość i konsekwentne przestrzeganie przy planowaniu badania empirycznego umo liwi. po pierwsze.Z tego. PolIringhome. 1984. Ten krok jest sprzę ony z krokiem szóstym. w którego ramach testowane będą — na podstawie uzyskanego z przeprowadzonego badania empirycznego (eksperymentalnego lub korelacyjnego) RB — hipotezy badawcze. wyborem modelu statystycznego. kroku badawczym psycholog dokonuje wyboru modelu badawczego. W przypadku psychologii w grę mogą wchodzić dwie du e klasy modeli badawczych — eksperymentalne i korelacyjne. (d) m Y — n X. której znajomość musi posiąść badacz. 1987 — Appendix A. Od bogactwa tej wiedzy oraz umiejętnego jej wykorzystania w konkretnych sytuacjach badawczych zale eć będzie to. (b) 1 Y — n X. (wybór techniki doboru próby) i z krokiem 7. dokonać wyboru modelu badawczego) — te z krokiem 5. uzyskanie rzetelnego RB. testów istotności 79 . s. Kolejna teoria. W kształceniu uniwersyteckim psychologów (ono zaś formuje przyszłego badacza-psychologa) kładzie się du y nacisk na jej opanowanie (por. a nie „artefakty". e wybór modelu badawczego przesądza wybór . rys. I jedne i drugie mo na podzielić — z uwagi na liczbę uwzględnianych w badaniach zmiennych X i Y — na następujące odmiany: (a) 1 Y —• 1 X (c) m Y — 1 X. umo liwi podjęcie trafnej decyzji co do hipotezy badawczej (por. Wiedza dotycząca obu klas modeli badawczych jest w psychologii bardzo rozbudowana.. 3.

błędną (lub niepełną) interpretacją wyników przeprowadzonej analizy statystycznej. Obie te muszą być zgodne z TBO. Bortz. Na rys.ró nic między średnimi wartościami Y w grupach kryterialnych). Oczywiście interpretacja RB dokonywana jest w ramach pojęciowych TIRB.3 pokazuję — w skrótowej formie — najbardziej rozpowszechnione wśród psychologów techniki statystyczne (stosowane w ramach bądź modelu korelacyjnego — zacieniowane trójkąty. Di Nuovo. Mamy zatem: TBO —> TBE/TS. 1988. bądź modelu eksperymentalnego — białe trójkąty) przypisane do ka dej z czterech wy ej wymienionych odmian modeli badawczych. aby zmaksymalizować szansę publikacji raportu z badań w czasopismach naukowych sprawiło. Noworol. tj. TBE/TS —> TIRB. Philips 1973. 1994. 3. statystyki indukcyjnej (testowanie hipotez): jednowymiarowa versus wielowymiarowa — oraz techniki doboru próby: losowa versus nielosowa (np. 1963. dokonuje oceny hipotezy badawczej w kategoriach jej akceptacji lub odrzucenia. Henkel. 1925. 1988. mają wpływ kompetencje badacza w zakresie teorii statystyki — statystyki opisowej. błędnym opracowaniem schematu próby. z poprzestaniem jedynie na obliczaniu poziomu istotności statystycznej przy jednoczesnym ignorowaniu innych metod. Wiadomo (por. 1992). Lehmann. Schmidt. wskaźników wielkości efektu ieffect size) (por. procesu badawczego. 1989). która obok TBE przesądza o jakości kroków 4. Lindman. Borenstein. e stosowanie testów istotności (tylko) poddawane było ostrej krytyce (por. Edwards. Cohen. Tak e generalizacja nie mo e — w sensie teoretycznym — wykraczać poza obie teorie ją ograniczające. 1968). analizy sekwencyjne wg Walda (Wali 1947. 1994). TIRB oraz TBO. 1990.-7. która z kolei musi być kompatybilna z wyjściową TBO. 1970). zało enie o losowości próby (Johnstone. tak e: Cohen.jakość" realizacji procesu badawczego w krokach 5. Marek. Morrison. Chów. Na . i manipulowanie przez badaczy poziomem istotności statystycznej tak. W kroku 8. procesu badawczego dokonuje się oceny uzyskanego w trakcie przeprowadzonego eksperymentu (krok 4a) lub badania korelacyjnego (krok 4b) RB oraz — w przypadku jego zaakceptowania — interpretacji i generalizacji. To wszystko zaś składa się na wymienioną ju Teorię statystyki (TS). 1992. 1988. 1935. U podstaw ka dej techniki statystycznej wykorzystywanej przez badacza w procesie empirycznej kontroli hipotez znajdują się zało enia dotyczące natury wnioskowania statystycznego: procedury klasyczne wg ujęcia Neymana-Pearsona i Fishera (Fisher. ujęcia Bayesa (por. Poniewa RB został uzyskany za pomocą konkretnych narzędzi 80 . Savage. Obie teorie są bardzo wa nymi elementami SM. Cohen. TBE/TS —> TGRB. Nadu ycia statystyki dokonywane przez niedoświadczonych badaczy związane są najczęściej z wyborem niewłaściwych testów statystycznych. 1984). Strzałki ilustrują trendy rozwojowe poszczególnych modeli statystycznych.-7. 1987). 1990. Hunter. np. kwotowa).

Mamy zatem: TBO —> TIRB —> TGRB. r — współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Modele eksperymentalne — białe trójkąty. 3. /. TBO —> TBE /TS —> TGRB. więc TGRB wykorzystana przez badacza przy generalizowaniu RB z poziomu próby na poziom populacji musi uwzględniać ograniczenia interpretacyjne będące pochodną natury TOZ. Odmiany modelu badawczego i odpowiadające im modele statystyczne (najbardziej rozpowszechnione w praktyce badawczej psychologów). V — test Rao.4 (por. MANOVA — wielowymiarowa analiza wariancji: jednoczynnikowa i wieloczynnikotta. ANOVA — jednowymiarowa analiza wariancji: jednoczynnikowa i wieloczynnikowa. V—test Hotellinga.5 powtó- 81 . CA — analiza kanoniczna. Podobne ograniczenia nakłada na TGRB zastosowana przez badacza TBE/TS. TBO —> TOZ —> TGRB. blok I. R — współczynnik korelacji wielokrotnej. t. F — test F.Rys. pomiarowych. muli.3. modele statystyczne — zacieniowane trójkąty. 3. a te z kolei zostały skonstruowane z respektowaniem bazowej dla nich TOZ. obwiedziony przerywaną linią). — wielokrotny test r. Klucz: i — test f. Omówione wy ej powiązania elementów SM ujęte zostały w formie graficznej na rys. — test Wilksa. 3. Z kolei na rys.

Musimy jednak pamiętać o systemie powiązań między sferą praktyki badawczej — zajmowaliśmy się nią w rozdz. będzie on mówił o artefaktacn. elementów SM na kolejne kroki procesu badawczego.rzono — za rozdz. interakcja. Mo na te — odpowiednio — mówić o zewnętrznych i wewnętrznych determinantach procesu badawczego w psychologii. . Ignorowanie tego psychologicznego kontekstu i skupianie uwagi jedynie na analizie kontekstu świadomościowego mo e doprowadzić do bardzo przykrych dla badacza konsekwencji. rys. osiem kolejnych kroków procesu badawczego. 1. Poza kontekstem świadomości metodologicznej W poprzednim punkcie przeanalizowaliśmy.4) oznaczono wpływ poszczególnych.4. Literami: a — e (tak samo jak na rys. badaczem-psychologiem i osobą ba daną. to związane są one bądź: (a) ze stanem SM (czym ju się zajmowaliśmy). jeszcze raz. którego wyrazem jest zachodząca między obydwoma podmiotami tego badania.. — i sferą praktyki społecznej.4. — schemat procesu badawczego. 3. Rys. 1. Jeśli chodzi o determinanty wewnętrzne. w jaki sposób na czynności badawcze podejmowane przez psychologa oddziałuje stan jego SM. To zapotrzebowanie społeczne płynące z tej drugiej sfery wymusza na badaczach podejmowanie określonych zadań badawczych. 3. wy ej omówionych. Elementy kontekstu świadomości metodologicznej (K-SM) jemne powiązania ich uwarunkowania oraz wza- 4. 2. ale tym razem pod kątem tego. bądź te z (b) psychologicznym charakterem badania. gdy zamiast mówić o faktach.

5.Rys. 3. Powiązanie elementów świadomości metodologicznej (SM) z poszczególnymi krokami procesu badawczego 1 .

Te zaś pozostają pod wpływem kontekstu interakcji: „badacz — instytucja społeczna" (IBIS) — (por. proces badawczy.Do najwa niejszych czynników kontekstu interakcji: „badacz — osoba badana".5 w pierwszym. (b) zmienne sugerujące hipotezę badawczą.5 ujęte to zostało w postaci kroku 9.: podjęcie działania praktycznego. umo liwiającego satysfakcjonujące rozwiązanie problemu praktycz84 . obwiedzionym przerywaną linią prostokącie mamy przedstawiony. rys. Na rys. który podjął się tego zadania. e psycholog. rys 2. Na rys. Analiza tego kontekstu przeprowadzona została w rozdz. (e) aprobata społeczna. 3. stanowią swoiste dopełnienie procesu badawczego sensu stricto. Dotychczas interesowała nas wyłącznie pierwsza sfera w kontekście jej wewnętrznych uwarunkowań — tych związanych z logiką wewnętrzną procesu badawczego oraz z psychologicznym charakterem badania empirycznego realizowanego przez psychologa. dostarczy jej takiego RB. (d) status motywacyjny osoby badanej. jakim podda go zabiegom adaptacyjnym..). Owe oddziaływania mogą kształtować PARB w dwojaki sposób. Niestety. terapeutę. jaki będzie mu nadany sens praktyczny.). Wróćmy jednak do wątku dotyczącego związku łączącego dwie sfery — nauki i praktyki społecznej. cechowała równie wysoka trafność zewnętrzna). Kroki te bowiem nale ą nie do naukowca. pracownika socjalnego itp.4. co w nim interesującego dostrze e praktyk i wreszcie. rozdz. 3. ma miejsce) — uprawomocnić działania podejmowane przez daną instytucję społeczną (szkołę. mimo. kontekst C). Dana instytucja społeczna zleca wprost przeprowadzenie badań ukierunkowanych na rozwiązanie interesującego ją problemu praktycznego. 4. Praca psychologa-badacza zakończyła się w momencie oceny RB (załó my. badacz na ogół nie ma wpływu na to. zakład karny itp. który będzie mógł być wykorzystany do zaplanowania i przeprowadzenia określonej strategii postępowania praktycznego. Oba zaś kroki polegające na transformacji „czystego" RB na konkretne działania uzale nione są od przyjętej — w danej sferze praktyki społecznej i w danym momencie jej rozwoju — Praktyki odbioru rezultatu badawczego (PORB) oraz Praktyki aplikacji rezultatu badawczego (PARB). jak RB będzie odczytany i odebrany przez psychologa-praktyka czy innego przedstawiciela praktyki społecznej (nauczyciela.1). pozwalający jej podjąć działania praktyczne — owym wynikiem uzasadnione i usprawiedliwione — umo liwiające osiągnięcie po ądanego stanu praktyki społecznej. ale do praktyka. aby mógł — post factum (i taka praktyka „aplikacyjna" te .: odbiór RB oraz kroku 10. a tym samym zaspokojenie zapotrzebowania społecznego adresowanego do sfery praktyki badawczej (por. (c) lęk przed oceną. e nie wykonuje ich sam badacz. e badanie cechowała wysoka trafność wewnętrzna) i dokonaniu jego generalizacji (załó my te . Z kolei drugi prostokąt obejmuje jeszcze 2 kroki — dziewiąty i dziesiąty — które. które bezwzględnie powinny być uwzględnione przez badacza i tak e przez niego w miarę mo liwości kontrolowane nale ą: (a) oczekiwania badacza. e badanie. 3. niestety. Oczekuje ona tedy. poradnię zdrowia psychicznego. który występuje w imieniu instytucji społecznej zgłaszającej zapotrzebowanie na określony RB. 2. w ujęciu schematycznym.

ale — przede wszystkim! — dla uzyskania określonej gratyfikacji ze strony sponsorującej badania instytucji. aby zmaksymalizować szansę uzyskania ponownego zamówienia. badań podstawowych (w warunkach polskich. 85 . gdy oparte zostało na nierzetelnych podstawach. znając oczekiwania instytucji. bowiem trudno oprzeć na nim strategię działania praktycznego. Oba wy ej opisane sposoby oddziaływania instytucji społecznej zgłaszającej zapotrzebowanie na określony RB w jakiś sposób uzale niają od niej badacza. nie będzie to całkowicie „chłodny". sponsorowane przez Komitet Badań Naukowych). Mo e te badacz. które ma cechować przede wszystkim wysoka efektywność. W konsekwencji zaprojektowane działanie praktyczne mo e być mało skuteczne. przeprowadzone badania. aby kupiła ona od niego raport badawczy i tym samym sponsorowała. e dany RB jest obcią ony i e obcią ona jest tak e PORB. W konsekwencji instytucja finansująca badania nie byłaby zadowolona z takiego „rozmytego" RB. Badacz. mo e starać się tak je przeprowadzić oraz tak sporządzić finalny raport.nego. opakować interpretacyjnie uzyskany RB. a więc pracując nie dla wyłącznej satysfakcji poznawczej. gdyby rzetelnie je uwzględnić. a wówczas badacz zmuszony byłby zrekompensować poniesione przez nią straty finansowe. z którymi zetknął się sam badacz (i nie z wszystkimi z nich dostatecznie dobrze sobie poradził). narzucając jej własne ujęcie PARB. post factum. Przynajmniej w części takie bezpośrednie powiązania badacza z instytucją społeczną sponsorującą badania na ściśle przez nią określony temat mogą stawiać pod znakiem zapytania obiektywność tych badań. instytucja oświatowa zleca wykonanie badań naukowych (psychologicznych) dotyczących specyfiki procesów emocjonalnych i poznawczych u dzieci z rozpoznaniem MBD (minimał brain disorders). obiektywny raport pokazujący wszystkie trudności metodologiczne i ograniczenia interpretacyjne uzyskanego RB. na przykład. Tym samym zachodzić mo e podejrzenie. które nie są przez nią bezpośrednio sponsorowane (tzn. W tym przypadku badacz będzie pomagał danej instytucji odczytać RB. Nawet gdyby instytucja zrezygnowała ze zwrotu źle — w jej ocenie — „ulokowanych" pieniędzy. to pozostaje jeszcze problem zagro enia poczucia własnej wartości i poczucia kompetencji zawodowej badacza. Przykładowo. a które powa nie ograniczyłyby „aplikowalność" RB. w celu opracowania takiej strategii nauczania w klasie szkolnej. znając oczekiwania określonej instytucji społecznej. chciałem wskazać na niebezpieczeństwo związane z bezpośrednim uzale nieniem badacza od danej instytucji społecznej. Mówiąc inaczej. Mogłoby zdarzyć się i tak. dopasowane do merytorycznego profilu prowadzonej przez nią działalności praktycznej. e instytucja ta nie przyjęłaby raportu nie spełniającego jej oczekiwań. Znacznie tedy korzystniejsza — oczywiście z omawianego punktu widzenia — jest taka sytuacja gdy dana instytucja sięga po wyniki badań. która by uwzględniła rozpoznaną przez psychologa ich charakterystykę. z prowadzeniem badań pod jej dyktando. Omawiając powy szy przykład niespełnienia przez badacza oczekiwania zamawiającej dane badanie instytucji społecznej. są one dla niej anonimowe) albo gdy pochodzą one z tzw.

e tak trudno uzyskać powtarzalność RB. 4. Ignorowanie go przez badacza kończy się tym. O jakości procesu badawczego decyduje przede wszystkim stan społecznej i indywidualnej SM. psychologów) — czynności dotyczą próby konfirmacji tej hipotezy na podstawie uzyskanego RB. W pkt. 3. jakie elementy SM i w jakich pozostające względem siebie zale nościach wywierają wpływ na poszczególne kroki.4) ukazałem. Mamy z nim do czynienia wówczas. w którym nale y rozpatrywać proces badawczy. Ów interakcyjny charakter naukowego badania psychologicznego jest odpowiedzialny za to. Jego akceptacja. interpretacja oraz generalizacja kończy ów proces badawczy. obok SM. e zamiast o faktach badacz będzie komunikował o artefaktach. 1988). 1991) 5. aby objąć efektywną kontrolą te zmienne niezale ne. Kolejne. w istocie.Pozostaje jeszcze jedno niebezpieczeństwo nadu ycia RB. badanie naukowe mo na traktować jako proces rozwiązywania problemów (Nickles. jest kontekst IBOB. (por. Neuliep. Znając tedy ograniczenia psychologii jako nauki empirycznej. Rozpoczyna się ono bowiem sformułowaniem problemu badawczego.). których źródłem jest kontekst IBOB. Tym większa odpowiedzialność spoczywa na badaczu. Drugim. reform szkolnych — zgodnych z ideologią komunistyczną — które odwoły wały się do „naukowych" ekspertyz przeprowadzonych przez dyspozycyjnych wo bec władzy profesorów pedagogiki i psychologii. 86 . Podsumowanie W psychologii. który powinien doło yć maksymalnych starań. której poddawane są badania realizo wane przez fizyków czy biologów. a tak e w pozostałych dyscyplinach naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych. przybierającego postać pytania. 3. gdy jakaś instytucja potrzebuje naukowego uzasadnienia swojej — niekoniecznie moralnie czystej — działalności. wykonywane przez badacza — na ogół wystandaryzowane w danej społeczności badaczy (tj. W badaniach empirycznych prowadzonych w naukach behawioralnych trudno — z uwagi na ich psychologiczny charakter — spełnić fundamentalny warunek powtarzalności RB (uzyskanie tego samego RB przez innego badacza przeprowa dzającego — z zachowaniem wszystkich elementów procedury badawczej — ba danie będące. oraz sformułowaniem najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badacza) rozwiązania. wa nym kontekstem. rys. powinniśmy starać się minimalizować zniekształcające RB i (utrud niające jego powtórzenie) wpływy nie kontrolowanych przez badacza czynników kontekstu IBIS (por. Problem ten został tu potraktowany marginalnie. Przykładu mo e dostarczyć wprowadzenie w byłych krajach komunistycznych (w niedalekiej jeszcze przeszło ści). repliką badania wyjściowego) i trudno takie badania pod dać rygorystycznej kontroli — na wzór tej. które przybiera postać hipotezy badawczej. wykonywane przez badacza w procesie badawczym. gdy osiowy dla tego rozdziału był kontekst SM (o kontekście IBOB traktuje rozdz.

Skróty stosowane w tekście SM RB (a) TBO (b) TOZ — — — — Ś w i a d o m oś ć m e t o d ol o g i cz n a Rezultat badawczy Teoria badanego obiektu Teoria operacjonalizacji zmiennych Teoria badania empirycznego/Teoria statystyki Teoria interpretacji rezultatu badawczego Teoria generalizacji rezultatu badawczego Praktyka odbioru rezultatu badawczego Praktyka aplikacji rezultatu badawczego Kontekst świadomości metodologicznej Kontekst interakcji: badacz — osoba badana ! (Cl K- (c) TBE/TS — j (d) TIRB (e) TGRB (f) PORB (g) PARB (Al K-SM — — — — — (Bi K-IBOB — IBIS — Kontekst interakcji: badacz — instytucja społeczna . staje się podstawą do zaprojektowania przez jakąś instytucję społeczną działania praktycznego (krok 10. Struktura teorii psychologicznych oraz Kozielecki J.-8. PaszkiewiczE.). 4.) decydował kontekst IBOB. Polecam te trzy monografie poświęcone tej problematyce: Zamiara K. ksią kach.: Szkice z teorii poznania społecznego. Nie oznacza to jednak wcale. Koncepcje psychologicme człowieka. „pozaświadomościowe" konteksty są mniej wa ne. Szkice metodologiczne. Rozwinięcie poruszanych w tym rozdziale zagadnień znajdzie Czytelnik w kilku. Mo liwe negatywne oddziaływania tego kontekstu na wykorzystywanie RB.) decyduje w jakiejś mierze kontekst IBIS. I tak. Stosunkowo najwięcej uwagi poświęciłem na omówienie wpływu kontekstu SM na proces badawczy. e pozostałe. w oryginalnym ujęciu. przedstawione zostały dalsze losy RB.). w pracy: Kmita J. Opozycję dwóch podstawowych w psychologii perspektyw ontologicznych — introspekcjonizmu oraz behawioryzmu — przedstawiłem w swojej wcześniejszej pracy: Metodologiczne i psychologiczne wyznaczniki procesu badawczego w psychologii. Dynamika pojęć i programów psychologicznych.W pkt. dostępnych w języku polskim. dokonujące się na styku: „sfera badawcza — sfera praktyki społecznej" omówiłem w poprzednim punkcie. tak o jakości aplikacji RB (kroki: 9. Tak jak o jakości procesu badawczego (kroki: 1. problematyka świadomości metodologicznej oraz stosunek indywidualnej SM do społecznej SM przedstawione zostały.-10. który w określony sposób odczytany przez praktyków (krok 9.

Mówiąc inaczej. I odwrotnie.. w du ej mierze zale y od postrzeganego przez nią zachowania się badacza w tej samej sytuacji. wiedza. temperament współdeterminują styl odegrania wspomnianych ról: roli badacza i roli osoby badanej.) odpowiedzi na pytanie badawcze. jak zachowuje się osoba badana w sytuacji badawczej. SS . 3. 2.). czy te . charakterystyczny dla tradycyjnej metodologii. z jednej strony i osoby badanej. na falsyfikację hi potez stanowiących najbardziej prawdopodobne (z punktu widzenia wiedzy bada cza) rozwiązanie problemu badawczego. „człowieka z ulicy" itp. uprzednie doświadczenia badawcze. System uznawanych wartości. o specyfice psychologicznego badania naukowego stanowi interakcja dwóch podmiotów procesu badawczego — badacza (psychologa) i osoby badanej (ucznia. studenta.. pkt. Zajmijmy się natomiast uwarunkowaniami wewnętrznymi procesu badawczego związanymi z jego psychologią. punkt widzenia na praktykę badawczą. Ich źródeł będziemy szukać w zachowaniu się głównych „aktorów" tego „psychologicznego teatru" (Słoma. z drugiej. jak chce Popper (1977). inteligencja. To. zorientowanej na logikę procesu badawczego. aby zmaksymałizować uzyskanie trafnej (w sensie: rozdz. polegający na: (a) bądź rekonstrukcji przebiegu poszczególnych faz procesu badawczego na stawionego na potwierdzenie. (b) bądź wskazywaniu badaczowi jak ma postępować. zachowanie się badacza w jakiejś mierze te jest modyfikowane przez zachowanie się osoby badanej (Jamieson i in. Wprowadzenie Porzućmy teraz. 1983) — badacza. zajmowane postawy.Rozdział 4. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (II) — badanie psychologiczne jako interakcja „badaczosoba badana" 1. 1987). kierowanie się chwilowymi preferencjami.

interpersonal expectations) czy inaczej. znajdującej się w sytuacji psychologicznego badania naukowego. 1991a. Pierwszą osobliwością psychologicznego eksperymentowania jest to. który w jakiejś mierze będzie modyfikował zachowanie się osoby badanej. Nie jest bowiem badacz osobą z „zewnątrz" układu badawczego.. Z kolei trzecia osobliwość polega na mo liwości traktowania badacza przez osobę badaną jako „. 1994b. gdy musi ona dokonywać samoobserwacji i zdawać z niej relację badaczowi). 3. Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interpersonalnych badacza.. ale ma ona problemowy charakter te dla badacza. 89 . będąca od wielu lat obiektem intensywnych badań prowadzonych przez Rosenthala i jego współpracowników (por. 1969.1 Osobliwości badania psychologicznego (wg S.mo e reagować na osobowość eksperymentatora" (tam e). e w konsekwencji osoba badana „. Druga osobliwość związana jest z mo liwością reagowania nie tylko na programowo wprowadzone przez badacza elementy postępowania eksperymentalnego. Rosenthala) 3. Jacobson. Pojęcie efektu oczekiwań interpersonalnych badacza OIB — efekt Golema i efekt Galatei Jedną z wa niejszych zmiennych kontekstu psychologicznego badania psychologicznego jest bez wątpienia zmienna oczekiwań interpersonalnych (ang. Rosenthal. B. Rosenthal. 1968. 1991b. która jedynie planuje i czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu badawczego sama się weń nie anga ując. 353-354) zwracał uwagę na trojakiego rodzaju osobliwości. s.części materiału eksperymentalnego" i na tym. Sytuacja badania naukowego stanowi „problem psychologiczny" (jak to ujął cytowany tu Rosenzweig) nie tylko dla osoby badanej. który w istotny sposób modyfikuje przebieg tej interakcji. Rosenthal. 1973. Rubin..1. e osoba badana mo e przyjmować status eksperymentatora (jest tak. zmienna oczekiwań badacza (ang. odró niające naukowe badanie psychologiczne od analogicznego badania prowadzonego przez fizyka czy chemika. researcher's apectations). Interakcyjny układ „badacz-osoba badana" zanurzony jest w określonym kontekście społecznym. OIB (wg R.. 1966. 1993. 1978. ale tak e na cały kontekst owego postępowania. Rosenzweiga) Rosenzweig (1933.

Babad. Jego oczekiwania co do funkcjonowania osoby badanej te nie są w pełni ukształtowane.2. Trzeba tedy mówić o wstępnych OIB. positive expectations effect. w wyniku dokonanych przez badacza zmian. jak: brak tolerancji na odmienność. self-fulfilling prophecy effect). poszukiwanie aprobaty społecznej. 1987. 1985. Babad. stronniczości eksperymentatora (ang. 1993) oraz innych psychologów (np. 1991. Czynniki kształtujące OIB Badacz nawiązujący kontakt z osobą badaną nie od razu dysponuje jej pełnym portretem psychologicznym. experimenter bias) czy. ogólnie rzecz ujmując. Harris. 3. Ona jest źródłem efektu samospełniającego się proroctwa (ang. Jussim. 1983. Darley. Brophy. Badania Babad i in. 1985. albo. 1984. Gilly. Dalej będę posługiwał się skrótem — OIB (od: oczekiwania interpersonalne badacza). Silver. Badania porównawcze przeprowadzone nad osobami cechującymi się odpowiednio wysokim i niskim poziomem OIB pozwalają stworzyć portrety psychologiczne tych osób. Głównym rysem portretu badacza o wysokim poziomie OIB jest autorytaryzm (w sensie: Adorno i in. Mówiąc o wstępnych OIB i ich rozwijaniu w kierunku pierwotnym lub zmianie i rozbudowie w kierunku przeciwnym do pierwotnie zało onego musimy wziąć pod uwagę dwa kluczowe problemy: (1) problem wstępnych OIB. jeśli chodzi o przyswajanie informacji odnoszących się do aktualnego funkcjonowania osoby badanej (odporność na informacje nie potwierdzające oczekiwań badacza). 1993. Babad. efektu Pigmaliona (ang. Barber. 90 . Rosenthal. Rosenthal. (2) problem listy potencjalnych czynników wpływających na rozbudowę (lub zmianę) wstępnych OIB. Inbar. Kowalik. 1968 — krytycznie. efektu Goiema (efekt negatywnych oczekiwań — ang. cyt. 1986. 1960).1992. 1969) i dogmatyczny styl myślenia (w sensie: Rokeach. Przez nią „przełamują się" pozostałe zmienne charakteryzujące badacza. 1979. charakteryzujące osoby o wysokim poziomie OIB. efektu Galatei (efekt pozytywnych oczekiwań — ang. efektu Rosenthala. Brzeziński. Osoby o. wyd. a przyjmą postać skonkretyzowaną (albo zgodną z kierunkiem wstępnych oczekiwań. Rosenthal.. 1993a). Rosnow. wysokim poziomie OIB ró nią się od osób o niskim poziomie OIB tak e pod względem postrzegania innych w kategoriach stereotypów społecznych i przesądów. niezgodną z kierunkiem wstępnych oczekiwań). Harris. 1995. 1993) „rozpoznały" jeszcze takie zmienne. 1985. Cooper. Seul. negative expectations effect. Pierwszym źródłem wstępnych OIB jest osobowość badacza (postawy. Oleson. 1982. Galatea effect). które będą ulegały poszerzeniu. przekonania. 1993. (1982. sztywność myślenia. Pygmalion effect). Są te one bardziej inercyjne. uznawane wartości). Golem effect).

1982). jego doświadczenie zawodowe. Przymiotnik: „subiektywny" tu u yty ma podwójny sens. Z drugiej zaś strony badacz korzysta z takich danych. metodologii psychologii).). i którego cechuje jednocześnie wysoki poziom OIB. Trudno to źródło precyzujnie oddzielić od pierwszego. z danych. pierwszego wra enia (sylwetka osoby badanej. badacz. co składa się na skrótowe określenie: kompetencje zawodowe. lokalizowanych na wymiarze: „informacje jednoznaczne — informacje dwuznaczne". 91 . Babad i in. wspólnot religijnych. e te same dane będą ró nie interpretowane przez badaczy o wysokim i niskim poziomie OIB. współczesnych wyników badań empirycznych.Drugim wa nym źródłem wstępnych OIB jest wiedza badacza (znajomość aktualnych teorii psychologicznych. Pierwszy odpowiada sensowi psychometrycznemu dychotomii: „dane obiektywne — dane subiektywne" i związany jest z niemo nością precyzyjnego wy standaryzowania sposobów zbierania tych danych i nadawania im jednolitej i trafnej interpretacji niezale nej od badacza. Te dane mogą być dwojakiego rodzaju. które mają sens tylko dla danego badacza. a tak e to wszystko. styl mówienia. a pozytywne do efektu Galatei (por.. wyniki obiektywnych testów psychologicznych. Z kolei atrybucja niepowodzenia w pierwszej grupie i sukcesu w drugiej grupie będzie miała charakter sytuacyjny (odnoszona będzie do charakterystyki sytuacji zadaniowej). sposób jej zachowania się w pierwszym kontakcie z badaczem. społeczno-demograficzne.. Będzie on osoby badane z grupy spodziewanych zachowań potwierdzających hipotezę badawczą traktował odmiennie od osób badanych z grupy spodziewanych zachowań hipotezy badawczej nie potwierdzających. są dane. Atrybucje sukcesu w pierwszej grupie i niepowodzenia w grupie drugiej dokonywane przez badacza będą miały charakter podmiotowy (odnoszone będą do charakterystyki osoby badanej). badacz formułuje je względem zachowania się osoby badanej. na dodatek oczekiwania badaczy ró nią się jeszcze zmiennymi osobowościowymi stanowiącymi pierwsze. Wstępne OIB nie mają — zgodnie ze swą nazwą — postaci ugruntowanego i zamkniętego systemu. Negatywne OIB prowadzą do efektu Golema. mniejszości narodowych Ud. Z jednej strony będą to dane obiektywne: fizjologiczne. który uzyskuje wysokie wyniki na skalach autorytaryzmu i dogmatyzmu. Drugi wią e się z tym. pantomimika itp. Trzecim źródłem wstępnych OIB. jak: (a) charakter informacji o osobie badanej. wynikające z ich przynale ności do określonych grup społecznych. które uzyskuje on o osobie badanej zanim nawią e z nią kontakt. źródło wstępnych OIB. wynikających z tzw. W zasadzie oba one stanowią jedno „du e" źródło wstępnych OIB. mimika. Podlegają one ewolucji. Odró niamy OIB dotyczące spodziewanych niepowodzeń osoby badanej (w skrócie: oczekiwania negatywne) od oczekiwań dotyczących spodziewanych sukcesów tej osoby (w skrócie: oczekiwania pozytywne). przywiązuje większą wagę do stereotypowych charakterystyk osób badanych. wy ej omówione. rzecz jasna zró nicowanej. tkwiącym poza badaczem. w zale ności od działania takich czynników. Przykładowo. Będą to dane subiektywne. jak pewne stereotypowe charakterystyki osób. Korzystając z wy ej wyszczególnionych i scharakteryzowanych źródeł wstępnych OIB.

Je eli wytworzone przez badacza oczekiwania oparte są na jednoznacznych. stabilne i pewne informacje mogą stanowić podstawę do formowania opornych na zmianę „sztywnych" OIB. Informacje zgodne ze wstępnymi OIB są przez badacza łatwiej zauwa ane w polu informacyjnym i łatwiej zapamiętywane. dogmatyczne. dotyczące charakterystyki zachowania się osób badanych.(b) charakter OIB lokalizowanych na wymiarze: „oczekiwania elastyczne — oczekiwania sztywne". Jaka jest odporność wstępnych OIB — tych „sztywnych" i tych „elastycznych" — na nowe informacje podwa ające trafność tych informacji. (c) stopień potwierdzenia wstępnych OIB przez zachowanie się osoby badanej lokalizowany na wymiarze: „niski stopień niepotwierdzenia — wysoki stopień niepotwierdzenia". Zatem jednoznaczne. to jego związek z wymiarem „utrzymania-zmiany" wstępnych OIB jest taki. podatnymi na zmianę OIB. Tacy „sztywni" badacze. 92 . e badacze interpretują docierające do nich dwuznaczne informacje. „sztywność" nastawień podwy sza próg wra liwości badacza na występującą zmienność zachowania osoby badanej. im większa będzie niejednoznaczność napływających do badacza informacji. które legły u podstaw wstępnie sformułowanych OIB? Nietrudno odpowiedzieć na to pytanie. Określone predyspozycje osobowościowe badacza skłaniają go do wytwarzania raczej sztywnych ni elastycznych wstępnych OIB i to niekoniecznie opartych na jednoznacznych i pewnych informacjach. zgodnie z wytworzonymi wcześniej OIB. Jeśli chodzi o wymiar „jednoznaczności-dwuznaczności". je eli były zgodne z wytworzonymi OIB i mogą słu yć ich podtrzymaniu. Z kolei badacze o niskim poziomie oczekiwań skłonni są dostosowywać swoje zachowania w interakcji z osobami badanymi do ich zachowań. które miały miejsce w przeszłości. Są to najwa niejsze czynniki wpływające na ewolucję wstępnych OIB. Łatwiej te podlegają rekonstrukcji te zdarzenia. Osoby autorytarne. Mówiąc krótko. zachowania osoby badanej będą interpretowane w sposób zgodny z wstępnie ukształtowanymi OIB i to w stopniu tym większym. Częściej te będą napływające do nich dane (zwłaszcza te niejednoznaczne) reinterpretować w duchu wcześniej wytworzonych OIB. Rzecz jasna. stabilnych i pewnych informacjach. „sztywne" OIB — niejako na mocy ich definicji — są bardziej odporne na informacje je dyskonfirmujące ni oczekiwania „elastyczne". a nie do obrazu tych zachowań narzucanego przez wstępne OIB. Mówiąc krótko. których nie będą chciały zmieniać. przesądne będą częściej skłonne do formułowania przewidywań. to będą one miały charakter sztywny i trudno będą się poddawały oddziaływaniom nakierowanym na ich zmianę. e zmieni on pierwotnie wytworzone OIB (niezale nie od ewidentnej — dla osoby postronnej — ich nietrafności). tym mniejsza szansa na to. Zatem im więcej dopływa do badacza informacji niejednoznacznych. W przeciwnym przypadku będziemy mieli do czynienia z „elastycznymi". wchodząc w interakcję z osobami badanymi. będą traktować je w sposób wynikający z własnych nastawień.

powodując w ten sposób ich zmianę i przebudowę. Rosenthala teoria czterech czynników pośredniczących w powstawaniu OIB Wiele prowadzonych badań nad efektem oczekiwań interpersonalnych wyraźnie wskazuje na ró nice w traktowaniu osób badanych przez badaczy uznających je bądź za charakteryzujące się wysokimi osiągnięciami (przynale ność do grupy potwierdzaczy hipotezy badawczej — grupa „+") bądź za charakteryzujące się niskimi osiągnięciami (przynale ność do grupy obalaczy hipotezy badawczej — grupa „-"). output) — badacz osobom z grupy „+" stwarza więcej okazji do „wykazania się". Dla opisania i wyjaśnienia owych ró nic w traktowaniu osób badanych przez badacza (a tak e uczniów przez nauczyciela czy pacjentów psychiatrycznych przez terapeutę) Rosenthal opracował koncepcję czterech czynników pośredniczących (por. Dynamicznie przebiegający proces formowania się wstępnych OIB i ich zmian pod wpływem informacji ich nie potwierdzających pociąga za sobą zró nicowane — w zale ności od charakteru OIB — traktowanie osób badanych. Rosenthal. badacz poświęca im więcej uwagi i jest wobec nich bardziej „nauczycielski" (chętniej i dokładniej objaśnia. których zaliczył do grupy „sukcesu". a tak e: Harris. i częściej. Rosenthal. do ujawnienia ich „potencjałów". (c) wkład (ang. 1991b. po święcają im więcej uwagi. 1985. climate) — badacz stwarza osobom badanym z grupy „+" cieplejszy klimat społeczno-emocjonalny. które prowadzą do rzeczywistego wywołania efektu oczekiwań badacza. ale mo e być i tak. 93 . Informacje o ich zachowaniu docierają do badacza i albo wzmacniają wstępne OIB i przyczyniają się do ich rozbudowy.. to nauczyciel więcej. : 1982). jak i za nie potwierdzające tych oczekiwań. Babad i in. są raczej „sztywne" ni „elastyczne". 365 i nast. (d) wydajność (ang. Po prostu badacze o „sztywnych" wstępnych OIB będą je utrzymywać nawet w konfrontacji z danymi dość przekonywająco je obalającymi. (b) sprzę enie zwrotne (ang. wymaga (i to-trudniejszego do opanowania materiału) od uczniów. feedback) — badacze z większym zainteresowa niem i w sposób zró nicowany traktują osoby z grupy „+". gdy są to uczniowie. albo te je osłabiają.. Z takiej niejednoznacznej sytuacji obronną ręką częściej wychodzą OIB „sztywne" ni OIB „elastyczne". osoby te traktowane są przez badacza yczliwiej. s. 33. Te czynniki to: (a) klimat (ang. Z kolei elastyczne wstępne OIB są bardziej otwarte na informacje ich nie potwierdzające i w konsekwencji są bardziej podatne na zmiany. Te OIB. inaczej mówiąc. e ich zgodność z OIB wcale nie jest jednoznaczna i mo na je równie dobrze uznać za potwierdzające wstępne OIB. co mają zrobić). input) — badacze więcej wymagają od osób z grupy „+".Zachowania osoby badanej mogą być jednoznacznie zgodne z OIB.

^.^). in minus. 1978. tworzące „portret psychologiczny" osoby badanej. a tak e jej wiedza potoczna. Zgodność systemu uznawanych przez osobę badaną wartości jest bardzo wa ną — jęli nie najwa niejszą — zmienną pośredniczącą związaną z osobą badaną. Zapobieganie występowaniu efektu OIB Zró nicowane traktowanie przez badacza osób badanych pociąga za sobą zró nicowanie ich zachowanie się. 4. Oddziaływanie badacza na osoby badane ulega przefiltrowaniu przez zmienne podmiotowe. poczucia własnej wartości. poradnia zdrowia psychicznego itp. Scharakteryzujmy teraz pokrótce te zmienne.1. bloki: ff. zdroworozsądkowa na ten temat.Im bardziej warunki badania są wy standaryzowane (eksperyment laboratoryjny. Zacznijmy od tych zmiennych. tworząc jej „psychologiczny portret" (por. lokalizacja kontroli. Drwal. (2) zmienne charakteryzujące uprzednie doświadczenie badawcze osoby bada nej. poczucie własnej wartości. 3. Są one tedy odporne na przekazywane im przez badacza sprzę enia zwrotne obni ające poziom ich samooceny i zmuszające je — gdyby były skłonne akceptować informacje zawarte w owym sprzę eniu zwrotnym — do zmiany. 1966) jest zmienną dobrze opisaną w literaturze przedmiotu i nie ma potrzeby zatrzymywać się tu nad nią (por. Są to: (1) zmienne osobowościowe (takie jak: inteligencja. które nie będą zgodne z ich samooceną. (3) zmienne związane z wytworzonym przez osobę badaną „prywatnym" ob razem instytucji reprezentowanej przez badacza (uniwersytet. samoocena). Lokalizacja kontroli (w sensie: Rotter. tym bardziej maleje udział tych czynników w powstawaniu efektu OIB. system wartości i przeko nań.). a i sam efekt staje się mniejszy. Poczucie to jest bardzo odporne na zmiany. Przyjrzyjmy się teraz tym zmiennym. postrzeganie badacza jako po dobnego do siebie. gdy będzie to zgodne z ich ogólną koncepcją niskiego poczucia własnej wartości.4. obraz powstały w rezultacie jej wcześniejszego kontaktowania się z bada czem w celach badawczych. szpital psychiatrycz ny. Osoby badane o wysokim poczuciu własnej wartości oceniają się wy ej i raczej nie są skłonne dopuszczać do siebie informacji niezgodnych z ich „prywatnym" obrazem samego siebie. tzn. Osoby badane o wysokim jego poziomie z łatwością będą oddalały od siebie informacje (jako niezgodne z ich wyobra eniem siebie samych) dwuznaczne czy o niewielkim natę eniu. brak moliwości ingerencji badacza w pracę osoby badanej itp. Osoba badana spostrzegająca siebie jako sprawującą kontrolę nad 94 . 1981). Z kolei osoby badane o niskim poczuciu własnej wartości nie będą się przeciwstawiały napływającym informacjom o swych niepowodzeniach. rys. związane z osobą badaną. aparaturowa ekspozycja bodźców i taka sama rejestracja odpowiedzi. które charakteryzują osobę badaną.) i odbiegają od warunków swobodnego badania klinicznego.

the evaluation apprehension. LPO (ang. Analizując wyniki. OIOB. e zgodziła się wziąć udział w badaniu. 9. modyfikującym jej zachowanie. 1975): The volunteer subject przedstawiła dane dotyczące charakterystyki osób deklarujących dobrowolny udział w badaniach psychologicznych (ochotników). z ustaleniami Rosenthala i Rosnowa polemizotal Kruglanski (1973). (2) wskazówki sugerujące hipotezę badawczą. (4) oczekiwania interpersonalne osoby badanej formułowane pod adresem ba dacza. pkt. To na polu badań empirycznych prowadzonych w naukach behawioralnych dokonano w ostatnich kilkudziesięciu latach istotnych ustaleń na temat roli SM w powstawaniu artefaktów. Brzeziński. od których zale y w znaczącym stopniu — trafność badania empirycznego. co stanowi szczególny „wkład" osoby badanej w interakcję „badacz-osoba badana". Z . EA). 4. a na jego uwagi udzielili odpowiedzi Rosnow i Rosenthal ■74). Rosenthal. Postrzeganie przez osobę badaną sytuacji badawczej To. zmienna opisana przez Rosenberga (1991a.. 4. 1993). Spróbujmy wpierw wyobrazić sobie kontinuum. którego krańce mo na opisać jako: „zgłoszenie dobrowolne osoby badanej — zgłoszenie przymusowe osoby badanej". ni osoba badana lokalizująca źródło kontroli własnego zachowania na zewnątrz. 1991b). RosDOW.portretem psychologicznym" ochotnika Czytelnik mo e się zapoznać w rozdz. Status motywacyjny osoby badanej. 2. WSH (ang. miejsce osoby badanej na konti nuum: . Problem obcią enia wyników badań psychologicznych z udziałem ochotni95 . (3) lęk przed oceną. co osobę badaną skłoniło do tego.. Nie wszyscy jednak psychologowie podzielają obawy co do stronniczości ochotników. SM Przejdźmy teraz do omówienia zmiennej SM. SM.zgłoszenie dobrowolne — zgłoszenie przymusowe" (por.1. 4.. Lokalizacja osoby badanej na tym kontinuum ma wpływ na trafność badań empirycznych prowadzonych przez badacza. powinniśmy wpierw odpowiedzieć na pytanie o to. rys. zmienna opisana przez Orne'a (1991. I tak. zgodnie z wytworzonymi pozytywnymi lub negatywnymi OIB. wyd. the demand characteristics of expeńmental situation. DC). 1975. Najpowa niejsza na ten temat monografia Rosenthala i Rosnowa (cyt. to wiązka czterech zmiennych (por. 1993a).1): (1) status motywacyjny osoby badanej. Kowalik.własnym zachowaniem będzie mniej podatna na poddawanie się sprzę eniom zwrotnym płynącym od drugiej osoby (tu: od badacza).

(Orne. a nie pasywnego „odbiornika" reagującego. 1970. e powinna uzyskać pewność co do prawdziwego celu eksperymentu i tak reagować. 1962 — poi. i w pewnym momencie osoba badana spostrzega jako swoje zadanie to. na wzór szczura zamkniętego w skrzynce Skinnera. 1991. Całokształt tych bodźców nazwaliśmy «zmiennymi sugerującymi hipotezę badawczą» (Orne. osoba badana ma status aktywnego uczestnika badania.1. które osoba badana odbiera w czasie samego eksperymentu. Orne'a) 4. na bodźce-zmienne dozowane jej przez badacza Sytuacja badania — co ju du o wcześniej zauwa ył Rosenzweig (1933) — trak96 . 23): „Na zachowanie osoby biorącej udział w eksperymencie mo na by spojrzeć niemal tak samo. Jeśli na przykład stosuje się jakiś test dwukrotnie i przedziela się go jakąś procedurą eksperymentalną.2. Podstawową myśl koncepcji Orne'a znaleźć mo na w zdaniach zaczerpniętych z jego najgłośniejszej pracy. 2. 1959a. informacje związane z osobą eksperymentatora. Charakterystyka zmiennych WSH Kolejna wa na zmienna modyfikująca przebieg badania empirycznego to zmienna WSH. wyd.2. Często nie dostrzeganym przez eksperymentatora. stają się istotnymi determinantami jej zachowania. Bodźce te obejmują pogłoski. Jeśli patrzymy na to w ten właśnie sposób. a tak e bezpośrednie i pośrednie informacje. zdaniem Orne'a. 1959b. Pierwszą pracę poświęconą tej zmiennej Ome ogłosił w 1959 r. Analizę tego przykładu znajdzie Czytelnik w rozdz. Kohna i in. to wszystkie bodźce. e eksperymentator oczekuje jakiejś zmiany w wynikach testu. s. Jednym z bardziej spektakularnych przykładów oddziaływania czynnika motywacyjnego na zachowanie się osób badanych w badaniach o charakterze ankietowym są głośne badania przeprowadzone przez Kinseya i jego współpracowników nad zachowaniem się seksualnym mę czyzn i kobiet. 1973 — poi. 9. 1969. przekł. W ka dym badaniu. a mimo to bardzo wa nym źródłem informacji dla osób badanych jest sama procedura eksperymentalna. 1959a). Koncepcja wskazówek sugerujących osobie badanej treść hipotezy badawczej WSH (wg M. 1991. plotki krą ące wśród studentów o eksperymencie. to nawet najmniej rozgarnięty student zorientuje się. informacje uzyskiwane przez osoby badane podczas umawiania się na badanie. zwłaszcza jeśli test ten jest w oczywisty sposób związany z zastosowaną procedurą eksperymentalną". (1981) czy Cowlesa i Davisa (1987). 4. T. aby potwierdzić testowaną hipotezę. z urządzeniem laboratorium.ków został podjęty w pracach Bella (1962). 1993). to znaczy. które komunikują osobie badanej treść testowanej hipotezy.. jak na zachowanie osoby w sytuacji rozwiązywania problemów. pkt. przekł. która doczekała się wielu przekładów na języki obce (wg poi. którą osoby biorące udział w eksperymencie spostrzegają przez pryzmat dotychczasowej wiedzy i doświadczenia.

w typowej sytuacji badawczej. e przy takich powtórzeniach nie uzyskuje się tych samych rezultatów.. 22-23). Zdaniem Orne'a. po jego zakończeniu oczekuje od badacza aprobaty dla swego zachowania. gdy osoba badana nie była w Sanie zwerbalizować hipotezy badawczej. współpracując L badaczem w trakcie badania empirycznego. gdy zagra a ono obiektywności badania psychologicznego. ona sobie udział. bądź tak. Nie rejestrowano natomiast występowania efektu eksperymentalnego wówczas.będzie się starała swoim zachowaniem potwierdzić postawioną przez eksperymentatora hipotezę" (Orne. s. osoba badana będzie postępowała bądź tak. Oznaczałoby to. dyskonfirmują te oczekiwania). osoba badana jest skłonna współpracować z badaczem. Skupmy się teraz na Orneowskiej koncepcji osoby badanej. gdy inne są mu obojętne czy wręcz go martwią (bo burzą jego hipotezę. Zdaje sobie sprawę z tego. e pewnych jej zachowań badacz keję (bo tr oczekuje.towana jes jest przez osobę badaną jako sytuacja problemowa. e występowanie efektu eksperymentalnego miało miejsce tytko wówczas.odpowiedzialny" za to. Zwróćmy uwagę na zakładany przez Orne'a SM — o którym była wy ej mowa — oraz na zakładany przez niego. Wyobra ając sobie cel badania i oceniając swój w nim udział pod kątem zagro enia poczucia własnej wartości. odpowiedzi Benie.cję (bo trafnie ich wystąpienie no martwi. co przede sikim osób wszy-osoba badana stara się ustalić. To. dobrowolnie biorącej udział w badaniu psychologicznym i nie percepującej jego przyszłych wyniŁów jako zagra ających jej poczuciu własnej wartości. w którym bierze . e werbalizacja hipotezy przez osobę badaną jest stosunkowo trafnym predyktorem zachowania się tej osoidać tedy wyraźnie. od niej ocz e badacz „czegoś" niej oczekuje. Badanie psychologiczne staje się. przewidział).. inna osoba badana) — charakter interakcji zachodzącej między badaczem i osobą badaną jest . gdy osoby badane uświadamiały sobie hipotezę badacza. by jej zachowanie falsyfikowało zrekonstruowaną przez nią hipotezę badacza (udział w badaniu uznany został przez osobę badaną za „zagra ający" jej poczuciu własnej wartości). Taka osoba badana. aby jej zachowanie było zgodne z jej rekonstrukcją hipotezy badacza (udział w badaniu uznany został przez osobę badaną za „neutralny" dla jej poczucia własnej wartości). poprzez subtelne oddziaływanie na zmienną zale ną dodatkowych. a więc przy dobrowolnym udziale w badaniach psychologicznych i braku poczucia zagro enia poczucia własnej wartości. e ma dość ściśle określony status. to cel badania. Mówiąc inaczej. Niepowtarzalny — w innych warunkach społecznych (inny badacz. e przynoszą mu one satysfa-. e zachowanie się osoby badanej w sytuacji badania 97 . brak zagro enia poczucia własnej wartości. nie kontrolowanych przez badacza zmiennych — których źródłem jest interakcja: „badacz-osoba badana" — trudne do wiernego powtórzenia przez innych badacz\. oczekiwania. 1991. Takie nastawienie osoby badanej — mimo jej afirmującego stosunku do badacza — powinno budzić niepokój metodoSogiczny. e pewne jej zachowania. Badania Orne'a (1959b) nad zachowaniem się osób poddanych hipnozie pokarały. jako konsekwencja pierwszego zało enia. e testowe mają większe zna-ie. aby odegrać rolę „dobrej" osoby badanej i „.. osoba badana będzie pozytywnie zmotywowana do tego.

e nie jest w stanie „oszukać" detektor. które uwierzyły. rezultaty okazały się dość paradoksalne i niezgodne z rezultatami osiągniętymi przez osoby posługujące się detektorami kłamstwa w codziennej praktyce zawodowej (np. które. s. Mo e być i tak. którym wydawało się. Działaniem WSH mo na wytłumaczyć fakt. 1977. e ich kłamstwo zostało przez badacza wykryte. ile poddać je efektywnej kontroli. Jest to rola „dobrej" osoby badanej (rzecz jasna. albo przeciwnie ni to sugerują WSH. Bardzo spektakularny jest w tym względzie przykład badań przeprowadzonych przez Ellisona. Zapoznam teraz dokładniej Czytelnika z przebiegiem tych badań. 57-58) oraz powtórzonych przez Gustafsona i Ome'a (por. dostarczają tych samych rezultatów. 1969. Poniewa . przy zało eniu. Druga skrajność. e tak mało znamy badań psychologicznych. uczciwie. Je eli cel badania nie jest oczywisty. co tak „naprawdę" badacz chce ukryć przed nią i co „naprawdę" eksperyment bada. e ich kłamstwa nie zdołano wykryć. powtórzone przez innego badacza. zatem trudno byłoby zaaran ować takie badanie naukowe. Zatem w świetle wy ej przedstawionych wyników. Otó kłamstwa tych osób badanych. i kłamały. a dotyczących zagadnienia wykrywalności kłamstwa za pomocą detektora kłamstwa (z GSR jako zmienną zale ną). akceptując punkt widzenia Ome'a. Davisa. za98 . e osoba badana bierze udział w badaniu na zasadach dobrowolnego zgłoszenia i e przyszły wynik badania nie jest postrzegany przez nią jako zagra ający jej poczuciu własnej wartości!). W praktyce przecie obsługujący detektor kłamstwa stara się tak postępować. to jest. ale z wiernym zachowaniem wszystkich elementów scenariusza badania. e detektor wykazał. Trzeba tedy nie tyle eliminować z badania jego WSH (bo jak to zrobić?). je eli jest on rozmyty. badania sądowe). i zdołały badacza wprowadzić w błąd stawały się łatwiejsze do wykrycia w drugiej próbie. Gustafson. Osoba badana nie zechce skorzystać z nazbyt oczywistych wskazówek i będzie się zachowywać naturalnie. tak e: SiWerman. gdy osoba badana jest w pełni świadoma hipotez badacza. Osiągnięte przez Ellisona i in. to osoby badane będą formułować wiele konkurencyjnych interpretacji tego celu. która nie przypisywałaby adnego znaczenia manipulacjom badacza i dla której cel badania byłby całkiem obojętny. 1965). z którego jego WSH byłyby całkowicie wyeliminowane. gdy stanowią one dobrą ilustrację wpływu zmiennych WSH na wyniki badania psychologicznego. Podanie tej informacji wpłynęło na wyniki drugiej części eksperymentu. jednoznacznych rezultatów badania. na innych osobach badanych. badali wpływ znajomości wyniku uzyskanego na podstawie badania detektorem kłamstwa na wielkość reakcji skórno-galwanicznej (GSR).psychologicznego jest funkcją roli przez nią tworzonej i przez nią granej. stały się trudniejsze do wykrycia za drugim razem. Ellison i in. mo e doprowadzić do zachowań „przekornych". nie sposób wyobrazić sobie osobę badaną. zaś pozostałym. e nazbyt oczywiste (z punktu wiedzenia osoby badanej!) WSH mogą sprowokować osobę badaną do zastanawiania się nad tym. W efekcie nie doprowadzi to do jasnych. Natomiast kłamstwa osób. Saltzmana i Burkego (1952 — podaję za: Orne. Orne. by osoba badana była przekonana. Po przeprowadzeniu pierwszej próby z detektorem kłamstwa części osób badanych powiedziano.

W tym przypadku WSH miały zwiększyć tendencję badanych do oszukiwania.1. e część z nich uwa a.biegi te prowadziłyby do zmniejszenia stopnia wykrywalności kłamstw. /' między wierszami 1.3 n.i.i. Jak zatem wytłumaczyć rozbie ność danych pochodzących z laboratorium z danymi.i. Tak więc sytuacja badanych studentów jest ró na od sytuacji badanego-podejr anego. z klórej pochodzą le dane 99 . Liczba trafnych i nietrafnych detekcji w pierwszej próbie eksperymentu Gustafsona iOmea Podana informacja o: wykryciu kłamstwa Grupa z . który za wszelką cenę chciałby ukryć fakt kłamstwa. emocjonalnie stabilni i dojrzali umieją to uczynić". Chcemy. wedle której postępowały osoby badane — jak się wydawało — w eksperymencie przeprowadzonym przez Ellisona i in. Jak wiesz. Ka da grupa otrzymała odmienne instrukcje. do której zmierzali studenci. Mca osobom badanym podano informacje o .. było wykrycie ich kłamstw (wszyscy uwa ali się za normalnych. a tym samym zmienianie WSH danej sytuacji eksperymantalnej. Podzielili oni osoby badane na dwie grupy. których wspomniani badacze nie kontrolowali. i detektor kłamstwa nadaje się jedynie do wykrywania kłamstw zwykłych osób. e: Jest to eksperyment nad wykrywaniem oszukiwania. niemo liwe jest wykrycie kłamstwa w przypadku osobowości psychopatycznych czy nałogowych kłamców. Tabela 4. e w badaniu przeprowadzonym przez Ellisona i in. Zało yli oni. Zatem wartością. a nie za nałogowych kłamców). Następnie osoby badane z obu grup losowały jedną kartkę z numerem. Drugiej grupie podano instrukcję. Mając informacje o akceptowanych przez osoby badane wartościach. Były to zmienne WSH.potrzebą wykrycia" wykryci nie wykryci Grupa z „potrzebą oszukania" wykryci nie wykryci 9 7 13 3 niewykryciu kłamstwa 13 3 11 5 ł między kolumnami 1. Instrukcja ta miała na celu zwiększenie tego rodzaju WSH.. 0. Tak te uczynili Gustafson i Orne.wykryciu" dopiero po próbie. które wystąpiły w badaniu Ellisona i in.17 n. Z rozmów przeprowadzonych z badanymi studentami wynikało. mo liwe jest manipulowanie tymi przekonaniami. jakich dostarcza rzeczywista praktyka? Odpowiedzi na to pytanie starali się udzielić Gustafson i Orne. którego miały nie ujawniać badaczowi. jak dobrze pracuje detektor kłamstwa. pierwszej grupie powiedziano. 0. Była ona następująca: „Jest to badanie nad wykrywaniem kłamstwa i choć bardzo trudno jest oszukać detektor — to jednak ludzie bardzo inteligentni.31 n. a nie — jak tego chcą osoby prowadzące badanie — do zwiększenia stopnia wykrywalności.17 n. byś spróbował «okpić» jak umiesz najlepiej detektor podczas eksperymentu".i. I tak. działały dodatkowe zmienne. Próbujemy sprawdzić. i e tylko nałogowym kłamcom udaje się wprowadzić „go" w błąd.

e ich kłamstwa zostały wykryte przez detektor (badacz miał niezale ny dostęp do kart z numerami). jak osoby. Instrukcje te okazały się skuteczne. Druga próba polegała na powtórzeniu badania.001 Z kolei badacz prezentował ka dej osobie badanej kolejno wszystkie numery.28 a < 0.001. ale z inną kartą.2. które chciały oszukać. gdy zmieniły percepcję sytuacji badawczej 100 . podstawowych informacji o eksperymencie. df=\. Wysokie wyniki GSR uzyskano od 2 rodzajów osób badanych: (a) tych. Jednakie trafna detekcja zale ała od interakcji informacji i motywacji: jf=30. a detektor kłamstwa rejestrował wielkość reakcji GSR. jaką był „rodzaj instrukcji". e manipulacja WSH w interakcji ze zmienną niezale ną.25 (a> 0. które chciały oszukać i rzeczywiście oszukały.94.001 3 13 12. ale im się to nie udało (jest to grupa podobna do osób badanych w autentycznych warunkach yciowych). Wiarogodność instrukcji oraz zgodność z procedurą eksperymentalną okazały się rzetelną drogą do zmiany WSH sytuacji badawczej. czy dana osoba znalazła się w grupie „wykrytych" czy „nie wykrytych" decydowano w sposób losowy. Uzyskane wyniki (tab. 4. doprowadziła do ró nych rezultatów. które chciały być „wykryte" i rzeczywiście zostały „wykryte". (b) tych. Jf=l.Tabela 4. zachowywały się (pod względem wielkości GSR) analogicznie. W badaniu Gustafsona i Orne'a instrukcje nie były opracowane z myślą o bezpośredniej manipulacji postawami osób badanych. Osoby. ale nie zostały wykryte. W pierwszej próbie ró nica „stosunku oczekiwania" (względna wielkość krytyczna GSR) w obu grupach była nieistotna (por. w którym brały udział. e nie zostały wykryte. O tym.005 niewykryciu kłamstwa między kolumnami ł uwaga: ]f pokazuje. e ani podanie informacji. które chciały być wykryte. Tak więc osoby.96 a < 0.55 a < 0.1). których oczekiwania (nadzieje) zostały spełnione miały słabsze reakcje skórno-galwaniczne i tym samym ich kłamstwa stawały się trudniejsze do wykrycia — wbrew ich własnym nadziejom. ani motywacja osób badanych nie były istotne: 0.95) i 0.001 4 12 14 2 10.001 15.2) okazały się bardzo interesujące. ale z myślą o dostarczeniu im ró nych. gdy instrukcje podawane osobom badanym odzwierciedlały ich poglądy ujawnione we wcześniejszej rozmowie. a drugą połowę osób badanych. 4. a < 0. Manipulacja ta była skuteczna. Okazało się zatem. Po przeprowadzeniu pierwszej próby badacz informował połowę osób z pierwszej i połowę z drugiej grupy.36 a < 0. Liczba trafnych i nietrafnych detekcji w drugiej próbie eksperymentu Gustafsona i Orne' Podana informacja o: wykryciu kłamstwa Grupa z „potrzebą wykrycia" wykryci nie wykryci Grupa z „potrzebą oszukania" wykryci nie wykryci X* między wierszami 15 1 12. tab.

Mówiąc inaczej. w jaki sposób zmienić WSH sytuacji badawczej. (c) aparatura. Bwarzys. by zgodnie z własnymi wyobra eniami odnośnie hipotezy badawczej albo ją potwierdzać. Mo na nawet mówić nie o psychologii jako nauce o zachowaniu się człowieka. pkt. e trudno przewidzieć. takie jej nastawienie wobec badania psychologicznego stwarza powa ne zagro enie (Da jego obiektywności i mo e spowodować. Oczywiście. na wytworzenie takiej sytuacji. Tak Tak czy inaczej. osoba badana chce jak najlepiej zagrać rolę „dobrej" osoby badanej i często ju po zakończeniu badania oczekuje od badacza aprobaty dla swego zachowania się w trakcie tego badania. w jakiej znajduje się dana osoba. których achowai dostarczają badanym: (a) osoba badacza (jej :howanie się w trakcie badania. Stwarza to dość paradoksalną sytuację. e osobą badaną kierują pozytywne pobudki. Pozwoliło to jednocześnie na wyjaśnienie ró nic w rezultatach osiąganych w laboratorium i w praktyce. ale jako o nauce o zachowaniu się studenta psychologii (!). tzn. in. a więc przy dobrowolnym udziale w badaniach i braku zagro enia poczucia własnej wartości ze strony eksperymentatora osoba badana stara się współpracować z nim. Często stosowanym wybiegiem jest podawanie fałszywego celu badania. (b) wypowiedzi osób towarzyszących badaczowi. studentom. Pomimo tego. ale tak e na ró ne wskaźniki celu badania. Pewne nie zidentyfikowane przez badacza aspekty sytuacji badawczej mogą w sposób o wiele silniejszy wyznaczać WSH ni mozolnie opracowane przez niego instrukcje zmiany WSH.5). Jednak e jest to strategia raczej znana typowym osobom badanym. Bywa i tak. Sytuacja badania. tzn.osób badanych. rozdz. osoby badane oie wierzą. e pozwoli to uratować zagro oną trafność zewnętrzną. która nie odbiegałaby od realnej sytuacji yciowej {Realizm yciowy — por. jest to populacja najczęściej poddawana badaniom przez badaczy-psychologów. co nietrudno zauwa yć. W takich przypadkach trudno się spodziewać sukcesów podobnych do tych. stosunek do badanych). jakie były udziałem Gustafsona i Orne'a. Stara się ona ustalić cel badania. jak mają się zachować! Badanie przeprowadzone wedle układu Gustafsona i Orne'a pozwoliło m. o których ró ne ws traktują hipotezy. W przeciętnej sytuacji badania naukowego. postępować zgodnie z własnymi wyobra eniami dotyczącymi oczekiwań co do sprawdzanej hipotezy. będzie starała się zachowywać tak. e osoby badane chcą poznać cel eksperymentu i postępować tak. traktowana jest przez nią jako typowa sytuacja rozwiązywania problemów. albo te falsyfikować. odbierając jego deklaracje co do prawdziwości podawanych danych jako perf jako perfidne kłamstwo.. 12. by potwierdzić oczekiwania eksperymentatora. 2. który stara się postępować z badanymi uczciwie i nie maskować — przez podawanie fałszywych danych —. badacze starają się ró nymi dostępnymi środkami zamaskować prawdziwy cel badania w nadziei. osoby badane będą reagowały nie tylko na układu b wprowadzone do układu badawczego zmienne niezale ne. w którym uczestniczy i w zale ności od nastawienia. sposób przeprowadzania pomiarów i re101 . Oczywiście aby uzyskać zamierzone efekty instrukcje muszą być dokładnie przemyślane i podawane bardzo ostro nie. instrukcje podawane badanym nie mówiły im wprost. gdy nawet badaczowi. e jego trafność zewnętrzna będzie dość niska.prawdziwego celu badania. Zdając sobie sprawę z faktu. swej postawy wobec badania.

a więc na aktualnie działający na osobę badaną kompleks zmiennych. e oczekuje. np. (f) atmosfera w pomieszczeniu. a inne przez inne środowisko. e jej poprzednia odpowiedź nie była dobra. e efekty wpływu WSH na Y są wynikiem aktywnego podejścia badanych do reagowania i to nie na pojedynczą zmienną niezale ną wprowadzoną do układu przez badacza. i wypełni go ona inaczej ni poprzednio. w którym odbywa się badanie itp. Procedury pozwalające określić i oddzielić wariancję zmiennej Y wprowadzoną przez WSH muszą uwzględnić fakt. nawet niezbyt inteligentnej jednostce. Dobrze. gdy takie równowa ne losowo grupy są badaczowi niedostępne. mają niewielką wartość. gdy : (1) zestaw pytań (w przypadku kwestionariusza wywiadu czy te testu wiadomości) nie będzie ju czymś nowym dla osoby badanej i będzie mogła ona udzielić tych samych odpowiedzi co za pierwszym razem. z którego rekrutują się badani. by domyśliła się. e WSH tego samego badania będzie ró ne dla ró nych osób. Mo e być te i tak. ale na cały kontekst eksperymentalny. e prawdopodobnie badacz prosi ją znowu o wypełnienie tego samego testu dlatego. w którym przeprowadzane jest badanie. studenci. e część WSH będzie postrzegana jednolicie przez wszystkie osoby badane. co mo e dostarczyć dodatkowych wskaźników WSH osobom badanym. względnie je „poprawiać". Rzecz jasna. e inne WSH będą postrzegane przez jeden typ środowiska. gdy uzna. (2) sam fakt podawania jednej i tej samej osobie badanej wielokrotnie tego samego testu wystarczy. zgodnie z którymi dokonuje się kilkakrotnego testowania (pomiaru zmiennej zale nej) tej samej osoby. Z tego te względu badania przeprowadzane według planów. albo gdy muszą to być takie same osoby? Sprawa się oczywiście komplikuje.jestrowania wyników. treść pytań zadawanych badanym. W ka dym razie musimy przyjąć następujące zało enie: na ka dą osobę badaną oddziałują dwie grupy zmiennych: (1) zmienne niezale ne wa ne dla Y. przez ołnierzy. ale co uczynić. Im ta wariancja będzie mniejsza. tym większy będzie stopień powtarzalności samego badania i większa jego trafność zewnętrzna. Mo e być i tak. a część nie. gdy wymaga opracowania bardziej zło onych planów badawczych. (e) sposób eksponowania bodźców. Dalej poka ę warianty postępowania badawczego w ró nym stopniu minimalizujące wpływ WSH na zmienną zale ną. Z badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez Orne'a wynikało. Nasuwa się kolejne pytanie: w jaki sposób oddzielić wariancję zmiennej Y wprowadzoną przez WSH od wariancji wprowadzonej przez zmienne wa ne dla K je eli nie sposób całkowicie wyeliminować WSH z badania? Postaram się teraz udzielić odpowiedzi na to pytanie. np. e wystc102 . Wielkość wariancji zmiennej zale nej Y wyjaśnianej wpływami WSH decyduje o stopniu powtarzalności badania i o stopniu jego trafności ekologicznej. (d) pomieszczenie. Trudność tę mo na wyeliminować przez dokonywanie pomiarów na ró nych losowo równowa nych grupach. (2) postrzegane WSH sytuacji badawczej (wraz z innymi zmiennymi zakłó cającymi). a zatem pozostaje jej tylko odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jakich to zmian oczekuje ode mnie badacz?".

postexperimental inąuiry). simulańon). mo e wywołać u nich tendencję do zachowania się „przekornego" (osoba badana nie chce skorzystać z mo liwości. by tak projektować badanie empiryczne. zatem trudno tak zaaran ować badanie. w którym bierze udział. W skrajnych przypadkach mo e wystąpić tendencja do zachowania się przeciwnego ni to. ale tak e na jednoczesne kon103 . w której osoby badane są w pełni świadome hipotez badacza (cel badania jest jednoznaczny i oczywisty). w których WSH nie odgrywają większej roli w modyfikowaniu efektów eksperymentalnych. i jej zachowanie się w sytuacji badania naukowego jest funkcją roli stworzonej przez nią i przez nią granej. (3) symulacja eksperymentalna (ang. osoby badane będą formułowały wiele ró nych. Niestety takie badania są technicznie zło one. co myśli ona o swoim zachowaniu się w trakcie badania (jak reagowała na zmienne eksperymentalne wprowadzone przez badacza do układu eksperymentalnego). Przedstawię teraz wymienione procedury wraz z ich krytyczną dyskusją i zaproponuję kilka planów eksperymentalnych. aby mo liwe było manipulowanie zmiennymi WSH sytuacji badawczej oraz określenie stopnia ich wpływu na zmienną zale ną (określenie i oddzielenie wariancji zmiennej Y wprowadzonej przez WSH). Wa ne jest tak e rozpoznanie sytuacji. w których WSH wyzwalają zachowania badanych zmierzające do osłabienia tych e efektów. Oznacza to. Wydaje się. Druga skrajność. Są to: (1) badanie posteksperymentalne (ang. która nie przypisywałaby adnego znaczenia manipulacjom eksperymentatora i która nie wyobra ałaby sobie domniemanego celu badania. Proponuje się zatem. (2) niby-eksperyment (ang. sytuacja. w których WSH wyzwalają zachowania osób badanych wzmacniające efekty zmiennych niezale nych oraz tych sytuacji. które pozwala-I iyby nie tylko na pogłębioną analizę efektów WSH. procedur quasi-kontrolnych. e bardzo wa ne jest określenie tych sytuacji. W świetle przedstawionych dalej rozwa ań na temat grania przez osobę badaną roli „dobrej (współpracującej z badaczem) osoby badanej" widać wyraźnie. Ome wysuwa tak e analogię między badaniem farmakologicznym z u yciem placebo a badaniem WSH. by całkowicie wyeliminować jego WSH. Nie stwierdzono natomiast występowania efektu eksperymentalnego w zachowaniach tych osób badanych. e postrzeganie hipotezy testowanej przez badacza jest trafniejszym predyktorem wystąpienia efektu eksperymentalnego w zachowaniu się osoby badanej w sytuacji eksperymentalnej ni deklaracja tej e osoby zdająca sprawę z tego. konkurencyjnych hipotez odnośnie tego celu. W efekcie WSH nie doprowadzą do jasnych rezultatów. 411 Trzy procedury kontroli WSH Do badania WSH Ome zaproponował u ycie tzw. które nie były zdolne do werbalizacji hipotezy badawczej. non-experiment). Je eli cel badania nie jest oczywisty. gdy badani uświadamiali sobie hipotezę testowaną przez badacza. Poniewa — podkreślam raz jeszcze — trudno wyobrazić sobie osobę badaną. jakie stwarzają zbyt oczywiste WSH) — uczciwego. tzn. które sugerują WSH.powanie efektu eksperymentalnego miało miejsce tylko wówczas.

najlepiej z wykorzystaniem wielopunktowych skal szacunkowych. która polegałaby na przeprowadzeniu nie jednego wywiadu po zakończeniu całego badania właściwego. Takie badanie jest dość trudne do przeprowadzenia i to nie ze względów obiektywnych.1. Przeprowadzenie wywiadu z osobami badanymi mo e napotykać na ró ne przeszkody.2. Oznacza to podwy szenie kosztów badania. by instrukcje maskujące były na tyle „dobre".2. Sądzę. deception) podawanych przez badacza. ale serii wywiadów po ka dym wa niejszym etapie procedury badawczej. 4. poniewa w przeciwnym przypadku mogą być nara one na utratę określonych gratyfikacji za udział w badaniu. której oddziaływaniu były poddane. np. który mo e podwa ać rzetelność jej odpowiedzi. gdy i osoby badane są w jakiejś mierze zainteresowane w uznaniu badania za rzetelne.trolowanie innych. np. Zdaniem Newberry'ego (1973) o wiele skuteczniejszy od wywiadu ustnego jest wywiad pisemny z mo liwością udzielania przez badanego więcej ni dwóch odpowiedzi. Badanie post eksperymentalne Badanie posteksperymentalne polega na przeprowadzeniu z osobami badanymi wywiadów na temat tego. inferencyjnych wpływów na zmienną zale ną. gdy wymaga wprowadzenia tylu grup badanych. Orne (1969) sugeruje pewną modyfikację badania posteksperymentalnego. statystycznej). Modyfikacja ta jest dość kosztowna i ucią liwa. e nie będzie ona postrzegana przez osoby badane jako zwierzchnik eksperymentatora) i je eli sam wywiad miałby charakter rozmowy klinicznej w wersji standaryzowanych informacji. mo e wypaść zadowalająco mimo tego. Tak e sam wywiad przeprowadzony po zakończonym badaniu mo e zmieniać jego WSH. badacz będzie zmuszony zrezygnować albo z jej wyników (wyniki nie będą poddawane dalszej obróbce. ile przewiduje się wywiadów. niechęci do ujawniania tego. Badacz chce. albo z dalszego jej udziału w badaniach. Mo e się tak stać. nastawione na określenie stopnia wpływu WSH na zmienną zale ną. e uświadamiała ona sobie cel badania w takim stopniu. Dlatego te badacze mogą odczuwać podświadomą niechęć do zbyt daleko „idącego w głąb" wywiadu. pretestu) oraz wpływ instrukcji maskujących (ang. Je eli oka e się. aby uniemo liwiały rozpoznanie przez osobę badaną prawdziwego celu badania. e WSH miały du y udział w wyjaśnianiu zmienności zmiennej Y. co wiedzą lub czego się domyślają na temat celu badania. Mo na by te skonstruować kwestionariusz wywiadu według formalnego schematu kwestionariusza dynamicznego zaproponowanego przez Nowakowską (1975). Ten ostatni wpływ jest ściśle związany z wpływem WSH i dlatego powinno się je badać łącznie. do nadmiernego „drą enia" problemu. Ka da grupa osób badanych kończyłaby swój udział w eks104 . by badanie okazało się rzetelne. jakich doznawali w trakcie eksperymentu. je eli wywiad przeprowadzałaby inna osoba ni prowadzący badanie eksperymentalne psycholog (pod warunkiem. W efekcie badanie postekspery mentalne. takich jak: wpływ pomiaru początkowego zmiennej Y przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej (tzw. w postaci trudności w werbalizowaniu przez badanych odczuć. i mo na by podnieść skuteczność takiego badania posteksperymentalnego. ale ze względów natury psychologicznej. co myślą o procedurze.

Następnie badacz porównuje rezultaty otrzymane z badania obu grup. by zachowywały się tak (tzn. a osoby 2 grupy B — nie. którą mo na będzie skorygować. Z kolei grupę A poddaje się działaniu procedury eksperymentalnej. e mimo ró nych wad badanie posteksperymentalne warto przeprowadzać. e są osobami poddanymi badaniom właściwym. udzielały iwiedzi na pytania testowe).2. co przede wszydeterminowało zachowanie się osób badanych w trakcie eksperymentu. Badanie posteksperymentalne przeprowadzone w fazie pilota owej badania właściwego przyczyni się te do zwiększenia trafności tego ostatniego. e zachowywać się powinni prawdziwi badani (osoby te grają rolę „prawdziwych" osób badanych — w sensie biernego interpretacyjnego grania roli. i psychiczne (przede wszystkim!). e osoby poddane badaniom odgadły ich cel. por. które mogą być wskaźnikami WSH właściwego badania. gdy reprezentacyjną dla danej populacji próbę rozdzielimy losowo na dwie grupy: A i B. a tak e dlatego. Wszak wnioski z takiego badania mogą okazać się bardzo istotne dla samej procedury eksperymentalnej. w którym będzie przeprowadzane badanie. a osoby z grupy B prosi się. aby wyobraziły sobie. Greenwood. e samo badanie posteksperymentalne tak e jest źródłem określonych WSH. Zało enie to pozwalałoby na traktowanie WSH jako takich samych dla poszczególnych grup badawczych. dość istotne zało enie o losowej równowa ności osób badanych nale ących do ró nych grup (zasada randomizacji!). Niby-eksperyment Badanie WSH za pomocą procedury „niby-eksperymentalnej" wymaga dwu równowa nych grup osób badanych wylosowanych z tej samej populacji. z pomieszczeniem. Obie grupy ró ni jedynie to. e rezultaty te są zbie ne..184-185). jakie pociągałyby za sobą zmiany właściwego badania. 412. Potrzebne tu jednak byłoby jedno. to ju na pewno po poprzedzającym je badaniu pilota owym. Udziela się im tak e tych samych instrukcji co osobom z grupy A. W ka dym bądź razie problem wcale nie jest łatwy do „rozgryzienia" i na pewno go w pełni me rozwią emy za pomocą jedynie badania posteksperymentalnego. e odgadnięcie właściwego celu badania było tym. W ten sposób mo na by śledzić dynamikę zmian WSH w trakcie trwania samego badania. Naj105 . e osoby z grupy A będą rzeczywiście poddane badaniom właściwym. e w wyniku wielokrotnego pytania tych samych osób badanych o te same informacje mo emy im „wmówić" percepcję określonych WSH. z osobami przeprowadzającymi i nadzorującymi przebieg badania itp. Z kolei osoby z grupy A poddane są właściwym liom. a tym samym zaoszczędzić kosztów. je eli nie po właściwym badaniu. z aparaturą i narzędziami pomiarowymi. a osoby z grupy B prosi się. moim zdaniem. Je eli cią e się. Najlepiej. 1991. s. Wydaje się. Nie nale y zapominać i o tym. To jednak nie mo e jeszcze stanowić podstawy do wydalia sądu. mo na przypuszczać. jak wyobra ają sobie.perymencie w innym momencie. W tym celu zapoznaje się je ze scenariuszem badania. coraz bardziej oddalonym od momentu wyjściowego. Niemniej otwarta pozostaje kwestia: jak zbadać zasadność takiego zało enia? Badanie tej samej grupy osób jest niewskazane ze względu na du e obcią enie i fizyczne.

Nowe plany eksperymentalne do badania efektów WSH Chciałbym teraz zaproponować kilka nowych planów eksperymentalnych. 1959b. Przykładu zastosowania tej procedury dostarczają badania nad hipnozą oraz nad deprywacją sensoryczną przeprowadzone przez Ome'a i współpracowników (por. by inny badacz planował badanie i analizował jego wyniki. e w badanej grupie znajdują się osoby.2. Scheibe. e zaobserwowane zjawiska psychologiczne wywołane zostały działaniem WSH sytuacji badawczej. czy te po prostu symuluje zachowanie się faktycznej osoby badanej. w jakim stopniu osoby symulujące kopiują zachowanie się rzeczywistych badanych. Osoby badane-symulujące powinny być poinformowane. sugestii hipnotycznej. Taki schemat postępowania umo liwia oddzielenie efektu stronniczości badacza od efektu WSH. które pozwoliłyby badaczowi kontrolować wpływy omawianych poprzednio czynników zakłócających trafność uzyskanych w badaniu rezultatów. Osoby badane z grupy B mogą być następnie poddane wywiadowi opisanemu w pkt.2. jakich dostarczała im sytuacja badawcza. Niedoinformowanie badacza ma na celu kontrolowanie czynnika jego stronniczości. jest wskaźnikiem udziału WSH w determinowaniu zachowania się osób badanych.1. e osoba przeprowadzająca badanie nie zna ich statusu.2. Orne. e osoby badane symulujące trans hipnotyczny potrafiły wprowadzić w błąd nawet bardzo wytrawnych zawodowych hipnotyzerów. Orne. Shor. Prawdopodobnie zostały one jednak wywołane. Ten drugi badacz nie wie. Damaser. 1991. 1963. gdy badanie grupy B będzie prowadzone przez innego badacza. Naśladowały one zachowanie się „prawdziwych" osób badanych opierając się przy tym tylko na ró nych wskaźnikach. 4. np. Orne. który nie jest zorientowany w zachowaniu się osób z grupy A.2. Niemniej jednak dopiero zarejestrowanie ró nic w zachowaniu się osób badanych i osób symulujących mo e nas upewnić. 4. s. poniewa jest pod wpływem działania manipulacji eksperymentalnej. zadziałaniem zmiennej eksperymentalnej na Y. 1964). a inny przeprowadzał samo badanie (tak jak to sugeruje Barber.3. w celu wyeliminowania wpływu czynnika stronniczości badacza. Symulacja eksperymentalna W procedurze symulacji eksperymentalnej zadaniem osób badanych jest symulowanie rzeczywistego zachowania się osób poddanych oddziaływaniom zmiennych eksperymentalnych. To. takiego. Chodzi tu o kontrolowanie 106 . 4. W badaniach nad hipnozą okazało się. które nie reagują na zmienne eksperymentalne w sposób naturalny.lepiej. jak sądzi Orne. e nie stwierdzono ró nic między zachowaniem się osób badanych rzeczywistych i symulujących. 1969. czy osoba badana rzeczywiście zachowuje się tak. Oczywiście osoby te nie są poddane oddziaływaniom jakichkolwiek zmiennych. e zmienne WSH nie miały istotnego wpływu na zmienną zale ną. nie wynika jeszcze.3. Mo na tak e pytać przeprowadzającego badanie.2. Procedura ta wymaga. Z tego. ale jedynie symulują to reagowanie. jak on to obserwuje. 400).

Y2k Yj p .wpływów WSH sytuacji badawczej. X— symulacja zachowania się w sytuacji badawczej.. I tak: X — zmienna niezale na-główna dla Y (manipulacja eksperymentalna). . wpływów instrukcji maskujących na zachowanie się osoby badanej w trakcie badania i wpływów efektu pretestu. gdy wprowadza się ją w celu wykrycia wpływów WSH na zmienną zale ną.1. Nale ałoby zatem przeprowadzić badanie WSH wedle układu opracowanego na kanwie planu Solomona (por. Łącząc postulat konlolowania efektu pretestu zmiennej zale nej z postulatem dołączenia do układu pip\ kontrolnej. „startują" z tego samego poziomu natę enia zmiennej zale nej.Yu Y5k grupa D grupa E 107 . jakie wg wyobra eń danej osoby potwierdza hipotezę badacza. 4. gdy grupy A i B są dostatecznie liczne. która była odizolowana od wpływów zmiennej niezale nej-głównej na Y.-X-Ylk A Y^-k-la grupa &™Pa B grupa A W planie (la) nale y przyjąć zało enie. Ponadto schematy zaproponowane przez Ome'a nale y uzupełnić o wprowadzenie jeszcze jednej grupy: grupy kontrolnej. które pomogą nam w symbolicznym przedstawieniu planów eksperymentalnych. Jest ona „grupą kontrolną" w innym sensie. pkt.. takiego. gdy grupa symulująca nie realizuje celów prawdziwej grupy kontrolnej. tymczasem klasyczną grupę kontrolną wprowadza się dla sprawdzenia. 5. konieczne jest sprawdzenie przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej. e grupy A i B są losowo równowa -tzn. czy rzeczywiście grupy A i B nie ró nią się pod względem natę enia zmiennej zale nej. zwłaszcza dla badań w zakresie psychologii społecznej (problematyka zmiany postaw). 12.Tu Yip . X — symulacja zachowania się w sytuacji badawczej. Jednak e w planie tym nie kontroluje się efektu pretestu. rozdz.. *V ■■■ ' *5p — pomiary początkowe zmiennej zale nej Y. rozdział 12.. która wystawiono na działanie manipulacji eksperymentalnej.).X . mo emy zaproponować następujący plan eksperymentalny: Yi p -X. Postulat ten spełnia plan (lb). Zało enie to jednak ma sens tylko wówczas. Yu.4 — plan 4. którego kontrola jest bardzo wa na (por. pkt.1). a nie wystąpiły w grupie. Wprowadźmy następujące oznaczenia. czy zmiany zachowania zarejestrowane po zakończeniu badania rzeczywiście wystąpiły tylko w grupie. Schemat badania z zastosowaniem procedury symulacyjnej wedle Orne'a wygląda następująco: (la) X-YIIL k-Yy grupa B ( l b) Y\. Y 5k — pomiary końcowe zmiennej zale nej Y.. Poniewa w psychologii dość często prowadzi się badania na małych grupach.Yik gnipa C grupa A gnipa B X . jakie wg wyobra eń danej osoby nie potwierdza hipotezy badacza.

by potwierdzić nieznaną jej (badacz jej o tym nie informuje) hipotezę badawczą.Badacz mo e uznać. gdy WSH nie miały wpływu na rezultaty badania. Analogicznie. ocena istotności zmiennej X dla Y oraz kontrola yM Y = Ylp Y kontrola czynnika dojrzewania. je eli wyka e. jak wyniki otrzymane od grupy poddanej działaniu manipulacji eksperymentalnej. tzn. starałaby się postępować tak. Dla bardziej „subtelnych" analiz wpływu WSH na zachowanie się osób badanych w trakcie eksperymentu proponuję zró nicowanie grupy symulującej na dwie podgrupy. grupy symulujące „ yczliwie" i „nie yczliwie" powinny uzyskiwać podobne wyniki. e: Stwierdzenie tych równości będzie potwierdzeniem słuszności zało enia o równowa ności grup porównawczych (ściślej: uprawdopodobnieniem tego zało enia. Je eli faktycznie wykonanie grupy eksperymentalnej jest lepsze od wykonania grupy kontrolnej. to wykonanie grupy symulującej „nie yczliwie" powinno być jeszcze gorsze od wykonania grupy kontrolnej. (lb) i (2) mo na rozbudować do następującej postaci: 108 . i na odwrót. e: Y ik > Y 3p efektu pretestu Y. W przypadku. Druga natomiast miałaby zachowywać się tak. e kontrolował w danym badaniu efekty WSH i pretestu zmiennej zale nej. jak grupa kontrolna. Je eli WSH wpływa na rezultaty badania. by hipoteza badacza nie została potwierdzona. 1^ < Yik kontrola WSH. Jedna opowiadałaby dotychczasowej grupie symulującej. wyniki grupy symulującej „nie yczliwie" dla badacza powinny się diametralnie ró nić od wyników grupy poddanej działaniu postępowania eksperymentalnego. Jednak e przed przystąpieniem do badań nale y wykazać. gdy na pięć grup sprawdzamy tylko trzy). to wyniki otrzymane od grupy symulującej yczliwie dla badacza powinny być takie same. Zatem schematy: (la).

LPO (wg M. Stosowanie procedur kontroli efektów WSH w badaniach prowadzonych przez badaczy-psychologów na pewno przyczyni się do poprawienia schematów niejednego badania i to na etapie poprzedzających je badań pilota owych. które z nich symulują. Zauwa my jeszcze. a druga zajmuje się jego stroną techniczną — przeprowadza je. 1991a). rozdz.1. albo te wskaźnikiem postawy przyjmowania wszelkich zachowań osoby badanej „za dobrą monetę" je eli tylko w jakimś stopniu „podpadają" one pod wytworzony obraz zachowania się badanych. wyd.. wydaje instrukcje i dokonuje niezbędnych pomiarów zmiennej zale nej w wyró nionych grupach osób badanych: eksperymentalnych. LPO jako zmienna pośrednicząca Przejdźmy teraz do omówienia kolejnej najwa niejszej — moim zdaniem — imiennej pośredniczącej.prawdziwych" osób badanych wchodzą w swoistą interakcję z badaczem. 12.3). e ani przedstawione powy ej procedury quasi-kontrolne. LPO. J. a które w sposób naturalny reagują na wpływy manipulacji eksperymentalnej) mo e być wskaźnikiem osłabionego krytycyzmu badacza.. które zbli ają model badania laboratoryjnego do naturalnych badań terenowych. 4. Ma to na celu kontrolowanie wpływu stronniczości badacza przeprowadzającego badanie. kontrolnych i symulujących. = Y K (T) Yu.Do zapisanych wy ej porównań nale y dodatkowo wprowadzić: Hal Y u. tak jak ją określił Rosenberg (1965 — poi. Dodatkowe korzyści wynikają z przydzielania funkcji badacza dwóm osobom.= Y u (lb') K a. Podwy szy to w efekcie trafność zewnętrzną tych badań i przyczyni się do zwiększenia stopnia ich powtarzalności. Rosenberga) 43. 2. jest najwa niejszą zmienną „podmiotową" (charakteryzującą na109 . wywołanego oddziaływaniem manipulacji eksperymentalnej. to jest LPO. a więc badacz jest zobowiązany do przestrzegania zasady randomizacji (por. Są one pomocnikami badacza i od ich chęci współpracy z badaczem (Orne bardzo w nią wierzy) zale y ich u yteczność w wykrywaniu WSH sytuacji (procedury) badawczej.3. z których jedna planuje przebieg badania i zna jego cel. pkt. Stosowanie procedur quasi-kontrolnych przyczynia się zatem do wypracowania takich procedur badawczych. Nale y jednak pamiętać. i status osób symulujących jest inny ni status osób nale ących do grup eksperymentalnych i kontrolnych. Koncepcja lęku osoby badanej przed oceną wystawianą przez badacza. = Yu Y *2k - — Y '» =V *»• Podane plany są planami eksperymentalnymi. Osoby symulujące zachowanie się . pozwolą natomiast poddać je efektywnej kontroli. Nierozpoznanie przez osobę badającą osób symulujących w grupie badanych (wszak nie wie ona. ani nowe plany eksperymentalne nie wyeliminują nam z badania wpływów WSH.

czy te jego braku. 34-35): „Zakłada się. za wszelką cenę. e osoby. Nale y tedy. który wyłania się z przeprowadzonego przez badacza badania. co o samej sobie sądzi osoba badana. 1991a. e nie bada się bezpośrednio jego przystosowania. W tym kontakcie ulega zderzeniu koncepcja własnego . których praca obejmuje umiejętności i zainteresowania psychologiczne posiadają specjalne zdolności wykrywania powy szych właściwości i stanów. kiedy badany jest przekonany o tym. Nawet wówczas. e jest na odwrót). OIB. To badacz ocenia. Chce ona uniknąć takiej konfrontacji obu obrazów. Niepokój ten mo e się tak e stać podstawą tendencyjnego postrzegania intencji kierujących badaczem. jak to jest spostrzegane we wczesnych stadiach kontaktu z eksperymentatorem). Obraz ten na ogół odbiega od tego. będzie blokował spontaniczność zachowania się osoby badanej w sytuacji badawczej. gotowość osoby badanej do współpracy z badaczem. będzie zazwyczaj potwierdzane lub odrzucane (w zale ności od tego. e spostrzega ona relację zachodzącą między nimi jako relację niesymetryczną. to pojawia się u niej uczucie niepokoju. Wprowadzony przez Rosenberga konstrukt LPO pozwala na głębsze zrozumienie istoty interakcji: „badacz — osoba badana". jaką osoba badana sama siebie widzi i jaką chciałaby być widziana przez innych) z obrazem zdrowia psychicznego. typowy badany będzie prawdopodobnie prze ywał lek przed oceną. e mo e zostać on poddany ocenie. e typowy badany ujmuje typowy eksperyment psychologiczny opierając się na wstępnym zało eniu. umiejętności funkcjonowania społecznego itp. czy (badany) uzyska ocenę pozytywną ze strony eksperymentatora albo czy przy110 . a osoba badana jest oceniana. gdy podejrzenie to jest potwierdzane w pewnym stopniu. e eksperymentator winien być uwra liwiony na wszystkie zachowania. Gdy jest ono potwierdzane lub te . Gdy jednak jest to nieuniknione. starać się zredukować poziom LPO u osoby badanej.ja" (dokładniej: to. Badacz nawiązując kontakt z osobą badaną musi w swoim postępowaniu wziąć pod uwagę to. s. Występujące w eksperymencie początkowe podejrzenie badanego. gdy musi się wystawić na ocenę badacza. przystosowania społecznego. jest to aktywne. zdrowia psychicznego. pośredniczącą przy oddziaływaniu na zachowanie się osoby badanej w sytuacji badania psychologicznego takich zmiennych. zanim przystąpi się do zbierania danych. poziomu intelektualnego. analizującym poszczególne sfery funkcjonowania osoby badanej.. Zrodzony w ten sposób brak zaufania do badacza skutecznie mo e przesądzić o niekorzystnym (z metodologicznego punktu widzenia) rozwoju interakcji: „badacz — osoba badana".stawienia osoby badanej w sytuacji wystawienia jej na potencjalną krytykę innych osób — w szczególności badacza). a nie na odwrót. zabarwione lękowo zainteresowanie dotyczące tego. Przedstawiciele opinii publicznej łącznie ze studentami młodszych lat psychologii zazwyczaj ju wiedzą (pomimo naszych okazjonalnych wysiłków mających na celu wykazanie. Sam Rosenberg tak opisał wprowadzoną przez siebie nową zmienną (Rosenberg. przypuszczalnie sądzi on. e psycholog mo e podejmować próbę oceny jego przystosowania emocjonalnego. Niepokój — Rosenbergowski LPO — w zale ności od stopnia jego nasilenia. jak: WSH. które świadczą o złym przystosowaniu albo o niedojrzałości.

niekiedy za wszelką cenę. jaką on jej naznaczył. jak uzyskać ocenę pozytywną albo jak uniknąć oceny negatywnej. gdy nie umie ona sobie z nimi poradzić. Je eli prześledzić ró ne artykuły stanowiące raporty z badań psychologicznych. i nie przyjmować informacji sprzecznych z wytworzonym obrazem siebie samego. Z kolei u osób o chwiejnej. Z jednej strony chciałaby wypełniać rolę dobrej osoby badanej. Szczególną trudność związaną z tym stanem rzeczy stanowi fakt. by okazało się. Zmienne osobowościowe będą w pewnym stopniu wiązały się z zakresem działania tego lęku. Lecz równie wa ne są ró ne aspekty modelu eksperymentalnego. ! Kofta. który sprzyja fałszywemu potwierdzeniu oczekiwań eksperymentatora". e uczestniczenie w badaniach naukowych jest formą wystawiania I się osoby badanej na ocenę. e skuteczność zabiegów wyprowadzających osoby badane z sytuacji badawczej jest dość problematyczna). zwłaszcza. Z kolei podobieństwo to mo e wpływać w systematyczny sposób na reagowanie w eksperymencie w taki sposób. w której ró nice zabiegów stosowanych wobec kolejnych grup eksperymentalnych wywołują zró nicowany poziom wzbudzenia i potwierdzenia lęku przed oceną. a z drugiej — nie chce dopuścić do tego. ulec niekiedy dość daleko idącym zmianom (tym bardziej. Wszelkie informacje zagra ające poczuciu własnej wartości takiej osoby stają się I dla niej bardzo dolegliwe. e pod jakimś względem jest 111 . Mówiąc inaczej. jakie niesie ta współpraca. będą oni wysuwali hipotezy na temat tego. jak trudno wywołać zmiany w obrazie siebie samego u osób o pozytywnej i stabilnej samoocenie. dojdą oni niezale nie od siebie do bardzo podobnych hipotez. 1975). rodzaje wykorzystywanych miar. po I wysłuchaniu przewidzianych dla danego badania instrukcji maskujących i po per-[ cepcji WSH sytuacji badawczej. takie jak wyjaśnienia udzielane przez eksperymentatora. starają się one. e osoba badana w ka dej sytuacji chce współpracować z badaczem bez względu na konsekwencje dla jej samopoczucia. gdy zmianom mają podlegać tzw. e ró ne elementy jej obrazu siebie samej mogą. która jest pozytywnie nastawiona do badacza i do roli. dojrzałe albo niedojrzałe. lecz tu skoncentrujemy się na kłopotliwej sytuacji. w których mogłyby one być wystawione na krytykę własnego „ja". w której badacz ma-I nipuluje instrukcjami stresującymi. o nieadekwatnej kontroli emocjonalnej (w sensie: Kofta. Mało przy tym zwracano uwagi na fakt. Poniewa badani w takiej grupie eksperymentalnej wykazują dostateczne podobieństwo w zakresie percepcyjnego ujęcia sytuacji. Z drugiej strony wiemy. 1979) wy-I stępuje tendencja do unikania sytuacji. wyłania się z nich obraz osoby badanej jako takiej. osiowe elementy obrazu siebie same-I go. Zakłada się tak e. to znajdzie się ona w sytuacji autentycznego konfliktu. Innymi słowy. Je eli teraz I postawimy taką osobę w sytuacji badania psychologicznego. a tak e same manipulacje eksperymentalne. niestabilnej samoocenie (w sensie: Brzezińska. i badani w grupach prze ywających wysoki poziom lęku przed oceną będą bardziej podatni na interpretowanie instrukcji i wyjaśnień podawanych przez eksperymentatora oraz stosowanych przez niego miar jako związanych z reakcjami.najmniej nie stworzy podstawy do oceny negatywnej. które mogą być rozpatrywane jako normalne albo patologiczne. Takie czynniki mogą działać z równą siłą we wszystkich kombinacjach warunków eksperymentalnych.

bądź w drugim kierunku na kontinuum jej wartości. które mogą być hipotetycznymi czynnikami wywołującymi u badanych LPO. in. które 9 skrócie zreferuję. 4. Je eli natomiast zastąpienie elementów lękotwórczych procedury badawczej elementami lękowo obojętnymi da w efekcie wyniki odmienne od pierwotnie otrzymanych. Dwie metody badania wpływu LPO na wyniki badania psychologicznego Przedstawię teraz (za: Rosenberg.gorsza ni to sobie wyobra ała. Chodziło mu głównie o hipotezę głoszącą. Z badań przeprowadzonych przez Rosenberga i współpracowników. przynajmniej w tych fazach. e w danym badaniu u osób badanych nie wystąpił LPO. W efekcie badacz otrzyma fałszywy obraz zale ności między daną zmienną niezale ną-główną dla Y i zmienną zale ną. e osoby badane zadawałyby m. Nara a to badacza na formułowanie fikcyjnych wniosków. „Czy wypadłem zadawalająco?". i w warunkach wysokiej nagrody dochodzi do niniejszych zmian postaw ni w warunkach niskiej 112 . Osoby badane. powinno to być dla badacza sygnałem. 1991b) dwie metody badania wpływów zmiennej LPO na zmienną zale ną. prawdopodobne jest. ale tak e powoduje „nachylenie" wyników zmiennej zale nej bądź w jednym. które mogą przyczyniać się do powstawania u osób badanych LPO.3. Metoda powtórnego przeprowadzenia badania wg zmienionego scenariusza Metoda polega na powtórnym przeprowadzeniu tego samego badania.1. okazałoby się. e raz wywołany u osób badanych LPO będzie w istotny sposób wywierał wpływ na zmienną zale ną i e wpływ ten nie tylko wywołuje wzrost wariancji błędu. które nurtują podobne problemy będą reagowały w sposób lękowy na zmienne niezale ne wprowadzane przez badacza. wynika. Poznanie czynników tkwiących w sytuacji badawczej i w samym badaczu mo e istotnie obni yć wpływ LPO na rezultaty badania psychologicznego. „Czy reagowałem inteligentnie?". e prowadzi ono do takich samych rezultatów. Przeanalizujmy teraz przykład stanowiący ilustrację zastosowania tej metody. takie jak opisane ni ej. Je eli po przestrukturowaniu badania oka e się. Posłu ył się nią Rosenberg przy sprawdzaniu trafności hipotez dotyczących dysonansu poznawczego. Zmiany wprowadzane do scenariusza badania mają na celu wyeliminowanie tych elementów procedury badawczej.3. takie pytania: „Jaki był prawdziwy cel eksperymentu?". „Czy zachowywałem się jak inni normalni ludzie?". Tym co determinuje zachowanie się osoby badanej w takiej i podobnych sytuacjach jest właśnie zmienna LPO Gdyby przeprowadzić badanie posteksperymentalne.2.2. W tym kontekście niezmiernie wa ne staje się wychwycenie czynników. ale wedle zmienionego scenariusza. 4. i zmienna LPO w tym badaniu nie była czynnikiem obojętnym z punktu widzenia trafności tego badania. „Czy badacz nie wykorzysta wyników badań przeciwko mnie?". które zostały przez badacza skorygowane.

Rosenberg (1991a) otrzymał wyniki.. który będzie modyfikował jej zachowanie się. która traktuje je nieszczerze.. W ten sposób u osoby badanej mo e wytworzyć się dość silny LPO. jakie miały miejsce na kampusie. było sprzeczne z ich postawami wobec policji. 5 dol. które z osób pod wpływem odpowiednich sum pienię nych łatwo godzą się na zmianę własnych poglądów. 1 dol. Rosenberg kwestionuje te rezultaty mówiąc. jakie mieli napisać badani. które potwierdzały zasadność jego zarzutów stawianych Cohenowi. Badacz podzielił studentów na podgrupy. e całe badanie w rzeczywistości przeprowadzane jest tylko po to. jako nagrody u ywano określonej sumy pieniędzy. Grupa o najni szej nagrodzie (0.50 dol. 1962). Dlaczego? Rezultaty Cohena mo na wytłumaczyć w kategoriach lęku przed oceną. Niewspółmiernie wysoka — zdaniem osoby badanej — nagroda powoduje. Jako nagrodę badani otrzymywali: 0. odporności na pokusy czy te nieprzekupności. Na końcu tego łańcucha domysłów mo e le eć stwierdzenie: „Muszę twardo trzymać się swoich wcześniej wyra onych poglądów. ale z wyeliminowaniem z procedury badawczej elementów wzbudzających lęk przed oceną. Zatem „wypracowanie". W ten sposób percepowana sytuacja badawcza wytwarzała (czy ostro niej: mogła wytwarzać) u osoby badanej zagro enie. e mo e być ona potraktowana przez badacza jako przekupna albo. która dotyczyła stopnia aprobaty działań policji na terenie uniwersytetu. Cohen. gdy inaczej potraktuje mnie on jako przekupne- 113 . To z kolei wy■ wołuje u nich poczucie.50 dol. która bez jakiejkolwiek obrony postawy przeciwnej wypełniała ankietę dotyczącą słuszności działań policji. W badaniach. sytuacji. a grupy o nagrodach najwy szych (5 i 10 dol. e poddane są jakiejś próbie.) nie ró niły się od grupy kontrolnej. ocenie. Na koniec osoby badane miały podać argumenty. gdy w pierwszej sytuacji u danej jednostki występuje dysonans o ni szym natę eniu ni w drugiej. jak to wynika z badań Cohena. 10 dol. Brehm. Zresztą przeprowadzając podobne badania. Akcja ta spotkała się z negatywną oceną ze strony studentów. w dość dwuznacznej i kłopotliwej. a przeprowadzonych przez Cohena (por. Mogli oni przecie postrzegać oferowaną im sumę jako próbę przekupienia za dokonanie zmian swoich poglądów. i zasadniczym celem badania jest sprawdzenie jej uczciwości. przynajmniej dla części z nich.oagrody.) wykazała stosunkowo największą zmianę postaw w kierunku propolicyjnym. Zadaniem badanych było napisanie eseju na temat: „Dlaczego działania policji w New Haven były usprawiedliwione?". Chodziło tu o akcję sił policyjnych po zajściach. a nie jej funkcją malejącą. Stawiało to badanych. postaw. Badania przeprowadzono na grupie studentów Uniwersytetu w Yale. Otrzymane rezultaty potwierdziły oczekiwania Cohena. które potwierdziły tę hipotezę. by badacz mógł się przekonać.. zwłaszcza tych w warunkach dysonansu o niskim natę eniu (wysoka nagroda pienię na). e zaczyna ona podejrzewać. e stopień zmian postaw będzie funkcją rosnącą wielkości nagrody pienię nej. Jego zdaniem dostarczanie osobom badanym w niektórych eksperymentach psychologicznych wysokich nagród dla wywołania argumentów skierowanych przeciwko ich postawom mo e im się wydać dziwne i mogą one uwa ać eksperymentatora za osobę. Po napisaniu eseju wypełniali ankietę. jakimi posłu yły się w trakcie pisania niezgodnego z ich poglądami eseju.

Oczywiście. e nie ma związku pomiędzy jednym a drugim badaniem. e mamy do czynienia z klasycznym problemem stosowania instrukcji maskujących drugiego rodzaju (dla zamaskowania instrukcji pierwszego rodzaju). czy te wnioski mo na odnieść tak e do fotografii.2. Badanie zostało poprzedzone informacją. W ten sposób negatywne emocje wyzwolone przez badacza oferującego „łapówkę" kosztem domniemanej autonomii osoby badanej nie wpływałyby na jej odpowiedzi w ankiecie stosowanej przez drugiego badacza. Teraz badaczowi chodzi o sprawdzenie. i drugą. obcią oną LPO. 4. Badanie powinno być realizowane przez dwóch badaczy pozornie nie mających ze sobą nic wspólnego. przedstawione im na fotografiach osoby. Jest to metoda manipulowania pobudzeniem emocjonalnym i dostarczania odpowiednich wskazówek zachowania się. Zostały one tak e potwierdzone przez Lindera. Ocena ta zostanie przeprowadzona później poprzez porównanie uzyskanych szacunków z ocenami zebranymi od osób o określonych cechach osobowości. w której badacz wywołuje dysonans.2. 114 . e reakcje „lubienia-nielubienia" są skorelowane z osobowością. e poprzednie badania. Pierwszej grupie powiedziano następnie. Rosenberg zdaje się jednak nie dostrzegać jednego. Dwóm grupom osób badanych zaproponowano udział w badaniu percepcji społecznej.go!". które dostarczyły odczytanych im wniosków. Obie grupy zostały dodatkowo poinformowane. W rezultacie odpowiedzi osoby badanej w ankiecie do badania zmian postaw będą obcią one efektem nastawienia odpowiedzi (ang. a szczególnie z dojrzałością psychiczną osoby oceniającej fotografie. czy rzeczywiście wszystkie osoby badane dadzą się przekonać. e osoby niedojrzałe i psychicznie niezdrowe wykazywały tendencje do udzielania odpowiedzi typu „nielubienie". w której badacz dokonuje pomiaru postaw. obojętną. Wcześniej jednak — jak dalej informowano osoby badane — niezbędne jest wystandaryzowanie fotografii w celu określenia stopnia. e ka dorazowo osoba badana ustosunkowywała się do innej „ ywej" osoby. Badani mieli oceniać stopień. bądź „nie lubią". response-set). prowadzone były w takiej postaci. w jakim wyzwalają one reakcje „lubienia-nielubienia". standaryzacja fotografii wolna będzie od oceny osobowościowej badanych. w całkowicie innym badaniu — jak to sugeruje się osobom badanym. Coopera i Jonesa (1967). Metoda manipulowania pobudzeniem emocjonalnym Kolej teraz na przedstawienie drugiej metody.3. Zacznijmy od opisu eksperymentu. w jakim „lubią". a mianowicie tego. W ka dym razie badania przeprowadzone przez Rosenberga nad dysonansem poznawczym z wy ej omówionymi modyfikacjami okazały się zgodne z jego oczekiwaniami1. Aby wyeliminować z badania Cohena LPO nale ałoby — jak sugeruje Rosenberg — podzielić badanie na dwie fazy: pierwszą. Mo emy snuć obawy. jak sugerowano. Czytelnikowi polecam zapoznanie się z wnikliwą krytyką eksperymentu Rosenberga i jego interpretacji hipotezy dysonansu poznawczego przeprowadzoną przez Nuttina (1982). e osoby dojrzałe i zdrowe psychicznie udzielały raczej odpowiedzi typu „lubienie". Drugą grupę poinformowano.

e takie instrukcje musiały wywołać uczucie zagro enia przypisania domniemanej cechy osobowości i to w nieprzyjemnych dla badanych kategoriach braku dojrzałości i zdrowia psychicznego. Do porównań międzygrupowych zastosowano test f/-Manna-Whitneya.Rzecz jasna. Wszystkie osoby zostały dodatkowo przebadane za pomocą Skali Aprobaty Społecznej (Social Desirability Scalę. Natomiast u badanych z niską potrzebą aprobaty społecznej trend ten jest odwrócony i osiąga istotność (p<0.10) w kierunku sprzecznym z hipotezą. e zmienna ta nie miała wpływu na zachowanie się osób badanych | w sytuacji eksperymentu psychologicznego. e albo nie udało się wywołać efektu oddziaływania na zmienną zale ną zmiennej LPO. Dla 12 fotografii mę czyzn (ka da szacowana na skali 21-punktowej: od -10 do +10) obliczono sumę punktów uzyskanych od ka dej osoby badanej oraz średnie arytmetyczne (oddzielnie dla kobiet I i mę czyzn). Na podstawie wyników uzyskanych przez mę czyzn w tej skali próbowano wyjaśnić brak istotnych ró nic między grupą kontrolną. Trzecią grupą badawczą. o której tu jeszcze nie było mowy. Marlowea-Crowna. e są one zgodne z przewidywaniami Rosenberga. której sugerowano nielubienie. 77): „Gdy badanych mę czyzn podzielimy na górną i dolną połówkę rozkładu ocen stwierdzimy. Z kolei przez dostarczanie ró nych wskaźników (informacje o tym. SD). Otrzymała ona tylko krótki. co pokazały poprzednio przeprowadzone badania) wprowadzano do eksperymentu zmienne WSH. a grupą zorientowaną na jiielubienie". albo te . e występuje trend w przewidywanym kierunku u badanych z wysoką potrzebą aprobaty społecznej między grupą kontrolną i grupą. Uzyskane wyniki tak skomentował sam Rosenberg (1991b. s. Rezultaty przedstawiam ni ej: Je eli przyjrzymy się tym rezultatom zobaczymy. Rezultaty okazały się bardzo interesujące. była grupa kontrolna. neutralny komunikat -— bez celowego wprowadzania zmiennych: LPO i WSH. Są to dość typowe odczucia. Gdyby nie stwierdzono ró nic w odpowiedziach tych grup. jakie wywołują u większości osób badanych eksperymenty psychologiczne. p wynik ogólny potwierdziłby przewidywaną zale ność na akceptowalnym pozio115 . świadczyłoby to. Gdyby ta ostatnia grupa wykazywała trend słabszy od trendu w grupie pierwszej.

czy te organizowania go specjalnie dla ustalenia efektów LPO. a zachowanie to spostrze116 . Ciekawe zatem byłoby opracowanie zestawu takich „subtelnych" metod wywoływania i badania rzeczywistego LPO. e jedne osoby badane są bardziej lękowo nastawione wobec badania i samego badacza. Z kolei drugą grupę poinformował. je eli chcemy wywołać u osób badanych LPO. od jakich czynników zale y to. bez potrzeby powtarzania badania. Trzecia grupa — kontrolna — otrzymała neutralną instrukcję. 400) wpro wadził rozró nienie między „badaczem". Kowalik. e rzeczywiście uzyskane rezultaty zostały spowodowane wywołanym eksperymentalnie lękiem przed oceną.3. a w grupie mę czyzn o niskim wyniku SD +13. od czego. s. e dojrzali i psychicznie zdrowi ludzie wykonują tego typu zadania z przyjemnością i są bardziej efektywni ni osoby niedojrzałe. Posteksperymentalne badanie wykazało. e Barber (1991. e osoby dojrzałe i psychicznie zdrowe są mniej efektywne i odczuwają mniej przyjemności z wykonywania tego typu zadań ni osoby niedojrzałe i psychicznie niezdrowe. W instrukcji mającej wywołać LPO badacz poinformował jedną grupę osób badanych. Czynniki wyzwalające u osób badanych LPO Zapytajmy jeszcze. Brzeziński. Cechą charakterystyczną drugiej metody wywoływania lęku przed oceną i pokazanego tu eksperymentu jest to. je eli funkcję osoby przekazującej instrukcje zawierające potencjalne źródło LPO i przez to skupiającej na sobie zainteresowanie osoby badanej. a osoby badane reagują lckowo raczej na jakieś pozawerbalne komunikaty. Ogólnie rzecz biorąc. 1993a. 4. kończąc omawianie tej zmiennej.03).mie istotności statystycznej. i podjęcie przez nie danego zachowania pociągnie za sobą pozytywną ocenę. w której u osób badanych wystąpiłyby elementy zagro enia pozytywnego obrazu samego siebie. 286-287): (1) mo na zmniejszyć oddziaływanie LPO. oddzielimy od funkcji osoby rejestrującej pomiary. Tyle jeśli chodzi o prezentację tej metody. s. najlepiej uczynić to przez wprowadzenie instrukcji. W rzeczywistych badaniach mamy raczej do czynienia z bardziej zawoalowanymi instrukcjami. który przeprowadza badanie i zbiera wyniki. którzy potrzebowali mniej aprobaty społecznej od innych (i mo emy zało yć — równie od eksperymentatora) nie wykazywali chęci reagowania przeciwko swej naturze i uzyskiwania od eksperymentatora oceny normalności poprzez przedstawianie siebie jako bardziej nielubiących osób obcych ani eli uczyniliby to skądinąd". Na przykład. Przypominam. w innych badaniach Rosenberga osoby badane miały wykonywać długie i nudne zadanie polegające na dodawaniu kolumny cyfr.77.3. (2) jeśli instrukcje badacza sugerują osobom badanym.72 (ró nica istotna statystycznie na a < 0. który planuje i organizuje badanie i „eksperymentatorem". e instrukcje „lękotwórcze" podawane są bardzo wyraźnie. Średnia punktów na kontinuum „lubienia-nielubienia" uzyskana przez mę czyzn o wysokim SD wynosiła +34. a inne mniej lub wcale? Z badań nad tą zmienną mo na wysnuć następujące wnioski (por. na wyniki badania psychologicz nego. w bardzo bezpośredni sposób. Tak więc to właśnie ci badani.

czy badacz będzie ją oceniał jako „normalną" bądź . aby mogła ona uzyskać pozytywną ocenę badacza. e osoby badane o wysokim poziomie zmiennej aprobaty społecznej (w sensie: Crowne. który kontroluje jej dostęp do jakiegoś celu. (5) badacz postrzegany przez osobę badaną jako ktoś. (4) im mniejszy wysiłek musi wło yć osoba badana w zachowanie. e jest ona „normalna". Drwal. Badania tego typu przeprowadzone przez Rosenberga pokazały. aby zachowywała się zgodnie z instrukcją — zwłaszcza wtedy. (8) wysoki poziom LPO u osób badanych sprzyja wystąpieniu OIB. zainteresowanie osoby badanej tym. które — zgodnie z sugestią zawartą w instrukcji — ma jej dostarczyć pozytywnych ocen. w jaki będzie ona postrzegała jego preferencje i aspiracje co do wyniku badania. e mo e to zaszkodzić jej reputacji (por. to nale y spodziewać się. W celu sprawdzenia. a wyeli minowanie LPO blokuje wystąpienie OIB. 4. gdy w celu uzyskania pozytywnej oceny ze strony badacza osoba badana musi postępować w sposób dotychczas nie praktykowany albo nie zgodny z przyjętymi normami. Marlow. Badany nastawiony na odbiór wszelkich informacji. (3) je eli badacz umo liwi osobie badanej ciągły dostęp do informacji zwrotnych o Jakości" jej funkcjonowania w sytuacji badawczej. czy rzeczywiście tak jest. Dochodzić mo e tak e do interakcji zmiennych: LPO i OIB.4.nienormalną" mo e wywierać wpływ na sposób. gą wywołać u badanych zachowania oporne. je eli uzna.). ja" w danym badaniu.gane jest jako sprzeczne z przyjętymi normami społecznymi. badacz-klinicysta i osoba badana-pacjent czy badacz-profesor uniwer sytetu i osoba badana-student zdający u niego egzamin). gotowość osoby badanej do współpracy z badaczem jest wtórna w stosunku do poszukiwania potwierdzenia u badacza tego. będzie jednocześnie wyłapywał znacznie więcej informacji (w postaci niewerbalnych komunikatów badacza) mówiących o preferencjach badacza co do rezultatów badania. a osoby badane o niskim poziomie zmiennej aprobaty społecznej będą skłonne odrzucać ten wzorzec i postępować w zgodzie z normami.. pkt. gdy nie będzie ona postrzegała innych źródeł LPO. osoba badana nie będzie współpracowała z badaczem. łatwiej skłoni osobę badaną. (7) badacze (zwłaszcza psychologowie!) postrzegani przez osoby badane jako osoby surowe i nie ujawniające swoich zamiarów. owo postępowanie ułatwi bardzo jasno dla osoby badanej sformułowana instrukcja. Badanie takie musi obejmować co najmniej dwie grupy: jedną z eksperymentalnie wywołanym silnym LPO i drugą z eksperymentalnie wywołanym słabym LPO. tym bardziej będzie ona skłonna owe zachowania podejmować. to ułatwi jej w ten sposób takie kształtowanie zachowania. 1964. a jednocześnie „wścibskie". e LPO pośredniczy w występowaniu efektów OIB. nale y powtórzyć typowy eksperyment Rosenthala zgodnie z wymaganiem pierwszej metody wywoływania LPO. mo. (6) w przypadku. które mogą okazać się przydatne dla oceny stopnia zagro enia własnego . tzn. 117 . kto sprawuje nad nią władzę (np. 1995) będą raczej akceptowały wzorzec zachowania propagowany w instrukcji. (9) LPO jest silniejszym ni WSH regulatorem zachowania osoby badanej.

ale nie dla osoby badanej i odwrotnie: brak współpracy był korzystny dla osoby badanej. ale w obsesyjno-kompulsywnym kon tekście osobowościowym (decreased-output — obsessive-compulsive) — współpra ca osoby badanej z badaczem była korzystna dla badacza. e osoba badana stara się przede wszystkim pokazać się (i rzeczywiście tak postępować) badaczowi jako chętnie i rzetelnie z nim współpracująca. e badani starają się głównie jak najlepiej „wypaść" w danym badaniu. e rozpoznała) hipotezę badacza. Ciekawą hipotezę na ten temat sformułowali Sigalł. Próbowali oni wyjaśnić tendencje. chęć pokazania się w badaczowi korzystnym świetle? Wyniki przeprowadzonych badań nie dostarczają jednoznacznych odpowiedzi. a z drugiej strony zale y jej na tym. dojrzałą emocjonalnie itp. e jej zainteresowanie współpracą z badaczem jest wtórne w stosunku do jej zainteresowania tym. e zale y im na jak najlepszej ocenie własnego . decyduje o chęci (lub jej braku) współpracy z badaczem. (b) warunki zmniejszonej efektywności (decreased output) — tu tak e współ praca była korzystna dla obu stron. jak osoba badana oceni siebie na dymensji zdolności. Posłu ono się instrukcją maskującą. W wielu eksperymentach. Aronson i Van Hoose (1970). gdy osoba badana rozpozna (albo jej się wydaje. Tak np. jakimi kierują się osoby badane w eksperymentach psychologicznych.ja"). czy te chęć chronienia obrazu siebie samego. Jaka tendencja zatem w sytuacji konfliktowej przewa y: chęć współpracy z badaczem. by pokazać się badaczowi w jak najlepszym świetle (ochrona własnego . błyskotliwą. Czy osoba badana nastawiona jest na współpracę z badaczem? Sytuacja eksperymentu psychologicznego mo e być dla osoby badanej sytuacją konfliktową. e 118 . Orne twierdzi. (d) warunki kontrolne — nie sugerowały osobie badanej adnej formy pracy. (c) warunki zmniejszonej efektywności. zwłaszcza z zakresu psychologii społecznej i zagadnień stresu psychologicznego te dwie tendencje osoby badanej nie mogą iść ze sobą w parze. i mo e to zaszkodzić jej „reputacji". Zapoznam z nią teraz Czytelnika. By sprawdzić tę hipotezę wspomniani wy ej autorzy opracowali następującą procedurę badawczą. by wysiłek wło ony przez niego w zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu nie poszedł na marne.ja". To. ale nie dla badacza. Spontaniczna współpraca nie występuje. która informowała osoby badane. nie będzie przejawiała tendencji do współpracy z nim je eli uzna. gdy z jednej strony jako dobra osoba badana chce ona współpracować z badaczem i zale y jej na tym. Stworzyli cztery rodzaje warunków eksperymentalnych: (a) warunki zwiększonej efektywności (increased outpui) — współpraca osoby badanej z badaczem przynosiła obu stronom korzyści. Ich zdaniem. Badaniom indywidualnym poddano 40 studentów wstępnego kursu psycholo gii (sic!).4. by badacz postrzegał ją jako inteligentną.4. w sytuacji. Znaczy to. Z kolei Riecken (1962) uwa a.

badania, w których biorą udział mają na celu rozwiązanie pewnych problemów z zakresu psychologii przemysłowej. Wedle instrukcji osoby badane miały przez 7 minut przepisywać z ksią ki telefonicznej numery telefonów na arkusze czystego (nie poliniowanego) papieru. Po rozdaniu arkuszy badacz opuścił pomieszczenie i wrócił po upływie 7 minut. Było to, jak wcześniej poinformowano, zadanie próbne. Osoby badane zostały tak e poinformowane, e zadanie, które wykonują nie jest ciekawe, ale wybrano je dlatego, e powiązane jest z kilkoma typami zadań przemysłowych, i e jego wykonanie jest niezale ne od inteligencji i zdolności. Do tego momentu osoby badane otrzymywały niewiele informacji, nie były jeszcze przydzielone do grup ró niących się warunkami eksperymentalnymi (zabezpieczenie przed wpływem na ich zachowanie ewentualnej stronniczości badacza), a nie poliniowany papier miał uniemo liwić dokonanie szybkiej oceny własnej efektywności. Po zebraniu wypełnionych arkuszy badacz obliczył dla ka dej osoby badanej jej rezultat (liczbę przepisanych numerów) i wszystkie osoby rozdzielił losowo do czterech grup (randomizacja!). Do ka dego wyniku osoby badanej z grupy (a) dodał 20 pkt.; od ka dego wyniku osoby z grupy (b) odjął 20 pkt.; tak samo postąpił z wynikami grupy (c); wyniki grupy kontrolnej pozostawił bez zmian. Po wykonaniu tych operacji (w tajemnicy przed osobami badanymi) badacz dał ka dej osobie poliniowane arkusze papieru z wypisanymi obok ka dej linii kolejnymi numerami, by ułatwić jej zorientowanie się w tempie własnej pracy. Osoby badane z grupy (a) informował, e opracował teorię mówiącą o zale ności między natę eniem oświetlenia w pomieszczeniu a wydajnością pracy. Następnie wskazywał, e włączona jest tylko połowa oświetlenia, i e w takich warunkach oświetleniowych spodziewa się on, i w czasie 7 min badany mo e przepisać X numerów (tu podawał badanemu jego wynik uzyskany w zadaniu próbnym, powiększony o 20). Poinformował tak e osoby badane, e mogą kontrolować na zegarku, czas własnej pracy i wyszedł z pokoju, by wrócić po 7 min i zabrać arkusze. Grupa (b) otrzymała podobne instrukcje, ale wynik ka dej osoby był pomniejszony o 20 pkt. W grupie (c) badacz podał instrukcję mówiącą, e interesuje go typ osobowości obsesyjno-kompulsywnej i e ludzie o tym typie osobowości są nadmiernie drobiaz-; gowi (koncentrują się na drobiazgach). Następnie informował, e uwa a i zadanie, które badani mają wykonywać jest wskaźnikiem zachowań obsesyjno-kompulsywnych. gdy ludzie, którzy zmuszają się do pośpiechu przy wykonywaniu właśnie takich zadań, są obsesyjno-kompulsywni. Grupa kontrolna była proszona o wykonanie zadania bez dodatkowych informacji i fałszowania wyniku „wyjściowego". Z ka dą osobą badaną badacz przeprowadził rozmowę posteksperymentalną mającą oa celu wyprowadzenie jej z warunków eksperymentalnych (było to wa ne zwłaszcza dla warunków (c)). Usiłowano tak e dowiedzieć się, czy osoba badana domyśliła się prawdziwej hipotezy badacza. Okazało się, e nikogo takiego nie było. Badacz oczekiwał, e w warunkach (a) nastąpi wzrost efektywności osób badanych (wysoki wynik będzie zaspokajał potrzebę osiągnięć, a zatem współpraca osoby badanej z badaczem będzie korzystna dla obu stron). Spodziewał się, e w warunkach (b) nastąpi spadek efektywności, ale osoby badane mogły zechcieć pobzać. e są lepsze ni badacz sobie to wyobra a, zatem współpraca z nim nie 119

pozwalała im na osiągnięcie własnych celów, a z kolei osiągnięcie ich przekreślało tę współpracę. Natomiast w warunkach (c) nale ało spodziewać się, e osoby badane zmniejszą swą efektywność, gdy nie zechcą być oceniane jako „obsesyjno-kompulsywne". Rezultaty były następujące: warunk (a): przeciętna zmiana +5,7 warunk (b): przeciętna zmiana +6,2 i warunk (c): przeciętna zmiana -8,0 i warunk (d): przeciętna zmiana + 1,9 i Test f-ANOVA = 6,28; df= 3 i 36; a = 0,005. Test dla par ró nic Duncana pokazał istotność ró nic (a < 0,01) dla wszystkich par z wyjątkiem pary (a-b). Wykazano więc, e osoby badane w badaniu psychologicznym kierują się przede wszystkim własnymi celami, a dopiero później, i to pod warunkiem, e nie jest to sprzeczne z oceną własnych mo liwości intelektualnych i własnej osobowości, kierują się celami badacza. Wyniki badań Sigalla, Aronsona i Van Hoosego zgodne są z przedstawioną wy ej koncepcją Rosenberga, mówiącą, e jednym z wa niejszych czynników motywujących zachowanie się badanych w eksperymencie jest LPO.

4.5. Oczekiwania interpersonalne osoby badanej formułowane pod adresem badacza, OIOB
OIOB stanowią swoiste odwrócenie OIB. Tak, bowiem, jak badacz modeluje „odpowiadające" mu zachowania osoby badanej (wg wzorca efektu Galatei czy efektu Golema), tak i osoba badana mo e — zwrotnie — kształtować zachowania badacza. Pokazały to wyraźnie badania przeprowadzone w sytuacji szkolnej (por. Jamieson i in., 1987 — badali oni student expectancy effect). Osoba badana (podobnie jak uczeń) kierując się uprzednimi doświadczeniami badawczymi (dotyczy to zwłaszcza studentów pierwszych lat studiów psychologicznych często występujących w roli „królików doświadczalnych" biorących udział w badaniach empirycznych prowadzonych przez ich starszych kolegów przygotowujących prace magisterskie czy, co gorsza, w badaniach prowadzonych przez asystentów i doktorantów) wyniesionymi z kontaktów z tymi samymi lub z innymi psychologami, informacjami, które posiada o instytucji, dla której pracuje psycholog, pewnymi obiegowymi sądami na temat badań psychologicznych, dokonuje konfrontacji tych „przedbadawczych" informacji z trafnie —jak jej się wydaje — rozpoznanymi informacjami dotyczącymi celu badania oraz sformułowanej przez psychologa hipotezy badawczej. Status motywacyjny osoby badanej w połączeniu z samooceną (abstrahując od jej adekwatności) tych elementów ,ja", które jej zdaniem oceniane są przez psychologa w trakcie badania empirycznego oraz dokonana przez nią ocena konsekwencji, jakie mogą z tego wynikać dla jej „osobistych interesów", wyzwala (względnie nie) LPO. Owe zabarwione lękowo (zmienione) in120

fonr formacje oraz obraz kompetencji i „ yczliwości" psychologa (zwłaszcza jego!) są podstawą formułowania pod jego adresem oczekiwań, których intencją jest przekonanie go do własnej, prywatnej wersji hipotezy badawczej. Jej obronny charakter będzie tym większy, im bardziej udział osoby badanej w badaniach będzie miał charakter przymusowy, im bardziej psycholog będzie postrzegany jako źródło ró norodnych zagro eń, a wyzwolony LPO będzie blokował tendencję do grania roli „dobrej" (w sensie Orne'a) osoby badanej. Inaczej na OIOB będzie reagował badacz o wysokiej (adekwatnej) samoocenie pod względem kompetencji zawodowych, a inaczej badacz, który ocenia swoje profesjonalne mo liwości bardzo nisko i w trakcie badania czuje się niepewnie. Lek przez oceną, którą mu wystawia osoba badana (a ocena ta dotyczy jego kompetencji zawodowych) czyni go osobą podatną na OIOB. I znowu, redukcja tego lęku osłabi wielkość efektu OIOB.

5. Powiązania między zmiennymi kontekstu psychologicznego badania psychologicznego
Pisząc w niniejszym rozdziale o izolowanym wpływie czynników związanym z ladaczem i osobą badaną na wyniki badania psychologicznego, dokonałem pewneo uproszczenia bardziej zło onej, bo interakcyjnej rzeczywistości badawczej. Potapiłem tak dla większego uwypuklenia swoistości wpływów owych czynników — związanych z badaczem i z osobą badaną. Rozpatrywanie zatem oddzielnie loszczególnych wpływów jest pewnym zabiegiem upraszczającym (o statusie zat enia idealizującego). Tak naprawdę, to owe wpływy zazębiają się. Zresztą owe zazębienia były kilkakrotnie ukazywane. Rysunek 4.1 przedstawia schematyczny obraz — nadal uproszczony — połązeń zachodzących między najwa niejszymi zmiennymi psychologicznymi oddającymi istotę interakcji „badacz-osoba badana 11 . Wprowadzono na nim oznaczenia terowe: A,, A 2 , B x , B 2 , B 3 (zmienne charakteryzujące: badacza i osobę badaną); i].a 2 . b h b 2 , b$ (wpływ zmiennych z bloków: A i B); c, d (sprzę enia zwrotne). Zacznijmy analizę rys. 4.1 od przedstawienia tych zmiennych, które są swoiłtym „wkładem" badacza w interakcję. Są to: (1) zmienne osobowościowe — składające się na charakterystykę psychologi czną badacza (np. autorytaryzm, neurotyzm, otwartość umysłu) — blok A x \ (2) zmienne charakteryzujące funkcjonowanie zawodowe badacza — jego rompetencje zawodowe i doświadczenie w wykonywaniu zawodu, percepcja celu adania (np. realizacja badania na czyjeś zlecenie) — blok A 2 , Głównymi kanałami przekazu informacji, które modyfikują wpływ zmiennych [ndmiotowych (związanych z osobą badaną i badaczem) na zachowanie się badaBa i osoby badanej w sytuacji badawczej są: (a) OIB, które w taki sposób kształtują jego zachowania w sytuacji badawczej 121

Rys. 4.1. Interakcja „badacz-osoba badana"

(por. Duncan i in., 1969), e osoba badana mo e „odczytywać" treść hipotezy badawczej na podstawie li tylko takich wskaźników paralingwistycznych odczytywanych osobom badanym instrukcji, jak: tempo, rytm, intonacja, wysokość głosu itp., które ró nicowały osoby czytające instrukcje i znające/nie znające treści hipotez; (b) OIOB, które w pewnym stopniu współkształtują zachowanie badawcze psychologa i zwrotnie dostosowują zachowanie osoby badanej do OIB badacza-psy-I chologa (sprzę enie zwrotne c). Zmienną, która — jak ju wiemy z lektury pkt. 4.1 —stanowi swoisty pomost , między badaczem znającym treść hipotezy i chcącym ją potwierdzić a osobą ba-I daną. która musi się w określony sposób zachować w sytuacji badawczej, są OIB. I Zanim jednak dojdzie do ukształtowania się oczekiwań adresowanych do danej i osoby badanej (badacz postrzega ją jako taką, która jest „w stanie" potwierdzić I jego oczekiwania i przyczynić się do potwierdzenia hipotezy, lub jako taką, która I będzie raczej „nośnikiem" wyników falsyfikujących hipotezę), badacz wytwarza pierwsze, wstępne oczekiwania jej dotyczące, korzystając z ró nych dostępnych mu źródeł informacji o niej. Dlatego te , tak wa na jest całkowita anonimowość badań. I Wstępne OIB, ju po przyjęciu przez nie skrystalizowanej postaci, kształtują zachowania psychologa w sytuacji badawczej. Pośredniczącą rolę odgrywają cztery, I wyszczególnione przez Rosenthala, czynniki pośredniczące 1°: sprzę enie zwrotne, klimat emocjonalny, wkład i wydajność. To, jak zachowa się osoba badana, zale y od trzech grup zmiennych, (oznaczonych na rys. 4.1 literami: Bu B2, B3) stanowiących jej osobisty „wkład": (1) zmienne osobowościowe (np. poczucie własnej wartości, stabilność obrazu siebie samego, postrzeganie kontroli nad własnym zachowaniem się); (2) doświadczenie badawcze (np. studenci psychologii dość często goszczą w I laboratoriach psychologicznych i są obeznani z typowymi procedurami badawczymi I i pomiarowymi; to zaś sprawia, e nie reagują oni tak spontanicznie jak inne osoby i w konsekwencji badacz mo e mieć kłopoty z uogólnianiem uzyskanych wyników I na inne populacje); (3) obraz instytucji zatrudniającej badacza (reprezentowanej przez niego; dla I osoby badanej, np. ołnierza, nie jest obojętne czy badanie prowadzone jest przez I psychologa zatrudnionego w wojsku, czy dla placówki badawczej, np. uniwersyHfickiej). „Decydujący" wpływ na zachowanie badawcze osoby badanej mają trzy, I szczegółowo wy ej omówione czynniki pośredniczące II0: SM, WSH, które „dzia-I łaja" poprzez trzeci czynnik — LPO. Zachowanie się osoby badanej w sytuacji dawczej będzie zwrotnie (sprzę enie d) współkształtowało wstępne OIB. 123

6. Podsumowanie
Nieuwzględnianie przez badacza (a zwłaszcza przez psychologa!) psychologicznego charakteru badania naukowego w psychologii, tego, e osoba badana wchodzi z nim w interakcję (czy badacz tego chce, czy nie) i e mo e to mieć (i najczęściej ma!) wpływ na końcowy wynik tego badania, prowadzi do groźnych konsekwencji metodologicznych (pomijam tu konsekwencje etyczne). Sprowadzają się one do kreowania przez badacza artefaktów. Niestety zbyt wielu jeszcze badaczy-psychologów lekcewa y te zagro enia i nie poddaje efektywnej kontroli zmiennych kontekstu psychologicznego i społecznego (zwłaszcza tych opisanych w niniejszym rozdziale). Skutki są niestety „zabójcze" dla badań psychologicznych czy pedagogicznych. Wielu z nich nie udaje się powtórzyć innym badaczom, którzy postępując ściśle wedle wskazówek zawartych w oryginalnym raporcie badawczym uzyskują wyniki odbiegające (niekiedy znacząco) od wyników opisanych przez autora badań oryginalnych. Jak jednak wiemy, powtarzalność badań jest jednym z kryteriów ich intersubiektywnej kontrolowalności. Śmiem twierdzić, e operatywna wiedza badacza na temat zmiennych kontekstu psychologicznego badania psychologicznego jest jednym z najwa niejszych elementów kompetencji badawczych psychologa. Literatura przedmiotu bardzo bogata w języku angielskim, jest, niestety, dość uboga jeśli chodzi o język polski. Pozycją „numer 1", zalecaną Czytelnikowi, jest zbiór tłumaczeń podstawowych prac takich autorów, jak Rosenthal, Rosenberg, Barber, Orne i inni: Brzeziński J., Siuta J. (red.) Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Wybór tekstów. Z innych opracowań polecam oryginalną pracę badawczą odnoszącą się do zjawiska oczekiwań interpersonalnych nauczyciela w klasie szkolnej: Seul S. Oczekiwania nauczyciela a wyniki nauczania. Oczekiwań interpersonalnych nauczyciela dotyczy te praca: Gilly M. Nauczyciel-uczeń. Role instytucjonalne a reprezentacje. Rozbudowany model powstawania i wpływu OIB na zachowanie się osób badanych w sytuacji badania psychologicznego znajdzie Czytelnik w: Brzeziński J., Kowalik S. Modelujący wyniki badania psychologicznego (diagnostycznego) wpływ osoby badanej (pacjenta) i badacza (klinicysty). Ponadto polecam: Ome M. T. Komunikowanie się w sytuacji eksperymentalnej: dlaczego jest ono istotne, jak jest oceniane i jakie ma znaczenie dla trafności ekologicznej.

Rozdział 5. Etyczne problemy psychologii (I) — między kodeksem etycznym a laboratorium
1. Wprowadzenie
Czy psychologowie potrzebują odrębnego kodeksu etycznego, który regulowałby ich działalność zawodową? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest wcale oczywista. Z jednej bowiem strony mo na powiedzieć, e wystarczy nie naruszać norm ogólnoludzkiego postępowania, respektować powszechnie akceptowane wartości, takie jak: wolność, podmiotowość, autonomia, lub te kierować się tym, co dyktuje własne sumienie i wówczas odpowiedź na to pytanie będzie przecząca. Osoby, które miałyby wątpliwości co do tych aprobowanych przez społeczeństwo Dorm i wartości, zawsze mogą zajrzeć do ogólnie dostępnej Deklaracji Praw Cztowka ONZ. Có bowiem będzie „bardziej etycznego" w sformułowaniach kodeksu etycznego psychologa od ogólnych sformułowań etycznych? Z drugiej zaś strony, swoistość roli, jaką przypada pełnić psychologowi, a której zasadniczą treścią jest interakcja interpersonalna, zmusza go zapewne do zwrócenia większej (świadomej) uwagi nie tylko na profesjonalizm, ale te na subtelność relacji międzyosobowych, w które uwikłany jest w swojej działalności. Dodajmy jeszcze i to, e owe relacje mają na ogół charakter asymetryczny. To psycholog „coś" nakazuje, „coś" mo e zrobić, i to psycholog, a nie jego klient, wyposa ony jest w specjalistyczną wiedzę iposługuje się metodami (budzącymi niekiedy lęk), którymi mo e pomóc, ale mo e te zaszkodzić — intencjonalnie lub bezwiednie. Specyfika roli nakłada na psychologa znacznie większe ograniczenia etyczne w jego działalności zawodowej, ni na przykład dzieje się to w zawodzie archeologa. Wszystko, co czyni psycholog — jako badacz, wykładowca, terapeuta, ekspert — jest o wiele bardziej wyraziście j lokowane w perspektywie aksjologicznej ni to, co czyni archeolog. W tym wyI padku odpowiedź na powy sze pytanie jest więc twierdząca. I Uwa am, e argumenty „za" przewa ają i e warto pokusić się o przeprowadzenie bardziej szczegółowej charakterystyki etycznej regulacji działalności profesjonalnej psychologa. Nie czuję się jednak dostatecznie kompetentny, aby dyskutować na temat etycznych implikacji, jakie pociągają za sobą wszystkie role peł125

nione przez psychologa. Osobiście bli ej mi znaną rolą psychologa jest rola badacza i związana z nią rola pracownika nauki i nauczyciela. Chciałbym tedy omówić etyczne aspekty relacji interpersonalnej, w którą wchodzi z badaną osobą psycholog, pełniąc rolę zakładającą jego określone kompetencje jako badacza. Omawiając etyczne aspekty relacji: „psycholog-osoba badana", będę odwoływał się do następujących tekstów normatywnych: American Psychologial Association (1973), Ethical principles in the conduct of research with human participants, Washington, DC, Author (w skrócie: EPCRHP); American Psychological Association (1992), Ethical principles of psychologist and code of conduct, , American Psychologist", 47, 1597-1611 (w skrócie: EPP): Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN (1994), Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa, Autor (w skrócie: DON); Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1992), Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, Warszawa, PTP (w skrócie: KEZP). Inni psychologowie znacznie więcej uwagi poświęcają omówieniu, pominiętej przeze mnie, relacji: „psycholog (jako praktyk)-kłient/pacjent" oraz „psycholog (jako nauczyciel zawodu)-student/słuchacz". Być mo e, e te dwie ostatnie relacje są wa niejsze dla środowiska psychologów (kodeksy poświęcają im na ogół więcej miejsca), ale nie zapominajmy, e nie byłoby psychologa-praktyka, gdyby nie prowadzono psychologicznych badań naukowych, gdyby na uniwersytetach nie rozwijała się w „jarzmie metodologicznym" psychologia. Jaką bowiem wiedzą i jakimi metodami posługiwałby się psycholog-praktyk? Psycholog, który zechce wejść w rolę badacza, musi liczyć się z tym, e poprzez fakt przeprowadzenia badania oraz uzyskane wyniki badawcze, rozpowszechnione w przyjęty w jego środowisku sposób (publikacja, referat na konferencji, wykład, ekspertyza), wejdzie w następujące relacje: (1) z osobami badanymi (relacja a); (2) ze studentami, których naucza — m.in. odwołując się do danych uzyska nych w trakcie przeprowadzonego badania (relacja b)\ (3) z reprezentującymi instytucje szeroko pojętej praktyki społecznej osobami, których postępowanie wobec np. pacjentów czy uczniów uzasadnione jest uzyska nymi przez niego wynikami badawczymi (relacja c); (4) z innymi osobami (społeczność uczonych), które prowadząc własne bada nia, będą w jakimś zakresie wzorować się na jego metodzie bądź uwzględniać uzyskane przez niego wyniki w analizowaniu systemu wiedzy psychologicznej (re lacja d). To zaś będzie miało pośredni wpływ na jakość praktyki społecznej (swoi ste „przedłu enie" relacji c — relacja c'). Jak wiadomo, w procesie kształcenia studentów wa ną rolę odgrywa ich kontakt z psychologami-praktykarni. Ci zaś będą przenosić na nich swoje doświadczenie zawodowe, ukształtowane m.in. pod wpływem rezultatów badawczych uzyskanych przez psychologa-badacza (kolejne „przedłu enie" relacji c — relacja c'"). Tak e studenci, kontaktując się z instytucjami praktyki społecznej, w jakimś zakresie przenoszą „nowinki" z uniwersytetu, zwłaszcza ci bardziej ambitni, myślący o 126

przyszłej karierze naukowej (kolejne „przedłu enie" relacji c — relacja c"). Z kolei psychologowie-praktycy będą, po jakimś czasie, informować zwrotnie o skuteczności/braku skuteczności postępowania diagnostycznego czy terapeutycznego opartego na wynikach badawczych przekazanych przez badacza — bądź bezpośrednio, ze środowiska praktyki społecznej (relacja/), bądź pośrednio, ze środowiska badaczy (relacja e\ stanowiąca „przedłu enie" relacji e). Zale ności te, wy ej przedstawione, zostały szkicowo ujęte na rys. 5.1.

Rys. 5.1. Relacje, w które wchodzi psycholog występujący w roli badacza

Analizując relacje, w które wchodzi psycholog występujący w roli badacza, akcentuję przede wszystkim mo liwe skutki jego postępowania, skutki, które naruszają przyjęte przez społeczność psychologów (i wyartykułowane w kodeksach zawodowych) normy postępowania z osobami badanymi. Zresztą właśnie tym normom, a zwłaszcza ich naruszaniu, poświęcony jest cały ten rozdział. Trzeba jednak e pamiętać i o tym, e dla psychologii, jako dyscypliny naukowej, równie wa ne są skutki metodologiczne (chocia i one mają swoją kwalifikację etyczną). Relacją, która rodzi zdecydowaną większość problemów etycznych, jest relacja badania empirycznego (relacja a). Zauwa my od razu, i wyró nioną ju przez 127

Rosenzweiga (1933) osobliwością badania (naukowego) psychologicznego jest to, e nie tylko badacz jest aktywnym podmiotem badania, panującym niepodzielnie nad sytuacją badawczą, ale, e i osoba badana jest aktywnym podmiotem, „ ywo' reagującym nie tylko na polecenia badacza (i nie tylko zgodnie z jego intencjami), ale tak e na niego, jako na jeden z elementów sytuacji badawczej. Co więcej, mo e wpływać na zmianę jego zachowania. Trzeba tedy mówić o dwupodmiotowym charakterze badania psychologicznego. Sądzę, i temu poświęcę stosunkowo najwięcej miejsca w niniejszym rozdziale, e najbardziej wątpliwe aspekty postępowania badacza w trakcie badania psychologicznego związane są z: (1) okłamywaniem osób badanych i ich niedoinformowaniem co do celu badania i poszczególnych elementów jego scenariusza (por. pkt. 2.1); (2) nara aniem osób badanych na dyskomfort fizyczny i psychiczny (por. pkt. 2.2); (3) uzale nianiem osób badanych od badacza, który w ich świadomości mo e wykorzystać uzyskane w trakcie badania informacje (niekiedy dotyczące sfery intymnej czy naruszenia przez osobę badaną norm prawa) przeciwko osobie badanej; (4) wykorzystywaniem pozycji zawodowej w celu uzyskania zgody na udział w — niekoniecznie przyjemnych i niekoniecznie obojętnych dla zdrowia psychicznego — badaniach (por. pkt. 2.3). Badacz, który prowadzi badania za pomocą metody nie spełniającej zaakceptowanych przez społeczność badaczy standardów (czy tylko częściowo je spełniających) i świadomie to ukrywa, albo — niezgodnie ze stanem faktycznym — podnosi wartości parametrów „swojej" metody, nie tylko postępuje niezgodnie z kodeksem etycznym, ale kreuje nowe fakty pseudonaukowe za pomocą tej nieuczciwie skonstruowanej i stosowanej metody. Owe artefakty, bo tak właśnie nale y je określić, oraz nierzetelna metoda, za pomocą której zostały one uzyskane, nie zakończą ywota wraz z zamknięciem tego pseudonaukowego badania. Podobnie jak i dane uzyskane, co prawda zgodnie ze standardami metodologicznymi, ale w sytuacji wymuszenia udziału osoby badanej w badaniu (por. relacja a) i podobnych sytuacjach badawczych obcią onych interakcyjnym charakterem badania psychologicznego. Są one przekazywane przez badacza: — innym badaczom, z którymi psycholog komunikuje się (relacja komuniko wania — d) prowadząc wspólne badania, ogłaszając ich wyniki w trakcie konfe rencji naukowych czy publikując artykuły i ksią ki; — studentom (relacja nauczania — b) w trakcie wykładów seminariów i zajęć praktycznych; — przedstawicielom praktyki społecznej (relacja zastosowania — c), którzy bądź przejmują od badacza gotową metodę, opracowaną przez niego z myślą o zastosowaniu w praktyce, bądź te , częściej, którzy na podstawie nietrafnych re zultatów badawczych sami projektują i konstruują metody postępowania diagnosty cznego czy terapeutycznego. Rezultaty nieetycznego postępowania badacza rozprzestrzeniają się nie tylko wskutek jego bezpośredniej działalności dydaktycznej (relacja b), ekspertalnej (relacja c) czy naukowej (relacja d). Wchodzą one tak e w obieg społeczny, gdy są w postaci częściowo zmienionej wykorzystywane w sferze praktyki społecznej przez innych psychologów, którzy prowadząc działalność ekspertalną oparli się 128

właśnie na tych wynikach badawczych (relacja c'), a tak e przez tych studentów, którzy odbywając w instytucjach praktyki społecznej sta e, informują o postępach wiedzy psychologicznej (niejako z „pierwszej ręki") na ich uniwersytetach (relacja c"). Nieefektywność postępowania praktycznego opartego na nietrafnych rezultatach badawczych, pozyskanych za pomocą nierzetelnych metod, po pewnym czasie zostanie dostrze ona. Informacja o niej, je eli oczywiście badacz będzie zainteresowany jej uzyskaniem, dotrze do niego bądź bezpośrednio ze sfery praktyki społecznej (relacja/) bądź od innych badaczy, którzy przekonali się o nieskuteczności postępowania praktycznego korzystającego z owych pseudobadawczych rezultatów, a zalecanego w formułowanych ekspertyzach (relacje: e i e'). Tak e i studenci utrzymujący kontakty z instytucjami praktyki społecznej mogą informować psychologa-badacza o tym, e w praktyce odstąpiono od formułowanych przez niego zaleceń, gdy nie prowadziły one do oczekiwanej zmiany stanu rzeczy (relacja e").

2. Szczególnie etycznie wątpliwe aspekty działalności badawczej psychologa
Spośród wymienionych na wstępie relacji interpersonalnych, w które wchodzi psycholog, relacja, w której występuje on w roli badacza, przede wszystkim eksperymentatora (laboratoryjnego i terenowego), jest najbardziej nara ona na etyczne wypaczenia. To w laboratorium psychologicznym (w szerokim sensie tego pojęcia) ulegają (mogą ulegać) naruszeniu podstawowe prawa osoby badanej do informacji, wolności, autonomii, godności, podmiotowości i do prywatności. Za spektakularne przykłady niech posłu ą powszechnie znane i w niemal ka dym akademickim podręczniku psychologii omawiane eksperymenty Ascha (1952), Sherif i Sherifa j(1953). Milgrama (1963, 1970) czy eksperymenty Rosenthala i jego naśladowców (por. Rosenthal, 1991a; Rosenthal, Jacobson, 1968). ! Wszystkie kodeksy etyczne zwracają na to uwagę, a mimo to pokusa opublikowania nowego wyniku i znalezienia się na kartach presti owego pisma „Science Citation Index" jest silniejsza od respektowania przez badacza etycznych standsdów prowadzenia badań naukowych. Dobitnie na ten temat wypowiada się DON w pkt. 2.5: „Badania naukowe nale y prowadzić w sposób nie uwłaczający godności człowieka i nie naruszający zasad humanitarnych. Badania, których przedmiotem jest człowiek, nale y prowadzić zgodnie i przyjętymi w skali międzynarodowej zasadami deontologii. W postępowaniu z człowiekiem jako przedmiotem badań nale y przestrzegać zasady dobrowolnej i wiadomej zgody na uczestnictwo w badaniach oraz zasady poufności i anonimo\wici wyników badań. Je eli badany jest małoletni, to nale y dodatkowo uzyskać 129

zgodę jego rodziców lub prawnych opiekunów. Osobie badanej trzeba przyznać prawo do wycofania się z uczestnictwa w trakcie prowadzonych badań. W przypadku badań dolegliwych obowiązkiem pracownika nauki jest analiza konieczności takich badań, ograniczenie ich rozmiaru, zminimalizowanie stopnia ich dolegliwości i przywrócenie osób badanych do stanu sprzed podjęcia badań. Osoba badana powinna być w pełni uświadomiona co do charakteru, celu i skutków badań. Naruszenie tej normy jest dopuszczalne tylko w tych szczególnych sytuacjach, gdy uprzednia pełna informacja o badaniach mogłaby zniweczyć wartość ich wyników. W tych przypadkach zatajoną informację pracownik nauki powinien ujawnić osobie badanej po zakończeniu badań i uznać jej prawo do odmowy zgody na wykorzystanie uzyskanych od niej danych. Badania naukowe na osobach, których wolność osobista jest ograniczona nie powinny mieć miejsca. (...)" (podkr. J.B.). Podstawowe prawa osoby badanej, które muszą być respektowane przez badacza, szczegółowo zostały ujęte w KEZP w zasadach: 31-35. Pisze się tam bowiem: „(...) psycholog przestrzega zasady dobrowolności uczestnictwa w badaniach psychologicznych (...) psycholog nie podejmuje badań, które mogłyby narazić osoby uczestniczące na cierpienia lub utratę cenionych wartości (...). Przed rozpoczęciem badań psycholog ma obowiązek poinformowania uczestników o celu, przebiegu, a zwłaszcza o tych aspektach badania, co do których w sposób uzasadniony mo na oczekiwać, e będą wpływały na gotowość uczestniczenia oraz wyjaśnić wszystkie inne aspekty badania, o które pytają uczestnicy i uzyskać ich zgodę (...). W ka dym przypadku powoływania się na konkretne wyniki badań psycholog usuwa z nich wszystko, co mogłoby się przyczynić do identyfikacji osób uczestniczących" (podkr. J.B), Tak e najnowsza edycja EPP (standardy: 6.06.-6.19) szczegółowo „wylicza" etyczne zasady prowadzenia badań z udziałem osób w roli obiektów badanych. Kodeks Etyczny Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zwraca uwagę przede wszystkim na: planowanie i prowadzenie badania zgodnie z etycznymi zasadami i w sposób kompetentny (standard 6.06), odpowiedzialność badacza, jego koncentrację na godności i dobru osoby badanej (standard 6.07), zgodność postępowania badacza z obowiązującym prawem (standard 6.08), uzyskanie zgody badanej instytucji na prowadzenie badań na jej terenie przed ich rozpoczęciem (standard 6.09), uzyskanie zgody osób badanych na udział w planowanych badaniach oraz na wyjaśnienie osobom badanym natury tych badań (standard 6.10), język (jego dostępność), którym komunikuje się psycholog z osobami badanymi na temat planowanego badania i mo liwe jego konsekwencje dla osoby badanej (standardy: 6.11-6.13), informowanie osób badanych o naturze rezultatów badawczych oraz wynikających z nich wnioskach (standard 6.18), unikanie stosowania instrukcji maskujących prawdziwy cel badania (ang. deceptioń) i prowadzenie takich badań, które nie wymagają odwoływania się do „decepcji" (standard 6.15), informowanie osób badanych o ró nych aspektach związanych z udziałem w badaniach oraz z wykorzystywaniem wyników tych badań (standard 6.16-6.18) i honorowaniem udziału w nich (standard 6.19). 130

Najbardziej pogłębione omówienie etycznej strony badań psychologicznych z udziałem osób w roli obiektów badanych, zawarte zostało w wydanym przez APA w 1973 r. dokumencie EPCRHP. Sformułowano w nim 10 zasad, do których respektowania zobowiązano psychologów przystępujących do planowania i prowadzenia badań naukowych z udziałem osób w roli obiektów badanych. Nie miejsce tu na to, aby przytoczyć, in extenso, cały dokument. Dla orientacji przytoczę tylko jego kluczowe sformułowania. Te 10 zasad znalazło się, po przeredagowaniu, w tekście Ethica! Principłes of Psychologists, opracowanym w 1981 r. przez American Psychological Association (por. polskie tłumaczenie w: „Nowiny Psychologiczne", 1985, nr 3(30), Zasada 9 — Badania prowadzone z udziałem ludzi, s. 1214). Zasada 1. Badacz przed przystąpieniem do przeprowadzenia badania musi dokonać jego całościowej oceny z etycznego punktu widzenia. Zasada 2. Badacz ponosi odpowiedzialność za etyczność całego badania, w tym tak e za postępowanie swych współpracowników. Zasada 3. Badacz zobowiązany jest do udzielenia pełnej i szczegółowej informacji osobie badanej o wszystkich aspektach badania, w którym bierze ona udział; do udzielenia odpowiedzi na wszystkie jej pytania dotyczące badania, tak aby osoba badana mogła w pełni świadomie wyrazić zgodę na udział w badaniu lub odmówić takiej zgody. Zasada 4, Badacz powinien unikać utajnienia przed osobą badaną prawdziwego celu badania i posługiwać się tą procedurą tylko w szczególnie uzasadnionych przepadkach; badacz powinien zadbać o to, aby osobie badanej wyjaśnione zostały powody, dla których została ona wprowadzona w błąd. Zasada 5. Badacz powinien respektować prawo osoby badanej do odmowy •działu w badaniach albo wycofania się w trakcie badania. Zasada ta nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy osoba badana pozostaje w jakiejś zale ności od adacza. Zasada 6. Udział osoby badanej musi opierać się na jasno określonym porozumieniu zawartym między badaczem i osobą badaną. Niedopuszczalne są ró norodne formy nacisku wywieranego przez badacza na osobę badaną. Badacz jest tak e zobowiązany w jakiś sposób honorować udział osoby badanej w badaniu. Zasada 7. Badacz musi chronić osobę badaną przed ró norakimi formami isychicznego i fizycznego dyskomfortu; nie mo e jej nara ać na doznawanie lęku, wstydu, bólu itp. Zasada 8. Po skończeniu badania i opracowniu jego rezultatów badacz musi wyjaśnić osobie badanej ich naturę oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątiliwości. jakie nasunęły się osobie badanej w trakcie jej udziału w badaniu. Jest to szczególnie wa ne wówczas, gdy osoba badana została wprowadzona w błąd »zez badacza w wyniku zastosowanej przez niego instrukcji maskującej prawdziwy cel badań. Zasada 9. Je eli udział w badaniu mo e za sobą pociągnąć wystąpienie niew ądanych dla osoby badanej skutków, to badacz jest zobowiązany do zrobienia 131

2 tego rozdziału). jeśli chodzi o zawartość najwa niejszych dla psychologa dokumentów zawierających istotne dla badaczy standardy etyczne. i e u ycie efektywnie równowa nych.. nie mogą by przez niego udostępnione osobom trzecim. punkt 2.) (c) Jakiekolwiek inne odwoływanie się do kłamstwa będącego integralną cechą planu albo procedury badawczej musi być wyjaśnione osobom badanym tak wcześnie. zebranych w trakcie prowadzenia badania.. B. Tyle.. aby zadbał on o to.). e osoba badana nie mo e poznać istoty postępowania eksperymentalnego. ale nie później ni po podsumowaniu wyników badania" (pkt. co w efekcie zniosłoby (albo wręcz zablokowało mo liwość ich wystąpienia) owe przykre dla osoby badanej skutki udziału w badaniach. deceptwe techniąues) jest usprawiedliwione z uwagi na naukowe. co do których w sposób uzasadniony mo na oczekiwać. To co łączy prawie wszystkie badania eksperymentalne — i te laboratoryjne i te terenowe (naturalne) — prowadzone od lat przez psychologów.15 a. alternatywnych procedur nie opartych na okłamywaniu (osób badanych — J. a zwłaszcza o tych aspektach badania. c — por.1. edukacyjne i aplikacyjne wartości badania. a tak e. Psychologowie są (byli) przekonani. e będą wpływać na gotowość uczestniczenia oraz wyjaśnić wszystkie inne aspekty badania.. Zasada 10. mogłaby zachować się niespontanicznie.c): „(a) Psychologowie nie prowadzą badania pociągającego za sobą okłamywanie (osób badanych — / B. e uznają.)"■ EPCRHP (zasada 4. EPP (standard 6. przebiegu. to niedoinformowanie (a nawet wprowadzanie w błąd) osób badanych co do celu badania. aby przywrócić początkowy (sprzed badania — J. chyba. aby odbyło się to zaraz po zakończeniu udziału osób badanych w badaniu. gdy uprzedzona co do spodziewanych efektów. w skrócie. i by osoba badana zrozumiała racje takiego postępowania. Wiele eksperymentów z psychologii społecznej.): „Szczerość i uczciwość są zasadniczymi charakterystykami związku łączącego badacza z osobą badaną.) stan więzi z badaczem". a osoby badane nale y zapewnić o pełnej ochronie wszystkich informacji ich dotyczących. jak to tylko jest mo liwe. które badacz uzyskał w trakcie badania. Kiedy wymagania metodologiczne danego badania czynią niezbędnym zatajenie albo okłamanie. i u ycie technik okłamywania osób badanych (ang. musi być zachowana pełna dyskrecja.): „Przed rozpoczęciem badań psycholog ma obowiązek poinformować uczestników o ich celu. Po ądane jest. 132 . Spróbuję teraz omówić w świetle wy ej przytoczonych zasad etycznych najbardziej etycznie „wra liwe" aspekty badawczej działalności psychologów 2.wszystkiego. wymaga się od badacza. B.) nie jest mo liwe (. adne informacje o osobie badanej. Okłamywanie osób badanych KEZP (zasada 34. które powinny być respektowane przez ka dego psychologa prowadzącego działalność badawczą. o które pytają uczestnicy i uzyskać ich zgodę (.

nic tym razem nie zatajając. e osoba badana nara ona jest na dyskomfort psychiczny (prze ywa lęk. EPP (standardy: 6. eksperyment Ascha czy Milgrama. e psycholog lituje się nad nimi i stara się je przekonać. skutecznym antidotum na ewentualne przykre konsekwencje uprzedniego wprowadzenia w błąd. Metze. szans na uzyskanie powodzenia w nauce szkolnej. dla których miałby je okłamywać.11). i 7.opuści laboratorium? To. wszystkie elementy przeprowadzonej procedury badawczej i odpowiadają na wszystkie pytania osób badanych. Craig. e dezinformuje się ją co do jej poziomu przystosowania społecznego. e nie uwierzyło w jego „wyjaśnienia" i — ze zmienioną samooceną I . ulegając autorytetowi psychologa. gdy osoby badane pogodziły się z tym.z problematyki stresu psychologicznego utraciłoby swój sens — np. której nie tylko mo na (czy nawet trzeba) wierzyć. Według przeprowadzonych analiz (por. e po zakończeniu badania i tak odbywają z osobami badanymi sesje posteksperymentalne. a w latach siedemdziesiątych takich badań było ju 60%. Psycholog jest traktowany przez osoby i kdane jako autorytet i nie widzą one. problem ten nadal jest aktualny. współczujące itp. nie powinno rozgrzeszać psycho-| toga. Obrońcy wy ej opisanego postępowania argumentują. dobrze przystosowane. zdrowia psychicznego. atrakcyjności dla potencjalnego partnera. podatności na pokusy. doznaje uczucia wstydu). ale te mo na zaufać co I do intencji. Część osób mo e uznać. które nim kierowały w badaniu. Mo na mieć jednak wątpliwości co do tego. którzy uwa ają. e jednak są atrakcyjne. e część osób badanych przyj-i mie z ulgą te „wyjaśnienia" i uspokojona opuści labolatorium. Ile zaś osób nie oka e psychologowi. s. Mo na przyjąć. na ogół. e tym razem nie kłamie. studiach.). 1986. gdy tak naprawdę dopiero owe „wyjaśnienia" mają charakter manipulacji eksperymentalnej („decepcja" drugiego stopnia). e manipuluje się jej samooceną. Mimo oczywistości zapisów w kodeksach etycznych na ten temat. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. która. EPCRHP (zasady: 4. e wyraziły one zgodę na udział w badaniu. e wpierw je wprowadzono w błąd (intencje I badacza były jednak czyste. Jest (był) on bowiem traktowany przez osoby badane jako osoba kompetentna. a więc wówczas. debriefing) ma być. powodów. Mówi o tym wyraźnie KEZP (zasada 34. a następnie 133 .15 i 6. inteligencji. 231) w latach sześćdziesiątych 40% wszystkich przeprowadzonych przez psychologów społecznych badań empirycznych opierało się na „decepcji". e słu ba nauce rozgrzesza ich i owych „drobnych" kłamstw. Takie wyprowadzenie osób badanych z błędu (ang. e — co więcej — otrzymały nawet zapłatę za ten udział. istotnych cech charakteru. zdaniem badaczy.). gdy wywiedzione z racji naukowych). Podejmowana przez badacza próba „odkłamania" badania spotyka się tym razem raczej z podejrzliwością i odrzuceniem ni ze zrozumieniem i akceptecją. inteligentne. w trakcie których szczegółowo omawiają. pracy zawodowej. a prawdziwe wyjaśnienia nastąpią dopiero po nich. wierzy mu i postępuje zgodnie z rozpisaną w tym scenariuszu rolą. Owe eksperymenty „decepcyjne" w mniej lub bardziej przemyślny sposób dezinformują osobę badaną. czy badaczowi uda się przekonać wszystkie osoby badane. zdaje się nie przeszkadzać psychologom. To. gniew.

to jakie mamy gwarancje. Jeśli jednak badacz nie jest przekonany do celowości prowadzenia badania w sposób etycznie aprobowany. nawet ekstremalnie trudnej (krytyk techniki grania roli. ale nie o demonstracji. 1978b) mo na było przeprowadzić udane eksperymenty z problematyki stresu psychologicznego czy badania podobne do „nieetycznego" eksperymentu Milgrama (1963). Freedman. aby nie szkodząc osobie badanej. a dopiero teraz osoba badana uzyska prawdziwe informacje. przed jakim gronem ekspertów badacz powinien zademonstrować niemo ność prowadzenia badań w sposób etyczny? Rodzi się te problem natury technicznej. I znowu pytanie. Freedman u ył określenia psychology by consensus — por. która miała by polegać. 1991. mo na mówić o przekonywaniu (tylko kogo? samego siebie?). to będzie starał się uwypuklić same „minusy" takiego badania. Przytoczmy je tutaj i opatrzmy komentarzem. 134 . e w ten sposób psychologia staje się nauką o tym. Co tedy robić. szersze omówienie tej techniki w: Greenwood. jak osobom badanym wydaje się. w jaki sposób nale y wykazać. w sytuacji opracowywania techniki psychoterapeutycznej minimalizującej lęk osób chorych na chorobę nowotworową). którego rozwiązanie da mu w efekcie habilitację. zapewne. którym się zajmuje. poza nim samym. e to „bardzo wa ne badanie" rzeczywiście da deklarowane przez badacza efekty. w którym osoba badana nie będzie o wszystkim poinformowana. e to te było zafałszowane. Kto teraz uwierzy badaczowi? Kodeksy etyczne zalecają unikanie instrukcji maskujących prawdziwy ceł badań. albo będzie dezinformowana. e zachowałyby się w danej sytuacji. e badania nie mo na przeprowadzić inaczej. Mo liwe jest zademonstrowanie. jest bardzo wa ny. Sytuacja 1. ogólnoludzkich (np. 1969). e badania nie mo na przeprowadzić. Są jednak takie problemy badawcze — tak przynajmniej twierdzą psychologowie — których rozwiązanie wymaga zaplanowania badania. okazuje się. w których — ich zdaniem — dopuszczalne jest okłamywanie osoby badanej. Odgrywanie roli osoby badanej prze ywającej skrajny stres czy osoby opanowanej przez silny lęk lub gniew nie przekonuje krytyków etycznego podejścia proponowanego przez Kelmana do rozwiązania problemu okłamywania osób badanych. Co jednak znaczy „bardzo wa ny"? Dla którego badacza problem przez niego rozwiązywany nie jest bardzo wa ny? Kto ma. równocześnie rzetelnie rozwijać badania naukowe? Autorzy EPCRHP wymieniają pięć sytuacji.wszystko „wyjaśniono" i. jak tylko z u yciem instrukcji „maskującej"? Jak sądzę. dokonać oceny stopnia wa ności problemu? Czy problem. jest wa niejszy od problemu rozwiązywanego przez magistranta czy nawet doktoranta? Je eli zaś odwołamy się do racji społecznych. e problem. na przeprowadzeniu minibadania typu „granie roli" i wykazaniu jego nieprzydatności do potwierdzenia hipotezy roboczej. Uwa ają oni bowiem.. Brzeziński. Badacz uwa a. je eli psycholog nie posłu y się instrukcją maskującą prawdziwy cel badania. co mo e stanowić społecznie dostateczną rację dla usprawiedliwienia nara enia osób badanych na prze ywanie dyskomfortu? Sytuacja 2.. Trudno sobie wyobrazić — argumentują ci psychologowie — aby za pomocą techniki grania roli promowanej przez Kelmana (1967.

wynika z ogólniejszej normy. zasada 9. a takie nastawienie prowadzić będzie do jej zachowań testowych zgodnych z treścią hipotezy roboczej). mówiące o tym. co usprawiedliwiałoby okłamywanie osób badanych. nie losowo. Sytuacja nr 5 jest w jakiejś mierze wzorcowa dla wszystkich sytuacji badawczych i mo e być traktowana jako szczególnie usprawiedliwiająca posłu enie się przez psychologa instrukcjami mai skującymi prawdziwy cel badania. w adnej mierze nie mo e być traktowane jako „okoliczność łagodząca" dla nieetycznego eksperymentowania. e pełne poinformowanie osoby badanej po zakończeniu badań o zatajeniu przed nią prawdziwego celu badań (por. EPCRHP). Prze ywanych przez nią. w system jej wartości. Sytuacja 5. Na tej podstawie mo na przyjąć. nawiązujące do zasady 5. Co z lego. To. Osoba badana miała prawo zaufać psychologowi. e nie będzie nara ona na jakiekolwiek cierpienie i e jej kondycja psychiczna po zakończeniu badania będzie taka sama jak przed jego rozpoczęciem. e osoba badana dowie się. EPCRHP). ocena tego czy dana sytuacja badawcza (problem badawczy) usprawiedliwia odwołanie się do instrukcji maskującej 135 . e badacz jest zdolny dokonać pełnego wglądu w osobowość osoby badanej. zasada 5. o których wie. przekonań i preferencji oraz strukturę jej samooceny. t. to nale y spodziewać się wystąpienia artefaktów (por. e darzą go właśnie takim zaufaniem. Mo na w sposób uzasadniony zało yć.Sytuacja 3. I tego wyjścia „ratunkowego" dla nieetycznego eksperymentatora nie da się oczywiście obronić. Po pierwsze. Nie widzę w wymienionych sytuacjach nic szczególnego. przez nią wybranym. zmienną wskazówek sugerujących hipotezę badawczą opracowaną przez Ome'a. a tak e jej prywatnej wiedzy o psychologii i psychologach w szczególności. Osoba badana ma stworzoną przez badacza mo liwość wycofania się w dowolnym. prawdziwej informacji o całym badaniu. nie wpłynie na osłabienie jej zaufania do badacza — do jego rzetelności i prawości. która i tak obowiązuje badacza przeprowadzającego jakiekolwiek badanie z udziałem osób w roli obiektów badanych. Badacz ponosi pełną odpowiedzialność za wywołanie oraz zneuI tralizowanie stresujących osoby badane efektów ich uczestnictwa w badaniu psy[ ekologicznym (por. e nie znane osobiście psychologowi potencjalne osoby badane darzą go bezgranicznym zaufaniem. dobranej) zło onej wyłącznie z osób.j. zasada 8. EPCRHP). momencie z dalszego udziału w badaniu |»r. e wcale nie jest bezwzględna wobec osób słabszych i e mo e zarządać wycofania „swoich" wyników ze zbioru danych eksperymentalnych. EPCRHP. być mo e przykrych czy skrywanych emocji. To usprawiedliwienie posłu enia się instrukcjami maskującymi prawdziwy cel badania. e badacz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne przykre dla osoby badanej konsekwencje jej udziału w badaniu psychologicznym. nie uświadomionych urazów poeksperymentalnych nikt i nic nie jest w stanie cofnąć. Sytuacja 4. Je eli zaś badacz planowałby przeprowadzenie badania na próbie (celowo. Przyjmuje się tu bowiem milcząco zało enie idealizujące. albo mo liwość anulowania wyników badania po uzyskaniu od badacza pełnej. osoba badana będzie starała się grać rolę „dobrej osoby badanej".

przedstawienie prawdziwego obrazu badania po jego zakończeniu (debriefing) jest samo w sobie godne polecenia i upowszechnienia w społeczności psychologów. Po drugie. zastosowany w trakcie spotkania postekspery mentalnego z osobami badanymi. które pozwalają mu przeniknąć do głębi psychiki osoby badanej i rozpoznać to. Jest to bardzo wa ne zwłaszcza wtedy. ale jakaś część mo e je odrzucić. bo raz ju zostały okłamane. zwłaszcza e psycholog nie jest na ogół postrzegany jako „zwykły" badacz (jak np. zniewalający osoby badane. botanik czy historyk). Niby dlaczego nie miałoby się to powtórzyć. jak sądzę. czy rzeczywiście musimy przeprowadzić nasze badanie właśnie w taki. i to głęboko. sposób. jakie związane były z udziałem w badaniach nad problematyką uległości. Je eli bardzo mu będzie zale ało na przeprowadzeniu badania. nale y unikać przeprowadzania badań z udziałem 136 .prawdziwy cel badania i tak zale y tu od samego badacza. który powinien być przeprowadzony z osobami badanymi po zakończeniu właściwego badania. a które jednocześnie cechowałyby — jak to ujął Aronson i in. ale to w niczym nie zmienia faktu. to mo e „rozgrzeszyć się" i przeprowadzić badanie w sposób nieetyczny. Mo e dla tych kilku (kilkunastu) osób warto się zastanowić. co im opowiada o rzeczywistych zało eniach badania i faktycznym znaczeniu uzyskanych przez osoby badane wyników. Zapewne część z tych osób weźmie wyjaśnienia psychologa za dobrą monetę. co niekoniecznie chciałaby ona przed nim ujawnić. zalecić następujące postępowanie: 1. a ponadto niekoniecznie muszą teraz uwierzyć badaczowi w to. Odrzucając skrajne stanowiska mo na. Zanim przystąpimy do przeprowadzenia badania. powinniśmy uzyskać zgodę wytypowanych przez nas osób na ich udział w badaniu. aby mo liwe było znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania tego dylematu. e dysponuje on specjalnymi kwalifikacjami i metodami. Nieufność tę mo na utrwalić przez zabieg odkłamywania. Przeprowadził on nie tylko spotkanie posteksperymentalne z osobami badanymi. e osoby badane były nara one przez jakiś czas (czas trwania badania) na dyskomfort psychiczny i fizyczny. Warto zapoznać się z tymi warunkami przed przystąpieniem do planowania badania. Aronson i Carlsmith (1968) szczegółowo analizują warunki dobrego wywiadu posteksperymentalnego. Je eli to mo liwe. nie okazując tego badaczowi. Przeprowadzono z nimi wówczas intensywny wywiad psychiatryczny. Powinniśmy unikać jakichkolwiek form nacisku i mglistych obietnic. Rodzi to często postawy nieufności wobec intencji psychologa namawiającego do udziału w jakimś badaniu. są to nasi studenci). Oczywiście mo na tak jak Milgram (1977) rozbudować badanie posteksperymentalne mające na celu przywrócenie wyjściowego stanu psychicznego osób poddanych tak przykrym (i zapewne nieobojętnym dla funkcjonowania pozalaboratoryjnego) doświadczeniom. Uwa a się. W jaki sposób przeprowadzić badanie. Jak pogodzić rygoryzm etyczny z rygoryzmem metodologicznym. (1994) — realizm yciowy i realizm psychologiczny (trafność!). nad tym. ale tak e spotkał się z nimi jeszcze raz po upływie roku. które nie naruszałoby praw osoby badanej jako człowieka (etyczność). gdy osoby badane pozostają w jakiejś zale ności od nas (np. Nie muszą uwierzyć. Nie sądzę.

a którego wa ne elementy musimy przed nimi zataić.3). aby wpierw w maksymalnym zakresie poinformować osoby badane o mo liwych konsekwencjach udziału w badaniu. aby omawiać z nim problemy. Musi on je tak e zapewnić. e będą mogły kontaktować się z I badaczem po zakończeniu badania. Deklarowaną przez osobę z próby sonda owej zgodę na udział w badaniu mo emy traktować (ale nie bezwzględnie!) jako „zie lone światło" dla naszych badań empirycznych. ale tak e osoby podobne do tych. je eli zechcą. powinni oni rozwa yć. z której pobierane będą przyszłe osoby badane.śnie takich. np. który sugerował przedstawienie pełnego opisu eksperymentu próbie osób pobranych z tej samej populacji. je eli to będzie mo liwe. Muszą one być tak e świadome tego. doświadczonych psychologów. i Osoby badane muszą być tak e poinformowane. Tak czy inaczej. z ich udziałem. wynikających z relacji i „profesor-student") oraz zapewnienie je e w ka dym momencie badania będą mogły zrezygnować z dalszego w nim udziału. ostatnim ju . Analiza zgodności (nie zgodności) obu profilów mo e być źródłem wa nych informacji o osobach bada nych w fazie przedeksperymentalnej. Mo na te dokonać. to mo na prosić o jego wypełnie nie nie tylko ekspertów. 2. W tym punkcie nawiązuję do postępowania Berscheida i in. wycofać ze zbioru wyników tę część. które mogłyby wchodzić w interakcję z postępowaniem sperymentalnym. 137 . je eli ju zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania. Dla ułatwienia mo na opracować zestaw skal szacunkowych. Dobrze jest zasięgnąć opinii ekspertów. których oceniane byłyby poszczególne elementy scenariusza badania. czy zgodziłyby się wziąć udział w opisywanym badaniu. aby przeprowadzić porównanie pro filu odpowiedzi ekspertów i potencjalnych osób badanych. jak powinno wyglądać badanie posteksperymentalne. uzyskanych wyników i e tak e na tym. zale nych od nas osób (etyczną stronę wykorzystywania studentów badaniach psychologicznych omawiam w punkcie 2. to nie wolno nam odstąpić od tego. próby wskazania takiej kon figuracji cech osobowości. Z kolei osoby te będą pytane o to. czy udział w tym badaniu mo e mieć długofalowe. I wreszcie. etapie będą mogły. i badacz mo e przystąpić do kompletowania próby oraz przeprowadzania badania. które zrodził ich udział w badaniach. e — w gra nicach błędu próby — mo emy przeszacować gotowość osób badanych do wzięcia udziału w psychologicznie obcią ających (na przykład stresowych) badaniach. aby zminimalizowało przykre dla osoby badanej następstwa jej udziału w badaniu. to jest to wskazówką. e badanie zakończy się omówieniem. która ich dotyczy. którzy ocenią elementy scenariusza badania jako potencjalne źródła stresu dla oso by badanej. Wracając jednak do mojej propozycji sugeruję. Pamiętajmy jednak. Je eli skonstruowaliśmy zestaw skal szacunkowych do oceny psychologi cznych konsekwencji udziału w danym badaniu. które mo e być związane z prze ywaniem przez osoby badane przykrych emocji. e badacz gwarantuje im pełną dyskrecję i anonimowość w prezentowaniu I wyników badań. (1973). 3. Eksperci powinni te zwrócić badaczowi uwagę na to. przykre następstwa dla osoby ba danej. a następnie uzyskać ich zgodę (nie f wolno stosować przy tym jakichkolwiek form nacisku np. które mamy zamiar poddać badaniom (pochodzące z tej samej populacji). Je eli wyra ają zgodę.

. badacz zobowiązany jest poinformować osobę badaną o tym fakcie. Jeeli zachodzi ryzyko wystąpienia takich konsekwencji. je eli jest prawdopodobne wyrządzenie powa nej i trwałej krzywdy osobom badanym". Chciałbym zaryzykować tezę. lęk przed oceną oraz zani anie ich samooceny KEZP (zasada 33. które przeprowadza student I roku studiów w ramach standardowego kursu psychologii eksperymentalnej (ogólnej). W polskim KEZP. gdy jest to temat dość niechętnie podejmowany przez badaczy psychologów. albo emocjonalnie nieprzyjemne prze ycia".): „Psycholog nie podejmuje badań. nawet to najbardziej błahe zadanie. w których udział jest związany czy to z deprywacją sensoryczną. EPP (standard 6. takie jak: zagro enie fizyczne. dyskomfort. instrukcjami maskującymi prawdziwy cel badania. badacz i tak wszystko im wyjaśni. nie tak szczegółowo jak w omawianym tu EPCRHP. i adne. Nara anie osób badanych na cierpienie. Je eli — na początek naszych rozwa ań — odrzucimy te eksperymenty (np. z drugiej zaś.): „Psychologowie nigdy nie okłamują osób badanych. na swoich kolegach z grupy ćwiczeniowej nie odpowiada wy ej przytoczonym — za kodeksami etycznymi — standardom etycznym. w prowadzonych przez nich badaniach empirycznych. Z jednej bowiem strony nie sposób nie przyznać racji „rygorystom" etycznym. ale całkowicie pominięte zostały obowiązki badacza związane z przeprowadzeniem przez niego rozmów posteksperymentalnych z osobami. problematyka ta została ujęta w zasadach: 32. a do udziału w badaniach nie były przecie zmuszane). które mogą wpływać na ich gotowość do uczestniczenia w badaniu. e osoby badane zaznają chwilowego dyskomfortu. jeśli chodzi o istotne aspekty badania. Procedura badawcza nie mo e być przeprowadzona.-34. Musi on uzyskać zgodę osoby badanej na udział w badaniu jeszcze przed jego rozpoczęciem i na wykonanie wszystkich mo liwych pomiarów. nie mo na nie prowadzić „prawdziwych". czy z nara aniem na rzeczywisty lub 138 .) psycholog zobowiązany jest równie podjąć wszelkie kroki w celu zminimalizowania przykrości związanych z badaniami i ich negatywnych skutków dla osób w nich uczestniczących".2. krzywdą i niebezpieczeństwem.b. aby zminimalizować ów dyskomfort. które mogłyby narazić osoby w nich uczestniczące na cierpienie lub utratę cenionych przez nie wartości (. Czytelnikowi polecam dwa artykuły Siebera (1982) poświęcone problematyce „decepcji" w eksperymentach społecznych.. które brały udział w badaniu.. pod pedagogicznym nadzorem asystenta.): „Etycznie postępujący badacz chroni osoby badane przed fizycznym i psychicznym dyskomfortem.15.Stosunkowo du o miejsca poświęciłem tu na omówienie problematyki posługiwania się przez psychologów. wstyd. stresowe). 2. nie „udawanych" badań naukowych (co z tego. EPCRHP (zasada 7.

ani nara anie ich na prze ywanie przykrych emocji. a co najmniej na prze ywanie lęku przed oceną. Mówiąc krótko. e z punktu widzenia norm moralnych i wartości społecznych emocje te (np. e sformułowania zawarte w cytowanych tu kodeksach etycznych ^■cspondują z pierwszą. . zgodnie z trzecią postawą — realizmu etycznego — nale y unikać I zadawania osobom badanym cierpień i nara ania ich na dyskomfort psychiczny I i fizyczny. 132) — e: „samo wywol lanie przykrych stanów emocjonalnych i stwarzanie warunków ułatwiających ich i ekspresję jest naganne dlatego.lęk przed oceną mo e łatwo być wzbudzony w sytuacji eksperymentalnej poprzez zwykłe myślenie o eksperymencie i poprzez specyficzne instrukcje związane z zadaniami wykonywanymi w sytuacji laboratoryjnej". specjalista w zakresie badań nad psychologicznymi osobliwościami czynności agresywnych wyodrębnił trzy podejścia. s. w znanym i powszechnie cytowanym artykule. e osoby badane prze ywają w trakcie badania lęk przed oceną: „. jakie pociąga za i sobą udział w badaniach psychologicznych. czne. Codzienne ycie dostarcza osobie badanej I znacznie częściej intensywniejszych doznań o negatywnym emocjonalnym I wydźwięku. a który Rosenberg (1991a. postawy... agresja) są w ogóle niepo ądane i złe. nawet najbardziej błahego. który prze ywa ona biorąc udział w takim czy innym badaniu psychologicznym. Uwa a się bowiem. 34) określił następująco: „.. s. Owa „nieprzyjemna" emocja to lęk przed oceną. minimalizuje się negatywne skutki. je eli tylko jest to mo liwe. Zgodnie z pierwszą postawą — rygoryzmu etycznego — niedozwolone jest stwarzanie osobom badanym jakiegokolwiek zagro enia. w których udział związany jest z nara eniem osób badanych na jakieś cierpienie. Osobiście skłaniałbym się do I aakceptowania z jednej strony postulatów wynikających ze stanowiska rygorysty139 . s. „nieetycznego" eksperymentu rozwiązaniami metodologicznymi (np. to tym co łączy wszystkie badania jest ów nieprzyjemny dla osoby badanej stan emocjonalny.. Fraczek (1979). Wreszcie. gdy przejawiają się w sytuacjach naturalnych.. zarówno wtedy. Psycholog kliniczny. do rozwiązywania dylematów etycznych. posługiwać się alternatywnymi I k> klasycznego.142). Nale y te . 1991). gniew) i zachowania (np. Weber i Cook (1991. technika grania roli — por. jakie rodzą badania psychologi-. Zgodnie z drugą postawą — indyferentyzmu moralnego — lekcewa y się ko-I szty psychiczne udziału osoby badanej w badaniu psychologicznym. i e nie pociąga to za sobą trwałych negatywnych skutków dla tej osoby.aktywne. podtrzymują tezę Rosenberga o tym.rygorystyczni]" postawą. Wobec takich badań mo na i wysunąć zastrze enie —jak to ujął Poznaniak (1991. a ograniczymy się do takich badań jak eksperyment Ascha (1952). zabarwione lękowo zainteresowanie dotyczące tego. Zauwa my.tylko antycypowany ból. dobre omówienie jej „plusów" i" „minusów": Greuwood. czy badany uzyska ocenę pozytywną ze strony eksperymentatora albo czy przynajmniej nie stworzy podstawy do oceny negatywnej". e jest ona nara ona na prze ywanie przykrych emocji oraz dyskomfort I psychiczny i fizyczny tylko przez krótki okres. jak i w I laboratorium psychologicznym".

Z drugiej zaś strony chciałbym akceptować. To psycholog-badacz zajmuje wyró nioną pozycję w owej relacji. ale tak e o przewidywanych przez niego mo liwych przykrych doznaniach. To on jest postrzegany jako osoba kompetentna. Redukcja zainteresowania psychologa osobą badaną do rzetelności i trafności wyników. które będą towarzyszyły osobie badanej wystawionej na manipulacje eksperymentatora oraz o ewentualnych. rozdz. Doinformowanie plus zagwarantowanie nienaruszalności własnego .ja" (we wszystkich jego aspektach) wyznaczają z jednej strony poczucie bezpieczeństwa osoby badanej. jeśli dotyczy ono nie tylko wiedzy tej osoby o prawdziwych zamiarach badacza. w jakiejś mierze. z drugiej strony zaś pozytywnie nastawiają ją do współpracy z badaczem. Uwaam. „naukowy" interes lub interes „prywatny" osoby badanej. e taka hierarchia wartości jest nie do przyjęcia. postulaty wynikające z przyjęcia trzeciego. aby potencjalna osoba badana mogła prawidłowo ocenić mo liwość swego udziału w badaniu. odległych i trwałych następstwach udziału w danym badaniu. aby upodobnić badanie psychologiczne do eksperymentu fizycznego — tego metodologicznego wzorca badania empirycznego. W poprzednim punkcie (2. jako swoiste ograniczenie od dołu swobody działania badacza przez kodeksy etyczne. nagradzająca i karząca. realistycznego stanowiska. Zapomina przy tym o specyfice „przedmiotu" badań psychologicznych i relacji. w danym eksperymencie. których dostarcza ona w trakcie badania. prawdopodobnych. Psycholog przestaje widzieć w osobie badanej człowieka. jest niezbędne. psychologowie w trosce o metodologiczną poprawność i „matematyczną" precyzję uzyskiwanych wyników na ogół przymykają oczy na etyczną stronę planowanych i przeprowadzanych badań. Mając do wyboru własny. jaka łączy psychologa z „obiektem" badanym — o jej interakcyjnym charakterze i asymetryczności (por. 4. Psycholog zdaje się dą yć do tego. jest w interakcji z osobą badaną „partnerem" dominującym.1) zajmowaliśmy się problemem niedoinformowania osoby badanej {lub jej dezinformowania) w imię swoiście przez psychologów pojmowanej nadrzędności celu naukowego nad prawem człowieka do informacji — rzetelnej i pełnej. Owo doinformowanie osoby badanej ma swój dodatkowy wymiar. „postęp" w etyce badań psychologicznych powinien przejawiać się nie w rozluźnianiu rygorów etycznych (postawa indyferentyzmu moralnego). nieodmiennie wybierają ten pierwszy. sprawia. co mo e ją spotkać w laboratorium. Rzecz jasna. wymagająca posłuszeństwa. do którego namawiana jest przez psychologa i aby mogła podjąć — w warunkach pełnego dostępu do informacji i braku jakiegokolwiek nacisku ze strony badacza czy innych osób — autonomiczną decyzję co do swego udziału. co dostarcza wyników.in. i jest identyfikowane-z określonym numerem operatu losowania. e nadrzędne dla niego stają się nie normy etyczne (nakazujące m. traktując je jako zało enia idealizujące (ideał). kontrolująca.). ale w ich zaostrzaniu (postawa rygoryzmu etycznego). a widzi jedynie „coś". lecz normy metodologiczne. Informowanie osoby badanej o tym. przyjmowane przez ka dego badacza-psychologa. 140 . Niestety.cznego. nienara anie osób badanych na dyskomfort fizyczny i psychiczny). w roli osoby badanej.

2. Drugie podejście zakłada „wykorzystywanie" w badaniach stresowych „spe■fcych" grup ludzi. albo niedoszacowania wartości jakiegoś parametru w odnieBeniu do populacji obejmującej tylko ochotników. aby móc skutecznie przeprowadzić badania nad stresem? Moja odpowiedź znowu będzie przecząca.). jak sądzę. Zgodnie z procedurą ex post facto zostały przeprowadzone znane badania Adorno i infch 11969) nad osobowością autorytarną czy badania Bandury i Waltersa (1968) I ud agresywnym zachowaniem się uczniów. Miller. nieraz bardzo przykrych. wstyd. przykre emocje (lęk. policjanci. EPCRHP)? Czy mo liwe jest badanie zachowania się osoby badanej znajdującej się w stanie skrajnego stresu bez oddziaływania na nią silnymi stresorami i bez rzeczywistego wprowadzania jej w ów stan? Musimy zgodzić się z krytykami kelmanowskiej techniki grania roli (etycznej alternatywy dla klasycznego. otwartość itp. 1975. Ró nią się oni pod wieloma względami B-takimi jak: poziom inteligencji. Podobnie ustala się charaktery-: Sykę tzw. np. pkt. — od reszty populacji (por. premorbid personality) w badaniach psychosomatycznych. Rosenthal. stra acy. zasada 7. Przeprowadzenie badań z ochotnikami rodzi jedWk specyficzne problemy metodologiczne. 1970. poziom wykształcenia. Meehl. por. takie jak: ołnierze zawodowi. Zasadne staje się tedy pytanie: Czy mo liwe jest prowadzenie badań nad stresem w pełni zgodne z zasadami etyki badania naukowego (por. Mo liwe są. Rosnow.). 1978b. obni enie samooceny (Brzeziński. Badacz opisuje to zachowanie i próbuje je wyjaśnić. świadomie godzących się na udział w eksperymentach. e 141 . Brzeziński. Pierwsze polega na zastąpieniu procedury eksperymentalnej procedurą ex post facto (por. ale na skutek zrządzenia losu. 1969. f). w której I w określony sposób się zachowały (zmienna zale na). 1991). 1976. 1972. te rozdz. trzy — o ró nej wartości metodologicznej — wyjścia Iz tej sytuacji. 1994e. 9. Będąc w zgodzie z etyką. doznań oraz zadaje się im. 14. Mo na ich zresztą za Btdal w badaniach wynagradzać. z ró ną intensywnością. 1986). e na ogół nie jest to mo liwe (por. Wady tej metody — przede wszystkim brak mo liwości kontrolowania zmiennej eksperymentalnej! — zostały wyczerpująco opisane w literaturze metodologicznej (por. cierpienia. rozgrzeszeni. osoby badane znalazły się w stanie stresu nie na skutek postępowania eksperymentalnego (nieetycznego!). 1994e). Mogą to te być osoby. gdy opierając się na wynikach uzyskanych od ochotników dokonamy tó» przeszacowania. osobowości przedchorobowej (ang. Biorące w nich udział osoby badane nara one są na prze ywanie. Cooper. mo emy uchylić etyczne standardy. Jak widać. stan deprywacji potrzeb. „decepcyjnego" eksperymentu). Trzeba szukać innych. Kerlinger. Jej jedyną zaletą jest właśnie „etyczność". Greenwood. w badaniu pacjentów po prze ytym zawale serca. których dotychczasowy zawód zakładał nara anie się na niebezpieczeństwa (do zagro enia ■h włącznie). popadamy w kłopoty metodologiczne. Hrw). Pamiętajmy.Wśród badań psychologicznych najbardziej podatne na krytykę za ich nieetyczność są zapewne badania nad stresem (w szerokim sensie). które ^fcwywołać u nich ból fizyczny. Freedman.. Czy zatem. etycznych dróg wyjścia z tej sytuacji (Brzeziński. nastawienie na aprobatę Hrieczną. rozdz. Osoby badane znalazły się kiedyś w trudnej sytuacji (zmienna niezale na).

1 strategii zaproponowanej przez Berscheida i in. Tłumaczenie. pkt. Czy student. 3. Mam tu na myśli przede wszystkim więźniów („nagrodą" za udział w badaniach mo e być dla nich. ma pełną swobodę wyboru w sytuacji delikatnego nacisku ze strony tych osób na wyra enie zgody na udział w ich badaniach? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Czytelnikowi. złagodzenie re imu odbywania kary pozbawienia wolności lub dodatkowy dostęp do określonych dóbr: przepustek. które za udział w badaniach mogą liczyć na specjalne traktowanie.-)je eli uczestnicy badań pozostają w stosunku zale ności wobec prowadzącego badania jako jego studenci. w których biorą udział. 1979.. Zgodnie z nią. nie stanowi dostatecznej racji dla łamania zasady pełnego informowania osób o badaniach. który wie. 2. przedstawiamy szczegółowy opis badania próbie osób pochodzących z tej samej populacji. e mo e on przystąpić do przeprowadzenia zasadniczego badania na próbie reprezentatywnej dla tej populacji z odwołaniem się do procedury „decepcyjnej". Podobnie się dzieje. dzięki którym ich autor będzie się doktoryzował.). policjantów itp. a tak e 142 . na której mamy zamiar prowadzić nasze badania. 2. Wreszcie — trzecie podejście — mo na odwołać się do ju wspomnianej w pkt. gdy nauczyciele czy psychologowie szkolni prowadzą badania w szkole. lecz są składowymi badań. (1973).2) przez czynnik selekcji (niereprezentatywnosc próby uzyskanej z pogwałceniem zasady randomizacji). którym są poddawani. i pytamy. e „przy okazji" pacjenci leczą się.3. którzy nie wiedzą. rozdz. Za nieetyczne (pomijam tu wartość metodologiczną takich badań — trafność zewnętrzna!) uwa am przeprowadzanie badań stresowych przez nauczycieli akademickich na „podległych" im studentach. Uzyskanie od nich zgody jest dla badacza wskazówką. e będzie musiał uzyskać u danego asystenta zaliczenie ćwiczeń lub będzie zdawał egzamin u profesora prowadzącego to badanie. Psycholog (wykładowca i egzaminator) a student w roli osoby badanej KEZP (Zasada 32): „(-. por. nie stanowią elementów standardowego leczenia. Próby uogólnienia wyników na inne populacje mogą stwarzać problemy metodologiczne podobne do tych. a które nie są — z uwagi na swój dotychczasowy status — w stanie podejmować autonomicznych decyzji. To samo dotyczy pacjentów. w której sami pracują. korespondencji itp. czy osoby te skłonne byłyby wziąć udział w rzeczywistym badaniu. Nie promuję badań przeprowadzanych na „specjalnych" grupach osób. e niektóre z badań. stra aków. Campbell. 2. Takie postępowanie zbyt jawnie przypomina quasi-naukowe eksperymenty medyczne prowadzone przez lekarzy spod znaku SS w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie ostatniej wojny światowej. klienci lub pracownicy. np.dokonane przez nas ustalenia mogą być — tak naprawdę — prawdziwe dla populacji ołnierzy. związanych z wykorzystywaniem w badaniach stresowych ochotników. Te problemy to istotne obni enie trafności zewnętrznej badania (Cook.

z tym.(. Stosunkowo du o badań psychologicznych przeprowadzanych jest z udziałem studentów. My nie umieliśmy okazać obojętności. e są oni specyficzną popu-I hcją nie stanowi — je eli rzeczywiście nie stanowi — zagro eń dla trafności ■trcętrznej badania). to dziś dostałbym łatwiejsze pytania i zdałbym egzamin". czego wyraźnie przed lami nie krył.). badania nad stresem). B. B. unikamy prowadzenia badań. Podstawowy zarzut etyczny. chciałbym skupić się jedynie na aspektach etycznych takich badań. e to. ze dla osób badanych będziemy przede wszystkim nauczycielami. jakie stwarza prowadzenie badań na studentach (trafność zewnętrzna! — psychologia jako nauka o zachowaniu się studenta psychologii I roku studiów). je eli ju musimy prowadzić takie badanie (bo łatwiej. które uznał za uwłaczające jego godności. EPCRHP (zasada 5): . i to zarzut nie do odparcia.. Student nie jest gotowany i nie zdaje egzaminu. zwłaszcza tych obcią ających emocjonalnie i fizycznie osoby badane (np. gdy istnieje mo liwość społecznej presji na udział w badaniach. Zobowiązanie do ochrony tego prawa wymaga specjalnej czujności. bo badani są „pod ręką". Jest tak. lory student będzie musiał u nas zdawać po zakończeniu badania. Po kilku miesiącach spotykamy się na egzaminie. gdy — jak sądzę —jest stosunkowo łatwo dostępna dla badaczy-psychologów (w większości są to przecie pracownicy wy szych uczelni) populacja. 143 . albo wycofania się z niego w dowolnym momencie. nale y szczególnie zadbać o to. J.wtedy. aby zminimalizować etyczI* obcią enie badań z udziałem studentów. dostosować się do kilku zaleceń.). Nawet. aby zasada dobrowolnego udziału nie była naruszona" (podkr. podwa ające trafność badań. e pomijam tu Istotne. jako osoba mająca nad nim władzę. Wyobraźmy sobie taką sytuację. bo to. a dopiero 1 « drugiej kolejności badaczami. zarzuty natury metodologicznej. Warto. czy te będą nam posłu-mi. gdy badacz ma władzę nad osobą badaną" (podkr. Po pierwsze. a to z kolei do tak znacznego zmniejszenia grupy rymentalnej (z wielkim trudem skompletowanej). czy zgodzą się oni wziąć udział w badaniu. Student odmówił nam dalszego sdziału w badaniu.. w roli osób badanych. to nie zmienimy faktu.. Trudno będzie przekonać studentów. Jeszcze raz zaznaczam. je eli przyszłe osoby badane rekrutowane miałyby być spośród studentów. bo taniej. Wychodząc mówi do siebie półgłosem: „Gdynie zerwał badań. e badacz (w jego roli występuje tu profesor czy asystent) jest postrzegany przez studenta. ćwiczenia. nie będzie miało najmniejszego wpływu na nasz. jako egzaminatorów.)badacz respektuje prawo jednostki do uchylenia się od udziału w badaniu. w tym studentów psychologii(!). e kontynuowanie badań iło sens. albo :i) wycofają się w trakcie jego realizacji (mimo poniesionych ju przez nas kosztów i przysparzania nam kłopotów metodologicznych). seminaria lub konwersatoria). gdy będziemy starali się zmniejszyć ów dystans. Nie wchodząc w ograniczenia metodologiczne. gdy ta odmowa doprowa-fciła do kolejnych odmów. związany jest z asymetrycznością relacji: „nauczyciel (psycholog)-student (osoba badana)". J. sposobiącego się do roli osoby badanej. stosu-K L do nich. Powa nym przeć i wskazaniem jest egzamin. którzy biorą udział w prowadzonych przez nas zajęciach dydaktycznych (uczęszczają na nasze wykłady.

z którymi mamy zajęcia dydaktyczne. ograniczenia trafności zewnętrznej badania) powinny nas skłonić do rezygnacji ze studentów.in. udział studentów psychologii w charakterze osób badanych mo e. Po drugie. Je eli badacz ma wpływ. charakterystyki osobowości.11 EPP. Nasze uwagi dotyczyły etycznego kontekstu stosowanych w sytuacji badania naukowego 144 . A gdyby nawet nie rzutowały (a efekt oczekiwań interpersonalnych?). dość niejasny — nawet gdyby badacz chciał dostosować się do wy ej wyło onych wskazówek — etyczny status badań psychologicznych. Informowanie społeczności uczonych o uzyskanych rezultatach badawczych W poprzednim punkcie rozpatrywaliśmy zachowanie się badacza-psychologa. EPCRHP. e psycholog wie o nim znacznie więcej ni o innych studentach i mo e ywić obawy (lęk przed oceną). sytuacja nie jest klarowna etycznie. osobowościowych. na losy osoby badanej jako studenta. w trakcie przeprowadzanego badania naukowego. względem osoby badanej. a studentów psychologii w szczególności. Podsumowując. uzyskanych w trakcie badania o osobie badanej (od niej samej i z innych źródeł) jako poufnych. e zasada ta nie będzie w pełni respektowana. nawet wykraczające poza ścisły kontekst postępowania badawczego. nie włączajmy do badań studentów. a przynajmniej mo e zachodzić domniemanie. przynajmniej w niektórych badaniach (np. KEZP czy zasadą EPCRHP. najłagodniej rzecz ujmując. bez wywierania nacisku. Najlepiej prowadźmy je poza naszym instytutem czy wydziałem. W ka dym razie.Aby owa hipotetyczna sytuacja nie stała się rzeczywistością. jako osób biorących udział w badaniach naukowych prowadzonych w psychologii. niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia jest praktykowane przez niektóre uniwersytety pensum godzin udziału studentów psychologii (pierwszych lat studiów) w badaniach prowadzonych przez pracowników uniwersytetu. klinicznych). informacje o strukturze intelektu osoby badanej. a tak e z pkt. Mogą to być przecie bardzo osobiste dane. mo e być podstawą włączenia studenta do grupy badawczej. 2. doprowadzić do złamania zasady 10. bez prawa udostępniania ich osobom trzecim. przeprowadzanych na studentach psychologii (w szczególności!) oraz metodologiczne problemy związane ze specyficznym charakterem tej populacji (m. 3. e informacje te będą wykorzystane przeciwko niemu. Tylko dobrowolnie wyra ona zgoda. Po trzecie wreszcie. nakłada ona na badacza obowiązek traktowania wszystkich informacji. jako członek zespołu kształcącego. Jest to sprzeczne przede wszystkim z zasadą 32. Jak wiemy. to jednak student ma świadomość. obejmujące intymne dane z ycia osobistego. to uzyskane informacje o nim mogą rzutować na jego decyzje o procesie kształcenia studentów.5 DON i standardem 6.

nawet będącej jego własnym dorobkiem.8): „Pracownik nauki powinien ustawicznie poszerzać i pogłębiać swą wiedzę i doskonalić umiejętności.1. jeśli fakty jej zaprzeczą". przygotowując artykuł do specjalistycznego pisma.. Szczególną ostro ność nale y zachować przy formułowaniu praktycznych wniosków z badań". 13. Jednak e to wszystko co zostało ujęte w pkt. Ukrywanie niedoskonałości warsztatowych Pisząc raport z przeprowadzonych badań empirycznych (kierując się przy tym wskazówkami technicznymi zawartymi w Dodatku A: Jak pisać raport z badań empirycznych? — !). sposób".)Pracownika nauki powinna cechować stalą gotowość do kwestionowania.)Stopień szczegółowości sprawozdania z prac badawczych powinien umo liwiać powtórzenie badań w innym ośrodku". (pkt. określenia: „obiekt badany". np. referat wygłoszony na konferencji naukowej. e nierzetelność w sferze nauki szkodzi nauce i społeczeństwu. pisząc referat na konferencję naukową czy pracując nad 145 . „przypadek").. wymuszanie problema udziału w . odnoszący się do publikacji. które nie potwierdzają hipotez badawczych.I ró noraki ó norakich zabiegów. przedmiotowe i badanej traktowanie osoby badaniac] lej (np. 5. (. EPP (standard 6. Tak jak w poprzednim punkcie naszą analizę rozpoczniemy od przytoczenia odpowiednich fragmentów kodeksów etycznych. istnienie alternatywnych hipotez i alternatywnych sposobów interpretacji wyników oraz : ograniczenia zasięgu generalizacji uzyskanych rezultatów.. w erracie albo w inpy.): „Psycholog dba o rzetelne przedstawienie wyników swych badań i stara się zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu.. świadomy.. (b) Je eli psychologowie zauwa yli istotne błędy I w swoich opublikowanych wynikach. ujawnionej w toku badań naukowych. wycofaniu publikacji. nie I -psychok wyczerpuje )blematyki etycznego „zachowania się" badacza. ani nie zataja alternatywnych hipotez i sposobów interpretacji. Dlatego nale y zawsze uwzględniać wyniki. pomiary prowadzi przeprowadzane za pomocą specjalistycznej aparatury. takich jak: instrukcje maskujące cel badania.1 symbolem d — relację badacza--psychologa z innymi badaczami. 2.7): „Pracownik nauki dzieli się z innymi swymi osiągnięciami i wiedzą.. (. czy raport z badań) rezultaty własnych badań. DON (pkt. rewidowania i odrzucania teorii. Pracownik nauki nie ukrywa niewygodnych wyników badań.21): „(a) Psychologowie nie fabrykują wyników ani ich nie fałszują w swoich publikacjach. KEZP (zasada 37. artykuł zamieszczony w specjalistycznym piśmie.[pracownik nauki jest obowiązany do rzetelnego przedstawienia wyników badań. Równie wa ne jest spojrzenie przez pryzmat etyki na — oznaczoną na rys. 2. przez pr\ liach itp. (. „Przeglądu Psychologicznego". to podejmują oni rozsądne kroki w celu skorygowania tych błędów — w korekcie. podwa ających jego hipotezy robocze. którym komunikuje on (monografia. Pracownik nauki nie wywiera jakiegokolwiek nacisku na innych pracowników nauki w celu świadomego ukrycia prawdy. 1.

aby było mo liwe powtórzenie badań przez innych członków społeczności badaczy (piszę o tym w pkt. które mogą okazać się przydatne w ewentualnym powtórzeniu badań wedle zmodyfikowanej procedury. albo te powtórzyć to badanie — „dosłownie" lub z pewnymi modyfikacjami. Bywa i tak (i nie jest to wcale zjawisko rzadkie). to ich ukrywanie przed.). (d) dokonanego przez badacza wyboru szczegółowego planu badania. którzy będą słuchali jego wystąpienia na konferencji czy te będą czytali jego „wypracowanie".4 niniejszego rozdziału). mogą zechcieć albo krytycznie ustosunkować się do: (a) zało eń teoretycznych i przyjętej przez badacza interpretacji teoretycznej uzyskanych wyników empirycznych. Dlaczego badacz decyduje się na publikowanie wyników badań. oraz (e) wykorzystanego przez autora badań aparatu analizy statystycznej danych empirycznych (testy istotności ró nic. e badacz zainteresowany jest efektem pierwszeństwa (zwłaszcza je eli jego opracowanie dotyczy czegoś zupełnie nowego. (b) zastosowanej przez badacza operacjonalizacji zmiennych. Tak czy inaczej. np. Nie sądzę. 3.prezentacją planszową własnych wyników. nadmiernie ceniącego swój image naukowy czy wręcz jako „krętacza". e nale y tak opisać zastosowaną procedurę badawczą. jeśli przyjąć punkt widzenia metodologa — nad warsztatem badawczym. a ponadto. Powiem inaczej. 3. e podsuną mu oni jakieś pomysły. je eli sam nie jest przekonany o ich warsztatowej „doskonałości"? Dlaczego nie dopracuje ich i dopiero potem nie ogłosi drukiem artykułu na ich temat? Powodem. aby było mo liwe przeprowadzenie pełnej. Nale y przy tym przełamać — skądinąd zrozumiałą z psychologicznego punktu widzenia — niechęć do ujawniania słabości warsztatowych. aby „przyznanie się" do pewnych „niedoskonałości" nara ało reputację badacza na szwank. aby uzyskany wynik stał się nie tylko intersubiektywnie komunikowalny. mo e nie zawsze. ale — co nie mniej wa ne. Spełnienie zaś tego ostatniego wymogu nie będzie mo liwe bez przedstawienia w miarę pełnej informacji dotyczącej strony warsztatowej prezentowanej pracy. ze ci (inni psychologowie). z natury dociekliwym. e mo e on być zainteresowany (co dobrze świadczy o jego dojrzałości) uzyskaniem zwrotnych informacji ze strony kompetentnych kolegów-psychologów o (tak e) aspektach metodologicznych przeprowadzonych badań — z nadzieją. dla którego badacz tak nie postępuje (no. badanie przeprowadzone w układzie czynnikowym analizy wariancji. ale na ogół) jest to. badacz powinien zawsze pamiętać o tym. ale tak e intersubiektywnie kontrolo walny. Mo na te jeszcze inaczej postawić ten problem. czytelnikiem artykułu i słuchaczem referatu mo e spowodować zaetykietowanie (a raz przylepionej etykiety trudno się pozbyć) badacza jako mało rzetelnego. co mo e mu przynieść szerszą sławę) w publikowaniu 146 . (c) sposobu doboru próby z populacji i związanego z tym dopuszczalnego zakresu generalizacji (trafność zewnętrzna! — o tym więcej w pkt. miary siły związku między zmiennymi itp.2) wyników badania. je eli nie wa niejsze. badacz powinien przyjąć jako normę postępowania dyrektywę. krytycznej dyskusji nie tylko nad zaprezentowanym w opracowaniu wynikiem. Powinno się — tak uwa am — na tyle szczegółowo przedstawić stronę metodologiczną badań.

wyników. Je eli jednak, w pogoni za uznaniem swojej grupy zawodowej (a mo e i szerszego forum), przemilczy on (a stąd ju bardzo niedaleko do „naginania" danych do hipotezy roboczej) potknięcia i niedociągnięcia warsztatowe tak, aby to co zaprezentował miało znamiona doskonałej warsztatowo, zamkniętej „całości", to wówczs jego postępowanie nale y uznać za niegodne postawy badacza.

I Kłopoty z trafnością zewnętrzną
[zymani lanie wyników badań empirycznych o wysokiej trafności zewnętrznej 0 pojęć (sens pojęcia wyjaśniam w pkt. 2.2 rozdz. 3.) stwarza powa ne cholog( kłopoty nie tylko /etiologom, ale tak e przedstawicielom innych nauk od nich behawioralnych (wszak nie oó nich uwolnieni ani pedagogowie, ani iej psyct socjologowie czy przedstawiciele bli-ej psychologii dyscypliny z grupy oblem tr nauk medycznych — psychiatrii). Oczywiście blem trafności ychologi zewnętrznej przestałby być problemem nękającym autorów prac riowiek f ^etiologicznych, a zwłaszcza tych, które zdają sprawę z tego, jak nie. oddzii zachowuje się )wiek poddany określonemu postępowaniu — chocia zmieniającemu jego postawy i opi-lie, oddziaływaniu wychowawczemu, ■szyscy li psychoteraputycznemu itp., gdyby badaniom I-chocia by takim, jak te mych pr przed chwilą przeze mnie przytoczone — byli poddani [Wszyscy ludzie, one zabu wobec których to postępowanie jest zamierzone (widzowie okre-nych programów TV, uczniowie danego typu szkoły, pacjenci chorzy na Mówi okre-zaburzenie psychiczne), a nie tylko mniej lub bardziej liczne ich miom pc reprezentaiadomo, kreślony Mówiąc językiem zapo yczonym od statystyków — problem znika, całego ic gdy ba-iom poddana jest cała populacja, a nie tylko pobrana z niej BŚcią zev próba. Jak jednak )mo, badania psychologiczne w prawie 100% 1 prowadzi się na próbach w lony sposób pobranych z populacji. To zaś, podstav jaki sposób doboru osób (próba) :go ich zbioru (populacja) zastosował wniosków badacz, ma bezpośredni związek z trafią zewnętrzną, czyli z zakresem ntatywm ogólności wniosków, które mo e on wysnuć tawie przeprowadzonego Kowania badania. Aby nie podawano w wątpliwość zasięgu iosków z danego Kjaliści badania, powinno być one przeprowadzone na próbie repre-/wnej, a tę jest ona mo na skonstruować jedynie za pomocą któregoś ze schematów wania licznej, cz; (metodą losową opisaną w pkt. 6. rozdz. 9.) lub metodą kwotową — ale ezne (np. cjaliści uwa ają ją za obcią oną (por. np. Nowak S., 1985 s. 301), mimo zióski. Ho faktu, ona dość powszechnie stosowana przez socjologów w badaniach Za et De opinii publicznej. cz\ przez psychologów konstruujących i normalizujących zadają testy psychologiczne inp. normalizacja polskiej adaptacji Skali Inteligencji szczegó WAIS-R — por. Brzeziński. Hornowska, 1993b). i próby m Za etycznie nieakceptowalne nale y uznać takie zachowanie badacza, ■iaśnie te który zadając sobie trudu doboru próby metodą reprezentacyjną (próba losowa lub, szczególnych przypadkach, kwotowa), postępuje, w fazie uogólniania wniosków i próby na populację, tak, jak gdyby była ona próbą de facto reprezentatywną dla iśnie tej populacji. Jest to nadu ycie interpretacyjne. Badacze, a przynajmniej 147

niektórzy z nich, mają tendencję do nadmiernego uogólniania wniosków z przeprowadzonego, nie tak rzadko na próbach wcale nie reprezentatywnych, badania empirycznego. Przykładem takiego dość spektakularnego nadu ycia jest sporządzanie norm testowch (chodzi o testy psychologiczne) na podstawie badań przeprowadzonych na próbach skompletowanych z osób, do których badacz ma stosunkowo łatwy dostęp: np. taką „łatwo" dostępną populacją dla psychologów-pracowników uniwersyteckich są studenci. Niestety w parze z ową łatwością nie idzie wysoka trafność przeprowadzonych na takich próbach badań. Nie mo na bowiem standaryzować i normalizować jakiegoś testu na próbie studentów, a potem stosować go nie tylko do studentów, czy przede wszystkim do nie-studentów. eby nie być gołosłownym, przytoczę tu, tytułem przykładu, skład próby normalizacyjnej dla polskiej adaptacji kwestionariusza osobowości C/7-Gougha — „1100 studentów ró nych kierunków studiów..." (Choynowski i inni, 1968, s. 221).

3.3. Nastawienie na potwierdzanie hipotez — „pomaganie" hipotezom
Tak jak w pkt. 3.1 mówiliśmy o ukrywaniu niedoskonałości warsztatowych badania, którego wyniki badacz zdecydował się opublikować, tak tutaj zajmiemy się aspektem etycznym takiego postępowania badacza, które nastawione jest na potwierdzenie — „za wszelką cenę" — swojej hipotezy roboczej. Owe „wyrozumiałe" traktowanie przez badacza hipotezy roboczej mo e ujawniać się w dwóch fazach: (a) w fazie planowania i prowadzenia samych badań empirycznych oraz (b) w fazie przygotowywania do druku raportu z tych badań. Taka praktyka badawcza jest dokładną odwrotnością dyrektyw płynących z metodologii popperowskiej, która pokazuje badacza jako tego, który szuka — i to niekiedy z niemałym trudem — przypadków obalających jego hipotezę roboczą, a nie jako osobę skrzętnie zbierającą wszystkie te przypadki, które właśnie potwierdzałyby hipotezę. To, e badacze chętniej rejestrują przypadki „za", ni „przeciw" i e tyra pierwszym dają większy „posłuch", mo na jeszcze od strony psychologicznej zrozumieć (vide Rosenthala koncepcja efektu oczekiwań interpersonalnych opisana w pkt. 3. rozdz. 4.), ale trudniej zrozumieć decyzje wydawców specjalistycznych czasopism naukowych, którzy niechętnie (je eli w ogóle) podejmują się druku artykułów, w których autorzy donoszą, i w efekcie przeprowadzenia kosztownych i mudnych badań obalili własną hipotezę roboczą. Za obalenie hipotezy (własnej!) te nie otrzymuje się — na ogół — tytułu magistra czy stopnia naukowego. Są to, moim zdaniem, główne czynniki odpowiedzialne za to, e psycholog — spoza danego zespołu badawczego — niewiele wie na temat ju odrzuconych hipotez i zmuszany bywa do wchodzenia jeszcze raz na ście kę, która prowadzi donikąd — marnując przy tym czas i środki finansowe. Interesujące badania na temat decyzji podejmowanych przez redakcje czasopism naukowych w sprawie artykułów zdających sprawę z badań, które nie zakoń148

czyły się sukcesem w postaci odrzucenia hipotezy zerowej (//<>), przeprowadził przed laty SterHng (1959). Przeanalizował on cztery presti owe amerykańskie naukowe pisma psychologiczne (po jednym kompletnym roczniku z ka dego tytułu). Na ogólną liczbę 264 artykułów, w których posłu ono się testami istotności ró nic w celu ewentualnego odrzucenia Ho opublikowano a ... 8 artykułów (co, jak łatwo obliczyć, stanowiło niecałe 3% wszystkich opublikowanych artykułów), których autorzy donosili, i nie udało im się odrzucić hipotezy zerowej, a tym samym potwierdzić swojej hipotezy roboczej. Warto te przytoczyć słowa A. W. Meltona, przez 12 lat redaktora czasopisma ,Journal of Experimental Psychology": „...przy wydawaniu «Journal» istniała silna niechęć do akceptowania i publikowania wyni-j tów badań, gdy owe wyniki były istotne na poziomie 0,05 (zwracam uwagę na podniesienie poprzeczki, jeśli chodzi o poziom istotności ró nic, co jeszcze bardziej zwiększyło liczbę odrzucanych przez redakcję artykułów — J.B.), niezale nie od lego. czy test był jedno- czy dwustronny. Nie implikuje to niewolniczego zachwytu dla poziomu 0,01, jak mogliby zarzucić nam krytycy. Odzwierciedla to raczej przekonanie, i istnieje odpowiedzialność badacza dotyczącą takiego ustalania rezultatów badań, by aden rozsądny człowiek nie mógł tych rezultatów zdyskredytować poprzez stwierdzenie, i są one bez pokrycia..." (Melton, 1962). Jak sądzę, taka praktyka kwalifikowania do druku artykułów staje się szybko rozpoznawalna przez potencjalnych autorów. Jedną z jej konsekwencji, jest niechęć badaczy, zwłaszcza młodych, dopiero zaczynających kolekcjonowanie artykułów, I do podejmowania prób opublikowania artykułów mówiących o ró nicach — między, np. grupami: eksperymentalną i kontrolną — występujących na poziomie „le-| pszym" od a = 0,05. Taka polityka wydawnicza sprzyja powstawaniu artefaktów, i gdy — zwłaszcza w czasach powszechnej dostępności bogatych i łatwych w u y-I ciu pakietów statystycznych w rodzaju SPSS PC+, czy CSS STATISTICA — ba-[ dacze, których cechuje ni szy poziom rygoryzmu etycznego w odniesieniu do I standardów własnej pracy naukowej, będą tak długo przeliczać, za pomocą ró nych I dostępnych testów istotności ró nic, wyniki własnych badań empirycznych, a uzyBlją po ądany poziom istotności 0.01. czy ..tylko" 0.05. Zauwa my jeszcze, e stwarzanie takiej bariery zaporowej, pod postacią I wskaźnika a, wyzwala u badaczy dość silną motywację do „poprawiania" wyników I surowych w kierunku ich zgodności z testowaną hipotezą. Oto próbka takiej moI fliwej racjonalizacji: „odrzucam skrajne wyniki, gdy dokładniejsza analiza zacho[ wania się tych osób badanych w trakcie eksperymentu wskazuje na to, e zacho-I mały się one tendencyjnie" (albo inne sformułowanie, które te mo e być wy-I korzystane — ..nienaturalnie"). Bogata wiedza z zakresu statystyki oraz umiejęt-I uośc posługiwania się pakietami statystycznymi, przy jednoczesnych brakach w Htyce zawodowej, mogą przyczyniać się do tego, e badacz będzie wprowadzał I poprawki" do wyników badań, i e będą one trudno wykrywalne. W pogoni za „wynikami statystycznie istotnymi" badacze starają się przebadać Hk najwięcej osób, nie zdając sobie niekiedy sprawy z faktu, e tym samym faworyzują hipotezę roboczą (maksymalizacja błędu I rodzaju — piszę o tym w W& 12.). Zwiększając tylko liczebność grup porównawczych mo emy doprowa149

dzić do tego, e potwierdzimy istotność statystyczną nawet najbardziej trywialnego związku między zmiennymi. Hays, autor uznanego i wznawianego (cztery wydania do roku 1981) w USA podręcznika statystyki, adresowanego do przedstawicieli nauk społecznych, a więc i psychologii, jeden z podrozdziałów zatytułował znamiennie: Can a sample size be too large? („Czy próba badawcza mo e być za du a?"). Na tytułowe pytanie odpowiada on twierdząco (Hays, 1973, s. 422). Dlatego te — jak o tym piszę w rozdz. 12.—14. — w miejsce wskaźnika a, u ywanego w roli miernika wa ności jakiejś zmiennej niezale nej X dla danej zmiennej zale nej K, nale y posługiwać się pojęciem wariancji zmiennej zale nej, wyjaśnianej wpływem na tę zmienną danej zmiennej niezale nej (np. wspomniany tu Hays zaproponował taki wskaźnik, który nazwał mianem tu 2 — „omega-kwadrat"; mo e być on stosowany w miejsce statystyki t czy statystyki F\ (por. pkt.7. rozdz. 12.). Zilustrujmy to, co zostało tu krytycznie powiedziane o kryterium er, wynikami badań przeprowadzonych przez Bąkana (1966). Nawiasem mówiąc, nie są to jedyne badania na ten temat ukazujące jak niedoświadczony (w statystyce) badacz i mało krytyczny czytelnik mogą być wyprowadzeni na manowce, je eli swoją wiedzę o sile wpływu jakiejś zmiennej na inną zmienną opierać będą na wielkości a. Bakan przeprowadził za pomocą testów istotności ró nic ró norakie porównania międzygrupowe, które objęły a ... 60 tys. osób przebadanych za pomocą baterii testów psychologicznych. I có się okazało? Jak nietrudno się domyśleć, wszystkie przeprowadzone porównania były istotne statystycznie. Między tymi porównaniami znalazły się i tak „egzotyczne", jak: „grupa osób mieszkających na wschód od rzeki Missisipi versus grupa osób mieszkających na zachód od Missisipi", „osoby ze stanu Maine versus osoby z pozostałych stanów", „osoby mieszkające na Północy versus osoby mieszkające na Południu". Gdyby jednak w ślad za testami istotności ró nic zastosowano jakieś mierniki w rodzaju wspomnianego ju wskaźnika „omega-kwadrat" Haysa, to okazałoby się, jak niewielki procent wariancji wspólnej mają te zmienne.

3.4. Intersubiektywna kontrolowalność rezultatu badawczego — problem repetycji badań psychologicznych
Dla rozwoju badań naukowych wa ne jest nie tylko powstawanie (i publikowanie) oryginalnych prac badawczych, donoszących o odkryciach nowych zale ności między zmiennymi, ale tak e ogłaszanie drukiem dwojakiego rodzaju innych prac. Jedne, ju w poprzednim punkcie wspominane, informują społeczność uczonych o nieudanych próbach potwierdzenia jakiejś hipotezy roboczej (lub mówiąc językiem statystyki — o nieudanej próbie odrzucenia HQ). Drugie zaś, to prace powtarzające badania ju wcześniej przez kogoś wykonane. Chciałbym mocno zaakcentować to, i mo liwość powtórzenia cudzych badań i opublikowania ich w specjalistycznym periodyku przyczynia się, i to istotnie, do zwiększenia stopnia intersubiektywnej 150

kontrolowalności badań naukowych. Zdaniem Campbella (1969) metoda powtarzania badań jest jedną z głównych metod kontrolowania artefaktów. Powtarzanie badań umo liwia te dokonywanie korekt, które mogą mieć istotny wpływ zarówno na rzetelność samych badań, jak i na ich trafność. Mówiąc krótko, mo liwość powtórzenia badań jest niezbędna jako forma korekty wiedzy naukowej (podobny pogląd na ten temat przedstawił Lamal, 1991). le eli tak wielką rolę — i słusznie — przypisuje się repetycji ju przeprowadzonych, przez kogoś' innego, a więc nieoryginalnych badań, to powinno się te [tworzyć warunki ułatwiające opublikowanie ich rezultatów. I chocia wszyscy specjaliści wypowiadają się „za" — por. np. tom kilkudziesięciu prac na ten temat: Replication research in the social sciences (Neuliep, 1991) — to praktyka wydawnicza jest przekorna i w pismach fachowych niewiele mo na znaleźć badań stanowiących repetycje badań ju przeprowadzonych. Wróćmy do wyników badań Sterlinga (1959). o których wspomnieliśmy w pkt. 3.3. Na ogólną liczbę 362 przeanalizowanych artykułów opublikowanych w czterech liczących się periodykach psychologicznych, nie było ani jednego artykułu referującego wyniki pochodzące i powtórzenia badań. Czy nie jest to znamienne? Taka praktyka wydawnicza jest szybko rozpoznawana przez początkujących badaczy, którzy nie chcą anga ować j swego czasu i środków finansowych w przedsięwzięcie, które z punktu widzenia rozwoju ich kariery naukowej nie ma adnego znaczenia. Wszak trudno wpisać sobie w rocznym sprawozdaniu jako publikację, coś co nie stało się nią na skutek właśnie takich upodobań wydawców czasopism naukowych w naukach społecznch. Młody, i nie tylko młody, badacz „goni" za publikacjami, gdy ich liczba fcriaszcza gdy są one zamieszczone w renomowanych pismach) jest główną podHnrą awansu naukowego na kolejny stopień naukowy i kolejne stanowisko w akademickiej drabince awansowej. Wszystkim badaczom znane jest powiedzenie, : które przywędrowało z amerykańskich uniwersytetów: publish or perish (publikoIwać lub /ginąć). To, e tak trudno opublikować replikacje czyichś badań, stwarza ! zagro enie dla d/iałania normy intersubiektywnej kontrolowalności wyników badań | naukowych. Obni eniu ulega lęk badaczy przed oceną ich ze strony innych badały, gdy prawdopodobieństwo tego, e ich badania zostaną przez kogoś powtó-I rzone. i e na dodatek ich wyniki będą opublikowane, jest tak niewielkie, e mogą ■n spokojnie spać nie niepokojąc się o to, e zostaną wykryte ewentualne błędy nz niedociągnięcia warsztatowe — zwłaszcza w zakresie analizy statystycznej I danych, która zawsze stanowiła piętę achillesową psychologów. Zauwa my jeszcze Rb. e przy ocenie powtórzonych wyników badań te bierze się pod uwagę kryHmm a. Rosenthal (1991d) w swoim metodologicznym wprowadzeniu do tomu ■c poświęconych tematyce replikacji badań w naukach społecznych przytacza m. 14) tabelkę decyzyjną wykorzystywaną przy ocenie sukcesu lub fiaska w powtórzeniu jakichś badań. Zauwa my, i kryterium decyzyjnym jest znowu poziom iści statystycznej a. Zarówno pierwsze badanie (podstawowe), jak i drugie plikacja) oceniane są za pomocą dychotomicznego kryterium: „er < 0,05; a> 5". Tylko w sytuacji, gdy oba badania spełniają kryterium: a < 0,05 replikacje aje się za skuteczną. Sytuacje: (a) pierwsze badanie — a < 0,05 , drugie badanie 151

— a > 0,05 oraz (b) pierwsze badanie — a > 0,05, drugie badanie — a < 0,05 uznaje się za niepowodzenie replikacji. Podsumowując, chciałbym przekonać początkujących badaczy, a wszak do nich przede wszystkim adresowany jest niniejszy podręcznik, i nale y tak przedstawiać stronę warsztatową badania empirycznego (METODOLOGIA!), aby mo liwe było dokonanie jego replikacji.

4. Podsumowanie
W dwóch punktach niniejszego rozdziału skupiłem się na kilku aspektach tradycyjnie pojmowanego (a więc na wzór bardziej dojrzałych metodologicznie dyscyplin empirycznych, takich jak: fizyka czy biologia) badania empirycznego w psychologii (przede wszystkim eksperymentu — wszak z niego, z laboratorium Wundta, wzięła się cała naukowa psychologia!), które rodzą problemy natury etycznej. Ideą naczelną tego rozdziału (i w jakiejś mierze równie następnego — te „etycznego") jest przekonanie badacza, głównie tego „na starcie", e równie wa ne (a w moim głębokim przekonaniu — wa niejsze!) jak przestrzeganie dyrektyw metodologicznych zawartych w podręcznikach metodologii (jak choćby ten, który Czytelnik akurat przegląda) jest respektowanie dyrektyw etycznych spisanych w kodeksach etyki zawodowej psychologów czy pracowników nauki. W niniejszym rozdziale starałem się zapoznać Czytelnika z czterema takimi kodeksami. Najbardziej z nich ogólne, to dwa kodeksy — polski i amerykański — regulujące całokształt postępowania (nie tylko badawczego) psychologa. Kolejny kodeks reguluje postępowanie psychologa jako badacza względem li tylko osób badanych. Ostatni zaś z kodeksów odnosi się do postępowania „pracownika nauki" (nie tylko rzecz jasna psychologa uniwersyteckiego, ale ka dego badacza związanego ze zinstytucjonalizowaną nauką). Na tle ró nych kodeksów regulujących na płaszczyźnie etycznej działalność zawodową psychologów, polski Kodeks etyczno-zawodowy psychologa wyró nia się tym — jak to podkreślił Strelau (1994, s. 113) — e „...z niespotykaną konsekwencją podkreśla godność i podmiotowość człowieka oraz jego prawo kierowania się w relacji psycholog-osoba badana, klient czy pacjent własnym systemem wartości i mo liwością dokonywania wyborów. W praktyce psychologicznej uznaje priorytet klienta. (...)Zasady KEZP zmierzają w kierunku minimalizacji, co więcej, likwidacji, niesymetrycznej relacji między psychologiem-badaczem a osobą badaną, między psychologiem-praktykiem a klientem (pacjentem), a tak e między psychologiem-nauczycielem a studentem". Uwa am, e ka dy absolwent studiów psychologicznych powinien opuszczać uczelnię nie tylko z dyplomem w ręce,ale tak e winien być zaopatrzony w egzemplarz Kodeksu. Zaś psychologowie-nauczyciele powinni zadbać o to, aby zawarte w kodeksie regulacje nie były dla świe o wypromowanego magistra psychologii tylko regulacjami „papierowymi". 152

Drugie wa ne zagadnienie poruszone w tym rozdziale związane jest z aktywnością zawodową psychologa na forum społeczności uczonych — z pisaniem prac naukowych i wygłaszaniem referatów na konferencjach naukowych. Tak e i ten specyficzny rodzaj aktywności poddany jest regulacji objętej kodeksami — w polskim przypadku jest to zbiór zasad: Dobre obyczaje w nauce. Tak e te problemy, bezpośrednio dotykające warsztatu badacza, są kluczowe dla poprawnego funkcjonowania badacza w społeczności uczonych. Być mo e ich „etyczność" jest mniej [widoczna, gdy to, co dzieje się między psychologiem-badaczem, a osobą badaną bezpośrednio dotyka tę ostatnią (wywołuje jej lęk, cierpienie, dyskomfort), a to co [wiązane z upowszechnianiem wyników badań empirycznych jest, tak naprawdę, interesujące tylko dla społeczności uczonych, jest to ich wewnętrzna sprawa. Nie mo na jednak oddzielać kontekstu metodologicznego badania naukowego od kontekstu etycznego po prostu. Nie mo na oddzielać etyki od prawdy, w słu bie której I pozostaje nauka. Mo na tedy, jak sądzę, przytoczyć, na zakończenie, słowa prof. Bartnika, autora Hermeneutyki personalistycznej (Bartnik, 1994, s. 267): „...sama laniktura prawdy wią e się ze strukturą dobra: bonitas veri i veritas boni, rectitudo Ymiatis i rectitudo boni; e poznanie jako czynność i proces podlega etyce; e I etyka dochodzi do głosu w samym «wnętrzu» prawdy i jest wa na przy prawdoI podobieństwach, wątpliwościach czy wahaniach, a nade wszystko przy komunikacji prawdy i jej operacjonalizacji. Etyka jest istotnym warunkiem w przekazie prawdy liinterpretacji znaku: rectitudo". Jakie lektury mo na polecić Czytelnikowi? Po pierwsze, chciałbym zachęcić I to uwa nego przeczytania przeanalizowanych w niniejszym rozdziale kodeksów laczególnie: Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Po drugie zachęcam do leI tory pracy zbiorowej pod redakcją J. Brzezińskiego i W. Poznaniaka: Etyczne \ftoblemy działalności badawczej i praktycznej psychologów. Ksią ka zawiera 15 I opracowań pogrupowanych w następujących częściach: /. Psycholog jako twórca, H Psycholog jako diagnosta, III. Psycholog jako specjalista udzielający pomocy Wjchologicznej, TV. Psycholog jako ekspert i V. Psycholog jako nauczyciel. Warto te przeczytać ksią kę J. Bernarda: Od biologii do etyki. Nowe horyURn wiedzy, nowe obowiązki człowieka.

Rozdział 6. Etyczne problemy psychologii (II) między kodeksem etycznym a praktyką społeczną
1. Wprowadzenie
W poprzednim rozdziale rozwa ana była — z etycznego punktu widzenia — działalność psychologa występującego w roli (a) osoby prowadzącej badanie empiryczne oraz (b) osoby upowszechniającej rezultaty tego badania (w formie artykułu lub innej publikacji, lub te w formie referatu wygłoszonego na konferencji naukowej). Problemy etyczne, które badacz powinien odpowiednio rozwiązać, łączą się z charakterem badania psychologicznego, przyjmującego — jak wiemy — formę społecznej interakcji. Dlatego te owe kluczowe problemy etyczne dotyczyły sposobu, w jaki badacz (psycholog!) traktuje osobę badaną — utajnianie przed nią prawdziwego celu badania (okłamywanie osób badanych), nara anie jej na cierpienie, wstyd, łęk (ogólniej, na przebywanie w sytuacji dyskomfortu fizycznego i psychicznego). Odrębnym zagadnieniem było „posługiwanie się", w charakterze osób badanych, osobami, które są w jakimś stopniu uzale nione od badacza (np. studenci od profesora prowadzącego badanie empiryczne i jednocześnie prowadzącego dla tych samych osób wykład zakończony egzaminem). Z kolei rozpatrując działalność badacza ogłaszającego wyniki swoich badań, poddającego je intersubiektywnej kontroli, zwróciliśmy uwagę na tak istotne z etycznego punktu widzenia zagadnienia, jak: ukrywanie przez badacza niedoskonałości warsztatowych, przejawianie przez niego tendencji do nadmiernego poszerzania zakresu wnioskowania z pozyskanych danych empirycznych (problem trafności zewnętrznej badania), nastawienie na poszukiwanie (niekiedy za wszelką cenę!) danych potwierdzających hipotezę roboczą. Przedyskutowaliśmy tak e problem takiego informowania o szczegółach warsztatowych, aby mo liwe było przeprowadzenie (przez zainteresowanych członków społeczności badaczy) replikacji badania zrealizowanego przez badacza. O ile nasza uwaga w rodziale 5. skupiona była na tym wszystkim, co dzieje się między badaczem z jednej strony, a osobami badanymi i innymi badaczami z drugiej, o tyle tutaj skupimy się na analizie etycznego kontekstu działalności badacza poza jego grupą zawodową — w kontakcie z instytucjami praktyki społecznej. To, co nas będzie interesowało szczególnie, to: (a) wykorzystywanie wiedzy 154

psychologicznej na u ytek praktyki społecznej, poprawianie efektywności jej funkcjonowania oraz (b) występowanie badacza-psychologa w roli nauczyciela (pracownika uniwersytetu), który przekazuje naukową wiedzę psychologiczną studentom psychologii, a tak e w roli mistrza formującego młodych badaczy. Odrębnym zagadnieniem, wzbudzającym sporo emocji, jest posługiwanie się w celach diagnostycznych specyficznymi dla psychologii narzędziami, jakimi są testy psychologiczne; dlatego te w pkt. 4. spróbuję odpowiedzieć na kilka wa nych, z etycznego punktu widzenia, pytań z tym związanych.

2. Rezultat badawczy jako podstawa praktycznego działania
Wróćmy do rys. 5.1., na którym ukazane zostały relacje, w jakie psycholog wchodzi prowadząc działalność badawczą sensu proprio, nauczycielską, ekspertalną i — wreszcie — podejmując rolę zawodową psychologa-praktyka. W tym punkcie będzie nas szczególnie interesowała relacja c, z reprezentantami sfery praktyki społecznej, którzy oczekują od psychologii, e rozwią e ona problemy efektywnego funkcjonowania tej sfery. Oczekuje się tedy od psychologa, e ten, wykorzystując swoje kompetencje naukowe, opracuje „receptę" na skuteczne działanie. Wystąpiłby zatem psycholog w roli słu ebnej względem sfery praktyki społecznej — tak jak to /resztą pokazuje schemat obiegu informacji między obiema sferami: sferą praktyki badawczej i sferą praktyki społecznej (por. rozdz. 2., rys. 2.1.). Chciałbym i jednak wyraźnie zaznaczyć, e nie nale y owej, tu metaforycznie ujętej, „słu eb-S ności" pojmować zbyt dosłownie. Psycholog — i o tym będzie ni ej mowa — nie [ powinien uczestniczyć w nadu ywaniu wiedzy psychologicznej do celów narusza[jłcych godność człowieka. Nie powinien te , post factum, autorytetem nauki (tu: I psychologii) uwiarygodniać wątpliwych etycznie działań jakiejś instytucji ze sfery fcaktyki społecznej. Przytoczę teraz wybrane fragmenty DON (Rozdział 6. Pracownik nauki jako Hprrt) dotyczące tej sfery działalności psychologa. W KfcZP nie znalazłem zasad ■ wprost regulujących ten zakres aktywności zawodowej psychologa. I DON (pkt. 6.3): „Pracownik nauki opracowuje ka dą ekspertyzę rzetelnie iodpouicdzialnie, w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej i pełne rozpoznanie Htotnych faktów i okoliczności"; f pkt. 6.4: „Przy opracowaniu ekspertyzy pracownik naukowy nie sugeruje się ^fcekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby presja zleceniodawcy wywarła Htyw na merytoryczną zawartość eksperty/y"; pkt. 6.5: „Aby uniknąć podejrzenia o stronniczość, pracownik nauki odmawia Bacowania ekspertyzy, której część i końcowe wnioski miałyby związek / jego ■trcsem osobistym. W takim przypadku pracownik nauki powinien powiadomić Bttniodawcę o przyczynie odmowy": 155

pkt. 6.6: „Informacji uzyskanych w związku z opracowaniem ekspertyzy, pracownik nauki nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy ani dla osiągnięcia niesłusznych korzyści własnych. W przypadku konfliktu interesów ekspert powinien stawiać wy ej dobro ogólne ni interes zleceniodawcy". Jakie są obszary praktycznego działania, w obrębie których psycholog-badacz mo e — z uwagi na domniemywane wysokie (i niezastępowalne) kompetencje naukowe — być postrzegany przez decydentów ze sfery praktyki społecznej jako osoba mogąca istotnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania tej sfery? Są one następujące: (a) instytucje słu by zdrowia, (b) szkolnictwo, (c) media, (d) wojsko, (e) przemysł, organizacja i zarządzanie, (e) sądownictwo, (f) instytucje samorządowe, (g) partie i organizacje polityczne i społeczne (h) instytucje rządowe, (i) usługi i reklama. Świadczone przez psychologów usługi ekspertalne nie rozkładają się równomiernie między wymienionych wy ej potencjalnych ich odbiorców. Jak sądzę, stosunkowo najwięcej opracowań psychologicznych zamawianych jest przez ju „tradycyjnych" klientów — słu bę zdrowia, szkolnictwo, wymiar sprawiedliwości. Gwałtowny rozwój prywatnego sektora przemysłowego, dynamicznie rozbudowujący się rynek usług oraz rozwój reklamy otworzył nowe mo liwości (i pokusy!) przed psychologami dysponującymi wiedzą i metodami subtelnych oddziaływań na człowieka. Psycholog, który zdecyduje się przyjąć zamówienie na wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, powinien wpierw odpowiedzieć na kilka wa nych, brzemiennych w etyczne konsekwencje, pytań. Pierwsze pytanie dotyczy kompetencji psychologa do rzetelnego wykonania powierzonego mu zadania. Mo liwe jest posłu enie się przez instytucję zamawiającą ekspertyzę zewnętrzną opinią o kwalifikacjach osoby, która deklaruje gotowość realizacji zamówienia, ale wcale nie zwalnia to psychologa od przeprowadzenia krytycznej samooceny — nawet, gdy ocena zewnętrzna była pozytywna. Je eli psycholog uzna, e nie jest dostatecznie kompetentny, to nie powinien przyjmować zlecenia. Nie przynosi mu ujmy odstąpienie od wykonania jakiegoś zadania z powodu nieznajomości danej problematyki czy specjalistycznych metod, które powinny być zastosowane w celu rozwiązania tego zadania. Jest to zresztą wpisane w KEZP w dziale tzw. zasad ogólnych: „Psycholog jest świadomy szczególnej odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmuje zadań przekraczających jego mo liwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwy szy poziom wykonywanej pracy" (podkr. J, B.). Drugie pytanie dotyczy etyczności celów, w. jakich opracowanie psychologa ma być wykorzystane przez zamawiającą je instytucję. Cel instytucji nie mo e być sprzeczny z dobrem człowieka. Psycholog jest zobowiązany właśnie to dobro chronić, a nie przyzwalać (i to przez czynny w tym udział), aby jakaś instytucja (np. metodą psychologicznie „wzmocnionych" oddziaływań) wzbogacała się i uzale niała od siebie swoich klientów. 156

Trzecie pytanie związane jest z faktyczną — psychologiczną, ekonomiczną i zawodową — niezale nością psychologa podejmującego się wykonania jakiegoś opracowania dla instytucji zlecającej jego wykonanie. Psycholog nie mo e działać I w warunkach jakiejkolwiek zale ności. W szczególności nie mo e on wykonywać swojego zadania, je eli pobudkami do jego wykonania były lęk, „lizusostwo", albo chęć wzbogacenia się. Psycholog nie podejmuje się współpracy z instytucją, która Mara się mu narzucić, korzystne z punktu widzenia jej interesów, swoiste „warunki brzegowe", nie pisze te „pod dyktando", ani nie „autoryzuje" nie swoich opracoj wań. I znowu odwołam się do KEZP (zasada 13.): Psycholog nie mo e akceptować iwanmków pracy, które ograniczają jego niezale ność zawodową, a zwłaszcza takich, które uniemo liwiają stosowanie zasad etyki zawodowej. Psycholog powinien domagać się poszanowania dla własnej niezale ności, bez względu na pozycję jaką I zajmuje w hierarchii zawodowej. Ka dy psycholog ma obowiązek występować w I obronie niezale ności swych kolegów" (podkr. J. B.). i Jak sądzę, są to najwa niejsze pytania, których postawienia przed przyjęciem zlecenia na wykonanie jakiejś ekspertyzy czy innego opracowania wymagającego I wiedzy psychologicznej, aden psycholog nie mo e uniknąć. Je eli odpowiedź na nie będzie zgodna z kodeksami etycznymi — DON i KEZP — to wówczas mo na I uznać, e spełnione zostały warunki etyczne umo liwiające podjęcie danego zaIdania. Czytelnika zainteresowanego bardziej szczegółowo problematyką etycznych I Kpektów działalności ekspertalnej odsyłam do następujących opracowań: Z. Rataj■k Etyka ekspertów, A. Bańki Wiarygodność i odpowiedzialność etyczna psycho^majako eksperta, J. Stanika Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psyBofoga. zamieszczonych w pracy pod redakcją J. Brzezińskiego i W. Poznaniaka. I Polecam tak e artykuł T. Tomaszewskiego i Z. Ratajczak Treść ekspertyz naukomch i współdziałanie eksperta z u ytkownikiem.

3. Psycholog jako nauczyciel i mistrz —jedność badania I i nauczania
■ćmijmy, podobnie jak w poprzednim punkcie, od przytoczenia tych fragmentów ■feksów etycznych, które odnoszą się do zasygnalizowanej problematyki. Dodatwo przywołamy jeszcze jeden, w tym kontekście wa ny dokument, a mianowicie tlką kartę uniwersytetów europejskich (w skrócie: WKUE), uchwaloną w kolebce ejskich uniwersytetów, w Bolonii, w dziewięćsetną rocznicę powołania naj-ego w Europie uniwersytetu (pełny tekst Karty znajdzie Czytelnik u Drozdo1995). WKUE (zasada 2.): „Działalność naukowa i dydaktyczna w uniwersytetach hsi być ze sobą nierozerwalnie związana, jeśli nauczanie ma sprostać zmieniająBsię warunkom, potrzebom społeczeństwa oraz postępowi wiedzy"; 157

zasada 3.: „Swoboda prowadzenia badań naukowych i kształcenia jest najbardziej fundamentalną zasadą ycia uniwersyteckiego, a rządy i uniwersytety, w miarę swoich mo liwości, muszą zapewnić poszanowanie dla tego podstawowego warunku. Odrzucając nietolerancję i pozostając zawsze gotowym do dialogu, uniwersytet stanowi zatem najlepsze miejsce, w którym spotykają się nauczyciele, umiejący przekazać swą wiedzę, dobrze przygotowani do rozwijania jej poprzez badania naukowe i nowatorstwo oraz studenci, którzy potrafią, chcą i są gotowi wzbogacać swe umysły tą wiedzą". DON (pkt. 4.2.): „Pracownik nauki dba o ustawiczne doskonalenie jakości nauczania. (...) Treść zajęć dydaktycznych powinna być zgodna z aktualnym stanem nauki światowej. Je eli treść taka byłaby niezgodna z wewnętrznym przeświadczeniem pracownika nauki, to jest on obowiązany dodać własny odrębny komentarz. W wykładach nale y uzgadniać rywalizujące ze sobą teorie i interpretacje faktów". KEZP (zasada 43.): „(...) Występując w roli nauczyciela przekazującego wiedzę psychologiczną, psycholog powinien zaznaczyć, kiedy prezentuje osobisty punkt widzenia; obowiązuje go jednak znajomość i rzetelne przedstawienie innych stanowisk"; zasada 50.: „Upowszechniając wiedzę psychologiczną, psycholog dba o zgodność przekazywanych treści ze współczesnym stanem nauki, uwzględnia ró nicę między hipotezami i dobrze udokumentowanymi twierdzeniami i w sposób rzetelny przedstawia praktyczne mo liwości psychologii. Szczególnie starannie psycholog przedstawia te treści, które są niezgodne z obiegową wiedzą psychologiczną lub podatne na ró norakie interpretacje". Psychologia, jako kierunek studiów, prowadzona jest przez uniwersytety. Odpowiednie rady wydziałów mają uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych magistra psychologii. Tak e wy sze kwalifikacje naukowe — stopnie naukowe; doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii — mo na uzyskać na wydziałach uniwersyteckich, ale nie wszystkich uniwersytetów; tylko tych skupiających dostatecznie silne naukowo i dydaktycznie zespoły psychologów, które (poprzez udokumentowane osiągnięcia naukowe — publikacje, prace ekspertalne, znaczące realizacje projektów badawczych itp.) gwarantują wysoką jakość nauczania — wykładów, seminariów, ćwiczeń. Ju to, jakiego typu uczelnie uprawnione są do prowadzenia studiów psychologicznych (a te w Polsce realizowane są tylko na poziomie studiów magisterskich i raczej nie przewiduje się uruchamiania studiów psychologicznych typu zawodowego — na poziomie licencjackim), świadczy o tym, jak du ą wagę przywiązuje się do tego, aby studia psychologiczne prowadzone były w znaczących naukowo ośrodkach, aby psychologii nauczali specjaliści legitymujący się równie dorobkiem naukowym — i to znaczącym. Zatem, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, zadbano o to, aby cytowana 2. zasada WKUE była respektowana. Czy to tak wa ne, aby przyszli psychologowie stawali się nimi właśnie w murach uniwersyteckich, aby swoją wiedzę przekazywali im właśnie kompetentni badacze, uczeni, a nie wprawieni w arkana praktycznego wykonywania zawodu — psychologowie-praktycy? Jestem głęboko przekonany, e jest to bardzo wa ne. 158

Spróbuję teraz uzasadnić swoje stanowisko. Przy czym — uprzedzam — nie będę zajmował się tu problematyką nauczania psychologii jako sztuki pomagania ludziom oczekującym pomocy psychologicznej (przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa). Tutaj interesuje mnie etyczny kontekst transferu naukowej wiedzy psychologicznej z laboratorium badacza do sali wykładowej i laboratorium studenckiego — czynniki go ułatwiające i utrudniające, ale lokowane na stosunkowo wysokim poziomie ogólności. Uniwersytet (m. in. jako to szczególne miejsce, w którym student psychologii przekształca się w psychologa) tylko wówczas jest zdolny realizować swoje zadania, kiedy zniesiona jest w nim granica dzieląca sferę badań naukowych i sferę wykładów i ćwiczeń, kiedy zniesiony jest podział na tych, którzy wyłącznie prowadzą badania naukowe i tych, którzy wyłącznie nauczają, nie anga ując się w badania. Do wykładu uniwersyteckiego muszą przenikać najnowsze wyniki badań, jeszcze „gorące", jeszcze „stające się". Zaś dobrym profesorem mo e być tylko ten badacz, który nie ogranicza wykładu do streszczenia poglądów innych autorów, których prace mo e przeczytać, zanim i tak dotrą do nich ci najbardziej wytrwali iposzukujący (faktycznie studiujący!) słuchacze. Osobliwością uniwersytetu jest, jak sądzę, owa jedność dwóch procesów wzajemnie się przenikających — procesu badania naukowego, z jednej strony oraz procesu nauczania, z drugiej. Je eli oderwalibyśmy nauczanie od badania, to dokonalibyśmy redukcji roli profesora uniwersytetu do roli nauczyciela szkoły średniej I czy szkoły wy szej typu zawodowego, np. pedagogicznej, szkolącej przyszłych nauczycieli dla szkół szczebla średniego czy podstawowego. Zaś ró nica między t nimi miałaby wyłącznie charakter ilościowy, lecz nie jakościowy. W nauczaniu uniwersyteckim nie idzie jednak o to, aby mówić więcej i językiem ezoterycznym. I Idzie natomiast o to. aby przybli yć studentowi metodę, za pomocą której profesor I prowadząc\ wykład sam uzyskał pewne wyniki, które wspólnie ze studentami omaBk — pełen jeszcze wątpliwości i krytycyzmu co do ich rzeczywistej wartości I i relacji, w jakich pozostają one do innych wyników, uzyskanych przez innych I Eonych, stosujących inne metody. Zwracał ju uwagę na ową zale ność nauczania uniwersyteckiego od badania I Bukowego wybitny polski filozof, twórca filozoficznej szkoły lwowsko-warsza-I wkiej. Kazimierz Twardowski (1933), gdy w swoim wykładzie O dostojeństwie ^fKersytetu (okazją do wygłoszenia w 1932 roku tego wykładu była uroczystość Bfania mu tytułu doktora honoris causa przez senat Uniwersytetu Poznańskiego) ■owił; ..rd/eniem i jądrem pracy uniwersyteckiej jest tedy twórczość naukowa, I zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem metodycznym". PodTeflił przy tym, i „praca nauczycielska" profesora (ta zaś polegałaby na „wyrabianiu w studentach umiejętności myślenia i badania naukowego") „ma za podsta■ną pracę badawczą nauczyciela" (podkr. J. B.). „Spójnia badań i wykładu —jak pisał przed laty inny wybitny uczony, pedaHessen (1931, s. 358) — obok autonomii (w sensie niezale ności uniwersytetu instytucji ekonomicznych, politycznych i kościelnych) nale y do głównych 159

Student bowiem powinien nie tyle słuchać tego. Profesorowie zajmują w uniwersytecie szczególną pozycję. naukową drogą. Podobnie widzi ten problem socjolog nauki. s. ró ną od tej.. a nie na wiedzę jako rezultat działań badawczych (charakter statyczny). i które będą zdolni. e co prawda nie prowadzi badań naukowych. in extenso. eby uczyć. im więcej okazał samodzielności w pracy nauko wej. (2) „student jest tym lepszy. I tak: (1) „zadanie wykładającego w uniwersytecie polega nie na tym. e profesor będzie wykładał porywająco i zgodnie z kanonami sztuki pedagogicznej. jest wewnętrznie sprzeczna. Warto w tym miejscu przytoczyć. nie jest czynny naukowo. eby pracować w swojej nauce. ale uniwersytet stawia mu inne wymagania. Ma on być przede wszystkim czynnym badaczem. przyswajający elementy ich warsztatu badawczego. 356-358).) kieruje swe wy160 . ale jest studiosus — poznawać wiedzę w procesie jej stawania się. e w taki sposób traktuję wykład metodologii ujęty w tym podręczniku. (3) „profesor jest tym lepszy. Ten ktoś mo e być dobrym nauczycielem w szkole średniej. w której mo e kształcić tylko w miarę swej pracy badawczej". (4) „profesor jest tym lepszym nauczycielem. aby posiąść pewną wiedzę naukową. Aby mo na było mówić o uniwersytecie sensu proprio muszą wystąpić dwa istotne elementy — muszą w nim być profesorowie prowadzący aktywne ycie naukowe i muszą w nim być studenci studiujący pod kierunkiem profesorów. ale za to jest dobrym wykładowcą. bez alu. to co na temat jedności kontekstu badania i kontekstu nauczania na uniwersytecie pisał Hessen (1931. je eli nie będzie dysponował własnym. Goćkowski (1981).czynników kształtujących uniwersytet i wyró niających go wśród innego typu szkół wy szych (typu zawodowego) czy zakładów naukowych". Proszę zauwa yć. im więcej daje nadziei jako przyszły uczony". jako wynik procesu badawczego. oryginalnym warsztatem badawczym. Powiedzenie o kimś. Poło yłbym tedy nacisk na procesualny (dynamiczny) charakter nauki. ile powinien — bo nie jest uczniem. na czynności. (. do własnych wyników badawczych. odrzucić.. im więcej stoi jako uczony. Na nic zdolności pedagogiczne. których będą umieli środkami naukowymi bronić. jaką zajmują nauczyciele w szkołach „ni szych".. uczący się samodzielnego dochodzenia. Dobrym nauczycielem uniwersyteckim mo e być bowiem tylko dobry badacz. Có bowiem z tego. tworzenia w pracowni profesora. lecz na tym. a co mo na i tak przeczytać. im więcej (. które nale y wykonać.. je eli nie wytrzymają one krytyki naukowej.) wielki uczony nawet przy minimum posiadanych środków wyra enia zawsze jest lepszy jako pro fesor ni doskonały lektor. który jest w jakimś sensie konsekwencją tych umiejętności. co mówi profesor. je eli nie są one podbudowane umiejętnościami badawczymi i znaczącym dorobkiem naukowym. nie będący w swej dziedzinie badaczem". gdy formułuje szóstą ze swoich tez o uniwersytecie: „praca uniwersytecka to jedność czynności naukowych i czynności nauczycielskich". Mo emy tę wypowiedź uporządkować w kilku punktach. a dopiero potem dydaktykiem.

Je eli ten naszkicowany ■owy obr: pastelową kredką sielan-obraz chocia w jakiejś części miałby mieć ■ony mu< znamiona rzeczywistości. (5) „dlatego. aby wybierał i zastanówmy się. w którym studentów podzielono. priorytetowe Wory m traktowanie pewnych teorii. Dar swobody wyboru musi być dany podmiotom procesu dydaktycznego — profesorowi i studentowi. przerodzić B{w kontakt mistrza i ucznia. ale aby miał tak e swobodę doboru treści nauczania i środków metodycznych (tak e w granicach zakreślonych przez etykę). nie z uwagi na ich ry merytoryczne i Lobę (os metodologiczny poziom opracowania. na dwie grupy. Ich aktywny odbiór przez dociekliwych i krytycznych studentów owocuje — mo e nie zawsze — korektami do prcez pro I opracowywanej przez profesora nowej koncepcji. ale zasadniczej wagi m ró nor warunek. którym się zajmują.musi być jeden. ale ze względu na (osoby) ich ■Dgmatyz twórcy czy szczególny przedmiot. Ograniczenie wyboru (jakby go „uczenie" nie tłumafcćljest pierwszym krokiem do dalszych ograniczeń. w którym mogą (powinny) spot}ka. Niech i profesor X spróbuje wyjaśnić sobie ów prosty fakt. wykształcenie pedagogiczne profesora wyczerpuje się jego wykształceniem naukowym. nieraz konkurencyjnych szkół naukowych. nie fcdzą się pogodzić z ideą uniwersytetu. Pozwólmy mu zatem. dlaczego nie wybrał profesora X.silki na badanie samego przedmiotu. na wy szym etapie kształcenia. niezbędne jest poczucie obu stron. z istoty swej. e nie będzie on zdolny umiejętnie wykorzystywać danego mu przez Naturę i Prawo daru wolności. Student zapisujący się na uniwersytet jest osobą dorosłą i wolną. Pełna realizacja idei autonomii uniwersytetu oraz jedności badania i nauczania wymaga nie tylko tego. Ów zrodzony w warunkach swobody wy-I teru kontakt profesora i studenta. przedstawiciele ró nych. W dysputach naukowych rodzą się treści przyszłych wykładów i seminariów. Nie mo e hołdować [Ograniczę jednej li tylko szkole myślenia o świecie. Osobiście znany jest mi przykład uniwersytetu. Aby tak się jednak stało. Uniwersytet musi być otwarty ró norodność. e ołam się do tytułu znanej ksią ki Zimana (1972). 161 . aby studenci równomiernie wypełnili obie sale wykładowe (a mo e chodziło o coś jeszcze?). lecz wprost się z nią zlewa". Te zaś. Władzom tego uniwersytetu chodziło zaś tylko o to. Równie słuchacze wykładu muszą mieć swobodę w wyborze profesora. grozi atyzmem i Mwolam oddaleniem się od ideałów bliskich „społeczeństwu nauki". mo e. według porządku alfabetycznego. Nie mo na ich administracyjnymi środkami przypisywać do poszczególnych profesorów. e wchodzą w ten układ dobrowolnie. którego wykładu zechcą wysłuchać. Dlatego te metodyka wykładu kursu naukowego nie tylko wspiera się na metodologii odpowiedniej nauki. Uniwersytet jest tym szczególnym miejscem. iczenia dyskusji. które słuchały dwóch ró niących się pod kilkoma względami wykładów z psychologii. a nie na sposoby przystępnego wyło enia go słuchaczom". Nie mamy prawa domniemywać. aby uczony miał pełną swobodę wyboru celu badania i środków do jego realizacji (w granicach zakreślonych przez zasady etyczne prowadzenia badań naukowych). speł. się osoby o ró nych orientacjach filozoficznych. w odró nieniu od nauczyciela szkolnego.

logik i socjolog Klemens Szaniawski (1981. niezale nie od zajmowanej pozycji w „społeczeństwie nauki". VI. Obie strony muszą w tym przypadku akceptować odmienność swoich preferencji światopoglądowych. s. ni własny.Owa zasada wielości punktów widzenia tego samego problemu musi być zaakceptowana przez ka dą osobę przekraczającą próg uniwersytetu — i to w równej mierze przez profesorów. „Zadaniem uniwersytetu jest zdobywanie prawd.. inauguracyjnym. s. uczy się nie tylko biegłości instrumentalnej i nie tylko opanowuje pewien zasób wiedzy. systemów wartości i przekonań. Wolność studiowania zaś związana jest z prawem wyboru przez słuchacza tych wykładów. poszanowania cudzych poglądów. jak i przez studentów. wygłoszonym 1 października 1981 roku na Uniwersytcie Warszawskim. Zadaniem prowadzących badania naukowe profesorów jest te uczenie studentów i swoich następców skutecznych metod dochodzenia do prawdy. Mówiąc inaczej. polega właśnie na tym. ni opanowanie określonego zasobu wiedzy — tolerancji na odmienność. rozwijanie świadomości metodologicznej w celu znajdowania prawdy i samo jej znajdowanie na — jak to ujął w swoim wykładzie. „Spójnia badań i wykładu" nastąpi wówczas. 1972. gdy wykład uniwersytecki nie będzie skrępowany adnymi ograniczeniami administracyjnymi. 361-362). 1993) — „drodze logiki i doświadczenia. Owe warunki. 1991). to (wg Stró ewskiego. ró niąca go od szkoły specjalnej.) istotna zasada uniwersytecka. które odpowiadają jego zainteresowaniom. teoretycznych i metodologicznych. Z kolei studenci nie mogą się domagać głoszenia przez profesora poglądów niezgodnych z aprobowanymi przez niego poglądami naukowymi. To tak e poszanowanie cudzych poglądów naukowych oraz zrozumienie dla innych. ale uczy się — co jest wa ne. Aktualne.. Ziman. Mają natomiast prawo do swobodnego (w granicach etyki) prowadzenia badań naukowych równolegle do innych badaczy z tego samego (czy innego uniwersytetu). kandydat na badacza. bez oglądania się na jakiekolwiek względy uboczne" jest jedynym celem działalności badawczej i nauczycielskiej profesora uniwersytetu.. e jest on przeniknięty duchem wolności". 1992. gdy jego treść będzie zale ała tylko od profesora. s.. Szaniawski. administracyjnymi i religijnymi zakazami i nakazami wolność badania i nauczania. aby mogła się ona ujawnić w praktyce uniwersyteckiej. Universitas. rozdz. 360) — „z samej istoty pracy badawczej". Prawda 162 . Zajmowana pozycja nie powinna mieć wpływu rozstrzygającego na akceptację przez społeczność uniwersytecką programu badawczego. to nie skrępowana adnymi politycznymi. je eli nie wa niejsze. (. a jedyne ograniczenia wypływać będą -— jak pisze Hessen (1931. Jedność kontekstu badania i kontekstu nauczania wymaga stworzenia takich warunków. oraz reguł osobliwej gry zwanej krytyką naukową (por. w którym młody człowiek. Ci pierwsi nie mogą domagać się (czy wręcz wymuszać) uznania przez samorząd uniwersytetu wyjątkowego traktowania „ich" teorii czy metody. i to bardzo. i : „obecność kilku wykładających tę sama naukę i swobodny wybór nauczyciela przez słuchacza cechuje ducha nauczania uniwersyteckiego.22) „królestwo wartości"." pisał Twardowski.: Porozumiewanie się w ramach wspólnoty. Uniwersytet jest bowiem szczególnym miejscem. jest stwierdzenie Hessena (tam e.

nie mo e być jedynym kryterium działalności uniwersytetu. Nie mo na z u yteczpraktycznej. wykładało naukowych podstaw psychologii ^biologicznych. Ten pogląd jest zbie ny z poB|dami wyło onymi w pracy Ellisa (1992. Ta zaś nie zawsze (a mo na zaryzykować sąd. obok dobra i piękna. Niezale nie od tego. Nie nale y bowiem wprowadzać fałszywej opo■$: psychologia teoretyczna (czytaj: akademicka i „wydumana") versus psycho■i stosowana (czytaj: prawdziwa. je eli zygnuje z danego tematu. który nie wid/i mo liwości Bbywnych zastosowań w praktyce wiedzy psychologicznej. Na uniwersytecie szuka się — co jest jedną z cech specyficznych tej j instytucji — odpowiedzi na pytania podstawowe. Jedyne co powinno krępować badacza. statystykę i metodologię. Bardzo trafnie ujął to owski (1993): „Uniwersytet jest najoczywiściej zarówno organem bie ącego społecznego. e nie ma I DC lepszego ni dobra (tak e w sensie metodologicznym!) teoria. winien on trwać przy jednym — szukać tej jedynej. które niekoniecznie mają jakikolwiek związek z praktycznymi zastosowaniami. gdzie najlepsze 163 . Taki te wzór postępowania winien on przekazać studentom i młodszym współpracownikom. Z jednej y dochodzi do głosu w Europie (mniej mo e w Ameryce. „człowieka uniwersytetu". Ją bowiem nale y ■nwać. Trzeba tedy odrzucić — choćby w imię autonomii uniwersytetu — wszelkie naciski fałHvych mecenasów. i raczej rzadko) jkryje się pod efektownymi rezultatami. społecznych. przede wszystkim. tak . Tak e oni powinni zrozumieć. je eli na uniwersytenie będzie się. — obmyślać quasi-teorie I o charakter/c czysto aplikacyjnym..od zaraz". dotyczy charakteru badań naukowych. a nie — jak to ju pisałem w pkt. Praktyka społeczna. który nie będzie miał wielu czytelników. Na ogół satysfakcją dla badacza musi być sam fakt uzyskania nowego wyniku badawczego i mo liwość opublikowania go w postaci artykułu. uczynić absolutnego kryterium doboru tematów wczych realizowanych w pracowniach uniwersyteckich. które dają Łod zaraz zastosować i. to trzeba powiedzieć. kognitywnych. rozdz. Do tego kanonu przedmiotów podstawowych dokłada on jeszcze zasady wania badań empirycznych. jej ulepszanie. 573).■ zaś w owym królestwie nale y. które podejmowane są przez ludzi unihrsytetu. Kolejna wa na sprawa. a tak e psychologii ró nic indywiych. bliska yciu). warunkujących sponsorowanie tylko tych badań. 2. jak ucią liwa i długa byłaby droga dochodzenia do niej i jak silne byłyby pokusy błyskotliwego jej skrócenia. Je eli odniesiemy te uwagi do psychologii. to etyczność postępowa■ii badawczego i wymóg zmierzania jak najprostszą drogą ku prawdzie. lub z wielkości dobra. Nie ma tedy innych punktów orientacyjnych na drodze uczonego ponad prawdę i dobro osób badanych (w przypadku uczonego-psychologa). jak organem ogólnoludzkiego pędu do poznania świata. które ma być pomno one przez podjęcie lonego tematu. przyczyniają się do pomno enia kapitału mecenasa. z wielkości dobra. w konsekwencji. na którą chciałbym zwrócić szczególną uwagę Czytelinika. i prowadzenie badań naukowych oznacza zawsze tylko jedno — poszukiwanie prawdy. Zamach na jedną z tych wartości jest równoznaczny z zamachem na dwie pozostałe. 2. s. które mo e być zaoszczędzone. do triady wartości najwy I szych. prawdziwej odpowiedzi na pytania badawcze.

jakikolwiek komentarz jest tu zbyteczny. studiować język Hetytów. która nie słu y ani postępowi technicznemu. praca nauczycielska ze studentami. Pytania wspomniane są niebezpieczne. Tylko tyle i a tyle. e mo na je odnieść nie tylko do relacji zachodzących między profesorem psychologii a studentem psychologii. a równie w znacznym stopniu ruinę cywilizacji. aby uniwersytet. 164 . jeszcze nie dopracowanych koncepcji i zarysów przyszłych teorii z osądem ich pierwszych słuchaczy i krytyków. 1992. Cyprianem a św. Jak sądzę. Mo na je odnieść do innych dziedzin nauki — pedagogiki. ani pomna aniu materialnego dobrobytu? Na to pytanie jest jednakowo tylko jedna odpowiedź: po to. są w jakiejś mierze trafne i dla innych dyscyplin behawioralnych. ró nice między św. Wymusza na nim gotowość funkcjonowania intelektualnego i społecznego na „wysokich obrotach". nale y raczej postawić pytanie ogólniejsze: po co w ogóle istnieje kultura. w którym jest uprawiana. nie pozwala mu się szybko zestarzeć. jakie kiedykolwiek ludzkość wymyśliła. poczynione w poprzednim rozdziale. w rzeczy samej. 1993). tolerancji. demokracji. jedna — niezale nie od szerokości geograficznej kraju. tak naprawdę. Po drugie. Jednego wszak uniwersytet nie toleruje — totalitaryzmu. Jeśli kultura jest luksusem. Jakie tedy. dlaczego jednak podatnik ma za to płacić? I jaki po ytek ma ów podatnik z takich zatrudnień?» Gdyby takie nastawienie zwycię yło. ksenofobii. i cała nauka. Podobnie. praca uniwersytecka. oznaczałoby to zagładę uniwersytetu. niewolniczego niekiedy trybu pracy i konieczności ponoszenia wielu wyrzeczeń. z ludźmi młodymi o otwartych i chłonnych umysłach stwarza unikatową okazję konfrontowania własnych. Niepodobna. autonomii. czarne dziury. obcowanie z młodymi ludźmi czyni profesora młodego duchem. korzyści niesie praca na uniwersytecie? Widzę ich kilka. dogmatyzmu. Uniwersytet. czym była zawsze. stwarza mo ność bezinteresownego dotarcia do prawd podstawowych (por. socjologii. uwagi odnoszące się do „etyczności" relacji „badacz-osoba badana". udowodnić. jeśli chce. wykazywał swoją u yteczność. między innymi przez swoją programową „apraktyczność" i wewnątrz sterowność. zachodzących w jednej z podstawowych instytucji kulturotwórczych. Mo na tę tendencję tak streścić: «Ka demu wolno. e ka dy podatnik odnosi widoczne i wymierne korzyści z tego. e ktoś inny zna język hetycki lub japońskie ogrody. by ludzkość była tym. biologii itd. Kołakowski. to mo e dlatego. Augustynem w interpretacji sakramentu chrztu albo japońskie ogrody Zen. ale te źle postawione. wobec marnej — zwłaszcza dziś! — kondycji finansowej uniwersytetu. i najwa niejsze. Wreszcie po trzecie. Po pierwsze.uniwersytety są w większości prywatne) pokusa ądania. potrzebują wolności. Ellis. jego wyznania czy przynale ności etnicznej. a nawet niekiedy. Nauka jest. niezale nie od jego upodobań yciowych. e sama ludzkość jest luksusem natury". Tak e uniwersytet jest jeden — ponadlokalny i ponadczasowy. Powy sze uwagi są na tyle ogólne. eby się sam finansował wykonując rozmaite zlecenia i zamówienia. niezale nie od płci i wieku badacza. przez państwo finansowany.

W Kodeksie etyczno-zamtawym obowiązującym psychologów skupionych w Polskim Towarzystwie PsyBrtogicznym są to zasady: 4. Psychologowie zaś podzielili się na tych. posługującej się m. jak i napastliwej krytyki. którzy posługują się testami zgodnie z wypracowanymi przez samych psychologów standardami. posługuje się m. a wśród nich test 165 . (mo na je odnieść do praktyki diagnostyHKJ. 1995) — I i to nie zawsze ustami czy piórami psychologów — krytycznie na temat testów. a po ostatnie. odkrywcy i eksperymentatora. | dyskusja o testach inteligencji dobrze zrelacjonowana przez Seligmana. naukowego!. Są to jednak zasady tak Hfine. oraz na tych.. Testy psychologiczne w rękach psychologa Z trzech głównych obszarów działalności zawodowej psychologa — badawczego (psycholog w roli uczonego. odrzucili je jako mało przydatne w poznawaniu indywidualnej Osoby (uznając za grzech pierwotny wy standaryzowanie całej procedury badawczej. którzy w trosce (?) i o zgłębienie indywidualnej. jeśli oceniać ich budowę i rodowód teoretyczno-psychologiczny.4. Tak e społeczeństwa ró nych krajów co jakiś czas wypowiadały się (i wypowiadają — por. niepowtarzalnej natury klienta. którzy z czasem stali się jedynie „dodatkiem" do mechanicznie stosowanych testów. oraz nieBhoznaczne. nie umiejąc oderwać się od wpisanych w nie szablonowych quasi-orzeczeń psychologicznych. testami psychologicznymi). Ka dy z nich zawiera wyodrębniony zbiór zasad dotycząHtfc praktyki posługiwania się testami psychologicznymi. co rodzi określone konsekwencje etyczne H>o nich będzie mowa w niniejszym punkcie. nie tylko do testów psychologicznych. Te ostatnie są zaś niezwykle Bfc one. który. i oni nie są bez winy. jeśli weźmie się pod uwagę to. jakimi są testy psychologiczne. np. PTP. współkształtującego psychologię jako dyscyplinę naukową). I Chyba nie ma drugiego takiego narzędzia poznania.in. 1992). in. przyjęte przez daną organizację zawodową skupia-M czynnych zawodowo psychologów w jakimś kraju. 20. gdy niejednokrotnie nie przestrzegają owych swois-I tych norm postępowania zawodowego.. Nie-[ sety. zwracającego się do nich o pomoc. 12. dyskwalifikujące test jako narzędzie pracy psychologa-humanisty). e z równym powodzeniem mo na by je odnieść do jakichkolwiek narzędzi Łfcwczych. co mo na sensownie z ich rezultatów ■jczytać" (mam tu na myśli zwłaszcza tzw. jak test psychologiczny. 1992. na temat którego I napisano by tak du o (w czym pokaźny udział mają niefachowcy). testy projekcyjne. obiektem zarówno bezkrytycznej afirmacji. I APA. Wszystko to nie ułatwia pracy tym psychologom. Działalność zawodową psychologa (w szerokim sensie tego pojęcia) na płaszczyźnie etycznej normują. diagnostycznego (psycholog w roli badacza indywidualnej psychiki swego klienta) oraz terapeutycznego (psycholog w roli kojącego cierpienia i przywracającego do stanu równowagi swego klienta) — najbardziej tajemniczy wydaje się być ten obszar działalności. Naukowo usankcjonowane i zazdrośnie strze one przez wyspecjalizowane agendy korporacji zawodowych (psychologicznych) stały się od momentu skonstruowania pierwszych testów inteligencji. wyrafinowane testy osobowości i skale inteligencji. specyficznymi narzędziami badawczymi. kodeksy etyczne (por.

7) wymagają. chocia osoby stosujące testy często wykonują równie i te czynności". którzy jedynie rutynowo przeprowadzają badanie testem bądź obliczają wyniki.. 12) — w wypadku badania testem jest wypadkową wiedzy o zasadach psychometrycznych. wydanie stało się podstawą polskiego wydania w 1985 r. umiejętności technicznych i po prostu ogólnie — zdrowego rozsądku". Test psychologiczny i jego u ytkownik Kim jest u ytkownik testu psychologicznego (ang. a ostatnimi laty intensywnie wprowadzany jest trzeci. Do tych dwóch podstawowych dokumentów mo na (nale y) te dołączyć trzeci. Ich omówienie znajdzie czytelnik w pkt. 1974 (to. Ethical principles in the conduct of research with human participants (por. 1986. z jak wielkim zaufaniem mo e tę metodę stosować". aby: „. 4.dokonuje wyboru metody. 2. Spróbujmy więc zastanowić się nad owymi „warunkami brzegowymi".Rorschacha — np. s. Adler. Dlatego te głównym kodeksem. Myślę. Test psychologiczny (świadomie pomijam tu testy stosowane przez pedagogów — testy osiągnięć szkolnych. e praźródłem kontrowersji etycznych związanych z konstruowaniem oraz stosowaniem ró norakich testów psychologicznych jest niezbyt precyzyjne określenie „warunków brzegowych". która „. 1982). opracowany przez APA. w Polsce stosowane są. rozdz. Określenie owych standardów (i ich spełnienie) mo na traktować jako zdanie kolokwium wejściowego na seminarium specjalistyczne na uniwersytecie. nie są objęci tą definicją. por. Z kolei od twórcy testu (ang. Tak e krąg potencjalnych u ytkowników testu jest zbyt du y (m. Uwa am. por.. dwa podstawowe systemy interpretacyjne: Piotrowskiego i Klopfera.. czy. wydanie. a kolejne wydania w 1966. APA. stosowane w dydaktyce. test developer) te same Standardy (s.począwszy od wczesnych lat pięćdziesiątych — opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. 7). 1985a) i w 1985 roku. wiedzy o charakterze sytuacji badania testem.: „nauczyciele oraz urzędnicy wybierający i interpretujący metody testowe dla potrzeb własnych instytucji" — APA. a tak e tzw.. które muszą być spełnione przez: (1) kandydata na twórcę i u ytkownika testu psychologicznego oraz (2) „kandydata" na test psychologiczny.. odwołując się do metafory. w roku 1954. s. Ich pierwsze wydanie ukazało się w USA. 1990) musi: 166 . Niemierko. 1993) jest następne. 5. w zale ności od regionu. 1985a. (s. i są to sformułowania nazbyt ogólne. testy sprawdzające. „biblią psychometryczną". interpretuje wyniki testowe lub podejmuje decyzje oparte na tych wynikach. Exner. „całościowy" system autorstwa Exnera — por. W podanych wy ej definicjach „u ytkownika testu" i „twórcy testu" milcząco zakłada się. W przygotowaniu (por. Stasiakiewicz. 1985a. 1975.in. 3... „Kompetencja — jak piszą autorzy Standardów. e są oni wykwalifikowani i kompetentni. APA. test user)? Na to pytanie odpowiadają autorzy Standardów (APA.1. por. 1984). Niemierko. 7): jest nim osoba. 5. by jego wykwalifikowany odbiorca mógł ocenić. Ci. są —..dostarczył takiej ilości informacji o teście.

rozdz. empirycznie potwierdzoną. Zatem. Mówi ona o tym. Nie ka dy zestaw tablic zawierających ró -I sokolorowe plamy atramentowe jest testem projekcyjnym d la test Rorschacha. przypomina on swoim wyglądem znane mu Htfy psychologiczne (mówiło się kiedyś o tzw. której powinni I przestrzegać i twórcy. Sądzę. — być stosowany w standardowy sposób. stanowiącą psychologiczny punkt wyjścia w procesie jego tworzenia. gdy . test musi być rozpatrywany w kontekście optymalnej dla niego sytuacji badawczej. e mo na ju sformułować podstawową zasadę etyczną. I Owe teorie określają te granice sensownego (i uzasadnionego!) u ycia testu. — być interpretowany (a dokładniej jego rezultat czy rezultaty) w formalnych ramach narzuconych przez daną teorię psychometryczną i w ramach psychologicz nych narzuconych przez daną teorię psychologiczną. jego stosowania i interI wyników. oraz w kontekście określonej teorii psychometrycznej (ta zaś zakłada jakąś teorię staty-I styczną) nadającej sens pomiarowy owemu narzędziu. operacjonalizamuję tu. nmetrcn — być odniesiony do określonej teorii psychometrycznej. ■tomo e być twórcą i kto mo e być u ytkownikiem testów psychologicznych. nie I ka dy zestaw pytań (jakiekolwiek „mądre" by były) jest kwestionariuszem osoboIwści itp. której cjc (por. której istotnym elementem jest dana wielkość psychologiczna. właśnie jako testowi psy-I chologicznemu. W języku tej samej teorii psychometrycznej wyra ony jest wynik testu i w języku tej samej teorii psychologicznej wynik ten jest interpretowany. jakieś narzędzie badawcze mo e być uznane za test psychologiczny ! jedynie w kontekście określonej teorii psychologicznej. I Twórcą/u ytkownikiem testu psychologicznego mo e być osoba. jest [ charakte naukową. 167 . rozdz. i teoria psychologiczna. właśnie przez ten test operacjonalizowana. Mówiąc inaczej. Zatem nie wszystko.— być odniesiony do określonej teorii psychologicznej. i u ytkownicy testów psychologicznych.. i jego pomocą. trafności fasadowej. 3. 7. jaki powinno mieć ono przebieg. którą cechuje Wkeśłony poziom świadomości metodologicznej (w sensie nadanym temu pojęciu KL 3. nieskrępowane ujawnienie się w niej zachowania testoj wego osoby badanej. a to oznacza. określające „od dołu" sensowność psychometryczną przeprowadzonego. Tak e nie ka dy pomysłowy rysownik czy literat mo e uznać swój produkt za test psychologiczny. cjc (por. Oczywiście nauko w t przyj —1 j(a)będz teorią muję tu. w trybie idealizującym.) w zamierzeniu jego twórcy. kto mo e przeprowa dzać takie badanie. aby mo liwe było pełne. będzie stanowił.. U jego i : będzie on skonstruowany w sposób przewidziany przez tę teorię i (b) jego cterystyki psychometryczne będą przewy szały pewne minimalne wartości pa-:trów. wedle której I kandydat na test X musiał wyglądać jak test X).. dokładnie opisany przez jego twór— kto mo e być poddany badaniu za pomocą tego testu. jest I testem psychologicznym sensu proprio. o której mowa. co z wyglądu przypomina profesjonalny test psychologiczny. zabiegu operacjonalizacji danej wielkości psychologicznej.) pozwalający na adekwatne posłu enie się teorią psychologicz^mi teorią psychometryczną w procesie tworzenia testu. której ele ment) muszą być jednoznacznie określone przed przystąpieniem do badania tak.

e owe kompetencje (zwłaszcza w zakresie dogłębnej znajomości teorii psychologicznych i umiejętności psychometrycznych) rozło one są zgodnie z prawem rozkładu normalnego. i ktoś. jak bez znajomości budowy OUN i neurologii nie mo na oczekiwać prawidłowego odczytania tomograficznego obrazu zmienionego chorobowo mózgowia. 168 . to w wypadku zastosowania WAIS/WAIS-R mo na wskazać na bardzo obszerną literaturę omawiającą zastosowania w praktyce diag nostyki klinicznej skal inteligencji: WAIS i WAIS-R — por. i 12. 3. czynności interpretowania wyników i sporządzenia raportu diagnostycznego. związanych z psychometryczno-staty stycznymi podstawami interpretacji wyników testowych. Na ogół inna osoba (zespół osób) tworzy test. kto wyuczył się tylko — na podstawie lektury podręcznika testowego — poprawnego (w sensie odtworzenia krok po kroku. Tak. Jest to na ogół bardzo bogata literatura. tak te nie nale y spodziewać się. a inna go stosuje i interpretuje jego wyniki. jak mówię o modelowym teście psychologicznym. W praktyce mo e się okazać (i okazuje się). nie musi interpretować jego wyników. 1993). Co więcej. Uwa am. ani tym bardziej. Oczywiście mówię o modelowym absolwencie studiów psychologicznych. je eli nie zna on: (a) „zaplecza" teoretycznego i psychometrycznego zastosowanych testów psy chologicznych. jak: skale inteligencji i uzdolnień specjalnych. (c) wskaźników testowych charakterystycznych dla danego zaburzenia (tu: przede wszystkim dane z profilu WAIS-R — jego. niezbędnymi do zrozumienia (co najmniej!) operacji statystycznych i psychometrycznych. Jego kwalifikacje zawodowe obejmują te umiejętności prowadzenia psychologicznych badań naukowych oraz stosowania podstawowych technik diagnostycznych (w tym głównych reprezentantów takich grup testów. na ró nym poziomie ogólności (i tak jeśli chodzi na przykład o psychozy.wysokość. e jest on. reprezentatywną bib liografię tego problemu w: Kowalik.Oczywiście. procedury badawczej) stosowania Skali Inteligencji WAIS/WAIS-R. silnie prawoskośny. testy projekcyjne) i sporządzania diagnoz. kształt i dyspersja). (b) obrazu psychologicznego zaburzonego zachowania (tu osób cierpiących na psychozę afektywną). zakodowanie odpowiedzi na pozycje testowe wg jednoznacznego klucza) oddziela się od niewspółmiernie bardziej zło onych i wymagających określonych kwalifikacji merytorycznych. będzie mógł sformułować trafną (w sensie trafności wewnętrznej i zewnętrznej — por. prostych kwestionariuszy osobowości czy skal postaw) — przeprowadzenia samego badania i sporządzenia wstępnych obliczeń (np. kwestionariusze osobowości.) hipotezę diagnostyczną dotyczącą analizowanych zaburzeń zachowania pacjenta. osoba tworząca test psychologiczny nie musi za jego pomocą prowadzić badania naukowego czy diagnostycznego. skale postaw i wartości. i osobą potencjalnie odpowiadającą omawianym kryteriom jest psycholog. niestety. gdy studia psychologiczne (uniwersyteckie!) przygotowały go do rozumnego posługiwania się teorią psychologiczną oraz podstawowymi metodami statystycznymi. rozdz. u którego występują objawy psychozy afektywnej. Pesymiści powiedzą. dość mechaniczną czynność — w wypadku niektórych testów (np.

doświadczonego zawodowo psychologa. Zatem psycholog. I 1986. a jej „kon-I kurentka" Skala Inteligencji Stanford-Bineta w tempie: 1916. 4. w kompetencje dyplomowanego. Zresztą lista ta wymagałaby. np. testy inteligencji —jeśli chodzi o ich trafność treściową. określone autorytety uznają go za specjalistę do wy-[ konywania określonych wąskospecjalistycznych czynności zawodowych). a związanego z tym. czy specjalistycznym komisjom szkoleniowym PTP. — 1954. które powinien opanować psycholog (twórca czy u ytkow-I nik testu). 1960/1972. aby uwa ać się za osobę uprawnioną do po-| sługiwania się nimi w praktyce psychologicznej. nie sposób podać szcze-. Zbyt często wymóg standaryzacji . 1985b) uzupełnie-I nia o nowe treści i usunięcia treści zdezaktualizowanych (je eli miałaby to być bardzo szczegółowa lista). 1981 — WAIS-R. Jest to problem. a przynajmniej nie „wyposa ający" osoby. A jest to tylko jeden z warunków i to wcale i me najwa niejszy. nawiasem mówiąc.. przez zwrot: „odpowiednio przygotowany". 1966. które będą współdecydowały (z kim?) o wydawaniu odpowiednich licencji. która opanuje mechaniczną stronę stosowania testów. tak e brzemiennego w konsekwencje etyczne. po-I twierdzających opanowanie przez psychologa wymaganych umiejętności. e psychologowie w ró nych krajach posługują się nie tylko „swoimi" testami. ale jego I rozwiązanie mo emy pozostawić radom wydziałów. 1937. jako narzędzie diagnostyczne jakiejś dysfunkcji zachowania B. natomiast cytowane tu Standardy.(d) swoistych ograniczeń poszczególnych testów odniesionych do konkretnego problemu diagnostycznego. ustalającym treści programowe | studiów psychologicznych. czy wydając mu licencję uprawniają-I cą do wykonywania zawodu. e nie wystarczy się wyuczyć mechanicznie „poprawnego" (tak jak roli teatralnej wg tekstu sztuki) stosowania kilku czy nawet kilkunastu testów psychologicznych. ale tak e wykorzystują w praktyce badawczej 169 . e test X mo e być czułym detektorem jakiejś dysfunkcji zachowania A i być całkowicie nieprzydatny w innym postępowaniu diagnostycznym. 1974. [ treść pozycji testowych Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych była moderni-I zwana w tempie: 1939 — W-B I 1955 — WAIS. który chce skorzystać dla celów badawczych czy diagnostycznych z testu i psychologicznego.. i tylko psycholog odpowiednio przygotowany mo e w sposób odpowiedzialny przystąpić do konstrukcji oryginalnego testu psychologicznego czy do posłu enia się nim w celach: badawczym lub diagnostycznym. Wy ej starałem się dookreślić to. Jest bowiem na ogól tak.2. chodzi o to. gotowej listy zagadnień. co pewien czas (tak samo zresztą I jak np. procedury badania za pomocą testu psychologicznego jest traktowany jako jedyny warunek poprawnego stosowania testu. co rozumiem — w kontekście praktyki „testowania" — . Mówiąc inaczej. Oczywiście. który ma tak e swój cię ar etyczny (bo I wyposa ając kogoś w dyplom uniwersytecki. Adaptacja obcego testu Przejdźmy teraz do rozwa enia kolejnego problemu.

albo te — trzecie rozwiązanie — wykorzystując koncepcję testu X zbudować jego parafrazę (w sensie występującym u Drwala. Takie bowiem postępowanie jest niezgodne z zaleceniami 170 .. pod względem filologicznym. Nawiasem mówiąc. tak jak w przypadku testu oryginalnego. ale nieudolnie przeprowadzona. o niekiedy odmiennej tradycji kulturowej i innym stylu ycia (pomijam tu oczywiste ró nice wynikające z odmienności języka).. jedynie przetłumaczenia go z jednego języka na drugi? Nie. Lepiej więc zamiast nieudolnością zabiegów translacyjnych sprowadzać niezasłu oną krytykę na autora testu oryginalnego. których treść zbyt mocno odwołuje się do kontekstu historii. ale tak e — czy przede wszystkim — adaptacji kulturowej treści poszczególnych pozycji testowych (zwłaszcza takich jak: test „Słownik" czy test „Wiadomości" ze Skal Inteligencji Wechslera) oraz instrukcji adresowanych do osoby badanej. Z badań przeprowadzonych przez Wolińską i Drwala (por. operacji i obliczeń psychometrycznych i statystycznych. np. Wymagają tedy. Mo na postawić pytanie: Czy lepsza (trafniejsza) jest adaptacja kulturowa obcego testu. Ale ta odpowiedź wcale nie oznacza aprobaty dla takiej praktyki przyswajania polskiej diagnostyce psychologicznej obcych testów. podręcznika i treści pozycji testowych (z wprowadzeniem do niego niezbędnych kulturowo odpowiedników).i diagnostycznej testy skonstruowane w innym kraju. forgiving — «pobła liwy»)" (s. czy a parafraza. granica między poprawnie przeprowadzoną i podyktowaną przyczynami merytorycznymi trawestacją jakiegoś testu (zwłaszcza testu dotyczącego uzdolnień werbalnych) a jego parafrazą jest czasami trudna do ustalenia. podmianami pozycji. z zachowaniem w stanie nienaruszonym strony psychometrycznej (w tym — zachowanie oryginału norm. 1985. co wszyscy zaznajomieni z tematem zdają się wiedzieć. nie tylko przeprowadzenia prostych zabiegów translatorskich.dla niektórych przymiotników zaliczanych w oryginale do «negatywnych» wybrano polskie odpowiedniki w znaczeniu przychylnym (np: opinionated — «bezkompromisowy». 83). jak testy inteligencji. przykład: wersja włoska WAIS czy polska W-B I) jest niedopuszczalna. 1995). Niech za przykład takiego nie trafionego doboru posłu y zaczerpnięty z przywołanej pracy cytat: „. 1994) nad polskimi odpowiednikami ACL (Test Przymiotnikowy) wynika. Oczywiście. nie zwalnia to jej autora od przeprowadzenia. która sprowadzałaby się ii tylko do przeprowadzenia wiernego filologicznie przekładu z języka X na język polski (z oczywistymi w wypadku takich testów. rigid — «nieugięty») i odwrotnie (np. Drwal. geografii danego kraju. pytanie o kolory flagi USA w WAIS-R). skonstruować test wg własnego pomysłu teoretycznego i konstrukcyjnego. i wyszczególnionych w Standardach. wszystkich niezbędnych. „od początku". i przyswajanie obcego testu polegało na tłumaczeniu jego instrukcji. Dlatego te dość rozpowszechniona w Polsce (i nie tylko) praktyka polegająca na tym. literatury. niezale nie od tego czy jest to tylko transkrypcja. od poprawnego. w którym mają być u yte — nie będą przystawały do nowych warunków kulturowych. i dobieranie przez autorów polskich adaptacji odpowiedników pozycji oryginalnych mo e budzić zastrze enia co do trafności (w sensie odpowiedniości kulturowej).. tak jak przystawały w wersji oryginalnej. nie jest lepsza. Testy te — nawet po dokonaniu przekładu z języka oryginału na język kraju...

. e nawet CattelI Inwskie testy „neutralne kulturowo" czy „zredukowane kulturowo". pozostać tylko przy zaleceniu. (2) psychometryczny. s. B84-26) — testy te. nie są całkoI wicie wolne od wpływów kulturowych (reprezentuję tu stanowisko radykalnego I relatywizmu kulturowego). gdy — jak to syntetycznie ujęła Matczak (1994. standardy: Dl. t/w. te : Kostrzewski. aby teoria. I1 mianowicie skonstruowanie testów. mają funkcjoI nować na równi z testami rodzimymi.4 — obowiązek sprawdzania rzetelności i trafności testu po jego przekładzie na inny język. graficznym (na wzór testu Matryc I Ravena). pseudoadaptacjami są polskie wersje W-B I (wg: PTHP. por. gdy jak dotychczas na temat „wielkiej piątki" w polskiej literaturze psycho-| logicznej nie napisano prawie nic (jedynie: Jarmu . stopniu uzale nione będą od kontekstu kulturowego. Rozwa ając problem kulturowej adaptacji jakiegoś testu zagranicznego. niestety. normalizację testu to obowiązuje standard 13. culture-free. te rozdz. D2. nie związane / rzeczywistością (ce■hoje je niski poziom realizmu yciowego). 27-30. aby psycholog-praktyk (a głównie on będzie odbiorcą nowego testu) zapoznał się z teorią i jej praktycznymi implikacjami poprzez przestudiowanie. 1992). w którym. (APA. które miały ju kontakt (publikacje zawiera171 . ACL (wg: Ostrowska. literatury (nie dość. która stanowiła podstawę konstrukcji danego testu. MMPł (wg: Plu ek.. 75).). (5) świadomości społecznej. rozdz. 1995). to jeszcze trudno dostępnej). je eli nie zeroI wym. była znana jego nowym odbiorcom. lecz BCzej „zdolność do rozwiązywania abstrakcyjnych problemów" (to pierwszy zak|. Big Five). 1994. wymagają tak zło onych — i nie zawsze I kończących się pełnym powodzeniem — zabiegów adaptacyjnych. to zasadne wyI daje się to. culture-fair oraz culture-reduced test. 1985). Nie wystarczy tedy jedynie dokonać adaptacji kwestionariusza NEO-PI-R (Costa. na dodatek powstałe w kraju o odmiennych tradyI ejach kulturowych od kraju.. co zaproponował przed laty Cattell (1944. Nie da się obronić neutralności kulturowej testów Cattella. 1970). 1971 — WISKAD-MMPI). 4. a zatem nie mierzą inteligencji. jeśli chodzi o tzw. to jest on zobowiązany do jej upowszechnienia. D4. po przekładzie i adaptacji. WISC (wg: Kostrzewski. APA. Matczak. Je eli testy obcojęzyczne. 1985a. 20. Je eli tak nie jest. bardzo sztuczne. wielkiej piątki (ang. gdy i one są w ^fcmś stopniu „łatwiejsze" dla osób. które w jak najmniejszym.Standardów. 116) kwalifikacji zawodowych u ytkownika testu i (7) u ycia (o nich szeroko w I pkt. ale trzeba te przyswoić całe podło e teoretyczne i metodologiczne związane z I teoretyczną konstrukcją tzw. 1972). Takimi. 1(4) doświadczenia kulturowego osoby badanej. McCrae. Nie mo na bowiem. wskazanej w podręczniku oryginalnego testu. I jeszcze jedno. 20. Uwa am jednak I {podobnie jak: Jensen. a być mo e znajdzie się ktoś. Skonstruował on testy I inteligencji. próbując oderwać się od jakichkolwiek realiów kulturowych. kto zechce ten popularny kwestionariusz w Polsce wydać (bez „zaplecza" I teoretycznego nie będzie on wiele wart). musiI my rozpatrzyć konteksty: (1) teorii psychologicznej. autor adaptacji musi te zadbać o to. lak mi się wydaje.). (3) celu. oparte na materiale niewerbalnym. e obcojęzycznej. s. por. 1985b. dla osoby badanej. 1980. 1986). Wybrałem ten przykład. Ikgą się.

Wa ne jest te . Podsumowując to.jące ró norakie łamigłówki umysłowe. albo na rzecz dobrych parafraz. ale tak e jego bezpośredniego u ytkownika. kwestionariuszem A/W-Eysencka czy testem Rorschacha). stało się ze Skalą Inteligencji Wechslera-Bellevue (W-B I). e ma do czynienia z faktyczną adaptacją. wykorzystywanym do celów diagnostyki ró nicowej: norma versus ró ne postacie zaburzeń i chorób psychicznych oraz zaburzenie A versus zaburzenie B. które przyjął Wechsler. Praktyka badawcza pokazuje jednak. nie prezentować im na zajęciach owych pseudoadaptacji. proponuję. Wechsler. na rzecz albo testów w pełni naszego autorstwa. Co więcej. Trzeci zaś kontekst mo na powiązać z trafnością zewnętrzną. 4. wśród klinicystów testem osobowości. i stosunkowo często u ycie testu wykracza (i to niekiedy znacząco) poza pole zastosowań określone przez twórcę testu. Zauwa my jeszcze. Sądzę. stała się popularnym. (b) treści i (c) generalizacji (wnioskowania). skonstruowana jako metoda wyznaczania II. który związany jest ze zjawiskiem — nie zawsze kontrolowanym — rozprzestrzeniania się określonych testów (np. e problem ten mo na sprowadzić do rozwa enia trzech kontekstów: (a) celu. który powinien wiedzieć. co dotychczas napisałem na temat kulturowej adaptacji testów skonstruowanych z myślą o osobach władających innym językiem i dysponujących odmiennym od „naszych" badanych (i nas samych) doświadczeniem kulturowym.) z materiałem podobnym do testowego (to drugi zarzut). swoista moda na niektóre z nich w określonych latach — tak było z testami Witkina. por. e pierwsze dwa konteksty mo na odnieść do dwóch rodzajów. nowe zastosowania usuwają niekiedy w cień te. Przestrzeganie tego wa nego etycznie — nazwijmy go tak — standardu obowiązywać powinno nie tylko potencjalnego twórcę adaptacji jakiegoś testu zagranicznego (choć jego przede wszystkim). uprzednie doświadczenia testowe itp. gdy rozpoczynał swą „karierę" diagnostyczną. Tak np. nawet bardziej znanych i nęcących nas testów. jak to zostało opisane w podręczniku testowym. a nie tylko z jej namiastką.3. wa kim problemem. chocia i jemu nieobca była — zresztą pracował w szpitalu psychiatrycznym Bellevue w Nowym Jorku — idea klinicznego wykorzystania W-B I. a właściwie aspektów. Powstała te o wiele bogatsza literatura dokumentująca przydatność W-B 1 oraz WAIS/WAIS-R (podobnie WISC I WISC-R) do realizacji tych nowych celów (z punktu widzenia zało eń wyjściowych. Nale y sobie zdawać sprawę z tego. trafności: kryterialnej (diagnostycznej lub prognostycznej) oraz treściowej (wewnętrznej). 1939). które były przypisane testowi w momencie. e wska e 172 . która. aby ucząc studentów i szkoląc psychologów na kursach i studiach podyplomowych. jest zagadnienie stosowania testu zgodnie z intencją jego twórcy. Intencja twórcy testu a zakres jego rzeczywistych zastosowań Kolejnym. e „bezpiecznie" test psychologiczny mo e być stosowany tylko dokładnie tak. aby — je eli przekracza to nasze mo liwości — zrezygnować z pseudoadaptacji kulturowej.

Je-I eli jakiś test jest traktowany jako trafny treściowo dla określonego zawodu lub I grupy zawodów. osiągnięć szkolnych czy przydatności zawodowej. 1945. liczące po kilkadziesiąt pytań. gdy test ten powstawał.).. 1973.).4: . Zimmerman. a wielkość owego obcią enia (ang.testy WeI chslera czy Stanford-Bineta nie dają nale ytego pojęcia o koncepcji natury inteli-I gencji przyjętej przez ich twórców". 336): . Przy testach uzdolnień. Oczywiście te nowe kwestionariusze zostały prawidłowo opra-| cowane pod względem psychometrycznym oraz uzyskały teoretyczne oparcie w teoriach opracowanych przez ich twórców. bądź trzeba ją odtwo[izyć. Bardziej znane z nich to (por. nowe kwestionariusze.-8. nale y równie podać pełen opis czynności podejmowanych w danym zawodzie oraz informacje o ich I natę eniu i poziomie umiejętności. Rapaport i in. s. to przedstawiając dane o jego trafności. organizacji 173 . odnosząc ją | do modelu intelektu SOI Guilforda. i kiedy zosta! opracowany program tego przedmiotu" oraz w standardzie E12. 1984. 6. Mc Closkyego i Meehla. nale y podać. jak to zrobiła Hornowska (1993c) w przypadku skali WAIS-R. powstałych w warunkach całkowicie odmiennej. 1968. nie-I zmiernie wa na jest analiza kontekstu treści pozycji testowych. niesie z sobą niebezpieczeństwo uzyskania I przez badaną osobę wyniku obcią onego. Skala Jawnego Niepokoju (MAS) — Taylor. Skala Siły Ego (Es) — Barrona. która niezbyt I przystaje do owych „starych" treści. 1992. od naszej.. Owa teoria została wyra ona explicite (jak w I wypadku Kwestionariusza Temperamentu Strelaua — wersja podstawowa KTS i zmodyfikowana KTS-Z. Posłu enie się zna-I nym testem. I s. Drugi przykład dotyczy kwestionariusza MMPL Z wyjściowej wersji liczącej 504 pozycje powstały. 56). por. rozdz. który był aktualny wówczas. niezbędnych do ich wykonania" (APA. Wyraźnie zostało to ujęte I w standardzie El2. aktualnie realizowanego programu nauczania matematyki w I klasie X) z treścią jego pozycji odnoszących się do programu nauczania matema-I tyki. Frank.. sto-I sowanych w celach selekcyjnych (w szkolnictwie. 1992): Skala Lęku (A) i Skala Represji (R) i — Welsha. Nowe zastosowania jakiegoś testu psychologicznego nie mogą być sprzeczne zjego zało eniami teoretycznymi.3: „Jeśli w podręczniku testowym określa się związek pozycji I testowych z przedmiotem nauczania (lub innym — «źródłem treści»). Strelau. przemyśle. Woo-Sam. 1985a. Matkowski. Analiza treści testu jest szczególnie wa na. bias) I będzie funkcją niezgodności rzeczywiście badanych za pomocą testu osiągnięć I szkolnych treści (np. czy Skala Represji-Uwra liwienialfl-5) — Byrnea. modelu inteligencji płynnej i skrystalizowanej Callella-Horna.. gdy przystępujemy do adaptacji I narzędzia stosowanego w odmiennych warunkach kulturowych (rzecz jasna i języ^■arych) — zwłaszcza gdy chcielibyśmy adaptować któryś z testów osiągnięć I szkolnych.te najbardziej głośne opracowania: Rapaport. opracowanym pod kątem określonych treści w sytuacji. Przy ustalaniu trafności teoretycznej (a ta zawsze I powinna być ustalana) konstruktor testu odwołał się do określonej teorii psychologicznej (zapo yczonej lub własnej). Skala Odpowiedzialności Społecznej (Re) — Gougha.. gdy jak trafnie zauwa ył Stemberg (1985. Skala Statusu Społecznego (5f) — Gougha. wojsku itp.

. Pamiętajmy jednak. Normy testowe pokazują psychologowi zakres dopuszczalnych wnioskowań. Nie. przeprowadzona przez Hornowską i Paluchowskiego (1993) — Kwestionariusza Preferowanych Wartości Ogólnych. Śledząc rozwój polskiej diagnostyki psychometrycznej odnoszę wra enie. stenowa). badania rzetelności. np. które mo na sformułować na podstawie badania przeprowadzonego danym testem. <s. które mo e on przeprowadzić na podstawie uzyskanego przez osobę badaną wyniku. Nie mo na. czy któryś z testów przydatności zawodowej..szkolnictwa i nasycenia programów szkolnych (nie tylko z tak kulturowo obcią onych przedmiotów. ni przewidziane podręcznikiem testowym. tenowa. Osoba badana nie mo e być sensownie porównywana — z uwagi na uzyskany wynik (jego 174 . Z psychometrycznego punktu widzenia konstrukcja rewizji danego testu nie ró ni się od konstrukcji testu „starego" — por. gdy piszą: „. które nazywamy trafnością zewnętrzną. Nale y upewnić się.. Przystępując do interpretacji wyniku testowego i na jego podstawie do prób uogólniania (generalizowania) wniosków. i o ile zwraca się ju dostatecznie du o uwagi na stronę formalną konstrukcji testów (analiza pozycji z punktu widzenia ich trudności i mocy dyskryminacyjnej. rzecz jasna. czy — mimo i jest „kulturowo dopasowany" — nie obejmuje on takiego obrazu treściowego. konstrukcja norm z wykorzystaniem takich skal jak: centylowa. jak historia czy język i literatura) odmiennymi treściami. Wyraźnie podkreślają to autorzy Standardów. natomiast rzetelne nie są ipso facto trafne". Współczynniki rzetelności są związane z trafnością w sensie negatywnym. Trafność zewnętrzna testu informuje badacza o dopuszczalnym zakresie wniosków. i nale y skonstruować nowy test z powodu niezadowalającej trafności treściowej dotychczas stosowanego. przed u yciem testu. ale zawsze w takich sytuacjach trzeba sprawdzić co najmniej trafność treściową i rzetelność testu stosowanego w niestandardowych warunkach. lecz niewystarczającym warunkiem trafności. nierzetelne wyniki nie mogą być trafne. badania trafności kryterialnej. który ju nie przystaje do aktualnych wymagań instytucji edukacyjnych albo instytucji dobierających nowych pracowników pod kątem określonych uzdolnień i sprawności. e rzetelność testu jeszcze nie wyznacza automatycznie jego trafności. czy aktualna operacyjna definicja jakiegoś zawodu odpowiada tej. o tyle zbyt mało wagi przywiązuje się do analizy nowego testu w kontekście dwóch aspektów trafności — treściowego i teoretycznego. Kwestionariusza Znaczenia Ról Społecznych oraz Kwestionariusza Wartości Realizowanych w Rolach. Przykładem dobrze przeprowadzonych prac nad konstrukcją metody. zakazać posługiwania się testami psychologicznymi w innych. musimy rozwa yć nasze postępowanie w kontekście tego kryterium. tzn. 80). ale na ogół tylko diagnostycznej. umo liwiającej międzykulturowe badanie motywacji do pracy oraz podejmowania ró nych ról społecznych (z dobrze przeprowadzoną analizą treści pozycji testowych).rzetelność jest koniecznym.. Tak samo wa ne jest sprawdzenie. którą posłu yli się autorzy danego testu. W skrajnych wypadkach mo e się okazać. operacje psychometryczne przeprowadzone przy konstrukcji WA1S i WAIS-R. sytuacjach badawczych i diagnostycznych. jest polska adaptacja trzech testów wchodzących w skład Supertechniki badania wa ności pracy.

wyczerpujących informacji o teście. którymi powinien się legitymować psycholog biorący do ręki test psychologiczny. dla którego test został przewidziany". rzecz jasna. przekraczające 150 (por. (15)>. B. stosując metody ekstrapolacji (z wykorzystaniem równań regresji liniowej). za pomocą WAIS-R mo na w sposób statystycznie uzasadniony diagnozować iloraz inteligencji badanych osób. ACL czy WAIS-R i WISC-R. za pomocą którego przeprowadza się badanie? 4. C-30. Sattler.) poziomu rozwoju poza zakresem. J5.. stand. e w 4. Problem ten znalazł tak e swoje odzwierciedlenie w Standardach. ani z jakością danego testu psychologicznego jako narzędzia pomiarowego. gdy przyjmuje on postać profilu. 4. czyli: 45-150. Komu i w jakiej postaci psycholog mo e (powinien) udostępnić informacje o osobie badanej. Niektórzy psychologowie. i postępowanie takie. Prawa osoby badanej Problem ów mo na wyrazić w następujących szczegółowych pytaniach: 1. (i jak dotychczas ■tetnim) wydaniu Standardów. (15).. Jest to bardzo trudny problem. nie liczące się z ograniczeniami trafności zewnętrznej testu. przed badaniem lub po jego zakończeniu.2. stand. SiWerstein. standardy: J5. Czy mo na poddać badaniom testowym osobę bez jej zgody (lub zgody jej prawnych opiekunów)? 2. gdy wią e się bezpośrednio z relacją. tak z psychologicznego (jednostkowego). tab. je eli nie wykracza on poza przedział wartości: <średnia (100) 1-3 2/3 odchyl. Ostatni problem. opracowali tabele zawierające estymowane wartości II. w sytuacji badania psychologicznego (naukowego lub diagnostycznego) przeprowadzonego z wykorzystaniem testu psychologicznego. jak i ze społecznego punktu widzenia. 1963). je eli test swoim „zasięgiem" tej grupy (populacji) nie obejmuje.. kształt. mówić mo emy wówczas o takich jego właściwościach jak: poziom. W komentarzu do standardu J5. I tak. — por. Są to jednak tylko wartości szacunkowe i jako takie powinny być traktowane z du ą ostro nością. Czy osobę badaną nale y poinformować o celu badania i jego ewentualnych konsekwencjach dla niej? 3. 845-847) oraz ni sze od 45 (do 35) (por. który chciałbym tutaj poruszyć. przyczynia się do wytwarzania artefaktów i jako takie powinno być zaniechane. jest bodaj e najbardziej „etyczny". uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania testowego? 0 wa ności tych zagadnień mo e zaświadczyć to.wartość) lub jego strukturę. dyspersja — z określoną grupą odniesienia.1 I i J5. 1988.2 napisano wprost: „powa nym błędem interpretacyjnym jest ekstrapolowanie (podkr. jak w MMP1. przykładowo. J. wyodrębniono dotyczące tej problematyki stan175 . średnia (100) + 3 1/3 odchyl.4. ani z problemem kompetencji merytorycznych.. Osobiście uwa am. jaka zachodzi między psychologiem-! -u ytkownikiem testu z jednej strony a kilentem (osobą badaną) z drugiej. Czy osobie badanej nale y udzielić. Czy osobę badaną nale y poinformować o uzyskanym przez nią wyniku? 5. Nie jest on związany. s.

Informacja nie powinna być udzielana w języku „technicznym". aby nie popaść w konflikt ze standardem: 1. Psycholog nie mo e się powoływać na zbyt młody wiek osoby (np. Je eli dana osoba sama. ale ma tak e prawo do informacji o uzyskanym wyniku i jego interpretacji" (APA. a nie psycholog. Normuje to standard J2. jaki zachodzi związek między samym badaniem a realizacją oczekiwań tej osoby. Tak więc.2. 3. Nie ulega wątpliwości — por. jakie badany uzyskał w poszczególnych pozycjach testu" (s. które nie wymagają uzyskania przed badaniem zgody danej osoby na poddanie się badaniu testowemu: (a) gdy stanowi ono element postępowania regulowanego odpowiednimi przepisami prawnymi. J2. ale w taki sposób. o udziale w badaniu testowym decyduje sama osoba (lub jej prawny opiekun). Zdaniem autorów Standardów. (b) gdy jest ono przewidziane jako stały element organizacji edukacji i (c) gdy zgoda na poddanie się badaniu testowemu jest jednoznacznie zało ona w postępowaniu danej instytucji (np.3). 1985b. Takie są bowiem jej prawa. W poprzednim. czy te test inteligencji łub test badający jakieś aspekty zdrowia psychicznego). a zwłaszcza o treści jego pozycji i sposobie obliczania wyniku. J2. Według standardu 16. nale y udzielać w takim zakresie (m. 1985a.5. „osoba badana ma prawo nie tylko do informacji o celach badania.. W podo176 . standard 16. którą zamierza poddać badaniu testowemu. nie jest zdolna do świadomego udzielenia takiej zgody. zatytułowanego: Protecting the rights oftest takers („Ochrona praw osób badanych testami"). wydaniu. jego przewidywanego przebiegu oraz tego. W pozostałych przypadkach psycholog powinien poinformować daną osobę.1: „Badany (jego pełnomocnik lub opiekun) mają prawo poznać swoje wyniki oraz ich interpretacje. o jego konsekwencjach dla niej. Jl.1 (APA.1 dopuszcza się trzy sytuacje. nie było tego rozdziału.dardy (jest ich 10) w postaci rozdziału 16. s. s. 85) — i psycholog jest zobowiązany. uzyskać zgodę potencjalnej osoby badanej na poddanie jej badaniom testowym. (APA. Do niej nale y w tej sprawie ostatnie słowo. dlaczego chcielibyśmy je poddać badaniom testowym. mają obowiązek odpowiednio zabezpieczyć test". przed przystąpieniem do badania psychologicznego. s. a które stanowią jedynie dobre ich ilustracje) i w taki sposób. informacji o samym teście. tak te powinien udzielić jej wyczerpujących informacji na temat celu tego badania. przed podjęciem pracy w określonych zawodach: pilota. 80). e bez wyra enia przez nią zgody na udział w badaniach testowych nie będzie on mógł z nią takich badań przeprowadzić. kierowcy).in.1. Tak jak psycholog powinien uzyskać zgodę osoby. które nie występują w danym teście. w którym posłu y się on jakimś testem (nie ma znaczenia czy jest to „tylko" test badający opinię. dziecka). 80). Oczywiście. aby osoba badana (niepsycholog i niepsychometra) była w stanie ją zrozumieć. częściowo przedstawiono problem praw osoby badanej w pkt. przez dobór odpowiednich przykładów pozycji.. niedorozwój umysłowy czy chorobę psychiczną jako na czynniki usprawiedliwiające niepytanie się o zgodę na stosowanie testów psychologicznych. jak i autorzy testów oraz osoby rozpowszechniające.. J2. to powinna jej udzielić osoba będąca jej prawnym opiekunem lub ją reprezentująca. 1985a. 78): „Zarówno badający testami. J (standardy. Nawet małym dzieciom mo na spróbować wyjaśnić. mimo wszystko. W niektórych wypadkach powinno się równie udostępnić wyniki. J.

pkt.) — wywołać efekt nastawień inter-[ personalnych (dokładniej — efekt Golema). 1985b. Na-I le y jednak. z którymi zwró-się do psychologa itp. rodzaju [wadzen problemów. ale — jak Jardów. Normuje to standard J2. Jest to na pewno I lc rozm trudniejsze od sprawnego przepro-:nia samego badania testowego. nie nale y stwarzać okazji Ifc stygmatyzacji. dla których jakaś instytucja chce poznać charakterystykę psychologiczną danej osoby zapisaną w jej wynikach testowych. staje się ona punktem wyjścia do nieuprawnionych I generalizacji ( n ie zawsze w interesie osoby badanej)..2 i 16. s. 86). 1985a. Tak. aby osoba. które mają wystarczające kwalifikacje. potrafiła je poprawnie odczytać i podjąć adekwatne do nich decyzje dotyczące osoby badanej. wykonywanego zawodu. 86). czy inaczej.. I Racje. Wyniki przeprowadzonego badania powinny być udostępnione instytucji zlecającej jego przeprowadzenie (je eli rzecz jasna. np. Nie nale y tedy przekazywać surowych ■yników badania testowego II. 4.3 (APA. Przekazanie informacji będzie ■y tajer mniej «groźne» z punktu widzenia ochro-tajemnicy testu.. 3. Nale y te unikać po-j shigiuania się w orzeczeniu psychologicznym pojęciami. która będzie zapoznawała się z nimi. przekazywać „wynik przetworzony". 79-80): „Informacje o wynikach testowych powinny być przekazywane jedynie osobom. rozdz.ciekawość nie jest tu wystarczającym powodem. 1985b. ale. e jeśli przeprowadzimy )zmowę nieudolnie. iomu inteligencji. 80). muszą być racjami naprawdę . nale y jednak ■cc tesi zrobić wszystko. sposób postępowania iej hora m sytuacji musi być indywidualnie dopasowany i do charakteru informacji. 1985a. — „..4 (APA... Jak zapisano w Standardach. je eli lwie na wykorzysta się do tego osoby wykwalifikowane i ycz-ie nastawione U takie.. aby osoba. była ona do tego upowa niona). je eli wartość II ucznia znajduje się poni ej normy. Mówiąc inaczej. 80) i standard 16. odzieler Czy ielenie informacji o teście nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem Lgo zabezpiecze-go (por. i jest dla niej niekorzystna. to wito te mo emy wytworzyć u osoby badanej trwale negatywne ttwienie do udziału (dobrowolnego) w badaniach psychologicznych (i to nie tylko testowych). i do osoby badanej (jej charakterystyki Idasię osobowościowej.. Jest to zapewne oszczędna i wygodna forma opisu [wyników badania. podany w postaci zro-Izumiałej dla odbiorcy (nie jest on przecie psychologiem!).). [poziomi ma być przekazana.)? W jakiejś mierze tak. s. badanego ucznia wychowawcy klasowemu. wobec badanych" (s. aby ochronić tajem-testu. I a tak e innych badaczy (por. s. I ustawi Pamiętajmy i o tym. w takiej postaci.. które mają w języku co-| dziennym swoje dodatkowe znaczenia. merytorycznymi.bnym d duchu wypowiadają się standardy: 16. „Stosowanie skrótowych ety177 . s.nie ograniczając praw jednostki do która je: poznawania podstaw decyzji. Nie uwa am. jak sądzę. dla której są przeznaczone. Normuje to standard J2 (APA. Wyniki udostępniane nale y uzupełnić takimi wyjaśnieniami.6 HPA. Informacja ta mo e jednak — jak dowodnie wykazały wyniki I rozlicznych badań przeprowadzonych przez Rosenthala i jego współpracowników. potrafiła je poprawnie zinterpretować. aby je zinterpretować". aby nauczycielowi była potrzebna informacja o I wartości II ucznia. piszą autorzy Stan-rdów. na ogół. Nale y unikać pisania skrótowych diagnoz — operują nimi niektóre komputerowe wersje testów. a nie tylko wynikać z chęci zaspokojenia ciekawości czy zdobycia «rgumentów» przeciwko danej osobie". standard 15.: „.

fundamentalne pytania. Posiłkując się wydanymi przez APA (1985a. trzeba wyjść od specyfiki metodologicznej i psychologicznej. O ile postępowanie badawcze psychologa jest dość szczegółowo regulowane przez kodeksy etycznozawodowe. najwa niejsze (zdając sobie sprawę z tego. Trzeba te odpowiedzieć — to po drugie — na pytanie: kto mo e a kto nie mo e odpowiedzialnie (i sensownie) posłu yć się. starałem się udzielić jasnej odpowiedzi na te trzy. chocia nie mo e mieć adnego wpływu na to. 1985b) Standardami. 1985a. 5.kietek wią e się zazwyczaj z wartościowaniem. to zauwa y — będąc ju po lekturze niniejszego rozdziału — e poruszane tu zagadnienia odnosiły się do etycznego „zanurzenia" relacji psychologa z: (1) przedstawicielami ró norakich instytucji społecznych (relacja c).5. 178 . o tyle postępowanie diagnostyczne związane z wykorzystaniem testów psychologicznych nie jest tak szczegółowo przez te kodeksy omawiane. Uwagi końcowe W tym punkcie starałem się przedstawić.80). s. Odrębnym zagadnieniem poruszonym w pkt. 4.. Niestety. słowa.1. (2) studentami (relacja b). Podsumowanie Je eli Czytelnik zechce powrócić do rys. zamieszczonego w rozdz. 4. z konieczności w postaci skondensowanej. e jest to wybór subiektywny) etyczne aspekty związane ze stosowaniem w praktyce diagnostycznej (przede wszystkim) testów psychologicznych. terminu «opóźniony»). 5.. świadcząc określoną pomoc innemu człowiekowi (klientowi).. 5. Badający powinien precyzyjnie określić znaczenie stosowanych terminów (np. rodzice czy dziecko" (APA. jak to samo słowo będą interpretować sędzia. tego tak bardzo charakterystycznego dla psychologii (jako dyscypliny naukowej!) narzędzia poznania (jeszcze raz podkreślam — naukowego!) psychiki innego człowieka. testem psychologicznym. Trzeba tak e odpowiedzieć na trzecie pytanie: jak powinno a jak nie powinno wyglądać badanie testem psychologicznym (w tym pytaniu ukryte jest dodatkowe pytanie o zakres świadomego uczestnictwa osoby badanej w owym badaniu). Trzeba zatem odpowiedzieć na pytanie: co mo e być a co nie mo e być uznane za test psychologiczny — to po pierwsze. pochodzą często z języka potocznego i z tego powodu mogą być fałszywie interpretowane. była analiza etycznego kontekstu konstruowania oryginalnych i adaptacji obcojęzycznych testów psychologicznych oraz ich stosowania (kompetencje u ytkownika testów psychologicznych oraz prawa osoby badanej!). jakie są w tym wypadku u ywane. nauczyciel. Chcąc tedy poznać granice etycznego u ycia testu psychologicznego.

: A. . czyli teoria uniwrsyietu). do pkt. do pkt. J. Toeplitz Etyczne dylematy nauczania psychologii. XII.) Etyka zawodowa ludzi nauki. 2. Z. głównie do leelów przesiewowych.: Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. 4.: J. Pigoń (red. 3. Szczebel kursu naukowego. Goćkowski. Brzezińska Kształcenie psychologów: pytania o relację naucza-i jej wymiar etyczny. skupiająca się na kontrowersjach dotyiczących testów inteligencji wykorzystywanych przez ró ne instytucje. K. HesPodstawy pedagogiki (rozdz. S. Kontrowersje wokół ilorazu inteligencji — dobrze. to zalecam: do pkt. D. Ziman Społeczeństwo nauki. Seligman O inteligencji prawie wszystko.Jeśli chodzi o dalsze lektury. przystępnie napisana praca.

.

zmienne .problemy .hipotezy część II .

.

theoretical language). muszą one być w jakiś sposób powiązane — bezpośrednio lub pośrednio — z terminami obserwacyjnymi (etap 3. Przedstawia tę sprawę tak e Przełęcki (1966b). ekstrawersja. 1. } jakość ycia. Zaczniemy tedy niniejszy rozdział od zdefiniowania tego pojęcia oraz zaproponowania nowej klasyfikacji zmiennych. depresja. którym posługuje się ka dy psycholog-badacz. variable) jest jednym z podstawowych pojęć słownika. Są Itonp.4). inteligencja. lęk. proIcesu badawczego — por. Nie będę tu przedstawiał całej zło onej problematyki stosunku języka teorii do języka obserwacyjnego. i o których mówi sformułowany problem badawczy oraz hipoteza badawcza. dla opisu obserwowalnych rzeczy cz\ zdarzeń u ywa się w nim takich terminów. które oznaczają obserwowalne właściwości i relacje. przy wyjaśnianiu i przewidywaniu obserwowalnych zdarzeń. Tam I Czytelnik mo e zapoznać się te z ewolucją stanowisk. ego. Zmienne i ich operacjonalizacja 1. Wprowadzenie Drugi etap procesu badawczego (por. Natomiast w języku teorii u ywa się terminów. 1. która mo e być przydatna przy planowaniu badań empirycznych oraz analizie staRystycznej danych. które odnoszą I się do nieobserwowalnych aspektów jakichś obiektów czy właściwości zdarzeń. jakie zajmowali filozofowie I w tej kwestii. DocieI kliwy Czytelnik mo e sięgnąć do propozycji Carnapa na ten temat. observational language) i językiem teorii (ang. terminami teoretycznymi. które tworzą obraz przestrzeni zmiennych istotnych dla Y. potrzeba. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego. frustracja. które denotują obiekty fizyczne. gdy jest to zagadnienie zbyt zło one i trudne.4) związany jest z wyłonieniem przez badacza zmiennych. Pojęcie zmiennej (ang. autorytaryzm. ! Nietrudno podać przykłady terminów teoretycznych typowo psychologicznych. rys. Tutaj zaś zapoznam 183 . dobrostan psychiczny. popęd. 1959): językiem obserwacji (ang. Je eli chcemy posługiwać się takimi terminami jak wy ej przytoczone. rys. Inaczej. tzn. i w nauce posługujemy się dwoma językami (Carnap. który w swojej pracy (1959) poświęca sporo miejsca terminom teoretycznym psychologii.Rozdział 7. W języku obserwacji u ywa się terminów.

poczucie winy. połytomous variable). 1980) oraz Brzezińskiego (1976). poziom aspiracji. poziom aktywacji.. Pojęcie zmiennej Weźmy jako przykład taki termin. Jest to koncepcja Kmity (1973). jakimi są testy psychologiczne (mo na je traktować jako odmianę narzędzi kalibrowanych). Przykładem (b) jest „neurotyzm" — zmienna ta dla osób w populacji przyjmuje wiele ró nych (aczkolwiek ich liczba jest ogra184 .. 245). zwłaszcza socjologowie. trichotomous variable). s. lęk. poziom wykształcenia. która podaje kryteria. przy wprowadzaniu terminów teoretycznych. s. po czym mo na poznać. Tuchańskiej (1990) i Gaula (1990) — odwołuje się do tej szczególnej praktyki pomiarowej. aby uzasadnione było jego u ywanie w twierdzeniach nauk empirycznych. Kerlinger (1986. Psychologowie budują te wskaźniki wykorzystując do tego celu specyficzne dla swojej dyscypliny naukowej narzędzia pomiarowe. przyjmująca ró ne wartości dla takich „obiektów". inaczej: dychotomiczne (ang. nie. Uwa am ją za bardzo przydatną dla psychologów-badaczy i dlatego będzie tu ona dość szczegółowo zreferowana.Czytelnika z jedną z koncepcji metodologicznych.zmienna jest właściwością.. jak ludzie. posługują się wskaźnikami. inteligencja. neurotyzm. (1977. Jest to pewna właściwość. przyjęło się wyró niać: (a) zmienne dwuwartościowe. dichotomous variable).. to jest to zmienna (ang. są to: (c) zmienne trójwartościowe. 1965a. jakie obserwowalne fakty i procesy nale y dostrzec. 27): . po to. jak: „inteligencja". e przyjmuje ona ró ne (i co najmniej dwie) wartości. Je eli o danej właściwości mo emy powiedzieć. które przyjmują wartości ze zbioru trój elementowego (np. popularny system odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe: tak. Przykładem (a) mo e być zmienna „płeć". (b) zmienne wielowartościowe. aby mo na było orzec. nie wiem).. 2. Koncepcja operacjonalizacji zmiennych psychologicznych opracowana przez Hornowską (1986) — i nawiązująca do ustaleń Nowaka L. czy zachodzi czy te nie zachodzi zjawisko oznaczane przez termin. inaczej: trychotomiczne (ang. jakim się posługujemy (Nowak S. Ze względu na wielkość zbioru. inaczej: politomiczne (ang. Stosunkowo często psychologowie posługują się jeszcze zmiennymi. variable). aby powiedzieć. Tak więc zmiennymi są na przykład: płeć. gdy przyjmuje ona tylko dwie wartości: „mę czyźni" i „kobiety". która przybiera ró ne wartości". Tak definiuje zmienną np. ekstrawersja. Przedstawiciele nauk społecznych. z którego dana zmienna przyjmuje wartości. jakim powinien odpowiadać dany termin teoretyczny.

gdy spełnia opisane wy ej oba warunki. gdy ^■ da z zapytanych przez badacza osób mieści się w jednej z wymienionych ka-I tcgorii [ (b) zmienne ilościowe (ang. Mówiąc inaczej dana zmienna jest ciągła. humanistyczne. WISC-R. dla jakichś celów. „wzrost". 1993. tzn. którymi są wyró nione ■y ej zmienne ciągłe. zmienne ^■bowościowe mierzone za pomocą skat kwestionariuszy 16 PF-Cattella. czy II (powy ej 100 oraz 1 równe i poni ej 100). continuous variable). takie jak II mierzone skalami Węch■n {WPSI-R. kobieca) jest zmienną jakościową. nie wierzący) jest zmienną jakościową. rolnicze). . które jednak badacz.niczona) wartości. Ht czas reakcji. aby była ona: (1) podziałem wyczerpującym. Podobnie zmienna politomiczna wyznanie religijne (wartości: katolickie. 400). przy czym wartości te nie są ograniczone do zbioru dyskretnego (por. Zmienna jest ciągła. S-B FE). to jest to zmienna I dyskretna. inne wyznania. mógł on w ten sposób potraktować zmienną „wzrost" przez wyró nienie tylko dwóch jej mo liwych wartości: wysoki (powy ej 170 cm) i niski (równy i poni ej 170 cm). je eli zbiór jej wartości tworzy kontinuum i je eli poj między dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej mo liwe jest znalezienie trzeciej wartości (Wolman. kategorialne (ang. discrete variable). prawo-| fcne. przyrodnicze. „płeć" czy „typ wykształcenia" (w sensie: medyI czne. techniczne. 1973.ACL-Gougha. Je eli pomiędzy dwiema I sąsiednimi wartościami zmiennej nie występuje trzecia wartość. ekonomiczne. a więc. itp. Odró nia się zmienne dychotomiczne. qualitative. MMPl-i ■icKinleya i Hathawaya. (b) zmiennych dyskretnych (ang. s. aby ka dy I element znalazł się tylko w jednej klasie. WAIS-R) czy Stanford-Bineta (np. a I tak e te zmienne politomiczne. Jak wiadomo (por. Przykładowo. które w naturalny sposób przyjmują tylko wartości ze zbioru dwuelementowego (jak wspomniana „pleć": mę czyźni-kobiety). Zwykło się jeszcze wyró niać: (a) zmienne jakościowe. 185 . 1975. aby obejmowała łszystkie elementy objęte jej zasięgiem i (2) podziałem rozłącznym. Nowakowska. wartości GSR — zmienne zoperacjonalizowane za pomocą wy^■daryzowanych testów psychologicznych. categońcal variable). sprowadził do postaci dwuwartościowej (określać je będę mianem zmiennych zdychotomizowanych). gdy dla ró nych osób z populacji mo e ona przyjmować ró ne wartości. quantitative variable). I s. W tym sensie zmienną ciągłą jest np. Mówimy te o: (a) zmiennych ciągłych (ang. Zmienna dychotomiczna „płeć" (wartości: I nyska. np. od zmiennych de facto wielowartościowych. Ziembiński. Taką zmienną jest np. W praktyce badawczej psychologowie zwykli podciągać pod I pojęcie zmiennych ilościowych — obok takich ewidentnie ilościowych zmiennych. 234-239). Przykładem (c) jest wspomniany ju system odpowiedzi na pytania kwestonariusza osobowości. 118). I do których zaliczamy wcześniej przez nas wymienione zmienne dychotomiczne. od klasyfikacji wyImga się. które są — z punktu widzenia logiki — klasyfika-I cjami. s. ewangelickie.

między którymi relacja S nie zachodzi. są dowolnymi klasami abstrakcji.. pomiędzy którymi nie zachodzi wyjściowa relacja S." nie zachodzi pomiędzy tymi osobami. Symbolem [X] Q oznaczamy klasę abstrakcji ze względu na relację Q wyznaczoną przez element x. które są równointeligentne (cecha „inteligencji" przysługuje im w tym samym stopniu). to relacją częściowo porządkującą ten zbiór mo e być relacja S: „bycia bardziej inteligentnym ni . w jakim ka dej osobie przysługuje cecha „inteligencji" — od osoby najmniej inteligentnej do najbardziej inteligentnej. która jest przeciwsymetryczna i przechodnia w tym zbiorze. Zachodzi ona między tymi przedmiotami. Klasy abstrakcji stanowią podzbiory (grupy) osób. Relacja „bycia bardziej inteligentnym ni . gdy dla ka dego x ze zbioru Z. i jest ona zwrotna. Je eli chodzi o relację Q. gdy nie jest tak. Ogólnie określamy pojęcie klasy abstrakcji w sposób następujący.3. Zachodzi między nimi relacja nieodró nialności Q.. Mamy tedy dla ka dego elementu y nale ącego do zbioru U: ye [x] Q =xQy\ co czytamy: y nale y do klasy abstrakcji [x] Q wtedy i tylko wtedy. 1974.". Je eli U jest na przykład zbiorem osób. zakłada się.. Niech x nale y do U (pamiętajmy. Zbiór ten jest częściowo uporządkowany przez relację 5. ile mo na w nim wyró nić jednolitych (homogenicznych) podzbiorów elementów. Mo na więc w zbiorze U wyró nić przedmioty. które są równointeligentne. Między elementami ka dej takiej grupy nie zachodzi wyjściowa relacja „bycia bardziej inteligentnym ni . gdy ani osoba x nie jest bardziej inteligentna od osoby _v. i Z. s. Wobec tego mamy: ZjS'Zj wtedy i tylko wtedy. ale nie jest spójna.".. e dany jest zbiór przedmiotów U (np. którym dana cecha przysługuje w tym samym stopniu. Konstrukcja mnogościowa zmiennej ilościowej Załó my (Nowak L. symetryczna i przechodnia w zbiorze U. Porządkuje ona zbiór osób wg stopnia. Reasumując. Między tymi przedmiotami zachodzi natomiast relacja nieodró nialności Q pod względem S: xQy wtedy i tylko wtedy. e dzieli ona rozwa any zbiór U na klasy abstrakcji. która jest stosunkiem „równointeligencji". Jest więc Q relacją równościową w tym zbiorze. oczywiście. W danym zbiorze mo emy wyró nić tyle ró nych klas abstrakcji. Oznaczmy symbolem A zbiór klas abstrakcji od relacji Q. Na zbiorze A dana jest relacja wyprzedzania generalnego 5'. relacja 5 zachodzi między przedmiotami nale ącymi do ró nych klas abstrakcji. e xSy i nie jest tak.. O relacji Q powiemy. e ySx. dwie osoby x i y są równointeligentne wtedy i tylko wtedy. relacja Q zachodzi między elementami nale ącymi do tej samej 186 . ani osoba y nie jest bardziej inteligentna od osoby x. gdy y jest równointeligentny z *-em). e jest na nim określona relacja równościowa Q). Podzbiory te są. rozłączne (nie mają elementów wspólnych) i w sumie dają zbiór U. Niech Z. osób). i dla ka dego y ze zbioru Zj jest: xSy... 9-10). gdy y jest równy x-owi pod względem Q (w naszym przykładzie.

Z4 mo na przyporządkować następujące liczby: 71.1.7. natomiast elementy pod/bioru R to miary zmiennej. 4. oczywiIście. Uwa ny Czytelnik dostrzegł zapewne. uporządkowana. to ^(x)=5(y). 187 . NoLaka (1974). Nie jest ona. Ilustracja zachodzenia na zbiorze U relacji 5' i Q sy abstrakcji.Zi. Zamiast liczb mo na im przyporządkować określone słowa lub dowolne znaki graficzne. Funkcję określoną na zbiorze przedmiotów i przybierającą wartości w zbiorze R nazywać będziemy funkcją skalującą (s) zbiór przedmiotów U. Sche^cznie przedstawia to rys. Przyporządkowanie liczb klasom abstrakcji musi spełniać tylko jeden warunek: ró nym klasom muszą być przyporządkowane ró ne liczby np.S'Zj. Rodzinę klas abstrakcji A uporządkowaną przez relację wyprzedzania generalnego S' nazywać będziemy zmienną ilościową wtedy i tylko wtedy. który jest uporządprzez relację mniejszości (<). Uq. i w przypadku zmiennych jakościowych konstrukcja mnogościowa jest bardzo prosta. Spróbujmy bowiem uporządkować klas\ abstrakcji ze względu na relację „nale enia do tej samej płci"). gdy Z. 15. zachodzi: j(^)<^0') wtedy i tylko wtedy. zaś relacja 5' zachodzi między samymi klasami abstrakcji. e dla ka dego x nale ącego do zbioru Z { i dla ka dego |y nale ącego do zbioru Z. y ze zbioru U: je eli x i y nale ą do Z. Niech dany będzie podzbiór R zbioru liczb rzeczywistych. klasom: Z . Jest to konstrukcja wzorowana na konstrukcji wielkości podanej przez L. 7. Spełnia ona warunek: dla dowolnych x. 1. .1. gdy nie ma to sensu. O zmiennej jakościowej mo emy mówić po prostu jako o rodzinie klas abstrakcji od jakiejś relacji równościowej lup. Klasy abstrakcji składające się na zbiór A to wartości zmiennej. relacji „przynale ności do tej samej klasy społecznej". gdy istnieje taki podzbiór liczb rzeczywistych R uporządkowany przez relację mniejszości < waz funkcja skalująca 5.

mo emy je porangować. (d) ilorazowej (stosunkowej). o najwy szej samoocenie itd. jakie przyjmują zmienne dla tych obiektów. wg wysokości samooceny. e je eli traktujemy zmienną wy szego typu ni porządkowy jako porządkową. S. wg stopnia przychylności postawy wobec Kościoła. Mo emy zatem nie tylko stwierdzać równość lub ró ność obiektów pod danym względem. Zmienne porządkowe pozwalają na uporządkowanie obiektów wg wartości. uporządkowanie słabsze (częściowe): A^B^C^D^E. Taką zmienną jest np. B. przy czym najwy szą rangę mo e otrzymać osoba o najbardziej przychylnej postawie wobec Kościoła. W szczególności nie miałoby sensu stwierdzanie. Osoby mo emy uporządkować np. S. D. wskazuje dopuszczalne przekształcenia matematyczne oraz określa jakie statystyki. Zmienne nominalne określa się mianem zmiennych jakościowych. a ze słabszym. Poza tym. E to mamy: uporządkowanie silniejsze (całkowite): A<B<C<D<E. miary korelacji i testy statystyczne mo na stosować. „płeć". (b) porządkowej. e osobie A dana zmienna nominalna X przysługuje w wy szym stopniu ni osobie B. Całą populację osób mo na rozdzielić na tyle grup. i nie wolno nam orzekać 188 . e jakieś dwa obiekty są jednakowe. Zmienna ta przyjmuje dla ka dej osoby z populacji jedną z dwóch wartości. jakie mo na na zbiorze wartości danej zmiennej przeprowadzać. musimy te zgodzić się na to. Mówiąc inaczej. i mo emy stwierdzić. Przyjęło się określać nazwą skali pomiarowej typ zmiennej. Oto krótka charakterystyka czterech typów zmiennych. ale tak e wskazać. 5-elementowy: A. porządkowe. gdy zbiór obiektów uporządkowany jest przez relację przeciwsymetryczną: „<". Zmienne nominalne pozwalają nam tylko na pogrupowanie obiektów (osób) wg wartości. przy czym mogą to być dwojakiego rodzaju uporządkowania: silniejsze (całkowite) i słabsze (częściowe). Musimy jednak pamiętać.4. interwałowe i ilorazowe Zbiór wartości zmiennej przyjmuje postać jednej z czterech skal wyró nionych przez Stevensa (1951. Typ skali określa nam podstawowe operacje empiryczne. C. Mo na te rangowanie przeprowadzić w odwrotnym kierunku. gdy jest on uporządkowany przez relację antysymetryczną „**'. jakie przyjmują zmienne dla tych obiektów. Stevensa klasyfikacja zmiennych: nominalne. któremu z obiektów A i B zmienna porządkowa X przysługuje w wy szym stopniu. wg wysokości II. 1959): (a) nominalnej. (c) interwalowej. czy te ró ne. nic więcej nie mo emy ju o nich powiedzieć. ile wartości mo e dana zmienna nominalna przyjmować. Je eli zbiór obiektów jest np. Jest to całkowicie obojętne. Z silniejszym uporządkowaniem mamy do czynienia wtedy. pod względem wartości jakie przyjmuje dla nich zmienna nominalna.

2). i 11. .nic o dystansie dzielącym dwie osoby. Je eli traktujemy zmienną „wzrost" jako porządkową. 11. W rozdz. dla których zmienna X przyjmuje ró ne wartości. dependent 189 . Zmienne stosunkowe {iłorazowe) pozwalają dodatkowo na stwierdzenie. 18.3 oraz 11. która jest przedmiotem naszego badania. Je eli porównujemy ze sobą dwie osoby pod względem wieku. z jakiego typu zmiennymi mamy do czynienia w badaniu empirycznym. Większość zmiennych psychologicznych to. Więcej informacji na temat klasyfikacji skal pomiarowych wg Stevensa znajdae Czytelnik u Choynowskiego (1971a) i Blalocka (1975 — pod kątem zastosowań technik statystycznych) — e ograniczę się tylko do prac dostępnych w j. e jedna osoba jest starsza od drugiej. e dana zmienna jest de facto zmienną ilorazową. jak [ np. to skoro mamy Jana o wzroście 180 cm i Piotra o wzroście 150 cm.). to mo emy powiedzieć nie tylko. której związki z innymi zmiennymi chcemy określić (wyjaśnić) nosi nazwę zmiennej zale nej (ang. czas reakcji Bardzo wa ne jest zdawanie sobie sprawy z tego. i temperatura ciała A równa 40°C jest większa o 10°C od temperatury ciała B równej 30°C. gdy zmienna „wiek" jest zmienną ilorazową. To. e jest starsza otyłe to a tyle lat. wyró niając dwie klasy osób: „wiek równy i poni ej 25 lat ycia" i „wiek powy ej ■5 lat ycia". Musi zdecydować. i jako taka będzie występowała w badaniu. Z ró nych powodów badacz mo e ją potraktować jako zmienną nominalną. e Janowi zmienna „wzrost" przysługuje w większym stopniu ni Piotrowi. Zmienne operacjonalizowane za pomocą standaryzowanych skal testowych (np. jako jakiego typu będzie je traktował.wiek". polskim. zmienne porządkowe. Zmienne interwałowe i zmienne iłorazowe to zmienne ilościowe. Jest tak. e natę enie zmiennej X dla obiektu A jest k razy większe ni natę enie tej zmiennej dla obiektu B. i Jan jest wy szy od Piotra. Zmienne — zale ne i niezale ne. ale jeszcze mo emy powiedzieć. rys. 10. Klasyfikacja zmiennych ienna.1. Inaczej. 5. nie oznacza. 2 razy. Zmienną ilorazową jest te np.. II) mo na traktować jako zmienne interwałowe (na ten temat patrz rozdz. dychotomiczną. 10. Wrócimy jeszcze do tego zagadnienia przy omawianiu problemu operacjonalizacji zmiennych. e jest starsza np. Mo emy zatem powiedzieć. Zmienne interwałowe pozwalają ju na stwierdzanie o ile natę enie zmiennej X dla obiektu A jest większe (mniejsze) od natę enia zmiennej dla obiektu B. przy przedstawianiu ró nych współczynników korelacji i testów istotności respektuję przedstawiony tu podział skal pomiarowych (por. jedyne co mo emy stwierdzić to to. Po wyłonieniu wszystkich zmiennych i ich zdefiniowaniu badacz musi określić ich typ. co najwy ej.

nale ą zmienne kontekstu psychologicznego badania. a „poziom aktywacji organizmu" zmienną niezale ną. sposób przeprowadzania pomiaru zmiennych przez badacza itp. status motywacyjny osoby badanej. wskazówki sugerujące hipotezę badawczą. Wracając do powy szego przykładu moemy obok poziomu aktywacji organizmu wyró nić jeszcze jedną zmienną niezale ną-główną. Przykładem. lęk przed oceną. inne słabiej. Zmienną zale ną będziemy oznaczali symbolem Y. od których ona zale y. Pierwsza obejmuje te zmienne.) — oczekiwania interpersonalne badacza. bodaj e najbardziej charakterystycznych dla badań psychologicznych. Zmienne te będą miały interferencyjny wpływ na zale ność. 4. takie jak: nastawienie osoby badanej do badacza. Zmienne zakłócające dzielą się na dwie klasy. które oddziaływają na Y słabiej. aprobata społeczna.variable). Je eli pytamy: „Jaka jest zale ność poziomu wykonania zadania od poziomu aktywacji organizmu?". jak: „prawdopodobieństwo subiektywne osiągnięcia celu". Jedne silniej. wiedza osoby badanej o celu badania. albo inaczej mówiąc: „nie są skorelowane" z aktem badania empirycznego. Przykładowo. co mo e mieć wpływ na czas reakcji. a zmienną niezale ną symbolem X. nazywać będziemy zmiennymi niezale ny mi-uboczny mi i oznaczać je przez X". Natomiast zmienne. Zmienne niezale ne z ró ną siłą oddziaływają na zmienną zale ną Y. Określimy je mianem zmiennych niezale nych-zakłócających (Z). a mianowicie „poziom trudności zadania". taką zmienną mo e być indywidualna tolerancja osób badanych na zmiany ciśnienia atmosferycznego. Je eli chodzi o zmienne niezale ne-zakłócające. i w trakcie badania na zmienną zale ną Y będą oddziaływały jeszcze inne zmienne niezale ne. Do tych zmiennych. które niekiedy występują. a niekiedy nie. które na nią oddziaływają noszą nazwę zmiennych niezale nych (ang. która wią e zmienne wa ne ze zmienną zale ną. to „poziom wykonania zadania" jest zmienną zale ną. których oddziaływania na Y badacz nie mo e przewidzieć. mo e być sposób odczytania wskazania przyrządu pomiarowego (dokładniej: chodzi tu o to. independent variables). Natomiast te. Pamiętajmy jednak. które są „wewnętrzne" względem sytuacji badawczej. Natomiast do zmiennych niezale nych-ubocznych zaliczyć mo emy takie zmienne. które najsilniej oddziaływają na Y nazywać będziemy zmiennymi niezale ny mi-głównymi i oznaczać je przez X8. Są jednak takie zmienne niezale ne zakłócające. Te. Mo na zatem uporządkować zmienne niezale ne wg siły ich oddziaływania na zmienną zale ną Y. Ich wpływ na zmienną zale ną jest „niespecyficzny". które są niejako „na zewnątrz" sytuacji badawczej. w pierwszym przypadku. Zmienne niezale ne główne i uboczne to zmienne wa ne (W) dla danej zmiennej zale nej Y. to część z nich występuje zawsze ilekroć występują pozostałe zmienne niezale ne istotne dla Y. temperatura pomieszczenia. Druga klasa zmiennych zakłócających obejmuje te zmienne. Są to zmienne. pod jakim kątem badacz patrzy 190 . są to zmienne będące „pochodną" wchodzenia badacza z osobą badaną w interakcję (o nich traktuje rozdz. „wartość nagrody otrzymanej po wykonaniu zadania" czy „pobudliwość emocjonalną". albo inaczej: „są skorelowane" z aktem badania empirycznego.

e badacze borykają się z problemami wynikającymi z działania I zmiennych niezale ny ch-zakłócających i nie zawsze są w stanie kontrolować. Pierwszy rodzaj zmiennych określamy mianem zmiennych niezale nych-zakłócających uniwersalnych. 54). Rozró nienie dwóch rodzajów zmiennych niezale nych-zakłócających ma du e znaczenie przy eliminowaniu ich wpływów na Y. ból głowy osoby badanej. Przykładem w drugim przypadku mo e być zmęczenie. których wpływu na Y badacz nie jest w stanie uwzględnić w danym badaniu. Klasyfikacja zmiennych niezale nych istotnych dla zmiennej zale nej Y 191 . ■961.na skalę przyrządu — oczywiście je eli nie jest to przyrząd o odczycie cyfrowym). Te zmienne niezale ne-uboczne. które odpowiadają naszemu podziałowi zmiennych nie zale ny ch-zakłócających na uniwersalne i okazjonalne (Bohm. Zmienne te wraz ze zmiennymi niezale nymi-zakłócającymi tworzą ogólniejszą klasę zmiennych niezale nych-nie kontrolowanych (AO. s. Nie jest to zresztą rozró nienie typowe tylko dla psychologii. W fizyce mówi się o błędach systematycznych i przypadkowych (losowych). a drugie mianem zmiennych niezale nych-zakłócających okazjonalnych.2. 7. wpływ wszystkich zmiennych niezale nych-ubocznych nale ących do przestrzeni zmiennych niezale nych istotnych dla Y. w konkretnym przypadku (na skutek trudności natury technicznej). Natomiast zmienne niezale ne-główne i pozostała część zmien- Zmienne niezale ne istotne dla Y zakłócające zmienne raezale ne ?: /»"'6 zmienne niezale ne uboczne kontrolowanej nie skorelowane z aktem badania empirycznego (nie kontrolowane) skorelowane z aktem badania empirycznego kontrolowane nie kontrolowane uniwersalne okazjonalne kontrolowane nie kontrolowane kontrolowane nie kontrolowane fes. określać będziemy mianem zmiennych niezale nych-ubocznych nie kontrolowanych. Często jest tak.

129) — niektóre z predykatów teoretycznych powiązane są w taki sposób z predykatami obserwacyjnymi. JC 3..Jednak e — argumentuje Kmita (tam e. 129) dzieli na dwie klasy: (1) klasę terminów matematyczno-logicznych. Inaczej natomiast przedstawia się sprawa sprawdzalności zdań zawierających predykaty teoretyczne. ilu argumentowy jest dany predykat. (2.. noszą nazwę zmiennych niezale nych-kontrolowanych (K). W sumie.. zmienne niezale ne-główne. dla większej przejrzystości..... Pierwsze zaczerpnięte są z określonych dyscyplin formalnych.2. Liczba występujących terminów jednostkowych (liczba argumentów) określa nam. które te ustalają ich znaczenie. Zdania zawierające predykaty obserwacyjne nie nastręczają na ogół problemów związanych z ich sprawdzaniem empirycznym. predykat występujący w zdaniu: „Kowalski jest neurotykiem" mo emy zapisać jako: „x jest neurotykiem". Zapis ten wskazuje.. Kmity) Wszystkie terminy występujące w twierdzeniach nauk empirycznych (a więc i w psychologii) Kmita (1973. 39). i mamy do czynienia z predykatem jednoargumentowym oraz wskazuje miejsce..) podklasę terminów jednostkowych. e umoliwia to orzekanie predykatów teoretycznych przy pośrednim oparciu się na danych doświadczenia (. s.. których wpływ na Y w danym badaniu badacz uwzględnia. (2.1. Zasady wprowadzania terminów teoretycznych do nauk empirycznych (wg J. 7. i argumenty oznacza się literami: x. Natomiast drugie są charakterystyczne dla określonych dyscyplin empirycznych. w które nale y „wpisać" dany termin jednostkowy (Kmita... .Tak więc. w których języku ustala się ich znaczenie.) predykaty teoretyczne.2. 6.) predykaty obserwacyjne. Są one sprawdzalne. Przyjęto się... s. z czy te JC . 192 . Z kolei terminy deskryptywne dzieli się tak e na dwie podklasy: (2. Denotują one bowiem cechy bądź relacje nieobserwowalne.. Wyra enie. s.2.) podklasę predykatów1. Je eli chodzi o terminy jednostkowe to muszą one (warunek sprawdzalności hipotez badawczych) denotować konkretne obiekty fizyczne. x2 .)". Nie mo na zatem ich wypowiadać opierając się bezpośrednio na obserwacji. przedstawiony został w formie graficznej. Omówiony wy ej podział zmiennych. W odniesieniu do predykatów mo emy wyró nić dwa ich rodzaje: (2.1... 1973. y. na rys..2. które wraz z n terminami jednostkowymi tworzy zdanie nazywa się predykatem. zmienne niezale ne-uboczne i zmienne niezale ne-zakłócające tworzą zbiór zmiennych niezale nych istotnych dla Y.. (2) klasę terminów deskryptywnych..2...nych niezale nych-ubocznych.

gdy dany predykat teoretyczny nie ma powiązań z predykatami obserwacyjnymi.Ą[(6'v) —> T(x)Y' wynika logicznie zdanie: .Przytaczanym przez Kmitę przykładem.. e w ramach dyscypliny empirycznej. są predykatami teoretycznymi pierwszego rzędu. „u x-a występuje przyspieszone tętno". predykatu teoretycznego jest: tyx doznaje uczucia strachu".t-a występuje wzmo one bicie serca". która stanowi — zgodnie z wiedzą psychologiczną — wy-j starczający warunek doznania przez nią uczucia strachu. s. Jest tedy — pisze Kmita — zdanie «A[S(*) —> T(x)]» potwierdzoną hipotezą Hydrologiczną. e zdanie: . gdy byłyby to twierdzenia niesprawdzalne.. „u x-a wilgotnieje skóra dłoni". 131). są to obserwacyjne korelaty uczucia strachu. e podmiot doznaje uczucia strachu i zdaje sobie z tego sprawę nie wystarczy. gdy taka samoobserwacja nie spełnia warunku intersubiektywności. s. Często mamy do czynienia z predykatami teoretycznymi wy szych rzędów. „społeczeństwo". moc predyktywną (od ang. Zastosujmy oznaczenia: S(x) — predykat obserwacyjny orzekający o dowolnej osobie. np. aby uznać przytoczony tu predykat za obserwacyjny (na mocy introspekcji)? Nie. które charakteryzują sytuacje obserwowalne wywołujące uczucie strachu.A[5(x) -> T(x)]" (tam e. to doznając uczucia strachu | objawi symptomy (obserwowalne!) scharakteryzowane przez predykat T(x). frx posiada duszę nieśmiertelną". Przez T(x) oznaczamy jeden (albo całą koniunkcję) z I predykatów obserwacyjnych: „u . z drugiej zaś strony — twierdzenia w rodzaju «A(x doznaje uczucia strachu —> u x-a występuje wzmo one bicie serca n u x-a występują przyspieszone uderzenia tętna n u x-a wilgotnieje skóra dłoni)» (w następniku występują predykaty obserwacyjne) — predykat teoretyczny «x doznaje uczucia strachu» powiązany jest z predykatami obserwacyjnymi" (tam e.A[5(x) —> U(x)]" jest i twierdzeniem psychologii. e znajduje się ona w takiej obserwowalnej sytuacji. Warunek mocy predyktywnej nakładany na predykaty teoretyczne wią e się — jak to z samej nazwy wynika — z pojęciem j przewidywania. Dla objaśnienia tych związków wróćmy do naszego przykładu pre-I dykatu teoretycznego: „x doznaje uczucia strachu". Dany predykat teoretyczny T mo e wystąpić w hipotezach badawczych danej dyscypliny empirycznej E tylko wtedy. W przypadku. gdy posiada na jej gruncie tzw. Czy — mo e ktoś zapytać — to. U(x) — predykat teoretyczny . „osobowość". jest schematem tautologicznym. e 7\x). prognoza). nie mo na go u yć w twierdzeniach syntetycznych danej dyscypliny empirycznej. jest ona zrelatywizowana wyłącznie do samowiedzy danego podmiotu znajdującego się w określonym stanie psychicznym.. które jest twierdzeniem psychologii: „A[U(x) -» 7"(*)]". 130).* doznaje uczucia strachu". Mo na zatem napisać zdanie. e gdy znajdzie się ona I w sytuacji scharakteryzowanej przez predykat S(x). znane są twierdzenia. „Otó dzięki temu. Jak wiemy. Ze zdań: tt\[S(x) —> U(x)]" |i. e S(x) mo emy przewidzieć. jaką stanowi psychologia. pozwalającą twierdzić o danej osobie «a».jc jest ekstrawertykiem". Przyjmujemy. prediction — przewidywanie. Krócej: stwierdzając. gdy wyra enie: A\J{x) -^ g(x)] n A[g(x) -> h(x)] —>A \J[x) —> h(x)]. Tak więc w odniesieniu do 193 . Podobnie: . „postawa i-a jest prospołeczna" itp. czy z ich abstrakcyjnymi przekształceniami.

Predykat teoretyczny T. (2) gdyby z koniunkcji Z v wstawić w miejsce predykatu U(x) jakiś inny.przeprowadzonego tu rozumowania dotyczącego osoby «a» przewidywanie ma następującą budowę logiczną: albo: Okres warunkowy: . (jest to przykład czysto umowny.J^[U(x) —*■ T(x)]'\ Z drugiej zaś strony. i : (1) z samego Z^nie wynika logicznie T(a). gdy adne twierdzenie psychologiczne o zapisie (2) nie mo e być zdaniem analitycznym).. e: 194 . s. .. Wtedy drugi człon koniunkcji Z v wynikałby z drugiego członu koniunkcji Z v . gdy pierwsze są zdaniami analitycznymi. e ma on tę właści wość. którą określać się będzie mianem mocy predyktywnej). a pierwszy człon koniunkcji Z v wynikałby z Z v . e T{a). potwierdzony empirycznie okres warunkowy . (2) S(a) -> U(a). Wobec tego koniunkcja (oznaczona symbolem Zv): . nierównoznaczny z nim predykat U\x). x„) takie.[S(a) —> U(a)] n [U(a) —> T(a)]" nie jest zdaniem analitycznym. Poniewa predykat U'(x) ma szerszą denotację ni predykat U{x). Nie mielibyśmy więc gwarancji. co okres warunkowy . e termin jednostkowy „a" jest terminem pierwotnym oraz. przy czym są to jego wyraenia pierwotne) istnieją dwa predykaty obserwacyjne (z uwagi na E): flxi. Uogólniając powy sze rozwa ania Kmita (tam e. a tak nie jest. okres warun kowy: . e ten pierwszy ma większy zakres zastosowań przy przewidywaniu z u yciem innych ni S(x) i 1\x) predykatów od predykatu U(x).A[U(x) -* 7"( JC )]".. Zatem jeden ze składników koniunkcji Z JJ nie jest zdaniem analitycznym. e dysponuje terminami jednostkowymi nazywającymi wszelkie indywidua swego uniwersum.A[U'(x) —> T(x)]" przekazuje „swą własną akceptację empiryczną" okre sowi warunkowemu: . e z tego Z v .JS(a) -)T(a)" te musiałby być zdaniem analitycznym.-. 132) zauwa a. s. JC„) oraz g(xu x2. W szczególności Z v wynikałoby z Z v ... gdy wynikający z niej logicznie okres warunkowy: .A[U'(x) —» T(x)]" pozwala — po dołączeniu odpowiednich zdań analitycznych — na przewidywanie tego sa mego. aby przeprowadzić powy sze przewidywanie (tzn.(przy nierównoznaczności predykatów U(x) i U'(x))..i zdania (2). Dalej Kmita (tam e. Tak więc sprawdzaniu empirycznemu podlegają tylko drugie człony koniunkcji Zu i Z V . 133-134) pisze tak: . gdy: (1) w języku J (w którym zakładamy. -. x2 . to w świetle powy szych danych nale ałoby uznać. występujący w języku J systemu wiedzy empirycznej E. Z jednej strony. więc mamy prawo przypuszczać. posiada na gruncie E moc predyktywną wtedy i tylko wtedy. e to nie predykat U(x) ale co najwy ej predykat U'{x) stanowi niezbędne ogniwo w przewidywaniu S(a) tego.wynika Z v .i ze zdania (1). e ka dy obiekt indywidualny wyposa ony jest w termin tego typu)... to otrzymałoby się zdanie Z V : Gdyby okazało się. gdyby zda niami analitycznymi były: (1) U(a) —> U\d). i U(x) jest niezbędny.JS(a) -*7\a)" ma charakter syntetyczny (zakładamy.

. ......" W przypadkach predykatów teoretycznych wy szych rzędów ich powiązanie i odpowiednimi predykatami obserwacyjnymi jest nieraz bardzo skomplikowane i uzale nione od ró nych znaczeń. i w określonych przypadkach z pewnością. komunikuje «coś więeej» ni same warunki początkowe: nie jest I z nimi równoznaczne.... a2. a n ) r\ Z T gdzie Z T symbolizuje zaakceptowane w ramach E zdanie języka J zawierające predykat T... .. e odnośne zdanie Z T zawiera predykat teoretyczny T. a 2 . .. Pojęcie wskaźnika — wskaźniki rzeczowe i definicyjne Wyjdźmy od definicji zaproponowanej przez S... pojawienia się lub stopnia intensywności bądź faktycznie jest wykorzystane jako przesłanka. a n terminów jednostkowych denotujących obiekty obserwowalne..A[f (*!. (3) nie istnieje w J taki predykat T'... I. e stwierdzenie (jej) istnienia.. 135): „Moc predyktywna predykatów teoretycznych nie tylko gwarantuje sprawdzalność hipotez........ które — gdy występują w I hipotezach badawczych — przesądzają z góry na „nie" ich sprawdzalność.. 165): „Wskaźnik zdarzenia (własności) Z to takie zdarzenie (taka własność) W...... w których one występują.... d) Zj wynika z Zr. 7....... . na przykład.......... a n )...... wynika zdanie \g(a h a 2 . które będziemy nazywali w dalszym ciągu I warunkami początkowymi — znaczy to. Spróbujmy bowiem. nale y do E..... s. .. x„)] nale y do E. c) z koniunkcji (niekontradyktorycznej)/(fli... pokazać takie powiązania dla predykatu I teoretycznego: ITv ma duszę nieśmiertelną". Metoda zaproponowana przez Kmitę pozwala na wyrugowanie z języka danej dyscypliny empirycznej takich terminów teoretycznych... x„) - ^ g(xu x2.. e nie wynika ono z samego zdania Z T oraz — e koniunkcja/(a].. bądź zasadnie nadaje się na przesłankę wnioskowania.. a n ) n Z T nie jest zdaniem kontradyktorycznym w J... Je eli bowiem przewidywane zdania obserwacyjne nie wynikają wyłącznie ze zdań obserwacyjnych typu:/(ai..... jakie nadaje się tym terminom.. ... a n ) z zastrze eniem. I dalej (tam e... z koniunkcji f(a h a 2 . . ale ponadto zapewnia ona ich niezbędność. a„) n Z T wynika g\a u a 2 . a 2 .... a n ).. Wskaźniki 7..... z określonym prawdopodobieństwem lub 195 . gdy I nie mają te predykaty teoretyczne odpowiednich powiązań z predykatami obserwa■Ęjnymi. e spełnione byłyby jednocześnie nastę pujące warunki: a) T' jest nierównoznaczny w J z T t b) zdanie Z r powstałe z Zj przez zastąpienie w nim predykatu T predykatem T' na wszystkich pozycjach zajI mowanych przez 7". a przy tym: (2) dla dowolnej n-tki a u a 2 .. s.. x2.1. Nowaka (1985..

Natomiast zdanie (b) wprowadza własność A jako wskaźnik własności B i własność nie-A jako wskaźnik własności nie-B (Pawłowski T. i przedmiot ten posiada cechę W. a które jako takie traktowane być nie mogą (na ten temat piszę w pkt.przynajmniej z prawdopodobieństwem wy szym ni przeciętne wystąpiło zdarzenie (własność) Z'. i wskaźnik musi być zawsze „czymś". 1969. A[A(x) = B(x)l (7. je eli zachodzi A(x) to zachodzi B(x) i je eli nie zachodzi A(x) to nie zachodzi B(x). 1965a. Z powy szych definicji wynika. 247): „cecha W jest wskaźnikiem posiadania cechy Z przez przedmiot P. lub te wy szą od przeciętnej szansę posiadania cechy Z przez nasz przedmiot". s. T. (7. T. e x został przebadany kwestionariuszem osobowo196 . e x ma własność W pociąga za sobą to.1) (co czytamy: dla ka dego x. co da się zaobserwować. zmienną nieobserwowalną jest neurotyzm.. i posiada on cechę Z lub te . e ma własność C. najczęściej jest nieobserwowalne (chocia mo e być tak e obserwowalne). kwestionariusza) ujęty liczbowo w postaci sumy punktów obliczonej wg specjalnego klucza. czyli indicatum. bądź więcej. Określone zdanie mo e wprowadzać bądź jeden wskaźnik. natomiast zjawisko (cecha) wskaźnikowane. które stwierdza zachodzenie jakiegoś związku między wskaźnikami i indicatum.. sposób udzielania odpowiedzi na pytania kwestionariusza M/Y-Eysencka (lub innego. je eli x ma własność A. 176): A[A(x) -> B(x)). Niech dalej A(x) oznacza. I tak. Zdanie to czytamy: dla ka dego x. (7. je eli x posiada własność A to x posiada równie własność B). je eli na podstawie tego. I tak — własność A jest wprowadzona przez zdanie (a) jako wskaźnik własności B. Zdanie. podobnego. 177) podaje zapis zdania wprowadzającego taki wskaźnik: \{A(x)^[W(x)^C(xm. to fakt. określającego. wskaźnikiem — charakterystyczny dla osoby obdarzonej wysokim natę eniem tej cechy. Pawłowski (1969) nazywa zdaniem wprowadzającym wskaźnik. Związek ten mo e mieć charakter bezwyjątkowej lub statystycznej regularności.). 8. mo emy orzec. Pawłowski (tam e. gdy zachodzi między nimi określony związek. na przykład. s. Najczęściej wskaźnikami zmiennych osobowościowych są wyniki uzyskane przez osoby badane w kwestionariuszach osobowości. W wersji dla cech posiadanych przez jakiś przedmiot mamy następującą postać definicji (Nowak S.2) (co czytamy: dla ka dego x. albo inaczej: dla ka dego x A(x) jest równowa ne B(x)).3) Zdanie to wprowadza koniunkcję własności A i W jako wskaźnik własności C. które odpowiedzi osoby badanej uwa ane są za diagnostyczne (czyli ujawniające występowanie w niej cechy neurotyzmu). Jakieś zjawisko czy cecha mo e być wskaźnikiem innego zjawiska (cechy) wtedy i tylko wtedy. i cecha W pociąga za sobą określoną. s.

. e stwierdzenie ich zachodzenia byłoby równie kłopotliwe.fci A.1). Zauwa my. Nie sposób niekiedy ominąć tę trudność. Związek łączący wskaźnik z indicatum mo e mieć charakter związku albo I (a) naturalnego. To czy x-owi I przysługuje własność B.3) sprawiłoby. Zdanie (7. czy te nie. Zdania wprowadzające wskaźniki mogą przyjmować postać: (a) implikacji. Pierwszy zaleca wprowadzenie tych dodatkowych warunków do sformułowania wskaźnika w taki sposób. Praktykowane są dwa sposoby omijania wy ej sygnalizowanych trudności (tam e. i Jednak przy stosowaniu tego sposobu uzyskanie przez osobę badaną w kwestionariuszu osobowości jakiegoś wyniku jest co najwy ej wskaźnikiem probabilistycznym danej zmiennej osobowościowej. e cechuje ją określona samowiedza. z jaką wskaźnikowi towarzyszy indicatum. je eli wprowadzi się behawiorystyczną charakterystykę tych i warunków. C(x) niech oznacza. e sens terminu B oraz kryteria jego stosoI walności zostały wcześniej ustalone i to niezale nie od terminu A. jaki występuje w: Nowak L.1) traktujemy jako postulat znaczeniowy. e rozumie treść pytań. Nie da się jednak w ten sposób scharakteryzować wszystkich warunków. I niezale nie od terminu A. e x ma określoną cechę osobowości C. Je eli potraktujemy je jako twierdzenie j empiryczne. 178).3) nie stanowi pełnego sformułowania wskaźnika własności C Milcząco zakłada się tu wiele zało eń idealizujących (w sensie. pozwalająca zgodnie ze sianem faktycznym udzielić odpowiedzi na pytania kwestionariusza osobowości. to termin A ustala zna■tzenie terminu B (ustala kryteria stosowalności terminu B). e niebranie pod uwagę dodatkowych warunków zmienia częstość. Wreszcie. Stąd niska wartość pewnych wskaźników zmiennych osobowościowych. Wprowadzenie jednak powy szych warunków do zdania (7. (2) pod względem charakteru związku. s.3) jako pełnego sformułowania wskaźnika własności C. który nie zmuszałby do dołączania do wskaźnika nieobserwowalnych zmiennych psychologicznych. Jest to — w pewnym stopniu — mo liwe. ustalonego kryterium stosowalności terminu B. e x uzyskał w tym kwestionariuszu osobowości A wynik W. W drugim przypadku zdanie I to jest postulatem znaczeniowym (ustala ono sens indicatum za pomocą wskaźPowróćmy jeszcze raz do zdania (7. 1980). albo (b) umownego. (c) zale ności probabilistycznej. ocenia się na podstawie owego wcześniej. których konstrukcja nawiązuje do badań kwestionariuszowych. to zakładamy przy tym. Nie trzeba więc odwoływać się do behawiorystycznej charakterystyki warunków. 197 . W(x) niech oznacza. Związki zachodzące między wskaźnikiem a indicatum ró nią się: (1) pod I względem struktury logicznej. mówiących o tym. co stwierdzenie zachodzenia indicatum. e osoba badana ma otwartą postawę wobec badania. Ró nicom tym odpowiadają równowa ne im ró nice dotyczące zdań wprowadzających I wskaźniki. ■b) równowa ności. W pierwszym przypadku zdanie wprowadzające wskaźnik jest twierdzeniem empirycznym (prawdziwym lub fałszywym — w I zale ności od jego zgodności ze stanem faktycznym). Drugi sposób zaleca zaniechanie wprowadzania owych dodatkowych warunków i traktowanie zdania (7. Je eli I jednak zdanie (7.

7. na przykład. wskaźnikiem empirycznym stanu temperatury jakiejś osoby mo e być wysokość słupka rtęci w termometrze. s. chocia to.Je eli zdanie wprowadzające wskaźnik jest twierdzeniem empirycznym. (c) Wskaźniki inferencyjne. gdy: (1) wskaźnik W nie jest definiensem (albo inaczej: nie wchodzi do definicji) indicatum Z. e ma wypieki na twarzy. e błyszczą jej oczy. ma spocone ciało itp. W cytowanej tu pracy T. wskaźniki empiryczne to takie wskaźniki „przy pomocy których teza o zachodzeniu pewnej korelacji między wskaźnikiem a zjawiskiem przezeń wskazywanym jest tezą empiryczną. Wskaźnikiem jest tu definiens danego zjawiska wskazywanego Z. W niektórych przypadkach dobór wskaźników wią e się jednocześnie z podaniem definicji indicatum. gdy zdanie wprowadzające wskaźnik jest ustaleniem terminologicznym. Klasyfikacja wskaźników (wg S. Pawłowski (tam e. Nierespektowanie tego podziału mo e być źródłem wielu błędów. Mówiąc ogólnie.2. (b) Wskaźniki definicyjne. czy owa osoba ma podwy szoną temperaturę mo na stwierdzić na podstawie tego. Pawłowskiego Czytelnik znajdzie bardzo wnikliwą analizę przykładów obu rodzajów wskaźników. (a) Wskaźniki empiryczne. Tak. Wtedy bowiem związek łączący wskaźnik W z indicatum ma charakter związku empiry cznego. którego znaczenie zostało wcześniej. Jednocześnie liczba wyborów w teście socjometrycznym jest definiensem definiowanego terminu „pozycja społeczna jednostki w grupie". Oto ich krótka charakterystyka. Nowaka) jest obserwowalne. Zaletą tego typu wskaźników jest to. 181) proponuje nazwać rzeczowym. Nowaka) Stefan Nowak (1965a) wyró nił trzy typy wskaźników w zale ności od charakteru indicatum oraz typu związku łączącego wskaźnik z indicatum: (a) empiryczne. O inferencyjnym wskaźniku W zjawiska Z mówi my wówczas. Na przykład. 249). to sam wskaźnik nazywać będziemy definicyjnym. W takich przypadkach S. W przypadku. 198 . (c) inferencyjne. liczba wyborów uzyskanych w teście socjometrycznym przez osobę badaną jest wskaźnikiem pozycji społecznej tej oso by w grupie. rozstrzygalną na drodze obserwacyjnej" (tam e. Rozró nienie wskaźników na rzeczowe i definicyjne jest bardzo wa ne. (b) definicyjne. i znacznie łatwiej stwierdzić ich występowanie ni wystąpienie obserwowalnego indicatum. to sam wskaźnik T. No wak mówi o wskaźnikach definicyjnych. niezale nie od W ustalone. Mówimy o nich wtedy. s. gdy indicatum (czyli zja wisko wskazywane Z — w terminologii S.

257) „z pewnym zło onym konstruktem cechującym się tym. Stosunkowo często badacze posługują się wskaźnikami mieszanymi. „sposób od ywiania się". i : (1) pewne jego elementy mają charakter obserwowalny. „wy datki na wycieczki". Natomiast wskaźniki definicyjne S. s. W przypadku „czystych" wskaźników inferencyjnych termin oznaczający wskaźnik zjawiska Z nie wchodzi do jego definicji. (d) empiryczno-inferencyjno-definicyjne. Jest to przykład wskaźnika zewnętrznego. (b) definicyjno-inferencyjne. Na przykład wysoka pozycja socjometryczna nie wchodzi do treści pojęcia „wysokiej samooceny" (tam e. Oto ich krótka charakterystyka. przy czym te elementy obserwowalne są wskaźnikami inferencyjnymi elementów nieobserwowalnych. Zdarza się.).poziom konsumpcji" (tymi elementami są np. gdy stanowi jego definicję cząstkową (wchodzi do indicatum). składających się na taką zmienną teoretyczną. a jednocześnie zachowania te wchodzą do definicji terminu „pobudzenie emocjonal ne" (obok innych elementów nieobserwowalnych. i wskaźnik W. Z zachowa nia się pacjenta wnioskujemy — na przykład — i jest on pobudzony emocjonalnie. (a) Wskaźniki empiryczno-definicyjne. Jest to jednocześnie wewnętrzny wskaźnik definicyjny poziomu konsumpcji. a o jego wystąpieniu wnioskujemy (inferujemy) z tego. 253). gdy albo stanowią całość indicatum (gdy są definicjami pełnymi). Nowak traktuje jako wewnętrzne. s. 199 . wcho dzi do definicji tego zjawiska. i wystąpił wskaźnik W. z którego wystąpienia inferujemy zajście jakiegoś zjawiska wskaźnikowego Z (indicatum). albo do niego wchodzą (gdy są definicjami cząstkowymi). którego są wskaźnikami. „sposób ubierania się"). Mamy więc do czynienia — jak pisze S. jak . hipotetyczną zmienną (nieobserwowalną). Indicatum jest więc jakąś ukrytą.(2) indicatum Z nie jest obserwowalne. procesów myślo: wych. w której termin będący wskaźnikiem jakiejś zmiennej jest wobec poszcze gólnych skorelowanych ze sobą elementów. składających się na tę zmienną (zmien ną syndromatyczną — gdy jest ona określona przez syndrom składających się na nią elementów). Nowak (tam e. jak przebieg. Wskaźniki empiryczne i inferencyjne S. tak jak pozostałe elementy tej zmiennej). zaś inne nie. obserwowalne następstwa (tam e. Stefan Nowak wymienia cztery kategorie takich wskaźników: (a) empiryczno-definicyjne. (c) empiryczno-inferencyjne. Posiadanie przez x-a samo chodu jest zewnętrznym wskaźnikiem empirycznym wobec ka dego z syndromu skorelowanych ze sobą elementów. (b) Wskaźniki definicyjno-inferencyjne. Nowak włącza do ogólniejszej klasy wskaźników zewnętrznych wobec indicatum. gdy nie wchodzą one do indicatum. s. percepcja otoczenia itp. ale posiadającą określone. Badacze spotykają się niekiedy z taką sytuacją. zewnętrznym wskaźnikiem empirycznym. 254). ale jednocześnie wobec samej zmiennej jest wewnętrznym wskaźnikiem definicyjnym (stanowi jej definicję cząstkową..

Wobec tych uczuć wynik uzyskany przez tę osobę jest wskaźnikiem inferencyjnym. jakie prze ywa ona w trakcie modlitwy. Wówczas dany wskaźnik (wynik w kwestionariuszu) pełni obok funkcji empirycznych i inferencyjnych (patrz wy ej) tak e funkcje definicyjne (wchodzi do indicatum i sta nowi jego definicję cząstkową). wszystkie (lub prawie wszystkie) osoby wydzielone z populacji przez wskaźnik posiadały cechę przezeń wskazywaną. która regularnie uczęszcza do kościoła. e jest to osoba. które cechują się tym. to mamy prawo przypuszczać. bez względu 200 .(2) ale i jedne i drugie składają się łącznie na całość zjawiska oznaczanego przez nasz konstrukt zło ony. Owe powiązania określa on mianem mocy rozdzielczej wskaźnika.3. a tym samym do podniesienia wartości prognostycznej wskaźnika. aby np. Jednocześnie mo na na ich podstawie wnioskować o wielu innych zjawiskach. Mówiąc inaczej chodzi o to. Bywa. i mają powiązania korelacyjne z du ą liczbą innych zmiennych. Wobec tych zachowań wysoki wynik w skali postaw jest. wynik pozwalający ją określić jako bardzo wierzącą i praktykującą. a tak e w części V) przyczynia się m. które mo na na jego podstawie wywnioskować. obejmuje się jednym pojęciem. do podwy szenia wartości korelacji między wskaźnikiem i indicatum. albo związków probabilistycznych. e związki łączące wskaźnik z indicatum mogą mieć charakter albo związków bez wyjątkowych. aby w zakresie skonstruowanego przez niego wskaźnika znalazły się tylko określone indicata. Je eli osoba badana uzyskała wysoki wynik w Skali Po staw Wobec Kościoła Thurstone'a i Chave'a. i elementy obserwowalne są wówczas wskaźnikami definicyjnymi tego zło onego konstruktu. z tym. Spróbujmy teraz — pod tym kątem — spojrzeć na wskaźniki empiryczne. in." (c) Wskaźniki empiryczno-inferencyjne. Weźmy pod uwa gę następujący przykład. którą dysponu jemy — o uczuciach. Są takie zmienne.. Rozpatrzmy sytuację. Stefan Nowak wyró nia trzy rodzaje statystycznych powiązań między wskaźnikiem empirycznym i zjawiskiem przezeń wskazywanym. wskaźnikiem empirycznym. Moc rozdzielcza wskaźników empirycznych Wspomniałem ju . Na podstawie wyniku uzyskanego przez tę osobę mo na tak e wnioskować — opierając się na wiedzy teoretycznej. 7. zdejmuje nakrycie głowy przed krzy em itp. W naukach społecznych (a więc i w psychologii) w zasadzie posługujemy się takimi wskaźnikami. (d) Wskaźniki empiryczno-inferencyjno-definicyjne. Tutaj stosunkowo łatwo jest obliczyć stopień statystycznej zale ności między obserwowalnym indicatum i obserwowalnym wskaźnikiem. które ze zmiennymi przez nie wskazywanymi łączą związki statystyczne (probabilistyczne). w której badacz zainteresowany jest tym. 8. jak nietrudno zauwa yć. e pewne zachowa nia skorelowane z wysokimi wynikami w jakimś kwestionariuszu oraz stany. jego definicjami cząstkowymi. Doskonalenie narzędzi badawczych (piszę o tym w odniesieniu do narzędzi psychologii w pkt.

Oczywiście. której przedmiotem jest ta właśnie dziedzina wiedzy. by wyodrębnić z danej populacji wszystkie osoby neurotyczne. badaczowi mo e zale eć na tym. więc do grupy będą tak e włączane osoby de facto nie posiadające cechy neurotyczności. Na przykład. fizyka. W takim przypadku mówimy po prostu o mocy rozdzielczej (MR) danego wskaźnika: 201 . s. Takim. Ten typ mocy rozdzielczej nazywa S. i wskaźnik ten nie wyodrębnia z populacji du ej liczby uczniów. Badacz jednak zainteresowany jest tym. Mo e on w tym celu skonstruować odpowiedni kwestionariusz osobowości — na przykład na wzór kwestionariusza MPl Eysencka — za pomocą którego będzie wyodrębniał osoby posiadające cechę Kurotyczności. Musimy przy tym zdawać sobie sprawę z faktu.5): 1SP- Często badacze są zainteresowani tym. przy zastosowaniu takiej strategii w wyró nionej przez badacza grupie znajdzie się du o . N(W) — liczba przedmiotów wydzielonych przez wskaźnik. Nowak mocą odrzucenia (MO) danego wskaźnika W (na podkreślenie tego. Powy sza strategia oparta jest na zasadzie maksymalizacji prawdopodobieństwa: p~I/~W. ile osób nieneurotycznych wejdzie do grupy wyodrębnionej przez wskaźnik. by w grupie znalazło się jak najwięcej osób neurotycznych. by dany wskaźnik jedncześnie maksymalizował moc zawierania i moc odrzucania. czyli j— u ywając zapisu symbolicznego — na maksymalizacji: pI/W (tam e. i chodzi tu o odrzucenie wszystkich nie-/) i i zapisujemy go w postaci wzoru (7. dobrym wskaźnikiem powodzenia w przyszłych studiach z danej dziedziny wiedzy jest zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca w olimpiadzie. z powy szego punktu widzenia. Mo na bowiem tak skonstruować wskaźnik W. Poniewa nie jest to narzędzie doskonałe. Nowak mocą zawierania (MZ) danego wskaźnika W i zapisuje go w postaci wzoru (7. np. Ten typ mocy rozdzielczej nazywa S. gdy liczby przedmiotów: (N(IW) i N(W)) są takie same. bez względu na to.t-ów nie posiadających cechy neurotyczności. którzy nie brali udziału w olimpia: dzie. więc ju stosunkowo niewysoki wskaźnik tej cechy uzyskany przez jt-a w kwestionariuszu osobowości będzie traktował jako wskaźnik posiadania przez x-a cechy neurotyczności.Ina to. aby w jego granicach znalazły się wszystkie (lub prawie wszystkie) przedmioty posiadające dane indicatum.00 wtedy. Współczynnik MO przyjmuje wartość maksymalną 1. ile osób posiadających daną cechę nie wejdzie do grupy wydzielonej przez wskaźnik. Taka strategia doboru wskaźników oparta jest na zasadzie maksymalizacji prawdopodobieństwa zajścia indicatum (/) ze względu na zajście wskaźnika (HO. by — mówiąc inaczej — był w maksymalnym stopniu skorelowany z indicatum. Mo emy te przy konstrukcji wskaźnika kierować się całkowicie odmienną zasadą.4): i gdzie: N(IW) — liczba przedmiotów posiadających dane indicatum w ramach zakresu wyró nionego przez wskaźnik. 267). a mogą okazać się — w przyszłości — dobrymi studentami.

Prostokąt środkowy. Moc rozdzielcza wskaźników empirycznych — na przykładzie dwóch wskaźników: W. mocno zacieniowany. gdy przeprowadzamy klasyfikację opierając się na jednym wskaźniku. by w jednej grupie znalazły się wszystkie (lub prawie wszystkie) osoby posiadające cechę C (i wyłącznie lub prawie wyłącznie te osoby).. tym większą moc rozdzielczą ma nasza bateria wskaźników". Przy dokonywaniu klasyfikacji za pomocą dwóch wskaźników mo emy postępować tak jak pisze S. a w drugiej wszystkie (lub prawie wszystkie) osoby nie posiadające cechy C. wskazywane przez baterię wskaźników W\ i W 2 jako posiadające indicatum (/) —. bądź go nie posiadające (-/).MR = R IW (7.00. Tak się to przedstawia. i W2 wskazują to samo indicatum (/). Mo na to wyrazić schematycznie..)■ Im mniejszy jest ten obszar nieoznaczoności. oba wskaźniki W.. gdy MO = 1. MR — osiąga wartość maksymalną 1. oraz W2 Oczywiście. s. Z zagadnieniem mocy rozdzielczej wskaźników definicyjnych i inferencyjnych Czytelnik mo e zapoznać się w cytowanej tu pracy S. 296-270): „(.3 Rys. Nowak (tam e. 7. W takim przypadku najlepszy jest wskaźnik o maksymalnej mocy rozdzielczej MR. 202 . nie zacieniowane prostokąty przedstawiają jednorodne grupy osób. obejmuje osoby bądź posiadające indicatum (/). drugi o maksymalnej MO i tym samym uzyskać dwie grupy ró niące się od siebie maksymalnie (ze względu na nasze mo liwości badawcze) częstością występowania indicatum. czyli posiadające cechę ~C (i wyłącznie lub prawie wyłącznie te osoby). Poza zasięgiem obu wskaźników znajdzie się wówczas pewien mniejszy lub większy zakres rzeczywistości stanowiący «obszar nieoznaczoności*. 7. Nowaka.6) gdzie: RJW — stopień korelacji indicatum ze wskaźnikiem.3. w paragrafie pt: Zagadnienie mocy rozdzielczej wskaźników definicyjnych i inferencyjnych (s. Krańcowe.00 wtedy.) mo emy dobrać jeden wskaźnik o maksymalnej MZ. jak na rys.lewy prostokąt i nie posiadające indicatum (—/) — prawy prostokąt. naszej baterii wskaźników (. 270-281). Przy dobieraniu osób badanych z populacji do dwóch grup porównawczych zale y nam na tym..00 i MZ = 1.

e: istnieje takie m0 nale ące do zbioru v{n). i ma ono skalę (podziałkę). takich wyników mogą nam dostarczyć nie tylko testy psychologicz-j ne ale tak e specjalistyczne aparaty. Dla dwóch ró nych przedmiotów .v. Procedura konstruowania wskaźników w przypadku zmiennych ilościo-I wych w postaci wyników uzyskanych przez osoby badane na skalach odpowied-I nich narzędzi pomiarowych wymaga bardziej szczegółowych wyjaśnień. e dla ka dego ne v(n) mamy: n ^ m^ oraz. kwestionariuszach osoboIwości (typowy przykład: MPł Eysencka czy 16PF Cattella). Ten zaś traktowany jest jako wskaźnik danej zmiennej. Musimy te poczynić pewne zało enia odnośnie do natury narzędzi badawczych. Mo na wyró nić operacyjną funkcję skalującą S/. e istnieje takie mx nale ące do v(7r). Ponadto zbiór v(n) jest zbiorem skończonym i uporządkowanym od minimum do maksimum. aparat do pomiaru czasu reakcji (RT) czy galwanometr do pomiaru reakcji skómo-galwanicznej (GSR).8. 203 . i w psychologicznej praktyce i badawczej bardzo często stosuje się wskaźniki. 3. Oznaczać ją będziemy symbolem NDRn. wg specjalnego klucza. przy czym v(7i) jest podzbiorem właściwym zbioru wszystkich miar zmiennej A. Wyniki uzyskane na skalach narzędzi pomiarowych jako wskaźniki zmiennych ilościowych Przedstawiając problematykę doboru wskaźników do zmiennych obserwowalnych | i nieobserwowalnych. testach wiadomości. Skalę narzędzia oznaczać będziemy symbolem v(n). Czyli: 5/ jest określona na Z{A). 8. 7. Przyjmuje się więc. Zało enia dotyczące natury narzędzia pomiarowego n Zacznijmy od zało enia dotyczącego pojęcia zmiennej w ujęciu przedstawionym w rozdz. O nich ni ej. e dla ka dego n e v(n) mamy: n s= mx . np. Po zakodowaniu. Wprowadźmy teraz pojęcie relacji nieodró nialności narzędzia n na miarach zmiennej A. Przyporządkowuje ona liczby ze zbioru v(n) przedmiotom nale ącym do zakresu zmiennej A (oznaczać go będziemy przez Z(A)).). kilkakrotnie wspomniałem. 0 danym narzędziu n słu ącym do pomiaru natę enia zmiennej A zakłada i\% tylko tyle. a przybiera wartości ze zbioru rur). pkt. y mamy: xNDRsy = U [Sftx) = Sfo) = q\. odpowiedzi te wyra one są w postaci I jakiegoś wyniku ilościowego. które są odpowiedziami w ró nego (\pu testach psychologicznych — testach inteligencji (typowy przykład: Skala Inteligencji WAIS-R Wechslera czy test Matryc Ravena).1. Mo na w nim wyró nić minimum: (m 0 ) i maksimum (m. Oczywiście.

.. N 3 . przy czym dla ka dych x. Ma ona postać: /„. y nale ącego do klasy abstrakcji N. N r Zachodzi jedno-jednoznaczne izomorficzne odwzorowanie zbioru NA na zbiór V(TT) wg schematu: W. w zakresie zmiennej A (czyli w zbiorze U). Relacja NDRK jest więc równością w zbiorze Z(A)... Otó . 8. przyrząd n ustala tę samą miarę ą { . y jako równe. czyli inaczej: narzędzie n pokazuje przedmioty x. ale o ile SA*(x) = SAn(y). funkcja operacyjna ze względu na narzędzie n przekształca zmienną A na zbiór V(TT). N p _ u N p }. Jej dziedziną jest zbiór A. = A -> v(n). a więc zmienna A przyjmuje dla nich ró ne wartości. y nale ących do /-tej klasy abstrakcji ty zachodzi: SfW = S/(y) = q r Oznacza to. a przeciwdziedziną zbiór miar zmiennej A wyró nionych na skali narzędzia n czyli zbiór v(n)..Powy szy zapis znaczy tyle. Zachodzi tu przekształcenie wielo-jednoznaczne (homomorficzne)..2. Zauwa my. qp_h qp}... i w grę mogą wchodzić dwa przypadki: (1) x i y nale ą do tej samej klasy abstrakcji. Pojęcie funkcji operacyjnej Zdefiniujmy teraz pojęcie funkcji operacyjnej ze względu na narzędzie: f*. i narzędzie n przyporządkowuje ró nym przedmiotom x i y tę samą miarę ą.{N h N 2 . V(TT) = {qh q2. i dla ka dego przedmiotu x.. Dzieli ona zbiór U=Z(A) na skończoną liczbę klas abstrakcji: Nf = *„.. mamy więc: S A *(x)*S A (x)iS A «(y)*S A (y). o tyle SA(x) *SA(y).. q3. tj. 204 . a więc zmienna A przyjmuje dla nich tę samą wartość i mamy wtedy: (2) x i y nale ą do ró nych klas abstrakcji.

których II jest mniejszy od I minimum lub większy od maksimum skali narzędzia. oraz e mo na utworzyć zbiór narzędzi rzeczywistych o niepełnych zakresach pomiarowych odpowia-I dających ró nym podzakresom zmiennej A. Je eli narzędzie n jest takie. Oczywiście. Rozwa my następujący przykład. Jest ono zatem zupełnie nie-I przydatne. takiego.3. Ró nicuje jedynie osoby z określonego przedziału wartości II = 45 — I 150 (Skala Pełna WAIS-R. ze względu na które funkcja operacyjna jest funkcją jedno-jednoznaczną jest narzędziem idealnym wtedy i tylko wtedy. jest ono jeszcze (2) narzędziem o I idealnym zakresie pomiarowym. m0 45 H mx 150 II 205 . 1986). identyczny ze zbiorem A. zaś O narzędziu n mo na powiedzieć. Jest ona typowym przykładem narzędzia o niepełnym zakresie I pomiarowym. e v(n) jest identyczne z v(A). Narzędzie n. por. Hornowska. Bardzo rozpowszechnionym wśród psycho-I logów i często przez nich stosowanym w ró nych badaniach narzędziem do pomiaru I poziomu inteligencji (między innymi ilorazu inteligencji — II) jest Skala Inteligencji ■ Wechslera WA1S-R. W konsekwencji mamy: v(n) jest identyczne z v(A). e I cechuje je (1) maksymalna dyskryminatywność.. Thorndike i in. i dla ka dej zmiennej istnieje narzędzie o idealnym I zakresie pomiarowym. Zatem narzędzie idealne cechuje maksymalna dyskryminatywność'. Brzeziński. a więc przyporządkowywałaby poszczególnym. Skala Inteligencji Stanford-Bineta (S-B FE) (por. e jest bardziej dyskryminatywne od narzędzia TC ze względu na zmienną A wtedy i tylko wtedy. I Do tego celu nale ałoby u yć innego narzędzia. ró nym przedmiotom z zakresu zmiennej A ró ne liczby (przekształcenie izomorficzne). je eli chodzi o badanie osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym I i głębokim gdy jego zakres nie obejmuje dolnej części zakresu badanej zmiennej. Z takiego narzędzia mo na utworzyć zbiór narzę-I dzi o wszystkich mo liwych podzakresach pomiarowych. to poza tym. Pojęcie idealnego narzędzia nui Dla badacza po ądany jest taki stan. kiedy funkcja operacyjna byłaby funkcją jedDO-jednoznaczną. Nie mo na za pomo-I cą tego narzędzia zmierzyć poziomu inteligencji osób. 1993).. Spełnia to I kryterium np. dyskryminatywność narzędzi rzeczywistych jest mniejsza (niekiedy du o mniejsza) od dyskryminatywności narzędzi idealnych. Mo na zatem powiedzieć. gdy dla większej liczby klas abstrakcji składających się na N/ ni na A^ spełniony jest warunek: N t jest podzbiorem właściwym N'. którego zakres pomiarowy I pokrywałby się z rozwa anym podzakresem zmiennej inteligencji. gdy zbiór N£ jest . a więc o idealnej dyskryminatywności.8. Wy ej przytoczony przykład narzędzia o niepełnym zakresie pomiarowym I mo na zilustrować na schemacie: ffid=SA.

1980). J.) 2 .1. za: Seligman D. Jest to szczególnie ciekawa propozycja dla nauk społecznych. mo e uzyskać odpowiedzi (Hornowską. jakie powstały w ostatnich latach na temat operacjonalizacji zmiennych. Maruszewski. Leszka Nowaka (Brzeziński. inspirowanych pracami jednego z jej twórców. 29): „Inteligencja. „Psychol. Jeśli zabieg taki rozumiany jest jako bezpośrednie przeło enie wielkości teoretycznej na język «operacji badawczych* (tak jak to miało miejsce w operacjonizmie Bridgmana(1927). Boringa (cyt. 9. na jakie pytania badacz. 1980). Rev. W jakim zakresie wybrane przez niego obserwacje dostarczą mu informacji o wyjściowym problemie badawczym? Procedura ta nie jest więc tu sprowadzona wyłącznie do zabiegu doboru — dla określonej wielkości teoretycznej — jej obserwowalnych wskaźników (tak jak to zostało opisane w pkt. 206 . na co poło ony został w niej nacisk i aby dowiedzieć się. 1983. Gaul. to w gruncie Stevens (1935) tak charakteryzował ten nowy sposób myślenia naukowego w psychologii: „operacjonizm polega po prostu na definiowaniu pojęć przez odnoszenie ich do konkretnych operacji.. Niech przykładu dostarczy próba operacyjnego zdefiniowania terminu „inteligencja" dokonana przez znanego psychologa amerykańskiego. Wydaje się. który bardzo szybko przeniknął do psychologii — przyp. musi od razu zostać określona jako umiejętność osiągania dobrych wyników w teście inteligencji. Wyznawcy „nowej wiary" w psychologii (ale nie tylko w niej) — operacjonizmu — doprowadzili go do karykaturalnego wypaczenia. e jest to jedna z ciekawszych propozycji metodologicznych. a tak e do prac metodologicznych powstałych w kręgu Szkoły Poznańskiej. Nowe ujęcie problemu operacjonalizacji zmiennych psychologicznych (wg E. która ma umo liwić badaczowi udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. jako dająca się zmierzyć zdolność. a przede wszystkim dla psychologii. J. Jak dalece wybrane przez niego wielkości i istniejące między nimi powiązania dostępne są obserwacji? 3. Do jakich aspektów świata rzeczywistego odnosi się jego problem badawczy? 1. Nowak. Tuchańska. dokonanej przez autorkę omawianej w tym punkcie koncepcji. 1977. aby zorientować się." 1945). niniejszego rozdziału — przyp.). 1991. 7. który posłu y się tą koncepcją. B. B. 52-53): „W przedstawionej tu koncepcji operacjonalizacja rozumiana będzie jako procedura konstruowania sensu empirycznego terminów teoretycznych.9. 1989. Hornowskiej) W latach osiemdziesiątych powstała oryginalna i ciekawa koncepcja nadawania terminom teoretycznym (w psychologii powiemy — zmiennym) sensu empirycznego. Ta i podobne „definicje" sprowadziły na ich autorów zasłu oną krytykę (por. Kupracz. El bietę Hornowską (1989). co mierzą testy inteligencji". Istota procedury operacjonalizacji Zacznijmy od ogólnej charakterystyki procedury operacjonalizacji. 1978b. 1990. Nawiązuje ona do idealizacyjnej teorii nauki (L. s. procedura. Inteligencja jest tym. s. Koncepcja ta opracowana została przez psychologa. przy pomocy których zdobywamy wiedzę o rzeczach". 1995.

idealizacyjnej teorii nauki. którą analizuje. czyli budowania Zauwa? zoperacjonalizowanego obrazu wielkości. które wprowadziła Hornowska posługując się w tym celu trzema pojęciami. pkt 3. niniejszego rozdziału. Czynnik — wielkość — zmienna Kluczowe dla zrozumienia istoty dokonanego przez Hornowską ujęcia procedury operacjonalizacji jest rozró nienie znaczeniowe trzech pojęć: „czynnika". wprowadzić następujące znaki równości: czynnik . 71). nie mo na jednak zagwarantować.. Nowaka — por. Definiuje się go jako rodzinę klas abstrakcji od relacji równościowej określonej w zbiorze obiektów U (dokładniej. Zauwa my. Hornowska uto samia tak rozumiane pojęcie rozumienieir I zmiennej z klasycznym rozumieniem pojęcia „wskaźnika" (w sensie T. Jak definiowany jest czynnik ilościowy (interwalowy i ilorazowy) szczegółowo pokazane zostało w pkt. t. „Czynnik" jest pojęciem o charakterze ontologicznym. Podstawo-tedy I Czytelników pojęciem dla badacza-psychologa jest pojęcie zmiennej.). e analizowanie tych danych wniesie cokolwiek do wiedzy o wyjściowym problemie badawczym". gdy po: operacjonaliza-gdy pozwala na wyró nienie dwóch głównych jej I wielkości. mówi o tym. jako zoperacjonalizowanego obrazu wielkości). „wielkości" i „zmiennej". W rezultacie mo na oczywiście uzyskać dane empiryczne. formowana była poza tą tradycją. pozwalającym na rozró nianie podobne óotego. jaka jest badana rzeczywistość. które odnosi się do opisywanej przez badacza rzeczywistości. 3. 7. z grubsza rzecz ujmując. tak e I pa. rozdz. ninie Pawłowskiego i S. czyli bu teoretycznego i (2) tworzenia zmien-j.rzeczy operacjonalizacja sprowadza się do zastępowania jednych pojęć innymi. Z kolei „zmienna" to: „przyjęty przez badacza sposób przejawiania się wielkości na poziomie manifestacji i tiamze. które zostało Czytelnikowi przybli one w pkt. pkt.1. s.zmienna teoretyczna. etapów: (1) konstruowania clkości. Je eli ponadto rodzina ta uporządkowana jest przez relację generalnego uporządkowania. „Wielkość" jest obrazem czynnika ustalonym na gruncie określonej wiedzy badacza (zało eń akceptowanej przez niego teorii— por. wielkość = obraz zmiennej teoretycznej. w odró nieniu od pojęcia „czynnika". zmienna = wskaźnik. jak sądzę. Mo na. Psycholo-a ściślej jej I wym tedy p praktyka badawcza. 7. s. (obserwacji)" (tam e. czyli tworzenia obrazów czynnika I KJ. Zacznijmy tedy od przybli enia tych pojęć. 2. zdającymi sprawę z tego. 207 . wy ej zdefiniowanymi. 3. Zatem operacjonalizacja zmiennej. to mamy do czynienia z czynnikiem porządkowym. niniejszego rozdziału. /1 . To roz To rozró nienie jest wa ne dla omawianego ujęcia procedury |qi.1. niniejszego rozdziału). „Wielkość" i „zmienna". c. są pojęciami o charakterze epistemologicznym. pkt.). polega na: (1) tworzeniu obrazu (wielkości) zmiennej teoretycznej (czynnika) oraz (2) dobieraniu do niego wskaźników (zmiennej. i Hornowska I chodząc z tr budowała swoją koncepcję operacjonalizacji wy. Pojęcie zmiennej u ywane jest z dodatkowym dookreśleniem. 9.-5. a ściśle terminologicznych. jest to czynnik nominalny — por. pojęcie TBO. 3.z tradycji. w jaki sposób badacz postrzega rzeczywistość.

. e zawiera on identyfikator dla T. e identyfikatorów mo e być większa liczba. Tak jak czynnik 5 nale y do obszaru wpływu czynnika T. Wskazując obszar identyfikacji czynnika teoretycznego określamy tym samym kryteria stosowalności empirycznej pojęcia denotującego ten czynnik. 1980) dla pewnych czynników tworzących zbiór WT. WT'. 56) — e dla ka dego czynnika teoretycznego istnieją takie obserwowalne stany rzeczy. e jest powiązany z czynnikiem T relacją istotnościowego następstwa Nisl_. Odpowiednio mo emy mówić o obszarach identyfikacji drugiego stopnia.. to obszar identyfikacji utworzony przez czynnik T określamy mianem obszaru mocnej identyfikacji czynnika T. które powiązane są z czynnikiem T relacją istotności. Zbiór tych wszystkich czynników teoretycznych. Relację nie spełniającą powy szych warunków określamy z kolei mianem słabej N ist .. ile jest obszarów wpływu tego czynnika. pierwszego rzędu obszaru wpływu czynnika T.Zakłada s ię zatem — pisze Hornowska (tam e.. O ile czynnik S nale y do bezpośredniego. P. co oznaczać będziemy jako: WT\ WT2t . Je eli pierwszy obszar wpływu czynnika T czyli WTl zawiera jakiś czynnik obserwowalny (czyli jego zakres obejmuje obiekty obserwowalne). Je eli w ciągu obszarów wpływów danego czynnika T istnieje taki ciąg czynników. a relację istotnościowego następstwa wią ącą dwa kolejne czynniki w tym ciągu określamy mianem mocnej relacji istotnościowego następstwa Nia*. e pomiędzy T i 5 oraz S i P zachodziłaby relacja istotnościowego następstwa... s.. rzecz jasna. . Podstawowe zało enia Wyró nia się czynnik 7". O danym czynniku S nale ącym do zbioru WT powiemy. trzeciego stopnia itd. Ów zbiór nazywać będziemy bezpośrednim obszarem wpływu czynnika T.1.... Suma obsza208 . . Suma zbiorów: W T \ . Mielibyśmy zatem taki ciąg czynników T. e związek pomiędzy czynnikiem teoretycznym a odpowiadającymi mu obserwowalnymi stanami rzeczy jest związkiem nie tylko na poziomie epistemologicznym." Jakiś czynnik obserwowalny Qk mo e być identyfikatorem nie tylko jednego. wyró nionego czynnika. ale tak e związkiem na poziomie ontologicznym. 5. e ka dy z nich połączony jest z następnym w tym ciągu relacją istotnościowego następstwa. drugi jest czynnikiem głównym dla trzeciego itd. Inaczej mówiąc. ale mo e być identyfikatorem wielu czynników. Zbiór wszystkich identyfikatorów z WTl to obszar identyfikacji pierwszego stopnia czynnika T-4j. tak z kolei do obszaru wpływu czynnika S nale y jakiś czynnik P. Obszarów identyfikacji czynnika T mo e być co najwy ej tyle. WTa.. które zale ą mniej lub bardziej pośrednio od wartości czynnika teoretycznego. W T a tworzy przestrzeń wpływu czynnika T. Nowak. o tyle czynnik P nale y do pośredniego. to powiemy. a do ostatniego w ciągu.2. zbiór ten obejmuje wszystkie te czynniki. który jest istotny (w sensie wywierania wpływu — tak jak to ujmuje na gruncie idealizacyjnej teorii nauki L. który jest czynnikiem obserwowalnym. które pozostają w relacji istotnościowego następstwa z danym czynnikiem obserwowalnym nazywać będziemy obszarem znaczeniowym (/-stopnia) danego identyfikatora — Z(QkY.9. Przyjmujemy. drugiego rzędu wpływu czynnika T. oraz e pierwszy czynnik jest czynnikiem głównym dla drugiego.

są one wieloznaczne" (tam e. e dany czynnik T .jest czynnikiem bardziej istotnym dla danego czynnika obserwowalnego Qk ni inny czynnik B" (tam e. 6. Etapy procedury operacjonalizacji Procedura operacjonalizacji przeprowadzana jest w następujących po sobie etapach: (1) rekonstrukcja czynnika teoretycznego. Ka dy identyfikator posiada charakterystyczną dla siebie strukturę esencjalną (istotnościową). 9. e T nale y do [T\. s. dobieranie wskaźników.2. s. s. konstrukcja wielkości. Jej postać mocniejsza b/zmi: „dla ka dego czynnika teoretycznego istnieje w jego przestrzeni wpływu obszar jego mocnej identyfikacji" (tam e. to przestrzeń znaczeniowa identyfikatora Qk. i „dla ka dego czynnika teoretycznego. Obie struktury esencjalne będą wyglądały następująco: T. W przypadku (b) powiemy z kolei.jest czynnikiem mniej istotnym dla Q k ni inny czynnik H" (tam e. który zamierza dokonać operacjonalizacji — tu: wielkości psychologicznej — zaczyna od ustalenia obrazu czynnika. lecz całej rodzinie czynników [T\. Zale y ona od rodzaju relacji istotnościowego następstwa i jest: (a) mocna (A^. 9.rów znaczeniowych. s. a więc psycholog. 58). 57). W przypadku (a) czynnik Qk jest trafniejszym identyfikatorem dla czynnika T anieli w przypadku (b). czyli od „odtworzenia" tego czynnika. W trzech kolejnych punktach omówię te etapy. socjolog czy pedagog. 60). Rekonstrukcja czynnika teoretycznego. W takim sformułowaniu jest to słabsza wersja zasady empiryzmu.*) lub (b) słaba (Nist). (2) konceptualizacja wielkości. 60). drugiego i dalszych stopni. W pkt. istnieją zawsze jakieś jego obserwowalne konsekwencje" (tam e.T Kolejne kroki doprowadziły nas do tezy. który mo e zostać określony na gruncie zało eń teoretycznych przyjmowanych przez daną dyscyplinę empiryczną. konstruowanie zmiennej. pierwszego. „ e dany czynnik obserwowalny (lub zbiór takich czynników) przyporządkowany jest nie jednemu czynnikowi T. W sformułowaniu Hornowskiej brzmi ona: „dla ka dego czynnika teoretycznego T istnieje w jego przestrzeni wpływu jakiś jego obszar identyfikacji" (tam e. Tym samym dopuszcza się.2. która oparta jest na tej samej zasadzie — zasadzie empiryzmu. przedstawiciel nauk empirycznych. s. przy zało eniu. 58). (3) dobór narzędzia pomiarowego i pomiar zmiennej. W przypadku (a) powiemy. e dany czynnik T . s. konstrukcja wielkości Ka dy badacz.1. H H H. 60). Czynnikom obserwowalnym jest zatem przypisany zbiór znaczeń. omówiona została koncepcja Kmity wprowadzania do nauk empirycznych terminów teoretycznych (czynników teoretycznych — wg terminologii Hornowskiej). 209 .

aby odzwierciedlone zostały relacje faktycznie zachodzące między obiektami.. Mo liwe są trzy zasadnicze przypadki nieadekwatności: (a) badacz nietrafnie rozpoznał typ czynnika T.. Określone przez badacza relacje dookreślają empiryczną strukturę relacyjną wielkości T. i odtworzona przez niego struktura relacyjna jest homomorficzna z określonym systemem relacyjnym. (2) klasy abstrakcji czynnika T wyznaczone są przez jakąś relację równościo wą R. Je eli tak się stanie. Aby tak było. Badacz musi tedy wykazać. Tak jak wielkość T jest obrazem czynnika T. . odpowiednio. mo na mówić o ró nych stopniach nieadekwatności ustalonego przez badacza obrazu czynnika teoretycznego T' względem czynnika T.. Ustalenie empirycznej struktury relacyjnej wielkości T' nie jest równoznaczne z ustaleniem... Konstruując wielkość T badacz jednocześnie ustala zbiór obiektów przez tę wielkość charakteryzowanych. s. Równocześnie ustala on relacje M{.) wprowadziliśmy rozró nienie między przestrzenią zmiennych istotnych dla Y (zawierającą zmienne niezale ne de facto istotne dla Y) oraz jej obrazem (zawierającym zmienne. 67). e mo emy mówić o ró nych stopniach nieadekwatności O(PY ) względem PY. Relacje te są obrazami relacji A/]'. to mo liwe będzie rozstrzyg210 . które jak się wydaje badaczowi są istotne dla Y). na których określony jest czynnik T'' (tam e. Jak pamiętamy z rozdz.. s. 5. Ona zaś jest obrazem struktury relacyjnej (czyli typu) czynnika T. tak e: Tuchańska 1980. 204-206) odwzorować w odpowiedni liczbowy system relacyjny. 62. badacz musi udowodnić. i mo liwe jest wyró nionym przez niego klasom abstrakcji przyporządkowywanie liczb w taki sposób. Na tym etapie procedury operacjonalizacji dochodzi do ustalenia obrazu czynnika czyli skonstruowania wielkości. Jak ju wiemy. Podobnie i tutaj. 1. mo emy mieć do czynienia z następującymi typami czynnika i wielkości — nominalnymi. 1975 s. badacz musi określić empiryczną i numeryczną strukturę relacyjną tego czynnika (dokonuje jego rekonstrukcji). A/mł zachodzące między obiektami wchodzącymi do tego zbioru. Inaczej. którym przypisana jest dana wielkość. Konsekwencją tego rozró i. Dokonując rekonstrukcji czynnika T badacz przyjmuje. Mm\ które wyznaczają typ czynnika. (c) badacz nietrafnie rozpoznał relacje między obiektami. s. zbiór Z 1 i relacja K 1 są obrazami — zbioru Z i relacji R. (pkt. czyli konstruując wielkość V. 10): (1) czynnik T określony jest na zbiorze obiektów Z charakteryzujących się określonymi własnościami.Budując obraz interesującego go czynnika T.ienia jest to. Jak pisze Hornowska: „Warunkiem trafności ustaleń badacza jest zgodność klas abstrakcji i relacji między obiektami nale ącymi do tych klas i określającymi czynnik T a ich odpowiednikami skonstruowanymi przez badacza. interwałowymi i ilorazowymi. mo na mówić o ró nym stopniu trafności T' względem T. (b) badacz nietrafnie rozpoznał klasy abstrakcji czynnika T. (3) zbiór Z jest podzbiorem pola relacji R. porządkowymi. e (tame. i skonstruowana przez badacza wielkość dopuszcza pomiar czyli daje się homomorficznie (w sensie: Nowakowska. . tak.

nominalna i porządkowa) określają jedynie dwa ró ne zbiory operacji.nięcie stopnia. konstruowanie zmiennej Na t \ m etapie procedury operacjonalizacji badacz wykonuje następujące czynności: (a) dokonuje konceptualizacji wielkości 7". która — przypominam — stanowi obraz czynnika teoretycznego T. za pomocą którego wielkość ta będzie opisywana". Podkreślam.2. I w tym miejscu rodzi się podstawowe. Mówiąc krótko. dwie ró ne skale do pomiaru neurotyzmu (np. Pokrótce opiszemy teraz te trzy podetapy procedury operacjonalizacji.). skiej. J. który kończy poprzedni punkt. zwraca uwagę tylko na pewne I związki tej wielkości z innymi wielkościami. (b) dobiera wskaźniki danej wielkości. Do tego potrzebne jest określenie relacji łączącej wielkość teoretyczną T z jej konsekwencja-I mi obserwowalnymi. Podkreślony fragment wypowiedzi Hornow-. w których pojęcie to jest uwikłane" (podkr. Własności skali opisują bowiem jedynie własności operacji. eobserwowalnej!) wielkość ta będzie „spełniona"? Chcąc efektywnie badać daną I wielkość (a więc i odpowiadać na powy sze pytanie) nale y dokonać jej konceptu-| alizacji czyli. „Określając — jak pisze Hornowska (tam e. 65) — odpowiednią skalę pomiarową. e nie wystarczy j tylko ustalenie empirycznego i liczbowego systemu relacyjnego dla nadania danej I wielkości określonego sensu empirycznego. (a) Konceptuałizacja wielkości. ale zespołem twierdzeń teoretycznych. pytanie: W jakiej dziedzinie rzeczywistości (rzecz jasna. a inne związki pomija (abstrahuje I od nich). badacz jednocześnie ustala własności operacji. nie pozwala to jeszcze na dobranie najlepszego (w sensie trafności) narzędzia pomiarowego. mo na je uporządkować — nie określają natomiast ró nych neurotyzmów. a nie własności wielkości będącej przedmiotem pomiaru. s. Na przykład. w pierwszym przypadku badacz przyjmuje. utworzoną z dwóch (i większej liczby) wskaźników. rozwiązany jest problem rodzaju skali pomiarowej. jakie mo na «przeprowadzić» na badanych osobach. jakie dla danej wielkości są wykonalne. w drugim zaś.2. 67): „zdecydować się na wybór I aparatu pojęciowego. analizuje pewne. badacz „mówi" innym badaczom co on rozumie przez I daną wielkość. Na tym etapie procedury operacjonalizacji dokonuje się rekonstruI keja (ale z punktu widzenia badacza!) obszarów wpływu operacjonalizowanej I wielkości. (c) konstruuje indeks. i będą to obrazy obszarów wpływu czynnika teoretycz211 . Odmienne znaczenia nadawane temu samemu terminowi wyznaczone są bowiem nie skalą pomiarową. B. dla tego etapu procedury operacjonalizacji. wyraźnie wskazuje na to. wielkości. e osoby badane mo na wyłącznie klasyfikować ze względu na posiadany stopień neurotyzmu. Mówiąc inaczej. 9. który jest zagregowaną miarą. tj. Konceptuałizacja wielkości. s. w jakim mo liwe jest jednoznaczne przyporządkowanie liczb danym obiektom. jak pisze Hornowska (tam e. Doko-I nując konceptualizacji wielkości badacz „patrzy" na nią pod określonym kątem. jej własności. a nie wszystkie. Co więcej. jakie mo na przeprowadzać na obiektach pomiaru. dobieranie wskaźników.

Badacz mo e — i jest to najefektywniejsza droga — dokonać analizy zbioru korelacji zachodzących między indeksem i pojedynczymi zmiennymi współtworzącymi ten indeks. Nie nale y się tedy spodziewać. Posługiwanie się nie jednym — czy nawet wieloma.. „Celem zabiegu określonego jako konceptualizacja jest wyprecyzowanie znaczenia operacjonalizowanej wielkości. Odrębnym. s. rekonstruowanie kolejnych obszarów wpływu. 17. Powinien te — analizując związki ró nych indeksów z ró nymi wielko ściami — określić trafność skonstruowanego przez siebie indeksu danej wielkości. 68). Charakterystycznym rysem współczesnej praktyki badawczej nauk behawioralnych (a więc i psychologii) jest poło enie nacisku na wielowymia rowe ujmowanie badanych zjawisk — co. Po wykonaniu przez badacza wszystkich opisanych wy ej czynności. s. (c) Indeks. Badacze skłonni są opowiadać się za wybranymi. skonstruowaną wielkość T (jako obraz tego czynnika T). Oczywiście nie jest tak. na gruncie której definiowana jest operacjonalizowana wielkość czy doświadczenie badacza" (tam e. pkt. 3. Od czego to zale y? „Jak się wydaje. e „obowiązujący" jest tylko jeden obraz takiej przestrzeni. związane jest z dynamicznym rozwojem. (b) Wskaźniki. Tak naprawdę.nego T. rozdz. 212 . określonymi teoretycznymi ujęciami badanego czynnika teoretycznego (TBO oraz TOZ w strukturze świadomości metodologicznej badacza — por. mamy: zdefiniowany czynnik T. ale tra ktowanymi niezale nie od siebie — wskaźnikiem. Suma obszarów wpływu wielkości T jest obrazem przestrzeni wpływu czynnika T. obrazów obszarów wpływu T i obrazu przestrzeni wpływu czynnika T. zmierzają do coraz precyzyjniejszego dookreślenia sensu wielkości.). po to. metodologicznym. dotyczącej jakiegoś problemu psychologicznego. spotkamy tylko jedno rozumienie obrazu wielkości T (czyli T). podstawową rolę w tym względzie odgrywać mogą dotychczasowe tradycje danej dyscypliny naukowej. 4. a utworzony w jego efekcie łańcuch definicji tworzy jej pełną definicję. jak sądzę. wielowymiarowych modeli statysty cznych i psychometrycznych oraz z łatwo dostępnym oprogramowaniem kompute rowym tych modeli.. problemem jest udzielenie odpowie dzi na pytanie dotyczące stopnia „dobroci" indeksu jako miary wielkości. Jedną z empirycznych metod badania (właśnie tym sposobem) trafności indeksu jest opisana w rozdz. Kolejne definicje. w ostatnich kilkudziesięciu latach. Formułując owe definicje. to mo na mówić o całej rodzinie mo liwych obrazów przestrzeni wpływu czynnika 7". tj. metoda analizy macierzy „wielu cech-wielu me tod". ale ich zbiorem tworzącym za gregowaną miarę wielkości (na określenie tego zbioru wskaźników Hornowska po słu yła się terminem „indeks") daje najlepszą (tak e w sensie psychometrycznym — zbiór pomiarów jest bardziej stabilny i stanowi mniej obcią ony estymator danej wielkości ani eli pojedyncza miara) miarę wielkości. twierdzenia teorii. aby pozostałe uczynić bardziej precyzyjnymi i bardziej podatnymi na weryfikację" (tam e. rekonstruowanych przez ró nych badaczy. badacz świadomie rezygnuje z niektórych konotacji danej wielkości. 69). i w literaturze przedmiotu. 3. pkt.

je eli. 8. Po dokonaniu pomiaru zmiennej Xi dla obiektu z badacz odtwarza teoretyczną wielkość V. jak na etapie pierwszym. porządkowy. Przeprowadzenie pomiaru zmiennej dla danego obiektu związane jest z przyporządkowaniem tego obiektu do określonej (tylko jednej! — zasada rozłączności) klasy abstrakcji tej zmiennej. które umo liwi przeprowadzenie pomiaru wielkości V (a pośrednio rekonstruowanego przez badacza czynnika T) dla obiektu z. Dobór narzędzia pomiarowego i pomiar zmiennej Do ujętego wy ej ciągu czynności badacz musi dodać jeszcze jedną. s. Zmienna jest — na tym etapie — przekształcana w zbiór opisujących ją wartości skalowych. e dana wielkość jest typu porządkowego. jaki obraz wybierze badacz zale y od wielu parametrów. Podobnie jak poprzednio i ten etap mo na formalnie opisać jako wyró nianie w zbiorze badanych obiektów klas abstrakcji oraz przyporządkowywanie rodzinie takich klas liczbowego systemu relacyjnego".przeprowadzoną konceptualizację wielkości /' oraz zoperacjonalizowany obraz wielkości T (zmienne — konstrukcja indeksu). „Pozwoli to — wg Hornowskiej (tam e. Innymi słowy.3. Tworzy on bowiem obraz pomiarowy zmiennej. niniejszego rozdziału. na przykład. Zało enia te zostały przejęte przez Hornowską do jej koncepcji operacjonalizacji. których „dostarcza" narzędzie pomiarowe. na przykład. 9. kierować się typem operacjonalizowanej wielkości (w sensie klasyfikacji Stevensa — nominalny. Całą tedy operacjonalizację I mo emy ująć w następujący ciąg czynności wykonywanych przez badacza: Operacjonalizacją czynnika T: czynnik T -» (1) konstrukcja wielkości T (jako obrazu czynnika T) —» (2) konceptualizacja wielkości T (zmienne — konstrukcja indeksu) —> (3) dobór narzędzia pomiarowego (wartości skalowe zmiennej). 213 . Jego postępowanie na tym etapie jest analogiczne. Przeprowadzenie pomiaru zmiennych wymaga wcześniejszego skonstruowania stosownego narzędzia pomiarowego. Interpretacja wartości skalowych musi być dopuszczana przez zało ony przez badacza typ wielkości. To zaś umo liwia badaczowi wnioskowanie. Obraz pomiarowy zmiennej musi być zgodny z zało onym typem wielkości. do której z klas abstrakcji operacjonalizowanej wielkości V nale y ten obiekt. Mo e on.2. badacz zało ył. Na tym etapie operacjonalizacji badacz musi przestrzegać określonych zało eń związanych z pomiarową naturą narzędzia — o nich traktuje pkt. 87) — na ustalenie. to wartości skalowe zmiennej mogą być interpretowane jedynie jako wartości typu porządkowego. e skonstruowana przez badacza zmienna mo e mieć wiele obrazów pomiarowych. do której z klas abstrakcji — wyró nionych przez badacza na etapie rekonstrukcji tego czynnika — nale y badany obiekt. która będzie stanowiła „ukoronowanie" procedury operacjonalizacji — przeprowadzenie pomiaru zmiennych (będących operacjonalizacją danego czynnika). To. Rzecz jasna. interwałowy czy ilorazowy). a nie i (mimo formalnej poprawności) typu interwałowego.

3.1. „ ydzi zbyt mocno trzymają się między sobą.3.1. Prefaszystowska (s.. Odosobnienie (s.1.4. Do szczegółowej analizy wybrany został czynnik teoretyczny T: „postawa (osobowość) antydemokratyczna". 1989. s.1. strony pracy Adorno i in. 65). „Podstawowym zało eniem przyjętym przez autorów było uznanie. Zaborczość (s. by mo na było wskazać na te zachowania (lub inne fakty empiryczne). zmieniając zwłaszcza swoje nazwiska. 74). za miast wyra ać właściwe zainteresowanie problemami społeczeństwa i rządu". 9.) i jeden obszar wpływu drugiego rzędu (1.. cyt.1. Zajmijmy się tu tylko wymiarem 1. 2. Analiza przykładu Zilustrujmy etapy procedury operacjonalizacji przykładem3 ilustrującym postępowanie badawcze autorów ksią ki The authoritarian personality (Adorno i in. kto zatrudnia wielu ludzi. Właściwości indywidualne.1. gdy syndrom ten rozło y się na jego komponenty. 3. s.2. „Ka dy. Omawiając ten przykład będę podawał.1. Ka dy z tych wymiarów Hornowska rozbija na wymiary bardziej szczegółowe. wyd. ekstrawa ganckie i zmysłowe strony ycia". na podstawie których będzie mo na inferować istnienie takiej postawy" (Hornowska. 1. 1969).1.1. 1. 101). 1.. s. s. na których Czytelnik znajdzie pełne definicje pojęć. Antysemicka (s. 65). tak doprecyzowując znaczenie ka dego z nich. W powy szym przykładzie przytoczyłem trzy obszary wpływu pierwszego rzędu (1. 1950.2. 64). 66). za Homowską. 64.1.3. 63. aby nie zatrudniać zbyt wysokiego procentu ydów". prostując nosy czy imi tując chrześcijańskie maniery i zwyczaje". Zagro enie (s. I znowu zajmijmy się tylko jednym wymiarem — 1.5.1. Etnocentryczna (s. Narzucanie (s.1. 63). 1. s.-1. 63.3. tł ydzi preferują najbardziej luksusowe. Warunki społeczne. 1. 221). s. Ostatni Przykład zaczerpnięty został z cytowanej tu pracy Homowskiej. za zgodą autorki.5.) czynnika „postawa antydemokratyczna" jako ilustrację konceptualizacji wielkości. „ ydzi posuwają się zbyt daleko w odrzucaniu włas nego pochodzenia. 214 . „ ydów nale y traktować jako negatywnie wpływa jących na kulturę i cywilizację chrześcijańską".: „Ideologia antysemicka' : 1. Ideologia.-1. streszczenia koncepcji operacjonalizacji. 65. 1. 65.9. powinien dbać. Postawa antydemokratyczna została rozbita na trzy wymiary: 1. której chciałbym podziękować za wyra enie zgody na jego przytoczenie oraz za przeprowadzoną autoryzację dokonanego w tym punkcie. 58).: „Ideologia": 1. e pojęcie postawy (osobowości) antydemokratycznej opisuje zło ony syndrom przekonań oraz własności osobowości i e adekwatne narzędzie do jej pomiaru mo na skonstruować jedynie wtedy. Postawy (s.

stwierdzenie 1.5. Pojęcia i wskaźniki. Pomiar w psychologii. Pawłowski T.: Pomiar). Metodologiczne zagadnienia humanistyki (rozdz.1.: Pojęcie wskaźnika w naukach społecznych. 69). 80). 1980). tego rozdziału. Pawłowski T.: Wybrane zagadnienia teorii pomiaru. specyficzną dla psychologii. Problematyka teorii pomiaru w psychologii i skal pomiarowych — wg klasyfikacji Stevensa — jest dokładnie przedstawiona w języku polskim w pracach: Nowakowska M. Najbardziej dojrzałą i zalecaną przeze mnie koncepcję operacjonalizacji zaproponowała Hornowska (1989). 194-224). Podsumowanie Operacjonalizacja zmiennych to bardzo zło ona procedura. e są one powiązane relacją istotnościowego następstwa z operacjonalizowaną wielkością" (tam e. s. tzynnik-wielkość-związek-zale ność (praca ta poświęcona jest tej samej problematyce co poprzednia. jak i teorii pomiaru psychologicznego (włączając w nią.: definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. aczkolwiek w warstwie przykładowej odwołuje się do socjologii. s. s. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych (rozdz. Nowaka. 4. 5. do której odwoływałem się w tym rozdziale. Ró ne koncepcje wprowadzania terminów teoretycznych do twierdzeń nauki omawia: Przelęcki M. występuje w Ogólnej Skali Antysemityzmu (ang. 1977. gdy te same stwierdzenia występują w narzędziach pomiarowych (np. Podstawowe wiadomości na temat wskaźników Czytelnik znajdzie w pracach: Nowak S. 124-196).. 10. Pawłowski T. 3. Wymaga ona od badacza głębokiej wiedzy zarówno w zakresie teorii badanej zmiennej (tu: teorii psychologicznej — badacz musi „uruchomić" element TBO świadomości metodologicznej). Choynowski M. 9. Jest to jednocześnie przykład przestrzeni znaczeniowej identyfikatora. Nowak S. Ackoff R. s. Te wielkości obserwowalne wskazują na fakty „o których autorzy zało yli. s. psychometrię jako podstawę teoriopomiarową testów psychologicznych). przedstawiają: Hornowska E. Oryginalną koncepcję operacjonalizacji zmiennych w psychologii. Zało enia-struktura-konsekwencje. 169-205). . Pojęcia teoretyczne a doświadczenie. Obie zaś autorki nawiązują do koncepcji idealizacyjnej teorii nauki L. Total Anti-Semitism Scalę) (Adomo i in. Pojęcia i metody współczesnej humanistyki (rozdz.: Pojęcie wskaźnika w naukach społecznych. 6. L.obszar wpływu (tu: drugi) zawiera ju wielkości obserwowalne czyli obszar identyfikacji operacjdializowanej wielkości. Przedstawiłem ją w pkt. (rozdz. Psychologia ilościowa z elementami naukoznawstwa. Operacjonalizacja wielkości psychologicznych. 9. s. s. Tuchańska B. Metodologia badań społecznych (rozdz. 198-263). 1969. VII: Pojęcie wskaźnika w naukach społecznych. Decyzje optymalne w badaniach stosowanych (rozdz. 181-203).

16). Problem badawczy jako pytanie — cechy dobrze sformułowanego problemu badawczego W literaturze z zakresu metodologii spotykamy najczęściej rozumienie problemu badawczego jako pytania czy zbioru pytań. traktowane przez badacza jako pozostające w związku przyczynowo-skutkowym ze zmienną Y. co pewne pytanie lub zespół pytań. i.).4). 1986. to jest sformułowaniem problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnej. s. por.. na gruncie wiedzy badacza. X„. 2.. W niniejszym rozdziale zajmiemy się pierwszym etapem procesu badawczego (wg rys. rozdz. formułowania problemów i hipotez badawczych przez psychologów prowadzących naukowe badania empiryczne. który dotyczy — najogólniej mówiąc — relacji zachodzących między zmiennymi (takie rozumienie problemu znajdzie Czytelnik u Kerlingera.Rozdział 8. e chodzi tu o zmienną zale ną Y (lub ich zbiór) oraz zmienne niezale ne Xh . Badacza będzie zatem interesowało nie tylko to: (1) czy dana zmienna Xj rzeczywiście wpływa na Y (Xj jako przyczyna Y). s. na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie" (1970. 1. wybitny polski socjolog pisał. Tutaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o kryteria poprawnego.„. pkt. Problemy badawcze i hipotezy badawcze 1. Nowak. w psychologii często jest to alternatywa: związek liniowy — związek krzywoliniowy. czy nawet przede wszystkim. 214).-3. Częściowo zagadnienie to było ju przedmiotem naszej uwagi w rozdziale 1. Dodajmy. ale tak e. nań odpowiedzi czyli hipotezy badawczej. (2) jak dana zmienna A} wpływa na Y (określenie postaci związku łączącego Y z X. z punktu widzenia metodologii. 10. i : „problem badawczy to tyle. Wprowadzenie Badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego. 2. I tak S. w ostatniej swojej monografii poświęconej metodologii badań społecznych (nie tylko socjologicznych!): „pun216 .

sprawia. który pisze: „stopień. a która dotyczy biernie fragmentu rzeczywistości ujmowanego w pro-ie badawczym. to jednak poło enie nacisku na takie stawianie problemów. 1994a. 1993). Co to znaczy? Otó . i akt badania naukowego. s. Zarazem.. rozdz. nale y uznać za jedno z kryteriów dojrzałości problemu. który nie zawierałby adnych wskazówek co do swego rozwiązania. 26). s. 29). Do pierwszych sformułowań problemu dochodzi się nieraz na drodze mudnych dociekań teoretycznych. Zauwa my jeszcze. w którym sformułowanie problemu mieści w sobie wskazówki co do jego rozwiązania. byłby zapewne typowym pseudoproblemem. Nęcka. które by dostarczało wyraźnych wskazówek co do sposobów ich roz-i wiązania.). w jakimś stopniu. bywa i tak. To z kolei eliminuje z pola naszych rozwa ań pewne klasy odpowiedzi na rzecz innych. a zaczyna się on właśnie od postawienia pytania badawczego 217 . a nie inne pytania izyskac chciałby uzyskać odpowiedź poprzez wyniki swoich badań" (1985. logicznie wcześniejszych od pytania będącego zym ■szym problemem badawczym. Problem. sformułowanie problemów badawczych przesądza ju . e procesy formułowania proIcmów mów badawczych i wysuwania na nie odpowiedzi (hipotez badawczych) są jemnie wza-ie ze sobą związane. (1959). Oc Od tego. 1992. Zawieranie w sobie takich wskazówek jest te zapewne jednym z warunków (kryteriów) sensowności poznawczej problemu. Du ą rolę w procesie formułowania problemów badawczych odgrywa intuicja badacza. Trzeba tedy zgodzić się z Suchem (1975a.) Aczkolwiek w obu wspomnianych kierunkach występują sformułowania w sposób oczywisty przesadne (taki charakter ma na przykład teza. dlaczego na te. formułując jakikolwiek problem fyznac badawczy .. jest zaleceniem ze wszech miar u ytecznym i heurystycznie płodnym". e sens zdania zawiera się w metodzie jego sprawdzania — kładły nacisk na takie formułowanie problemów. by zawierały one jak najwięcej wskazówek co do ich rozstrzygnięć.ktem wyjścia wszelkiego procesu badawczego jest sformułowanie pewnego pytania czy mniej lub bardziej uporządkowanego zbioru pytań. e «w sensie [pytania zawarte są drogi jego rozwiązania»). Pytania te czasem pojawiają się w świadomości badacza w sposób bezrefleksyjny — czasem zaś uprzytamnia on sobie mniej lub bardziej wyraźnie. 3.ób abstrahować. jak dany problem badawczy będzie sformułowany zale y ego do stopień o dojrzałości. Jakubowska. Przy tania (E stawianiu jakiegokolwiek py-ia (a więc i problemu badawczego) cosób zakładamy pewną wiedzę. Kozielecki. Co więcej. 1987. Szczególnie wczesny neopozytywizm oraz skrajny operacjonizm — głosząc tezę. popartych wynikami wstępnych badań eksploracyjnych. 1994b. nencie e ju w mo-cie jego formułowania mo emy podać mniej lub bardziej ttanowi ogólną postać hipotez owiących jego przypuszczalne rozwiązania.naczamy jakieś ramy jego rozwiązania. stosunek badacza do pytań bardziej podstawowych. (. Na mocy tej fcpyt wiedzy przyjmujemy określone rozstrzygnięcie co pytań bardziej a podstawowych. dotyczących natury badanej rzeczywistości oraz charakteru związków w niej zachodzących (por. np. Jej rolę w twórczym wysiłku badacza podkreślają Bunge (1962) czy Selye . Są to zagadnienia z zakresu psychologii twórczości (por. Jest rzeczą niemo liwą wskazanie Czytelnikowi jakiegoś algorytmu dochoi dzenia do ciekawych teoretycznie i płodnych w hipotezy problemów badawczych. od której nie .

por. 1964) wyró nia się dwa ich rodzaje: (a) pytania rozstrzygnięcia. i zadawala badacza. 1965. Nowak S. 36). Simon. Giedymin. Pytania rozstrzygnięcia rozpoczynają się od partykuły pytajnej „czy" i mo na udzielić na niejednej z dwóch wykluczających się odpowiedzi: „tak" lub „nie". Cackowski. jest problemem rozstrzygalnym (dokładniej — praktycznie rozstrzygalnym. wyró niamy pytania rozstrzygnięcia o ró nej liczbie członów. Nie zawsze jest te tak. Oczywiście. problemy przybierają postać pytań. W zale ności od liczby prezentowanych przez pytanie alternatyw. Jest nim funkcja zdaniowa. Z kolei wskazówki te są bardziej efektywne. Pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia Jak ju zaznaczyłem.(i zale y od tego. Po podstawieniu odpowiednich wartości w miejsce zmiennej (lub zmiennych) otrzymuje się ka dorazowo nowe zdanie — prawdziwe lub fał218 . Zgodnie z najbardziej znaną klasyfikacją pytań (Ajdukiewicz. Stosunkowo najczęściej formułuje się dwuczłonowe pytania-rozstrzygnięcia. Podają one tylko ogólny schemat odpowiedzi. (b) pytania dopełnienia. 1985. gdy problem uzyskał ju zadawalający stopień dojrzałości. jakie jest ono w swojej treści!). e kolejne jego przeformułowania zawierają większą liczbę wskazówek co do jego rozwiązania. Mo na go analizować w kategoriach teorii rozwiązywania problemów (Nickles. Spróbujmy więc określić. problem nierozstrzygalny na danym etapie rozwoju nauki mo e stać się rozstrzygalnym na wy szym etapie jej rozwoju. 1988. jest przede wszystkim aktem twórczym. środków badawczych. Po partykule pytajnej „czy" występuje człon będący zdaniem oznajmującym. Pytania rozstrzygnięcia mo na zamienić na zdania oznajmujące o postaci wieloczłonowej alternatywy. 1964. O ile pytania rozstrzygnięcia ujawniają swoje alternatywy. Upływa pewien okres od momentu.. dziecko w wieku 3 lat jest zdolne do myślenia abstrakcyjnego". intuicyjne i bardzo mgliste pytania do momentu. W odpowiedzi na to pytanie nale y wybrać jedyną prawdziwą z dwóch alternatyw: „tak. Tak przeformułowane pytanie jest prawdziwe. jakiego rodzaju mogą to być pytania. Mówimy więc. na danym etapie rozwoju konkretnej dyscypliny naukowej. e ju pierwsze sformułowanie problemu jest na tyle precyzyjne i dojrzałe. 1977). Przysługuje im wtedy wartość logiczna. o tyle pytania dopełnienia ich nie ujawniają. Oto przykład takiego pytania: „Czy dziecko w wieku trzech lal jest zdolne do myślenia abstrakcyjnego?".1. gdy jedna z alternatyw jest prawdziwa. s. tzn. gdy badacz sformułował pierwsze. 2. tak jak innym zdaniom w sensie logicznym. i problem stopniowo „dojrzewa". Problem. „nie dziecko w wieku 3 lat nie jest zdolne do myślenia abstrakcyjnego". który zawiera dostateczną liczbę wskazówek co do jego rozwiązania za pomocą dostępnych.

s. s. jak widać. sukces Poprawne sformułowanie problemu badawczego w du ej mierze przesądza świadt o tcesie badawczym. o tyle w przypadku problemu sformułowanego w postaci pytania dopełnienia tak nie jest. Pytania badawcze nie są zawieszone w Kwyc pró ni teo-ycznej i metodologicznej. kończąc te ogólne uwagi na temat problemów badawczych. N Nale y unikać zbyt szerokiego stawiania problemu badawczego. O ile sformułowanie problemu w postaci pytania rozstrzygnięcia jest podaniem klasy alternatywnych hipotez. względnie wprowadzamy nowe. jeszcze raz podkreślam. e są poprawnie sformułowane. kogo uwa ał S.).szywe. które ju ktoś precyzyjnie nych \ odpowiedział. 35) za specjalistę (tu: psychologa-badacza): „specjalista w swej dziedzinie nauki to człowiek. Dlatego te . 26-27). takich względnie kilku tich pytań. Przypomnijmy tedy. z tania n ogólnego py-nale y przejść do sformułowania pytania uszczegółowionego. Oto odpowiedni przykład: „Od którego roku ycia dziecko jest zdolne do przeprowadzania operacji formalnych?". Ju z tego krótkiego zestawienia charakterystyk obu rodzajów pytań wynika. a te określone są ittyczi jego lomością metodologiczną. pytanie to nie ujawnia swoich alternatyw. Definiując pojęcia występu-:e w problemie mo emy w liiei odwołać się do ju istniejących ich definicji podawanych literaturze pojęć przedmiotu. 1975a. W miejsce wykropkowane musimy wstawić konkretną wartość zmiennej (tu: rok ycia). własne rozumienie tych s na P zasadzie definicji projektujących. Zale y ono od kompetencji badacza. Literatura przedmiotu zawiera Wprz informacje o dotychcza. który nie tylko umie znajdować odpowiedzi na pytania. lecz tak e pytania te poprawnie formułować" (podkr. albo posłu yć się metodami. Jasne zdefiniowanie pojęć występujących w problemie oraz dzy ni zrozumienie relacji zachodzących między nimi znacznie ułatwi nam jące w rozwiązanie problemu.. B.ustaleniach na interesujący badacza temat. a instytucji badania te sponsorującej) na ra ąco udzielanie odpowiedzi na pytania. roku ycia".. kowitą Tylko one dają całkowitą pewność. Nowak (1985. z których jedna jest jego rozwiązaniem. J. Jest ono jedną z mo liwych odpowiedzi na pytanie dopełnienia (Such. Jednak i w tym przypadku podany jest zakres mo liwych hipotez jako rozwiązań problemu. 219 . będących odrębnymi problemami nie po szczegółowymi. Prawdziwą. i pytania rozstrzygnięcia zawierają więcej bardziej jednoznacznych wskazówek UIU£ K co do dróg ich rozstrzygania ni pytania dopełnienia. bezpośrednią odpowiedzią na nie jest prawdziwa alternatywa postaci: „Dziecko jest zdolne do przeprowadzania operacji formalnych od. Z tego te względu blemó1 większość problemów badawczych przyjmuje postać pytań rozstrzygnięcia. które ąco odbiegają pod D względem rzetelności i trafności od metod ju opublikowanych w literaturze przedmiotu. Nie mo na się od niej odcinać! przeciwnym bowiem przypadku badacz mo e ■ ktć tracić czas i pieniądze (często nie :. gdy toutru mo e to utrudnić jego rozwiązanie. Nie są tylko dokładnie wymienione poszczególne alternatywne hipotezy.

to co te pytania ró ni między sobą. 1969. c) Freud. Freuda). Pytany wybierając jakąś alternatywę jako odpowiedź na to pytanie nie określa tego. Na przykład „Czy najwa niejszym. 67-121). e) Horney. wedle osoby odpowiadającej na to pytanie. to ądanie wyboru. Pytania mogą się ró nić między sobą co do ądania wyboru tak e i wtedy. O ile ądanie wyboru mo na zawsze ściśle liczbowo określić.2. Freud.2. Belnapa klasyfikacja pytań W pracy: An analysis of ąuestions opublikowanej w 1963 r. o tyle ądanie roszczenia zupełności określa się za pomocą takich zwrotów. Natomiast przykładem drugiego pytania jest takie: „Którzy z ni ej wymienionych psychologów są przedstawicielami kierunku psychoanalitycznego: a) Skinner. Piaget?" I w jednym i w drugim przypadku zbiór alternatyw jest taki sam... Z. 2) „Którzy z ni ej wymienionych psychologów są przedstawicielami psychoanalizy: E. Freuda). w jaki sposób wybór ten ma być przeprowadzony. s. Hull. zbiorem alternatyw i ądaniem wyboru. jaka część prawdziwych alternatyw zawartych w tym pytaniu znajduje się.". Jednak e w pierwszym pytaniu Czytelnik powinien wskazać jedno nazwisko (Z. J. C. b) doświadczenie klinicysty. Poza wymienionymi ju czynnikami determinującymi typ pytania. jaką część alternatyw prawdziwych prezentowanych przez to pytanie stanowią alternatywy przez niego wybrane (tu: jedna alternatywa). Piaget?". Huli. który nazywa ądaniem roszczenia zupełności. bądź minimalne ądanie roszczenia zupełności. Tutaj zadaniem badanego jest wymienienie wszystkich (tj. Fromm. w bezpośredniej odpowiedzi na nie.. Hebb. e) wiek klinicysty. C. w których zawarte jest bądź maksymalne. J. tj." itp. d) Szuman. gdy oparte są na ró nych zbiorach alternatyw. Weźmy jako przykład dwa następujące pytania: 1) „Który z ni ej wymienionych psychologów jest twórcą psychoanalizy: E. Pytania ró nią się między sobą co do stopnia ądania roszczenia zupełności. Fromm. dwa nazwiska (E. z tego samego zbioru alternatyw mo na zbudować ró ne pytania. 0 płeć klinicysty?". Krańcowe są takie pytania. Fromma i Z.. pytanie o maksymalnym ądaniu roszczenia zupełności mo e zawierać tylko jednoelementowy zbiór prawdziwych alternatyw i w odpowiedzi na nie nale y tę jedną prawdziwą alternatywę wskazać. 0 Thorndike?". trzech) prawdziwych alternatyw ze zbioru prawdziwych alternatyw prezentowanych przez to pytanie. W zale ności od tego. 220 . )r * procent. Odpowiedź natomiast dokonuje wyboru pewnego podzbioru tego zbioru. Z. jak: „wszystkie alternatywy". tj. Mówiąc inaczej. Hebb. Belnap wyło ył własną teorię pytań oraz dokonał ich klasyfikacji (przedstawiam ją za: Pawłowski T. Przykładem pierwszego jest następujące pytanie: „Jakiego znasz przedstawiciela kierunku psychoanalitycznego?". Freud. N. „wszystkie alternatywy z wyjątkiem. Określa ono. Belnap wymienia jeszcze jeden.. Wedle Belnapa ka de pytanie przedstawia określony zbiór alternatyw. D. d) umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem. c) znajomość testów psychologicznych. czynnikiem ^rzy formułowaniu diagnozy psychologicznej jest: a) wiedza klinicysty. D. a w drugim wszystkie nazwiska. b) Fromm. zdaniem Pana. Oczywiście. które spełniają warunek określony w pytaniu.

Wedle niego. a nadto wszelka liczba naturalna równa sumie 7 + 5 jest identyczna z liczbą 12". nazywany przez Belnapa pytaniami typu „który" nie ujawnia zawartych w nich alternatyw. Dlaczego więc nie zawsze formułuje się właśnie takie pytania? Wią e się to z tym. która wyznacza zakres podstawień pod x jest następująca: I Ji(x) = x jest liczbą naturalną". 1.Jaka liczba naturalna jest równa sumie 7 + 5?". Zilustrujmy ten rodzaj ! pytań przykładem podanym przez Pawłowskiego (tam e. e zajdzie potrzeba posłu enia się większą liczbą I orzeczników kategorialnych. w jakie formułuje się w pytaniu alternatywy. (c) ądaniu roszczenia zupełności. Mo e to być dowolne fcczłonowe I pytanie rozstrzygnięcia ądające odpowiedzi wskazującej jedną alternatywę praw221 . | Belnap wymienia sześć typów pytań. podanie tylko części prawdziwych alternatyw.?" jest sześcioczłonowym pytaniem rozstrzygnięcia. Wy ej przedstawione pytanie: „Czy najwa niejszym czynnikiem. Kłania typu „który" w terminologii Ajdukiewicza noszą nazwę pytań dopełnienia. Predykat N mówiący o tym. Zanim przystąpię do omówienia klasyfikacji pytań w ujęciu Belnapa chciałbym jeszcze poświęcić kilka słów omówieniu sposobów. Oczywiście. Pytanie typu „czy" o jednej alternatywie. (b) ądaniu wyboru. W swojej klasyfikacji opartej na trzech cechach pytań: la) sposobie prezentowania alternatyw. mo e być tak. twier-I dzenie zakładane przy wypowiadaniu jakiegokolwiek pytania Belnap nazywa załoeniem pytania.. Ogólna postać alternatyw „ukrytych" w tym pytaniu jest: 7 + 5 = JC. w ka dym pytaniu zawarte jest tylko jedno zało enie mówiące. ile jest zmiennych. dla celów praktycznych. Ze względu na k alternatyw w nim zawartych nosi ono bardziej szczegółową nazwę ^-członowego pytania rozstrzygnięcia. Otó . i takie laboratorium zostało w ogóle zało one. 79): . Drugi rodzaj pytań. których wymienienie byłoby bardzo ucią liwe.. Czasami wystarczy. Mo na jednak zrekonstruować ich ogólną posiać. i prawdziwa jest co najmniej jedna odpowiedź bezpośrednia na nie. Oto ich krótka charakterystyka (bardziej szcze-I gotowe omówienie znajdzie Czytelnik u cytowanego tu Pawłowskiego T. Funkcja. W sposób jednoznaczny zbiór alternatyw będzie określony przez funkcję wyznaczającą zakres podstawień w miejsce danej zmiennej. Pełna [ odpowiedź bezpośrednia na powy sze pytanie brzmi: „Liczba 12 jest równa sumie 7 + 5. e niekiedy pytanie ma du ą liczbę alternatyw.. przy formułowaniu diagnozy psychologicznej jest: . 1969).Tylko pytania o maksymalnym ądaniu roszczenia zupełności wymagają podania wszystkich prawdziwych alternatyw. czy wręcz niemo liwe. Takie pytania nazywa Belnap pytaniami typu „czy". s. zdaniem Pana. Ka da alternatywa w takim pytaniu będzie podstawieniem danej funkcji zdaniowej. Jeden sposób polega na wymienieniu w pytaniu wszystkich alternatyw. których musi być dokładnie tyle. Formułując jakiekolwiek pytanie zakładamy jakieś twierdzenie. jakie to nazwy przedmiotów nale y podstawiać pod x nazywa Belnap orzecznikiem kategorialnym. takie pytania zaczyna się zwykle od partykuły pytajnej „czy" (takie pytanie — jak pamiętamy — Ajdukiewicz nazwał pytaniem rozstrzygnięcia). Na przykład I w pytaniu: „W którym roku zało ono pierwsze laboratorium psychologiczne na świecie?" zakładamy.

tylko sposobem prezentowania alternatyw. Pytanie typu „czy" o pełnej liczbie alternatyw. 4.2. Wymaga jednak. Ze względu na stopień ądania roszczenia zupełności i ądania wyboru pytanie tego typu jest identyczne z typem omówionym poprzednio. normalnego dziecka do . gdy pomiar zmiennej Y dokonany był na skali nominalnej mo na stosować test chi-kwadrat oraz test McNemara. tygodnia ycia odruch Babińskiego przyjmuje postać patologiczną?". d) test McNemara?".1 i 11. Odpowiedź: „Twórcami kwestionariusza osobowości MMPI są Starkę R. Hathaway 1 J. Odpo wiedź taka jest dwuczłonowa. e jest to jedyna prawdziwa alternatywa.. których postać automatycznie wyklucza wystą pienie innych alternatyw. by w odpowiedzi bezpośredniej na nie znalazły się wszystkie prawdziwe alternatywy. 222 . Przykład pytania: „Czy następujące testy istotności ró nic mo na sto sować w przypadku.. i wymienione w odpowiedzi alternatywy są jedynymi prawdziwymi alter natywami (w członie tym wyra one jest maksymalne ądanie roszczenia zupełno ści). tygodnia ycia i nieprawda. w której stwierdza się prawdziwość jednej alterna tywy i neguje pozostałe. normalnego dziecka do .. Charnley McKinley i są to jedyni autorzy tego kwestionariusza".. a drugi stwierdza po prostu. Odpowiedź: „W przypadku. Gdyby jednak taka skrócona odpowiedź miała wprowadzić niejasność..dziwa. pierwszy człon jest koniunkcją wszystkich — zda niem udzielającego odpowiedzi — prawdziwych alternatyw.. Ró ni się jednak od niego sposobem prezentowania alter natyw. c) test Kruskala-Wallisa. e odruch Babińskiego nie przyjmuje postaci patologicznej u małego. nale y sfor mułować pełną odpowiedź. przy czym co najmniej jedno zdanie jest stwierdzeniem prawdziwości jednej alternatywy. odruch Babińskiego przyjmuje postać patologiczną u małego. ale nie mo na stosować testu Manna-Whitneya oraz testu Kruskala-Wallisa (poprawność tej odpowiedzi mo e Czytelnik sprawdzić na rys. Odpowiedź bezpośrednia na to pytanie ma postać koniunkcji. Przykład takiego pytania oraz bezpośredniej odpowiedzi na nie został przedstawiony wy ej. Pytanie tego typu ró ni się od pytania typu 3. przy czym ma to być jedyna alternatywa prawdziwa. 2. gdy pomiar zmiennej Y dokonany został na skali nominalnej: a) test chi-kwadrat. albo te jej zaprzecze niem. Ze względu na sposób prezentowania alternatyw jest ono podobne do pytania typu 1. Pytanie typu „który" o pełnej liczbie alternatyw. W odpowiedzi bezpośredniej na nie nale y wymienić wszystkie prawdziwe alternatywy. b) test Manna-Whitneya." Zwykle formułuje się skrócone odpowiedzi. Pytanie typu „który" o jednej alternatywie. w której ka de zdanie jest albo stwierdzeniem prawdziwości kolejnej alternatywy. Pier wszy człon wybiera jedną z alternatyw zawartych w pytaniu. tygodnia ycia. Odpowiedź bezpośrednia na takie pytanie ma postać dwuczłonową. Odpowiedź: „Tak. 11. 3. Jest to więc pytanie 0 maksymalnym ądaniu roszczenia zupełności. Drugi zawiera stwier dzenie. Postępujemy tak zwłaszcza w pytaniu dwuczłonowym. Przykład pytania: „Kto jest twórcą kwestionariusza osobowości MMP1T. Mówiłem o tym przy okazji podawania ogólnej charakterystyki pytań typu „który". ądanie wyboru wymaga podania w odpowiedzi bezpośredniej jednej z alternatyw. Przykład pytania: „Czy u małego normalnego dziecka do. Odpowiedź bezpośrednia na to pytanie ma postać koniunkcji.).

jakie było natę223 . 11. rys. nie mówiąc przy tym nic o wartości logicz nej pozostałych. 3. by odpowiedź bezpośrednia na nie podawała tylko jedną z praw dziwych alternatyw. s. nie wykluczając przy tym prawdziwości innych. Od pytań typu 5.1). natomiast zawarte w nim ądanie wyboru wymaga. Tego typu pytanie zawiera minimalne ądanie roszczenia zupełności. ró ni się charakteryzowany tu typ pytań tylko sposobem prezentowania alternatyw. I tak. Odpowiedź bezpośrednia na nie wskazuje tylko tę jedną prawdziwą alternatywę. Pawłowski. (2) wady związane z zawartym w pytaniu ądaniem wyboru. zmianom i procesom. test Manna-Whitneya. 41—42) wymienia dwie kategorie problemów. Przykład pytania: „Czy internalizacja norm społecznych jest istotnym mechanizmem kształtowania osobo wości?". nie wymienionych w pytaniu alternatyw. Zauwa my. jakim one podlegają: czy przedmioty te cechują się posiadaniem określonych własności bądź podlegają (podlegały) określonym zdarzeniom. i znajomość jej umo liwia mu poprawne formułowanie pytań. Odpowiedź: „Internalizacja norm społecznych jest istotnym mechanizmem kształtowania osobowości". (3) wady związane z ądaniem roszczenia zupełności. Pytanie typu „czy" o nierozłącznej liczbie alternatyw. czego dotyczy pytanie wyró nia się rozmaite kategorie problemów badawczych. * * * Przedstawiona wy ej klasyfikacja pytań jest dla badacza wa na dlatego. 6. Przykład pytania: „Który z testów istotności ró nic dla dwóch grup niezale nych jest właściwym testem w przypadku. Pytanie typu „który" o nierozłącznej liczbie alternatyw. e wskazanie testu Kołmogorowa-Smirnowa czy testu Walda-Wolfowitza te byłoby odpowiedzią prawdziwą (por. Zgodnie z tą klasyfikacją mo na wymienić trzy rodzaje wad pytań: (1) wady związane ze sposobem prezentowania przez pytanie alternatyw. nie wymienionych alternatyw. e w pytaniu tym nie wystąpiła chocia by taka prawdziwa alternatywa jak: mechanizm identyfikacji z osobami znaczącymi. Wiemy jednak.5. Nowak (1985. Nie wyklucza to jednak prawdziwości pozostałych. Tak e od odpowiedzi bezpośredniej na takie pytanie wymaga się tylko. aby poda wała jedną prawdziwą alternatywę. Szczegółową dyskusję tych i innych wad przeprowadza w cytowanej ju pracy T. unikanie błędów. S. Pierwsza dotyczy „samych własności przedmiotów i zmian. gdy pomiar zmiennej zale nej dokonany został na skali porządkowej?". Klasyfikacja problemów badawczych W zale ności od tego. nie uwzględnionych w pytaniu alternatyw. W odpowiedzi na to i pytanie mo na wskazać np.

czy te wchodzą ze sobą w interakcje?" Inaczej mówiąc. populacja osób z wykształceniem podstawowym to taki zbiór osób. I tak. chcemy zadać pytanie: „Jaki jest rodzaj O (S ¥ )T\ 2. II. rozdz. Otó zwrot: „.... w populacji P" jest równoznaczny ze zwrotem: „. gdy zmienna niezale na Xj przyjmuje pewną wyró nioną wartość v(Xj) = mT Lub: „Jaką wartość przyjmuje dana zmienna niezale na Xj.. a mianowicie „wykształcenie podstawowe". Problemy dotyczące wartości zmiennych. 41). Pytanie tej postaci sformułował Kostrzewski (1963). Druga kategoria problemów badawczych dotyczy tego. między zmienną zale ną Y (zmiennymi zale nymi Y\.. Ten rodzaj pytań S. ka da niezale nie od pozostałych. . „Wyró nioną wartością" zmiennej 224 .. tak e: rys. gdy zmienna (lub zmienne) niezale na przyjmuje wyró nioną wartość". chcemy ustalić zbiór zmiennych niezale nych istotnych dla zmiennej zale nej Y (czyli wywierających wpływ na 10 — „Jakie zmienne wchodzą do O (P Y )^" lb: „Które ze zmiennych niezale nych są bardziej. Problemy istotnościowe.enię pewnych cech o charakterze ilościowym czy intensywność przemian i procesów przedmioty te charakteryzujących" (s. gdy zmienna zale na Y przyjmuje pewną wyró nioną wartość v (Y) = w?" Często w przypadku problemów tej klasy spotykamy się z takim sformułowaniem: „Jaką wartość przyjmuje zmienna zale na Y w populacji P?". W tej pracy uszczegółowimy tę u yteczną klasyfikację problemów badawczych. jakim te przedmioty podlegają" (s. a które mniej istotne dla danej zmiennej zale nej F?" Inaczej mówiąc. X„). I. 5.... Są to więc. czyli pytania postaci: „Jaka jest zale ność zmiennej Y od zmiennej niezale nej Xj7" Albo inaczej: . 1. Ym) oraz zmienną niezale ną Xj (zmiennymi niezale nymi Xi. jakie przyjmują zmienne niezale ne — zbiór osób. pkt. 41). Problemy dotyczące „kształtu" zale ności zmiennej zale nej Y od określonej zmiennej niezale nej dla niej istotnej. Mamy zatem: I. Problemy dotyczące zale ności między zmiennymi. 1.6): la: .... uogólniając. 41).. gdy mówiąc o jakiejś populacji mamy na myśli w miarę jednorodny — ze względu na wartości. Jakiej postaci związek łączy zmienną zale ną Y ze zmienną niezale ną X/F Zilustrujmy przykładem szczegółowy problem nale ący do klasy I. które obejmują pytania o istotność zmiennych (nie zale nych) dla innej zmiennej (zale nej). „czy zachodzą pewne relacje (zale ności) między własnościami badanych przedmiotów" (s.Jakie zmienne niezale ne są istotne dla zmiennej 7?" Inaczej mówiąc.. Jest to oczywiste. Są to więc pytania o zale ności między zmiennymi — dokładniej. dla których zmienna „poziom wykształcenia" przyjmuje tylko jedną wartość. w ramach których wyró niamy z kolei następujące pytania szczegółowe (por.Jaką wartość przyjmuje dana zmienna zale na Y. pytania o wartości zmiennych. chcemy się dowiedzieć: „Jaki jest porządek istotnościowy w obrębie zmiennych zaliczonych do O (Py)?" lc: „Czy zmienne niezale ne wpływają na daną zmienną zale ną. Nowak określa mianem pytań o „przekrojowe lub dynamiczne własności przedmiotów lub o zdarzenia i procesy.

Zmienną niezale ną jest tu stabilność samooceny. B. Była o tym mowa w rozdz. Kmita (1973. A oto przykład problemu II. Dane stwierdzenie mo e być uznane za hipotezę naukową. Przeprowadzone badania pokazały. do wyjaśnienia których została sformułowana i nie jest zdolna do przewidywania nowych faktów (prognoz zjawisk innego typu). której nie mo na poddać procedurze sprawdzania empirycznego nie mo e pretendować do miana hipotezy naukowej. tzn. 129) tak to ujmuje: „Aby zaproponowane do przyjęcia hipotezy mogły być sprawdzone. i przeciętna wieku matek w badanej grupie (#=200) w chwili urodzenia dziecka z chorobą Downa wynosiła 35.. to mo e ona zasługiwać jedynie na miano hipotezy ad hoc\ inaczej: doraźnej. za pomocą których hipotezy te. wyró nia się jeszcze hipotezy samodzielne ad hoc. Zmienną niezale ną byt wiek matki w chwili urodzenia dziecka. W tekście piszę o hipotezach samodzielnych ad hoc.) związkami wynikania ze zdaniami obserwacyjnymi. hipotez pomocniczych ad hoc. jako odpowiedź na pytanie zawarte w problemie. u którego stwierdzono zespół Downa. s.2. 7. bądź te zdania te mogą okazać się — w świetle obserwacji — fałszywe i wtedy sprawdzane hipotezy na ogół odrzucimy." Kmita chce. Sprawdzalność zatem zdań proponowanych na twierdzenia danej dyscypliny empirycznej. 225 . jaką wartość przyjmuje zmienna niezale na w badanej populacji matek. a mianowicie zespół Downa. 4. 95 i nast. a więc sprawdzalność hipotez nakłada określone warunki na sposób ich formułowania: na dobór terminów. u których dzieci stwierdzono zespół Downa.). muszą być powiązane (. „Jaka jest zale ność między stabilnością samooceny i odpornością na stres?" (Brzezińska. są budowane. muszą być sprawdzalne (podkr.zale nej była jedna z postaci niedorozwoju umysłowego wrodzonego. Hipoteza. s. 1975b.). 1974). aby terminy teoretyczne (predykaty teoretyczne) występujące w hipotezach posiadały moc predyktywną. a zmienną zale ną — odporność na stres. W problemie „ukryte" jest pytanie o postać związku łączącego obie zmienne (liniowy versus krzywoliniowy). Takie hipotezy. Kofta. je eli jest sprawdzalne. które — jak pisze Such (1975b.. a więc ostatecznie wszelkie twierdzenia syntetyczne. Je eli hipoteza jest „zdolna" wyjaśnić tylko :e fakty. pkt. 105) — W odró nieniu od tzw.. zdania te mo e obserwacja bezpośrednio potwierdzić i wtedy sprawdzane hipotezy są równie potwierdzone. które słu ą wyjaśnieniu jakichś nowych zjwisk (Such. Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze — cechy dobrze sformułowanej hipotezy Z dobrze postawionego problemu powinna jasno wynikać hipoteza (lub hipotezy) badawcza. Kostrzewski pytał o to. s.08 lat. których celem jest „ratowanie" zagroonych przez nowe fakty teorii macierzystych. J. 7.

i hipotezy zawsze formułuje się w postaci twierdzącej. 31-37.)samodzielną hipotezę ad hoc mo na określić jako hipotezę. by łatwo mo na było ją przyjąć. Bywa i tak.. 1986. Je eli chodzi o zidentyfikowanie hipotezy ad hoc. s. s. Kerlinger. do wyjaśnienia których zostały powołane. gdy im bardziej prostą przyjmie postać — tym łatwiej będzie mo na ją sprawdzić. podziału problemów proponuję następującą klasyfikację hipotez badawczych: 226 . Chciałbym jeszcze raz podkreślić. które — w procesie sprawdzania — badacz będzie konfrontował z faktami. 3.(. względnie odrzucić. e to „coś" posiada tylko te cechy.. Jakubowska. która dla swej obrony w obliczu faktów doświadczalnych nowych typów wymaga wprowadzania wcią nowych. zawsze mo e być ona odrzucona przy okazji sprawdzania następnych. Klasyfikacja hipotez badawczych Przez analogię do przedstawionego w pkt. e wyraźniej ukierunkowują badacza. 128). które słu ą wyjaśnieniu faktów. s. Sformułujmy dalsze kryteria poprawności formułowania hipotez naukowych (Nowak S. 17-18. 1993. noszą nazwę hipotez metodologicznie wadliwych. Gdyby w świecie nauki nie obowiązywała owa zasada. w ten sposób jedne hipotezy ad hoc są często notowane za pomocą innych hipotez ad hoc)". s. s. ze względu na które dokonuje się wspomnianego postulowania. hipotez (które zresztą przewa nie same okazują się równie hipotezami ad hoc. 1973. cząstkowe hipotezy. — hipoteza musi być najprostszą odpowiedzią na problem. 1985. nowych hipotez. 107): . Jak unikać formułowania takich hipotez ad hocl Najlepszym sposobem jest wyprowadzanie jak największej liczby ró norodnych konsekwencji empirycznych. to pomocne w tym względzie okazać się mo e jej określenie zaproponowane przez Sucha (tam e. Ich zaletą jest to. zaakceptowana przez badacza hipoteza nie jest na stałe włączona do zbioru twierdzeń danej dyscypliny empirycznej..postulują „coś" i znajdują swoje potwierdzenie wyłącznie w faktach. je eli chodzi o wyprowadzanie z nich określonych obserwowalnych konsekwencji. komplikujących ją. Wówczas mo emy mówić o metodologicznym błędnym kole (tam e). raz sprawdzonej przez danego badacza hipotezie nie groziłoby.. e spróbuje ją podwa yć później (czy w momencie jej ogłoszenia) inny badacz (Kmita. na zakończenie tego punktu. — hipoteza musi być tak sformułowana. — hipoteza nie powinna przyjmować postaci szerokiej generalizacji. Owa „nietrwałość" hipotez jest rezultatem stosowania przez badaczy zasady intersubiektywnej kontrolowalności. e sprawdzona. 5. które dadzą się skonfrontować z doświadczeniem. 54-58): — hipoteza musi być adekwatną odpowiedzią na problem. Musimy pamiętać te i o tym. W odpowiedzi na problemy cząstkowe badacz formułuje takie same.

. X n są istotne dla T\ Ib.Inaczej: „Zmienne niezale ne X.. X4 nie wchodzą ze sobą. to polecam uwadze Czytelnika następujące prace: Cackowski Problemy i pseudoproblemy.. lc\ ... na gruncie dotychczasowej wiedzy badacza. „Zmienną zale ną Y łączy związek funkcyjny ze zmienną niezale ną Xj postaci: Y = f(Xj)". I. dotyczącą omawianej tu problematyki. czyli twierdzenia postaci: la.. Nowak Metodologia badań społecznych. 2. Je eli zmienna niezale na Xj przyjmuje wyró nioną wartość: v (Xj) = m.. „Zmienne niezale ne X h . gdy tylko część zmiennych.) = m. uporządkowane są — wg relacji bycia bardziej istotną dla Y ni . lc" „O(SY) jest izolowany — Oiz(PY)". jak najlepiej formułować pytania badawcze i odpowiedzi na nie. zało enia.-3. rozstrzygnięcia. 1. (rozdz.).. Przypominam.I. 6. .).." Albo inaczej: „Zmienna Xi jest bardziej istotna dla zmiennej zale nej Y ni zmienna X2". dostępną w języku polskim. Hipotezy istotnościowe. 227 . wedle wiedzy badacza (przyjętych przez niego zało eń teoretycznych) wchodzi ze sobą w intrakcje: „Zmienne niezale ne Xi. zmienna niezale na Xj przyjmuje wartość v (X... Je eli chodzi o literaturę. Inaczej: „Zmienne niezale ne Xi. czy nieliniowa... 6. odpowiedź na ten problem — zwłaszcza gdy jest on wyra ony w postaci pytania rozstrzygnięcia. 1. Such Problemy weryfikacji wiedzy (Wstęp). ani z pozostałymi zmiennymi w interakcje"..imienne z O (Py). pkt." Lub: „Dla danej zmiennej zale nej Y. — w następujący sposób. która przyjmuje wyró nioną wartość v(Y) = w.. stanowiącej najbardziej prawdopodobną. X„ wpływają na zmienną zale ną Y nie wchodząc ze sobą w interakcje". X2 wchodzą ze sobą w interakcje.. i psychologowie ograniczają się w tym przypadku jedynie do określenia. Xn wpływają na zmienną zale ną Y wchodząc ze sobą w interakcje"." II. 10. Giedymin Problemy. . Hipotezy dotyczące zale ności między zmiennymi. Hipotezy dotyczące „kształtu" zale ności zmiennej zale nej Y od określonej zmiennej niezale nej Xf. a zmienne X3.O(Sy) jest interakcyjny — O in (PY T. rozdz. zmienna zale na Y przyjmuje wartość v (Y) = w. Albo te . Podsumowanie Umiejętne postawienie pytania badawczego na ogół ju dostatecznie dokładnie dookreśla treść hipotezy badawczej. Hipotezy dotyczące wartości zmiennych.. czy jest to funkcja liniowa. Niniejszy rozdział poświęcony był właśnie temu. Pod / podstawiamy określony „kształt" funkcji. 2. S. Przykładowe „techniczne" rozwiązanie problemu liniowa versus nieliniowa zale ność Y od Xj przedstawione zostało w rozdz. Ajdukiewicz Logika pragmatyczna (cz.

Teoria pytań i jej zastosowania. Pawłowski w Metodologicznych zagadnieniach humanistyki (rozdz. 3. W Polsce są to przede wszystkim czasopisma o zasięgu ogólnopolskim: „Czasopismo Psychologiczne" (wydawane i redagowane przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu). „Polish Psychological Bulletin" (wydawany przez Komitet Nauk Psychologicznych PAN. s. a redagowany w Instytucie Psychologii UG w Gdańsku). jakie (z uwagi na ich treści i typ formalny pytań) formułują problemy badawcze psychologowie. Sporo miejsca problematyce hipotez badawczych poświęca Hempel w pracy: Podstawy nauk przyrodniczych. a redagowany w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Opolskiego). a redagowane w Instytucie Psychologii PAN w Warszawie).Teorię pytań w ujęciu Belnapa przedstawia T. Natomiast to. „Studia Psychologiczne" (wydawane przez Komitet Nauk Psychologicznych PAN. najlepiej poznać czytając artykuły — stanowiące sprawozdania z prowadzonych badań empirycznych — regularnie pisane przez nich samych do fachowych pism psychologicznych. „Przegląd Psychologiczny" (wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 67-121). . „Psychologia Wychowawcza" (wydawana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. a redagowana na Wydziale Psychologii UW w Warszawie).

w stronę metod statystycznych część III .

.

ąuota sampłing). i istnieją takie sytuacje (np. i jedynie losowy dobór jednostek (tu: osób lub zło onych z nich grup. gdy mo e ona nieadekwatnie odzwierciedlać strukturę całej populacji (w tym przypadku: populację wszystkich osób dotkniętych daną chorobą). Nowak S. wybrać określone osoby do grupy badawczej — jest to tzw. w których z konieczności musimy stosować dobór celowy osób. (2) mo e skompletować próbę na podstawie zgłoszeń ochotników (ang. Wprowadzenie Badacz stojący przed problemem doboru próby (ang. które wzajemnie się wykluczają. które miałyby wykraczać poza naszą grupę. nonprobability sampłing). badania prowadzone przez psychologów klinicznych na niewielkich grupach chorych psychicznie na terenie danej kliniki psychiatrycznej). jest dobór kwotowy (ang. Jedynie na niej przeprowadzone badanie empiryczne będzie cechowała wysoka trafność zewnętrzna (por. purposive sampling). rozdz. albo inaczej: nieprobabilistyczny (ang. 2. Trzeba przyznać. voknteers). Blalock. 1975. Tak e odwoływanie się do opinii eksperta. Nadal mo na spotkać się z diagnozami. Jednak przy dokonywaniu oszacowań opartych na tak dobranej grupie badawczej trzeba być bardzo ostro nym w formułowaniu wniosków. 1985. Z podobnych powodów niereprezentatywna mo e okazać się próba skompletowana na pod231 . w zakresie doboru osób z określonym rozpoznaniem psychiatrycznym nie rozwiązuje problemu. sample) do badań ma do wyboru trzy mo liwe sposoby działania: (1) mo e on sam. 459. a tak e — absolutnie nie polecany — dobór całkowicie przypadkowy (ang. population/sample elements) gwarantuje uzyskanie próby reprezentatywnej. psychiatry. lub odwołując się do opinii eksperta. 301).). np. 3. random sampłing). zwłaszcza wśród socjologów (por. pkt. accidental sampling). (3) mo e pobrać próbę z populacji w sposób losowy (ang. representative sample)? Dziś ju nie mamy wątpliwości co do tego. jego po pularną odmianą. dobór celowy (ang.. ang. Który z tych sposobów daje próbę reprezentatywną (ang. Próba 1.Rozdział 9.2. s. Diagnoza psychiatryczna daleka jest jeszcze od jednoznaczności i precyzji. s.

Drwal. Są to: (6) zwiększona tendencja do poszukiwania stymulacji. 1984. Przed błędami spowodowanymi faktem. Mo e najbardziej godna zaufania — z nielosowych sposobów budowy próby — jest ta. 1995 s. 89-90) oraz Rosenthal i Rosnow (1975. wy szy status społeczny. 57-66). Pierwsza grupa obejmuje 5 cech. s. średnio udokumentowanych. (5) większe zsocjalizowanie. e uwa nie czytała prasę codzienną zwracając uwagę na ogłoszenia. ró niące ochotników od nieochotników ujęte zostały w trzy grupy. Rosnow. Ochotnicy ró nią się od nieochotników tak e pod innymi względami. (3) wy szy poziom inteligencji. Dlaczego próba zło ona z ochotników jest stronnicza? Tylko pozornie próba skompletowana w wyniku ochotniczych zgłoszeń do udziału w badaniach empirycznych mo e być reprezentatywna. 187. 232 . gdy grupa ochotników ró ni się tym od pozostałych osób. Nale ą do nich: (1) wy szy poziom wykształcenia. e wyraziła zgodę na udział w badaniach. Druga grupa obejmuje 6 cech. a o losowym najwięcej. O ka dym z tych sposobów. doprowadził ich do sporządzenia „portretu psychologicznego" ochotnika. a to mo e spowodować. Rosenthal. w których wykorzystano ochotników. Zasięg naszych wniosków z badań przeprowadzonych na takich osobach byłby ograniczony tylko do pewnego fragmentu populacji. e badaniom poddano ochotników ostrzegają m. 1976). Zreferujmy teraz wyniki badań Rosenthala i Rosnowa. Cechy charakterystyczne. s. będzie mowa w kolejnych punktach niniejszego rozdziału. Dokonany przez wy ej wymienionych psychologów przegląd badań empirycznych. który nie był obowiązkowy. (4) wy szy poziom zmiennej aprobaty społecznej (w sensie: Nederhof. W rzeczywistości jest ona w pewnym (jakim?) stopniu tendencyjna. przeprowadzonych nad „portretem psychologicznym" osoby ochotniczo zgłaszającej się do udziału w badaniach psychologicznych. widoczne jest to zwła szcza w chęci uczestniczenia w badaniach nad stresem. Reid (1972. 1991. deprywacją sensoryczną czy hipnozą. 2. które — jak sądzę mo na tak powiedzieć — są w tym portrecie najbardziej dominujące i najlepiej udokumentowane. (2) przynale ność do wy szej klasy społeczno-ekonomicznej. in. e uzyskane przez nich wyniki będą nietypowe dla populacji jako całości. obejmującego 17 cech. która została utworzona techniką doboru kwotowego.stawie ochotniczych zgłoszeń.

e czynni-i kiem powodującym spadek recydywy nie był LSD. Dlatego te zgłosiły się do badań. Wydaje mi się. mo na go będzie wykorzystać do lepszego poznania siebie. przy zastosowaniu specjalnych metod kontroli. self-discłosing). a tym samym do pełniejszego rozwoju osobowości. Są to: (12) ochotnicy pochodzą z mniejszych miast (zwłaszcza gdy są to badania 0charakterze kwestionariuszowym). które do więzienia trafiły przypadkowo i sam pobyt w nim był dla nich czynnikiem tak traumatyzującym. w sferze zachowań seksualnych). z którymi wiązały określo-I 1 K nadzieje. Zainteresował ich wpływ LSD na osobowość przestępcy. Stwierdzili m. Okazało się. Za zgodą władz i więźniów Leary i Alpert przeprowadzili swoje badania. hipnozą czy ogólniej. (8) ochotnikami są raczej kobiety. Jednak e dalsze obserwacje. a tak e badania powtórzone w innych ośrodkach przez innych badaczy.(7) zwiększona tendencja do zachowań niekonwencjonalnych (np. ale w przypadku badań nad stresem są to raczej mę czyźni. a tym samym uniknąć mo liwości powrotu. spadek recydywy po opuszczeniu więzienia przez osoby poddane działaniu LSD. nie potwierdziły pierwotnych wyników. Informacje o powy szych badaniach podałem za Jankowskim (1972. Oparto je bowiem na ochotnikach i w ten sposób stworzono mo liwość zgłaszania się przestępcom. . e LSD wywołuje u danej jednostki specyficzne prze ycia psychiczne. (15) ochotnicy są bardziej otwarci (ang. u których szansa powtórnego trafienia do więzienia była znikoma. in. s. (10) ochotnikami są raczej wyznawcy religii ydowskiej ni protestanckiej i raczej protestanckiej ani eli katolickiej (uwaga: badania dotyczyły populacji ame rykańskiej). (17) ochotnicy są młodsi. e mogły to być osoby. (13) zwiększone zainteresowanie religią (te raczej w badaniach kwestionariu szowych). e za wszelką cenę chciały się uwolnić od niego. Trzecia grupa obejmuje 6 cech najmniej udokumentowanych. jakie przeprowadzili przed laty dwaj psychologowie amerykańscy Timothy Leary i Richard Alpert. i dzięki faktowi. (16) w badaniach nad lekami. ale cechy osób wyselekcjo-I nowanych do badań. (11) ni szy poziom konformizmu. (14) większy poziom altruizmu. Ilustracją błędów wynikających z doboru ochotników do badań mogą być doświadczenia z LSD. Wyniki potwierdziły ich przewidywania. ale w przypadku kobiet biorących udział w badaniach o profilu klinicznym jest odwrotnie. chyba e badania mają charakter laboratoryjny 1biorą w nich udział kobiety. zakładali. (9) ni szy poziom autorytaryzmu. 80-87). w badaniach typu me dycznego ochotnicy wykazują ni szy poziom przystosowania.

i ci badani plasowali się w strefie wysokich wyników skal mierzących poczucie własnej wartości. s. 186-187) badań nad związkiem zachowań seksualnych kobiet z poczuciem ich własnej wartości wynikało. Z wcześniej przeprowadzonych przez Masłowa (1942. Trzeba pamiętać. 3. i rzeczywistość ma charakter probabilistyczny i tak trzeba patrzeć na te ustalenia. replika w: Rosnow. ąuotus — „jakiej liczby. por. jakby to wynikało z badań zreferowanych przez Kinseya i jego współpracowników. kończąc ten punkt. Jak sądzę. 1984. Rosnow. Cowles i Davis (1987). charakterystyka osobowościowa ochotników). które zajęli Rosenthal i Rosnow. i nie nale y zbyt dosłownie brać tego. Na ochotnikach prowadzone były przed laty słynne badania grupy Kinseya (Kinsey i in. Sakoda. Z kolei późniejsze badania (Maslow. stanowisko odmienne od tego. Je eli skonstruuje próbę na podstawie zgłoszeń ochotniczych. który chce posłu yć się próbą kwotową. e psycholog chce przeprowadzić badania psychometryczne nad nowym testem inteligencji. 1984. Rosenthal. to do finalnej wersji testu wejdą pozycje testowe zbyt trudne dla całej populacji (bo badani. Mówiąc inaczej. 1953). Próba kwotowa Próba kwotowa (ang. najbardziej „pewne" są zmienne z pierwszej grupy. które ochotniczo zgłosiły się aby wziąć w nich udział. Temat stronniczości próby zło onej z ochotników podejmowany był w pracach: Kruglanski (1973. od łac. Rosenthal. Nie powinniśmy tedy prowadzić takich badań na ochotnikach. 1948. społeczeństwo amerykańskie lat czterdziestych naszego stulecia nie było tak niekonwencjonalne w zachowaniach seksualnych. 234 . Te dane prowadzą do wniosku. por. 186-187).. (1981). które objęły część próby Kinseya pokazały.Inna ilustracja. MacDonald (1979). e oparcie na ochotnikach badań nad wzorcami zachowań seksualnych dało w efekcie wyniki obcią one — nastąpiło błędne oszacowanie wartości badanej zmiennej. którzy znaleźli się w próbie są bardziej inteligentni i lepiej wyedukowani). Kopaliński 1988) jest najbardziej rozpowszechniona wśród badaczy opinii publicznej oraz wśród psychometrów standaryzujących i normalizujących nowe testy psychologiczne. i osoby. Bell (1962. Dodajmy jeszcze. Badania miały charakter ankietowy i przeprowadzone były na osobach. s. kobiet. co opisali w swoich badaniach Rosenthal i Rosnow. mę czyzn i 12 tys. ąuota sample. Badacz. które cechował wysoki poziom tej zmiennej charakteryzowała jednocześnie tendencja do podejmowania zachowań niekonwencjonalnych w sferze seksu. jak wiele". Rosnow. Przypuśćmy. por. Dotyczyły one wzorców zachowań seksualnych mę czyzn i kobiet i objęły 8 tys. 1974). Jaka jest skala wykorzystywania ochotników w badaniach psychologicznych? Rosenthal i Rosnow szacują ją na 70-90%! Przewa ają studenci pierwszych lat studiów psychologicznych (dodatkowa zmienna zakłócająca). Wiedza ta jest potrzebna po to. 1952. Kohn i in. Rosenthal. musi znać procentowe rozkłady interesujących go zmiennych.

którego wielkości nie da się tak precyzyjnie jak w przypadku prób losowych ustalić. które kobiety w wieku powy ej 40 lat i którzy katolicy zostaną zbadani. Te zmienne to: wiek. 5 kobiet (płeć) w wieku 30-40 lat (wiek) z wykształceniem wy szym (wykształcenie) zamieszkałych na wsi (miejsce zamieszkania). którzy są w domu podczas jego odwiedzin. wykształcenie. którzy są dla niego najłatwiej dostępni. na przykład: płeć. kryteria przynale ności do próby. będzie zastawał tych. tyle i tyle osób z dochodem mniejszym ni 3000 dolarów. je eli rozkład jakiejś zmiennej dychotomicznej w populacji. A e jest on tylko człowiekiem. Zakrzewska. czy 13 mę czyzn (płeć) w wieku 40-50 lat (wiek) z wykształceniem średnim (wykształcenie) zamieszkałych w du ym mieście (miejsce zamieszkania) itp. jest: 50% do 50%. tak jak to ma miejsce w próbach losowych.). Badacz nie wciąga do próby konkretnej wylosowanej osoby. wcześniej określone przez badacza. standaryzacja i normalizacja znanej w świecie Skali Inteligencji Wechslera WAIS-R (por. s. dla których ta zmienna przyjmie jedną i drugą wartość. Polska adaptacja. wykształcenie miejsce zamieszkania. to i w próbie powinna znaleźć się równa liczba osób. Oto dwie opinie na temat wartości prób kwotowych. Hornowska. aby „zgadzał się". przewidziany układem próby rozkład procentowy zmiennych. 5a-5c (Gaul. e musi przebadać: tyle i tyle kobiet w wieku powy ej 40 lat. Socjologowie zdają sobie sprawę z tego. i uzyskane wyniki badawcze mogą być obcią one błędem. Wyjątkowo sumienny ankieter mo e nawet skrzywić próbę w odwrotnym kierunku i przebadać zbyt wiele osób. to układ próby (ang. Być mo e dałoby się wyszkolić ankieterów tak. I tak. Wa ne bowiem jest tylko to. Przy czym nie jest wa ne. które rzadko bywają w domu lub osób z klasy ni szej. Nawet jeśli jest on świadom mo liwości skrzywienia próby. towy. W tab. z pewnością będzie skłonny wybierać tych. Według Blalocka (1975. sample design) wskazuje na liczby (frekwencje) osób o określonych kombinacjach wartości tych zmiennych. e nie jest to doskonały sposób konstruowania próby reprezentatywnej. by ich decyzje w tej materii dawały wyniki zbli one do próby losowej. Niestety trzeba się liczyć z tym.aby procentowe rozkłady tych zmiennych odtworzyć w próbie. Przy czym w celu uzyskania informacji o rozkładach wa nych zmiennych oparto się na danych pochodzących z Mikrospisu Ludności przeprowadzonego w 1984 roku przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. miejsce zamieszkania. lub e taki a taki ma być odsetek katolików wśród osób przez niego ankietowanych. Odwołajmy się do jeszcze jednej ilustracji. np. e musi przebadać. Sprawdzenie tego 235 . wprowadzenie poprawki nie będzie łatwe. płeć. Postępowanie w przypadku posłu enia się próbą kwotową jest stosunkowo proste. [s. 116-117) Czytelnik znajdzie procentowy udział osób o poszczególnych kombinacjach wartości owych czterech zmiennych w próbie standaryzacyjnej i normalizacyjnej. Je eli tymi kryteriami są. 1993b) przeprowadzona była na próbie pobranej w sposób kwo. ale „jakąś" osobę. która spełnia. wiek. na przykład: 50% kobiet i 50% mę czyzn. Brzeziński. czy ową kobietą będzie Maria Kowalska czy Anna Karenina. Chodząc po domach. Badacz wie zatem. B. Jednak e tylko od niego zale y. 1993. 459—460): „Ankieterowi określa się w takim przypadku (próby kwotowej — J.

96). (etap 8. „Pojęcie populacji generalnej (zbiorowości statystycznej) uto samia się zazwyczaj ze zbiorem pewnych rzeczywistych elementów ró niących się wartością bada236 . ale umo liwia ponadto wnioskowanie o populacji oparte na gruncie probabilistycznym (tzn. s. by mógł być uznany za w pełni losowy. rachunku prawdopodobieństwa. Jeśli grupa niedoreprezentowana lub nadreprezentowana ró ni się znacznie od pozostałych grup pod względem badanej zmiennej. musimy przecie przedtem mieć odpowiednią wiedzę o całej populacji. 4. to zapewne będzie ona dla niej reprezentatywna równie w innych aspektach. I druga opinia. nie mamy mo liwości oceny tego obcią enia". Próba losowa „Losowość próby statystycznej nie tylko sprzyja uzyskiwaniu prób reprezentatywnych (tzn. próba mo e być powa nie obcią ona.. Nowaka (1985. Jak ju wiemy. tymczasem zdobycie tej wiedzy o populacji (przez uogólnienie wy ników z próby na populację) jest często właśnie celem naszych badań na próbie. które jest na ogół — w swej generalnej tendencji — słuszne. s. Zanim jednak przystąpimy do losowania próby. a próba w ten sposób utworzona za reprezentatywną? W kolejnych podpunktach spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.. Co więcej. musimy określić charakter populacji. Jednak wiele badań socjologicznych realizowanych jest na próbach kwotowych. Jeśli pewne parametry struktury populacji — rozkładów zmiennych i związków między nimi — zostały zało one w doborze próby. charakteryzujących się rozkładem badanej cechy nieistotnie ró niącym się od rozkładu populacji). z której będziemy próbę tę pobierać (etap 5.. S. Statystycy dzielą populacje na: (a) skończone. 301): . Do wniosków takich uprawnia natomiast losowy dobór próby". to byłoby bezprzedmiotowe wnioskowanie o tych rozkładach i związkach w populacji z badania tej próby właś nie. 1987. reprezentatywną dla danej populacji próbę uzyskuje się na drodze losowania. dla uzasadnienia pewnych uo gólnień indukcyjnych próba celowa o znanej reprezentatywności jest całkiem nie przydatna. procesu badawczego) i na którą będziemy uogólniać wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego próby. i jeśli próba jest reprezentatywna dla populacji w wielu jej wa nych aspek tach. (b) nieskończone. Jednak e próba kwotowa nie daje mo liwości jednoznacznego ustalenia ani stopnia jej podobieństwa do populacji pod innymi ni stanowiące kryteria doboru próby względami. pozwalającym na ocenę dokładności wnioskowania)" (Greń.. Aby ją dobrać. ani te prawdopodobieństwa.będzie jednak bardzo trudne lub nawet niemo liwe. procesu badawczego). Opiera to się na zało eniu. i będzie ona do niej zbli ona w określo nym stopniu. Jakie zatem warunki musi spełniać dobór osób.

W tym sensie taka populacja ma status hipotetyczny. Z kolei losowanie wielostopniowe zakłada kilka etapów (co najmniej dwa) losowania. mieszkańców określonego regionu. Losowa nie indywidualne odnosi się do populacji obejmującej pojedyncze. 1. s. Mo na wyró nić — posługując się ró nymi kryteriami podziału (por. 237 . Nie mo e zatem więcej ni jeden raz pojawić się w próbie. ołnierzy itp. Przykładowo. mamy do czynienia w badaniach psychologicznych (a tak e socjologicznych czy pedagogicznych). 96). e ka dy wylosowany z populacji element jest do niej zwracany. W przypadku losowania jednostopniowego próbę tworzą elementy populacji bezpośrednio z niej wylosowaI oe. Tak rozumiana populacja generalna jest zwykle skończona" (Greń. cechach osobowości. e kolejno losujemy I z większych zespołów mniejsze. nie pogrupowane elementy. Losowanie niezale ne versus losowanie zale ne. Tak więc. zwane te losowaniem zwrotnym czy losowaniem ze zwracaniem. taka grupą mo e być klasa szkolna czy mieszkańcy budynku). w którym obserwuje się wartości pewnych zmiennych" (tam e). realnymi). zwane te losowaniem bezzwrotnym czy losowaniem bez zwracania. jest takie samo.). Losowanie zale ne jest częściej stosowane w takich przypadkach. studentów. ponuI Krowany wykaz wszystkich klas szkolnych szkół podstawowych gminy czy miasta. uczniów. z tych zaś jeszcze mniejsze. osoby o wyró nionych poglądach. Losowanie indywidualne versus losowanie zespołowe (grupowe). a na samym końcu losujemy pojedyncze elementy. drugie — z populacji o liczebności AM. 97) — co najmniej cztery podstawowe podziały schematów losowania próby. Oznacza to. robotników. Z kolei losowanie zespołowe wymaga pogrupowania jednostek danej populacji w grupy (np. Losowanie nieI ograniczone odbywa się bezpośrednio z całej populacji (ma charakter jednostopniowy). polega na tym. Tak więc pierwsze losowanie odbywa się z populacji o liczebności N. Greń. w określony sposób zdefiniowana. postawach. trzecie — z N-2 i n-te — z populacji o liczebności N-n. pojedyncze osoby (uczniów. wpierw mo emy losować zespoły elementów. np. e po ka dym kolejnym losowaniu liczebność populacji pomniejsza się o 1. pacjentów. obejmującymi np. np. 1987. gdy pobieramy próby z populacji skoń czonych (przeliczalnych). Operatem losowania zaś będzie ponumerowany wykaz grup. Z kolei populacja nieskończona rozumiana jest jako „zbiór nieskończony mo liwych powtórzeń pewnego eksperymentu. Losowanie nieograniczone versus losowanie ograniczone. polega na tym. Z kolei losowanie niezale ne. 4. 1987. W badaniach psychologicznych stosujemy ten właśnie wariant losowania. Mo e być i tak. i ka dego zespołu losujemy same elementy. Losowanie zale ne. grupa. Losowanie jednostopniowe versus wielostopniowe. Z populacjami skończonymi (rzeczywiście istniejącymi. 3.: dzieci. dorosłych. pacjentów.aej cechy. a następnie. Tym wariantem losowania posługujemy się w przy padku populacji nieskończonych. e raz wylosowany element populacji nie jest do niej zwracany. na które podzielona jest populacja. s. Zatem jed nostką losowania jest. 2. prawdopodobieństwo wylosowania pierw szego oraz ostatniego elementu (niezale nie od wielkości losowanej próby) nie ulega zmianie.

do 100 tys. Z kolei próby zło one ze skończonych populacji uzyskuje się wykorzystując bardziej zaawansowane schematy losowania (np. region południowo-wschodni. Dobry mechanizm losowania powinien przede wszystkim dawać mo liwość otrzymania jednoznacznej odpowiedzi czy daną jednostkę włączyć do próby.. Podają je większe podręczniki statystyki.) z populacji musi być oparte na pewnym mechanizmie losowym decydującym o tym. czy te nie. Próby proste ze skończonych populacji uzyskuje się z wykorzystaniem do tego celu losowania: (1) indywidualnego. oraz mieszkańców miast mających 501 tys. Przykład typowych warstw wykorzystywanych w socjologicznych badaniach opinii społecznej (CBOS 1995): podział dorosłych obywateli Polski wg miejsca zamieszkania na pięć podzbiorów-warstw: mieszkańców wsi. region środkowy. e próbę kompletujemy na podstawie odrębnych losowań elementów z poszczególnych części populacji. Pojęcie operatu losowania i mechanizmu losowania Losowanie jednostek (osób.. s. a tak e specjalistyczne wydawnictwa (por. Takim odpowiednim mechanizmem. osób. region środkowo-zachodni. zale ne). 28). np.Losowanie ograniczone polega na tym. czyli tzw. Kryterium włączania jednostek do próby powinno być niezale ne od postępowania eksperymentalnego (Pawłowski Z. mieszkańców miast posiadających do 20 tys. nawet dla niefachowca nie obeznanego z metodą reprezentacyjną. na które została ona uprzednio podzielona przez badacza. 4. a próby z nich losowane są na ogół próbami zło onymi (uzyskanymi z posłu enia się schematami losowań zwrotnych i wielostopniowych). (3) niezale nego (ze zwracaniem elementów do populacji po ka dym akcie losowania). 1972. po ich zło eniu. losuje podpróby elementów. a która nie. do 500 tys. Próby losowe dzielimy jeszcze na proste i zło one. mieszkańców miast posiadających od 101 tys. Oprócz mechanizmu losowego potrzebujemy jeszcze ponumerowanego spisu wszystkich jednostek składających się na daną populację. grup itp. W badaniach społecznych (te psychologicznych) mamy najczęściej do czynienia z populacjami skończonymi.1. Powinien te być niezbyt skomplikowany. uzyskać cały zbiór-próbc. która jednostka powinna wejść do próby. operatu loso238 . Liczby losowe mogą te być generowane za pomocą specjalnego programu komputerowego. np. region zachodni. zło one. badacz dzieli populację na jednorodne i rozłączne podzbiory (warstwy) i następnie z ka dej warstwy.. Zieliński. aby. region wschodni.losowym są tablice liczb losowych. odrębnie. mieszkańców miast posiadających od 21 tys. (2) nieograniczonego. Inny przykład (zaczerpnięty z tego samego źródła) — podział Polski na regiony: region północny. region południowo-zachodni. 1972). i więcej mieszkańców.

Przesuwając się kolejno z dołu ku górze (lub odwrotnie) odczytujemy wszystkie liczby mniejsze od N (od N-l do 0). 959. gdy numerowi .wania. to ją po prostu pomijamy i odczytujemy następną. województwo itp. Takim operatem losowania dla populacji mieszkańców Poznania byłby spis (ponumerowany) wszystkich mieszkańców tego miasta. . szpital psychiatryczny.1000" odpowiada liczba losowa „0". Jednostką losowania niekoniecznie musi być osoba. 678.. próba złoona z 10 szpitali w kraju. załó my. Załó my równie . Procedurę tę powtarzamy tak długo. musi on posłu yć się operatem losowania. mo e nią być tak e klasa szkolna. 895. który ka dej osobie z populacji przypisał kolejny numer. pierwsza z lewej w wy ej przedstawionym fragmencie tablicy liczb losowych. Jak posługiwać się tablicami liczb losowych Poni ej podaję fragment takich tablic liczb losowych dla zorientowania Czytelnika w ich układzie: 04433 60298 67884 89512 32653 95913 80674 47829 59651 32155 01895 15405 24520 72648 67533 51906 12506 13772 18222 37414 68123 61662 88535 76638 10610 75755 17730 64130 36553 48423 Sposób posługiwania się tymi tablicami jest bardzo prosty. Je eli badacza interesuje np.2. 4.. którym jest ponumerowany spis wszystkich szpitali danego typu w Polsce. podstawiamy ją w miejsce liczby „1000". która ju była zapisana. Przypuśćmy. Po ustaleniu powy szych danych przystępujemy do odczytania z tablic liczb losowych tylu liczb. 239 . Po odczytaniu wszystkich liczb losowych [wdanej kolumnie przechodzimy do następnej kolumny. i będzie to kolumna trzycyfrowa. e mamy pobrać z populacji N= 1000 osób próbę o wielkości n = 100 osób. Aby jednak liczbie losowej „0" odpowiadał równie element populacji. Jest to kolumna właśnie trzycyfrowa. 326. Operatem losowania dla populacji studentów psychologii będzie ponumerowany spis studentów psychologii wszystkich lat studiów danej uczelni. określony sektor z planu miasta.. a uzyskamy zbiór n ró nych liczb losowych odpowiadających n elementom próby. W naszym przykładzie pierwsze sześć elementów próby ma następujące numery: 044.. Otwieramy więc tablice na dowolnej stronie i bierzemy pod uwagę dowolną kolumnę fc-cyfrową. Je eli w trakcie odczytywania natrafimy na liczbę. gmina. 602. w przytoczonym wy ej fragmencie tablic liczb losowych zostały one wyró nione drukiem półgrubym. e dysponujemy odpowiednim operatem losowania. ile elementów ma liczyć próba (w naszym przykładzie — 100). która identyfikuje element populacji jest „999". Największą liczbą.

warstwowo-indywidualnego. Próba ta składa się ze wszystkich elementów populacji. Liczba NQ jednoznacznie określa pobraną próbę.3. (2) losowanie systematyczne indywidualne.2. 4. (4) losowanie grupowe. Procedura losowania systematycznego indywidualnego nie wymaga u ycia tablic liczb losowych. 4. Zasępą (1962). schemat losowania co k-ty element jest równie prosty pod względem technicznym. Ten schemat losowania stosujemy na ogół w ostatnim etapie losowania wielostopniowego. Losowanie systematyczne indywidualne Schemat losowania systematycznego indywidualnego lub. i próbę pobieramy z całej. jak wy ej omówiony. Losowanie przeprowadzamy w sposób bezzwrotny. nie przekraczająca wartości ułamka: Nin. Greniem (1987) czy Blalockiem (1975) mo na wyró nić następujące schematy losowania: (1) losowanie nieograniczone indywidualne. (1972). Do próby 240 . Losowanie nieograniczone indywidualne polega na tym. Pierwszy krok to ustalenie tzw. Losowanie nieograniczone indywidualne Losowanie tego typu jest najprostszym sposobem doboru próby losowej. Decydujemy się na zastosowanie tego schematu losowania.3. z której mamy pobrać próbę jest: (a) niezbyt du a. (5) losowanie wielostopniowe. Aby zastosować ten schemat musimy dysponować rzetelnym operatem losowania.4. gdy jest to sposób najbardziej korzystny. Drugą czynnością jest wybór losowy liczby naturalnej No odpowiadającej następującemu kryterium: 1 =£ No =£ k. (3) losowanie warstwowe. co ułatwia pobór próby osobom nie obeznanym ze sposobem posługiwania się nimi oraz wydatnie skraca czas przeznaczony na pobór próby. jak się go inaczej nazywa. e mamy populację o liczebności W elementów i chcemy z niej pobrać próbę o liczebności n elementów. (b) jest jednorodna (homogeniczna). np. Załó my. odstępu losowania — k\ jest to liczba całkowita. osoba).3. Odmiany schematów losowania próby Za Pawłowskim Z. których numery ró nią się od NQ O całkowitą wielokrotność liczby k oraz z elementu o numerze No. nie podzielonej na części populacji. gdy populacja. Jednak e jest ono mało efektywne i dlatego w praktyce badawczej stosuje się najczęściej inne rozwiązania. a jednocześnie mamy o niej mało dodatkowych informacji. Jako mechanizmu losowania mo emy u yć tablic liczb losowych.1. Jednostką losowania jest element populacji (np.

podział musi być kompletny i rozłączny.. przynale ność do określonych grup zawodowych mieszkańców wielkiego miasta mo e się przedstawiać ró nie w poszczególnych dzielnicach) losowanie nieograniczone indywidualne mo e nam nie dać adekwatnego obrazu. 3 + 5. Gdyby tak się stało. Podział populacji na warstwy musi być przeprowadzony w taki sposób. np. No musi spełniać nierówność: 1 ^ No *£ 5. to ka dy element próby odpowiadałby „szczytowi" albo „dołowi" wahań. Nale y dą yć do takiego powarvowania populacji. Operatem losowania jest ponumerowana lista wszystkich elementów populacji. Określamy wartość k: k.. natomiast wewnątrz ka dej warstwy zró nicowanie pod względem wielkości badanej zmiennej powinno być niewielkie. Losowanie warstwowe Gdy populacja wykazuje du e zró nicowanie ze względu na badaną zmienną (np. zwane: 241 .N0 + 3k. Omawiany tu sposób pobierania próby jest szczególnie wygodny. s.. Niech No = 3. 3+10. 3 + 45. Zakończmy omawianie schematu losowania systematycznego indywidualnego prostym przykładem. iy interesuje nas standard ycia mieszkańców. Wobec tego do próby wchodzą elementy o numerach: 3. 153): NQ. W takiej sytuacji zadawalającym schematem losowania jest taki. by ka dy element wchodził do jednej i tylko jednej warstwy oraz by ka dy element znalazł się w jakiejś warstwie. które w istotny sposób 5 nicuje populację pod względem badanej zmiennej. gdy dysponujemy jakimś gotowym spisem elementów populacji. NQ + 2ic. gdy podejrzewamy występowanie cyklicznych wahań badanej zmiennej. czyli próba dostarczyłaby błędnych informacji o wartości zmiennej w populacji. strata) i losowaniu w sposób niezale ny z ka dej warstwy określonej liczby elementów.N0 + 4k. . 3 + 40. 433. 3 + 20. Temu kryterium odpowiada schemat losowania warstwowego (ang. . Takim istotnym kryterium st np. niedostatecznie. 3 + 30. podział ludności wielkiego miasta na warstwy wg wysokości dochodów. by warstwy ró niły się między sobą poziomem badanej zmienej. 3 + 35. Schemat losowania systematycznego indywidualnego musimy jednak stosować bardzo ostro nie w sytuacjach. Mówiąc inaczej. 3 + 25. stratified sampling). Nawet gdy mamy ustaloną wielkość próby. 3+15. Losowanie warstwowe polega na podzieleniu całej populacji na warstwy (ang. Przypuśćmy. który uwzględniłby określone zró nicowanie populacji przy doborze próby.wchodzą zatem następujące elementy (Pawłowski Z. Czy próby te powinny być równoliczne czy te ró noliczne? Mamy dwa sposoby określania tych wielkości. nadal otwartym problemem pozostaje wielkość prób losowanych z warstw. e długość cyklu odpowiada wielkości odstępu losowania k.N/n = 50/10 = 5. e z N= 50-elementowej populacji chcemy pobrać próbę o liczebności n = 10. N0 + k. Warstwy wyodrębniamy wg takiego kryterium. Mówiąc inaczej. wykazem uczniów w szkole. gdy pewne części populacji mogą być reprezentowane w próbie zbyt licznie. 1972. Mo e bowiem zdarzyć się tak. nale y: zminimalizować wariancję wewnątrzwarstwową i zmaksymalizować wariancję międzywarstwową.

Jerzego Spławę-Neymana w 1933 roku. 4.3. czyli powinniśmy uwzględniać frakcję (proporcję) mę czyzn i kobiet chorych na nerwicę histeryczną. którą powinniśmy wylosować z warstwy mo na obliczyć wg wzoru: Przypuśćmy. powinniśmy podzielić populację chorych na nerwicę histeryczną na dwie warstwy: mę czyzn i kobiet. (b) wariantem optymalnym. Schemat ten znajduje zastosowanie tam. Chcąc otrzymać trafny obraz natę enia danej cechy. czyli tzw.4. Wielkość prób losowanych niezale nie z warstw powinna być proporcjonalna do wielkości samych warstw. Mechanizmem losowania mogą być np. ale tak e do wielkości odchylenia standardowego badanej zmiennej w określonej warstwie. to wielkość próby. tablice liczb losowych. Zastosowanie tego wariantu jest nieco skomplikowane technicznie. Operatem losowania dla schematu losowania warstwowego jest ponumerowany spis wszystkich elementów — oddzielnie dla ka dej warstwy. W grę mogą wchodzić równie 242 .. e na nerwicę histeryczną choruje znacznie więcej kobiet ni mę czyzn. gdy wymaga oszacowania wartości odchylenia standardowego na podstawie badania wstępnych próbek. Jednak e w badaniach psychologicznych interesuje nas zazwyczaj oszacowanie więcej ni jednego parametru. 90). a przez p w proporcję elementów z danej warstwy w całej populacji. W wariancie optymalnym wielkość próby. Obserwacje kliniczne wskazują. Cechą charakterystyczną tego schematu jest to. Wariant optymalny. Dlatego te nie omawiam tego dokładniej. Jest to jednocześnie najbardziej ostro ne rozwiązanie (Pawłowski Z. a wtedy najprościej jest wybrać wariant proporcjonalny. i jest skorelowana z płcią u osób chorych na nerwicę histeryczną. na którą składają się próby o wielkości « M losowane z warstw. przy zastosowaniu wariantu proporcjonalnego losowania warstwowego wielkość prób losowych z warstw jest proporcjonalna do wielkości samych warstw. Wariant proporcjonalny. e jednostkami losowania nie są poszczególne elementy populacji. gdzie populacja jest bardzo liczna i jednocześnie brak rzetelnego operatu losowania. o której wiemy. e interesuje nas natę enie danej cechy osobowości. 1972. Je eli przez n określimy ogólną wielkość próby. cluster sampling). Wariant ten został opracowany przez polskiego statystyka. Wariant optymalny jest jednak zawsze bardziej korzystny od wariantu proporcjonalnego w przypadku. s. gdy mamy oszacować tylko jeden parametr populacji. grupy. Losowanie grupowe Obok schematu losowania warstwowego najczęściej stosowany w praktyce jest schemat losowania grupowego (ang. która ma być wylosowana z ka dej warstwy jest proporcjonalna nie tylko do wielkości samych warstw. Jak sama nazwa wskazuje. ale ich skupiska.(a) wariantem proporcjonalnym. Dobranie równolicznych prób z warstw dałoby w efekcie fałszywy obraz natę enia badanej cechy osobowości.

w ramach ka dej warstwy. Losowanie wielostopniowe i Schemat ten jest kombinacją omówionych ju wy ej schematów losowania. W pierwszym etapie I losowania dobieramy na podstawie odpowiedniego operatu losowania próbę zło o-I ną z k grup (etap losowania grupowego). mo na jednak podać pewne zasady: (a) wskazane jest. Operatem losowania dla schematu losowania grupowego jest ponumerowany [ spis grup. nale y unikać czysto mechanicznego określania charakteru grup. — z ka dej grupy. 4. Oto sposób przeprowadzenia losowania wielostopniowego: etap 1. mielibyśmy ogromne kłopoty ze sporządzeniem odpowiedniego operatu losowania i z posługiwaniem się nim. W losowaniu wielostopniowym zakładamy. by za grupę uznać zespół elementów populacji tworzących naturalny (w pewnym stopniu) zespół.5. (c) od tego. Tak więc posługując się schematem losowania grupowego. szkoła. W zasadzie sposób tworzenia grup jest dowolny. stanowi jednostkę losowania. O wiele mniej wysiłku wło ymy w dobór próby.względy natury ekonomicznej. np. względy natury praktycznej (łatwiej 243 . gdy wariancja międzygrupowa jest mała wystarczy nam liczba wylosowanych grup. — warstwujemy populację. czyli zmierzać i do zminimalizowania wariancji między grupowej. je eli elementy populacji połączymy w zespoły wg określonego kryterium. Po pierwsze. wieś. kierunek studiów. Taki jeden zespół. taką sytuację: chcemy wylosować próbę reprezentatywną z populacji liczącej kilka milionów osób. W drugim etapie sporządzamy dla ka dej I z k grup odrębny operat losowania i losujemy z ka dej grupy pewną liczbę ele-I meritów (etap losowania nieograniczonego indywidualnego). gmina. Mimo faktu. losujemy nie pojedyncze elementy.3. by grupy były zró nicowane wewnętrznie. to próba powinna składać się z du ej liczby grup wylosowanych z populacji równie składającej się z du ej liczby grup. e losowanie wielostopniowe jest mniej efektywne I od losowania grupowego jednostopniowego. budynek mieszkalny. internat. czyli zmierzamy i do zmaksymalizowania wariancji wewnątrzgrupowej. a mechanizmem losowania mogą być tablice liczb losowych. zwany grupą. (d) względy natury technicznej przemawiają za tym. W najI prostszej wersji jest to schemat losowania dwustopniowego. oddzielnie losujemy I zale nie pewną liczbę elementów (wg schematu nieograniczonego indywidualnego Hfco systematycznego). ale grupy. (b) nale y dą yć do małego zró nicowania między grupami. etap 3. koszt takich badań byłby bardzo wysoki ze względu na pokrycie wydatków związanych z dotarciem do ka dej osoby oddzielnie. klasa szkolna. etap 2. e poszczególne losowania są od I siebie niezale ne. — z ka dej warstwy losujemy niezale nie. wg oddzielnych operatów I losowania. Po drugie. pewną liczbę grup. jak zdefiniujemy grupę (w definicji grupy zawarte jest równie określenie jej wielkości oraz liczba grup w populacji) zale y efektywność schematu losowania. Rozwa my np. szpital. je eli wariancja międzygrupowa jest du a.

Do tego celu stosuje się test serii Walda-Wolfowitza (podaję go za: Siegel. 81). oddziały i dzieci. Dobór uczniów klas VIII do próby z populacji uczniów tych klas szkól podstawowych du ego miasta mo na przeprowadzić wg schematu wielostopniowego: warstwowo-grupowo-indywidualnego. 1956. Rozporządzając spisem dzielnic w mieście. Uzyskał ciąg zło ony z 30 elementów: KKK M K MM K MM KKKK M KK MM KK MM KK M KKKK 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 244 . e pobrana przez niego próba jest próbą losową. (3) wylosowanie z ka dej klasy VIII / uczniów. czy porządek (kolejność) w jakim poszczególne elementy były pobierane z populacji jest porządkiem losowym.4. Test ten oparty jest na teorii serii: „serią nazywamy ka dy podciąg zło ony z kolejnych elementów jednego rodzaju. e wielu badaczy decyduje się na taki sposób doboru próby. s. Rozpatrzmy teraz.). 3. wykazem szkół w dzielnicach i spisem uczniów klas VIII. s. 139). 1975. chodzi tu o sprawdzenie. wybór testów przeznaczonych do weryfikacji hipotezy. Testowanie losowości próby Po pobraniu elementów populacji do próby badacz powinien przystąpić do testowania hipotezy mówiącej o tym. mo emy na podstawie tablic liczb losowych prawidłowo przeprowadzić wylosowanie próby. rozdz. jako operatem losowania. a szkoły jako grupy. M — chłopcy). Mówiąc inaczej. W badaniach Tyszkowej (1972. na przykładach. je eli chodzi o zwracanie się o pomoc do wychowawczyni. jednej klasy VIII. 1979. posługując się dziennikiem lekcyjnym. W tym celu w obranym okresie notował on kolejno płeć dzieci zgłaszających się o pomoc do wychowawczyni (stosował oznaczenia: K — dziewczynki. Z ka dej z 33 klas I losował w sposób systematyczny co trzecie dziecko. e próba ma charakter losowy zawarty jest w pracy Domańskiego. utworzony w ciągu uporządkowanych w dowolny sposób elementów dwu rodzajów" (Greń. e badacz zainteresował się tym. Z 73 szkół podstawowych w Gdańsku wylosował on 11. 127) np. czy wśród dzieci przebywających w przedszkolu i bawiących się w jednym pomieszczeniu występuje wyraźna przewaga jednej z płci (dziewczynek). 52-58. Traktujemy dzielnice miasta jako warstwy. Będzie to przebiegało wg następujących etapów: (1) wylosowanie z ka dej dzielnicy k szkół. 4. (2) wylosowanie z ka dej szkoły np. Następnie z ka dej wylosowanej szkoły losowano kolejno klasy. Według podobnego schematu dobrał próbę dzieci z klas I Rembowski (1972. Przypuśćmy. s. mniejszy koszt badania) decydują o tym. s. wylosowano z 80 szkół podstawowych w Poznaniu 4 szkoły. w których były łącznie 33 klasy I.skonstruować odpowiednie operaty losowania. konkretne zastosowanie przedstawionego wy ej schematu losowania.

gdy n2 =£ 20 i «i ^ 20. to oznai czarny go symbolem „+"). (b) nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowości próby: k'<k<k" . gdy pomiar zmiennej zale nej przeprowadzany jest na skali porządkowej. Następnie respektując porządek. Ib (zbyt du o serii). Zapiszmy to symbolicznie: (a) odrzucamy hipotezę o losowości próby: k*XWbk» k". czyli 15 serii. k= 15. Odrzucamy hipotezę o losowości próby. W lab. la (zbyt mało serii). Je eli aatomiast liczba serii jest większa od k i jednocześnie mniejsza od k" to nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowości próby. nx + n2 = N.Zgodnie z wy ej przytoczoną definicją serii mamy w naszym ciągu 30 elementów a 15 (k = 15) podciągów zło onych bądź z elementów K. Przez «i oznaczmy liczbę „plusów". Dodatek A) podano wartości krytyczne statystyki k na poziomie |fl=0.05. Przez t oznaczać będziemy liczbę serii. 19 + 11 = 30. w jakim badacz włączał poszczególne elementy do próby sprawdzamy kolejno. gdy bądź nx bądź n2 jest większe od 20. W całej próbie wylosowanej z populacji wyznaczamy medianę (ME). *** ~ ^T+^2 + ' I i odchyleniem standardowym: ( m + j i a f d i i B j . la i Ib (por.l ) Wartość statystyki z obliczamy wg wzoru: 245 ' . a n2 liczbę elementów drugiego rodzaju. W przypadku. stosujemy aproksyma-| cję rozkładu statystyki k do rozkładu normalnego ze średnią: _ 2rtin 2 . czy te mniejszy (je eli tak. czy dany wynik jest większy od mediany (je eli tak. Zastosujmy następujące oznaczenia: niech «! oznacza liczbę elementów jednego rodzaju w ciągu. to oznaczamy go symbolem Ł-"). Wyniki równe medianie odrzucamy. lub gdy liczba serii jest równa lub większa od wartości k" w tab. gdy liczba i serii jest równa lub mniejsza od wartości k le ącej na przecięciu wiersza odpowiadającego «] i kolumny odpowiadającej n2 w tab. liczbę „minusów". la i Ib odczytujemy: k' = 9 i k" =21. Poniewa zachodzi przypadek (b) 9 < k < 21. bądź z elemenM. Wracając do naszego przykładu mamy: n^ = 19. przy wyznaczaniu liczby serii najlepiej posłu yć się wartością media[ DV. więc nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowości zaobserwowanego przez badacza porządku. Czy ta liczba £ = 1 5 serii świadczy o losowości prezentowano tu porządku? Na to pytanie odpowiemy po zapoznaniu się z testem Waldafolfowitza. n2= 11. Z lab. W przypadku. Jest ona statystyką testu Walda-Wolfowitza. a ■zez n.

wskaźnik struktury) w odniesieniu do schematu losowania nieograniczonego indywidualnego. Dlatego te w odpowiednich wzorach na estymatory parametrów populacji czy we wzorach przedziałów ufności uwzględnić nale y tzw.58. współczynnika korelacji) chce zazwyczaj znać odpowiedź na pytanie: „Jak wielka powinna być próba. frakcji. s. gdy nie ma ona wtedy praktycznego znaczenia (Pawłowski Z. zu= 1..96. więc tylko o tym wzorze będę tu mówił. a dla er = 0. wzór na obliczenie niezbędnej wielkości próby przyjmuje ró ną postać. Nale y podkreślić. 59).5. Wyznaczanie niezbędnej wielkości próby — przykład ze schematem losowania nieograniczonego indywidualnego Badacz dokonujący oszacowania nieznanej wartości jakiegoś parametru populacji (np. Pawłowskiego (1972). W zale ności od tego. Jednak e. 63): 246 . W przypadku. Między niezbędną wielkością próby pobraną w sposób zwrotny (n. 1965b. Zasępy (1962) czy Steczkowskiego (1995). gdy próba nie przekracza 5% populacji mo na poprawkę tę pominąć. 534). N — wielkość populacji. Grenia (1975. s. gdzie n — wielkość próby. 4.) z populacji o wielkości A' i niezbędną wielkością próby pobranej w sposób bezzwrotny (nfc) zachodzi następujący związek (tam e. głównie do pracy Z.O5. i zaprezentowane w tym rozdziale schematy losowania opierają się na losowaniu zale nym (bezzwrotnym). gdy: Z 3s Za lub Z ^ -Za Na przykład: dla cr = O.01. za = 2. 1984). Poniewa jest on stosunkowo najprostszy dla wartości frakcji elementów wyró nionych w populacji (tzw. gdy: Z < Z a lub Z > -Za nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowosci próby. średniej arytmetycznej. Je eli Czytelnik zechce poznać wzory odpowiednie dla innych schematów losowania — odsyłam go do literatury. 1972. s. poprawkę na bezzwrotność losowania. jakim schematem losowania badacz chce się posłu yć i jaki parametr populacji chce oszacować._ k-[Łk 2— _ (7fc Odrzucamy hipotezę o losowosci próby na danym poziomie istotności statystycznej er. która przyjmuje postać: \-n/N. by umo liwiała uzasadnienie twierdzeń o populacji z określonym prawdopodobieństwem i w ramach określonego przedziału ufności?" (Nowak S.

1/4. s. 1975.01. Otrzyma redy wzór przybli ony na nb\ N Rozwa my przykład zaczerpnięty z cytowanej ju pracy Grenia (1975. Łectego: ct= 1 -P= 1 -0. z maksymalnym błędem 4<F\ Przy wyznaczaniu n b posłu ymy się wzorem przybli onym. Greń.390.90-0.642Do próby nale y losowo pobrać z populacji 390 studentów. 245): ______ N gdzie: N — liczebność populacji.10.64 dla er = 0. i zawsze nb < nz.90 oszacować nieznany odsetek studentów. Chce jej wartość oszacować na podstawie wartości frakcji w próbie. Tak więc w przypadku zaslosowania przez badacza wariantu bezzwrotnego potrzebna jest mniejsza próba ni w przypadku zastosowania wariantu zwrotnego. Je eli nie zna rzędu wielkości szacowanej frakcji. 1. którzy kiedykolwiek byli za granicą. Wzór na niezbędną wielkość próby (n h ) przy oszacowaniu frakcji elementów i wyró nionych w populacji ma postać (J. by przy współczynniku ufności 0.10.58 dla a = 0.64. Ilu studentów tej uczelni nale y wylosować niezale nie do próby. Po podstawieniu powy szych danych do wzoru mamy: nb =________ 50«0____________ . P = 0. s. d — dopuszczalny błąd szacunku frakcji p (podany w ułamku dziesiętnym).W pewnej uczelni liczącej 5000 studentów nale y za pomocą ankiety oszacować nieznany procent studentów. p — spodziewany rząd wielkości szacowanej bkcji. d = 4% = 0. 247): . którzy byli za granicą.90.96 dla a = 0.04. mo e a iloczyn pą we wzorze na nh przyjąć jego maksymalną wartość tj. z 0 t l o = 1. H zadaniu podano następujące informacje: N = 5000. 247 . z a = 1. W odniesieniu do badanej populacji badacz nie zna frakcji elementów posiadających daną cechę.04) (5000-1) 1.05. 2. czyli nie zna wartości wyra enia: MIN (gdzie: M — liczba elementów posiadających daną cechę).4=l-p.Z powy szego wzoru wynika. 2 1 + 4(0.

5. który chciałby zgłębić wiadomości na temat doboru reprezentatywnej próby z populacji odsyłam do specjalistycznych opracowań tego problemu dostępnych w języku polskim: Steczkowski J. XVI: Dobór próby). 22. Nie zawsze jednak badacz mo e sobie pozwolić na posłu enie się jednym ze schematów takiego doboru próby. Zasępa R.: Dobór próby). Metodologia badań społecznych. musi jednak pamiętać o jej ograniczeniach. Tablice statystyczne.: Uogólnianie rozkładów i zale ności z reprezentatywnej próby na populację. Domański Cz. Blalock H. Od reprezentatywności tej próby zale eć będzie trafność (dokładniej — trafność zewnętrzna) uzyskanych rezultatów badawczych (o czym pisałem w rozdz. Nowak S. Pawłowski Z. rozdz. 5. które musi podjąć badacz planujący badanie empiryczne.. Badania statystyczne metodą reprezentacyjną. Lissowski G. Statystyczne testy nieparametryczne (rozdz. 3. 1. Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. Podsumowanie To. 6. (red. Statystyka matematyczna. Nowak S.: Pojęcie statystycznej próby losowej).) Metody badań socjologicznych. Greń J.: Testy weryfikujące hipotezę. Cyfry losowe.Nie nale y tedy lekcewa yć tego etapu procesu badawczego. Warto wło yć sporo wysiłku i zaanga ować znaczne środki finansowe w przygotowanie takiego układu próby. (Tablica 62. Zieliński R. w jaki sposób dobrać próbę jest jedną z wa niejszych decyzji. te próba ma charakter losowy). Wybór tekstów (część IV. Z zagadnień doboru próby. 3. rekomenduję dobór losowy próby. M. Próby celowe i losowe). Czytelnika.). tablica zawiera 5 000 pięciocyfrowych liczb losowych) . który uczyni zasadnym (z metodologicznego punktu widzenia) uogólnienie wniosków z przeprowadzonego badania na interesującą badacza populację. Jak ju Czytelnik zdą ył się zorientować. Statystyka dla socjologów (rozdz. Podręcznik programowany (rozdz. Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-spolecznych. pkt.-7. (rozdz. W takiej sytuacji pozostaje mu próba kwotowa.

Rozdział io. W skrajnym przypadku mo emy m. Miary siły związku między zmiennymi — wybrane zagadnienia 1. (b) zale nością krzywoliniową A i B. e nieobojętne jest.onf ju będą wiedzieli jaki wzór jest dla mnie dobry!) i po uzyskaniu informacji o wartości współczynnika korelacji przystąpić do jego merytorycznej interpretacji (tu: psychologicznej). „Czy zmienna «poziom sprawności funkcjonowania* koreluje ze zmienną «poziom aktywacji»?". Wyraając rzecz jeszcze dobitniej — aby zastosować jakiś współczynnik siły związku między zmiennymi. 249 . Współczynnik r-Pearsona jest współczynnikiem korelacji liniowej i jego u yI eie w przypadku stwierdzenia zale ności nieliniowej (jak w przytoczonym na po\ czątku pytaniu badawczym stanowiącym nieco zmienione pytanie Yerkesa i DoHnna) jest — mówiąc oględnie — nadu yciem. „Czy i jak poziom sprawności funkcjonowania człowieka w danej sytuacji zadaniowej zale y od poziomu aktywacji jego organizmu?". np. ) . więc — jak to najczęściej początkującemu badaczowi się wydaje — wystarczy sięgnąć do podręcznika statystyki po . Wprowadzenie Problem badawczy wyra ony w języku psychologicznym. musimy wpierw sprawdzić. analizę tego problemu przeprowadzoną w rozdz. 1 2 . gdyby nie fakt. jakiego rodzaju zale ność zachodzi pomiędzy zmienną A i zmienną B. Mo na by takie postępowanie zaakceptować. Traktuje o nim np. podręcznik Guilforda (1964). Piszę te o nim w rozdz. np.. Poniewa w pytaniu jest mowa o korelacji dwóch zmiennych. Właściwy do rozwiązywania problemów krzywoliniowych zale ności między zmiennymi jest współczynnik korelacji krzywoliniowej (stosunek korelacyjny) — eta-kwadrat (?/2). czy mamy do czynienia z: (a) zale nością liniową A i B. mo e być przeformułowany i wyra ony w języku statystyki. 13. czy artykuł Szartowskiego (1968).z jego pomocą — stwierdzić brak zale ności. gdy w rzeczywistości ona wystęHjeito silna (por.Jakiś" wzór na współczynnik korelacji dwóch zmiennych (niejako automatycznie myśli się tu o współczynniku korelacji r-Pearsona) lub te przekazać dane do pracowni komputerowej l.

Twierdząca odpowiedź na to pytanie upowa nia badacza do posłu enia się do oceny siły tego związku współczynnikiem korelacji r-Pearsona (mierzy on jakość dopasowania prostej wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów do danych empirycznych — por. stosunku korelacyjnego — rj2. i grupy są homogeniczne. Mówimy. Mogą to być np. Odpowiedź przecząca przekreśla powy sze rozwiązanie i badacz musi odwołać się do wspomnianego współczynnika korelacji krzywoliniowej. Brzeziński. Zatem wariancja zmiennej Y rozbija się na dwie wariancje cząstkowe: (a) wariancję „wyjaśnioną" wpływami X na Y. W przypadku testowania hipotezy postaci: Y-f{X) mamy do czynienia z co najmniej dwoma źródłami wariancji zmiennej Y. W układzie jednoczynnikowej analizy wariancji dokonuje się podziału reprezentacyjnej dla danej populacji próby na p grup porównawczych (nie mniej ni trzy! — aby mo liwe było stwierdzenie krzywoliniowości związku Y i X). Jednym jest zmienna X — zdaniem badacza istotna dla Y. czy te krzywa. Związek liniowy versus związek krzywoliniowy Podstawowym zatem pytaniem. Mamy zatem: varY wariancja całkowita = = var(Y\X) wariancja międzygrupowa + + var(Y\błąd) wariancja wewnątrzgrupowa Wariancja „międzygrupowa" zmiennej Y mo e być wprowadzona w efekcie liniowej zale ności Y od X (inaczej: średnie wartości zmiennej Y w poszczególnych grupach porównawczych „układają się" na linii prostej) lub te jakiejś krzywoliniowej zale ności Y od X (nie precyzując o jaką krzywą w danym przypadku 250 . ró ne instrukcje. wywołujące zró nicowane natę enie lęku u osób badanych. 1984). tj. Drugim są zmienne pominięte przez badacza (inaczej: nie kontrolowane w danym badaniu i stanowiące o błędzie tego badania). W przypadkach niejasnych. Zakłada się przy tym. czyli wariancję błędu. Stachowski. przypominam. a osoby wewnątrz grup nie ró nią się. badanie „liniowości" związku dwóch zmiennych. mo na przeprowadzić. a pozostałą część wariancji Y mianem wariancji wewnątrzgrupowej (jest ona miarą niejednorodności grup porównawczych). Ka da z grup porównawczych poddana jest „działaniu" określonej wartości zmiennej X.). w układzie grup kompletnie zrandomizowanych (por.2. w których trudno zdecydować czy najlepiej dopasowana do danych empirycznych będzie prosta. e grupy ró nią się między sobą tylko co do wartości zmiennej X. 13. z wykorzystaniem analizy wariancji. rozdz. (b) wariancję „resztową". na które powinien odpowiedzieć psycholog przystępujący do oceny siły związku między zmiennymi ilościowymi (ilorazowe lub interwałowe) jest pytanie następujące: „Czy hipotetyczny związek między dwoma zmiennymi jest związkiem liniowym?". Dlatego te przyjęło się określać wariancję zmiennej Y tłumaczoną wpływami zmiennej X mianem wariancji międzygrupowej.

Tym. x4.n5 = 10.5 14.. Tak wiec zachowano między grupami równe odstępy.... którą mo na Jumaczyć krzywoliniowością związku Y i X (odchylenie od regresji liniowej). x2. Pacjenci po upływie określonego czasu od momentu podania leku (odcinek czasu był zawsze ten sam) rozwiązywali zadanie sprawnościowe oceniane na standardowej skali testowej (interwałowej) — zmienna Y. 3. czy zarejestrowane odchylenie od regresji liniowej jest na tyle du e...*■ odpowiadają kolejnym grupom porównawczym 251 . a ka da następna dawkę powiększoną w stosunku do poprzedniej o tę samą wielkość.1. Wyniki surowe eksperymentu n... Od■ohijąc się do metody analizy wariancji... -. Mo na tedy rozbić wariancję międzygrupową na tę część. Pytanie brzmi: „Czy zachodzi związek między Y i X i jaka jest jego siła?".*. co ró niło te grupy między sobą. 1984) analizę wariancji dla układu grup kompletnie zrandomizowanych (układ jednoczynnikowy — KRG-p(n> 1)1).1 Źródło: obliczenia własne Kolumny oznaczone: xi .2 30 31 35 33 40 41 38 27 40 46 361 36. która jest wy tóniona związkiem liniowym Y i X (regresja liniowa) i tę część. 1973)..ihodzi). Zakładam tutaj. Tabela 10. x5). e nie usprawiedliwia iznania związku Y i X za liniowy.. mo na obiektywnie stwierdzić.1. Wyniki badania prezentuje tab. Pierwsza grupa otrzymała dawkę minimalną. *3. jeśli chodzi o wartość (poziomy) j zmiennej X. 10. e Czytelnik zna (w zakresie rozdziału pierwszego podręcznika Brzezińskiego i Stachówskiego.6 20 22 25 20 29 30 27 17 14 18 222 22. był poziom leku X (uwzględniono 5 poziomów: . Zacznijmy od następującego przykładu. p = 5.X5 Xl 8 14 10 16 13 19 17 13 12 18 sumu średnia 140 24 26 29 23 30 32 25 20 14 22 245 7 15 1116 14 15 19 12 15 22 146 14. Grupę 50 pacjentów z danym rozpoznaniem psychiatrycznym podzielono na p = 5 równolicznych (po n = 10 pacjentów) pup.. Wartości zmiennej zale nej Y w grupach porównawczych wyró nionych ze względu na wartości zmiennej niezale nej X: x\.0 24.. Metoda oceny „liniowości" i „odchylenia od liniowości" związku dwóch zmiennych Przedstawię teraz metodę rozstrzygania wy ej zarysowanego problemu (wg Haysa.

Wróćmy tedy do naszego przykładu i danych zawartych w tab. Tabela analizy wariancji KRG-p(n = 10)1 (do danych z tab.40 4322.15 Rozbicie całkowitej sumy kwadratów (SScaja) na cząstkowe sumy kwadratów.1) Wariancja SS df 4 45 49 MS F 33. która znacznie przewy sza wartość krytyczną F dla poziomu istotności a=0. A zatem (10. Przydadzą się one do obliczenia wartości SSn n . czy Y pozostaje w związku liniowym czy te krzywoliniowym z X. e zmienna X wywiera istotny wpływ na Y.1) im. Tabela 10. dfu dft 0. oraz SSwewnątrzgr pokazuje kolumna SS w tab.W efekcie przeprowadzenia analizy wariancji wedle układu KRG-p («> 1) I dowiedzieliśmy się.7 24.1): (10.68 1087.05 (a tak e dla cr = O.48 Fa.01 3. Zanim przejdziemy do obliczenia wartości SSi in . oraz przeprowadzimy wpierw obliczenia pomocnicze (podobnie jak przy analizie wariancji wedle układu: KRG-/? (n>l)I). 10.2.08 808.. to jest na SS^^g. Aby odpowiedzieć na pytanie.2.76 2. regr . tab. 10.regr. 252 .1. 10.2.05 0. musimy dokonać rozbicia sumy kwadratów międzygrupowej na cząstkowe sumy kwadratów związane ze „składnikiem liniowym" związku Y z X oraz ze „składnikiem krzywoliniowym" związku Y z X.57 między grupowa wewnątrzgmpowa całkowita Źródło: obliczenia własne 3234. 10. Informuje nas o tym wartość testu F.Ol) — por.

05 między grupowa lin.22500.3. = (P. df2 Wariancja SS MS F 0.61 1479.01. 1114. regr.69 20. e wariancja zmiennej zale nej Y mo e być thimaczona po części liniową zale nością Y od X jak te .02 24. który mo na by tłumaczyć jakimś nieliniowej postaci związkiem Y \ X (jakim? — aby odpowiedzieć na to pytanie.08 4 13 45 1755.2) wyliczone wartości pomocnicze: 3761.1) Fa.41 4.01 7. 10.24 4.3) 253 .3): (10. po części.1) . jaki nasuwa przeprowadzona analiza wariancji jest taki.15 72.07 1087. Stopnie swobody (df) wynoszą: 4f\in. lin.Mo emy teraz przystąpić do obliczenia cząstkowych sum kwadratów. składników regresyjnych. Oszacujmy zatem procent wariancji zmiennej zale nej.61 493.40 4322. 150.1 = (5. wy szych stopni ni liniowy).82 regr. 0. Świadczą o tym wysokie wartości testu F.dJ i.06 2. lin.np. Oszacowanie wariancji Y będącej udziałem „składnika liniowego" związku Y i X przeprowadzamy wg wzoru (10.1 = 3Tabela 10. trzeba by przeprowadzić bardziej dokładną analizę tzw. nieliniową zale nością Kod X.1).26 3234.. (5) podstawiamy do wzoru (10.68 1755. który mo na by tłumaczyć liniowym związkiem Y i X oraz procent wariancji zmiennej zale nej. odchyl. .1' ^/odchyl.. 550. znacznie przewy szające wartości krytyczne dla poziomu a = 0. Analiza wariancji KRG-p(n=10)I dla oceny liniowości związku Y i X (do danych i lab. regr. wwnątrzgrupowa cala 49 Źrido: obliczenia własne Ump: wartości krytyczne F podano w przybli eniu Wniosek. W miejsce (1) .

lin.4): ^odchyl.5) Pozostałe: 100%-71% = 29% wariancji zmiennej Y tłumaczą wpływy na Y innych. + (30) (5) + (31) (5) + . £ft<-S+ -..regr)) = 39% + 32% = 71%.regr. + 46-1114 k=\ | Ydxk~ 1 + . + 3 + 4 + . mo na wyliczyć wartość r metodą „tradycyjną" wg wzoru (10.in..Oszacowanie wariancji Y będącej udziałem „składnika krzywoliniowego" związku Y i X jest następujące (10.. nie kontrolowanych przez badacza....... to uzyskalibyśmy następujący wynik (wg wzoru na współczynnik korelacji liniowej obliczany z danych z tabeli analizy wariancji): Oczywiście. k=\ = 29142. + 2 + 3 + ... e jest on liniowy) z pomocą współczynnika korelacji liniowej r-Pearsona. + (14) (2) + (22) (2) + . + 1 + 2+ . + (12) (1) + (18) (1) + (24) (2)+ .. 254 .6): Wyra enie z licznika: V yk xk obliczamy następująco: k=\ (8)(1) + (14) (1) + .. + 5 = 150 = w -(10) (1) + (10) (2) + (10) (3) + (10) (4) + (10) (5) = 150. zmiennych niezale nych.. (10.. + 4 + 5 + . + (40) (5) + (46) (5) = 3761.5): var (HX) = var (yiX(linregr)) + var (HX(odchyI. Gdybyśmy nie przeprowadzili wy ej zaprezentowanej procedury i od razu przystąpili do oszacowania siły związku między zmiennymi Y i X (przy zało eniu. ~~ \P ~ var(yiA(odchyllinregr)) = Ogólnie związek Y z X tłumaczy następujący procent wariancji (10....

e w przypadku zastosowania współczynnika korelacji liniowej popełnilibyśmy błąd (i to niemały — 0. Na tym Hunym nurniku. to uzyskujemy równanie reprezentujące wielomian stopnia drugiego (parabolę). najwy szy wykładnik potęgi „iksa" określa nam stopień wielomianu.. itd. Ogólnie rzecz biorąc. uzyskaliśmy dokładnie tę samą wartość. Rysunek 10. dany związek mo na opisać — biorąc pod uwagę kształt krzywej — za pomocą równania typu: [ Je eli wszystkie współczynniki: b2. Otó stopień wielomianu informuje nas o liczbie punktów przegięcia krzywej najlepiej pasującej do danych empirycznych. hipotetyczne wyniki. cechuje bardzo wa na własność. drugiego (f). by. I tak. Z kolei współczynnik tf (stosunek korelacyjny) pokazuje nam siłę związku Krzywoliniowego) zmiennych Y i X: Porównanie obu wyliczonych wartości r i rj pokazuje wyraźnie.2 przestawia równania stopnia: pierwszego (e).. obok schematycznego ujęcia wielomianu danego stopnia. trzeciego (g) i czwartego (hl. Liczba ich równa się liczbie oznaczającej stopień wielomianu minus jeden. bj są ró ne od zera. Kropki na tych rysunkach symbolizują pojedyncze.2(a) stanowi powtórzenie rys.865 versus 0. albo — inaczej — wielomian stopnia pierwszego. .637) niedoszacowania siły związku między obiema nniennymi. wielomian stopnia pierwszego. wyra ony równaniem: Y . a jego graficznym obrazem jest linia prosta. Je eli z kolei współczynniki: b^ b\. Jak to ju zostało wy ej powiedziane. czyli zero punktów przegięcia. to uzyskujemy równanie prezentujące linię prostą.1.. Wielomiany. przedfcrkmy jest wykres odnoszący się do danych z tab. a współczynniki: k i /?| są ró ne od zera. omówionych wy ej przy ■towaniu liniowości związku Y i X oraz odchylenia od „liniowości" związku Y ■.1 i pokazuje najlepiej dopasowamfo danych empirycznych (reprezentowanych tu przez linię przerywaną łączącą 255 . 10. b^ są równe zero.b(> + b\X.Jak widać. 10. ma „jeden minus jeden".Rysunek 10. o których tu mowa.

Kolejne rysunki: (b)-(d) ukazują najlepiej dopasowaną do danych empirycznych krzywą wielomianową stopnia drugiego. omówienie z przykładami zawiera praca Brzezińskiego i Maruszewskiego. Brown. 10. czyli wielomian stopnia pierwszego (linia ciągła). Zachodzi tedy potrzeba opracowania metodyki rozpoznawania krzywej obrazującej związek między zmienną Y i X. który chce ocenić siłę związku między zmiennymi za pomocą jakiegoś współczynnika siły związku między zmiennymi.. opracowali Marascuilo i McSweeney (1967. Metoda ta ujęta jest w pakiecie statystycznym SPSS PC+ oraz CSS STATISTICA.6 22.1 Rys. to na pewno mo na to zrobić na skali porządkowej. Kirka (1982) czy Winera (1971 — 2.1. 4.2 36. wyd.. Je eli wyników takiego testu nie mo na wyrazić na skali interwałowej.1 średnie wartości zmiennej zale nej dla poszczególnych wartości zmiennej niezale nej) linię prostą. Michels. odwołującą się do krzywych wielomianowych. Wartości współczynników: b Q . stoi przed dość zło onym wybo256 . Wybór optymalnej miary siły związku między zmiennymi Badacz. 10. 1991 — 3.. b h . 1981). trzeciego i czwartego.Po 14. Metodykę taką. gdy ta pierwsza mierzona jest na skali porządkowej..). Winer. Z opisem tej skomplikowanej metody analizy trendu Czytelnik mo e zapoznać się u Oktaby (1980). Dość często zmienna zale na operacjonalizowana jest za pomocą testu psychologicznego. bĄ obliczono dokonując analizy (opartej na analizie wariancji) trendu między zmiennymi. Dopasowanie wielomianu stopnia pierwszego (linii prostej) do danych empirycznych z tab.5 14.0 24. wyd.

2. Dopasowanie wielomianów kolejnych stopni do danych empirycznych z tab.1 . 10.10.

Algorytm wyboru współczynnika siły związku między zmiennymi w zale ności od liczby zmiennych i skali pomiarowej zmiennych rem. Chcąc ułatwić Czytelnikowi podjęcie prawidłowej decyzji. Przystępując do zastosowania jakiegoś współczynnika siły związku między zmiennymi.(a) H (d) Rys. Większe podręczniki statystyki — np. Blalocka (1975) — zawierają informa-j cje o wymienionych na rys. krok 5: porównanie wybranych współczynników pod kątem ich ograniczeń i wybranie takiego.3. podaję na rys. 10. krok 3: dokonanie pomiaru zmiennych u poszczególnych osób badanych. (d) charakteru zale ności — liniowa versus krzywoliniowa.3 algorytm wyboru optymalnego współczynnika siły związku między zmiennymi. 258 . krok 6: wykonanie obliczeń. 10. 10. — pomocny tu będzie algorytm z rys.3. krok 2: pobranie próby z populacji. krok 4: dobór współczynników odpowiadających kryteriom ustalonym w kroku 1.3 współczynnikach oraz o testach ich istotności. Podane na tym rysunku bloki: (a)-(e) zawierają — rzecz jasna — najbardziej „reprezentatywne" współczynniki. krok 7: przetestowanie hipotezy zerowej o braku zale ności pomiędzy zmiennymi — H Q : p = 0 za pomocą odpowiedniego testu istotności. którego u ycie byłoby obcią one jak najmniejszym błędem. 10. (c) wielkości próby (TV). badacz powinien wykonać następujące kroki: krok 1: zebranie informacji dotyczących: (a) liczby zmiennych — dwie lub więcej. (b) skali pomiarowej zmiennych — jedna z czterech podanych przez Stevensa.

dla skali interwałowej oynnik //:). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. określania kształtu związku między zmiennymi. rK. niezale ną — liniowy versus krzywo. Q. C. to problem ■owy. więc riał ten miał ułatwić łów. Guilford U1. Kolejny wa ny dla psychologów problem.5.3. k — m. jak: Blalock H. Statystyka dla porządkowej: . M.W niniejszym rozdziale 1 Informacj przedstawiona została jedna metoda. oparta na elu analizy tfnik w takie I wariancji. Podstaw. V. współ-oynnik >/:). które w Bardzo pi praktyce badawczej psychologów stosowane są najczęściej. Bardzo igo miernika przydatny mo e się okazać dla Czytelnika algorytm wyboru optymalKolejny \ miernika siły związku między zmiennymi. które \ dokonanie takiego wyboru — zwłaszcza tych współczyn-Sw. Podsumowanie Doiewa dob< liewa dobór odpowiedniego miernika siły związku między Bbrej orientat zmiennymi wymaga ej orientacji w ró nego rodzaju współczynnikach większą liczl siły związku między dwiema rickszą liczbą zmiennych (co nie jest Kdzial ten m łatwe dla przeciętnego psychologa). Goodmana i Kruskala — skali porządkowej: rs. . socjo-(podręcznik ten zawiera omówienie współczynników siły palski A. k związku między niennymi dla skali nominalnej: ę. R. Informacje ■ów (podręc o współczynnikach siły związku między zmiennymi znajdzie Czy-w zmiennymi dlt takich podręcznikach statystyki. zaprezentowany na rys. Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice (m. pości międi 10. in. W ni określania kształtu za-tści między zmienną zale ną i zmienną pdelu analiz. T. i ilorazowej: r. Góralski A. korelacja cząstkowa).

mniej lub bardziej udolnie. za pomocą jakichś tam „regułek statystycznych". Ka dy psycholog (badacz. e im bardziej wyrafinowanymi i skomplikowanymi testami statystycznymi (w rodzaju testów MANOVA — na przykład) posłu ą się. złych. 1995). aby mo na było wyrazie jego osobowość. dość niefrasobliwej. Z jednej bowiem strony wypowiadają się przeciwnicy wszelkiej kwantyfikacji w psychologii. Schmidt. tym bardziej „naukowy" będzie przygotowywany przez nich raport z badań empirycznych. 1970. Morrison. 1995. 1994. w mniejszym lub w większym stopniu. najliczniejsza grupa badaczy. która toczy się — od czasu do czasu — na temat zastosowań testów istotności ró nic (np. Brzeziński. w których wszystkie zmienne zostały skwantyfikowane. natomiast trzecia. praktyce słu y łatwo dostępne. Testy istotności ró nic wybrane zagadnienia 1. czy zachowanie. te testy. „Naukowe" spory toczą reprezentanci wy ej scharakteryzowanych obozów. jakie badacz musi rozpoznać (w odniesieniu do materiału empirycznego). uwa ający za bezsensowne posługiwanie się metodami statystyki przy opracowywaniu wyników badań empirycznych.Rozdziału. czy te praktyk) powinien orientować się w zagadnieniach zastosowań testów istotności na tyle. zanim przystąpi do stosowania jakiegokolwiek testu istotności. Wprowadzenie Dyskusja. 1995c) w badaniach empirycznych w psychologii wciąga w krąg sporów najczęściej osoby reprezentujące dwa skrajne stanowiska. przyjazne oprogramowanie komputerowe du ej grupy testów (np. po prostu stosuje. I tu dopiero rodzi się problem. 1990. gdy obok dobrych (prawidłowych) zastosowań. Przedstawiciele tej grupy są często zwolennikami zastosowań statystyki za wszelką cenę. dla przykładu: Oleś. pojawia się du o. Cohen. Z kolei druga grupa uznaje tylko takie badania. uwa ają oni. a wyniki badań poddane — niekiedy dość kunsztownej — analizie statystycznej (por. wydaje się celowe przedstawienie wstępnych warunków. Uwa ają oni. Biorąc powy sze pod uwagę. aby mógł swobodnie porozumieć się 260 . SPSS PC+ czy SYSTAT). Henkel. i człowiek jest zbyt „skomplikowany". Takiej. Co więcej.

i w rozdz. Wprowadzenie).. współczynnika korelacji (i te skrócone. 2. Guilford. w okresie. L 153157). Respektowanie zasady randomizacji Ma ogól j Na ogół jest tak. aby postępować dobrze? 2. np. gdy dostęp do komputerów miały tylko elity naukowe — por. to w konsekwencji nie mo emy uogólniać ustaleń i dokonanych ustaleń z próby na populację. Rzecz jasna. e je eli chce on uogólnić Wące z wnioski wyni-ijące z tego konkretnego badania na cały zbiór osób. i te przybli one — podawały je starsze wydania podręczników statystycznych. to musi jtprezenti zagwarantować :zentatywność próby dla populacji — pisałem o tym K.z programistą czy te ekspertem od statystyki lub metodologii (bierna znajomość metodologii! — por. wskazać wzorcowe rozwiązania oraz omówić konsekwencje ich rozwiązań niewłaściwych. Będzie to natomiast próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak postępować. Nierespektowanie pierwszej i ę (czyli zasady randomiza-ę (czyli zasady losowego doboru próby z populacji) nczne p sprawia. ale będą miały po części charakter normatywny. co ju napisałem rozdz. np. Przy planowaniu badań empirycznych i przygotowywaniu zebranego materiału I empirycznego do przeprowadzenia jego analizy statystycznej z wykorzystaniem do tego celu testów istotności (np. nale y zwrócić i uwagę na kilka punktów — nazwijmy je krytycznymi — gdy ułatwi to badaczowi | dokonanie wyboru optymalnego rozwiązania. 2. e badanie empi-lyczne przeprowadzone na próbie utworzonej ska irafn w sposób arbitralny cechuje ni-m trafność zewnętrzna. — i jedynie dobór losowy próby pywnośt z populacji gwarantuje jej reprezen-mość. a nie eby zastępował komputer i znał ró ne sposoby na obliczenie wartości. Nie będzie to więc opis niewłaściwego (z metodologicznego i statystycznego punktu widzenia) postępowania psyI chologów. e badacz prowadzi badania naukowe na niewielkiej grupie ■danych osób łych (próbie) stanowiących podzbiór znacznie liczniejszego zbioru lanej kat osób tej ej kategorii (populacji). 9. Warunki poprawnego stosowania testów istotności ró nic w badaniach empirycznych 2. aby wspólnie z nim mógł zaprogramować odpowiedni (do problemów i hipotez badawczych oraz specyfiki zebranego materiału empirycznego) tok postępowania w zakresie zastosowania metod statystycznych. 9. . istotności ró nic między średnimi). Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona z wykresu rozrzutu. Jest rzeczą dowiedzioną — e jłrozdz. Chodzi bowiem o to. i \ problemie i w rozdz. 1964. Jo/e Je eli nie losujemy.1. przypomnę to. Dalsze moje wywody nie będą zatem miały charakteru czysto opisowego. Po prostu wnioski są prawomocne tylko dla uczniów 261 . 3. Postaram się teraz krótko scharakteryzować poszczególne punkty krytyczne.

studentów danego kierunku studiów (np. przy czym badacz będzie mógł abstrahować od wpływu czynników związanych z osobami badanymi (wpływ arbitralnego doboru i rozdzielanie osób z próby na p grup porównawczych — por. rozdz.. pomiar początkowy. s.). Oktaba (1966. rozdz. danej płci itp. Przy ocenie skuteczności metod nauczania. psychiatrii) interesują nas dwa rodzaje porównań. jakiej metodzie oddziaływania dana osoba ma być poddana. Na przykład. 4. W przypadku respektowania przez badacza drugiej zasady randomizacji. podejmowana była przez badacza w sposób losowy (np. tzn. 12. jak: Fisher (1935). Pierwszy rodzaj porównań wymaga dwóch (i większej liczby) grup. Basu (1980). ale badaną wielokrotnie (co najmniej dwukrotnie) w czasie. metody nauczania czy metody psychoterapeutycznej).2. 1974). średnimi wartościami zmiennej zale nej) mo na będzie tłumaczyć w kategoriach zmiennej niezale nej-głównej (np. socjologii. badanie bez respektowania drugiej zasady randomizacji nara one jest na zakłócający trafność zewnętrzną wpływ czynnika selekcji (por. Mówiąc inaczej.. psychologii). 965.).P. 41. oddziaływania na opinię publiczną itp. Nakaz respektowania zasady randomizacji podnoszony jest w opracowaniach takich autorów.danej szkoły. Nederhood. osób z danego przedziału wieku. ewaluacja programów profilaktycznych — Hawkins. Ową drugą zasadę randomizacji zakładają wszystkie testy istotności ró nic. s.. Drugi rodzaj porównań uwzględnia tę samą grupę osób.E. pkt. ró niących się poziomami zmiennej niezale nej charakteryzującymi je w tym samym czasie. występowanie ró nic między tymi grupami (dokładniej: między np. pkt. 12. albo inaczej pretest) w grupie pacjentów przed przeprowadzeniem psychoterapii. następnie przeprowadzamy psychoterapię i powtórnie dokonujemy pomiaru poziomu lęku (tzw. W najprostszym przypadku mamy dwie grupy: kontrolną i eksperymentalną. aby decyzja o tym. powinniśmy badania przeprowadzać na co najmniej dwóch równowa nych grupach osób badanych — w celu znalezienia metody najbardziej skutecznej czy dla sprawdzenia skuteczności „nowej" metody w stosunku do „tradycyjnej". traktuje o tym druga zasada randomizacji. Grupy (dane) niezale ne versus grupy (dane) zale ne W badaniach empirycznych w psychologii (ale te w pedagogice. badamy „wyjściowy" poziom lęku (tzw. Folks (1984) czy Johnstone (1989). pomiar koń262 . 1993. 2. Lehmann (1968). badania efektywności technik psychoterapeutycznych — Seligman M. metod psychokorekcyjnych. 4. podzielenia losowo próby na p grup porównawczych. czego nie mógłby zrobić w przypadku niestosowania się do zasady randomizacji. 1980). pacjentów z danego szpitala czy z danego oddziału. badania edukacyjne — Jankowski.. 1995. Rzecz w tym.

cowy. które obowiązuje I dla części testów istotności ró nic — zało enia o charakterze rozkładu zmiennej I zale nej. test Kołmogorowa czy test Cramera-Smirnowa (por. dependent groups) lub danych zale nych (ang. Do częściej stosowanych nale ą: ^■t chi-kwadrat. independent groups) lub danych niezale nych (ang. to musim) mieć gwarancję. dependent data). Ib) drugą. W tego typu badaniach ka da osoba badana nie jest „źródłem" tylko jednego wyniku. i pierwszym warunkiem sensownego posługiwania się testami istot-I rości ró nic jest respektowanie pierwszej i drugiej (zwłaszcza) zasady randomiza-I cji. Ten drugi pomiar mo e być pomiarem końcowym. ale „źródłem" tylu wyników. Z kolei w przypadku drugiego rodzaju porównań mówimy o grupach zale nych (ang. albo inaczej posttest). Drugim warunkiem jest respektowanie kolejnego zało enia. np. independent data). testu z). ró nicę między średnimi wartoHuini poziomu lęku po psychoterapii — grupowej i indywidualnej — za pomocą Hto parametrycznego {np. W przypadku pierwszego rodzaju porównań mówimy o grupach niezale nych (ang. 19791 Przed u yciem testu parametrycznego do testowania hipotez (postaci: H o : mk = jii H o : <Ą = o\ ) o ró nicy wartości parametrów rozkładów zmiennej zale 263 . W związku z powy szym wszystkie testy istotności ró nic mo na podzie■ćna dwie klasy: (a) pierwszą. które traktują o istotności ró nic wartości I parametrów rozkładów zmiennej zale nej w porównywanych populacjach (średI nich. obejmującą te testy. Testy z pierwszej klasy to testy parametryczne. ile pomiarów zmiennej zale nej badacz na niej przeprowadził. najczęściej stosowany przez psychologów (i nie tylko) test I t-Siudenta. Respektowanie zało enia o rozkładzie zmiennej zale nej w populacji I Wiadomo ju . Istnieją specjalne testy statystyczne pozwalające na ocenę. (b) drugi obejmujący testy dla grup zale nych (testy dla danych zale nych). ■ Je eli więc chcemy testować istotność ró nic między wartościami parametrów ■układów zmiennej zale nej dwóch populacji. 113. W świetle powy szych uwag mo emy cały zbiór testów istotności ró nic podzielić na dwa podzbiory: (a) jeden obejmujący testy przeznaczone do testowania istotności ró nic mię[dzy grupami niezale nymi (testy dla danych niezale nych). zgodności danego ■kładu empirycznego z rozkładem modelowym. Domański. np. a pozostałe to testy nieparame-Btyczne. wariancji). „obojętną" na wartości parametrów rozkładów zmiennej zale nej. ale mo e te być jednym z serii pomiarów poziomu lęku. i rzeczywiście Bmy do czynienia z rozkładami normalnymi poziomu lęku w obu porównywa-^■h populacjach.

Na przykład skuteczność testu £/-Manna-Whitneya wynosi około 98% skuteczności testu t. 2. Generalnie rzecz biorąc. testy nieparametryczne są w porównaniu z testami parametrycznymi mniej skuteczne. to nale y to zrobić! Do najbardziej popularnych testów parametrycznych nale ą: test t i test F. to niekiedy. osiągamy jedynie 30-procentową skuteczność. powinno się stosować testy parametryczne (jako najskuteczniejsze). to psycholog (zwłaszcza psycholog kliniczny czy psycholog wychowawczy) będzie miał raczej rzadkie okazje do stosowania testów parametrycznych (w rodzaju testu t). Są to: test Hartleya. Otó reakcja na taką sugestię musi być negatywna. gdy de facto jest ona fałszywa.4. test Cochrana. tak i tutaj przed przystąpieniem do stosowania testu t i F musimy się upewnić. je eli jednak jest to niemo liwe (rozkłady nie są normalne. Często mówi się o ich konserwatyzmie.nej w porównywanych populacjach niezbędne jest zbadanie. Niedopełnienie tego warunku prowadzi do obcią enia błędem rezultatów testu t i testu F. Mo na tedy sformułować następujący wniosek. których skuteczność zbli ona jest do skuteczności testów parametrycznych. Do tego celu słu ą specjalne testy. Je eli skuteczność wzorcowego testu parametrycznego oznaczymy jako 100%. Problem homogeniczności (jednorodności) porównywanych grup To. czy wariancje są homogeniczne. Stachowski. i który cechuje stosunkowo najwy sza skuteczność w relacji do wzorcowego testu parametrycznego. Z drugiej strony są testy nieparametryczne. albo znacząco od normalności odbiegają). mo e sugerować. Je eli chodzi o praktykę badawczą psychologii. Je eli będzie jednak mo liwe odwołanie się do testu parametrycznego (w rodzaju testu F — analizy wariancji). stosując bardzo proste testy nieparametryczne. Gdziekolwiek to mo liwe. . czy mamy do czynienia z rozkładami normalnymi interesujących nas cech w porównywanych populacjach. który mo na w danych warunkach zastosować. mają mniejszą zdolność odrzucenia de facto fałszywych hipotez zerowych. to wybieramy z puli testów nieparametrycznych ten test. tj. Podobnie jak w przypadku zało enia normalności rozkładów zmiennej zale nej. test Bartletta (ich omówienie w: Brzeziński. czyli tendencji do nieodrzucania Ho (jej zachowania). W obu przypadkach wymagana jest homogeniczność wariancji rozkładów zmiennej zale nej w porównywanych populacjach. co zostało dotychczas napisane. e najlepiej — ze względu na niepewność związaną ze spełnieniem zało enia o normalności rozkładów i trudności natury technicznej. jakie pociąga za sobą stosowanie testów zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym — zrezygnować z testów parametrycznych i od razu przejść do stosowania (wyłącznego) testów nieparametrycznych.

zmiennej e nej. na jakiej skali wyra ony jest pomiar zmiennej zale -i Kj. Kilka podstawowych transformacji. np. wraz z regułą wyboru optymalnej.). pkt. Stachowski (1984. Cochrana i Bartletta. interwałowe (przykład: skala temperatury Celsjusza.: Transformacja wyników surowych.. Liczba porównywanych grup Biorąc pc Biorąc pod uwagę liczbę porównywanych grup (niezale nych i zale nych). Takane. 3. s. rozdz. >.1984. standardowe skale testów psychologicznych) i ilorazowe (przykład: skala temperatury Kehina. 4. Wyró nił on cztery rodzaje skal: nominalne (przykład: ró nego rodzaju klasyfikacje). Brzeziński. 3. pkt. np. długości. 16. W zale ności od tego. rozdz. Roz\ Rozwój metodologii badań empirycznych i statystyki prowadzi od I porównań koncepcji równań dwugrupowych do koncepcji porównań ktykę hac wielogrupowych. Stevens opracował koncepcję pomiaru zmiennych w naukach społecznych oraz podał klasyfikację skal pomiarowych. testy parametryczne zakładają co najmniej poziom interwałowy pomiaru. test chi-kwadrat (z2). w których celowe jest posłu enie się nimi. I tak. kategorii testów. dopuszczalnej przez dany poziom pomiaru.2. to zamiast standardowego testu t musimy posłu yć się jednym z dwóch alternatywnych testów opracowanych w tym celu: testem Cochrana i Cox lub testem Welcha Ipor... (b) F (b) porównaniach trzech i większej liczby grup. w których de facto chodzi 265 . Jednak e pra-ykę badawczą cechuje pewna inercyjność i problemy. 119-133). 7.4. Mo emy jeszcze posłu yć się metodą transformacji wyników surowych nowej skali eliminującej ową heterogeniczność wariancji. pomiar czasu. masy). Skala pomiarowa zmiennej zale nej Jak wiemy (por. W przypadku. I mówić o: mo na owić o: (a)F (a) porównaniach dwóch grup. W znanym artykule. The use of transformation. test Wilcoxona.2. rozdz. porządkowe (przykład: rangi). z punktu widzenia struktury danych empirycznych. Bartlett (1947) podał kilka podstawowych transformacji oraz określił sytuacje. Lic. zaprezentowano te w: Brzeziński. 1975a. 3. 3. 182-186). 2. s. transformacji. pkt. Ferguson. gdy zastosowane testy wykazały heterogeniczność wariancji. Druga klasa zakłada tylko poziom nominalny. musimy wybrać test statystyczny z danej. 1989).5. Pizy wyborze testu statystycznego właściwego dla danego zbioru wyników i hipotezy zerowej niezmiernie wa na jest więc znajomość skali pomiarowej [zale nej.1: Testy homogeniczności wariancji — testy Hartłeya. a testy nieparametryczne dzielą się na dwie kla-v Jedna zakłada poziom porządkowy pomiaru zmiennej zale nej.

Jak zatem widzimy. test i) i są takie. Brzeziński. które są przeznaczone dla du ych grup (np. czy te właściwego wariantu testu. (d) skala pomiarowa zmiennej zale nej. Na przykład test f/-Manna-Whitneya — je eli n2 > «j.l)-2 porównań dwugrupowych. Często rodzi się pytanie. Dodatkowo stosuje jakiś test wielokrotnych porównań (np. Matuszewski.7. (c) homogeniczność wariancji rozkładów zmiennej zale nej. badacze przeprowadzają — co jest nie tylko niepoprawne ze statystycznego punktu widzenia. (b) kształt rozkładu zmiennej. czy są ograniczenia „od dołu" wielkości grup porównawczych z uwagi na dany test istotności ró nic. Du e N versus małe N Badania empiryczne prowadzone są na próbach o ró nej liczebności. Warto o tym pamiętać! 266 . (e) charakter grup porównawczych: niezale ne versus zale ne. które mają kilka wariantów dla ró nych przedziałów wielkości grup. 2. przy której mo na go poprawnie stosować.7 przedstawione zostały kryteria wyboru testu istotności ró nic adekwatnego do hipotezy badawczej i struktury danych empirycznych. którym badacz chce się posłu yć. dane zale ne). Zamiast całościowego porównania /7-grupowego. Tak. Nierespektowanie któregoś z siedmiu wy ej wymienionych kryteriów mo e wpędzić badacza w kłopoty metodologiczne. 1981) w celu wyeliminowania porównań nieistotnych. (2) 9 ^ « 2 ^ 20. to mamy trzy warianty: (1) 3 =£ n2 =S 8.1-2. (f) liczba porównywanych grup: 2 versus p (/? > 2). Musimy o tym pamiętać przy wyborze właściwego testu. test Friedmana — skala porządkowa. W ka dym razie w „metryczce" danego testu podana jest minimalna wielkość grup porównawczych. ju względy natury ekonomicznej przemawiają za testami przeznaczonymi dla wielu grup. Przy podejściu „całościowym" badacz stosuje jeden test statystyczny przeznaczony do przeprowadzania tego rodzaju porównań (np. badacze sprowadzają „na siłę" do problemów porównań dwugrupowych. * * * W punktach 2. ale tak e nieekonomiczne — pip. które są bardzo skuteczne dla małych grup (np. oparty na statystyce wspomnianego testu Friedmana — por.o przeprowadzenie porównań wielu grup. przy czym ka dy test ma własne. Są te takie testy. Są testy. (3) n 2 > 20. Kryteria te — powtórzmy — to: (a) randomizacja I i II. (g) wielkość grup porównawczych: du e W versus małe N. „indywidualne" ograniczenia. test z).

jako najbardziej reprezentatywnego testu parametrycznego.1. które na rys. w sposób przystępny. z 5= Za (test prawostronny).(7^).). k zachodzi: <Ą = cĄ (warunek homogeniczności wariancji — por. 2. Test t znajduje zastosowanie w przypadku sprawdzania hipotezy o braku ró nic między średnimi: y\ i y2 obliczonymi dla dwóch małych prób o liczebności n.4. rozpocznę omówienie testów od testu i-Studenta. Hipoteza zerowa przyjmuje postać: Ho: fj. N 2 (/ł2i°2). pkt. e psycholog prowadzi badania empiryczne na stosunkowo małych próbach. f ^ -ia^ (test lewostronny). bardzo chęt-j nie stosowanego przez psychologów. je eli: \z\ > Zan (test dwustronny). zastosowanie znajduje test z.x -fi2= 0. ale zakłada się.2. jak rozdział w podręczniku / zakresu metodologii badań psychologicznych. Statystyka t obliczona według wzoru (11. Odrzucany H„ na danym poziomie istotności a. dostępną w języku polskim. W przypadku gdy badacz ma do czynienia z du ymi próbami. są zaprezentowane. t 5= rat/j (test prawostronny). (a)-{b) Test t oraz test z. na szczegółową charakterystykę poszczególnych testów — tym bardziej. Statystyka z dana wzorem (11. Jednocześnie przy ka dym teście podam literaturę.1): ma — przy zało eniu słuszności Ho — rozkład f-Studenta o stopniach swobody: #= flj + n2 .2): z = ^rx ■ (1L2) — przy zało eniu słuszności Ho — ma rozkład normalny z // = 0 i o2 = I. 267 . je eli: \t\ s= /^ ^ (test dwustronny). w której mo na będzie znaleźć pełne informacje o danym teście. 11. [i fh wylosowanych z populacji o rozkładach normalnych zmiennej zale nej: ■^1. Ograniczę się tedy do podania krótkiej charakterystyki testów. Najbardziej rozpowszechnione testy statystyczne w praktyce badawczej psychologów Nie miejsce w tak krótkim i syntetycznym opracowaniu.3. Odrzucamy H^ na danym poziomie istotności a. w których testy te. z ^ -za (test lewostronny). Wybór optymalnego testu statystycznego — grupy (dane) niezale ne 3.Wartości a\\a\ są badaczowi nie znane.1 zgrupowane są w blokach: (a)-(h). e dostępne są w języku polskim opracowania. W ich miejsce badacz wprowadza wartości: Ą i s\ uzyskane dla dwóch małych prób.Z uwagi na fakt.

Testy te zastępują standardowy test t w sytuacji. Algorytm wyboru testu istotności ró nic — dane niezale ne Literatura: Greń (1975. (c) Test Cochrana i Cox oraz test Welcha. Oktaba (1966. 1980). Góralski (1980). gdy pogwałcone jest zało enie homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej zale nej porównywanych populacji. Blalock (1975). 11.1. 1984). 268 .(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Rys.

3-11.»=„. Otrzymane sumy rang oznaczamy: R\ i R2. £. Bj + ^lli-J?.4): 1 !/'=».7): U-Mu 269 . „2 + *<!*±i>-*2. Hipoteza zerowa głosi. gdy grupy nie są równoliczne przyjmuje się. Oktaba (1966. Góralski (1980). i dwie próby: «. Po przeprowadzeniu zabiegu rangowania sumujemy rangi przypisane wynikom w grupie o liczebności «i i w grupie 0 liczebności n2. 1980). i rozkład U z próby jest w przybli eniu normalny.Następnie obliczamy ■aitości W i I/" według wzorów (11. (d) W tej grupie testów istotności chciałbym zapoznać Czytelnika z trzema testami. e n. (11. i n2 przypadku. (d-1) Test U-Manna-Whitneya. i n2 pochodzą z tej samej populacji.Literatura: Brzeziński (1975a) — test Cochrana i Cox.3) (11.4) Mniejsza z dwóch wartości: U' i U" stanowi statystykę U. <n 2 ). n 2 + «i ików wymaga porangowania od wyniku najni szego do wyniku najwy szego czyli od rangi „1" do rangi „najwy szej". ze średnią — f. Znajduje on zastosowanie w przypadku testo-ia ró nic między rozkładami zmiennej zale nej w grupach o liczebności n.. Test U występuje w trzech wersjach: [ W wersji (xxx) wykorzystuje się fakt.iv i wariancją — (Ąj : (W- I2 I Następnie oblicza się wartość statystyki z wg wzoru (11.

Następnie odczytujemy liczbę serii w tym ciągu. (e-1) Test niezale ności chi-kwadrat (X 2 ). je eli: z «* -z„n. Oznaczamy symbolem a wyniki z próby n t.10) Odrzucamy //0. Wyniki nx + n2 osób porządkujemy od wyniku najmniejszego do największego. Na przykład w ciągu: mamy k = 9 serii (nx = 10. Domański (1979). między rzeczywistą i przewidywaną przez Ho liczbą serii. Greń (1975. 9. Dla «] i n2 zawartych w przedziale 2-20 znajdujemy w specjalnie skonstruowanych tablicach (w Dodatkach do niniejszego podręcznika) dla ró nych poziomów istotności krytyczną liczbę serii ka. tym lepiej. 1984). pobranych niezale 270 . Domański (1979).Wyniki otrzymane z przebadania nx + n2 osób podlegają grupowaniu w stosunkowo wąskie przedziały — im więcej przedziałów zbuduje badacz. n2 = 9). Test ten słu y do sprawdzania hipotezy. 4. to odrzucamy H o i uznajemy. Test Kołmogorowa-Smirnowa występuje w następujących wersjach: Literatura: Brzeziński (1975a). Test ten omówiony jest szczegółowo w rozdz.Testem tym mo emy posłu yć się w przypadku porównywania dwóch prób o liczebności nx in2. Test oparty jest na rozkładzie liczby serii.4 niniejszego podręcznika jako test losowości próby. e dwie próby o liczebności: nx i n2 pochodzą z tej samej populacji. a symbolem b wyniki z próby n 2 . wyra onym w jednostkach odchylenia standardowego (11.. e dwie próby pochodzą z de facto ró nych populacji. (e) W tej grupie zaprezentuję dwa bardzo popularne testy. Uwaga: hipotezę zerową odrzucamy tylko wówczas gdy liczba serii jest zbyt mała! Dla « 2 >20 (n 2 >«i) rozkład statystyki k z próby jest w przybli eniu normalny o średniej — fi k i wariancji — (Ą : (11-8) (11-9) Następnie obliczamy wartość z informującą nas o rozstępie. pkt. (d-3) Test Walda-Wolfowitza (test „serii"). Je eli: k =s ka (test lewostronny).10): Z = ~^(11.Literatura: Blalock (1975).

11) Odrzucamy //0.df ■> gdzie: df (liczba stopni swobody = (w-1) B-l). Literatura: Brzeziński. Domański (1979). s. w jakich znajduje zastosowanie test U Manna271 . Brzeziński. Otrzymuje się ją przez pomno enie liczebności brzegowej /-tego wiersza OL przez liczebność brzegową y-tej kolumny (OJ) i podzielenie otrzymanego rezultatu przez ogólną liczebność: «] + n2: Porównanie elementów obu macierzy mo na przeprowadzić za pomocą statyayki chi-kwadrat (j2) danej wzorem (11. Jaworowska. Blalock (1975).11): (11. W przypadku. W przypadku tabel o liczbie pól więk-: szej ni cztery dopuszcza się — zgodnie z tym co pisze Siegel (1956. Literatura: Brzeziński (1975a).nie z właściwych im populacji. tu: (w-1) 2. Michalićka (1978).-. 110) — nie więcej ni 20% pól o liczebnościach teoretycznych od 1 do 4. gdy zmienna zale na-normalna ma postać klasyfikacji dwu. Po sklasyfikowaniu w wy ej opisanej tabeli wszystkich nl + n2 osób badanych otrzymamy macierz liczebności empirycznych. Ze względu na bogactwo zastosowań tego testu I w badaniach empirycznych w psychologii oraz dostępność podręcznika analizy wariancji adresowanego do psychologów odsyłam czytelnika do tej pracy (Zastoso-mmie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. Oprócz niej sporządzamy macierz liczebności teoretycznych (oczekiwanych). i (g) Test H-Kruslcala-Wallisa. gdy zmienna zale na jest dychotomiczna. Sporządza się tabelę o liczbie kolumn odpowiaI dającej liczbie porównywanych prób (tu: dwie kolumny) i liczbie wierszy odpowiadającej liczbie kategorii zmiennej zale nej (tu: dwie i więcej).i więcej kategorialnej. gdy jakaś liczebność teoretyczna E-tj jest mniejsza od 5. Test ten znajduje zastosowanie w warunkach | badawczych podobnych do tych. (e-2) Test dokładnego prawdopodobieństwa Fishera. Przy takich tabelach wymaga się.-. mamy do czynienia i tabelą typu 2x2.) poszczególnych I pól. Stachowski (1984). 1984). Greń (1975. Ka da osoba badana z uwagi na przynale ność do danej kategorii zmiennej zale nej i jednej z dwóch grup i porównawczych mo e znaleźć się tylko w jednej kratce (polu) tabeli. je eli: x2 ^ X^. (f) Test F analizy wariancji. Literatura: Blalock (1975). Góralski (1980).-) odpowiada liczebność teoretyczna (£. Stachowski. 1984). Stosujemy go do tabel topu: 2x2. Tabela taka ma zatem wymiary: liczba wierszy (w) x liczba kolumn (p). aby liczebności teoretyczne poszczególnych pól nie były mniejsze od 5. Guilford (1964). Ka dej liczebności zaobserwowanej w poszczególj nych polach macierzy liczebności empirycznych le ących na przecięciu /-tego wiersza i )-tej kolumny (O.

a 272 . O 2 =n 2 . (b) obejmująca testy dla p (p> 2) grup porównawczych. Pokazuje to równie wyrysowany na rys. (e). w których badacz będzie dokonywał pomiaru zmiennej zale nej w grupach porównawczych ró niących się poziomami zmiennej niezale nej. które podają: Jaworowska i Michalićka (1978).1 pokazuje. Prowadzi ona do testów parametrycznych. Literatura: Blalock (1975). psycholog musi rozstrzygnąć kwestię dotyczącą skali pomiarowej zmiennej zale nej (por. Po porangowaniu wyników — wg tych samych zasad co w teście Manna-Whitneya — obliczamy wartość statystyki H wg wzoru (11. je eli H 3* HajJit„ . (h) Test niezale ności chi-kwadrat f/2 ). Odrzucamy Ho. i są tu trzy mo liwości wyboru. + np.. ukierunkowującą poszukiwania testu istotności ró nic.-Whitneya — z tą tylko ró nicą. z tą ró nicą.5. W = nt + .). Odrzucamy //0. jaka będzie odpowiedź na pierwsze pytanie.. Algorytm wyboru optymalnego testu Przeprowadzanie badań empirycznych. Hollander i Wolfe (1973). e tabela wyników składa się nie z dwóch kolumn. Wartości krytyczne H dla: n(. Maruszewski (1981).i=nj. 11. statystyka H ma w przybli eniu rozkład z2 ze stopniami swobody df = p~ 1.1 algorytm wyboru testu istotności ró nic. (g). Siegel (1956). ...df ■ W przypadku występowania rang wiązanych stosujemy test H z odpowiednią poprawką. właściwego dla danej hipotezy roboczej. Niezale nie od tego. Jaworowska. e przeznaczony on jest do testowania hipotezy zerowej mówiącej o pochodzeniu p (p > 2) prób z tej samej populacji. którym odpowiadają dwie grupy testów statystycznych: (a) obejmująca testy dla 2 grup porównawczych. ale z p (p > 2) kolumn o liczebnościach brzegowych: 0. pkt. Michalićka (1978). . Odpowiedź na pytanie: „Ile jest grup porównawczych?" jest tedy pierwszą. Dla większych n.O p = n p . Rysunek 11. Dwie z nich: skala porządkowa i skala nominalna prowadzą badacza wprost do danej klasy testów istotności: (d). Trzecia odpowiedź: „skala ilorazowa i interwałowa" daje początek bardziej skomplikowanej drodze wyboru testu. Literatura: jak w (e-1). 3. prowadzi do wyró nienia dwóch rodzajów takich porównań. (h) — przykładowo reprezentowanej przez najbardziej znane i najczęściej stosowane w praktyce badawczej psychologów klinicznych testy istotności. Analogicznie jak w (e-1).2.12): gdzie: Rt — suma rang w i-tej grupie porównawczej (/-tej kolumnie). Brzeziński. 2.=s 5 i fc = 3 odczytujemy ze specjalnych tablic. je eli: H *» Xa.

Odrzucamy 273 . aby posługiwanie się testem / było poprawne.4). to wybór pada na test z (przez niektórych autorów. pkt. Grenia (1975. czy wariancje są homogeniczne.1 — od bardziej popularnego i częściej wykorzystywanego przez psychologów testu t. 2. 11. e rozkład wartości d w populacji jest normalny. Je eli tak nie jest. pkt. Statystyka t przyjmuje postać daną wzorem (11. Wybór optymalnego testu statystycznego — grupy (dane) zale ne 4. 11. Z jego pomocą sprawdzamy hipotezę postaci: Ho: fid = 0. 3.13): t = dj / n(n-l) > 2 (11. Je eli wariancje nie są jednorodne.1. Nieznaną wartość wariancji tego rozkładu badacz zastępuje wartością sjj obliczoną dla małej próby. i 2. W przypadku małych grup odwołujemy się do testu f-Studenta. 4. średnia fid w populacji ró nic równa jest zero. 11. Je eli jest on normalny. Ka da osoba badana jest dwukrotnie — przed i po postępowaniu eksperymentalnym (np.te. to — jak pokazuje blok (c) na rys.Zakłada się. 3. Najbardziej rozpowszechnione testy statystyczne w praktyce badawczej psychologów Podobnie jak w pkt. e z danej populacji podlega losowaniu mała próba o liczebności n. (a)-(b) Test z oraz test t-Studenta. Podobnie postępujemy w przypadku większej od 2 liczby grup porównawczych. to musimy zastosować test z grupy (d). jest zało enie homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej zale nej w porównywanych populacjach (por. Je eli są one du e (tu za dolną granicę liczebności uznaje się: n = 30). psychoterapii). 1984) określany mianem testu u).1.1 w postaci pytań. d ma — przy zało eniu słuszności H o — rozkład r-Studenta o stopniach swobody df=n. to mo emy zastosować test z grup: (a)-(c). w blokach: (a)-(g). wymagają spełnienia przez materiał empiryczny dodatkowych zało eń. Dla ka dej k-tej osoby badanej oblicza się ró nicę: dk = yxk-y2k. scharakteryzuję obecnie podstawowe testy statystyczne wyszczególnione na rys.13) gdzie: d — średnia ró nic obliczona dla n par wyników.. a tym samym czy mamy prawo posłu yć się testem t do sprawdzenia istotności ró nic między średnimi w dwóch grupach porównawczych. tzn.2. Zakłada się tu.3. To. Rozpoczynam — tak jak w pkt. jak wiemy z lektury pkt. Wa nym zało eniem. 2.4. Jedno z zało eń dotyczy rozkładu w populacji analizowanej zmiennej zale nej. np.1 — posłu yć się musimy testem Cochrana i Cox lub testem Welcha. okazuje się po zastosowaniu pomocniczego testu jednorodności wariancji (por. Następnie orientujemy się w liczebności grup.4. 2. Są one uwidocznione na rys.). które musi być spełnione.

P° wyeliminowaniu z dalszych analiz par wyników. Dla ka dej z n osób dokonujemy pomiaru zmiennej zale nej przed i po wprowadzeniu postępowania eksperymentalnego. tj. rangujemy bezwzględne wartości ró nic. / ^ -t^ą W przypadku. 1980). które zostały przypisane ró nicom: d k < 0. dla których dk = 0. Guilford (1964).(a) (Ł>) (c) (d) (e) (f) (9) Rys. Algorytm wyboru testu istotności ró nic — dane zale ne H o . (c) Test T-Wilcoxona. Z populacji losujemy próbę «-e!ementową. korzystamy z testu z dla danych zale nych.2. które zostały przypisane ró nicom: d k > 0 i oddzielnie te rangi. gdy n jest du e. \dk\ od wartości najni szej do najwy szej. je eli: \t\ ^ t a/2 ^f (test dwustronny). Literatura: Oktaba (1966. 11. Blalock (1975).y2k. 274 . (test prawostronny). Greń (1984).y\k . Następnie obliczamy dla &-tej osoby wartość ró nicy: dk . Następnie oddzielnie sumujemy te rangi. t 3" t ndf (test lewostronny).

3. Jaworowska. literatura). Por. Następnie obliczamy wartość statystyki z2 wg wzoru (11. Test ten stosujemy w analogicznych warunkach jak test Wilcoxona. W przypadku jednak 275 . Michalićka (1978). z ^ za (test prawostronny). z tą tylko ró nicą. oddziaływanie psychologa (np. je eli [(a + d): 2] 5= 5. Mówiąc inaczej. Literatura: Brzeziński (1975a). z ^-z„ (test lewostronny).14) atf0 odrzucamy. Hipoteza zerowa zakłada. która zawiera się w przedziale: 6-25. ( dwustronny).Mniejsza z dwóch sum stanowi statystykę T. e zmienna zale na mierzona jest na skali nominaloej. czyli T równe jest połowie całkowitej sumy rang. Michalićka (1978). a połowa typu: 0-1. które przewy szą 25. gdy: \z\ *= Zan. rozkład T z próby jest w przybli eniu normalny o średniej (i. Blalock (1975). Jaworowska. psychoterapeuty) nie ma wpKwu na zmienną zale ną.14): (11. Literatura: Brzeziński (1975a). Dokładniej traktuje się ją jako dychotomiczną („0-1"). e suma rang ró nic o ujemnym znaku jest równa sumie rang ró nic o znaku dodatnim. Tak więc odrzucamy //0. (d) Test McNemara. i wariancji o\ (n > 25): Następnie obliczamy wartość statystyki z ze wzoru (11. Test T występuje w dwóch wariantach: (x) dla liczby par o d k*Q. Wartości krytyczne statystyki T zawarte są w specjalnych tablicach statystycznych (por. Siegel (1956). pkt. gdy T^ Ta. Im bardziej otrzymana wartość T odbiega od zakładanej przez Ho wartości 7". Domański (1978).1 — blok (f). tym bardziej zwiększają się szansę odrzucenia HQ. Następnie sporządzamy tabelę typu: 2 x 2 : test Hipoteza zerowa mówi. (xx) dla liczby par o dk ^ 0. (e) Test F — analizy wariancji. i połowa zmian: (a+d):2 będzie typu: 1-0.15): (11-15) Mo emy korzystać z powy szego wzoru.Ka dą z n osób ocenia się dwukrotnie: przed i po (brak poprawy — poprawa) wprowadzeniu postępowania eksperymentalnego.

159-164 — por. Testem tym posługujemy się w podobnych warunkach (inna jest tylko liczba przeprowadzanych pomiarów na ka dej osobie badanej) jak te. s. testu konserwatywnego F i dokładnego testu 7"2-Hotellinga (tam e.. 146-159) dadzą wynik negatywny. Jaworowska.. Stachowski. o pochodzeniu p prób z tej samej populacji.. Następnie rangujemy wyniki (dla ka dej osoby oddzielnie) — od wyniku najni szego do najwy szego. Brzeziński. Literatura: Blalock (1975). p. 13.1. Dla większych n statystyka S ma w przybli eniu rozkład %2 ze stopniami swobody df=p. Tutaj tak e traktuje się zmienną zale ną jako „0-1" punktową.. 5.1 (tu omawianym) grup zale nych badacz musi sprawdzić czy spełnione jest dodatkowe zało enie o symetrii i równości macierzy wariancji-kowariancji (por. 1984. ń). (c) & = 5 i« = 3. Gdy zastosowane testy Boxa (1950.16) gdzie: RL — suma rang w /-tym pomiarze zmiennej zale nej (/-tej kolumnie tabeli wynikowej). Odrzucamy H a . je eli S^/^ Xa. które podają Jaworowska i Michalicka (1978). Stachowski. a jej pomiaru dokonywano dwukrotnie: „przed" i „po". zwłaszcza rys. (b) k = 4 i n = 2. ale dokonuje się całej serii — p (p>2) — pomiarów. W przypadku testu McNemary traktowano zmienną zale ną jako dychotomiezną. (f) Test S-Friedmana.... Michalicka (1978). 1984. Tutaj wylosowaną z populacji próbę poddajemy działaniu p (p > 2) warunków eksperymentalnych (np. Wyniki zapisuje się w tabeli o liczbie wierszy odpowiadającej liczbie przebadanych osób oraz liczbie kolumn odpowiadającej liczbie pomiarów zmiennej zale nej.1. 8. Odrzucamy Ho. p spotkań terapeutycznych kończących się pomiarem poziomu samoakceptacji lub poziomu lęku społecznego).df ■ W przypadku występowania rang wiązanych stosujemy test S z odpowiednią poprawką. zawarte są w specjalnych tablicach. s. Maruszewski (1981).. Wyniki wpisuje się w postaci „0-1".16): (11. Wartości krytyczne statystyki S dla: (a) k = 3 i n = 2. je eli: 5 S 5 S(a. 133-159). (g) Test Q-Cochrana.. to badacz powinien odwołać się do tzw....17): 276 . w których znajduje zastosowanie test r-Wilcoxona. Brzeziński. Wyniki umieszczamy w tabeli o liczbie wierszy odpowiadającej liczbie osób i liczbie kolumn odpowiadającej liczbie przeprowadzonych na ka dej osobie pomiarów zmiennej zale nej. 3. s. Wartość statystyki Q oblicza się wg wzoru (11. W kolejnym kroku obliczamy wartość statystyki 5 wg wzoru (11. tak e: Brzeziński. 161). s.

uzyskanych metodą „doboru pa rami" — por. gwarantujące pomiar zmiennych dość często co najwy ej na poziomie skali porządkowej. Odrzucamy Ho je eli: Q 5= x%df ■ Literatura: Jaworowska. itp. rozdz.. 5. Podsumowanie Psychologowie testując hipotezy statystyczne stosunkowo często sięgają po testy nieparametryczne — z uwagi na niezbyt doskonałe narzędzia pomiarowe.) czy edukacyjnych. W efekcie takiego rozró nienia mamy dwa podzbiory testów. psycholog czy pedagog. To. Najczęstszą sytuacją badawczą. p — suma wyników dla £-tej osoby badanej (£-tego wiersza). i dane zale ne mo na w opisanej wy ej sytuacji uzyskać w dwojaki sposób: (a) przez porównanie stanu „początkowego" ze stanem „końcowym" zmiennej zale nej. 12. co jednak ró ni opisane tam postępowanie przy dokonywaniu wyboru optymalnego. oddziaływania o charakterze rehabilitacyjnym. to charakter grup porównawczych. e nie zawsze wybór testu nieparametrycznego jest wyborem trafnym. Jest to wybór nietrafny.1 zapoznaliśmy się z zasadami postępowania badacza w sytuacji wyboru optymalnego testu istotności ró nic. 11.1)..1 (por. 3. przy czym pomiary te są przeprowa dzane na tej samej grupie (lub p grupach równowa nych). jego opis w pkt. (b) przez przeprowadzenie serii p(p>2) porównań stanów zmiennej zale nej: „pierwszego". Trzeba jednak pamiętać. Tutaj natomiast mówi się o grupach (danych) zale nych. . spotyka się z danymi zale nymi.. przy czym pomiary tej zmiennej przeprowadzane są na tej samej grupie osób badanych (albo na grupach równowa nych. 11. Michalicka (1978). „drugiego". Je eli n nie jest zbyt małe. Algorytm wyboru testu istotności dla danych zale nych pokazuje rys. Jest on skonstruowany podobnie jak algorytm z rys. ze stopniami swobody df=p.2). 3. jest sytuacja empirycznej kontroli skuteczności ró norakich zabiegów psychokorekcyjnych (ró ne odmiany psychoterapii. gdy badacz mo e posłu yć się — bo pozwala na to natura pomiarowa zmiennej oraz 277 . w której badacz. 4. W pierwszym przypadku mówiło się bowiem o grupach (danych) niezale nych. od postępowania opisanego w tym punkcie. 2. pkt.gdzie: yL — suma wyników w /-tym pomiarze (/-tej kolumnie) zmiennej zale nej. Algorytm wyboru optymalnego testu W pkt.2.1. to Q ma w przybli eniu rozkład z2. do charakteru danych empirycznych testu..2. Stąd bardzo bogata literatura dotycząca testów nieparametrycznych. a bardzo rzadko na poziomie skali interwałowej. Praktyka badawcza psychologii pokazuje. „ostatniego".2.

charakter rozkładu zmiennej zale nej w populacji — odpowiednim testem parametrycznym. Warto sięgnąć te do podręczników: Góralski A. Testy parametryczne. Poniewa dobór odpowiedniego testu istotności ró nic nie jest zadaniem łatwym dla psychologa nie dysponującego odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie.: Testy istotności dotyczące miar poło enia).. Statystyka dla socjologów (podręcznik ten zawiera tak e omówienie kilku najbardziej rozpowszechnionych testów nieparametrycznych). 10.. Nieparametryczną analizę trendu między zmiennymi (zmienna zale na mierzona na skali porządkowej) omawiają: Brzeziński J. więc rozdział ten stanowił. Wybór testów nieparametrycznych przedstawia te artykuł (zawierający równie komplet tablic statystycznych do prezentowanych testów): Jaworowska A. przedstawione zostały — poza podręcznikami Góralskiego i Guilforda — w: Greń J. Michalićka M. P. Czytelnikowi zainteresowanemu testami nieparametrycznymi polecam ksią kę zawierającą bogaty ich wybór: Domański Cz. Statystyczne testy nieparametryczne. Maruszewski T. M. Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. Statystyka matematyczna — modele i zadania. Analizę wariancji (test F) w zastosowaniach do eksperymentalnych badań psychologicznych przedstawiają: Brzeziński J. Nieparametryczne analizy statystyczne w protoidealizacyjnym modelu nauki. w intencji autora. Zastosowanie niektórych testów nieparametrycznych w badaniach psychologicznych i pedagogicznych. rodzaj przewodnika po testach istotności ró nic — zwłaszcza tych. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii (rozdz. Stachowski R. takie jak test z i test t.. które najczęściej stosowane są w praktyce badawczej psychologów. . Blalock H. Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. Guilford J.

modele sprawdzania hipotez ■ część IV .

— oraz model ex post facto (będzie o nim mowa w rozdz. czyli a|T to model eksperymentalny (będzie o nim mowa w rozdz. który jednocześnie (bezpośrednio po.) psycholog musi dokonać wyboru modelu badawczego. czyli Jutro" — posttest — albo tak e w trakcie — tzw. W przypadku modelu wielokrotnej regresji jest to badanie typu „dziś-dziś" (b(). 14. to: model wielokrotnej regresji. 1983 — multiple regression/correlation model) — będzie o nim mowa w rozdz. pretest. Model badawczy. które owej manipulacji nie zakładają. zgodnie z którym przeprowadzi badania empiryczne nastawione na sprawdzanie hipotezy badawczej. Schematycznie owe trzy odmiany modeli badawczych wykorzystywanych w praktyce badawczej psychologów zostały przedstawione na rys. pkt 6. intertest) dokonuje pomiaru skutków tego oddziaływania. czyli a 2 . Jak sądzę. posttest) próbuje dokonać identyfikacji owej zmiennej oraz określić wielkość tego oddziaływania. 1. (b 2) zakładające przesunięcie w czasie oddziaływania zmiennej X na zmienną Y oraz pomiaru skutków tego oddziaływania. 1957. przez krótszy lub dłu szy okres czasu. 280 .). podstawowym kryterium wyró niania ró nych podejść (modeli) badawczych jest kryterium manipulacji zmienną (zmiennymi) niezale ną-główną (niezale nymi-głównymi). IV. (t>2-2) „dziś-jutro" — zmienna X oddziałuje na zmienną Y w momencie określonym przez badacza („dziś"). w momencie oddziaływania zmiennej X na zmienną Y („dziś") badacz dokonuje pomiaru skutków tego oddziaływania (tak e „dziś"). Mo emy tedy wyró nić dwie klasy modeli badawczych: (aO zakładające manipulację co najmniej jedną zmienną niezale ną. Drugim z kolei kryterium jest kryterium jednoczesności oddziaływania zmiennej X na zmienną Y oraz pomiaru skutków tego oddziaływania. dość często badacz dokonuje tak e pomiaru zmiennej Y bezpośrednio przed — tzw. Z kolei model eksperymentalny mieści się w schemacie badania „dziśjutro" (b 2 -2).l.W czwartym kroku procesu badawczego (por. 1975) czy jako model wielokrotnej regresji/korelacji. W przypadku modelu ex post facto jest to badanie typu „wczoraj-dziś" (b2-l).). rozdz. Modele. MCR (wg Cohen i Cohena. I w tym przypadku wyró nić mo emy dwie odmiany modeli: (bi) zakładające równoczesność oddziaływania jednej zmiennej na drugą oraz pomiaru skutków tego oddziaływania. pierwszym. 12. te znany jako model korelacyjny (takiego określenia u ył Cronbach. a badacz „dziś" (tzw. Jeśli chodzi o b 2ł to umownie przyjmujemy. i mo emy mieć do czynienia z dwiema mo liwościami: (t>2-l) „wczoraj-dziś" — zmienna X oddziaływała na zmienną Y w mniej lub bardziej odległej przeszłości („wczoraj"). (a2 ) wykluczające manipulację zmiennymi niezale nymi. 13. który zakłada manipulację co najmniej jedną zmienną niezale ną.

IV. wyró nione w zale ności od czasu zadziałania zmiennej Kzale nej X na zmienną zale ną Y oraz czasu dokonania pomiaru skutków tego oddziaływania .s.1. Odmiany modeli badawczych.R.

a stosunkowo mniej psychologia. kilkutomowego podręcznika The Handbook of social psychology (por. to prawie wszystkie hipotezy wysuwane przez badaczy sprawdzane są w warunkach eksperymentu laboratoryjnego. który pozwoli „. w praktyce badawczej. model ex post facto. Elliot Aronson tak uzasadnił powody. 284). Najbardziej pod tym względem zaawansowana jest fizyka. do eksperymentu jako metody uzasadniania hipotez roboczych. Niemniej psycholog kliniczny czy psycholog wychowawczy jeszcze niezbyt często odwohiją się.. Aronson. Coraz więcej jednak psychologów sięga po eksperyment jako najbardziej efektywną metodę sprawdzania — w warunkach kontrolowanych! — hipotez badawczych. jak i treści. Jak pisze Kozielecki (1995. psychologia uczenia się i pamięci. Z tego właśnie powodu psychologowie społeczni przeprowadzają eksperymenty. psychologia emocji czy psychologiczna teoria decyzji. dla których psychologowie społeczni prowadzą eksperymenty: aby uzyskać „definitywne dowody" na rzecz jakiegoś twierdzenia psychologicznego nale y zaprojektować eksperyment. Chocia niektóre eksperymenty są interesujące i fascynujące pod względem formy. autor znanej i w Polsce z kilku wydań.) w mniej zło onej sytuacji. 1968-1969).Rozdział 12. monografii Człowiek istota społeczna (Aronson. 1995) i współedytor monumentalnego.B. w jakim stopniu formułowane w jej obrębie hipotezy sprawdzane są na drodze eksperymentalnej. a zwłaszcza o niektóre jej działy. jest ona nadal dyscypliną „rozwijającą się". J. Lindzey. Jest to cza282 . Jednym z gorących orędowników oparcia psychologii społecznej (jak się wydaje raczej „jakościowej" pod względem metodologicznym gałęzi psychologii) na systemie twierdzeń sprawdzonych w laboratorium psychologicznym jest wybitny psycholog społeczny. s. Model eksperymentalny (E) 1. takie jak psychofizyka. to jednak proces projektowania i przeprowadzania eksperymentów w psychologii społecznej nie jest zabawą ani artem.. Jeśli chodzi o psychologię.kontrolować uboczne zmienne i sprawdzić wpływ błędu na atrakcyjność' (w tym konkretnym przykładzie jest to zmienna zale na — przyp. 14. Nadal dominującym w ich warsztacie badawczym pozostaje opisany w rozdz. Wprowadzenie O dojrzałości danej dyscypliny empirycznej świadczy to.

twierdzenia teorii cząstek elementarnych mają większą wartość predyktywną i wyjaśniającą ni twierdzenia teoIrii dydaktycznych. B. e eksperymenty laboratoryjne są nierealistycznymi i «wymyślonymi» imitacjami ludzkich interakcji.sochłonna i mozolna praca. Jeśli np. Istotnie. ANOVA).) (.) Czy psychologia współczesna ma do dysIpozycji taką «dobrą metodę»? Chocia jest ona nauką młodą i nie osiągnęła takiego stopnia rozwoju jak nauki zaawansowane (tzw. która ponadto prawie zawsze stawia eksperymentatora w sytuacji trudnej z etycznego punktu widzenia. które pozwalają na poprawne formułowanie dobrze uzasadnionych twierdzeń [naukowych.. To zaś sprawiło.. Odwołajmy się jeszcze raz do wypowiedzi znanego psychologa. np. hard sciences). W dodatku eksperymentator. in. Czy jednak jest to prawdą?" (Aronson. pierwszy polski I podręcznik analizy wariancji adresowany do psychologów — Zastosowanie analizy wmńancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych (Brzeziński. Pisząc.. 20-21). to przede wszystkim dlatego.) O ile w pewnych naukach. StachoIwski. s. 8-9 — „twierdzeń pretendujących" do tego. dą ąc do zapewnienia kontroli. musi często wymyślać sytuacje mało przypominające tę sytuację ze świata rzeczywistego.. ponad 15 lat temu. to jednak w ostat[nich latach psychologowie opracowali wiele rzetelnych metod i technik badawIczych. (. e praktycznie ka dy badacz mo e — bez pomocy specjalisty I od komputerów i statystyki — samodzielnie zaprojektować badanie eksperymental-|K oparte na statystycznym modelu jednozmiennowej (w sensie uwzględnienia w lianie eksperymentalnym jednej zmiennej zale nej) analizy wariancji ANOVA czy Iwielozmiennowej (w sensie uwzględnienia wielu zmiennych zale nych) analizy waImncji MANOVA oraz. Dziś ■ ule ałoby ten podręcznik napisać inaczej. J. o tyle w psychologii jest on bez wątpienia metodą doIninującą. które dzielą [moment napisania tych słów od dnia dzisiejszego bardzo wzrósł dostęp przeciętnego badacza do komputera oraz do dobrych bibliotek oprogramowania statystyczne-\p. Wraz z rozwojem świadomości metodologicznej badaczy-psychologów i doskonaleniem stosowanych przez nich narzędzi pomiarowych wzrasta rola modelu eksperymentalnego w projektowaniu badań empirycznych nastawionych na kontrolę lempiryczną formułowanych przez psychologów twierdzeń naukowych (a właściwie V. nie odzwierciedlają w ogóle «rzeczywistego świata». s. przeprowadzić skomplikowane obliczeI na statystyczne. Droga do poznania zachowania się człowieka prowadzi przez laboratorium' (Kozielecki. 1995. 1975. s. 1976. eksperyment traktuje się Ijako metodę pomocniczą. tak e samodzielnie.odwołując się do terminologii stosowanej przez Patryasa. wraz z kolegą. aby je uznać za twierdzenia naukowe). często wysuwa się zarzut. e te pierwsze zostały sformułowane i zweryfikowane za pomocą rzetelnych metod formalnych i empirycznych (eksperymentalnych — przyp. 495—496). z której zaczerpnął swój pierwotny pomysł. Dodajmy jeszcze. zrezygnować z podawania wzorów 283 . 1984) — nie zakładaliśmy tak gwałtownego rozwoju komputerów osobistych m związanego z tym dostępu do łatwego w u yciu oprogramowania statystycznego I m. np. e w latach. tym razem rodzimego: „Poznawcze i praktyczne znaczenie teorii w du ej mierze zale y od metod formułowania jej twierdzeń i uzasadniania. ekonomii. takiego jak pakiet SPSS PC+ czy CSS STATISTICA.

nie precyzując jakie to zmienne. w którym badacz manipuluje i kontroluje jedną lub więcej zmiennych niezale nych oraz obserwuje zmienną czy zmienne zale 284 . W ujęciu Campbella i Stanleya (1967. ró nią się między sobą stopniem precyzji definiowania. 2.w postaci ułatwiającej obliczanie poszczególnych składowych zło onych wzorów ANOVA za pomocą kalkulatora.1. Nie mo na go stosować ad hoc. Model eksperymentalny (E) a model quasi-eksperymentalny (qE) Zanim podam dokładną definicję modelu eksperymentalnego i jego słabszej odmiany — modelu quasi-eksperymentalnego. Model eksperymentalny niewiele ma jednak wspólnego z rozpowszechnionym w społeczeństwie pojęciem eksperymentu. 1. który będzie najbardziej odpowiedni do sformułowanej przez badacza hipotezy badawczej. rozło eniem akcentów na ró ne cechy modelu eksperymentalnego i. Jak nietrudno zauwa yć. aby badacz podporządkował się określonym rygorom natury metodologicznej i techniczno-organizacyjnej. na czym ta manipulacja ma polegać. jako istotnych.). do sformułowanej przez badacza hipotezy badawczej. Definicje. oraz o obserwowaniu wpływów tych zmiennych na inne zmienne. a wręcz przeciwnie — wymaga on dokładnego zaplanowania całego toku postępowania badawczego oraz spełnienia określonych zało eń — w tym związanych z przyjętym modelem statystycznym opracowania (statystycznego) danych z badania empirycznego. Poprzez ich analizę spróbuję wyeksplikować taką definicję modelu eksperymentalnego. jest to definicja dość ogólnikowa. 2. Planowanie to związane jest te z wyborem adekwatnego. s. socjologii. Wymaga on. 171) „przez eksperyment rozumie się ten typ badania. przytoczę jego definicje podawane przez autorów prac z zakresu metodologii badań behawioralnych (a więc — przypominam — psychologii. które mają mu ułatwić wybór tego spośród nich. o których mowa i które zostaną ni ej przytoczone.. planu eksperymentalnego. a uwzględnieniem czy uwypukleniem innych. Nie precyzuje jednak. Charakterystyka modelu eksperymentalnego (E) 2. ró nią się pominięciem niektórych (zdaniem danego autora) nieistotnych czy mniej istotnych cech. 293): „Eksperyment to ta ki rodzaj badania naukowego. w którym manipuluje się pewnymi zmiennymi i obserwuje ich wpływ na inne zmienne". Podobną definicję podaje Kerlinger (1986. mówi ona bowiem ogólnie o manipulowaniu „pewnymi zmiennymi". s. pedagogiki itp. Poświęcę tej problematyce w tym rozdziale sporo miejsca. wreszcie. w której wystąpiłyby wszystkie jego istotne cechy. Chciałbym bowiem zapoznać Czytelnika z podstawowym zestawem takich planów wraz ze wskazówkami. i nale y to wyraźnie zaakcentować.

Będą to zatem następujące cechy: (1) manipulacja — co najmniej jedną zmienną niezale ną (wedle przyjętej w nzdz. 7. jak obie poprzednie. s. 7. Smith. na mocy których badanym przydziela się poszczególne wartości lub kategorie zmiennej niezale nej. s. szósta. aby nie zaciemniały (właściwych) rezultatów". Biorąc pod uwagę wszystkie definicje jednocześnie. 237). (4) sprecyzować — jakiego typu oberwacji czy pomiarów nale y dokonać odnośnie ka dego badanego" (Ferguson. Z kolei Wolman (1973. 4. co nale y czynić ze zmiennymi niezale nymi-ubocznymi. będzie to zmienna niezale na-główna).. które ma być obserwowane i co do którego zakłada się. definicja zbli ona jest do poprzedniej: „W badaniach o cha rakterze przyczynowym (causal research) eksperyment ma dwie zalety w stosunku do badania surveyowego: po pierwsze. przez eksperymentatora. Wedle Wigginsa (1968. wyrównując ró nice między nimi przed zadziałaniem bodźca" (Ross. w jakie wchodzą. a następnie dokonaniu pomiaru zmienności zmiennej lub zmien nych zale nych". klasyfikacji zmiennych. Zmienna zale na to zjawisko. 1989. Kolejna. mo na sporządzić listę istotnych cech eksperymentu odró niających go od innych modeli badawczych. (2) wyselekcjonować osoby do badań. badacz mo e tak jak chce manipulować bodźcami. określając ich intensywność i czas trwania. które mają być porównywane. jak manipulacja i pomiar. s.ne z punktu widzenia tych zmian jakie towarzyszą manipulacji zmiennymi niezale nymi". 5. 132) tak definiuje eksperyment: „Eksperyment to takie kontrolowane ustawienie i manipulowanie warunkami. 333). Nie jest to definicja tak szczegółowa. Zmienne te i warunki w eksperymen cie stanowią zmienną eksperymentalną. 392): „Metoda eksperymentalna polega na mani)ulowaniu. mo e decydować. Sułek (1979. s. jak to mo liwe utrzy muje się na stałym poziomie. 1968. wobec których badanych osób zastosuje ka dy bodziec. podjęty w celu uzyskania w drodze obserwacji odpowiedzi na pytanie o skutki tej zmiany". e zmienia się pod wpływem manipulowania zmienną eksperymentalną. która wylicza co badacz musi robić chcąc posłu yć się eksperymentem: „W badaniu o charakterze eksperymendnym badacz musi ( I ) ustalić wartości albo kategorie zmiennej (zmiennych) nieale nej. Jednak e i ta definicja nie precyzuje istoty manipulowania zmiennymi. którą badacz w sposób systematyczny ma nipuluje czy zmienia. fakane. przy równoczesnej kontroli innych czynników. ja kim podlegają i związków. 5. aby w sposób sy stematyczny obserwować poszczególne zjawiska w celu określenia wpływów. zmiennością jednej lub większej liczby zmieniych niezale nych. 15) podał następującą definicję: „Eksperyment jest to po wtarzalny zabieg polegający na planowej zmianie przez badacza jednych czynni ków w badanej sytuacji. Mówi jedynie. Równie szczegółowa jest definicja czwarta. s. 285 . ale uwzględnia ona takie istotne cechy eksperymentu. 6. pkt. Wszystkie okoliczności uboczne tak dalece. Podejście eksperymentalne zezwala na losowe przydzielanie bodźców badanym. po drugie. 3) zastosować procedury. 3.

quasi-eksperymenty są i „popularne" i „u yteczne". Sądzę. s.zakłócających zaliczonych przez badacza do O(PY ). to taki model sprawdzania hipotez o zale nościach miedzy zmienną (zmiennymi) zale ną i zmienną (zmiennymi) niezale ną-główną. Przeciwnego zdania jest np. wyró niając „prawdziwe plany eksperymentalne" (true experimental designs) respektujące zasadę randomizacji i „plany quasi-eksperymentalne" {quasi-experimental designs). tak e rygorystyczne. Podchodząc tak rygorystycznie do spełniania przez badacza wymogu randomizacji i. gdy ich liczba jest większa. Owo przydzielanie musi się odbywać z respektowaniem zasady randomizacji. jako e uzyskane zostały w „prawdziwym" eksperymencie. ubocznych i zakłócających uzna nych przez badacza za istotne dla zmiennej zale nej. 467). 2. które spełniają wymagania definicyjne. które zajęli Cook i Campbell (1979). Krathwohl (1984. Manipulowanie zmienną niezale ną-główną polega na przydzielaniu poszczególnych jej wartości (ze zbioru liczącego co najmniej dwie wartości!) osobom badanym z próby pobranej przez badacza z populacji (w jaki sposób ta próba powinna być pobierana z populacji — por.(2) kontrola — zmiennych niezale nych-ubocznych i zmiennych niezale nych. e model eksperymentalny — nie odpowiadając wymogom definicyjnym — staje się modelem quasi-eksperymentalnym (qE). to nie jakiekolwiek przydzielanie wartości zmiennej (zmiennych) niezale nej-głównej osobom badanym. gdy ich liczba jest większa) w sposób losowy osobom badanym (więcej na ten temat w pkt. oraz (c) dokonywanie pomiaru zmienności zmiennej (zmiennych) zale nej. aprobuję tym samym. spo wodowanej zamierzonym przez badacza oddziaływaniem na nią (na nie) zmiennej (zmiennych) niezale nej-głównej. e badacz sięgający do metody eksperymentalnej zobowiązany jest — 286 . e te tzw. który uwa a. a określanie mianem „prawdziwe" jedynie eksperymentów respektujących zasadę randomizacji mo e sugerować. w konsekwencji. rozdz. (3) obserwacja / pomiar — zmienności zmiennej zale nej wywołanej zamie rzonymi (intencjonalnymi) przez badacza wpływami na nią zmiennej (zmiennych) niezale nej-głównej.3). w tej sprawie stanowisko. (b) kontrolowanie pozostałych zmiennych. o którym mówi model eksperymentalny. 9. który zakłada: (a) manipulację co najmniej jedną zmienną niezale ną-główną. odmawiając statusu modelu E tym badaniom. Oto ona: Model eksperymentalny (E). czyli przydzielania poszczególnych wartości jednej zmiennej niezale nej-głównej (lub jednej kombinacji zmiennych niezale nych. Manipulowanie zmiennymi. a jego niespełnienie sprawia. poza tym jednym. e po tych wstępnych objaśnieniach mo na się pokusić o skonstruowanie własnej definicji modelu eksperymentalnego. Wymóg randomizacji jest bardzo wa ny.) tak. gdyby nie to. e ich rezultaty nie podlegają alternatywnym wyjaśnieniom. aby jednej osobie przypisywana była tylko jedna wartość zmiennej lub jedna kombinacja wartości zmiennych. Mo na by się zgodzić z krytyką tego rozró nienia. związanym z randomizacją.

a drugiej połowie — wartość: „0". Stosunkowo często psychologowie decydują się na przeprowadzenie zabiegu dychotomizacji zakresu wartości zmiennej niezale nej. ale w „warunkach relaksowych". np. przydziela się osobom badanym (rzecz jasna. Od dobrze zaplanowanego eksperymentu oczekuje się. stres. do O(Py). grupy te są takie same (rzecz jasna w granicach zało onego błędu). i grupa eksperymen-t talna od grupy kontrolnej ró ni się jedynie co do wartości („0-1") zmiennej niezale nej-głównej. Jedynie to „coś" powinno ró nić między sobą osoby badane z obu grup. ów zabieg dychotomizacji pojmowany jest dość specyficznie. środki farmakologiczne. 1 „Wszystko" oznacza bowiem wystawienie osób badanych z grupy eksperymentalnej na działanie warunków eksperymentalnych (np. podkreślić. Czytelnik zapewne zauwa ył. ani eli te o których mówiła hipoteza badawcza. Z kolei druga grupa. je eli. „Warunki relaksowe" to wartość „0" zmiennej niezale nej-głównej. zwanej grupą eksperymentalną. e „coś" się robi z osobami losowo przydzielonymi do grupy eksperymentalnej. e w powy szym przykładzie posłu ono się mało precyzyjnym określeniem: „warunki stresowe". e badacz połowie osób z próby — na zasadzie losowej — przydziela wartość: „1". je eli ta zmienna została zaliczona. czego nie robi się z osobami z grupy kontrolnej. a w konsekwencji jedynie z modelem qE! W najprostszym wariancie modelu E. jako i zmienna niezale na-uboczna. Chciałbym tedy wyraźnie. Oczywiście badacz je operacyjnie doprecyzuje. W jednej grupie. uznanym przez badacza za istotny. 4. pracuje nad tymi samymi zadaniami. Przyjęło się bowiem postępować według reguły: „wszystko albo nic" (ang. który polega na tym. Grupy mogą się ró nić pod względem koloru oczu. jeszcze raz (!). Co więcej. w miejsce leku podawanie im placebo itp. psychoterapia. Określenie: „wszystko albo nic" jest bardzo trafne. e w sposób losowy!) określoną wartość zmiennej niezale nej-głównej. sfor287 . to wartość „1" zmiennej niezale nejgłównej. treść instrukcji obni ającej samoocenę). albo wymuszony przez badacza — jest zmienną dwuwartościową („0-1"). lęk. nie poddawanie psychoterapii. badacz manipuluje jedną zmienną niezale ną-główną. „Warunki stresowe". zwana grupą kontrolną. a więc do uwzględnienia wspomnianych „alternatywnych" wyjaśnień. niniejszego rozdziału — właśnie do roz patrzenia podatności uzyskanych z badania eksperymentalnego wyników na wpływ innych czynników. Z kolei „nic" oznacza pozostawienie osób z grupy kontrolnej w warunkach komfortu psychicz nego i fizycznego. Grupy nie . nie stresowanie ich. czy „warunki relaksowe". all-or-nothing). hałas. i w przypadku nieprzestrzegania przez badacza zasady randomizacji mieć będziemy do czynienia z pseudomanipulacją. Takie postępowanie wprost nawiązuje do kanonu (metody) ró nicy. powinny się ró nić pod względem płci. musi ona rozwiązywać określone zadania w „warunkach stresowych". Tutaj chciałem zwrócić jedynie uwagę na specyficzny sposób postępowania psychologów. je eli ta zmienna nie została uznana przez badacza za zmienną istotną I dla Y. która — w sposób naturalny.0 czym Czytelnik przekona się w pkt.W takim przypadku manipulowanie zmienną polega na tym. Pod ka dym innym względem. jest ona zmienną wielowartościową. tak naprawdę.

mułowanego przez angielskiego fiłozofa i logika Johna Stuarta Milla. to okoliczność.. w którym ono nie zachodzi". od razu wyró nić spośród towarzyszących mu w tym wypadku zjawisk te. to wyró nione przez badacza dwie grupy porównawcze — eksperymentalna i kontrolna — ró niące się co do wartości zmiennej niezale nej-głównej (wartość „1" w grupie eksperymentalnej i wartość „0" w grupie kontrolnej). 163-164). którym posługują się badacze-psychologowie. jak i z grupy kontrolnej. nie jest wyzuty z wszelkiej teoretycznej wiedzy. stanowiący podstawę wnioskowania przez indukcję eliminacyjną. mają wszelkie okoliczności wspólne. nie jest tabuła rasa. ale o tym będzie jeszcze mowa. w którym ono nie zachodzi. to — wg Milla — niezachodzenie „danego zjawiska badanego". ale o których wie skądinąd. Z kolei: „. Zaproponowana przez Ajdukiewicza metoda wnioskowania przez indukcję eli288 . jest skutkiem albo przyczyną. tak z grupy eksperymentalnej. e mogą one mieć wpływ na zjawisko B. wyraźnie wymienione" (s. Ajdukiewicz (1965.. i oddzielić je od wszystkich innych. 606). e nie mogą mieć adnego wpływu na zjawisko B. poi.przypadek. Kanon ró nicy. Inna sprawa. I dalej: „. ró nicy) wartości dla ka dej osoby.. 1 i 2).okoliczności wspólne. i : „.. zaliczone przez badacza do O(PY)... albo nieodzowną częścią przyczyny danego zjawiska" (t."..dane zjawisko badane.. które — zgodnie z'oczekiwaniami badacza. „. e przyczyną zjawiska B jest któreś z wyraźnie wyró nionych spośród wszystkich zjawisk występujących w danym wypadku wraz ze zjawiskiem B. 157-164) przeprowadził bardzo wnikliwą i krytyczną analizę wnioskowania opartego na kanonie ró nicy i wykazał. s. co do której jedynie te dwa przypadki się ró nią. kto pragnie wykryć przyczynę jakiegoś zjawiska.. które wprawdzie w tym wypadku równie wystąpiły. wyjąwszy jedną. której członami nie są wszystkie zjawiska towarzyszące zjawisku B. to zmienne niezale ne-uboczne i zmienne niezale ne-zakłócające. w którym dane zjawisko badane zachodzi. gdy zaobserwuje w jakimś wypadku zjawisko B. oraz przypadek.. t. jak to. Ta wiedza teoretyczna pozwala mu. w oryginalnym sformułowaniu Milla brzmi następująco: „Je eli przypadek. Wartości zmiennej zale nej (odpowiadające wartości „0" zmiennej niezale nej-głównej) przyjmowane przez nią dla osób z grupy kontrolnej. którego przyczyny szuka. ale niektóre z nich. jako jednego z pięciu kanonów wnioskowania przyczynowego opisanych w jego wydanym w 1843 roku podstawowym dziele: System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej (wyd. oraz przypadek. które mogłyby być tą przyczyną.. bo uznanej za nieistotną. Przełó my pojęcia zawarte w Millowskim sformułowaniu kanonu ró nicy na język. i przy tym ta jedna zachodzi tylko w przypadku pierwszym.. co do których przypuszcza. i w praktyce niemo liwe jest posłu enie się tą metodą. które przyjmują te same (rzecz jasna w granicach dopuszczalnej przez badacza. w sensie technicznym zrobić. 1962. Słusznie bowiem zauwa ył on. wyartykułowanymi w hipotezie roboczej — przyjmuje ona dla osób z grupy eksperymentalnej („przypadek w którym badane zjawisko zachodzi").". Nie zaczyna więc — jak chce Mili — od stwierdzenia. w którym dane zjawisko badane zachodzi. Zaczyna więc od razu od postawienia alternatywy.w rzeczywistości jednak ten. wyjąwszy jedną. s. to wartości zmiennej zale nej (odpowiadające wartości „1" zmiennej niezale nej-głównej). 1.

albo te . którą posługują I się w kontekście modelu E w wersji „wszystko albo nic". i przykład jest odległy od psy-I chologii i na tyle „gruby".. e nie tak spektakularny.. ale rzeczywistość.. np. Idzie bowiem o to. Z eksperymentów farmakologicznych przejęto termin „placebo" I na określenie czegoś. i liczba wozów bojowych stra y poI amej zale ą od jednej rzeczywistej przyczyny. Je eli chcesz znaleźć przyczynę zjawiska B. i ■W poddana terapii za pomocą „cudownego" leku miało status zmiennej niezale 289 . Ktoś mo e powiedzieć. Ta liczba zale y.. jak w opisanym wy ej przykładzie ze stra ami poarnymi i po arami. aby badacz miał mocną podstawę sądzić. w którym ono zachodziło. zmienna niezale -I na-główna. podobna Icodo wielkości i koloru tabletka. aby nie potraktował jako przyczyny „czegoś". dla których proste realizacje dyrektywy Ajdukiewi-I cza w zupełności wystarczą. to warunki eksperymentalne. Współczesne. Badanie eksperymentalne zaplanowane zgodnie z powy szą dyrektywą musi być tak przeprowadzone. liczby wozów bojowych. tak naprawdę. jaką dysponuje lokalna stra po arna. to ■ warunki kontrolne. a o artefaktach. Wtedy to jedno zjawisko. . z wyjątkiem jednego. s. lub An. Oka-j uje się. Musi tedy badacz być bardzo krytyczny wobec tego co zarejes-I truje w przeprowadzonym badaniu. mo esz uznać za przyczynę iijawiska £". Oto ona (Ajdukiewicz. A n . co zewnętrznie przypomina lek. e aden dostatecznie krytyczny badacz nie popełniłby I takiego jaskrawego błędu. ale rza-I dziej: czynnik eksperymentalny. znaleźć taki wypadek. I ale badanemu sugeruje się.. Zapewne jest to słuszne. ale nim nie jest. experimenial treatment). Trzeba tylko krytycznie zdawać sobie sprawę z czyhaIjącego na badacza niebezpieczeństwa mówienia nie o faktach. i w poszukiwaniu przyczyn po arów powstających w miastach mo na dojść do takiego zaskakującego wniosku. co nią faktycznie nie jest.. która jest fizjologicznie obojętna dla organizmu. . której wpływ na zmienną zale ną starają się określić w eksperymencie. e to przekonanie (autosugestia) osoby badanej. i — przy spełnieniu tych wymagań — rzeczywiście wykrył przyczynę obserwowanego skuti ku.. podawanie placebo ma na celu wyełiI minowanie kontrwyjaśnienia. zmienna eksperymentalna.minacyjną została przez niego wyartykułowana w postaci następującej praktycznej dyrektywy. Oczywiście jest to — mówiąc językiem fachowym — zale ność pozorna. od . gdy uda ci się dla ka dego ze zjawisk A u A 2 . którą jest wielkość miasta wyra ana liczbą jego mieszkańców. e jest to lek. I tyle. rozwią esz to zadanie. li liczba wybuchających w mieście po arów. Psychologowie dopracowali się specjalistycznej terminologii. bardziej zaawansowane badania eksperymentalne nie są prowadzone wg takich prostych schematów „wszystko albo lnic1'. która z kolei znalazła zastosowanie w wersji „wszystko albo nic" modelu E. a nie zachodzi zjawisko B. e przyczyną tą jest zjawisko At lub A2. I tak. I lo postępowanie eksperymentalne (ang. a wiadomo ci.. którą analilaje — z punktu widzenia psychologa — badacz jest o wiele bardziej zło ona li „wykrywane" przez niego z mozołem zale ności mogą mieć charakter pozorny. a wartość „0" (nic). W tym miejscu warto przytoczyć przykład takiej pomyłki. dla którego nie znalazłeś wypadku. w którym to zjawisko zachodzi. Gdy . i to bardzo wyraźnie. Jednak e są takie badania. 156-157): . Wartość „1" (wszystko) I zmiennej nie zale nej-głównej. 1965. zaś brak było zjawiska B.

ale nie w sposób całkowicie dowolny(!). grupa kontrolna. Podejmowane przez badacza zabiegi będą miały zró nicowany charakter — w zale ności od: 290 . tu: koloru włosów czy karnacji skóry) tłumaczone będą tym. postępowanie eksperymentalne: „stres-brak stresu". e badani rozwiązujący standardowy zestaw zadań w warunkach stresu psychologicznego (wartość „1" zmiennej niezale nej-głównej) byli (są) porównywani z badanymi rozwiązującymi identyczny zestaw zadań. Mówienie. Pierwszy. co obie grupy ró niło. 2. stresowi. Oczywiście owe warunki eksperymentalne kontrastowane są z warunkami kontrolnymi. Pojęcie kontroli zmiennych niezale nych Tytułowe pojęcie kontroli. czy jeszcze inaczej mówiąc — warunków eksperymentalnych. To „manipulacja" i „kontrola" odró niają model E od wszystkich innych modeli badawczych. jak grupa eksperymentalna. Zarejestrowane ró nice w tempie i jakości rozwiązywania tych zadań przez obie grupy (zgodnie z dyrektywą indukcji eliminacyjnej Ajdukiewicza ró niące się tylko co do nieistotnych cech. która jest tak samo wa na. obok pojęcia manipulacji (w sensie: randomizacji) jest kluczowym pojęciem dookreśłającym model E. ale w warunkach relaksu (wartość „0" zmiennej niezale nej-głównej). które psycholog-eksperymentator wykonuje w celu poddania kontroli zmiennych niezale nych istotnych dla Y. to tak naprawdę chcemy powiedzieć to. 14. np. Stąd te wymóg. kiedy dysponowało się jedynie grupą eksperymentalną. Aby dane postępowanie badawcze mogło być uznane za eksperymentalne. Zapamiętajmy: je eli badacz analizuje zachowanie się tylko jednej grupy osób poddanych specyficznym oddziaływaniom. Czytelnik mo e te spotkać się z zawę eniem określenia „postępowanie eksperymentalne" do wartości „1" zmiennej niezale nej-głównej.nej-głównej. Pojęciu kontroli zmiennych w kontekście modelu E będziemy nadawali dwojaki sens. w jakimkolwiek wariancie modelu E.). niezbędne jest porównanie osób poddanych jakimś oddziaływaniom z osobami. a w szczególności od modelu ex post facto (por. a ró niło je. którego istotną wadą jest właśnie niemo ność manipulowania zmienną niezale ną-główną i znacznie ograniczona kontrola zmiennych niezale nych. rozdz. a nie — jak chciałby badacz — ów „cudowny lek". ró niące się wartościami zmiennej niezale nej-głównej. to nie jest to eksperyment w wyło onym wy ej sensie. jest nadu yciem. zawsze muszą być uwzględnione co najmniej dwie grupy porównawcze. Wariant „wszystko albo nic" modelu E wymaga grupy kontrolnej. — odwołując się do prostej ilustracji — je eli mówimy. np. Ogólnie. istotnych dla Y. aby do grupy eksperymentalnej dobrana została. które takim oddziaływaniom nie zostały poddane. e przeprowadziło się badanie eksperymentalne. np. e badamy wpływ stresu psychologicznego na jakość i tempo rozwiązywania zadań umysłowych (zmienna zale na) przez kandydatów na pilotów. związany będzie z zabiegami „technicznymi". przypomnijmy.2.

je eli zale y mu na precyzyjnym określeniu udziału ka dej „kontrolowanej" zmiennej niezale nej w danym eksperymencie w wyjaśnianiu wariancji zmien-I rej zale nej. uwzględnionych przez badacza w planie eksperymentalnym. I Prawdę mówiąc chciałbym. W tym przypadku jakość kontroli zmiennych niezale nych. jak nauki przyrodnicze i względnie często psychologowie ope-I racjonalizują zmienne zale ne na poziomie skali nominalnej czy porządkowej. kontrolowanej w eksperymencie przez psychologa. opartej na statystycznym modelu analizy wariancji. pkt. psychologii uczenia I Beczy psychologii podejmowania decyzji) nie jest pomiarowo i eksperymentalnie [ zaawansowana tak. która jest wyjaśniana wpływem na Y danej zmiennej niezale nej.. (b) statusu pomiarowego poddanej operacjonalizacji zmiennej zale nej. będzie uzale niona od skali pomiarowej zmiennej zale nej Y. po przekształceniu jej w zmienną zoperacjonalizowaną (w sensie klasyfikacji Stevensa — por. określać poziom inteligencji za pomocą jakiejś standaryzowanej metody psychometrycznej — mo e to być wskaźnik IQ mierzony Skalą Inteligencji Wechslera WAIS-R (por. Będzie tedy mo liwe posłu enie się wskaźnikami opisanymi w pkt. na przykład. aby uzyskała I ona status zmiennej interwałowej lub ilorazowej. Homowska. Chcąc — i teraz trochę „wyprzedzam" to.). która będzie operowała co najmniej skalą interwałową. Będziemy ją tedy określać mianem — ograniczonej.osoby o niskiej inteligencji" (tak skonstruowana zmienna ma status zmiennej nominalnej).. niniejszego rozdziału.(a) mo liwości stwarzanych przez dany plan eksperymentalny. (a-2) plany. w których psycholog mo e badać wpływ dowolnej liczby zmiennych niezale nych (o dowolnej liczbie wartości) w odmianie opartej na statystycznym modelu analizy wariancji (ANOVA). rozdz. 1993b). Ta kontrola będzie miała ograniczony. psychometrii. a to I „odcina" eksperymentatora od najprecyzyjniejszej i najbardziej eleganckiej metody I planowania eksperymentów. Brzeziński. musimy ją poddać takiej operacjonalizacji. Mo emy zatem sformułować pierwsze zalecenie dla badacza. 7. które stwarzają ró ne mo liwości kontroli zmiennych: (a-1) plany. czyli do drugiego sensu terminu „kontrola". Jeśli chodzi o (a). tak przeprowadzić operacjonalizację zmiennej zale nej. Przejdźmy teraz do (b). to mo emy wyró nić dwie klasy planów eksperymentalnych. Z kolei w przypadku (a-2) będzie ona miała charakter nieograniczony — i tak te będziemy ją określać. aby eksperymenty przeprowadzane przez psychologów byk realizowane tylko w modelu ANOVA czy MANOVA! 291 . o czym będzie mowa w następnym punkcie — precyzyjnie określić procentowy udział w całkowitej wariancji zmiennej zale nej Y tej jej części. Niestety psychologia I Iw zasadzie nie dotyczy to jedynie psychofizyki. w których badacz mo e analizować wpływ tylko jednej zmiennej niezale nej-giównej (ale tylko dwu wartościowej!) na zmienną Y— w odmianie „wszystko albo nic" modelu E. ale nie mo e to być klasyfikowanie osób badanych wg ocen ekspertów na: „osoby o wysokiej inteligencji". Powinien on. zasięg w przypadku realizacji (a-1). 4. Musimy tedy. 7. „osoby o przeciętnej inteligen-I cji" i . i to znacznie.

2.2. na ten temat: rozdz. Oczywiście liczba grup. e badacz powinien. e obie grupy porównawcze. Opisywana tu trudność nie wystąpi. aby pary ró niły się 292 . A to wymaga dodatkowych środków. eksperymentalną i kontrolną „wyrównuje się" w taki sposób.2. to mo na uznać. które badacz zaliczył do O(PY) jako zmienne niezale ne-uboczne i jako zmienne niezale ne-zakłócające. i zmienne niezale ne istotne dla Y przyjmują w obu grupach zbli one wartości. rozdz. aby zagwarantować przybli oną równość średnich i odchyleń standardowych rozkładów zmiennej zale nej w obu grupach przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej.. z jednorodnej populacji. a do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu. W przypadku tylko dwóch grup — a więc tak.2 niniejszego rozdziału. a wszystkie trzy opisane zostały w: Brzeziński. 1984. dwuwartościowych („0-1") Z klasycznym wariantem eksperymentu związane są dwie metody kontrolowania zmiennych niezale nych. Ta metoda ma tę niedogodność. byłyby bliźnięta monozygotyczne. a w ka dym razie ich skutki dla zmiennej zale nej Y są w przybli eniu takie same. 3. a więc na etapie pomiaru początkowego zmiennej zale nej (pretestu). Jednocześnie zaleca się. które zamierza w danym badaniu w ten sposób kontrolować) osobę w drugiej grupie. z punktu widzenia tej metody kontroli zmiennych niezale nych. Ten sposób postępowania mo na rozszerzyć na dowolną liczbę grup porównawczych.1. Mamy tu zatem do czynienia nie z ustalaniem stałych wartości zmiennych w obu porównywanych grupach.2. Badacz musi respektować wymóg braku wewnętrznego zró nicowania ka dej pary (minimalizacja wariancji wewnątrz par). e w przypadku stwierdzenia nierówności średnich oraz heterogeniczności wariancji porównywanych rozkładów badacz jest zmuszony do ich „poprawienia" — poprzez. Operację tę mo na powtarzać. zabraknąć. w miarę potrzeb. mo e być większa. e je eli wariancje rozkładu zmiennej zale nej w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej są takie same (inaczej: są homogeniczne w sensie testu homogeniczności wariancji — Hartleya. Dwie metody kontroli zmiennych niezale nych. 119-129) i średnie w obu grupach są takie same. Mo e się te okazać. Druga metoda polega na tym. jak w opisywanym tu wariancie modelu E — metoda ta jest znana pod nazwą metody doboru parami. dla uzyskania po ądanego efektu. na przykład. je eli badacz pobierał próbę wg określonego schematu losowania (por. Stachowski. Inny wariant polega na tym. Przyjmuje się. ponowne rozlosowanie osób do porównywanych grup i ponowne przeprowadzenie testów istotności ró nic między średnimi i homogeniczności wariancji. Cochrana czy Bartletta. 9. pierwszy z nich omawiam w pkt. których mo e po prostu. zwiększyć liczebność próby. e badacz do ka dej osoby z jednej grupy dobiera najbardziej do niej podobną (oczywiście pod względem wartości tylko tych zmiennych istotnych dla Y. Pierwsza polega na ustaleniu stałej wartości (lub stałego jej podzakresu) kontrolowanej w tej sposób zmiennej w obu grupach porównawczych — eksperymentalnej i kontrolnej. stosowane w planach jedno-jednozmiennowych. a jedynie z przybli onym ustalaniem stałych wartości charakterystyk rozkładu zmiennej zale nej w obu grupach.). s. Idealnymi osobami badanymi.

a raz w kontrolnych. eby się odwołać do jakiegoś przykładu. zalecany m. Po utworzeniu danej liczby par badacz przystępuje do losowego (!) rozdzielenia osób z poszczególnych par na dwie grupy — eksperymentalną i kontrolną. 62). BABABA. a właściwymi testami istotności ró nic między średnimi.. algorytmy wyboru optymalnego testu istotności ró nic — między innymi z uwagi na kryterium: grupy niezale ne/zale ne. in. podaję w pkt. po zakończeniu badania (wykonaniu pomiarów końcowych zmiennej Y. Je eli zało enia eksperymentu na to pozwalają. są testy dla grup (danych) zale nych.. 3. BAB. nale y pamiętać o tym. którą nie zawsze da się jednoznacznie rozwiązać. matching). w których po ka dym badaniu osoba badana nabiera I większej wprawy w wykonywaniu zadania (wskaźniki jego wykonania stanowią Btfc zmiennej zale nej) takie postępowanie nie mo e być zalecane. ma zastosowanie w konstruowaniu planów eksperymentalnych I opartych na modelu ANOVA — układ bloków kompletnie randomizowanych (jego I opis w: Brzeziński. czy kontrolnych. Jest bardzo wa ne. tylko nieco inaczej realizowana. i 4. Metoda ta. w grupie kontrolnej.). rozdz. czy nawet ABABAB. obojętnie czy eksperymentalnych. ABAB. ka da osoba badana tworzy parę z . Drugie ograniczenie związane jest z wątpliwo■oą.. pochodzącą z tej samej pary. 293 . Stachowski. a raz w warunkach kontrolnych (B). Mamy zatem następujące schematy polacpowania: ABA.. gdy raz znajduje I się ona w warunkach eksperymentalnych. s.miedzy sobą (maksymalizacja wariancji między parami). rozdz. 1984. BABA. Je eli jakąś osobę najpierw Ibdamy w danych warunkach. które mogą być w tym przypadku zastosowane. z uwagi na niekiedy du ą zło oność teoretyczną analizowaI nych zmiennych (weźmy jako przykład taki konstrukt teoretyczny jakim jest „siła I ego" czy mniej „tajemnicza" zmienna jaką jest „doświadczenie yciowe jednostki") I mo e być czasem bardzo trudne czy nawet wręcz niemo liwe dobieranie par złoI onych z ró nych osób. ni pierwszy sposób. tzw. posłu yć się testem i Manna-Whitneya dla danych wyra onych na skali porządkowej (test dla grup nie-.. np. test t dla danych zale nych. related samples). Przystępując do przeprowadzenia analizy statystycznej danych. W przypadku rozszerzenia tej metody na dowolną liczbę grup porównaw-I czych mówimy o doborze wiązanym (ang. Analiza danych polega na porównywaniu wyników parami — wynik uzyskany przez osobę a. OczyHftie. aby nie traktować danych z grup utworzonych za pomocą metody doboru parami jako grup niezale nych i aby posługiwać się testami adresowanymi do tych grup. e — w terminologii statystycznej — tak utworzone grupy mają charakter grup zale nych (ang. Ten sposób twoI r enia . W psychologii. lub na odwrót. badacz I mo e tworzyć „pary" poprzez dwukrotne badanie tej samej osoby — raz w warunI kach eksperymentalnych (A). 111. I to jest główBiłwada tej metody tworzenia par. posttestów 10. ale trzeba posłu yć się jakimś jego odpowiednikiem dla grup zale nych I (takim jest test Wilcoxona). Nie mo na. samą sobą. Antycypując tę trudność.par". pozwala na skuteczniejszą I kontrolę zmiennych. w eksperymentach. przez Siegeła (1956. 5. I Mówiąc inaczej. Je eli badacz nie uwzględni tego I wymogu jego postępowanie stanie się źródłem artefaktów. zale nych). z ka dej pary w grupie eksperymentalnej porównuje się z wynikiem uzyskanym przez osobę a.

stając się nie kontrolowanym przez badacza dodatkowym źródłem wariancji zmiennej Yl Jest to trudne do jednoznacznego ustalenia. Rozwinięcie tej drugiej metody tworzenia par zaowocowało rozwojem planów eksperymentalnych z powtarzaniem pomiarów zmiennej zale nej. Być mo e badacz nie popełni błędu. wpływu zmęczenia psychicznego na oryginalność myślenia. je eli zmienną niezale ną-uboczną jest wiek osób badanych. I tak. a próba to. mimo e wydaje się nieskomplikowana. s. to badacz mo e ustalić podzakres wartości tej zmiennej na. 1984. ale nie wobec wszystkich osób w populacji o dowolnych wartościach tych dwóch zmiennych: wieku i poziomu inteligencji (wyra onego IQ mierzonym za pomocą WAIS-R). a osób z przedziału IQ = 85-100 jest w populacji około 34%). a osób o IQ powy ej 120 jest w populacji około 16%). Uzyskany z przeprowadzonego badania wynik stanowi podstawę do wyciągnięcia wniosków dotyczących np. te same testy psychologiczne itp. IQ > 120 (wg klasyfikacji Wechslera wartości IQ przewy szające 120 charakteryzują kategorie osób o inteligencji określanej jako wysoka i bardzo wysoka.). Mniej byłbym jednak pewien zasadności uogólnienia wyników na grupę osób w wieku powy ej 80 lat i z przedziału IQ: 85100 (wartość IQ-85 stanowi granicę jednego odchylenia standardowego od średniej równej 100. 1993b. których wiek mieści się w granicach: 20-25. np. Stachowski. takich osób w populacji jest niecałe 9% — por. rozdz. w tym przypadku. a jedynie wobec tych osób z populacji. Przejdźmy teraz do oceny obu metod kontrolowania zmiennych niezale nych-ubocznych.) — warunkach drugiego badania. czy doświadczenie badawcze nie stało się nową zmienną niezale ną-zakłócającą. 294 . a takie zmienne jak: „wiek". ma jedną powa ną wadę. 6. poza szczególnymi sytuacjami. grupa eksperymentalna plus grupa kontrolna) na poziom populacji (w całości nie poddanej badaniom). która modyfikująco wpłynęła na wyniki pomiaru końcowego (posttestu) zmiennej zale nej Y. „miejsce zamieszkania" czy „wykształcenie" kontrolować metodą doboru parami. np.to nasuwa się pytanie czy to.. 20-25 lat. która ją. a je eli jest nią iloraz inteligencji (IQ). je eli odniesie te wnioski do osób w wieku: 20-50 lat. a inteligencja charakteryzuje się wskaźnikiem IQ przewy szającym wartość 120 (wg Skali Inteligencji WAIS-R). Pierwsza metoda. 7. ci sami eksperymentatorzy. e uczestniczyła ona w badaniu (nabywając „ogłady'" laboratoryjnej) nie miało wpływu na jej zachowanie się w — zmienionych co prawda. Hornowska. wyrównać obie grupy pod względem zmiennej płci (poddać badaniom tylko kobiety). to mo e on ustalić podzakres wartości tej zmiennej na. opartych na modelu ANOVA (ich opis w: Brzeziński. 90). o wartościach IQ> 115 (wartość IQ= 115 stanowi granicę jednego odchylenia statystycznego od średniej równej 100. Badacz mo e te posłu yć się metodą kombinowaną. które badacz jest uprawniony uogólniać (generalizować) z poziomu próby (poddanej badaniom. Mówiąc inaczej. ale w du ym stopniu podobnych (ta sama aparatura pomiarowa. Mo e np. Brzeziński. Ten sposób kontrolowania ma wpływ na zakres wniosków. dyskwalifikuje jako metodę kontrolowania zmiennych niezale nych-ubocznych w powa niejszych badaniach psychologicznych.

Je eli badacz chce przeprowadzić badania na populacji określanej mianem „normalnej". e wcale nie jest łatwe skonstruowanie par dla zmiennych typowo psychologicznych. wiek. IQ: 85-100 (średnia 100 +/. normie statystycznej.jedno odchylenie standardowe 15).. Oczywiście. trzeba zwrócić uwagę na to. Mo e najbardziej spektakularnym przykładem takiego nagannego postępowania jest praktyka standaryzacji (wraz z normalizacją!) nowych testów psychologicznych. to ich właśnie wykorzystuje się do tego celu. takiej samej odporności na stres. który odpowiada tzw. i wnioski mogą być prawomocne tylko dla tych osób. status ekonomiczny. jako ten. to i tak odbyłoby się to du ym kosziem — ile trzeba by wstępnie przebadać osób. Rzeczywiście jest to doskonała metoda tworzenia par. dla których kontrolowane zmienne przyjmują wartości z podzakresów ustalonych przez badacza. Ta nie poz\ metoda. to o ile stosunkowo łatwo określić tzw. e są to jedyne metody kontroli dostępne 295 . ale trzeba pamiętać i o tym. O ile nie nastręcza większych trudności dobieranie w pary osób takich samych z uwagi na zmienne: płeć. e takie postępowanie badacza obni a trafność zewnętrzną całego badania. ale nie > i e o n . i nadaje I flc ona do zastosowania w tych przypadkach. status rodzinny itp. aby razowy osoba badana miała tylko jednorazowy kontakt z sytuacją badawczą. gdy wa ne jest. wykształcenie. o tyle bardzo trudne będzie określenie typowego przedziału zmiennych: doświadczenie yciowe. zmiennych niezale nych-ubocznych) osoby? Ominięciem tych trudności I jest posłu enie się odmianą tej metody — opisaną wy ej — polegającą na tym. normalny przedział IQ. albo wąskich ich pod-I okresów. takiej samej stabilności samooceny itd. Wbrew tym ograniczeniom badacze postępują na ogól jednak tak. Odwołując się do pojęcia. Poniewa najłatwiej dostępną populacją jest populacja studentów. który popełniają badacze posługujący się tą metodą polega zatem na tym. czy samoocena. Przejdźmy teraz do oceny drugiej metody. Błąd. aby znaleźć dwie podobne pod | względem wyró nionych przez badacza kryteriów (wartości. W takich przypadkach metoda tworzenia par. jak gdyby ich nie wprowadzili. miejsce zamieszkania. e I ka da osoba jest badana dwukrotnie. powiemy. w zmienionych warunkach — tworzy parę I sama z sobą. 4. Dobrze jest. podobnie jak metoda pierwsza. niniejszego rozdziału. pozwala na ilościowe określenie I le nej-ul procentowego udziału danej zmiennej nieza-lej-ubocznej w wyjaśnianiu Dol zmienności całkowitej zmiennej zale nej Y. aby zdawać sobie I kontroli sprawę z ograniczeń przedstawionych tu metod itroli zmiennych I modelu niezale nych-ubocznych w jedno-jednozmiennowej odmianie lelu E. nowe narzędzie opuszcza „pracownię psychometryczną" i jest stosowane wobec ró nych osób — studenci stanowią jednak znikomy procent tych. „eksperymentalnych bliźniąt monozygotycznych" zawodzi. Przede wszystkim. które będzie wprowadzone dopiero w pkt. w których I wyuczer wystąpić mo e efekt wyuczenia się czy transferu. e w fazie ósmej procesu badawczego (faza uogólniania wniosków z próby na populację) zapominają. a nawet gdyby uda-I to się skompletować wymaganą liczbę „bliźniąt". a studentów psychologii pierwszego roku studiów (ci są najłatwiej dostępni dla swych starszych kolegów przygotowujących prace magisterskie) przede wszystkim. tj. o tyle znacznie trudniej kompletować pary z osób o takich samych ilorazach inteligencji. wobec których stosowany będzie nowy „test psychologiczny".

badaczowi. Chcąc tedy zdobyć informacje na temat zró nicowania interindywidualnego (zmienności) w obrębie jakiejś zbiorowości. dlaczego piszę o tak niedoskonałej odmianie modelu E. a zrezygnował z mało precyzyjnej odmiany „wszystko albo nic" modelu E. wiek itp. którym się miedzy sobą komunikują.2. a ju na pewno nie uczonym psychologiem. bo jest jeszcze przez psychologów dość powszechnie stosowana i do sprawdzania mało skomplikowanych hipotez (a z takimi na ogół ma do czynienia student przygotowując pracę magisterską) przydatna. Informacja o zró nicowaniu badanych osób z uwagi na badaną zmienną (jest nią oczywiście zmienna zale na Y) jest bodaj e najwa niejszą informacją dla psycho296 . 2. e ludzie ró nią się między sobą pod względem rozmaitych. aby — je eli chce posłu yć się modelem eksperymentalnym — sięgnął po jakiś z planów ANOVA czy MANOVA. jak: wzrost. ale tak e — czy przede wszystkim — ograniczeń. Je eli z osób. a część uzyskała wyniki ró niące się między sobą. pod względem takiej „ukrytej" cechy (zmiennej). e część przebadanych osób uzyskała identyczne wyniki. kluczowym dla eksperymentatora określeniu — pierwszą podgrupę cechuje brak zró nicowania wewnątrzgrupowego (a drugą podgrupę cechuje jakieś zró nicowanie wewnątrzgrupowe). sposób poruszania się. które przede wszystkim interesują psychologa (zmienne psychologiczne) są ukryte i aby dotrzeć do nich niezbędne jest posłu enie się specjalnymi narzędziami (psycholog dysponuje takimi „specjalnymi" narzędziami — są nimi testy psychologiczne: skale inteligencji.2. sposób ubierania się. psycholog (bo on właśnie jest predystynowany do prowadzenia takich obserwacji. mo na wyrazić w takim oto. są dostępne bezpośredniej obserwacji. je eli mo na się posłu yć jej bardzo precyzyjną odmianą. Oczywiście ta obserwacja jest prawdziwa tylko w odniesieniu do przebadanych osób i tylko w odniesieniu do zmiennej inteligencji. Takie ich właściwości (my powiemy — zmienne). aby — obserwując otaczającą nas społeczną rzeczywistość — dojść do wniosku. testy projekcyjne. Z kolei właściwości. skale postaw. co ją będzie charakteryzowało. mniej lub bardziej ukrytych przed okiem obserwatora właściwości. odró niało od drugiej podgrupy obejmującej osoby o ró nych wynikach testu inteligencji. Je eli nie zadowalają go. język. Osobiście zachęcam ka dego psychologa. Poza tym. z uwagi na posiadane kwalifikacje — tak e metodologiczne!) sięga po jakiś test inteligencji. Statystyczny aspekt kontroli zmiennych — analiza wariancji zmiennej zale nej Nie trzeba być specjalnie bystrym obserwatorem. kwestionariusze osobowości.). stosowanie jakieś metody wymaga znajomości nie tylko jej zalet. itp. Czytelnik mógłby w tym momencie zapytać. jaką jest np. to musi zarzucić tę odmianę modelu E na rzecz odmiany opartej na statystycznym modelu ANOVA czy MANOVA. poziom inteligencji. Tych zaś metoda „wszystko albo nic" ma więcej ni zalet. które uzyskały identyczne wyniki testu inteligencji utworzymy odrębną podgrupę (wyodrębnioną z wyjściowej „du ej" grupy). Piszę o niej. W efekcie jego zastosowania oka e się. to to.

Dociekliwy Czytelnik zapyta się w tym momencie: Czy istnieje jakaś miara owego zró nicowania osób badanych z uwagi na interesującą badacza zmienną zale ną. Gdybyśmy. to mogłoby się okazać. Ró ne. powiemy. albo. wprowadzonego przez daną zmienną niezale ną? Na szczęście. a nawet zerowe. To zró nicowanie przyjęło się nazywać zró nicowaniem między grupowym. bardziej szczegółowe pytania: (a) w jaki sposób oddzielić zmienne istotnie. od zmiennych nieistotnych? (b) w jaki sposób określić stopień całkowitego zró nicowania (zmienności) zmiennej zale nej. ni poziom inteligencji. wyró nione „podgrupy wykształceniowe" dochodzimy do konstatacji. e jakieś kryterium obni yłoby zró nicowanie międzygrupowe. i tak e one (traktowane jako odrębne „całości") ró nią się między sobą. i pewne kryteria mogłyby spowodować takie przemieszczenie się osób badanych do nowych podgrup. Gdyby teraz psycholog pogrupował wyniki testu inteligencji zgodnie z kryterium wykształcenia badanych osób. je eli chcemy opisać. zbiór wyników. to są kryteria istotne z uwagi na zmienną zale ną. pod względem zró nicowania. zró nicowanie tych osób. bawiąc się naszymi danymi. e zró nicowanie wewnątrzgrupowe w ka dej „podgrupie wykształceniowej" jest mniejsze od zró nicowania całkowitego całej przebadanej grupy wyjściowej. który planuje przeprowadzenie eksperymentu! Gdyby „nasz" psycholog przeprowadził rozlegle badania nad zró nicowaniem (zmiennością) cechy inteligencji wśród ludzi. niniejszego rozdziału). to okazałoby się. Porównując. to doszedłby do wniosku. Takim kryterium klasyfikującym osoby badane mo e być. Jest nim wariancja. Jak wiemy. które daje się zaobserwować w całej populacji przebadanych przez niego osób. Niemniej odświe my sobie informacje na jej temat. e przy du ym zró nicowaniu. w sensie statystycznym (będzie o tym mowa w pkt. które wyraźnie zwiększają zró nicowanie międzygrupowe i obni ają zró nicowanie wewnątrzgrupowe badanych osób pod względem wartości zmiennej zale nej. e są takie kryteria.loga-eksperymentatora. to mo emy podać jego średnią arytmetyczną (przy 297 . Być mo e takim kryterium bardziej ró nicującym podgrupy i jednocześnie obni ającym ich heterogeniczność (inaczej: zwiększającym ich homogeniczność) byłoby kryterium wykonywanego zawodu. które nie wpływają na zró nicowanie międzygrupowe i zró nicowanie wewnątrzgrupowe. zwłaszcza du y. wyodrębnione przez badacza zmienne niezale ne będą w ró nym stopniu zwiększały owo zró nicowanie międzygrupowe zmiennej Y i zmniejszały zró nicowanie wewnątrzgrupowe. w efekcie którego otrzymalibyśmy jeszcze większe zró nicowanie między grupowe i mniejsze zró nicowanie wewnątrzgrupowe. je eli pogrupuje on je wedle innego. Na tym nie koniec. a zwiększyłoby zró nicowanie wewnątrzgrupowe. Wreszcie mogłoby się okazać. Idąc jeszcze dalej w naszym rozumowaniu. Spotkał się ju z nią Czytelnik w podstawowym kursie statystyki. kryterium (zmienna niezale na!). miara która pozwoliłaby na udzielenie odpowiedzi na następujące. psycholog-eksperymentator dysponuje bardzo dobrym kryterium odpowiadającym na obydwa pytania. e te kryteria. e są to zmienne niezale ne istotne dla Y. w sposób bardzo zwięzły jakiś. Mogłoby być i tak. mo na te zaobserwować znacznie mniejsze. 7. zaczęli zmieniać kryterium wyodrębniania podgrup. na przykład. wykształcenie.

e obie grupy okazały się równoliczne (n = 5. (c) zsumować kwadraty odchyleń i (d) podzielić otrzymaną sumę kwadratów odchyleń przez liczbę wyników.4. dla których ta zmienna X przyjęła wartość „1" tworzą grupę A. obliczane jako pierwiastek kwadratowy z wariancji.0. e dana miara wyra ona jest na skali co najmniej interwałowej!). Gdybyśmy pozostali tylko przy informacji o średniej.zało eniu. zbiór B: {3. e chcieliśmy sprawdzić hipotezę mówiącą o tym. Dlatego te obok informacji o średnich powinniśmy podawać jakąś informację o wielkości owego zró nicowania. Równolegle stosowana jest pochodna względem niej miara — odchylenie standardowe. czyli obliczyć średnią arytmetyczną. Całkowita wariancja Y w zbiorze C obejmującym obydwa zbiory A i B wynosi: varc = 2. 1. zaleca się uwzględnianie informacji o wielkości zró nicowania wewnątrz ka dej z porównywanych grup (por. Rzut oka na dane nakazuje nam wycofanie się z tego „prostego" rozwiązania. var). Dlatego te . e tę samą średnią mo na otrzymać. W ten sposób GUS informuje obywateli o zarobkach w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej. Rozpatrzmy prosty przykład. 298 . (3-3). to zlikwidujemy ową trudność. Średnia w zbiorze A wynosi 3 i w zbiorze B te wynosi 3. Przeprowadźmy tę operacje na obu zbiorach: zbiór A: (3-5).0. (3-3) i zbiór B: (3-3). e nale y wykonać w tym celu następujące kroki: (a) ka dy wynik odjąć od średniej arytmetycznej. gdy wyniki są w niewielkim stopniu zró nicowane i gdy są one znacznie zró nicowane. gdy suma odchyleń poszczególnych wyników od ich średniej zawsze będzie wynosiła — co łatwo obliczyć — zero. Pierwszy cechuje du e zró nicowanie wewnątrzgrupowe. Wiemy te . pamiętając. sprawdzić poprawność tych obliczeń. 3. którą nazwano wariancją (symbolicznie oznacza się ją: s2. Je eli jednak wartość ka dego odchylenia podniesiemy do kwadratu i dopiero potem dokonamy sumowania. Prostą miarą tego zró nicowania mo e być suma „odległości" ka dego wyniku od średniej. przy analizowaniu ró nic między grupami pod względem wysokości średnich wartości zmiennej zale nej Y. 3. Tak e w zbiorze C wynosi 3. e pewna zmienna niezale na X („0-1") wyjaśnia obserwowaną w 10-osobowej grupie osób {oznaczmy ją jako Gr. Wariancja zmiennej Y w zbiorze A wynosi: var A = 2. Przypuśćmy. <r2. (3-4). mo e to być np. (3-2). C) zmienność (zró nicowanie) zmiennej zale nej Y. a tak przecie nie jest. Niech te będzie tak. (b) ka de odchylenie podnieść do kwadratu. (3-1). Znacznie jednak przydatniejsza okazała się miara. dyspersja wyników1. n A + n B = = N = 10). a drugi brak zró nicowania wewnątrzgrupowego. a wariancja zmiennej Y w zbiorze B wynosi: rar B = 0. (3-3). 3}. 3. (3-3). której obliczanie polega na przyrównywaniu ka dego wyniku do średniej grupowej. Je eli tak postąpimy. 2. tak te mo emy obliczyć średnią z kwadratów odchyleń wyników od ich średniej. 1995). to oba zbiory nale ałoby potraktować jako identyczne. Po przeprowadzeniu badania uzyskaliśmy dwa zbiory danych: A i B: zbiór A: {5. Z kolei osoby. Niech osoby. jak obliczamy średnią z wyników. Czytelnik zechce sam. 3}.0. dla których zmienna X przyjęła wartość „0" tworzą grupę B. Feingold. to otrzymamy nową miarę zmienności. tytułem ćwiczenia. Tak. (3-3).

Niestety nie potrafiliśmy udzielić odpowiedzi na pytanie. Hipoteza o wpływie zmiennej niezale nej X (kryterium. jest następujący.0 + 0. na które podzielona została grupa C. varwc .0) x 100%= 1= Q9c wariancji całkowitej zmiennej zale nej Y. odpowiadająca temu zró nicowaniu. równa się 3.0) : 2 = 1.0 i wobec tego var wc . Obliczenia zostały przeprowadzone w następujący sposób: (a) obliczono średnią całkowitą dla grupy C. wariancja całkowita rozkłada się na dwie wariancje cząstkowe: varc = varMC + varWG. Zbierzmy teraz uzyskane informacje o średnich i wariancjach z naszego fikI cyjnego przykładu: varMC = 0. Średnia całkowita.0) x 100% = 100%.(2. a właściwie jego brakowi.0/1. w najmniejszym nawet procencie. wskazuje jednoznacznie na brak kontroli — w tym badaniu — zmiennej zale nej.00.0)2 = 0. czyli jest „tłumaczona" przez jakąś jnną (jakieś inne) zmienną niezale ną (zmienne niezale ne). rar B = 0. Obliczmy teraz wariancję tego dwuelementowego zbioru wyników: varMG = (3. Zgodnie z tym.0/1.1.0 I -3. a uzyskaną sumę podzielono przez liczbę grup składowych.0 i Gr. Po pierwsze. czyli średnia grupy C.0.0.0 = 0.Wariancja została wybrana jako miara zró nicowania wewnątrzgrupowego. Otó wariancję całkowitą jakiegoś zbioru wyników mo na rozbić na wariancje cząstkowe (składowe) odnoszące się do wyodrębnionych za pomocą jakiegoś kryterium (tu: jakiejś zmiennej niezale nej uznawanej przez badacza za istotną dla Y) podzbiorów. W naszym przykładzie mamy dwie grupy o średnich: Gr.3. między grupowego i całkowitego z uwagi na swą jedną wa ną dla eksperymentatora właściwość. (b) obliczono średnie dla grup.0)2 + (3. bo: 1(1. jednoznaczna. Z tego .0 -1. czyli dla grup: A i B. A i wariancję Gr.0. e obie grupy A i B nie ró nią się między sobą jeśli weźmiemy pod uwagę ich średnie arytmetyczne. jaka to zmienna czy zmienne? Generalny wniosek z tego badania .0. W naszym przykładzie mamy: var A = 2. w świetle powy szych danych. Wariancję całkowitą obliczamy podobnie jak wariancję Gr. cała bowiem zmienność zmiennej zale nej jest „ulokowana" wewnątrz grup. wg którego dokonaliśmy podziału całej grupy C na grupy składowe: A i B) nie została potwierdzona — mówi o tym stosunek wariancji składowych: var MG I var^G = 299 .0 . pro! centowy udział wariancji wewnątrzgrupowej.1. (d) otrzymane ró nice podniesiono do kwadratu. co wy ej zostało napisane.0. zmienności zmiennej zale nej. varc = 1. Po trzecie.0. widzimy.0. Wariancję międzygrupową (MG) liczymy jako wariancję średnich arytmetycznych wyró nionych grup. |B. Wariancję wewnątrzgrupową (WG) liczymy jako średnią arytmetyczną poszczególnych wariancji grupowych. B: 3. punktu widzenia wprowadzona przez nas zmienna niezale na nie kontrolowała. (c) ka dą średnią odjęto od średniej całkowitej. po drugie ka da ze średnich składowych nie ró ni się od średniej całkowitej całej grupy C.0. Jaka jest interpretacja tych danych o średnich i wariancjach? Jest ona. wynoszący tu a 100%. Dzieląc grupę C na dwie grupy składowe A i B nie uzyskaliśmy redukcji wariancji wewnątrzgrupowej. A: 3. czyli średniej całej grupy C. Po czwarte. I tak jest rzeczywiście: 1. wariancja międzygrupową jest zerowa — tłumaczy bowiem ona (0. Wynosi ona — var c = 1. Zatem wariancja całkowita rozpada się na dwie wariancje cząstkowe — wariancję międzygrupową i wariancję wewnątrzgrupową.

Przeanalizujmy jeszcze jeden. Brzeziński. Chcąc zminimalizować wielkość wariancji wewnątrzgrupowej mo emy jedynie odwołać się do „starego" Milla — z wy ej opisanymi konsekwencjami dla trafności zewnętrznej wniosków. Eksperyment — zaplanowany zgodnie z logiką modelu ANOVA — staje się w ten sposób eksperymentem dwuzmiennowym.0/ 1. których źródłami są hipotetyczne zmienne niezale ne istotne dla Y. Wariancję wewnątrzgrupową zwykło się traktować jako miarę precyzji eksperymentu. to czy jest to tylko jedna zmienna. jak wy ej opisana. 1984. Jest to oczywiście niemo liwe w eksperymentach typu „wszystko albo nic". Przy mniej jednoznacznych wartościach tego stosunku badacz odwołuje się do testu F analizy wariancji (ANOVA). Brzeziński. to taka. powiedzmy. W związku z tym wariancję międzygrupową określa się te mianem wariancji kontrolowanej. (w terminologii ANOVA mówi się o „eksperymentach czynnikowych"). a jedynie wzrasta pracochłonność obliczeń. ale kto dziś. Stachowski. Pamiętajmy. 1984).0 = 0. residual variance). Wariancję międzygrupową mo na rozbić na dowolną liczbę wariancji składowych. a wariancję wewnątrzgrupową (ang. s. np. kontrolowanej przez badacza. Zasada jest ta sama. Badacz powinien zmierzać do tego. W analizowanym w tym punkcie eksperymencie mo liwe jest poddanie takiej. bo takie są mo liwości odmiany „wszystko albo nic" modelu E).0. W pewnym eksperymencie psycholog postanowił sprawdzić hipotezę mówiącą o wpływie zmiennej niezale nej-głównej X na zmienną zale ną Y.0). Noruśis. w którym porównuje się grupy idealnie homogeniczne (varWG = 0). W tym celu poddał badaniom 10 osób — 5 osób tworzyło grupę eksperymentalną (zmienna Y 300 . error variance. w erze komputerów osobistych. którego statystyka testowa taką ma właśnie postać (por. przykład. e najlepsza grupa. dziesięć nic zasadniczo nie zmienia (por. Ten sposób postępowania prowadzi do zmniejszenia wariancji wewnątrzgrupowej (nie kontrolowanej przez badacza) na rzecz zwiększenia wariancji międzygrupowej (kontrolowanej przez badacza). kontroli tylko jednej zmiennej niezale nej (jest nią zmienna główna). stworzone techniką klonowania (Czytelnik zechce mi wybaczyć ten art genetyczny). between-groups variance) (varMG = 1. itd. nie tak jednoznaczny w wymowie. a najlepszy eksperyment to taki. Oczywiście. wariancji resztowej (ang. czy jest ich. Stachowski. Tak naprawdę. a będącej źródłem wariancji międzygrupowej (ang. którą tworzą osoby idealnie do siebie podobne. Powią emy go bezpośrednio z kontrolą jednej zmiennej niezale nej (jednej. aby minimalizować wielkość wariancji wewnątrzgrupowej i maksymalizować wielkość wariancji międzygrupowej. 57-60). 1992). within-groups variance) określa się mianem wariancji błędu. to jedynie analiza wariancji (ANOVA) daje taką mo liwość. przeprowadza takie skomplikowane obliczenia „na piechotę"? Nawiasem mówiąc dobre oprogramowanie analizy wariancji (ANOVA) adresowane na IBM PC zawiera popularny w środowisku psychologów pakiet statystyczny SPSS PC+ (por. Wówczas całą obserwowaną zmienność zmiennej zale nej mo na tłumaczyć wpływem na nią zmiennej niezale nej.= 0. trójzmiennowym.

01 1.1 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 19 1.0025. Je eli zmienna niezale na X kontroluje zmienność zmiennej Y.625.64 0. E: 6.8-4. 12. K: 1. C (Gr.44 1.2 -0.9 -0. 1.01 0.9 oraz w Gr.dla tych osób przyjmowała wartość „1"). Gr. Z kolei wariancje — varMG = 6.2 -0.35.1a. to wariancja kontrolowana zmiennej Y (wariancja między grupowa) powinna przewy szać wariancję nie kontrolowaną zmiennej Y (wariancję wewnątrzgrupową). K). varWG = 0.1 5 6 7 8 9 7 6 6 6 8 O O 0.01 10.8 -0.9 -0.81 0.01 0.49. wGr.49): 2 = 0.60 Yik Grupa kontrolna (K) Y2i-Y2.1a oraz tab.21 1.8 1. 12.64 0.35.625.8 1. Uznajemy.81 10.76.35. Takim akceptowanym sposobem" jest posłu enie się testem F analizy wariancji (ANOVA). je eli wartość statystyki testorej testu F obliczona dla danych uzyskanych z przeprowadzonego badania eksperymentalnego przewy sza (albo jest równa) wartość progową ustaloną dla określonego poziomu istotności statystycznej a.1b.2 1.9 Zacznijmy od obliczenia wartości średnich arytmetycznych — w Gr. Następnie obliczamy sumę kwadratów odchyleń.64 1.9-4.1 0. czyli: F^F^ Przejdźmy teraz do wykonania niezbędnych obliczeń.44 0.44 0.8 -0.1 10 I 7 68 0. Odpowiednie dane zawiera tab.8 -0.90 Y2.8.21 0.1 1.64 1. 0.1 0. Następnie obliczyliśmy średnią z obu wariancji. a 5 osobo grupę kontrolną (zmienna Y dla tych osób przyjmowała wartość „0").64 0. varK = 0.04 7. E + Gr. E. Aby obliczyć wariancję wewnątrzgrupową musieliśmy wpierw obliczyć wariancje w obu grupach porównawczych: varE = 0. Osoby do obu grup porównawczych wyznaczone były losowo (badacz respektował zasadę randomizacji!). Wyniki hipotetycznego badania obejmującego dwie grupy porównawcze — eksperymentalną (nE = 10) oraz kontrolną (nK = 10) (0) Lp. która jest wariancją wewnątrzgrupową: (0.1 0.9 0.= \. e ów stosunek jest wystarczająco du y? Oczywiście musi to być isób akceptowany przez całą społeczność psychologów. w jaki sposób uznawać.81 10.2 (Yu-Y2? 0. dana zmienna X istotnie kontroluje zmienność Y. Wynosząone odpowiednio: w Gr. C: 4.2 0.01 4.63. Koraz łącznie w Gr.76 + 0. Z kolei wyznaczenie wariancji międzygrupowej wymaga wpierw obliczenia odchyleń średnich obu grup (E i K) od ich średniej: 6. Po jej podzieleniu przez 301 . Tabela 12. Y\k (1) (21 (3) (4) (5) (6) Grupa eksperymentalna (E) Yli-Yy 1 2 3 4 6 6 8 -0.04 0. Wnikliwy Czytelnik zapyta. vflrc = 6.

jest traktowane jako miara precyzji eksperymentu.65 3.= 4.65 1. zmienność zmiennej Y w 90.5440 Gr.2225 11.35 Gr.0025/0.0025 = 6.35 -2. e stało się teraz jasne.35 -2.5225 5.63).35 -2.7225 13.lb.0025): 2 = = 6.625 + 6. a 90.5% zale y od zmienności zmiennej X.5225 11. które. dlaczego wariancję wewnątrzgrupową określa się te mianem wariancji resztowej).35 (3) (Yik-Y.2225 11.65 2.7225 13..5% zmienności Y tłumaczone jest zró nicowaniem wewnątrzgrupowym.65 2.5225 1.35 -3. Po drugie stosunek: varMG I varWG = 6. Wyniki hipotetycznego badania obejmującego łącznie 2 grupy (n c = «E + n K = 20) (0) (1) Lp.35 -1.3225 13. to badacz zapewne nie ograniczyłby 302 . Po pierwsze. E I 6 6 8 8 7 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 87 ?.6 jest dodatkowym potwierdzeniem istotności zmiennej X dla zmiennej Y.8225 5. 100% — 90.35 -2. która została w sposób planowy wprowadzona przez badacza do eksperymentu. jak to ju powiedzieliśmy. Wariancja całkowita to suma obu wariancji składowych: var WG + + ra/MG = 0.65 1.65 1.7225 2.5440/20 — dane z tab.0225 5. Spróbujmy teraz zinterpretować uzyskane informacje o wariancji zmiennej Y.65 1.1b).35 -1.35 -3.0025.3225 7.5225 5.) 2 (4) Grupa 2. 12. Po trzecie. a eksperyment wielozmiennowy. Gdyby to nie był „biedny" eksperyment jednozmiennowy.2225 5. oparty na modelu ANOVA.35 -3.5225 1. Mówiąc inaczej. Badaczowi zostało do wyjaśnienia — innymi wpływami na Y ani eli zmienna X — tylko 9.5% całkowitej wariancji zmiennej Y jest kontrolowane przez zmienną X.5% = 9. K liczbę grup (tu: 2) otrzymujemy wariancję między grupową: (6.65 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 U 6 6 8 7 6 (2) Yik-y1. Jak widzimy.0225 2.3225 7.65 3.6275 (w zaokrągleniu: 6.8225 132.7225 2. obliczona w ten sposób wartość var c równa jest wartości obliczonej wprost z danych surowych (132..5% wariancji całkowitej zmiennej zale nej (myślę.7225 2.Tabela 12.625 = 9.65 -2.0025 + 6.

Kerlinger (1986) J \. a — zmierzając do minimalizacji wariancji resztowej (wewnątrzgrupowej) — uwzględniłby więcej źródeł wariancji między grupowej w postaci zmiennych niezale nych wbudowanych w plan eksperymentalny. Michels (1991). 2. na język dyrektyw adresowanych do psychologa-eksperymentatora. mo liwe jest sformułowanie dwóch wzajemnie się uzupełniających dyrektyw: Dyrektywa A. Znaczenie randomizacji Jednym z wa niejszych czynników zakłócających trafność wewnętrzną planu eksperymentalnego jest — jak dowiemy się w pkt. Badacz nie jest w stanie kontrolować — w sposób opisany w poprzednim punkcie — wpływów wszystkich mo liwych zmiennych zakłócających. aby ztnaksymalizować wariancję międzygrupowa. Te dwie. Tytułem przykładu mogę odesłać Czytelnika do tak reprezentatywnych nonografii jak: Kirk (1982). 2. miara wielkości błędu popełnionego przez badacza kontrolującego zmien ność zmiennej zale nej Y za pomocą zmiennej niezale nej X — wariancja wewnątrzgrupowa (inaczej: wariancja nie kontrolowana). Brzeziński. (b) miara precyzji przeprowadzonego eksperymentu czy. niniejszego rozdziału — selekcja osób do grup porównawczych: eksperymentalnej i kontrolnej (w skrócie — selekcja).: Pro\c ts badawczy jako proces kontroli wariancji). łestety. / rodzimej literatury przedmiotu. Winer. Zaprezentowane wy ej podejście do kontroli zmiennych w eksperymencie — polegające na kontroli wariancji zmiennej zale nej Y przez intencjonalnie wprowa-j dzone przez badacza do planu eksperymentalnego zmienne niezale ne zakwalifi-I kowane przez tego badacza do O(P Y ) — zdominowało praktykę badawczą psychologii.się — w fazie planowania badania eksperymentalnego — do uwzględnienia tylko jednego źródła wariancji wyjaśnionej (kontrolowanej) zmiennej Y. aby zminimalizować wariancję wewnątrzgrupowa. Stachowski (1984). inaczej mówiąc. Dobieraj osoby do grup porównawczych tak. to. Paszkiewicz (1985b. Je eli przeło yć to. jak sądzę. zwłaszcza pkt.1. Nierówno303 . co wy ej napisałem na temat statystycznego sensu terminu „kontrola zmiennych". wariancje składowe są wykorzystywane przez badaczy jako: (a) miara stopnia kontroli zmienności zmiennej zale nej przez wprowadzoną do eksperymentu zmienną niezale ną X — wariancja międzygrupowa (inaczej: wariancja kontrolowana).3. D yr ek tywa B. w jedno-jednozmiennowej odmianie modelu E mo liwe jest kontrolowanie zmienności tylko jednej zmiennej zale nej przez tylko jedną zmienną niezale ną. wa ne z punktu widzenia metodyki prowadzenia nowoczesnego eksperymentu w psychologii. Brown. Ta k man ipu lu j daną zm ienną n ieza le ną. 4.

Je eli zło yło by się tak. Wielką zaletą tego sposobu postępowania jest to. Aronsona. random — losowy). czy inaczej. i do grupy. obie sytuacje nie są korzystne z metodologicznego punktu widzenia (chocia . 500-501).. Psychologowie posłu304 . Rola instrukcji maskujących cel eksperymentu w psychologii („decepcja") Jedną z charakterystycznych cech eksperymentowania w psychologii jest utajnianie przed osobami badanymi prawdziwego celu eksperymentu. O tym właśnie mówi zasada randomizacji (od ang. które nie podlegają dokładnej kontroli. 2. wówczas psycholog nie doszacowałby skuteczności oddziaływania eksperymentalnego. które występuje w definicji modelu E i zgodnie z którym badacz jest zobowiązany do losowego przydzielania osób badanych do grup — eksperymentalnej i kontrolnej (ogólniej: porównawczych). w której psycholog sprawdzałby skuteczność nowej techniki terapeutycznej opartej na hipnozie weszłyby osoby o zwiększonej (w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej) podatności na hipnozę. niemal na pewno zostaną rozdzielone losowo pomiędzy ró ne sytuacje.mierne rozło enie tych wpływów w obu grupach mo e doprowadzić do tego. Oznacza to. Przywołajmy tu jeszcze raz psychologa społecznego. e badanych mo na w sposób losowy przydzielić do ró nych grup eksperymentalnych. s. w efekcie. to mógłby on. podświadomie.4. e wszelkie zmienne. przeszacować skuteczność owej nowej techniki terapeutycznej. e ka dy badany ma równe szansę znaleźć się w ka dej z przewidzianych sytuacji eksperymentalnych. Mo na te wyobrazić sobie sytuację odwrotną. Znaczy to. Aby uniknąć takich kłopotliwych sytuacji i równie kłopotliwego posądzenia o tendencyjne przydzielanie osób do obu grup porównawczych (wg kryterium: osoby „lepsze" do grupy eksperymentalnej.. e pojęcie randomizacji jest nierozerwalnie związane z pojęciem manipulacji zmienną niezale ną-główną (zmiennymi). a „gorsze" do grupy kontrolnej!) nale y przydzielać osoby do grup w sposób losowy. aby te czynniki mogły wpływać systematycznie na nasze wyniki" (Aronson. e jest niezwykle mało prawdopodobne. I jeszcze raz przypomnijmy. psycholog mógłby być zadowolony z „korzystnego" dla jego hipotezy roboczej „współdziałania" zmiennych zakłócających z postępowaniem eksperymentalnym). którego zdaniem najwa niejszą cechą odró niającą badanie typu eksperymentalnego od innego rodzaju badań empirycznych jest to: „. a to mo e zaowocować „nachyleniem" rozkładu zmiennej zale nej Y (przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości średniej zmiennej zale nej). gdy w grupie eksperymentalnej znalazłyby się osoby o „właściwościach" antagonistycznych względem postępowania eksperymentalnego. e postępowanie eksperymentalne (zmienna niezale na X) trafi na bardziej podatny „grunt" w grupie eksperymentalnej ni w grupie kontrolnej. 1995. W gruncie rzeczy losowe przydzielanie badanych do poszczególnych grup stanowi decydującą ró nicę między metodą eksperymentalna a metodami nieeksperymentalnymi. Tak.

który ustala scenerię akcji. Terminem deception posługuje się.. e — jak w eksperymencie Ascha opisanym przez niego w pracy Opinie i nacisk społeczny (por. Badani. Stanislawski... i nim będę się posługiwał. 1994. 1995). 1968). cover story — J. mało etycznej procedury: „. lecz nie mówi aktorowi." Większość znanych eksperymentów. nie przejmowałyby się tym ani trochę i mówiłyby to. a nie „kalką" — „decepcja". Taka oprawa nosi nazwę historyjki fasadowej (ang. Józef Radzicki tłumacz polskiego. stosunkowo niewielkimi kosztami („koszty" psychologiczne obcią ające tego rodzaju eksperymenty są dyskutowane w rozdz. Osobiście wolę określenie: instrukcja maskująca . jak Czytelnik zorientuje się z lektury rozdz. podstęp. omówienie tak e w: Aronson. odwoływała się do instrukcji maskujących. 5. gdy nie wiedząc. przeło ył ten termin jako „wprowadzanie w błąd" (s. w której badany mo e zachowywać się w sposób naturalny. a niezgodne ze stanem faktycznym. deception — „oszukaństwo. pkt. wyd. zwłaszcza z zakresu psychologii społecznej. s. nie jest zahamowany w swych reakcjach. PWN-owskiego wydania jego bardzo znanej pracy The social animal (poi.: Człowiek istota społeczna.5. 5.. e tak właśnie. o czym jest cały film.gują się w tym celu tzw. okłamanie/ywanie". 34-39) — cztery osoby porównujące długość odcinków i zgodnie zeznające inaczej ni to widzi osoba badana wcześniej zostały poinstruowane przez badacza. jak Ascha nad konformizmem (uleganie naciskowi grupowemu) czy Milgrama nad posłuszeństwem (podporządkowywanie się autorytetowi). instrukcjami maskującymi ów cel.1. oszukiwanie. na przykład. (1994. s. niezgodnie ze stanem faktycznym mają postępować. szachrajstwo. Mo na zatem powiedzieć. Stawia to eksperymentatora-psychologa społecznego w pozycji re ysera filmowego. Aronson (1995. Eksperymenty te nie ujawniłyby tak spektakularnych wyników. 1969. Utajnienie przed „prawdziwą" osobą badaną rzeczywistego statusu osób wspólnie z nią oceniających długość narysowanych odcinków doprowadziło do tego. Asch.. B. 2. nieczuli na poprawność językową. s. jaki właściwie aspekt jego zachowania jest przedmiotem badania. 65). Pomysłowość badacza pozwoliła. 508).) przez stworzenie sytuacji. którzy wiedzieliby. 508) tak uzasadnia odwołanie się do tej. a jedynie eksperymentator kazał im mówić „coś innego").) i ma na celu zwiększenie realizmu eksperymentalnego (ostatnio Aronson i in. e okłamując osoby badane Asch uzyskał bardzo ciekawy wynik informujący o psychologicznych mechanizmach nacisku grupowego. co widzą „naprawdę" (wszak pozostałe cztery osoby badane te widzą to samo. pkt. e psychologowie posługują się „decepcją" (od ang. Bez nich psychologowi nie udałoby się uzyskać zamierzonego efektu. Dość wspomnieć tu chocia by tak znane eksperymenty.. u ywają określenia realizm psychologiczny — por. e a 35% osób badanych ulegało naciskowi grupowemu i podawało odpowiedzi zgodne z odpowiedziami współpracowników eksperymentatora.. gdyby osoby badane były poinformowane o prawdziwym celu oraz znały prawdziwy scenariusz eksperymentu. Aronson i in. 2. 1995. wprowadzenie w błąd.często konieczne jest ukrycie prawdziwego celu badań.. Stosując „kalkę" w tłumaczeniu stosownego terminu z fachowej literatury psychologicznej moglibyśmy. powiedzieć. — Okłamywanie osób badanych) i za 305 .

co wprowadza dodatkowe źródło zmienności zmiennej zale nej (dodatkową wariancję cząstkową Y). adnych wątpliwości. Przyjęcie takiego zało enia świadczyłoby bowiem o naiwności bada306 . zachętą do nieograniczonego odwoływania się do tych. e osoba badana jest uległa. e znajomość prawdziwych celów badania eksperymentalnego uniemo liwiłaby osobom badanym spontaniczne zachowanie się w sytuacji eksperymentalnej. wymodelować „kawałek" rzeczywistości psychologicznej. nierealistyczne jest przyjęcie zało enia. i faktycznie są. na przekór badaczowi. a u osoby badanej wyzwala się szczególna motywacja do rozwikłania tej dwuznaczności. nawet najbardziej pomysłowa. by badani nie domyślili się prawdziwego celu badania.). Kieruje się ona przy tym własną interpretacją celu badania. łatwowierna i postrzega sytuację badawczą tak. a ich zachowanie się w sytuacji badawczej modyfikowane jest tak e przez tak silnie działającą zmienną jaką jest lęk przed oceną. a i instrukcja maskująca. których dostarczają elementy sytuacji badawczej itp. rozdz. powinni być tak naiwni. te nie jest w stanie ich objaśnić w sposób nie budzący. Podstawą stosowania instrukcji maskujących jest przyjęcie zało enia. i tak starają się dociec tego prawdziwego celu (pomocne są tu odczytywane przez nich oczekiwania badacza. — por. Milgrama. e realistyczne będzie przyjęcie zało enia. 4. Dla zachowania w tajemnicy prawdziwego celu eksperymentu (treści hipotezy badawczej) psycholog nie mo e objaśnić wszystkich elementów procedury badawczej. na dodatek. W konsekwencji tego stanu rzeczy badacze nie mogliby wysuwać trafnych wniosków z przeprowadzonych badań. i osoba badana raczej nie ufa eksperymentatorowi i stara się sama odkryć prawdziwy cel eksperymentu. O nich teraz kilka słów. nie tylko. Mo na jednak zapytać psychologów-eksperymentatorów: skąd brać „nieska onych" udziałem w badaniach psychologicznych badanych.pomocą prostych środków technicznych. Zimbardo i innych psychologów — te. tak ciekawe i bulwersujące wyniki. zwłaszcza u inteligentnej osoby badanej. co im psycholog-eksperymentator powie (por. Mo e to wyzwalać u osób badanych dwojaką tendencję: (a) poznania oczekiwań badacza i zachowania się zgodnego z nimi oraz (b) poznania oczekiwań badacza i zachowania się niezgodnego z nimi. jak to zało ył sobie eksperymentator. Jak Czytelnik ju zdą ył się zorientować. w którym bierze udział (zakładam tu. ale pozwalających na spektakularne eksperymentowanie. a studenci psychologii (a z nich rekrutują się na ogół badani) w szczególności. co prawda nieetycznych. Są jeszcze względy natury metodologicznej. Osoby badane. Mogą one być. niezale nie od stopnia pomysłowości badaczy wło onej w takie sformułowanie instrukcji maskujących. Myślę tedy. pomysłowość badacza połączona z łatwowiernością osoby badanej dały — uzyskane przez Ascha. e uwierzą w to wszystko. instrukcje stosowane przez Milgrama)? Na pewno nie spełniają tych kryteriów studenci. procedur maskujących cel badania. e ten udział jest całkowicie dobrowolny!). Czy jednak tylko względy natury etycznej powinny powstrzymywać psychologów przed bezrefleksyjnym stosowaniem instrukcji maskujących cel badana? Nie. Sytuacja badawcza staje się więc w pewnym stopniu dwuznaczna. wskazówki. którzy. Konkludując.

Idealny eksperyment to taki. 2. w którym psycholog kontroluje wszystkie wpływy. Niestety. tak e próbować wyjaśnić go w kategoriach zmiennych kontekstu psychologicznego przeprowadzonego badania — wskazówek sugerujących osobie badanej treść hipotezy badawczej. W pkt.2 sporo miejsca poświęciłem na objaśnienie bardzo wa nego w psychologii empirycznej pojęcia kontroli zmiennych niezale nych istotnych dla danej Y. e osoba badana nie jest tylko „dwuno nym" szczurem laboratoryjnym. Obmyślenie prawdopodobnej „historyjki fasadowej" (cover story). ale. związane ze zmiennymi niezale nymi-ubocznymi. i wreszcie te. W poprzednim punkcie starałem się pokazać. który chce skutecznie zamaskować przed osobą badaną prawdziwy cel badania eksperymentalnego.5. W rzeczywistości musi on często dokonywać wyborów kompromisowych. którą zamierza się posłu yć. który snując bardzo subtelne wywody teoretyczne stara się nie dopuszczać do świadomości faktu (bo tak mu wygodnie!). posłusznie i nabo nie reagującym tak. Rzecz jasna idealne eksperymenty istnieją tylko w wyobraźni badacza. Zdają się oni bowiem zapominać o wskazanych przez Rosenzweiga (1933) osobliwościach badania psychologicznego. które nie budziłyby wątpliwości metodologicznych krytycznie usposobionego psychologa. o wpływie których na Y traktują hipotezy badawcze. Z tą dyrektywą związana jest treść rozdz. nie jest wcale łatwe i — jak sądzę — niewiele jest wartościowych (w sensie: nie prowadzących do trywialnych rezultatów w rodzaju: „ró ni ludzie w ró nych sytuacjach zachowują się ró nie") badań eksperymentalnych opartych na instrukcjach maskujących cel badania. 307 . e „potę nym" źródłem wariancji błędu w badaniach psychologicznych jest interakcja.cza. pochodzące od intencjonalnie wprowadzonych do planu eksperymentalnego zmiennych niezale nych (tzw. to źródło wariancji błędu nie zawsze jest przez psychologów kontrolowane na zadowalającym poziomie. która zawiązuje się między badaczem i osobą badaną. statusu motywacyjnego osoby badanej. jej lęku przed oceną. Realizm yciowy i realizm psychologiczny Nie jest łatwą sztuką zaplanować i przeprowadzić eksperyment z udziałem ludzi w charakterze obiektów badanych. jakim podlega osoba badana — i te. jak tego sobie yczy psycholog-eksperymentator. w którą osoba badana byłaby skłonna „bez reszty" uwierzyć. i następnego punktu niniejszeso rozdziału. Względy natury etycznej i metodologicznej nakładają na badacza szczególny obowiązek dokładnego przeanalizowania instrukcji maskującej. postępowanie eksperymentalne). 5. co opisane badanie Ascha. oczekiwań badacza. nastawienia kooperacyjnego itp. co nie mniej wa ne. W badaniach tego typu. bodaj e najwa niejsze dla psychoza. których źródłem są wszelkiego aju zmienne niezale ne-zakłócające (w tym. 2. jakie Jdopoty" metodologiczne (pominąłem „kłopoty" etyczne) ma psycholog. zmienne kontekstu psychologicznego). nale ałoby zawsze wyjaśnić uzyskany wynik nie tylko w ramach danej teorii psychologicznej. i te.

konsekwencje (tak e te długofalowe) udziału w eksperymencie. cierpieniach. e cechował je wysoki stopień realizmu psychologicznego. mniej lub bardziej trwałych zaburzeniach psychicznych. aplikując mu elektrowstrząsy do wysokości 450 V (eksperyment Milgrama). Identyfikowanie się osoby badanej z narzuconą jej. powinniśmy (o czym dokładnie w rozdz. niektórzy chłopcy («stra nicy») traktują pozostałych jak nędzne zwierzęta. a dobrą imitacją sytuacji yciowej (maksymalizacja kryterium psychologicznego). jak dobry film. Myślę o zmianach samooceny. niestety. Powinna ona wczuć się w swoją rolę. tak jak gdyby rzeczywiście była stra nikiem czy więźniem (eksperyment Zimbardo). Je eli spojrzymy. indywidualnym przetrwaniu i o swej wzrastającej nienawiści do stra ników" (cyt.. Badacza powinna cechować bogata wyobraźnia. Aronson mówi. podczas gdy inni chłopcy («więźniowie») stali się słu alczymi. odczłowieczonymi robotami. powinien przewidzieć ró norakie. ale. gdy stopień identyfikacji osób badanych z rolami „stra ników" i „więźniów" był tak wysoki.) zwracać uwagę na konsekwencje etyczne udziału osób badanych w takim badaniu (Zimbardo!). przykre dla osoby badanej. wstydzie itp. Teraz kilka słów o wierności imitowania przez warunki sytuacji eksperymentalnej. Mówiąc jeszcze inaczej. 5. Mo na wówczas mówić o realizmie yciowym (ang. e przeraził eksperymentatorów: „. 25). o swym własnym. aby eksperymenty Milgrama nad uległością cechował wysoki stopień realizmu yciowego. 1995. 58) i jego koncepcji „realistyczności" eksperymentu. mo na na niego patrzeć pod kątem jego podobieństwa do sytuacji. i ka dy eksperyment mo e być realistyczny dwojako. nie da się zapewnić jednocześnie wysokiego stopnia kontroli zmiennych i równie wysokiego stopnia odtworzenia warunków yciowych w sytuacji eksperymentalnej. Po pierwsze. 1994. s. psychological realism). wytworzonej sztucznie w laboratorium. z tego punktu widzenia. to mo emy powiedzieć. a zwłaszcza tego ostatniego.. powinien „wciągać" osobę badaną. rzeczywistych warunków ycia. przez scenariusz badania eksperymentalnego. określa realizm psychologiczny (ang. Nie sądzę. jest to wybór między kontrolą a wiernością imitacji warunków yciowych przez warunki stworzone przez badacza w laboratorium psychologicznym. nieposłusznego ucznia. I znowu odwołam się do Aronsona (por. występując w roli nauczyciela. mundane realism). rolą oraz uto samianie warunków eksperymentalnych z warunkami yciowymi. Z kolei Zimbardo był zmuszony przerwać swoje badania ju po sześciu dniach. ale za to dalece odbiegającymi od sytuacji yciowej. rzeczywiście karała. znajdując przyjemność w okrucieństwie. ubogą kontrolą zmiennych wa nych i zakłócających dla Y.Jeden z kompromisów związany jest z wyborem między dobrze kontrolowanymi. s. którą „wymyśla" ycie. Troska 308 . Po drugie. eksperyment. za: Aronson. Milgram jeszcze po roku spotykał się z częścią osób badanych w celach konsultacji ich udziału w jego badaniach. Aronson i in.. myślącymi jedynie o ucieczce. na eksperymenty Milgrama i Zimbardo. Zapewniając planowanemu eksperymentowi wysoki stopień realizmu yciowego i psychologicznego. warunkami prowadzenia badania eksperymentalnego (maksymalizacja kryterium metodologicznego). Niestety.

3. Timm.0 zapewnienie wysokiego stopnia kontroli zmiennych oraz wysokiego stopnia rea lizmu nie powinna „znieczulać" badacza (psychologa!) na problemy etyczne. Zgodnie z planem eksperymentalnym psycholog: (1) rozdziela osoby badane do co najmniej dwóch grup porównawczych: eksperymentalnej i kontrolnej. nie było. e zadawanie cierpień „na niby" wcale takim. aby mo na było „torturować" — eksperyment Milgrama — uczniów za to. zwanego przez psychologów planem eksperymentalnym (ang. Mówiąc krótko. Je eli jednak zało ymy. nieetycznych. expeńmental design). nazwę planu ąuasi-eksperymentalnego. co najmniej jedną. w odbiorze osób badanych. oględnie mówiąc. e osoby badane tak naprawdę nie uwierzyły w realność tej sytuacji (no bo czy jest współcześnie mo liwe. 309 . Brzeziński. Winer. Pojęcie planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego Postępowanie badawcze w modelu E prowadzone jest wg określonego schematu postępowania. to stawiamy pod znakiem zapytania realistyczność (w sensie: realizmu yciowego) tego badania. 1975. Wysoki stopień ich realizmu psychologicznego (vide przytoczona wy ej wypowiedź Zimbarda na temat zachowania się „stra ników" 1 „więźniów") sprawił. I następne — będące konsekwencją przeczącej odpowiedzi na pierwsze — pytanie: Jaki jest zakres generalizowalności wniosków z tak przeprowadzonego badania? Na to py tanie spróbujemy odpowiedzieć w pkt. w cywilizowanym kraju. 1991. w którym byłaby ona zmuszona do podejmowania działań. Ponadto — tak sądzę — psycholog-eksperymentator nie powinien nakłaniać osoby badanej do udziału w takim badaniu eksperymentalnym. 1982. 1984. a tak e — jak to ma miejsce w przypadku współczesnych eksperymentów — określony sposób postępowania w zakresie analizy statystycznej danych eksperymentalnych (np. 4. zmienną niezale ną-główną). Michels. niedopuszczalnymi etycznie badaniami. Odwrotnie. jest to wystandaryzowany sposób postępowania badawczego. odpowiednio. mo e nie być obojętny dla ich późniejszego funkcjonowania poza laboratorium. Brown. Noruśis. model analizy wariancji. Schemat postępowania badawczego w przypadku modelu qE nosi. Udział w eksperymentach nad stresem — na przykład — które będzie cechował wysoki stopień realizmu psychologicznego. e nie wykonywali w sposób zadowalający poleceń osób badanych znajdujących się pod ogólnym nad zorem badacza-psychologa. Stachowski. było ono jak najbardziej realistyczne. Z tego punktu widzenia eksperymenty Milgrama i Zimbardo były takimi. ANOVA i MANOVA — por. po zakończeniu badania. w których osoby badane nara one będą na szczególnie intensywne prze ywanie negatywnych emocji. Kirk. stosując się do zasady randomizacji (czyli manipuluje. pracownika uniwersytetu?). 1992).

dwuwartościowych (bo zmienna X przyjmuje tylko dwie wartości). Najbardziej rozpowszechnione są wśród psychologów takie plany E. a przecie . albo planach typu „wszystko albo nic" (ang. by przebiegało ono według planu „0-1". to zmienna X — w wyniku przeprowadzonego przez niego zabiegu dychotomizacji — przyjmować będzie tylko dwie wartości: m oraz n. by w grupie eksperymentalnej zmienna ta po prostu mogła wywierać wpływ na zmienną zale ną. w których postępowanie eksperymentalne przyjmuje więcej ni dwie wartości (mamy zatem w takich planach wiele grup porównawczych ró niących się wprowadzonymi do nich wartościami zmiennej niezale nej-głównej). 12. obraz zale ności Y od X. gdy dobierze dwie wartości zmiennej X. rozdz. ni liniowy. Je eli jednak w grę mo e wchodzić związek wy szego. 12. to wówczas niezbędne jest zbudowanie planu eksperymentalnego o większej. Pozostając przy dwóch grupach porównawczych „skazujemy się" na testowanie hipotez traktujących o zale ności liniowej między zmienną zale ną Y i zmienną X..2) 310 . W efekcie badacz zaakceptuje hipotezę mówiącą o związku liniowym obu zmiennych (linia ciągła). pkt.). ale wielowartościową (np. (3) kontroluje zmienne niezale ne — uboczne i zakłócające.(2) dokonuje pomiarów zmiennej zale nej Y (pretesty Y i posttesty Y). to nie ma potrzeby zwiększania liczby tych grup. Je eli zmienna niezale na-główna nie jest ze swej natury zmienną dychotomiczną (np. alł-or-nothing type).wedle wiedzy badacza — zale ność liniowa. Oczywiście. ni dwie. jako o planach: zerojedynkowych. jest on krzywoliniowy (linia przerywana).1. natę enie hałasu). Tak e nietrafny obraz zale ności wią ącej zmienną Y ze zmienną X wytworzy badacz. Przyjęło się mówić o takich planach E. w których zmienna niezale na-główna (postępowanie eksperymentalne) przyjmuje tylko dwie wartości — jedną w grupie eksperymentalnej i jedną w grupie kontrolnej. 6. to znacznie efektywniejsze od planów zero-jedynkowych są takie plany. Je eli badacz tak zaplanował badanie eksperymentalne. Najczęściej badacz stwarza takie warunki. zaowocował tym nietrafnym obrazem zale ności" Y od A". a w grupie kontrolnej nie wywierała wpływu. 11. liczbie grup porównawczych. Zastosowanie ju tylko trzech grup porównawczych w miejsce tradycyjnych dwóch grup — eksperymentalnej i kontrolnej — pozwala na określenie kształtu zale ności między zmiennymi: zale ną i niezale ną-główną (liniowa versus nieliniowa — „U-kształtna" — por. Jak widzimy jest to —. Tak naprawdę — co zaznaczono linią przerywaną — zale ność Y od X ma charakter krzywoliniowy. tak naprawdę. je eli mamy mocne teoretyczne podstawy aby zakładać liniowy charakter hipotetycznego związku. ale le ące w prawej części kontinuum wartości X (tak jak na rys. Niefortunny wybór tylko dwóch wartości zmiennej X (m oraz n) i tylko z lewego krańca kontinuum wartości. Rozwa my teraz przypadek. Po przeprowadzeniu posttestu Y i uśrednieniu uzyskanych z obu grup wyników uzyskaliśmy przedstawiony na rys. w którym dana zmienna niezale na-główna X jest zmienną ciągłą. Badacz przydziela w sposób losowy wyró nione wartości zmiennej niezale nej grupie eksperymentalnej (wartość: m) i grupie kontrolnej (wartość: «). płeć). rzędu.

gdy de facto ma ona charakter krzywoliniowy p. Nietrafny obraz (linia ciągła) rzeczywistej (linia przerywana) zale ności Y od X — badacz Ralił. 12. e zarówno wartości m. 12. gdy de facto ma ona charakter krzywoliniowy Kolejny nietrafny obraz zale ności (a w tym przypadku — braku zale ności) badacz ustali. ale tak rozło one. a to oznacza brak zale ności między zmiennymi (linia prosta ównoległa do osi X — rys. 311 . i zale ność Y od X ma charakter liniowy.Rys. 12.3. i zale ność Y od X ma charakter liniowy. Nietrafny obraz (linia ciągła) rzeczywistej (linia przerywana) zale ności Y od X — badacz ustalił. jak i wartości s będą odpowiadały te same Modnie wartości Y.). gdy pod uwagę weźmie te tylko dwie wartości zmiennej X.2.1.

3. i zale ność Y od X ma charakter krzywoliniowy i de facto ma ona charakter krzywoliniowy Gdy jednak badacz wyró ni większą liczbę grup porównawczych (co najmniej jednak trzy!). Nietrafny obraz (linia ciągła) rzeczywistej (linia przerywana) zale ności yodX — badacz ustalił. cztery. s: 312 . r. 12. Rys.4. Trafny obraz (linia ciągła) rzeczywistej (linia przerywana) zale ności Y od X — badacz ustalił.y y Rys. gdy de facto ma ona charakter krzywoliniowy m Grupa 1. n Grupa 2. r Grupa 3. s Grupa 4. którym przypisane będą wartości X: m. 12. n. i zale ność Y od X ma charakter liniowy. np.

1979): (a (a) trafności wewnętrznej. Cook. Wartości zmiennej X. Campbell.1. (2) badacz powinien kontrolować wszystkie czynniki mogące mieć — poza zmienną X (o części z nich mowa będzie ni ej) — wpływ na zachowanie się (tak e to niespecyficzne) osób badanych w trakcie badania eksperymentalnego. to: (1) plan musi być adekwatny do danej hipotezy (i tak. jest zmienną de facto wielowartościową i postulowany w hipotezie związek Y z X jest związkiem krzywoliniowym. jak to pokazuje rys. rys. 1967. 12. a linia ciągła — obraz tej zale ności ustalony przez badacza.4.4. Stanley. gdy mo e to nas doprowadzić do Inych wniosków (por. 3. rys.to uzyska trafny obraz hipotetycznej zale ności — por. 4.1-3). TBO w świadomości metodologicznej — rozdz. Omówię teraz oba rodzaje trafności oraz czynniki je zakłócające. Trafność wewnętrzna i czynniki ją zakłócające Trafność wewnętrzna planu eksperymentalnego jest warunkiem niezbędnym.). pkt. na przykład. (b) trafności zewnętrznej. bez spełnienia którego wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonego badania eksperymentalnego nie mogą być interpretowane w kategoriach jakiejś koncepcji psychologicznej. Do jakiego wniosku prowadzi nas analiza tego przykładu? Je eli zmienna X.)- L Trafność planu eksperymentalnego i czynniki ją zakłócające Ka dy ly plan E i qE nale y rozpatrywać w kontekście (Campbell. Wa ne tu jest jeszcze jedno. Pytanie o trafność wewnętrzną planu E czy qE. z której została wywiedziona testowana przez badacza hipoteza traktująca o zale ności zmiennej zale nej Y od zmiennej niezale nej-głównej X ipor. 12. 3. o której wpływie na Y traktuje hipoteza badawcza. plany J0-1" nie są adekwatne do testowania hipotez zakładających zale ność krzywoli niową zmiennej Y od zmiennej X).. Nale y natomiast zadbać o to. wyró nione przez badacza powinny być równomiernie rozło one wzdłu kontinuum wartości X. czy dana zmienna niezale na X rzeczywiście zadziałała na Y w badaniu realizowanym wg tego planu? Je eli na to pytanie ma paść odpowiedź twierdząca. )k. aby wybrane tości X rozło one były równomiernie wzdłu całego kontinuum wartości zmień-ej X (tak. to nie nale y prowadzić badania eksperymentalnego opartego na porównaniu tylko dwóch grup (dwie wartości zmiennej X). (3) badacz powinien efektywnie manipulować zmienną X czyli powinien stwo- 313 . to pytanie o to. Linia przerywana ilustruje faktyczną zale ność. 12.

albo osłabiać efekty X. najczęściej. efekty tego czynnika mogą być niekiedy mylnie uto samiane 314 . który pozwala wyeliminować alternatywne — do ujętych w hipotezie badawczej — wyjaśnienia zaobserwowanej zmienności zmiennej Y. szpi tal. Dojrzewanie (ang. Validity. które mogą oddziaływać wzmacniając (albo osłabiając) wpływ zmiennej X na zmienną zale ną. W długim okresie dzielącym pretest Y'\ posttest Y zachodzić mogą naturalne zmiany związane z dojrzewaniem fizjologicznym i psychicznym osób badanych. Działanie tego czynnika jest podobne do działania czynnika historii. maturation). a badacz mo e dojść do błędnego wniosku. Co więcej. Im dłu szy czas dzieli pretest Y i posttest Y. Sułek (1979 s. rozdz. in. e na osoby badane. 2. pozwolić sobie na taki „luksus". Mogą to być dokonujące się właśnie wa ne przemiany społeczne. których oddziaływanie na Y mo e albo wzmacniać. Owe „alternatywne" wyjaśnienia zmienności Y związane są z czynnikami odnoszącymi się do sposobu organizacji. poza postępowaniem eksperymentalnym (w grupie eksperymentalnej). w których oceniana jest skuteczność reklamy określonego towaru. 1979. o tym samym przeznaczeniu co towar reklamowany. history). przebiegu samego badania eksperymentalnego realizowanego według danego planu. 2. zadziały jakieś zmienne z konteks tu zewnętrznego. które zapewnią maksymalizację wariancji zmiennej Y wyjaśnionej oddziaływaniem na tę zmienną postępowania eksperymentalnego X (efekty jego wpływu na Y mo na będzie oddzielić od szumu pochodzącego z nie kontrolowanych przez badacza źródeł). Do czynników zakłócających trafność wewnętrzną planu eksperymentalnego czy planu quasi-eksperymentalnego nale ą (Cook. 73) podaje przykład badań rynkowych.rzyć takie warunki badania. rodzina. Musimy tedy radzić sobie inaczej — np. prowadzone w dobrze kontrolowanych warunkach (m. 2. Campbell. e źródłem zakłóceń jest sam or ganizm osoby badanej. w którym „zanurzone" jest prowadzone badanie. przez wybór takiego planu eksperymen talnego. Historia (ang. za pewniona jest izolacja osób badanych od wpływów zewnętrznych. niespecyficznymi zachowaniami się osób badanych w sytuacji badania eksperymentalnego oraz wpływem czynników z otoczenia fizycznego i społecznego sytuacji badawczej. w tego typu badaniach na ogół pretest Y przeprowadza się na początku roku szkolnego. pkt. nowego towaru. z tą jednak ró nicą. a post test Y na końcu tego roku. Najkrócej ujmując. plan trafny wewnętrznie to taki plan. Czynnik historii mo e mieć du y. w którym mo liwa jest kontrola czynnika historii. Nie przewidziane przez badacza pojawienie się na rynku bardzo atrakcyjnego. i reklama okazała się mało skuteczna. Jest to podstawowa funkcja planu eksperymentalnego (Czytelnik zwrócił zapewne w tym momencie uwagę na zbie ność idei trafności wewnętrznej z Ajdukiewicza metodą wnioskowania przez indukcję eliminacyjną — por. wpływ na uczniów w bada niach nad skutecznością oddziaływań wychowawczych i nauczających. Niestety. nie mo emy. 37-94): 1. pozalaboratoryjnych).1). s. Od wpływu tego czynnika wolne są na ogół ekspery menty laboratoryjne. prowadząc badania w warunkach naturalnych (klasa szkolna. fabryka). mo e spowodować spadek zainteresowania pierwszym towarem. aczkolwiek ukryty. tym bardziej prawdopodobne staje się to.

je eli badanie będzie przeprowadzone wg planu Solomona (plan 4. które są przedmio tem badania.. czyli losowe rozdzielanie osób z te losowo (a przynajmniej kwotowo) pobranej próby.sam fakt bycia badanym zmienia ludzi pod tymi względami. Mówiąc inaczej. które rodzi stosowanie w badaniach psychologicznych (i nie tylko) pretestu Y zostały szczegółowo przedyskutowane w pracy autora (Brzeziński. e — na przykład — badacz dobierze do grupy ekspery mentalnej osoby o zdecydowanych poglądach antyaborcyjnych (np. 315 . a fakt poddania pretestowi zmiennej Y osób z grup porównawczych lub (i) inter akcja pretestu Y ze zmienną X. Jedynym antidotum na działanie tego czynnika jest randomizacja. a więc nie stanowią dodatkowego źródła wariancji zmiennej Y. na ogół. 4. Mo e być bowiem tak. przed wprowadzeniem do grupy eksperymentalnej postępowania eksperymentalnego X badacz dokonuje po miaru zmiennej Y (pretest Y). eksperymentalnej i kontrolnej. polegającego na kształtowaniu postaw antyaborcyjnych. jak osoba badana „przyjmie" postępowanie eksperymentalne. Szczególnie nara one na oddziaływanie tego czynnika mogą być badania prowadzone na dzieciach. Testowanie (ang. Jest to w pełni mo liwe jedynie wówczas. Aby poznać „wyjściowy" poziom zmiennej za le nej w obu grupach.. e: „. selection). a do grupy kontrolnej osoby z ruchu feministy cznego. ani na wyniki pomiaru końcowego zmiennej Y (posttest Y). Sułek (1979. Stronniczy dobór osób do grup — eksperymen talnej i kontrolnej — mo e zwiększać prawdopodobieństwo potwierdzenia hipotezy badawczej. członków ruchu na rzecz obrony ycia poczętego). testing).). Inaczej jednak przedstawia się sprawa z pomiarem ilorazu inteligencji IQ za pomocą np. skłania do szukania nowych o nich informacji. nie chce (i moim zdaniem — nie powinien!) rezygnować z przeprowadzenia pretestu Y. 1989b): Eksperymentalne badanie zmian — metodologiczne problemy stosowania pretestu zmiennej zale nej. Wystarczy. 3. e to nie postępowanie eksperymentalne jest głównym (czy jedynym) źródłem zmienności Y. aby uzyskać silny efekt oddziaływania eksperymentalnego. Selekcja (ang. mo emy uzyskać silny efekt postępowania eksperymentalnego polegającego na kształtowaniu postaw proaborcyjnych. Problemy metodologiczne. 76) zwraca te uwagę na to. aby nie rezygnując z pretestu Y. Przede wszystkim aktywizuje ich poznawczo: zwraca ich uwagę na pewne sprawy. więc musi przeprowadzić badanie w taki sposób. kontrolować jego wpływ na Y. ukazuje nowe mo liwości patrzenia na jakieś zagadnienia". W badaniach szkolnych dobór uczniów uzdolnionych do grupy eksperymentalnej „ułatwi" potwierdzenie hipotezy mówiącej o większej skuteczno ści nowego programu nauczania. Wszystkie badania. Takie pomiary. podlegają wpływom tego czynnika. z pomiarem opinii i po staw za pomocą kwestionariuszy i skal postaw czy te z pomiarem wiadomości za pomocą standaryzowanych testów wiadomości. zachęca do myślenia o rzeczach. Poniewa badacz. „Odwracając" grupy. o których dotąd być mo e nawet nie myśleli. jak czas reakcji RT czy reakcja skórno-galwaniczna GSR nie mają wpływu na to. które nie są prowadzone wg planów zakła dających randomizację (a więc wg planów qE).z efektami postępowania eksperymentalnego. Nie wchodzą te w inter akcję ze zmienną X. s. pomiary te nie uwra liwiają osób badanych. Skali Inteligencji WAIS-R.

Regresja statystyczna (ang. 1995. mortality). zbli ając się do średniej wartości II całej populacji. i liczebność próby ulegnie zmniejszeniu. podda316 . jak np. Je eli z grupy eksperymentalnej. ze zwiększeniem doświadczenia (większa wprawa) osób stosujących te narzędzia. której podlegają ilorazy inteligencji dzieci wzglę dem ilorazów inteligencji ich rodziców: „Zgodnie z tą regułą. kwestionariusze osobowości: MMPI. Zmiany te obejmują okres dzielący pretest Y od posttestu Y.. Utrata osób badanych (ang. Mo na jednak zminimalizować jego wpływ poprzez przeprowadzenie z osobami. e najlepszą prognozą dla dziecka jest liczba mieszcząca się w przedziale między średnią II jego rodziców a średnią po pulacji wynoszącą 100" (Seligman D. W obu wypadkach mo na powiedzieć. s. które zostały rozdzielone do grup porównawczych z uwagi na swe skrajnie niskie/wysokie wyniki uzyskane w preteście Y mo na się spodzie wać. intensywnego treningu — na wzór opisanego w rozdz. Niestety nie da się uniknąć (mo e z wy łączeniem starannie wy standaryzowanych testów psychologicznych. ale na skutek zadziałania czynnika regresji statystycznej. w postteście Y. dziecko rodziców o inteligencji wy szej ni przeciętna będzie najprawdopodobniej miało II trochę ni szy od nich. Objaśnijmy do na przykła dzie zjawiska regresji do średniej. zmianą osób dokonujących pomiarów za pomocą owych narzędzi itp. kwestionarusz temperamentu FCZ-KT Strelaua i Zawadzkie go) wpływu czynnika nabywania wprawy z badania na badanie. WAIS-R. Instrumentacja (ang. STAI. procedury ich stosowania i obli czania wyników (w mniejszym stopniu dotyczy to testów psychologicznych. to nale y liczyć się z tym. 101). iloraz inteligencji dziecka «ulega regresji». Zjawisko regresji staty stycznej związane jest z tendencją do podwy szania. osoby manifestujące skrajnie ni skie/wysokie nasilenie postaw). Wyniki mają tendencję do uśredniania się. 16 PF. treningu sędziów kompetentnych. Rada dla badacza: nie nale y prowadzić badań na osobach o skrajnie niskich/wysokich wynikach w preteście Y (np. okres jednego roku szkolnego). 6. Oczywiście nale y skrupulatnie przestrzegać standaryzacji warunków sto sowania pretestu Y oraz posttestu Y. e przynajmniej niektóre z tych osób podwy szą/obni ą wyniki posttestu Y nie na skutek zastosowanej przez badacza manipulacji eksperymentalnej. Je eli eksperyment prowadzony jest przez dłu szy czas (np. test Matryc Ravena. uczniowie „dwójkowi" czy „szóstkowi". skale inteligencji: WISC-R. ale jednak cały czas ni szy od 100. wówczas ich dziecko miałoby II wy szy ni oni. skrajnie ni skich i obni ania skrajnie wysokich wyników uzyskanych przez osoby badane w preteście Y. co z kolei mo e doprowa dzić do przeszacowania wielkości tego ostatniego. Innymi słowy. W przypadku badań prowa dzonych na osobach. 14. Wpływ tego czynnika związany jest z ró norakimi zmianami narzędzi pomiarowych. rzecz jasna. ale cały czas wy szy od równej 100 średniej dla populacji. które będą do konywać pomiarów. Gdyby poziom inteligencji rodziców był ni szy od przeciętnego. instrumentatioń). 7.5. statistical regression). któ rych istotą jest standaryzacja warunków ich stosowania — o ile. Nie nale y dokonywać zmian osób kodujących wyniki w pierwszym i drugim badaniu. Efekt regresji statystycznej mo e nało yć się na efekt postępowania eksperymentalnego. badacz nie złamie konwencji psychometrycznej).

czy nawet województwach. ubędą osoby. Przenikanie informacji związanych z postępowaniem eksperymentalnym Z grupy do grupy. kolejno. to informacje o nich będą zapewne przenikać do osób.. na przykład. Znowu. historią. Niemo ność fizycznego odseparowania grup. Je eli. jak w pkt. dojrzewaniem i instrumentacją. w świetle których badacz przyjmie lub odrzuci hipotezę badawczą. czynnik ten dotyczy przede wszystkim badań prowadzonych w warunkach naturalnych. eksperymentach terenowych.nej intensywnemu oddziaływaniu eksperymentalnemu. który wchodzi w inter akcję z. 9. diffusion OT imitation of treatment). w której prowadzony jest „eksperyment pedagogiczny") osoby uzyskujące słabe oceny (np. Je eli w sąsiadujących ze sobą gminach. albo imitowanie postępowania eksperymentalnego (ang. będzie zawy ona. wyrów nanie ich traktowania (ang. 8. które mogłyby uzyskać w postteście Y wyniki bardzo się ró niące od wyników pretestu Y. w szeroko zakrojonych badaniach terenowych. to średni wynik pomiaru końcowego zmiennej Y w porównaniu ze średnim wynikiem pretestu będzie w jakimś stopniu zani ony. badania typu laboratoryjnego. Przy du ych ubytkach osób o skrajnie niskich/wysokich wynikach pretestu Y mo e dojść do znaczących zafalszowań końcowych rezultatów. prowadzonych w warunkach naturalnych. ocze kuje od nich badacz. gdy ubędą z grupy eksperymentalnej (np. Interakcja selekcji z (ang. zatarciu (lub pomniejszeniu) mogą ulec ró nice (zaplanowane przez badacza!) między obiema grupami. od siebie i — tym samym — umo liwienie osobom z grupy eksperymentalnej nawiązania kontaktów z osobami z grupy kontrolnej (i na odwrót) mo e być niepo ądanym źródłem dodatkowej wariancji zmiennej Y. porównywać skuteczność ró nych akcji profilaktycznych (odnośnie palenia papierosów czy u ywania narkotyków). do których nie są one (zgodnie z planem badania) adresowane. grupa ekspery317 . W konsekwencji owej nie chcianej przez badacza komunikacji osób z obu grup. Podobne efekty interakcyjne wystąpić mo gą w przypadku dwóch pozostałych czynników — historii i instrumentacji. to będzie to miało wpływ na średni wynik posttestu Y\ w konsekwencji tego pomyślnego dla hipotezy badawczej biegu zdarzeń ró nica między średnimi wynikami posttestu w grupach. ekspery mentalnej i kontrolnej. które — w intencji badacza — mają laczyć zmienność zmiennej Y. jednego roku) mo e być źródłem ró nicy wzrostu wyni ków w posttestach zmiennej zale nej Y. Osoby z jednej grupy mogą uczyć się „prawidłowego" zachowania się. eksperymentalnej i kontrolnej. (8-b) dojrzewaniem. W tym przypadku mamy do czynienia z nie korzystnym zbiegnięciem się wpływów czynnika selekcji. (8-c) instrumentacją. Dobór dzieci o zró nico wanym tempie rozwoju umysłowego do grup porównawczych i prowadzenie badań przez dłu szy okres (np. wolne są od tego typu zakłóceń. klasy szkolnej. w których mamy mo liwość izolowania osób. w których mo emy. do których kierowane są ró ne instrukcje oraz oddziaływajnia eksperymentalne. prowadzimy badania nad konkurencyjnymi programami społecznymi. interactions with selection): (8-a) historią. Ten czynnik mo e być szczególnie trudny do tontrolowania w tzw. 10. compensatory eąualization of treatments). programowe zró nicowanie grup porównawczych. Kompensujące. ich zdaniem. 9. Podobnie. uczniowie „dwójkowi"). Oczywiście. którego.

Trafność zewnętrzna i czynniki ją zakłócające Trafność zewnętrzna planu eksperymentalnego (czy planu quasi-eksperymentalnego) związana jest z pytaniem o zakres wniosków. mogą demonstrować swoją nie chęć wobec eksperymentatora i zachowywać się specjalnie gorzej. „lepsze" traktowanie. które badacz sformułował na 318 . Je eli postę powanie eksperymentalne postrzegane jest jako atrakcyjne i wyró niające osoby z grupy eksperymentalnej. to społeczność lokalna mo e nie zaaprobować owej „dyskryminacji" osób nie objętych „specjalnym" programem adresowanym jedynie do członków grupy eksperymentalnej i będzie podejmować inicjatywy mające na celu zniesienie ró nic międzygrupowych. a więc w badaniach prowadzonych w warunkach tere nowych. za sprawą eksperymentatora (tak to postrzegają osoby z grupy kontrolnej!). rzecz jasna. a nie laboratoryjnych. wprowadzonych przez eksperymentatora. 12. to mo e to wywołać u osób z grupy kontrolnej zacho wania rywalizacyjne (nie muszę. jak osoby z grupy eksperymentalnej i te zasługują na takie. e są one równie dobre. Obra anie się osób badanych. Przejdźmy teraz do omówienia drugiego rodzaju trafności — trafności zewnętrznej oraz czynników ją zakłócających. compensatory rivałry by respondents receiving less desirable treałments).2. Kompensowanie mniej po ądanych warunków i spowodowane nim rywalizacyjne zachowanie się osób badanych (ang. poni ej swoich mo liwości. 4. zmniejszone będą (a w skrajnym wypadku nawet zniesione) ró nice między grupami — eksperymentalną i kontrolną. dodawać. które znalazły się w „gorszych" — w po równaniu z grupą eksperymentalną — warunkach. których celem jest pokazanie badaczowi. e nie są one po ądane z punktu widzenia eksperymentatora). gdy budzą szczególne zainteresowanie społeczne. Osoby z grupy kontrolnej. jeśli chodzi o krótką charakterystykę czynników zakłócających trafność wewnętrzną planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego. resentful demoralization of respondents receiving less desirable treatments). Takie zachowanie się osób z grupy kontrolnej powiększy ró nice dzielące grupę eksperymentalną i kontrolną i będzie stwarzało korzystniejsze warunki akceptowania hipotezy badawczej (przeszacowanie wielko ści efektu eksperymentalnego). które dostępne są. specjalny program wsparcia społecznego obejmujący dzieci pochodzące ze środowisk kulturowo zaniedbanych). gdy nie ma mo ności zablokowania informacji o grupie eksperymentalnej dociera jących do grupy kontrolnej. osobom z grupy eksperymentalnej. 11. jest to reakcja na pozbawienie ich po ądanych wartości.mentalna potraktowana została przez badacza w sposób postrzegany przez społeczność jako „wyró niający" jej członków (np. Efekt działania tego czynnika wystąpi wówczas. które znalazły się w mniej po ądanych warunkach (ang. W efekcie. Tak e i ten czynnik występuje w badaniach prowadzonych w warunkach naturalnych — zwłaszcza gdy prowadzone są one na „scenie społecznej". Tyle.

. czy te mogą być potraktowane jedynie jako podstawa do sporządzenia psychologicznego portretu osób z przebadanych grup — eksperymentalnej i kontrolnej. Prowadząc badanie w laboratorium imitującym. na której przeprowadzone było badanie empiryczne. Trochę to przypomina Aronsonowskie (por. Czytelnik wie ju . Po pierwsze. e badanie na stosunkowo mało licznych grupach nie jest prowadzone po to. to nie tylko problem reprezentatywności próby. pkt. Mówiąc inaczej. nie powinny odbiegać od tych. je eli wyniki eksperymentu mają być przeniesione poza laboratorium. To zachowanie wcale nie musi być takie samo | {i na ogół nie jest) w przypadku osób. badacz musi się zastanowić nad tym. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest posłu enie się próbą losową. klasę szkolną i uzyskując jakieś wyniki. I jeszcze jedno. w jakich będzie — ju poza laboratorium — stosowany dany program terapeutyczny. Warunki. Po drugie. dotyczy ona zakresu generalizacji (uogólniania) tych wniosków. zgraniem roli osoby badanej. i które mo na traktować jako typowe dla tej zbiorowości. w których sprawdzano skuteczność jakiejś manipulacji eksperymentalnej. np. Przeanalizujmy teraz warunki od których zale y trafność zewnętrzna planu E czy qE. testami. doświadczenie eksperymentalne osób badanych nie powinno mieć adnego wpływu na wielkość stwierdzanego przez badacza efektu eksperymentalnego lani na jego kierunek). problem trafności zewnętrznej. nowego programu terapeutycznego czy nowego programu reklamowego. Inaczej mówiąc. 2. w której ławkach siedzieć będą . rozmową) nabywają nowego doświadczenia związanego z uczestniczeniem w badaniach naukowych. To zaś mo e mieć wpływ na sposób ich zachowania się w sytuacji eksperymentalnej. obserwacją. jest to problem typowości warunków badania dla warunków pozaeksperymentalnych. Niestety wiele badań prowadzonych przez psychologów. które nie będą miały adnego kontaktu ani z badaczem. albo — je eli losowy dobór próby przekracza mo liwości ekonomiczne i techniczne badacza — próbą kwotową. które z przeprowadzonymi przez badacza badaniami nie miały nic wspólnego. aby dowiedzieć się „czegoś" o specyfice psychologicznej tych grup.5) pojęcie realizmu yciowego. na przykład. w których przeprowadzono badanie. na które będą uogólniane wyniki przeprowadzonego badania. czy uzyskane wyniki mogą być podstawą do formułowania uogólnień na większą zbiorowość osób. Osoby. na całą populację. Mówiąc krótko. na ile mo liwe będzie uzyskanie takich samych (czy maksymalnie zbli onych) wyników gdy — na podstawie opublikowanych przez niego rezultatów badawczych — „prawdziwy" nauczyciel będzie prowadził lekcje w „prawdziwej" klasie szkolnej. edukacyjny czy reklamowy wobec osób. pedagogów czy socjologów nie jest wolnych od owych wpływów ograniczających — niekiedy drastycznie — zakres formułowanych przez badacza wniosków. ale to tak e problem reprezentatywności warunków.wylosowani przez ycie uczniowie". badacz chce (i powinien) wiedzieć. ale po to. ani ze stosowanym przez niego instrumentarium. z której te osoby zostały wyłonione.podstawie wyników uzyskanych z badania eksperymentalnego. wobec których badacz stosuje określone pomiary (posługując się aparaturą. w du ych badaniach eksperymentalnych prowadzonych w wa319 . aby dowiedzieć się czegoś o specyfice całej zbiorowości (populacji).

ni populację. Po pierwsze. które nie będą — w warunkach „ yciowych" — przed wprowadzaniem określonego postępowania. Campbell. poddawane pretestom F? Wyobraźmy sobie następującą sytuację. e sposób prowadzenia programów oraz oceny ich skuteczności będą się ró niły od tych. Do czynników zakłócających trafność zewnętrzną planu eksperymentalnego czy planu quasi-eksperymentalnego nale ą (Cook. 73-74): 1. Ich kompetencje będą zapewne wy sze od kompetencji „zwykłych" terapeutów czy nauczycieli. wzorowanego na postępowaniu eksperymentalnym. w którym osadzone było badanie. i zagro enie uderzeniem prądem elektrycznym (jak w badaniach Miłgrama) o ró nym napięciu będzie wywoływało u osób badanych proporcjonalne do napięcia prądu natę enie lęku. e nie. których zadaniem jest prowadzenie pomiarów. na której prowadzone były badania mo e cechować inne doświadczenie historyczne. by ró niły się stopniem natęenia lęku. które będą stosowane w praktyce. zabiegów terapeutycznych czy lekcji w eksperymentalnych klasach szkolnych). i odmienne instrukcje słowne udzielane osobom badanym będą wywoływały lęk o ró nym natę eniu. na którą będą uogólniane wyniki tego badania. 1979. mo na przyjąć. ocenianie skuteczności postępowania eksperymentalnego (sędziowie kompetentni) czy prowadzenie zabiegów eksperymentalnych (np. Zwłaszcza badania świadomości społecznej są wra liwe na tego typu zmiany. Rodzi się zaraz pytanie: czy trzy. mo na zało yć. Niełatwo na nie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. STAI) przeznaczonym do pomiaru lęku.runkach naturalnych badacz korzysta z pomocy wielu współpracowników. Mo na ją przeprowadzić na trzy sposoby. Osoby te są specjalnie przygotowane do pełnienia wyznaczonych im przez scenariusz badania ról. Interakcja selekcji z postępowaniem eksperymentalnym (ang. Mo e ulec zmianie cały kontekst historyczny. z trafnością zewnętrzną związany jest te problem czasu. Między czasem. przy czym ka dej wartości tej zmiennej odpowiadałaby pewna liczba punktów uzyskana przez nie w teście psychologicznym (np. Próbę. Nierespektowanie zasady randomizacji doprowadzić mo320 . s. w której badacz przystępuje do operacjonalizacji zmiennej „lęk". Który z wy ej przedstawionych sposobów operacjonalizacji jest najlepszy? Czy przedstawione sposoby są w ogóle poprawne? Czy istnieje jakiś inny sposób i dopiero on jest poprawny? Jak widać są to trudne pytania. interaction of selection and treatment). mo na dobrać osoby tak. w którym dokonano generalizacji wyników z tego badania oraz ich ewentualnej aplikacji mo e występować długa przerwa. Po czwarte. o trafności zewnętrznej traktuje te następujące pytanie: czy uzyskiwane przez badacza wartości zmiennych zoperacjonalizowanych (z uwagi na określone narzędzie pomiarowe) nie zniekształcają rzeczywistych wartości zmiennych przysługujących osobom z populacji. wy ej przedstawione metody operacjonalizacji zmiennej „lęk" są równowa ne? Psycholog-specjalista od problematyki osobowości i ró nic indywidualnych odpowie. Ten problem pociąga za sobą kolejne pytania. w którym badacz przeprowadził badanie. Zwłaszcza trzeci sposób wyraźnie odstaje od pozostałych. Po trzecie. w którym przeprowadzono badanie i czasem. Wreszcie po trzecie. Po drugie. Zatem nale y się spodziewać.

to mogłoby się okazać. szkołach eksperymentalnych stale współpracu jących z opiekującymi się nimi uniwersytetami (na ogół pracują w takich szko łach lepiej przygotowani profesjonalnie nauczyciele. w tzw. poprzedzonych przeprowadzeniem prete stu Y. 1984). jak sądzę. Interakcja pretestu Y z postępowaniem eksperymentalnym (ang. Z kolei w grupie kontrolnej znajdą się osoby znacząco mniej podatne na postępowanie eksperymentalne ni populacja. skal postaw) uwra liwia osoby badane. jak psychologia. a w igiej (kontrolnej) poziom inteligencji dzieci był ni szy od przeciętnej w populacji. Badania prowadzone w „cieplarnianych" wa runkach. warto wyraźnie wyodrębnić. prowadzenie badań w uczelnianych klinikach psychiatrycznych mo e dać rezultaty inne od tych. który. Podobnie. Przykładowo. Wiele stosowanych w naukach behawioralnych narzę dzi pomiarowych (w szczególności testów inteligencji. Stanley. e z niej pochodzi badana próba. wyró nionym w innych opracowaniach (por. Prowadzenie badań w okresie historycznym szczególnie brzemiennym w wydarzenia absorbujące osoby badane (np. które uzyskać mo na gdy badania prowadzone są w du ych. prowincjonalnych szpitalach psychiatrycznych. Rosnow. o której zakładamy. interaction ofpretesting and treatment). 1967. socjologia czy pedagogika jest: 4. na przykład. Są to osoby „inaczej" podatne na oddziaływanie zmiennej X. Campbell. które zostały poddane pretestowi Y. które — mo na spodziewać się tego — będą obcią one. zwłaszcza gdy się rozwa a praktykę badawczą takich nauk. testów wiadomości. Populacja. szkoły są lepiej wyposa one. Gdyby powtórzyć ta kie badanie w innych. Interakcja warunków badania z postępowaniem eksperymentalnym (ang. nowa metoda nauczania mo e dać bardzo dobre rezultaty w jednej grupie. e w grupie eksperymentalnej znajdą się osoby bardziej podatne na postępowanie eksperymentalne ni w populacji. 2. 3. interaction of history and treatment). która nie będzie podlegała testo321 . na którą badacz będzie chciał uogól nić wnioski z badania. ni osoby. e wyniki uzyskane z końcowego badania grupy osób poddanych pre testowi Y będą niereprezentacyjne dla populacji. a i uczniowie ró nią się od uczniów z typowych szkół) dadzą wyniki. oczywiście nie będzie poddawana pretestowi Y przed zasto sowaniem wobec niej określonych zabiegów opartych na wynikach wcześniej prze prowadzonych badań eksperymentalnych. „spokojniejszych" warunkach historycznych. Rosenthal. Wystąpi wówczas efekt interakcji selekcji osób do obu grup porównawczych ze zmienną X.e do tego. W rezultacie wystąpienia efektu interakcji pretestu Y ze zmienną X mo e okazać się. a w drugiej nie. tj. które nie są (nie będą) poddawane procedurze pretestu Y. interaction of setting and treatment). Wa nym czynnikiem zakłócającym trafność zewnętrzną planu eksperymentalnego. gdy w pierwszej (eksperymentalnej) były dzieci o wysokim poziomie inteligencji. e wyniki tego drugiego badania nie pokrywają się z wynikami po przednimi. na którą badacz ma zamiar uogólnić wnioski z badania. Interakcja historii z postępowaniem eksperymentalnym (ang. w okresie transfor macji ustrojowej) mo e „sprzyjać" hipotezie badawczej.

W przypadku odmiany jedno-jednozmiennowej badacz posługuje się testami istotności ró nic — parametrycznymi (test t) i nieparametrycznymi (np. odpowiednio) — m. a z której pobrano próbę do badania. posttestów Y. analizuję paradoks pomiarowy występujący przy pomiarze zmian. pretestów Y czy posttestu Y z pretestem Y w ró nych kombinacjach grup porównawczych będą w jakiejś mierze obcią one realną rzetelnością narzędzi pomiarowych (np. Jednak e nie mo emy spodziewać się zmian o takiej samej wielkości w przypadku całej populacji. gdy badacz zechce ocenić wielkość efektu eksperymentalnego na podstawie tzw. 2. mo e przyczynić się do tego. wyników ró nicowych („posttest Y — pretest Y" ■— w grupie eksperymentalnej i kontrolnej. Posłu enie się jakimś testem statystycznym zakłada respektowanie określonych zało eń tworzących jego model statystyczny.). test chi-kwadrat czy test Wilcoxona). Nie będę tu więcej pisał na ten temat. niniejszego rozdziału oraz w rozdz. 11.in. 4.3. testów psychologicznych. mimo i dotychczas tego nie robiły. a w konsekwencji zmiany postaw będą głębsze. Pamiętać te nale y o tym. Na przykład. (zwłaszcza pkt. a opisany przez Overalla i Woodwarda (1975). 6. postępowań itp. zaczną analizować swoje zachowanie w stosunku do pewnych osób. W przypadku bardzo popularnego testu t są to: (a) zało enie o normalności rozkładu zmiennej Y w porównywanych populacjach oraz (b) zało enie o homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej Y w porównywanych populacjach. za pomocą których badacz określa początkowy i końcowy poziom zmiennej Y w porównywanych grupach — przed wprowadzeniem i po zakończeniu postępowania eksperymentalnego). Pogwałcenie przez badacza owych zało eń doprowadzić mo e do nietrafnych decyzji odnośnie testowanych hipotez. Problem ten zgłębiam w pracy: Brzeziński (1989b). jakie rodzą się. Tam te zwracam uwagę na problemy metodologiczne. gdy problemy związane ze stosowaniem testów statystycznych w badaniach eksperymentalnych omawiam w pkt. Z kolei plany eksperymentalne jedno-wielozmiennowe i wielo-wielozmiennowe oparte są na statystycznym modelu jednowymiarowej analizy wariancji (ANOVA) i wielowymiarowej analizy wariancji (MANOVA).-4.waniu. To uwra liwienie mo e zwiększyć podatność osób badanych na postępowanie eksperymentalne. która przecie — powtarzam — nie będzie poddana procedurze pretestu Y. samo badanie postaw przed wprowadzeniem postępowania eksperymentalnego.. Statystyczny kontekst trafności Trafność planu eksperymentalnego musi być te rozpatrywana w kontekście stosowanej przez badacza analizy statystycznej danych pozyskanych z przeprowadzonego badania. Zatem porównywane przez niego wyniki (zmiennej Y). e osoby badane zaczną zwracać uwagę na pewne obiekty w swoim otoczeniu. którego celem jest wywołanie ich zmian. 322 . e badacz dokonuje zabiegu operacjonalizacji zmiennych.

dwuwartościowe („0-1") i W tym punkcie przedstawię cztery najbardziej rozpowszechnione plany eksperymentalne (plany: 1. ma swoje uzasadnienie w teorii psychologicznej.)> (b) zdefiniowanie zmiennych oraz ich operacjonalizacja (por. w celu zinterpretowania uzyskanych w eksperymencie (trafność wewnętrzna!) wyników przed ich uogólnieniem (trafność zewnętrzna!) na daną populację i warunki „ yciowe". 1950) stanowi jedynie pustą atrapę. 5. gdy mo na je stworzyć przez pogwałcenie zało eń definicyjnych planu E (np. jak to ma miejsce w I planach jednogrupowych). pkt. 5. i 6. zmienna X przyjmuje dwie wartości — w grupie eksperymentalnej przyjmuje war323 . tego rozdziału).). Wyjście z określonej teorii psychologicznej (TBO).4.4.). i powrót do niej. Odmiany planów eksperymentalnych 5. pkt. nierespektowanie I zasady randomizacji czy nieuwzględnianie grupy kontrolnej. Eksperyment rozpatrywany poza kontekstem teorii (tak jak to chciał przed laty Skinner. (d) dobór próby z populacji oraz jej podział na grupy porównawcze (por. (c) wybór adekwatnego do hipotezy planu eksperymentalnego (por.. przesądza o naukowości podejmowanego przez badacza badania eksperymentalnego. 3. chyba. gdy formułował słynne pytanie: „Czy teorie uczenia się są niezbędne?" i odpowiadał na nie przecząco — por. e przestaniemy traktować psychologię jako naukę empiryczną. Odniesienie do teorii To wszystko co badacz przeprowadził przygotowując dane badanie eksperymentalne.1.).. je eli wpierw objaśnię oznaczenia. Wygodnie będzie. a więc: (a) sformułowanie hipotezy badawczej (por. Skinner B. rozdz. Nie będę tu natomiast omawiał planów qE. X — zmienna niezale na-główna (inaczej: postępowanie eksperymentalne).) oraz dwa mniej typowe. w którym omówiona została struktura świadomości metodologicznej badacza oraz zwrócić — jeszcze raz! — uwagę na podstawowy jej element TBO (Teoria badanego obiektu). która stanowi rację dla zaplanowanego i przeprowadzonego przez badacza badania eksperymentalnego.—4.. które mają zobrazować Czytelnikowi mo liwości konstruowania nowych planów w zale ności od konkretnych poj trzeb (plany: 5. które wystąpią przy prezentacji poszczególnych planów. Plany jedno-jednozmiennowe.F. 3. rozdz. Poza teorią psychologiczną nie ma eksperymentu psychologicznego. Czytelnik zechce wrócić do rozdz. 7. 9. 8. rozdz.

z którą ta pierwsza jest porównywana. 324 . czasami osobom z grupy kontrolnej podaje się tzw. je eli osoby z grupy eksperymentalnej otrzymują jakiś lek. albo wyniki pierwszej grupy przewy szają wyniki grupy drugiej (np. Yik nale y odczytać jako: „pomiar końcowy zmiennej Y w grupie pierwszej". (c) warunki potwierdzenia hipotezy badawczej. wy szy wynik w teście wiadomości z matematyki. Yp — pomiar początkowy zmiennej zale nej Y (inaczej: pretest Y). które badacz musi wykonać. ni szy wynik w kwestionariuszu lęku STAI). tzn. Yi p nale y odczytać jako: „pomiar początkowy zmiennej Y w grupie drugiej". albo ni sza — w zale ności od „kierunku" ró nicy) od przeciętnej wartości zmiennej zale nej w drugiej grupie. to osoby z grupy kontrolnej otrzymują „coś". obok symbolu p będzie występowało te oznaczenie grupy. R — randomizacja czyli losowe rozdzielenie osób badanych do grup porównawczych. albo wy sza. ~X — zmienna niezale na-główna przyjmuje. (b) przebieg badania — kolejne kroki. Yk — pomiar końcowy zmiennej zale nej Y (inaczej: posttest Y). > — w przypadku hipotez kierunkowych (jednostronnych — prawostronnych czy lewostronnych) przeciętna wartość zmiennej zale nej w danej grupie powinna być „lepsza" (tzn. osoby z tej grupy nie są poddane jej wpływowi). ale nie zawiera adnych substancji aktywnych chemicznie (idzie o to. np. albo są od wyników drugiej grupy ni sze (np. np. Poszczególne plany omawiane będą wg tego samego porządku: (a) graficzny schemat planu. Y — zmienna zale na. aby wyeliminować. (d) kontrola czynników zakłócających trafność wewnętrzną i zewnętrzną planu. je eli badacz testuje hipotezy bezkierunkowe (dwustronne). jako potencjalne źródło wyjaśnienia zaobserwowanej zmienności Y. to powinien wykazać jedynie. ni szy wynik w kwestionariuszu objawów depresyjnych BDI. wartość „0" (nie oddziałuje ona na zmienną Y. e porównywane grupy ró nią się (znak „>" nale y zastąpić znakiem „*"). „lepsza". czyli np. placebo.tość „1" (po prostu oddziałuje na zmienną Y. wy szy iloraz inteligencji w skali inteligencji WAIS-R). co łudząco przypomina ten lek. zarówno samą czynność podawania leku. czyli pomiar zmiennej zale nej Y przeprowadzony po zakończeniu badania — po wprowadzeniu do grupy eksperymentalnej zmiennej X (postępowania eksperymentalnego). (e) zastosowania planu. jak i świadomość jego otrzymywania czy wiarę w jego skuteczność). osoby badane są poddane jej wpływowi). to jedynie przeprowadza pretest Y w tym samym czasie co w grupie eksperymentalnej). czyli pomiar zmiennej Y przeprowadzony na początku badania — przed wprowadzeniem postępowania eksperymentalnego do grupy eksperymentalnej oraz przed wprowadzeniem placebo do grupy kontrolnej (je eli badacz nie przewiduje wprowadzania placebo do grupy kontrolnej. w grupie kontrolnej. obok symbolu k będzie występowało te oznaczenie grupy.

Ylp. to hipoteza badawcza znalazłaby się w korzystniejszej sytuacji testowej. i 2. Plan z grupą kontrolną. bez wspomagania psychoterapeutycznego). Trzeci — przeprowadzenie posttestu Y w obu grupach. e absurdalne jest zało enie. i O. klasa szkolna nauczana wg tradycyjnego programu nauczania czy pacjenci leczeni tylko farmakologicznie. z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej (a) Plan 1. Gdyby tak nie było. (ekspe rymentalnej) zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) oraz pozostawienie w warunkach nie zmienionych (lub podanie placebo) grupy 2. i grupy powinny „startować" z tego samego poziomu zmiennej Y. powinno się wykazać. (kontrolnej). gdy w takiej sytuacji oba wyniki (£>i > D2 oraz Di < D2) uznane byłyby przez badacza za równie „do325 . i : — Spełniony jest warunek wstępny. bez czego nie mo na przejść do dalszych analiz: V — V Warunek wstępny mówi. warunek potwierdzenia hipotezy badawczej najlepiej wyrazić w postaci następującego porównania: D\ > D2. modyfikacji zachowania itp. gdzie: Dx = Ylk . D2 = Y^ . Pierwszy — przepro wadzenie pretestu Y w grupie 1. i w grupie kontrolnej te powinny wystąpić zmiany w danym kierunku (np. Plan 1. z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej (b) Badanie wg tego planu przebiega w trzech etapach. Zauwa my. Drugi — wprowadzenie do grupy 1. — Spełnione są następujące warunki potwierdzenia hipotezy. — z grupą kontrolną. (c) Aby potwierdzić hipotezę badawczą. i : W przypadku sprawdzania hipotez mówiących o względnej efektywności (naKzania. je eli nie zakładamy.1.1. to powinniśmy dodatkowo oczekiwać. to trudno byłoby — po zakończeniu całego badania — ocenić wielkość rzeczywistego (czystego) przyrostu lub obni enia wartości zmiennej Y wskutek oddziaływania na nią zmiennej X.5.Y2p. Końcowe porównanie wartości zmiennej Y w obu grupach byłoby przeszacowane (na „korzyść" hipotezy badawczej).) dwóch ró nych programów oddziaływania. Je eli wyjściowy poziom zmiennej Y w grupie eksperymentalnej byłby wy szy od wyjściowego poziomu tej zmiennej w grupie kontrolnej (i byłoby to zgodne z kierunkiem ró nicy zakładanym w hipotezie). terapii. * D 2 .

1. nie kontrolowanym przez badacza źródłem wariancji zmiennej Y. zakłó cającej trafność zewnętrzną. — z grupą kontrolną. i oka e się ona co najmniej równie dobra co metoda tradycyjna. e zastosowana przez niego metoda pomiaru zmiennej Y (jak np. po przeło eniu na język praktyki oznaczałoby. np. bez pomiaru początkowego zmiennej zale nej (a) Plan 2.2. (c) Hipoteza badawcza mo e być uznana za potwierdzoną. „^") do kierunku ró nicy. i nowa metoda mo e być albo „lepsza" od tradycyjnej (przyjęcie takiego zało enia teoretycznego i praktycznego czyni zasadnym całe badanie). i badacz musi dostosować warunki potwierdzenia hipotezy („<". Plan 2. (e) Jest to podstawowy plan E i — jak się Czytelnik przekona — wchodzi on w skład bardziej rozbudowanych planów. Zawodzi on w przypadku posługiwania się przez badacza metodami. test wiadomości) mo e uwra liwić osoby badane. Grupa kontrolna pozostaje w tym czasie w nie zmienionych warunkach. lub jego braku. skala postaw.bre". które wprowadzają tzw. W drugim etapie badacz przeprowadza w obu grupach posttest Y. Wa ne jest to. „>". Je eli badacz podejrzewa. albo „gorsza" (!) od niej (czego raczej trudno oczekiwać od sensownie myślącego badacza. je eli: 2ł Ylt> Y (d) Problem uwra liwiającego wpływu na osoby badane pretestu Y został rozwiązany w najprostszy z mo liwych sposobów — został on przez badacza wyeli326 . albo otrzymuje placebo. gdy zakłada on. zało onego w hipotezie badawczej. zrezygnować z tego planu — najlepiej na rzecz planu 4. e kontrolowane są wszystkie czynniki zakłócające trafność — z wyjątkiem interakcji pretestu Y z postępowaniem eksperymentalnym X. jak i posttestu Y sprawia. bez pomiaru początkowego zmiennej zale nej (b) Badanie przeprowadzone wg tego planu przebiega w dwóch etapach. Plan z grupą kontrolną. 5. bezwzględnie. To zaś. W pierwszym badacz wprowadza do grupy eksperymentalnej zmienną X. efekt pretestu i są dodatkowym. nie tylko w kontekście tego planu. w najgorszym przypadku. planu 4. oczywiście trudno taki wynik uznać za sukces badacza). W przeciwnym przypadku będzie się stosowało kryteria bezkierunkowe („^") wobec hipotez de facto kierunkowych („>'\ „<")■ (d) Randomizacja i przeprowadzenie w obu grupach zarówno pretestu Y. to powinien.

ni przyjęte w planie 2. albo spadku wartości zmiennej 10 jaka została wywołana zamierzonym postępowaniem eksperymentalnym (takie właśnie postępowanie badawcze zalecane jest w badaniach ewaluacyjnych — por.: Schemat ewaluacji. (eksperymen talnej). Trafność wewnętrzna tego planu jest za chwiana przez wpływ czynnika dojrzewania i historii. (kontrolnej). 5. Dlatego te . gdy działanie eksperymen talne nakierowane jest na całą zbiorowość (np. aby móc — po zakończeniu badania — poznać wielkość zmiany (przyrostu. Hawkins. Plan ten — w wersji qE (nierespektowanie zasady randomizacji) bywa wykorzystywany w bada niach edukacyjnych — „. Inne czynniki zakłócające trafność planu są kontrolowane. rozdz. Pier wszy sprowadza się do przeprowadzenia pretestu Y w grupie 2. (e) Plan ten mo e być stosowany wówczas. Wreszcie trzeci krok polega na wykonaniu posttestu Y w grupie 1. (e) Plan stosowany jest jako prosty sposób na wyeliminowanie efektu pretestu. musi być czasem stosowany. jak i grupy kon trolnej — oraz na przeprowadzenie. (kontrolnej) w nie zmienionych warunkach lub podaniu jej placebo. nie kontrolowanych metodą ustalania stałego ich poziomu w obu grupach. Nederhood. 1994. — z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej w ró nych grupach (a) (b) Badanie według tego planu przebiega w trzech kolejnych krokach.. Drugi polega na wprowadzeniu do grupy 1. nie traktowałbym tego planu jako najlepszej metody radzenia sobie z uwra liwiającym wpływem pretestu Y. Ponadto dość często chcielibyśmy poznać wyjściowy poziom zmiennej f. 4.minowany. szkoła lub kilka szkół) i jego re327 . je eli: Ytk > *V (d) Plan ten stanowi inne. badacz mo e nie uzyskać równomiernego rozło enia wszystkich zmiennych. Randomizacja zapewnia kon trolę czynnika selekcji. gdy okoliczności nie pozwalają | na równoległą obserwację — zarówno grupy eksperymentalnej. 39-56). rozwiązanie problemu uwra liwiającego wpływu pretestu Y. Plan 3. Randomizacja pozwala zakładać. (eksperymentalnej) zmiennej X oraz pozosta wieniu grupy 2.. s.. i grupa eksperymentalna i kontrolna rzeczywiście „startują" z tego samego poziomu zmiennej Y. na tej podstawie.1. (c) Hipotezę mo na uznać za potwierdzoną. posttestu Y.3. Je eli jednak grupy te są mało liczne.

zwłaszcza: Walton. 1970).Y 2p. 1984. i planu 2. Janowski. Solomona (b) Czterogrupowy plan zaproponowany przez Solomona (1949. i 3. Badanie wg tego planu przebiega w trzech etapach. która mu przysporzyła takiej popularności w środowisku psychologów. kończący badanie. Berger. Rosenthal. Jego główną zaletą. — czterogrupowy. 328 gdzie: Y lk . socjologów. s. 1967.) pozostawia bez zmian lub wprowadza do nich placebo. Rosnow. Plan ten. Huck. tj. Etap trzeci. Brzeziński. Stanley. psychiatrów i pedagogów jest mo liwość kontrolowania efektu pretestu bez rezygnowania z przeprowadzenia pomiaru początkowego zmiennej Y. Braver t 1988. Pierwszy etap. a zwłaszcza statystyczna analiza danych empirycz nych uzyskanych z badania przeprowadzanego zgodnie z jego wymaganiami. Braver. Oliver. 1974. 1980. Braver. wymaga wykonania przez badacza posttestu Y w obu grupach eksperymentalnych (grupy: 1. 1974. to przeprowadzenie w pierwszej grupie eksperymentalnej (grupa 1. Helmstadter. 212-213). V* fti Ku Plan 4. W drugim etapie badacz wprowadza do obu grup eksperymentalnych (grupy: 1. Solomon. 5.1. Zacznijmy od pierwszego. Grupa 4. Jak nietrudno zauwa yć.). Y^ . .4.Y Xp . Sandler. 1973. a obie grupy kontrolne (grupy: 2. Dla uzyskania potwierdzenia hipotezy badawczej nale y przeprowadzić następujące porównania: D. Braver. (c) Analizę wyników w planie Solomona mo na przeprowadzić na dwa spo soby — elementarny i zaawansowany.) postępowanie eksperymentalne. Solomona (a) R R R R Yip X •~X X ■~x Y\k Y2k Grupa 1. Plan 4. Grupa 2. > D 2 . Grupa 3. 1988. planów „0-1" (por. Walton. plan Solomona składa się z dwóch planów do siebie „dodanych" — planu 1.) pretestu Y. Elementarna analiza wyników.) oraz w pierwszej grupie kontrolnej (grupa 2. i 4. był przez lata doskonalony (por. Plan czterogrupowy. Campbell. 1968) — stąd jego oryginalna nazwa: Solomon's four group design — traktowany jest przez wielu metodologów nauk behawi oralnych jako swoisty ideał w tej grupie planów eksperymentalnych. Lessac. 1989b).zultaty powinny przynieść widoczne skutki u wszystkich osób będących obiektem eksperymentu" (Janowski. i 3.

3. Huck. 1984. przeprowadzonych we wszystkich czterech grupach. CSS STATISTICA) sprawia. varn pretest. ale dostarczający znacznie więcej informacji sposób analizy danych zebranych zgodnie z planem Solomona. Dostępność dobrego i stosunkowo prostego w obsłudze oprogramowania statystycznego. Stachowski. 1989b) odwołuje się do tak zaawansowanych wielowymiarowych modeli statystycznych. 4. 1973. — Plan eksperymentu dwuczynnikowego KRG-pq (n > 1)1. pkt. (2) pretest Y („1" — występuje. socjologów i pedagogów (np. in. analiza kowariancji ANCOVA czy analiza regresji wielokrotnej MR. idz. zalecany przez wielu metodologów (por.kontrola efektu pretestu — wymagane jest aby: Je eli warunki eksperymentu zakładają. Tabela 12. „0" — nie występuje). e w grupie kontrolnej nie powinny wystąpić celowe zmiany. Ten sposób analizy. Berger. 1988.3. e badacz ma do czynienia z dwoma czynnikami. „0" — nie występuje). adresowanego m. Brzeziński. ka dym występującym na dwóch poziomach: (1) postępowanie eksperymentalne X („1" — występuje. jak analiza wariancji ANOVA. Brzeziński. Wyniki wprowadzamy do tabeli. 190221). 329 . takiej. to dodatkowo badacz musi wykazać. Zastosowanie znajdzie tu model dwuczynnikowej ANOVA w układzie grup )mpletnie zrandomizowanych (na ten temat por. 12. 4.. Braver. Tutaj ograniczę się jedynie do pokazania korzyści wnikających z zastosowania modelu ANOVA. Tabela wyników 2 x 2 przygotowana do przeprowadzenia analizy wariancji wyników z eksperymentu przeprowadzonego wg planu Solomona występuje pretest Y nie występuje pretest Y X yu Yu Y« ~x Wariancję Y mo na rozbić na wariancje cząstkowe (składowe): (a) wariancję wprowadzoną przez zmienną X (postępowanie eksperymental ne) — badacz zainteresowany jest jej maksymalizacją. SPSS PC+. jak lab. Oliver. Walton.3. do środowiska psychologów. Sandler. Braver. i badacz powinien przejść na ten bardziej zło ony. 1980. Analizę wariancji przeprowadza się na wynikach posttestów Y. rar^ (b) wariancję wprowadzoną przez pretest Y — badacz zainteresowany jest jej minimalizacją. i : Zaawansowana analiza wyników. W przyjętym statystycznym modelu opracowania danych zakłada się.

Przemna ając poszczególne wartości wariancji składowych przez 100% otrzymamy procentowe udziały poszczególnych wariancji cząstkowych w wariancji całkowitej Y. (b).. (c) i odjęciu otrzymanej sumy od 100% otrzymamy procentowy udział wariancji resztowej w wariancji całkowitej Y. 330 . 1969. (c) interakcji X z pretestem Y. 1989b). nad rozwojem (Lessac. ą — liczba poziomów zmiennej pretest Y (tu: 2). Dla pełnej trafności zewnętrznej wymaga się. I985b. 1989b): (p . Brzeziński. nad zmianą postaw i opinii (Lana.1) (MSX MSreszta) (a) vary]X (b) (c) n pą gdzie: p -— liczba poziomów zmiennej X (tu: 2). edukacyjnych (Janowski.wariancję wprowadzoną przez interakcję zmiennej X z pretestem Y — badacz zainteresowany jest jej minimalizacją. a zwłaszcza bardzo dolegliwego wpływu czynnika testowania. (e) Plan Solomona znajduje zastosowania szczególnie w badaniach: nad efek tywnością psychoterapii (Czabała i in. (b) pretestu Y. MS — średni kwadrat (wzięty z sumarycznej tabeli ANOVA). Za pomocą odpowiednich wskaźników (wyra onych procentowo) badacz mo e określić procentowy udział poszczególnych wariancji cząstkowych w wariancji całkowitej Y. 1969). varYiKS7Xa. podstawiamy za nią zero. (d) Plan Solomona pozwala na kontrolę wszystkich czynników zakłócających jego trafność wewnętrzną i zewnętrzną. wariancja resztowa) — badacz zainteresowany jest jej mi nimalizacją. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę — dla ilustracji mo liwości wykorzystaniaplanu Solomona w praktyce badawczej — przy problematyce oceny efektywności technik zmian postaw. nie kontrolowane przez badacza zmienne (tzw. Z mo liwych do wykorzystania proponuję następujące wskaźniki (Brzeziński. a wariancję cząstkową traktujemy jako zerową. Więcej informacji na temat zaawansowanej analizy danych uzyskanych z badania eksperymentalnego przeprowadzonego wg planu Solomona Czytelnik znajdzie w innej mojej pracy (Brzeziński. Po dodaniu do siebie wariancji (a). Solomon. W przypadku otrzymania ujemnej wartości danego wskaźnika. e grupy są równoliczne). vary\ xpretcsii (d) wariancję wprowadzoną przez inne. n — liczba osób w jednej grupie (zakłada się. 1974). aby istotna okazała się jedynie zmienna X (postępowanie eksperymentalne). 1989b). 1973). Zaś za pomocą testu F-ANOWA mo e on określić istotność: (a) zmiennej X.

(b) uwra liwiającym osoby badane wpływem na nie pretestu Y. badacz musi odpowiedzieć na pytanie: czy zaobserwowane efekty rzeczywiście są skutkiem zastosowania w stosunku do osób z grupy eksperymentalnej danej techniki zmian postaw? Mimo. Oczywiście. która pozwoliłaby na dokładne określenie stopnia wpływu wymienionych czynników na zmienną Y. Najbardziej optymalnym — z metodologicznego punktu widzenia — rozwiązaniem jest znalezienie takiej metodyki eksperymentalnej. gdyby je przeprowadzać wg planu 1. które stanowią źródło wariancji resztowej. 331 . gdy populacja nie będzie przecie . i w planie 1. Jest tak. Mamy prawo przypuszczać. co doprowadzić mo e do tego. Z drugiej strony. zmiennymi.Przy badaniu efektywności jakichkolwiek technik zmian postaw. postępowań itp. e zaczną analizować swoje zachowanie w stosunku do pewnych osób. W takiej sytuacji badawczej problem uwra liwienia osób badanych ma kapitalne znaczenie. Je eli nie potrafimy oddzielić zmian spowodowanych zastosowaniem określonej techniki zmian postaw od zmian wywołanych aktem pomiaru postaw. Cele te badacz mo e osiągnąć — jak Czytelnik bez trudu się domyślił — przez odwołanie się do planu Solomona i zastosowanie zaawansowanej analizy danych (ANOVA). po sprawdzeniu skuteczności danej techniki zmian postaw na określonej próbie (rzecz jasna. i dotychczas tego nie czyniły. e reprezentatywnej!) musimy odpowiedzieć na kolejne pytanie: czy po zastosowaniu danej techniki zmian postaw do dowolnych osób z interesującej badacza populacji nale y spodziewać się takich samych efektów. mimo. przed zastosowaniem określonej techniki zmian postaw. je eli chodzi o określenie rzeczywistego wpływu danej zmiennej niezale nej X (tu: techniki zmian postaw) na zmienną Y. nie kontrolowanymi przez badacza. testowana (nie będzie wobec niej stosowany pretest Y). e wstępny pomiar mo e zwrócić uwagę osób badanych na pewne obiekty w ich otoczeniu. oraz określenie „czystego" wpływu danej techniki zmian postaw na postawy osób badanych.. to jednak otwartą sprawą pozostaje problem reaktywności pretestu Y przeprowadzanego w obu grupach za pomocą jakiejś skali postaw. (d) innymi. (c) interakcją postępowania eksperymentalnego X z pretestem Y. to nie mo emy udzielić twierdzącej odpowiedzi na wy ej sformułowane pytanie. mo e być i tak. e pomiar początkowy Y wchodzi w interakcję z techniką zmian postaw — a tym samym zmiany postaw osób badanych mogą być tłumaczone: (a) zadziałaniem techniki zmian postaw (postępowanie eksperymentalne X). wpływ wa nych czynników zakłócających trafność wewnętrzną i zewnętrzną został wyeliminowany (z wyjątkiem jednego). e zaobserwowane zmiany postaw w badanej próbie mogły (chocia nie musiały) być rezultatem działania dwóch czynników: samej techniki zmian postaw i zastosowanego narzędzia pomiaru postaw (pretestu Y).. Mo e to równie doprowadzić do zmian postaw osób badanych. jak zaobserwowane w badanej próbie? Udzielając odpowiedzi na to pytanie musimy sobie zdawać sprawę z faktu.

5. gdy jesteśmy szczególnie zaintere sowani sprawdzeniem tego.6. (d) Kontrola czynników zakłócających trafność planu jest podobna jak w pla nie 3. z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej w ró nych grupach (a) R R R R Plan X X Yit X YĄp ~X Grupa 1. i 3. Odstępy czasu dzielące Y ip i Y 2p oraz Y^ i Y ik powinny być równe.5. czy obserwowana zmiana Y nie została. obejmuje dwie grupy kontrolne i jedną grupę eksperymentalną. (3) wprowadził postępowanie eksperymentalne do grupy I. z podwójnym pomiarem początkowym i jednym pomiarem końcowym zmiennej zale nej (b) Plan 5. Plan 6. Plan 5. — czterogrupowy. to: . (c) W celu potwierdzenia hipotezy badawczej badacz musi wykazać. który w tym planie jest poddany szczególnej kontroli. (eksperymentalna).1.) pozostawił w nie zmienionych warunkach lub wprowadził do nich placebo. znajduje zastosowanie w badaniach edukacyjnych. z podwojonym pomiarem początkowym i jednym pomiarem końcowym zmiennej zale nej (a) Plan 5. i : Je eli zaś między pomiarami Y nie zachodzi ta relacja. Grupa 4.. a obie grupy kontrolne (grupa 2. to nie mo na wykluczyć. a nie manipulacją eksperymentalną. Grupa 2. (e) Planem tym posługujemy się wówczas. 5.. (2) przeprowadził pretest Y w grupie 2. — z wyjątkiem czynnika dojrzewania. Badanie eksperymentalne przeprowadzone wg tego planu wymaga od badacza aby: (1) przeprowadził pretest Y w grupie 3. tak naprawdę. z pomiarem początkowym i końcowym zale nej w ró nych grupach 332 Je eli nie zadziałał czynnik dojrzewania. — trzygrupowy. (4) przeprowadził posttest Y w grupie 1. Plan czterogrupowy. i zaobserwowana ró nica Y ik .Y^ została wywołana przez czynnik dojrzewania. Grupa 3.1. zmiennej YM 6. Plan 5. Plan trzygmpowy. wywołana czynnikiem dojrzewania.

nie powinna być większa (albo mniejsza) od ró nicy: Y3k.). to ró nica: Ylt. pokrótce. Teraz. 3. (eksperymentalnej 2. grupę 2. Jedno badanie — jedna zmienna.). W trzecim etapie przeprowadza się. e pomiar końcowy Y w grupie 1. i w badaniu nie wystąpił efekt czynnika historii. Etap czwarty. pozostawia się w nie zmienionych warunkach. (eksperymentalna 2. grupę 4. (c) W celu potwierdzenia hipotezy badawczej badacz musi wykazać. Mo na zatem powiedzieć. e nadają się one jedynie do testowania hipotez mówiących o związku jednej zmiennej zale nej z te jedną zmienną niezale ną. ka dy taki plan zakłada manipulowanie tylko jedną zmienną niezale ną333 . to kolejne wprowadzenie postępowania eksperymentalnego. (kontrolna 2. i : Y lk > Y 2p oraz Y 3k > Y 4p . e zakończenie pierwszej części badania (realizowanego zgodnie z planem 3. i 4.). 5. w zakresie testowania hipotez badawczych. planów „0-1" mo na sprowadzić do kilku punktów. (d) Pian ten skonstruowany został z myślą o uzyskaniu potwierdzenia. albo wprowadza do niej placebo. Je eli nie zadziałał czynnik historii. Niemo ność testowania hipotez o wpływie na zmienną zale ną interakcji między zmiennymi niezale nymi.) oraz pretest Y (grupa 4. (eksperymentalna 1. (kontrolna 1. W pierwszym etapie przeprowadza się pretest Y w grupie 2.). W miarę potrzeb plan ten mo e być rozbudowany o kolejną część. pozostawia się w nie zmienionych warunkach. równolegle.(b) Plan ten powstał przez podwojenie planu 3. te obejmującą dwie grupy — piątą i szóstą. (e) Plan znajduje zastosowanie w badaniach edukacyjnych i socjologicznych. gdy w oto czeniu osób badanych zachodzą wa ne wydarzenia mogące mieć wpływ na „od biór" przez nie postępowania eksperymentalnego.) postępowanie eksperymentalne. Oto one: 1. Ograniczenia planów „0-1" Ograniczenia. Niestety najpowa niejszym ograniczeniem planów „0-1" jest to. w grupie 1. 2. 4. je scharakteryzuję.Y^.) zbiega się w czasie z rozpoczęciem części drugiej badania (te realizowanej wg planu 3. Jedno badanie —jedna zmienna.) pomiar końcowy Y (grupa 1. Badanie przeprowadzone wg tego planu przebiega w pięciu etapach. 1. albo aplikuje się jej placebo. Badanie kończy się etapem piątym — przeprowadzeniem pomiaru końcowego zmiennej Y w grupie 3. ale tym razem do grupy 3.YĄp. przeprowadzany jest w tym samym czasie co pomiar po czątkowy Y w grupie 4.2. Konieczność badania wpływu na Y tylko zmiennych dwuwartościowych. Zgodnie z definicją klasycznego eksperymentu opartą na zasadzie indukcji eliminacyjnej (Ajdukiewicza).). W drugim — wprowadza się do grupy 1. Testowanie wyłącznie zale ności liniowych między zmiennymi: Y i X. prowadzonych w warunkach braku stabilności społecznej i politycznej. Zauwa my jeszcze.

Pojęcie i istota interakcji.: Plan eksperymentu wiełoczynnikowego w grupach kompletnie zrandomizowanych. przeprowadzoną w pkt. a zwłaszcza pkt. To jednak w przypadku tych planów nie jest mo liwe. badacz musi sięgnąć po plany oparte na statystycznym modelu ANOVA. wielowartościowe — kilka uwag wprowadzających Omówionych w pkt. 2. rzeczywistość nas otaczająca ma naturę „interakcyjną" i poza prostymi eks perymentami analizującymi wpływ pojedynczych zmiennych na inną zmienną. Ponie wa badacz porównuje jedynie dwie grupy ró niące się wartościami wprowadzonej do nich zmiennej X. analizę takiego przypadku. 1984. por.3.2. 3. czy opisane w rozdz.-główną (postępowanie eksperymentalne) i dodatkowo nakłada na badacza nieprzyjemne ograniczenie. Od miana modelu eksperymentalnego „wszystko albo nic" wymusza na badaczu stoso wanie wobec zmiennych de facto wielo wartościowych zabiegu dychotomizacji. 3. Nie fortunny dobór wartości zmiennej X — gdy faktyczna zale ność Y od X ma charak ter krzywoliniowy — mo e doprowadzić do uzyskania wyników dających nietrafny obraz tej zale ności. polegające na tym i pozostałe zmienne istotne dla Y muszą być utrzymane na stałym poziomie. factorial designs). badania oparte na modelu wielokrotnej regresji MR. Badanie jej istotności te zakłada równoczesne oddziaływanie na zmienną Y co najmniej dwóch zmiennych niezale nych: X\ i X 2 . 5. Do czego to mo e doprowadzić? — por. gdyby badacz mógł wprowadzić ró ne wartości tego obcią enia do grup porów nawczych. oparte na statystycznym modelu ANOVA. oparte na statystycz nym modelu analizy wariancji ANOVA (na ich temat: Brzeziński. Testowanie wyłącznie zale ności liniowych między zmiennymi Y i X. Jak sądzę. to jak określić jego wartość? Naj lepiej. Niemo ność testowania hipotez o wpływie na zmienną zale ną interakcji między zmiennymi niezale nymi. To ograniczenie jest konsekwencją wy ej omówio nego. 3. e zmienna X przyjmie dla grupy ekspe rymentalnej wartość „1". w . 192-197). rozdz. plany czynnikowe (ang.2 ograniczeń pozbawione są plany eksperymentalne jedno-wielozmiennowe. 4. Musi on. Stachowski.3. gdy rozpatrujemy co najmniej dwie zmienne niezale ne. 4. Chcąc tedy testować hipotezy mówiące o związku zmiennej Y z większą liczbą zmiennych niezale nych. a to umo li wiają jedynie tzw. je dynie eksperymenty oparte na modelu ANOVA. Je eli osoby z grupy eksperymentalnej mają pracować w warunkach określonego obcią enia psychicznego. które dopuszczają jedy nie związek liniowy zmiennych Y i X. Plany jedno-wielozmiennowe. 5. s. 4. zadecydować co to znaczy. 13. arbitralnie. umo liwiają dotarcie do niej. pkt. Konieczność badania wpływu na Y tylko zmiennych dwuwartościowych. W szczególności pozwalają one na testowanie. jednym badaniu". więc mo e on testować takie hipotezy. Badacz mo e bowiem do jednej grupy wprowadzić określoną (jaką?) wartość tego obcią enia. O interakcji mo na mówić wówczas. a dru gą — kontrolną — pozostawić w warunkach standardowych czy relaksowych. zło onych hipotez traktujących o: 334 .

rozdz. ale nie ciągfc. ponadprzeciętny. ka dorazowo dokonywane są pomiary zmiennej Y (wielokrotnie stosowany wobec tej samej grupy osób posttest Y) — umo liwiają to plany eksperymentów jednoczyn335 . (e) dynamice zmian zmiennej zale nej Y pod wpływem wielokrotnego stoso[ wania.. wysoki. lecz ich inter akcja przesądza o ukształtowaniu się inteligencji — i pod względem struktury. Bardzo zachęcam. którym on dysponuje).. W mo liwości testowania hipotez o wpływie na Y interakcji zmiennych niezale nych istotnych dla Y upatruję główny walor tej odmiany modelu E. ale tak e krzywoliniowych — por.. rzeczywistość nas otaczająca ma charakter „interakcyjny" i traf nym obrazem PY jest taki. . Stachowski. (b) wpływie na Y interakcji zmiennych niezale nych. następnie drugą itd. na początek..: Pojęcie efektu prostego w: Brzeziński. zakładającą O.. a więc: Oin(Py). rozbijając efekt interakcji na poszczególne efekty proste otrzymujemy precyzyjną informację 0 wpływie na Y jednej zmiennej niezale nej (poprzez wszystkie wartości jakie ona przyjmuje w danym badaniu). a zwłaszcza do badania wpływu ich interakcji na inteligencję.. pkt. kontinuum poziomu hałasu musi być podzielone na interwały wyznaczone co «-ty decybel.(a) wpływie na Y dowolnej liczby zmiennych niezale nych X { . powiedzmy. co pozwala na rozbicie efektu interakcji. a{. s. 4.. ni szy od przeciętnego. X { i X 2 na tzw. skrajnie wysoki. 1984. 10.3. ani wpływ jedynie genetycznego wyposa enia człowieka. do jego lektury oraz zawartej w tym samym numerze czasopisma 3ehavioral and Brain Sciences" obszernej dyskusji nad jego treścią.n{PY).. oczywiście tym nowym wartościom zmiennej mogą i być przypisane określające je „etykietki": skrajnie niski poziom... dwóch zmiennych. 1 pod względem poziomu (por.. bardziej dociekli wego Czytelnika. X 2 . 1995.. [2. Strelau. Seligman D. Badając tedy wpływ jakichś układów zmiennych niezale nych na Y rozsądnie bę dzie. który zakłada interakcje (liczba mnoga!) między zmien nymi istotnymi dla rozwa anej przez badacza zmiennej zale nej Y. 1987). czyli: X2\a. (d) zale nościach nie tylko liniowych.-3.. (na ten temat por. X 3 . wielowartościowe zmienne niezale ne muszą być sprowadzone do zmiennych dyskretnych — np. 4. Bardzo prze konującym przykładem mo e być stanowisko w sprawie udziału czynnika środo wiska i genotypu w formowaniu inteligencji człowieka — ani wpływ jedynie śro dowiska. zostało bardzo grunItownie przedstawione w artykule Wahlstena: Insensitivity of the analysis of variance to heredity-environment interaction (1990)... bq. niski.. przyjąć hipotezę istotnościową.. przeciętny. (c) wpływie na Y zmiennych..bj. ograni czona mo liwościami technicznymi badacza czy pojemnością oprogramowania sta tystycznego. Op. efekty proste pokazujące wpływ zmiennej Xi na Y przy poszczególnych wartościach zmiennej X2: bh .3. (oczywiście owa liczba jest.. gdy druga zmienna niezale na przyjmuje wpierw wartość pierwszą.2. Mówiąc inaczej. które mogą być wielowartościowe. 192-199). pkt. na tej samej grupie (grupach) osób postępowania eksperymentalnego. Tak naprawdę. Zastosowanie modelu ANOVA do badań nad rolą obu czynników w kształtowaniu inteligencji.2. realistycznie podchodząc do tego zagadnienia. czyli: Xt\bj oraz wpływ zmiennej X2 na Y przy poszczególnych wartościach zmiennej Xi: au .: Pojęcie i istota interakcji p x q oraz pkt.

rys. które badacz chciałby poddać empirycznej kontroli. e bardziej zło ony strukturalnie model MANOVA pozwala badać nie jedną zmienną Y. rozdz. 11.) przydzielane są do grup porównawczych losowo — zasada randmizacji! W rozdz. 320-372). s. Y3. Stachowski. e nowoczesne eksperymentowanie w psychologii rozwinęło się w ścisłym powiązaniu z modelem statystycznym AN0VA. Mo na tedy. 11. opartego na modelu AN0VA. ale większą ich liczbę. . s. takich jak plany z powtarzaniem pomiarów zmiennej zale nej Y.. 336 . W przypadku modelu MANOVA uwzględniona musi być informacja dotycząca wielkości interkorelacji między zmiennymi zale nymi: Ylt Y2.. znacznie większe mo liwości jeśli chodzi o treść hipotez. Obowiązują te podobne zało enia.1-11. (d) równości macierzy wariancji-kowariancji. 278-319. 3. Jak wiadomo. Nic dziwnego tedy. Eksperymenty wieloczynnikowe z częściowym powtarzaniem pomiarów zmiennej zale nej. ale za pomocą 11 wskaźników.. odpowiadających wynikom przeliczonym 11 testów składających się na Skalę Inteligencji WAIS-R. Brzeziński. Czytelnika zainteresowanego gruntownym opanowaniem planowania eksperymentów w psychologii i dyscyplinach pokrewnych.: Plany eksperymentów jednoczynnikowych i wieloczynnikowych z powtarzanymi pomiarami zmiennej zale nej. Zakłada się te .nikowych i wieloczynnikowych z powtarzaniem pomiarów zmiennej zale nej (por. 1984. X 3 . Są to tedy. z których dwa najwa niejsze dotyczą (por. 1994). 1:. W „specjalnych" planach.1): (a) normalności rozkładów zmiennej zale nej Y w porównywanych populacjach. Stosowanie planów E opartych na modelu ANOVA wymaga od badacza spełnienia dość restryktywnych zało eń. rozdz.. (na ten temat por. rys. Znacznie powiększa to mo liwości operacyjne badacza i stanowi zdecydowane odejście od ubogiego modelu „wszystko albo nic".. Dodajmy jeszcze. 11. (Zało enia ANOVA i metody ich sprawdzania) pracy Brzezińskiego i Stachowskiego (1984. Cole i in. 112-186) Czytelnik znajdzie szczegółowe omówienie tych zało eń wraz z metodami sprawdzania ich spełnienia w danym eksperymencie. co jednak nie ró ni postępowania badacza odwołującego się do modelu ANOVA od postępowania w przypadku „klasycznego" modelu E: (f) wartości zmiennej X (lub kombinacje wartości wielu zmiennych: X t . . (b) homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej zale nej Y w porównywa nych populacjach. ilorazu inteligencji (IQ). wymagane jest jeszcze respektowanie dodatkowych zało eń o (por.2). zmienną zale ną: „inteligencja" wyraać nie za pomocą jednego wskaźnika. stosowany w analizie wariancji test F-Snedecora ma swój rodowód w teście f-Studenta.2): (c) symetrii macierzy wariancji-kowariancji. s. por. X2. Wreszcie. 6. rys. jak Czytelnik widzi. i : (e) pomiar zmiennej zale nej Y dokonywany jest na poziomie co najmniej skali interwałowej (w sensie Stevensa.

422): „Czy wielkość próby mo e być zbyt du a?". 2. wydanie: Winer 1971). Zdaniem Haysa: „Trywialne związki mogą być ukazane jako istotne wówczas. o czym pisałem w rozdz. jak Haysa. Ocena istotności zmiennych niezale nych w modelu eksperymentalnym 6. gdy wielkość próby będzie bardzo du a" (s. kto by mu je opublikował?).mogę odesłać do trzech. które — nie wchodząc w kolizję z zało eniami procedur statystycznych (m. aby uprawdopodobnić wystąpienie sukcesu badawczego — potwierdzenie hipotezy badawczej o związku zmiennej Y z postępowaniem eksperymentalnym X — prowadzi go faktycznie na manowce. Poniewa badacz nie chciałby być autorem trywialnych rezultatów badawczych {zresztą. Poziom istotności statystycznej a a faktyczna istotność zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) dla danej zmiennej zale nej } 6. zaczerpniętego ze znanego w kręgach psychologów.1. a tak e dojrzały naukowo student. in. jak myślenie o „dobroci" danego badania w kategoriach liczby (jak największej!) osób. 9. moim zdaniem najbardziej kompetentnie (i z troską o czytelnika-psychologa) napisanych monografii — Edwardsa (1972). Odpowiedź na to pytanie sformułowana przez Haysa jest jednoznaczna. artykuł przedstawiający sprawozdanie z przeprowadzonych badań eksperymentalnych.1. 1973. które badacz powinien przebadać. „Przeglądzie Psychologicznym". Ka dy psycholog. spojrzenie na wielkość próby zdaje się przeczyć wymaganiom metody reprezentatywnej. 6. s. Wszak du a próba daje gwarancję jej reprezentatywności (próba nie mo e być zbyt mała). wcześniejsze. np. albo uzyskać akceptację promotora i recenzenta dla pracy magisterskiej referującej wyniki badań eksperymentalnych. Pokazuje on bowiem. nawet błahą zale ność uznaje on za doniosłą teoretycznie. głównie jednak amerykańskich. kandydat na psychologa-badacza wie. Spróbujmy tedy wskazać drogę właściwego postępowania badawczego. i zastosowany przez niego test istotności „naka e" mu odrzucenie HQ (na rzecz Hx) 337 . Browna i Michelsa (1991. Kirka (1982) oraz zwłaszcza do niej! — Winera. Jak liczne powinny być grupy: eksperymentalna i kontrolna? Du a próba versus mała próba Zacznę od prowokacyjnego pytania. podręcznika statystyki autorstwa Haysa (Hays. powinien wykazać. więc powinien zmienić swoje myślenie na ten temat. tych związanych z wielkością próby. 424). gdy ka dą. Takie. a tym samym i grup — eksperymentalnej i kontrolnej) — uchroni psychologa przed ośmieszającymi go pseudowynikami naukowymi (artefaktami). e aby opublikować w czasopiśmie naukowym.1.

niekoniecznie jest on zainteresowany oszacowaniem rzeczywistej wielkości owej ró nicy. tym większa będzie radość badacza z dokonanego ustalenia. 12. Bakan (cyt. osób przebadanych baterią testów psychologicznych. Tabela 12. które musi być spełnione. aby mo na było uznać ró nicę między średnimi czy korelację między zmiennymi za istotne. błędem 1 rodzaju oraz błędem II rodzaju.1. jest poziom istotności statystycznej — „magiczna" (Cohen. Tak e Cohenowi (1990) „udało się" wykazać. osoby ze stanu Maine versus osoby z pozostałych stanów.. tak naprawdę. zachodzącą między wzrostem i ilorazem inteligencji w grupie 14 tys.05! Przy czym. Wśród tych „istotnych" porównań znalazły się i takie „kwiatki": osoby mieszkające na wschód od rzeki Missisipi versus osoby mieszkające na zachód od tej rzeki.4. gdy komputer wyświetli na ekranie wartość: . czy współczynnika korelacji. aby odpowiedni test statystyczny zdołał odrzucić hipotezę zerową.. bardzo istotną statystycznie korelację. Najlepiej zaś. aby wartość statystyki testowej „nakazywała" mu odrzucenie Ho na poziomie p < a. ale chciałby.święte kryterium 0.005. osoby mieszkające na Północy versus osoby mieszkające na Południu. Błąd I rodzaju a błąd II rodzaju Decyzja ^\^^ Ho prawdziwa HQ fałszywa odrzucenie Ho błąd I rodzaju decyzja poprawna nieodrzucenie Ho decyzja poprawna błąd II rodzaju Prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju równe jest a czyli stawia się znak równości między prawdopodobieństwem popełnienia błędu I rodzaju i pozio338 . p = 0. e im większa próba.4). Im bardziej wartość p będzie odbiegała od wartości a= 0.o braku ró nicy między średnimi wartościami Y w porównywanych grupach — eksperymentalnej i kontrolnej.05. Wszystkie z przeprowadzonych porównań okazały się istotne statystycznie na bardzo „wyśrubowanych" poziomach istotności. dzieci w wieku szkolnym. ni p = 0. i kryterium istotności. 1970. Ilustruje to tabela decyzyjna (tab. Nastawienie na kontrolę błędu I lub II rodzaju Badacz przystępujący do testowania jakiejś hipotezy statystycznej mo e podjąć jedną z czterech decyzji.0000"(!).2. Wystarczy tedy przebadać dostatecznie du ą próbę. za Henkel i Morrison. I tak. 1994. 423-437) przeprowadził za pomocą testów istotności ró nic ró norakie porównania intergrupowe 60 tys.0. mówi: „. tym łatwiej odrzucić hipotezę zerową.001 jest „lepsze"..05") er = 0. itp. s. z których dwie są obarczone błędem — odpowiednio. Wie on. Skądinąd wiadomo. 6.

1984. 417-418) — z mem tesi zastosowa-2m testu istotności ró nic między średnimi. i tylko r = 0.w najczęściej spotykanych warunkach). Niestety lektura wielu tekstów Niestety skłania mnie raczej do pesymistycznej opinii na ten temat — psycholog ten tema chce nie tyle zrozumieć. to. procesu decyzyjnego.05 (test dwustronny) badacz miał stawy do odrzucenia H o : fti =/f 2 (na rzecz H t : n ^//2 ).mem istotności statystycznej. Je eli jednak psycholog chciałby poznać wielkość wariancji zechciałt wspólnej wyjaśnianej przez związek obu liennych. ale powinien (i znowu wracamy do świadomości metodologicznej. Przy = n2 = 30 badacz uzyskał następujące wartości średnich grupach arytmetycznych w obu Jpach porównawczych: Gr. 1973. Pomocna w tym jest znajomość mocy testu oraz jego efektywności (jak praktycznie korzystać z obu tych narzędzi statystycznych — por. Brzeziński. prz Prz\lctad pierwszy. statysty c SPSS PC+).96.o5. Co jednak zrobić. współczynnika determinacji — r. 20. Z pojęciem błędu U rodzaju związane jest pojęcie mocy testu. a Zi l ! nymi spektakularnymi przykładami. oczywiście współczynnik ilacji okazał się korelacji istotny! Pr: Przykład drugi (dane liczbowe z: Hays.164) = 0. df=n i + n 2 -2 = 58. wyznaczonego magiczną liczbą a =0. które są najczęściej I w stosowane .164. przy wielkość n=100. Wartość statystyki testowej testu t wyniosła: t = -2. aby psycholog nie stał Idzie bo1 się tylko „dodatkiem" do komputera. znajomość „ducha" testowania. ile. s. badacza na to nie stać)? Wówczas badacz powinien dobrać taki test.58 " -1. testu t (dwie próby I 1 = n 2 -. Uwa am. e badacz powinien nie tylko umieć sprawnie obsługiwać pakiet statystyczny (to o wiele za mało!). którą jest skłonny zapłacić za przekroczenie progu magiczn.7%. Pokazuje te . Gr.5. Stachowski. za wszelką cenę (przy czym niezrozumienie sensu sensu mt merytorycznego dokonywanej obróbki statystycznej danych jest stosunkowo I najni szy najni szą ceną. 1: M x =65.67. var x . gdy w rzeczywistości jest ona fałszywa. M 2 ~69. naszym przykładzie mamy: 2 IW nasz} (0. Zilustrujmy nasze rozwa ania jakimiś stosunkowo prostymi.IOŚĆ „techniczna" pakietu statystycznego. gdy taki „prosty" zabieg z ró nych powodów nie jest mo liwy do przeprowadzenia (np. Aby odrzucić H o : p-0 na a = 0.497.niezale ne). przy ńelkości próby «=10. Ten i krótki wgląd w naturę podejmowania decyzji statystycznych ukazuje zło oność .05 (test Prv jednostronny) wystarczy.96.. Co 339 . Z kolei prawdopodobieństwo popełnienia błędu II rodzaju równe jest fi. 61-64). Utrzymując na stałym poziomie błąd I rodzaju badacz mo e zmniejszyć błąd II rodzaju dokonując stosunkowo prostego zabiegu. aby obliczona wartość współczynnika korelacji wystarcz wynosiła r = 0.027.05).20. którą definiuje się jako prawdopodobieństwo odrzucenia //0. a mianowicie zwiększaEjąc liczebność próby. a dokładniej do jej elementu — TBE/TS) stosunkowo dobrze orientować się w warunkach brzegowych stosowania poszczególnych testów (w pakietach ujęte zostały tylko te. cie bowiem o to. co „oferuje" mu dany pakiet statystyczny (np.71. chce odrzucić H o. to powinien obliczyć zmiennyt wartość tzw.69 i var 2 = 28. który zagwarantuje kompromis między wielkością błędu I rodzaju i wielkością błędu II rodzaju. Przy zało eniu poziomu istotności a = 0. ile jomość . czyli: moc testu = 1 ~fi. s. e naje ę wa niejsza jest nie tyle zna. czyli wspólna wariancja obu liennych (ujmując ją zmiennył procentowo) wynosi tylko 2.2: |= 28. bo: r o .

2.więcej. W odmianie jedno-wielozmiennowej modelu E zastosowanie znajdują wskaźniki informujące badacza o wielkości wariancji całkowitej zmiennej Y wyjaśs.55 i var2 =7. e badacz odkrył czynnik o du ym „wpływie" na interesującą go zmienną? Niestety nie (por. isi test jednostronny). Rekomendowaną przez metodologów miarą istotności zmiennych jest miara ukazująca wkład tej zmiennej w wyjaśnianie całkowitej wariancji zmiennej zale nej. / = -3. i hipotetyczny czynnik tłumaczy 29% wariancji całkowitej danej zmiennej. pkt. w którym kontynuowany jest ten przykład). z pkt. gdy ró nica między średnimi jest taka sama. a obliczona wartość wskaźnika omega-kwadrat wynosi: co2 = 0. jaki jest udział hipotetycznego czynnika w wyjaśnianiu wariancji całkowitej danej zmiennej. to mo emy odwołać się do propagowanej przez Haysa jego własnej miary. Wskaźniki istotności zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) Aby sprowadzić bujającego w obłokach badacza na ziemię. s.001) wy sze oszacowania wariancji wyjaśnionej danej zmiennej. Dla danych z naszego. e grupy są teraz bardziej homogeniczne.78 (Czytelnik zapewne zauwa ył. W przypadku testu / (dla danych niezale nych) mo na odwołać się do wspomnianego ju wy ej wskaźnika omega-kwadrat opracowanego przez Haysa (1973. tzw. 417): 340 .001! Czy to oznacza. ale jednak więcej ni w pierwszym przypadku. przykładu mamy: co2 = 0. Sam od wielu lat „zniechęcam" (ale z niewielkim skutkiem) psychologów do posługiwania się „istotnością statystyczną" jako miarą istotności zmiennych niezale nych dla danej zmiennej zale nej. wskaźnika omega-kwadrat (co2). ale liczebność porównywanych grup jest znacznie mniejsza: nx = = n2= 10. Dla kontrastu. uzyskany poziom istotności statystycznej okazał się lepszy od a = 0. Je eli zastosowaliśmy test r-Studenta.ooi. która tłumaczona jest przez zmienną niezale ną . zobaczmy.6% całkowitej wariancji zmiennej tłumaczy dany czynnik. 6. e przeciętny psycholog spodziewałby się uzyskać (na podstawie informacji. Po przemnoeniu jego wartości przez 100% uzyskujemy procentowo wyra oną tę część wariancji całkowitej zmiennej zale nej. jak w poprzednim przykładzie. 418). co oznacza. a więc 9. powinniśmy przejść na jakąś miarę ukazującą rzeczywisty udział tego hipotetycznego czynnika (zmiennej X) w wyjaśnianiu wariancji całkowitej danej zmiennej (zale nej). varx = 5. co wpływa na wielkość mianownika stosunku t\).X. 6.2.04 (przy df = 18 mamy: f<fo.096. Nie jest to mo e du o. e wartość p w roli miary istotności jakiejś zmiennej dla innej zmiennej jest bardzo zawodna i nale y zgodzić się z negatywną oceną tej miary dokonaną przez Haysa (tam e. To raczej niedu o i sądzę.2.29. i p < < 0. Okazuje się. 6.

Uwa am.) — na ich temat por. Podsumowanie Stosunkowo du o miejsca.. a w Polsce od Heinricha). 5. Jeśli chodzi o sugestie dotyczące lektury. czy tym bardziej zaawansowanym. eta-kwadrat) i dwuczynnikowych (np. Dla planów jedno-. eksperymentalne (poczynając od Wundta. dwu.2 nie mogłem szczegółowo opisać odmiany wielo-wielozmiennowej modelu E nawiązującej do ANOVA. Z kolei wprowadzenie w problematykę MANOVA daje praca Aronowskiej: Elementy zastosowań modelu wielowymiarowej analizy wariancji (MANOVA) w badaniach psychologicznych. analizy wariancji. tym mniej skomplikowanym (o którym przede wszystkim pisałem w tym rozdziale). Wspólnie z R. s. a i tak zbyt mało dla pełnej prezentacji. i psycholog powinien — niezale nie od tego czy zechce w przyszłości posłu yć się modelem E.. Ebbinghausa.. to polecam sięgnięcie po monografię Ajdukiewicza: Logika pragmatyczna w zakresie logicznych podstaw eksperymentu. omega-kwadrat i in. opartego na statystycznym modelu jednowymiarowej (jedna zmienna zale na Y — czyli odmiana jedno-wielozmiennowa modelu E) lub wielowymiarowej (wiele zmiennych zale nych Yx. Z kolei praca Sułka: Eksperyment w badaniach społecznych daje bardzo dobry wgląd w zastosowania modelu E w naukach społecznych. ze szczególnym zwróceniem uwagi na plany typu „wszystko albo nic" (odmiana jedno-jednozmiennowa modelu E). Czytelnik zainteresowany bardzo dobrym opanowaniem sztuki eksperymento341 . 1985b). Znane te są inne wskaźniki. odwołującym się do ANOVA i MANOVA — gruntowanie poznać podstawy eksperymentowania w psychologii. wykorzystywane w planach jednoczynnikowych (omega-kwadrat czy. są korzenie psychologii naukowej. które — wywiedzione z kanonu jedynej ró nicy J. Y2t. 76-82). losowych i mieszanych ANOVA gotowe wzory obliczeniowe znajdzie Czytelnik w innej mojej pracy (Brzeziński. Ajdukiewicza — wnioskowanie przez indukcję eliminacyjną) — stanowią swoisty „wstęp" do nowoczesnego eksperymentowania w psychologii i naukach pokrewnych. 7.nionej przez poszczególne zmienne X}. Stachowski (1984. — czyli odmiana wielo-wielozmiennowa modelu E) analizy wariancji ANOVA. S. wraz z omówieniem mo liwych zastosowań. . poświęciłem tu na omówienie podstaw eksperymentowania w psychologii. w modelu efektów stałych. W pkt. Stachowskim zrobiłem to w monografii (Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych) poświęconej v całości szczegółowej prezentacji.. X2. X3.oraz trój czynnikowych. Milla (z „poprawką" K. dla zale ności nieliniowych. Brzeziński. oraz ich interakcje. Wszak takie. Ten sposób oceniania stopnia istotności poszczególnych zmiennych niezale nych w planach opartych na modelu statystycznym ANOVA uwa am za najlepszy. Tam te zostały podane reguły konstruowania takich wzorów dla planów E o dowolnej liczbie zmiennych niezale nych i ich interakcji.

Otó dobre opanowanie modelu E wymaga równie dobrego opanowania zasad wnioskowania statystycznego wraz ze znajomością ANOVA.2. napisany jako tzw. MANOVA oraz klasycznych.) została gruntownie wyło ona w mojej pracy: Ocena efektu eksperymentalnego w układach eksperymentalnych analizy wariancji. przede wszystkim. Polecam tak e opracowanie tego autora: Statystyka matematyczna — modele i zadania. wyd. a tak e PWNowskie wydanie znanego w środowisku socjologów podręcznika Blalocka (Statystyka dla socjologów). Podręcznik prowadzący Czytelnika „za rękę". Kirka (1982. 10. Do najbardziej znanych w świecie nale ą ksią ki: Edwardsa (1972. i 11. ANOVA. z rozdz. w danym planie. 1989). których źródłem są poszczególne zmienne niezale ne X b X 2 . . które prowadząc „za rękę".). „podręcznik programowany". Z podręczników wprowadzających psychologów. parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności. przed lekturą tego rozdziału. Przeglądu popularnych wskaźników stosowanych do oceny istotności zmiennych niezale nych dokonała Paszkiewicz: O zastosowaniu mierników wielkości efektu eksperymentalnego. Browna i Michelsa (1991. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Czytelnika na jedno. to — tak e wydana przez PWN — praca polskiego statystyka Grenia: Statystyka matematyczna. Zakładam. oryg. PWN-owskie wydanie bardzo dobrego.). Problematyka oceny wielkości efektu eksperymentalnego (polegająca na rozbiciu wariancji całkowitej Y na wariancje składowe. dla grup (danych) niezale nych oraz rys. wyd. Podręcznik programowany. wyd. W dzisiejszej dobie nie sposób pracować bez obsługi komputerowej.wania opartej na modelach ANOVA i MANOVA powinien jednak sięgnąć po anglojęzyczne opracowania tej problematyki. Winera. Timma (1975). 4.). e Czytelnik zapoznał się. socjologów i pedagogów w zagadnienia statystyki polecić mogę.„. 3. od problemu do problemu. 11. adresowanego właśnie do psychologów i pedagogów opracowania pióra Fergusona i Takaneego (w przygotowaniu. Dla naszych celów szczególnie przydatne będą dwa pakiety statystyczne — SPSS PC+ oraz CSS STATIST1CA — zawierające moduły MANOVA. Zwłaszcza bardzo przydatne mogą okazać się dwa schematy. 2.1. X 3 . pozwolą dokonać optymalnego wyboru testu istotności ró nic w analizowanych. testy istotności ró nic: parametryczne i nieparametryczne. rys. wyd. dla grup (danych) zale nych. 11. Scheffe'a (1959). porównań — por.

Pedhazur. w latach 1969-1977. Mosteller. Krishnaiah.Daszkowskiego (1980. jak: płeć.mdziesiątych i osiemdziesiątych — powstało wiele publikacji (por. Lista ta była opublikowana przez E. Tukey. 170-182). Cohen. 1971. Wa ną rolę w L takich badaniach odgrywają te zmienne „z natury" jakościowe. zwłaszcza . 2. jako podstawy planowania badań i analizy danych w psychologii. Dominujące w latach iśćdziesiątych i pierwszych latach siedemdziesiątych podejście ANOVA do plaawania badań psychologicznych (zwłaszcza eksperymentalnych) zostało wyraźnie zdominowane w ostatnich latach przez podejście MR. czy Woodwarda i Overalla (1975). Lindeman. 1991). e jeszcze | wiele badań empirycznych prowadzonych jest na zmiennych.Garfielda w „Current Coments: Social and Behavioral Sciences" (1978. której poziom rozwoju osiągnął taki etap. len.Rozdziało. Tak jak na temat modelu JOVA napisano wiele monografii i podręczników (por. i THIATT . Scheffe.ale adrcPedh Coht sześć nem. zmienne jakościowe). s. Psychologia jest dyscypliną nauk behawioralnych. 1972. pochodzenie środowiskowe. 1977. Gunst. 1980. Gold 1980. 1951) poziomie pomiaru zmiennych niezale nych (predyktorów). fl. Merenda. często „blokujących" psychologa zało eń modelu MR jest zało enie o co najmniej interwałowym (w sensie przedIflawionym przez Stevensa. 5-14) i przedrukowana w . s. obok modelu ANOVA.Cohena (1968) znalazł się na liście 100 najczęściej cytowanych artykułów z zakresu nuk społecznych. wprowadzonych przez badacza do modelu MR. Model wielokrotnej regresji (MR) 1. Oktaba. typ tem- Artykuł J. Jak czytelnikowi zapewne wiadomo. wzorzec reagowania. Aiken. niestety. lazur. np. 1980. których operacjona-lizacja zakłada nominalną skalę pomiaru (tzw. 1973. nale y do najczęściej stosowanych przez psyjlogów wielozmiennowych modeli statystycznych. Edwards. 1982.. 1984).sowane do przedstawicieli nauk behawioralnych: Kerlinger. Wprowadzenie — model analizy wariancji (ANOVA) a model wielokrotnej regresji (MR) lodel RM. tak i na temat modelu MR — zwłaszcza w latach . rodzaj zaburzeń zachowania. :ziński. 32. często cytowane przez psychologów. artykuły Cohena (1968)1 i Darlingtona (1968). 1975. 1980. West. Winer i in„ 1991. Winer. Mason. W du ym stopniu do spopularyzowania modelu korelacyjno-regresyjnego. (1969). Godne uwagi są te artykuły: Overalla i Spiegla. przyczyniły się. 1959. 1983. Stachowski. 343 choli \NC Brze •. jednym z wa nych i.Zagadnieniach j saokoznawstwa" przez J.

zało ona przez badacza.. co i tak jest liczbą niewielką z punktu widzenia zagwarantowania rezultatom badania nie za niskiej trafności zewnętrznej — wszak chcemy uzyskać wyniki reprezentacyjne dla danej populacji. Overall i Klett. i zmienne jakościowe (dwu. e część zmiennych niezale nych jest ze swej natury jako ściowa (np. je eli chodzi o utratę informacji. płeć). 4. nie wymuszałby zabiegu sprowadzania skali interwałowej (czy ilorazowej) do skali nominalnej. Je eli przeba danie ka dej osoby jest kosztowne i na dodatek trudno daną osobę pozyskać do badania (np. Je eli mo emy się posługiwać dobrym i wypróbowanym modelem ANOVA.peramentalny itp. to po co szukać innych.2 = 80 osób. tzn. Najbardziej „kosztowne". Zresztą zabieg dychotomizacji został bardzo spopularyzowany przez socjologów. 1983). i ze względów podniesionych przez cytowa nego wy ej Cohena niewskazane byłoby upieranie się przy modelu ANOVA jako podstawie analizy danych. pacjenci o nietypowych wzorach osobowości). 1982): 1. por. tak e w sensie ilościowym (próba reprezentatywna nie mo e być zbyt mała. takiej jak np.2 . Na przykład zmienna „poziom inteligencji" zoperacjonalizowana za pomocą Skali Inteligencji WAIS-R (wskaźnik IQ wyra ony na skali interwałowej) sprowadzona jest do postaci trójkategorialnej: „IQ poni ej normy — IQ w normie — IQ powy ej normy" lub — co gorsza — do postaci dwukategorialnej: „IQ poni ej mediany lub równe medianie — IQ powy ej media ny". 1972) — to badanie obejmujące trzy zmienne niezale ne dwuwartościowe wymaga: W = n . między innymi za sprawą pracy Lazarsfelda Algebra systemów dychotomicznych (1968). Pedhazur. m. o tyle wzrasta on zdecydowanie przy kolejnym dołączaniu nowych zmiennych (nawet wyłącznie dwu wartościowych). e racje dla takiego poszukiwania są następujące (por. Najkorzystniej zatem byłoby odwołać się do takiego modelu. Z kolei dołączenie piątej zmiennej daje ju nam N = 320 osób itd. 1972. O ile w przypadku jednej zmiennej niezale nej. koszt badania (liczony w stosunku do liczby osób badanych) jest wiel kością nieznaczącą. który pozwalałby na zachowanie natury pomiarowej zmiennej. analiza wariancji wykorzystywana jest przez psychologów w wariancie ortogonalnym — w przewa ającej części przypadków — który za344 .i wielokategorialne) stosunkowo łatwo mo e wbudować w plan eksperymentalny modelu ANOVA (jedno z zało eń dopuszcza nominalny charakter zmiennych niezale nych). to oczywiste jest szu kanie modeli mniej „kapitałochłonnych" od modelu ANOVA. i w sposób sztuczny — via procedura operacjonalizacji — sprowadzać ją na poziom pomiaru skali nominalnej. Chcąc posłu yć się modelem AN0VA musimy dość często rezygnować z mierzenia danej zmiennej niezale nej na poziomie skali interwałowej czy nawet ilorazowej. równoległych rozwiązań statystycznych? Myślę. 2. „pleć". Często jest tak.in.2 . Poziom świadomości metodologicznej przeciętnego psychologa jest taki. przyj mującej dla poszczególnych osób badanych jedną z dwóch wartości: „mę czyzna-kobieta". e wie on. liczebność grupy porównawczej wynosi n = 10 osób. Je eli minimalna. Pawłowski Z. są zabiegi dychotomizacji zakresu wartości zmiennej ilościowej (Cohen. 3. Dołączenie czwar tej zmiennej zwiększa nam ogólną liczbę osób badanych do N= 2 ■ 80 = 160 osób. Jak wiadomo. a część ilościowa.

Mo e się jednak okazać. a warunki utrzymania zało eń (zwłaszcza zało enia o homogeniczności wariancji pochodzących ze źródeł nie kontrolowanych przez badacza — por. ale jako jeszcze jeden wyró nik danego badania. rekomendującą go do I zastosowań psychologicznych. a takich jest w psychologii najwięcej) modeli | AN0VA jest jednocześnie swoistą listą zalet modelu MR. rozdz. Wyrównanie liczebności — ze względów czy sto technicznych — mo e prowadzić do ustalenia przez psychologa artefaktów. Wy ej przytoczona lista ograniczeń stosowania w badaniach psychologicznych 'zwłaszcza nieeksperymentalnych. 3. W niniejszym rozdziale nie będzie — zgodnie z jego tytułem — mowy I o wszystkich problemach związanych z wykorzystaniem modelu MR w praktyce 345 . to problem dychotomii: „liniowość versus krzywoliniowość" związku Y i X. technika obliczeń jest o wiele prostsza w wariancie o równym n. Kolejny wa ny punkt.). to ta prze waga musi być równie utrzymana w próbie. 1971. Aby jednak posłu yć się tą metodą. od techniki obliczeń wymuszonej przez wariant nieortogonalny (por. Stachowski. bez uprzedniego sprowadzenia tego pierwszego te do postaci jakościowej. 12. Trzeba zatem poszukać takiego modelu statystycznego. wy ej.). jak wy ej wspomniany. Z drugiej strony.) są optymalne. Nie mo na tedy prowadzić badania w wariancie ortogonalnym ANOVA. 1984. w modelu AN0VA. 1980. efektów interakcyjnych dwóch czynników. e jest to zabieg niemo liwy do przeprowadzenia. 1971. W przeciwnym przypadku nie mo na tej próby uznać za reprezentatywną.) wymaga. 7. Trafność zewnętrzna planu eksperymentalnego (w sensie przedstawionym w rozdz. pkt 2. technika obliczeniowa jest skomplikowana. Winer. mudna i niezbyt efektywna. Z jednej strony taki. 1971. e test F-Snedecora jest najbardziej czuły. 1972. z których jeden ma charakter ilościowy. Kirk. pkt. W modelu ANOVA postać związku Y i X określona jest za pomocą metody wielomianów ortogonalnych (tzw. to jest pogrupowanie osób badaI nych w przedziałach odpowiadających kolejnym podzbiorom wartości zmiennej niezale nej. Winer. aby badanie przeprowadzone było na próbie reprezentatyw nej dla całej populacji. w którym nierówna liczeb ność grup porównawczych traktowana będzie nie jako „zło konieczne". 5. Nie sposób określić. a drugi jakościowy. Oktaba. Rozkład liczebności w poszczególnych grupach porównaw czych. którego nie sposób pominąć. ilościowej (por. a tak e rozdz. Edwards. niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu ułatwiającego obliczenia (w przeciwnym I przypadku obliczenia stają się bardzo mudne). 6. Brzeziński. je eli populacje porównawcze nie mają takich samych rozkładów liczebności. Je eli na przykład w populacji ogólnej jest znacząca przewaga liczebności jednej płci w stosunku do drugiej.-3. j analiza trendu między zmiennymi — por. odpowiadających wartościom danej zmiennej niezale nej (nominalnej) po winien pokrywać się z analogicznym rozkładem liczebności w populacjach porów nawczych. 2. układ liczebności grup porównawczych sprawia. 1982). 10. a płeć jest zmienną istotną dla zmiennej zale nej. i 3.kładą równą lub proporcjonalną liczebność grup porównawczych („kratek"). W przypadku planów eksperymentalnych wieloczynnikowych.

Omówię więc tak e zagadnienie jednej zmiennej jakościowej w modelu MR i na tym przykładzie wyka ę. jak na przykład psychologii klinicznej — wprowadzenia do modelu MR zmiennych jakościowych. ale macierz wyników o wymiarach: N ■ r (r — liczba zastosowanych przez badacza kryteriów operacyjnych dla danej zmiennej zale nej. e jest ona jednowymiarowa. jak wiemy.1. Je eli w efekcie operacjonalizacji zmiennej zale nej (np. są strukturalnie to same. Rzeczywistość jest jednak. Zmienne (niezale ne) ilościowe w liniowym modelu MR 2. z uwagi na liczbę zaliczonych przez badacza do obrazu przestrzeni zmiennych istotnych dla zmiennej zale nej Y. Podstawowe odmiany MR Zagadnienia związane z budową (i zastosowaniem) modelu MR najlepiej wyło yć wyodrębniając jego dwie odmiany. oceny struktury inteligencji danej osoby mo na dokonać na podstawie przeprowadzonego badania za pomocą wy ej 346 . zwłaszcza temu. to znaczy prowadzą do dokładnie takich samych rezultatów. Wpierw jednak wprowadzę podstawowe pojęcia i wzory obliczeniowe związane z odmianą ilościową modelu MR (gdy badacz operuje predyktorami ilościowymi — na poziomie skali interwałowej i ilorazowej). W pierwszej odmianie modelu MR mamy tylko jedną zmienną niezale ną. Nie otrzymamy wtedy dla iV-osobowej grupy badanej jednego wektora wyników. obejmuje dwie (i większą liczbę) zmienne niezale ne istotne dla Y. i oba modele. tj. Trzeba by na to całej ksią ki. to będzie to przypadek operacjonalizacji prostej. którą nazwiemy wielozmiennową. np. który nie sięga po specjalistyczne obcojęzyczne opracowania z dziedziny statystyki. Chciałbym mianowicie uprzystępnić problematykę — wa ną dla psychologa operującego na terenie Jakościowych" działów psychologii. O(P Y l zmiennych niezale nych. O tak zoperacjonalizowanej zmiennej zale nej powiemy.badawczej psychologii. 2. W przypadku obu odmian mo emy rozpatrywać przypadek prostej operacjonalizacji zmiennej zale nej Y oraz przypadek operacjonalizacji zło onej. bardziej zło ona ni by sobie tego yczył badacz i nie zawsze prosta operacjonalizacja zmiennej zale nej prowadzi do zadowalających rezultatów. Następnie na przykładzie dwóch zmiennych jakościowych omówię zagadnienie wprowadzenia do modelu MR ich interakcji. z u yciem Skali Inteligencji WAIS-R Wechslera w celu pomiaru IQ osób badanych) uzyskamy dla W-osobowej grupy badanej wektor wyników o wymiarach „N • 1". to jest ANOVA i MR. Skupię się jedynie na zagadnieniach stosunkowo najmniej znanych polskiemu psychologowi. Druga odmiana. Dlatego te powstaje konieczność uwzględnienia kilku kryteriów operacyjnych dla jednej zmiennej zale nej. istotną dla Y. Nazwijmy tę odmianę jednozmiennową.

które będą stanowiły punkt wyjścia do prezentowania bardziej skomplikowanych odmian modelu MR. Rzadziej — a w przypadku odmian jedno-wielozmiennowej oraz wielo-wielozmiennowej modelu MR bardzo rzadko — psychologowie mówią o zale nościach krzywoliniowych (tzn.jVx 11"). Zmienna zale na operacjonalizowana za pomocą wielu kryteriów to zmienna wielowymiarowa. pedagogów i socjologów obejmuje problematykę opisu statystycznego szeregu dwucechowego (dwuzmiennowego) oraz problematykę regresji liniowej jednej zmiennej ilościowej (w sensie skali interwałowej i ilorazowej) względem drugiej zmiennej. Model liniowy: jedno-jednozmiennowy Ka dy podstawowy kurs statystyki d!a psychologów. to znowu mo emy mówić o dwóch odmianach modelu MR. która składa się z 11 testów. Kurs taki obejmuje te zagadnienie korelacji liniowej (wedle Pearsona) dwóch zmiennych ilościowych. (b) odmiana jedno-wielozmiennowa (zmienna zale na jednowymiarowa oraz wiele zmiennych niezale nych). Najczęściej psychologowie formułują twierdzenie orzekające zale ność liniową Y oó Xj — zwłaszcza wtedy. Wobec powszechnej dostępności opracowań dydaktycznych podejmujących zagadnienie korelacji (regresji dwóch zmiennych ilościowych). 1960. otrzymamy cztery odmiany lodelu MR: (a) odmiana jedno-jednozmiennowa (zmienna zale na jednowymiarowa oraz jedna zmienna niezale na). Jeśli chodzi o postać zale ności wią ącej zmienną Y ze zmiennymi dla niej istotnymi. Uwzględniając wy ej zaproponowane podziały. równanie regresji liniowej Y względem I Xj przyjmuje postać: r = b¥lXl + a. (d) odmiana wielo-wielozmiennowa (zmienna zale na wielowymiarowa oraz wiele zmiennych niezale nych). Goldberger. te ilościowej. 1975). przytoczę tylko podstawowe zało enia modelu statystycznego odmiany jedno-jednozmiennowej oraz podstawowe wzory. Wra anej przez badacza za istotną dla Y. Mamy ! więc: (1) odmianę liniową MR. e w przypadku jednej zmiennej zale nej Y względem X t .ju wspomnianej skali WAIS-R Wechslera. Przypomnijmy. gdy są analizowane wielozmiennowe uwarunkowania Y (podobnie postępują te ekonomiści — por. w takim przypadku dla N-osobowej grupy badanej uzyskamy macierz wyników o wymiaich: . Hellwig. (13.1. dających się opisać wielomianami wy szych ni liniowy stopni). 11. (c) odmiana wielo-jednozmiennowa (zmienna zale na wielowymiarowa oraz jedna zmienna niezale na). (2) odmianę krzywoliniową MR.1) 347 .

.6708X(. c-tą itd. bY] — współczynnik regresji. 13. zaś współczynnik a wskazuje punkt przecięcia linii regresji z osią rzędnych.1. Pojedyncze punkty nad i pod linią regresji przedstawioną na rys. Współczynnik b mówi nam o kącie nachylenia linii regresji względem osi odciętych układu współrzędnych.11.25 Zmienna 60 55 50 0 135 100 105 120 125 130 b 110 115 Zmienna X. Linia regresji wyznaczona równaniem: ł" = b yl X\ + a 80 75 c• e 70 65 v= 0. Rys. 13.1) 348 . w teście przezna- Rys.2 obrazują wyniki uzyskane przez poszczególne osoby: a-tą. 13. a — stała regresji. Ilustracja zastosowania metody najmniejszych kwadratów do wyznaczania linii regresji (na podstawie danych z lab. Schematycznie pokazuje to rys. i-tą.gdzie: T — przewidywane wyniki zmiennej zale nej Y.2. 13.1. 13.

1 (Ferguson.3) 349 . 50 . 120) Współczynniki b n oraz a najprościej mo na obliczyć według wzorów. Tabela 13.2.czonym do pomiaru zmiennej X{ (oś odciętych).1). Takane. Suma 13 924 9 801 13 924 14641 15 129 9604 17 161 14 641 11664 12 321 13 924 12544 12 769 12 321 11 236 10404 12 769 10 201 228 978 4 356 2 500 5 329 4 761 5 184 2916 5 476 4 900 4 225 3 844 4 225 3 969 4 489 3 481 3 600 3 481 4 900 3 249 74 885 Uto na podstawie lab. 13. s. Je eli ka dy punkt pomiarowy połączymy odcinkiem prostopadłym do osi odciętych (zmienna Xt ) z linią regresji.2) (13.1. która została wykreślona na rys.1. lo dla ka dej osoby badanej otrzymamy odległości: Y-Y'. Ostatnia kolumna tej tabeli zawiera wyniki przewidywane: Y' uzyskane z równania regresji (13. 8. 73 69 72 54 74 70 65 62 65 63 67 59 60 59 70 57 1155 (7) T 68 55 68 70 71 54 77 70 61 63 68 64 65 63 60 57 65 57 1 156 d e f g h i j k 1 m n 0 P r s . e spełnione jest: k=i Stąd nazwa tej linii regresji: linia najmniejszych kwadratów. Tabela wyników do wyznaczenia równania regresji zmiennej Y (poziom osiągnięć w czytaniu) względem zmiennej X} (iloraz inteligencji — II) (1) Osoby badane a bc (2) (3) Xi 118 99 118 121 123 98 131 121 108 111 118 112 113 III 106 102 113 101 2024 (4) (5) Y2 (6) XiY 7 788 4 950 8 614 8 349 8 856 5 292 9 694 8 470 7 020 6 882 7 670 7 056 7 571 6 549 6 360 6 018 7 910 5 757 130 806 Y 66 .1 pokazuje wzorcowo przygotowane dane do wyznaczenia linii najmniejszych kwadratów. 1989. (13. 13. Linia regresji została „ulokowana" w układzie współrzędnych tak. Tabela 13. do których dane zawiera tab.

y— suma iloczynów X rów i Y-ów (kolumna 6.2) określamy za pomocą współczynnika determinacji (przemnoonego przez 100%). 1.0. współczynnik r-Pearsona jest współczynnikiem korelacji dwóch zmiennych ilościowych. tak jak na rys. Jego u ycie jest uzasadnione je eli: 1) zale ność między dwiema zmiennymi jest liniowa. czyli nie wchodzi ona do przestrzeni zmiennych istotnych d!a Y. Z*X 2 — suma X?-ów (kolumna 4. tab. a współczynnik determinacji przyjmuje wartość z przedziału: (0%.11. 13. Dla typowych funkcji nieliniowych opracowano metody transformacji danych wyjściowych..2) i (13. zmienna X\ jest jedynym (bo wyjaśniającym 100%) źródłem wariancji zmiennej Y. Xx.25. (13.rfy) ■ 100% określa procentowy udział innych wpływów na Y stanowiących dodatkowe źródło zmienności Y.1). 13.gdzie: £x h £ Y — suma X r ów i Y-ów (kolumny: 2. a współczynnik determinacji będzie równy: (l. i 3. 13.1.1). albo są lewoskośne. 13.0)2 ■ 100% = 100%. Wstawiając do wzorów (13.100%). 13. gdy linia najmniejszych kwadratów idealnie pokrywa (tak jak na rys. Je eli nie są one symetryczne.1).4) gdzie: rY \ — współczynnik korelacji według momentu iloczynowego (Pearsona). to r = 0.3b. wynosi 100%. Oznacza to. e zmienna Y ma wspólną wariancję ze zmienną X h ale tak e z jakąś inną (innymi) zmienną. rys. Wyra enie: (1 . e wspólna wariancja obu zmiennych: Y i X. 13. (b) część pozostałą. czyli.0. jak na rys. Współczynnik korelacji r przyjmuje wartość od -1 do +1. tzn. co oznacza. tab. Mówiąc jeszcze inaczej. e zmienna X. tab. Jak pamiętamy. aby oba rozkłady cecho wała ta sama skośność (albo oba były lewoskośne. tab.6708X. „Dobroć" dopasowania linii najmniejszych kwadratów do punktów empirycznych (por. gdy mamy do czynienia z takim usytuowaniem linii najmniejszych kwadratów względem punktów empirycznych. Y— średnie X r ów i Y-ów. wyjaśnia całkowitą zmienność Y.2 (por. Inaczej: zmienna X\ nie jest źródłem zmienności Y. 13. 2) rozkłady obu zmiennych są symetryczne. 13. to współczynnik r przyjmuje wartość z przedziału: (0. otrzymamy równanie regresji Y względem X t o następującej postaci: r = 0.. Całą wariancję Y mo na podzielić na dwie części: (a) część wyjaśnioną wpływem na Y zmiennej Xi (czyli wariancja wyjaśniona 10.0) 2 ■ 100% = 0%.3) dane z tabeli 13. Z^Y 2 — suma Y 2 -ów (koi. albo prawoskośne.0).1 (albo 1). stanowiącą efekt oddziaływania na Y zmiennych niezale 350 . Wreszcie. albo oba prawoskośne). te rys.1). to wa ne jest. Je eli punkty empiryczne są losowo rozrzucone wokół linii najmniejszych kwadratów. obliczonego według wzoru: r\ x 100%.3a) wszystkie punkty empiryczne (w liczbie N) otrzymamy: r. 1960). które pozwa lają na otrzymywanie nowych funkcji liniowych (por. Oznacza to. Hellwig. W przypadku. 5. X. e wspólna wariancja obu zmiennych wynosi 0%. 13.3c). a współczynnik determinacji jest równy (0.

0<r<l.3. Rys. Geometryczna ilustracja: (a) maksymalnej dodatniej korelacji między dwiema zmiennymi: Y i X\ odpowiadającej wartości r= 1. (b) braku odpowiadającej wartości r=0.0.Zmienna Y varX.0 oraz (c) umiarkowanej dodatniej korelacji odpowiadającej wartości r zawartej w przedziale: 0.0 . 13.

Umo liwia to bezpośrednie porównywanie wyników uzyskanych za pomocą ró nych narzędzi pomiarowych. które „podejrzewa" o to. IQ wyra one jest w skali o średniej = 100 i odchyleniu standardowym = 15.nych. Zatem wynikom Xx i Y dwóch zmiennych odpowiadają wyniki standaryzowane: Z#. jakąś skalą standardową.0).1.Z h a zamiast: 5x | -5 1 ). i ZY: gdzie: XUY — średnie arytmetyczne. zwłaszcza w opracowaniu problemów wielozmiennowych. 13.1: (13. których badacz nie uwzględnił w O(PY ). zmienne kliniczne mierzone za pomocą MMP1 są wyra one na skali o średniej = 50 i odchyleniu standardowym = 10. Tak więc ka dą zmienną mo na przekształcić na zmienną standaryzowaną. e wzór na s ma postać: 352 . co jest dla nich wspólne.5) Często spotykaną praktyką. innej dla ka dej zmiennej (np. e wywierają wpływ na Y. Współczynnik korelacji r dwóch zmiennych standaryzowanych przyjmuje postać: Uwaga: mianownik wzoru (13.). sx* s¥ — odchylenae standardowe (będziemy się posługiwać zapisem skrótowym: zamiast Z X{ . residua! variance).7) przyjmuje postać: N. Rzecz jasna. Zmienna standaryzowana ma rozkład normalny o średniej równej 0 i odchyleniu standardowym równym 1. badaczowi zale y na tym. określamy ją mianem wariancji resztowej Y (ang. Osiąga on to w ten sposób. e wartość r najprościej obliczyć według wzoru. rozdz. e do modelu MR wprowadza nowe zmienne.5 i odchyleniu standardowym = 2. aby zmaksymalizować część (a) a tym samym zminimalizować część (b). Przypominam. je eli uwzględnimy wzór na odchylenie standardowe zmiennej X x w postaci: Je eli jednak przyjmiemy. gdy będziemy omawiać odmianę wielozmiennową modelu MR. O tym jednak później. 18. zmienne osobowościowe mierzone za pomocą 16PF są wyra one na skali o średniej = 5. do którego wprowadzamy dane z tab. jest zastępowanie wyjściowej skali wyników surowych. Wy ej wskazałem na trzy typowe skale standardowe: IQ. To. tenową i stenową (szerzej na ten temat — por. a tym samym mają ze zmienną Y wspólną wariancję. to zało enia parametrów standardowego rozkładu normalnego.

je eli r 2 „znacząco" odbiega od zera. Aby więc odrzucić ffQ na a. poniewa 7^(100%) >0? Tak.4).0. Załó my.01. a s obliczone według wzoru drugiego stanowi obcią ony estymator a.537. o 1 odchylenie standardowe). a współczynnik regresji bn = rY{. rys. e ze wzrostem wielkości próby (N) maleje wartość r. Dla r = 0. który — załó my — jest większy od 0%.4. trzeba przeprowadzić testowanie istotności współczynnika r. ale mniejszy od 45°. albo prościej wartość r „znacząco" odbiega od zera. Dlatego te test istotności (tutaj t) słu y nam jedynie jako kryterium decyzyjne na etapie 6. 1. Gdy siła związku pomiędzy dwoma zmiennymi wystandaryzowanymi ZY i Zx jest wyra ona współczynnikiem korelacji r o wartości le ącej między zerem oraz 11. kąt między linią regresji a osią K-ów wynosi 45°. W ka dym z wy ej rozpatrzonych przypadków linia regresji przechodzi przez początek układu współrzędnych (por.). Zastosowanie znajduje tu test t. 13. Odrzucamy H o na rzecz H b je eli: (13.: Z^f N-2. rys. przy N = 20. to: sY = sx = 1.8) Gdy dwie zmienne są wystandaryzowane według wzoru (13. Związek między współczynnikiem regresji bYX i współczynnikiem korelacji rYX jest następujący: bn = -łrn■>] (13. to kąt między linią regresji oraz osią Y-ów jest większy od 0°. Pytanie.01. W celu oceny 353 . Testujemy Ho: pn =0 przeciwko Hx: py\* 0. s obliczone według wzoru pierwszego stanowi nieobcią ony estymator er. 0 „dobroci" dopasowania linii najmniejszych kwadratów do punktów empirycznych mówi nam wskaźnik r2 (100%). Waga beta ifi) jest standaryzowanym współczynnikiem regresji. aby r ^ 0. roz.6). W takiej sytuacji przyjęło się w miejsce współczynnika bn. 1.254. Aby się przekonać czy wartość r 2 j (100%). mówić o wadze beta — J5Y\ lub fix. która na danym poziomie a stanowi granicę istotności danej Xx dla Y.to wówczas w mianowniku wzoru (13. potrzeba r s* 0. procesu badawczego (por. czy mo na uznać zmienną X x za istotną dla Y. Tutaj: J$YX = rYX.01. (13.10) Zauwa my. ale przy W= 100 wystarczy ju . e otrzymaliśmy równanie regresji zmiennej Y względem zmiennej \XX. Z kolei równanie regresji liniowej Y względem X x przyjmuje postać: Z\=rZx lub Z't =fi\Zx .0 kąt wynosi 0°. o ile zmieni się Y wskutek standaryzowanej zmiany zmiennej X x (tj. czyli linia regresji pokrywa się z osią Y-ów.7) wstawiamy wyra enie W.9) W przypadku gdy r = 11. Mówi nam ona o tym.

z'y=rz. a linią regresji 45' (O'-45-) 0' Rys.Oz. równanie regresji zV=O.0 (0. 13. który poka e nam procentowy udział tej zmiennej w wyjaśnieniu zmienności Y. Mo na równie wskazać o ile jest ona bardziej istotna. np.0-1. odpowiadające trzem ró nym wartościom współczynnika korelacji między nimi stopnia istotności danej zmiennej niezale nej dla Y (uwaga: nie mylić z istotnością statystyczną!) odwołamy się do innego wskaźnika. z'.0 kąt między osią z. Model liniowy: jedno-wielozmiennowy W odmianie jedno-wielozmiennowej MR badacz rozpatruje zale ność zmiennej Y od wielu (2 i większej liczby) zmiennych niezale nych. W przypadku wskaźnika t (czy te w przypadku samego r) nie jest mo liwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie! 2. Irl 1.6.1. Usytuowanie linii regresji w przypadku zmiennych wystandaryzowanych wg wzoru 13. Z.z'y=1.= 1.2. Dla przejrzystości wykładu charakterystyka tej odmiany modelu MR będzie tutaj przeprowadzona na przykła354 .4.0z.0z.0) 0. ^(100%). Z dwóch zmiennych Xj i Xj ta jest bardziej istotna dla Y. dla której wskaźnik 7^(100%) przyjmuje wy szą wartość.

plus denna zale na. to punkty reprezentujące wyniki będą le ały wzdłu przekątnej OZ. a — stała regresji. 1973). : ąca w przestrzeni trójwymiarowej (liczba wymiarów tej przestrzeni jest okrelona przez liczbę zmiennych niezale nych.2Xl + by2AX2 + a.2= by\. W tym celu opracowano ró ne strategie budowy modelu MR (por. Je eli — tak jak w naszym przypadku — wszystkie korelacje pomiędzy zmiennymi są dodatnie.12) fini-. 1973. Równanie regresji liniowej w przypadku dwóch zmiennych niezale nych X x X2 przyjmuje postać: r=byl.2 j". s. (13. Wokół tej płaszczyzny (oznaczonej literami ABCD) skupiają się punkty empiryczne (reprezentujące wyniki uzyskane przez poszczególne osoby badane w X 1? X 2 i Y).6). finA — standaryzowane cząstkowe współczynniki regresji. wprowadzonych do modelu. r Y \ > 0.9): Z'=J3n. analogiczną do (13.2Zl+J3Y2AZ2. a więc: 2 + 1 ) — por. tj. (13. r. rys. wedle wzoru (13.5.13) Cząstkowe współczynniki regresji obliczamy według stosunkowo prostych wzorów (Kerlinger. Odległość OA jest równowa na stałej regresji a i pokazuje miejsce przecięcia płaszczyzny najmniejszych kwadratów z osią Y.1 JI ■ (13. 2 > 0. Linie: AD i AB. Pedhazur. to równanie (13. finA = ^K>. w skrócie: [„wagi beta".dzie dwóch zmiennych niezale nych: Xx i X 2. Je eli zmienne wy standaryzuje my. otrzymana letodą najmniejszych kwadratów (podobnie jak w przypadku odmiany jedno-jed)zmiennowej modelem geometrycznym była prosta najmniejszych kwadratów). Większa liczba zmiennych niezale nych wymaga ju odwołania się do pomocy elektronicznej techniki obliczeniowej.11) de: b Y]2 . byiA — cząstkowe współczynniki regresji. 34): 355 . r Y 2 > 0. to linie najmniejszych kwadratów o równaniach: Y' = b]X t +a oraz Y' = b2X2+a. 13. Modelem geometrycznym nowego równania jest płaszczyzna. Smith. Podam te proste wzory obliczeniowe dla trzech zmiennych niezale nych. Związek między wagami beta a cząstkowymi współczynnikami regresji jest [ następujący: ■cl S 2 fiY\. Draper.11) przyjmie postać wystandaryzowaną.

5. Rys.O X. 356 . Xh X2.15) — obliczamy analogicznie.2. Płaszczyzna najmniejszych kwadratów wyznaczona równaniem regresji 13. Y to wyniki surowe zawarte w tabeli 13.11 (13. która obejmuje dane pochodzące z badań nad związkiem między poziomem osiągnięć w czytaniu (Y) oraz liniową kombinacją zmiennych: zdolności werbalne (Xi) i motywacja osiągnięć (X2). 13.

1715 4.0618 6. współczynnika korelacji wielokrotnej RYn określamy siłę związku Jniowego) między zmienną Y oraz zmiennymi X\ i X 2 (traktowanymi łącznie).0305 3. Y' k ). 3. 13.9504 8.8407 -2.1715 2.2 Ilustruje to rys.9382 0.. Za pomocą. w sensie najmniejszych kwaIfcatów.1636 5.4944 5.9600 0.7781 4. Kolumna (5) zawiera przewidywane wyniki zmiennej Y. kombinacją zmiennych: X( i X2).95 Xi 4 4 4 1" 3. W przypadku ■zyskania idealnego dopasowania płaszczyzny najmniejszych kwadratów do daj Dych.8407 8. Pedhazur. W odniesieniu do danych z tab.5056 -1.0305 -2.0305 2.. a oś odciętych byniki przewidywane zmiennej Y.50 Źródło: na podstawie lab.5649 Y-y -1.1201 0..9774 2.11.6.6684 5. X lt X 2 .9600 4.4351 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma Średnia 3 6 6 3 4 3 3 5 5 9 8 6 7 5 5 7 7 104 5. k~\ .2 Tabela wyników do wyznaczania równania regresji zmiennej Y ( poziom osiągnięć w czytaniu) oraz Xi (motywacja osiągnięć) (2) (3.(1) Osoby badane 1 2 Tabela 13. 1973. 13.0226 5.1 (Kerlinger. czyli Y' otrzymane na podstawie równania regresji 13..1010 -1. owe punkty będą się układały dokładnie w linii prostej le ącej pod kątem 145° względem osi odciętych i wychodzącej z początku układu współrzędnych przypadek dokładnej korelacji zmiennej Y z liniową.. 357 .0496 -2.7059 -1. Je eli oś rzędnych będzie reprezentowała wyniki zmiennej Y.3125 2.7059 7.8799 8. (4) (5) (6) Y 2 1 1 1 5 4 7 6 7 8 3 3 6 6 10 9 6 6 9 Xx 2 2 1 1 3 4 5 5 7 6 4 3 6 6 8 9 10 9 4 4 99 4. s.3534 -0.1636 3. 33) Kolumny: (2)-(4) obejmują wyniki surowe zmiennych: Y.20 10 110 5.4351 4.1010 7..N.6545 -1.7781 -1.5649 5.0305 -1.3316 0. czyli Y\ to poszczególne punkty układające się izdłu przekątnej reprezentują pary wyników (Yt.3455 4.3534 1.3125 7.

13.0. l. 13. Z kolei współczynnik wielokrotnej determinacji: R2 przemno ony przez 100 procent informuje nas o procencie wariancji zmiennej Y wyjaśnianej przez liniową (w sen- . Usytuowanie par punktów odpowiadających wartościom: Y i Y' — na podstawie danych z tab.2 (równanie 13.00 Y 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 r Rys.0>.11) Współczynnik R.„(max)=1./?. w odró nieniu od r przyjmuje wartość z przedziału: <0.6.

Z kilku mo liwych sposobów obliczania wartości Ry... który „wychodzi" od standaryzowanego równania regresji: (13. Jest on interpretowany podobnie jak współczynnik determinacji — Ą} ( i = 1..sie najmniejszych kwadratów) kombinację zmiennych Xi i X2.&)..n zalecam ten.16) ogólniej: 358 .

Nie mo na do tego celu u yć prostych współczynników korelacji: r n l r I R. to Ryu mo na obliczyć według wzoru: (13... tj. Odrzucamy Ho: R = 0 je eli: F 5* Fa/y. (o..y.. tak jak to prezentuje rys. gdy wariancje zmiennych przedstawimy graficznie w postaci zachodzących na siebie kół.20) U) — oznacza tu zmienną wykluczoną ze zbioru k zmiennych stanowiących łąc/ne źródło (w sensie liniowej kombinacji) wariancji wyjaśnionej Y. tzn. | Mówiąc inaczej mają wspólną wariancję. „uwolnionego" od I związków tej zmiennej z pozostałymi zmiennymi występującymi w równaniu regresji. e jakaś część owej wariancji jest równie wspólna ze zmienną X2.)- (1319) przy stopniach swobody: dla licznika — dfi = k (liczba zmiennych niezale nych).. Zale ności te najlepiej widać. (13. obliczonego dla k-l zmiennych niezale nych (a więc lnie obejmującego /-tej zmiennej).. t(13. zostały opracowane dwa rodzaje współczynników. je eli zmienne niezale ne są nieskorelowane (ri2 = 0). Je eli chcemy poznać „czystą" wariancję wspólną zmiennej Y oraz zmiennej X\ („uwolnioną" od wpłyI wów na Xi zmiennej X 2 ). Określając tedy wspólną wariancję zmiennej Y oraz zmiennej X b musimy uwzględnić fakt... RyA . 359 . drugiego (kontrola dwóch zmiennych niezale nych) itd. I Dany współczynnik determinacji semicząstkowej otrzymujemy przez porównanie I dwóch współczynników determinacji wielokrotnej — jednego obliczonego dla k zmiennych niezale nych (a więc obejmującego tak e daną /-tą zmienną). dla mianownika — df 2 = N-k-l.. to musimy się posłu yć współczynnikiem determinacji I semicząstkowej (w skrócie: Ą(\2) lub sĄ).. Chce on jeszcze poznać udział (procentowy) ka dej zmiennej oddzielnie w wyjaśnianiu wariancji zmiennej Y.jfc Często badacza nie zadowala znajomość tylko procentowej wartości wariancji zmiennej Y wyjaśnianej przez liniową kombinację zmiennych niezale nych występujących w równaniu regresji (w naszym przypadku: Xi i X 2). I flfi .. 1975. 96). Cohen.7. Je eli korelacje między zmiennymi niezale nymi (tu: X.i. s.. i X2) są zerowe. tj.18) Test istotności dla R przyjmuje postać: I ^(I-^AL-. 13. . oraz drugiego.. Współczynnik determinacji semicząstkowej dla /-tej zmiennej mo emy obliI czyć według wzoru (Cohen.' gdy najczęściej obie zmienne niezale ne w jakimś stopniu ze sobą korelują... z którego mo na wywieść szcze| gotowe wzory na współczynniki poszczególnych rzędów: pierwszego (kontrola jedI nej zmiennej niezale nej).. Do oceny „czystego" wpływu danej zmiennej niezale nej.17) R 2 YU = rJi + rfe.

rys. 13. R\.2 Z kolei chcąc poznać „czystą" wariancję wspólną zmiennej Xx odniesioną procentowo do tej części wariancji zmiennej Y.23) (13. 13. tutaj eliminujemy zmienną X2 zarówno z wariancji zmiennej Xi. cząstkowej i semiczastkowej W przypadku dwóch zmiennych niezale nych (por.22) \. W odró nieniu od współczynnika determinacji semiczastkowej. musimy się odwołać do współczynnika determinacji cząstkowej (w skrócie Ą\_i lub: pĄ). Geometryczna ilustracja korelacji między zmiennymi: Y oraz A'. Stosując oznaczenia z rysunku mamy: (13. która nie jest związana z pozostałymi zmiennymi niezale nymi (tu: X2). R\.Rys. i X2 — z wykorzystaniem współczynnika korelacji wielokrotnej.21) (13.24) Współczynniki determinacji cząstkowej dla ka dej z k zmiennych niezale nych oddzielnie mo na obliczyć przez porównanie dwóch współczynników determinacji 360 .7.\ = Ą\.2 = Oczywiście: y\ = Ry.7) mamy: (13. jak i z wariancji zmiennej Y.

. 193-194): (13. Szerzej na ten temat piszą: Cohen i Cohen (1975). W zale ności od liczby zmiennych niezale nych.. chciałbym jeszcze podać Czytelnikowi (zwłaszcza temu. rzędu drugiego... które chcemy kontrolować mo emy te mówić o współczynnikach wielokrotnej determinacji cząstkowej.* oraz drugie go. jednego wykluczającego daną i-tą zmienną R\\ . dla mianownika: df2 = AWfc-1..26) (13. (... Wy ej opisałem jedynie współczynniki korelacji cząstkowej. trzeciego itd..27) Rzecz jasna.wielokrotnej.. W przypadku dwóch zmiennych niezale nych — jak w naszym przykładzie — mamy: (13.45). Kończąc rozwa ania na temat odmiany jedno-wielozmiennowej MR.k (wg Ezekiela i Foxa. Na przykład „czysty" wpływ liniowej kombinacji zmiennych: X\t X2 i X3 na zmienną zale ną Y przy jednoczesnej kontroli zmiennych niezale nych: XĄ i X5 mo na oznaczyć za pomocą współczynnika: ^123. obejmującego i-tą zmienną R\x . 1974): (13. 1959. s. który jeszcze na co dzień ma kontakt tylko z kalkulatorem) proste wzory obliczeniowe dla wersji modelu z trzema zmiennymi niezale nymi (wg Aikena.25) (0 — oznacza tu zmienną wykluczoną ze zbioru k zmiennych stanowiących łączne źródło (w sensie liniowej kombinacji) wariancji wyjaśnionej Y.29) Uznajemy współczynnik za istotny na danym poziomie a.„.30) 361 . je eli: t\ > t^ą.dfltdf2 - Mo emy te zastosować wzór alternatywny: (13. Uznajemy współczynnik r n 2 za istotny na danym poziomie ot.28) przy stopniach swobody: dla licznika: df} = 1. R\\ = Ą\ i R\ 2 = Ąi • Test istotności dla współczynników korelacji cząstkowej (lub semicząstkowej) jest następujący: (13. e... Takie współczynniki noszą nazwę współczynników korelacji cząstkowej rzędu pierwszego.-).. odnoszące się do statystycznej kontroli zmiennych niezale nych „zamazujących" wpływ jednej zmiennej niezale nej na Y. je eli: F \ > Fa.

25) mamy: (13. ale tak e składnika interakcji dwóch i większej liczby zmiennych niezale nych.34) Współczynnik R YAH obliczamy według wzoru (13. mo emy się odwołać do współczynnika determinacji cząstkowej.31) (13. 2. Konieczność wprowadzenia do równania regresji iloczynu predyktorów (tak określa się w terminologii MR pojęcie interakcji zmiennych niezale nych) zachodzi 362 . Test na istotność Ry_\Xi przedstawia wzór (13-19). wartości jffnn oraz J3y}i2 mo na obliczyć następująco: (13.17).35) Chcąc poznać czysty wpływ poszczególnych zmiennych niezale nych na Y oddzielony od wpływów dwóch pozostałych zmiennych niezale nych. to pomocny będzie wzór: (13.32) Po obliczeniu wartości j8n 23. Wychodząc z wzoru (13.36) (13. Gdybyśmy chcieli wyliczyć wartość R 2 wprost z macierzy korelacji zmiennych.(13.35) (13.2. Wprowadzanie interakcji zmiennych ilościowych do modelu MR W modelu MR mo liwe jest wprowadzenie nie tylko nowych zmiennych niezale nych.38) Mo emy te wyjść ze współczynnik determinacji wzoru (13.37) (13.20) i obliczyć semicząstkowej.

ile składników występuje w danym równaniu regresji.30)—(13. Zmienne jakościowe w modelu MR — konstruowanie zmiennych instrumentalnych 3.40). test F.XiX2" mo na traktować jako nową zmienną: X3): (13. Prześledźmy teraz jak wygląda od strony numerycznej wprowadzenie nowego składnika (tu: interakcji: X\X2) do równania regresji.123 (100%) oceniamy procent wariancji wyjaśnionej zmiennej Y. Mówiąc inaczej.41) Wykorzystując wzory: (13.40) Mo na te to zapisać w postaci standaryzowanej: (13. zachodzi zale ność: rYl=g(X2 ). z których jedna. wprowadzony przez zmienne X t i Xi oraz ich interakcję.41) lub (13. Za pomocą współczynnika determinacji wielokrotnej Ky. 3. W takim przypadku wyjściowy model addytywny postaci (13. Problematyka wprowadzenia do równania regresji interakcji zmiennych została bardzo szczegółowo omówiona przez Aiken i Westa (1991).11) musimy zastąpić modelem nieaddytywnym postaci: (13. e od 3 osób (N = 3) uzyskano wyniki dla dwóch zmiennych niezale nych: X\ i X2 oraz zmiennej Y: Oczywiście powy sze zestawienie powinno mieć tyle kolumn. Przypuśćmy.32) oraz (13.39) lub (gdy iloczyn: . Nie jest ono wcale skomplikowane i ka dy psycholog mo e tę interakcję sam opracować. Jedna zmienna dwukategorialna — analiza przykładu: test t. Wartość współczynnika korelacji wielokrotnej znajdujemy na podstawie wzoru (13. współczynnik korelacji r Najprostsze badanie eksperymentalne polega — zgodnie z podstawowym jego schematem — na przebadaniu dwóch równowa nych losowo grup. gdy nie jest spełnione zało enie.wtedy. 363 .13) mo na stosunkowo prosto wyznaczyć wartości wag beta lub cząstkowych współczynników regresji oraz równanie postaci (13. e korelacja między jedną zmienną Xh a zmienną zale ną Y jest taka sama dla wszystkich wartości drugiej zmiennej X 2 (zwanej — moderator variabłe).1.17).

eksperymentalna X jest dwuwartościowa: „warunki stymulacyjne (1) — warunki relaksowe (0)". Mo na te dojść do identycznego rezultatu inną drogą.). 364 .F L . Zatem zmienna niezale na. Stachowski (1984.F 2 . Mówiąc inaczej. obejmuje te osoby. W pierwszej grupie (eksperymentalnej) psycholog zastosował manipulację eksperymentalną polegającą na stworzeniu osobom badanym stymulacyjnych warunków pracy. wobec których psycholog stosuje określony zabieg eksperymentalny (podaje im lek. jak wiadomo. stosuje wobec nich psychoterapię. przyjmująca wartości ze zbioru: (0. tradycyjne leczenie. analogonem testu t. zwana kontrolną. /: test t Wylosowano z populacji (według zasady randomizacji I) N= 10 osób badanych i rozdzielono losowo (według zasady randomizacji II) na dwie równoliczne (m = n2 = n = 5) grupy.3 zawiera wyniki umieszczone w dwóch kolumnach odpowiadających grupie eksperymentalnej (kolumna 1. przez zastosowanie modelu MR. s. poziom funkcjonowania osób badanych (zmienna zale na Y mierzona na skali dziesięciopunktowej. tu w najprostszej jego odmianie jedno-jednozmiennowej. na której kraniec 1 oznaczał złe funkcjonowanie. które badacz pozostawia w nie zmienionych warunkach (placebo. za pomocą odpowiedniej skali standaryzowanej.zwana eksperymentalną. Je eli zmienna zale na ¥ mierzona jest na skali interwałowej lub ilorazowej i je eli jej rozkład w populacji ma znamiona rozkładu normalnego. to hipotezę zerową postaci: Ho: pi\ =/i2 mo na zweryfikować za pomocą testu t dla dwóch grup niezale nych.1). i przeciętne funkcjonowanie osób z grupy eksperymentalnej będzie lepsze (średnia bli sza będzie górnemu krańcowi skali) od przeciętnego funkcjonowania osób z grupy kontrolnej (średnia bli sza będzie dolnemu krańcowi skali). a kraniec 10 dobre funkcjonowanie). stosując model ANOVA w układzie jednoczynnikowym: ANOVA-KRG-p(n > 1)T — por.). Brzeziński. 65-69) — gdzie: p (liczba poziomów zmiennej niezale nej X) = 2. Oczekiwano. yjk = Y & . Tabela 13. Wzory: y l k = Y. wyzwala u nich silne emocje itp. stenowej. Prześledźmy teraz postępowanie badacza — na fikcyjnym przykładzie — w ramach wymienionych wy ej dwóch paradygmatów: (a) eksperymentalnego (test / i test F) oraz (b) nieeksperymentalnego (korelacyjno-regresyjnego — współczynnik korelacji według momentu iloczynowego r).) i grupie kontrolnej (kolumna 2). W jaki sposób wprowadzić zmienną zece-jedynkową do modelu MR? Dochodzimy zatem do tytułowego problemu. obejmuje te osoby. Oceniano. opracowanym z myślą o porównywaniu większej ni dwie liczby średnich arytmetycznych) i przechodząc na obszar paradygmatu nieeksperymentalnego. Z kolei drugiej grupie (kontrolnej) stworzone zostały relaksowe warunki pracy. Problem jest tylko jeden. Mo na te . co jest ju mniej znane przeciętnemu „konsumentowi" statystyki. a druga. relaks itp. w takim badaniu zmienna niezale na (nawet de facto ilościowa) traktowana jest jako zmienna jakościowa (dychotomiczna). dojść do tego samego rezultatu porzucając paradygmat eksperymentalny i model AN0VA (test Z7 jest.

Grupa Grupa eksperymentalna kontrolna 12 34 5 6 5 78 7 33 6. Podstawiając dane z tabeli 13. Dane do przykładu (n\=ni = n = 5) (0) (1) (2) Lp.) Średnia (F. e spełnione zostały wszystkie warunki stosowania testu t.43) Testujemy hipotezę zerową Ho: fi\=fii przeciwko hipotezie roboczej (jednostronnej) H{: fi\ >fit .8 (13. Załó my.6 5.42) Sumy kwadratów odchyleń (SS): (13.44) 365 .8 2.3.Tabela 13.) Suma kwadratów odchyleń (SS) k=\ 9 1.3 do wzoru na statystykę t otrzymujemy: (13.2 32 11 2 Suma (Y.

Poniewa t> 1. więc mamy podstawy do odrzucenia HQ i przyjęcia Ht.32. odnoszącą się do zmienności wyników wynikającej z ró nic w traktowaniu osób z porównywanych dwóch grup i (b) sumę kwadratów wewnątrz grup.05.51) (13. /'. 65-69). Poniewa F>Fa.05 i stopni swobody df= 8 (prawostronny obszar odrzuceń Ho) wartość krytyczna statystyki testowej wynosi: /o.Dla a = 0.3 mo emy potraktować jako tabelę danych właściwą dla planu ANOVA-KRG-2 (n = 5)I — por. Wniosek.45) (13. test F Tabelę 13.46) (13. lub inaczej resztową (SSwewniilrz)t odnoszącą się do zmienności.4.860.49) (13.680.' ' ^/wewnątrz = 8 wartość krytyczna statystyki testowej wynosi: ^0. 8 = 5. Mamy zatem: (13. s.52) Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji zebrane zostały w tabeli 13. Inaczej: błąd eksperymentalny. przeciętny poziom funkcjonowania grupy eksperymentalnej okazał się lepszy od przeciętnego funkcjonowania grupy kontrolnej.48) (13.47) (13. Stachowski (1984.1. Dla a-0. 366 .8. Brzeziński.50) (13. W analizowanym przykładzie całkowitą sumę kwadratów (SScala) mo na rozbić na dwie składowe: (a) sumę kwadratów między grupami (SS^^y).01 i stopni swobody: ^/między. i. której źródłem są nie kontrolowane przez badacza ró nice indywidualne występujące w ka dej z dwóch grup.05. więc mamy podstawy do odrzucenia H o i przyjęcia H Y .

Poniewa czynnik X w analizowanym przykładzie jest czynnikiem dychotomicznym.) i wektor wyników czynnika X (kolumna 3).87. a ka da osoba nale ąca do grupy kontrolnej otrzyma współczynnik 0.3 tak.4. Wniosek: jak w I. df2). 1984.6** Obliczmy jeszcze procent wariancji wyjaśnionej zmiennej Y. Czy rzeczywiście wartość statystyki F jest identyczna z wartością statystyki /? Przypomnijmy. i między statystyką t i statystyką F zachodzi związek (Brzeziński.6 8 65.6 1 (4) df 1 8 9 F 57. Zasada kodowania jest następująca. s. Po modyfikacji obejmuje ona (por. s. Analiza wariancji do danych z przykładu 1.54) (13.^ 100% .80% . Do tego celu mo emy u yć wskaźnika n2 pomno onego przez 100% (Kirk. Stachowski. (0) Źródło wariancji Y Między Wewnątrz Cala (1) SS 57.80%+12.Tabela 13. Zatem rozbicie wariancji całkowitej Y na wariancje składowe wygląda następująco: variY) = vaĄY\X) + var(^reszta). aby odpowiadała ona nowym wymaganiom. Zmodyfikujemy teraz tabelę 13. 162): SS 100% = „™czy x 100% .6 (2) (3) MS 57.20%. Ka da osobą nale ąca do grupy eksperymentalnej otrzyma współczynnik 1.53) Zatem statystyka F ze stopniami swobody: dfx ~ 1 i df2 równa jest kwadratowi statystyki t ze stopniami swobody df= df2. 100% = 87. (13. 71): t2(df) = F(l. tj 1 Y X x 100% . W naszym przypadku zachodzi równość: Doszliśmy zatem do tego samego rezultatu. 13. więc u yjemy tu kodu zero-jedynkowego. tab. 1982. Tak więc wektor X będzie się składał z samych jedynek i zer. 367 . tłumaczonej wpływem na Y czynnika X. //: współczynnik r Aby dostosować dane do wymogów modelu MR musimy w odniesieniu do czynnika X przeprowadzić zabieg kodowania.5) wektor wyników zmiennej zale nej Y (kolumna 2.

-by^.) (0) Lp. (1) (2) Grupy grupa eksperymentalna 1 23 4 5 6 78 9 10 Zmienna zale na Y 6 57 87 (3) X grupa kontrolna 3 21 1 2 42 1 1 1 1 1 0 00 0 0 5 0. — suma iloczynów (SP): (13. wzór 13.5 Suma Średnia Suma kwadratów odchyleń (SS) Suma iloczynów (SP) 4.59) (13.5 2.6 12 Wzory: — sumy kwadratów odchyleń (por..43).58) . V 1 sv (13. a= Y. — równanie regresji liniowej: y' — 1.3.56) CC — CC _ CC -'^poza regresją (reszta) ^^cała ^^ (13.Tabela 13.55) N N (ir *# CL **) — sumy kwadratów: (13.5 Dane do przykładu 1.57) — współczynniki regresji: (13.2 65.60) — Dyx^ + O. przystosowane do obliczania współczynnika korelacji ryx (na podstawie tabeli 13. 368 .

m — liczba wektorów czynnika X (tu: 1). cala lub: N N N '%/=' AT H (=1 W /V (=1 . dfi — N-m.62) — test istotności współczynnika r: f rvy: m -(i-^):(y--i)- (1363) = m.— współczynnik korelacji liniowej (wedhig Pearsona): ssr.1. lub: 369 . (13.

Cohen i Cohena (1975. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania zero-jedynkowego System kodowania. e zabieg kodowania. i uzyskaliśmy analogiczny wynik. Cohena (1968) oraz Overalla i Spiegla (1969). Mamy zatem: I znowu uzyskaliśmy wyniki identyczne z tymi. Tak. jest najbardziej rozpowszechniony. co zale y od wybranego przez badacza systemu kodowania. jak w przypadku wskaźnika //yy x 100% obliczonego w I*.80%. a tak e wielu zmiennych niezale nych wielokategorialnych. tyle tylko. 3.1. Z kolei wskaźnik (l-ryx)x 100% mówi o wielkości wariancji resztowej (poza regresją). Do tego celu mo emy wykorzystać bądź test f. Jest te bardziej pracochłonny. jest ju bardziej skomplikowany. Pedhazura (1982). który musi być przeprowadzony w odniesieniu do tych zmiennych jakościowych. na przykład w SPSS PC+ czy CSS STATISTICA. Warda (1969). który teraz zostanie przedstawiony w wersji uogólnionej na dowolną liczbę kategorii.2. to zapewne mo liwe jest te włączenie do tego modelu jednej zmiennej niezale nej wielokategorialnej (odpowiednik modelu: ANOVA-KRG-/>). wielokategoriainych. W naszym przykładzie wynosi ona 12. / i /'. Zauwa my.: pyx>0. Je eli mo liwe jest — via zabieg kodowania — włączenie jednej zmiennej niezale nej dwukategorialnej do modelu MR. Ujęty jest on równie w znanych bibliotekach programów statystycznych. na przykład dwóch zmiennych (odpowiednik modelu ANOVA-KRG-p#r). jest to mo liwe.20%. a tak e monografie z zakresu analizy korelacyjno-regresyjnej: Drapera i Smitha (1973).Ąx x 100% = (O.937O)2 ■ 100% = 87.2. 1983). Z wcześniejszych publikacji propagujących ten system kodowania na uwagę Czytelnika zasługują artykuły: Suitsa (1957). które otrzymaliśmy w pkt. Jedna zmienna wielokategorialna 3. która w przypadku współczynnika korelacji przyjmuje postać Ho: PYX=®. W literaturze przedmiotu omawiane są trzy systemy kodowania zmiennych jakościowych i one będą tu zaprezentowane i zilustrowane przykładami jednej i dwóch zmiennych jakościowych. Na koniec pozostało nam jeszcze testowanie hipotezy zerowej.Hipoteza robocza będzie miała w naszym przykładzie postać kierunkową //. Współczynnik ryx x 100% mówi nam — przypominam — o procencie wariancji zmiennej Y wyjaśnionej wpływem na nią zmiennej X (inaczej: współczynnik ten informuje badacza o wielkości wariancji wspólnej zmiennych Y i X). 370 . bądź test F.

zmienne formalne". Przykład 1. 83) wprowadza jeszcze inny polski odpowiednik — . Z kolei Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski (1983) tłumaczy termin dum-m \ariables jako „zmienne fikcyjne" (s. „zmienne ślepe".6 Kodowanie zero-jedynkowe zmiennej jakościowej X („miejsce zamieszkania") o p = 4 kategoriach. a Słownik angielsko-polski dla informatyków (Marci-nUk. (1) Kategorie zmiennej X wieś «i (2) Zmienna zale na Y Yn (3) T\ 1 1 1 0 (4) Zmienne instrumentalne (5) I\ (. e osobom z danej /-tej kategorii (/-tej grupy porównawczej) przypisujemy jedynki. Mają tedy właśnie charakter instrumentalny 371 . s. Zilustrujmy to przykładem. których jest po n w ka dej kategorii (na przykład n = 3). a w kolumnach (3)-(5) mamy p-\ = m~41 = 3 zmienne (wektory) instrumentalne: Ti.. w kolumnie (2) nale ałoby wpisać wyniki poszczególnych osób badanych. dummy coding) p-kategorialnej zmiennej jakościowej. T 3 . Tabela 13. Przypuśćmy. W kolumnie (1) mamy wpisane poszczególne kategorie (grupy porównawcze). e terminy „wektory instrumentalne". n = 3 (0) Lp.Objaśnię teraz. 247). Nowo utworzone zmienne mają charakter mucm) i jedynie pośredniczą między zmienną Y i faktyczną zmienną X.1) nowych zmiennych (wektorów) instrumentalnych 2 . „zmienne instrumentalne" lepiej oddają intuicje związane z zabiegiem kodowania zero-jedynkowego. „wekto-IV predyktorowe". 1 2 3 4 małe miasto «2 . Te nowe zmienne powstają w ten sposób. „zmienne binarne". dummy wuibles oddano jako „wektory ślepe". Wydaje mi się jednak.) T2 0 0 Ya Kl3 Y2l Y22 Y13 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 n 1 1 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma 0 0 1 0 0 średnie miasto a3 du e miasto Ya Y)2 Y33 0 0 0 0 Yu YA2 YA3 0 0 3 0 0 0 0 3 Y. a osobom z pozostałych kategorii przypisujemy zera. e badacz chce zakodować zmienną jakościową „miejsce zamieszkania" o p = 4 kategoriach: „wieś — małe miasto — średnie miasto — du e miasto".6 przedstawia rezultaty kodowania.. Podobnie w polskim tłumaczeniu pracy War-da 11969) u yto terminów: „zmienne dwójkowe". na czym polega zabieg kodowania zero-jedynkowego (ang. 3 W polskim tłumaczeniu ksią ki Drapera i Smitha (1973) terminy dummy vectors. Kodowanie polega na utworzeniu m (gdzie m = p. „kodowanie dwójkowe". Ostatnia kategoria p (p-ta grupa porównawcza) reprezentowana jest we wszystkich m wektorach przez same zera. Tabela 13. Szaniawski 1992. T 2 .

Cohen. której przypisano jedynki..3333. ni) mo na wyrazić za pomocą uproszczonego wzoru . przykładem wprowadzenia do modelu MR jednej zmiennej jakościowej o p = 3 kategoriach. Przykład 2. a2. Rozwa ymy wpierw ten przykład w układzie ANOVA-KRG-p(n = 5)1. = -0.Xj mo na zastąpić wyra eniem: V Y** (tj. a następnie w układzie MR (odmiana jedno-wielozmiennowa)..... w trzech ró nych warunkach (A = {ax. Zilustrujmy to. W celu uproszczenia zapisów.13Z2 + 6*3. p = 4-kategorialną. (13. Tak e i współczynniki korelacji między zmienną zale ną Y i zmienną instrumentalną w (w= 1.. będziemy dalej pisać w postaci skrótowej: 6 n . odpowiada równanie regresji3 dla zmiennej jakościowej czterokategorialnej: Y'=bn. ilościowej. co dotychczas zostało powiedziane na temat kodowania zero-jedynkowego.6 mamy /-. Zabieg kodowania zero-jedynkowego ułatwia — i to znacznie — przeprowadzanie obliczeń. rozdzielono ją na 3 grupy o liczebności n{ = n2 ~ n$ = n = 5. wyra enie _£ Xwk = ^ %wk = n-> czy^ k=] k=\ równe jest liczbie osób w grupie.67) gdzie: W — ogólna liczebność badanej próby. I tak współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi instrumentalnymi: Z*j i 7} dany jest wzorem (Cohen.}). 180): (13. 1975 s.Równaniu regresji: Y' = byxX + &■> dla zmiennej X. a?.62) wyra enie V Y. suma Y w grupie. byz 13 itp.67) upraszcza się do postaci: W przypadku tabeli 13. n„ n. Gdy «i = . = n p = n. wzór (13. 372 .m (wyra ony procentowo) informuje badacza o „dobroci" dopasowania hiperpłaszczyzny najmniejszych kwadratów do punktów empirycznych rozmieszczonych w przestrzeni ( 3 + l)-wymiarowej. wtedy współczynnik determinacji wielokrotnej Ry. Z kolei wykorzystany ju w poprzednim przykładzie test F (por.23. tak e na drodze losowej.7.. gdy N N w liczniku wzoru (13.23^\ + *K. to wzór (13. której przypisano jedynki). byi itp. Osoby badane rozwiązywały standardowe zadanie.63)) słu yć mo e do testowania hipotezy zerowej postaci: H o : R = 0 (przeciwko H x : R>0). — liczba osób odpowiednio w /-tej i /-tej grupie porównawczej (dla /-tej i /-tej kategorii zmiennej X). Pomiaru zmiennej zale nej Y dokonano na skali ilorazowej (czas wykonania zadania). współczynniki regresji: bn .12*3 + a. pi% Pj — proporcja osób odpowiednio w /-tej i y-tej grupie. Wyniki badania zestawiono w tabeli 13. Próbę N= 15 osób wylosowano z populacji i.66) Gdy zmienna X jest zmienną jakościową.

df= 3 .346.2 2 14. wzór ■3.033 Cala 65.317.600 Wewnątrz 36..53)): Zatem rozbicie wariancji całkowitej zmiennej Y na wariancje składowe wygląda następująco: 373 .4.8.813* Między 29.7.ot. Fa0S.89. Dane do przykładu 2. Analiza wariancji do danych z przykładu 2.Ol. 12.4 12 3.317. (0) (1) (2) (3) (4) Źródło wariancji Y SS MS df F 4. Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji zawiera tabela 13.1 = 14.93.4 = 29.2 Wyliczamy teraz ze wzorów (13.47)-(13. więc mamy podstawy do odrzucenia HQ (Ho\ £^=0. SS SScała = 383 .4. (n\ = m = ni = n = 5) (0) (1) (2) (3) Osoby Zmienna A O] a2 a3 1 4 4 3 2 3 3 4 3 2 5 7 4 3 6 8 5 2 6 9 Suma 14 24 31 Średnia 2.05. Tabela 13. = 346.2.2.6.8 6. Poniewa F>FOIQ5.2. a zatem słuszna jest Hx (Hx: a*Q dla pewnych *)■ Jaki procent wariancji Y wyjaśniony jest wpływem na Y zmiennej A? Odpowiedzi na to pytanie mo na udzielić odwołując się do wskaźnika rjyA (por. **/7<O. 2.Tabela 13.Fo. (ii)42 + .. df= 3 ■ 5 . + 92 = 383.6 = 36.8.6 .6 14 *p<0.8 4.12 = 6.6. (iii) ^ (142 +242 +312) = 346.49) wartości sum kwadratów: (i) ^~ 6^ = 317. 12 = 3.1 = 2.4 = 65. dla wszystkich z). wewnątrz = 383 . df= 3(5-1) = 12.

Zanalizujmy teraz ten sam przykład w paradygmacie korelacyjno-regresyjnym. Zakodowane (kodowanie zero-jedynkowe) dane do przykładu 2. zmiennej A zale na Y 1 2 3 4 4 3 2 3 2 4 a2 3 5 6 6 3 4 o3 7 8 9 1 1 1 1 0 0 0 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.333 0.9.43)): 374 .4879 Równanie regresji przyjmuje postać: (13. nowych zmiennych instrumentalnych: T\. Tabela 13. Zacznijmy od utworzenia.7) w tabelę (13. m=p. T2.9).0 Suma Średnia Odchylenie standardowe 69.333 0. na drodze kodowania „zero-jedynkowego".1 = 3 — 1 — 2 . (1) (2) (3) (4) (0) LpKategorie Zmienna Zmienne instrumentalne T.0 4.4879 0 5.6 2.1646 0.0 0. Przekształćmy zatem tabelę (13.70) Obliczenia pomocnicze: — sumy kwadratów (ze wzoru (13.69) lub postać standaryzowaną: (13.

72) (13.75) 375 .55)): — cząstkowe współczynniki regresji: (13.73) — przekształcenie współczynników: bn i byi na wagi JSYw: (13.— sumy iloczynów (ze wzoru (13.71) (13.74) (13.

poddanej zabiegowi kodowania zero-jedynkowego? Napiszmy równanie regresji: Współczynnik a równy jest średniej wartości zmiennej zale nej Y w grupie a3 (dokładniej: średnia ta wynosi 6. Jakie informacje niosą współczynniki a. bn. bY\. Ostatni krok analizy to testowanie istotności współczynnika korelacji wielokrotnej.77) Jak wielki jest procent wariancji zmiennej Y wyjaśnionej przez liniową (w sensie najmniejszych kwadratów) kombinację zmiennych 7] i 7"2? Na to pytanie znajdujemy odpowiedź obliczając wartość współczynnika determinacji wielokrotnej (wyra onego procentowo) RyA2 x 100%: Zauwa my. Odwołamy się tu do ju stosowanego w przykładzie 1.79) Osoby badane z tej grupy miały przypisane w obu wektorach 7\ i T 2 wyłącznie zera. e akurat grupa a3 była tą.2. a nie 6. gdy równanie regresji oparte jest na zmiennej niezale nej. jakościowej.76) podobnie obliczamy s T i s Tr Wagi fi posłu ą nam teraz do obliczenia wartości współczynnika korelacji wielokrotnej RYAI(13.8 wartością statystyki F.78) I tutaj obliczona wartość statystyki F pokrywa się z podaną w tabeli 13.19. testu F: (13. której przypisano we wszystkich wektorach 376 . To.gdzie: (13. e uzyskana wartość pokrywa się dokładnie z wyliczoną wcześniej — w modelu ANOVA — wartością rjy A x 100%. niewielki błąd powstał w wyniku zaokrąglania danych): (13.

to: — średnią grupową a 3 wyznacza wartość współczynnika a (tu 6. e jej członkowie. = 4. jakie są średnie grupowe (w alt a2. . (tu 6. odró niającą kodowanie zero-jedynkowe I od pozostałych systemów kodowania. Przypomina to postępowanie w znanym teście wielokrotnych porównań (kontrastów) — teście porównań ka dej średniej grupowej ze średnią jednej grupy I kontrolnej (por. . oraz F>. a3). Interpretowanie danych i polega na porównywaniu ka dej pozostałej grupy („eksperymentalnej") z tą właśnie grupą. której przypisano zera we wszystkich wektorach (ostatnia.*3. a współczynniki b Y \ i b n równe ró nicy średnich: grup a 3 i a2 oraz grup a] i a 2 . 1972. = 2. w której porządek grup porównawczych byłby następujący: a3 . Chodziło bowiem o pokazanie.4 = bn.4 = bn. (13. Owa grupa kontrolna wyró niona jest w ten sposób. Przykład..9). której przypisano jedynki w wektorze instrumentalnym w) a średnią grupy. Nas przecie interesuje tylko związek dwóch zmiennych: Y i A. s. co jest bez znaczenia dla dalszych obliczeń!). 149-150). a operacje pośredniczące mają wyłącznie charakter pomocniczy. miał słu yć wyłącznie celom poglądowym. wymusza sposób postępowania przy interpretowaniu współczynników b Y \ i by2 . Okazałoby się. są dla nas mało istotne I i jako takie nie będą dalej przedstawiane. a^ Współczynnik a równy będzie: *Y.P3.4)). Gdyby czytelnik chciał na podstawie przedstawionego wy ej równania regresji dowiedzieć się. p-ta grupa w tabeli). we wszystkich utworzonych zmiennych instrumentalnych.. jest traktowanie jednej z grup (obojętnie której) jako grupy odniesienia czy swoistej grupy kontrolnej.6. — średnią grupową a2 wyznacza wartość współczynnika byi.80) (13. czy a2. — średnią grupową a] wyznacza wartość współczynnika bY\ (tu 6. Cechą najbardziej charakterystyczną. który został wy ej opisany. otrzymują wyłącznie zera. jego istotność i siła.2 = -1. e ta sama zmienna jakościowa mo e być 377 . . a współczynniki b Y \ i b n będą równe ró nicy średnich grupowych: a2 i a! oraz a3 i ai. Mamy zatem: Fl.Otó średnią wartość Y ka dej pozostałej grupy będziemy porównywać ze średnią wartością Y właśnie grupy a3.2 = -3. I podobnie przy przestawieniu kolejności grup według schematu: a2ł a3.8 . czyli jest to — w naszym przykładzie — test istotności ró nic I Ł-^3. Edwards.19 + (-1.4)).same zera (oczywiście równie dobrze mo na było jako ostatnią wykorzystać grupę a. a b a 2 .81) Czytelnik mógłby — w formie ćwiczenia — uło yć nową tabelę danych (na wzór tabeli 13. Test t współczynnika regresji b Yn (wartość statystyki t dla współczynników fcya jest standardowo podawana w wydrukach komputerowych programów na regresję wielokrotną) jest w tym przypadku testem istotności ró nic między średnią danej grupy (tej. Poniewa układ grup.19 + (-3.-F 3 . e współczynnik a byłby równy: Y 2 . więc informacje.. mo e być dowolny (nie zale y nam na konkretnym układzie).19). których dostarcza test istotności współczynnika regresji. >2.8 . jak to ju wy ej powiedzieliśmy.6.

reszta. F. aby — po wcześniejszym zakodowaniu danej zmiennej jakościowej — wprowadzić dane do jego pamięci. means\ (8) wartości odchyleń standardowych (ang. R 2 . bądź do modelu MR. multiple correlation. B.. Te dodatkowe informacje obejmują m. zwłaszcza w postaci mini. SS. regression). poza regresją (ang. residual. constant — w programie SPSS). (4) wartość testu F (ang.. ale wykorzystuje się do tego celu algebrę macierzy. R square\ (2) wartości sum kwadratów dla poszczególnych źródeł zmienności (ang. R. F value. to — niezale nie od formy wydruku — powinniśmy zebrać następujące informacje: (1) wartość współczynnika korelacji wielokrotnej R oraz wartość współczyn nika determinacji wielokrotnej R 2 (ang. (5) wartości cząstkowych współczynników regresji (ang. deviation from regressioń). (6) wartość współczynnika regresji a (ang. Rozpowszechnienie techniki EMC. które jednak w przypadku interesującego nas problemu związku zmiennej Y ze zmienną jakościową nie mają dla nas znaczenia. standard deviations). 7"m. W przypadku większej liczby zmiennych niezale nych (predyktorów) obliczenia stają się skomplikowane. correlation matrix). regression coefficients). odchylenie od regresji. intercept. Je eli wprowadzamy zmienne: zale ną Y i instrumentalne: 7"i. w dwie zmienne instrumentalne. Nie stosuje się wtedy zapisu tradycyjnego. Specjalnie wybrałem do tego celu zmienną trójkategorialną. tj. (10) wartości tzw. e są one obojętne w przypadku rutynowego stosowania modelu wielokrotnej regresji liniowej. (3) wartości średnich kwadratów dla poszczególnych źródeł zmienności (ang. który nie miał dostępu do profesjonalnych ośrodków elektronicznej techniki obliczeniowej) od bardziej zaawansowanego stosowania modelu MR (zwłaszcza jego odmiany jedno-wielozmiennowej i wielo-wielozmiennowej). W przypadku gdy psycholog chciałby zakodować zmienną niezale ną o większej liczbie kategorii. likwiduje barierę techniczną.wprowadzana bądź do modelu ANOVA. mean sąuares). albo samemu posiąść umiejętność pisania takich programów i mieć dostęp do komputera osobistego. wartości błędów stan378 . ró nic: Y~Y' (ang. in. sums of sąuares): regresja (ang. otrzyma więcej ni dwie zmienne instrumentalne. (9) macierz korelacji (ang.. mo liwe było wyznaczenie równania regresji liniowej za pomocą wzorów ułatwiających przeprowadzenie obliczeń za pomocą zwykłego kalkulatora (nawiasem mówiąc te tu wykorzystywanego).i mikrokomputerów. value of analysis of variance). MS. W uzyskanych z komputera wydrukach mogą się te znaleźć dodatkowe informacje. na drodze kodowania zero-jedynkowego. gdy po przekształceniu jej. która na ogół odgradzała psychologa (zwłaszcza tego. (7) wartości średnich (ang. co wcale nie oznacza. reszt. a zwłaszcza wartości współ czynników korelacji zmiennej Y ze zmienną instrumentalną w.. residuais). Wystarczy tedy albo dysponować jakimkolwiek gotowym programem na wielokrotną regresję liniową. W pewnym sensie zapis macierzowy jest o wiele prostszy i bardziej elegancki.

natomiast w kodowaniu tu omawianym miejsce zer zajmują współczynniki -1. Inną le interpretację nadajemy cząstkowym współczynnikom regresji a oraz bYw.6) prezentuje rezultaty kodowania quasi-eksperymentalnego.68) — tu /■. s. Ta zamiana pociąga za sobą jednak dość istotne zmiany właściwości kodowania. Tabela Kodowanie quasi-eksperymentalne zmiennej jakościowe A („miejsce o p = 4 kategoriach. e w kodowaniu zero-jedynkowym osobom z ostatniej grupy (p-tej) przypisano we wszystkich m wektorach instrumentalnych same zera.1 — „miejsce zamieszkania".0 0 1 1 1 -1 -I -1 0. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania quasi-eksperymentalnego Czytelnik. bez trudu poradzi sobie z kodowaniem ąuasi-eksperymentalnym. Zacznijmy od przeprowadzenia zabiegu kodowania quasi-ekspery mentalnego na zmiennej — tej samej co w punkcie 3.0 YA2 1-43 Suma K.2. Przypomnijmy. Podany wy ej podstawowy zestaw informacji „obowiązuje" tak e dla dwóch pozostałych systemów kodowania. oceny istotności (via test /) współczynników regresji.= 0. 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -i ~i -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Yn średnie miasto du e miasto aĄ r3l Yi2 ^33 *41 0 -1 -1 -1 0.10 (Czytelnik zechce porównać ją z tabelą 13.dardowych poszczególnych współczynników regresji. i>j..50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (1) Kategorie zmiennej A wieś <*\ (2) Zmienna Y Yu Yl2 Yi3 małe miasto °2 Fii Y22 (3) <4) Zmienne instrumentalne T2 r. 1984. i struktura pojedynczego wyniku £-tej osoby badanej nale ącej do i-tej grupy porównawczej wygląda następująco (Brzeziński. Zachodzi tu ścisła analogia z interpretacją modelu jednoczynnikowego ANOVA (model efektów stałych): ANOVA-KRG-/7 (n > 1)1. o których będzie mowa dalej. Tabela 13. n = 3 zamieszkania (5) 7"3 (0) Lp.0 W przypadku kodowania zero-jedynkowego współczynnik korelacji między zmiennymi instrumentalnymi dany był wzorem (13. który opanował ju zasady kodowania zero-jedynkowego. 39—41): 379 . Ró nica między obydwoma systemami kodowania — w sensie technicznym — sprowadza się do tego. 0. 32. Stachowski.2.

dla której zmienna instrumentalna przyjmuje wartości +1.86). e^ — i=l błąd eksperymentalny..17) mamy: (13./?) grupy porównawczej. a\ — efekt oddziałyp wania na zmienną zale ną Y poziomu i (wartości) czynnika A: Ta.89) natomiast współczynniki bYw równają się odchyleniu danej średniej grupowej.86) mo emy wyznaczyć eik: lub (13.. Oszacowaniem parametrów modelu (13.88) Wróćmy teraz do pytania o sens empiryczny nadawany współczynnikom a i byw w równaniu regresji otrzymanym dla zmiennych instrumentalnych skonstruowanych via kodowanie quasi-eksperymentalne. Otó a to tyle. 13. n) osoby pochodzącej z /-tej ( i= 1. zdefiniowany jako ró nica średniej z danej grupy porównawczej i średniej ogólnej.82) gdzie: Yik — wynik fc-tej (&= 1 ..84) (13....86) Zwróćmy uwagę na podkreślony element równania (13..82) lub (13. Zatem dla grupy a t (por. którego rozkład w populacji jest normalny.= 0... // — średni wynik zmiennej Y w populacji.. Jest to efekt /-tego poziomu postępowania eksperymentalnego. tab.87) (13.91) (13.(13.82) są: (13.85) (13.83) (13.92) . od średniej ogólnej. ze średnią 0 i odchyleniem standardowym ae. Zapamiętajmy to.. Przekształcając (13. co średnia ogólna zmiennej zale nej: (13.90) dla grupy a2: dla grupy a3: 380 (13.

rozumianego jako odchylenie /-tej śred niej grupowej od średniej ogólnej FL-7. co efekt eksperymentalny pierwszego poziomu czynnika A(a\).. co efekt eksperymentalny drugiego poziomu czynnika A{ai) itd.. = a. więc nie u yłem tu określenia „.\ = 4-\ = 3 zmienne instrumentalne? Efekt czwartego poziomu (odpowiadający grupie porównawczej... Oddaje ono po prostu wą analogię między pojęciem współczynnika regresji bYw i pojęciem „efektu eksperymentalnego" w ■alizie wariancji.. w równaniu regresji otrzyma nym metodą kodowania quasi-eksperymentalnego kolejnym efektom po ziomów czynnika A. 381 . czyli Yik-Yt\ resztę z równania regresji wyznaczamy przez odję cie wyniku zaobserwowanego &-tej osoby z /-tej grupy porównawczej (Yik) od wyniku otrzymanego z równania regresji {Y'. Są identyczne4. gdy w równaniu regresji występują jedynie p.90) — (13. Poniewa osoby do grup porównawczych są wyznaczane nie losowo (podobnie jak tprocedurze quasi-eksperymentalnej). z językowego punktu widzenia... tłumaczenie go jako „kodowanie efektowe". byi to tyle..i): Y ik.. W jaki sposób jednak określić wielkość efektu eksperymentalnego czwartego poziomu czynnika A (OĄ). Zdecydowałem się H^ na termin „kodowanie quasi-eksperymentalne".86). (b) efekt (-tego poziomu czynnika A. od pierwszego do (p-\) odpowiadają wartości współczynników regresji bY\.quKkbperymentalne". Zatem współczynnik bYl to tyle. bYp_\. ale „.eksperymentalne". a efektowi poziomu p czynnika A •-i odpowiada wyra enie: -A (c) resztę. e jest to stosunkowo najlepszy polski odpowiednik terminu fflgieUkiego effect coding (pełniejszym określeniem byłoby treatment effect coding). wynik ka dej osoby badanej Yik mo na rozbić na trzy składowe: (a) ogólną średnią Y. Nie wydało mi ac szczęśliwe.Porównajmy zapisy (13. (13-95) Sumując. dla osób której wszystkie zmienne instrumentalne przyjmują wartości: -1) czynnika A (ogólnie p-tego poziomu) wyznaczamy korzystając ze wzoru: Zatem: Ogólnie efekt eksperymentalny poziomu p czynnika A równy jest: ~%at.Y\ 4 Zrozumiałe teraz staje się określenie: kodowanie quasi-eksperymentalne. Wydaje mi się..92) z podkreślonym elementem równania (13.. W dostę! pt] mi literaturze polskiej nie spotkałem polskiego odpowiednika effect coding.

Przykład 3. 100% = 98%+ 2%.01. di (1) (3) (2) Zmienna A a7 a. Psychologa interesuje związek zmiennej zale nej Y (skala pomiaru — interwałowa) ze zmienną niezale ną A. Ka da grupa porównawcza (a.n = 3) (0) Lp.).00000 18.0. y.11. Zmienna A jest zmienną jakościową. a4}. Dane do przykładu 3.= 14.66666 = 4. 3. Y. a3.2. Tabela 13.96) Zatem: (13.. N = pn=\2. zilustrować konkretnym przykładem. czterokategoriałną: A={ax. /i = 3. co dotychczas zostało powiedziane na temat właściwości kodowania quasi-eksperymentalnego. Tabela 13. a2. wzór 13. przykład 2.0. Procent wariancji zmiennej Y wyjaśnionej przez czynnik A obliczamy odwołując się do wskaźnika łf (por. Wyniki zawiera tabela 13. (nt = n2 = «3 =n4 .1.-176.. e związek Y z A jest istotny statystycznie na poziomie a.53): Zatem rozbicie wariancji całkowitej Y na wariancje składowe przedstawia się następująco: var{Y) = vaĄY\A) + var(Mreszta).66667.33333 10.97) Spróbujmy teraz to.Całkowitą sumę kwadratów (SS cala ) mo emy rozbić na sumę kwadratów dla regresji (SSregresja) oraz na resztową sumę kwadratów (SSreszta): 'regresja ssr (13. 382 .66666 27.12 prezentuje rezultaty przeprowadzonej analizy wariancji (otrzymane w sposób opisany w pkt.) liczy po n =3 osoby. (4| aA 12 3 Suma Średnia 2 32 7 8 10 12 30 18 19 19 56 25 28 30 83 2. Razem przebadano: p ■ n = 4 ■ 3 = 12 osób. Przeprowadzając analizę wariancji według układu: ANOVA-KRG^ł (n = 3)1 dowiedzieliśmy się.11.

889 2.3. Noworola (UJ)]. o. 13.73855 -0.0 0.73855 -0. dra Cz.6667 22 358.15 — własny.75 130. Przy prezentowaniu niniejszego przykładu wykorzystuję część danych z wydruku programu ML1TIPLE REGRESSION [dzięki uprzejmości p. a2 a i 00 0 -1 -1 1 0.123) równa jest: R7.14.97998.oi. Ry.Tabela 13.0 a4 14.13. rl2= ru = r23 = 0.0 Zmienne instrumentalne 1 1 1 1 c o o 0 2 Ol 0 0 45 6 7 8 9 1011 12 Suma Średnia s 1 *YM.0 0.13. n=3.8=4.66667 9.505** * p<0. musimy wpierw przeprowadzić zabieg kodowania quasi-eksperymentalnego. pochodzącego z biblioteki SSP zastosowanego do przeprowadzenia obliczeń statystycznych na zbiorze danych zawartych w tabeli 13.33255 0. Zakodowane (kodowanie quasi-eksperymentalne) dane do przykładu 3.01 Cala F 1098.93606 0. 13.50000.12. (0) (1) (3) (2) Źródło wariancji Y Między Wewnątrz SS (4) F df 3 8 MS 1076. Tabela 13.73855 -0. i. 11 Chcąc dane z tabeli 13.O7. p=4.05 ** p<0.123 = 0.O5.87621 0. Wyniki5 zmiennej Y. r y . Układ tabel: 13. R2YA23 = 0. Wartość współczynnika korelacji wielokrotnej (Rym) oraz wartość współczynnika determinacji wielokrotnej (^.0 1 1 1 00 0 -1 1 -1 0. 383 . T2.42612 0.98994.11 opracować w modelu MR.0 0.. 8 = 7.99394 0.13.65278 0. (0) Lp. T3).1? lwektor Y oraz wektory instrumentalne T. 12 3 (1) Grupy (2) Zmienna zale na Y 2 3 2 8 10 12 18 19 19 25 28 30 176 (3) (4) (5) 3 00 0 00 0 1 1 1 -1 1 -1 0. Analiza wariancji do danych z przykładu 3.11059 Ifcl2.59.6667 fo. wyniki kodowania przeprowadzonego na zmiennej A oraz niektóre obliczenia statystyczne (ś