P. 1
Metodologia Badan Psychologicznych-Jerzy Brzezinski

Metodologia Badan Psychologicznych-Jerzy Brzezinski

|Views: 6,429|Likes:
Wydawca: mathiu11

More info:

Published by: mathiu11 on Jan 31, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

www.ebookgigs.

com

www.ebookgigs.com

www.ebookgigs.com

Metodologia badań psychologicznych
Jerzy Brzeziński

W Y D A W N I C T W O
W A R S Z A W A

N A U K O W E
2 0 0 4

PWN

Projekt okładki i stron tytułowych Karolina Lijklema Redaktor Małgorzata Kasprzewska Redaktor techniczny Teresa Skrzypkowska

Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o. Warszawa 1996 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2003 ISBN 83-01-14041-0 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 lei.: (0 22) 695 43 21 faks:(0 22)695 40 31 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Wydanie V Arkuszy drukarskich 42,75 Druk ukończono w lipcu 2004 r. Druk i oprawa: Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex" Sp. z 0.0. 87-100 Toruń, ul. Gen. Sowińskiego 2/4

Spis treści
Wprowadzenie: dlaczego metodologia? ................................................... .
1. Ró ne rozumienia metodologii ...................................................................................... 2. Dwa cele nauczania metodologii .................................................................................... 2.1. Znajomość biema ................................................................................. -................. 2.2. Znajomość czynna................................................................................................... 3. Podstawowa literatura z zakresu metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych

15
15 17 18 20 23

Część I. NATURA PROCESU BADAWCZEGO W PSYCHOLOGII
Rozdział 1. Struktura procesu badawczego w psychologii ....................
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wprowadzenie.................................................................................................................. Cele poznania naukowego — zewnętrzne i wewnętrzne ................................................... Schemat poznania naukowego .......................................................................................... Etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych (wg M. Bunge'a).................. Struktura procesu badawczego w psychologii (ujęcie własne) ...................................... Między „odkryciem" a „uzasadnieniem" .......................................................................... Podsumowanie..................................................................................................................

29
29 30 34 35 37 44 46

Rozdział 2. Zewnętrzne determinanty procesu badawczego w psychologii — psychologia a praktyka społeczna.........................................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Między zewnętrznymi a wewnętrznymi uwarunkowaniami procesu badawczego w psy chologii ........................................................................................................................... 3. Psychologia stosowana czy stosowanie psychologii — jedna, albo wiele psychologii? . .

48
48 49 51

4. Psychologia a model tzw. nauk praktycznych................................................................... 5. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą nauki ...................................... 6. Podsumowanie ..................................................................................................................

57 60 62

Rozdział 3. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (I) — wpływ świadomości metodologicznej na rezultaty procesu badaw czego ............................................................................................................
1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Trafność badania psychologicznego .................................................................................. 2.1. Trafność wewnętrzna ............................................................................................ 2.2. Trafność zewnętrzna................................................................................................ 3. Proces badawczy w kontekście świadomości metodologicznej .......................................... 4. Poza kontekstem świadomości metodologicznej ................................................................ 5. Podsumowanie..................................................................................................................

64
64 65 65 68 71 82 86

Rozdział 4. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (II) — badanie psychologiczne jako interakcja: „badacz-osoba badana" . . . .
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Osobliwości badania psychologicznego (wg S. Rosenzweiga)............................................ 3. Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interper sonalnych badacza OIB (wg R. B. Rosenthala) ................................................................ 3.1. Pojęcie efektu oczekiwań interpersonalnych badacza OIB — efekt Golema i efekt Galatei.......................................................................................................... 3.2. Czynniki kształtujące OIB........................................................................................ 3.3. Rosenthala teoria czterech czynników pośredniczących w powstawaniu OIB . . . . 3.4. Zapobieganie występowaniu efektu OIB.................................................................. 4. Postrzeganie przez osobę badaną sytuacji badawczej ...................................................... 4.1. Status motywacyjny osoby badanej, SM .................................................................. 4.2. Koncepcja wskazówek sugerujących osobie badanej treść hipotezy badawczej WSH (wg M. T. Ome'a)................................................................................................... 4.2.1. Charakterystyka zmiennych WSH ................................................................ 4.2.2. Trzy procedury kontroli WSH ..................................................................... 4.2.2.1. Badanie posteksperymentalne........................................................ 4.2.2.2. Niby-eksperyment ......................................................................... 4.2.2.3. Symulacja eksperymentalna .......................................................... 4.2.3. Nowe plany eksperymentalne do badania efektów WSH ............................. 4.3. Koncepcja lęku osoby badanej przed oceną wystawianą przez badacza, LPO (wg M. J. Rosenberga) ......................................................................................................... 4.3.1. LPO jako zmienna pośrednicząca ............................................................ 4.3.2. Dwie metody badania wpływu LPO na wyniki badania psychologicznego . 4.3.2.1. Metoda powtórnego przeprowadzenia badania wg zmienionego scenariusza.................................................................................... 4.3.2.2. Metoda manipulowania pobudzeniem emocjonalnym ................. 4.3.3. Czynniki wyzwalające u osób badanych LPO.............................................. 4.4. Czy osoba badana nastawiona jest na współpracę z badaczem?.............................. 4.5. Oczekiwania interpersonalne osoby badanej formułowane pod adresem badacza, OIOB ........................................................................................................ 5. Powiązaraa między zmiennymi kontekstu psychologicznego badania psychologicznego . 6. Podsumowanie..................................................................................................................

88
88 89 89 89 90 93 94 95 95 96 96 103 104 105 106 106 109 109 112 112 114 116 118 120 121 124

Rozdział 5. Etyczne problemy psychologii (I) — między kodeksem etycznym a laboratorium............................................................................
1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Szczególnie etycznie wątpliwe aspekty działalności badawczej psychologa ....................... 2.1. Okłamywanie osób badanych.................................................................................... 2.2. Nara anie osób badanych na cierpienie, wstyd, lęk przed oceną oraz zani anie ich samooceny ............................................................................................................... 2.3. Psycholog (wykładowca i egzaminator) a student w roli osoby badanej.................... 3. Informowanie społeczności uczonych o uzyskanych rezultatach badawczych..................... 3.1. Ukrywanie niedoskonałości warsztatowych ............................................................ 3.2. Kłopoty z trafnością zewnętrzną............................................................................... 3.3. Nastawienie na potwierdzanie hipotez — „pomaganie" hipotezom ......................... 3.4. Intersubiektywna kontrolowalność rezultatu badawczego — problem repetycji badań psychologicznych ..................................................................................................... 4. Podsumowanie..................................................................................................................

125
125 129 132 138 142 144 145 147 148 150 152

Rozdział 6. Etyczne problemy psychologii (II) — między kodeksem etycznym a praktyką społeczną .................................................................
1. 2. 3. 4. Wprowadzenie................................................................................................................... Rezultat badawczy jako podstawa praktycznego działania .................................................. Psycholog jako nauczyciel i mistrz -— jedność badania i nauczania .................................. Testy psychologiczne w rękach psychologa .................................................................... 4.1. Test psychologiczny i jego u ytkownik ................................................................. 42. Adaptacja obcego testu ............................................................................................ 4.3. Intencja twórcy testu a zakres jego rzeczywistych zastosowań ................................. 4.4. Prawa osoby badanej ............................................................................................ 4.5. Uwagi końcowe ....................................................................................................... 5. Podsumowanie ................................. '. ...............................................................................

154
154 155 157 165 166 169 172 175 178 178

Część II ZMIENNE — PROBLEMY — HIPOTEZY
Rozdział 7. Zmienne i ich operacjonalizacja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

.........................................

183
183 184 186 188 189 192 195 195 198 200 203 203 204 205

Wprowadzenie .................................................................................................................. Pojęcie zmiennej............................................................................................................... Konstrukcja mnogościowa zmiennej ilościowej ............................................................ S. S. Stevensa klasyfikacja zmiennych: nominalne, porządkowe, interwałowe i ilorazowe Zmienne — zale ne i niezale ne. Klasyfikacja zmiennych ................................................ Zasady wprowadzania terminów teoretycznych do nauk empirycznych (wg J. Kmity) . Wskaźniki......................................................................................................................... 7.1. Pojęcie wskaźnika — wskaźniki rzeczowe i definicyjne .......................................... 7.2. Klasyfikacja wskaźników (wg S. Nowaka) .......................................................... 7.3. Moc rozdzielcza wskaźników empirycznych ............................................................ 8. Wyniki uzyskane na skalach narzędzi pomiarowych jako wskaźniki zmiennych ilościowych 8.1. Zało enia dotyczące natury narzędzia pomiarowego n ............................................. 8.2. Pojęcie funkcji operacyjnej....................................................................................... 8.3. Pojęcie idealnego narzędzia md ............................................................................

9. Nowe ujęcie problemu operacjonalizacji zmiennych psychologicznych (wg E. Homowskiej) 9.1. Istota procedury operacjonalizacji............................................................................ 9.1.1. Czynnik — wielkość — zmienna................................................................ 9.1.2. Podstawowe zało enia.................................................................................. 9.2. Etapy procedury operacjonalizacji ....................................................................... 9.2.1. Rekonstrukcja czynnika teoretycznego; konstrukcja wielkości...................... 9.2.2. Konceptualizacja wielkości, dobieranie wskaźników, konstruowanie zmiennej 9.2.3. Dobór narzędzia pomiarowego i pomiar zmiennej ................................... 9.3. Analiza przykładu.................................................................................................... 10. Podsumowanie................................................................................................................

206 206 207 208 209 209 211 213 214 215

Rozdział 8. Problemy badawcze i hipotezy badawcze

...........................

216 216
216 218 220 223 225 226 227

1. Wprowadzenie.......................................................................................................
2. Problem badawczy jako pytanie — cechy dobrze sformułowanego problemu badawczego 2.1. Pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia ....................................................... 2.2. N. Bemapa klasyfikacja pytań................................................................................... 3. Klasyfikacja problemów badawczych................................................................................ 4. Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze — cechy dobrze sformułowanej hipotezy 5. Klasyfikacja hipotez badawczych ..................................................................................... 6. Podsumowanie..................................................................................................................

Część III. W STRONĘ METOD STATYSTYCZNYCH
Rozdział 9. Próba .................................................................................................
1. 2. 3. 4. Wprowadzenie.................................................................................................................. Dlaczego próba zło ona z ochotników jest stronnicza?..................................................... Próba kwotowa................................................................................................................. Próba losowa.................................................................................................................... 4.1. Pojęcie operatu losowania i mechanizmu losowania ............................................ 4.2. Jak posługiwać się tablicami liczb losowych ........................................................ 4.3. Odmiany schematów losowania próby ..................................................................... 4.3.1. Losowanie nieograniczone indywidualne ........................................................ 4.3.2. Losowanie systematyczne indywidualne ........................................................ 4.3.3. Losowanie warstwowe ................................................................................... 4.3.4. Losowanie grupowe ....................................................................................... 4.3.5. Losowanie wielostopniowe............................................................................. 4.4. Testowanie losowości próby ................................................................................ 4.5. Wyznaczanie niezbędnej wielkości próby — przykład ze schematem losowania nieograniczonego indywidualnego............................................................................ 5. Podsumowanie..................................................................................................................

231
231 232 234 236 238 239 240 240 240 241 242 243 244 246 248

Rozdział 10. Miary siły związku między zmiennymi — wybrane zagad nienia ....................................................................................................................
ł. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Związek liniowy versus związek krzywoliniowy ...............................................................

249
249 250

3. Metoda oceny „liniowości" i „odchylenia od liniowości" związku dwóch zmiennych . . 4. Wybór optymalnej miary siły związku między zmiennymi ............................................... 5. Podsumowanie ..................................................................................................................

251 25 6 25 9

Rozdział 11. Testy istotności ró nic — wybrane zagadnienia ...............
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Waninki poprawnego stosowania testów istotności ró nic w badaniach empirycznych . 2.1. Respektowanie zasady randomizacji ...................................................................... 2.2. Grupy (dane) niezale ne versus grupy (dane) zale ne............................................... 23. Respektowanie zało enia o rozkładzie zmiennej zale nej w populacji ..................... 2.4. Problem homogeniczności (jednorodności) porównywanych grup ............................ 2.5. Skala pomiarowa zmiennej zale nej ...................................................................... 2.6. Liczba porównywanych grup ................................................................................... 2.7. Du e N versus małe W............................................................................................ 3. Wybór optymalnego testu statystycznego — grupy (dane) niezale ne ............................... 3.1. Najbardziej rozpowszechnione testy statystyczne w praktyce badawczej psychologów 3.2. Algorytm wyboru optymalnego testu ....................................................................... 4. Wybór optymalnego testu statystycznego — grupy (dane) zale ne.................................... 4.1. Najbardziej rozpowszechnione testy statystyczne w praktyce badawczej psychologów 4.2. Algorytm wyboru optymalnego testu ....................................................................... 5. Podsumowanie...................................................................................................................

260
260 261 261 262 263 264 265 265 266 267 267 272 273 273 277 277

Część IV. MODELE SPRAWDZANIA HIPOTEZ
Rozdział 12. Model eksperymentalny (E) .................................................... 282
282 284 284 290 292 296 303 304 307 309 313 313 318 322 323 323 323 325 326

1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Charakterystyka modelu eksperymentalnego (E) ................................................................ 2.1. Model eksperymentalny (E) a model quasi-eksperymentalny (qE) ............................ 2.2. Pojęcie kontroli zmiennych niezale nych.................................................................. 2.2.1. Dwie metody kontroli zmiennych niezale nych stosowane w planach jedno-jednozmiennowych, dwuwartościowych („0-1")............................................ 2.2.2. Statystyczny aspekt kontroli zmiennych — analiza wariancji zmiennej zale nej 2.3. Znaczenie randomizacji ............................................................................................ 2.4. Rola instrukcji maskujących cel eksperymentu w psychologii („decepcja")............... 2.5. Realizm yciowy i realizm psychologiczny .............................................................. 3. Pojęcie planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego ............................................. 4. Trafność planu eksperymentalnego i czynniki ją zakłócające ............................................. 4.1. Trafność wewnętrzna i czynniki ją zakłócające ........................................................ 4.2. Trafność zewnętrzna i czynniki ją zakłócające ..................................................... 4.3. Statystyczny kontekst trafności ............................................................. -.................. 4.4. Odniesienie do teorii................................................................................................ 5. Odmiany planów eksperymentalnych................................................................................. 5.1. Plany jedno-jednozmiennowe, dwuwartościowe („0 -1")........................................... 5.1.1. Plan 1. — z grupą kontrolną, z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej......................................................................................................... 5.1.2. Plan 2. — z grupą kontrolną, bez pomiaru początkowego zmiennej zale nej

5.1.3. Plan 3. — z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej w ró nych grupach ............................................................................................ 5.1.4. Plan 4. — czterogrupowy, Solomona ........................................................... 5.1.5. Plan 5. — trzygrupowy, z podwojonym pomiarem początkowym i jednym pomiarem końcowym zmiennej zale nej....................................................... 5.1.6. Plan 6. — czterogrupowy, z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej na ró nych grupach .................................................................... 5.2. Ograniczenia planów „0-1" ...................................................................................... 5.3. Piany jedno-wielozmiennowe, wielowartościowe — kilka uwag wprowadzających . 6. Ocena istotności zmiennych niezale nych w modelu eksperymentalnym ........................... 6.1. Poziom istotności statystycznej a a faktyczna istotność zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) dla danej zmiennej zale nej Y .................................................. 6.1.1. Jak liczne powinny być grupy: eksperymentalna i kontrolna? Du a próba versus mała próba.............................................................................................. 6.1.2. Nastawienie na kontrolę błędu I lub II rodzaju ............................................ 6.2. Wskaźniki istotności zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) ....................... 7. Podsumowanie ..................................................................................................................

327 328 332 332 333 334 337 337 337 338 340 341

Rozdział 13. Model wielokrotnej regresji (MR) ........................................
1. Wprowadzenie — model analizy wariancji (ANOVA) a model wielokrotnej regresji (MR) 2. Zmienne (niezale ne) ilościowe w liniowym modelu MR ............................................. 2.1. Podstawowe odmiany MR........................................................................................ 2.1.1. Model liniowy: jedno-jednozmiennowy .................................................. 2.1.2. Model liniowy: jedno-wielozmiennowy....................................................... 2.2. Wprowadzenie interakcji zmiennych ilościowych do modelu MR ........................... 3. Zmienne jakościowe w modelu MR — konstruowanie zmiennych instrumentalnych . . . 3.1. Jedna zmienna dwukategorialna — analiza przykładu: test r, test F, współczynnik korelacji r ............................................................................................................. 3.2. Jedna zmienna wielokategohalna.............................................................................. 3.2.1. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania zero-jedynkowego............. 3.2.2. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania quasi-eksperymentalnego 3.2.3. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania ortogonalnego ................... 3.3. Dwie zmienne wielokategorialne — zagadnienie interakcji miedzy zmiennymi jakościo wymi........................................................................................................................ 3.3.1. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania ortogonalnego ................... 3.3.2. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania quasi-eksperymentalnego . 3.3.3. Interakcja między zmiennymi jakościowymi a kodowanie zero-jedynkowe . 3.4. Kodowanie interakcji wielu zmiennych jakościowych .............................................. 4. Ustalenie porządku istotnościowego w obrębie zmiennych niezale nych wprowadzonych do modelu MR ................................................................................................................. 5. Podsumowanie ..................................................................................................................

343
343 346 346 347 354 362 363 363 370 370 379 388 396 398 402 423 425 426 429

Rozdział 14. Model ex post facto (EPF) ..................................................

431
431 431 432 432 438 443

1. Wprowadzenie................................................................................................................... 2. Model eksperymentalny a model EPF............................................................................... 3. Dwie odmiany modelu EPF.............................................................................................. 3.1. Odmiana eksploracyjna (EPF-E) .............................................................................. 3.2. Odmiana konfirmacyjna (EPF-K)............................................................................. 4. Zbieranie i opracowywanie danych empirycznych pochodzących z wywiadów ................

10

4.1. Opracowanie schematu zbierania danych za pomocą wywiadu..................................... 4.2. Przeszkolenie osób prowadzących wywiady oraz sędziów kompetentnych . . . . 4.3. Przygotowanie skal szacunkowych i ich akceptowanie przez badacza .......................... 5. Ocena istotności zmiennych w modelu EPF ................................................................................ 6. Wady i zalety modelu EPF ............................................................................................................. 7. Podsumowanie....................................................................................................................................

443 445 447 449 450 451

Część V. PODSTAWY KONSTRUKCJI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH I INTERPRETACJI ILOŚCIOWEJ DANYCH TESTOWYCH
Rozdział 15. Rzetelność i błąd standardowy pomiaru.................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................................... 2. Zało enia klasycznej teorii testów psychologicznych .............................................................. 3. Odmiany błędu standardowego ....................................................................................................... 3.1. Błąd pomiaru wyniku otrzymanego ..................................................................................... 3.2. Błąd estymacji wyniku prawdziwego................................................................................... 3.3. Błąd pomiaru wyniku prawdziwego..................................................................................... 3.4. Błąd prognozy.......................................................................................................................... 3.5. Błąd zastąpienia ....................................................................................................................... 3.6. Analiza porównawcza błędów ............................................................................................... 3.7. Punktowa i przedziałowa estymacja wyniku prawdziwego ............................................. 4. 5. 6. 7. 8. Sześć emirycznych metod estymacji rzetelności testu psychologicznego ................................ Metody oparte na porównaniu dwukrotnego badania tym samym testem .............................. Metody oparte na porównaniu form alternatywnych (równoległych) testu.............................. Metody oparte na porównaniu części (np. połówek) tego samego testu ................................. Metody oparte na analizie właściwości statystycznych pozycji testowych .............................. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. Wzory K-R 20 i KR 21 Kudera i Richardsona ................................................................ Wzór Cronbacha...................................................................................................................... Podejście Hoyta ....................................................................................................................... Podejście Lorda i Novicka oraz Cronbacha, Gleser, Nandy i Rajaratnama................. Podejście Winera..................................................................................................................... Podejście Brzezińskiego .........................................................................................................

455
455 458 461 461 462 462 462 463 463 464 466 468 470 47 1 473 473 475 476 480 484 491 491 493 499 499 500 500 50 5

8.6.1. Uwagi krytyczne o dotychczasowych ujęciach problemu rzetelności testu . 8.6.2. Wskaźnik DT ............................................................................................................. 9. M e t o d y o p a r t e n a a n a l i z i e z w i ą z k u p o z y c j i t e s t o w y c h z o g ó l n y m w y n i k i e m t e s t u . . . . 9.1. W z ó r S p e a r m a n a - B r o w n a ....................................................................................................... 9.2. Wzór Gulliksena ................................................................................................................ 10. Metody oparte na badaniu stopnia zgodności sędziów kompetentnych (współczynnik W-Kendalla) ........................................................................................................................................ 11. Podsumowanie................................................................................................., .................................

Rozdział 16. Moc dyskryminacyjna pozycji testowych................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................................... 2. Trzy wskaźniki mocy dyskryminacyjnej pozycji testowych .......................................................

507
507 507

11

2.1. Współczynnik korelacji punktowo-czteropolowej — korzystanie z tablic Jurgensena 2.2. Współczynnik korelacji punktowo-dwuseryjnej ..................................................... 2.3. Współczynnik korelacji dwuseryjnej — korzystanie z tablic Flanagana (metoda dol nych i górnych 27% próby)..................................................................................... 2.4. Sprowadzanie pozycji wielokategorialnej do postaci dwukategorialnej (metoda Edwardsa-Kilpatricka) .................................................................................................. 3. Podsumowanie..................................................................................................................

507 509 510 511 513

Rozdział 17. Trafność..................................................................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Cztery aspekty trafności.................................................................................................... 2.1. Trafność kryterialna................................................................................................. 2.2. Trafność treściowa (wewnętrzna)............................................................................. 3. Trafność teoretyczna (wg L. J. Cronbacha i P. E. Meehla) .............................................. 4. Aspekt zbie ny (konwergentny) i ró nicowy (dyskryminatywny) trafności — analiza ma cierzy „wielu cech — wielu metod" D. T. Campbella i D. W. Fiskego .......................... 4.1. Aspekt zbie ny i aspekt ró nicowy trafności ....................................................... 4.2. Metoda „klasyczna" analizy macierzy WCWM ..................................................... 4.3. Wykorzystanie wielowymiarowych modeli statystycznych do analizy macierzy WCWM.................................................................................................................... 5. Badanie trafności z wykorzystaniem modelu analizy czynnikowej (tzw. trafność czynniko wa) ................................................................................................................................. 6. Podsumowanie..................................................................................................................

514
514 516 517 519 520 525 525 527 530 532 534

Rozdział 18. Standaryzacja — obiektywność — normalizacja ...............
1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Standaryzacja i obiektywność testu................................................................................... 3. Skale standardowe oparte na modelu rozkładu normalnego.............................................. 3.1. Skala tenowa (7) ..................................................................................................... 3.2. Skala stenowa.......................................................................................................... 4. Porównanie skal standardowych........................................................................................ 5. Podsumowanie..................................................................................................................

536
536 537 539 539 541 543 545

Rozdział 19. Analiza profilów psychometrycznych — porównania intraindywidualne i interindywidualne..............................................................
1. Wprowadzenie .................................................................................................................. 2. Analiza intraprofilowa ...................................................................................................... 2.1. Wykaz stosowanych oznaczeń i wzorów pomocniczych ........................................ 2.2. Wykreślenie profilu otrzymanego (P) oraz profilu górnych (P-g) i profilu dolnych (P-d) granic przedziałów ufności.............................................................................. 2.3. Analiza dyspersji profilu — wskaźnik: G-D . . .".................................................... 2.4. Analiza odchyleń wyników poszczególnych testów (7i) od średniego profilu (P) — wskaźnik: Ti-P....................................................................................................... 2.4.1. Średnia obliczona z uwzględnieniem testu 71,................................................ 2.4.2. Średnia obliczona bez uwzględnienia testu 7",.............................................. 2.5. Ocena istotności ró nic wyników dwóch testów: 7/ i Tj — wskaźnik: d(T, - 7}) . 3. Analiza interprofilowa ......................................................................................................

548
548 549 549 551 553 555 555 557 558 559

12

3.1. Współczynnik G-Holleya i Guilforda — testy dychotomiczne („0, 1") .................... 3.2. Współczynnik GT-Vegeiiusa — testy trychotomiczne („-1, 0, +1") ......................... 3.3. Współczynnik rsp-Vegeliusa dla testów o wynikach wyra onych na skali dwubiegu nowej ...................................................................................................................... 3.4. Wykorzystanie współczynnika korelacji rangowej <rs-Spearmana lub /r-Kendalla) dta testów wielopunktowych ...................................................................................... 3.5. Współczynnik rc^Cohena dla wyników testowych wyra onych na skalach stan dardowych ............................................................................................................ 3.5.1. Wyniki testowe wyra one na jednolitej skali standardowej ........................... 3.5.2. Wyniki testowe wyra one na ró nych skalach standardowych ..................... 4. Podsumowanie .................................................................................................................

559 562 564 566 568 568 571 574

Rozdział 20. Problemy adaptacji kulturowej testów.....................................
1. Wprowadzenie.................................................................................................................. 2. Czy testy psychologiczne powstałe w warunkach innej kultury powinny być poddane adap tacji kulturowej?............................................................................................................... 2.1. Dystynkcja: emic — etic ......................................................................................... 2.2. Czy mo liwe jest skonstruowanie testu neutralnego kulturowo — problem testów: culture-free, culture-fair oraz culture-reduced .......................................................... 2.3. Znaczenie back translation ...................................................................................... 2.4. Transkrypcja — translacja — trawestacja — parafraza — rekonstrukcja................. 3. Sprawdzanie równowa ności testów (wg R. Ł. Drwala).................................................... 4. Konteksty adaptacji kulturowej testów.............................................................................. 4.1. Kontekst teorii psychologicznej................................................................................ 4.2. Kontekst psychometryczny .................................................................................... 4.3. Kontekst celu .......................................................................................................... 4.4. Kontekst doświadczenia kulturowego osoby badanej ................................................ 4.5. Kontekst świadomości społecznej............................................................................. 4.6. Kontekst kwalifikacji zawodowych u ytkownika testu.............................................. 4.7. Kontekst u ycia....................................................................................................... 5. Podsumowanie..................................................................................................................

576
576 576 577 579 581 583 584 586 588 589 590 592 593 594 594 595

Podziękowania...................................................................................................... Nota bibliograficzna ............................................................................................ Dodatek A. Jak pisać raport z badań psychologicznych? .......................... Dodatek B. Tablice statystyczne i psychometryczne ..............................
Tablica 1. Liczby losowe................................................................................................ Tablica 2. Dystrybuanta rozkładu normalnego................................................................. Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu t Studenta......................................................... Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu / ................................................................... Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F Snedecora...................................................... Tablica 6a. Wartości krytyczne statystyki k' testu serii Walda-Wolfowitza ..................... Tablica 6b. Wartości krytyczne statystyki k" testu serii Walda-Wolfowitza ...................... Tablica 7. Wartości z odpowiadające danym wartościom r............................................. Tablica 8. Krytyczne wartości r ..................................................................................... Tablica 9. Współczynniki /-&, — tablice Flanagana.......................................................... Tablica 10. Współczynniki 0 — tablice Jurgensena ..................................................... Tablica 11 a. Wartości krytyczne S współczynnika zgodności W Kendalla ........................ Tablica llb. Wartości krytyczne S współczynnika zgodności W Kendalla .........................

597 598 599 604
606 615 617 619 627 637 638 639 643 645 649 661 661

Literatura..............................................................................................................

662

.

s. jak wiadomo. klasyfikowanie. co rzemiosło uczonych. dwa podstawowe dla rozwa ań teoriopoznawczych sposoby pojmowania terminu: «nauka». z drugiej zaś strony stosuje się go do odpowiedniego zbioru zało eń badań naukowych oraz ich rezultatów wyra onych w postaci zdań". e psychologia jest nauką i to nauką empiryczną. rozbudowując jej instrumentarium (tzn. Topolski. Z jednej bowiem strony odnoszony jest on do określonego systemu czynności badawczych. 1965. wnioskowanie. W pierwszym przypadku Kmita mówi o „praktyce badawczej". 15 .). 1984. wyników badawczych. 25). a więc system twierdzeń. 1995. wyjaśnianie itp. To na pozór banalne stwierdzenie ma jednak powa ne konsekwencje zarówno dla samej psychologii jako dyscypliny naukowej. zastępując przestarzałe metody nowymi. którzy chcą ją twórczo uprawiać. bardziej precyzyjnymi i wprowadzając całkiem nowe metody). za pomocą ró norakich metod. Przy jednym jego rozumieniu nauka to tyle. dwojako rozumiana. Schmidt. Mówiąc „nauka" mamy na myśli dwa sensy tego terminu: „termin «nauka» bywa dwojako rozumiany. Metodologia dzieli się na (Ajdukiewicz. proponując nowe systemy interpretacyjne uzyskiwanych. np. jak i dla tych. s. s. do których uznania doszli uczeni w swym dą eniu do poznania rzeczywistości" (Ajdukiewicz. Podobnie rozró nia dwa sensy terminu „nauka" Kmita (1976. s. czyli ogół czynności wykonywanych przez uczonych jako takich.Wprowadzenie: dlaczego metodologia? 1. którzy chcą ją rozbudowywać rozwijając i tworząc nowe teorie (a jest to główne zadanie psychologii por. wspólnych dla wszystkich nauk (np. 174. 93) pisząc: „istnieją. jest przedmiotem zainteresowań metodologii. 14): (a) metodologię ogólną — traktującą o prawidłowościach rządzących proce sem poznawczym. Przy drugim rozumieniu terminu «nauka» określa się nim wytwór tych czynności. Nauka. 173). 1965. zaś w drugim pozostaje przy terminie „nauka". Ró ne rozumienia metodologii Zacznijmy od tego. s. definiowa nie. (b) metodologię szczegółową (metodologie szczegółowe) — dotyczącą danej dyscypliny naukowej i zajmującą się charakterystycznymi dla tej właśnie dyscypli ny naukowej procedurami poznawczymi (np. planowanie eksperymentów w psy chologii czy budowa testów psychologicznych).

Tak rozumiana metodologia. które formułuje metodologia. s. procedur poznawczych) stanowi zadanie teorii działań poznawczych. Normy te wyczytuje metodologia z praktyki specjalistów. s. aby mogli z nich w sformułowaniu słownym zdać sprawę. Lecz specjaliści. reguły jej mówią bowiem jak w poszczególnych przypadkach nale y postępować. s. Nowak tak formułuje zadania metodologii: „O tym jak te czynności (badawcze J. 177). 1965. tak e Ajdukiewicz. ale nie uświadamiają ich sobie na tyle wyraźnie. 14. s. a tym bardziej takie. Mo na z kolei zadać pytanie o źródła owych norm postępowania badawczego. J. s. osądzają je w sposób zgodny z tymi normami. to metodologia opisowa. s. aby cele te osiągnąć. albo inaczej. J. Skodyfikowanie zasad tego naukowego sumienia jest zadaniem metodologii (podkr.). 175): „Normy poprawności procedury naukowej.). 1964. przechodzimy na teren metodologii pojmowanej w sposób normatywny. Rekonstrukcja i hierarchizacja tych celów oraz analiza tych środków (metod postępowania. 175). 29): „Traktuje ona (metodologia J. B. s. 29) mogą być prowadzone w dwojaki sposób (Topolski. Kiedy reguły te stosujemy jako kryteria oceny nauki istniejącej lub jako normy własnego postępowania badawczego i wzorce po ąda nego kształtu jego wytworów. a inne dezaprobują. które będzie poprawne1 z metodologicznego punktu widzenia. 1984. B. którzy pewne pociągnięcia w robocie naukowej aprobują. 1965. metodologii nauk. Chciałbym w tej wypowiedzi wybitnego logika zaakcentować jedno „Metodologia nazywa mianowicie poprawnym w danej nauce takie postępowanie. które temu zadaniu przeszkadza" (Ajdukiewicz.. Tak rozumiana metodologia. Nowak (1977. 175. (b) mo na te wskazywać badaczom jak powinni postępować.. Nowak S. oceniając własne i cudze postępowanie naukowe. mówią te reguły metodologiczne. B. 1985. ale nie zawsze zdają sobie wyraźnie sprawę z zasad.) realizować w sposób poprawny.) o tym. Topolski. B. 24. s. s. Mówiąc do kładniej. 23. 43): (a) mo na dokonywać rekonstrukcji i opisu rzeczywistego postępowania ba dawczego osób zajmujących się nauką (tu: psychologów) i wówczas będziemy mówili o metodologii opisowej. A zatem jakie środki stosuje. które głosem tego sumienia kierują. S. s. I tak. Mo na tedy pojmować metodologię tak jak to czyni S. 1992. to metodologia normatywna. w jaki sposób typowy uczestnik procesu poznawczego realizuje swoje cele.Badania nad działaniami poznawczymi (Nowak L„ 1977. 1985. Giedymin. zaś niepoprawnym takie. Nowak (1985. idzie tu o metodologię nauk empirycznych" (podkr. 919. uczeni specjaliści mają wyrobione przez praktykę sumienie naukowe. 17. Tak uprawiana metodologia jest te nauką praktyczną. które osiągnięciu tego zadania nie słu y. 1984. które przyczynia się do osiągnięcia jej zadania. Na to pytanie udziela odpowiedzi cytowany ju Ajdukiewicz (s. s. Kamiński. nie są przez nią z góry dyktowane uczonym specjalistom. Inaczej mówiąc. odrzucając je jako nieudane. na przykład. s. których zasadność uznajemy. 16 . 1962. Tak te pojmuje zakres zadań adresowanych do metodologii L. 14. aby zminima lizować błędy i zmaksymalizować osiągnięcia badawcze. aby zrealizować określone — etapowe czy bardziej ogólne — cele procesu badawcze go" (Nowak S. 24).

Wyró nia się (Nowak L. socjologii. (2) metodologia normatywna — jest to podręcznik. Interesować mnie tedy będą osobliwości procesu badawczego w psychologii. I jeszcze jeden podział. (2) samodzielnie je przeprowadzić. które zdają sprawozdanie z przeprowadzonych przez danego autora badań empirycznych. W tym podręczniku będę posługiwał się pierwszym rozumieniem terminu „nauka" (w sensie Kmitowej „praktyki badawczej"). pedagogiki. który te powiązał etyczność postępowania badacza z metodologiczną jakością prowadzonych przez niego badań — „zła nauka przyczynia się do złej etyki". Dwa cele nauczania metodologii Czemu słu y wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych? Jak sądzę. logiki). W niniejszym podręczniku metodologia będzie rozumiana jako: (1) metodologia szczegółowa — bo dotycząca jednej dyscypliny. s. Po trzydziestu latach od daty publikacji Logiki pragmatycznej. których akceptacja pozwoli im na uniknięcie błędów w prowadzonych badaniach empirycznych. o których traktuje dane opracowanie. na to pytanie mo na udzielić dwóch uzupełniających się odpowiedzi. 17 . oraz (3) samodzielnie zinterpretować i uogólnić uzyskane wyniki. peda gogiki). do analogicznego stanowiska w kwestii wa ności zasad metodologicznych doszedł psycholog. a zwłaszcza tych ich części. 1977. Psycholog-czytelnik nie powinien wierzyć autorowi „na słowo" i powinien umieć sformułować własną opinię na temat wartości poznawczej wyników. Aby było to mo liwe musi on posiąść odpowiednie kompetencje metodologiczne.określenie. fizyki.. psychologowi (tak e studentowi psychologii) metodologia niezbędna jest do zrozumienia naukowych tekstów i procedur. psycholog (tak e student psychologii) powinien umieć: (1) samodzielnie zaprojektować badanie empiryczne. który ma kształtować świadomość metodologiczną kandydatów na badaczy (czy młodych badaczy) czyli ma wskazywać wzorcowe rozwiązania warsztatowe.). tak te nieetyczne jest prowadzenie badania naukowego bez gruntownej znajomości zasad regulujących to postępowanie badawcze. psychologii (albo jednej grupy dyscyplin nauk behawioralnych: psychologii. Po pierwsze. chemii itp. 2. Po drugie. (b) metodologię nauk formalnych (matematyki. a mianowicie: „naukowe sumienie". Rosenthal (1994). Do tego jednak niezbędna jest znajomość metodologii. (3) metodologia nauk empirycznych — bo psychologia jest nauką empiryczną. jak nieetyczne jest złe traktowanie przez psychologa-klinicystę powierzonego jego opiece terapeutycznej pacjenta. 29): (a) metodologię nauk empirycznych (psychologii. Tak bowiem. biologii. z którymi zapoznaje się w trakcie lektury naukowych opracowań z zakresu psychologii.

1.. a dla słuchaczy studiów doktoranckich będzie to praca doktorska. a to zobowiązuje do uszanowania podstawowych wartości. (b) czynnej znajomości metodologii. zanim przejdą do jej wykorzystywania we własnej praktyce (diagnostycznej. narzędzia pomiarowego. techniki doboru próby. rezulta tów badawczych zaczerpniętych z literatury przedmiotu. (c) kontekst umiejętnego formułowania pytań adresowanych do specjalistów z zakresu metodologii i statystyki. 6.Respektując powy ej wprowadzone rozró nienie dwóch sposobów opanowania wiedzy metodologicznej będę mówił o: (a) biernej znajomości metodologii. Chcąc czytać. i psychologia jest nauką empiryczną! — z badania empirycznego. (b) kontekst poprawnego wykorzystania. symbole i wzory. jak i tym. Bo co przeciętnemu nie-psychologowi mówią takie zwroty: „badanie empiryczne przeprowadzono wg modelu ex post facto". teksty naukowe z psychologii. 1996. ale tak e fragmentów powa nych ksią ek i artykułów drukowanych w profesjonalnych czasopismach naukowych. którym wierni są „ludzie uniwersytetu". Znajomość bierna Mówiąc o biernej znajomości metodologii mam na myśli trzy zasadnicze konteksty korzystania z wiedzy metodologicznej dotyczącej standardów prowadzenia badań empirycznych w psychologii (i dyscyplinach pokrewnych): (a) kontekst studiowania. pochodzącą wszak — przypominam. Powinien wyrobić sobie krytyczny sąd na temat zastosowanej przez autora danego artykułu procedury badawczej. którzy wpierw chcą zrozumieć przekazywaną im wiedzę psychologiczną. terapeutycznej. Pisząc niniejszy podręcznik zwracałem uwagę. Ju na pierwszym roku studiów psychologicznych student zobowiązany jest do lektury nie tylko pisanych z myślą o nim elementarnych skryptów. por. pkt. 1994. ze zrozumieniem. w praktyce psychologicznej. Udział tych ostatnich w zestawach lektur wzrasta wraz z przechodzeniem studenta na wy sze lata studiów i — w zasadzie — nie podlega adnym ograniczeniom w okresie przygotowywania przez niego pracy magisterskiej (ta zaś powinna być pracą naukową i empiryczną — wszak pisana jest na uniwersytecie. Brzeziński. „eksperyment przeprowadzono zgodnie z planem So18 . zwłaszcza te referujące przebieg badań empirycznych oraz prezentujące wyniki tych badań. którzy sami chcą wiedzę psychologiczną (naukową!) wzbogacać prowadząc samodzielne badania empiryczne — dla studentów taką pierwszą. powa ną okazją będzie praca magisterska. Czytelnik powinien umieć rozszyfrować specjalistyczne-terminy. zastosowanych testów statystycznych i współczynników korelacji. 2. literatury psychologicznej. aby słu ył on zarówno tym (studenci pierwszych lat studiów).). ze zrozumieniem. 3. Kontekst (a). profilaktycznej). tak e rozdz.

przykładowo. w przypadku testów uzdolnień nie jest ona nawet wystarczająca)? Moja odpowiedź — nie! Zatem.55 i e była ona wysoka. Kontekst (b).0 posłu ono się testem /". Kontekst (c). e jego rzetelność wyniosła rlt = 0.. jak od psychologa-praktyka oczekuje się. p < 0. je eli nie zrozumiało się istotnych jego elementów? Czy mo na polegać jedynie na tym. gdy nie ma pewności co do rzeczywistego statusu teoriopoznawczego takich „produktów") nie sprawdzone w przyjęty w społeczności psychologów-badaczy sposób.. co sam o swoim wytworze napisał autor (je eli. jeśli oferowane przez autorów takich opracowań metody diagnostyczne nie spełniają określonych standardów ujętych w swoistym kodeksie obowiązującym psychologa konstruującego i stosującego metody diagnostyczne (np. gdy faktycznie. to jest te gotowy do wykorzystania tych teorii w swojej praktyce psychologicznej. e rozwiązując trudny problem zawodowy (z zakresu diagnostyki czy terapii) zwróci się o pomoc 19 . 1985b). „do testowania hipotezy HQ: p . e się zrozumiało dany tekst naukowy z psychologii. a nie tylko odtwórczego. 2. opisanych w naukowych monografiach i periodykach. df = 1. Zanim tedy psycholog sięgnie po taką koncepcję.72".01". zawsze mo na trudne momenty w tekście opuścić i czytać tylko to. Psycholog nie powinien bezkrytycznie zawierzyć. e nie sposób odpowiedzialnie przystąpić do samodzielnego (a więc twórczego. autorowi danego opracowania.). e przedstawiona przez niego koncepcja rzeczywiście zasługuje na miano teorii empirycznej w sensie kryteriów metodologicznych. „w badaniu kontrolowano efekt pretestu" "współczynnik rzetelności testu (stabilność bezwzględna) wynosi: rn = 0. czy rzeczywiście zasługuje ona na miano „teorii" i czy jako taka mo e stać się podstawą do wykorzystania w rozwiązaniu określonego problemu praktycznego (piszę o tym szczegółowo w rozdz. 1985a. nieraz pod bardzo nęcącymi tytułami. Metodologia dostarcza bowiem psychologowi ostrych kryteriów umo liwiających oddzielenie ziaren od plew. „współczynnik zgodności sędziów W-Kendalla wyniósł: W . „trafność treściową kwestionariusza badano. na słowo. a dopiero potem przystąpić do wyprowadzenia z jej twierdzeń dyrektyw praktycznego działania. przypominającego pracę in yniera konstruującego jakieś urządzenie techniczne na podstawie szczegółowego planu ujętego w licencji) zastosowania czyjejś koncepcji w celu usprawnienia własnej praktyki psychologicznej bez dobrej znajomości metodologii. jak i studiowanie metodologii ułatwiającej dokonanie krytycznej oceny ich „dobroci". tak samo wa ne jest studiowanie teorii psychologicznych. Tak. które prezentują koncepcje (świadomie unikam terminu „teoria". „interakcja zmiennych A i B okazała się istotna na poziomie p < 0. APA. napisał on o zastosowanym przez siebie teście uzdolnień matematycznych.lomona".34. Uwa am.. Tylko — rodzi się pytanie — czy takie czytanie mo na nazwać studiowaniem literatury przedmiotu? Czy mo na mówić./2 = 12. co napisane „ludzkim" językiem (bez tych wszystkich utrudnień technicznych).86". Je eli psycholog zdołał opanować takie kwantum wiedzy metodologicznej.'1.0. winien się wpierw upewnić. o większym lub mniejszym zasięgu. . Zbyt wiele pojawia się opracowań.001 (test dwustronny)"? Zapewne niewiele! Oczywiście. e mo e dokonać oceny wartości metodologicznej teorii psychologicznych.

Nie ma on obowiązku — nawet jako metodolog-psycholog — znać problematyki teoretycznej (psychologicznej) równie dobrze. e czegoś nie wie. Natomiast na badaczu-psychologu spoczywa obowiązek znajomości metodologii w takim zakresie. trzeba wpierw opanować język. którzy tylko nią się profesjonalnie zajmują. e: „specjalista w swej dziedzinie nauki to człowiek. aby zrozumieć to. w którym takie pytanie będzie zadane. Ale eby efektywnie z takiej pomocy specjalistycznej skorzystać. trudno oczekiwać wartościowej odpowiedzi. i rozwią e on nam nasz problem badawczy. Gwałtowny rozwój metodologii badań empirycznych (tak e komputeryzacja psychometrii i statystyki) uniemo liwia — zwłaszcza psychologowi. Chodzi bowiem o wysławianie się w języku zrozumiałym dla specjalisty i chodzi te o to. e od metodologa nie moemy oczekiwać. psychometrii i statystyki. Nie przynosi mu ujmy to. trzeba umieć zadawać pytania. tak po prostu. Nie mo emy. tak od psychologa-badacza (zwłaszcza dopiero stawiającego pierwsze samodzielne kroki badawcze) oczekuje się. który legitymuje się bogatszym od niego doświadczeniem zawodowym oraz gruntowniej szą wiedzą teoretyczną. lecz tak e pytania te poprawnie formułować". który nie tylko umie znajdować odpowiedzi na pytania. s. eby zaś zadać pytanie sensownie. 35). (c) kontekst powtarzania (replikacji) badań empirycznych. Tym językiem jest język metodologii. co nam specjalista powie. Zatem mo na sformułować dyrektywę dla wszystkich psychologów (a zwłaszcza dla tych. który umo liwi nie tylko zadanie sensownych pytań specjaliście z zakresu metodologii czy statystyki. przy całej yczliwości specjalisty do nas. Nie. i będzie zwracał się on o pomoc do specjalisty — metodologa. Przynosi natomiast ujmę (powiem ostrzej — dyskwalifikuje go jako badacza!) postawa nieujawniania swojej niewiedzy metodologicznej w obawie przed utratą swoiście pojmowanego presti u zawodowego (Rosenbergowski „lęk przed oceną"). Do tego zaś niezbędne są pewne minimalne kompetencje metodologiczne.2. gdy nie jest on psychologiem klinicznym czy psychologiem społecznym. Pamiętajmy. I to jest ten kontekst umiejętnego formułowania pytań. który musi śledzić rozwój wiedzy w zakresie swojej specjalizacji — dotrzymywanie kroku specjalistom z zakresu metodologii. Wypada się tedy zgodzić z S.do specjalisty. Znajomość czynna Czynna znajomość metodologii badań psychologicznych obejmuje cztery konteksty: (a) kontekst prowadzenia własnych badań empirycznych. który pisze. (b) kontekst integrowania rezultatów badawczych powstałych w ró nych pra cowniach. pokazać zbioru danych i powiedzieć — „proszę nam to jakoś obliczyć". Na tak sformułowaną prośbę. Nowakiem (1985. ale tak e zrozumienie tego co nam ów specjalista odpowie. jak psycholog specjalizujący się w danym zagadnieniu. ■ 20 . psychometry czy statystyka. którzy debiutują w roli badaczy) — w miarę mo liwości konsultuj projekty badawcze ze specjalistą z zakresu metodologii. 2.

Schmidt (1995). w którym poddane będą kontroli empirycznej jego oryginalne pomysły teoretyczne. Na ogół mówiąc o nauczaniu metodologii (zwłaszcza rozumianej. Jednym z bardziej reprezentatywnych i wyczerpujących ujęć tej nowoczesnej metody integracji danych empirycznych jest licząca prawie 600 stron monografia Huntera i Schmidta (1990. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie.. Rzecz jasna. Aby zaś taki test teorii przeprowadzić. opartych na tradycyjnych procedurach testów statystycznej istotności. metaanalizy (ang. realnemu psychologowi dość daleko do typu idealnego. autor jedynego dostępnego w języku polskim opracowania na temat metaanalizy. W . Znajomość metodologii jest pomocna tak e wówczas. metaanaliza to coś znacznie więcej ni nowa metoda dokonywania przeglądów.. Takie zestawienia rezultatów badawczych są ostatnio prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod tzw. por. gdy chcemy dokonać integracji wyników badań tego samego problemu. I taki jest kontekst (bodaj e najwa niejszy) znajomości metodologii. e nawet najbardziej oryginalnie brzmiąca i obiecująca pod względem potencjalnych zastosowań „teoria" jest niewiele warta. Jackson i KatzelL 1986). I rzeczywiście jest to główny cel wykładu metodologii — nie tylko tego. w określonym przedziale czasu. Pamiętajmy. który sięgnął po niniejszy podręcznik będzie w stanie poradzić sobie w problemowej sytuacji badania empirycznego. e wnioski z przeglądów opisowych. ale tak e potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie empiryczne. Mam nadzieję. Przecie to. Kontekst (a). który zawarty jest w niniejszym podręczniku. niezbędna jest bardzo pogłębiona wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych. są często błędne. -wskazują bowiem. Ró nice te są istotne. Niemniej jednak. 1991c). tak jak w niniejszym podręczniku — normatywnie) myślimy o tym. (. tak e: Rosenthal. Kontekst (b). e słuchacz naszych wykładów czy czytelnik naszego podręcznika wykorzysta przyswojoną wiedzę z zakresu metodologii do prawidłowego przeprowadzenia badań empirycznych. błędu pomiaru oraz innych artefaktów w determinowaniu obserwowanych rezultatów oraz mocy statystycznej poszczególnych badań. to taki.(d) kontekst psychologii badania empirycznego (psychologicznego!) i etyki zachowań badawczych psychologa. prowadzonych przez ró nych badaczy. zaawansowanej metody analizy danych i tworzenia nowych teorii: „Niektórzy twierdzą. a więc jakie będą kompetencje metodologiczne psychologów-badaczy. który nie tylko zna teorie psychologiczne. czemu sprzyja między innymi zwiększanie kompetencji metodologicznych psychologa. Idealny psycholog. jaka będzie świadomość metodologiczna społeczności psychologów. umie posłu yć się nimi w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. jej oddziaływanie byłoby w pełni oceniane jedynie poprzez sprawdzanie ró nic we wnioskach płynących z metaanalitycznych versus tradycyjnych przeglądów literatury. Gdyby tak faktycznie było. jaka będzie psychologia jako nauka — zale y przede wszystkim od tego. ilościową metodą prowadzenia przeglądów literatury (Guzzo. e metaanaliza nie jest niczym więcej ni nową. aby usiłować zbli ać się do tego ideału. je eli nie będzie ona poddana surowemu testowi empirycznemu.) Metaanaliza wyjaśnia krytyczną rolę błędu próby. e Czytelnik. meta-analysiś). wskazuje na następujące zalety tej nowej.

bez spełnienia których nie mo na liczyć na opublikowanie artykułu w presti owych pismach naukowych? Kontekst (c).) Dlatego ka de pojedyncze badanie musi być rozwa ane jako pojedynczy element danych stanowiących wkład do przyszłej metaanalizy". To tak. aby prowadzone badania empiryczne nie odstawały od coraz bardziej wyśrubowanych standardów metodologicznych. Znajomość metodologii jest przydatna tak e w sytuacji. Niemniej jednak. path analysis — por. (o tych zmiennych traktuje rozdz. W podręczniku podstaw metodologii badań psychologicznych nie znalazło się miejsce na przedstawienie tej nowej metody zaawansowanej analizy danych.. 22 . e badacz powtarza dane badanie. rozdz. Później trzeba było opanować zasady eksperymentowania oparte na statystycznym modelu jednowymiarowej analizy wariancji ANOVA (np. (. A co trzeba będzie opanować jutro. e adne jednostkowe badanie nie jest w stanie rozwiązać danej kwestii czy znaleźć odpowiedzi na dane pytanie. 1933). lęk przed oceną. Gaul. Kompetencje metodologiczne wymagane od badacza przystępującego do replikacji jakichś badań są takie same.ten sposób metaanaliza ujawnia. który przejdzie przez podstawowy kurs metodologii będzie przygotowany do podjęcia wysiłku doskonalenia swoich kompetencji metodologicznych. gdy badacz chce dokonać replikacji badania empirycznego przeprowadzonego przez innego psychologa i opisanego w literaturze przedmiotu. Najpierw wystarczyła znajomość zasad eksperymentowania. Rosenzweig.). 1987). Psychologia jest — przez przedmiot swoich badań (jest nim ywy człowiek) i psychologiczny charakter badania psychologicznego (osoba badana wchodzi z badaczem w interakcję!) — na tyle osobliwą dyscypliną naukową (por. 12. poparta znajomością prostych testów istotności statystycznej ró nic.). inaczej ni głosi to powszechnie przyjęty pogląd. jak: oczekiwania interpersonalne badacza. Przykładu integracji danych rozproszonych w ró nych opracowaniach dostarcza praca Rosenthala i Rubina (1978). wskazówki sugerujące osobie badanej treść hipotez badawczych. ale z u yciem nowych. Nie zawsze dane badanie jest powtarzane ze 100% odtworzeniem oryginalnych warunków. albo w odmiennych warunkach kulturowych. połączonego z metodą analizy ście ek (ang. wyprowadzonych z kanonów Millowskich (por. badacz mo e chcieć powtórzyć czyjeś badania.. Zagro eniem dla pełnej replikowalności badań psychologicznych są takie zmienne. status motywacyjny osoby badanej itp. Machowski. Czasem nowe badanie prowadzone jest ze zmianami scenariusza badania. zestawiająca rezultaty 345 studiów empirycznych nad efektem oczekiwań interpersonalnych. bardziej precyzyjnych narzędzi badawczych. co dowodzi. aby upewnić się. 4. jak niewiele informacji zawartych jest w pojedynczym badaniu. jak z teorią eksperymentu. 1984). Aranowska. Wreszcie. e trudno osiągnąć pełny sukces w powtarzaniu ju przez kogoś przeprowadzonych badań (zwłaszcza w eksperymentalnej psychologii społecznej czy psychologii osobowości). aby przejść do eksperymentowania opartego na modelu wielowymiarowej analizy wariancji MANOVA (por. 1987). w zakresie podręcznika Brzezińskiego i Stachowskiego. czy rzeczywiście dany efekt eksperymentalny wystąpił. Czytelnik. Bywa te i tak. jak przy przeprowadzaniu badań oryginalnych (kontekst (a)).

wymaga co najmniej znajomości treści danego rozdziału. Zimbardo. jakie zajmie stanowisko w kwestii ochrony praw osoby badanej do informacji (pełnej) i swobody decydowania co do udziału w badaniu psychologicznym.Problematyce replikacji badań empirycznych w naukach społecznych poświęcony jest zbiór kilkudziesięciu artykułów zredagowany przez Neuliepa (1991). Niemniej jednak warto. czy powtórzyłby swój eksperyment powiedział: „. jako badacze. co ma powa ne konsekwencje metodologiczne (wyniki badań empirycznych mogą się ró nić z powtórzenia na powtórzenie) oraz etyczne (nie wszystko. 513): „.: Eksperymentalna symulacja więzienna. nie zapomnieć i o osobie badanej.. 1995. Mo na tu powtórzyć za wybitnym psychologiem społecznym. tekstach — i tych o charakterze podręcznikowym. 1996.. Oczywiście to badacz sam zdecyduje.. s. Zagadnieniom psychologii i etyki badań psychologicznych poświęcone są w niniejszym podręczniku a trzy rozdziały — rozdz. rozdz. s. 5. mówiąc o sprawach warsztatu badawczego psychologii. I nie mogę zaakceptować stanowiska zajętego przez Zimbardo. w interakcję z osobami badanymi. jako człowieku i członku społeczności psychologicznej (np. tak e dobre omówienie w: Eysenck. w Podsumowaniu. e pewnych obszarów natury ludzkiej nigdy nie poznamy" (McDermott. jak będzie się czuła osoba badana (a zwłaszcza dziecko czy osoba chora). spoczywa szczególna odpowiedzialność za to.. s. autora głośnych badań (Stanfordzki eksperyment więzienny — por. 5. Stoję na stanowisku. 6).. co technicznie wykonalne. mo liwe jest do przeprowadzenia. Ju zaznaczyłem. i tych bardziej zaawansowanych. ze zrozumieniem^. i osobliwością badań empirycznych prowadzonych przez psychologów jest to. gdy nie pozwalają na to zasady etyczne). oznaczać to będzie. 3. 59-68).. i 6. Podstawowa literatura z zakresu metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych Po ka dym z rozdziałów. Kontekst (d).przeprowadziłbym ten eksperyment.). Eysenck. która mu zaufała i zgodziła się wziąć udział w prowadzonych przez niego (i niekoniecznie przyjemnych) badaniach.osoby badane w eksperymentach powinny być zawsze chronione". Czytelnik znajdzie informacje o podstawowych. Zachęcam do jego lektury.) Je eli jednak wprowadzimy zakaz prowadzenia badań budzących jakiekolwiek wątpliwości etyczne lub kontrolowanych eksperymentów. aparatury ekspozycyjno-pomiarowej oraz testów psychologicznych. dostępnych w języku polskim. e wchodzą oni. Aronsonem (1995. Na nim. Tak e zamieszczona na końcu podręcznika literatura cytowana (ksią ki i artykuły) mo e okazać 23 . który zapytany. których lektura.. 4. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). (. e podnosząc swoje kwalifikacje metodologiczne badacz — jako psycholog! — nie mo e stać się tylko bezdusznym „dodatkiem" do komputera. 1973.

24 . Nauk. Topolski J. PWN. Wiedza obiektywna. Warszawa-Poznan. 3. Warszawa. Warszawa. PWN. Warszawa. Such J. Warszawa. Nowak L. Siemianowski A. (1983). Tow. Lakatos I. Warszawa. Nauk. rozstrzygnięcia. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Wyd. PWN. Wybór tekstów. Warszawa. UAM. Logika pragmatyczna. PWN. Podstawy logiczne badań naukowych Ajdukiewicz K. (red. WSP. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. (1985). Nowak S. PWN. Jakubowska U. Poznań. (1983b). PWN.)(1965). Logika odkrycia naukowego. Metodologia ogólna Amsterdamski S. Kuhn T. Wrocław. Marciszewski W. dostępne w języku polskim. Lublin. Warszawa. PWN. Problemy. UAM. Bydgoszcz. PIW. Struktura teorii psychologicznych. S. Kmita J. PWN. Poznań. PWN. (1976). (1983a). Podstawy logiki. Nauk. Nauk. (1983). Warszawa. (1995). Wykłady z logiki i metodologii nauk. Struktura rewolucji naukowych. Tutaj zaś chciałbym zwrócić uwagę na pozycje ksią kowe. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Szczecin. 1. Feyerabend P. Kuhn T. S. G. Maruszewski T. Wyd.się pomocna dla kogoś. (1976). (1974). (red. Szkice z teorii poznania naukowego. Fundacja im. (1964). Warszawa. 2. Warszawa. Nauka t metoda. Warszawa. Wstęp do idealizacyjnej teorii nauk. Gaul M. Warszawa. PTE. (1965). (1977). Metodologia badań psychologicznych i pokrewnych Brzeziński J. Siuta J. Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. PWN. Tam znajdzie te Czytelnik literaturę obcojęzyczną. PWN. Warszawa. Popper K. (1970). (1968). Amsterdamski S. Ossolineum. Poznań. Pawłowski T. Kamiński S. Popper K. Zamiara K.)(1988). Paszkiewicz E. Wyd. Wyd. Batóg T. Między historią a metodą. zało enia. Nowak S. PWN. Jak być dobrym empirystą?. Nagel E. PWN. (1984). Nauk. (1985). Warszawa. najbardziej podstawowe dla pogłębienia wiadomości z metodologii badań psychologicznych i dyscyplin pokrewnych. Giedymin J. (red. Problemy weryfikacji wiedzy. (1995). Nauk. PWN. (1992). Warszawa. Wyd. Dynamika pojęć i programów psychologicznych. PWN. (1977). (1975). Logika praktyczna. Metodologia historii.. Nauka a porządek świata. Warszawa. PWN. Metodologiczne znaczenie sporu o status poznawczy teorii. Warszawa. Struktura nauki. Warszawa. Tworzenie pojęć i definowanie w naukach humanistycznych. (1994). Dwa bieguny. (1992). Hempel C. Wyd. Zamiara K. Wybór tekstów. PWN. PWN. Warszawa. Mała encyklopedia logiki. (1995). R. Wyd. (1986). WNT.)(1991). Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych. R. Nauk. Analiza procesów poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa. PIW. Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. Kmita J. Warszawa. Metodologia badań społecznych. PWN. UAM. PWN. Wyd. Warszawa. Ziembiński Z. KUL. (1990). K. PWN. Zarys problematyki. Szkice metodologiczne. (1993). Idealizacyjne modele poznania naukowego w psychologii. (1968). Poznań. Metody badań socjologicznych. Pisma z filozofii nauk empirycznych. (1979). Podstawy nauk przyrodniczych. Kazimierza Ajdukiewicza na rzecz Rozwoju Nauk Filozoficznych. kto zechciałby pogłębić swoje wiadomości z metodologii. (1973). Warszawa.

Warszawa. Oczekiwania nauczyciela a wyniki nauczania. Matczak A.)(1984). PWN. (1984). Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. seria III. UAM. tom 4. Statystyka matematyczna. Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. PWN. Nauk. Greń J. PWN. (1975). Tow. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. (1995). (1983). Lab. Wyd. Hornowska E. Nowakowska M. Warszawa.. statystyka Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Kozielecki J. Skala Inteligencji WAIS-R Wechslera. Operacjonalizacja wielkości psychologicznych. Psychol. Poznań.. Podręcznik programowany. Seul S. Nauk. Technik Diagnostycznych. Ł. Wyd. Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Dwa ujęcia modelowe. Warszawa. M. PWN. UAM. Warszawa. PWN.)(1977). (1972). PWN. Psychol. (red. Warszawa. Teoria i zastosowania. Psychol. Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. Statystyczne testy nieparametryczne. PWN. PWN. Z zagadnień diagnostyki psychologicznej'. (1989). Wprowadzenie do teorii testów. Rzetelność testów psychologicznych. „Biblioteka Psychologa Praktyka". Z zagadnień diagnostyki osobowości. Sułek A.. PWN. Szczecin... J. Bielą A. Poi. Wyd. KUL. Niemierko B. Magnusson D. Tow. Nauk. (1975). Inst. Warszawa. (red. Poznań. Problemy teorii.)(1993a). Domański Cz. Nauk. Warszawa. Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej.)(197]).)(1993b). Góralski A. Nauk.. Warszawa. Paluchowski Wl. Tow. PWN. (Eds. PAN. Wyd. Warszawa. Diagnozowanie osobowości.)(1995). Brzeziński J. Eksperyment w badaniach społecznych. Paluchowski Wl. (red. pomiar. „Biblioteka Psychologa ■ Praktyka".. (red. Ossolineum. Warszawa. Wyd. PWN. Uniwersytetu Szczecińskiego. (1990). (1992). PWN. „Materiały do nauczania psychologii". Polska adaptacja. Wrocław. (1993). Warszawa. (1994).)(1993). Paluchowski Wl. Nauk. (red. normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej. Warszawa. Lublin.)(1988).4. (red. standaryzacja. Szustrowa T. Metody SAHN. Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach psychologicznych. Warszawa. Zało enia — struktura — konsekwencje. Lab. PWE.. Problemy psychologii matematycznej. Stachowski R. Wyd. Wyd.. (red. (1987). Brzeziński J. Poznań. Technik Diagnostycznych. tom 2. Psychol. (1975). Warszawa. Pawłowski Z.)(1992). PWN. Marek T. Machowski A. Blalock H. 25 . Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych. (1991). PWN. Brzeziński J. Warszawa-Poznań. Brzeziński J. Lab. Brzeziński J. UAM. J. Fundacji Humaniora. Warszawa. Diagnoza intelektu. Poi. Technik Diagnostycznych. rzetelności.)(1985). PWN. Warszawa. Hornowska E. Poznań. Wyd. (1979). konstrukcji i analizy wyników testów psychologicznych. tom 2. (1995). Wyd. Nauk.)(1993). Analiza skupień w badaniach empirycznych. J. PWN.. tom 1. Współczesne techniki badawcze w psychologii klinicznej. Testowanie — interpretacja — interwencja. (red. Warszawa. Zimmer K. Wrocław. Warszawa. Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Warszawa. Brzeziński J. Poi. Paszkiewicz E. „Biblioteka Psychologa Praktyka". Statystyka dla socjologów. Wyd. Warszawa. Wyd. Ossolineum. APA (1985). Eksperyment. (1989). Warszawa. psychometria. Nauk. Brzeziński J. UAM i Nakom. Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Horaowska E. (red. Poznań. Brzeziński J. Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. Tow. Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Nauk. Psychologia ilościowa z elementami naukometrii. Drwal R. Sosnowski T. Metody badań psychologicznych. (1991). (red. PWN. (1980).

(red.Wieczorkowska-Siarkiewicz G. Pigoń K.)(1991). (1994). Etyka badania naukowego Bernard J. Fundacji Humaniora. Warszawa. Brzeziński J. nowe obowiązki człowieka. Kisiel P. Etyka zawodowa ludzi nauki. Wyd.)(1994).. Nowe horyzonty wiedzy. Dobre obyczaje w nauce. Od biologii do etyki. Goćkowski J. Nauk. Poznaniak W. Warszawa. (red. Wyd. Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1992). Poznań. Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Warszawa. Warszawa.)(1994). Etyczne problemy działalności badawczej i praktycznej psychologów. PWN. (1987).. PTP. Uniwersytetu Warszawskiego. Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badania percepcji. Nauk.. (1994). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. Zbiór zasad i wytycznych. (red. Goćkowski J. UAM. 5. Wyd. . Komitet Etyki w Nauce PAN (1994). Kraków. Patologia i terapia tycia naukowego. Poznań. Wyd. Zakrzewska M. Ossolineum. Wrocław. Universitas.

natura procesu badawczego w psychologii . część I .

.

Kozielecki: Percepcja. Od 1992 roku ukazały się dwa wydania nowej edytorsko wersji tego podręcznika w czterech tomach: tom 1.jej właściwym przedmiotem staje się coraz wyraźniej zachowanie najwy ej zorganizowane. e: „. język. Tomaszewski. Obydwa elementy tego określenia są ściśle ze sobą związane: kiedy mówimy o psychologii jako nauce o człowieku. 8)' —jest człowiek i jego zachowanie się. Konsekwencją takiego rozumienia psychologii jest podana. 9). w tym samym podręczniku. myślenie. Struktura procesu badawczego w psychologii 1. J. a jeśli chcemy podkreślić. na który są skierowane i który pod ich wpływem podlega zmianom. Kurcz: Pamięć. inteligencja.. osobowość. s. s. które jest jego wynikiem. decyzje. Całość nosi tytuł Psychologia ogólna i jej redaktorem naukowym pozostał T. uczenie się. motywacje. to interesujemy się nim głównie jako podmiotem zachowania się. ukierunkowane na osiągnięcie określonego stanu końcowego.. J. e czynności człowieka mają swój przedmiot. kiedy zaś mówimy o psychologii jako nauce o zachowaniu się. Tę formę zachowania się nazywamy w języku polskim czynnością. wedle których badacze-psychologowie stawiają pytania badawcze Psychologia pod redakcją Tomaszewskiego miała do 1992 roku a sześć wydań. Ale to właśnie psychologia wyró nia się spośród tych dyscyplin naukowych tym. I. tom 4. Wprowadzenie „Najogólniej mówiąc podstawowym przedmiotem psychologii — jak pisze nestor polskiej psychologii profesor Tadeusz Tomaszewski w najbardziej popularnym w Polsce podręczniku akademickim psychologii (1975. tom 2. jej definicja (tam e. 9): „Psychologia jest to nauka o czynnościach człowieka i o człowieku jako ich podmiocie" Tak określony przedmiot nadaje specyficzny sens ogólnym schematom metodologicznym. specyficznie ludzkie formy zachowania się". 29 . to mamy na myśli przede wszystkim najwy sze.Rozdział i. Nie tylko psychologia uczyniła z człowieka i jego zachowania przedmiot swoich badań. Reykowski: Emocje. s. jakim jest zachowanie się celowe. J. mówimy o działaniu lub o czynnościach przedmiotowych" (tam e. Strelau: Temperament. tom 3.

Byłaby tedy prawda celem najgłówniejszym poznania naukowego. będzie stanowiło swoistą ramę konstrukcyjną całego wykładu metodologii badań psychologicznych. Za Suchem (1973. Mówiąc krótko. Myślę. . a więc «na zewnątrz». kroków. 2. sformułował ją następująco: beata ąuippe vita est gaudium de veritate ( ycie szczęśliwe to radowanie się z prawdy). które tu zostanie przedstawione. wedle którego Czytelnik będzie mógł przeprowadzać badania mające na celu rozwiązanie określonych problemów naukowych nale ących do psychologii. minerał. s. Nie ma większej radości ni radość znalezienia prawdy. stosowane procedury badawcze muszą uwzględniać fakt. cele czysto poznawcze". było istotnie prawdą" (Stró ewski. nowe ujęcie procesu badawczego w psychologii. w yciu ludzi. s. i przedmiotem badania nie jest metal. jakie pełni nauka w społeczeństwie.(problemy). 1991. po długich poszukiwaniach. znalazł wreszcie zadowalającą go odpowiedź na pytanie. ani w całej ksią ce. ale człowiek i jego zachowanie się. dokonują pomiaru interesujących ich zmiennych i — wreszcie — sprawdzają zgodność sformułowanych hipotez badawczych z danymi doświadczenia. Następnie przedstawię proces badawczy w postaci łańcucha następujących po sobie ogniw (etapów. Aby mo na je było za takie uznać. ani w tym rozdziale. i ka dy badacz zmierza do tego. 16) mo na wyró nić dwa rodzaje celów: zewnętrzne i wewnętrzne: „cele zewnętrzne wynikają z funkcji. Mówiąc jeszcze inaczej. musi ono realizować określone cele. Myślę. by poznać prawdę. Dlatego te nie będzie. ale wyłącznie o sztuce prowadzenia naukowych badań psychologicznych. Wreszcie. Augustyn. Stró ewski. faz). mowy o sztuce prowadzenia badań naukowych w ogóle. Zacznę tedy od zaprezentowania celów poznania naukowego. by to. gdy pisał następujące słowa: „Gdy św. czym jest szczęście. Niemniej jednak trzeba zacząć od ukazania ogólnego schematu poznania naukowego. Zwykło się mówić. I nie ma większej troski nad to. promieniowanie. Cele poznania naukowego — zewnętrzne i wewnętrzne Nie ka de poznanie mo e być uznane za poznanie naukowe. co znajdowane. e odpowiedź ta musi z konieczności odnosić się do ycia człowieka nauki. aby z kolei przejść do naszkicowania ogólnego schematu poznania naukowego. e trafnie ujął to znany filozof krakowski Wl. 72). który bada. w ostatnim punkcie niniejszego rozdziału zapoznam Czytelnika z własnym ujęciem procesu badawczego w psychologii. by dać prawdziwy obraz tego wycinka rzeczywistości. formułują prawdopodobne na nie odpowiedzi (hipotezy). aby poprzez jego uszczegółowienie dojść do takiego schematu. gdy jest stosowana do realizacji pewnych zadań teoretycznych lub praktycznych. Cele wewnętrzne — to cele — jakie sobie uczony zwykle stawia bezpośrednio w swej pracy badawczej.

Jednak e nie ka da prawda jest celem badacza. Taka, która go interesuje (powinna interesować!), cechuje się: (1) ogólnością, (2) ścisłością, (3) wysoką informatywną zawartością, (4) pewnością, (5) prostotą. Mimo pozornej niemo ności realizacji wszystkich pięciu celów jednocześnie, przy bli szej ich analizie metodologicznej okazuje się, e nie tylko są one ściśle ze sobą powiązane, ale te wzajemnie warunkują się. Nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, gdy związki między wyró nionymi celami mają zazwyczaj charakter pośredni — co ilustruje schemat przedstawiony na rys. 1.1. (Such 1973, s. 18).
ogólność

«

1 informatywną zawartość (stopień sprawdzalności)

} 1

prostota

pewność

ścisłość Rys. 1.1. Wzajemne powiązania celów poznania naukowego

Centralne miejsce w tym schemacie —jak widać — zajmuje cel: informatywną zawartość (wysoka). Jest on związany z pozostałymi celami. Jego centralne poło enie uzasadnione jest i tym, e warunkuje on bezpośrednio stopień sprawdzalności wiedzy, gdy im więcej dane twierdzenie (hipoteza badawcza) mówi o rzeczywistości, im bogatsze jest w treść, im wreszcie więcej mo na z niego wyprowadzić ró norodnych konsekwencji logicznych i doświadczalnych, tym łatwiej (i dokładniej) mo na je będzie sprawdzić (liczniejszy i bardziej ró norodny będzie materiał empiryczny, na którym twierdzenie będzie potwierdzone). Z kolei informatywną zawartość wiedzy uwarunkowana jest jej ogólnością wyra ającą się liczbą zdań (wniosków — w tym empirycznych), które dadzą się z tej wiedzy wyprowadzić. Im bardziej jest ona ogólna, tym więcej mo na z niej wyprowadzić wniosków konfrontowanych z rzeczywistością. Tym te tłumaczy się rozwój nauki w kierunku formułowania coraz bardziej ogólnych twierdzeń obejmujących klasy zjawisk i dotyczących jak największej liczby przypadków. Z tego samego powodu dą y się do tego. by wiedzę naukową cechowała jak największa ścisłość. Pociąga to za sobą matematyzację poszczególnych dyscyplin naukowych — nie ominęła ona i psychologii, o czym mo e się Czytelnik przekonać z elementarnego wprowadzenia w dziedzinę psychologii matematycznej pióra Coombsa, Dawesa i Tverskyego (1977). „Matematyczne" ujęcie twierdzeń danej dyscypliny naukowej nadaje im matematyczną ścisłość, a tak e — poprzez zwiększenie stopnia precyzji wyprowadzania 31

wniosków i konsekwencji — wysoki stopień ich sprawdzalności. Tym samym wyra enie twierdzeń w ścisłej postaci matematycznej zwiększa ich informatywną zawartość. Je eli chodzi o następny wewnętrzny cel: prostotę, to zacząć nale y od tego, e wyró nia się dwa rodzaje prostoty wiedzy: (a) prostotę matematyczną i (b) prostotę logiczną. Oba rodzaje prostoty są ze sobą ujemnie skorelowane. Otó , im dana teoria zawiera mniej zało eń wyjściowych (tzw. postulatów), i jednocześnie większa jest ich zawartość informatywną, tym większy jest stopień jej prostoty logicznej. Z drugiej jednak strony taka prosta logicznie teoria wymaga dość skomplikowanego i zaawansowanego aparatu matematycznego, za pomocą którego będzie mo na wyprowadzić z niej logiczne i empiryczne konsekwencje. Rozwój nauki przebiega w kierunku formułowania twierdzeń coraz prostszych logicznie, a tym samym wymagających stosowania coraz bardziej skomplikowanego aparatu matematycznego. Wreszcie, ostatnim elementem przedstawionego wy ej schematu jest pewność wiedzy, przy czym wyró nia się trzy jej rodzaje: (a) pewność psychologiczną, (b) pewność epistemologiczną, (c) pewność logiczną. Pewność psychologiczna oznacza wiarygodność, stopień subiektywnego przekonania o tym, e dane twierdzenie (hipoteza badawcza, teoria) jest prawdziwe. Pewność epistemologiczną z kolei mówi o stopniu potwierdzenia (konfirmacji) danego twierdzenia (hipotezy badawczej, teorii) w świetle uzyskanych danych empirycznych. Zaś pewność logiczna określa stopień jej niezawodności w sensie teorii prawdopodobieństwa. Wśród metodologów spotyka się sąd, i wiedza naukowa osiąga wysoki stopień pewności psychologicznej oraz epistemologicznej, natomiast stopień jej niezawodności (pewności logicznej) mo e być dość niski. Nie wykluczają oni bowiem tego, i pewność w sensie logicznym nie idzie w parze z ogólnością i ścisłością wiedzy. Dlatego te cytowany tu Such sugeruje, by przez pewność, w powy szym schemacie, rozumieć tylko pewność epistemologiczną, a ostatecznie tak e pewność psychologiczną — ale ju ,nie pewność logiczną. Scharakteryzowane tu cele wewnętrzne są podporządkowane celom zewnętrznym. Są środkami ich realizacji. Cele zewnętrzne wią ą się z funkcjami, jakie nauka pełni w społeczeństwie. Poniewa nauka wyrosła z potrzeb czysto utylitarnych (praktycznych), więc jednym z jej celów zewnętrznych jest cel praktyczny — umoliwienie człowiekowi jak najefektywniejszego działania (na ten temat więcej w rozdz. 2.). Efektywne działanie wymaga opanowania umiejętności godzenia ze sobą środków i celów. Trzeba bowiem z jednej strony dobierać środki pod kątem celów, które chcemy osiągnąć, a z drugiej strony formułować takie cele, które są dostępne naszemu poznaniu. Koordynacja środków i celów wymaga umiejętności przewidywania przyszłych zjawisk. Jest tedy przewidywanie bezpośrednią funkcją praktyczną nauki. Kozielecki (1975, s. 24) w odniesieniu do teorii psychologicznych tak to sformułował: „...wa ną funkcją teorii naukowej jest przewidywanie zachowania człowieka. Niektórzy badacze, jak np. behawioryści uwa ali, e predykcja jest jej funkcją podstawową, a nawet jedyną. Chocia takie radykalne stanowisko nie wydaje się słuszne, to jednak nie ulega wątpliwości, e jednym z wa nych kryteriów 32

oceny u yteczności teorii jest stopień trafności opierających się na niej przewidywań zachowania (...)- Irn wy sze jest prawdopodobieństwo trafnego przewidywania zjawiska przez daną teorię, tym większa jest jej wartość predyktywna". Człowiek jednak nie tylko chce efektywnie działać w świecie, w którym yje, ale chce go tak e poznać, zrozumieć. Drugim zatem celem zewnętrznym nauki jest wyjaśnianie. Jest ono funkcją teoretyczną nauki. I znowu przywołam, w tym kontekście, wypowiedź Kozieleckiego (tam e, s. 25-26): „Coraz więcej badaczy (...) zwraca uwagę, e celem psychologii jest nie tylko przewidywanie zachowania ludzi, ale równie — a nawet przede wszystkim — wyjaśnianie go, a więc poznanie procesów psychicznych, które warunkują zachowanie. Czasem psychologowie mówią, e dobra teoria powinna opisać mechanizmy działania. Funkcję teorii, która polega na opisie i wyjaśnianiu wewnętrznych mechanizmów czynności ludzkich, będę nazywał funkcją eksplanacyjną". Jakie zachodzi powiązanie obu rodzajów celów — wewnętrznych i zewnętrznych? Badacz opisuje rzeczywistość, aby ją wyjaśnić oraz by przewidywać zajście nowych stanów rzeczy. Jednocześnie owo wyjaśnianie i przewidywanie podporządkowane jest temu, aby daną rzeczywistość mo na było ujmować racjonalnie i racjonalnie ją przekształcać. Im dokładniejsza i głębsza jest wiedza naukowa, tym lepiej spełnia ona swoje cele zewnętrzne. Cele wewnętrzne nauki mo na sprowadzić do tego, „ e nauka stara się wiernie i głęboko opisać świat" (Such 1973, s. 25). Odpowiednio mo emy mówić o trzech podstawowych funkcjach nauki: 1) funkcji deskryptywnej (opis), 2) funkcji eksplanacyjnej (wyjaśnianie), 3) funkcji prognostycznej (predykcja, przewidywanie).

Nauki i _ fizyczne biologiczne c
J a Eko nom ja

1------1----- A. Psychologia B. Socjologia

D. E. F. G. H. Filozofia naukowa Rys. 1.2. Klasyfikacja nauk (wg. Such 1973, s. 41-47)

Historia Nauki polity Prawo Językoznawstwo

Metodologia ujmuje naukę dwojako, raz jako proces zdobywania wiedzy, proces badania (por. Wprowadzenie, s. 15), a raz jako rezultat tego procesu (wiedza naukowa), sumę wiedzy. Zapoznajmy się teraz z klasyfikacją nauk, czyli podziałem 33

„wiedzy naukowej" na poszczególne dyscypliny. Pozwoli to nam na umiejscowienie psychologii w systemie innych nauk. Schemat przedstawiony na rys. 1.2. prezentuje jeden z mo liwych podziałów.

3. Schemat poznania naukowego
Wróćmy do spojrzenia na naukę, jako proces zdobywania wiedzy, jako proces poznawania otaczającej badacza rzeczywistości. Proces poznania naukowego mo na przedstawić w postaci czteroogniwowego łańcucha: fakty (1) teoria (2) przewidywanie (3) fakty. (4)

Jest więc tak, jak powiedział kiedyś Einstein, e punktem wyjścia ka dej nauki muszą być fakty i one te muszą być jej punktem docelowym. W sposób bardziej poglądowy kolejne stadia poznania naukowego prezentuje rys. 1.3.

TEORIE dedukcja świat konstrukcji teoretycznych budowanie teorii

PRZEWIDYWANIA
i

-------------

sprawdzanie

świat faktów empirycznych

i

FAKTY

FAKTY

Rys. 1.3. Schemat poznania naukowego (wg Such 1973, s. 169)

Nad linią przerywaną mamy świat konstrukcji teoretycznych, w którym działa badacz jako teoretyk, natomiast pod linią mamy świat faktów empirycznych, w którym działa badacz jako eksperymentator. W pierwszym kroku badacz formułuje teorie. W drugim wyprowadza z nich na drodze dedukcji określone przewidywania (predykcje). Wreszcie w trzecim kroku sprawdza teorie przez konfrontację przewidywań z faktami ustalonymi w drodze obserwacji czy eksperymentu.

34

4. Etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych (wg M. Bunge'a)
Wiemy ju , czym jest nauka i jak z punktu widzenia metodologa wygląda w ogólnych zarysach schemat poznania naukowego. Tu musimy zająć się nim bli ej. Postępowanie badawcze przebiega według z góry określonych etapów, kroków, czy faz. które charakteryzuje to, i stanowią pewną zamkniętą całość wyodrębniającą się na tle całego procesu badawczego. Ujęcie procesu badawczego jako łańcucha następujących po sobie etapów ma te walory dydaktyczne, gdy pokazuje Czytelnikowi, jakie czynności badawcze musi wykonać w trakcie rozwiązywania określonego problemu naukowego. Na wstępie zapoznajmy się — tytułem przykładu — ze schematami spotykanymi w literaturze metodologicznej. Jednym z bardziej reprezentatywnych jest schemat zaproponowany przez Bunge'a (1959; cyt. za: Rudniański, 1975, s. 20-21; 1976). Wyró nia się w nim 5 etapów, a na ka dym z nich od 2 do 4 podetapów: Etap 1. Ujęcie problemu 1. Dokonanie przeglądu faktów (zebranie określonej grupy faktów, ich wstę pna ocena i selekcja z punktu widzenia problemu naukowego). 2. Rozpoznanie problemu (ocena sytuacji i występujących w danej dziedzinie wiedzy, podlegającej penetracji badacza, nieadekwatności, luk, niekonsekwencji). 3. Postawienie problemu (sformułowanie pytania; odpowiedź na nie miałaby lepiej ni dotychczas wyjaśnić dany skrawek rzeczywistości). Etap 2. Zbudowanie modelu teoretycznego 1. Dokonanie selekcji wa nych czynników (wysunięcie zało eń o zmiennych potencjalnie istotnych). 2. Wysunięcie centralnych hipotez i pomocniczych zało eń (zaproponowanie zało eń mówiących o charakterze związków łączących zmienne, próba sformuło wania twierdzeń, które mają wyjaśnić zaobserwowane fakty). 3. Dokonanie przekładu na język matematyki (wyra enie — w miarę mo li wości — hipotez w języku matematyki). Etap 3. Wyprowadzenie szczegółowych konsekwencji 1. Wyszukanie racjonalnych ujęć (uporządkowanie konsekwencji, jakie mogą być zweryfikowane). 2. Wyszukanie podstaw empirycznych (postawienie prognoz — na podstawie modelu i danych empirycznych — z uwzględnieniem dostępnych badaczowi tech nik ich weryfikacji). Etap 4. Sprawdzenie hipotez 1. Zaplanowanie sprawdzenia (zaplanowanie sposobów sprawdzania prognoz, zaplanowanie ró nego typu działań, takich jak: obserwacje, pomiary, eksperymenty itp.). 2. Wykonanie sprawdzenia (przeprowadzenie odpowiednich działań i zebranie danych). 3. Usystematyzowanie danych (ich klasyfikacja, analiza i ocena ich wartości, wyeliminowanie z pola rozwa ań danych zbędnych). 35

4. Wyprowadzenie wniosków (interpretacja danych w terminach przyjętego modelu teoretycznego). Etap 5. Wprowadzenie do teorii wniosków z badań empirycznych 1. Dokonanie porównania wniosków z prognozami (ocena stopnia, w jakim uzyskane wyniki potwierdzają lub obalają zało ony model teoretyczny). 2. Zmodyfikowanie modelu (wprowadzenie do modelu pewnych zmian lub nawet zastąpienie go innym). 3. Przedstawienie sugestii dla dalszej pracy (wyszukiwanie luk i błędów w ca łym toku postępowania badawczego, gdy model został obalony oraz poszukiwanie mo liwości rozszerzenia modelu, gdy model został potwierdzony). W kolejnej ksią ce: Scientific Research, t.l (1967, s. 9, rys. 1.1) Bunge dokonał zmian w tym schemacie — m. in. skrócił go do 8 etapów, bez wyró niania „podetapów". Zaprezentowany wy ej schemat jest na tyle ogólny, i obejmuje ró ne dyscypliny naukowe. Dla takich dyscyplin naukowych, jak psychologia, pedagogika czy socjologia, Townsend (1953, s. 38-39) zaproponował podział procesu badawczego na etapy jako odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaki jest problem? 2. Jaka jest hipoteza? 3. Jaka jest zmienna (zmienne) niezale na? 4. Jaka jest zmienna (zmienne) zale na? 5. W jaki sposób ma być mierzona zmienna zale na? 6. Co trzeba kontrolować? 7. Jaka będzie procedura przeprowadzania eksperymentu? a) jakie aparaty będą potrzebne? b) w jaki sposób i w jakiej kolejności planuje się przeprowadzenie ekspe rymentu? c) w jaki sposób będą analizowane rezultaty? 8. Czy będzie mo na wykorzystać rezultaty tego eksperymentu do przyjęcia lub odrzucenia hipotezy? Czy nie popełniono adnych błędów? Te dwa przedstawione podziały wystarczą, by zorientować się, jak badacze widzą kolejne kroki rozwiązywania problemu naukowego. Zauwa my, e powa nym mankamentem pierwszego schematu (Bunge) jest to, i zbyt mało uwagi poświęca się w nim analizie układu zmiennych niezale nych potencjalnie istotnych dla danej zmiennej zale nej Y. To samo mo na powiedzieć o drugim schemacie (Townsend). Oba podziały pomijają pewne wa ne etapy oraz nie uwzględniają zachodzących w trakcie badania sprzę eń między określonymi czynnościami badawczymi, wykonywanymi na danych etapach procesu badawczego. Dlatego te w następnym punkcie proponuję nowy podział procesu badawczego, któremu podporządkowany będzie wykład całości materiału w tym podręczniku. Jest on na tyle szczegółowy, e Czytelnik będzie mógł zgodnie z nim przeprowadzić swoje pierwsze badania naukowe — czy to przygotowując pracę seminaryjną, czy przystępując do pisania pracy magisterskiej.

36

5. Struktura procesu badawczego w psychologii (ujęcie własne)
Zgodnie z tym, co wy ej powiedziałem proponuję rozbicie procesu badawczego w psychologii na następujące etapy: 1. Sformułowanie problemu badawczego oraz hipotezy badawczej. 2. Określenie obrazu przestrzeni zmiennych (oczywiście — niezale nych X[,..JQ istotnych dla zmiennej zale nej Y, czyli skrótowo: O{PY ) oraz obrazu struktury przestrzeni zmiennej Y, czyli skrótowo: O(SY). 3. Operacjonalizacja zmiennych. 4. Wybór modelu badawczego: 4a. Model eksperymentalny, 4b. Model korelacyjny. 5. Dobór próby z populacji. 6. Wybór modelu statystycznego: 6a. Model testu / lub ANOVA lub MANOVA, 6b. Model wielokrotnej regresji MR. 7. Akceptacja lub odrzucenie hipotezy. 8. Ocena, interpretacja i generalizacja rezultatu badawczego. W formie graficznej schemat procesu badawczego przedstawiony został na rys. 1.4. Scharakteryzujmy teraz bli ej poszczególne etapy. Etap 1. Badanie naukowe zaczyna się od zwerbalizowania przez badacza problemu naukowego w postaci pytania: „Od jakiej zmiennej niezale nej Xj (zmiennych: XU...,X„), i jak, zale y dana zmienna zale na Y?". Pytanie to rodzi się jako rezultat konstatacji pewnych luk w systemie wiedzy, niekonsekwencji stanowisk znajdujących odbicie w literaturze przedmiotu. Badacz mo e te pokusić się o ustalenie nowych praw, lepiej opisujących prawidłowości zachodzące w otaczającym go świecie. Czytelnik nie powinien oczekiwać od autora, i ten wska e mu receptę na formułowanie ciekawych poznawczo i wartościowych problemów badawczych. Powinien wiedzieć, i takie czynniki, jak intuicja, znajomość literatury przedmiotu, mo liwość prowadzenia dyskusji w gronie osób obeznanych z danym zagadnieniem, wytrwałość w dą eniu do celu mają olbrzymi wpływ na formułowanie wa kich problemów badawczych i znajdowanie dróg ich rozwiązania. Zapoznanie się z arcyciekawą i pouczającą monografią pióra Selyego [Od marzenia sennego do odkrycia naukowego), czy równie ciekawą ksią ką napisaną przez Beveridge'a {Sztuka badań naukowych) uka e Czytelnikowi całą złooność zagadnienia tu poruszonego. Tam te przedstawiono autentyczne przykłady, zaczerpnięte z historii nauki, wpadania na ciekawe pytania i ich rozwiązania. Polecam tak e zapoznanie się 2 nieco trudniejszymi opracowaniami problematyki myślenia twórczego w nauce, dokonanymi przez Nęckę (1987, 1994a, 1994b). Do tej problematyki powrócimy jeszcze w rozdz. 8. 37

Rys. 1.4. Schemat procesu badawczego

Próbując udzielić odpowiedzi na pytanie badawcze (problem badawczy) psycholog stara się nie tylko wskazać zmienne, od których zale y interesująca go zmienna zale na Y, ale stara się te określić postać związku (zale ności) łączącego zmienną zale ną Y ze zmienną niezale ną X} (j = 1, ..., n) lub z wieloma zmiennymi niezale nymi (gdy badacz chce określić łączny wpływ zmiennych Xb ..., X„ na zmienną Y). Owa odpowiedź na pytanie badawcze, to hipoteza badawcza. Je eli zadajemy pytanie o postać związku łączącego zmienną zale ną i zmienną (lub zmienne) niezale ną dla niej istotną, to próbując na nie odpowiedzieć badacz będzie te musiał odpowiedzieć na pytanie: Jakie w ogóle zmienne niezale ne są istotne dla danej zmiennej zale nej Y7 Nie mo na przecie rozpatrywać wpływu jakiejś zmiennej Xj na zmienną Y nie respektując wpływów innych zmiennych istotnych dla Y. Z chwilą sformułowania tego drugiego pytania badanie wkracza w drugą fazę. Bywa niekiedy i tak, e badacz jest zainteresowany tylko udzieleniem odpowiedzi na pytanie: Jakie zmienne niezale ne wpływają (są istotne dla...) na zmienną Yl Tutaj jednak nie będzie nas interesował taki „szczątkowy" proces badawczy. Etap 2, Schemat procesu badawczego w drugiej fazie obejmuje problemy istotnościowe, hipotezy istotnościowe oraz hipotetyczne układy zmiennych niezale nych. Proces badawczy w tej fazie zaczyna się od sformułowania problemu istotnościowego 1.: 1. Jakie zmienne niezale ne są istotne dla zmiennej Y! Próbą odpowiedzi na to pytanie jest hipoteza istotnościowa 1. postaci: T. Zmienne niezale ne X1( ..., X„ są istotne dla Y. Zbiór zmiennych niezale nych, uznanych przez badacza za istotne dla Y, tworzy obraz przestrzeni zmiennych istotnych dla Y. U ywamy tu sformułowania obraz przestrzeni... [symbolicznie O(PY)], a nie przestrzeń... (symbolicznie: Py) dla odró nienia tego, co jest ustaleniem — niekoniecznie trafnym — badacza, od tego, co istnieje rzeczywiście. Mówiąc inaczej, termin „obraz przestrzeni..." jest terminem epistemologicznym, natomiast „przestrzeń..." jest terminem ontologicznym. Sens tego rozró nienia, wprowadzonego przez L. Nowaka (Nowak L., 1974, 1977, 1980) w odniesieniu do pary terminów: „przestrzeń wielkości istotnych dla wielkości określanej... — obraz przestrzeni...", jest taki, i badacz nie zna zbioru zmiennych niezale nych istotnych dla Y. Jedynym, co mo e zrobić, to zmierzać do jak najwierniejszego jego odwzorowania. Tak więc badacz formułując hipotezę 1'. mo e się mylić, gdy : (a) wyliczył zbyt mało zmiennych niezale nych de facto istotnych dla Y y (b) wyliczył zbyt du o zmiennych, a tym samym tylko część z nich jest de facto istotna dla Y. Po utworzeniu O(PY) badacz formułuje problem istotnościowy 2.: 2. Jaki jest porządek istotnościowy w obrębie zmiennych zaliczonych do

i/W

Hipoteza istotnościowa 2.\ będąca próbą odpowiedzi badacza na ten problem, przyjmuje postać następującego sformułowania: 39

2'. Zmienne z O(P Y ) uporządkowane są — wg relacji „bycia bardziej istotną dla Y ni ..." — w następujący sposób... Przyjęcie tej hipotezy wprowadzającej do O(PY ) porządek istotnościowy daje w efekcie obraz struktury przestrzeni zmiennej Y (symbolicznie: O(S Y )). Zmienne wchodzące do O(SY) mogą oddziaływać niezale nie na Y — mówimy wtedy, e mamy do czynienia z obrazem izolowanej struktury przestrzeni zmiennej Y — bądź mogą wchodzić one ze sobą w interakcje i łącznie wpływać na zmienną Y i mówimy wówczas o obrazie interakcyjnej struktury przestrzeni zmiennej Y. Dla ich odró nienia u ywam następujących oznaczeń: Olz(SY) — obraz izolowanej struktury..., Oj„{SY) — obraz interakcyjnej struktury...,

Rys. 1.5. Wykres obrazujący brak interakcji (rys. a) między zmiennymi Xy i A";oraz wykres obrazujący występowanie interakcji miedzy zmiennymi X t i X 2 (rys. b)

Co to znaczy, e zmienne wchodzą ze sobą w interakcje? Wedle Ackoffa (1969, s. 309-391): „dwie zmienne są w interakcji, jeśli wpływ, który jedna z nich ma na zale ne od niej zjawisko, zale y od wartości, jakie przyjmuje druga zmienna". Mówiąc inaczej, interakcja dwóch zmiennych jest miarą ich współzale ności. Wyobraźmy sobie, e dla danej zmiennej Y istotne są tylko dwie zmienne X{ i X2. Ka da z nich przyjmuje dla osób badanych następujące wartości: v(Xi)= {a h a 2 } i v(X2) = {b] ,b2}. Prostym efektem działania zmiennej X] na Y nazywamy jej oddziaływanie na zmienną Y, gdy druga zmienna X2 przyjmuje jedną z dwóch wartości. Tak więc mo na tu mówić o dwóch efektach prostych zmiennej X]t jednym przy wartości bt i drugim przy wartości b2 zmiennej X2- Sumę efektów prostych zmiennej Xt lub X2 określa się mianem efektu głównego zmiennej Xx lub X2. Moemy powiedzieć, i zmienne X x i X 2 wchodzą ze sobą w interakcję, je eli ich proste efekty ró nią się, je eli natomiast ich efekty proste są sobie równe — interakcja Xi X 2 jest zerowa (Oktaba, 1966, s. 232). Rys. 1.5 ilustruje powy sze 40

rozwa ania. Trzeba zaznaczyć, i w taki właśnie sposób określa się pojęcie interakcji w układzie czynnikowym analizy wariancji ANOVA (bli ej o pojęciu interakcji zmiennych oraz pojęciu efektu prostego por. Brzeziński, Stachowski, 1984, s. 191-200) stanowiącym statystyczną podstawę współczesnego eksperymentowania (por. etapy: 4a i 6a procesu badawczego). W psychologii mamy wiele przypadków interakcyjnych obrazów struktur przestrzeni zmiennej Y. Rozwa a się np. efekt współdziałania określonych elementów sytuacji z pewnymi cechami osobowości człowieka (jest to program teoretyczny i metodologiczny tzw. psychologii interakcyjnej budowanej przez Magnussona i Endlera; por. Magnusson, Endler, 1977; Endler, Magnusson, 1976; Magnusson, 1981; Endler, 1983). Dalej, na podstawie zajścia bądź niezajścia interakcji między zmiennymi w badaniach nad sposobem integrowania informacji przez badanych stwierdza się, i integrują oni informacje w sposób konfiguracyjny lub addytywny (Stachowski, 1976). I trzeci przykład, inteligencja człowieka kształtuje się jako efekt interakcji dwóch czynników — genotypu („tego co wrodzone") i środowiska („tego co nabyte") (Seligman, 1995). Zresztą do badania oddziaływań dziedziczności i środowiska na ludzkie zachowania stosuje się takie modele statystyczne, jak np. ANOVA, które umo liwiają określanie procentowego udziału interakcji obu czynników w wyjaśnianiu zmienności zmiennej zale nej Y (por. Wahlsten, 1990). Trzeci z problemów istotnościowych sprowadza się tedy do pytania: 3. Jaki jest rodzaj obrazu struktury przestrzennej zmiennej Y? Odpowiedź na nie, w postaci trzeciej hipotezy istotnościowej brzmi: 3'a. O(Sy) jest interakcyjny — Oin (PY), 3'b. O(Sy) jest izolowany — Oiz (PY). Układ powiązań zachodzących między tymi trzema problemami i hipotezami istotnościowymi — „wypełniającymi" etap drugi badania naukowego — przedstawiony został na rys. 1.6.

Rys. 1.6. Problemy i hipotezy istotnościowe

41

Przyjęcie przez badacza jednej z dwóch postaci hipotezy 3'. — a lub b daje w efekcie określony rodzaj O(S Y ). Po jego określeniu badanie wchodzi w fazę następną. Etap 3. Poprzez nadanie zmiennym (które mają jeszcze status zmiennych teoretycznych) określonego sensu empirycznego dokonany zostaje — u ywając terminologii Carnapa (1959, s. 38) — przekład z języka teoretycznego (ang. theoreticat language) na język obserwacyjny (ang. observational ianguage). Czynność tę określam mianem operacjonalizacji zmiennych. Problematyce operacjonalizacji zmiennych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oryginalną koncepcję autorstwa El biety Homowskiej (1989), poświęcony jest rozdz. 7. Operacjonafizacja zmiennych wymaga, jak nietrudno się domyśleć, zastosowania narzędzi pomiarowych, ze względu na które poszczególne zmienne będą operacjonalizowane. Będą to bądź narzędzia ju gotowe — np. testy psychologiczne, aparatura laboratoryjna — bądź te specjalnie dla danego badania konstruowane czy tylko standaryzowane. Ogólne zasady konstrukcji, standaryzacji i adaptacji kulturowej najczęściej stosowanych przez psychologów narzędzi, jakimi są testy psychologiczne, omawiam w części V (rozdz. 15.-20.). Etap 4. Z hipotezy badawczej wyprowadza się następnie dostępne obserwacji konsekwencje, formułuje się prognozy. One to będą podlegały bezpośredniemu sprawdzaniu empirycznemu poprzez porównanie z faktami. Przystępując do zaplanowania badania empirycznego nastawionego na sprawdzenie hipotezy badawczej psycholog musi odwołać się do jakiegoś modelu badawczego — co stanowi treść etapu 6. badania naukowego. Tradycyjnie ju — za Cronbachem (1957, 1975) — wyodrębniam dwie klasy modeli badawczych: pierwszą, obejmującą te modele, które zakładają manipulację zmiennymi niezale nymi istotnymi dla Y i tradycyjnie określane są mianem modeli eksperymentalnych (etap 4a) oraz drugą, obejmującą te modele, które nie zakładają manipulacji zmiennymi i określane są mianem modeli korelacyjnych czy regresyjnych (por. Cohen, Cohen, 1983). We wprowadzeniu do części IV oraz na rys. IV. 1. dokładniej pokazałem, jakie to odmiany modeli badawczych stosowane są w praktyce badawczej psychologii. W rozdz. 12.-14. omawiam podstawowe odmiany trzech modeli badawczych. Etap 5. Kolejnym krokiem, który badacz musi wykonać jest dobór próby z populacji. To właśnie na próbie psycholog przeprowadza określoną procedurę sprawdzania hipotez, wyprowadzoną bądź z modelu eksperymentalnego (etap 4a). bądź z modelu korelacyjnego (etap 4b). Aby próba mogła być uznana za w pełni reprezentatywną musi ona być pobrana z populacji w sposób losowy. Inne sposoby- wyłaniania próby z populacji prowadzą do tego, e uzyskany rezultat badawczy będzie obcią ony większym lub mniejszym błędem. Zagadnieniom tym poświęcam odrębny rozdz. 9., w którym omawiam podstawowe techniki doboru próby (nie tylko losowego) z populacji stosowane w praktyce badawczej psychologów. 42

Po zakończeniu badań empirycznych badacz przystępuje do porządkowania zebranych danych. Dokonuje ich tabelaryzacji, prezentacji graficznej na wykresach oraz opisu w języku statystyki opisowej. Piszę o tym w rozdz. 10. Etap 6. Po uporządkowaniu danych psycholog musi dokonać wyboru modelu statystycznego, w ramach którego testowane będą hipotezy. Ten etap badania sprzę ony jest z etapem 4. I tak, modelowi eksperymentalnemu badań (etap 4a) odpowiadają modele statystyczne (etap 6a): model testu t (albo modele testów nieparametrycznych), model ANOVA, model MANOVA. Z kolei modelowi korelacyjnemu (etap 4b) odpowiada model statystyczny (por. Cohen, Cohen, 1983) wielokrotnej regresji/korelacji (ang. mulńple regression/correlation) (etap 4b), Problemy metodologiczne związane z testowaniem hipotez (za pomocą testów istotności oraz przedziałów ufności) omawiam w rozdz. 11. Etap 7. Na tym etapie procesu badawczego badacz musi podjąć decyzję dotyczącą tego, czy sprawdzaną hipotezę mo na uznać za potwierdzoną czy te za nie potwierdzoną. W przypadku drugiej odpowiedzi, badanie mo na uznać za zakończone niepowodzeniem — w tym sensie, e hipoteza, do której badacz się przywiązał nie uzyskała w świetle danych empirycznych wystarczającego potwierdzenia. Mo e jednak być i tak, e opisywana w hipotezie zale ność Y od X miała miejsce, ale błędy metodologiczne popełnione przez badacza uniemo liwiły jej wydobycie na światło dzienne. Badacz nie powinien tedy, bez zastanowienia, od razu odrzucać sprawdzanej hipotezy, ale powinien spróbować przeanalizować krytycznie cały tok postępowania badawczego pod kątem ewentualnych błędów warsztatowych, których naprawienie być mo e dałoby inny rezultat badawczy i sprawdzana hipoteza „obroniłaby się". Tak czy inaczej, akceptacja hipotezy lub jej odrzucenie kończy ten etap postępowania badawczego i badanie wchodzi w ostatni, ósmy etap. Etap 8. Ostatnie pytania, na które badacz musi odpowiedzieć, by zakończyć proces badawczy, to pytania o: (a) Jakość metodologiczną przeprowadzonego badania Krytyczna ocena strony metodologicznej procesu badawczego powinna skłonić badacza do wnikliwego przeanalizowania czynności badawczych wykonanych na poprzednich etapach badania naukowego. O tym, e badacz powinien cofnąć się do wcześniejszych etapów procesu badawczego i wprowadzić do nich istotne korekty, informują go zaznaczone na rys. 1.4. sprzę enia zwrotne oznaczone numerami: 1-6. Najbardziej brzemienne i najdalej idące ingerencje w proces badawczy, zmieniające cały jego przebieg, związane są ze zmianami: (a) treści hipotez badawczych oraz (b) budowy O(PY) i O(SY )- Są to ingerencje w etap 1. i 2. Kolejne ingerencje dotyczą etapów: 3.-6. Cofanie się do wcześniejszych etapów badania naukowego mo e nie zakończyć się na przejściu tylko jednego cyklu badawczego. Mo e być ich więcej, przy czym kolejne cykle mogą być realizowane przez innego badacza. Tak te najczęściej bywa. 43

Posługując się tym językiem (dokładniej. na którą mogą być uogólnione). 2. to jest to — inaczej mówiąc — problem generalizowalności wniosków z badania. 1994. trafności zewnętrznej badania (por. Bielą. (c) Zasięg wniosków. Aby to było mo liwe. 1987). 1992. jednozmiennowa analiza wariancji ANOVA (por. 2. ale tylko pewien jej fragment. analiza kanoniczna (por. zaciera ró nice miedzy stosowanymi przez badaczy procedurami dochodzenia do określonego rezultatu badawczego i procedurami empirycznego potwierdzania (uzasadniania) tego rezultatu. próba musi być reprezentatywna dla danej populacji. próbę. analiza skupień (por. Nosal. psychologa. niektóre procedury. adresowane wprost do badacza. Zakrzewska. pkt. 1994). charakteryzująca psychologię i inne spokrewnione z nią dyscypliny naukowe. Aranowska.).2. rozdz. przebadać całej populacji. a z publikacji amerykańskich — na pracę Heddersona. 2. Zagadnienie to wią e się z problemem tzw. dla rozbudowy (lub zakwestionowania) danej teorii psychologicznej oraz po drugie. tzn. Zakres wniosków zale y tak e od przyjętych przez badacza procedur manipulowania zmiennymi. psychiatria. obie dotyczą pakietu SPSS PC+). w języku której sformułowane zostały problem badawczy i hipoteza badawcza oraz zdefiniowane zostały zmienne. jak: SPSS PC+.).2. Marek. zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (a w Polsce w latach osiemdziesiątych). skalowanie wielowymiarowe (por. Między „odkryciem" a „uzasadnieniem" Współczesna praktyka badawcza..1). 1991. (pkt. 1989). jak np. 1995). w pewnym zakresie. Zaczęło to być bardzo widoczne. 13. które sformułował po zakończeniu badania Jeśli chodzi o pkt (c). Jak Czytelnik mo e się przekonać na podstawie lektury rozdz..) psycholog ocenia znaczenie uzyskanego rezultatu badawczego — po pierwsze. 44 . a nawet. 3. i nie jest w stanie. rozdz. rozdz. jest to język Teorii Badanego Obiektu. pkt. np. Planując badanie empiryczne badacz powinien zdawać sobie sprawę z faktu. która będzie nadbudowana na uzyskanym rezultacie badawczym (por. 3. wielozmiennowa analiza wariancji MANOVA (por. Mam tu na myśli zwłaszcza takie biblioteki programów etatystycznych. TBO — por. 1987) czy analiza czynnikowa (por. z powodu ograniczeń ekonomicznych i technicznych. Jednak e wnioski chce rozciągnąć na całą populację. gdy stosunkowo łatwo dostępne stało się bogate oprogramowanie w zakresie wielozmiennowych modeli statystycznych. Stachowski. ustalanie stałego podzakresu wartości zmiennych. rozdz.(b) Znaczenie psychologiczne uzyskanego rezultatu badawczego W tym miejscu badacz musi odwołać się do teorii. 12. Brzeziński. 1984). CSS STATISTICA. takie jak: pedagogika czy socjologia. bardzo ograniczają zasięg wniosków (inaczej: ograniczają wielkość populacji. 3. dla praktyki psychologicznej. takich jak wielokrotna korelacja/regresja (por.). SYSTAT. Te pakiety statystyczne doczekały się ju omówień adresowanych do przedstawicieli określonych grup u ytkowników (w Polsce mogę wskazać na pracę Wywiała. 6.

współczynnik K-Cramera itp. bądź współczynniki korelacji dwuzmiennych (współczynnik r-Pearsona. zgodnie z kanonem jednej ró nicy.Wskazane wy ej wielozmiennowe modele statystyczne walnie przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu badawczego i to nie tylko w zakresie istotnego poszerzenia środków technicznych związanych z procedurami sprawdzania hipotez. współczynnik Q-Kendalla. gdy chcąc zastosować jakiś określony model statystyczny badacz musi uwzględnić jego wymagania dotyczące techniki doboru próby z populacji oraz jej wielkości. takich jak w prezentowanych w rozdz. Tak zatem. Przed „erą" wielowymiarowych modeli statystycznych (dla ich „panoramicznego" przeglądu — por. Otó rozwój analizy wariancji umo liwił testowanie hipotez (modeli teoretycznych) traktujących o wpływie na Y interakcji dwóch (i większej liczby) zmiennych niezale nych. Tak e powiązane ze sobą są etapy 5. współczynnik r. odmiana trój czynnikowa — krytyczne uwagi na ten temat w: Brzeziński.).). Biorąc pod uwagę wzajemne uwarunkowania czynności „odkrywania" i czynności „uzasadniania" i myśląc o wyborze optymalnego modelu badawczego (etap 4. -Spearmana. w ramach którego analizowane będą dane empiryczne zebrane w badaniu poprowadzonym zgodnie z wymaganiami danego modelu badawczego. i 6. musi być dokonany zanim przystąpi się do zbierania owych danych. gdy nie zostały spełnione konstytuujące ten test zało enia modelowe. test Manna-Whitneya itp. jak i metodą „uzasadnienia" empirycznego tego wyniku. Gdyby bowiem badacz jeszcze 45 .) badacz musi jednocześnie myśleć o dopasowanym do tego modelu badawczego modelu statystycznym (etap 6. Sytuacja uległa „komplikacji" z momentem rozprzestrzenienia się coraz bardziej skomplikowanych wielozmiennowych modeli statystycznych. test z. Wybór modelu statystycznego. odwołujące się do porównań dwugrupowych. współczynnik C-Pearsona. na przykład.). Brzeziński. ale tak e (a nawet przede wszystkim) z mo liwościami formułowania nowych hipotez. Nowe modele statystyczne stwarzają nowe mo liwości jeśli chodzi o treść formułowanych hipotez badawczych. Nało yły one na badacza obowiązek myślenia o nowych zale nościach między zmiennymi w kategoriach schematu postępowania sprawdzającego hipotezy o tych właśnie zale nościach.. Odwołajmy się do tylko jednego przykładu. które stały się „testowalne" w laboratorium badacza. badacze dość często zaczynają poszukiwać optymalnego rozwiązania w tym zakresie dopiero po zebraniu danych. 12. Niestety. e nie będzie mo liwe posłu enie się jakimś testem statystycznym. Tak jest w przypadku wspomnianego ju modelu psychologii interakcyjnej Endlera i Magnussona. test x 2 . współczynnik rrKendalla) i współczynniki siły związku między dwiema zmiennymi (współczynnik 0-Yule'a. test F — w jakimś planie eksperymentalnym opartym na modelu ANOVA — jest zarazem metodą „odkrycia" nowego wyniku. ale wtedy mo e okazać się. 1987) niepodzielnie panowały bądź testy istotności ró nic. albo na jednej pobranej z populacji grupie osób. planach eksperymentalnych typu „wszystko albo nic" (test t. na przykład eksperymentalnego. która bardzo silnie związała się — w zakresie metodyki badań empirycznych — z modelem ANOVA (dokładniej. 1985d). Na badacza nakładało to jedynie obowiązek poprowadzenia badań na dwóch grupach osób (eksperymentalnej i kontrolnej).

wokół której „kręci się" cały podręcznik.. Trudno byłby wskazać to szczególne miejsce w procesie badawczym. Simon. 1978b. 1989) nie sposób utrzymać. to nie spotkałoby go rozczarowanie w postaci niemo ności posłu enia się tym modelem w procesie sprawdzania hipotez. swoistego podziału czynności badawczych na te. i 6. tak jak to chciała metodologia pozytywistyczna (za Reichenbachem. Nie zawsze jednak mogło to się udać.4. które musi wykonać psycholog. e taka prezentacja problematyki metodologicznej. obejmuje on zarówno analizy prowadzone w obrębie „kontekstu odkrycia" (Popper. Ta struktura procesu badawczego stała się osią. powiązaniami między 4a i 6a oraz 4b i 6b. Jak to ju zostało wykazane. 1977). a test statystyczny wymaga pomiaru na poziomie skali interwałowej. 1988. podporządkowana 46 . a zaczyna drugi. 1977). modelu statystycznego. które nale ą do „kontekstu odkrycia". 1. 1. Paszkiewicz. Podsumowanie W niniejszym rozdziale przedstawiona została pewna koncepcja procesu badawczego w psychologii (por. uznanego za najlepszy. proces badawczy został podzielony na etapy (czy mówiąc inaczej — kroki. Mimo i w rzeczywistości trudno oddzielić od siebie poszczególne etapy i wskazać gdzie kończy się jeden. 7. 1. Zgodnie z nią. ogniwa). Kosnarewicz.4. albo zastosowane narzędzia badawcze gwarantują pomiar zmiennej Y jedynie na poziomie skali nominalnej. Po prostu. w którym kończy się „odkrywanie" jakiejś opisanej hipotezy zale ności między zmiennymi i zaczyna się „uzasadnianie" tej hipotezy. 1977.przed rozpoczęciem badań empirycznych zadał sobie trud przeanalizowania wybranej metodyki badawczej pod kątem jej „przystawania" do zało eń danego. Oba zaś konteksty wzajemnie się przenikają i nie sposób oddzielić jeden od drugiego. Brzeziński. jak i w obrębie „kontekstu uzasadnienia" (Simon. Nickles. aby Czytelnik mógł na dany temat znaleźć prawie wszystko w jednym miejscu. i e nie zawsze czynności badawcze są tak „grzecznie" uło one. jak to pokazano na rys. Akt badania naukowego jest po prostu aktem twórczym i mo na (trzeba) go analizować w kategoriach teorii rozwiązywania problemów (por. Owe wzajemne warunkowanie się wyborów dokonywanych przez badacza na etapach 4. Mimo wszystko jednak sądzę. zaprezentowany tu wykład metodologii badań empirycznych w psychologii został ustrukturowany na wzór procesu badawczego.4). to — kierując się względami dydaktycznymi — starałem się w kolejnych rozdziałach prezentować pewne „zamknięte" całości. przebiegającego w kolejnych etapach. tak. 1977). rys. procesu badawczego zaznaczone zostało na rys. gdy — na przykład — grupy porównawcze okazały się zbyt małe. 1960). tak e w pracach dotyczących metodologii psychologii (por. i te. obejmujące względnie wyodrębnione czynności badawcze. które nale ą do „kontekstu uzasadnienia".

Fazy rozwiązywania problemów naukowych. Hempel C. Kmita J.H. Wprowadzenie do psychologii matematycznej. Nauka i metoda. Problemy weryfikacji wiedzyOpracowania z metodologii psychologii i dyscyplin pokrewnych: Coombs C. Dynamika pojęć i programów psychologicznych. Such J. Wstęp do psychologii. Szkice metodologiczne. Oto wybrane tytuły. Nagel E. Wstęp do ideałizacyjnej teorii nauki. Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. Zamiara K. Dawes R. tak e wykaz literatury zamieszczony w pkt.G. Opracowania z metodologii nauk: Ajdukiewicz K. Wprowadzenia). Logika pragmatyczna. Rudniański J. Struktura nauki. Podstawy nauk przyrodniczych. Kamiński S. Metodologia badań społecznych. Jakubowska U. . Czytelnikowi zainteresowanemu poszerzeniem swojej wiedzy na tematy poruszane w tym rozdziale zalecałbym sięgnięcie do dostępnych w języku polskim opracowań (por. mo e okazać się przydatna w przyswajaniu nie tak łatwych przecie zagadnień. 3. Struktura teorii psychologicznych.. Nowak L. Paszkiewicz E.. Nowak S. Szkice z teorii poznania naukowego. Zarys problematyki. Tversky A.M. Psychologia ilościowa z elementami naukometrii.strukturze procesu badawczego. Nowakowska M. Tomaszewski T. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk.

a zatem i w psychologii. 203-204) — trzy koncepcje. religia. jak rozumiemy terminy: zewnętrzne uwarunkowania i wewnętrzne uwarunkowania. co dzieje się w obrębie społeczności uczonych. zaś zewnętrzne sprowadzane są do doświadczenia. s. procesu badawczego w jakiejkolwiek dyscyplinie naukowej.Rozdział 2. Wprowadzenie Podejmując refleksję metodologiczną nad uwarunkowaniami. . W literaturze przedmiotu mo na spotkać — jak zauwa a Krajewski (1979. W jakim miejscu biegnie granica między tymi dwoma rodzajami uwarunkowań? Wśród filozofów nauki nie ma co do tego zgody. przesądy. a więc nale ą tu czynniki poznawcze. trzecia koncepcja uwarunkowania wewnętrzne sprowadza do wszystkich czynników poznawczych (związanych z teorią i doświadczeniem). Wreszcie. Wedle pierwszej (najwęziej traktującej pojęcie czynników wewnętrznych) uwarunkowania wewnętrzne mają charakter czysto logiczny. a tak e: ideologia. zewnętrznymi i wewnętrznymi. uprzedzenia rasowe). jak adresowane do nauki zapotrzebowanie praktyki społecznej na nowe wyniki. „nacisków" społecznych na naukę (w grę wchodzą tu między innymi takie czynniki. Zgodnie z drugą koncepcją (głównie głoszoną przez socjologów nauki) uwarunkowania wewnętrzne to wszystko to. W niniejszym rozdziale przyjęta będzie druga koncepcja podziału uwarunkowań procesu badawczego w psychologii na zewnętrzne i wewnętrzne (jej rzecznikiem jest tak e Kuhn. ekonomicznymi. 1971). ideologicznymi itd). Zewnętrzne determinanty procesu badawczego w psychologii — psychologia a praktyka społeczna 1. ale te socjologiczne i psychologiczne charakteryzujące relacje zachodzące między członkami społeczności uczonych. Zaś uwarunkowania zewnętrzne sprowadzane są do oddziaływań. a uwarunkowania zewnętrzne uto samia z wszelkimi wpływami pozapoznawczymi (psychologicznymi. musimy bli ej określić.

1. Chcąc tedy wniknąć w naturę procesu badawczego w psychologii. behavioral sciences — nauki behawioralne). e wyniki owych badań przyczynią się do wzrostu efektywności działań podejmowanych w danym obszarze praktyki społecznej. Jeśli chodzi o uwarunkowania wewnętrzne. Z kolei uwarunkowania zewnętrzne procesu badawczego związane są z jego „naturą społeczną" (por. Drugie zaś związane są ze specyficznym dla nauk behawioralnych charakterem wiązku łączącego badacza z obiektem badanym. to są one dwojakiego rodzaju. nie sposób pominąć owej psychospołecznej specyfiki relacji: „badacz — osoba badana". której oba człony wzajemnie na siebie oddziałują. wedle którego opracowywane są poszczególne fazy procesu badawczego (oczywiście ów standard jest pochodną stanu społecznej świadomości metodologi cznej psychologów). Z powy szego. Między zewnętrznymi a wewnętrznymi uwarunkowaniami procesu badawczego w psychologii Aby zdać sobie sprawę z całej zło oności zagadnienia względnego udziału w twórczości naukowej czynnika spontaniczności (czyli twórczości de facto) i czynnika algorytmizacji. Na owe uwarunkowania składają się takie elementy. akceptowany przez społeczność psychologów-badaczy w danym okresie rozwoju psychologii jako dyscypliny na ukowej. uwarunkowania — w stosunku do procesu badawczego — wewnętrzne i zewnętrzne.2. Są to. jak zaznaczono we Wprowadzeniu. 1989). jak: (a) stan indywidualnej świadomości metodologicznej realizatorów badania na ukowego. z kontekstem praktyki społecznej. osobą badaną. 49 . Pierwsze związane są ze swoistą logiką procesu badawczego. jaką jest psychologia (czy szerzej — reprezentowane tu przez nią tzw. jak i dla nauk przyrodniczych. Nickles. który ukazuje wzajemne powiązania owych uwarunkowań z procesem badawczym. na której zapotrzebowanie badacze podejmują badania empiryczne w oczekiwaniu. w którym będą one w niniejszym rozdziale zaprezentowane. nie mo emy pominąć uwarunkowań procesu badawczego realizowanego w takiej dyscyplinie empirycznej. Czytelnik zechce teraz spojrzeć na rys. omawiając owe uwarunkowania będziemy mieli na uwadze zawsze badania psychologiczne. z jaką mamy do czynienia analizując — z tych samych pozycji metodologicznych — proces badawczy. Owe osadzenie procesu badawczego w kontekście praktyki społecznej nie ró nicuje poszczególnych dyscyplin naukowych. krótkiego przedstawienia uwarunkowań procesu badawczego wylania się określony porządek. w fizyce czy chemii. Związek ten ma charakter interakcji. (b) standard realizacji procesu badawczego. np. Trzeba zatem spojrzeć na proces badawczy tak e (czy przede wszystkim) z punktu widzenia „psychologii społecznej metodologii badań psychologicznych". Niemniej jednak. 2. a nie fizyczne czy in ynieryjne. Jest ono takie samo zarówno dla nauk behawioralnych. Czyni to z procesu badawczego całkiem odmienną jakość ni ta.

1. 2.Rys. Powiązanie procesu badawczego z jego zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami .

blok III) — czyli uwarunkowaniami wewnętrznymi pierwszego rodzaju. 3. 2. s. 2. Z kolei w rozdz. jako subiektywny kontekst społeczny tej ostatniej". pochodzących od kontekstu praktyki społecznej (por. UWARUNKOWANIA PROCESU BADAWCZEGO W PSYCHOLOGII ZEWNĘTRZNE [KONTEKST PRAKTYKI SPOŁECZNEJ] WEWNĘTRZNE LOGIKA PROCESU BADAWCZEGO PSYCHOLOGIA PROCESU BADAWCZEGO STAN ŚWIADOMOŚCI METODOLOGICZNEJ BADACZY STANDARD REALIZACJI PROCESU BADAWCZEGO ZMIENNE PSYCHOLOGICZNE ZWIĄZANE Z BADACZEM ZMIENNE PSYCHOLOGICZNE ZWIĄZANE Z OSOBĄ BADANĄ Rys. — zajmiemy się strukturą świadomości metodologicznej (społecznej i indywidualnej) psychologów-badaczy (por. Obejmuje ona dwie płaszczyzny: (1) społeczną świadomość metodologiczną. W postaci uporządkowanej owe uwarunkowania przedstawione są na diagramie (por.. (2) płaszczyznę ustaleń badawczych — jak pisze Kmita — teorii naukowych bądź . albo wiele psychologii? Przedmiotem niniejszych rozwa ań jest relacja zachodząca między sferą szeroko rozumianej praktyki społecznej (zwłaszcza tej.Klasyfikacja uwarunkowań procesu badawczego w psychologii 3. przejdziemy do omówienia uwarunkowań wewnętrznych drugiego rodzaju — psychologicznych (por. blok II) oraz uwarunkowaniami wynikającymi z wzajemnego powiązania faz procesu badawczego z elementami świadomości metodologicznej (por.luźniejszych" zespołów twierdzeń. Psychologia stosowana czy stosowanie psychologii — jedna.2). anga ującej w jakimś stopniu aktywność psychologów) a sferą psychologii reprezentującej ogólniejszą sferę nauki — którą za Kmitą (1976. 97) rozumiemy jako: „formę świadomości społecznej funkcjonalnie zdeterminowaną przez społeczną praktykę badawczą. W następnej kolejności — ale ju w rozdz. blok IV). blok I).Tu ograniczymy się do omówienia uwarunkowań zewnętrznych. rys. 4. 51 .2.

Została tu dokonana transformacja twierdzeń naukowych i formułowanych na jej podstawie predykcji dotyczących określonej sfery działalności czło52 . to samo mo na powiedzieć o formułowanych na jej gruncie teoriach oraz o metodach ich empirycznej kontroli. e psychologia stała się dyscypliną z obszaru nauk behawioralnych.). Jeśli chodzi o psychologię. czy inaczej mówiąc psychologii teoretycznej i psychologii stosowanej. penitencjarnej. której ustalenia badawcze są stosowane w określonej dziedzinie praktyki społecznej jako odpowiedź na zgłaszane przez nią zapotrzebowanie społeczne? Pierwsze rozwiązanie pociąga za sobą konieczność powołania dwóch psychologii — lepszej (z metodologicznego punktu widzenia. czy nale y mówić o dwóch psychologiach — jednej. W odległej przeszłości sferę nauki i sferę praktyki dzieliła przepaść. Ustalenia teoretyczne dokonane przez psychologów zaczęły być w ró nym stopniu wykorzystywane jako teoretyczna podstawa odpowiednich działań praktycznych. 1987. Nauka z istoty swej nie miała praktycznych zastosowań. s. która nie tylko pozwoli odpowiedzieć na trudne pytania zrodzone w sferze praktyki społecznej. 1956. Coraz częściej pokładano nadzieje w psychologii jako tej sferze aktywności (naukowej) człowieka. „stosowanej". Rzecz jasna w obrębie samej psychologii występują twierdzenia lepiej lub gorzej uzasadnione. Wydaje się. zaczerpnięte z otaczającej psychologa rzeczywistości społecznej — ze szkoły. Ta ostatnia byłaby „uboga krewną" (pod względem metodologicznym) tej pierwszej. produkcyjnej itp. Na przykład.Rozpoznanie specyfiki owej relacji pozwoli —jak mniemam — odpowiedzieć na sformułowane w tytule niniejszego punktu pytanie o osobliwość stosunku psychologii (jako nauki) do działania praktycznego. klinicznej. ale pozwoli tak e — za pomocą wypracowanych przez nią metod i środków — w jakimś zakresie regulować tę ostatnią. rzecz jasna!) i gorszej. pastoralnej itd. 1992). „akademickiej". rehabilitacyjnej. a nie na powoływaniu „psychologii stosowanych" (psychologii wychowawczej. Ellis. Zaczęto wiązać określone osiągnięcia psychologii z konkretnymi sferami działalności praktycznej człowieka. oraz drugiej. zgodnie z którym powiązanie psychologii z praktyką społeczną polega na stosowaniu psychologii w ró nych dziedzinach ycia społecznego. rozwiązującej problemy praktyczne. Chodzi bowiem o to. odpowiadającej na pytania podstawowe i oderwanej od zagadnień praktyki edukacyjnej. W tym „odwiecznym" sporze psychologów uniwersyteckich z psychologami-praktykami (bo tu mniej więcej biegnie linia demarkacyjna) zajmuję (tu wyra ane) stanowisko. zakładu pracy — czy te nale y mówić o jednej psychologii. szpitala. teoria rozwoju umysłowego człowieka sformułowana przez Piageta stała się podstawą nowego systemu dydaktycznego opracowanego przez AebHego (1982). 120 i n. to stosunkowo późno dostrze ono realne korzyści płynące z wykorzystywania wiedzy psychologicznej w yciu codziennym. Działalność naukową podejmowano wyłącznie dla niej samej (Arystoteles. która dostarcza najbardziej usystematyzowanej wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w otaczającej go rzeczywistości społecznej.) jako pomostów między psychologią teoretyczną i praktyką społeczną (podobne stanowisko zostało wyra one w: Matarazzo..

by sama psychologia zaczęła się zajmować poszczególnymi sferami działalności praktycznej człowieka i zaczęła dostarczać gotowych recept na skuteczne działanie: dydaktyczne. pracy zbiorowej pod redakcją Skinnera (1971): Psychologia wychowawcza czytamy: „Psycholog wychowawczy to psycholog praktykujący. Nie chodziło ju tylko o wiedzę podstawową. którą dopiero wykorzystywali decydenci działający w sferze praktyki — czy to w szkole. Podobnie. Mówiąc jeszcze inaczej. „czystą". 1963. szkolnej. czyli o to. o stosowaniu wiedzy psychologicznej do rozwiązywania konkretnych problemów z danego obszaru praktyki społecznej. a tak e o psychologii dziecka czy te o pedagogicznej teorii wychowania. Tak jak przedmiotem psychologii jest — według Tomaszewskiego (1975. a tak e 53 . czy w zakładzie pracy. psychologii wychowawczej. czyniąca ją bardziej efektywną. na dyrektywy praktycznego działania (tu: działania praktyczne nauczyciela w klasie szkolnej). pojedyncze twierdzenia i metody wypracowane przez psychologię społeczną pozwoliły (i pozwalają) lepiej zrozumieć (a w konsekwencji zapobiegać i pomagać) funkcjonowanie człowieka w organizacjach społecznych — w zakładzie pracy. określać mianem psychologii teoretycznej (Tomaszewski. Analogicznie zaczęły powstawać psychologie: lekarska. Zaczęto te mówić o psychologii szkolnej. s. doprowadziła w efekcie do formułowania wobec psychologii nowych oczekiwań. s. Pierwsze z kolei zaczęto niekiedy. penitencjarna. więziennej. dla podkreślenia braku bezpośredniej więzi tej e psychologii z praktyką psychologiczną. Te drugie zaliczono do psychologii stosowanej. odpowiednie teorie. zrodzone w warunkach laboratoryjnych. „teorie" psychologiczne i „teorie" pedagogiczne. W pierwszym przypadku będzie mowa o psychologii wychowawczej traktowanej jako odrębna dyscyplina psychologiczna. w szpitalu.wieka. rehabilitacyjne. 46). chodziło o to. wyartykułowane w języku zrozumiałym tylko dla wąskiego grona specjalistów. W drugim. zbyt odległe od konkretnej — szpitalnej. w szkole. aby wyeliminować z łańcucha jedno ogniwo. zastąpić przez teorie (pisane przez małe „t") bezpośrednio objaśniające konkretny fragment rzeczywistości. Mamy zatem z jednej strony teorię psychologiczną par excellence. pastoralna itp. Przytoczmy — dla przykładu — dwa określenia relacji wią ącej wiedzę psychologiczną z konkretnym obszarem praktyki społecznej. tak przedmiotem psychologii penitencjarnej jest funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji społecznej itd. a z drugiej strony „teorie" psychologiczne odnoszące się do poszczególnych sfer praktycznej działalności człowieka. produkcyjne itp. przemysłowa. Zaczęły tedy powstawać. albo dokładniej: „psychologia jest nauką o czynnościach człowieka i o człowieku jako ich podmiocie". opartej na ogólniejszych teoriach psychologicznych. tworzone przez pedagogów i psychologów zajmujących się funkcjonowaniem dziecka w szkole. Chodziło o to. Interesuje się podstawowymi prawami rządzącymi zachowaniem się ludzi. fabrycznej — rzeczywistości teorie. czy te w szpitalu — opracowując system działań praktycznych na owej wiedzy oparty. 8) — „człowiek i jego zachowanie". Zwiększająca się przydatność wiedzy psychologicznej (naukowej!) dla praktyki. W rozdziale 1. kosmiczna. by zbyt abstrakcyjne. dość niezręcznie. wojskowa.

B. ale sądzę. budującej własne teorie — odmienne od teorii psychologii akademickiej i odmienne od innych psychologii stosowanych — dysponującej swoistą „metodologią" (tj. metodologia stanowią istotę psychologii wychowawczej. informacyjnych i społecznych związanych z pracą". zestaw praw i zasad naukowych. Te informacje. s. 3. Metodologia ta stanowi przydatne narzędzie rozwiązywania problemów wychowawczych w miarę ich wyłaniania się. zbiera informacje. s. i w przypadku innych „psychologii stosowanych" mamy do czynienia z podobnym dookreśleniem ich „specyfiki" teoretycznej i metodologicznej. 4. za pomocą której prze prowadza się badania. owa deklarowana przez Andersona odrębność metodologiczna jest tylko pozorna. Nie tylko bowiem psychologia wychowawcza (jako psychologia stosowana) „posługuje się metodami naukowymi'' (Anderson. 6. 20) podaje sześć charakterystycznych cech wyró niających psychologię wychowawczą w gąszczu innych dyscyplin psychologicznych: „1. strategiami badawczymi. wyjaśnienia i przewidywania prawidłowości zachowań ludzi w sytuacjach biofizycznych. sprawdza hipotezy i rozwija teo rie. Organizacja psychiki i działania człowieka. Nawiasem mówiąc. 21). 5. Przytoczona charakterystyka psychologii wychowawczej jest przykładem budowania psychologii praktycznej..: J. narzędziami pomiarowymi i regułami integracji i interpretacji danych) oraz swoistymi regułami przekładania owych „upraktycznionych" twierdzeń „naukowych" na język działań w sferze praktyki edukacyjnej.). Psychologia wychowawcza to przedmiot studiów..zastosowaniem tych praw w odniesieniu do wychowania. Nie chciałbym mno yć przykładów. 1971. Dalej Anderson (tam e. s. Na drugim krańcu. dziedzina wiedzy. Nosala (1977. 21) i nie tylko psychologowie i wychowawcy „podchodzą do rozwiązywania problemów zachowując postawę naukową i wykorzystując metody naukowe do gromadzenia i interpretowania danych" (tam e. Całokształt wiedzy mo e być podsumowany czy uogólniony w postaci sformułowanych zasad czy teorii. te zasady. Stanowi ona zbiór faktów czy informacji pochodzących z obserwacji i badań. Psychologia wychowawcza zajmuje się zachowaniem człowieka. Widzi on relację między psychologią ogólną i psychologią pracy i na tym tle przedmiot psychologii pracy następująco: „Psychologia pracy jest dziedziną zastosowań wiedzy psychologicznej (. Psychologia wychowawcza opracowała metodologię. ten zasób wiedzy. zestaw narzędzi i metod oraz dziedzina badań" (Anderson. Poniewa liczba owych psychologii stosowa54 . 1971. 14-15). jeśli chodzi o stosunek do problemu: „psychologia praktyka społeczna" znajduje się stanowisko reprezentowane przez autora podręcznika: Psychologia pracy. co autor pisze o odrębności metodologicznej psychologii wychowawczej. tworzą podstawę teorii wychowawczej i prak tyki wychowawcze/' (podkr. 2. 18). Psychologia pracy jest więc dziedziną praktycznego zastosowania dorobku psychologii ogólnej w celu uzasadnienia. Nie mo na bowiem powa nie traktować tego. s.). s. bezpośrednio społecznie u ytecznej.

e owo rozczłonkowanie nie wyjdzie na dobre ani samej psychologii. lecz dlatego.: J. e ludzie wiedzy są mądrzejsi od empiryków. a teoretycy znają i skutek.nych wzrasta. Dlatego te uwa amy. ograniczony uniwersyteckimi murami swojego laboratorium. Sądzę. nie jest w stanie słu yć wprost praktyce społecznej. co robią. więc nale y się spodziewać. jako nauce empirycznej.. i mamy określone wyniki praktycznie zastosować. ani poszczególnym sferom praktyki społecznej korzystającym z usług „teoretycznych" psychologii. e architekci we wszystkich kunsztach są hardziej czcigodni tudzie więcej wiedzą ni rzemieślnicy. rzemieślnicy czynią to z przyzwyczajenia). jak rozwiązywać problemy tej e pra ktyki. Z kolei psycholog-teoretyk. 1983. e umiejętność jest bardziej wiedzą ni doświadczenie. tamci bowiem mogą uczyć. e zamiast jednej psychologii „po prostu" będziemy mieli wiele psychologii „bezpośrednio" przydatnych w poszczególnych sferach praktyki społecznej — od tradycyjnych ju . Fakt. empirycy znają skutek. oznaką człowieka po siadającego wiedzę i człowieka. Krótko mówiąc. e znają teorię i znają przyczyny. 55 . poniewa znają przyczyny tego.). Praktyce społecznej te grozi to dezintegracją (ró ne sfery praktyki społecznej objaśniane będą przez ró ne psychologie. najlepiej od razu. jest mo liwość uczenia i dlatego uwa amy. tak jak płonący ogień — ale podczas gdy nieo ywiona przyroda spełnia swe funkcje zgod nie z przyrodzonymi tendencjami.. Jego wiedza jest „zimna". psychologię kosmiczną. przez opracowywanie gotowych przepisów. a ci drudzy nie" (Arystoteles. tak e nie dlatego uwa amy ich za mądrzejszych. i e są mądrzejsi od nich. Pierwszej grozi to dezintegracją i popadnięciem w utylitaryzm (pod hasłem: nale y prowadzić — czytaj: finansować! —tylko takie badania. który jej nie posiada. to nie ksią ki kucharskie!). a tak e ob ni enie poziomu refleksji teoretycznej). praktycznego działania w ró nych sferach praktyki społecznej bazę teoretyczną. a nie maleje. B. psychologii pracy i psychologii klinicznej po. Nie powinna tedy psychologia rozwijać się pod dyktando decydentów ze sfery praktycznego działania. praktyczoych korzyści. bo mądrość zale na jest we wszystkich przy padkach raczej od wiedzy. a ci nie. projektów sprawnego działania (prace psychologiczne. Powinna natomiast dostarczyć gruntownie sprawdzonej wiedzy teoretycznej. A dzieje się tak dlatego. Wie lepiej. poniewa tamci znają przyczy nę. wymiernych. których obiekt pomocy psychologicznej —człowiek — jest ten sam) i w dalszej perspektywie. 46): psychologii wychowawczej. stanowiącej konieczną dla efektywnego. których wyniki dadzą się od razu zastosować). jak działa przyroda nieo ywiona. i przyczynę. gdy — argumentuje się — obcuje „na co dzień" z przedmiotem swej zawodowej troski. s. e poznanie i zdol ność rozumienia nale ą raczej do wiedzy ni do doświadczenia i sądzimy. obni eniem efektywności (pragmatyzm. 4-5) (podkr. i : „Myślimy jednak. s. nie wiedząc. co zostało wytworzone (podczas gdy rzemie ślnicy działają tak. Jego wiedza jest „gorąca". Zrodził się mit. wczuwa się w niego. Ale ju Arystoteles w Metafizyce zauwa ył. nastawienie na bezpośrednią u yteczność badań psychologicznych spowoduje obni enie poziomu świadomości metodologicznej badaczy. które dostarczają. ale nie znają przyczyny. poniewa są zdolni do działania. wymienionych w pracy Tomaszewskiego (1963. i psycholog stojący bli ej praktyki wie lepiej.

dziecka. por. gdy „postulowany" czy „uznany za po ądany stan rzeczy" jest takim z punktu widzenia właśnie tych instytucji. nie odpowiadał „wprost" na zgłaszane przez jakąś instytucję rządową zamówienie na opracowanie teoretycznych podstaw funkcjonowania szkoły. o ukształtowanie w określony sposób osobowości dziecka. pedagog powinien postępować tak. Wa ne bowiem w takim przypadku będzie to. Badania empiryczne prowadzone na obszarze bezpośrednich zastosowań psychologii nie powinny odbiegać pod względem poziomu metodologicznego od badań prowadzonych w laboratorium eksperymentalnym. Ruch. w interesie podmiotu (tu: dziecka). aby jego działania dydaktyczne były niesprzeczne z dyrektywami wyprowadzonymi przez Aebliego z teorii Piageta. Przytoczony tu przykład jest przykładem pozytywnego. Mo liwości nadu ywania wiedzy psychologicznej zostały dobrze ukazane m.nie powinien usprawiedliwiać wykorzystywania przez badacza metodologicznej taryfy ulgowej. o kształtowanie opinii). in. np. te : Zimbardo. psychologią pracy. projektującemu nowy system wychowania) podnosząc efektywność jego działań. 1994: Cialdini. Słu ąc wiedzą 56 . Wróćmy do przykładu z dziedziny praktyki edukacyjnej. dając jej nowe podstawy psychologiczne (teoretyczne). Z jednej strony mamy działania w interesie określonych instytucji (np. Mo e ona słu yć decydentowi ze sfery praktycznego działania (np. Trafnie to ujął cytowany wy ej Nosal. obywatela siedzącego przed odbiornikiem TV. Udostępnianie specjalistycznej wiedzy psychologicznej. w słu bie których psycholog występuje. Zatem nie wiele psychologii praktycznych. 1994). przez Koftę i Malak (1983. których cele zostały narzucone przez określoną ideologię. która mo e być wykorzystana wbrew interesowi jednostki. Piaget tworząc teorię rozwoju umysłowego człowieka i prowadząc bardzo rozległe i wieloletnie badania nad tym problemem. W tym celu zbudował spójny system działań (a nie mniejszych teorii) dydaktycznych oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych w pracowni Piageta. gwarantuje wysoką efektywność opartej na nich danej praktyce społecznej. ale jedna psychologia dostarczająca wyników empirycznie sprawdzonych. w interesie instytucji oświatowych). Dobro podmiotu musi wyznaczać granice działań psychologa. Mo na tu tedy mówić o nauce w słu bie ideologii. ucznia w klasie szkolnej). a swoboda jego działania wyznaczona jest przez daną perspektywę ideologiczną. aby osiągnąć po ądany — z ideologicznego punktu widzenia — stan rzeczy (mo e chodzić np. o zmianę postaw. Akceptując wyniki badań psychologicznych uzyskane przez Piageta i chcąc nauczać dzieci (a więc chcąc działać praktycznie). nauczyciel) Aebli postanowi! przebudować praktykę dydaktyczną. Z drugiej zaś strony mamy działania w interesie podmiotu jego naukowych zainteresowań. stawia psychologa w sytuacji wyboru moralnego. Wiedza psychologiczna będzie tu potraktowana jako ułatwiająca podejmowanie działań — w interesie określonej grupy nacisku i wbrew (lub nie licząc się z nim) interesowi jednostki (dziecka. stosowania wiedzy psychologicznej w konkretnej sferze praktyki społecznej. Natomiast jego wieloletni współpracownik (a tak e pedagog. szkicując relacje zachodzące między psychologią po prostu (ogólną) i tzw. Obok pozytywnych istnieją te negatywne przypadki sięgania przez decydentów ze sfery praktycznego działania po wiedzę psychologiczną (naukową) w celu uzasadniania działań praktycznych.

technik indoktrynacji. nauki techniczne (Chwalisz i in. nauk praktycznych. a tak e poszczególne gałęzie psychologii stosowanej uwa ają za adekwatnie rekonstruujący postępowanie badawcze charaktery'styczne dla tych dyscyplin. jest odrębne traktowanie tej grupy dyscyplin naukowych jako tzw. Wiedza psychologiczna w zakresie technik zmian postaw. przyjmują postać wypowiedzi: „chcąc osiągnąć postulowany stan rzeczy A musisz wykonać działanie B" — np. które. 1976). zniewalającego. Zatem psychologia ogólna miałaby — według zwolenników tego rozró nienia — status metodologiczny „nauki teoretycznej" (bo opisywałaby i wyjaśniałaby w terminach ogólnych specyfikę ludzkiego zachowania się). nauk praktycznych Spróbujmy teraz ustosunkować się do metodologicznego modelu określonego mianem „nauk praktycznych". i 6. Przypomnijmy. rozdz. ujmując rzecz schematycznie. Psycholog musi być świadomy tego. Swoisty jest stosunek Podgóreckiego do ocen: oceny właściwe wyznaczają problemy.. technik prania mózgu. spróbujemy odpowiedzieć na pytanie. 4. Kotarbińskiego (1972). medycyna (Ziemski. Pod wpływem koncepcji Petra yckiego (1939). Stonerta (1967). z metodologicznego punktu widzenia. którego — w postaci finalnej — mo e nie akceptować ze względów etycznych. komu i w jakim celu u ycza wyników własnych badań naukowych. propagandowego. zrehabilitowanie alkoholika). np. 1957). 1976) czy pedagogika (Muszyński. i według Podgóreckiego charakterystycznymi dla tzw. przedstawicieli wy ej wymienionych dyscyplin naukowych podział nauk na: (a) nauki teoretyczne — opisujące i wyjaśniające dany stan rzeczy. a poszczególne „psychologie stosowane" byłyby naukami praktycznymi (bo korzystając z ogólnej teorii psychologicznej. który przedstawiciele takich dyscyplin. 1973). nauk praktycznych są zdania dyrektywalne. a zwłaszcza Podgóreckiego (1962) utrwalił się w świadomości badaczy. Wyraźnie podkreślają to kodeksy etyczne normujące postępowanie psychologów (por. (b) nauki praktyczne — projektujące po ądany stan rzeczy. Najwyraźniej ten typ myślenia metodologicznego zawa ył na traktowaniu pedagogiki czy psychologii wychowawczej jako nauki praktycznej. jak: prawo (Podgórecki. Zatem nie ka de zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną (naukową!) zgłaszane ze strony ró nych instytucji powinno się spotkać z pozytywnym odzewem ze strony psychologów-badaczy. projektowałyby osiągnięcie po ądanego sianu rzeczy. czy zasadne. psycholog staje się współautorem określonego systemu działań. gdy mo e stanowić podstawę naukową dla systemów praktycznego działania — socjotechnicznego. technik modelowania osobowości mo e być groźna (groźna dla pojedynczych osób).na temat warunków kształtowania osobowości czy funkcjonowania jednostki w grupie społecznej. Mówiąc krótko. 5. chcąc ukształtować osobowość ucznia według wzoru prospołecznego. a takie działania wychowujące. a 57 . musisz podejmować takie to. Psychologia a model tzw.).

gdyby znana była chocia jedna dyscyplina empiryczna. Podejmują one wyłącznie problemy teoretyczne. formułuje twierdzenia o charakterze optymalizacyjnym. (5) informacje występujące w formułowanych. przed którymi wyłonił się praktyczny problem wyboru". W świetle ustaleń dokonanych przez Siemianowskiego w pracy Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych (1976) podział ten jest nie do utrzymania. zresocjalizowanie więźnia. zrehabilitowanie alkoholika czy usamodzielnienie yciowe oligofrenika. aby powstało jakieś narzędzie albo nastąpiło wyzdrowienie. (2) która umo liwiając wyjaśnienie i przewidywanie — nie dostarcza adnych informacji u ytecznych w działaniach praktycznych" (1976. (2) problemy formułowane na gruncie tych nauk. zgodnie z którym: (1) naczelnym zadaniem nauk empirycznych jest dostarczanie wyjaśnień fak tów. Zatem korzysta ona z ustaleń teoretycznych dokonanych na gruncie psychologii ogólnej. to. jak pisze Siemianowski. spełniająca jeden z warunków: „(1) nie zawierająca adnego twierdzenia mogącego stanowić podstawę naukowego wyjaśniania znanych faktów lub przewidywania faktów nieznanych i równocześnie zawierająca twierdzenie odpowiadające na pytanie jak postępować. Akceptuję te stanowisko zawarte w cytowanej pracy Siemianowskiego (tame. Z kolei nauki teoretyczne nie eksponują ocen.. regularności oraz prawidłowości empirycznych. 53-54). s. to taka. to problemy poznawcze (odpowiedź na pytanie: „dlaczego?"). s. „której celem naczelnym jest coś innego ni zdobywanie prawd. s.przez badaczy przewidywaniach wykorzystywane są „przy rozwiązywaniu praktycznych problemów decyzyjnych". (3) podstawowe zdania formułowane w tych naukach. Nauka teoretyczna. a nauka praktyczna. aby uzyskać określony cel badawczy.)". 1972. Nietrafność tej charakterystyki wynika z przyjęcia przez Podgóreckiego podziału nauk na teoretyczne i praktyczne. która dostarcza jej naukowej wiedzy o zale nościach między faktami. na społeczne zapotrzebowanie w sferze szeroko rozumianej praktyki społecznej — identyfikuje formułowane na jej gruncie problemy i zadania jako problemy i zadania nale ące do nauki praktycznej. 6). (6) w związku z (5) jedna z funkcji nauk empirycznych polega na „dostarcza niu informacji decydentom. jak się wydaje. Psychologia stosowana — odpowiadając. np. Dokonując „importu" owej wiedzy. Warto mo e jeszcze przytoczyć zwięzłą charakterystykę jednych i drugich podaną przez Kotarbińskiego. e nie jest to trafna charakterystyka psychologii stosowanej. O ich „dobroci" decyduje stopień. 7). tylko wówczas. to prawa empiryczne stanowiące podstawę naukowego wyjaśnienia. Mo na by go respektować. (4) prawa empiryczne podlegają sprawdzaniu. Uwa am jednak. to taka „której celem naczelnym jest zdobywanie prawd (.oceny utylitarne stanowią twierdzenia formułowane na obszarze nauk praktycznych. 58 . w jakim oparte na nich działania praktyczne pozwalają osiągnąć postulowany stan rzeczy.. albo zwiększył się majątek" (Kotarbiński. np.

Dochodzi te do zderzenia dwóch rodzajów zapotrzebowania zgłaszanego ze strony społecznej praktyki: — zapotrzebowania autentycznego. w sferze psychoterapii. To. niewiele mającymi wspólnego. — zapotrzebowania nakazowego (sterowanego instytucjonalnie). np. czy te z racjami podmiotowymi? A co z kolei ma zrobić przeciętny realizator owych działań socjotechnicznych? Są to wa ne pytania. co charakteryzuje współczesną naukę. perspektywą naukową i perspektywą ideologiczną. to wielość propozycji teoretycznych w zakresie ujęcia danego faktu. praktyka oparta jest na intuicji. Bywa. wierzenia). Wreszcie. e racje naukowe nie zgadzają się z racjami pozanaukowymi. magia. a niekoniecznie zgodnych z wynikami badań naukowych. a nawet myśleniu yczeniowym. wielość metod i środków dochodzenia do prawdy. w myśl którego związek teorii psychologicznej z praktyką społeczną sprowadza się do stosowania teoretycznej wiedzy psychologicznej (dobrze uzasadnionej empirycznie) w poszczególnych sferach praktyki społecznej. e oczekuje się działań praktycznych zgodnych z tymi ostatnimi. Odrzucając stanowisko. Wa ne jest przecie — zgodnie z „duchem" zdań dyrektywalnych — aby podejmować takie działania. zdrowym rozsądku. czy to z racjami naukowymi. Dotyczą one relacji między dwiema perspektywami patrzenia. które przede wszystkim nale y uwzględnić przy podejmowaniu decyzji w sferze praktyki społecznej opartej na naukowej wiedzy psychologicznej. na praktykę. więc przedstawiciele praktyki społecznej zmuszeni są sięgać po dane zawarte w wiedzy pozanaukowej (np. przejawiająca się w pluralizmie metodologicznym i światopoglądowym. dobro podmiotu powinno być tym kryterium pozanaukowym. które gwarantują realizację postulowanego (przez kogo?) stanu rzeczy uznanego za optymalny (dla kogo1). cel propagandy itp.Poniewa nie na ka de zapotrzebowanie praktyki społecznej w danym okresie określona dyscyplina empiryczna jest w stanie udzielić pozytywnej odpowiedzi przez dostarczenie naukowej podbudowy dla działań praktycznych. wiedza parapsychologiczna. Jak tedy postąpić ma psycholog udostępniający wiedzę na temat mechanizmów kształtowania osobowości czy kształtowania i zmian postaw (stanowiącą teoretyczną podbudowę systemu działań socjotechnicznych) w odpowiedzi na zgłoszone przez instytucję X (np. akceptuję takie stanowisko. niekiedy w znacznym stopniu. Ów pluralizm powinien te znaleźć odbicie w działaniach podejmowanych na polu praktyki. cel wychowania. Nawiasem mówiąc. Wa ny jest przecie — w zało onej perspektywie ideologicznej — „cel". Niepotrzebna jest „druga" (pod względem teoretycznym i metodologicznym — gorsza) psychologia (tylko pozornie bardziej przydatna w praktyce. bo operująca językiem zrozumiałym dla decydenta ze sfery praktyki spo59 . e racje naukowe dochodzą — w takich przypadkach — do głosu niejako w drugiej kolejności (o ile są dopuszczalne z punktu widzenia załoonej perspektywy ideologicznej). pozostającą w bliskiej więzi z jakimś ośrodkiem władzy) zapotrzebowanie obwarowane swoistymi warunkami brzegowymi. Bywa i tak. zgodnie z którym niezbędne jest ogniwo pośredniczące między praktyką społeczną a psychologią „teoretyczną" pod postacią „psychologii stosowanej".

). blok 3. do którego dą ą badacze jest konstruowanie teorii pozwalającej na dokładniejsze wyjaśnienie zale ności zachodzących w danym obszarze sfery praktyki społecznej oraz zwiększenie jej mocy predykcyjnej. Zanim jednak dany obszar pra60 . względnie korekt do obowiązującej teorii i nowej metody na niej nadbudowanej. 1976. Inaczej mówiąc. na przykład. Zamiast mówić o takich teoriach podbudowujących działania terapeutyczne proponuję — za Krzeczkowskim (por. 2. która staje się podstawą systemu dydaktycznego szkoły. musi przejść przez filtr metodologiczny (por. Musi wytrzymać próbę konfrontacji z faktami empirycznymi. bo zajmująca się pacjentem. rys. W ujęciu tu promowanym mamy do czynienia z jedną psychologią (i przez analogię zjedna fizyką. opartych na testowanej teorii. do bli szego scharakteryzowania zewnętrznych uwarunkowań procesu badawczego.3 przedstawiony został. blok 4. o psychologicznej teorii uczenia się. bo — wreszcie — obiecująca natychmiastowe gratyfikacje po zastosowaniu jej metod i jej wyników). blok I. nad którymi pracują psychologowie kliniczni. tj. Tak więc będziemy mówili. s. 217) — mówić o „umiejętnościach" terapeutycznych (analogicznie: pedagogicznych. w postaci syntetycznej.1). dyrektyw praktycznego działania odpowiadających wprost na zgłaszane przez praktykę społeczną zapotrzebowanie.łecznej.). Pozytywny wynik tego testu pozwala teraz na opracowanie. Ramowym odniesieniem dla prezentacji owych uwarunkowań jest Kmity (1976) model wzajemnego warunkowania się obu sfer: praktyki społecznej i praktyki badawczej. chirurgicznych itp. obieg informacji między sferą praktyki społecznej (blok 1. do omówienia kontekstu praktyki społecznej (por. a nie szczurem w laboratorium. Na rys. Celem. 5. Siemianowski.).). Na gruncie danej dyscypliny naukowej przygotowana zostaje odpowiedź w postaci nowej teorii (por. która rejestrując nieefektywność podejmowanych w jakimś z jej obszarów działań praktycznych „zgłasza" — pod adresem nauki (tu: psychologii) — zapotrzebowanie na nowe rezultaty badawcze zwiększające efektywność opartych na nich działań (por. blok 2. Nawiązując do tej koncepcji filozoficznej chciałbym zaprezentować jej główne idee odniesione do interesującego nas zagadnienia. 2. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą nauki Przejdźmy teraz. jedną socjologią). zgodnie z wy ej przedstawionym porządkiem. Zbędne są te — eby odwołać się do przykładu z innej dziedziny praktyki — „teorie psychoterapeutyczne". Zanim propozycja nowego (względnie skorygowanego) ujęcia danego zjawiska będzie upowszechniona. musi spełnić obowiązujące na danym etapie rozwoju określonej dyscypliny naukowej kryteria „dobroci" teorii.).

khki społecznej będzie funkcjonował według programu uwzględniającego owe dylektywy.). ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNE ADRESOWANE / DO NAUKI / 2 (c) . to i one muszą przejść przez sprawdzający ich skuteczność filtr prakseologiczny (por. blok 5.

blok 6. odwołując się do przykładu. nowa metoda postępowania z dziećmi nie wyzwalała u nich stanów lękowych. bądź na wprowadzeniu dodatkowego.). zagro enia ich poczucia własnej wartości. Negatywne wyniki wszystkich filtrów względnie tylko jednego z nich. 2. 61 .?. Ponownie aktualne staje się pytanie o nowe propozycje programu działania bardziej efektywnego od dotychczas obowiązującego. filtr etyczny (por. nowa propozycja teoretycznego ujęcia danego zjawiska mo e być od razu (poza filtrem metodologicznym) wykorzystana jako podstawa zaprogramowania działań praktycznych (linia a).Rw 2. Chodzi o to.). czwartego filtru (linia d do bloku 7. aby pomagając jednocześnie nie szkodzić. Pozytywny wynik dopuszcza nową propozycję do upowszechnienia w danym obszarze praktyki społecznej. Wy ej naszkicowany obieg informacji mo na by nazwać normalnym. Zatem jeszcze jeden filtr włączony w obieg informacji. Aby. c). „cofają" nas znowu do bloku 2. Jednak obok normalnego obiegu informacji w praktyce spotykamy się z jego wypaczeniami. Owe wypaczenia polegają bądź na pominięciu któregoś z filtrów (co na rys. Takie przyspieszone postępowanie mo e — wbrew nadziejom psychologa — zakończyć się fiaskiem.3 ilustrują linie a. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą praktyki badawczej Podejmowane postępowanie realizujące nadbudowane na nowej teorii dyrektywy praktycznego działania musi jeszcze być sprawdzone pod kątem etycznej dopuszczalności. frustracji. które bez uprzedniego sprawdzenia ich skuteczności (pominięcie filtru prakseologicznego) mogą być „od razu" wprowadzone do sfery praktyki społecznej (linia b). I tak. b.

a opuszczenia filtru prakseologicznego mo e okazać się. W szczególności jednak praktyka społeczna — co pokazane zostanie w następnym rozdziale — oddziałuje na badaczy modyfikując ich stan świadomości metodologicznej. 2. 6. Podsumowanie W niniejszy rozdziale ukazane zostały powiązania między sferą praktyki społecznej. któremu przypisywana jest rola cenzorska. jako dostarczającą jej efektywnych metod umo liwiających sprawne funkcjonowanie. Wypaczenia obiegu informacji. oraz sferą praktyki badawczej. Przystępując do realizacji jakiegoś projektu badawczego badacz podlega omówionym wy ej uwarunkowaniom. czy o losach wyników badań społecznych nie respektujących dogmatu marksistowsko-leninowskiego w krajach opartych na rządach komunistycznych. nie do zaakceptowania. To wypaczenie ilustruje na rys. bo starającego się zmienić stan praktyki społecznej) w opisanym wy ej obiegu informacji. Nie mo na tedy w pełni zrozumieć postępowania badacza w trakcie realizacji procesu badawczego. dwóch lub wszystkich trzech filtrów. Uwzględnienie filtru prakseologicznego zapobiegłoby upowszechnieniu wadliwego programu działania. zrozumieć podejmowanych przez niego decyzji badawczych. czy dany program (bez względu na wyniki filtrów: metodologicznego. Takie jatrogenne działanie jest.Tak e w przypadku uwzględnienia filtru metodologicznego. bo przyjmującego zalecenia praktyki społecznej. czy zagra ały jego poczuciu własnej wartości. Jest w jakiejś mierze zaprogramowany społecznie. Naszkicowane tu ujęcie powiązań obu tych sfer 62 .3 linia d 1 blok 7. będą wyzwalały frustracje. rzecz jasna. e psycholog (lub inny realizator ze sfery praktyki społecznej) chcąc pomagać będzie jednocześnie szkodził — jego działania będą odbierane lękowo. pra kseologicznego i etycznego) będzie upowszechniony czy te nie. Jakie z tego tytułu konsekwencje ponosi społeczeństwo pozostające w okowach rządów totalitarnych. losach fizyki „niearyjskiej" w III Rzeszy. „wymyślającej" (i sprawdzającej) nowe teorie i nowe metody działania — z inspiracji praktyki społecznej. W systemach totalitarnych w obieg informacji między sferę praktyki społecznej i sferę praktyki badawczej wprowadzony jest jeszcze dodatkowy filtr. e mimo dobrej podstawy teoretycznej program działania okazał się nieefektywny. nie mo e się od nich uwolnić. w jakiejś mierze obsługiwaną przez psychologię. je eli nie spojrzy się na niego jako na uczestniczącego (z jednej strony biernie. Wreszcie — linia c — program działania nie poddany „atestacji etycznej" mo e doprowadzić do tego. Wystarczy wspomnieć o losach genetyki w ZSRR ery stali nowskiej. nie trzeba tutaj pisać. jego patologizacja. Jest to filtr ideologiczny. To on w instancji ostatecznej „decyduje" 0 tym. a z drugiej strony czynnie. mogą być związane nie tylko z wypadnięciem jednego. gdy wadliwie przeło ono twierdzenia teorii na dyrektywy praktycznego działania.

Upośledzenie umysłowe. psychologii stosowanych (wielu!). obok psychologii akademickiej (mało przydatnej. por. w ró nych dziedzinach ycia społecznego. Tomaszewski T. i dla prawidłowej „obsługi" praktyki społecznej niezbędne jest powołanie.: Psychologia jako nauka społecznie u yteczna. na gruncie psychologii. .. Straś-Romaoowska. 5. pkt. i Sęk H. Czytelnikowi zainteresowanemu poznaniem innych ujęć rozwa anego. Zasada integracji teorii z praktyką. Teoria i praktyka rehabilitacji. przedmiot i wzajemne związki. Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii. Zgodnie jednak z prezentowanym w tej ksią ce stanowiskiem istnieje tylko jedna psychologia o wielu praktycznych zastosowaniach. bo oderwanej od ycia. Kowalik S. VIII. rozdz. Wstęp do psychologii. 1992). część III.zrywa z zakorzenionym w środowisku psychologów-praktyków przekonaniem. Psychologia kliniczna i psychologia społeczna — pojęcia. Franus E. problemu „teoria a praktyka" polecam następujące opracowania: Kowalik S.

które są zainteresowane ich wykorzystaniem jako podstawy (naukowej!) do podejmowania określonych działań praktycznych. Kmita.. 1. 4.. pkt. tak e: rozdz. i 14. rozdz. 1975) — w dwóch nurtach: (a) eksperymentalnym.) osobliwości odró niające badanie psychologiczne od analogicznych badań fizycznych. rezultaty badania psychologicznego mogą ulegać daleko idącej transformacji zmieniającej ich pierwotny sens wówczas. e źródłem artefaktów w badaniach psychologicznych jest nie tylko metodologiczna (w sensie rzeczywistego stanu społecznej świadomości metodologicznej — por. W rozdziałach: 12. Trzeba jednak pamiętać. gdy są „odczytywane" przez reprezentantów instytucji społecznych. Instytucje takie mogą te czuć się uprawnione do takich interpretacyjnych manipulacji zwłaszcza wówczas. Wreszcie. gdy to one sponsorowały owe badania psychologiczne. Tak e 64 . modele te zostaną dokładnie przedstawione. 1976) niedoskonałość psychologii jako dyscypliny naukowej. 2. W opracowaniach metodologicznych mówi się o modelowych ich ujęciach (mniej lub bardziej wyidealizowanych). który powinien być odtwarzany — krok po kroku — przez psychologa. (b) korelacyjnym. gdy nie mogą one liczyć na popularność w społeczeństwie. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (I) — wpływ świadomości metodologicznej na rezultaty procesu badawczego 1. 13. Wprowadzenie Empiryczne badania psychologiczne w większości przypadków realizowane są — tak. Owe wyniki legitymizują podejmowane przez instytucję decyzje. jak to przed laty pokazał Cronbach (1957. aby zminimalizować obcią enie uzyskanych rezultatów badawczych wywołane pominięciem lub niezbyt dokładnym (czy nawet złym) wykonaniem elementów szeroko pojętej. Drugim niezmiernie wa nym źródłem artefaktów są wskazane w klasycznej ju dziś pracy Rosenzweiga (1993. Zakładają one pewną standardową postać procesu badawczego (por.Rozdział 3. biologicznych czy chemicznych. zwłaszcza wówczas.). por. standardowej procedur) badawczej — owego wzorca „umieszczonego" w świadomości metodologiczne psychologów.

2. 6. umo liwiającej dokonanie trafnej oceny sformułowanej przez badacza hipotezy. Trafność wewnętrzna Pierwsze pytanie związane jest z wyborem procedury badawczej (obejmującym istotne jej elementy). inaczej mówiąc.). węzłach decyzyjnych). Odpowiedź na nie przesądza bowiem o wartości poznawczej i praktycznej uzyskanego przez psychologa rezultatu badawczego (dalej RB)!. czy uzyskany przez psychologa RB będzie mógł stanowić podstawę (empiryczną) zaakceptowania merytorycznie 1 Na końcu tego rozdziału zamieszczony został — dla wygody Czytelnika — wykaz skrótów. jak się wydaje. 2. w których „zanurzone" są zarówno czynności badawcze (dochodzenie do rezultatu badawczego czy. 65 . i uzyskane przez niego rezultaty badawcze — oddziaływanie kontekstów (innych ni kontekst świadomości metodologicznej).1. Pytanie to zatem dotyczy „logiki procesu badawczego". aby ich rezultaty nie rozminęły się ze znanymi mu oczekiwaniami instytucji. a tak e aspektów treściowych podejmowanych przez psychologa decyzji związanych z wyborami określonych rozwiązań metodologicznych w poszczególnych krokach procesu badawczego (tzw. o tym. związane jest z obowiązującym w danej dyscyplinie naukowej (empirycznej) standardem realizacji procesu badawczego. a dokładniej. ich dokładniejsze omówienie znajdzie Czytelnik w innych rozdziałach tej części. Aspekty etyczne tego zagadnienia poruszone są w rozdz.sam badacz mo e ulec „czarowi" instytucji sponsorującej prowadzone przez niego badania. O tym pisałem dokładniej w poprzednim rozdziale (rozdz. do rozwiązania problemu badawczego). i przeprowadzić je tak (niekoniecznie uświadamiając to sobie). W tym zaś rozdziale chciałbym poło yć nacisk na te elementy świadomości metodologicznej (i ich wzajemne powiązania). 2. Trafność badania psychologicznego Analizując postępowanie badawcze psychologa mo emy próbować poszukać odpowiedzi na dwa. 2. ale nie przez badacza (!).. rezultatu badawczego z laboratorium do praktyki społecznej). w ostatecznej instancji. bardzo podstawowe pytania. pkt. którymi posługuję się tu. które — jak mi się wydaje — odgrywają szczególną rolę w powstawaniu wspomnianych wy ej obcią eń czy artefaktów. Chciałbym te zwrócić uwagę na zniekształcające — i intencje badacza. W tym miejscu będą one tylko umieszczone w ogólnym schemacie. jak i czynności związane z aplikacją rezultatu badawczego (przeniesienie przetworzonego. Owe wybory przesądzać będą. jako odpowiedzi na postawiony problem badawczy.

). Ponadto.. ale — jak sądzę — te dwa dobrze ilustrują typ błędów. Zauwa my jeszcze. Właściwy w takiej sytuacji byłby albo wybór wskaźnika eta-kwadrat (z/ 2 ). 12. W tym przykładzie mieliśmy sytuację. 12. e czym innym jest trafna /nietrafna (w sensie opisywania faktycznej zale ności) hipoteza sformułowana przez badacza. Rzecz jasna. 13. między poziomem wykonania jakiegoś zadania oraz poziomem aktywacji (motywacji) podmiotu je wykonującego. Zgodnie z tym prawem. albo te obalilibyśmy hipotezę o jakimkolwiek związku — liniowym czy krzywoliniowym. umo liwiającego testowanie hipotez tra ktujących o zale nościach nieliniowych. to okazałoby się. o których tu piszę. na przykład. pkt. albo postępowanie oparte na analizie składowych regresyjnych (por. oraz rozdz. dalszy jego wzrost powoduje spadek poziomu wykonania zadania. prawo Yerkesa-Dodsona mówiące o nieliniowej zale ności. prowadząc badanie stwarzające metodologiczne warunki do potwierdzenia /odrzucenia trafnej /nietrafnej hipotezy. brak wiedzy badacza na temat ograniczeń zastosowań tych planów eksperymentalnych do empirycznego sprawdzania wyłącznie hipotez o zale nościach liniowych powoduje. rozdz. gdyby ona sama okazała się nietrafna. badacz mimo wszystko mo e podjąć decyzję — w efekcie błędnego zinterpretowania RB . liczbą popełnionych błędów). e — w zale ności od doboru dwóch wartości poziomu aktywacji: „ni szego" i „wy szego" — albo potwierdzilibyśmy hipotezę o zale ności liniowej (rosnącej lub malejącej). (b) nakazującą akceptację fałszywej (nietrafnej) hipotezy — błąd typu B. e przeprowadzone przez niego badanie empiryczne nie będzie mogło dostarczyć RB przesądzającego 0 trafności hipotezy. e nie doszacował on (i to znacząco!) siły związku między zmienną niezale ną a zmienną zale ną. Jednak e po przekroczeniu tego optimum poziomu aktywacji. nawet gdy jest ona de facto prawdziwa. Wybór współczynnika determinacji (r2) opartego na współczyn niku korelacji liniowej w sytuacji. gdy dane empiryczne wykazują wyraźny trend krzywoliniowy. mo e doprowadzić do bardzo znacznego niedoszacowania badanej zale ności. wraz ze wzrostem. Inny przykład dotyczy wyboru miary związku między zmienną niezale ną 1 zmienną zale ną...). 4. w której mimo wyboru trafnego planu badawczego.błędną bo: (a) nakazującą odrzucenie prawdziwej (trafnej) hipotezy — błąd typu A. jako — na gruncie jego wiedzy — najbardziej prawdopodobna odpowiedź na pytanie badawcze. pkt. 66 . ale do pewnego optymalnego punktu. 7. „LT-kształtnej. Gdybyśmy zaplanowali eksperymentalne potwierdzenie tej hipotezy i zaprojektowali badanie wedle jednego z klasycznych planów „zero-jeden" (takich jak omówione w rozdz. pkt. a czym innym jest trafna/nietrafna (w wy ej wyło onym sensie) procedura badawcza umo liwiająca /uniemo liwiająca potwierdzenie /odrzucenie hipotezy badawczej.poprawnej (trafnej) hipotezy lub podstawę jej odrzucenia. „niedouczenie" statystyczne badacza spo wodowało. poziomu aktywacji organizmu zwiększa się poziom wykonania zadania (mierzony. Otó w psychologii znane jest tzw. 5. Odwołajmy się do prostej ilustracji empirycznej. Przykłady mo na by mno yć.

Cook iCampbeli przekonywająco odparli (1979. Za badanie trafne wewnętrznie będziemy zaś uznawać badanie przeprowadzone w sposób umo liwiający uzyskanie prawdziwej odpowiedzi na sfor* Nawiązuję tu do pojęcia internal validity (trafność wewnętrzna) wprowadzonego w pracy Campbella (1957) i rozwiniętego w pracach Campbella i Stanleya (1963) oraz Cooka i Campbella (1979). s. Trafność decyzji badacza Opisany wy ej rodzaj trafności badania psychologicznego nazwiemy trafnością wewnętrzną2. Trafność RB. Wprowadzone przez Campbella rozró nienie między trafnością wewnętrzną i trafnością zewnętrcną spotkało się nie tylko z aprobatą — choć ta w efekcie przewa yła -— ale te z uwagami bytycznymi (por. 1975: Hultsh. badanie empiryczne — III. DECYZJA TRAFNA [akceptacja trafnej hipotezy] TRAFNA BŁĄD A [odrzucenie trafnej hipotezy] TRAFNE TRAFNY TRAFNA [odrzucenie nietrafnej hipotezy] NI ET R AFN E ■>TRAFNY BŁĄDB [pozostawienie nietrafnej hipotezy] TRAFNE N I ET R AF N E Rys.1. II. Kruglanski. Trafność hipotezy. hipoteza — II. BADANIE R EZ ULTAT B AD AW C Z Y [ R B] IV. 3.1. Ciąg: I. Stan metodologicznie i psychologicznie „po ądany" pokazują ście ki nakreślone pogrubioną linią. jak mi się wydaje. Mogą wystąpić dwie takie sytuacje: (1) testowanie trafnej hipotezy w warunkach badania psychologicznego cechu jącego się brakiem trafności. Kroy. 1978). III. oraz (2) testowanie nietrafnej hipotezy w warunkach badania cechującego się bra kiem trafności. RB — IV. którego ogniwa poddane są ocenie „zero-jedynkowej" (trafne versus nietrafne) zosta! przedstawiony na rys. 3.Trudno z kolei określić rodzaj błędu popełnianego przez psychologa prowadzącego badanie nietrafne. decyzja. HIPOTEZA II. 67 . Hickey. Trafność badania empirycznego. 85-94). I. które. a tym samym uniemo liwiające uzyskanie trafnego RB (chyba e przez przypadek). Cztery rodzaje trafności występujące w badaniu psychologicznym: I. IV.

będą przyjmowały dla elementów (osób) z próby wartości z tych samych podzakresów wartości co dla elementów (osób) z populacji. którymi powinien być nacechowany ka dy eksperyment przeprowadzony przez psychologa (o czym dokładniej w rozdz. O(Py). a więc i w przypadku psychologii. Nie jest to wcale warunek łatwy do spełnienia w przypadku dyscyplin naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych. Trafność zewnętrzna Przejdźmy teraz do pytania drugiego. 2. Zatem nie tylko: O(PY )-próby = 0(P y)-populacji. tak e trafną. na której przeprowadzono właściwe badanie empiryczne testujące hipotezę badawczą. je eli jest ona prawdziwa. s. w której w określony sposób zachowują się osoby badane wchodzące w skład próby. Generalizowaniu podlegają tak e elementy sytuacji badania (wytworzone przez badacza w laboratorium). Zakłada się przy tym milcząco. które reprezentowane były w próbie. ale tak e. Zilustruję to następującym przykładem: 68 . 1994. decyzję dotyczącą hipotezy badawczej. Generalizowanie wniosków z poziomu próby na poziom populacji jest uzasadnione wówczas. I co dalej? Otó powinien on teraz uogólnić (zgeneralizować) RB (dokładniej: treść hipotezy potwierdzonej w badaniu empirycznym) na wszystkie te elementy populacji (najczęściej populacja obejmuje zbiór osób o znanych badaczowi właściwościach). Aronson i inni. jest to. badanie trafne wewnętrznie stwarza mo liwość uzyskania potwierdzenia hipotezy.).2.5. tj. e psycholog przeprowadził trafne wewnętrznie badanie empiryczne i podjął. e Xj istotne dla Y (najczęściej zmienne zakłócające) przyjmują dla osób z próby wartości z innego podzakresu wartości ni dla osób z populacji. ale w miarę wierny. Taki jest zresztą sens prowadzenia badań na reprezentatywnych próbach (o stosunkowo niewielkich liczebnościach) pobieranych z populacji obejmujących du o osób i przez to trudnych (technicznie czy ekonomicznie) do objęcia danych badaniem. obraz realnej sytuacji yciowej.mulowane przez badacza pytanie (umo liwiające rozwiązanie problemu badawczego). e elementy sytuacji badania stanowią uproszczony.. gdy zmienne niezale ne zaliczone przez badacza do obrazu przestrzeni zmiennych istotnych dla zmiennej zale nej. 58) mówi się o: (1) realizmie psychologicznym (psychological realism) i (2) realizmie yciowym {mundane realism). 2. Załó my na początek. pkt. Inaczej mówiąc. na poziomie próby. Dlatego te (np. je eli jest ona fałszywa. dla których wspomniany zabieg uogólniania RB z próby (przebadanej!) na populację (nie poddaną badaniom!) mo e być — i najczęściej jest — nieuprawniony. uwzględnione są te same podzakresy wartości zmiennych zaliczonych do O(P¥). 12. Jednym z powodów. i jej odrzucenia.

mę czyzn i 12 tys. 1952) przeprowadzone na części osób badanych przez Kinseya i jego współpracowników wykazały. i to studiów psychologicznych!). 1963. Z kolei późniejsze badania Masłowa i Sakody (por. Stanley. Ten rodzaj trafności. Badania miały charakter ankietowy i objęły tylko ochotników. Rosnow i Rosenthal (1976) szacują ich liczbę na 70 — 90% (są to zazwyczaj studenci pierwszych lat studiów. Campbell (1957: tak e: Campbell. kobiet. 1979) wprowadził pojęcie akrnal validily (trafność zewnętrzna). 186). Społeczeństwo amerykańskie nie było a tak niekonwencjonalne. Dane badanie empiryczne jest trafne zewnętrznie. Rosnow. jeśli chodzi o sferę zachowań seksualnych. Zbierzmy. Inaczej mówiąc. 1953). je eli O(pY)-próby będzie to samy z 0(Py)-populacji pod względem tych samych podzakresów wartości Xj oraz Y opisujących próbę i populację. Maslow. e osoby. nazwiemy trafnością zewnętrzną3. 1948. jak by to wynikało z badań Kinseya. to co dotychczas powiedzieliśmy o ograniczeniach trafności zewnętrznej. Niestety. Kinsey i inni. Campbell. e badania przeprowadzone przez zespół Kinseya dostarczyły RB kreślących nieprawdziwy obraz wzorców zachowań seksualnych obowiązujących w społeczeństwie amerykańskim lat czterdziestych naszego wieku. Z wcześniej przeprowadzonych przez Masłowa (1942) badań nad związkiem zachowań seksualnych kobiet z ich poczuciem własnej wartości wynikało. Cook. Podsumowując wyniki owych badań mo na powiedzieć (Rosenthal. 1984. wykazywały tendencję do przyjmowania niekonwencjonalnych postaw wobec zachowań seksualnych. 3 69 . w psychologii stosunkowo du o badań empirycznych prowadzi się na próbach skompletowanych z ochotników. Przeprowadzone nad wzorcem zachowań seksualnych badania objęły 8 tys. Ograniczenia generalizowania wniosków z poziomu próby na poziom populacji (a więc ograniczenia trafności zewnętrznej badań psychologicznych) związane są z: (a) — brakiem symetrii O(P Y )-próby i O^^-populacji pod względem: (a~l): liczby zmiennych wa nych (nieadekwatność 0(PK)-próby względem zawartości 0(/V)-populacji. Sakoda. które uzyskiwały wysokie wyniki w teście badającym tę zmienną. zabieg przeniesienia (generalizowania) RB z próby na populację będzie uprawniony. je eli na poziom populacji opisanej podzakresami wartości zmiennych niezale nych oraz zmiennej zale nej mo na będzie przenieść RB uzyskany z badania przeprowadzonego na poziomie próby.Kinsey i jego współpracownicy przeprowadzili w latach czterdziestych i pięćdziesiątych słynne badania nad zachowaniem seksualnym mę czyzn i kobiet (Kinsey i inni. e osoby biorące ochotniczo udział w badaniach ankietowych uzyskiwały wy sze wyniki na skali poczucia własnej wartości ni nieochotnicy. s. Stawia to pod znakiem zapytania mo liwość poprawnego generalizowania RB z tak dobieranych (nie losowo) prób na populacje. który związany jest z prawomocnością zabiegu generalizowania RB z próby na populację.

a zwłaszcza wykorzystywanie w badaniach: (b-2.(b) (a-2): podzakresów wartości tych samych zmiennych wa nych (nieadekwatność O(Pr)-próby względem zakresów wartości zmiennych wa nych z 0(/V)-populacji. 4.3).3): osób w jakiś sposób uzale nionych od badacza (np.. rozdz. osób zamieszkujących wyraźnie wyodrębnione i „nietypowe" terytoria). 4. które nie wystąpią lub wystąpią z inną intensywnością wtedy.2. (b-5): wchodzenie osób badanych w interakcje z badaczem (kontekst psychologiczny). 4. 4. zdarzeń „zewnętrznych" wobec sytuacji badawczej (kontekst historyczny).2): wskazówki sugerujące osobie badanej treść hipotezy badawczej (por. pkt. (b-5. rozdz. rozdz..)..4): oczekiwania interpersonalne badacza (por.2): osób „specjalnych" (np. studentów zdających egzamin u profesora prowadzącego nieprzyjemne badania nad stresem). (b-6): wchodzenie badaczy w interakcję z instytucjami (kontekst socjologiczny) zamawiającymi przeprowadzenie badań (sponsorującymi je). (b-5. efekt pretestu) i po wprowadzeniu manipulacji eksperymentalnej (posttest).).1): lęk osoby badanej przed oceną (por. pkt.1): ochotników. studentów psychologii (!). w celu ustalenia wielkości efektu eksperymentalnego. rozdz. (b-3): prowadzenie badań w warunkach nie odpowiadających warunkom. a zwłaszcza pomiaru zmiennej zale nej (kontekst pomiaru). eksperymentalnej i kontrolnej) nie respektujący zasady randomiazacji (kontekst selekcji). (b-4): oddziaływanie na osoby badane z próby.1-3. (b-2. na które będą uogólniane wyniki badania (kontekst warunków). 4. (b-2.. w czasie trwania badania.).3. (b-2): dobór osób do grup porównawczych (np. pkt. ołnierzy. jak: (b-5. 4. gdy badacz będzie odnosił wyniki otrzymane na podstawie badania próby do osób z całej populacji. 3.3): motywacyja osoby badanej (por. 4. (b-5.1. co związane jest z oddziaływaniem na zmienną zale ną takich zmiennych kontekstu psychologicznego (por. pkt. rozdz. 4. więźniów. — brakiem symetrii O(PY )'próby i O(PY )-populacji pod względem zawartości podzbioru zmiennych zakłócających w O(PY)-pTÓby\ pewne zmienne w nim występujące nie pojawią się w 0(/V)-populacji: (b-1): stosowanie pomiaru zmiennych.). . przed (tzw.

2. Jak to ujął Kmita (1976). Rys. 1933). a w konsekwencji i społecznej SM. zgłaszane pod adresem określonej dyscypliny naukowej „trafia" na określony stan społecznej świadomości metodologicznej.2. po arnetodologicznych. 3. jako jeden z pierwszych. a wynikających z psychologicznej i socjologicznej natury badania empirycznego realizowanego przez psychologa (o czym. zapotrzebowanie społeczne. ilustruje postępowanie badacza w kontekście trafności zewnętrznej i trafności wewnętrznej badania empirycznego przeprowadzanego w psychologii. 71 . Jest to tym bardziej istotne. nie sposób pominąć — aby uzyskać w miarę pełny obraz uwarunkowań tego procesu — pozostałych kontekstów. jakim jest SM (świadomość metodologiczna). Trafność wewnętrzna a trafność zewnętrzna badania psychologicznego 3. jaką wartość będzie miała odpowiedź psychologii na zapotrzebowanie społeczne zgłaszane przez sferę praktyki społecznej. o którym była mowa w poprzednim rozdziale. To. e —jak się wydaje — owe pozametodologiczne wpływy w jakiś sposób przyczyniają się do kształtowania oblicza indywidualnej SM. będzie w znaczącym stopniu zale ało od stanu owej świadomości. Proces badawczy w kontekście świadomości metodologicznej Rozpatrując proces badawczy w kontekście takiego konstruktu teoretycznego. pisał wspomniany ju Rosenzweig.Rysunek 3.

.. Zajmijmy się teraz opisaniem struktury SM. s. czyli mo liwość twórczości w szerokim tego słowa znaczeniu. i stosunek świadomości indywidualnej do świadomości społecznej uregulowany jest (. zaś świadomość metodologiczna stanowi subiektywną reprezentację tego zapotrzebowania. 1976.. s. 20-22): „Teoretyczne wyjaśnienie zjawisk z dziedziny świadomości indywidualnej zawsze musi dokonywać się w terminach zjawisk z dziedziny świadomości społecznej. które nie są zaspokajane przez rezultaty badawcze uzyskiwane na gruncie dotychczasowego stanu społecznej SM.) społecznym. e (Kmita. to co wy ej zostało powiedziane.. Ze strony praktyki społecznej pojawia się zapotrzebowanie na określonego rodzaju rezultaty badawcze (o wa kich konsekwencjach teoretycznych i metodologicznych tak e dla praktyki badawczej). (. z których pewne okazują się być następnie twórcze w wę szym (tym razem) znaczeniu tego słowa: odpowiadają dostatecznie adekwatnie na nowo powstałe zapotrzebowanie obiektywne. Co więcej. 72 . a do pojawienia się nowych zapotrzebowań ze strony praktyki społecznej.3..) na tym. Je eli przy tym subiektywna praktyka badawcza oparta na tej ostatniej jest efektywna. dzięki czemu przechodzą do sfery świadomości społecznej". Analogicznie zachodzi powiązanie stanu społecznej SM z realizowaną na gruncie danej dyscypliny naukowej praktyką badawczą. Znajduje ono odzwierciedlenie w społecznej SM. względnie trwałym kontekstem obiektywnym tej praktyki i przez dłu szy okres występuje w roli samodzielnego «sędziego» dalszych wyników badawczych". których cechuje określony stan indywidualnej SM. s. oparta jest (. Zauwa my jeszcze. Owa praktyka realizowana jest przez poszczególnych badaczy. 97): „(.) Oczywiście moliwość wytwarzania przez jednostki istotnie nowych idei. Stąd właśnie mo liwe są ró nego rodzaju innowacyjne «deformacje» indywidualne świadomości społecznej.. 2.) przez zało enie o racjonalności — odniesione do poszczególnych jednostek.Istotę owego powiązania stanu SM społeczności uczonych z zapotrzebowaniem praktyki społecznej na nowy. Indywidualna SM jest swoistą konkretyzacją idealnej SM (społecznej) — swoistą dla ró nych badaczy.. 97): „Pierwotnie obiektywne jest zawsze zapotrzebowanie na określony typ wyników badawczych. Powtórzmy. 2. Je eli przy tym jest to reprezentacja dostatecznie adekwatna. Jest tak. jakkolwiek z reguły niezbędne tu są jeszcze dodatkowe przesłanki eksplanacyjne. sam opis danego bloku przekonań indywidualnych mo e być dokonany jedynie w terminach zakładających określoną charakterystykę odpowiedniego bloku przekonań ze sfery świadomości społecznej: w terminach ró nic dzielących ten pierwszy blok od jego idealnego odpowiednika społecznego. w skrócie. określony typ wyników badawczych ujął Kmita (1976. to SM staje się — jak zauwa a Kmita (1976. na rys. a więc oparta na niej subiektywnie praktyka badawcza jest efektywna — staje się ona społecznym względnie trwałym kontekstem subiektywnym tej praktyki i przez dłu szy okres występuje w roli samodzielnego «sędziego» dalszych wyników badawczych".. która decyduje o jakości „filtru metodologicznego" ingerującego w obieg informacji przedstawiony w rozdz.

W ten sposób dochodzić będzie do bardzo po ądanych sprzę eń rozwoju teoretycznego psychologii z rozwojem jej instrumentarium (w sensie wykluczania nieefektywnych procedur badawczych. Psychologia dysponuje szerokim wachlarzem modeli badawczych. jeśli chodzi o konsekwencje (potencjalne) dla praktyki społecznej. uzupełniania i korygowania ju funkcjonujących oraz wprowadzania nowych podejść badawczych). Trzeba zatem. wyjaśniać i przewidywać zachodzenie zmian badanych zjawisk. aby stale unowocześniał swój warsztat badawczy. Bez tej znajomości trudno uznać jego kompetencje za pełne. czy to jest teoria. musi być zatem poddany empirycznej weryfikacji. aby nie zatrzymywał się« swoim rozwoju teoretycznym i metodologicznym na poziomie wiedzy przetozanej mu w okresie. Badacz musi tak e posiąść wiedzę dotyczącą sposobów empirycznej weryfikacji formułowanych przez siebie teorii. badacz musi dysponować wiedzą o modelach badań psychologii. Jednak e nie wystarczy znać jedynie „czyste" teorie psychologiczne. to jego wiedza na temat badanego obiektu. co przede wszystkim charakteryzuje badacza. (b) psychologicznym sensie uzyskiwanych z ich pomocą wyników. nowych narzędzi. „odbijanie z matrycy". gdy był studentem. ale aby był otwarty na nowe idee i poglądy. Nawet najciekawsza poznawczo i najbardziej obiecująca. analogicznych do wersji prototypowych. umo liwiająca mu nie tylko powielanie. aby nie był skostniały. Opanowanie języka teorii i metod danej dyscypliny naukowej i swobodne nimi operowanie przez badacza świadczy o jego dobrym przygotowaniu do rozwiązywania problemów badawczych. a z drugiej strony — poddanie ich empirycznej modyfikacji. jest tylko tworem umysłu. niestandardowych sytuacjach badawczych. czy nowa metoda badawcza. Oczekuje się tedy od badacza. aby mógł być odpowiedzialnie upowszechniony. Znajomość narzędzi właściwych psychologii umo liwia z jednej strony poprawne formułowanie twierdzeń i teorii naukowych. a tak e prawidłowe ocenianie natę enia rozpoznanych w trakcie badania czynników istotnie modyfikujących zachowanie się osoby badanej. Ka dy pomysł badawczy. Poznanie narzędzi badawczych to nie tylko wiedza o: (a) zakresie ich stosowania w praktyce badawczej psychologii. Powinien on umiejętnie posługiwać się „obowiązującym" w danej społeczności badaczy kanonem teorii naukowych. Trzeba jeszcze wykazać się znajomością swoistych dla tych teorii metod badawczych. Powinna to być wiedza operatywna. (c) znaczeniu danego wyniku dla wyjaśnienia zachowania się osoby badanej. hipoteza (czy teoria). elastyczne operowanie przez badacza dorobkiem współczesnej psychologii? Czy 73 . ale tak e (d) wiedza-umiejętność budowy. luźniejszych grup twierdzeń czy pojedynczych hipotez. Z ich pomocą móc opisywać. typowych rozwiązań badawczych opisanych w podręcznikach. Sumując. ale równie — czy przede wszystkim! — stosowanie twórczych przekształceń znanych rozwiązań w nowych.To. Czy zatem mo na uznać za modelowe swobodne. które w takich przypadkach znajdują zastosowanie. aby badacz posiadł równie wiedzę na ich temat. który wpierw musi być skonfrontowany z „twardą" rzeczywistością.

Wydaje się on zaprzeczeniem skostnienia teoretycznego i świadectwem swoiście rozumianych kompetencji zawodowych. nale y przeciwstawić się ewentualnemu upowszechnieniu takiego obrazu badacza — „erudyty". Zatem jakie jest modelowe ujęcie powiązań między: (a) teoriami i (b) narzędziami badawczymi? Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. O ile wiedza o modelach badań jest niekiedy dość znacząco zró nicowana w obrębie społeczności uczonych. Często jest i tak. które interesują badacza. czynniki). istotnie wywierających wpływ na zachowanie się osoby badanej. wyró niając ze zbioru wszystkich mo liwych zmiennych te. itd. z teorii na teorię. Następnie badacz przeprowadza stratyfikację esencjalną zmiennych. czy zdarzenia (strukturalizacja ewentystyczna). jakim to przedmiotom przysługują zmienne (wielkości. które charakteryzują przedmioty zaliczone do danego uniwersum. e badacz nie anga uje się w rozwiązywanie kwestii natury filozoficznej (podstawowej). przejmują je w ramach szkoły naukowej. dobiera metody najlepiej mu znane względnie te. a inne za pochodne — sprowadzalne do tych pierwszych. co akceptuje społeczność. które są akceptowane przez większość członków społeczności badaczy. czy rzeczy i zbiory (substancjalizm mnogościowy). Wskazuje ona zatem. w którym będzie opisywał poznawaną rzeczywistość). Zatem musi zacząć od ustosunkowania się do podstawowych kwestii natury filozoficznej — ontologicznych i epistemologicznych. Na ogół poglądy ontologiczne badacze „otrzymują w spadku" po swoich mistrzach. którymi badacz będzie się zajmował w swojej praktyce badawczej. Jeśli chodzi o poglądy na naturę poznawanej przez niego rzeczywistości. musi najpierw dokonać wyboru natury bardziej podstawowej. o tyle rozwiązania problemów ontologicznych i epistemologicznych przyjęte przez badacza są na ogół zgodne z tymi. Taki system relacyjny obejmuje uniwersum (zbiór przedmiotów typu podstawowego) oraz zmienne. której poglądy mniej lub bardziej ostentacyjnie głoszą i są skłonni bronić ich w naukowych dysputach. bo filozoficznej. to zawierają się one w jego światopoglądzie. Zanim badacz zacznie posługiwać się językiem określonej teorii i stosować określone narzędzia badawcze. z jakich składa się ona przedmiotów — czy są to na przykład rzeczy (strukturalizacja substancjalistyczna). Wskazuje ona równie na rodzaj systemów relacyjnych. której stają się członkami. z narzędzi na narzędzia byłby obrazem nie zalecanym. które sobie upodobał? Otó taki obraz badacza „fruwającego beztrosko z kwiatka na kwiatek". ale po prostu akceptuje to.jest tak. które są istotne (wywierają 74 . Niestety. e do danego problemu dobiera on najlepiej mu „pasującą" teorię psychologiczną. obserwujemy. z którą się identyfikuje. Musi bowiem dokonać wyboru pewnego modelu świata odpowiadając na pytanie o zakładaną przez siebie ontologię (pytanie: „Jaka jest natura rzeczywistości?") i na pytanie o zakładaną epistemologię (wybór języka. Strukturalizacja rzeczywistości wskazuje badaczowi. Co więcej. i taki obraz „naukowego" funkcjonowania badaczy znajduje dość du e wzięcie wśród nich samych. Badacz strukturuje rzeczywistość uznając pewne typy ontologiczne za podstawowe. a do oceny natę enia czynników hipotetycznych.

4. Zauwa my jeszcze. ale tak e brać pod uwagę fakt. Wreszcie dokonuje on stratyfikacji zbioru zmiennych. podlega ocenie moralnej. gdy jako psycholog proponuje podjęcie jakichś działań uznanych za skuteczne z punktu widzenia prakseologicznego i opartych na sprawdzonych empirycznie teoriach (o tej kwalifikacji mówiłem prezentując. Racje etyczne muszą być racjami pierwszo rzędowy mi. w rozdz. e osoba badana musi być traktowana podmiotowo. W ramach perspektywy ontologicznej dokonuje się zatem ustaleń co do natury świata. wa na jest jeszcze perspektywa aksjologiczna. Zmienne zostają uporządkowane od najbardziej do najmniej istotnych. Mówiąc krótko. e działania badacza podlegają kwalifikacji etycznej dwukrotnie. Pierwszy raz. 75 . co w efekcie doprowadziło do nieprzekładalności twierdzeń i wyników badań wyra onych w języku jednej z nich na język drugiej. pkt. Zatem perspektywa ontologiczna to sposób podejścia badacza do rozwiązywania kwestii ontologicznych. a nie przedmiotowo. a nie na przedmiotach martwych.. Dokonując wyboru strategii badawczej i narzędzi badawczych musi tedy badacz nie tylko kierować się kryteriami metodologicznymi czy teoretycznymi. jak naukowo poznawać świat. Zasady stratyfikacji esencjalnej wraz z zasadami związków ontologicznych składają się na perspektywę ontologiczną. Kolejny krok to określenie rodzaju zale ności wią ących zmienne zale ne Izmienną zale ną) ze zmiennymi dla nich (dla niej) istotnymi.. Przykładowo badacz mo e stać przed wyborem: determinizm versus indeterminizm. czy nie będzie to dla niej przykre. gdy jako uczony przeprowadza on badanie empiryczne. która niejako w pierwszej instancji kwalifikuje wybory badacza jako dopuszczalne (z etycznego punktu widzenia) bądź jako niedopuszczalne. Drugi raz zaś. czy to.wpływ) dla zmiennych określonego rodzaju — zmiennych zale nych. e jego działania badawcze przeprowadzane są na innych osobach. metodologiczne czy praktyczne. zorientowane na sprawdzenie hipotez teoretycznych za pomocą jakichś metod psychologicznych (o tym traktowała perspektywa aksjologiczna). Wa ne jest zdanie sobie sprawy z faktu. to jego poglądy ontologiczne. Psycholog tym ró ni się na przykład od fizyka. e wszystko. Badacz posługuje się klasyfikacyjnymi zasadami stratyfikacji esencjalnej. nie wywoła u niej urazu. Zauwa my — tytułem przykładu — e dwa wielkie paradygmaty psychologiczne — introspekcjonizm i behawioryzm — zakładają dwie odmienne perspektywy ontologiczne. muszą poprzedzać pozostałe — teoretyczne. teoretyczne i związane z przyjętą strategią badawczą. Prowadząc badanie naukowe musi on odpowiedzieć na pytanie. W tym przypadku odwołuje się do porządkujących zasad stratyfikacji esencjalnej. Owa perspektywa aksjologiczna musi być zatem tą. w której ulokują się pozostałe wybory: filozoficzne. jak będzie traktował osobę badaną. obieg informacji miedzy sferą praktyki społecznej i sferą nauki). czy nie sprawi jej bólu. co badacz w procesie badawczym będzie robił. chodzi o ustalenie zasad związków ontologicznych. które uznał za istotne dla innego zbioru zmiennych G eo "nej zmiennej zale nej — w szczególności). Z kolei to. ustala się w ramach perspektywy epistemologicznej. 2.

Owe zaś decyzje metodologiczne rozpatrywane są w perspektywie aksjologicznej. 13-15) ująłem opozycję dwóch wielkich teoretycznych programów (paradygmatów) psychologii.Podsumowując mo na powiedzieć. jak badacz rozwią e problemy epistemologiczne. W tym miejscu psycholog — poszukując nowych powiązań między jakąś Y oraz jakimiś zmiennymi niezale nymi — odwołuje się. e rozwiązanie w określony sposób problemów natury ontologicznej ma wpływ na to. zakładającego u jego podstaw zaakceptowaną przez badacza (czy raczej przez szkołę naukową. 1978. a to z kolei wyznacza przyjętą przez niego taktykę postępowania badawczego. Mo e on bowiem patrzeć na rzeczywistość przez okulary neobehawiorysty. a dokładniej — wybrana (i zaaprobowana) przez niego określona Teoria badanego obiektu (TBO). równocześnie blokują mo liwości formułowania innych pytań badawczych. ale tak e. wprowadzając w krąg jego zainteresowań badawczych określone układy zmiennych. Nale y tu zwrócić uwagę na to. z którą się on identyfikuje) określoną TBO. a mo e te postrzegać ją w kategoriach psychologii poznawczej. Dla introspekcjonizmu podstawowym typem ontologicznym w sferze faktów psychologicznych była kategoria prze yć wewnętrznych (stanów świadomościowych) człowieka. co najdobitniejszy wyraz znalazło w programach teoretycznych ich „ojców" — Wundta (1908) oraz Watsona (1919). s. Ka de powa ne badanie naukowe w psychologii (a tak e w ka dej innej dyscyplinie empirycznej) rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego w postaci pytania o naturę związku łączącego daną. introspekcjonizmu i behawioryzmu. które dopuszcza zało ona przez SM badacza perspektywa ontologiczna. nawet niekoniecznie świadomie. Sformułowanie pytania badawczego oraz hipotezy badawczej. W jednej z wcześniejszych prac (Brzeziński. wyró nioną przez badacza zmienną niezale ną z jedną lub z większą liczbą zmiennych niezale nych. do swojej dotychczasowej wiedzy teoretycznej. jako mo liwej na nie odpowiedzi traktującej o naturze związku (liniowy versus krzywoliniowy) łączącego Y z określoną Xj. jako kontrowersję dwóch odmiennych perspektyw ontologicznych operujących ró nymi TBO. a zmiennymi niezale nymi wa nymi dla Y (rozwa anego typu) były zmienne typu „wewnętrznego" (psychologicznego). Co więcej. s. I odpowiednio zmiennymi niezale nymi wa nymi dla Y były zmienne typu „zewnętrznego" (bodźcowego). ulegając określonym preferencjom w teoretycznym „osadzeniu" pytania badawczego. a nie innych ujęć teoretycznych problemu badawczego. lokowanymi w ró nych perspektywach ontologicznych. e ów pierwszy krok ściśle powiązany jest z dokonaną wcześniej 76 . Z kolei dla behawioryzmu podstawowym typem ontologicznym w sferze faktów psychologicznych była kategoria zachowań się człowieka. uwzględniających inne zestawy zmiennych i powiązań między nimi ni te. uznanych przez badacza za hipotetycznie wa ne dla danej Y. inicjuje proces badawczy stanowiąc jego pierwszy krok. jego wcześniejsze opcje teoretyczne (wybór określonej perspektywy ontologicznej — o czym była mowa wy ej) związane z — jak powiedział Topolski (1983. 130) — „wizją świata i człowieka" nie tylko sugerują badaczowi szukanie takich.

który nie będzie mógł stanowić dostatecznie mocnej — z metodologicznego punktu widzenia — podstawy do tego. określone konsekwencje w postaci: „zahamowania postępu w badaniach" (por. w odniesieniu do badań psychologicznych. e podejmowane przez badacza w dwóch pierwszych krokach procesu badawczego czynności badawcze zdeterminowane są przez przyjętą przez tego badacza TBO. tylko zmienne wa ne zaliczone przez badacza do O(PY) będą traktowane przez niego jako źródło wariancji wyjaśnionej Y.przez badacza akceptacją określonej TBO. i te zakłócające) zmienne niezale ne dla Y mogą być. aby ją zaakceptować. z metodologicznego punktu widzenia. 1991) i które zmienne niezale ne będą przez niego efektywnie kontrolowane. Decydując się na określoną TBO (w ramach danej perspektywy ontologicznej) badacz przesądza — jak to ju zostało wy ej powiedziane — o tym. To zaś rodzi. Związanie się badacza z określoną TBO ma te konsekwencje dla drugiego kroku procesu badawczego. w części lub wszystkie. potraktowane jako źródło drugiej części wariancji Y — nie kontrolowanej przez badacza — to jest wariancji resztowej zmiennej zale nej. Podsumowując. zabiegiem operacjonalizacji zmiennych. Magnusson. zawę ający eksplorację badawczą wpływ przyjętego przez badacza paradygmatu — Barber. Mo e bowiem zdarzyć się tak. Otó tylko zmienne niezale ne uznane przez badacza. Faktycznie zaś istotne (i te wa ne. językiem technicznym. ukierunkowującego myślenie wielu pokoleń badaczy. Je eli jest ono nietrafne wewnętrznie. 1992) czy zawę enia zakresu formułowanych pytań badawczych (na co z kolei zwrócił uwagę. e prawidłowo rozpoznana zale ność między Y i Xj (inaczej: trafna hipoteza sformułowana przez badacza) nie będzie jako taka potwierdzona w badaniu. który pierwszy. Ta zaś 77 . Tak e taki. co ma znaczący wpływ na trafność wewnętrzną pzeprowadzanego przez psychologa badania. przedstawił istotę paradygmatu. ■ Kolejny etap badania naukowego związany jest z bardzo wa nym.1. jakie będzie formułował pytania badawcze (por. 1986).joznnt)" RB nie będzie uzasadnieniem dla decyzji odrzucającej hipotezę. tona podstawie jego RB nie mo na dokonać jednoznacznej oceny trafności testowanej hipotezy badawczej.). będą poddane — w przeprowadzanym badaniu empirycznym — kontroli. gdy jest ona faktycznie nietrafna. rzecz jasna. to jest dla utworzenia przez badacza (na gruncie jego wiedzy naukowej — tu: psychologicznej) O(P¥). Greenwald i inni. a nie zmienne faktycznie istotne dla Y. która — jak sądzę — stanowi podstawowy element SM psychologa. gdy nieadekwatny O(PY) względem PY mo e spowodować otrzymanie jozmytego" RB. Pozostawienie poza kontrolą części zmiennych niezale nych obni y trafność wewnętrzną badania empirycznego (spójrzmy jeszcze raz na rys. Barber. Wspomnę tu jeszcze „osobę nr 1" Kuhna (1968). tak wyraziście. 0{PY ) stanowi podzbiór zmiennych niezale nych — uznanych przez badacza za istotne w stosunku do zbioru zmiennych niezale nych de facto istotnych dla Y. 3. Mówiąc inaczej. 1991). mo emy powiedzieć. stając się tym samym systematycznym źródłem wariancji wyjaśnionej Y. „nastawienia na konfirmację hipotez" (por.

jaki będzie efekt przeprowadzonej operacjonalizacji zmiennych zale eć będzie od przyjętej przez badacza TOZ. dla przeglądu problematyki IRT: Hulin i inni. Obie zaś lokują się w ró nych perspektywach ontologicznych. Novick. samoocena. To. narzędzie. 1950. Operacjonaiizacja zmiennych przeprowadzana jest przez badacza w celu nadania zmiennym z O(PY )-----. Nowaka (1980) i rozwijanej na gruncie psychologii przez Brzezińskiego (I978b). która le y tak e u podstaw interpretacji poszczególnych wyników i finalnego RB (podjęcie przez badacza decyzji o akceptacji lub odrzuceniu hipotezy — krok 7. kwestionariuszy osobowości). Nie mo e tedy być tak e w procedurze operacjonalizacji badacz posłu ył się techniką Rorschacha i kwestionariuszem 16 PF Cattella. rozdz. Je eli — dla przykładu — ograniczymy się do modeli psychometrycznych. por.związana jest z doborem i konstrukcją (lub adaptacją ju istniejących — w sensie adaptacji kulturowej. wywodzącą swój rodowód filozoficzny i teoretyczny z Idealizacyjnej teorii nauki (ITN) stworzonej przez L. teorią generalizacji i teorią wyników genetycznych (Cronbach i inni.). technika Ro. Uzyskany za pomocą narzędzia pomiarowego (tu: testu psychologicznego) wynik musi być interpretowalny w terminach przyjętej przez badacza TBO.) narzędzi pomiarowych (tj. neurotyzm zaliczone do jednego O(PY) były operacjonalizowane za pomocą takich dobrze psychologom znanych narzędzi. Lord. por. in. 1980. Item Response Theory (IRT) (Guttman. zale eć będzie przede wszystkim od zało onej w punkcie wyj ścia Teorii operacjonalizacji zmiennych (TOZ). Mówiąc inaczej. gdy zostały one wywiedzione z ró nych teorii psychologicznych. potrzeby. „przypisanych" do ró nych paradygmatów. 78 . stworzyła Homowska (1989) — por. 7. testów psy chologicznych — testów inteligencji. którym posłu y się psycholog. TAT.) oraz generalizacji RB z próby na populację (krok 8. Co więcej. rozdz. To. 1968). to i tutaj psycholog musi dokonać wyboru między konkurencyjnymi czy uzupełniającymi się modelami — „klasyczną" teorią testów (Gulliksen. Lazarsfeld. MPI. 1983). jak — odpowiednio — WAIS-R. — problemu badawczego i hipotezy badawczej oraz jako „ramę" interpretacyjną RB. skal postaw. Zatem teorie le ące u podstaw poszczególnych narzędzi pomiarowych wykorzystanych w procedurze operacjonalizacji powinny być porównywalne i zakładające tę samą TBO. 1950). 1958. W ka dym razie — eby odwołać się do jakiejś prostej ilustracji — niedopuszczalne jest. ACL.mającym status konstruktu teoretycznego — sensu empi rycznego. Przekonywającą i spójną teorię operacjonalizacji zmiennych w badaniach psychologicznych. Gaula (1990) czy Maruszewskiego (1983). a w drugim przypadku teorią czynnikową. 1959. Torgerson. przystosowanie. 1972) czy całej rodziny tzw. którą zaakceptował on jako teoretyczną podstawę do sformułowania — w kroku 1. zostały one skonstruowane w ramach ró nych TOZ. musi przystawać do określonej teorii psychologicznej (musi traktować ją jako swoją). aby takie zmienne jak: inteligencja. gdy w pierwszym przypadku TBO jest teorią psychoanalityczną. jaka będzie postać finalna konstruowanego przez psychologa testu psychologicznego. 20. m. „statystyczną" teorią testów (Lord.

dokonać wyboru modelu badawczego) — te z krokiem 5. (o czym dokładniej ni ej) — w urn sensie. wyborem modelu statystycznego. w którym badacz. to musi. a nie „artefakty".Z tego. umo liwi podjęcie trafnej decyzji co do hipotezy badawczej (por. 1992. je eli badacz wykazuje preferencje do określonego modelu statystycznego. Kolejna teoria. TOZ —> TGRB. a ten z kolei. po pierwsze. W przypadku psychologii w grę mogą wchodzić dwie du e klasy modeli badawczych — eksperymentalne i korelacyjne. (d) m Y — n X. czwartym. rys.. 1992). czy uzyskany przez badacza RB będzie umo liwiał podjęcie przez niego trafnej decyzji w odniesieniu do testowanej hipotezy. W kształceniu uniwersyteckim psychologów (ono zaś formuje przyszłego badacza-psychologa) kładzie się du y nacisk na jej opanowanie (por. w którym chciałby „opracować" hipotezę badawczą. której znajomość musi posiąść badacz. Kimble. uzyskanie rzetelnego RB. Matarazzo. I jedne i drugie mo na podzielić — z uwagi na liczbę uwzględnianych w badaniach zmiennych X i Y — na następujące odmiany: (a) 1 Y —• 1 X (c) m Y — 1 X. (wybór techniki doboru próby) i z krokiem 7. 903. wyłaniają się następujące sekwencje „elementów" SM — w sensie warunkowania jednych przez drugie: TBO —> TIRB TBO —> TOZ. na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych (tj. TBE obejmuje zbiór zasad odnoszących się do planowania i prowadzenia badania sprawdzającego hipotezę badawczą. Pochodną owej wiedzy będzie zatem to. co dotychczas napisałem. s. to Teoria badania empirycznego (TBE). Jej znajomość i konsekwentne przestrzeganie przy planowaniu badania empirycznego umo liwi.adekwatnego do niego modelu statystycznego (i na odwrót. (b) 1 Y — n X. e wybór modelu badawczego przesądza wybór . sprzę ony jest zarówno z krokiem 6. Ten krok jest sprzę ony z krokiem szóstym. kroku badawczym psycholog dokonuje wyboru modelu badawczego. PolIringhome. Krok 4. Wiedza dotycząca obu klas modeli badawczych jest w psychologii bardzo rozbudowana. testów istotności 79 . w którego ramach testowane będą — na podstawie uzyskanego z przeprowadzonego badania empirycznego (eksperymentalnego lub korelacyjnego) RB — hipotezy badawcze. a więc czy RB będzie trafny i rzetelny (nie obcią ony konsekwencjami złych wyborów metodologicznych badacza). W kolejnym. 1987 — Appendix A. po drugie. TOZ —> TIRB. Hoshmand. 3. —> TGRB. właśnie pod ten model. e badacz będzie ustalał „fakty".1). 1984. Ellis. Od bogactwa tej wiedzy oraz umiejętnego jej wykorzystania w konkretnych sytuacjach badawczych zale eć będzie to.

Obie teorie są bardzo wa nymi elementami SM. Edwards. Oczywiście interpretacja RB dokonywana jest w ramach pojęciowych TIRB. 1963. która obok TBE przesądza o jakości kroków 4. statystyki indukcyjnej (testowanie hipotez): jednowymiarowa versus wielowymiarowa — oraz techniki doboru próby: losowa versus nielosowa (np.jakość" realizacji procesu badawczego w krokach 5. 1990.3 pokazuję — w skrótowej formie — najbardziej rozpowszechnione wśród psychologów techniki statystyczne (stosowane w ramach bądź modelu korelacyjnego — zacieniowane trójkąty. zało enie o losowości próby (Johnstone. Philips 1973. wskaźników wielkości efektu ieffect size) (por. 1988. która z kolei musi być kompatybilna z wyjściową TBO. Mamy zatem: TBO —> TBE/TS. 1989). TBE/TS —> TGRB. Obie te muszą być zgodne z TBO.-7. błędną (lub niepełną) interpretacją wyników przeprowadzonej analizy statystycznej. tj. kwotowa). bądź modelu eksperymentalnego — białe trójkąty) przypisane do ka dej z czterech wy ej wymienionych odmian modeli badawczych. TBE/TS —> TIRB. ujęcia Bayesa (por. 1990. U podstaw ka dej techniki statystycznej wykorzystywanej przez badacza w procesie empirycznej kontroli hipotez znajdują się zało enia dotyczące natury wnioskowania statystycznego: procedury klasyczne wg ujęcia Neymana-Pearsona i Fishera (Fisher. Henkel. Cohen. Cohen. TIRB oraz TBO. 1935. z poprzestaniem jedynie na obliczaniu poziomu istotności statystycznej przy jednoczesnym ignorowaniu innych metod. 1970). Wiadomo (por. np. Lindman. dokonuje oceny hipotezy badawczej w kategoriach jej akceptacji lub odrzucenia. Di Nuovo. 1994. 1992). Morrison. 1987). procesu badawczego dokonuje się oceny uzyskanego w trakcie przeprowadzonego eksperymentu (krok 4a) lub badania korelacyjnego (krok 4b) RB oraz — w przypadku jego zaakceptowania — interpretacji i generalizacji. 1988. Tak e generalizacja nie mo e — w sensie teoretycznym — wykraczać poza obie teorie ją ograniczające. Schmidt. analizy sekwencyjne wg Walda (Wali 1947. 1984). e stosowanie testów istotności (tylko) poddawane było ostrej krytyce (por. mają wpływ kompetencje badacza w zakresie teorii statystyki — statystyki opisowej. 1968). błędnym opracowaniem schematu próby. Poniewa RB został uzyskany za pomocą konkretnych narzędzi 80 . To wszystko zaś składa się na wymienioną ju Teorię statystyki (TS). 1992. 1925. procesu badawczego. aby zmaksymalizować szansę publikacji raportu z badań w czasopismach naukowych sprawiło. Na rys. W kroku 8. 3. 1994). Lehmann. 1988. Chów. Savage. i manipulowanie przez badaczy poziomem istotności statystycznej tak. tak e: Cohen.-7. Strzałki ilustrują trendy rozwojowe poszczególnych modeli statystycznych. Marek. Bortz. Nadu ycia statystyki dokonywane przez niedoświadczonych badaczy związane są najczęściej z wyborem niewłaściwych testów statystycznych.ró nic między średnimi wartościami Y w grupach kryterialnych). Noworol. Hunter. Na . Borenstein.

Podobne ograniczenia nakłada na TGRB zastosowana przez badacza TBE/TS.Rys. Modele eksperymentalne — białe trójkąty. a te z kolei zostały skonstruowane z respektowaniem bazowej dla nich TOZ. 3. TBO —> TOZ —> TGRB. Odmiany modelu badawczego i odpowiadające im modele statystyczne (najbardziej rozpowszechnione w praktyce badawczej psychologów). — test Wilksa.3. muli. V—test Hotellinga. — wielokrotny test r. pomiarowych. MANOVA — wielowymiarowa analiza wariancji: jednoczynnikowa i wieloczynnikotta. modele statystyczne — zacieniowane trójkąty. 3. 3. więc TGRB wykorzystana przez badacza przy generalizowaniu RB z poziomu próby na poziom populacji musi uwzględniać ograniczenia interpretacyjne będące pochodną natury TOZ. R — współczynnik korelacji wielokrotnej. r — współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Omówione wy ej powiązania elementów SM ujęte zostały w formie graficznej na rys. Mamy zatem: TBO —> TIRB —> TGRB. blok I. obwiedziony przerywaną linią). Z kolei na rys. /. t. F — test F. ANOVA — jednowymiarowa analiza wariancji: jednoczynnikowa i wieloczynnikowa.4 (por.5 powtó- 81 . V — test Rao. TBO —> TBE /TS —> TGRB. Klucz: i — test f. CA — analiza kanoniczna.

Literami: a — e (tak samo jak na rys.4. — schemat procesu badawczego. 2. interakcja. w jaki sposób na czynności badawcze podejmowane przez psychologa oddziałuje stan jego SM. będzie on mówił o artefaktacn. Jeśli chodzi o determinanty wewnętrzne. gdy zamiast mówić o faktach. badaczem-psychologiem i osobą ba daną.4) oznaczono wpływ poszczególnych. Rys. rys. 1. Elementy kontekstu świadomości metodologicznej (K-SM) jemne powiązania ich uwarunkowania oraz wza- 4. 3. 1. bądź te z (b) psychologicznym charakterem badania. ale tym razem pod kątem tego. Musimy jednak pamiętać o systemie powiązań między sferą praktyki badawczej — zajmowaliśmy się nią w rozdz. wy ej omówionych. 3. To zapotrzebowanie społeczne płynące z tej drugiej sfery wymusza na badaczach podejmowanie określonych zadań badawczych.rzono — za rozdz. Ignorowanie tego psychologicznego kontekstu i skupianie uwagi jedynie na analizie kontekstu świadomościowego mo e doprowadzić do bardzo przykrych dla badacza konsekwencji.4. osiem kolejnych kroków procesu badawczego. elementów SM na kolejne kroki procesu badawczego. Mo na te — odpowiednio — mówić o zewnętrznych i wewnętrznych determinantach procesu badawczego w psychologii. — i sferą praktyki społecznej. którego wyrazem jest zachodząca między obydwoma podmiotami tego badania. . Poza kontekstem świadomości metodologicznej W poprzednim punkcie przeanalizowaliśmy.. jeszcze raz. to związane są one bądź: (a) ze stanem SM (czym ju się zajmowaliśmy).

5. Powiązanie elementów świadomości metodologicznej (SM) z poszczególnymi krokami procesu badawczego 1 . 3.Rys.

Analiza tego kontekstu przeprowadzona została w rozdz. jakim podda go zabiegom adaptacyjnym. co w nim interesującego dostrze e praktyk i wreszcie. Niestety. (b) zmienne sugerujące hipotezę badawczą.). który podjął się tego zadania. stanowią swoiste dopełnienie procesu badawczego sensu stricto. e psycholog. Z kolei drugi prostokąt obejmuje jeszcze 2 kroki — dziewiąty i dziesiąty — które. (c) lęk przed oceną. które bezwzględnie powinny być uwzględnione przez badacza i tak e przez niego w miarę mo liwości kontrolowane nale ą: (a) oczekiwania badacza. Na rys. mimo. aby mógł — post factum (i taka praktyka „aplikacyjna" te .5 ujęte to zostało w postaci kroku 9. poradnię zdrowia psychicznego. który będzie mógł być wykorzystany do zaplanowania i przeprowadzenia określonej strategii postępowania praktycznego. ale do praktyka. terapeutę. 3. dostarczy jej takiego RB. 3. jak RB będzie odczytany i odebrany przez psychologa-praktyka czy innego przedstawiciela praktyki społecznej (nauczyciela.4. pracownika socjalnego itp. Wróćmy jednak do wątku dotyczącego związku łączącego dwie sfery — nauki i praktyki społecznej.: podjęcie działania praktycznego. 2. e nie wykonuje ich sam badacz. kontekst C). (e) aprobata społeczna. Dana instytucja społeczna zleca wprost przeprowadzenie badań ukierunkowanych na rozwiązanie interesującego ją problemu praktycznego. umo liwiającego satysfakcjonujące rozwiązanie problemu praktycz84 . Praca psychologa-badacza zakończyła się w momencie oceny RB (załó my. e badanie cechowała wysoka trafność wewnętrzna) i dokonaniu jego generalizacji (załó my te .1). zakład karny itp.). a tym samym zaspokojenie zapotrzebowania społecznego adresowanego do sfery praktyki badawczej (por. rys. Dotychczas interesowała nas wyłącznie pierwsza sfera w kontekście jej wewnętrznych uwarunkowań — tych związanych z logiką wewnętrzną procesu badawczego oraz z psychologicznym charakterem badania empirycznego realizowanego przez psychologa. jaki będzie mu nadany sens praktyczny. Oczekuje ona tedy. Oba zaś kroki polegające na transformacji „czystego" RB na konkretne działania uzale nione są od przyjętej — w danej sferze praktyki społecznej i w danym momencie jej rozwoju — Praktyki odbioru rezultatu badawczego (PORB) oraz Praktyki aplikacji rezultatu badawczego (PARB). badacz na ogół nie ma wpływu na to.Do najwa niejszych czynników kontekstu interakcji: „badacz — osoba badana".: odbiór RB oraz kroku 10. Te zaś pozostają pod wpływem kontekstu interakcji: „badacz — instytucja społeczna" (IBIS) — (por.. w ujęciu schematycznym. Owe oddziaływania mogą kształtować PARB w dwojaki sposób. rozdz. ma miejsce) — uprawomocnić działania podejmowane przez daną instytucję społeczną (szkołę. rys 2.5 w pierwszym. 3. (d) status motywacyjny osoby badanej. obwiedzionym przerywaną linią prostokącie mamy przedstawiony. proces badawczy. Kroki te bowiem nale ą nie do naukowca. 4. cechowała równie wysoka trafność zewnętrzna). pozwalający jej podjąć działania praktyczne — owym wynikiem uzasadnione i usprawiedliwione — umo liwiające osiągnięcie po ądanego stanu praktyki społecznej. Na rys. który występuje w imieniu instytucji społecznej zgłaszającej zapotrzebowanie na określony RB. niestety. e badanie.

obiektywny raport pokazujący wszystkie trudności metodologiczne i ograniczenia interpretacyjne uzyskanego RB. nie będzie to całkowicie „chłodny". e instytucja ta nie przyjęłaby raportu nie spełniającego jej oczekiwań. w celu opracowania takiej strategii nauczania w klasie szkolnej. W tym przypadku badacz będzie pomagał danej instytucji odczytać RB. mo e starać się tak je przeprowadzić oraz tak sporządzić finalny raport.nego. są one dla niej anonimowe) albo gdy pochodzą one z tzw. Tym samym zachodzić mo e podejrzenie. z którymi zetknął się sam badacz (i nie z wszystkimi z nich dostatecznie dobrze sobie poradził). Znacznie tedy korzystniejsza — oczywiście z omawianego punktu widzenia — jest taka sytuacja gdy dana instytucja sięga po wyniki badań. a więc pracując nie dla wyłącznej satysfakcji poznawczej. która by uwzględniła rozpoznaną przez psychologa ich charakterystykę. Mówiąc inaczej. Oba wy ej opisane sposoby oddziaływania instytucji społecznej zgłaszającej zapotrzebowanie na określony RB w jakiś sposób uzale niają od niej badacza. Omawiając powy szy przykład niespełnienia przez badacza oczekiwania zamawiającej dane badanie instytucji społecznej. to pozostaje jeszcze problem zagro enia poczucia własnej wartości i poczucia kompetencji zawodowej badacza. sponsorowane przez Komitet Badań Naukowych). przeprowadzone badania. opakować interpretacyjnie uzyskany RB. z prowadzeniem badań pod jej dyktando. narzucając jej własne ujęcie PARB. Przynajmniej w części takie bezpośrednie powiązania badacza z instytucją społeczną sponsorującą badania na ściśle przez nią określony temat mogą stawiać pod znakiem zapytania obiektywność tych badań. ale — przede wszystkim! — dla uzyskania określonej gratyfikacji ze strony sponsorującej badania instytucji. aby kupiła ona od niego raport badawczy i tym samym sponsorowała. gdyby rzetelnie je uwzględnić. a wówczas badacz zmuszony byłby zrekompensować poniesione przez nią straty finansowe. Przykładowo. bowiem trudno oprzeć na nim strategię działania praktycznego. znając oczekiwania instytucji. Badacz. a które powa nie ograniczyłyby „aplikowalność" RB. e dany RB jest obcią ony i e obcią ona jest tak e PORB. które ma cechować przede wszystkim wysoka efektywność. Mo e te badacz. gdy oparte zostało na nierzetelnych podstawach. 85 . W konsekwencji instytucja finansująca badania nie byłaby zadowolona z takiego „rozmytego" RB. chciałem wskazać na niebezpieczeństwo związane z bezpośrednim uzale nieniem badacza od danej instytucji społecznej. dopasowane do merytorycznego profilu prowadzonej przez nią działalności praktycznej. post factum. badań podstawowych (w warunkach polskich. Nawet gdyby instytucja zrezygnowała ze zwrotu źle — w jej ocenie — „ulokowanych" pieniędzy. instytucja oświatowa zleca wykonanie badań naukowych (psychologicznych) dotyczących specyfiki procesów emocjonalnych i poznawczych u dzieci z rozpoznaniem MBD (minimał brain disorders). Mogłoby zdarzyć się i tak. aby zmaksymalizować szansę uzyskania ponownego zamówienia. W konsekwencji zaprojektowane działanie praktyczne mo e być mało skuteczne. znając oczekiwania określonej instytucji społecznej. które nie są przez nią bezpośrednio sponsorowane (tzn. na przykład.

reform szkolnych — zgodnych z ideologią komunistyczną — które odwoły wały się do „naukowych" ekspertyz przeprowadzonych przez dyspozycyjnych wo bec władzy profesorów pedagogiki i psychologii. Drugim.). Podsumowanie W psychologii. które przybiera postać hipotezy badawczej. jest kontekst IBOB. 86 . oraz sformułowaniem najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badacza) rozwiązania. gdy osiowy dla tego rozdziału był kontekst SM (o kontekście IBOB traktuje rozdz. obok SM. których źródłem jest kontekst IBOB. repliką badania wyjściowego) i trudno takie badania pod dać rygorystycznej kontroli — na wzór tej. przybierającego postać pytania. Ów interakcyjny charakter naukowego badania psychologicznego jest odpowiedzialny za to. wykonywane przez badacza — na ogół wystandaryzowane w danej społeczności badaczy (tj. 1988). Ignorowanie go przez badacza kończy się tym. 3. Mamy z nim do czynienia wówczas. Neuliep. W badaniach empirycznych prowadzonych w naukach behawioralnych trudno — z uwagi na ich psychologiczny charakter — spełnić fundamentalny warunek powtarzalności RB (uzyskanie tego samego RB przez innego badacza przeprowa dzającego — z zachowaniem wszystkich elementów procedury badawczej — ba danie będące. powinniśmy starać się minimalizować zniekształcające RB i (utrud niające jego powtórzenie) wpływy nie kontrolowanych przez badacza czynników kontekstu IBIS (por. jakie elementy SM i w jakich pozostające względem siebie zale nościach wywierają wpływ na poszczególne kroki. aby objąć efektywną kontrolą te zmienne niezale ne. wykonywane przez badacza w procesie badawczym. O jakości procesu badawczego decyduje przede wszystkim stan społecznej i indywidualnej SM. Przykładu mo e dostarczyć wprowadzenie w byłych krajach komunistycznych (w niedalekiej jeszcze przeszło ści). e zamiast o faktach badacz będzie komunikował o artefaktach. e tak trudno uzyskać powtarzalność RB. 4. w którym nale y rozpatrywać proces badawczy. Tym większa odpowiedzialność spoczywa na badaczu. psychologów) — czynności dotyczą próby konfirmacji tej hipotezy na podstawie uzyskanego RB. Kolejne.Pozostaje jeszcze jedno niebezpieczeństwo nadu ycia RB. a tak e w pozostałych dyscyplinach naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych. której poddawane są badania realizo wane przez fizyków czy biologów. wa nym kontekstem. 3. badanie naukowe mo na traktować jako proces rozwiązywania problemów (Nickles. który powinien doło yć maksymalnych starań. rys. Rozpoczyna się ono bowiem sformułowaniem problemu badawczego. gdy jakaś instytucja potrzebuje naukowego uzasadnienia swojej — niekoniecznie moralnie czystej — działalności. Znając tedy ograniczenia psychologii jako nauki empirycznej. interpretacja oraz generalizacja kończy ów proces badawczy. 1991) 5. w istocie.4) ukazałem. Jego akceptacja. Problem ten został tu potraktowany marginalnie. (por. W pkt.

I tak. Nie oznacza to jednak wcale.: Szkice z teorii poznania społecznego. tak o jakości aplikacji RB (kroki: 9.). ksią kach. Struktura teorii psychologicznych oraz Kozielecki J. Skróty stosowane w tekście SM RB (a) TBO (b) TOZ — — — — Ś w i a d o m oś ć m e t o d ol o g i cz n a Rezultat badawczy Teoria badanego obiektu Teoria operacjonalizacji zmiennych Teoria badania empirycznego/Teoria statystyki Teoria interpretacji rezultatu badawczego Teoria generalizacji rezultatu badawczego Praktyka odbioru rezultatu badawczego Praktyka aplikacji rezultatu badawczego Kontekst świadomości metodologicznej Kontekst interakcji: badacz — osoba badana ! (Cl K- (c) TBE/TS — j (d) TIRB (e) TGRB (f) PORB (g) PARB (Al K-SM — — — — — (Bi K-IBOB — IBIS — Kontekst interakcji: badacz — instytucja społeczna . problematyka świadomości metodologicznej oraz stosunek indywidualnej SM do społecznej SM przedstawione zostały. dostępnych w języku polskim.W pkt. 4. przedstawione zostały dalsze losy RB. który w określony sposób odczytany przez praktyków (krok 9.) decyduje w jakiejś mierze kontekst IBIS. Rozwinięcie poruszanych w tym rozdziale zagadnień znajdzie Czytelnik w kilku. w pracy: Kmita J. Polecam te trzy monografie poświęcone tej problematyce: Zamiara K. Mo liwe negatywne oddziaływania tego kontekstu na wykorzystywanie RB. „pozaświadomościowe" konteksty są mniej wa ne.).-8. PaszkiewiczE. Koncepcje psychologicme człowieka. staje się podstawą do zaprojektowania przez jakąś instytucję społeczną działania praktycznego (krok 10. Szkice metodologiczne. Dynamika pojęć i programów psychologicznych. Stosunkowo najwięcej uwagi poświęciłem na omówienie wpływu kontekstu SM na proces badawczy. Tak jak o jakości procesu badawczego (kroki: 1.-10. e pozostałe. Opozycję dwóch podstawowych w psychologii perspektyw ontologicznych — introspekcjonizmu oraz behawioryzmu — przedstawiłem w swojej wcześniejszej pracy: Metodologiczne i psychologiczne wyznaczniki procesu badawczego w psychologii. w oryginalnym ujęciu.) decydował kontekst IBOB. dokonujące się na styku: „sfera badawcza — sfera praktyki społecznej" omówiłem w poprzednim punkcie.

jak zachowuje się osoba badana w sytuacji badawczej. SS . uprzednie doświadczenia badawcze.Rozdział 4. aby zmaksymałizować uzyskanie trafnej (w sensie: rozdz. zachowanie się badacza w jakiejś mierze te jest modyfikowane przez zachowanie się osoby badanej (Jamieson i in. polegający na: (a) bądź rekonstrukcji przebiegu poszczególnych faz procesu badawczego na stawionego na potwierdzenie. inteligencja. 1983) — badacza. 2.. w du ej mierze zale y od postrzeganego przez nią zachowania się badacza w tej samej sytuacji. Wprowadzenie Porzućmy teraz. System uznawanych wartości. o specyfice psychologicznego badania naukowego stanowi interakcja dwóch podmiotów procesu badawczego — badacza (psychologa) i osoby badanej (ucznia. na falsyfikację hi potez stanowiących najbardziej prawdopodobne (z punktu widzenia wiedzy bada cza) rozwiązanie problemu badawczego. pkt. Zajmijmy się natomiast uwarunkowaniami wewnętrznymi procesu badawczego związanymi z jego psychologią. kierowanie się chwilowymi preferencjami. zorientowanej na logikę procesu badawczego. 3. studenta. I odwrotnie. z jednej strony i osoby badanej. Ich źródeł będziemy szukać w zachowaniu się głównych „aktorów" tego „psychologicznego teatru" (Słoma. Mówiąc inaczej. z drugiej. temperament współdeterminują styl odegrania wspomnianych ról: roli badacza i roli osoby badanej. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego (II) — badanie psychologiczne jako interakcja „badaczosoba badana" 1. punkt widzenia na praktykę badawczą. jak chce Popper (1977).. charakterystyczny dla tradycyjnej metodologii. To. (b) bądź wskazywaniu badaczowi jak ma postępować. 1987). wiedza.). zajmowane postawy. „człowieka z ulicy" itp.) odpowiedzi na pytanie badawcze. czy te .

gdy musi ona dokonywać samoobserwacji i zdawać z niej relację badaczowi). Sytuacja badania naukowego stanowi „problem psychologiczny" (jak to ujął cytowany tu Rosenzweig) nie tylko dla osoby badanej. researcher's apectations). 89 . 1978. 1994b. Interakcyjny układ „badacz-osoba badana" zanurzony jest w określonym kontekście społecznym.. Druga osobliwość związana jest z mo liwością reagowania nie tylko na programowo wprowadzone przez badacza elementy postępowania eksperymentalnego.części materiału eksperymentalnego" i na tym. 1968.1. e osoba badana mo e przyjmować status eksperymentatora (jest tak. Z kolei trzecia osobliwość polega na mo liwości traktowania badacza przez osobę badaną jako „.. 1991b.1 Osobliwości badania psychologicznego (wg S. 1993. ale tak e na cały kontekst owego postępowania. Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interpersonalnych badacza. odró niające naukowe badanie psychologiczne od analogicznego badania prowadzonego przez fizyka czy chemika. Rosenthal. OIB (wg R. ale ma ona problemowy charakter te dla badacza. Nie jest bowiem badacz osobą z „zewnątrz" układu badawczego. 1991a. Jacobson. 1969. Rubin. będąca od wielu lat obiektem intensywnych badań prowadzonych przez Rosenthala i jego współpracowników (por. zmienna oczekiwań badacza (ang.mo e reagować na osobowość eksperymentatora" (tam e). 3. 353-354) zwracał uwagę na trojakiego rodzaju osobliwości. s. Pierwszą osobliwością psychologicznego eksperymentowania jest to. która jedynie planuje i czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu badawczego sama się weń nie anga ując. Rosenzweiga) Rosenzweig (1933. Rosenthala) 3. 1973. B. interpersonal expectations) czy inaczej. Rosenthal.. e w konsekwencji osoba badana „. Pojęcie efektu oczekiwań interpersonalnych badacza OIB — efekt Golema i efekt Galatei Jedną z wa niejszych zmiennych kontekstu psychologicznego badania psychologicznego jest bez wątpienia zmienna oczekiwań interpersonalnych (ang. który w jakiejś mierze będzie modyfikował zachowanie się osoby badanej. Rosenthal. znajdującej się w sytuacji psychologicznego badania naukowego. który w istotny sposób modyfikuje przebieg tej interakcji. 1966..

1985. wysokim poziomie OIB ró nią się od osób o niskim poziomie OIB tak e pod względem postrzegania innych w kategoriach stereotypów społecznych i przesądów. 1969) i dogmatyczny styl myślenia (w sensie: Rokeach. Golem effect). 1986. Barber. experimenter bias) czy. 1993a). Jego oczekiwania co do funkcjonowania osoby badanej te nie są w pełni ukształtowane. self-fulfilling prophecy effect). Oleson. Babad. Badania porównawcze przeprowadzone nad osobami cechującymi się odpowiednio wysokim i niskim poziomem OIB pozwalają stworzyć portrety psychologiczne tych osób. positive expectations effect. charakteryzujące osoby o wysokim poziomie OIB. Seul. efektu Pigmaliona (ang. Głównym rysem portretu badacza o wysokim poziomie OIB jest autorytaryzm (w sensie: Adorno i in. Brophy. Inbar. 1985. Silver. stronniczości eksperymentatora (ang. 1982. Trzeba tedy mówić o wstępnych OIB. Cooper. 90 . (2) problem listy potencjalnych czynników wpływających na rozbudowę (lub zmianę) wstępnych OIB. (1982. 3. 1993) oraz innych psychologów (np. wyd. poszukiwanie aprobaty społecznej. 1979. 1995. Rosenthal. Rosnow.2. Babad. przekonania. jeśli chodzi o przyswajanie informacji odnoszących się do aktualnego funkcjonowania osoby badanej (odporność na informacje nie potwierdzające oczekiwań badacza). 1993. Babad. 1987. Dalej będę posługiwał się skrótem — OIB (od: oczekiwania interpersonalne badacza). efektu Goiema (efekt negatywnych oczekiwań — ang. 1984. Czynniki kształtujące OIB Badacz nawiązujący kontakt z osobą badaną nie od razu dysponuje jej pełnym portretem psychologicznym.1992. Gilly. negative expectations effect. 1985. Pygmalion effect). uznawane wartości). albo. Badania Babad i in. Brzeziński. niezgodną z kierunkiem wstępnych oczekiwań). Rosenthal. 1991. Osoby o. Jussim. Galatea effect). Kowalik. 1993) „rozpoznały" jeszcze takie zmienne. Darley. Harris. cyt. Są te one bardziej inercyjne. 1960). a przyjmą postać skonkretyzowaną (albo zgodną z kierunkiem wstępnych oczekiwań. ogólnie rzecz ujmując. Harris. jak: brak tolerancji na odmienność. sztywność myślenia. Ona jest źródłem efektu samospełniającego się proroctwa (ang. efektu Galatei (efekt pozytywnych oczekiwań — ang.. Pierwszym źródłem wstępnych OIB jest osobowość badacza (postawy. Mówiąc o wstępnych OIB i ich rozwijaniu w kierunku pierwotnym lub zmianie i rozbudowie w kierunku przeciwnym do pierwotnie zało onego musimy wziąć pod uwagę dwa kluczowe problemy: (1) problem wstępnych OIB. 1983. Przez nią „przełamują się" pozostałe zmienne charakteryzujące badacza. Rosenthal. 1993. efektu Rosenthala. w wyniku dokonanych przez badacza zmian. 1968 — krytycznie. które będą ulegały poszerzeniu.

Te dane mogą być dwojakiego rodzaju. styl mówienia. wynikających z tzw. 91 . Babad i in. Z jednej strony będą to dane obiektywne: fizjologiczne. które mają sens tylko dla danego badacza. mniejszości narodowych Ud. który uzyskuje wysokie wyniki na skalach autorytaryzmu i dogmatyzmu.). Korzystając z wy ej wyszczególnionych i scharakteryzowanych źródeł wstępnych OIB. Będą to dane subiektywne. sposób jej zachowania się w pierwszym kontakcie z badaczem. W zasadzie oba one stanowią jedno „du e" źródło wstępnych OIB. Trudno to źródło precyzujnie oddzielić od pierwszego. jego doświadczenie zawodowe. i którego cechuje jednocześnie wysoki poziom OIB. a pozytywne do efektu Galatei (por. jak: (a) charakter informacji o osobie badanej. 1982). Trzecim źródłem wstępnych OIB. e te same dane będą ró nie interpretowane przez badaczy o wysokim i niskim poziomie OIB. przywiązuje większą wagę do stereotypowych charakterystyk osób badanych. wyniki obiektywnych testów psychologicznych. Wstępne OIB nie mają — zgodnie ze swą nazwą — postaci ugruntowanego i zamkniętego systemu. pantomimika itp. rzecz jasna zró nicowanej. mimika. pierwszego wra enia (sylwetka osoby badanej. a tak e to wszystko. społeczno-demograficzne.. badacz formułuje je względem zachowania się osoby badanej. współczesnych wyników badań empirycznych. źródło wstępnych OIB. Odró niamy OIB dotyczące spodziewanych niepowodzeń osoby badanej (w skrócie: oczekiwania negatywne) od oczekiwań dotyczących spodziewanych sukcesów tej osoby (w skrócie: oczekiwania pozytywne). co składa się na skrótowe określenie: kompetencje zawodowe. Pierwszy odpowiada sensowi psychometrycznemu dychotomii: „dane obiektywne — dane subiektywne" i związany jest z niemo nością precyzyjnego wy standaryzowania sposobów zbierania tych danych i nadawania im jednolitej i trafnej interpretacji niezale nej od badacza. na dodatek oczekiwania badaczy ró nią się jeszcze zmiennymi osobowościowymi stanowiącymi pierwsze. badacz. Z drugiej zaś strony badacz korzysta z takich danych. Z kolei atrybucja niepowodzenia w pierwszej grupie i sukcesu w drugiej grupie będzie miała charakter sytuacyjny (odnoszona będzie do charakterystyki sytuacji zadaniowej). Podlegają one ewolucji. Negatywne OIB prowadzą do efektu Golema. które uzyskuje on o osobie badanej zanim nawią e z nią kontakt. wspólnot religijnych. Będzie on osoby badane z grupy spodziewanych zachowań potwierdzających hipotezę badawczą traktował odmiennie od osób badanych z grupy spodziewanych zachowań hipotezy badawczej nie potwierdzających. w zale ności od działania takich czynników. Drugi wią e się z tym. Atrybucje sukcesu w pierwszej grupie i niepowodzenia w grupie drugiej dokonywane przez badacza będą miały charakter podmiotowy (odnoszone będą do charakterystyki osoby badanej). metodologii psychologii). wy ej omówione.Drugim wa nym źródłem wstępnych OIB jest wiedza badacza (znajomość aktualnych teorii psychologicznych. Przymiotnik: „subiektywny" tu u yty ma podwójny sens. lokalizowanych na wymiarze: „informacje jednoznaczne — informacje dwuznaczne". wynikające z ich przynale ności do określonych grup społecznych. są dane.. jak pewne stereotypowe charakterystyki osób. tkwiącym poza badaczem. z danych. Przykładowo.

im większa będzie niejednoznaczność napływających do badacza informacji. Informacje zgodne ze wstępnymi OIB są przez badacza łatwiej zauwa ane w polu informacyjnym i łatwiej zapamiętywane. zachowania osoby badanej będą interpretowane w sposób zgodny z wstępnie ukształtowanymi OIB i to w stopniu tym większym. dogmatyczne. dotyczące charakterystyki zachowania się osób badanych. podatnymi na zmianę OIB. Częściej te będą napływające do nich dane (zwłaszcza te niejednoznaczne) reinterpretować w duchu wcześniej wytworzonych OIB. Jaka jest odporność wstępnych OIB — tych „sztywnych" i tych „elastycznych" — na nowe informacje podwa ające trafność tych informacji. je eli były zgodne z wytworzonymi OIB i mogą słu yć ich podtrzymaniu. stabilnych i pewnych informacjach. Zatem jednoznaczne. e zmieni on pierwotnie wytworzone OIB (niezale nie od ewidentnej — dla osoby postronnej — ich nietrafności). (c) stopień potwierdzenia wstępnych OIB przez zachowanie się osoby badanej lokalizowany na wymiarze: „niski stopień niepotwierdzenia — wysoki stopień niepotwierdzenia". Są to najwa niejsze czynniki wpływające na ewolucję wstępnych OIB. Łatwiej te podlegają rekonstrukcji te zdarzenia. Zatem im więcej dopływa do badacza informacji niejednoznacznych. stabilne i pewne informacje mogą stanowić podstawę do formowania opornych na zmianę „sztywnych" OIB. Jeśli chodzi o wymiar „jednoznaczności-dwuznaczności". będą traktować je w sposób wynikający z własnych nastawień. Je eli wytworzone przez badacza oczekiwania oparte są na jednoznacznych. Z kolei badacze o niskim poziomie oczekiwań skłonni są dostosowywać swoje zachowania w interakcji z osobami badanymi do ich zachowań. a nie do obrazu tych zachowań narzucanego przez wstępne OIB.(b) charakter OIB lokalizowanych na wymiarze: „oczekiwania elastyczne — oczekiwania sztywne". 92 . Określone predyspozycje osobowościowe badacza skłaniają go do wytwarzania raczej sztywnych ni elastycznych wstępnych OIB i to niekoniecznie opartych na jednoznacznych i pewnych informacjach. które miały miejsce w przeszłości. zgodnie z wytworzonymi wcześniej OIB. „sztywne" OIB — niejako na mocy ich definicji — są bardziej odporne na informacje je dyskonfirmujące ni oczekiwania „elastyczne". Mówiąc krótko. to jego związek z wymiarem „utrzymania-zmiany" wstępnych OIB jest taki. przesądne będą częściej skłonne do formułowania przewidywań. których nie będą chciały zmieniać. W przeciwnym przypadku będziemy mieli do czynienia z „elastycznymi". Mówiąc krótko. wchodząc w interakcję z osobami badanymi. tym mniejsza szansa na to. które legły u podstaw wstępnie sformułowanych OIB? Nietrudno odpowiedzieć na to pytanie. Tacy „sztywni" badacze. Osoby autorytarne. to będą one miały charakter sztywny i trudno będą się poddawały oddziaływaniom nakierowanym na ich zmianę. Rzecz jasna. „sztywność" nastawień podwy sza próg wra liwości badacza na występującą zmienność zachowania osoby badanej. e badacze interpretują docierające do nich dwuznaczne informacje.

Informacje o ich zachowaniu docierają do badacza i albo wzmacniają wstępne OIB i przyczyniają się do ich rozbudowy. Te OIB. albo te je osłabiają. gdy są to uczniowie. Z kolei elastyczne wstępne OIB są bardziej otwarte na informacje ich nie potwierdzające i w konsekwencji są bardziej podatne na zmiany. Rosenthal. a tak e: Harris. po święcają im więcej uwagi.Zachowania osoby badanej mogą być jednoznacznie zgodne z OIB. 1991b. wymaga (i to-trudniejszego do opanowania materiału) od uczniów. których zaliczył do grupy „sukcesu".. badacz poświęca im więcej uwagi i jest wobec nich bardziej „nauczycielski" (chętniej i dokładniej objaśnia. inaczej mówiąc. e ich zgodność z OIB wcale nie jest jednoznaczna i mo na je równie dobrze uznać za potwierdzające wstępne OIB. 33. które prowadzą do rzeczywistego wywołania efektu oczekiwań badacza. Po prostu badacze o „sztywnych" wstępnych OIB będą je utrzymywać nawet w konfrontacji z danymi dość przekonywająco je obalającymi. Dla opisania i wyjaśnienia owych ró nic w traktowaniu osób badanych przez badacza (a tak e uczniów przez nauczyciela czy pacjentów psychiatrycznych przez terapeutę) Rosenthal opracował koncepcję czterech czynników pośredniczących (por. jak i za nie potwierdzające tych oczekiwań. s. Rosenthala teoria czterech czynników pośredniczących w powstawaniu OIB Wiele prowadzonych badań nad efektem oczekiwań interpersonalnych wyraźnie wskazuje na ró nice w traktowaniu osób badanych przez badaczy uznających je bądź za charakteryzujące się wysokimi osiągnięciami (przynale ność do grupy potwierdzaczy hipotezy badawczej — grupa „+") bądź za charakteryzujące się niskimi osiągnięciami (przynale ność do grupy obalaczy hipotezy badawczej — grupa „-"). Babad i in. osoby te traktowane są przez badacza yczliwiej. climate) — badacz stwarza osobom badanym z grupy „+" cieplejszy klimat społeczno-emocjonalny. (c) wkład (ang. 365 i nast.. Z takiej niejednoznacznej sytuacji obronną ręką częściej wychodzą OIB „sztywne" ni OIB „elastyczne". Te czynniki to: (a) klimat (ang. 1985. powodując w ten sposób ich zmianę i przebudowę. 93 . Dynamicznie przebiegający proces formowania się wstępnych OIB i ich zmian pod wpływem informacji ich nie potwierdzających pociąga za sobą zró nicowane — w zale ności od charakteru OIB — traktowanie osób badanych. są raczej „sztywne" ni „elastyczne". to nauczyciel więcej. (b) sprzę enie zwrotne (ang. ale mo e być i tak. : 1982). co mają zrobić). (d) wydajność (ang. i częściej. output) — badacz osobom z grupy „+" stwarza więcej okazji do „wykazania się". do ujawnienia ich „potencjałów". feedback) — badacze z większym zainteresowa niem i w sposób zró nicowany traktują osoby z grupy „+". Rosenthal. input) — badacze więcej wymagają od osób z grupy „+".

4. rys. gdy będzie to zgodne z ich ogólną koncepcją niskiego poczucia własnej wartości. Zapobieganie występowaniu efektu OIB Zró nicowane traktowanie przez badacza osób badanych pociąga za sobą zró nicowanie ich zachowanie się. brak moliwości ingerencji badacza w pracę osoby badanej itp. Zacznijmy od tych zmiennych. szpital psychiatrycz ny. które charakteryzują osobę badaną. zdroworozsądkowa na ten temat. in minus.^. Lokalizacja kontroli (w sensie: Rotter. lokalizacja kontroli.) i odbiegają od warunków swobodnego badania klinicznego. a i sam efekt staje się mniejszy. związane z osobą badaną. system wartości i przeko nań. 1978. 1966) jest zmienną dobrze opisaną w literaturze przedmiotu i nie ma potrzeby zatrzymywać się tu nad nią (por. (2) zmienne charakteryzujące uprzednie doświadczenie badawcze osoby bada nej. poczucie własnej wartości. Z kolei osoby badane o niskim poczuciu własnej wartości nie będą się przeciwstawiały napływającym informacjom o swych niepowodzeniach. Są to: (1) zmienne osobowościowe (takie jak: inteligencja. Oddziaływanie badacza na osoby badane ulega przefiltrowaniu przez zmienne podmiotowe. Drwal. tworzące „portret psychologiczny" osoby badanej.^). 1981). tym bardziej maleje udział tych czynników w powstawaniu efektu OIB. (3) zmienne związane z wytworzonym przez osobę badaną „prywatnym" ob razem instytucji reprezentowanej przez badacza (uniwersytet. tworząc jej „psychologiczny portret" (por.). które nie będą zgodne z ich samooceną. obraz powstały w rezultacie jej wcześniejszego kontaktowania się z bada czem w celach badawczych. tzn. Przyjrzyjmy się teraz tym zmiennym. 4. aparaturowa ekspozycja bodźców i taka sama rejestracja odpowiedzi. Scharakteryzujmy teraz pokrótce te zmienne. poradnia zdrowia psychicznego itp. Osoby badane o wysokim jego poziomie z łatwością będą oddalały od siebie informacje (jako niezgodne z ich wyobra eniem siebie samych) dwuznaczne czy o niewielkim natę eniu. a tak e jej wiedza potoczna. postrzeganie badacza jako po dobnego do siebie.1. samoocena). Są one tedy odporne na przekazywane im przez badacza sprzę enia zwrotne obni ające poziom ich samooceny i zmuszające je — gdyby były skłonne akceptować informacje zawarte w owym sprzę eniu zwrotnym — do zmiany. Zgodność systemu uznawanych przez osobę badaną wartości jest bardzo wa ną — jęli nie najwa niejszą — zmienną pośredniczącą związaną z osobą badaną. Poczucie to jest bardzo odporne na zmiany. Osoba badana spostrzegająca siebie jako sprawującą kontrolę nad 94 . 3.Im bardziej warunki badania są wy standaryzowane (eksperyment laboratoryjny. Osoby badane o wysokim poczuciu własnej wartości oceniają się wy ej i raczej nie są skłonne dopuszczać do siebie informacji niezgodnych z ich „prywatnym" obrazem samego siebie. poczucia własnej wartości. bloki: ff.

co osobę badaną skłoniło do tego. 1993). Problem obcią enia wyników badań psychologicznych z udziałem ochotni95 . rys. RosDOW. z ustaleniami Rosenthala i Rosnowa polemizotal Kruglanski (1973). zgodnie z wytworzonymi pozytywnymi lub negatywnymi OIB. 1975. Status motywacyjny osoby badanej. (2) wskazówki sugerujące hipotezę badawczą.. Analizując wyniki.własnym zachowaniem będzie mniej podatna na poddawanie się sprzę eniom zwrotnym płynącym od drugiej osoby (tu: od badacza). the evaluation apprehension.zgłoszenie dobrowolne — zgłoszenie przymusowe" (por. 1991b). którego krańce mo na opisać jako: „zgłoszenie dobrowolne osoby badanej — zgłoszenie przymusowe osoby badanej".1): (1) status motywacyjny osoby badanej. 4. Rosenthal. a na jego uwagi udzielili odpowiedzi Rosnow i Rosenthal ■74). 1975): The volunteer subject przedstawiła dane dotyczące charakterystyki osób deklarujących dobrowolny udział w badaniach psychologicznych (ochotników). Brzeziński. modyfikującym jej zachowanie. Spróbujmy wpierw wyobrazić sobie kontinuum. LPO (ang. the demand characteristics of expeńmental situation.. zmienna opisana przez Rosenberga (1991a. Lokalizacja osoby badanej na tym kontinuum ma wpływ na trafność badań empirycznych prowadzonych przez badacza. 2. 4. e zgodziła się wziąć udział w badaniu. Z .portretem psychologicznym" ochotnika Czytelnik mo e się zapoznać w rozdz. ni osoba badana lokalizująca źródło kontroli własnego zachowania na zewnątrz. WSH (ang. Najpowa niejsza na ten temat monografia Rosenthala i Rosnowa (cyt. I tak. Postrzeganie przez osobę badaną sytuacji badawczej To. Nie wszyscy jednak psychologowie podzielają obawy co do stronniczości ochotników. Kowalik. OIOB. miejsce osoby badanej na konti nuum: . 1993a). wyd. To na polu badań empirycznych prowadzonych w naukach behawioralnych dokonano w ostatnich kilkudziesięciu latach istotnych ustaleń na temat roli SM w powstawaniu artefaktów. powinniśmy wpierw odpowiedzieć na pytanie o to. SM. zmienna opisana przez Orne'a (1991. (3) lęk przed oceną. to wiązka czterech zmiennych (por. (4) oczekiwania interpersonalne osoby badanej formułowane pod adresem ba dacza. 4. 9. EA).. SM Przejdźmy teraz do omówienia zmiennej SM. od których zale y w znaczącym stopniu — trafność badania empirycznego. DC).1. co stanowi szczególny „wkład" osoby badanej w interakcję „badacz-osoba badana". pkt.

(1981) czy Cowlesa i Davisa (1987). informacje uzyskiwane przez osoby badane podczas umawiania się na badanie. 1959b. a tak e bezpośrednie i pośrednie informacje. a nie pasywnego „odbiornika" reagującego. a mimo to bardzo wa nym źródłem informacji dla osób badanych jest sama procedura eksperymentalna. e eksperymentator oczekuje jakiejś zmiany w wynikach testu. T. na bodźce-zmienne dozowane jej przez badacza Sytuacja badania — co ju du o wcześniej zauwa ył Rosenzweig (1933) — trak96 . 1969.2. Analizę tego przykładu znajdzie Czytelnik w rozdz.1.2. aby potwierdzić testowaną hipotezę. 4. która doczekała się wielu przekładów na języki obce (wg poi. Jeśli na przykład stosuje się jakiś test dwukrotnie i przedziela się go jakąś procedurą eksperymentalną. 1959a). to wszystkie bodźce. zdaniem Orne'a. wyd. i w pewnym momencie osoba badana spostrzega jako swoje zadanie to. e powinna uzyskać pewność co do prawdziwego celu eksperymentu i tak reagować. W ka dym badaniu. Charakterystyka zmiennych WSH Kolejna wa na zmienna modyfikująca przebieg badania empirycznego to zmienna WSH. 1991. z urządzeniem laboratorium. 1973 — poi. 1970. Jeśli patrzymy na to w ten właśnie sposób. s. to nawet najmniej rozgarnięty student zorientuje się. które komunikują osobie badanej treść testowanej hipotezy. na wzór szczura zamkniętego w skrzynce Skinnera. 1962 — poi. Pierwszą pracę poświęconą tej zmiennej Ome ogłosił w 1959 r. pkt. przekł.. 9. Bodźce te obejmują pogłoski. Koncepcja wskazówek sugerujących osobie badanej treść hipotezy badawczej WSH (wg M. 1959a. Kohna i in. którą osoby biorące udział w eksperymencie spostrzegają przez pryzmat dotychczasowej wiedzy i doświadczenia. Podstawową myśl koncepcji Orne'a znaleźć mo na w zdaniach zaczerpniętych z jego najgłośniejszej pracy. 1993). 23): „Na zachowanie osoby biorącej udział w eksperymencie mo na by spojrzeć niemal tak samo. jak na zachowanie osoby w sytuacji rozwiązywania problemów. 2. plotki krą ące wśród studentów o eksperymencie. stają się istotnymi determinantami jej zachowania. Jednym z bardziej spektakularnych przykładów oddziaływania czynnika motywacyjnego na zachowanie się osób badanych w badaniach o charakterze ankietowym są głośne badania przeprowadzone przez Kinseya i jego współpracowników nad zachowaniem się seksualnym mę czyzn i kobiet. przekł. Całokształt tych bodźców nazwaliśmy «zmiennymi sugerującymi hipotezę badawczą» (Orne. osoba badana ma status aktywnego uczestnika badania. (Orne. 1991. Orne'a) 4.ków został podjęty w pracach Bella (1962). Często nie dostrzeganym przez eksperymentatora. które osoba badana odbiera w czasie samego eksperymentu. to znaczy. informacje związane z osobą eksperymentatora. zwłaszcza jeśli test ten jest w oczywisty sposób związany z zastosowaną procedurą eksperymentalną".

e pewne jej zachowania. brak zagro enia poczucia własnej wartości. To.. Zdaniem Orne'a. s. odpowiedzi Benie.towana jes jest przez osobę badaną jako sytuacja problemowa. dyskonfirmują te oczekiwania). 22-23). dobrowolnie biorącej udział w badaniu psychologicznym i nie percepującej jego przyszłych wyniŁów jako zagra ających jej poczuciu własnej wartości. aby odegrać rolę „dobrej" osoby badanej i „. Badanie psychologiczne staje się. Taka osoba badana. e pewnych jej zachowań badacz keję (bo tr oczekuje. co przede sikim osób wszy-osoba badana stara się ustalić. a więc przy dobrowolnym udziale w badaniach psychologicznych i braku poczucia zagro enia poczucia własnej wartości. Niepowtarzalny — w innych warunkach społecznych (inny badacz. by jej zachowanie falsyfikowało zrekonstruowaną przez nią hipotezę badacza (udział w badaniu uznany został przez osobę badaną za „zagra ający" jej poczuciu własnej wartości). osoba badana będzie pozytywnie zmotywowana do tego.będzie się starała swoim zachowaniem potwierdzić postawioną przez eksperymentatora hipotezę" (Orne. Badania Orne'a (1959b) nad zachowaniem się osób poddanych hipnozie pokarały. e przynoszą mu one satysfa-. e występowanie efektu eksperymentalnego miało miejsce tytko wówczas. ona sobie udział. osoba badana jest skłonna współpracować z badaczem. gdy osoba badana nie była w Sanie zwerbalizować hipotezy badawczej. to cel badania. w typowej sytuacji badawczej. Nie rejestrowano natomiast występowania efektu eksperymentalnego wówczas. Skupmy się teraz na Orneowskiej koncepcji osoby badanej. Mówiąc inaczej. Zwróćmy uwagę na zakładany przez Orne'a SM — o którym była wy ej mowa — oraz na zakładany przez niego. nie kontrolowanych przez badacza zmiennych — których źródłem jest interakcja: „badacz-osoba badana" — trudne do wiernego powtórzenia przez innych badacz\. Takie nastawienie osoby badanej — mimo jej afirmującego stosunku do badacza — powinno budzić niepokój metodoSogiczny. 1991. poprzez subtelne oddziaływanie na zmienną zale ną dodatkowych. e przy takich powtórzeniach nie uzyskuje się tych samych rezultatów.. e ma dość ściśle określony status.odpowiedzialny" za to. osoba badana będzie postępowała bądź tak. gdy zagra a ono obiektywności badania psychologicznego. gdy osoby badane uświadamiały sobie hipotezę badacza. bądź tak. gdy inne są mu obojętne czy wręcz go martwią (bo burzą jego hipotezę. Zdaje sobie sprawę z tego. e werbalizacja hipotezy przez osobę badaną jest stosunkowo trafnym predyktorem zachowania się tej osoidać tedy wyraźnie. e zachowanie się osoby badanej w sytuacji badania 97 . współpracując L badaczem w trakcie badania empirycznego. inna osoba badana) — charakter interakcji zachodzącej między badaczem i osobą badaną jest . przewidział). po jego zakończeniu oczekuje od badacza aprobaty dla swego zachowania. aby jej zachowanie było zgodne z jej rekonstrukcją hipotezy badacza (udział w badaniu uznany został przez osobę badaną za „neutralny" dla jej poczucia własnej wartości). od niej ocz e badacz „czegoś" niej oczekuje.cję (bo trafnie ich wystąpienie no martwi. Oznaczałoby to. w którym bierze .. e testowe mają większe zna-ie. Wyobra ając sobie cel badania i oceniając swój w nim udział pod kątem zagro enia poczucia własnej wartości. jako konsekwencja pierwszego zało enia. oczekiwania.

na innych osobach badanych. Osoba badana nie zechce skorzystać z nazbyt oczywistych wskazówek i będzie się zachowywać naturalnie. badali wpływ znajomości wyniku uzyskanego na podstawie badania detektorem kłamstwa na wielkość reakcji skórno-galwanicznej (GSR). Poniewa . 57-58) oraz powtórzonych przez Gustafsona i Ome'a (por. e nie jest w stanie „oszukać" detektor. Po przeprowadzeniu pierwszej próby z detektorem kłamstwa części osób badanych powiedziano. Otó kłamstwa tych osób badanych. zatem trudno byłoby zaaran ować takie badanie naukowe. ale z wiernym zachowaniem wszystkich elementów scenariusza badania. mo e doprowadzić do zachowań „przekornych". e tak mało znamy badań psychologicznych. gdy stanowią one dobrą ilustrację wpływu zmiennych WSH na wyniki badania psychologicznego. Saltzmana i Burkego (1952 — podaję za: Orne. Zapoznam teraz dokładniej Czytelnika z przebiegiem tych badań. Gustafson. W praktyce przecie obsługujący detektor kłamstwa stara się tak postępować. 1969. W efekcie nie doprowadzi to do jasnych. by osoba badana była przekonana. Zatem w świetle wy ej przedstawionych wyników. e ich kłamstwo zostało przez badacza wykryte. Bardzo spektakularny jest w tym względzie przykład badań przeprowadzonych przez Ellisona. jednoznacznych rezultatów badania. która nie przypisywałaby adnego znaczenia manipulacjom badacza i dla której cel badania byłby całkiem obojętny. Orne. za98 . je eli jest on rozmyty. które uwierzyły. to jest. którym wydawało się. e ich kłamstwa nie zdołano wykryć. albo przeciwnie ni to sugerują WSH. uczciwie. Działaniem WSH mo na wytłumaczyć fakt. i kłamały. nie sposób wyobrazić sobie osobę badaną. e detektor wykazał. co tak „naprawdę" badacz chce ukryć przed nią i co „naprawdę" eksperyment bada. akceptując punkt widzenia Ome'a. Osiągnięte przez Ellisona i in. zaś pozostałym. e osoba badana bierze udział w badaniu na zasadach dobrowolnego zgłoszenia i e przyszły wynik badania nie jest postrzegany przez nią jako zagra ający jej poczuciu własnej wartości!). przy zało eniu. ile poddać je efektywnej kontroli. e nazbyt oczywiste (z punktu wiedzenia osoby badanej!) WSH mogą sprowokować osobę badaną do zastanawiania się nad tym. stały się trudniejsze do wykrycia za drugim razem. gdy osoba badana jest w pełni świadoma hipotez badacza. 1965). Druga skrajność. rezultaty okazały się dość paradoksalne i niezgodne z rezultatami osiągniętymi przez osoby posługujące się detektorami kłamstwa w codziennej praktyce zawodowej (np. 1977. a dotyczących zagadnienia wykrywalności kłamstwa za pomocą detektora kłamstwa (z GSR jako zmienną zale ną). z którego jego WSH byłyby całkowicie wyeliminowane.psychologicznego jest funkcją roli przez nią tworzonej i przez nią granej. dostarczają tych samych rezultatów. które. badania sądowe). i zdołały badacza wprowadzić w błąd stawały się łatwiejsze do wykrycia w drugiej próbie. s. Natomiast kłamstwa osób. Podanie tej informacji wpłynęło na wyniki drugiej części eksperymentu. Mo e być i tak. tak e: SiWerman. Trzeba tedy nie tyle eliminować z badania jego WSH (bo jak to zrobić?). powtórzone przez innego badacza. Jest to rola „dobrej" osoby badanej (rzecz jasna. to osoby badane będą formułować wiele konkurencyjnych interpretacji tego celu. Je eli cel badania nie jest oczywisty. Ellison i in. Davisa.

31 n. a nie — jak tego chcą osoby prowadzące badanie — do zwiększenia stopnia wykrywalności. emocjonalnie stabilni i dojrzali umieją to uczynić".wykryciu" dopiero po próbie. e: Jest to eksperyment nad wykrywaniem oszukiwania. Zatem wartością. 0. Ka da grupa otrzymała odmienne instrukcje.i.i. który za wszelką cenę chciałby ukryć fakt kłamstwa. Instrukcja ta miała na celu zwiększenie tego rodzaju WSH. Tabela 4. I tak.potrzebą wykrycia" wykryci nie wykryci Grupa z „potrzebą oszukania" wykryci nie wykryci 9 7 13 3 niewykryciu kłamstwa 13 3 11 5 ł między kolumnami 1. pierwszej grupie powiedziano.. mo liwe jest manipulowanie tymi przekonaniami. Liczba trafnych i nietrafnych detekcji w pierwszej próbie eksperymentu Gustafsona iOmea Podana informacja o: wykryciu kłamstwa Grupa z . Mca osobom badanym podano informacje o . Jak wiesz. i detektor kłamstwa nadaje się jedynie do wykrywania kłamstw zwykłych osób.biegi te prowadziłyby do zmniejszenia stopnia wykrywalności kłamstw. jakich dostarcza rzeczywista praktyka? Odpowiedzi na to pytanie starali się udzielić Gustafson i Orne. a tym samym zmienianie WSH danej sytuacji eksperymantalnej. z klórej pochodzą le dane 99 . Drugiej grupie podano instrukcję. Jak zatem wytłumaczyć rozbie ność danych pochodzących z laboratorium z danymi. które wystąpiły w badaniu Ellisona i in. Próbujemy sprawdzić.i. Była ona następująca: „Jest to badanie nad wykrywaniem kłamstwa i choć bardzo trudno jest oszukać detektor — to jednak ludzie bardzo inteligentni. i e tylko nałogowym kłamcom udaje się wprowadzić „go" w błąd. Podzielili oni osoby badane na dwie grupy. do której zmierzali studenci. Tak więc sytuacja badanych studentów jest ró na od sytuacji badanego-podejr anego. W tym przypadku WSH miały zwiększyć tendencję badanych do oszukiwania. których wspomniani badacze nie kontrolowali. Z rozmów przeprowadzonych z badanymi studentami wynikało. /' między wierszami 1. jak dobrze pracuje detektor kłamstwa. działały dodatkowe zmienne. e w badaniu przeprowadzonym przez Ellisona i in.17 n. Chcemy. byś spróbował «okpić» jak umiesz najlepiej detektor podczas eksperymentu". Tak te uczynili Gustafson i Orne.. a nie za nałogowych kłamców). 0. Zało yli oni. Mając informacje o akceptowanych przez osoby badane wartościach. wedle której postępowały osoby badane — jak się wydawało — w eksperymencie przeprowadzonym przez Ellisona i in. Następnie osoby badane z obu grup losowały jedną kartkę z numerem.i. Były to zmienne WSH. e część z nich uwa a. niemo liwe jest wykrycie kłamstwa w przypadku osobowości psychopatycznych czy nałogowych kłamców. którego miały nie ujawniać badaczowi.3 n.17 n.1. było wykrycie ich kłamstw (wszyscy uwa ali się za normalnych.

e manipulacja WSH w interakcji ze zmienną niezale ną.36 a < 0. a detektor kłamstwa rejestrował wielkość reakcji GSR.001.001 15.96 a < 0. O tym. a < 0. Wiarogodność instrukcji oraz zgodność z procedurą eksperymentalną okazały się rzetelną drogą do zmiany WSH sytuacji badawczej.2) okazały się bardzo interesujące. podstawowych informacji o eksperymencie. które chciały oszukać. gdy instrukcje podawane osobom badanym odzwierciedlały ich poglądy ujawnione we wcześniejszej rozmowie.Tabela 4. które chciały być „wykryte" i rzeczywiście zostały „wykryte". W badaniu Gustafsona i Orne'a instrukcje nie były opracowane z myślą o bezpośredniej manipulacji postawami osób badanych.28 a < 0. Instrukcje te okazały się skuteczne. Druga próba polegała na powtórzeniu badania.001 3 13 12.55 a < 0. jak osoby. Osoby. Po przeprowadzeniu pierwszej próby badacz informował połowę osób z pierwszej i połowę z drugiej grupy.2. których oczekiwania (nadzieje) zostały spełnione miały słabsze reakcje skórno-galwaniczne i tym samym ich kłamstwa stawały się trudniejsze do wykrycia — wbrew ich własnym nadziejom. zachowywały się (pod względem wielkości GSR) analogicznie. Jednakie trafna detekcja zale ała od interakcji informacji i motywacji: jf=30. e ani podanie informacji. Manipulacja ta była skuteczna.25 (a> 0.001 4 12 14 2 10. ani motywacja osób badanych nie były istotne: 0.001 Z kolei badacz prezentował ka dej osobie badanej kolejno wszystkie numery. (b) tych. e ich kłamstwa zostały wykryte przez detektor (badacz miał niezale ny dostęp do kart z numerami). gdy zmieniły percepcję sytuacji badawczej 100 . czy dana osoba znalazła się w grupie „wykrytych" czy „nie wykrytych" decydowano w sposób losowy. df=\. 4. jaką był „rodzaj instrukcji". w którym brały udział.1). Jf=l. 4. Okazało się zatem.94. Tak więc osoby. ale im się to nie udało (jest to grupa podobna do osób badanych w autentycznych warunkach yciowych). e nie zostały wykryte. W pierwszej próbie ró nica „stosunku oczekiwania" (względna wielkość krytyczna GSR) w obu grupach była nieistotna (por. ale z inną kartą. Liczba trafnych i nietrafnych detekcji w drugiej próbie eksperymentu Gustafsona i Orne' Podana informacja o: wykryciu kłamstwa Grupa z „potrzebą wykrycia" wykryci nie wykryci Grupa z „potrzebą oszukania" wykryci nie wykryci X* między wierszami 15 1 12. ale z myślą o dostarczeniu im ró nych. które chciały oszukać i rzeczywiście oszukały.95) i 0. ale nie zostały wykryte.005 niewykryciu kłamstwa między kolumnami ł uwaga: ]f pokazuje. które chciały być wykryte. doprowadziła do ró nych rezultatów. a drugą połowę osób badanych. tab. Uzyskane wyniki (tab. Wysokie wyniki GSR uzyskano od 2 rodzajów osób badanych: (a) tych.

2. albo te falsyfikować. osoby badane będą reagowały nie tylko na układu b wprowadzone do układu badawczego zmienne niezale ne. swej postawy wobec badania. pkt.osób badanych. e pozwoli to uratować zagro oną trafność zewnętrzną. który stara się postępować z badanymi uczciwie i nie maskować — przez podawanie fałszywych danych —. o których ró ne ws traktują hipotezy. Bwarzys. takie jej nastawienie wobec badania psychologicznego stwarza powa ne zagro enie (Da jego obiektywności i mo e spowodować. e trudno przewidzieć. ale jako o nauce o zachowaniu się studenta psychologii (!). sposób przeprowadzania pomiarów i re101 . Pozwoliło to jednocześnie na wyjaśnienie ró nic w rezultatach osiąganych w laboratorium i w praktyce.prawdziwego celu badania. gdy nawet badaczowi. osoba badana chce jak najlepiej zagrać rolę „dobrej" osoby badanej i często ju po zakończeniu badania oczekuje od badacza aprobaty dla swego zachowania się w trakcie tego badania. co nietrudno zauwa yć. by potwierdzić oczekiwania eksperymentatora. W takich przypadkach trudno się spodziewać sukcesów podobnych do tych. e osoby badane chcą poznać cel eksperymentu i postępować tak. traktowana jest przez nią jako typowa sytuacja rozwiązywania problemów. a więc przy dobrowolnym udziale w badaniach i braku zagro enia poczucia własnej wartości ze strony eksperymentatora osoba badana stara się współpracować z nim. e jego trafność zewnętrzna będzie dość niska. Pomimo tego. Często stosowanym wybiegiem jest podawanie fałszywego celu badania. Tak Tak czy inaczej.. W przeciętnej sytuacji badania naukowego. Stwarza to dość paradoksalną sytuację. jak mają się zachować! Badanie przeprowadzone wedle układu Gustafsona i Orne'a pozwoliło m. których achowai dostarczają badanym: (a) osoba badacza (jej :howanie się w trakcie badania. Zdając sobie sprawę z faktu. jest to populacja najczęściej poddawana badaniom przez badaczy-psychologów. rozdz. Stara się ona ustalić cel badania. w jakiej znajduje się dana osoba. instrukcje podawane badanym nie mówiły im wprost. (c) aparatura. odbierając jego deklaracje co do prawdziwości podawanych danych jako perf jako perfidne kłamstwo. ale tak e na ró ne wskaźniki celu badania.5). Oczywiście. Mówiąc inaczej. która nie odbiegałaby od realnej sytuacji yciowej {Realizm yciowy — por. by zgodnie z własnymi wyobra eniami odnośnie hipotezy badawczej albo ją potwierdzać. tzn. Sytuacja badania. e osobą badaną kierują pozytywne pobudki. in. na wytworzenie takiej sytuacji. stosunek do badanych). jakie były udziałem Gustafsona i Orne'a. w jaki sposób zmienić WSH sytuacji badawczej. w którym uczestniczy i w zale ności od nastawienia. 12. (b) wypowiedzi osób towarzyszących badaczowi. tzn. Oczywiście aby uzyskać zamierzone efekty instrukcje muszą być dokładnie przemyślane i podawane bardzo ostro nie. będzie starała się zachowywać tak. studentom. osoby badane oie wierzą. Mo na nawet mówić nie o psychologii jako nauce o zachowaniu się człowieka. postępować zgodnie z własnymi wyobra eniami dotyczącymi oczekiwań co do sprawdzanej hipotezy. Pewne nie zidentyfikowane przez badacza aspekty sytuacji badawczej mogą w sposób o wiele silniejszy wyznaczać WSH ni mozolnie opracowane przez niego instrukcje zmiany WSH. badacze starają się ró nymi dostępnymi środkami zamaskować prawdziwy cel badania w nadziei. Jednak e jest to strategia raczej znana typowym osobom badanym. Bywa i tak.

e prawdopodobnie badacz prosi ją znowu o wypełnienie tego samego testu dlatego. ale co uczynić. e część WSH będzie postrzegana jednolicie przez wszystkie osoby badane. Z badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez Orne'a wynikało. by domyśliła się. Im ta wariancja będzie mniejsza. (e) sposób eksponowania bodźców. ale na cały kontekst eksperymentalny. względnie je „poprawiać". e oczekuje. a inne przez inne środowisko. (2) postrzegane WSH sytuacji badawczej (wraz z innymi zmiennymi zakłó cającymi). e inne WSH będą postrzegane przez jeden typ środowiska. z którego rekrutują się badani. Procedury pozwalające określić i oddzielić wariancję zmiennej Y wprowadzoną przez WSH muszą uwzględnić fakt. Trudność tę mo na wyeliminować przez dokonywanie pomiarów na ró nych losowo równowa nych grupach. gdy uzna. nawet niezbyt inteligentnej jednostce. a część nie. Mo e być i tak. (2) sam fakt podawania jednej i tej samej osobie badanej wielokrotnie tego samego testu wystarczy. np. co mo e dostarczyć dodatkowych wskaźników WSH osobom badanym. gdy wymaga opracowania bardziej zło onych planów badawczych. a zatem pozostaje jej tylko odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jakich to zmian oczekuje ode mnie badacz?". Rzecz jasna. gdy : (1) zestaw pytań (w przypadku kwestionariusza wywiadu czy te testu wiadomości) nie będzie ju czymś nowym dla osoby badanej i będzie mogła ona udzielić tych samych odpowiedzi co za pierwszym razem. np. studenci. e jej poprzednia odpowiedź nie była dobra. mają niewielką wartość. (f) atmosfera w pomieszczeniu. e WSH tego samego badania będzie ró ne dla ró nych osób. Wielkość wariancji zmiennej zale nej Y wyjaśnianej wpływami WSH decyduje o stopniu powtarzalności badania i o stopniu jego trafności ekologicznej. tym większy będzie stopień powtarzalności samego badania i większa jego trafność zewnętrzna. e wystc102 . w którym przeprowadzane jest badanie. Mo e być te i tak. a więc na aktualnie działający na osobę badaną kompleks zmiennych. Dalej poka ę warianty postępowania badawczego w ró nym stopniu minimalizujące wpływ WSH na zmienną zale ną. treść pytań zadawanych badanym. Nasuwa się kolejne pytanie: w jaki sposób oddzielić wariancję zmiennej Y wprowadzoną przez WSH od wariancji wprowadzonej przez zmienne wa ne dla K je eli nie sposób całkowicie wyeliminować WSH z badania? Postaram się teraz udzielić odpowiedzi na to pytanie. Z tego te względu badania przeprowadzane według planów. gdy takie równowa ne losowo grupy są badaczowi niedostępne. (d) pomieszczenie. albo gdy muszą to być takie same osoby? Sprawa się oczywiście komplikuje.jestrowania wyników. w którym odbywa się badanie itp. i wypełni go ona inaczej ni poprzednio. przez ołnierzy. e efekty wpływu WSH na Y są wynikiem aktywnego podejścia badanych do reagowania i to nie na pojedynczą zmienną niezale ną wprowadzoną do układu przez badacza. Dobrze. W ka dym razie musimy przyjąć następujące zało enie: na ka dą osobę badaną oddziałują dwie grupy zmiennych: (1) zmienne niezale ne wa ne dla Y. zgodnie z którymi dokonuje się kilkakrotnego testowania (pomiaru zmiennej zale nej) tej samej osoby.

w których WSH wyzwalają zachowania osób badanych wzmacniające efekty zmiennych niezale nych oraz tych sytuacji.powanie efektu eksperymentalnego miało miejsce tylko wówczas. sytuacja. gdy badani uświadamiali sobie hipotezę testowaną przez badacza. w którym bierze udział. konkurencyjnych hipotez odnośnie tego celu. W efekcie WSH nie doprowadzą do jasnych rezultatów. Są to: (1) badanie posteksperymentalne (ang. Druga skrajność. Oznacza to. (3) symulacja eksperymentalna (ang. które pozwala-I iyby nie tylko na pogłębioną analizę efektów WSH. co myśli ona o swoim zachowaniu się w trakcie badania (jak reagowała na zmienne eksperymentalne wprowadzone przez badacza do układu eksperymentalnego). e postrzeganie hipotezy testowanej przez badacza jest trafniejszym predyktorem wystąpienia efektu eksperymentalnego w zachowaniu się osoby badanej w sytuacji eksperymentalnej ni deklaracja tej e osoby zdająca sprawę z tego. w której osoby badane są w pełni świadome hipotez badacza (cel badania jest jednoznaczny i oczywisty). jakie stwarzają zbyt oczywiste WSH) — uczciwego. Wydaje się. Przedstawię teraz wymienione procedury wraz z ich krytyczną dyskusją i zaproponuję kilka planów eksperymentalnych. osoby badane będą formułowały wiele ró nych. które sugerują WSH. by tak projektować badanie empiryczne. procedur quasi-kontrolnych. Je eli cel badania nie jest oczywisty. by całkowicie wyeliminować jego WSH. i jej zachowanie się w sytuacji badania naukowego jest funkcją roli stworzonej przez nią i przez nią granej. Nie stwierdzono natomiast występowania efektu eksperymentalnego w zachowaniach tych osób badanych. Wa ne jest tak e rozpoznanie sytuacji. Niestety takie badania są technicznie zło one. W skrajnych przypadkach mo e wystąpić tendencja do zachowania się przeciwnego ni to. w których WSH nie odgrywają większej roli w modyfikowaniu efektów eksperymentalnych. W świetle przedstawionych dalej rozwa ań na temat grania przez osobę badaną roli „dobrej (współpracującej z badaczem) osoby badanej" widać wyraźnie. e bardzo wa ne jest określenie tych sytuacji. non-experiment). Proponuje się zatem. simulańon). które nie były zdolne do werbalizacji hipotezy badawczej. (2) niby-eksperyment (ang. postexperimental inąuiry). ale tak e na jednoczesne kon103 . aby mo liwe było manipulowanie zmiennymi WSH sytuacji badawczej oraz określenie stopnia ich wpływu na zmienną zale ną (określenie i oddzielenie wariancji zmiennej Y wprowadzonej przez WSH). 411 Trzy procedury kontroli WSH Do badania WSH Ome zaproponował u ycie tzw. mo e wywołać u nich tendencję do zachowania się „przekornego" (osoba badana nie chce skorzystać z mo liwości. Poniewa — podkreślam raz jeszcze — trudno wyobrazić sobie osobę badaną. tzn. zatem trudno tak zaaran ować badanie. która nie przypisywałaby adnego znaczenia manipulacjom eksperymentatora i która nie wyobra ałaby sobie domniemanego celu badania. Ome wysuwa tak e analogię między badaniem farmakologicznym z u yciem placebo a badaniem WSH. w których WSH wyzwalają zachowania badanych zmierzające do osłabienia tych e efektów.

który mo e podwa ać rzetelność jej odpowiedzi. ale ze względów natury psychologicznej. mo e wypaść zadowalająco mimo tego. W efekcie badanie postekspery mentalne. by badanie okazało się rzetelne. e uświadamiała ona sobie cel badania w takim stopniu. której oddziaływaniu były poddane. co wiedzą lub czego się domyślają na temat celu badania. niechęci do ujawniania tego. 4. Takie badanie jest dość trudne do przeprowadzenia i to nie ze względów obiektywnych. deception) podawanych przez badacza. je eli wywiad przeprowadzałaby inna osoba ni prowadzący badanie eksperymentalne psycholog (pod warunkiem. co myślą o procedurze. Oznacza to podwy szenie kosztów badania. Tak e sam wywiad przeprowadzony po zakończonym badaniu mo e zmieniać jego WSH. Ten ostatni wpływ jest ściśle związany z wpływem WSH i dlatego powinno się je badać łącznie. e nie będzie ona postrzegana przez osoby badane jako zwierzchnik eksperymentatora) i je eli sam wywiad miałby charakter rozmowy klinicznej w wersji standaryzowanych informacji. e WSH miały du y udział w wyjaśnianiu zmienności zmiennej Y. badacz będzie zmuszony zrezygnować albo z jej wyników (wyniki nie będą poddawane dalszej obróbce. gdy i osoby badane są w jakiejś mierze zainteresowane w uznaniu badania za rzetelne. jakich doznawali w trakcie eksperymentu. Dlatego te badacze mogą odczuwać podświadomą niechęć do zbyt daleko „idącego w głąb" wywiadu. Ka da grupa osób badanych kończyłaby swój udział w eks104 . Zdaniem Newberry'ego (1973) o wiele skuteczniejszy od wywiadu ustnego jest wywiad pisemny z mo liwością udzielania przez badanego więcej ni dwóch odpowiedzi. aby uniemo liwiały rozpoznanie przez osobę badaną prawdziwego celu badania. Je eli oka e się. albo z dalszego jej udziału w badaniach. która polegałaby na przeprowadzeniu nie jednego wywiadu po zakończeniu całego badania właściwego.2. i mo na by podnieść skuteczność takiego badania posteksperymentalnego. najlepiej z wykorzystaniem wielopunktowych skal szacunkowych. takich jak: wpływ pomiaru początkowego zmiennej Y przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej (tzw. do nadmiernego „drą enia" problemu. Modyfikacja ta jest dość kosztowna i ucią liwa. Badanie post eksperymentalne Badanie posteksperymentalne polega na przeprowadzeniu z osobami badanymi wywiadów na temat tego. Mo e się tak stać. np.2. ile przewiduje się wywiadów. by instrukcje maskujące były na tyle „dobre". pretestu) oraz wpływ instrukcji maskujących (ang. Mo na by te skonstruować kwestionariusz wywiadu według formalnego schematu kwestionariusza dynamicznego zaproponowanego przez Nowakowską (1975). inferencyjnych wpływów na zmienną zale ną. Sądzę. statystycznej). nastawione na określenie stopnia wpływu WSH na zmienną zale ną. np. gdy wymaga wprowadzenia tylu grup badanych. Przeprowadzenie wywiadu z osobami badanymi mo e napotykać na ró ne przeszkody.trolowanie innych. Orne (1969) sugeruje pewną modyfikację badania posteksperymentalnego. w postaci trudności w werbalizowaniu przez badanych odczuć.1. ale serii wywiadów po ka dym wa niejszym etapie procedury badawczej. Badacz chce. poniewa w przeciwnym przypadku mogą być nara one na utratę określonych gratyfikacji za udział w badaniu.

jak wyobra ają sobie.2. e samo badanie posteksperymentalne tak e jest źródłem określonych WSH. Je eli cią e się. e osoby poddane badaniom odgadły ich cel. udzielały iwiedzi na pytania testowe). W ka dym bądź razie problem wcale nie jest łatwy do „rozgryzienia" i na pewno go w pełni me rozwią emy za pomocą jedynie badania posteksperymentalnego. e odgadnięcie właściwego celu badania było tym. coraz bardziej oddalonym od momentu wyjściowego. Niemniej otwarta pozostaje kwestia: jak zbadać zasadność takiego zało enia? Badanie tej samej grupy osób jest niewskazane ze względu na du e obcią enie i fizyczne. a tak e dlatego. To jednak nie mo e jeszcze stanowić podstawy do wydalia sądu. moim zdaniem. w którym będzie przeprowadzane badanie. którą mo na będzie skorygować.184-185). Wszak wnioski z takiego badania mogą okazać się bardzo istotne dla samej procedury eksperymentalnej. e rezultaty te są zbie ne. e w wyniku wielokrotnego pytania tych samych osób badanych o te same informacje mo emy im „wmówić" percepcję określonych WSH. e osoby z grupy A będą rzeczywiście poddane badaniom właściwym. e mimo ró nych wad badanie posteksperymentalne warto przeprowadzać. e zachowywać się powinni prawdziwi badani (osoby te grają rolę „prawdziwych" osób badanych — w sensie biernego interpretacyjnego grania roli. 1991. e są osobami poddanymi badaniom właściwym. Potrzebne tu jednak byłoby jedno. a osoby z grupy B prosi się. co przede wszydeterminowało zachowanie się osób badanych w trakcie eksperymentu. 412. Greenwood. je eli nie po właściwym badaniu. Obie grupy ró ni jedynie to. to ju na pewno po poprzedzającym je badaniu pilota owym. z aparaturą i narzędziami pomiarowymi. gdy reprezentacyjną dla danej populacji próbę rozdzielimy losowo na dwie grupy: A i B. Nie nale y zapominać i o tym. Naj105 . Zało enie to pozwalałoby na traktowanie WSH jako takich samych dla poszczególnych grup badawczych. por. W tym celu zapoznaje się je ze scenariuszem badania. a tym samym zaoszczędzić kosztów. Niby-eksperyment Badanie WSH za pomocą procedury „niby-eksperymentalnej" wymaga dwu równowa nych grup osób badanych wylosowanych z tej samej populacji. z osobami przeprowadzającymi i nadzorującymi przebieg badania itp. Z kolei grupę A poddaje się działaniu procedury eksperymentalnej. a osoby 2 grupy B — nie. Wydaje się.. Najlepiej. i psychiczne (przede wszystkim!). jakie pociągałyby za sobą zmiany właściwego badania. z pomieszczeniem. Badanie posteksperymentalne przeprowadzone w fazie pilota owej badania właściwego przyczyni się te do zwiększenia trafności tego ostatniego. Następnie badacz porównuje rezultaty otrzymane z badania obu grup. mo na przypuszczać. by zachowywały się tak (tzn. które mogą być wskaźnikami WSH właściwego badania. dość istotne zało enie o losowej równowa ności osób badanych nale ących do ró nych grup (zasada randomizacji!). s.perymencie w innym momencie. W ten sposób mo na by śledzić dynamikę zmian WSH w trakcie trwania samego badania. a osoby z grupy B prosi się. Z kolei osoby z grupy A poddane są właściwym liom. aby wyobraziły sobie. Udziela się im tak e tych samych instrukcji co osobom z grupy A.

które pozwoliłyby badaczowi kontrolować wpływy omawianych poprzednio czynników zakłócających trafność uzyskanych w badaniu rezultatów. w jakim stopniu osoby symulujące kopiują zachowanie się rzeczywistych badanych. Naśladowały one zachowanie się „prawdziwych" osób badanych opierając się przy tym tylko na ró nych wskaźnikach. 4. 400). poniewa jest pod wpływem działania manipulacji eksperymentalnej. 1991.2. Z tego. Przykładu zastosowania tej procedury dostarczają badania nad hipnozą oraz nad deprywacją sensoryczną przeprowadzone przez Ome'a i współpracowników (por. 4. Orne. Taki schemat postępowania umo liwia oddzielenie efektu stronniczości badacza od efektu WSH. jak sądzi Orne. e zmienne WSH nie miały istotnego wpływu na zmienną zale ną. Oczywiście osoby te nie są poddane oddziaływaniom jakichkolwiek zmiennych. takiego. 1964). Chodzi tu o kontrolowanie 106 .2.2. Ten drugi badacz nie wie. który nie jest zorientowany w zachowaniu się osób z grupy A. Symulacja eksperymentalna W procedurze symulacji eksperymentalnej zadaniem osób badanych jest symulowanie rzeczywistego zachowania się osób poddanych oddziaływaniom zmiennych eksperymentalnych. a inny przeprowadzał samo badanie (tak jak to sugeruje Barber. 4. Osoby badane-symulujące powinny być poinformowane. e nie stwierdzono ró nic między zachowaniem się osób badanych rzeczywistych i symulujących. Shor. Scheibe. czy te po prostu symuluje zachowanie się faktycznej osoby badanej. 1963. zadziałaniem zmiennej eksperymentalnej na Y.3. s. gdy badanie grupy B będzie prowadzone przez innego badacza. nie wynika jeszcze. Nowe plany eksperymentalne do badania efektów WSH Chciałbym teraz zaproponować kilka nowych planów eksperymentalnych. e osoby badane symulujące trans hipnotyczny potrafiły wprowadzić w błąd nawet bardzo wytrawnych zawodowych hipnotyzerów. Damaser. e w badanej grupie znajdują się osoby. Prawdopodobnie zostały one jednak wywołane. które nie reagują na zmienne eksperymentalne w sposób naturalny. Osoby badane z grupy B mogą być następnie poddane wywiadowi opisanemu w pkt.3.2. jakich dostarczała im sytuacja badawcza. 1969. sugestii hipnotycznej. e osoba przeprowadzająca badanie nie zna ich statusu. Niedoinformowanie badacza ma na celu kontrolowanie czynnika jego stronniczości. Orne. np. jest wskaźnikiem udziału WSH w determinowaniu zachowania się osób badanych. jak on to obserwuje. e zaobserwowane zjawiska psychologiczne wywołane zostały działaniem WSH sytuacji badawczej.lepiej. ale jedynie symulują to reagowanie. Orne. 1959b. Mo na tak e pytać przeprowadzającego badanie. W badaniach nad hipnozą okazało się.2.1. Niemniej jednak dopiero zarejestrowanie ró nic w zachowaniu się osób badanych i osób symulujących mo e nas upewnić. w celu wyeliminowania wpływu czynnika stronniczości badacza. czy osoba badana rzeczywiście zachowuje się tak. by inny badacz planował badanie i analizował jego wyniki. To. Procedura ta wymaga.

Poniewa w psychologii dość często prowadzi się badania na małych grupach. która wystawiono na działanie manipulacji eksperymentalnej. tymczasem klasyczną grupę kontrolną wprowadza się dla sprawdzenia. które pomogą nam w symbolicznym przedstawieniu planów eksperymentalnych. 5. wpływów instrukcji maskujących na zachowanie się osoby badanej w trakcie badania i wpływów efektu pretestu. Jest ona „grupą kontrolną" w innym sensie. gdy wprowadza się ją w celu wykrycia wpływów WSH na zmienną zale ną. Postulat ten spełnia plan (lb). Nale ałoby zatem przeprowadzić badanie WSH wedle układu opracowanego na kanwie planu Solomona (por. czy zmiany zachowania zarejestrowane po zakończeniu badania rzeczywiście wystąpiły tylko w grupie. gdy grupa symulująca nie realizuje celów prawdziwej grupy kontrolnej.. X — symulacja zachowania się w sytuacji badawczej.1). rozdz.). Wprowadźmy następujące oznaczenia. jakie wg wyobra eń danej osoby potwierdza hipotezę badacza. *V ■■■ ' *5p — pomiary początkowe zmiennej zale nej Y. 12. Y 5k — pomiary końcowe zmiennej zale nej Y. czy rzeczywiście grupy A i B nie ró nią się pod względem natę enia zmiennej zale nej... rozdział 12. a nie wystąpiły w grupie. X— symulacja zachowania się w sytuacji badawczej.wpływów WSH sytuacji badawczej. gdy grupy A i B są dostatecznie liczne.Tu Yip . pkt.4 — plan 4. „startują" z tego samego poziomu natę enia zmiennej zale nej. konieczne jest sprawdzenie przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej. którego kontrola jest bardzo wa na (por. pkt. Schemat badania z zastosowaniem procedury symulacyjnej wedle Orne'a wygląda następująco: (la) X-YIIL k-Yy grupa B ( l b) Y\. 4. takiego.Yik gnipa C grupa A gnipa B X .1. Ponadto schematy zaproponowane przez Ome'a nale y uzupełnić o wprowadzenie jeszcze jednej grupy: grupy kontrolnej. zwłaszcza dla badań w zakresie psychologii społecznej (problematyka zmiany postaw).Y2k Yj p . Yu.-X-Ylk A Y^-k-la grupa &™Pa B grupa A W planie (la) nale y przyjąć zało enie..Yu Y5k grupa D grupa E 107 . Łącząc postulat konlolowania efektu pretestu zmiennej zale nej z postulatem dołączenia do układu pip\ kontrolnej. Zało enie to jednak ma sens tylko wówczas. mo emy zaproponować następujący plan eksperymentalny: Yi p -X. jakie wg wyobra eń danej osoby nie potwierdza hipotezy badacza.X . Jednak e w planie tym nie kontroluje się efektu pretestu. I tak: X — zmienna niezale na-główna dla Y (manipulacja eksperymentalna). e grupy A i B są losowo równowa -tzn.. która była odizolowana od wpływów zmiennej niezale nej-głównej na Y. .

je eli wyka e. gdy na pięć grup sprawdzamy tylko trzy). Jednak e przed przystąpieniem do badań nale y wykazać. to wykonanie grupy symulującej „nie yczliwie" powinno być jeszcze gorsze od wykonania grupy kontrolnej. grupy symulujące „ yczliwie" i „nie yczliwie" powinny uzyskiwać podobne wyniki. by hipoteza badacza nie została potwierdzona. i na odwrót. jak grupa kontrolna. gdy WSH nie miały wpływu na rezultaty badania. to wyniki otrzymane od grupy symulującej yczliwie dla badacza powinny być takie same. by potwierdzić nieznaną jej (badacz jej o tym nie informuje) hipotezę badawczą. Jedna opowiadałaby dotychczasowej grupie symulującej. jak wyniki otrzymane od grupy poddanej działaniu manipulacji eksperymentalnej. 1^ < Yik kontrola WSH. Je eli WSH wpływa na rezultaty badania. Druga natomiast miałaby zachowywać się tak. e: Y ik > Y 3p efektu pretestu Y. Je eli faktycznie wykonanie grupy eksperymentalnej jest lepsze od wykonania grupy kontrolnej. (lb) i (2) mo na rozbudować do następującej postaci: 108 . tzn. Analogicznie. W przypadku. e: Stwierdzenie tych równości będzie potwierdzeniem słuszności zało enia o równowa ności grup porównawczych (ściślej: uprawdopodobnieniem tego zało enia. wyniki grupy symulującej „nie yczliwie" dla badacza powinny się diametralnie ró nić od wyników grupy poddanej działaniu postępowania eksperymentalnego. Zatem schematy: (la). Dla bardziej „subtelnych" analiz wpływu WSH na zachowanie się osób badanych w trakcie eksperymentu proponuję zró nicowanie grupy symulującej na dwie podgrupy. starałaby się postępować tak.Badacz mo e uznać. ocena istotności zmiennej X dla Y oraz kontrola yM Y = Ylp Y kontrola czynnika dojrzewania. e kontrolował w danym badaniu efekty WSH i pretestu zmiennej zale nej.

a więc badacz jest zobowiązany do przestrzegania zasady randomizacji (por. wydaje instrukcje i dokonuje niezbędnych pomiarów zmiennej zale nej w wyró nionych grupach osób badanych: eksperymentalnych. 1991a).. które z nich symulują. Nale y jednak pamiętać.. Nierozpoznanie przez osobę badającą osób symulujących w grupie badanych (wszak nie wie ona.= Y u (lb') K a. 4. pkt. Zauwa my jeszcze. albo te wskaźnikiem postawy przyjmowania wszelkich zachowań osoby badanej „za dobrą monetę" je eli tylko w jakimś stopniu „podpadają" one pod wytworzony obraz zachowania się badanych. które zbli ają model badania laboratoryjnego do naturalnych badań terenowych. Osoby symulujące zachowanie się . J. LPO jako zmienna pośrednicząca Przejdźmy teraz do omówienia kolejnej najwa niejszej — moim zdaniem — imiennej pośredniczącej. Stosowanie procedur kontroli efektów WSH w badaniach prowadzonych przez badaczy-psychologów na pewno przyczyni się do poprawienia schematów niejednego badania i to na etapie poprzedzających je badań pilota owych. jest najwa niejszą zmienną „podmiotową" (charakteryzującą na109 . a druga zajmuje się jego stroną techniczną — przeprowadza je. kontrolnych i symulujących. = Yu Y *2k - — Y '» =V *»• Podane plany są planami eksperymentalnymi. Dodatkowe korzyści wynikają z przydzielania funkcji badacza dwóm osobom. LPO. Są one pomocnikami badacza i od ich chęci współpracy z badaczem (Orne bardzo w nią wierzy) zale y ich u yteczność w wykrywaniu WSH sytuacji (procedury) badawczej. Stosowanie procedur quasi-kontrolnych przyczynia się zatem do wypracowania takich procedur badawczych.3. Podwy szy to w efekcie trafność zewnętrzną tych badań i przyczyni się do zwiększenia stopnia ich powtarzalności. to jest LPO.1. e ani przedstawione powy ej procedury quasi-kontrolne. z których jedna planuje przebieg badania i zna jego cel.Do zapisanych wy ej porównań nale y dodatkowo wprowadzić: Hal Y u. = Y K (T) Yu. wywołanego oddziaływaniem manipulacji eksperymentalnej. wyd.3). ani nowe plany eksperymentalne nie wyeliminują nam z badania wpływów WSH. Koncepcja lęku osoby badanej przed oceną wystawianą przez badacza. a które w sposób naturalny reagują na wpływy manipulacji eksperymentalnej) mo e być wskaźnikiem osłabionego krytycyzmu badacza. pozwolą natomiast poddać je efektywnej kontroli. LPO (wg M. 2. 12. tak jak ją określił Rosenberg (1965 — poi.prawdziwych" osób badanych wchodzą w swoistą interakcję z badaczem. Ma to na celu kontrolowanie wpływu stronniczości badacza przeprowadzającego badanie. i status osób symulujących jest inny ni status osób nale ących do grup eksperymentalnych i kontrolnych. Rosenberga) 43. rozdz.

Nawet wówczas. Sam Rosenberg tak opisał wprowadzoną przez siebie nową zmienną (Rosenberg. OIB. gotowość osoby badanej do współpracy z badaczem. jaką osoba badana sama siebie widzi i jaką chciałaby być widziana przez innych) z obrazem zdrowia psychicznego. będzie blokował spontaniczność zachowania się osoby badanej w sytuacji badawczej. e eksperymentator winien być uwra liwiony na wszystkie zachowania. przystosowania społecznego. W tym kontakcie ulega zderzeniu koncepcja własnego . Niepokój — Rosenbergowski LPO — w zale ności od stopnia jego nasilenia. To badacz ocenia. a nie na odwrót. pośredniczącą przy oddziaływaniu na zachowanie się osoby badanej w sytuacji badania psychologicznego takich zmiennych. 1991a. Gdy jednak jest to nieuniknione. jak to jest spostrzegane we wczesnych stadiach kontaktu z eksperymentatorem). e typowy badany ujmuje typowy eksperyment psychologiczny opierając się na wstępnym zało eniu. Obraz ten na ogół odbiega od tego. Przedstawiciele opinii publicznej łącznie ze studentami młodszych lat psychologii zazwyczaj ju wiedzą (pomimo naszych okazjonalnych wysiłków mających na celu wykazanie.stawienia osoby badanej w sytuacji wystawienia jej na potencjalną krytykę innych osób — w szczególności badacza). gdy musi się wystawić na ocenę badacza. kiedy badany jest przekonany o tym. czy te jego braku. Zrodzony w ten sposób brak zaufania do badacza skutecznie mo e przesądzić o niekorzystnym (z metodologicznego punktu widzenia) rozwoju interakcji: „badacz — osoba badana". starać się zredukować poziom LPO u osoby badanej. które świadczą o złym przystosowaniu albo o niedojrzałości. Nale y tedy. zdrowia psychicznego. gdy podejrzenie to jest potwierdzane w pewnym stopniu. e jest na odwrót). e osoby. poziomu intelektualnego. których praca obejmuje umiejętności i zainteresowania psychologiczne posiadają specjalne zdolności wykrywania powy szych właściwości i stanów. Chce ona uniknąć takiej konfrontacji obu obrazów. przypuszczalnie sądzi on. umiejętności funkcjonowania społecznego itp. e psycholog mo e podejmować próbę oceny jego przystosowania emocjonalnego. analizującym poszczególne sfery funkcjonowania osoby badanej. Badacz nawiązując kontakt z osobą badaną musi w swoim postępowaniu wziąć pod uwagę to. 34-35): „Zakłada się. typowy badany będzie prawdopodobnie prze ywał lek przed oceną. Niepokój ten mo e się tak e stać podstawą tendencyjnego postrzegania intencji kierujących badaczem. czy (badany) uzyska ocenę pozytywną ze strony eksperymentatora albo czy przy110 . e spostrzega ona relację zachodzącą między nimi jako relację niesymetryczną. to pojawia się u niej uczucie niepokoju. będzie zazwyczaj potwierdzane lub odrzucane (w zale ności od tego. jak: WSH. zabarwione lękowo zainteresowanie dotyczące tego. co o samej sobie sądzi osoba badana. Gdy jest ono potwierdzane lub te . e nie bada się bezpośrednio jego przystosowania.ja" (dokładniej: to. e mo e zostać on poddany ocenie. a osoba badana jest oceniana. który wyłania się z przeprowadzonego przez badacza badania. s. Występujące w eksperymencie początkowe podejrzenie badanego. Wprowadzony przez Rosenberga konstrukt LPO pozwala na głębsze zrozumienie istoty interakcji: „badacz — osoba badana". za wszelką cenę.. jest to aktywne. zanim przystąpi się do zbierania danych.

Szczególną trudność związaną z tym stanem rzeczy stanowi fakt. dojdą oni niezale nie od siebie do bardzo podobnych hipotez. Z drugiej strony wiemy. który sprzyja fałszywemu potwierdzeniu oczekiwań eksperymentatora". Lecz równie wa ne są ró ne aspekty modelu eksperymentalnego. Wszelkie informacje zagra ające poczuciu własnej wartości takiej osoby stają się I dla niej bardzo dolegliwe. Zmienne osobowościowe będą w pewnym stopniu wiązały się z zakresem działania tego lęku. to znajdzie się ona w sytuacji autentycznego konfliktu. e skuteczność zabiegów wyprowadzających osoby badane z sytuacji badawczej jest dość problematyczna). dojrzałe albo niedojrzałe. zwłaszcza.najmniej nie stworzy podstawy do oceny negatywnej. lecz tu skoncentrujemy się na kłopotliwej sytuacji. e uczestniczenie w badaniach naukowych jest formą wystawiania I się osoby badanej na ocenę. ! Kofta. wyłania się z nich obraz osoby badanej jako takiej. i nie przyjmować informacji sprzecznych z wytworzonym obrazem siebie samego. e pod jakimś względem jest 111 . by okazało się. e osoba badana w ka dej sytuacji chce współpracować z badaczem bez względu na konsekwencje dla jej samopoczucia. rodzaje wykorzystywanych miar. Z jednej strony chciałaby wypełniać rolę dobrej osoby badanej. jaką on jej naznaczył. niestabilnej samoocenie (w sensie: Brzezińska. starają się one. o nieadekwatnej kontroli emocjonalnej (w sensie: Kofta. a tak e same manipulacje eksperymentalne. jak uzyskać ocenę pozytywną albo jak uniknąć oceny negatywnej. jak trudno wywołać zmiany w obrazie siebie samego u osób o pozytywnej i stabilnej samoocenie. jakie niesie ta współpraca. gdy zmianom mają podlegać tzw. w której badacz ma-I nipuluje instrukcjami stresującymi. niekiedy za wszelką cenę. Zakłada się tak e. po I wysłuchaniu przewidzianych dla danego badania instrukcji maskujących i po per-[ cepcji WSH sytuacji badawczej. Innymi słowy. 1979) wy-I stępuje tendencja do unikania sytuacji. Poniewa badani w takiej grupie eksperymentalnej wykazują dostateczne podobieństwo w zakresie percepcyjnego ujęcia sytuacji. ulec niekiedy dość daleko idącym zmianom (tym bardziej. takie jak wyjaśnienia udzielane przez eksperymentatora. w której ró nice zabiegów stosowanych wobec kolejnych grup eksperymentalnych wywołują zró nicowany poziom wzbudzenia i potwierdzenia lęku przed oceną. Je eli prześledzić ró ne artykuły stanowiące raporty z badań psychologicznych. Takie czynniki mogą działać z równą siłą we wszystkich kombinacjach warunków eksperymentalnych. Z kolei podobieństwo to mo e wpływać w systematyczny sposób na reagowanie w eksperymencie w taki sposób. będą oni wysuwali hipotezy na temat tego. e ró ne elementy jej obrazu siebie samej mogą. w których mogłyby one być wystawione na krytykę własnego „ja". osiowe elementy obrazu siebie same-I go. gdy nie umie ona sobie z nimi poradzić. Mało przy tym zwracano uwagi na fakt. 1975). która jest pozytywnie nastawiona do badacza i do roli. i badani w grupach prze ywających wysoki poziom lęku przed oceną będą bardziej podatni na interpretowanie instrukcji i wyjaśnień podawanych przez eksperymentatora oraz stosowanych przez niego miar jako związanych z reakcjami. a z drugiej — nie chce dopuścić do tego. Mówiąc inaczej. Je eli teraz I postawimy taką osobę w sytuacji badania psychologicznego. które mogą być rozpatrywane jako normalne albo patologiczne. Z kolei u osób o chwiejnej.

Je eli natomiast zastąpienie elementów lękotwórczych procedury badawczej elementami lękowo obojętnymi da w efekcie wyniki odmienne od pierwotnie otrzymanych. Z badań przeprowadzonych przez Rosenberga i współpracowników. powinno to być dla badacza sygnałem. e osoby badane zadawałyby m. okazałoby się. które mogą być hipotetycznymi czynnikami wywołującymi u badanych LPO.2. e w danym badaniu u osób badanych nie wystąpił LPO. ale tak e powoduje „nachylenie" wyników zmiennej zale nej bądź w jednym. Posłu ył się nią Rosenberg przy sprawdzaniu trafności hipotez dotyczących dysonansu poznawczego. prawdopodobne jest. Dwie metody badania wpływu LPO na wyniki badania psychologicznego Przedstawię teraz (za: Rosenberg. przynajmniej w tych fazach. bądź w drugim kierunku na kontinuum jej wartości.3. Poznanie czynników tkwiących w sytuacji badawczej i w samym badaczu mo e istotnie obni yć wpływ LPO na rezultaty badania psychologicznego. takie pytania: „Jaki był prawdziwy cel eksperymentu?". „Czy zachowywałem się jak inni normalni ludzie?". 4. które 9 skrócie zreferuję.2. 1991b) dwie metody badania wpływów zmiennej LPO na zmienną zale ną.3. e prowadzi ono do takich samych rezultatów. e raz wywołany u osób badanych LPO będzie w istotny sposób wywierał wpływ na zmienną zale ną i e wpływ ten nie tylko wywołuje wzrost wariancji błędu. in. Tym co determinuje zachowanie się osoby badanej w takiej i podobnych sytuacjach jest właśnie zmienna LPO Gdyby przeprowadzić badanie posteksperymentalne. Chodziło mu głównie o hipotezę głoszącą. Nara a to badacza na formułowanie fikcyjnych wniosków. „Czy badacz nie wykorzysta wyników badań przeciwko mnie?". Przeanalizujmy teraz przykład stanowiący ilustrację zastosowania tej metody. wynika. Osoby badane. Zmiany wprowadzane do scenariusza badania mają na celu wyeliminowanie tych elementów procedury badawczej. „Czy wypadłem zadawalająco?". W tym kontekście niezmiernie wa ne staje się wychwycenie czynników. i w warunkach wysokiej nagrody dochodzi do niniejszych zmian postaw ni w warunkach niskiej 112 . które mogą przyczyniać się do powstawania u osób badanych LPO. „Czy reagowałem inteligentnie?". 4.1. które zostały przez badacza skorygowane. i zmienna LPO w tym badaniu nie była czynnikiem obojętnym z punktu widzenia trafności tego badania. takie jak opisane ni ej. które nurtują podobne problemy będą reagowały w sposób lękowy na zmienne niezale ne wprowadzane przez badacza. ale wedle zmienionego scenariusza. Metoda powtórnego przeprowadzenia badania wg zmienionego scenariusza Metoda polega na powtórnym przeprowadzeniu tego samego badania.gorsza ni to sobie wyobra ała. W efekcie badacz otrzyma fałszywy obraz zale ności między daną zmienną niezale ną-główną dla Y i zmienną zale ną. Je eli po przestrukturowaniu badania oka e się.

Grupa o najni szej nagrodzie (0. 5 dol. sytuacji. a przeprowadzonych przez Cohena (por. które z osób pod wpływem odpowiednich sum pienię nych łatwo godzą się na zmianę własnych poglądów.oagrody. Rosenberg (1991a) otrzymał wyniki. jako nagrody u ywano określonej sumy pieniędzy. e mo e być ona potraktowana przez badacza jako przekupna albo. było sprzeczne z ich postawami wobec policji. 1962). które potwierdziły tę hipotezę. 1 dol. Dlaczego? Rezultaty Cohena mo na wytłumaczyć w kategoriach lęku przed oceną. jakie miały miejsce na kampusie. 10 dol. jak to wynika z badań Cohena. jakimi posłu yły się w trakcie pisania niezgodnego z ich poglądami eseju. Po napisaniu eseju wypełniali ankietę.. w dość dwuznacznej i kłopotliwej. Akcja ta spotkała się z negatywną oceną ze strony studentów. postaw.. przynajmniej dla części z nich. Badacz podzielił studentów na podgrupy. Jego zdaniem dostarczanie osobom badanym w niektórych eksperymentach psychologicznych wysokich nagród dla wywołania argumentów skierowanych przeciwko ich postawom mo e im się wydać dziwne i mogą one uwa ać eksperymentatora za osobę.50 dol. W ten sposób percepowana sytuacja badawcza wytwarzała (czy ostro niej: mogła wytwarzać) u osoby badanej zagro enie. W ten sposób u osoby badanej mo e wytworzyć się dość silny LPO. a grupy o nagrodach najwy szych (5 i 10 dol. a nie jej funkcją malejącą. by badacz mógł się przekonać. która bez jakiejkolwiek obrony postawy przeciwnej wypełniała ankietę dotyczącą słuszności działań policji. Zadaniem badanych było napisanie eseju na temat: „Dlaczego działania policji w New Haven były usprawiedliwione?". odporności na pokusy czy te nieprzekupności.) wykazała stosunkowo największą zmianę postaw w kierunku propolicyjnym. Cohen. zwłaszcza tych w warunkach dysonansu o niskim natę eniu (wysoka nagroda pienię na). To z kolei wy■ wołuje u nich poczucie. Chodziło tu o akcję sił policyjnych po zajściach. która dotyczyła stopnia aprobaty działań policji na terenie uniwersytetu. ocenie. Brehm. gdy inaczej potraktuje mnie on jako przekupne- 113 . e stopień zmian postaw będzie funkcją rosnącą wielkości nagrody pienię nej. Mogli oni przecie postrzegać oferowaną im sumę jako próbę przekupienia za dokonanie zmian swoich poglądów. gdy w pierwszej sytuacji u danej jednostki występuje dysonans o ni szym natę eniu ni w drugiej.) nie ró niły się od grupy kontrolnej. który będzie modyfikował jej zachowanie się. i zasadniczym celem badania jest sprawdzenie jej uczciwości. Zatem „wypracowanie".. Stawiało to badanych. W badaniach. która traktuje je nieszczerze. Jako nagrodę badani otrzymywali: 0. Zresztą przeprowadzając podobne badania. e zaczyna ona podejrzewać.50 dol. e poddane są jakiejś próbie. e całe badanie w rzeczywistości przeprowadzane jest tylko po to. Rosenberg kwestionuje te rezultaty mówiąc. które potwierdzały zasadność jego zarzutów stawianych Cohenowi. Na końcu tego łańcucha domysłów mo e le eć stwierdzenie: „Muszę twardo trzymać się swoich wcześniej wyra onych poglądów. Na koniec osoby badane miały podać argumenty. ale z wyeliminowaniem z procedury badawczej elementów wzbudzających lęk przed oceną. Badania przeprowadzono na grupie studentów Uniwersytetu w Yale. Niewspółmiernie wysoka — zdaniem osoby badanej — nagroda powoduje. jakie mieli napisać badani. Otrzymane rezultaty potwierdziły oczekiwania Cohena.

e osoby niedojrzałe i psychicznie niezdrowe wykazywały tendencje do udzielania odpowiedzi typu „nielubienie". e mamy do czynienia z klasycznym problemem stosowania instrukcji maskujących drugiego rodzaju (dla zamaskowania instrukcji pierwszego rodzaju). response-set).2. Badani mieli oceniać stopień. czy te wnioski mo na odnieść tak e do fotografii. Metoda manipulowania pobudzeniem emocjonalnym Kolej teraz na przedstawienie drugiej metody. które dostarczyły odczytanych im wniosków. W ten sposób negatywne emocje wyzwolone przez badacza oferującego „łapówkę" kosztem domniemanej autonomii osoby badanej nie wpływałyby na jej odpowiedzi w ankiecie stosowanej przez drugiego badacza. Czytelnikowi polecam zapoznanie się z wnikliwą krytyką eksperymentu Rosenberga i jego interpretacji hipotezy dysonansu poznawczego przeprowadzoną przez Nuttina (1982). Oczywiście. Dwóm grupom osób badanych zaproponowano udział w badaniu percepcji społecznej. Teraz badaczowi chodzi o sprawdzenie. w jakim „lubią".2. a szczególnie z dojrzałością psychiczną osoby oceniającej fotografie. przedstawione im na fotografiach osoby. Drugą grupę poinformowano. 114 . w której badacz wywołuje dysonans. Coopera i Jonesa (1967). Aby wyeliminować z badania Cohena LPO nale ałoby — jak sugeruje Rosenberg — podzielić badanie na dwie fazy: pierwszą.go!". Ocena ta zostanie przeprowadzona później poprzez porównanie uzyskanych szacunków z ocenami zebranymi od osób o określonych cechach osobowości. e nie ma związku pomiędzy jednym a drugim badaniem. obojętną. w której badacz dokonuje pomiaru postaw. Wcześniej jednak — jak dalej informowano osoby badane — niezbędne jest wystandaryzowanie fotografii w celu określenia stopnia. e reakcje „lubienia-nielubienia" są skorelowane z osobowością. e poprzednie badania. Zostały one tak e potwierdzone przez Lindera. i drugą. a mianowicie tego. jak sugerowano. w jakim wyzwalają one reakcje „lubienia-nielubienia". Badanie zostało poprzedzone informacją. prowadzone były w takiej postaci. Mo emy snuć obawy. Obie grupy zostały dodatkowo poinformowane. W ka dym razie badania przeprowadzone przez Rosenberga nad dysonansem poznawczym z wy ej omówionymi modyfikacjami okazały się zgodne z jego oczekiwaniami1. w całkowicie innym badaniu — jak to sugeruje się osobom badanym. e osoby dojrzałe i zdrowe psychicznie udzielały raczej odpowiedzi typu „lubienie". Jest to metoda manipulowania pobudzeniem emocjonalnym i dostarczania odpowiednich wskazówek zachowania się. W rezultacie odpowiedzi osoby badanej w ankiecie do badania zmian postaw będą obcią one efektem nastawienia odpowiedzi (ang. 4. Badanie powinno być realizowane przez dwóch badaczy pozornie nie mających ze sobą nic wspólnego. standaryzacja fotografii wolna będzie od oceny osobowościowej badanych. czy rzeczywiście wszystkie osoby badane dadzą się przekonać.3. obcią oną LPO. e ka dorazowo osoba badana ustosunkowywała się do innej „ ywej" osoby. bądź „nie lubią". Pierwszej grupie powiedziano następnie. Rosenberg zdaje się jednak nie dostrzegać jednego. Zacznijmy od opisu eksperymentu.

a grupą zorientowaną na jiielubienie". s. Rezultaty przedstawiam ni ej: Je eli przyjrzymy się tym rezultatom zobaczymy. Trzecią grupą badawczą. Marlowea-Crowna. Do porównań międzygrupowych zastosowano test f/-Manna-Whitneya. e takie instrukcje musiały wywołać uczucie zagro enia przypisania domniemanej cechy osobowości i to w nieprzyjemnych dla badanych kategoriach braku dojrzałości i zdrowia psychicznego. Dla 12 fotografii mę czyzn (ka da szacowana na skali 21-punktowej: od -10 do +10) obliczono sumę punktów uzyskanych od ka dej osoby badanej oraz średnie arytmetyczne (oddzielnie dla kobiet I i mę czyzn). neutralny komunikat -— bez celowego wprowadzania zmiennych: LPO i WSH. Wszystkie osoby zostały dodatkowo przebadane za pomocą Skali Aprobaty Społecznej (Social Desirability Scalę. Uzyskane wyniki tak skomentował sam Rosenberg (1991b. 77): „Gdy badanych mę czyzn podzielimy na górną i dolną połówkę rozkładu ocen stwierdzimy. Na podstawie wyników uzyskanych przez mę czyzn w tej skali próbowano wyjaśnić brak istotnych ró nic między grupą kontrolną.Rzecz jasna. e są one zgodne z przewidywaniami Rosenberga. Rezultaty okazały się bardzo interesujące. Natomiast u badanych z niską potrzebą aprobaty społecznej trend ten jest odwrócony i osiąga istotność (p<0. SD). Gdyby ta ostatnia grupa wykazywała trend słabszy od trendu w grupie pierwszej. co pokazały poprzednio przeprowadzone badania) wprowadzano do eksperymentu zmienne WSH. Z kolei przez dostarczanie ró nych wskaźników (informacje o tym. jakie wywołują u większości osób badanych eksperymenty psychologiczne. Otrzymała ona tylko krótki. albo te . Gdyby nie stwierdzono ró nic w odpowiedziach tych grup. e występuje trend w przewidywanym kierunku u badanych z wysoką potrzebą aprobaty społecznej między grupą kontrolną i grupą. świadczyłoby to. Są to dość typowe odczucia. p wynik ogólny potwierdziłby przewidywaną zale ność na akceptowalnym pozio115 . e zmienna ta nie miała wpływu na zachowanie się osób badanych | w sytuacji eksperymentu psychologicznego. była grupa kontrolna.10) w kierunku sprzecznym z hipotezą. której sugerowano nielubienie. e albo nie udało się wywołać efektu oddziaływania na zmienną zale ną zmiennej LPO. o której tu jeszcze nie było mowy.

3. Brzeziński. 400) wpro wadził rozró nienie między „badaczem". Cechą charakterystyczną drugiej metody wywoływania lęku przed oceną i pokazanego tu eksperymentu jest to. je eli funkcję osoby przekazującej instrukcje zawierające potencjalne źródło LPO i przez to skupiającej na sobie zainteresowanie osoby badanej. e rzeczywiście uzyskane rezultaty zostały spowodowane wywołanym eksperymentalnie lękiem przed oceną. od czego. kończąc omawianie tej zmiennej. e osoby dojrzałe i psychicznie zdrowe są mniej efektywne i odczuwają mniej przyjemności z wykonywania tego typu zadań ni osoby niedojrzałe i psychicznie niezdrowe. W rzeczywistych badaniach mamy raczej do czynienia z bardziej zawoalowanymi instrukcjami. który przeprowadza badanie i zbiera wyniki. w której u osób badanych wystąpiłyby elementy zagro enia pozytywnego obrazu samego siebie. e instrukcje „lękotwórcze" podawane są bardzo wyraźnie. s. 4. a inne mniej lub wcale? Z badań nad tą zmienną mo na wysnuć następujące wnioski (por. a w grupie mę czyzn o niskim wyniku SD +13. w bardzo bezpośredni sposób.77. w innych badaniach Rosenberga osoby badane miały wykonywać długie i nudne zadanie polegające na dodawaniu kolumny cyfr. a zachowanie to spostrze116 . Na przykład. Kowalik. którzy potrzebowali mniej aprobaty społecznej od innych (i mo emy zało yć — równie od eksperymentatora) nie wykazywali chęci reagowania przeciwko swej naturze i uzyskiwania od eksperymentatora oceny normalności poprzez przedstawianie siebie jako bardziej nielubiących osób obcych ani eli uczyniliby to skądinąd". najlepiej uczynić to przez wprowadzenie instrukcji. czy te organizowania go specjalnie dla ustalenia efektów LPO. e dojrzali i psychicznie zdrowi ludzie wykonują tego typu zadania z przyjemnością i są bardziej efektywni ni osoby niedojrzałe. Przypominam. Czynniki wyzwalające u osób badanych LPO Zapytajmy jeszcze.mie istotności statystycznej. je eli chcemy wywołać u osób badanych LPO. który planuje i organizuje badanie i „eksperymentatorem". Ogólnie rzecz biorąc. na wyniki badania psychologicz nego. Średnia punktów na kontinuum „lubienia-nielubienia" uzyskana przez mę czyzn o wysokim SD wynosiła +34. e jedne osoby badane są bardziej lękowo nastawione wobec badania i samego badacza.72 (ró nica istotna statystycznie na a < 0. Z kolei drugą grupę poinformował. oddzielimy od funkcji osoby rejestrującej pomiary. 1993a.3. 286-287): (1) mo na zmniejszyć oddziaływanie LPO. W instrukcji mającej wywołać LPO badacz poinformował jedną grupę osób badanych. od jakich czynników zale y to. (2) jeśli instrukcje badacza sugerują osobom badanym. Trzecia grupa — kontrolna — otrzymała neutralną instrukcję. Posteksperymentalne badanie wykazało. i podjęcie przez nie danego zachowania pociągnie za sobą pozytywną ocenę. s. a osoby badane reagują lckowo raczej na jakieś pozawerbalne komunikaty. Tyle jeśli chodzi o prezentację tej metody. Ciekawe zatem byłoby opracowanie zestawu takich „subtelnych" metod wywoływania i badania rzeczywistego LPO. e Barber (1991. Tak więc to właśnie ci badani. bez potrzeby powtarzania badania.03).

1995) będą raczej akceptowały wzorzec zachowania propagowany w instrukcji.4. Drwal. który kontroluje jej dostęp do jakiegoś celu.gane jest jako sprzeczne z przyjętymi normami społecznymi. e jest ona „normalna". to ułatwi jej w ten sposób takie kształtowanie zachowania. tzn. (8) wysoki poziom LPO u osób badanych sprzyja wystąpieniu OIB. Marlow..). aby zachowywała się zgodnie z instrukcją — zwłaszcza wtedy. e mo e to zaszkodzić jej reputacji (por. Badany nastawiony na odbiór wszelkich informacji. Dochodzić mo e tak e do interakcji zmiennych: LPO i OIB. czy rzeczywiście tak jest. aby mogła ona uzyskać pozytywną ocenę badacza. które — zgodnie z sugestią zawartą w instrukcji — ma jej dostarczyć pozytywnych ocen. Badania tego typu przeprowadzone przez Rosenberga pokazały. w jaki będzie ona postrzegała jego preferencje i aspiracje co do wyniku badania. (6) w przypadku. czy badacz będzie ją oceniał jako „normalną" bądź . pkt. a wyeli minowanie LPO blokuje wystąpienie OIB. (3) je eli badacz umo liwi osobie badanej ciągły dostęp do informacji zwrotnych o Jakości" jej funkcjonowania w sytuacji badawczej. zainteresowanie osoby badanej tym. łatwiej skłoni osobę badaną. a osoby badane o niskim poziomie zmiennej aprobaty społecznej będą skłonne odrzucać ten wzorzec i postępować w zgodzie z normami.nienormalną" mo e wywierać wpływ na sposób. kto sprawuje nad nią władzę (np. 1964. które mogą okazać się przydatne dla oceny stopnia zagro enia własnego . gotowość osoby badanej do współpracy z badaczem jest wtórna w stosunku do poszukiwania potwierdzenia u badacza tego. to nale y spodziewać się. (4) im mniejszy wysiłek musi wło yć osoba badana w zachowanie. Badanie takie musi obejmować co najmniej dwie grupy: jedną z eksperymentalnie wywołanym silnym LPO i drugą z eksperymentalnie wywołanym słabym LPO. badacz-klinicysta i osoba badana-pacjent czy badacz-profesor uniwer sytetu i osoba badana-student zdający u niego egzamin). a jednocześnie „wścibskie". nale y powtórzyć typowy eksperyment Rosenthala zgodnie z wymaganiem pierwszej metody wywoływania LPO. je eli uzna. tym bardziej będzie ona skłonna owe zachowania podejmować. e LPO pośredniczy w występowaniu efektów OIB. będzie jednocześnie wyłapywał znacznie więcej informacji (w postaci niewerbalnych komunikatów badacza) mówiących o preferencjach badacza co do rezultatów badania. e osoby badane o wysokim poziomie zmiennej aprobaty społecznej (w sensie: Crowne. W celu sprawdzenia. 117 . ja" w danym badaniu. gdy w celu uzyskania pozytywnej oceny ze strony badacza osoba badana musi postępować w sposób dotychczas nie praktykowany albo nie zgodny z przyjętymi normami. osoba badana nie będzie współpracowała z badaczem. (9) LPO jest silniejszym ni WSH regulatorem zachowania osoby badanej. (7) badacze (zwłaszcza psychologowie!) postrzegani przez osoby badane jako osoby surowe i nie ujawniające swoich zamiarów. 4. gdy nie będzie ona postrzegała innych źródeł LPO. gą wywołać u badanych zachowania oporne. owo postępowanie ułatwi bardzo jasno dla osoby badanej sformułowana instrukcja. mo. (5) badacz postrzegany przez osobę badaną jako ktoś.

decyduje o chęci (lub jej braku) współpracy z badaczem. w sytuacji. Orne twierdzi. ale nie dla badacza. czy te chęć chronienia obrazu siebie samego. Spontaniczna współpraca nie występuje. Tak np. To.ja"). dojrzałą emocjonalnie itp. e 118 .4. e rozpoznała) hipotezę badacza. Badaniom indywidualnym poddano 40 studentów wstępnego kursu psycholo gii (sic!). by pokazać się badaczowi w jak najlepszym świetle (ochrona własnego . nie będzie przejawiała tendencji do współpracy z nim je eli uzna. Jaka tendencja zatem w sytuacji konfliktowej przewa y: chęć współpracy z badaczem. (c) warunki zmniejszonej efektywności. Próbowali oni wyjaśnić tendencje. Posłu ono się instrukcją maskującą. ale w obsesyjno-kompulsywnym kon tekście osobowościowym (decreased-output — obsessive-compulsive) — współpra ca osoby badanej z badaczem była korzystna dla badacza. by badacz postrzegał ją jako inteligentną.ja". Znaczy to. e badani starają się głównie jak najlepiej „wypaść" w danym badaniu. gdy osoba badana rozpozna (albo jej się wydaje. (d) warunki kontrolne — nie sugerowały osobie badanej adnej formy pracy. jakimi kierują się osoby badane w eksperymentach psychologicznych. Czy osoba badana nastawiona jest na współpracę z badaczem? Sytuacja eksperymentu psychologicznego mo e być dla osoby badanej sytuacją konfliktową. Aronson i Van Hoose (1970). ale nie dla osoby badanej i odwrotnie: brak współpracy był korzystny dla osoby badanej. By sprawdzić tę hipotezę wspomniani wy ej autorzy opracowali następującą procedurę badawczą. i mo e to zaszkodzić jej „reputacji".4. Ciekawą hipotezę na ten temat sformułowali Sigalł. która informowała osoby badane. gdy z jednej strony jako dobra osoba badana chce ona współpracować z badaczem i zale y jej na tym. Stworzyli cztery rodzaje warunków eksperymentalnych: (a) warunki zwiększonej efektywności (increased outpui) — współpraca osoby badanej z badaczem przynosiła obu stronom korzyści. e jej zainteresowanie współpracą z badaczem jest wtórne w stosunku do jej zainteresowania tym. zwłaszcza z zakresu psychologii społecznej i zagadnień stresu psychologicznego te dwie tendencje osoby badanej nie mogą iść ze sobą w parze. a z drugiej strony zale y jej na tym. chęć pokazania się w badaczowi korzystnym świetle? Wyniki przeprowadzonych badań nie dostarczają jednoznacznych odpowiedzi. (b) warunki zmniejszonej efektywności (decreased output) — tu tak e współ praca była korzystna dla obu stron. W wielu eksperymentach. e osoba badana stara się przede wszystkim pokazać się (i rzeczywiście tak postępować) badaczowi jako chętnie i rzetelnie z nim współpracująca. Ich zdaniem. Z kolei Riecken (1962) uwa a. e zale y im na jak najlepszej ocenie własnego . jak osoba badana oceni siebie na dymensji zdolności. błyskotliwą. Zapoznam z nią teraz Czytelnika. by wysiłek wło ony przez niego w zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu nie poszedł na marne.

badania, w których biorą udział mają na celu rozwiązanie pewnych problemów z zakresu psychologii przemysłowej. Wedle instrukcji osoby badane miały przez 7 minut przepisywać z ksią ki telefonicznej numery telefonów na arkusze czystego (nie poliniowanego) papieru. Po rozdaniu arkuszy badacz opuścił pomieszczenie i wrócił po upływie 7 minut. Było to, jak wcześniej poinformowano, zadanie próbne. Osoby badane zostały tak e poinformowane, e zadanie, które wykonują nie jest ciekawe, ale wybrano je dlatego, e powiązane jest z kilkoma typami zadań przemysłowych, i e jego wykonanie jest niezale ne od inteligencji i zdolności. Do tego momentu osoby badane otrzymywały niewiele informacji, nie były jeszcze przydzielone do grup ró niących się warunkami eksperymentalnymi (zabezpieczenie przed wpływem na ich zachowanie ewentualnej stronniczości badacza), a nie poliniowany papier miał uniemo liwić dokonanie szybkiej oceny własnej efektywności. Po zebraniu wypełnionych arkuszy badacz obliczył dla ka dej osoby badanej jej rezultat (liczbę przepisanych numerów) i wszystkie osoby rozdzielił losowo do czterech grup (randomizacja!). Do ka dego wyniku osoby badanej z grupy (a) dodał 20 pkt.; od ka dego wyniku osoby z grupy (b) odjął 20 pkt.; tak samo postąpił z wynikami grupy (c); wyniki grupy kontrolnej pozostawił bez zmian. Po wykonaniu tych operacji (w tajemnicy przed osobami badanymi) badacz dał ka dej osobie poliniowane arkusze papieru z wypisanymi obok ka dej linii kolejnymi numerami, by ułatwić jej zorientowanie się w tempie własnej pracy. Osoby badane z grupy (a) informował, e opracował teorię mówiącą o zale ności między natę eniem oświetlenia w pomieszczeniu a wydajnością pracy. Następnie wskazywał, e włączona jest tylko połowa oświetlenia, i e w takich warunkach oświetleniowych spodziewa się on, i w czasie 7 min badany mo e przepisać X numerów (tu podawał badanemu jego wynik uzyskany w zadaniu próbnym, powiększony o 20). Poinformował tak e osoby badane, e mogą kontrolować na zegarku, czas własnej pracy i wyszedł z pokoju, by wrócić po 7 min i zabrać arkusze. Grupa (b) otrzymała podobne instrukcje, ale wynik ka dej osoby był pomniejszony o 20 pkt. W grupie (c) badacz podał instrukcję mówiącą, e interesuje go typ osobowości obsesyjno-kompulsywnej i e ludzie o tym typie osobowości są nadmiernie drobiaz-; gowi (koncentrują się na drobiazgach). Następnie informował, e uwa a i zadanie, które badani mają wykonywać jest wskaźnikiem zachowań obsesyjno-kompulsywnych. gdy ludzie, którzy zmuszają się do pośpiechu przy wykonywaniu właśnie takich zadań, są obsesyjno-kompulsywni. Grupa kontrolna była proszona o wykonanie zadania bez dodatkowych informacji i fałszowania wyniku „wyjściowego". Z ka dą osobą badaną badacz przeprowadził rozmowę posteksperymentalną mającą oa celu wyprowadzenie jej z warunków eksperymentalnych (było to wa ne zwłaszcza dla warunków (c)). Usiłowano tak e dowiedzieć się, czy osoba badana domyśliła się prawdziwej hipotezy badacza. Okazało się, e nikogo takiego nie było. Badacz oczekiwał, e w warunkach (a) nastąpi wzrost efektywności osób badanych (wysoki wynik będzie zaspokajał potrzebę osiągnięć, a zatem współpraca osoby badanej z badaczem będzie korzystna dla obu stron). Spodziewał się, e w warunkach (b) nastąpi spadek efektywności, ale osoby badane mogły zechcieć pobzać. e są lepsze ni badacz sobie to wyobra a, zatem współpraca z nim nie 119

pozwalała im na osiągnięcie własnych celów, a z kolei osiągnięcie ich przekreślało tę współpracę. Natomiast w warunkach (c) nale ało spodziewać się, e osoby badane zmniejszą swą efektywność, gdy nie zechcą być oceniane jako „obsesyjno-kompulsywne". Rezultaty były następujące: warunk (a): przeciętna zmiana +5,7 warunk (b): przeciętna zmiana +6,2 i warunk (c): przeciętna zmiana -8,0 i warunk (d): przeciętna zmiana + 1,9 i Test f-ANOVA = 6,28; df= 3 i 36; a = 0,005. Test dla par ró nic Duncana pokazał istotność ró nic (a < 0,01) dla wszystkich par z wyjątkiem pary (a-b). Wykazano więc, e osoby badane w badaniu psychologicznym kierują się przede wszystkim własnymi celami, a dopiero później, i to pod warunkiem, e nie jest to sprzeczne z oceną własnych mo liwości intelektualnych i własnej osobowości, kierują się celami badacza. Wyniki badań Sigalla, Aronsona i Van Hoosego zgodne są z przedstawioną wy ej koncepcją Rosenberga, mówiącą, e jednym z wa niejszych czynników motywujących zachowanie się badanych w eksperymencie jest LPO.

4.5. Oczekiwania interpersonalne osoby badanej formułowane pod adresem badacza, OIOB
OIOB stanowią swoiste odwrócenie OIB. Tak, bowiem, jak badacz modeluje „odpowiadające" mu zachowania osoby badanej (wg wzorca efektu Galatei czy efektu Golema), tak i osoba badana mo e — zwrotnie — kształtować zachowania badacza. Pokazały to wyraźnie badania przeprowadzone w sytuacji szkolnej (por. Jamieson i in., 1987 — badali oni student expectancy effect). Osoba badana (podobnie jak uczeń) kierując się uprzednimi doświadczeniami badawczymi (dotyczy to zwłaszcza studentów pierwszych lat studiów psychologicznych często występujących w roli „królików doświadczalnych" biorących udział w badaniach empirycznych prowadzonych przez ich starszych kolegów przygotowujących prace magisterskie czy, co gorsza, w badaniach prowadzonych przez asystentów i doktorantów) wyniesionymi z kontaktów z tymi samymi lub z innymi psychologami, informacjami, które posiada o instytucji, dla której pracuje psycholog, pewnymi obiegowymi sądami na temat badań psychologicznych, dokonuje konfrontacji tych „przedbadawczych" informacji z trafnie —jak jej się wydaje — rozpoznanymi informacjami dotyczącymi celu badania oraz sformułowanej przez psychologa hipotezy badawczej. Status motywacyjny osoby badanej w połączeniu z samooceną (abstrahując od jej adekwatności) tych elementów ,ja", które jej zdaniem oceniane są przez psychologa w trakcie badania empirycznego oraz dokonana przez nią ocena konsekwencji, jakie mogą z tego wynikać dla jej „osobistych interesów", wyzwala (względnie nie) LPO. Owe zabarwione lękowo (zmienione) in120

fonr formacje oraz obraz kompetencji i „ yczliwości" psychologa (zwłaszcza jego!) są podstawą formułowania pod jego adresem oczekiwań, których intencją jest przekonanie go do własnej, prywatnej wersji hipotezy badawczej. Jej obronny charakter będzie tym większy, im bardziej udział osoby badanej w badaniach będzie miał charakter przymusowy, im bardziej psycholog będzie postrzegany jako źródło ró norodnych zagro eń, a wyzwolony LPO będzie blokował tendencję do grania roli „dobrej" (w sensie Orne'a) osoby badanej. Inaczej na OIOB będzie reagował badacz o wysokiej (adekwatnej) samoocenie pod względem kompetencji zawodowych, a inaczej badacz, który ocenia swoje profesjonalne mo liwości bardzo nisko i w trakcie badania czuje się niepewnie. Lek przez oceną, którą mu wystawia osoba badana (a ocena ta dotyczy jego kompetencji zawodowych) czyni go osobą podatną na OIOB. I znowu, redukcja tego lęku osłabi wielkość efektu OIOB.

5. Powiązania między zmiennymi kontekstu psychologicznego badania psychologicznego
Pisząc w niniejszym rozdziale o izolowanym wpływie czynników związanym z ladaczem i osobą badaną na wyniki badania psychologicznego, dokonałem pewneo uproszczenia bardziej zło onej, bo interakcyjnej rzeczywistości badawczej. Potapiłem tak dla większego uwypuklenia swoistości wpływów owych czynników — związanych z badaczem i z osobą badaną. Rozpatrywanie zatem oddzielnie loszczególnych wpływów jest pewnym zabiegiem upraszczającym (o statusie zat enia idealizującego). Tak naprawdę, to owe wpływy zazębiają się. Zresztą owe zazębienia były kilkakrotnie ukazywane. Rysunek 4.1 przedstawia schematyczny obraz — nadal uproszczony — połązeń zachodzących między najwa niejszymi zmiennymi psychologicznymi oddającymi istotę interakcji „badacz-osoba badana 11 . Wprowadzono na nim oznaczenia terowe: A,, A 2 , B x , B 2 , B 3 (zmienne charakteryzujące: badacza i osobę badaną); i].a 2 . b h b 2 , b$ (wpływ zmiennych z bloków: A i B); c, d (sprzę enia zwrotne). Zacznijmy analizę rys. 4.1 od przedstawienia tych zmiennych, które są swoiłtym „wkładem" badacza w interakcję. Są to: (1) zmienne osobowościowe — składające się na charakterystykę psychologi czną badacza (np. autorytaryzm, neurotyzm, otwartość umysłu) — blok A x \ (2) zmienne charakteryzujące funkcjonowanie zawodowe badacza — jego rompetencje zawodowe i doświadczenie w wykonywaniu zawodu, percepcja celu adania (np. realizacja badania na czyjeś zlecenie) — blok A 2 , Głównymi kanałami przekazu informacji, które modyfikują wpływ zmiennych [ndmiotowych (związanych z osobą badaną i badaczem) na zachowanie się badaBa i osoby badanej w sytuacji badawczej są: (a) OIB, które w taki sposób kształtują jego zachowania w sytuacji badawczej 121

Rys. 4.1. Interakcja „badacz-osoba badana"

(por. Duncan i in., 1969), e osoba badana mo e „odczytywać" treść hipotezy badawczej na podstawie li tylko takich wskaźników paralingwistycznych odczytywanych osobom badanym instrukcji, jak: tempo, rytm, intonacja, wysokość głosu itp., które ró nicowały osoby czytające instrukcje i znające/nie znające treści hipotez; (b) OIOB, które w pewnym stopniu współkształtują zachowanie badawcze psychologa i zwrotnie dostosowują zachowanie osoby badanej do OIB badacza-psy-I chologa (sprzę enie zwrotne c). Zmienną, która — jak ju wiemy z lektury pkt. 4.1 —stanowi swoisty pomost , między badaczem znającym treść hipotezy i chcącym ją potwierdzić a osobą ba-I daną. która musi się w określony sposób zachować w sytuacji badawczej, są OIB. I Zanim jednak dojdzie do ukształtowania się oczekiwań adresowanych do danej i osoby badanej (badacz postrzega ją jako taką, która jest „w stanie" potwierdzić I jego oczekiwania i przyczynić się do potwierdzenia hipotezy, lub jako taką, która I będzie raczej „nośnikiem" wyników falsyfikujących hipotezę), badacz wytwarza pierwsze, wstępne oczekiwania jej dotyczące, korzystając z ró nych dostępnych mu źródeł informacji o niej. Dlatego te , tak wa na jest całkowita anonimowość badań. I Wstępne OIB, ju po przyjęciu przez nie skrystalizowanej postaci, kształtują zachowania psychologa w sytuacji badawczej. Pośredniczącą rolę odgrywają cztery, I wyszczególnione przez Rosenthala, czynniki pośredniczące 1°: sprzę enie zwrotne, klimat emocjonalny, wkład i wydajność. To, jak zachowa się osoba badana, zale y od trzech grup zmiennych, (oznaczonych na rys. 4.1 literami: Bu B2, B3) stanowiących jej osobisty „wkład": (1) zmienne osobowościowe (np. poczucie własnej wartości, stabilność obrazu siebie samego, postrzeganie kontroli nad własnym zachowaniem się); (2) doświadczenie badawcze (np. studenci psychologii dość często goszczą w I laboratoriach psychologicznych i są obeznani z typowymi procedurami badawczymi I i pomiarowymi; to zaś sprawia, e nie reagują oni tak spontanicznie jak inne osoby i w konsekwencji badacz mo e mieć kłopoty z uogólnianiem uzyskanych wyników I na inne populacje); (3) obraz instytucji zatrudniającej badacza (reprezentowanej przez niego; dla I osoby badanej, np. ołnierza, nie jest obojętne czy badanie prowadzone jest przez I psychologa zatrudnionego w wojsku, czy dla placówki badawczej, np. uniwersyHfickiej). „Decydujący" wpływ na zachowanie badawcze osoby badanej mają trzy, I szczegółowo wy ej omówione czynniki pośredniczące II0: SM, WSH, które „dzia-I łaja" poprzez trzeci czynnik — LPO. Zachowanie się osoby badanej w sytuacji dawczej będzie zwrotnie (sprzę enie d) współkształtowało wstępne OIB. 123

6. Podsumowanie
Nieuwzględnianie przez badacza (a zwłaszcza przez psychologa!) psychologicznego charakteru badania naukowego w psychologii, tego, e osoba badana wchodzi z nim w interakcję (czy badacz tego chce, czy nie) i e mo e to mieć (i najczęściej ma!) wpływ na końcowy wynik tego badania, prowadzi do groźnych konsekwencji metodologicznych (pomijam tu konsekwencje etyczne). Sprowadzają się one do kreowania przez badacza artefaktów. Niestety zbyt wielu jeszcze badaczy-psychologów lekcewa y te zagro enia i nie poddaje efektywnej kontroli zmiennych kontekstu psychologicznego i społecznego (zwłaszcza tych opisanych w niniejszym rozdziale). Skutki są niestety „zabójcze" dla badań psychologicznych czy pedagogicznych. Wielu z nich nie udaje się powtórzyć innym badaczom, którzy postępując ściśle wedle wskazówek zawartych w oryginalnym raporcie badawczym uzyskują wyniki odbiegające (niekiedy znacząco) od wyników opisanych przez autora badań oryginalnych. Jak jednak wiemy, powtarzalność badań jest jednym z kryteriów ich intersubiektywnej kontrolowalności. Śmiem twierdzić, e operatywna wiedza badacza na temat zmiennych kontekstu psychologicznego badania psychologicznego jest jednym z najwa niejszych elementów kompetencji badawczych psychologa. Literatura przedmiotu bardzo bogata w języku angielskim, jest, niestety, dość uboga jeśli chodzi o język polski. Pozycją „numer 1", zalecaną Czytelnikowi, jest zbiór tłumaczeń podstawowych prac takich autorów, jak Rosenthal, Rosenberg, Barber, Orne i inni: Brzeziński J., Siuta J. (red.) Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Wybór tekstów. Z innych opracowań polecam oryginalną pracę badawczą odnoszącą się do zjawiska oczekiwań interpersonalnych nauczyciela w klasie szkolnej: Seul S. Oczekiwania nauczyciela a wyniki nauczania. Oczekiwań interpersonalnych nauczyciela dotyczy te praca: Gilly M. Nauczyciel-uczeń. Role instytucjonalne a reprezentacje. Rozbudowany model powstawania i wpływu OIB na zachowanie się osób badanych w sytuacji badania psychologicznego znajdzie Czytelnik w: Brzeziński J., Kowalik S. Modelujący wyniki badania psychologicznego (diagnostycznego) wpływ osoby badanej (pacjenta) i badacza (klinicysty). Ponadto polecam: Ome M. T. Komunikowanie się w sytuacji eksperymentalnej: dlaczego jest ono istotne, jak jest oceniane i jakie ma znaczenie dla trafności ekologicznej.

Rozdział 5. Etyczne problemy psychologii (I) — między kodeksem etycznym a laboratorium
1. Wprowadzenie
Czy psychologowie potrzebują odrębnego kodeksu etycznego, który regulowałby ich działalność zawodową? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest wcale oczywista. Z jednej bowiem strony mo na powiedzieć, e wystarczy nie naruszać norm ogólnoludzkiego postępowania, respektować powszechnie akceptowane wartości, takie jak: wolność, podmiotowość, autonomia, lub te kierować się tym, co dyktuje własne sumienie i wówczas odpowiedź na to pytanie będzie przecząca. Osoby, które miałyby wątpliwości co do tych aprobowanych przez społeczeństwo Dorm i wartości, zawsze mogą zajrzeć do ogólnie dostępnej Deklaracji Praw Cztowka ONZ. Có bowiem będzie „bardziej etycznego" w sformułowaniach kodeksu etycznego psychologa od ogólnych sformułowań etycznych? Z drugiej zaś strony, swoistość roli, jaką przypada pełnić psychologowi, a której zasadniczą treścią jest interakcja interpersonalna, zmusza go zapewne do zwrócenia większej (świadomej) uwagi nie tylko na profesjonalizm, ale te na subtelność relacji międzyosobowych, w które uwikłany jest w swojej działalności. Dodajmy jeszcze i to, e owe relacje mają na ogół charakter asymetryczny. To psycholog „coś" nakazuje, „coś" mo e zrobić, i to psycholog, a nie jego klient, wyposa ony jest w specjalistyczną wiedzę iposługuje się metodami (budzącymi niekiedy lęk), którymi mo e pomóc, ale mo e te zaszkodzić — intencjonalnie lub bezwiednie. Specyfika roli nakłada na psychologa znacznie większe ograniczenia etyczne w jego działalności zawodowej, ni na przykład dzieje się to w zawodzie archeologa. Wszystko, co czyni psycholog — jako badacz, wykładowca, terapeuta, ekspert — jest o wiele bardziej wyraziście j lokowane w perspektywie aksjologicznej ni to, co czyni archeolog. W tym wyI padku odpowiedź na powy sze pytanie jest więc twierdząca. I Uwa am, e argumenty „za" przewa ają i e warto pokusić się o przeprowadzenie bardziej szczegółowej charakterystyki etycznej regulacji działalności profesjonalnej psychologa. Nie czuję się jednak dostatecznie kompetentny, aby dyskutować na temat etycznych implikacji, jakie pociągają za sobą wszystkie role peł125

nione przez psychologa. Osobiście bli ej mi znaną rolą psychologa jest rola badacza i związana z nią rola pracownika nauki i nauczyciela. Chciałbym tedy omówić etyczne aspekty relacji interpersonalnej, w którą wchodzi z badaną osobą psycholog, pełniąc rolę zakładającą jego określone kompetencje jako badacza. Omawiając etyczne aspekty relacji: „psycholog-osoba badana", będę odwoływał się do następujących tekstów normatywnych: American Psychologial Association (1973), Ethical principles in the conduct of research with human participants, Washington, DC, Author (w skrócie: EPCRHP); American Psychological Association (1992), Ethical principles of psychologist and code of conduct, , American Psychologist", 47, 1597-1611 (w skrócie: EPP): Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN (1994), Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa, Autor (w skrócie: DON); Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1992), Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, Warszawa, PTP (w skrócie: KEZP). Inni psychologowie znacznie więcej uwagi poświęcają omówieniu, pominiętej przeze mnie, relacji: „psycholog (jako praktyk)-kłient/pacjent" oraz „psycholog (jako nauczyciel zawodu)-student/słuchacz". Być mo e, e te dwie ostatnie relacje są wa niejsze dla środowiska psychologów (kodeksy poświęcają im na ogół więcej miejsca), ale nie zapominajmy, e nie byłoby psychologa-praktyka, gdyby nie prowadzono psychologicznych badań naukowych, gdyby na uniwersytetach nie rozwijała się w „jarzmie metodologicznym" psychologia. Jaką bowiem wiedzą i jakimi metodami posługiwałby się psycholog-praktyk? Psycholog, który zechce wejść w rolę badacza, musi liczyć się z tym, e poprzez fakt przeprowadzenia badania oraz uzyskane wyniki badawcze, rozpowszechnione w przyjęty w jego środowisku sposób (publikacja, referat na konferencji, wykład, ekspertyza), wejdzie w następujące relacje: (1) z osobami badanymi (relacja a); (2) ze studentami, których naucza — m.in. odwołując się do danych uzyska nych w trakcie przeprowadzonego badania (relacja b)\ (3) z reprezentującymi instytucje szeroko pojętej praktyki społecznej osobami, których postępowanie wobec np. pacjentów czy uczniów uzasadnione jest uzyska nymi przez niego wynikami badawczymi (relacja c); (4) z innymi osobami (społeczność uczonych), które prowadząc własne bada nia, będą w jakimś zakresie wzorować się na jego metodzie bądź uwzględniać uzyskane przez niego wyniki w analizowaniu systemu wiedzy psychologicznej (re lacja d). To zaś będzie miało pośredni wpływ na jakość praktyki społecznej (swoi ste „przedłu enie" relacji c — relacja c'). Jak wiadomo, w procesie kształcenia studentów wa ną rolę odgrywa ich kontakt z psychologami-praktykarni. Ci zaś będą przenosić na nich swoje doświadczenie zawodowe, ukształtowane m.in. pod wpływem rezultatów badawczych uzyskanych przez psychologa-badacza (kolejne „przedłu enie" relacji c — relacja c'"). Tak e studenci, kontaktując się z instytucjami praktyki społecznej, w jakimś zakresie przenoszą „nowinki" z uniwersytetu, zwłaszcza ci bardziej ambitni, myślący o 126

przyszłej karierze naukowej (kolejne „przedłu enie" relacji c — relacja c"). Z kolei psychologowie-praktycy będą, po jakimś czasie, informować zwrotnie o skuteczności/braku skuteczności postępowania diagnostycznego czy terapeutycznego opartego na wynikach badawczych przekazanych przez badacza — bądź bezpośrednio, ze środowiska praktyki społecznej (relacja/), bądź pośrednio, ze środowiska badaczy (relacja e\ stanowiąca „przedłu enie" relacji e). Zale ności te, wy ej przedstawione, zostały szkicowo ujęte na rys. 5.1.

Rys. 5.1. Relacje, w które wchodzi psycholog występujący w roli badacza

Analizując relacje, w które wchodzi psycholog występujący w roli badacza, akcentuję przede wszystkim mo liwe skutki jego postępowania, skutki, które naruszają przyjęte przez społeczność psychologów (i wyartykułowane w kodeksach zawodowych) normy postępowania z osobami badanymi. Zresztą właśnie tym normom, a zwłaszcza ich naruszaniu, poświęcony jest cały ten rozdział. Trzeba jednak e pamiętać i o tym, e dla psychologii, jako dyscypliny naukowej, równie wa ne są skutki metodologiczne (chocia i one mają swoją kwalifikację etyczną). Relacją, która rodzi zdecydowaną większość problemów etycznych, jest relacja badania empirycznego (relacja a). Zauwa my od razu, i wyró nioną ju przez 127

Rosenzweiga (1933) osobliwością badania (naukowego) psychologicznego jest to, e nie tylko badacz jest aktywnym podmiotem badania, panującym niepodzielnie nad sytuacją badawczą, ale, e i osoba badana jest aktywnym podmiotem, „ ywo' reagującym nie tylko na polecenia badacza (i nie tylko zgodnie z jego intencjami), ale tak e na niego, jako na jeden z elementów sytuacji badawczej. Co więcej, mo e wpływać na zmianę jego zachowania. Trzeba tedy mówić o dwupodmiotowym charakterze badania psychologicznego. Sądzę, i temu poświęcę stosunkowo najwięcej miejsca w niniejszym rozdziale, e najbardziej wątpliwe aspekty postępowania badacza w trakcie badania psychologicznego związane są z: (1) okłamywaniem osób badanych i ich niedoinformowaniem co do celu badania i poszczególnych elementów jego scenariusza (por. pkt. 2.1); (2) nara aniem osób badanych na dyskomfort fizyczny i psychiczny (por. pkt. 2.2); (3) uzale nianiem osób badanych od badacza, który w ich świadomości mo e wykorzystać uzyskane w trakcie badania informacje (niekiedy dotyczące sfery intymnej czy naruszenia przez osobę badaną norm prawa) przeciwko osobie badanej; (4) wykorzystywaniem pozycji zawodowej w celu uzyskania zgody na udział w — niekoniecznie przyjemnych i niekoniecznie obojętnych dla zdrowia psychicznego — badaniach (por. pkt. 2.3). Badacz, który prowadzi badania za pomocą metody nie spełniającej zaakceptowanych przez społeczność badaczy standardów (czy tylko częściowo je spełniających) i świadomie to ukrywa, albo — niezgodnie ze stanem faktycznym — podnosi wartości parametrów „swojej" metody, nie tylko postępuje niezgodnie z kodeksem etycznym, ale kreuje nowe fakty pseudonaukowe za pomocą tej nieuczciwie skonstruowanej i stosowanej metody. Owe artefakty, bo tak właśnie nale y je określić, oraz nierzetelna metoda, za pomocą której zostały one uzyskane, nie zakończą ywota wraz z zamknięciem tego pseudonaukowego badania. Podobnie jak i dane uzyskane, co prawda zgodnie ze standardami metodologicznymi, ale w sytuacji wymuszenia udziału osoby badanej w badaniu (por. relacja a) i podobnych sytuacjach badawczych obcią onych interakcyjnym charakterem badania psychologicznego. Są one przekazywane przez badacza: — innym badaczom, z którymi psycholog komunikuje się (relacja komuniko wania — d) prowadząc wspólne badania, ogłaszając ich wyniki w trakcie konfe rencji naukowych czy publikując artykuły i ksią ki; — studentom (relacja nauczania — b) w trakcie wykładów seminariów i zajęć praktycznych; — przedstawicielom praktyki społecznej (relacja zastosowania — c), którzy bądź przejmują od badacza gotową metodę, opracowaną przez niego z myślą o zastosowaniu w praktyce, bądź te , częściej, którzy na podstawie nietrafnych re zultatów badawczych sami projektują i konstruują metody postępowania diagnosty cznego czy terapeutycznego. Rezultaty nieetycznego postępowania badacza rozprzestrzeniają się nie tylko wskutek jego bezpośredniej działalności dydaktycznej (relacja b), ekspertalnej (relacja c) czy naukowej (relacja d). Wchodzą one tak e w obieg społeczny, gdy są w postaci częściowo zmienionej wykorzystywane w sferze praktyki społecznej przez innych psychologów, którzy prowadząc działalność ekspertalną oparli się 128

właśnie na tych wynikach badawczych (relacja c'), a tak e przez tych studentów, którzy odbywając w instytucjach praktyki społecznej sta e, informują o postępach wiedzy psychologicznej (niejako z „pierwszej ręki") na ich uniwersytetach (relacja c"). Nieefektywność postępowania praktycznego opartego na nietrafnych rezultatach badawczych, pozyskanych za pomocą nierzetelnych metod, po pewnym czasie zostanie dostrze ona. Informacja o niej, je eli oczywiście badacz będzie zainteresowany jej uzyskaniem, dotrze do niego bądź bezpośrednio ze sfery praktyki społecznej (relacja/) bądź od innych badaczy, którzy przekonali się o nieskuteczności postępowania praktycznego korzystającego z owych pseudobadawczych rezultatów, a zalecanego w formułowanych ekspertyzach (relacje: e i e'). Tak e i studenci utrzymujący kontakty z instytucjami praktyki społecznej mogą informować psychologa-badacza o tym, e w praktyce odstąpiono od formułowanych przez niego zaleceń, gdy nie prowadziły one do oczekiwanej zmiany stanu rzeczy (relacja e").

2. Szczególnie etycznie wątpliwe aspekty działalności badawczej psychologa
Spośród wymienionych na wstępie relacji interpersonalnych, w które wchodzi psycholog, relacja, w której występuje on w roli badacza, przede wszystkim eksperymentatora (laboratoryjnego i terenowego), jest najbardziej nara ona na etyczne wypaczenia. To w laboratorium psychologicznym (w szerokim sensie tego pojęcia) ulegają (mogą ulegać) naruszeniu podstawowe prawa osoby badanej do informacji, wolności, autonomii, godności, podmiotowości i do prywatności. Za spektakularne przykłady niech posłu ą powszechnie znane i w niemal ka dym akademickim podręczniku psychologii omawiane eksperymenty Ascha (1952), Sherif i Sherifa j(1953). Milgrama (1963, 1970) czy eksperymenty Rosenthala i jego naśladowców (por. Rosenthal, 1991a; Rosenthal, Jacobson, 1968). ! Wszystkie kodeksy etyczne zwracają na to uwagę, a mimo to pokusa opublikowania nowego wyniku i znalezienia się na kartach presti owego pisma „Science Citation Index" jest silniejsza od respektowania przez badacza etycznych standsdów prowadzenia badań naukowych. Dobitnie na ten temat wypowiada się DON w pkt. 2.5: „Badania naukowe nale y prowadzić w sposób nie uwłaczający godności człowieka i nie naruszający zasad humanitarnych. Badania, których przedmiotem jest człowiek, nale y prowadzić zgodnie i przyjętymi w skali międzynarodowej zasadami deontologii. W postępowaniu z człowiekiem jako przedmiotem badań nale y przestrzegać zasady dobrowolnej i wiadomej zgody na uczestnictwo w badaniach oraz zasady poufności i anonimo\wici wyników badań. Je eli badany jest małoletni, to nale y dodatkowo uzyskać 129

zgodę jego rodziców lub prawnych opiekunów. Osobie badanej trzeba przyznać prawo do wycofania się z uczestnictwa w trakcie prowadzonych badań. W przypadku badań dolegliwych obowiązkiem pracownika nauki jest analiza konieczności takich badań, ograniczenie ich rozmiaru, zminimalizowanie stopnia ich dolegliwości i przywrócenie osób badanych do stanu sprzed podjęcia badań. Osoba badana powinna być w pełni uświadomiona co do charakteru, celu i skutków badań. Naruszenie tej normy jest dopuszczalne tylko w tych szczególnych sytuacjach, gdy uprzednia pełna informacja o badaniach mogłaby zniweczyć wartość ich wyników. W tych przypadkach zatajoną informację pracownik nauki powinien ujawnić osobie badanej po zakończeniu badań i uznać jej prawo do odmowy zgody na wykorzystanie uzyskanych od niej danych. Badania naukowe na osobach, których wolność osobista jest ograniczona nie powinny mieć miejsca. (...)" (podkr. J.B.). Podstawowe prawa osoby badanej, które muszą być respektowane przez badacza, szczegółowo zostały ujęte w KEZP w zasadach: 31-35. Pisze się tam bowiem: „(...) psycholog przestrzega zasady dobrowolności uczestnictwa w badaniach psychologicznych (...) psycholog nie podejmuje badań, które mogłyby narazić osoby uczestniczące na cierpienia lub utratę cenionych wartości (...). Przed rozpoczęciem badań psycholog ma obowiązek poinformowania uczestników o celu, przebiegu, a zwłaszcza o tych aspektach badania, co do których w sposób uzasadniony mo na oczekiwać, e będą wpływały na gotowość uczestniczenia oraz wyjaśnić wszystkie inne aspekty badania, o które pytają uczestnicy i uzyskać ich zgodę (...). W ka dym przypadku powoływania się na konkretne wyniki badań psycholog usuwa z nich wszystko, co mogłoby się przyczynić do identyfikacji osób uczestniczących" (podkr. J.B), Tak e najnowsza edycja EPP (standardy: 6.06.-6.19) szczegółowo „wylicza" etyczne zasady prowadzenia badań z udziałem osób w roli obiektów badanych. Kodeks Etyczny Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zwraca uwagę przede wszystkim na: planowanie i prowadzenie badania zgodnie z etycznymi zasadami i w sposób kompetentny (standard 6.06), odpowiedzialność badacza, jego koncentrację na godności i dobru osoby badanej (standard 6.07), zgodność postępowania badacza z obowiązującym prawem (standard 6.08), uzyskanie zgody badanej instytucji na prowadzenie badań na jej terenie przed ich rozpoczęciem (standard 6.09), uzyskanie zgody osób badanych na udział w planowanych badaniach oraz na wyjaśnienie osobom badanym natury tych badań (standard 6.10), język (jego dostępność), którym komunikuje się psycholog z osobami badanymi na temat planowanego badania i mo liwe jego konsekwencje dla osoby badanej (standardy: 6.11-6.13), informowanie osób badanych o naturze rezultatów badawczych oraz wynikających z nich wnioskach (standard 6.18), unikanie stosowania instrukcji maskujących prawdziwy cel badania (ang. deceptioń) i prowadzenie takich badań, które nie wymagają odwoływania się do „decepcji" (standard 6.15), informowanie osób badanych o ró nych aspektach związanych z udziałem w badaniach oraz z wykorzystywaniem wyników tych badań (standard 6.16-6.18) i honorowaniem udziału w nich (standard 6.19). 130

Najbardziej pogłębione omówienie etycznej strony badań psychologicznych z udziałem osób w roli obiektów badanych, zawarte zostało w wydanym przez APA w 1973 r. dokumencie EPCRHP. Sformułowano w nim 10 zasad, do których respektowania zobowiązano psychologów przystępujących do planowania i prowadzenia badań naukowych z udziałem osób w roli obiektów badanych. Nie miejsce tu na to, aby przytoczyć, in extenso, cały dokument. Dla orientacji przytoczę tylko jego kluczowe sformułowania. Te 10 zasad znalazło się, po przeredagowaniu, w tekście Ethica! Principłes of Psychologists, opracowanym w 1981 r. przez American Psychological Association (por. polskie tłumaczenie w: „Nowiny Psychologiczne", 1985, nr 3(30), Zasada 9 — Badania prowadzone z udziałem ludzi, s. 1214). Zasada 1. Badacz przed przystąpieniem do przeprowadzenia badania musi dokonać jego całościowej oceny z etycznego punktu widzenia. Zasada 2. Badacz ponosi odpowiedzialność za etyczność całego badania, w tym tak e za postępowanie swych współpracowników. Zasada 3. Badacz zobowiązany jest do udzielenia pełnej i szczegółowej informacji osobie badanej o wszystkich aspektach badania, w którym bierze ona udział; do udzielenia odpowiedzi na wszystkie jej pytania dotyczące badania, tak aby osoba badana mogła w pełni świadomie wyrazić zgodę na udział w badaniu lub odmówić takiej zgody. Zasada 4, Badacz powinien unikać utajnienia przed osobą badaną prawdziwego celu badania i posługiwać się tą procedurą tylko w szczególnie uzasadnionych przepadkach; badacz powinien zadbać o to, aby osobie badanej wyjaśnione zostały powody, dla których została ona wprowadzona w błąd. Zasada 5. Badacz powinien respektować prawo osoby badanej do odmowy •działu w badaniach albo wycofania się w trakcie badania. Zasada ta nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy osoba badana pozostaje w jakiejś zale ności od adacza. Zasada 6. Udział osoby badanej musi opierać się na jasno określonym porozumieniu zawartym między badaczem i osobą badaną. Niedopuszczalne są ró norodne formy nacisku wywieranego przez badacza na osobę badaną. Badacz jest tak e zobowiązany w jakiś sposób honorować udział osoby badanej w badaniu. Zasada 7. Badacz musi chronić osobę badaną przed ró norakimi formami isychicznego i fizycznego dyskomfortu; nie mo e jej nara ać na doznawanie lęku, wstydu, bólu itp. Zasada 8. Po skończeniu badania i opracowniu jego rezultatów badacz musi wyjaśnić osobie badanej ich naturę oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątiliwości. jakie nasunęły się osobie badanej w trakcie jej udziału w badaniu. Jest to szczególnie wa ne wówczas, gdy osoba badana została wprowadzona w błąd »zez badacza w wyniku zastosowanej przez niego instrukcji maskującej prawdziwy cel badań. Zasada 9. Je eli udział w badaniu mo e za sobą pociągnąć wystąpienie niew ądanych dla osoby badanej skutków, to badacz jest zobowiązany do zrobienia 131

nie mogą by przez niego udostępnione osobom trzecim. a tak e. edukacyjne i aplikacyjne wartości badania. e osoba badana nie mo e poznać istoty postępowania eksperymentalnego.1.): „Przed rozpoczęciem badań psycholog ma obowiązek poinformować uczestników o ich celu. to niedoinformowanie (a nawet wprowadzanie w błąd) osób badanych co do celu badania. a zwłaszcza o tych aspektach badania.) nie jest mo liwe (. aby zadbał on o to. i e u ycie efektywnie równowa nych.): „Szczerość i uczciwość są zasadniczymi charakterystykami związku łączącego badacza z osobą badaną. jak to tylko jest mo liwe. c — por. adne informacje o osobie badanej.) stan więzi z badaczem". B. Zasada 10. Kiedy wymagania metodologiczne danego badania czynią niezbędnym zatajenie albo okłamanie. w skrócie. e będą wpływać na gotowość uczestniczenia oraz wyjaśnić wszystkie inne aspekty badania. Okłamywanie osób badanych KEZP (zasada 34. alternatywnych procedur nie opartych na okłamywaniu (osób badanych — J. które badacz uzyskał w trakcie badania. ale nie później ni po podsumowaniu wyników badania" (pkt. Psychologowie są (byli) przekonani. To co łączy prawie wszystkie badania eksperymentalne — i te laboratoryjne i te terenowe (naturalne) — prowadzone od lat przez psychologów. wymaga się od badacza. zebranych w trakcie prowadzenia badania. aby przywrócić początkowy (sprzed badania — J.) (c) Jakiekolwiek inne odwoływanie się do kłamstwa będącego integralną cechą planu albo procedury badawczej musi być wyjaśnione osobom badanym tak wcześnie. aby odbyło się to zaraz po zakończeniu udziału osób badanych w badaniu. chyba. i u ycie technik okłamywania osób badanych (ang.)"■ EPCRHP (zasada 4. a osoby badane nale y zapewnić o pełnej ochronie wszystkich informacji ich dotyczących. B. e uznają. EPP (standard 6.). Wiele eksperymentów z psychologii społecznej. jeśli chodzi o zawartość najwa niejszych dla psychologa dokumentów zawierających istotne dla badaczy standardy etyczne.. mogłaby zachować się niespontanicznie. Po ądane jest.wszystkiego.15 a. co do których w sposób uzasadniony mo na oczekiwać. co w efekcie zniosłoby (albo wręcz zablokowało mo liwość ich wystąpienia) owe przykre dla osoby badanej skutki udziału w badaniach.2 tego rozdziału).. które powinny być respektowane przez ka dego psychologa prowadzącego działalność badawczą. deceptwe techniąues) jest usprawiedliwione z uwagi na naukowe. punkt 2. 132 . przebiegu. gdy uprzedzona co do spodziewanych efektów. i by osoba badana zrozumiała racje takiego postępowania.c): „(a) Psychologowie nie prowadzą badania pociągającego za sobą okłamywanie (osób badanych — / B... Tyle. Spróbuję teraz omówić w świetle wy ej przytoczonych zasad etycznych najbardziej etycznie „wra liwe" aspekty badawczej działalności psychologów 2. musi być zachowana pełna dyskrecja. o które pytają uczestnicy i uzyskać ich zgodę (.

Mo na mieć jednak wątpliwości co do tego. problem ten nadal jest aktualny. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. EPCRHP (zasady: 4. czy badaczowi uda się przekonać wszystkie osoby badane. e po zakończeniu badania i tak odbywają z osobami badanymi sesje posteksperymentalne. skutecznym antidotum na ewentualne przykre konsekwencje uprzedniego wprowadzenia w błąd. wierzy mu i postępuje zgodnie z rozpisaną w tym scenariuszu rolą. gniew. e wyraziły one zgodę na udział w badaniu. Owe eksperymenty „decepcyjne" w mniej lub bardziej przemyślny sposób dezinformują osobę badaną. gdy tak naprawdę dopiero owe „wyjaśnienia" mają charakter manipulacji eksperymentalnej („decepcja" drugiego stopnia). To. e — co więcej — otrzymały nawet zapłatę za ten udział. atrakcyjności dla potencjalnego partnera. Mo na przyjąć. e tym razem nie kłamie. istotnych cech charakteru. wszystkie elementy przeprowadzonej procedury badawczej i odpowiadają na wszystkie pytania osób badanych. e słu ba nauce rozgrzesza ich i owych „drobnych" kłamstw. w trakcie których szczegółowo omawiają. 1986. zdaje się nie przeszkadzać psychologom.).opuści laboratorium? To. dobrze przystosowane. Mimo oczywistości zapisów w kodeksach etycznych na ten temat. Psycholog jest traktowany przez osoby i kdane jako autorytet i nie widzą one. a w latach siedemdziesiątych takich badań było ju 60%. pracy zawodowej.15 i 6. e osoba badana nara ona jest na dyskomfort psychiczny (prze ywa lęk. współczujące itp. powodów. e część osób badanych przyj-i mie z ulgą te „wyjaśnienia" i uspokojona opuści labolatorium. Część osób mo e uznać. dla których miałby je okłamywać.11). e dezinformuje się ją co do jej poziomu przystosowania społecznego. a więc wówczas. doznaje uczucia wstydu). e psycholog lituje się nad nimi i stara się je przekonać. Według przeprowadzonych analiz (por. e jednak są atrakcyjne. gdy wywiedzione z racji naukowych). a następnie 133 . Obrońcy wy ej opisanego postępowania argumentują. którzy uwa ają. gdy osoby badane pogodziły się z tym. Jest (był) on bowiem traktowany przez osoby badane jako osoba kompetentna. Mówi o tym wyraźnie KEZP (zasada 34. ale te mo na zaufać co I do intencji. nic tym razem nie zatajając. Craig. Takie wyprowadzenie osób badanych z błędu (ang. e manipuluje się jej samooceną. i 7.). podatności na pokusy. EPP (standardy: 6. Ile zaś osób nie oka e psychologowi. które nim kierowały w badaniu. inteligentne. nie powinno rozgrzeszać psycho-| toga. s. która. 231) w latach sześćdziesiątych 40% wszystkich przeprowadzonych przez psychologów społecznych badań empirycznych opierało się na „decepcji". studiach. debriefing) ma być. a prawdziwe wyjaśnienia nastąpią dopiero po nich. inteligencji. Podejmowana przez badacza próba „odkłamania" badania spotyka się tym razem raczej z podejrzliwością i odrzuceniem ni ze zrozumieniem i akceptecją. e nie uwierzyło w jego „wyjaśnienia" i — ze zmienioną samooceną I . której nie tylko mo na (czy nawet trzeba) wierzyć. eksperyment Ascha czy Milgrama. e wpierw je wprowadzono w błąd (intencje I badacza były jednak czyste. zdrowia psychicznego. na ogół.z problematyki stresu psychologicznego utraciłoby swój sens — np. ulegając autorytetowi psychologa. zdaniem badaczy. Metze. szans na uzyskanie powodzenia w nauce szkolnej.

albo będzie dezinformowana. w których — ich zdaniem — dopuszczalne jest okłamywanie osoby badanej. jak osobom badanym wydaje się. Co tedy robić. Trudno sobie wyobrazić — argumentują ci psychologowie — aby za pomocą techniki grania roli promowanej przez Kelmana (1967. przed jakim gronem ekspertów badacz powinien zademonstrować niemo ność prowadzenia badań w sposób etyczny? Rodzi się te problem natury technicznej. która miała by polegać. ale nie o demonstracji. e to te było zafałszowane. Brzeziński. w jaki sposób nale y wykazać. Mo liwe jest zademonstrowanie. to będzie starał się uwypuklić same „minusy" takiego badania.. aby nie szkodząc osobie badanej. mo na mówić o przekonywaniu (tylko kogo? samego siebie?). zapewne.. poza nim samym. szersze omówienie tej techniki w: Greenwood. nawet ekstremalnie trudnej (krytyk techniki grania roli. 1969). Co jednak znaczy „bardzo wa ny"? Dla którego badacza problem przez niego rozwiązywany nie jest bardzo wa ny? Kto ma. jest bardzo wa ny. Sytuacja 1. okazuje się. jak tylko z u yciem instrukcji „maskującej"? Jak sądzę. I znowu pytanie. Freedman. jest wa niejszy od problemu rozwiązywanego przez magistranta czy nawet doktoranta? Je eli zaś odwołamy się do racji społecznych. e zachowałyby się w danej sytuacji. 134 . je eli psycholog nie posłu y się instrukcją maskującą prawdziwy cel badania. e w ten sposób psychologia staje się nauką o tym. Uwa ają oni bowiem. równocześnie rzetelnie rozwijać badania naukowe? Autorzy EPCRHP wymieniają pięć sytuacji. a dopiero teraz osoba badana uzyska prawdziwe informacje. 1991. e badania nie mo na przeprowadzić inaczej. Są jednak takie problemy badawcze — tak przynajmniej twierdzą psychologowie — których rozwiązanie wymaga zaplanowania badania. którym się zajmuje. w sytuacji opracowywania techniki psychoterapeutycznej minimalizującej lęk osób chorych na chorobę nowotworową).wszystko „wyjaśniono" i. e to „bardzo wa ne badanie" rzeczywiście da deklarowane przez badacza efekty. ogólnoludzkich (np. Badacz uwa a. Kto teraz uwierzy badaczowi? Kodeksy etyczne zalecają unikanie instrukcji maskujących prawdziwy ceł badań. Freedman u ył określenia psychology by consensus — por. Przytoczmy je tutaj i opatrzmy komentarzem. e badania nie mo na przeprowadzić. na przeprowadzeniu minibadania typu „granie roli" i wykazaniu jego nieprzydatności do potwierdzenia hipotezy roboczej. Odgrywanie roli osoby badanej prze ywającej skrajny stres czy osoby opanowanej przez silny lęk lub gniew nie przekonuje krytyków etycznego podejścia proponowanego przez Kelmana do rozwiązania problemu okłamywania osób badanych. to jakie mamy gwarancje. co mo e stanowić społecznie dostateczną rację dla usprawiedliwienia nara enia osób badanych na prze ywanie dyskomfortu? Sytuacja 2. 1978b) mo na było przeprowadzić udane eksperymenty z problematyki stresu psychologicznego czy badania podobne do „nieetycznego" eksperymentu Milgrama (1963). e problem. w którym osoba badana nie będzie o wszystkim poinformowana. którego rozwiązanie da mu w efekcie habilitację. Jeśli jednak badacz nie jest przekonany do celowości prowadzenia badania w sposób etycznie aprobowany. dokonać oceny stopnia wa ności problemu? Czy problem.

zasada 9. przekonań i preferencji oraz strukturę jej samooceny. To usprawiedliwienie posłu enia się instrukcjami maskującymi prawdziwy cel badania. Prze ywanych przez nią. e wcale nie jest bezwzględna wobec osób słabszych i e mo e zarządać wycofania „swoich" wyników ze zbioru danych eksperymentalnych. Sytuacja 4. t. nie losowo. EPCRHP. Sytuacja nr 5 jest w jakiejś mierze wzorcowa dla wszystkich sytuacji badawczych i mo e być traktowana jako szczególnie usprawiedliwiająca posłu enie się przez psychologa instrukcjami mai skującymi prawdziwy cel badania. prawdziwej informacji o całym badaniu. nawiązujące do zasady 5. Po pierwsze. zasada 8. To. o których wie. nie wpłynie na osłabienie jej zaufania do badacza — do jego rzetelności i prawości. Osoba badana miała prawo zaufać psychologowi.j. e osoba badana dowie się. w adnej mierze nie mo e być traktowane jako „okoliczność łagodząca" dla nieetycznego eksperymentowania. Na tej podstawie mo na przyjąć. Przyjmuje się tu bowiem milcząco zało enie idealizujące.Sytuacja 3. a takie nastawienie prowadzić będzie do jej zachowań testowych zgodnych z treścią hipotezy roboczej). nie uświadomionych urazów poeksperymentalnych nikt i nic nie jest w stanie cofnąć. Nie widzę w wymienionych sytuacjach nic szczególnego. momencie z dalszego udziału w badaniu |»r. zmienną wskazówek sugerujących hipotezę badawczą opracowaną przez Ome'a. mówiące o tym. dobranej) zło onej wyłącznie z osób. e darzą go właśnie takim zaufaniem. EPCRHP). e nie znane osobiście psychologowi potencjalne osoby badane darzą go bezgranicznym zaufaniem. ocena tego czy dana sytuacja badawcza (problem badawczy) usprawiedliwia odwołanie się do instrukcji maskującej 135 . e pełne poinformowanie osoby badanej po zakończeniu badań o zatajeniu przed nią prawdziwego celu badań (por. a tak e jej prywatnej wiedzy o psychologii i psychologach w szczególności. EPCRHP). Badacz ponosi pełną odpowiedzialność za wywołanie oraz zneuI tralizowanie stresujących osoby badane efektów ich uczestnictwa w badaniu psy[ ekologicznym (por. EPCRHP). wynika z ogólniejszej normy. e nie będzie nara ona na jakiekolwiek cierpienie i e jej kondycja psychiczna po zakończeniu badania będzie taka sama jak przed jego rozpoczęciem. to nale y spodziewać się wystąpienia artefaktów (por. zasada 5. Mo na w sposób uzasadniony zało yć. e badacz jest zdolny dokonać pełnego wglądu w osobowość osoby badanej. w system jej wartości. e badacz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne przykre dla osoby badanej konsekwencje jej udziału w badaniu psychologicznym. Je eli zaś badacz planowałby przeprowadzenie badania na próbie (celowo. co usprawiedliwiałoby okłamywanie osób badanych. Osoba badana ma stworzoną przez badacza mo liwość wycofania się w dowolnym. Sytuacja 5. przez nią wybranym. która i tak obowiązuje badacza przeprowadzającego jakiekolwiek badanie z udziałem osób w roli obiektów badanych. I tego wyjścia „ratunkowego" dla nieetycznego eksperymentatora nie da się oczywiście obronić. Co z lego. albo mo liwość anulowania wyników badania po uzyskaniu od badacza pełnej. być mo e przykrych czy skrywanych emocji. osoba badana będzie starała się grać rolę „dobrej osoby badanej".

Je eli to mo liwe. a które jednocześnie cechowałyby — jak to ujął Aronson i in. Niby dlaczego nie miałoby się to powtórzyć. e dysponuje on specjalnymi kwalifikacjami i metodami. przedstawienie prawdziwego obrazu badania po jego zakończeniu (debriefing) jest samo w sobie godne polecenia i upowszechnienia w społeczności psychologów. Odrzucając skrajne stanowiska mo na. ale to w niczym nie zmienia faktu. W jaki sposób przeprowadzić badanie. które pozwalają mu przeniknąć do głębi psychiki osoby badanej i rozpoznać to. jakie związane były z udziałem w badaniach nad problematyką uległości. co im opowiada o rzeczywistych zało eniach badania i faktycznym znaczeniu uzyskanych przez osoby badane wyników. co niekoniecznie chciałaby ona przed nim ujawnić. gdy osoby badane pozostają w jakiejś zale ności od nas (np. aby mo liwe było znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania tego dylematu. Aronson i Carlsmith (1968) szczegółowo analizują warunki dobrego wywiadu posteksperymentalnego. (1994) — realizm yciowy i realizm psychologiczny (trafność!). zalecić następujące postępowanie: 1. botanik czy historyk). Warto zapoznać się z tymi warunkami przed przystąpieniem do planowania badania. Rodzi to często postawy nieufności wobec intencji psychologa namawiającego do udziału w jakimś badaniu. które nie naruszałoby praw osoby badanej jako człowieka (etyczność). Jest to bardzo wa ne zwłaszcza wtedy. Po drugie. Nie muszą uwierzyć. ale jakaś część mo e je odrzucić. czy rzeczywiście musimy przeprowadzić nasze badanie właśnie w taki. a ponadto niekoniecznie muszą teraz uwierzyć badaczowi w to. Mo e dla tych kilku (kilkunastu) osób warto się zastanowić. ale tak e spotkał się z nimi jeszcze raz po upływie roku. nie okazując tego badaczowi.prawdziwy cel badania i tak zale y tu od samego badacza. zwłaszcza e psycholog nie jest na ogół postrzegany jako „zwykły" badacz (jak np. Nieufność tę mo na utrwalić przez zabieg odkłamywania. jak sądzę. Zanim przystąpimy do przeprowadzenia badania. Nie sądzę. Je eli bardzo mu będzie zale ało na przeprowadzeniu badania. Zapewne część z tych osób weźmie wyjaśnienia psychologa za dobrą monetę. który powinien być przeprowadzony z osobami badanymi po zakończeniu właściwego badania. Oczywiście mo na tak jak Milgram (1977) rozbudować badanie posteksperymentalne mające na celu przywrócenie wyjściowego stanu psychicznego osób poddanych tak przykrym (i zapewne nieobojętnym dla funkcjonowania pozalaboratoryjnego) doświadczeniom. Jak pogodzić rygoryzm etyczny z rygoryzmem metodologicznym. powinniśmy uzyskać zgodę wytypowanych przez nas osób na ich udział w badaniu. bo raz ju zostały okłamane. zniewalający osoby badane. Przeprowadził on nie tylko spotkanie posteksperymentalne z osobami badanymi. zastosowany w trakcie spotkania postekspery mentalnego z osobami badanymi. to mo e „rozgrzeszyć się" i przeprowadzić badanie w sposób nieetyczny. Uwa a się. nale y unikać przeprowadzania badań z udziałem 136 . nad tym. i to głęboko. e osoby badane były nara one przez jakiś czas (czas trwania badania) na dyskomfort psychiczny i fizyczny. Przeprowadzono z nimi wówczas intensywny wywiad psychiatryczny. sposób. Powinniśmy unikać jakichkolwiek form nacisku i mglistych obietnic. są to nasi studenci).

e badanie zakończy się omówieniem. aby wpierw w maksymalnym zakresie poinformować osoby badane o mo liwych konsekwencjach udziału w badaniu. które mogłyby wchodzić w interakcję z postępowaniem sperymentalnym. np. Dobrze jest zasięgnąć opinii ekspertów. wycofać ze zbioru wyników tę część. aby przeprowadzić porównanie pro filu odpowiedzi ekspertów i potencjalnych osób badanych. zale nych od nas osób (etyczną stronę wykorzystywania studentów badaniach psychologicznych omawiam w punkcie 2. Je eli wyra ają zgodę. Je eli skonstruowaliśmy zestaw skal szacunkowych do oceny psychologi cznych konsekwencji udziału w danym badaniu. którzy ocenią elementy scenariusza badania jako potencjalne źródła stresu dla oso by badanej. ale tak e osoby podobne do tych. etapie będą mogły. Tak czy inaczej. które mamy zamiar poddać badaniom (pochodzące z tej samej populacji). które mo e być związane z prze ywaniem przez osoby badane przykrych emocji. i badacz mo e przystąpić do kompletowania próby oraz przeprowadzania badania. aby zminimalizowało przykre dla osoby badanej następstwa jej udziału w badaniu. Pamiętajmy jednak. powinni oni rozwa yć. wynikających z relacji i „profesor-student") oraz zapewnienie je e w ka dym momencie badania będą mogły zrezygnować z dalszego w nim udziału. który sugerował przedstawienie pełnego opisu eksperymentu próbie osób pobranych z tej samej populacji. uzyskanych wyników i e tak e na tym. e badacz gwarantuje im pełną dyskrecję i anonimowość w prezentowaniu I wyników badań. czy zgodziłyby się wziąć udział w opisywanym badaniu. je eli zechcą. W tym punkcie nawiązuję do postępowania Berscheida i in. to nie wolno nam odstąpić od tego. Musi on je tak e zapewnić. czy udział w tym badaniu mo e mieć długofalowe. 137 . doświadczonych psychologów. (1973). 2. których oceniane byłyby poszczególne elementy scenariusza badania. przykre następstwa dla osoby ba danej. e — w gra nicach błędu próby — mo emy przeszacować gotowość osób badanych do wzięcia udziału w psychologicznie obcią ających (na przykład stresowych) badaniach.3). aby omawiać z nim problemy. które zrodził ich udział w badaniach. jak powinno wyglądać badanie posteksperymentalne. Deklarowaną przez osobę z próby sonda owej zgodę na udział w badaniu mo emy traktować (ale nie bezwzględnie!) jako „zie lone światło" dla naszych badań empirycznych. 3. Dla ułatwienia mo na opracować zestaw skal szacunkowych. Wracając jednak do mojej propozycji sugeruję. to mo na prosić o jego wypełnie nie nie tylko ekspertów. Eksperci powinni te zwrócić badaczowi uwagę na to. Analiza zgodności (nie zgodności) obu profilów mo e być źródłem wa nych informacji o osobach bada nych w fazie przedeksperymentalnej. ostatnim ju . Muszą one być tak e świadome tego. która ich dotyczy. je eli ju zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania. e będą mogły kontaktować się z I badaczem po zakończeniu badania. z której pobierane będą przyszłe osoby badane. a którego wa ne elementy musimy przed nimi zataić. je eli to będzie mo liwe.śnie takich. i Osoby badane muszą być tak e poinformowane. próby wskazania takiej kon figuracji cech osobowości. Z kolei osoby te będą pytane o to. I wreszcie. Mo na te dokonać. to jest to wskazówką. z ich udziałem. a następnie uzyskać ich zgodę (nie f wolno stosować przy tym jakichkolwiek form nacisku np.

na swoich kolegach z grupy ćwiczeniowej nie odpowiada wy ej przytoczonym — za kodeksami etycznymi — standardom etycznym. Czytelnikowi polecam dwa artykuły Siebera (1982) poświęcone problematyce „decepcji" w eksperymentach społecznych. jeśli chodzi o istotne aspekty badania.15. które przeprowadza student I roku studiów w ramach standardowego kursu psychologii eksperymentalnej (ogólnej). i adne. które mogłyby narazić osoby w nich uczestniczące na cierpienie lub utratę cenionych przez nie wartości (. Je eli — na początek naszych rozwa ań — odrzucimy te eksperymenty (np. Z jednej bowiem strony nie sposób nie przyznać racji „rygorystom" etycznym. w których udział jest związany czy to z deprywacją sensoryczną. albo emocjonalnie nieprzyjemne prze ycia". wstyd. dyskomfort. EPP (standard 6. pod pedagogicznym nadzorem asystenta. stresowe).b. Chciałbym zaryzykować tezę. je eli jest prawdopodobne wyrządzenie powa nej i trwałej krzywdy osobom badanym".. EPCRHP (zasada 7. Jeeli zachodzi ryzyko wystąpienia takich konsekwencji.2.. czy z nara aniem na rzeczywisty lub 138 . z drugiej zaś.-34. gdy jest to temat dość niechętnie podejmowany przez badaczy psychologów. problematyka ta została ujęta w zasadach: 32. W polskim KEZP. Musi on uzyskać zgodę osoby badanej na udział w badaniu jeszcze przed jego rozpoczęciem i na wykonanie wszystkich mo liwych pomiarów. nie mo na nie prowadzić „prawdziwych". Nara anie osób badanych na cierpienie. Procedura badawcza nie mo e być przeprowadzona. aby zminimalizować ów dyskomfort.Stosunkowo du o miejsca poświęciłem tu na omówienie problematyki posługiwania się przez psychologów.): „Psychologowie nigdy nie okłamują osób badanych. które brały udział w badaniu. badacz i tak wszystko im wyjaśni. badacz zobowiązany jest poinformować osobę badaną o tym fakcie. nie tak szczegółowo jak w omawianym tu EPCRHP. takie jak: zagro enie fizyczne.): „Psycholog nie podejmuje badań.): „Etycznie postępujący badacz chroni osoby badane przed fizycznym i psychicznym dyskomfortem. które mogą wpływać na ich gotowość do uczestniczenia w badaniu. lęk przed oceną oraz zani anie ich samooceny KEZP (zasada 33. a do udziału w badaniach nie były przecie zmuszane). krzywdą i niebezpieczeństwem. nawet to najbardziej błahe zadanie. ale całkowicie pominięte zostały obowiązki badacza związane z przeprowadzeniem przez niego rozmów posteksperymentalnych z osobami. e osoby badane zaznają chwilowego dyskomfortu. nie „udawanych" badań naukowych (co z tego. 2. instrukcjami maskującymi prawdziwy cel badania.. w prowadzonych przez nich badaniach empirycznych.) psycholog zobowiązany jest równie podjąć wszelkie kroki w celu zminimalizowania przykrości związanych z badaniami i ich negatywnych skutków dla osób w nich uczestniczących".

Psycholog kliniczny. 1991).aktywne. Nale y te . a co najmniej na prze ywanie lęku przed oceną. Osobiście skłaniałbym się do I aakceptowania z jednej strony postulatów wynikających ze stanowiska rygorysty139 . który prze ywa ona biorąc udział w takim czy innym badaniu psychologicznym. w znanym i powszechnie cytowanym artykule. nawet najbardziej błahego.rygorystyczni]" postawą. Weber i Cook (1991. czy badany uzyska ocenę pozytywną ze strony eksperymentatora albo czy przynajmniej nie stworzy podstawy do oceny negatywnej". Zgodnie z pierwszą postawą — rygoryzmu etycznego — niedozwolone jest stwarzanie osobom badanym jakiegokolwiek zagro enia. „nieetycznego" eksperymentu rozwiązaniami metodologicznymi (np. ani nara anie ich na prze ywanie przykrych emocji. i e nie pociąga to za sobą trwałych negatywnych skutków dla tej osoby. e osoby badane prze ywają w trakcie badania lęk przed oceną: „. specjalista w zakresie badań nad psychologicznymi osobliwościami czynności agresywnych wyodrębnił trzy podejścia. je eli tylko jest to mo liwe. czne. Codzienne ycie dostarcza osobie badanej I znacznie częściej intensywniejszych doznań o negatywnym emocjonalnym I wydźwięku. s. Mówiąc krótko. Owa „nieprzyjemna" emocja to lęk przed oceną. Zauwa my.... a który Rosenberg (1991a. postawy.. e jest ona nara ona na prze ywanie przykrych emocji oraz dyskomfort I psychiczny i fizyczny tylko przez krótki okres.tylko antycypowany ból. e z punktu widzenia norm moralnych i wartości społecznych emocje te (np. agresja) są w ogóle niepo ądane i złe. Zgodnie z drugą postawą — indyferentyzmu moralnego — lekcewa y się ko-I szty psychiczne udziału osoby badanej w badaniu psychologicznym. Wobec takich badań mo na i wysunąć zastrze enie —jak to ujął Poznaniak (1991. ..142). w których udział związany jest z nara eniem osób badanych na jakieś cierpienie. 132) — e: „samo wywol lanie przykrych stanów emocjonalnych i stwarzanie warunków ułatwiających ich i ekspresję jest naganne dlatego. s. e sformułowania zawarte w cytowanych tu kodeksach etycznych ^■cspondują z pierwszą. to tym co łączy wszystkie badania jest ów nieprzyjemny dla osoby badanej stan emocjonalny. dobre omówienie jej „plusów" i" „minusów": Greuwood. jakie pociąga za i sobą udział w badaniach psychologicznych. gniew) i zachowania (np. jak i w I laboratorium psychologicznym". a ograniczymy się do takich badań jak eksperyment Ascha (1952). Uwa a się bowiem. zarówno wtedy.lęk przed oceną mo e łatwo być wzbudzony w sytuacji eksperymentalnej poprzez zwykłe myślenie o eksperymencie i poprzez specyficzne instrukcje związane z zadaniami wykonywanymi w sytuacji laboratoryjnej". zgodnie z trzecią postawą — realizmu etycznego — nale y unikać I zadawania osobom badanym cierpień i nara ania ich na dyskomfort psychiczny I i fizyczny. minimalizuje się negatywne skutki. do rozwiązywania dylematów etycznych. zabarwione lękowo zainteresowanie dotyczące tego. jakie rodzą badania psychologi-. Fraczek (1979). podtrzymują tezę Rosenberga o tym. 34) określił następująco: „. gdy przejawiają się w sytuacjach naturalnych. posługiwać się alternatywnymi I k> klasycznego. Wreszcie. technika grania roli — por. s.

140 . jeśli dotyczy ono nie tylko wiedzy tej osoby o prawdziwych zamiarach badacza. przyjmowane przez ka dego badacza-psychologa. Psycholog zdaje się dą yć do tego. Redukcja zainteresowania psychologa osobą badaną do rzetelności i trafności wyników. aby upodobnić badanie psychologiczne do eksperymentu fizycznego — tego metodologicznego wzorca badania empirycznego. które będą towarzyszyły osobie badanej wystawionej na manipulacje eksperymentatora oraz o ewentualnych. e taka hierarchia wartości jest nie do przyjęcia. kontrolująca. których dostarcza ona w trakcie badania. traktując je jako zało enia idealizujące (ideał).cznego. odległych i trwałych następstwach udziału w danym badaniu. To psycholog-badacz zajmuje wyró nioną pozycję w owej relacji. jest w interakcji z osobą badaną „partnerem" dominującym. a widzi jedynie „coś". sprawia.ja" (we wszystkich jego aspektach) wyznaczają z jednej strony poczucie bezpieczeństwa osoby badanej. Zapomina przy tym o specyfice „przedmiotu" badań psychologicznych i relacji.). Rzecz jasna. i jest identyfikowane-z określonym numerem operatu losowania. realistycznego stanowiska. Niestety. To on jest postrzegany jako osoba kompetentna. co dostarcza wyników. lecz normy metodologiczne. nagradzająca i karząca. Psycholog przestaje widzieć w osobie badanej człowieka. nienara anie osób badanych na dyskomfort fizyczny i psychiczny). do którego namawiana jest przez psychologa i aby mogła podjąć — w warunkach pełnego dostępu do informacji i braku jakiegokolwiek nacisku ze strony badacza czy innych osób — autonomiczną decyzję co do swego udziału. wymagająca posłuszeństwa. Owo doinformowanie osoby badanej ma swój dodatkowy wymiar. „postęp" w etyce badań psychologicznych powinien przejawiać się nie w rozluźnianiu rygorów etycznych (postawa indyferentyzmu moralnego). Mając do wyboru własny. nieodmiennie wybierają ten pierwszy. jest niezbędne. w jakiejś mierze. aby potencjalna osoba badana mogła prawidłowo ocenić mo liwość swego udziału w badaniu.1) zajmowaliśmy się problemem niedoinformowania osoby badanej {lub jej dezinformowania) w imię swoiście przez psychologów pojmowanej nadrzędności celu naukowego nad prawem człowieka do informacji — rzetelnej i pełnej. w roli osoby badanej. z drugiej strony zaś pozytywnie nastawiają ją do współpracy z badaczem. w danym eksperymencie. W poprzednim punkcie (2. Uwaam. e nadrzędne dla niego stają się nie normy etyczne (nakazujące m. Doinformowanie plus zagwarantowanie nienaruszalności własnego . Informowanie osoby badanej o tym.in. Z drugiej zaś strony chciałbym akceptować. psychologowie w trosce o metodologiczną poprawność i „matematyczną" precyzję uzyskiwanych wyników na ogół przymykają oczy na etyczną stronę planowanych i przeprowadzanych badań. rozdz. co mo e ją spotkać w laboratorium. ale w ich zaostrzaniu (postawa rygoryzmu etycznego). 4. jaka łączy psychologa z „obiektem" badanym — o jej interakcyjnym charakterze i asymetryczności (por. prawdopodobnych. ale tak e o przewidywanych przez niego mo liwych przykrych doznaniach. postulaty wynikające z przyjęcia trzeciego. jako swoiste ograniczenie od dołu swobody działania badacza przez kodeksy etyczne. „naukowy" interes lub interes „prywatny" osoby badanej.

1978b. trzy — o ró nej wartości metodologicznej — wyjścia Iz tej sytuacji. 1970. 1986). nastawienie na aprobatę Hrieczną. poziom wykształcenia. Jak widać. przykre emocje (lęk. ale na skutek zrządzenia losu. świadomie godzących się na udział w eksperymentach. 1994e). Podobnie ustala się charaktery-: Sykę tzw. obni enie samooceny (Brzeziński.). Kerlinger. nieraz bardzo przykrych. premorbid personality) w badaniach psychosomatycznych. 9. stra acy. 1994e. osobowości przedchorobowej (ang. w badaniu pacjentów po prze ytym zawale serca. 1976. 2. Miller. zasada 7. Greenwood. 1969. 14. e na ogół nie jest to mo liwe (por. f). 1975. w której I w określony sposób się zachowały (zmienna zale na). doznań oraz zadaje się im. te rozdz. których dotychczasowy zawód zakładał nara anie się na niebezpieczeństwa (do zagro enia ■h włącznie). e 141 .Wśród badań psychologicznych najbardziej podatne na krytykę za ich nieetyczność są zapewne badania nad stresem (w szerokim sensie). Mogą to te być osoby. wstyd. Meehl. z ró ną intensywnością. policjanci. Freedman. Badacz opisuje to zachowanie i próbuje je wyjaśnić. popadamy w kłopoty metodologiczne. Osoby badane znalazły się kiedyś w trudnej sytuacji (zmienna niezale na). Pamiętajmy. Cooper.. cierpienia. mo emy uchylić etyczne standardy. Rosnow.). Ró nią się oni pod wieloma względami B-takimi jak: poziom inteligencji. Biorące w nich udział osoby badane nara one są na prze ywanie. otwartość itp. Pierwsze polega na zastąpieniu procedury eksperymentalnej procedurą ex post facto (por. takie jak: ołnierze zawodowi. por. Wady tej metody — przede wszystkim brak mo liwości kontrolowania zmiennej eksperymentalnej! — zostały wyczerpująco opisane w literaturze metodologicznej (por. osoby badane znalazły się w stanie stresu nie na skutek postępowania eksperymentalnego (nieetycznego!). Drugie podejście zakłada „wykorzystywanie" w badaniach stresowych „spe■fcych" grup ludzi. Hrw). stan deprywacji potrzeb. Zasadne staje się tedy pytanie: Czy mo liwe jest prowadzenie badań nad stresem w pełni zgodne z zasadami etyki badania naukowego (por. np. gdy opierając się na wynikach uzyskanych od ochotników dokonamy tó» przeszacowania. Przeprowadzenie badań z ochotnikami rodzi jedWk specyficzne problemy metodologiczne. Mo na ich zresztą za Btdal w badaniach wynagradzać. — od reszty populacji (por. Rosenthal. „decepcyjnego" eksperymentu). etycznych dróg wyjścia z tej sytuacji (Brzeziński. które ^fcwywołać u nich ból fizyczny. 1991). EPCRHP)? Czy mo liwe jest badanie zachowania się osoby badanej znajdującej się w stanie skrajnego stresu bez oddziaływania na nią silnymi stresorami i bez rzeczywistego wprowadzania jej w ów stan? Musimy zgodzić się z krytykami kelmanowskiej techniki grania roli (etycznej alternatywy dla klasycznego. rozgrzeszeni. Czy zatem. jak sądzę. Będąc w zgodzie z etyką. Mo liwe są. Zgodnie z procedurą ex post facto zostały przeprowadzone znane badania Adorno i infch 11969) nad osobowością autorytarną czy badania Bandury i Waltersa (1968) I ud agresywnym zachowaniem się uczniów. rozdz. albo niedoszacowania wartości jakiegoś parametru w odnieBeniu do populacji obejmującej tylko ochotników. pkt. Jej jedyną zaletą jest właśnie „etyczność". 1972. Trzeba szukać innych. Brzeziński. aby móc skutecznie przeprowadzić badania nad stresem? Moja odpowiedź znowu będzie przecząca.

2) przez czynnik selekcji (niereprezentatywnosc próby uzyskanej z pogwałceniem zasady randomizacji). 2. stra aków. dzięki którym ich autor będzie się doktoryzował.dokonane przez nas ustalenia mogą być — tak naprawdę — prawdziwe dla populacji ołnierzy. złagodzenie re imu odbywania kary pozbawienia wolności lub dodatkowy dostęp do określonych dóbr: przepustek.).-)je eli uczestnicy badań pozostają w stosunku zale ności wobec prowadzącego badania jako jego studenci. w której sami pracują. e „przy okazji" pacjenci leczą się.3. Podobnie się dzieje. którym są poddawani. Campbell. pkt. e mo e on przystąpić do przeprowadzenia zasadniczego badania na próbie reprezentatywnej dla tej populacji z odwołaniem się do procedury „decepcyjnej". Próby uogólnienia wyników na inne populacje mogą stwarzać problemy metodologiczne podobne do tych. Psycholog (wykładowca i egzaminator) a student w roli osoby badanej KEZP (Zasada 32): „(-. To samo dotyczy pacjentów. por. lecz są składowymi badań. przedstawiamy szczegółowy opis badania próbie osób pochodzących z tej samej populacji. Mam tu na myśli przede wszystkim więźniów („nagrodą" za udział w badaniach mo e być dla nich. którzy nie wiedzą. Czy student. gdy nauczyciele czy psychologowie szkolni prowadzą badania w szkole. ma pełną swobodę wyboru w sytuacji delikatnego nacisku ze strony tych osób na wyra enie zgody na udział w ich badaniach? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Czytelnikowi. Nie promuję badań przeprowadzanych na „specjalnych" grupach osób. np. a tak e 142 . na której mamy zamiar prowadzić nasze badania. rozdz. Tłumaczenie. policjantów itp. Zgodnie z nią. w których biorą udział. 3. nie stanowi dostatecznej racji dla łamania zasady pełnego informowania osób o badaniach. i pytamy. Te problemy to istotne obni enie trafności zewnętrznej badania (Cook.1 strategii zaproponowanej przez Berscheida i in. e niektóre z badań. 2. 1979. Wreszcie — trzecie podejście — mo na odwołać się do ju wspomnianej w pkt. e będzie musiał uzyskać u danego asystenta zaliczenie ćwiczeń lub będzie zdawał egzamin u profesora prowadzącego to badanie. (1973). Takie postępowanie zbyt jawnie przypomina quasi-naukowe eksperymenty medyczne prowadzone przez lekarzy spod znaku SS w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie ostatniej wojny światowej. korespondencji itp. związanych z wykorzystywaniem w badaniach stresowych ochotników. nie stanowią elementów standardowego leczenia. Uzyskanie od nich zgody jest dla badacza wskazówką. czy osoby te skłonne byłyby wziąć udział w rzeczywistym badaniu. Za nieetyczne (pomijam tu wartość metodologiczną takich badań — trafność zewnętrzna!) uwa am przeprowadzanie badań stresowych przez nauczycieli akademickich na „podległych" im studentach. który wie. a które nie są — z uwagi na swój dotychczasowy status — w stanie podejmować autonomicznych decyzji. 2.. klienci lub pracownicy. które za udział w badaniach mogą liczyć na specjalne traktowanie.

Powa nym przeć i wskazaniem jest egzamin. EPCRHP (zasada 5): . czy zgodzą się oni wziąć udział w badaniu. którzy biorą udział w prowadzonych przez nas zajęciach dydaktycznych (uczęszczają na nasze wykłady. bo to. jako osoba mająca nad nim władzę.wtedy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. gdy ta odmowa doprowa-fciła do kolejnych odmów. to nie zmienimy faktu.). jakie stwarza prowadzenie badań na studentach (trafność zewnętrzna! — psychologia jako nauka o zachowaniu się studenta psychologii I roku studiów). podwa ające trafność badań. lory student będzie musiał u nas zdawać po zakończeniu badania. My nie umieliśmy okazać obojętności. e kontynuowanie badań iło sens. seminaria lub konwersatoria). zwłaszcza tych obcią ających emocjonalnie i fizycznie osoby badane (np. B. czego wyraźnie przed lami nie krył. nie będzie miało najmniejszego wpływu na nasz... Warto. Student odmówił nam dalszego sdziału w badaniu. i to zarzut nie do odparcia. unikamy prowadzenia badań. gdy będziemy starali się zmniejszyć ów dystans. Podstawowy zarzut etyczny. je eli ju musimy prowadzić takie badanie (bo łatwiej. albo :i) wycofają się w trakcie jego realizacji (mimo poniesionych ju przez nas kosztów i przysparzania nam kłopotów metodologicznych). je eli przyszłe osoby badane rekrutowane miałyby być spośród studentów. B. dostosować się do kilku zaleceń. bo badani są „pod ręką". które uznał za uwłaczające jego godności. gdy — jak sądzę —jest stosunkowo łatwo dostępna dla badaczy-psychologów (w większości są to przecie pracownicy wy szych uczelni) populacja. związany jest z asymetrycznością relacji: „nauczyciel (psycholog)-student (osoba badana)". Jeszcze raz zaznaczam. gdy istnieje mo liwość społecznej presji na udział w badaniach. w roli osób badanych.(.)badacz respektuje prawo jednostki do uchylenia się od udziału w badaniu. J. e badacz (w jego roli występuje tu profesor czy asystent) jest postrzegany przez studenta. albo wycofania się z niego w dowolnym momencie. Jest tak. a to z kolei do tak znacznego zmniejszenia grupy rymentalnej (z wielkim trudem skompletowanej). Po pierwsze. Zobowiązanie do ochrony tego prawa wymaga specjalnej czujności. Wychodząc mówi do siebie półgłosem: „Gdynie zerwał badań. w tym studentów psychologii(!).. a dopiero 1 « drugiej kolejności badaczami. to dziś dostałbym łatwiejsze pytania i zdałbym egzamin". bo taniej. 143 . J. Po kilku miesiącach spotykamy się na egzaminie. czy te będą nam posłu-mi. z tym. gdy badacz ma władzę nad osobą badaną" (podkr. Student nie jest gotowany i nie zdaje egzaminu. Stosunkowo du o badań psychologicznych przeprowadzanych jest z udziałem studentów. stosu-K L do nich. jako egzaminatorów.). ćwiczenia. ze dla osób badanych będziemy przede wszystkim nauczycielami. e są oni specyficzną popu-I hcją nie stanowi — je eli rzeczywiście nie stanowi — zagro eń dla trafności ■trcętrznej badania). e to. Nawet. sposobiącego się do roli osoby badanej. badania nad stresem). aby zasada dobrowolnego udziału nie była naruszona" (podkr. nale y szczególnie zadbać o to. e pomijam tu Istotne. zarzuty natury metodologicznej. aby zminimalizować etyczI* obcią enie badań z udziałem studentów. chciałbym skupić się jedynie na aspektach etycznych takich badań. Trudno będzie przekonać studentów. Nie wchodząc w ograniczenia metodologiczne.

KEZP czy zasadą EPCRHP.Aby owa hipotetyczna sytuacja nie stała się rzeczywistością. to uzyskane informacje o nim mogą rzutować na jego decyzje o procesie kształcenia studentów. uzyskanych w trakcie badania o osobie badanej (od niej samej i z innych źródeł) jako poufnych. e psycholog wie o nim znacznie więcej ni o innych studentach i mo e ywić obawy (lęk przed oceną). obejmujące intymne dane z ycia osobistego. na losy osoby badanej jako studenta. Jest to sprzeczne przede wszystkim z zasadą 32. ograniczenia trafności zewnętrznej badania) powinny nas skłonić do rezygnacji ze studentów. 2. nakłada ona na badacza obowiązek traktowania wszystkich informacji. niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia jest praktykowane przez niektóre uniwersytety pensum godzin udziału studentów psychologii (pierwszych lat studiów) w badaniach prowadzonych przez pracowników uniwersytetu. informacje o strukturze intelektu osoby badanej.11 EPP. doprowadzić do złamania zasady 10. Je eli badacz ma wpływ. z którymi mamy zajęcia dydaktyczne. a tak e z pkt. najłagodniej rzecz ujmując. a studentów psychologii w szczególności. jako członek zespołu kształcącego. nawet wykraczające poza ścisły kontekst postępowania badawczego. udział studentów psychologii w charakterze osób badanych mo e. w trakcie przeprowadzanego badania naukowego. a przynajmniej mo e zachodzić domniemanie. przeprowadzanych na studentach psychologii (w szczególności!) oraz metodologiczne problemy związane ze specyficznym charakterem tej populacji (m. Tylko dobrowolnie wyra ona zgoda. względem osoby badanej. EPCRHP. bez prawa udostępniania ich osobom trzecim. mo e być podstawą włączenia studenta do grupy badawczej. to jednak student ma świadomość.in. dość niejasny — nawet gdyby badacz chciał dostosować się do wy ej wyło onych wskazówek — etyczny status badań psychologicznych. Po drugie. osobowościowych. klinicznych). przynajmniej w niektórych badaniach (np. e zasada ta nie będzie w pełni respektowana. 3. Jak wiemy. e informacje te będą wykorzystane przeciwko niemu.5 DON i standardem 6. jako osób biorących udział w badaniach naukowych prowadzonych w psychologii. Informowanie społeczności uczonych o uzyskanych rezultatach badawczych W poprzednim punkcie rozpatrywaliśmy zachowanie się badacza-psychologa. W ka dym razie. Po trzecie wreszcie. Podsumowując. Najlepiej prowadźmy je poza naszym instytutem czy wydziałem. nie włączajmy do badań studentów. Nasze uwagi dotyczyły etycznego kontekstu stosowanych w sytuacji badania naukowego 144 . charakterystyki osobowości. sytuacja nie jest klarowna etycznie. A gdyby nawet nie rzutowały (a efekt oczekiwań interpersonalnych?). bez wywierania nacisku. Mogą to być przecie bardzo osobiste dane.

artykuł zamieszczony w specjalistycznym piśmie. które nie potwierdzają hipotez badawczych. (.21): „(a) Psychologowie nie fabrykują wyników ani ich nie fałszują w swoich publikacjach.. rewidowania i odrzucania teorii. przedmiotowe i badanej traktowanie osoby badaniac] lej (np. 2. 1. którym komunikuje on (monografia.8): „Pracownik nauki powinien ustawicznie poszerzać i pogłębiać swą wiedzę i doskonalić umiejętności. takich jak: instrukcje maskujące cel badania. Pracownik nauki nie wywiera jakiegokolwiek nacisku na innych pracowników nauki w celu świadomego ukrycia prawdy. „Przeglądu Psychologicznego".): „Psycholog dba o rzetelne przedstawienie wyników swych badań i stara się zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu. ujawnionej w toku badań naukowych. Dlatego nale y zawsze uwzględniać wyniki.7): „Pracownik nauki dzieli się z innymi swymi osiągnięciami i wiedzą. (pkt. pomiary prowadzi przeprowadzane za pomocą specjalistycznej aparatury.1. wymuszanie problema udziału w . odnoszący się do publikacji.. Tak jak w poprzednim punkcie naszą analizę rozpoczniemy od przytoczenia odpowiednich fragmentów kodeksów etycznych.[pracownik nauki jest obowiązany do rzetelnego przedstawienia wyników badań.I ró noraki ó norakich zabiegów. 13. świadomy. przygotowując artykuł do specjalistycznego pisma. jeśli fakty jej zaprzeczą". Równie wa ne jest spojrzenie przez pryzmat etyki na — oznaczoną na rys. DON (pkt. (. Pracownik nauki nie ukrywa niewygodnych wyników badań. to podejmują oni rozsądne kroki w celu skorygowania tych błędów — w korekcie. e nierzetelność w sferze nauki szkodzi nauce i społeczeństwu. nie I -psychok wyczerpuje )blematyki etycznego „zachowania się" badacza. w erracie albo w inpy. (b) Je eli psychologowie zauwa yli istotne błędy I w swoich opublikowanych wynikach. 5. „przypadek"). pisząc referat na konferencję naukową czy pracując nad 145 . określenia: „obiekt badany". Ukrywanie niedoskonałości warsztatowych Pisząc raport z przeprowadzonych badań empirycznych (kierując się przy tym wskazówkami technicznymi zawartymi w Dodatku A: Jak pisać raport z badań empirycznych? — !). nawet będącej jego własnym dorobkiem.)Stopień szczegółowości sprawozdania z prac badawczych powinien umo liwiać powtórzenie badań w innym ośrodku".. KEZP (zasada 37.. Szczególną ostro ność nale y zachować przy formułowaniu praktycznych wniosków z badań". referat wygłoszony na konferencji naukowej. ani nie zataja alternatywnych hipotez i sposobów interpretacji. istnienie alternatywnych hipotez i alternatywnych sposobów interpretacji wyników oraz : ograniczenia zasięgu generalizacji uzyskanych rezultatów. sposób". podwa ających jego hipotezy robocze.. czy raport z badań) rezultaty własnych badań. EPP (standard 6.)Pracownika nauki powinna cechować stalą gotowość do kwestionowania.1 symbolem d — relację badacza--psychologa z innymi badaczami. wycofaniu publikacji. przez pr\ liach itp. np. (. 2. Jednak e to wszystko co zostało ujęte w pkt..

aby uzyskany wynik stał się nie tylko intersubiektywnie komunikowalny. je eli nie wa niejsze. ze ci (inni psychologowie). e nale y tak opisać zastosowaną procedurę badawczą. e mo e on być zainteresowany (co dobrze świadczy o jego dojrzałości) uzyskaniem zwrotnych informacji ze strony kompetentnych kolegów-psychologów o (tak e) aspektach metodologicznych przeprowadzonych badań — z nadzieją. Dlaczego badacz decyduje się na publikowanie wyników badań. to ich ukrywanie przed. oraz (e) wykorzystanego przez autora badań aparatu analizy statystycznej danych empirycznych (testy istotności ró nic. ale tak e intersubiektywnie kontrolo walny. nadmiernie ceniącego swój image naukowy czy wręcz jako „krętacza". (b) zastosowanej przez badacza operacjonalizacji zmiennych. albo te powtórzyć to badanie — „dosłownie" lub z pewnymi modyfikacjami. co mo e mu przynieść szerszą sławę) w publikowaniu 146 . ale — co nie mniej wa ne. 3. e badacz zainteresowany jest efektem pierwszeństwa (zwłaszcza je eli jego opracowanie dotyczy czegoś zupełnie nowego. Tak czy inaczej. (d) dokonanego przez badacza wyboru szczegółowego planu badania. jeśli przyjąć punkt widzenia metodologa — nad warsztatem badawczym. badanie przeprowadzone w układzie czynnikowym analizy wariancji. mogą zechcieć albo krytycznie ustosunkować się do: (a) zało eń teoretycznych i przyjętej przez badacza interpretacji teoretycznej uzyskanych wyników empirycznych. Powiem inaczej. Mo na te jeszcze inaczej postawić ten problem. krytycznej dyskusji nie tylko nad zaprezentowanym w opracowaniu wynikiem. je eli sam nie jest przekonany o ich warsztatowej „doskonałości"? Dlaczego nie dopracuje ich i dopiero potem nie ogłosi drukiem artykułu na ich temat? Powodem. Bywa i tak (i nie jest to wcale zjawisko rzadkie). którzy będą słuchali jego wystąpienia na konferencji czy te będą czytali jego „wypracowanie". e podsuną mu oni jakieś pomysły. czytelnikiem artykułu i słuchaczem referatu mo e spowodować zaetykietowanie (a raz przylepionej etykiety trudno się pozbyć) badacza jako mało rzetelnego. Spełnienie zaś tego ostatniego wymogu nie będzie mo liwe bez przedstawienia w miarę pełnej informacji dotyczącej strony warsztatowej prezentowanej pracy. Nie sądzę. miary siły związku między zmiennymi itp. badacz powinien przyjąć jako normę postępowania dyrektywę. mo e nie zawsze. 3. aby było mo liwe przeprowadzenie pełnej. z natury dociekliwym.4 niniejszego rozdziału). dla którego badacz tak nie postępuje (no. ale na ogół) jest to. aby było mo liwe powtórzenie badań przez innych członków społeczności badaczy (piszę o tym w pkt. (c) sposobu doboru próby z populacji i związanego z tym dopuszczalnego zakresu generalizacji (trafność zewnętrzna! — o tym więcej w pkt.prezentacją planszową własnych wyników. aby „przyznanie się" do pewnych „niedoskonałości" nara ało reputację badacza na szwank.2) wyników badania. Nale y przy tym przełamać — skądinąd zrozumiałą z psychologicznego punktu widzenia — niechęć do ujawniania słabości warsztatowych. badacz powinien zawsze pamiętać o tym. które mogą okazać się przydatne w ewentualnym powtórzeniu badań wedle zmodyfikowanej procedury. a ponadto.). Powinno się — tak uwa am — na tyle szczegółowo przedstawić stronę metodologiczną badań. np.

wyników. Je eli jednak, w pogoni za uznaniem swojej grupy zawodowej (a mo e i szerszego forum), przemilczy on (a stąd ju bardzo niedaleko do „naginania" danych do hipotezy roboczej) potknięcia i niedociągnięcia warsztatowe tak, aby to co zaprezentował miało znamiona doskonałej warsztatowo, zamkniętej „całości", to wówczs jego postępowanie nale y uznać za niegodne postawy badacza.

I Kłopoty z trafnością zewnętrzną
[zymani lanie wyników badań empirycznych o wysokiej trafności zewnętrznej 0 pojęć (sens pojęcia wyjaśniam w pkt. 2.2 rozdz. 3.) stwarza powa ne cholog( kłopoty nie tylko /etiologom, ale tak e przedstawicielom innych nauk od nich behawioralnych (wszak nie oó nich uwolnieni ani pedagogowie, ani iej psyct socjologowie czy przedstawiciele bli-ej psychologii dyscypliny z grupy oblem tr nauk medycznych — psychiatrii). Oczywiście blem trafności ychologi zewnętrznej przestałby być problemem nękającym autorów prac riowiek f ^etiologicznych, a zwłaszcza tych, które zdają sprawę z tego, jak nie. oddzii zachowuje się )wiek poddany określonemu postępowaniu — chocia zmieniającemu jego postawy i opi-lie, oddziaływaniu wychowawczemu, ■szyscy li psychoteraputycznemu itp., gdyby badaniom I-chocia by takim, jak te mych pr przed chwilą przeze mnie przytoczone — byli poddani [Wszyscy ludzie, one zabu wobec których to postępowanie jest zamierzone (widzowie okre-nych programów TV, uczniowie danego typu szkoły, pacjenci chorzy na Mówi okre-zaburzenie psychiczne), a nie tylko mniej lub bardziej liczne ich miom pc reprezentaiadomo, kreślony Mówiąc językiem zapo yczonym od statystyków — problem znika, całego ic gdy ba-iom poddana jest cała populacja, a nie tylko pobrana z niej BŚcią zev próba. Jak jednak )mo, badania psychologiczne w prawie 100% 1 prowadzi się na próbach w lony sposób pobranych z populacji. To zaś, podstav jaki sposób doboru osób (próba) :go ich zbioru (populacja) zastosował wniosków badacz, ma bezpośredni związek z trafią zewnętrzną, czyli z zakresem ntatywm ogólności wniosków, które mo e on wysnuć tawie przeprowadzonego Kowania badania. Aby nie podawano w wątpliwość zasięgu iosków z danego Kjaliści badania, powinno być one przeprowadzone na próbie repre-/wnej, a tę jest ona mo na skonstruować jedynie za pomocą któregoś ze schematów wania licznej, cz; (metodą losową opisaną w pkt. 6. rozdz. 9.) lub metodą kwotową — ale ezne (np. cjaliści uwa ają ją za obcią oną (por. np. Nowak S., 1985 s. 301), mimo zióski. Ho faktu, ona dość powszechnie stosowana przez socjologów w badaniach Za et De opinii publicznej. cz\ przez psychologów konstruujących i normalizujących zadają testy psychologiczne inp. normalizacja polskiej adaptacji Skali Inteligencji szczegó WAIS-R — por. Brzeziński. Hornowska, 1993b). i próby m Za etycznie nieakceptowalne nale y uznać takie zachowanie badacza, ■iaśnie te który zadając sobie trudu doboru próby metodą reprezentacyjną (próba losowa lub, szczególnych przypadkach, kwotowa), postępuje, w fazie uogólniania wniosków i próby na populację, tak, jak gdyby była ona próbą de facto reprezentatywną dla iśnie tej populacji. Jest to nadu ycie interpretacyjne. Badacze, a przynajmniej 147

niektórzy z nich, mają tendencję do nadmiernego uogólniania wniosków z przeprowadzonego, nie tak rzadko na próbach wcale nie reprezentatywnych, badania empirycznego. Przykładem takiego dość spektakularnego nadu ycia jest sporządzanie norm testowch (chodzi o testy psychologiczne) na podstawie badań przeprowadzonych na próbach skompletowanych z osób, do których badacz ma stosunkowo łatwy dostęp: np. taką „łatwo" dostępną populacją dla psychologów-pracowników uniwersyteckich są studenci. Niestety w parze z ową łatwością nie idzie wysoka trafność przeprowadzonych na takich próbach badań. Nie mo na bowiem standaryzować i normalizować jakiegoś testu na próbie studentów, a potem stosować go nie tylko do studentów, czy przede wszystkim do nie-studentów. eby nie być gołosłownym, przytoczę tu, tytułem przykładu, skład próby normalizacyjnej dla polskiej adaptacji kwestionariusza osobowości C/7-Gougha — „1100 studentów ró nych kierunków studiów..." (Choynowski i inni, 1968, s. 221).

3.3. Nastawienie na potwierdzanie hipotez — „pomaganie" hipotezom
Tak jak w pkt. 3.1 mówiliśmy o ukrywaniu niedoskonałości warsztatowych badania, którego wyniki badacz zdecydował się opublikować, tak tutaj zajmiemy się aspektem etycznym takiego postępowania badacza, które nastawione jest na potwierdzenie — „za wszelką cenę" — swojej hipotezy roboczej. Owe „wyrozumiałe" traktowanie przez badacza hipotezy roboczej mo e ujawniać się w dwóch fazach: (a) w fazie planowania i prowadzenia samych badań empirycznych oraz (b) w fazie przygotowywania do druku raportu z tych badań. Taka praktyka badawcza jest dokładną odwrotnością dyrektyw płynących z metodologii popperowskiej, która pokazuje badacza jako tego, który szuka — i to niekiedy z niemałym trudem — przypadków obalających jego hipotezę roboczą, a nie jako osobę skrzętnie zbierającą wszystkie te przypadki, które właśnie potwierdzałyby hipotezę. To, e badacze chętniej rejestrują przypadki „za", ni „przeciw" i e tyra pierwszym dają większy „posłuch", mo na jeszcze od strony psychologicznej zrozumieć (vide Rosenthala koncepcja efektu oczekiwań interpersonalnych opisana w pkt. 3. rozdz. 4.), ale trudniej zrozumieć decyzje wydawców specjalistycznych czasopism naukowych, którzy niechętnie (je eli w ogóle) podejmują się druku artykułów, w których autorzy donoszą, i w efekcie przeprowadzenia kosztownych i mudnych badań obalili własną hipotezę roboczą. Za obalenie hipotezy (własnej!) te nie otrzymuje się — na ogół — tytułu magistra czy stopnia naukowego. Są to, moim zdaniem, główne czynniki odpowiedzialne za to, e psycholog — spoza danego zespołu badawczego — niewiele wie na temat ju odrzuconych hipotez i zmuszany bywa do wchodzenia jeszcze raz na ście kę, która prowadzi donikąd — marnując przy tym czas i środki finansowe. Interesujące badania na temat decyzji podejmowanych przez redakcje czasopism naukowych w sprawie artykułów zdających sprawę z badań, które nie zakoń148

czyły się sukcesem w postaci odrzucenia hipotezy zerowej (//<>), przeprowadził przed laty SterHng (1959). Przeanalizował on cztery presti owe amerykańskie naukowe pisma psychologiczne (po jednym kompletnym roczniku z ka dego tytułu). Na ogólną liczbę 264 artykułów, w których posłu ono się testami istotności ró nic w celu ewentualnego odrzucenia Ho opublikowano a ... 8 artykułów (co, jak łatwo obliczyć, stanowiło niecałe 3% wszystkich opublikowanych artykułów), których autorzy donosili, i nie udało im się odrzucić hipotezy zerowej, a tym samym potwierdzić swojej hipotezy roboczej. Warto te przytoczyć słowa A. W. Meltona, przez 12 lat redaktora czasopisma ,Journal of Experimental Psychology": „...przy wydawaniu «Journal» istniała silna niechęć do akceptowania i publikowania wyni-j tów badań, gdy owe wyniki były istotne na poziomie 0,05 (zwracam uwagę na podniesienie poprzeczki, jeśli chodzi o poziom istotności ró nic, co jeszcze bardziej zwiększyło liczbę odrzucanych przez redakcję artykułów — J.B.), niezale nie od lego. czy test był jedno- czy dwustronny. Nie implikuje to niewolniczego zachwytu dla poziomu 0,01, jak mogliby zarzucić nam krytycy. Odzwierciedla to raczej przekonanie, i istnieje odpowiedzialność badacza dotyczącą takiego ustalania rezultatów badań, by aden rozsądny człowiek nie mógł tych rezultatów zdyskredytować poprzez stwierdzenie, i są one bez pokrycia..." (Melton, 1962). Jak sądzę, taka praktyka kwalifikowania do druku artykułów staje się szybko rozpoznawalna przez potencjalnych autorów. Jedną z jej konsekwencji, jest niechęć badaczy, zwłaszcza młodych, dopiero zaczynających kolekcjonowanie artykułów, I do podejmowania prób opublikowania artykułów mówiących o ró nicach — między, np. grupami: eksperymentalną i kontrolną — występujących na poziomie „le-| pszym" od a = 0,05. Taka polityka wydawnicza sprzyja powstawaniu artefaktów, i gdy — zwłaszcza w czasach powszechnej dostępności bogatych i łatwych w u y-I ciu pakietów statystycznych w rodzaju SPSS PC+, czy CSS STATISTICA — ba-[ dacze, których cechuje ni szy poziom rygoryzmu etycznego w odniesieniu do I standardów własnej pracy naukowej, będą tak długo przeliczać, za pomocą ró nych I dostępnych testów istotności ró nic, wyniki własnych badań empirycznych, a uzyBlją po ądany poziom istotności 0.01. czy ..tylko" 0.05. Zauwa my jeszcze, e stwarzanie takiej bariery zaporowej, pod postacią I wskaźnika a, wyzwala u badaczy dość silną motywację do „poprawiania" wyników I surowych w kierunku ich zgodności z testowaną hipotezą. Oto próbka takiej moI fliwej racjonalizacji: „odrzucam skrajne wyniki, gdy dokładniejsza analiza zacho[ wania się tych osób badanych w trakcie eksperymentu wskazuje na to, e zacho-I mały się one tendencyjnie" (albo inne sformułowanie, które te mo e być wy-I korzystane — ..nienaturalnie"). Bogata wiedza z zakresu statystyki oraz umiejęt-I uośc posługiwania się pakietami statystycznymi, przy jednoczesnych brakach w Htyce zawodowej, mogą przyczyniać się do tego, e badacz będzie wprowadzał I poprawki" do wyników badań, i e będą one trudno wykrywalne. W pogoni za „wynikami statystycznie istotnymi" badacze starają się przebadać Hk najwięcej osób, nie zdając sobie niekiedy sprawy z faktu, e tym samym faworyzują hipotezę roboczą (maksymalizacja błędu I rodzaju — piszę o tym w W& 12.). Zwiększając tylko liczebność grup porównawczych mo emy doprowa149

dzić do tego, e potwierdzimy istotność statystyczną nawet najbardziej trywialnego związku między zmiennymi. Hays, autor uznanego i wznawianego (cztery wydania do roku 1981) w USA podręcznika statystyki, adresowanego do przedstawicieli nauk społecznych, a więc i psychologii, jeden z podrozdziałów zatytułował znamiennie: Can a sample size be too large? („Czy próba badawcza mo e być za du a?"). Na tytułowe pytanie odpowiada on twierdząco (Hays, 1973, s. 422). Dlatego te — jak o tym piszę w rozdz. 12.—14. — w miejsce wskaźnika a, u ywanego w roli miernika wa ności jakiejś zmiennej niezale nej X dla danej zmiennej zale nej K, nale y posługiwać się pojęciem wariancji zmiennej zale nej, wyjaśnianej wpływem na tę zmienną danej zmiennej niezale nej (np. wspomniany tu Hays zaproponował taki wskaźnik, który nazwał mianem tu 2 — „omega-kwadrat"; mo e być on stosowany w miejsce statystyki t czy statystyki F\ (por. pkt.7. rozdz. 12.). Zilustrujmy to, co zostało tu krytycznie powiedziane o kryterium er, wynikami badań przeprowadzonych przez Bąkana (1966). Nawiasem mówiąc, nie są to jedyne badania na ten temat ukazujące jak niedoświadczony (w statystyce) badacz i mało krytyczny czytelnik mogą być wyprowadzeni na manowce, je eli swoją wiedzę o sile wpływu jakiejś zmiennej na inną zmienną opierać będą na wielkości a. Bakan przeprowadził za pomocą testów istotności ró nic ró norakie porównania międzygrupowe, które objęły a ... 60 tys. osób przebadanych za pomocą baterii testów psychologicznych. I có się okazało? Jak nietrudno się domyśleć, wszystkie przeprowadzone porównania były istotne statystycznie. Między tymi porównaniami znalazły się i tak „egzotyczne", jak: „grupa osób mieszkających na wschód od rzeki Missisipi versus grupa osób mieszkających na zachód od Missisipi", „osoby ze stanu Maine versus osoby z pozostałych stanów", „osoby mieszkające na Północy versus osoby mieszkające na Południu". Gdyby jednak w ślad za testami istotności ró nic zastosowano jakieś mierniki w rodzaju wspomnianego ju wskaźnika „omega-kwadrat" Haysa, to okazałoby się, jak niewielki procent wariancji wspólnej mają te zmienne.

3.4. Intersubiektywna kontrolowalność rezultatu badawczego — problem repetycji badań psychologicznych
Dla rozwoju badań naukowych wa ne jest nie tylko powstawanie (i publikowanie) oryginalnych prac badawczych, donoszących o odkryciach nowych zale ności między zmiennymi, ale tak e ogłaszanie drukiem dwojakiego rodzaju innych prac. Jedne, ju w poprzednim punkcie wspominane, informują społeczność uczonych o nieudanych próbach potwierdzenia jakiejś hipotezy roboczej (lub mówiąc językiem statystyki — o nieudanej próbie odrzucenia HQ). Drugie zaś, to prace powtarzające badania ju wcześniej przez kogoś wykonane. Chciałbym mocno zaakcentować to, i mo liwość powtórzenia cudzych badań i opublikowania ich w specjalistycznym periodyku przyczynia się, i to istotnie, do zwiększenia stopnia intersubiektywnej 150

kontrolowalności badań naukowych. Zdaniem Campbella (1969) metoda powtarzania badań jest jedną z głównych metod kontrolowania artefaktów. Powtarzanie badań umo liwia te dokonywanie korekt, które mogą mieć istotny wpływ zarówno na rzetelność samych badań, jak i na ich trafność. Mówiąc krótko, mo liwość powtórzenia badań jest niezbędna jako forma korekty wiedzy naukowej (podobny pogląd na ten temat przedstawił Lamal, 1991). le eli tak wielką rolę — i słusznie — przypisuje się repetycji ju przeprowadzonych, przez kogoś' innego, a więc nieoryginalnych badań, to powinno się te [tworzyć warunki ułatwiające opublikowanie ich rezultatów. I chocia wszyscy specjaliści wypowiadają się „za" — por. np. tom kilkudziesięciu prac na ten temat: Replication research in the social sciences (Neuliep, 1991) — to praktyka wydawnicza jest przekorna i w pismach fachowych niewiele mo na znaleźć badań stanowiących repetycje badań ju przeprowadzonych. Wróćmy do wyników badań Sterlinga (1959). o których wspomnieliśmy w pkt. 3.3. Na ogólną liczbę 362 przeanalizowanych artykułów opublikowanych w czterech liczących się periodykach psychologicznych, nie było ani jednego artykułu referującego wyniki pochodzące i powtórzenia badań. Czy nie jest to znamienne? Taka praktyka wydawnicza jest szybko rozpoznawana przez początkujących badaczy, którzy nie chcą anga ować j swego czasu i środków finansowych w przedsięwzięcie, które z punktu widzenia rozwoju ich kariery naukowej nie ma adnego znaczenia. Wszak trudno wpisać sobie w rocznym sprawozdaniu jako publikację, coś co nie stało się nią na skutek właśnie takich upodobań wydawców czasopism naukowych w naukach społecznch. Młody, i nie tylko młody, badacz „goni" za publikacjami, gdy ich liczba fcriaszcza gdy są one zamieszczone w renomowanych pismach) jest główną podHnrą awansu naukowego na kolejny stopień naukowy i kolejne stanowisko w akademickiej drabince awansowej. Wszystkim badaczom znane jest powiedzenie, : które przywędrowało z amerykańskich uniwersytetów: publish or perish (publikoIwać lub /ginąć). To, e tak trudno opublikować replikacje czyichś badań, stwarza ! zagro enie dla d/iałania normy intersubiektywnej kontrolowalności wyników badań | naukowych. Obni eniu ulega lęk badaczy przed oceną ich ze strony innych badały, gdy prawdopodobieństwo tego, e ich badania zostaną przez kogoś powtó-I rzone. i e na dodatek ich wyniki będą opublikowane, jest tak niewielkie, e mogą ■n spokojnie spać nie niepokojąc się o to, e zostaną wykryte ewentualne błędy nz niedociągnięcia warsztatowe — zwłaszcza w zakresie analizy statystycznej I danych, która zawsze stanowiła piętę achillesową psychologów. Zauwa my jeszcze Rb. e przy ocenie powtórzonych wyników badań te bierze się pod uwagę kryHmm a. Rosenthal (1991d) w swoim metodologicznym wprowadzeniu do tomu ■c poświęconych tematyce replikacji badań w naukach społecznych przytacza m. 14) tabelkę decyzyjną wykorzystywaną przy ocenie sukcesu lub fiaska w powtórzeniu jakichś badań. Zauwa my, i kryterium decyzyjnym jest znowu poziom iści statystycznej a. Zarówno pierwsze badanie (podstawowe), jak i drugie plikacja) oceniane są za pomocą dychotomicznego kryterium: „er < 0,05; a> 5". Tylko w sytuacji, gdy oba badania spełniają kryterium: a < 0,05 replikacje aje się za skuteczną. Sytuacje: (a) pierwsze badanie — a < 0,05 , drugie badanie 151

— a > 0,05 oraz (b) pierwsze badanie — a > 0,05, drugie badanie — a < 0,05 uznaje się za niepowodzenie replikacji. Podsumowując, chciałbym przekonać początkujących badaczy, a wszak do nich przede wszystkim adresowany jest niniejszy podręcznik, i nale y tak przedstawiać stronę warsztatową badania empirycznego (METODOLOGIA!), aby mo liwe było dokonanie jego replikacji.

4. Podsumowanie
W dwóch punktach niniejszego rozdziału skupiłem się na kilku aspektach tradycyjnie pojmowanego (a więc na wzór bardziej dojrzałych metodologicznie dyscyplin empirycznych, takich jak: fizyka czy biologia) badania empirycznego w psychologii (przede wszystkim eksperymentu — wszak z niego, z laboratorium Wundta, wzięła się cała naukowa psychologia!), które rodzą problemy natury etycznej. Ideą naczelną tego rozdziału (i w jakiejś mierze równie następnego — te „etycznego") jest przekonanie badacza, głównie tego „na starcie", e równie wa ne (a w moim głębokim przekonaniu — wa niejsze!) jak przestrzeganie dyrektyw metodologicznych zawartych w podręcznikach metodologii (jak choćby ten, który Czytelnik akurat przegląda) jest respektowanie dyrektyw etycznych spisanych w kodeksach etyki zawodowej psychologów czy pracowników nauki. W niniejszym rozdziale starałem się zapoznać Czytelnika z czterema takimi kodeksami. Najbardziej z nich ogólne, to dwa kodeksy — polski i amerykański — regulujące całokształt postępowania (nie tylko badawczego) psychologa. Kolejny kodeks reguluje postępowanie psychologa jako badacza względem li tylko osób badanych. Ostatni zaś z kodeksów odnosi się do postępowania „pracownika nauki" (nie tylko rzecz jasna psychologa uniwersyteckiego, ale ka dego badacza związanego ze zinstytucjonalizowaną nauką). Na tle ró nych kodeksów regulujących na płaszczyźnie etycznej działalność zawodową psychologów, polski Kodeks etyczno-zawodowy psychologa wyró nia się tym — jak to podkreślił Strelau (1994, s. 113) — e „...z niespotykaną konsekwencją podkreśla godność i podmiotowość człowieka oraz jego prawo kierowania się w relacji psycholog-osoba badana, klient czy pacjent własnym systemem wartości i mo liwością dokonywania wyborów. W praktyce psychologicznej uznaje priorytet klienta. (...)Zasady KEZP zmierzają w kierunku minimalizacji, co więcej, likwidacji, niesymetrycznej relacji między psychologiem-badaczem a osobą badaną, między psychologiem-praktykiem a klientem (pacjentem), a tak e między psychologiem-nauczycielem a studentem". Uwa am, e ka dy absolwent studiów psychologicznych powinien opuszczać uczelnię nie tylko z dyplomem w ręce,ale tak e winien być zaopatrzony w egzemplarz Kodeksu. Zaś psychologowie-nauczyciele powinni zadbać o to, aby zawarte w kodeksie regulacje nie były dla świe o wypromowanego magistra psychologii tylko regulacjami „papierowymi". 152

Drugie wa ne zagadnienie poruszone w tym rozdziale związane jest z aktywnością zawodową psychologa na forum społeczności uczonych — z pisaniem prac naukowych i wygłaszaniem referatów na konferencjach naukowych. Tak e i ten specyficzny rodzaj aktywności poddany jest regulacji objętej kodeksami — w polskim przypadku jest to zbiór zasad: Dobre obyczaje w nauce. Tak e te problemy, bezpośrednio dotykające warsztatu badacza, są kluczowe dla poprawnego funkcjonowania badacza w społeczności uczonych. Być mo e ich „etyczność" jest mniej [widoczna, gdy to, co dzieje się między psychologiem-badaczem, a osobą badaną bezpośrednio dotyka tę ostatnią (wywołuje jej lęk, cierpienie, dyskomfort), a to co [wiązane z upowszechnianiem wyników badań empirycznych jest, tak naprawdę, interesujące tylko dla społeczności uczonych, jest to ich wewnętrzna sprawa. Nie mo na jednak oddzielać kontekstu metodologicznego badania naukowego od kontekstu etycznego po prostu. Nie mo na oddzielać etyki od prawdy, w słu bie której I pozostaje nauka. Mo na tedy, jak sądzę, przytoczyć, na zakończenie, słowa prof. Bartnika, autora Hermeneutyki personalistycznej (Bartnik, 1994, s. 267): „...sama laniktura prawdy wią e się ze strukturą dobra: bonitas veri i veritas boni, rectitudo Ymiatis i rectitudo boni; e poznanie jako czynność i proces podlega etyce; e I etyka dochodzi do głosu w samym «wnętrzu» prawdy i jest wa na przy prawdoI podobieństwach, wątpliwościach czy wahaniach, a nade wszystko przy komunikacji prawdy i jej operacjonalizacji. Etyka jest istotnym warunkiem w przekazie prawdy liinterpretacji znaku: rectitudo". Jakie lektury mo na polecić Czytelnikowi? Po pierwsze, chciałbym zachęcić I to uwa nego przeczytania przeanalizowanych w niniejszym rozdziale kodeksów laczególnie: Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Po drugie zachęcam do leI tory pracy zbiorowej pod redakcją J. Brzezińskiego i W. Poznaniaka: Etyczne \ftoblemy działalności badawczej i praktycznej psychologów. Ksią ka zawiera 15 I opracowań pogrupowanych w następujących częściach: /. Psycholog jako twórca, H Psycholog jako diagnosta, III. Psycholog jako specjalista udzielający pomocy Wjchologicznej, TV. Psycholog jako ekspert i V. Psycholog jako nauczyciel. Warto te przeczytać ksią kę J. Bernarda: Od biologii do etyki. Nowe horyURn wiedzy, nowe obowiązki człowieka.

Rozdział 6. Etyczne problemy psychologii (II) między kodeksem etycznym a praktyką społeczną
1. Wprowadzenie
W poprzednim rozdziale rozwa ana była — z etycznego punktu widzenia — działalność psychologa występującego w roli (a) osoby prowadzącej badanie empiryczne oraz (b) osoby upowszechniającej rezultaty tego badania (w formie artykułu lub innej publikacji, lub te w formie referatu wygłoszonego na konferencji naukowej). Problemy etyczne, które badacz powinien odpowiednio rozwiązać, łączą się z charakterem badania psychologicznego, przyjmującego — jak wiemy — formę społecznej interakcji. Dlatego te owe kluczowe problemy etyczne dotyczyły sposobu, w jaki badacz (psycholog!) traktuje osobę badaną — utajnianie przed nią prawdziwego celu badania (okłamywanie osób badanych), nara anie jej na cierpienie, wstyd, łęk (ogólniej, na przebywanie w sytuacji dyskomfortu fizycznego i psychicznego). Odrębnym zagadnieniem było „posługiwanie się", w charakterze osób badanych, osobami, które są w jakimś stopniu uzale nione od badacza (np. studenci od profesora prowadzącego badanie empiryczne i jednocześnie prowadzącego dla tych samych osób wykład zakończony egzaminem). Z kolei rozpatrując działalność badacza ogłaszającego wyniki swoich badań, poddającego je intersubiektywnej kontroli, zwróciliśmy uwagę na tak istotne z etycznego punktu widzenia zagadnienia, jak: ukrywanie przez badacza niedoskonałości warsztatowych, przejawianie przez niego tendencji do nadmiernego poszerzania zakresu wnioskowania z pozyskanych danych empirycznych (problem trafności zewnętrznej badania), nastawienie na poszukiwanie (niekiedy za wszelką cenę!) danych potwierdzających hipotezę roboczą. Przedyskutowaliśmy tak e problem takiego informowania o szczegółach warsztatowych, aby mo liwe było przeprowadzenie (przez zainteresowanych członków społeczności badaczy) replikacji badania zrealizowanego przez badacza. O ile nasza uwaga w rodziale 5. skupiona była na tym wszystkim, co dzieje się między badaczem z jednej strony, a osobami badanymi i innymi badaczami z drugiej, o tyle tutaj skupimy się na analizie etycznego kontekstu działalności badacza poza jego grupą zawodową — w kontakcie z instytucjami praktyki społecznej. To, co nas będzie interesowało szczególnie, to: (a) wykorzystywanie wiedzy 154

psychologicznej na u ytek praktyki społecznej, poprawianie efektywności jej funkcjonowania oraz (b) występowanie badacza-psychologa w roli nauczyciela (pracownika uniwersytetu), który przekazuje naukową wiedzę psychologiczną studentom psychologii, a tak e w roli mistrza formującego młodych badaczy. Odrębnym zagadnieniem, wzbudzającym sporo emocji, jest posługiwanie się w celach diagnostycznych specyficznymi dla psychologii narzędziami, jakimi są testy psychologiczne; dlatego te w pkt. 4. spróbuję odpowiedzieć na kilka wa nych, z etycznego punktu widzenia, pytań z tym związanych.

2. Rezultat badawczy jako podstawa praktycznego działania
Wróćmy do rys. 5.1., na którym ukazane zostały relacje, w jakie psycholog wchodzi prowadząc działalność badawczą sensu proprio, nauczycielską, ekspertalną i — wreszcie — podejmując rolę zawodową psychologa-praktyka. W tym punkcie będzie nas szczególnie interesowała relacja c, z reprezentantami sfery praktyki społecznej, którzy oczekują od psychologii, e rozwią e ona problemy efektywnego funkcjonowania tej sfery. Oczekuje się tedy od psychologa, e ten, wykorzystując swoje kompetencje naukowe, opracuje „receptę" na skuteczne działanie. Wystąpiłby zatem psycholog w roli słu ebnej względem sfery praktyki społecznej — tak jak to /resztą pokazuje schemat obiegu informacji między obiema sferami: sferą praktyki badawczej i sferą praktyki społecznej (por. rozdz. 2., rys. 2.1.). Chciałbym i jednak wyraźnie zaznaczyć, e nie nale y owej, tu metaforycznie ujętej, „słu eb-S ności" pojmować zbyt dosłownie. Psycholog — i o tym będzie ni ej mowa — nie [ powinien uczestniczyć w nadu ywaniu wiedzy psychologicznej do celów narusza[jłcych godność człowieka. Nie powinien te , post factum, autorytetem nauki (tu: I psychologii) uwiarygodniać wątpliwych etycznie działań jakiejś instytucji ze sfery fcaktyki społecznej. Przytoczę teraz wybrane fragmenty DON (Rozdział 6. Pracownik nauki jako Hprrt) dotyczące tej sfery działalności psychologa. W KfcZP nie znalazłem zasad ■ wprost regulujących ten zakres aktywności zawodowej psychologa. I DON (pkt. 6.3): „Pracownik nauki opracowuje ka dą ekspertyzę rzetelnie iodpouicdzialnie, w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej i pełne rozpoznanie Htotnych faktów i okoliczności"; f pkt. 6.4: „Przy opracowaniu ekspertyzy pracownik naukowy nie sugeruje się ^fcekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby presja zleceniodawcy wywarła Htyw na merytoryczną zawartość eksperty/y"; pkt. 6.5: „Aby uniknąć podejrzenia o stronniczość, pracownik nauki odmawia Bacowania ekspertyzy, której część i końcowe wnioski miałyby związek / jego ■trcsem osobistym. W takim przypadku pracownik nauki powinien powiadomić Bttniodawcę o przyczynie odmowy": 155

pkt. 6.6: „Informacji uzyskanych w związku z opracowaniem ekspertyzy, pracownik nauki nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy ani dla osiągnięcia niesłusznych korzyści własnych. W przypadku konfliktu interesów ekspert powinien stawiać wy ej dobro ogólne ni interes zleceniodawcy". Jakie są obszary praktycznego działania, w obrębie których psycholog-badacz mo e — z uwagi na domniemywane wysokie (i niezastępowalne) kompetencje naukowe — być postrzegany przez decydentów ze sfery praktyki społecznej jako osoba mogąca istotnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania tej sfery? Są one następujące: (a) instytucje słu by zdrowia, (b) szkolnictwo, (c) media, (d) wojsko, (e) przemysł, organizacja i zarządzanie, (e) sądownictwo, (f) instytucje samorządowe, (g) partie i organizacje polityczne i społeczne (h) instytucje rządowe, (i) usługi i reklama. Świadczone przez psychologów usługi ekspertalne nie rozkładają się równomiernie między wymienionych wy ej potencjalnych ich odbiorców. Jak sądzę, stosunkowo najwięcej opracowań psychologicznych zamawianych jest przez ju „tradycyjnych" klientów — słu bę zdrowia, szkolnictwo, wymiar sprawiedliwości. Gwałtowny rozwój prywatnego sektora przemysłowego, dynamicznie rozbudowujący się rynek usług oraz rozwój reklamy otworzył nowe mo liwości (i pokusy!) przed psychologami dysponującymi wiedzą i metodami subtelnych oddziaływań na człowieka. Psycholog, który zdecyduje się przyjąć zamówienie na wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, powinien wpierw odpowiedzieć na kilka wa nych, brzemiennych w etyczne konsekwencje, pytań. Pierwsze pytanie dotyczy kompetencji psychologa do rzetelnego wykonania powierzonego mu zadania. Mo liwe jest posłu enie się przez instytucję zamawiającą ekspertyzę zewnętrzną opinią o kwalifikacjach osoby, która deklaruje gotowość realizacji zamówienia, ale wcale nie zwalnia to psychologa od przeprowadzenia krytycznej samooceny — nawet, gdy ocena zewnętrzna była pozytywna. Je eli psycholog uzna, e nie jest dostatecznie kompetentny, to nie powinien przyjmować zlecenia. Nie przynosi mu ujmy odstąpienie od wykonania jakiegoś zadania z powodu nieznajomości danej problematyki czy specjalistycznych metod, które powinny być zastosowane w celu rozwiązania tego zadania. Jest to zresztą wpisane w KEZP w dziale tzw. zasad ogólnych: „Psycholog jest świadomy szczególnej odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmuje zadań przekraczających jego mo liwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwy szy poziom wykonywanej pracy" (podkr. J, B.). Drugie pytanie dotyczy etyczności celów, w. jakich opracowanie psychologa ma być wykorzystane przez zamawiającą je instytucję. Cel instytucji nie mo e być sprzeczny z dobrem człowieka. Psycholog jest zobowiązany właśnie to dobro chronić, a nie przyzwalać (i to przez czynny w tym udział), aby jakaś instytucja (np. metodą psychologicznie „wzmocnionych" oddziaływań) wzbogacała się i uzale niała od siebie swoich klientów. 156

Trzecie pytanie związane jest z faktyczną — psychologiczną, ekonomiczną i zawodową — niezale nością psychologa podejmującego się wykonania jakiegoś opracowania dla instytucji zlecającej jego wykonanie. Psycholog nie mo e działać I w warunkach jakiejkolwiek zale ności. W szczególności nie mo e on wykonywać swojego zadania, je eli pobudkami do jego wykonania były lęk, „lizusostwo", albo chęć wzbogacenia się. Psycholog nie podejmuje się współpracy z instytucją, która Mara się mu narzucić, korzystne z punktu widzenia jej interesów, swoiste „warunki brzegowe", nie pisze te „pod dyktando", ani nie „autoryzuje" nie swoich opracoj wań. I znowu odwołam się do KEZP (zasada 13.): Psycholog nie mo e akceptować iwanmków pracy, które ograniczają jego niezale ność zawodową, a zwłaszcza takich, które uniemo liwiają stosowanie zasad etyki zawodowej. Psycholog powinien domagać się poszanowania dla własnej niezale ności, bez względu na pozycję jaką I zajmuje w hierarchii zawodowej. Ka dy psycholog ma obowiązek występować w I obronie niezale ności swych kolegów" (podkr. J. B.). i Jak sądzę, są to najwa niejsze pytania, których postawienia przed przyjęciem zlecenia na wykonanie jakiejś ekspertyzy czy innego opracowania wymagającego I wiedzy psychologicznej, aden psycholog nie mo e uniknąć. Je eli odpowiedź na nie będzie zgodna z kodeksami etycznymi — DON i KEZP — to wówczas mo na I uznać, e spełnione zostały warunki etyczne umo liwiające podjęcie danego zaIdania. Czytelnika zainteresowanego bardziej szczegółowo problematyką etycznych I Kpektów działalności ekspertalnej odsyłam do następujących opracowań: Z. Rataj■k Etyka ekspertów, A. Bańki Wiarygodność i odpowiedzialność etyczna psycho^majako eksperta, J. Stanika Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psyBofoga. zamieszczonych w pracy pod redakcją J. Brzezińskiego i W. Poznaniaka. I Polecam tak e artykuł T. Tomaszewskiego i Z. Ratajczak Treść ekspertyz naukomch i współdziałanie eksperta z u ytkownikiem.

3. Psycholog jako nauczyciel i mistrz —jedność badania I i nauczania
■ćmijmy, podobnie jak w poprzednim punkcie, od przytoczenia tych fragmentów ■feksów etycznych, które odnoszą się do zasygnalizowanej problematyki. Dodatwo przywołamy jeszcze jeden, w tym kontekście wa ny dokument, a mianowicie tlką kartę uniwersytetów europejskich (w skrócie: WKUE), uchwaloną w kolebce ejskich uniwersytetów, w Bolonii, w dziewięćsetną rocznicę powołania naj-ego w Europie uniwersytetu (pełny tekst Karty znajdzie Czytelnik u Drozdo1995). WKUE (zasada 2.): „Działalność naukowa i dydaktyczna w uniwersytetach hsi być ze sobą nierozerwalnie związana, jeśli nauczanie ma sprostać zmieniająBsię warunkom, potrzebom społeczeństwa oraz postępowi wiedzy"; 157

zasada 3.: „Swoboda prowadzenia badań naukowych i kształcenia jest najbardziej fundamentalną zasadą ycia uniwersyteckiego, a rządy i uniwersytety, w miarę swoich mo liwości, muszą zapewnić poszanowanie dla tego podstawowego warunku. Odrzucając nietolerancję i pozostając zawsze gotowym do dialogu, uniwersytet stanowi zatem najlepsze miejsce, w którym spotykają się nauczyciele, umiejący przekazać swą wiedzę, dobrze przygotowani do rozwijania jej poprzez badania naukowe i nowatorstwo oraz studenci, którzy potrafią, chcą i są gotowi wzbogacać swe umysły tą wiedzą". DON (pkt. 4.2.): „Pracownik nauki dba o ustawiczne doskonalenie jakości nauczania. (...) Treść zajęć dydaktycznych powinna być zgodna z aktualnym stanem nauki światowej. Je eli treść taka byłaby niezgodna z wewnętrznym przeświadczeniem pracownika nauki, to jest on obowiązany dodać własny odrębny komentarz. W wykładach nale y uzgadniać rywalizujące ze sobą teorie i interpretacje faktów". KEZP (zasada 43.): „(...) Występując w roli nauczyciela przekazującego wiedzę psychologiczną, psycholog powinien zaznaczyć, kiedy prezentuje osobisty punkt widzenia; obowiązuje go jednak znajomość i rzetelne przedstawienie innych stanowisk"; zasada 50.: „Upowszechniając wiedzę psychologiczną, psycholog dba o zgodność przekazywanych treści ze współczesnym stanem nauki, uwzględnia ró nicę między hipotezami i dobrze udokumentowanymi twierdzeniami i w sposób rzetelny przedstawia praktyczne mo liwości psychologii. Szczególnie starannie psycholog przedstawia te treści, które są niezgodne z obiegową wiedzą psychologiczną lub podatne na ró norakie interpretacje". Psychologia, jako kierunek studiów, prowadzona jest przez uniwersytety. Odpowiednie rady wydziałów mają uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych magistra psychologii. Tak e wy sze kwalifikacje naukowe — stopnie naukowe; doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii — mo na uzyskać na wydziałach uniwersyteckich, ale nie wszystkich uniwersytetów; tylko tych skupiających dostatecznie silne naukowo i dydaktycznie zespoły psychologów, które (poprzez udokumentowane osiągnięcia naukowe — publikacje, prace ekspertalne, znaczące realizacje projektów badawczych itp.) gwarantują wysoką jakość nauczania — wykładów, seminariów, ćwiczeń. Ju to, jakiego typu uczelnie uprawnione są do prowadzenia studiów psychologicznych (a te w Polsce realizowane są tylko na poziomie studiów magisterskich i raczej nie przewiduje się uruchamiania studiów psychologicznych typu zawodowego — na poziomie licencjackim), świadczy o tym, jak du ą wagę przywiązuje się do tego, aby studia psychologiczne prowadzone były w znaczących naukowo ośrodkach, aby psychologii nauczali specjaliści legitymujący się równie dorobkiem naukowym — i to znaczącym. Zatem, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, zadbano o to, aby cytowana 2. zasada WKUE była respektowana. Czy to tak wa ne, aby przyszli psychologowie stawali się nimi właśnie w murach uniwersyteckich, aby swoją wiedzę przekazywali im właśnie kompetentni badacze, uczeni, a nie wprawieni w arkana praktycznego wykonywania zawodu — psychologowie-praktycy? Jestem głęboko przekonany, e jest to bardzo wa ne. 158

Spróbuję teraz uzasadnić swoje stanowisko. Przy czym — uprzedzam — nie będę zajmował się tu problematyką nauczania psychologii jako sztuki pomagania ludziom oczekującym pomocy psychologicznej (przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa). Tutaj interesuje mnie etyczny kontekst transferu naukowej wiedzy psychologicznej z laboratorium badacza do sali wykładowej i laboratorium studenckiego — czynniki go ułatwiające i utrudniające, ale lokowane na stosunkowo wysokim poziomie ogólności. Uniwersytet (m. in. jako to szczególne miejsce, w którym student psychologii przekształca się w psychologa) tylko wówczas jest zdolny realizować swoje zadania, kiedy zniesiona jest w nim granica dzieląca sferę badań naukowych i sferę wykładów i ćwiczeń, kiedy zniesiony jest podział na tych, którzy wyłącznie prowadzą badania naukowe i tych, którzy wyłącznie nauczają, nie anga ując się w badania. Do wykładu uniwersyteckiego muszą przenikać najnowsze wyniki badań, jeszcze „gorące", jeszcze „stające się". Zaś dobrym profesorem mo e być tylko ten badacz, który nie ogranicza wykładu do streszczenia poglądów innych autorów, których prace mo e przeczytać, zanim i tak dotrą do nich ci najbardziej wytrwali iposzukujący (faktycznie studiujący!) słuchacze. Osobliwością uniwersytetu jest, jak sądzę, owa jedność dwóch procesów wzajemnie się przenikających — procesu badania naukowego, z jednej strony oraz procesu nauczania, z drugiej. Je eli oderwalibyśmy nauczanie od badania, to dokonalibyśmy redukcji roli profesora uniwersytetu do roli nauczyciela szkoły średniej I czy szkoły wy szej typu zawodowego, np. pedagogicznej, szkolącej przyszłych nauczycieli dla szkół szczebla średniego czy podstawowego. Zaś ró nica między t nimi miałaby wyłącznie charakter ilościowy, lecz nie jakościowy. W nauczaniu uniwersyteckim nie idzie jednak o to, aby mówić więcej i językiem ezoterycznym. I Idzie natomiast o to. aby przybli yć studentowi metodę, za pomocą której profesor I prowadząc\ wykład sam uzyskał pewne wyniki, które wspólnie ze studentami omaBk — pełen jeszcze wątpliwości i krytycyzmu co do ich rzeczywistej wartości I i relacji, w jakich pozostają one do innych wyników, uzyskanych przez innych I Eonych, stosujących inne metody. Zwracał ju uwagę na ową zale ność nauczania uniwersyteckiego od badania I Bukowego wybitny polski filozof, twórca filozoficznej szkoły lwowsko-warsza-I wkiej. Kazimierz Twardowski (1933), gdy w swoim wykładzie O dostojeństwie ^fKersytetu (okazją do wygłoszenia w 1932 roku tego wykładu była uroczystość Bfania mu tytułu doktora honoris causa przez senat Uniwersytetu Poznańskiego) ■owił; ..rd/eniem i jądrem pracy uniwersyteckiej jest tedy twórczość naukowa, I zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem metodycznym". PodTeflił przy tym, i „praca nauczycielska" profesora (ta zaś polegałaby na „wyrabianiu w studentach umiejętności myślenia i badania naukowego") „ma za podsta■ną pracę badawczą nauczyciela" (podkr. J. B.). „Spójnia badań i wykładu —jak pisał przed laty inny wybitny uczony, pedaHessen (1931, s. 358) — obok autonomii (w sensie niezale ności uniwersytetu instytucji ekonomicznych, politycznych i kościelnych) nale y do głównych 159

czynników kształtujących uniwersytet i wyró niających go wśród innego typu szkół wy szych (typu zawodowego) czy zakładów naukowych". który jest w jakimś sensie konsekwencją tych umiejętności. Powiedzenie o kimś. Có bowiem z tego. im więcej stoi jako uczony. (. ale uniwersytet stawia mu inne wymagania. Profesorowie zajmują w uniwersytecie szczególną pozycję. ale jest studiosus — poznawać wiedzę w procesie jej stawania się. naukową drogą. in extenso. je eli nie będzie dysponował własnym. odrzucić. ile powinien — bo nie jest uczniem. jaką zajmują nauczyciele w szkołach „ni szych". Ten ktoś mo e być dobrym nauczycielem w szkole średniej. e w taki sposób traktuję wykład metodologii ujęty w tym podręczniku. przyswajający elementy ich warsztatu badawczego. oryginalnym warsztatem badawczym. Na nic zdolności pedagogiczne. a dopiero potem dydaktykiem. im więcej okazał samodzielności w pracy nauko wej. Poło yłbym tedy nacisk na procesualny (dynamiczny) charakter nauki. na czynności. (2) „student jest tym lepszy. i które będą zdolni. lecz na tym. jest wewnętrznie sprzeczna.. im więcej daje nadziei jako przyszły uczony". ró ną od tej. (3) „profesor jest tym lepszy.. I tak: (1) „zadanie wykładającego w uniwersytecie polega nie na tym. jako wynik procesu badawczego. Warto w tym miejscu przytoczyć. e co prawda nie prowadzi badań naukowych.) kieruje swe wy160 . tworzenia w pracowni profesora. aby posiąść pewną wiedzę naukową. w której mo e kształcić tylko w miarę swej pracy badawczej". co mówi profesor. Goćkowski (1981). Dobrym nauczycielem uniwersyteckim mo e być bowiem tylko dobry badacz. uczący się samodzielnego dochodzenia. to co na temat jedności kontekstu badania i kontekstu nauczania na uniwersytecie pisał Hessen (1931. Aby mo na było mówić o uniwersytecie sensu proprio muszą wystąpić dwa istotne elementy — muszą w nim być profesorowie prowadzący aktywne ycie naukowe i muszą w nim być studenci studiujący pod kierunkiem profesorów. Proszę zauwa yć. je eli nie są one podbudowane umiejętnościami badawczymi i znaczącym dorobkiem naukowym. bez alu. (4) „profesor jest tym lepszym nauczycielem. nie będący w swej dziedzinie badaczem". których będą umieli środkami naukowymi bronić. eby pracować w swojej nauce. Podobnie widzi ten problem socjolog nauki. eby uczyć. s. ale za to jest dobrym wykładowcą. 356-358). a nie na wiedzę jako rezultat działań badawczych (charakter statyczny). e profesor będzie wykładał porywająco i zgodnie z kanonami sztuki pedagogicznej.. je eli nie wytrzymają one krytyki naukowej. gdy formułuje szóstą ze swoich tez o uniwersytecie: „praca uniwersytecka to jedność czynności naukowych i czynności nauczycielskich". a co mo na i tak przeczytać.. Student bowiem powinien nie tyle słuchać tego. do własnych wyników badawczych. Ma on być przede wszystkim czynnym badaczem. nie jest czynny naukowo. Mo emy tę wypowiedź uporządkować w kilku punktach. które nale y wykonać. im więcej (.) wielki uczony nawet przy minimum posiadanych środków wyra enia zawsze jest lepszy jako pro fesor ni doskonały lektor.

e nie będzie on zdolny umiejętnie wykorzystywać danego mu przez Naturę i Prawo daru wolności. którego wykładu zechcą wysłuchać. które słuchały dwóch ró niących się pod kilkoma względami wykładów z psychologii. wykształcenie pedagogiczne profesora wyczerpuje się jego wykształceniem naukowym. Osobiście znany jest mi przykład uniwersytetu. Nie mamy prawa domniemywać. Ograniczenie wyboru (jakby go „uczenie" nie tłumafcćljest pierwszym krokiem do dalszych ograniczeń. w odró nieniu od nauczyciela szkolnego. którym się zajmują. W dysputach naukowych rodzą się treści przyszłych wykładów i seminariów. Aby tak się jednak stało. przerodzić B{w kontakt mistrza i ucznia. się osoby o ró nych orientacjach filozoficznych. Niech i profesor X spróbuje wyjaśnić sobie ów prosty fakt. priorytetowe Wory m traktowanie pewnych teorii. na dwie grupy. ale zasadniczej wagi m ró nor warunek. e ołam się do tytułu znanej ksią ki Zimana (1972). dlaczego nie wybrał profesora X. Dar swobody wyboru musi być dany podmiotom procesu dydaktycznego — profesorowi i studentowi. speł. Władzom tego uniwersytetu chodziło zaś tylko o to. Uniwersytet jest tym szczególnym miejscem. lecz wprost się z nią zlewa". w którym studentów podzielono. Je eli ten naszkicowany ■owy obr: pastelową kredką sielan-obraz chocia w jakiejś części miałby mieć ■ony mu< znamiona rzeczywistości.silki na badanie samego przedmiotu. Dlatego te metodyka wykładu kursu naukowego nie tylko wspiera się na metodologii odpowiedniej nauki. na wy szym etapie kształcenia. e wchodzą w ten układ dobrowolnie. nie z uwagi na ich ry merytoryczne i Lobę (os metodologiczny poziom opracowania. grozi atyzmem i Mwolam oddaleniem się od ideałów bliskich „społeczeństwu nauki". (5) „dlatego. Nie mo na ich administracyjnymi środkami przypisywać do poszczególnych profesorów. Nie mo e hołdować [Ograniczę jednej li tylko szkole myślenia o świecie. mo e. ale aby miał tak e swobodę doboru treści nauczania i środków metodycznych (tak e w granicach zakreślonych przez etykę). Ów zrodzony w warunkach swobody wy-I teru kontakt profesora i studenta. Pozwólmy mu zatem. nieraz konkurencyjnych szkół naukowych. nie fcdzą się pogodzić z ideą uniwersytetu.musi być jeden. aby studenci równomiernie wypełnili obie sale wykładowe (a mo e chodziło o coś jeszcze?). Uniwersytet musi być otwarty ró norodność. Student zapisujący się na uniwersytet jest osobą dorosłą i wolną. aby uczony miał pełną swobodę wyboru celu badania i środków do jego realizacji (w granicach zakreślonych przez zasady etyczne prowadzenia badań naukowych). iczenia dyskusji. niezbędne jest poczucie obu stron. 161 . Ich aktywny odbiór przez dociekliwych i krytycznych studentów owocuje — mo e nie zawsze — korektami do prcez pro I opracowywanej przez profesora nowej koncepcji. a nie na sposoby przystępnego wyło enia go słuchaczom". Pełna realizacja idei autonomii uniwersytetu oraz jedności badania i nauczania wymaga nie tylko tego. z istoty swej. według porządku alfabetycznego. aby wybierał i zastanówmy się. w którym mogą (powinny) spot}ka. ale ze względu na (osoby) ich ■Dgmatyz twórcy czy szczególny przedmiot. Równie słuchacze wykładu muszą mieć swobodę w wyborze profesora. Te zaś. przedstawiciele ró nych.

rozdz. s. ni opanowanie określonego zasobu wiedzy — tolerancji na odmienność.. w którym młody człowiek. Wolność studiowania zaś związana jest z prawem wyboru przez słuchacza tych wykładów. polega właśnie na tym. inauguracyjnym. poszanowania cudzych poglądów. Universitas. 1972. 1991). 360) — „z samej istoty pracy badawczej". 361-362).. je eli nie wa niejsze. 1993) — „drodze logiki i doświadczenia. systemów wartości i przekonań. VI. s. ale uczy się — co jest wa ne. bez oglądania się na jakiekolwiek względy uboczne" jest jedynym celem działalności badawczej i nauczycielskiej profesora uniwersytetu. „Spójnia badań i wykładu" nastąpi wówczas. Obie strony muszą w tym przypadku akceptować odmienność swoich preferencji światopoglądowych.. Zajmowana pozycja nie powinna mieć wpływu rozstrzygającego na akceptację przez społeczność uniwersytecką programu badawczego. jest stwierdzenie Hessena (tam e. wygłoszonym 1 października 1981 roku na Uniwersytcie Warszawskim. e jest on przeniknięty duchem wolności". i : „obecność kilku wykładających tę sama naukę i swobodny wybór nauczyciela przez słuchacza cechuje ducha nauczania uniwersyteckiego.) istotna zasada uniwersytecka. administracyjnymi i religijnymi zakazami i nakazami wolność badania i nauczania. kandydat na badacza. to (wg Stró ewskiego. Ziman." pisał Twardowski. gdy jego treść będzie zale ała tylko od profesora. To tak e poszanowanie cudzych poglądów naukowych oraz zrozumienie dla innych. Z kolei studenci nie mogą się domagać głoszenia przez profesora poglądów niezgodnych z aprobowanymi przez niego poglądami naukowymi.: Porozumiewanie się w ramach wspólnoty. Mówiąc inaczej. niezale nie od zajmowanej pozycji w „społeczeństwie nauki". „Zadaniem uniwersytetu jest zdobywanie prawd. Ci pierwsi nie mogą domagać się (czy wręcz wymuszać) uznania przez samorząd uniwersytetu wyjątkowego traktowania „ich" teorii czy metody. Uniwersytet jest bowiem szczególnym miejscem. Owe warunki.22) „królestwo wartości". Zadaniem prowadzących badania naukowe profesorów jest te uczenie studentów i swoich następców skutecznych metod dochodzenia do prawdy.. to nie skrępowana adnymi politycznymi. oraz reguł osobliwej gry zwanej krytyką naukową (por. a jedyne ograniczenia wypływać będą -— jak pisze Hessen (1931. rozwijanie świadomości metodologicznej w celu znajdowania prawdy i samo jej znajdowanie na — jak to ujął w swoim wykładzie. 1992. s. teoretycznych i metodologicznych. aby mogła się ona ujawnić w praktyce uniwersyteckiej. (.Owa zasada wielości punktów widzenia tego samego problemu musi być zaakceptowana przez ka dą osobę przekraczającą próg uniwersytetu — i to w równej mierze przez profesorów. ni własny. które odpowiadają jego zainteresowaniom. uczy się nie tylko biegłości instrumentalnej i nie tylko opanowuje pewien zasób wiedzy. Szaniawski. Jedność kontekstu badania i kontekstu nauczania wymaga stworzenia takich warunków. jak i przez studentów. ró niąca go od szkoły specjalnej. logik i socjolog Klemens Szaniawski (1981. gdy wykład uniwersytecki nie będzie skrępowany adnymi ograniczeniami administracyjnymi. Aktualne. i to bardzo. Prawda 162 . Mają natomiast prawo do swobodnego (w granicach etyki) prowadzenia badań naukowych równolegle do innych badaczy z tego samego (czy innego uniwersytetu).

Bardzo trafnie ujął to owski (1993): „Uniwersytet jest najoczywiściej zarówno organem bie ącego społecznego. jej ulepszanie. dotyczy charakteru badań naukowych. Nie ma tedy innych punktów orientacyjnych na drodze uczonego ponad prawdę i dobro osób badanych (w przypadku uczonego-psychologa). do triady wartości najwy I szych. nie mo e być jedynym kryterium działalności uniwersytetu. je eli zygnuje z danego tematu. obok dobra i piękna. Taki te wzór postępowania winien on przekazać studentom i młodszym współpracownikom. kognitywnych. to trzeba powiedzieć. je eli na uniwersytenie będzie się. który nie będzie miał wielu czytelników. Zamach na jedną z tych wartości jest równoznaczny z zamachem na dwie pozostałe. z wielkości dobra. i prowadzenie badań naukowych oznacza zawsze tylko jedno — poszukiwanie prawdy. tak . gdzie najlepsze 163 . Je eli odniesiemy te uwagi do psychologii. a tak e psychologii ró nic indywiych. jak organem ogólnoludzkiego pędu do poznania świata. — obmyślać quasi-teorie I o charakter/c czysto aplikacyjnym.. który nie wid/i mo liwości Bbywnych zastosowań w praktyce wiedzy psychologicznej. Ta zaś nie zawsze (a mo na zaryzykować sąd.od zaraz". prawdziwej odpowiedzi na pytania badawcze. statystykę i metodologię. społecznych. Na ogół satysfakcją dla badacza musi być sam fakt uzyskania nowego wyniku badawczego i mo liwość opublikowania go w postaci artykułu. Niezale nie od tego. Ten pogląd jest zbie ny z poB|dami wyło onymi w pracy Ellisa (1992. przede wszystkim. rozdz. które niekoniecznie mają jakikolwiek związek z praktycznymi zastosowaniami.■ zaś w owym królestwie nale y. wykładało naukowych podstaw psychologii ^biologicznych. „człowieka uniwersytetu". Ją bowiem nale y ■nwać. które podejmowane są przez ludzi unihrsytetu. Do tego kanonu przedmiotów podstawowych dokłada on jeszcze zasady wania badań empirycznych. jak ucią liwa i długa byłaby droga dochodzenia do niej i jak silne byłyby pokusy błyskotliwego jej skrócenia. które dają Łod zaraz zastosować i. Nie mo na z u yteczpraktycznej. Jedyne co powinno krępować badacza. a nie — jak to ju pisałem w pkt. bliska yciu). e nie ma I DC lepszego ni dobra (tak e w sensie metodologicznym!) teoria. to etyczność postępowa■ii badawczego i wymóg zmierzania jak najprostszą drogą ku prawdzie. Z jednej y dochodzi do głosu w Europie (mniej mo e w Ameryce. które mo e być zaoszczędzone. 2. winien on trwać przy jednym — szukać tej jedynej. 2. uczynić absolutnego kryterium doboru tematów wczych realizowanych w pracowniach uniwersyteckich. Na uniwersytecie szuka się — co jest jedną z cech specyficznych tej j instytucji — odpowiedzi na pytania podstawowe. Nie nale y bowiem wprowadzać fałszywej opo■$: psychologia teoretyczna (czytaj: akademicka i „wydumana") versus psycho■i stosowana (czytaj: prawdziwa. w konsekwencji. Kolejna wa na sprawa. na którą chciałbym zwrócić szczególną uwagę Czytelinika. Tak e oni powinni zrozumieć. Trzeba tedy odrzucić — choćby w imię autonomii uniwersytetu — wszelkie naciski fałHvych mecenasów. Praktyka społeczna. i raczej rzadko) jkryje się pod efektownymi rezultatami. lub z wielkości dobra. przyczyniają się do pomno enia kapitału mecenasa. warunkujących sponsorowanie tylko tych badań. 573). s. które ma być pomno one przez podjęcie lonego tematu.

niewolniczego niekiedy trybu pracy i konieczności ponoszenia wielu wyrzeczeń. dogmatyzmu. w rzeczy samej. socjologii. biologii itd. Podobnie. zachodzących w jednej z podstawowych instytucji kulturotwórczych. wobec marnej — zwłaszcza dziś! — kondycji finansowej uniwersytetu. Po pierwsze. Kołakowski. nale y raczej postawić pytanie ogólniejsze: po co w ogóle istnieje kultura. Jednego wszak uniwersytet nie toleruje — totalitaryzmu. niezale nie od płci i wieku badacza. w którym jest uprawiana. Powy sze uwagi są na tyle ogólne. i najwa niejsze. Pytania wspomniane są niebezpieczne. Ellis. 1992. e sama ludzkość jest luksusem natury". poczynione w poprzednim rozdziale. Augustynem w interpretacji sakramentu chrztu albo japońskie ogrody Zen. Tak e uniwersytet jest jeden — ponadlokalny i ponadczasowy. e ka dy podatnik odnosi widoczne i wymierne korzyści z tego. czym była zawsze. korzyści niesie praca na uniwersytecie? Widzę ich kilka. Wreszcie po trzecie. Po drugie. Jeśli kultura jest luksusem. tak naprawdę. jakikolwiek komentarz jest tu zbyteczny. jeszcze nie dopracowanych koncepcji i zarysów przyszłych teorii z osądem ich pierwszych słuchaczy i krytyków. potrzebują wolności. jedna — niezale nie od szerokości geograficznej kraju. Nauka jest. Mo na tę tendencję tak streścić: «Ka demu wolno.uniwersytety są w większości prywatne) pokusa ądania. praca nauczycielska ze studentami. Jak sądzę. demokracji. aby uniwersytet. tolerancji. by ludzkość była tym. autonomii. jakie kiedykolwiek ludzkość wymyśliła. która nie słu y ani postępowi technicznemu. Niepodobna. są w jakiejś mierze trafne i dla innych dyscyplin behawioralnych. stwarza mo ność bezinteresownego dotarcia do prawd podstawowych (por. nie pozwala mu się szybko zestarzeć. studiować język Hetytów. to mo e dlatego. 1993). Uniwersytet. z ludźmi młodymi o otwartych i chłonnych umysłach stwarza unikatową okazję konfrontowania własnych. Jakie tedy. ksenofobii. oznaczałoby to zagładę uniwersytetu. przez państwo finansowany. niezale nie od jego upodobań yciowych. jeśli chce. Mo na je odnieść do innych dziedzin nauki — pedagogiki. e mo na je odnieść nie tylko do relacji zachodzących między profesorem psychologii a studentem psychologii. między innymi przez swoją programową „apraktyczność" i wewnątrz sterowność. Cyprianem a św. jego wyznania czy przynale ności etnicznej. a równie w znacznym stopniu ruinę cywilizacji. ró nice między św. 164 . uwagi odnoszące się do „etyczności" relacji „badacz-osoba badana". obcowanie z młodymi ludźmi czyni profesora młodego duchem. udowodnić. wykazywał swoją u yteczność. Tylko tyle i a tyle. czarne dziury. ani pomna aniu materialnego dobrobytu? Na to pytanie jest jednakowo tylko jedna odpowiedź: po to. e ktoś inny zna język hetycki lub japońskie ogrody. Wymusza na nim gotowość funkcjonowania intelektualnego i społecznego na „wysokich obrotach". praca uniwersytecka. dlaczego jednak podatnik ma za to płacić? I jaki po ytek ma ów podatnik z takich zatrudnień?» Gdyby takie nastawienie zwycię yło. a nawet niekiedy. eby się sam finansował wykonując rozmaite zlecenia i zamówienia. i cała nauka. ale te źle postawione.

odrzucili je jako mało przydatne w poznawaniu indywidualnej Osoby (uznając za grzech pierwotny wy standaryzowanie całej procedury badawczej. jak test psychologiczny. odkrywcy i eksperymentatora. (mo na je odnieść do praktyki diagnostyHKJ. | dyskusja o testach inteligencji dobrze zrelacjonowana przez Seligmana. oraz na tych. Tak e społeczeństwa ró nych krajów co jakiś czas wypowiadały się (i wypowiadają — por. Nie-[ sety. nie tylko do testów psychologicznych. jak i napastliwej krytyki. Są to jednak zasady tak Hfine. posługującej się m. obiektem zarówno bezkrytycznej afirmacji.. co rodzi określone konsekwencje etyczne H>o nich będzie mowa w niniejszym punkcie. testami psychologicznymi). diagnostycznego (psycholog w roli badacza indywidualnej psychiki swego klienta) oraz terapeutycznego (psycholog w roli kojącego cierpienia i przywracającego do stanu równowagi swego klienta) — najbardziej tajemniczy wydaje się być ten obszar działalności. wyrafinowane testy osobowości i skale inteligencji. PTP. Naukowo usankcjonowane i zazdrośnie strze one przez wyspecjalizowane agendy korporacji zawodowych (psychologicznych) stały się od momentu skonstruowania pierwszych testów inteligencji. niepowtarzalnej natury klienta. kodeksy etyczne (por. Te ostatnie są zaś niezwykle Bfc one. I Chyba nie ma drugiego takiego narzędzia poznania. jeśli oceniać ich budowę i rodowód teoretyczno-psychologiczny. gdy niejednokrotnie nie przestrzegają owych swois-I tych norm postępowania zawodowego. posługuje się m. którzy posługują się testami zgodnie z wypracowanymi przez samych psychologów standardami.in. in. W Kodeksie etyczno-zamtawym obowiązującym psychologów skupionych w Polskim Towarzystwie PsyBrtogicznym są to zasady: 4. którzy z czasem stali się jedynie „dodatkiem" do mechanicznie stosowanych testów. Psychologowie zaś podzielili się na tych.4. dyskwalifikujące test jako narzędzie pracy psychologa-humanisty).. Ka dy z nich zawiera wyodrębniony zbiór zasad dotycząHtfc praktyki posługiwania się testami psychologicznymi. i oni nie są bez winy. 1992. Wszystko to nie ułatwia pracy tym psychologom. a po ostatnie. 1992). co mo na sensownie z ich rezultatów ■jczytać" (mam tu na myśli zwłaszcza tzw. a wśród nich test 165 . oraz nieBhoznaczne. 1995) — I i to nie zawsze ustami czy piórami psychologów — krytycznie na temat testów. który. przyjęte przez daną organizację zawodową skupia-M czynnych zawodowo psychologów w jakimś kraju. e z równym powodzeniem mo na by je odnieść do jakichkolwiek narzędzi Łfcwczych. naukowego!. jakimi są testy psychologiczne. Testy psychologiczne w rękach psychologa Z trzech głównych obszarów działalności zawodowej psychologa — badawczego (psycholog w roli uczonego. którzy w trosce (?) i o zgłębienie indywidualnej. na temat którego I napisano by tak du o (w czym pokaźny udział mają niefachowcy). zwracającego się do nich o pomoc. 12. testy projekcyjne. nie umiejąc oderwać się od wpisanych w nie szablonowych quasi-orzeczeń psychologicznych. np. specyficznymi narzędziami badawczymi. współkształtującego psychologię jako dyscyplinę naukową). Działalność zawodową psychologa (w szerokim sensie tego pojęcia) na płaszczyźnie etycznej normują. jeśli weźmie się pod uwagę to. I APA. 20.

. Do tych dwóch podstawowych dokumentów mo na (nale y) te dołączyć trzeci. umiejętności technicznych i po prostu ogólnie — zdrowego rozsądku". „Kompetencja — jak piszą autorzy Standardów. test user)? Na to pytanie odpowiadają autorzy Standardów (APA. 4. W przygotowaniu (por. wiedzy o charakterze sytuacji badania testem.. Niemierko.dostarczył takiej ilości informacji o teście. Określenie owych standardów (i ich spełnienie) mo na traktować jako zdanie kolokwium wejściowego na seminarium specjalistyczne na uniwersytecie. 1982). por.: „nauczyciele oraz urzędnicy wybierający i interpretujący metody testowe dla potrzeb własnych instytucji" — APA. s. są —. w Polsce stosowane są. rozdz. Dlatego te głównym kodeksem. APA. chocia osoby stosujące testy często wykonują równie i te czynności". Ich omówienie znajdzie czytelnik w pkt.dokonuje wyboru metody. stosowane w dydaktyce. 5. por. 5. Ich pierwsze wydanie ukazało się w USA. 2. które muszą być spełnione przez: (1) kandydata na twórcę i u ytkownika testu psychologicznego oraz (2) „kandydata" na test psychologiczny.Rorschacha — np.in. Ethical principles in the conduct of research with human participants (por.. 1974 (to. APA. 1986. „biblią psychometryczną". Test psychologiczny i jego u ytkownik Kim jest u ytkownik testu psychologicznego (ang. Adler. w roku 1954. por. w zale ności od regionu. 3. e są oni wykwalifikowani i kompetentni. by jego wykwalifikowany odbiorca mógł ocenić. a ostatnimi laty intensywnie wprowadzany jest trzeci.. 1990) musi: 166 . Stasiakiewicz. Niemierko. a tak e tzw. 7): jest nim osoba. Test psychologiczny (świadomie pomijam tu testy stosowane przez pedagogów — testy osiągnięć szkolnych. Uwa am. test developer) te same Standardy (s.. a kolejne wydania w 1966. wydanie stało się podstawą polskiego wydania w 1985 r. 1975. 1985a. Exner. nie są objęci tą definicją. 1993) jest następne. wydanie. aby: „. 12) — w wypadku badania testem jest wypadkową wiedzy o zasadach psychometrycznych. Spróbujmy więc zastanowić się nad owymi „warunkami brzegowymi". odwołując się do metafory. dwa podstawowe systemy interpretacyjne: Piotrowskiego i Klopfera. testy sprawdzające.. Ci. 1984). (s. i są to sformułowania nazbyt ogólne. opracowany przez APA. Myślę. którzy jedynie rutynowo przeprowadzają badanie testem bądź obliczają wyniki.1.. 7) wymagają. 1985a) i w 1985 roku.. W podanych wy ej definicjach „u ytkownika testu" i „twórcy testu" milcząco zakłada się. czy. e praźródłem kontrowersji etycznych związanych z konstruowaniem oraz stosowaniem ró norakich testów psychologicznych jest niezbyt precyzyjne określenie „warunków brzegowych". 7). Z kolei od twórcy testu (ang.począwszy od wczesnych lat pięćdziesiątych — opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. s. z jak wielkim zaufaniem mo e tę metodę stosować". interpretuje wyniki testowe lub podejmuje decyzje oparte na tych wynikach. 1985a. „całościowy" system autorstwa Exnera — por. która „. Tak e krąg potencjalnych u ytkowników testu jest zbyt du y (m.

W języku tej samej teorii psychometrycznej wyra ony jest wynik testu i w języku tej samej teorii psychologicznej wynik ten jest interpretowany. Sądzę. jaki powinno mieć ono przebieg. jego stosowania i interI wyników. 7. właśnie jako testowi psy-I chologicznemu.) w zamierzeniu jego twórcy. I Twórcą/u ytkownikiem testu psychologicznego mo e być osoba. której cjc (por. a to oznacza.. dokładnie opisany przez jego twór— kto mo e być poddany badaniu za pomocą tego testu. zabiegu operacjonalizacji danej wielkości psychologicznej. ■tomo e być twórcą i kto mo e być u ytkownikiem testów psychologicznych. Zatem. U jego i : będzie on skonstruowany w sposób przewidziany przez tę teorię i (b) jego cterystyki psychometryczne będą przewy szały pewne minimalne wartości pa-:trów. nmetrcn — być odniesiony do określonej teorii psychometrycznej. Tak e nie ka dy pomysłowy rysownik czy literat mo e uznać swój produkt za test psychologiczny. oraz w kontekście określonej teorii psychometrycznej (ta zaś zakłada jakąś teorię staty-I styczną) nadającej sens pomiarowy owemu narzędziu. jest [ charakte naukową. aby mo liwe było pełne. i jego pomocą. kto mo e przeprowa dzać takie badanie. I Owe teorie określają te granice sensownego (i uzasadnionego!) u ycia testu. o której mowa. Mówiąc inaczej. gdy . jakieś narzędzie badawcze mo e być uznane za test psychologiczny ! jedynie w kontekście określonej teorii psychologicznej. której ele ment) muszą być jednoznacznie określone przed przystąpieniem do badania tak. w trybie idealizującym. co z wyglądu przypomina profesjonalny test psychologiczny. Mówi ona o tym. której powinni I przestrzegać i twórcy. e mo na ju sformułować podstawową zasadę etyczną. Oczywiście nauko w t przyj —1 j(a)będz teorią muję tu. wedle której I kandydat na test X musiał wyglądać jak test X). jest I testem psychologicznym sensu proprio. właśnie przez ten test operacjonalizowana. nieskrępowane ujawnienie się w niej zachowania testoj wego osoby badanej. cjc (por. empirycznie potwierdzoną..— być odniesiony do określonej teorii psychologicznej. stanowiącą psychologiczny punkt wyjścia w procesie jego tworzenia. nie I ka dy zestaw pytań (jakiekolwiek „mądre" by były) jest kwestionariuszem osoboIwści itp.. którą cechuje Wkeśłony poziom świadomości metodologicznej (w sensie nadanym temu pojęciu KL 3. trafności fasadowej. Zatem nie wszystko. 3. przypomina on swoim wyglądem znane mu Htfy psychologiczne (mówiło się kiedyś o tzw.) pozwalający na adekwatne posłu enie się teorią psychologicz^mi teorią psychometryczną w procesie tworzenia testu. i u ytkownicy testów psychologicznych. operacjonalizamuję tu. będzie stanowił. określające „od dołu" sensowność psychometryczną przeprowadzonego. rozdz. rozdz. — być interpretowany (a dokładniej jego rezultat czy rezultaty) w formalnych ramach narzuconych przez daną teorię psychometryczną i w ramach psychologicz nych narzuconych przez daną teorię psychologiczną. której istotnym elementem jest dana wielkość psychologiczna. — być stosowany w standardowy sposób. test musi być rozpatrywany w kontekście optymalnej dla niego sytuacji badawczej. i teoria psychologiczna. 167 . Nie ka dy zestaw tablic zawierających ró -I sokolorowe plamy atramentowe jest testem projekcyjnym d la test Rorschacha.

3. prostych kwestionariuszy osobowości czy skal postaw) — przeprowadzenia samego badania i sporządzenia wstępnych obliczeń (np. W praktyce mo e się okazać (i okazuje się). je eli nie zna on: (a) „zaplecza" teoretycznego i psychometrycznego zastosowanych testów psy chologicznych. (b) obrazu psychologicznego zaburzonego zachowania (tu osób cierpiących na psychozę afektywną). Jest to na ogół bardzo bogata literatura. Co więcej. związanych z psychometryczno-staty stycznymi podstawami interpretacji wyników testowych. czynności interpretowania wyników i sporządzenia raportu diagnostycznego. kto wyuczył się tylko — na podstawie lektury podręcznika testowego — poprawnego (w sensie odtworzenia krok po kroku.) hipotezę diagnostyczną dotyczącą analizowanych zaburzeń zachowania pacjenta. u którego występują objawy psychozy afektywnej. Jego kwalifikacje zawodowe obejmują te umiejętności prowadzenia psychologicznych badań naukowych oraz stosowania podstawowych technik diagnostycznych (w tym głównych reprezentantów takich grup testów. 1993). Oczywiście mówię o modelowym absolwencie studiów psychologicznych. Pesymiści powiedzą. jak: skale inteligencji i uzdolnień specjalnych. na ró nym poziomie ogólności (i tak jeśli chodzi na przykład o psychozy. a inna go stosuje i interpretuje jego wyniki. niezbędnymi do zrozumienia (co najmniej!) operacji statystycznych i psychometrycznych. Na ogół inna osoba (zespół osób) tworzy test. to w wypadku zastosowania WAIS/WAIS-R mo na wskazać na bardzo obszerną literaturę omawiającą zastosowania w praktyce diag nostyki klinicznej skal inteligencji: WAIS i WAIS-R — por. (c) wskaźników testowych charakterystycznych dla danego zaburzenia (tu: przede wszystkim dane z profilu WAIS-R — jego. silnie prawoskośny. osoba tworząca test psychologiczny nie musi za jego pomocą prowadzić badania naukowego czy diagnostycznego. Uwa am.wysokość. i ktoś. testy projekcyjne) i sporządzania diagnoz. reprezentatywną bib liografię tego problemu w: Kowalik. kształt i dyspersja). będzie mógł sformułować trafną (w sensie trafności wewnętrznej i zewnętrznej — por. dość mechaniczną czynność — w wypadku niektórych testów (np. 168 . niestety. i 12.Oczywiście. e owe kompetencje (zwłaszcza w zakresie dogłębnej znajomości teorii psychologicznych i umiejętności psychometrycznych) rozło one są zgodnie z prawem rozkładu normalnego. gdy studia psychologiczne (uniwersyteckie!) przygotowały go do rozumnego posługiwania się teorią psychologiczną oraz podstawowymi metodami statystycznymi. i osobą potencjalnie odpowiadającą omawianym kryteriom jest psycholog. procedury badawczej) stosowania Skali Inteligencji WAIS/WAIS-R. nie musi interpretować jego wyników. Tak. tak te nie nale y spodziewać się. jak mówię o modelowym teście psychologicznym. rozdz. e jest on. jak bez znajomości budowy OUN i neurologii nie mo na oczekiwać prawidłowego odczytania tomograficznego obrazu zmienionego chorobowo mózgowia. skale postaw i wartości. kwestionariusze osobowości. ani tym bardziej. zakodowanie odpowiedzi na pozycje testowe wg jednoznacznego klucza) oddziela się od niewspółmiernie bardziej zło onych i wymagających określonych kwalifikacji merytorycznych.

Adaptacja obcego testu Przejdźmy teraz do rozwa enia kolejnego problemu. określone autorytety uznają go za specjalistę do wy-[ konywania określonych wąskospecjalistycznych czynności zawodowych). A jest to tylko jeden z warunków i to wcale i me najwa niejszy. ale tak e wykorzystują w praktyce badawczej 169 . 1960/1972. chodzi o to. która opanuje mechaniczną stronę stosowania testów. a jej „kon-I kurentka" Skala Inteligencji Stanford-Bineta w tempie: 1916. Oczywiście. 1937. np.. w kompetencje dyplomowanego. aby uwa ać się za osobę uprawnioną do po-| sługiwania się nimi w praktyce psychologicznej. 1966. Jest bowiem na ogól tak. który chce skorzystać dla celów badawczych czy diagnostycznych z testu i psychologicznego. po-I twierdzających opanowanie przez psychologa wymaganych umiejętności. który ma tak e swój cię ar etyczny (bo I wyposa ając kogoś w dyplom uniwersytecki.. Zbyt często wymóg standaryzacji . które powinien opanować psycholog (twórca czy u ytkow-I nik testu). e nie wystarczy się wyuczyć mechanicznie „poprawnego" (tak jak roli teatralnej wg tekstu sztuki) stosowania kilku czy nawet kilkunastu testów psychologicznych. I 1986. procedury badania za pomocą testu psychologicznego jest traktowany jako jedyny warunek poprawnego stosowania testu. nie sposób podać szcze-. czy specjalistycznym komisjom szkoleniowym PTP. Jest to problem. Zatem psycholog. [ treść pozycji testowych Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych była moderni-I zwana w tempie: 1939 — W-B I 1955 — WAIS. czy wydając mu licencję uprawniają-I cą do wykonywania zawodu. — 1954. co pewien czas (tak samo zresztą I jak np. 1981 — WAIS-R. 1974. a związanego z tym. co rozumiem — w kontekście praktyki „testowania" — . ustalającym treści programowe | studiów psychologicznych. które będą współdecydowały (z kim?) o wydawaniu odpowiednich licencji. przez zwrot: „odpowiednio przygotowany". natomiast cytowane tu Standardy. nawiasem mówiąc. testy inteligencji —jeśli chodzi o ich trafność treściową. doświadczonego zawodowo psychologa. ale jego I rozwiązanie mo emy pozostawić radom wydziałów. i tylko psycholog odpowiednio przygotowany mo e w sposób odpowiedzialny przystąpić do konstrukcji oryginalnego testu psychologicznego czy do posłu enia się nim w celach: badawczym lub diagnostycznym. 4. jako narzędzie diagnostyczne jakiejś dysfunkcji zachowania B.(d) swoistych ograniczeń poszczególnych testów odniesionych do konkretnego problemu diagnostycznego. Zresztą lista ta wymagałaby. Wy ej starałem się dookreślić to. tak e brzemiennego w konsekwencje etyczne.2. e test X mo e być czułym detektorem jakiejś dysfunkcji zachowania A i być całkowicie nieprzydatny w innym postępowaniu diagnostycznym. Mówiąc inaczej. 1985b) uzupełnie-I nia o nowe treści i usunięcia treści zdezaktualizowanych (je eli miałaby to być bardzo szczegółowa lista). a przynajmniej nie „wyposa ający" osoby. e psychologowie w ró nych krajach posługują się nie tylko „swoimi" testami. gotowej listy zagadnień.

niezale nie od tego czy jest to tylko transkrypcja. od poprawnego. literatury. 1994) nad polskimi odpowiednikami ACL (Test Przymiotnikowy) wynika.. Mo na postawić pytanie: Czy lepsza (trafniejsza) jest adaptacja kulturowa obcego testu. Takie bowiem postępowanie jest niezgodne z zaleceniami 170 . i dobieranie przez autorów polskich adaptacji odpowiedników pozycji oryginalnych mo e budzić zastrze enia co do trafności (w sensie odpowiedniości kulturowej). jak testy inteligencji. podmianami pozycji. tak jak przystawały w wersji oryginalnej. która sprowadzałaby się ii tylko do przeprowadzenia wiernego filologicznie przekładu z języka X na język polski (z oczywistymi w wypadku takich testów. Ale ta odpowiedź wcale nie oznacza aprobaty dla takiej praktyki przyswajania polskiej diagnostyce psychologicznej obcych testów. których treść zbyt mocno odwołuje się do kontekstu historii. Wymagają tedy. rigid — «nieugięty») i odwrotnie (np. Lepiej więc zamiast nieudolnością zabiegów translacyjnych sprowadzać niezasłu oną krytykę na autora testu oryginalnego.. i wyszczególnionych w Standardach. Drwal.i diagnostycznej testy skonstruowane w innym kraju. ale tak e — czy przede wszystkim — adaptacji kulturowej treści poszczególnych pozycji testowych (zwłaszcza takich jak: test „Słownik" czy test „Wiadomości" ze Skal Inteligencji Wechslera) oraz instrukcji adresowanych do osoby badanej. tak jak w przypadku testu oryginalnego. nie jest lepsza.. przykład: wersja włoska WAIS czy polska W-B I) jest niedopuszczalna. nie zwalnia to jej autora od przeprowadzenia. 1995).. 1985. pod względem filologicznym. 83). Oczywiście. co wszyscy zaznajomieni z tematem zdają się wiedzieć. granica między poprawnie przeprowadzoną i podyktowaną przyczynami merytorycznymi trawestacją jakiegoś testu (zwłaszcza testu dotyczącego uzdolnień werbalnych) a jego parafrazą jest czasami trudna do ustalenia. operacji i obliczeń psychometrycznych i statystycznych. pytanie o kolory flagi USA w WAIS-R).. „od początku". skonstruować test wg własnego pomysłu teoretycznego i konstrukcyjnego. Dlatego te dość rozpowszechniona w Polsce (i nie tylko) praktyka polegająca na tym. Z badań przeprowadzonych przez Wolińską i Drwala (por. nie tylko przeprowadzenia prostych zabiegów translatorskich. z zachowaniem w stanie nienaruszonym strony psychometrycznej (w tym — zachowanie oryginału norm. geografii danego kraju. wszystkich niezbędnych. i przyswajanie obcego testu polegało na tłumaczeniu jego instrukcji. albo te — trzecie rozwiązanie — wykorzystując koncepcję testu X zbudować jego parafrazę (w sensie występującym u Drwala. Testy te — nawet po dokonaniu przekładu z języka oryginału na język kraju. ale nieudolnie przeprowadzona. Niech za przykład takiego nie trafionego doboru posłu y zaczerpnięty z przywołanej pracy cytat: „. w którym mają być u yte — nie będą przystawały do nowych warunków kulturowych. jedynie przetłumaczenia go z jednego języka na drugi? Nie. podręcznika i treści pozycji testowych (z wprowadzeniem do niego niezbędnych kulturowo odpowiedników). czy a parafraza.dla niektórych przymiotników zaliczanych w oryginale do «negatywnych» wybrano polskie odpowiedniki w znaczeniu przychylnym (np: opinionated — «bezkompromisowy». Nawiasem mówiąc. o niekiedy odmiennej tradycji kulturowej i innym stylu ycia (pomijam tu oczywiste ró nice wynikające z odmienności języka). np. forgiving — «pobła liwy»)" (s.

D4. a być mo e znajdzie się ktoś. 1970). oparte na materiale niewerbalnym. Skonstruował on testy I inteligencji. 1985b. co zaproponował przed laty Cattell (1944. dla osoby badanej. B84-26) — testy te. to zasadne wyI daje się to. wymagają tak zło onych — i nie zawsze I kończących się pełnym powodzeniem — zabiegów adaptacyjnych. 27-30. (3) celu. 1995). 20. Nie mo na bowiem.. Ikgą się. Takimi. 1(4) doświadczenia kulturowego osoby badanej. ACL (wg: Ostrowska. lecz BCzej „zdolność do rozwiązywania abstrakcyjnych problemów" (to pierwszy zak|. culture-free. D2. nie są całkoI wicie wolne od wpływów kulturowych (reprezentuję tu stanowisko radykalnego I relatywizmu kulturowego). MMPł (wg: Plu ek. na dodatek powstałe w kraju o odmiennych tradyI ejach kulturowych od kraju. Big Five). je eli nie zeroI wym. Matczak.Standardów. to jest on zobowiązany do jej upowszechnienia. standardy: Dl. 1980.). aby teoria. 1986). stopniu uzale nione będą od kontekstu kulturowego. gdy — jak to syntetycznie ujęła Matczak (1994. to jeszcze trudno dostępnej). (5) świadomości społecznej. po przekładzie i adaptacji. s. rozdz.. te rozdz. (APA. Uwa am jednak I {podobnie jak: Jensen.4 — obowiązek sprawdzania rzetelności i trafności testu po jego przekładzie na inny język. graficznym (na wzór testu Matryc I Ravena). musiI my rozpatrzyć konteksty: (1) teorii psychologicznej. lak mi się wydaje. gdy jak dotychczas na temat „wielkiej piątki" w polskiej literaturze psycho-| logicznej nie napisano prawie nic (jedynie: Jarmu . która stanowiła podstawę konstrukcji danego testu. s. jeśli chodzi o tzw. aby psycholog-praktyk (a głównie on będzie odbiorcą nowego testu) zapoznał się z teorią i jej praktycznymi implikacjami poprzez przestudiowanie. 1992). 1994. była znana jego nowym odbiorcom. bardzo sztuczne. 75). niestety.). nie związane / rzeczywistością (ce■hoje je niski poziom realizmu yciowego). Je eli testy obcojęzyczne. kto zechce ten popularny kwestionariusz w Polsce wydać (bez „zaplecza" I teoretycznego nie będzie on wiele wart). autor adaptacji musi te zadbać o to. a zatem nie mierzą inteligencji. t/w. ale trzeba te przyswoić całe podło e teoretyczne i metodologiczne związane z I teoretyczną konstrukcją tzw. 4. (2) psychometryczny. 1971 — WISKAD-MMPI). w którym. I1 mianowicie skonstruowanie testów. I jeszcze jedno.. próbując oderwać się od jakichkolwiek realiów kulturowych. Je eli tak nie jest. Wybrałem ten przykład. literatury (nie dość. pozostać tylko przy zaleceniu. które w jak najmniejszym. WISC (wg: Kostrzewski. 1972). APA. McCrae. culture-fair oraz culture-reduced test. Rozwa ając problem kulturowej adaptacji jakiegoś testu zagranicznego. Nie wystarczy tedy jedynie dokonać adaptacji kwestionariusza NEO-PI-R (Costa. e nawet CattelI Inwskie testy „neutralne kulturowo" czy „zredukowane kulturowo". por. pseudoadaptacjami są polskie wersje W-B I (wg: PTHP. 20. gdy i one są w ^fcmś stopniu „łatwiejsze" dla osób. mają funkcjoI nować na równi z testami rodzimymi. wielkiej piątki (ang. e obcojęzycznej. wskazanej w podręczniku oryginalnego testu. te : Kostrzewski. por. normalizację testu to obowiązuje standard 13. Nie da się obronić neutralności kulturowej testów Cattella. 1985). które miały ju kontakt (publikacje zawiera171 . 116) kwalifikacji zawodowych u ytkownika testu i (7) u ycia (o nich szeroko w I pkt. 1985a.

Podsumowując to. aby — je eli przekracza to nasze mo liwości — zrezygnować z pseudoadaptacji kulturowej. na rzecz albo testów w pełni naszego autorstwa. swoista moda na niektóre z nich w określonych latach — tak było z testami Witkina. aby ucząc studentów i szkoląc psychologów na kursach i studiach podyplomowych. Tak np. e „bezpiecznie" test psychologiczny mo e być stosowany tylko dokładnie tak. e ma do czynienia z faktyczną adaptacją. uprzednie doświadczenia testowe itp. stało się ze Skalą Inteligencji Wechslera-Bellevue (W-B I). 4. nawet bardziej znanych i nęcących nas testów. Co więcej. która. który związany jest ze zjawiskiem — nie zawsze kontrolowanym — rozprzestrzeniania się określonych testów (np. proponuję. które były przypisane testowi w momencie. jak to zostało opisane w podręczniku testowym. Zauwa my jeszcze. stała się popularnym. i stosunkowo często u ycie testu wykracza (i to niekiedy znacząco) poza pole zastosowań określone przez twórcę testu. Przestrzeganie tego wa nego etycznie — nazwijmy go tak — standardu obowiązywać powinno nie tylko potencjalnego twórcę adaptacji jakiegoś testu zagranicznego (choć jego przede wszystkim). Intencja twórcy testu a zakres jego rzeczywistych zastosowań Kolejnym. jest zagadnienie stosowania testu zgodnie z intencją jego twórcy. Nale y sobie zdawać sprawę z tego. e wska e 172 .) z materiałem podobnym do testowego (to drugi zarzut). co dotychczas napisałem na temat kulturowej adaptacji testów skonstruowanych z myślą o osobach władających innym językiem i dysponujących odmiennym od „naszych" badanych (i nas samych) doświadczeniem kulturowym. 1939). wśród klinicystów testem osobowości. Powstała te o wiele bogatsza literatura dokumentująca przydatność W-B 1 oraz WAIS/WAIS-R (podobnie WISC I WISC-R) do realizacji tych nowych celów (z punktu widzenia zało eń wyjściowych. wa kim problemem. Trzeci zaś kontekst mo na powiązać z trafnością zewnętrzną. skonstruowana jako metoda wyznaczania II. e pierwsze dwa konteksty mo na odnieść do dwóch rodzajów. albo na rzecz dobrych parafraz. nowe zastosowania usuwają niekiedy w cień te. Wechsler. który powinien wiedzieć.jące ró norakie łamigłówki umysłowe. (b) treści i (c) generalizacji (wnioskowania). Wa ne jest te . Sądzę.3. ale tak e jego bezpośredniego u ytkownika. kwestionariuszem A/W-Eysencka czy testem Rorschacha). a nie tylko z jej namiastką. gdy rozpoczynał swą „karierę" diagnostyczną. trafności: kryterialnej (diagnostycznej lub prognostycznej) oraz treściowej (wewnętrznej). a właściwie aspektów. Praktyka badawcza pokazuje jednak. nie prezentować im na zajęciach owych pseudoadaptacji. które przyjął Wechsler. chocia i jemu nieobca była — zresztą pracował w szpitalu psychiatrycznym Bellevue w Nowym Jorku — idea klinicznego wykorzystania W-B I. por. e problem ten mo na sprowadzić do rozwa enia trzech kontekstów: (a) celu. wykorzystywanym do celów diagnostyki ró nicowej: norma versus ró ne postacie zaburzeń i chorób psychicznych oraz zaburzenie A versus zaburzenie B.

osiągnięć szkolnych czy przydatności zawodowej. Wyraźnie zostało to ujęte I w standardzie El2. liczące po kilkadziesiąt pytań. Frank. niezbędnych do ich wykonania" (APA.3: „Jeśli w podręczniku testowym określa się związek pozycji I testowych z przedmiotem nauczania (lub innym — «źródłem treści»).Je-I eli jakiś test jest traktowany jako trafny treściowo dla określonego zawodu lub I grupy zawodów. gdy test ten powstawał. Analiza treści testu jest szczególnie wa na. przemyśle. 1992): Skala Lęku (A) i Skala Represji (R) i — Welsha. Matkowski. Skala Jawnego Niepokoju (MAS) — Taylor. to przedstawiając dane o jego trafności. czy Skala Represji-Uwra liwienialfl-5) — Byrnea.-8. Owa teoria została wyra ona explicite (jak w I wypadku Kwestionariusza Temperamentu Strelaua — wersja podstawowa KTS i zmodyfikowana KTS-Z. od naszej. 1968.). Posłu enie się zna-I nym testem. 336): . modelu inteligencji płynnej i skrystalizowanej Callella-Horna. 56). która niezbyt I przystaje do owych „starych" treści. 1985a.te najbardziej głośne opracowania: Rapaport. nale y równie podać pełen opis czynności podejmowanych w danym zawodzie oraz informacje o ich I natę eniu i poziomie umiejętności. Nowe zastosowania jakiegoś testu psychologicznego nie mogą być sprzeczne zjego zało eniami teoretycznymi. opracowanym pod kątem określonych treści w sytuacji. Przy testach uzdolnień.. gdy jak trafnie zauwa ył Stemberg (1985. wojsku itp. bądź trzeba ją odtwo[izyć.testy WeI chslera czy Stanford-Bineta nie dają nale ytego pojęcia o koncepcji natury inteli-I gencji przyjętej przez ich twórców". bias) I będzie funkcją niezgodności rzeczywiście badanych za pomocą testu osiągnięć I szkolnych treści (np. który był aktualny wówczas. Drugi przykład dotyczy kwestionariusza MMPL Z wyjściowej wersji liczącej 504 pozycje powstały.. Strelau. Rapaport i in. gdy przystępujemy do adaptacji I narzędzia stosowanego w odmiennych warunkach kulturowych (rzecz jasna i języ^■arych) — zwłaszcza gdy chcielibyśmy adaptować któryś z testów osiągnięć I szkolnych. a wielkość owego obcią enia (ang. 1984.. aktualnie realizowanego programu nauczania matematyki w I klasie X) z treścią jego pozycji odnoszących się do programu nauczania matema-I tyki. 1945. rozdz. niesie z sobą niebezpieczeństwo uzyskania I przez badaną osobę wyniku obcią onego. Skala Statusu Społecznego (5f) — Gougha. Oczywiście te nowe kwestionariusze zostały prawidłowo opra-| cowane pod względem psychometrycznym oraz uzyskały teoretyczne oparcie w teoriach opracowanych przez ich twórców. Przy ustalaniu trafności teoretycznej (a ta zawsze I powinna być ustalana) konstruktor testu odwołał się do określonej teorii psychologicznej (zapo yczonej lub własnej). Zimmerman. odnosząc ją | do modelu intelektu SOI Guilforda. Woo-Sam. Skala Siły Ego (Es) — Barrona. s.. organizacji 173 . 1992. Mc Closkyego i Meehla. I s. por. nie-I zmiernie wa na jest analiza kontekstu treści pozycji testowych. sto-I sowanych w celach selekcyjnych (w szkolnictwie. nowe kwestionariusze.4: . 6.. nale y podać. jak to zrobiła Hornowska (1993c) w przypadku skali WAIS-R. i kiedy zosta! opracowany program tego przedmiotu" oraz w standardzie E12. Skala Odpowiedzialności Społecznej (Re) — Gougha. Bardziej znane z nich to (por. 1973.). powstałych w warunkach całkowicie odmiennej.

szkolnictwa i nasycenia programów szkolnych (nie tylko z tak kulturowo obcią onych przedmiotów. nierzetelne wyniki nie mogą być trafne. czy aktualna operacyjna definicja jakiegoś zawodu odpowiada tej. Nie mo na. Współczynniki rzetelności są związane z trafnością w sensie negatywnym. które mo e on przeprowadzić na podstawie uzyskanego przez osobę badaną wyniku. Z psychometrycznego punktu widzenia konstrukcja rewizji danego testu nie ró ni się od konstrukcji testu „starego" — por.. Nie. o tyle zbyt mało wagi przywiązuje się do analizy nowego testu w kontekście dwóch aspektów trafności — treściowego i teoretycznego. lecz niewystarczającym warunkiem trafności. tenowa. badania rzetelności. tzn. operacje psychometryczne przeprowadzone przy konstrukcji WA1S i WAIS-R. zakazać posługiwania się testami psychologicznymi w innych. Osoba badana nie mo e być sensownie porównywana — z uwagi na uzyskany wynik (jego 174 . i o ile zwraca się ju dostatecznie du o uwagi na stronę formalną konstrukcji testów (analiza pozycji z punktu widzenia ich trudności i mocy dyskryminacyjnej. sytuacjach badawczych i diagnostycznych. 80). ale zawsze w takich sytuacjach trzeba sprawdzić co najmniej trafność treściową i rzetelność testu stosowanego w niestandardowych warunkach. które mo na sformułować na podstawie badania przeprowadzonego danym testem. i nale y skonstruować nowy test z powodu niezadowalającej trafności treściowej dotychczas stosowanego. ni przewidziane podręcznikiem testowym. stenowa). Przystępując do interpretacji wyniku testowego i na jego podstawie do prób uogólniania (generalizowania) wniosków. jak historia czy język i literatura) odmiennymi treściami. musimy rozwa yć nasze postępowanie w kontekście tego kryterium. czy któryś z testów przydatności zawodowej. umo liwiającej międzykulturowe badanie motywacji do pracy oraz podejmowania ró nych ról społecznych (z dobrze przeprowadzoną analizą treści pozycji testowych). jest polska adaptacja trzech testów wchodzących w skład Supertechniki badania wa ności pracy. W skrajnych wypadkach mo e się okazać. którą posłu yli się autorzy danego testu.. e rzetelność testu jeszcze nie wyznacza automatycznie jego trafności. który ju nie przystaje do aktualnych wymagań instytucji edukacyjnych albo instytucji dobierających nowych pracowników pod kątem określonych uzdolnień i sprawności. Pamiętajmy jednak. gdy piszą: „. ale na ogół tylko diagnostycznej. Nale y upewnić się. <s.. konstrukcja norm z wykorzystaniem takich skal jak: centylowa. Kwestionariusza Znaczenia Ról Społecznych oraz Kwestionariusza Wartości Realizowanych w Rolach. rzecz jasna. natomiast rzetelne nie są ipso facto trafne". Normy testowe pokazują psychologowi zakres dopuszczalnych wnioskowań. np.rzetelność jest koniecznym. Śledząc rozwój polskiej diagnostyki psychometrycznej odnoszę wra enie. przed u yciem testu. Tak samo wa ne jest sprawdzenie. Trafność zewnętrzna testu informuje badacza o dopuszczalnym zakresie wniosków. przeprowadzona przez Hornowską i Paluchowskiego (1993) — Kwestionariusza Preferowanych Wartości Ogólnych. Wyraźnie podkreślają to autorzy Standardów. badania trafności kryterialnej. Przykładem dobrze przeprowadzonych prac nad konstrukcją metody.. czy — mimo i jest „kulturowo dopasowany" — nie obejmuje on takiego obrazu treściowego. które nazywamy trafnością zewnętrzną.

stosując metody ekstrapolacji (z wykorzystaniem równań regresji liniowej). Są to jednak tylko wartości szacunkowe i jako takie powinny być traktowane z du ą ostro nością. Czy mo na poddać badaniom testowym osobę bez jej zgody (lub zgody jej prawnych opiekunów)? 2. ani z jakością danego testu psychologicznego jako narzędzia pomiarowego. nie liczące się z ograniczeniami trafności zewnętrznej testu. gdy przyjmuje on postać profilu. gdy wią e się bezpośrednio z relacją. tab. SiWerstein. je eli test swoim „zasięgiem" tej grupy (populacji) nie obejmuje. 4. Ostatni problem. wyodrębniono dotyczące tej problematyki stan175 . 845-847) oraz ni sze od 45 (do 35) (por. e w 4. przykładowo. I tak. opracowali tabele zawierające estymowane wartości II. stand. Problem ten znalazł tak e swoje odzwierciedlenie w Standardach. Sattler. 1963). Niektórzy psychologowie.. jest bodaj e najbardziej „etyczny". dyspersja — z określoną grupą odniesienia.1 I i J5. C-30. J5. Osobiście uwa am. ani z problemem kompetencji merytorycznych. s. ACL czy WAIS-R i WISC-R. standardy: J5. dla którego test został przewidziany". (i jak dotychczas ■tetnim) wydaniu Standardów. średnia (100) + 3 1/3 odchyl.) poziomu rozwoju poza zakresem. jak w MMP1. wyczerpujących informacji o teście. Jest to bardzo trudny problem.2 napisano wprost: „powa nym błędem interpretacyjnym jest ekstrapolowanie (podkr. przyczynia się do wytwarzania artefaktów i jako takie powinno być zaniechane. Czy osobę badaną nale y poinformować o celu badania i jego ewentualnych konsekwencjach dla niej? 3. (15)>. Czy osobę badaną nale y poinformować o uzyskanym przez nią wyniku? 5.. W komentarzu do standardu J5.4. stand. — por. za pomocą którego przeprowadza się badanie? 4.. rzecz jasna. w sytuacji badania psychologicznego (naukowego lub diagnostycznego) przeprowadzonego z wykorzystaniem testu psychologicznego. J. mówić mo emy wówczas o takich jego właściwościach jak: poziom. za pomocą WAIS-R mo na w sposób statystycznie uzasadniony diagnozować iloraz inteligencji badanych osób. kształt. 1988. Czy osobie badanej nale y udzielić. który chciałbym tutaj poruszyć. uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania testowego? 0 wa ności tych zagadnień mo e zaświadczyć to. je eli nie wykracza on poza przedział wartości: <średnia (100) 1-3 2/3 odchyl. Nie jest on związany. i postępowanie takie. Komu i w jakiej postaci psycholog mo e (powinien) udostępnić informacje o osobie badanej. tak z psychologicznego (jednostkowego). przekraczające 150 (por.2. Prawa osoby badanej Problem ów mo na wyrazić w następujących szczegółowych pytaniach: 1. jaka zachodzi między psychologiem-! -u ytkownikiem testu z jednej strony a kilentem (osobą badaną) z drugiej. B. (15)..wartość) lub jego strukturę. przed badaniem lub po jego zakończeniu. którymi powinien się legitymować psycholog biorący do ręki test psychologiczny. jak i ze społecznego punktu widzenia. czyli: 45-150.

1 dopuszcza się trzy sytuacje. W pozostałych przypadkach psycholog powinien poinformować daną osobę. standard 16. (APA. W poprzednim.1.1 (APA.2. nie jest zdolna do świadomego udzielenia takiej zgody. J2. jego przewidywanego przebiegu oraz tego. Nawet małym dzieciom mo na spróbować wyjaśnić. s. aby nie popaść w konflikt ze standardem: 1. 1985a. Tak więc. W podo176 . w którym posłu y się on jakimś testem (nie ma znaczenia czy jest to „tylko" test badający opinię. niedorozwój umysłowy czy chorobę psychiczną jako na czynniki usprawiedliwiające niepytanie się o zgodę na stosowanie testów psychologicznych. dlaczego chcielibyśmy je poddać badaniom testowym. jaki zachodzi związek między samym badaniem a realizacją oczekiwań tej osoby. Je eli dana osoba sama. J (standardy.1: „Badany (jego pełnomocnik lub opiekun) mają prawo poznać swoje wyniki oraz ich interpretacje. mają obowiązek odpowiednio zabezpieczyć test". Oczywiście. dziecka). częściowo przedstawiono problem praw osoby badanej w pkt. tak te powinien udzielić jej wyczerpujących informacji na temat celu tego badania. s. czy te test inteligencji łub test badający jakieś aspekty zdrowia psychicznego).dardy (jest ich 10) w postaci rozdziału 16. ale ma tak e prawo do informacji o uzyskanym wyniku i jego interpretacji" (APA. Psycholog nie mo e się powoływać na zbyt młody wiek osoby (np.. jakie badany uzyskał w poszczególnych pozycjach testu" (s. 1985a. „osoba badana ma prawo nie tylko do informacji o celach badania.5.. J. o jego konsekwencjach dla niej. kierowcy). J2. uzyskać zgodę potencjalnej osoby badanej na poddanie jej badaniom testowym. e bez wyra enia przez nią zgody na udział w badaniach testowych nie będzie on mógł z nią takich badań przeprowadzić. Takie są bowiem jej prawa. W niektórych wypadkach powinno się równie udostępnić wyniki.3). Jl. które nie wymagają uzyskania przed badaniem zgody danej osoby na poddanie się badaniu testowemu: (a) gdy stanowi ono element postępowania regulowanego odpowiednimi przepisami prawnymi. a które stanowią jedynie dobre ich ilustracje) i w taki sposób. s. a zwłaszcza o treści jego pozycji i sposobie obliczania wyniku. a nie psycholog. 85) — i psycholog jest zobowiązany. 80). Nie ulega wątpliwości — por. 80). które nie występują w danym teście. przed podjęciem pracy w określonych zawodach: pilota. informacji o samym teście. przed przystąpieniem do badania psychologicznego. mimo wszystko. to powinna jej udzielić osoba będąca jej prawnym opiekunem lub ją reprezentująca. Tak jak psycholog powinien uzyskać zgodę osoby. Zdaniem autorów Standardów. Do niej nale y w tej sprawie ostatnie słowo. Informacja nie powinna być udzielana w języku „technicznym". J2.in. ale w taki sposób. (b) gdy jest ono przewidziane jako stały element organizacji edukacji i (c) gdy zgoda na poddanie się badaniu testowemu jest jednoznacznie zało ona w postępowaniu danej instytucji (np. wydaniu. zatytułowanego: Protecting the rights oftest takers („Ochrona praw osób badanych testami"). Normuje to standard J2. przez dobór odpowiednich przykładów pozycji. nale y udzielać w takim zakresie (m. którą zamierza poddać badaniu testowemu. nie było tego rozdziału. 3. Według standardu 16. o udziale w badaniu testowym decyduje sama osoba (lub jej prawny opiekun). 1985b. jak i autorzy testów oraz osoby rozpowszechniające. aby osoba badana (niepsycholog i niepsychometra) była w stanie ją zrozumieć. 78): „Zarówno badający testami..

80) i standard 16. 1985a..nie ograniczając praw jednostki do która je: poznawania podstaw decyzji. iomu inteligencji. I Racje.) — wywołać efekt nastawień inter-[ personalnych (dokładniej — efekt Golema). aby osoba. „Stosowanie skrótowych ety177 . pkt. sposób postępowania iej hora m sytuacji musi być indywidualnie dopasowany i do charakteru informacji. na ogół. Normuje to standard J2. s. ale — jak Jardów. Normuje to standard J2 (APA. czy inaczej. które mają wystarczające kwalifikacje. była ona do tego upowa niona). 79-80): „Informacje o wynikach testowych powinny być przekazywane jedynie osobom.bnym d duchu wypowiadają się standardy: 16. Jak zapisano w Standardach. Nie nale y tedy przekazywać surowych ■yników badania testowego II. staje się ona punktem wyjścia do nieuprawnionych I generalizacji ( n ie zawsze w interesie osoby badanej). podany w postaci zro-Izumiałej dla odbiorcy (nie jest on przecie psychologiem!). piszą autorzy Stan-rdów. która będzie zapoznawała się z nimi.. 86). ale. odzieler Czy ielenie informacji o teście nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem Lgo zabezpiecze-go (por. I a tak e innych badaczy (por. 1985b.. nale y jednak ■cc tesi zrobić wszystko. a nie tylko wynikać z chęci zaspokojenia ciekawości czy zdobycia «rgumentów» przeciwko danej osobie". Jest to zapewne oszczędna i wygodna forma opisu [wyników badania. i do osoby badanej (jej charakterystyki Idasię osobowościowej. Mówiąc inaczej.)? W jakiejś mierze tak. Jest to na pewno I lc rozm trudniejsze od sprawnego przepro-:nia samego badania testowego. je eli lwie na wykorzysta się do tego osoby wykwalifikowane i ycz-ie nastawione U takie. w takiej postaci.. Tak. muszą być racjami naprawdę . aby je zinterpretować".4 (APA. 4. Przekazanie informacji będzie ■y tajer mniej «groźne» z punktu widzenia ochro-tajemnicy testu. aby osoba. merytorycznymi. które mają w języku co-| dziennym swoje dodatkowe znaczenia. aby ochronić tajem-testu. 3. 86). Nale y te unikać po-j shigiuania się w orzeczeniu psychologicznym pojęciami.6 HPA. 1985a. Wyniki udostępniane nale y uzupełnić takimi wyjaśnieniami. rozdz. I ustawi Pamiętajmy i o tym. — „.2 i 16.: „. wobec badanych" (s. je eli wartość II ucznia znajduje się poni ej normy.. Nale y unikać pisania skrótowych diagnoz — operują nimi niektóre komputerowe wersje testów. potrafiła je poprawnie odczytać i podjąć adekwatne do nich decyzje dotyczące osoby badanej. przekazywać „wynik przetworzony". jak sądzę. to wito te mo emy wytworzyć u osoby badanej trwale negatywne ttwienie do udziału (dobrowolnego) w badaniach psychologicznych (i to nie tylko testowych). s.. dla której są przeznaczone. dla których jakaś instytucja chce poznać charakterystykę psychologiczną danej osoby zapisaną w jej wynikach testowych. s.. z którymi zwró-się do psychologa itp. Na-I le y jednak. aby nauczycielowi była potrzebna informacja o I wartości II ucznia.3 (APA. 1985b.. rodzaju [wadzen problemów.ciekawość nie jest tu wystarczającym powodem. s. e jeśli przeprowadzimy )zmowę nieudolnie. np.).. nie nale y stwarzać okazji Ifc stygmatyzacji. Informacja ta mo e jednak — jak dowodnie wykazały wyniki I rozlicznych badań przeprowadzonych przez Rosenthala i jego współpracowników. [poziomi ma być przekazana. i jest dla niej niekorzystna. potrafiła je poprawnie zinterpretować. 80). Nie uwa am. wykonywanego zawodu. standard 15. Wyniki przeprowadzonego badania powinny być udostępnione instytucji zlecającej jego przeprowadzenie (je eli rzecz jasna. badanego ucznia wychowawcy klasowemu.

Trzeba tak e odpowiedzieć na trzecie pytanie: jak powinno a jak nie powinno wyglądać badanie testem psychologicznym (w tym pytaniu ukryte jest dodatkowe pytanie o zakres świadomego uczestnictwa osoby badanej w owym badaniu). była analiza etycznego kontekstu konstruowania oryginalnych i adaptacji obcojęzycznych testów psychologicznych oraz ich stosowania (kompetencje u ytkownika testów psychologicznych oraz prawa osoby badanej!). (2) studentami (relacja b). 1985a.. rodzice czy dziecko" (APA. Podsumowanie Je eli Czytelnik zechce powrócić do rys.kietek wią e się zazwyczaj z wartościowaniem. nauczyciel. 1985b) Standardami. 178 . 4.80). trzeba wyjść od specyfiki metodologicznej i psychologicznej. z konieczności w postaci skondensowanej. zamieszczonego w rozdz. najwa niejsze (zdając sobie sprawę z tego. pochodzą często z języka potocznego i z tego powodu mogą być fałszywie interpretowane. 5. świadcząc określoną pomoc innemu człowiekowi (klientowi).. s. 5.. Trzeba zatem odpowiedzieć na pytanie: co mo e być a co nie mo e być uznane za test psychologiczny — to po pierwsze. 4. Badający powinien precyzyjnie określić znaczenie stosowanych terminów (np. Chcąc tedy poznać granice etycznego u ycia testu psychologicznego. Niestety. 5. słowa. terminu «opóźniony»). testem psychologicznym. Trzeba te odpowiedzieć — to po drugie — na pytanie: kto mo e a kto nie mo e odpowiedzialnie (i sensownie) posłu yć się. Odrębnym zagadnieniem poruszonym w pkt. jakie są w tym wypadku u ywane. fundamentalne pytania. chocia nie mo e mieć adnego wpływu na to.5. e jest to wybór subiektywny) etyczne aspekty związane ze stosowaniem w praktyce diagnostycznej (przede wszystkim) testów psychologicznych. Uwagi końcowe W tym punkcie starałem się przedstawić. to zauwa y — będąc ju po lekturze niniejszego rozdziału — e poruszane tu zagadnienia odnosiły się do etycznego „zanurzenia" relacji psychologa z: (1) przedstawicielami ró norakich instytucji społecznych (relacja c). jak to samo słowo będą interpretować sędzia. O ile postępowanie badawcze psychologa jest dość szczegółowo regulowane przez kodeksy etycznozawodowe. starałem się udzielić jasnej odpowiedzi na te trzy. Posiłkując się wydanymi przez APA (1985a. tego tak bardzo charakterystycznego dla psychologii (jako dyscypliny naukowej!) narzędzia poznania (jeszcze raz podkreślam — naukowego!) psychiki innego człowieka. o tyle postępowanie diagnostyczne związane z wykorzystaniem testów psychologicznych nie jest tak szczegółowo przez te kodeksy omawiane.1.

do pkt.Jeśli chodzi o dalsze lektury. czyli teoria uniwrsyietu). 3. S. 4. Toeplitz Etyczne dylematy nauczania psychologii. HesPodstawy pedagogiki (rozdz. D. do pkt. Z. to zalecam: do pkt. Ziman Społeczeństwo nauki. Kontrowersje wokół ilorazu inteligencji — dobrze. K.: Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. J. Seligman O inteligencji prawie wszystko. XII.: J. Goćkowski.) Etyka zawodowa ludzi nauki. Pigoń (red. skupiająca się na kontrowersjach dotyiczących testów inteligencji wykorzystywanych przez ró ne instytucje. Brzezińska Kształcenie psychologów: pytania o relację naucza-i jej wymiar etyczny. Szczebel kursu naukowego.: A. . głównie do leelów przesiewowych. przystępnie napisana praca. 2.

.

zmienne .problemy .hipotezy część II .

.

! Nietrudno podać przykłady terminów teoretycznych typowo psychologicznych. lęk. jakie zajmowali filozofowie I w tej kwestii. który w swojej pracy (1959) poświęca sporo miejsca terminom teoretycznym psychologii. rys. W języku obserwacji u ywa się terminów. } jakość ycia. popęd. inteligencja. Tutaj zaś zapoznam 183 . variable) jest jednym z podstawowych pojęć słownika. theoretical language). tzn. które tworzą obraz przestrzeni zmiennych istotnych dla Y. które oznaczają obserwowalne właściwości i relacje. potrzeba. Tam I Czytelnik mo e zapoznać się te z ewolucją stanowisk.4). ego. DocieI kliwy Czytelnik mo e sięgnąć do propozycji Carnapa na ten temat. muszą one być w jakiś sposób powiązane — bezpośrednio lub pośrednio — z terminami obserwacyjnymi (etap 3. Wprowadzenie Drugi etap procesu badawczego (por. 1959): językiem obserwacji (ang. proIcesu badawczego — por. Są Itonp. która mo e być przydatna przy planowaniu badań empirycznych oraz analizie staRystycznej danych. Inaczej. 1. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego. które odnoszą I się do nieobserwowalnych aspektów jakichś obiektów czy właściwości zdarzeń. ekstrawersja. Pojęcie zmiennej (ang. dobrostan psychiczny.4) związany jest z wyłonieniem przez badacza zmiennych. Natomiast w języku teorii u ywa się terminów. Zmienne i ich operacjonalizacja 1.Rozdział 7. Je eli chcemy posługiwać się takimi terminami jak wy ej przytoczone. dla opisu obserwowalnych rzeczy cz\ zdarzeń u ywa się w nim takich terminów. 1. depresja. Nie będę tu przedstawiał całej zło onej problematyki stosunku języka teorii do języka obserwacyjnego. autorytaryzm. które denotują obiekty fizyczne. i o których mówi sformułowany problem badawczy oraz hipoteza badawcza. frustracja. przy wyjaśnianiu i przewidywaniu obserwowalnych zdarzeń. terminami teoretycznymi. którym posługuje się ka dy psycholog-badacz. Przedstawia tę sprawę tak e Przełęcki (1966b). i w nauce posługujemy się dwoma językami (Carnap. observational language) i językiem teorii (ang. Zaczniemy tedy niniejszy rozdział od zdefiniowania tego pojęcia oraz zaproponowania nowej klasyfikacji zmiennych. rys. gdy jest to zagadnienie zbyt zło one i trudne.

przyjmująca ró ne wartości dla takich „obiektów". jakimi są testy psychologiczne (mo na je traktować jako odmianę narzędzi kalibrowanych). jakim powinien odpowiadać dany termin teoretyczny. po czym mo na poznać. która podaje kryteria. dichotomous variable). połytomous variable).. aby mo na było orzec. Kerlinger (1986. Ze względu na wielkość zbioru. aby powiedzieć. (b) zmienne wielowartościowe. poczucie winy. (1977. Jest to pewna właściwość. zwłaszcza socjologowie. inaczej: trychotomiczne (ang. Przykładem (b) jest „neurotyzm" — zmienna ta dla osób w populacji przyjmuje wiele ró nych (aczkolwiek ich liczba jest ogra184 . inteligencja. lęk. przy wprowadzaniu terminów teoretycznych. s. gdy przyjmuje ona tylko dwie wartości: „mę czyźni" i „kobiety".. poziom aspiracji. jak: „inteligencja". Tak więc zmiennymi są na przykład: płeć. poziom wykształcenia. e przyjmuje ona ró ne (i co najmniej dwie) wartości. neurotyzm. ekstrawersja. Psychologowie budują te wskaźniki wykorzystując do tego celu specyficzne dla swojej dyscypliny naukowej narzędzia pomiarowe. 1980) oraz Brzezińskiego (1976). Stosunkowo często psychologowie posługują się jeszcze zmiennymi. trichotomous variable).. które przyjmują wartości ze zbioru trój elementowego (np. aby uzasadnione było jego u ywanie w twierdzeniach nauk empirycznych. z którego dana zmienna przyjmuje wartości. Pojęcie zmiennej Weźmy jako przykład taki termin.. poziom aktywacji. 27): . jakie obserwowalne fakty i procesy nale y dostrzec. inaczej: politomiczne (ang. nie wiem). jak ludzie. popularny system odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe: tak. s. przyjęło się wyró niać: (a) zmienne dwuwartościowe. to jest to zmienna (ang. Przykładem (a) mo e być zmienna „płeć".zmienna jest właściwością. inaczej: dychotomiczne (ang. Uwa am ją za bardzo przydatną dla psychologów-badaczy i dlatego będzie tu ona dość szczegółowo zreferowana. po to. 2. posługują się wskaźnikami. variable).. są to: (c) zmienne trójwartościowe. 1965a. 245). Koncepcja operacjonalizacji zmiennych psychologicznych opracowana przez Hornowską (1986) — i nawiązująca do ustaleń Nowaka L.Czytelnika z jedną z koncepcji metodologicznych. jakim się posługujemy (Nowak S. która przybiera ró ne wartości". nie. Przedstawiciele nauk społecznych. Je eli o danej właściwości mo emy powiedzieć. Tuchańskiej (1990) i Gaula (1990) — odwołuje się do tej szczególnej praktyki pomiarowej. Jest to koncepcja Kmity (1973). Tak definiuje zmienną np. czy zachodzi czy te nie zachodzi zjawisko oznaczane przez termin.

ekonomiczne. „płeć" czy „typ wykształcenia" (w sensie: medyI czne. tzn. WAIS-R) czy Stanford-Bineta (np. humanistyczne. s. gdy dla ró nych osób z populacji mo e ona przyjmować ró ne wartości. 1975. zmienne ^■bowościowe mierzone za pomocą skat kwestionariuszy 16 PF-Cattella. 400). prawo-| fcne. (b) zmiennych dyskretnych (ang. itp. Zmienna jest ciągła. s. Taką zmienną jest np. continuous variable). Mówiąc inaczej dana zmienna jest ciągła. S-B FE). przyrodnicze. 118). aby ka dy I element znalazł się tylko w jednej klasie. Podobnie zmienna politomiczna wyznanie religijne (wartości: katolickie. Jak wiadomo (por. 1993. gdy spełnia opisane wy ej oba warunki. od zmiennych de facto wielowartościowych. 1973. Mówimy te o: (a) zmiennych ciągłych (ang. przy czym wartości te nie są ograniczone do zbioru dyskretnego (por. od klasyfikacji wyImga się. a więc. Ziembiński. W praktyce badawczej psychologowie zwykli podciągać pod I pojęcie zmiennych ilościowych — obok takich ewidentnie ilościowych zmiennych. je eli zbiór jej wartości tworzy kontinuum i je eli poj między dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej mo liwe jest znalezienie trzeciej wartości (Wolman. którymi są wyró nione ■y ej zmienne ciągłe. WISC-R. dla jakichś celów. Zmienna dychotomiczna „płeć" (wartości: I nyska. . np. to jest to zmienna I dyskretna. Odró nia się zmienne dychotomiczne. kobieca) jest zmienną jakościową. które w naturalny sposób przyjmują tylko wartości ze zbioru dwuelementowego (jak wspomniana „pleć": mę czyźni-kobiety). a I tak e te zmienne politomiczne. aby była ona: (1) podziałem wyczerpującym. Zwykło się jeszcze wyró niać: (a) zmienne jakościowe. Przykładowo. które jednak badacz. czy II (powy ej 100 oraz 1 równe i poni ej 100). techniczne. aby obejmowała łszystkie elementy objęte jej zasięgiem i (2) podziałem rozłącznym. sprowadził do postaci dwuwartościowej (określać je będę mianem zmiennych zdychotomizowanych). W tym sensie zmienną ciągłą jest np. które są — z punktu widzenia logiki — klasyfika-I cjami. Nowakowska. ewangelickie. I do których zaliczamy wcześniej przez nas wymienione zmienne dychotomiczne. qualitative. „wzrost". quantitative variable). mógł on w ten sposób potraktować zmienną „wzrost" przez wyró nienie tylko dwóch jej mo liwych wartości: wysoki (powy ej 170 cm) i niski (równy i poni ej 170 cm). I s. gdy ^■ da z zapytanych przez badacza osób mieści się w jednej z wymienionych ka-I tcgorii [ (b) zmienne ilościowe (ang. wartości GSR — zmienne zoperacjonalizowane za pomocą wy^■daryzowanych testów psychologicznych. Je eli pomiędzy dwiema I sąsiednimi wartościami zmiennej nie występuje trzecia wartość. inne wyznania. 185 . Ht czas reakcji. discrete variable). MMPl-i ■icKinleya i Hathawaya. categońcal variable). takie jak II mierzone skalami Węch■n {WPSI-R. 234-239). rolnicze). nie wierzący) jest zmienną jakościową.ACL-Gougha. kategorialne (ang. Przykładem (c) jest wspomniany ju system odpowiedzi na pytania kwestonariusza osobowości.niczona) wartości.

1974. Podzbiory te są.. w jakim ka dej osobie przysługuje cecha „inteligencji" — od osoby najmniej inteligentnej do najbardziej inteligentnej.. Mo na więc w zbiorze U wyró nić przedmioty. to relacją częściowo porządkującą ten zbiór mo e być relacja S: „bycia bardziej inteligentnym ni . O relacji Q powiemy. Wobec tego mamy: ZjS'Zj wtedy i tylko wtedy. gdy y jest równy x-owi pod względem Q (w naszym przykładzie. e ySx.". i Z.3. osób). symetryczna i przechodnia w zbiorze U. e dany jest zbiór przedmiotów U (np. Relacja „bycia bardziej inteligentnym ni . e dzieli ona rozwa any zbiór U na klasy abstrakcji. Zbiór ten jest częściowo uporządkowany przez relację 5. Konstrukcja mnogościowa zmiennej ilościowej Załó my (Nowak L. gdy y jest równointeligentny z *-em). gdy ani osoba x nie jest bardziej inteligentna od osoby _v. którym dana cecha przysługuje w tym samym stopniu. ile mo na w nim wyró nić jednolitych (homogenicznych) podzbiorów elementów. 9-10). są dowolnymi klasami abstrakcji. ani osoba y nie jest bardziej inteligentna od osoby x.. Porządkuje ona zbiór osób wg stopnia. Niech x nale y do U (pamiętajmy. Jest więc Q relacją równościową w tym zbiorze. pomiędzy którymi nie zachodzi wyjściowa relacja S. Symbolem [X] Q oznaczamy klasę abstrakcji ze względu na relację Q wyznaczoną przez element x. Zachodzi ona między tymi przedmiotami. e jest na nim określona relacja równościowa Q). zakłada się. Je eli chodzi o relację Q." nie zachodzi pomiędzy tymi osobami.. Reasumując.. gdy nie jest tak. Je eli U jest na przykład zbiorem osób. relacja Q zachodzi między elementami nale ącymi do tej samej 186 . i jest ona zwrotna. które są równointeligentne. rozłączne (nie mają elementów wspólnych) i w sumie dają zbiór U. W danym zbiorze mo emy wyró nić tyle ró nych klas abstrakcji. która jest przeciwsymetryczna i przechodnia w tym zbiorze. Między elementami ka dej takiej grupy nie zachodzi wyjściowa relacja „bycia bardziej inteligentnym ni . Oznaczmy symbolem A zbiór klas abstrakcji od relacji Q. która jest stosunkiem „równointeligencji".. Niech Z. dwie osoby x i y są równointeligentne wtedy i tylko wtedy. oczywiście. Między tymi przedmiotami zachodzi natomiast relacja nieodró nialności Q pod względem S: xQy wtedy i tylko wtedy..". Mamy tedy dla ka dego elementu y nale ącego do zbioru U: ye [x] Q =xQy\ co czytamy: y nale y do klasy abstrakcji [x] Q wtedy i tylko wtedy. s. które są równointeligentne (cecha „inteligencji" przysługuje im w tym samym stopniu). Ogólnie określamy pojęcie klasy abstrakcji w sposób następujący. Zachodzi między nimi relacja nieodró nialności Q. relacja 5 zachodzi między przedmiotami nale ącymi do ró nych klas abstrakcji. Klasy abstrakcji stanowią podzbiory (grupy) osób. między którymi relacja S nie zachodzi. e xSy i nie jest tak. ale nie jest spójna. Na zbiorze A dana jest relacja wyprzedzania generalnego 5'. i dla ka dego y ze zbioru Zj jest: xSy. gdy dla ka dego x ze zbioru Z.

S'Zj. 187 . . Nie jest ona.Zi. zaś relacja 5' zachodzi między samymi klasami abstrakcji. O zmiennej jakościowej mo emy mówić po prostu jako o rodzinie klas abstrakcji od jakiejś relacji równościowej lup. oczywiIście.1. Uwa ny Czytelnik dostrzegł zapewne. gdy istnieje taki podzbiór liczb rzeczywistych R uporządkowany przez relację mniejszości < waz funkcja skalująca 5. który jest uporządprzez relację mniejszości (<). i w przypadku zmiennych jakościowych konstrukcja mnogościowa jest bardzo prosta.1. 1. Z4 mo na przyporządkować następujące liczby: 71. 15. Jest to konstrukcja wzorowana na konstrukcji wielkości podanej przez L. 7. relacji „przynale ności do tej samej klasy społecznej". gdy Z. y ze zbioru U: je eli x i y nale ą do Z. Niech dany będzie podzbiór R zbioru liczb rzeczywistych. uporządkowana. natomiast elementy pod/bioru R to miary zmiennej. 4. Uq. Klasy abstrakcji składające się na zbiór A to wartości zmiennej. Sche^cznie przedstawia to rys. e dla ka dego x nale ącego do zbioru Z { i dla ka dego |y nale ącego do zbioru Z. Spróbujmy bowiem uporządkować klas\ abstrakcji ze względu na relację „nale enia do tej samej płci"). Ilustracja zachodzenia na zbiorze U relacji 5' i Q sy abstrakcji. gdy nie ma to sensu. NoLaka (1974). to ^(x)=5(y). Przyporządkowanie liczb klasom abstrakcji musi spełniać tylko jeden warunek: ró nym klasom muszą być przyporządkowane ró ne liczby np. zachodzi: j(^)<^0') wtedy i tylko wtedy. klasom: Z . Spełnia ona warunek: dla dowolnych x. Rodzinę klas abstrakcji A uporządkowaną przez relację wyprzedzania generalnego S' nazywać będziemy zmienną ilościową wtedy i tylko wtedy. Zamiast liczb mo na im przyporządkować określone słowa lub dowolne znaki graficzne. Funkcję określoną na zbiorze przedmiotów i przybierającą wartości w zbiorze R nazywać będziemy funkcją skalującą (s) zbiór przedmiotów U.7.

Z silniejszym uporządkowaniem mamy do czynienia wtedy. pod względem wartości jakie przyjmuje dla nich zmienna nominalna. czy te ró ne. Przyjęło się określać nazwą skali pomiarowej typ zmiennej. ile wartości mo e dana zmienna nominalna przyjmować. e je eli traktujemy zmienną wy szego typu ni porządkowy jako porządkową. a ze słabszym. jakie mo na na zbiorze wartości danej zmiennej przeprowadzać. nic więcej nie mo emy ju o nich powiedzieć. „płeć". wg stopnia przychylności postawy wobec Kościoła. C. Typ skali określa nam podstawowe operacje empiryczne. Poza tym. porządkowe. Stevensa klasyfikacja zmiennych: nominalne. Jest to całkowicie obojętne. Zmienne nominalne pozwalają nam tylko na pogrupowanie obiektów (osób) wg wartości.4. o najwy szej samoocenie itd. (d) ilorazowej (stosunkowej). wg wysokości II. S. 1959): (a) nominalnej. jakie przyjmują zmienne dla tych obiektów. B. Musimy jednak pamiętać. ale tak e wskazać. przy czym mogą to być dwojakiego rodzaju uporządkowania: silniejsze (całkowite) i słabsze (częściowe). S. D. (c) interwalowej. W szczególności nie miałoby sensu stwierdzanie. i mo emy stwierdzić. jakie przyjmują zmienne dla tych obiektów. wg wysokości samooceny. przy czym najwy szą rangę mo e otrzymać osoba o najbardziej przychylnej postawie wobec Kościoła. Oto krótka charakterystyka czterech typów zmiennych. Taką zmienną jest np. e osobie A dana zmienna nominalna X przysługuje w wy szym stopniu ni osobie B. Zmienne nominalne określa się mianem zmiennych jakościowych. miary korelacji i testy statystyczne mo na stosować. Mówiąc inaczej. Osoby mo emy uporządkować np. gdy zbiór obiektów uporządkowany jest przez relację przeciwsymetryczną: „<". Je eli zbiór obiektów jest np. i nie wolno nam orzekać 188 . Zmienna ta przyjmuje dla ka dej osoby z populacji jedną z dwóch wartości. (b) porządkowej. Zmienne porządkowe pozwalają na uporządkowanie obiektów wg wartości. któremu z obiektów A i B zmienna porządkowa X przysługuje w wy szym stopniu. mo emy je porangować. musimy te zgodzić się na to. uporządkowanie słabsze (częściowe): A^B^C^D^E. Mo emy zatem nie tylko stwierdzać równość lub ró ność obiektów pod danym względem. Całą populację osób mo na rozdzielić na tyle grup. 5-elementowy: A. Mo na te rangowanie przeprowadzić w odwrotnym kierunku. e jakieś dwa obiekty są jednakowe. wskazuje dopuszczalne przekształcenia matematyczne oraz określa jakie statystyki. E to mamy: uporządkowanie silniejsze (całkowite): A<B<C<D<E. interwałowe i ilorazowe Zbiór wartości zmiennej przyjmuje postać jednej z czterech skal wyró nionych przez Stevensa (1951. gdy jest on uporządkowany przez relację antysymetryczną „**'.

Zmienne operacjonalizowane za pomocą standaryzowanych skal testowych (np. rys. 10. 18. e natę enie zmiennej X dla obiektu A jest k razy większe ni natę enie tej zmiennej dla obiektu B. Jest tak. i jako taka będzie występowała w badaniu. i temperatura ciała A równa 40°C jest większa o 10°C od temperatury ciała B równej 30°C. przy przedstawianiu ró nych współczynników korelacji i testów istotności respektuję przedstawiony tu podział skal pomiarowych (por.wiek". z jakiego typu zmiennymi mamy do czynienia w badaniu empirycznym. Większość zmiennych psychologicznych to. Mo emy zatem powiedzieć. e dana zmienna jest de facto zmienną ilorazową.2). to skoro mamy Jana o wzroście 180 cm i Piotra o wzroście 150 cm. e Janowi zmienna „wzrost" przysługuje w większym stopniu ni Piotrowi. 5. polskim. e jest starsza np. jedyne co mo emy stwierdzić to to.nic o dystansie dzielącym dwie osoby. wyró niając dwie klasy osób: „wiek równy i poni ej 25 lat ycia" i „wiek powy ej ■5 lat ycia". Zmienne — zale ne i niezale ne. zmienne porządkowe. i Jan jest wy szy od Piotra. jak [ np.1. To. Zmienną ilorazową jest te np. Wrócimy jeszcze do tego zagadnienia przy omawianiu problemu operacjonalizacji zmiennych. W rozdz. e jedna osoba jest starsza od drugiej. Musi zdecydować. 11. nie oznacza. Zmienne stosunkowe {iłorazowe) pozwalają dodatkowo na stwierdzenie.. Z ró nych powodów badacz mo e ją potraktować jako zmienną nominalną. Je eli porównujemy ze sobą dwie osoby pod względem wieku. Zmienne interwałowe i zmienne iłorazowe to zmienne ilościowe. jako jakiego typu będzie je traktował. której związki z innymi zmiennymi chcemy określić (wyjaśnić) nosi nazwę zmiennej zale nej (ang. Po wyłonieniu wszystkich zmiennych i ich zdefiniowaniu badacz musi określić ich typ. ale jeszcze mo emy powiedzieć. co najwy ej. e jest starsza otyłe to a tyle lat. gdy zmienna „wiek" jest zmienną ilorazową. 2 razy. dla których zmienna X przyjmuje ró ne wartości. dependent 189 .). to mo emy powiedzieć nie tylko. . czas reakcji Bardzo wa ne jest zdawanie sobie sprawy z tego. 10. Zmienne interwałowe pozwalają ju na stwierdzanie o ile natę enie zmiennej X dla obiektu A jest większe (mniejsze) od natę enia zmiennej dla obiektu B. Je eli traktujemy zmienną „wzrost" jako porządkową.3 oraz 11. Klasyfikacja zmiennych ienna. i 11. Inaczej. Więcej informacji na temat klasyfikacji skal pomiarowych wg Stevensa znajdae Czytelnik u Choynowskiego (1971a) i Blalocka (1975 — pod kątem zastosowań technik statystycznych) — e ograniczę się tylko do prac dostępnych w j. która jest przedmiotem naszego badania. II) mo na traktować jako zmienne interwałowe (na ten temat patrz rozdz. dychotomiczną.

których oddziaływania na Y badacz nie mo e przewidzieć. Zmienne te będą miały interferencyjny wpływ na zale ność. taką zmienną mo e być indywidualna tolerancja osób badanych na zmiany ciśnienia atmosferycznego. Wracając do powy szego przykładu moemy obok poziomu aktywacji organizmu wyró nić jeszcze jedną zmienną niezale ną-główną. Zmienne zakłócające dzielą się na dwie klasy. co mo e mieć wpływ na czas reakcji. wskazówki sugerujące hipotezę badawczą. Przykładowo. albo inaczej mówiąc: „nie są skorelowane" z aktem badania empirycznego. Te. Druga klasa zmiennych zakłócających obejmuje te zmienne. od których ona zale y. a „poziom aktywacji organizmu" zmienną niezale ną. aprobata społeczna.variable). Określimy je mianem zmiennych niezale nych-zakłócających (Z). „wartość nagrody otrzymanej po wykonaniu zadania" czy „pobudliwość emocjonalną". które oddziaływają na Y słabiej. Jedne silniej. Pierwsza obejmuje te zmienne. Zmienne niezale ne z ró ną siłą oddziaływają na zmienną zale ną Y. inne słabiej. Je eli chodzi o zmienne niezale ne-zakłócające. które najsilniej oddziaływają na Y nazywać będziemy zmiennymi niezale ny mi-głównymi i oznaczać je przez X8. wiedza osoby badanej o celu badania. Natomiast zmienne. nale ą zmienne kontekstu psychologicznego badania. które na nią oddziaływają noszą nazwę zmiennych niezale nych (ang. Do tych zmiennych. Mo na zatem uporządkować zmienne niezale ne wg siły ich oddziaływania na zmienną zale ną Y. temperatura pomieszczenia. Natomiast do zmiennych niezale nych-ubocznych zaliczyć mo emy takie zmienne. Przykładem. pod jakim kątem badacz patrzy 190 . to „poziom wykonania zadania" jest zmienną zale ną. Pamiętajmy jednak. 4. bodaj e najbardziej charakterystycznych dla badań psychologicznych. jak: „prawdopodobieństwo subiektywne osiągnięcia celu". i w trakcie badania na zmienną zale ną Y będą oddziaływały jeszcze inne zmienne niezale ne. które są niejako „na zewnątrz" sytuacji badawczej. są to zmienne będące „pochodną" wchodzenia badacza z osobą badaną w interakcję (o nich traktuje rozdz. Są jednak takie zmienne niezale ne zakłócające. a niekiedy nie. nazywać będziemy zmiennymi niezale ny mi-uboczny mi i oznaczać je przez X". która wią e zmienne wa ne ze zmienną zale ną. mo e być sposób odczytania wskazania przyrządu pomiarowego (dokładniej: chodzi tu o to. a mianowicie „poziom trudności zadania". Natomiast te. Zmienne niezale ne główne i uboczne to zmienne wa ne (W) dla danej zmiennej zale nej Y. to część z nich występuje zawsze ilekroć występują pozostałe zmienne niezale ne istotne dla Y. które niekiedy występują. Je eli pytamy: „Jaka jest zale ność poziomu wykonania zadania od poziomu aktywacji organizmu?". Są to zmienne. które są „wewnętrzne" względem sytuacji badawczej. albo inaczej: „są skorelowane" z aktem badania empirycznego. a zmienną niezale ną symbolem X. Zmienną zale ną będziemy oznaczali symbolem Y. sposób przeprowadzania pomiaru zmiennych przez badacza itp.) — oczekiwania interpersonalne badacza. status motywacyjny osoby badanej. w pierwszym przypadku. Ich wpływ na zmienną zale ną jest „niespecyficzny". independent variables). takie jak: nastawienie osoby badanej do badacza. lęk przed oceną.

Zmienne te wraz ze zmiennymi niezale nymi-zakłócającymi tworzą ogólniejszą klasę zmiennych niezale nych-nie kontrolowanych (AO.2. Klasyfikacja zmiennych niezale nych istotnych dla zmiennej zale nej Y 191 . a drugie mianem zmiennych niezale nych-zakłócających okazjonalnych. 7. ból głowy osoby badanej. Natomiast zmienne niezale ne-główne i pozostała część zmien- Zmienne niezale ne istotne dla Y zakłócające zmienne raezale ne ?: /»"'6 zmienne niezale ne uboczne kontrolowanej nie skorelowane z aktem badania empirycznego (nie kontrolowane) skorelowane z aktem badania empirycznego kontrolowane nie kontrolowane uniwersalne okazjonalne kontrolowane nie kontrolowane kontrolowane nie kontrolowane fes. 54). Przykładem w drugim przypadku mo e być zmęczenie. które odpowiadają naszemu podziałowi zmiennych nie zale ny ch-zakłócających na uniwersalne i okazjonalne (Bohm. w konkretnym przypadku (na skutek trudności natury technicznej). wpływ wszystkich zmiennych niezale nych-ubocznych nale ących do przestrzeni zmiennych niezale nych istotnych dla Y.na skalę przyrządu — oczywiście je eli nie jest to przyrząd o odczycie cyfrowym). określać będziemy mianem zmiennych niezale nych-ubocznych nie kontrolowanych. Pierwszy rodzaj zmiennych określamy mianem zmiennych niezale nych-zakłócających uniwersalnych. ■961. e badacze borykają się z problemami wynikającymi z działania I zmiennych niezale ny ch-zakłócających i nie zawsze są w stanie kontrolować. Te zmienne niezale ne-uboczne. s. Często jest tak. W fizyce mówi się o błędach systematycznych i przypadkowych (losowych). których wpływu na Y badacz nie jest w stanie uwzględnić w danym badaniu. Rozró nienie dwóch rodzajów zmiennych niezale nych-zakłócających ma du e znaczenie przy eliminowaniu ich wpływów na Y. Nie jest to zresztą rozró nienie typowe tylko dla psychologii.

.. x2 . y. Denotują one bowiem cechy bądź relacje nieobserwowalne. i mamy do czynienia z predykatem jednoargumentowym oraz wskazuje miejsce.2. Wyra enie.. zmienne niezale ne-uboczne i zmienne niezale ne-zakłócające tworzą zbiór zmiennych niezale nych istotnych dla Y. s. 192 . z czy te JC .. Omówiony wy ej podział zmiennych.1. dla większej przejrzystości. Pierwsze zaczerpnięte są z określonych dyscyplin formalnych. 7. których wpływ na Y w danym badaniu badacz uwzględnia. Nie mo na zatem ich wypowiadać opierając się bezpośrednio na obserwacji..1. noszą nazwę zmiennych niezale nych-kontrolowanych (K).2. ilu argumentowy jest dany predykat. s. 129) — niektóre z predykatów teoretycznych powiązane są w taki sposób z predykatami obserwacyjnymi. w które nale y „wpisać" dany termin jednostkowy (Kmita. 39)..)". Natomiast drugie są charakterystyczne dla określonych dyscyplin empirycznych.. w których języku ustala się ich znaczenie. W sumie.) predykaty obserwacyjne.) podklasę predykatów1. predykat występujący w zdaniu: „Kowalski jest neurotykiem" mo emy zapisać jako: „x jest neurotykiem".. zmienne niezale ne-główne.. 6.. JC 3. Przyjęto się. Liczba występujących terminów jednostkowych (liczba argumentów) określa nam.) predykaty teoretyczne. (2. które te ustalają ich znaczenie... s. Zasady wprowadzania terminów teoretycznych do nauk empirycznych (wg J. i argumenty oznacza się literami: x. przedstawiony został w formie graficznej.) podklasę terminów jednostkowych. Kmity) Wszystkie terminy występujące w twierdzeniach nauk empirycznych (a więc i w psychologii) Kmita (1973. Są one sprawdzalne... Zdania zawierające predykaty obserwacyjne nie nastręczają na ogół problemów związanych z ich sprawdzaniem empirycznym..Tak więc. Z kolei terminy deskryptywne dzieli się tak e na dwie podklasy: (2.2. 1973.. W odniesieniu do predykatów mo emy wyró nić dwa ich rodzaje: (2. na rys.2. e umoliwia to orzekanie predykatów teoretycznych przy pośrednim oparciu się na danych doświadczenia (.2..nych niezale nych-ubocznych. Je eli chodzi o terminy jednostkowe to muszą one (warunek sprawdzalności hipotez badawczych) denotować konkretne obiekty fizyczne.... 129) dzieli na dwie klasy: (1) klasę terminów matematyczno-logicznych... Inaczej natomiast przedstawia się sprawa sprawdzalności zdań zawierających predykaty teoretyczne.Jednak e — argumentuje Kmita (tam e. które wraz z n terminami jednostkowymi tworzy zdanie nazywa się predykatem. (2) klasę terminów deskryptywnych. (2. Zapis ten wskazuje..

jest ona zrelatywizowana wyłącznie do samowiedzy danego podmiotu znajdującego się w określonym stanie psychicznym.. moc predyktywną (od ang. prognoza). e 7\x). gdy wyra enie: A\J{x) -^ g(x)] n A[g(x) -> h(x)] —>A \J[x) —> h(x)].Ą[(6'v) —> T(x)Y' wynika logicznie zdanie: . Dany predykat teoretyczny T mo e wystąpić w hipotezach badawczych danej dyscypliny empirycznej E tylko wtedy. Podobnie: .. znane są twierdzenia. gdy dany predykat teoretyczny nie ma powiązań z predykatami obserwacyjnymi. pozwalającą twierdzić o danej osobie «a».jc jest ekstrawertykiem". e gdy znajdzie się ona I w sytuacji scharakteryzowanej przez predykat S(x). s. frx posiada duszę nieśmiertelną". jaką stanowi psychologia. e S(x) mo emy przewidzieć. Często mamy do czynienia z predykatami teoretycznymi wy szych rzędów. e w ramach dyscypliny empirycznej. e podmiot doznaje uczucia strachu i zdaje sobie z tego sprawę nie wystarczy. Jest tedy — pisze Kmita — zdanie «A[S(*) —> T(x)]» potwierdzoną hipotezą Hydrologiczną. W przypadku. są to obserwacyjne korelaty uczucia strachu. Mo na zatem napisać zdanie. które charakteryzują sytuacje obserwowalne wywołujące uczucie strachu. prediction — przewidywanie. Tak więc w odniesieniu do 193 . Warunek mocy predyktywnej nakładany na predykaty teoretyczne wią e się — jak to z samej nazwy wynika — z pojęciem j przewidywania. Czy — mo e ktoś zapytać — to. nie mo na go u yć w twierdzeniach syntetycznych danej dyscypliny empirycznej. „u x-a wilgotnieje skóra dłoni". czy z ich abstrakcyjnymi przekształceniami. „społeczeństwo". Przez T(x) oznaczamy jeden (albo całą koniunkcję) z I predykatów obserwacyjnych: „u . e znajduje się ona w takiej obserwowalnej sytuacji. e zdanie: . to doznając uczucia strachu | objawi symptomy (obserwowalne!) scharakteryzowane przez predykat T(x). s. „postawa i-a jest prospołeczna" itp. Krócej: stwierdzając. aby uznać przytoczony tu predykat za obserwacyjny (na mocy introspekcji)? Nie.Przytaczanym przez Kmitę przykładem. Ze zdań: tt\[S(x) —> U(x)]" |i. gdy posiada na jej gruncie tzw. U(x) — predykat teoretyczny . 130). gdy byłyby to twierdzenia niesprawdzalne. predykatu teoretycznego jest: tyx doznaje uczucia strachu". która stanowi — zgodnie z wiedzą psychologiczną — wy-j starczający warunek doznania przez nią uczucia strachu. np.A[5(x) —> U(x)]" jest i twierdzeniem psychologii. które jest twierdzeniem psychologii: „A[U(x) -» 7"(*)]". Dla objaśnienia tych związków wróćmy do naszego przykładu pre-I dykatu teoretycznego: „x doznaje uczucia strachu".A[5(x) -> T(x)]" (tam e. „osobowość". Zastosujmy oznaczenia: S(x) — predykat obserwacyjny orzekający o dowolnej osobie. Przyjmujemy. z drugiej zaś strony — twierdzenia w rodzaju «A(x doznaje uczucia strachu —> u x-a występuje wzmo one bicie serca n u x-a występują przyspieszone uderzenia tętna n u x-a wilgotnieje skóra dłoni)» (w następniku występują predykaty obserwacyjne) — predykat teoretyczny «x doznaje uczucia strachu» powiązany jest z predykatami obserwacyjnymi" (tam e.. „u x-a występuje przyspieszone tętno". Jak wiemy. są predykatami teoretycznymi pierwszego rzędu. gdy taka samoobserwacja nie spełnia warunku intersubiektywności. 131). jest schematem tautologicznym.* doznaje uczucia strachu". „Otó dzięki temu.t-a występuje wzmo one bicie serca".

(2) gdyby z koniunkcji Z v wstawić w miejsce predykatu U(x) jakiś inny.JS(a) -)T(a)" te musiałby być zdaniem analitycznym.A[U'(x) —> T(x)]" przekazuje „swą własną akceptację empiryczną" okre sowi warunkowemu: . x„) takie. i : (1) z samego Z^nie wynika logicznie T(a). e ten pierwszy ma większy zakres zastosowań przy przewidywaniu z u yciem innych ni S(x) i 1\x) predykatów od predykatu U(x). JC„) oraz g(xu x2. s.. 132) zauwa a.wynika Z v .[S(a) —> U(a)] n [U(a) —> T(a)]" nie jest zdaniem analitycznym.A[U(x) -* 7"( JC )]". a tak nie jest. i U(x) jest niezbędny.przeprowadzonego tu rozumowania dotyczącego osoby «a» przewidywanie ma następującą budowę logiczną: albo: Okres warunkowy: . x2 . przy czym są to jego wyraenia pierwotne) istnieją dwa predykaty obserwacyjne (z uwagi na E): flxi. Poniewa predykat U'(x) ma szerszą denotację ni predykat U{x). e z tego Z v . występujący w języku J systemu wiedzy empirycznej E. Zatem jeden ze składników koniunkcji Z JJ nie jest zdaniem analitycznym.. e ma on tę właści wość..i ze zdania (1).. (jest to przykład czysto umowny. s.(przy nierównoznaczności predykatów U(x) i U'(x)). to w świetle powy szych danych nale ałoby uznać. Dalej Kmita (tam e. Wobec tego koniunkcja (oznaczona symbolem Zv): . gdy: (1) w języku J (w którym zakładamy.Predykat teoretyczny T. W szczególności Z v wynikałoby z Z v . a pierwszy człon koniunkcji Z v wynikałby z Z v . Tak więc sprawdzaniu empirycznemu podlegają tylko drugie człony koniunkcji Zu i Z V . posiada na gruncie E moc predyktywną wtedy i tylko wtedy. . Wtedy drugi człon koniunkcji Z v wynikałby z drugiego członu koniunkcji Z v .J^[U(x) —*■ T(x)]'\ Z drugiej zaś strony. Uogólniając powy sze rozwa ania Kmita (tam e. gdyby zda niami analitycznymi były: (1) U(a) —> U\d).JS(a) -*7\a)" ma charakter syntetyczny (zakładamy. e T{a).. potwierdzony empirycznie okres warunkowy .. -. nierównoznaczny z nim predykat U\x).i zdania (2). gdy wynikający z niej logicznie okres warunkowy: .A[U'(x) —» T(x)]" pozwala — po dołączeniu odpowiednich zdań analitycznych — na przewidywanie tego sa mego. e: 194 . gdy adne twierdzenie psychologiczne o zapisie (2) nie mo e być zdaniem analitycznym). aby przeprowadzić powy sze przewidywanie (tzn. e ka dy obiekt indywidualny wyposa ony jest w termin tego typu). e termin jednostkowy „a" jest terminem pierwotnym oraz. to otrzymałoby się zdanie Z V : Gdyby okazało się. którą określać się będzie mianem mocy predyktywnej). 133-134) pisze tak: .. Nie mielibyśmy więc gwarancji.-. co okres warunkowy . Z jednej strony. e dysponuje terminami jednostkowymi nazywającymi wszelkie indywidua swego uniwersum. e to nie predykat U(x) ale co najwy ej predykat U'{x) stanowi niezbędne ogniwo w przewidywaniu S(a) tego.. (2) S(a) -> U(a). więc mamy prawo przypuszczać. okres warun kowy: . gdy pierwsze są zdaniami analitycznymi.

..... a 2 . Wskaźniki 7..... ale ponadto zapewnia ona ich niezbędność. i w określonych przypadkach z pewnością.. x„) - ^ g(xu x2.... pokazać takie powiązania dla predykatu I teoretycznego: ITv ma duszę nieśmiertelną"... a n ). na przykład.. (3) nie istnieje w J taki predykat T'.... s.. gdy I nie mają te predykaty teoretyczne odpowiednich powiązań z predykatami obserwa■Ęjnymi. 7. 135): „Moc predyktywna predykatów teoretycznych nie tylko gwarantuje sprawdzalność hipotez. w których one występują...A[f (*!...... . a przy tym: (2) dla dowolnej n-tki a u a 2 . a„) n Z T wynika g\a u a 2 .... a 2 . Metoda zaproponowana przez Kmitę pozwala na wyrugowanie z języka danej dyscypliny empirycznej takich terminów teoretycznych. bądź zasadnie nadaje się na przesłankę wnioskowania... komunikuje «coś więeej» ni same warunki początkowe: nie jest I z nimi równoznaczne. x2. 165): „Wskaźnik zdarzenia (własności) Z to takie zdarzenie (taka własność) W. d) Zj wynika z Zr. które będziemy nazywali w dalszym ciągu I warunkami początkowymi — znaczy to.... .. I." W przypadkach predykatów teoretycznych wy szych rzędów ich powiązanie i odpowiednimi predykatami obserwacyjnymi jest nieraz bardzo skomplikowane i uzale nione od ró nych znaczeń.... .. ... a n ) r\ Z T gdzie Z T symbolizuje zaakceptowane w ramach E zdanie języka J zawierające predykat T. e odnośne zdanie Z T zawiera predykat teoretyczny T. a2........ wynika zdanie \g(a h a 2 . Spróbujmy bowiem..... a n ). I dalej (tam e... s. a n ) n Z T nie jest zdaniem kontradyktorycznym w J.. z koniunkcji f(a h a 2 .......... nale y do E.. pojawienia się lub stopnia intensywności bądź faktycznie jest wykorzystane jako przesłanka.. Nowaka (1985. x„)] nale y do E.. Pojęcie wskaźnika — wskaźniki rzeczowe i definicyjne Wyjdźmy od definicji zaproponowanej przez S.. e stwierdzenie (jej) istnienia. które — gdy występują w I hipotezach badawczych — przesądzają z góry na „nie" ich sprawdzalność. e nie wynika ono z samego zdania Z T oraz — e koniunkcja/(a]... ... c) z koniunkcji (niekontradyktorycznej)/(fli.. .. .. z określonym prawdopodobieństwem lub 195 .. a n ) z zastrze eniem. jakie nadaje się tym terminom....... a n terminów jednostkowych denotujących obiekty obserwowalne.....1... Je eli bowiem przewidywane zdania obserwacyjne nie wynikają wyłącznie ze zdań obserwacyjnych typu:/(ai. e spełnione byłyby jednocześnie nastę pujące warunki: a) T' jest nierównoznaczny w J z T t b) zdanie Z r powstałe z Zj przez zastąpienie w nim predykatu T predykatem T' na wszystkich pozycjach zajI mowanych przez 7".

je eli x ma własność A. e x ma własność W pociąga za sobą to. Pawłowski (1969) nazywa zdaniem wprowadzającym wskaźnik. na przykład. podobnego.3) Zdanie to wprowadza koniunkcję własności A i W jako wskaźnik własności C. sposób udzielania odpowiedzi na pytania kwestionariusza M/Y-Eysencka (lub innego. gdy zachodzi między nimi określony związek. 247): „cecha W jest wskaźnikiem posiadania cechy Z przez przedmiot P. wskaźnikiem — charakterystyczny dla osoby obdarzonej wysokim natę eniem tej cechy. i posiada on cechę Z lub te . 176): A[A(x) -> B(x)). 8. a które jako takie traktowane być nie mogą (na ten temat piszę w pkt. albo inaczej: dla ka dego x A(x) jest równowa ne B(x)). które stwierdza zachodzenie jakiegoś związku między wskaźnikami i indicatum. kwestionariusza) ujęty liczbowo w postaci sumy punktów obliczonej wg specjalnego klucza. to fakt. (7.. czyli indicatum. lub te wy szą od przeciętnej szansę posiadania cechy Z przez nasz przedmiot". Z powy szych definicji wynika. bądź więcej. je eli x posiada własność A to x posiada równie własność B). Jakieś zjawisko czy cecha mo e być wskaźnikiem innego zjawiska (cechy) wtedy i tylko wtedy. Natomiast zdanie (b) wprowadza własność A jako wskaźnik własności B i własność nie-A jako wskaźnik własności nie-B (Pawłowski T. i wskaźnik musi być zawsze „czymś". 1969.. W wersji dla cech posiadanych przez jakiś przedmiot mamy następującą postać definicji (Nowak S. s. je eli na podstawie tego.przynajmniej z prawdopodobieństwem wy szym ni przeciętne wystąpiło zdarzenie (własność) Z'. Związek ten mo e mieć charakter bezwyjątkowej lub statystycznej regularności. i przedmiot ten posiada cechę W. najczęściej jest nieobserwowalne (chocia mo e być tak e obserwowalne). zmienną nieobserwowalną jest neurotyzm. określającego. mo emy orzec. Niech dalej A(x) oznacza. i cecha W pociąga za sobą określoną. Zdanie. T. które odpowiedzi osoby badanej uwa ane są za diagnostyczne (czyli ujawniające występowanie w niej cechy neurotyzmu).). natomiast zjawisko (cecha) wskaźnikowane.2) (co czytamy: dla ka dego x. s. co da się zaobserwować. T. e x został przebadany kwestionariuszem osobowo196 . I tak — własność A jest wprowadzona przez zdanie (a) jako wskaźnik własności B.1) (co czytamy: dla ka dego x. Określone zdanie mo e wprowadzać bądź jeden wskaźnik. Najczęściej wskaźnikami zmiennych osobowościowych są wyniki uzyskane przez osoby badane w kwestionariuszach osobowości. e ma własność C. I tak. 177) podaje zapis zdania wprowadzającego taki wskaźnik: \{A(x)^[W(x)^C(xm. (7. s. Pawłowski (tam e. 1965a. Zdanie to czytamy: dla ka dego x. A[A(x) = B(x)l (7. je eli zachodzi A(x) to zachodzi B(x) i je eli nie zachodzi A(x) to nie zachodzi B(x).

ustalonego kryterium stosowalności terminu B. je eli wprowadzi się behawiorystyczną charakterystykę tych i warunków. I niezale nie od terminu A. To czy x-owi I przysługuje własność B. z jaką wskaźnikowi towarzyszy indicatum. to zakładamy przy tym. e x uzyskał w tym kwestionariuszu osobowości A wynik W. Drugi sposób zaleca zaniechanie wprowadzania owych dodatkowych warunków i traktowanie zdania (7. 197 .3) jako pełnego sformułowania wskaźnika własności C. (c) zale ności probabilistycznej. i Jednak przy stosowaniu tego sposobu uzyskanie przez osobę badaną w kwestionariuszu osobowości jakiegoś wyniku jest co najwy ej wskaźnikiem probabilistycznym danej zmiennej osobowościowej. to termin A ustala zna■tzenie terminu B (ustala kryteria stosowalności terminu B).1) traktujemy jako postulat znaczeniowy. Stąd niska wartość pewnych wskaźników zmiennych osobowościowych. Zdanie (7. Związek łączący wskaźnik z indicatum mo e mieć charakter związku albo I (a) naturalnego. Związki zachodzące między wskaźnikiem a indicatum ró nią się: (1) pod I względem struktury logicznej. C(x) niech oznacza. Praktykowane są dwa sposoby omijania wy ej sygnalizowanych trudności (tam e. Wreszcie. e cechuje ją określona samowiedza. 178). e sens terminu B oraz kryteria jego stosoI walności zostały wcześniej ustalone i to niezale nie od terminu A. W drugim przypadku zdanie I to jest postulatem znaczeniowym (ustala ono sens indicatum za pomocą wskaźPowróćmy jeszcze raz do zdania (7.1). Nie trzeba więc odwoływać się do behawiorystycznej charakterystyki warunków. czy te nie. jaki występuje w: Nowak L.3) nie stanowi pełnego sformułowania wskaźnika własności C Milcząco zakłada się tu wiele zało eń idealizujących (w sensie. W pierwszym przypadku zdanie wprowadzające wskaźnik jest twierdzeniem empirycznym (prawdziwym lub fałszywym — w I zale ności od jego zgodności ze stanem faktycznym). mówiących o tym. Pierwszy zaleca wprowadzenie tych dodatkowych warunków do sformułowania wskaźnika w taki sposób. e osoba badana ma otwartą postawę wobec badania. który nie zmuszałby do dołączania do wskaźnika nieobserwowalnych zmiennych psychologicznych. s. pozwalająca zgodnie ze sianem faktycznym udzielić odpowiedzi na pytania kwestionariusza osobowości. ocenia się na podstawie owego wcześniej. Zauwa my. e rozumie treść pytań.fci A. Jest to — w pewnym stopniu — mo liwe. Nie da się jednak w ten sposób scharakteryzować wszystkich warunków.. co stwierdzenie zachodzenia indicatum. e x ma określoną cechę osobowości C. e stwierdzenie ich zachodzenia byłoby równie kłopotliwe.3) sprawiłoby. e niebranie pod uwagę dodatkowych warunków zmienia częstość. Ró nicom tym odpowiadają równowa ne im ró nice dotyczące zdań wprowadzających I wskaźniki. ■b) równowa ności. Nie sposób niekiedy ominąć tę trudność. których konstrukcja nawiązuje do badań kwestionariuszowych. Wprowadzenie jednak powy szych warunków do zdania (7. W(x) niech oznacza. Zdania wprowadzające wskaźniki mogą przyjmować postać: (a) implikacji. Je eli I jednak zdanie (7. Je eli potraktujemy je jako twierdzenie j empiryczne. (2) pod względem charakteru związku. 1980). albo (b) umownego.

wskaźniki empiryczne to takie wskaźniki „przy pomocy których teza o zachodzeniu pewnej korelacji między wskaźnikiem a zjawiskiem przezeń wskazywanym jest tezą empiryczną. liczba wyborów uzyskanych w teście socjometrycznym przez osobę badaną jest wskaźnikiem pozycji społecznej tej oso by w grupie. ma spocone ciało itp. (b) definicyjne. W przypadku. W niektórych przypadkach dobór wskaźników wią e się jednocześnie z podaniem definicji indicatum. to sam wskaźnik nazywać będziemy definicyjnym. Mówimy o nich wtedy. 198 . Jednocześnie liczba wyborów w teście socjometrycznym jest definiensem definiowanego terminu „pozycja społeczna jednostki w grupie". chocia to. Nowaka) jest obserwowalne. O inferencyjnym wskaźniku W zjawiska Z mówi my wówczas.2. 249). Wskaźnikiem jest tu definiens danego zjawiska wskazywanego Z. rozstrzygalną na drodze obserwacyjnej" (tam e. Oto ich krótka charakterystyka. Nierespektowanie tego podziału mo e być źródłem wielu błędów. s. wskaźnikiem empirycznym stanu temperatury jakiejś osoby mo e być wysokość słupka rtęci w termometrze. Mówiąc ogólnie. e błyszczą jej oczy. W takich przypadkach S. 181) proponuje nazwać rzeczowym. (c) inferencyjne. (a) Wskaźniki empiryczne. na przykład. którego znaczenie zostało wcześniej. gdy indicatum (czyli zja wisko wskazywane Z — w terminologii S. s. 7. Na przykład. Wtedy bowiem związek łączący wskaźnik W z indicatum ma charakter związku empiry cznego. Tak. niezale nie od W ustalone. to sam wskaźnik T. W cytowanej tu pracy T. i znacznie łatwiej stwierdzić ich występowanie ni wystąpienie obserwowalnego indicatum. Klasyfikacja wskaźników (wg S. Pawłowskiego Czytelnik znajdzie bardzo wnikliwą analizę przykładów obu rodzajów wskaźników. Nowaka) Stefan Nowak (1965a) wyró nił trzy typy wskaźników w zale ności od charakteru indicatum oraz typu związku łączącego wskaźnik z indicatum: (a) empiryczne. No wak mówi o wskaźnikach definicyjnych. gdy zdanie wprowadzające wskaźnik jest ustaleniem terminologicznym. Rozró nienie wskaźników na rzeczowe i definicyjne jest bardzo wa ne. Pawłowski (tam e. Zaletą tego typu wskaźników jest to.Je eli zdanie wprowadzające wskaźnik jest twierdzeniem empirycznym. gdy: (1) wskaźnik W nie jest definiensem (albo inaczej: nie wchodzi do definicji) indicatum Z. (c) Wskaźniki inferencyjne. e ma wypieki na twarzy. (b) Wskaźniki definicyjne. czy owa osoba ma podwy szoną temperaturę mo na stwierdzić na podstawie tego.

s. Wskaźniki empiryczne i inferencyjne S. W przypadku „czystych" wskaźników inferencyjnych termin oznaczający wskaźnik zjawiska Z nie wchodzi do jego definicji. Mamy więc do czynienia — jak pisze S. składających się na taką zmienną teoretyczną. którego są wskaźnikami. w której termin będący wskaźnikiem jakiejś zmiennej jest wobec poszcze gólnych skorelowanych ze sobą elementów. zaś inne nie. i : (1) pewne jego elementy mają charakter obserwowalny. wcho dzi do definicji tego zjawiska. ale posiadającą określone. Z zachowa nia się pacjenta wnioskujemy — na przykład — i jest on pobudzony emocjonalnie. 254). 199 . składających się na tę zmienną (zmien ną syndromatyczną — gdy jest ona określona przez syndrom składających się na nią elementów). Indicatum jest więc jakąś ukrytą. Stefan Nowak wymienia cztery kategorie takich wskaźników: (a) empiryczno-definicyjne. 253). Nowak (tam e. procesów myślo: wych. Jest to przykład wskaźnika zewnętrznego. a jednocześnie zachowania te wchodzą do definicji terminu „pobudzenie emocjonal ne" (obok innych elementów nieobserwowalnych. obserwowalne następstwa (tam e. Stosunkowo często badacze posługują się wskaźnikami mieszanymi. hipotetyczną zmienną (nieobserwowalną). (a) Wskaźniki empiryczno-definicyjne. Nowak traktuje jako wewnętrzne. Natomiast wskaźniki definicyjne S. albo do niego wchodzą (gdy są definicjami cząstkowymi).). przy czym te elementy obserwowalne są wskaźnikami inferencyjnymi elementów nieobserwowalnych. Jest to jednocześnie wewnętrzny wskaźnik definicyjny poziomu konsumpcji. i wskaźnik W. ale jednocześnie wobec samej zmiennej jest wewnętrznym wskaźnikiem definicyjnym (stanowi jej definicję cząstkową. percepcja otoczenia itp. „wy datki na wycieczki". 257) „z pewnym zło onym konstruktem cechującym się tym. a o jego wystąpieniu wnioskujemy (inferujemy) z tego. zewnętrznym wskaźnikiem empirycznym.poziom konsumpcji" (tymi elementami są np. „sposób od ywiania się". tak jak pozostałe elementy tej zmiennej). Na przykład wysoka pozycja socjometryczna nie wchodzi do treści pojęcia „wysokiej samooceny" (tam e. Nowak włącza do ogólniejszej klasy wskaźników zewnętrznych wobec indicatum. gdy stanowi jego definicję cząstkową (wchodzi do indicatum). jak przebieg. (d) empiryczno-inferencyjno-definicyjne. Posiadanie przez x-a samo chodu jest zewnętrznym wskaźnikiem empirycznym wobec ka dego z syndromu skorelowanych ze sobą elementów. gdy albo stanowią całość indicatum (gdy są definicjami pełnymi). (c) empiryczno-inferencyjne. gdy nie wchodzą one do indicatum. s. jak . (b) definicyjno-inferencyjne. i wystąpił wskaźnik W. „sposób ubierania się"). Badacze spotykają się niekiedy z taką sytuacją. (b) Wskaźniki definicyjno-inferencyjne. s. Oto ich krótka charakterystyka. z którego wystąpienia inferujemy zajście jakiegoś zjawiska wskaźnikowego Z (indicatum)..(2) indicatum Z nie jest obserwowalne. Zdarza się.

Stefan Nowak wyró nia trzy rodzaje statystycznych powiązań między wskaźnikiem empirycznym i zjawiskiem przezeń wskazywanym. Tutaj stosunkowo łatwo jest obliczyć stopień statystycznej zale ności między obserwowalnym indicatum i obserwowalnym wskaźnikiem. obejmuje się jednym pojęciem. które cechują się tym. wynik pozwalający ją określić jako bardzo wierzącą i praktykującą. Wówczas dany wskaźnik (wynik w kwestionariuszu) pełni obok funkcji empirycznych i inferencyjnych (patrz wy ej) tak e funkcje definicyjne (wchodzi do indicatum i sta nowi jego definicję cząstkową). Rozpatrzmy sytuację. 8. Weźmy pod uwa gę następujący przykład. zdejmuje nakrycie głowy przed krzy em itp. i elementy obserwowalne są wówczas wskaźnikami definicyjnymi tego zło onego konstruktu. i mają powiązania korelacyjne z du ą liczbą innych zmiennych. które mo na na jego podstawie wywnioskować. a tym samym do podniesienia wartości prognostycznej wskaźnika. Doskonalenie narzędzi badawczych (piszę o tym w odniesieniu do narzędzi psychologii w pkt. Owe powiązania określa on mianem mocy rozdzielczej wskaźnika. która regularnie uczęszcza do kościoła. Moc rozdzielcza wskaźników empirycznych Wspomniałem ju . w której badacz zainteresowany jest tym. e pewne zachowa nia skorelowane z wysokimi wynikami w jakimś kwestionariuszu oraz stany. Wobec tych uczuć wynik uzyskany przez tę osobę jest wskaźnikiem inferencyjnym. z tym. W naukach społecznych (a więc i w psychologii) w zasadzie posługujemy się takimi wskaźnikami. Spróbujmy teraz — pod tym kątem — spojrzeć na wskaźniki empiryczne. Mówiąc inaczej chodzi o to. e jest to osoba. jak nietrudno zauwa yć. e związki łączące wskaźnik z indicatum mogą mieć charakter albo związków bez wyjątkowych. to mamy prawo przypuszczać.(2) ale i jedne i drugie składają się łącznie na całość zjawiska oznaczanego przez nasz konstrukt zło ony. in. którą dysponu jemy — o uczuciach.. wszystkie (lub prawie wszystkie) osoby wydzielone z populacji przez wskaźnik posiadały cechę przezeń wskazywaną. jego definicjami cząstkowymi. albo związków probabilistycznych. bez względu 200 . 7. aby np. (d) Wskaźniki empiryczno-inferencyjno-definicyjne. Bywa. Je eli osoba badana uzyskała wysoki wynik w Skali Po staw Wobec Kościoła Thurstone'a i Chave'a. Wobec tych zachowań wysoki wynik w skali postaw jest. do podwy szenia wartości korelacji między wskaźnikiem i indicatum. a tak e w części V) przyczynia się m. Jednocześnie mo na na ich podstawie wnioskować o wielu innych zjawiskach. Są takie zmienne. jakie prze ywa ona w trakcie modlitwy." (c) Wskaźniki empiryczno-inferencyjne. Na podstawie wyniku uzyskanego przez tę osobę mo na tak e wnioskować — opierając się na wiedzy teoretycznej. wskaźnikiem empirycznym. które ze zmiennymi przez nie wskazywanymi łączą związki statystyczne (probabilistyczne).3. aby w zakresie skonstruowanego przez niego wskaźnika znalazły się tylko określone indicata.

badaczowi mo e zale eć na tym. W takim przypadku mówimy po prostu o mocy rozdzielczej (MR) danego wskaźnika: 201 . Współczynnik MO przyjmuje wartość maksymalną 1. Powy sza strategia oparta jest na zasadzie maksymalizacji prawdopodobieństwa: p~I/~W. ile osób nieneurotycznych wejdzie do grupy wyodrębnionej przez wskaźnik. z powy szego punktu widzenia.Ina to. Mo na bowiem tak skonstruować wskaźnik W. np.4): i gdzie: N(IW) — liczba przedmiotów posiadających dane indicatum w ramach zakresu wyró nionego przez wskaźnik. i chodzi tu o odrzucenie wszystkich nie-/) i i zapisujemy go w postaci wzoru (7. Nowak mocą odrzucenia (MO) danego wskaźnika W (na podkreślenie tego. Nowak mocą zawierania (MZ) danego wskaźnika W i zapisuje go w postaci wzoru (7. Badacz jednak zainteresowany jest tym.5): 1SP- Często badacze są zainteresowani tym. by — mówiąc inaczej — był w maksymalnym stopniu skorelowany z indicatum. aby w jego granicach znalazły się wszystkie (lub prawie wszystkie) przedmioty posiadające dane indicatum. więc do grupy będą tak e włączane osoby de facto nie posiadające cechy neurotyczności. Taka strategia doboru wskaźników oparta jest na zasadzie maksymalizacji prawdopodobieństwa zajścia indicatum (/) ze względu na zajście wskaźnika (HO. fizyka. N(W) — liczba przedmiotów wydzielonych przez wskaźnik. ile osób posiadających daną cechę nie wejdzie do grupy wydzielonej przez wskaźnik. by dany wskaźnik jedncześnie maksymalizował moc zawierania i moc odrzucania. Takim. gdy liczby przedmiotów: (N(IW) i N(W)) są takie same. której przedmiotem jest ta właśnie dziedzina wiedzy. Ten typ mocy rozdzielczej nazywa S. by wyodrębnić z danej populacji wszystkie osoby neurotyczne. s. więc ju stosunkowo niewysoki wskaźnik tej cechy uzyskany przez jt-a w kwestionariuszu osobowości będzie traktował jako wskaźnik posiadania przez x-a cechy neurotyczności. Mo emy te przy konstrukcji wskaźnika kierować się całkowicie odmienną zasadą.00 wtedy. Poniewa nie jest to narzędzie doskonałe.t-ów nie posiadających cechy neurotyczności. 267). bez względu na to. Musimy przy tym zdawać sobie sprawę z faktu. dobrym wskaźnikiem powodzenia w przyszłych studiach z danej dziedziny wiedzy jest zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca w olimpiadzie. Ten typ mocy rozdzielczej nazywa S. by w grupie znalazło się jak najwięcej osób neurotycznych. a mogą okazać się — w przyszłości — dobrymi studentami. Mo e on w tym celu skonstruować odpowiedni kwestionariusz osobowości — na przykład na wzór kwestionariusza MPl Eysencka — za pomocą którego będzie wyodrębniał osoby posiadające cechę Kurotyczności. Oczywiście. przy zastosowaniu takiej strategii w wyró nionej przez badacza grupie znajdzie się du o . którzy nie brali udziału w olimpia: dzie. Na przykład. czyli j— u ywając zapisu symbolicznego — na maksymalizacji: pI/W (tam e. i wskaźnik ten nie wyodrębnia z populacji du ej liczby uczniów.

W takim przypadku najlepszy jest wskaźnik o maksymalnej mocy rozdzielczej MR. Tak się to przedstawia.MR = R IW (7. nie zacieniowane prostokąty przedstawiają jednorodne grupy osób. bądź go nie posiadające (-/). Z zagadnieniem mocy rozdzielczej wskaźników definicyjnych i inferencyjnych Czytelnik mo e zapoznać się w cytowanej tu pracy S.00 i MZ = 1. 7. a w drugiej wszystkie (lub prawie wszystkie) osoby nie posiadające cechy C. naszej baterii wskaźników (. Prostokąt środkowy.3 Rys. by w jednej grupie znalazły się wszystkie (lub prawie wszystkie) osoby posiadające cechę C (i wyłącznie lub prawie wyłącznie te osoby).00. Nowaka. gdy MO = 1. 7. Krańcowe. Przy dokonywaniu klasyfikacji za pomocą dwóch wskaźników mo emy postępować tak jak pisze S. mocno zacieniowany.)■ Im mniejszy jest ten obszar nieoznaczoności.. Nowak (tam e.3. jak na rys.6) gdzie: RJW — stopień korelacji indicatum ze wskaźnikiem. oraz W2 Oczywiście. s. Poza zasięgiem obu wskaźników znajdzie się wówczas pewien mniejszy lub większy zakres rzeczywistości stanowiący «obszar nieoznaczoności*. MR — osiąga wartość maksymalną 1. tym większą moc rozdzielczą ma nasza bateria wskaźników". czyli posiadające cechę ~C (i wyłącznie lub prawie wyłącznie te osoby). Moc rozdzielcza wskaźników empirycznych — na przykładzie dwóch wskaźników: W. oba wskaźniki W. 296-270): „(. Przy dobieraniu osób badanych z populacji do dwóch grup porównawczych zale y nam na tym.. 270-281).. w paragrafie pt: Zagadnienie mocy rozdzielczej wskaźników definicyjnych i inferencyjnych (s. 202 . obejmuje osoby bądź posiadające indicatum (/).. Mo na to wyrazić schematycznie. wskazywane przez baterię wskaźników W\ i W 2 jako posiadające indicatum (/) —.lewy prostokąt i nie posiadające indicatum (—/) — prawy prostokąt. i W2 wskazują to samo indicatum (/). drugi o maksymalnej MO i tym samym uzyskać dwie grupy ró niące się od siebie maksymalnie (ze względu na nasze mo liwości badawcze) częstością występowania indicatum. gdy przeprowadzamy klasyfikację opierając się na jednym wskaźniku.) mo emy dobrać jeden wskaźnik o maksymalnej MZ.00 wtedy.

O nich ni ej. a przybiera wartości ze zbioru rur).8. aparat do pomiaru czasu reakcji (RT) czy galwanometr do pomiaru reakcji skómo-galwanicznej (GSR). Przyporządkowuje ona liczby ze zbioru v(n) przedmiotom nale ącym do zakresu zmiennej A (oznaczać go będziemy przez Z(A)). i ma ono skalę (podziałkę). które są odpowiedziami w ró nego (\pu testach psychologicznych — testach inteligencji (typowy przykład: Skala Inteligencji WAIS-R Wechslera czy test Matryc Ravena). pkt. Mo na w nim wyró nić minimum: (m 0 ) i maksimum (m. odpowiedzi te wyra one są w postaci I jakiegoś wyniku ilościowego. e dla ka dego n e v(n) mamy: n s= mx . 7. testach wiadomości. Ponadto zbiór v(n) jest zbiorem skończonym i uporządkowanym od minimum do maksimum. Skalę narzędzia oznaczać będziemy symbolem v(n). Musimy te poczynić pewne zało enia odnośnie do natury narzędzi badawczych. Procedura konstruowania wskaźników w przypadku zmiennych ilościo-I wych w postaci wyników uzyskanych przez osoby badane na skalach odpowied-I nich narzędzi pomiarowych wymaga bardziej szczegółowych wyjaśnień. Po zakodowaniu. e: istnieje takie m0 nale ące do zbioru v{n). Ten zaś traktowany jest jako wskaźnik danej zmiennej. Przyjmuje się więc. e istnieje takie mx nale ące do v(7r). Czyli: 5/ jest określona na Z{A). Wprowadźmy teraz pojęcie relacji nieodró nialności narzędzia n na miarach zmiennej A.). i w psychologicznej praktyce i badawczej bardzo często stosuje się wskaźniki. Mo na wyró nić operacyjną funkcję skalującą S/.1. 203 . kilkakrotnie wspomniałem. Oznaczać ją będziemy symbolem NDRn.v. 0 danym narzędziu n słu ącym do pomiaru natę enia zmiennej A zakłada i\% tylko tyle. Zało enia dotyczące natury narzędzia pomiarowego n Zacznijmy od zało enia dotyczącego pojęcia zmiennej w ujęciu przedstawionym w rozdz. kwestionariuszach osoboIwości (typowy przykład: MPł Eysencka czy 16PF Cattella). y mamy: xNDRsy = U [Sftx) = Sfo) = q\. Oczywiście. przy czym v(7i) jest podzbiorem właściwym zbioru wszystkich miar zmiennej A. e dla ka dego ne v(n) mamy: n ^ m^ oraz. takich wyników mogą nam dostarczyć nie tylko testy psychologicz-j ne ale tak e specjalistyczne aparaty. Wyniki uzyskane na skalach narzędzi pomiarowych jako wskaźniki zmiennych ilościowych Przedstawiając problematykę doboru wskaźników do zmiennych obserwowalnych | i nieobserwowalnych. wg specjalnego klucza. 3. Dla dwóch ró nych przedmiotów . np. 8.

Relacja NDRK jest więc równością w zbiorze Z(A). i narzędzie n przyporządkowuje ró nym przedmiotom x i y tę samą miarę ą. qp_h qp}. N 3 . Otó . y jako równe. N r Zachodzi jedno-jednoznaczne izomorficzne odwzorowanie zbioru NA na zbiór V(TT) wg schematu: W. Zachodzi tu przekształcenie wielo-jednoznaczne (homomorficzne).. a przeciwdziedziną zbiór miar zmiennej A wyró nionych na skali narzędzia n czyli zbiór v(n). a więc zmienna A przyjmuje dla nich ró ne wartości. tj. i w grę mogą wchodzić dwa przypadki: (1) x i y nale ą do tej samej klasy abstrakcji.Powy szy zapis znaczy tyle. Pojęcie funkcji operacyjnej Zdefiniujmy teraz pojęcie funkcji operacyjnej ze względu na narzędzie: f*. Zauwa my.. mamy więc: S A *(x)*S A (x)iS A «(y)*S A (y). ale o ile SA*(x) = SAn(y).2. 204 . Dzieli ona zbiór U=Z(A) na skończoną liczbę klas abstrakcji: Nf = *„. y nale ącego do klasy abstrakcji N.. w zakresie zmiennej A (czyli w zbiorze U)..{N h N 2 . czyli inaczej: narzędzie n pokazuje przedmioty x. q3. przy czym dla ka dych x.. N p _ u N p }... V(TT) = {qh q2.. funkcja operacyjna ze względu na narzędzie n przekształca zmienną A na zbiór V(TT). Jej dziedziną jest zbiór A. 8. o tyle SA(x) *SA(y). i dla ka dego przedmiotu x.. a więc zmienna A przyjmuje dla nich tę samą wartość i mamy wtedy: (2) x i y nale ą do ró nych klas abstrakcji. y nale ących do /-tej klasy abstrakcji ty zachodzi: SfW = S/(y) = q r Oznacza to. = A -> v(n). przyrząd n ustala tę samą miarę ą { ... Ma ona postać: /„.

Mo na zatem powiedzieć. takiego. identyczny ze zbiorem A. I Do tego celu nale ałoby u yć innego narzędzia. gdy zbiór N£ jest . Rozwa my następujący przykład. m0 45 H mx 150 II 205 . którego zakres pomiarowy I pokrywałby się z rozwa anym podzakresem zmiennej inteligencji. Zatem narzędzie idealne cechuje maksymalna dyskryminatywność'. W konsekwencji mamy: v(n) jest identyczne z v(A). Z takiego narzędzia mo na utworzyć zbiór narzę-I dzi o wszystkich mo liwych podzakresach pomiarowych. e v(n) jest identyczne z v(A). Hornowska. jest ono jeszcze (2) narzędziem o I idealnym zakresie pomiarowym. 1993). Spełnia to I kryterium np. kiedy funkcja operacyjna byłaby funkcją jedDO-jednoznaczną. Brzeziński. Nie mo na za pomo-I cą tego narzędzia zmierzyć poziomu inteligencji osób. których II jest mniejszy od I minimum lub większy od maksimum skali narzędzia. Jest ona typowym przykładem narzędzia o niepełnym zakresie I pomiarowym. Je eli narzędzie n jest takie. Bardzo rozpowszechnionym wśród psycho-I logów i często przez nich stosowanym w ró nych badaniach narzędziem do pomiaru I poziomu inteligencji (między innymi ilorazu inteligencji — II) jest Skala Inteligencji ■ Wechslera WA1S-R. a więc o idealnej dyskryminatywności. Skala Inteligencji Stanford-Bineta (S-B FE) (por. Oczywiście. Pojęcie idealnego narzędzia nui Dla badacza po ądany jest taki stan. e jest bardziej dyskryminatywne od narzędzia TC ze względu na zmienną A wtedy i tylko wtedy. 1986).. Narzędzie n. a więc przyporządkowywałaby poszczególnym. i dla ka dej zmiennej istnieje narzędzie o idealnym I zakresie pomiarowym. por. dyskryminatywność narzędzi rzeczywistych jest mniejsza (niekiedy du o mniejsza) od dyskryminatywności narzędzi idealnych. Jest ono zatem zupełnie nie-I przydatne. Thorndike i in. je eli chodzi o badanie osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym I i głębokim gdy jego zakres nie obejmuje dolnej części zakresu badanej zmiennej.. Ró nicuje jedynie osoby z określonego przedziału wartości II = 45 — I 150 (Skala Pełna WAIS-R. e I cechuje je (1) maksymalna dyskryminatywność. ró nym przedmiotom z zakresu zmiennej A ró ne liczby (przekształcenie izomorficzne).3. ze względu na które funkcja operacyjna jest funkcją jedno-jednoznaczną jest narzędziem idealnym wtedy i tylko wtedy. Wy ej przytoczony przykład narzędzia o niepełnym zakresie pomiarowym I mo na zilustrować na schemacie: ffid=SA. to poza tym. oraz e mo na utworzyć zbiór narzędzi rzeczywistych o niepełnych zakresach pomiarowych odpowia-I dających ró nym podzakresom zmiennej A. zaś O narzędziu n mo na powiedzieć. gdy dla większej liczby klas abstrakcji składających się na N/ ni na A^ spełniony jest warunek: N t jest podzbiorem właściwym N'.8.

1978b. Gaul. Boringa (cyt. Jeśli zabieg taki rozumiany jest jako bezpośrednie przeło enie wielkości teoretycznej na język «operacji badawczych* (tak jak to miało miejsce w operacjonizmie Bridgmana(1927). „Psychol. Jak dalece wybrane przez niego wielkości i istniejące między nimi powiązania dostępne są obserwacji? 3. B. jakie powstały w ostatnich latach na temat operacjonalizacji zmiennych. 1995. która ma umo liwić badaczowi udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. 7. W jakim zakresie wybrane przez niego obserwacje dostarczą mu informacji o wyjściowym problemie badawczym? Procedura ta nie jest więc tu sprowadzona wyłącznie do zabiegu doboru — dla określonej wielkości teoretycznej — jej obserwowalnych wskaźników (tak jak to zostało opisane w pkt. Wyznawcy „nowej wiary" w psychologii (ale nie tylko w niej) — operacjonizmu — doprowadzili go do karykaturalnego wypaczenia. 1983. Ta i podobne „definicje" sprowadziły na ich autorów zasłu oną krytykę (por. 29): „Inteligencja.1. 1977. na co poło ony został w niej nacisk i aby dowiedzieć się. 1980). Hornowskiej) W latach osiemdziesiątych powstała oryginalna i ciekawa koncepcja nadawania terminom teoretycznym (w psychologii powiemy — zmiennym) sensu empirycznego. Nowe ujęcie problemu operacjonalizacji zmiennych psychologicznych (wg E. J. Tuchańska. s. to w gruncie Stevens (1935) tak charakteryzował ten nowy sposób myślenia naukowego w psychologii: „operacjonizm polega po prostu na definiowaniu pojęć przez odnoszenie ich do konkretnych operacji. który bardzo szybko przeniknął do psychologii — przyp. Jest to szczególnie ciekawa propozycja dla nauk społecznych. Niech przykładu dostarczy próba operacyjnego zdefiniowania terminu „inteligencja" dokonana przez znanego psychologa amerykańskiego. Do jakich aspektów świata rzeczywistego odnosi się jego problem badawczy? 1. e jest to jedna z ciekawszych propozycji metodologicznych. na jakie pytania badacz. Koncepcja ta opracowana została przez psychologa. Nowak. aby zorientować się. musi od razu zostać określona jako umiejętność osiągania dobrych wyników w teście inteligencji. El bietę Hornowską (1989). Nawiązuje ona do idealizacyjnej teorii nauki (L.. Inteligencja jest tym." 1945). a przede wszystkim dla psychologii. s. Istota procedury operacjonalizacji Zacznijmy od ogólnej charakterystyki procedury operacjonalizacji. procedura. Leszka Nowaka (Brzeziński. 1990. jako dająca się zmierzyć zdolność.9. dokonanej przez autorkę omawianej w tym punkcie koncepcji. Wydaje się. mo e uzyskać odpowiedzi (Hornowską. co mierzą testy inteligencji". a tak e do prac metodologicznych powstałych w kręgu Szkoły Poznańskiej. Rev. przy pomocy których zdobywamy wiedzę o rzeczach". który posłu y się tą koncepcją.) 2 . Kupracz. niniejszego rozdziału — przyp. B. inspirowanych pracami jednego z jej twórców. 1980). 52-53): „W przedstawionej tu koncepcji operacjonalizacja rozumiana będzie jako procedura konstruowania sensu empirycznego terminów teoretycznych. J. Maruszewski. 1991.). za: Seligman D. 206 . 9. 1989.

7. są pojęciami o charakterze epistemologicznym. niniejszego rozdziału. /1 . 3. s. to mamy do czynienia z czynnikiem porządkowym. jaka jest badana rzeczywistość. z grubsza rzecz ujmując. jest to czynnik nominalny — por. Zacznijmy tedy od przybli enia tych pojęć. W rezultacie mo na oczywiście uzyskać dane empiryczne. s. które zostało Czytelnikowi przybli one w pkt. Hornowska uto samia tak rozumiane pojęcie rozumienieir I zmiennej z klasycznym rozumieniem pojęcia „wskaźnika" (w sensie T. czyli budowania Zauwa? zoperacjonalizowanego obrazu wielkości. Zauwa my. (obserwacji)" (tam e. e analizowanie tych danych wniesie cokolwiek do wiedzy o wyjściowym problemie badawczym".1. 7. ninie Pawłowskiego i S. i Hornowska I chodząc z tr budowała swoją koncepcję operacjonalizacji wy. Je eli ponadto rodzina ta uporządkowana jest przez relację generalnego uporządkowania. pkt. rozdz. jak sądzę.).1. tak e I pa. „Wielkość" i „zmienna". „Wielkość" jest obrazem czynnika ustalonym na gruncie określonej wiedzy badacza (zało eń akceptowanej przez niego teorii— por. pozwalającym na rozró nianie podobne óotego. jako zoperacjonalizowanego obrazu wielkości). które odnosi się do opisywanej przez badacza rzeczywistości.-5. Jak definiowany jest czynnik ilościowy (interwalowy i ilorazowy) szczegółowo pokazane zostało w pkt. pkt. Czynnik — wielkość — zmienna Kluczowe dla zrozumienia istoty dokonanego przez Hornowską ujęcia procedury operacjonalizacji jest rozró nienie znaczeniowe trzech pojęć: „czynnika"..z tradycji. Podstawo-tedy I Czytelników pojęciem dla badacza-psychologa jest pojęcie zmiennej. Definiuje się go jako rodzinę klas abstrakcji od relacji równościowej określonej w zbiorze obiektów U (dokładniej. etapów: (1) konstruowania clkości. Pojęcie zmiennej u ywane jest z dodatkowym dookreśleniem. w jaki sposób badacz postrzega rzeczywistość. które wprowadziła Hornowska posługując się w tym celu trzema pojęciami. niniejszego rozdziału. czyli tworzenia obrazów czynnika I KJ. wprowadzić następujące znaki równości: czynnik .). mówi o tym. To roz To rozró nienie jest wa ne dla omawianego ujęcia procedury |qi. niniejszego rozdziału). 2. formowana była poza tą tradycją. „wielkości" i „zmiennej". wielkość = obraz zmiennej teoretycznej.rzeczy operacjonalizacja sprowadza się do zastępowania jednych pojęć innymi. „Czynnik" jest pojęciem o charakterze ontologicznym. wy ej zdefiniowanymi. czyli bu teoretycznego i (2) tworzenia zmien-j. pojęcie TBO. Mo na. Nowaka — por. 71). 207 . a ściśle terminologicznych. zmienna = wskaźnik. c.zmienna teoretyczna. idealizacyjnej teorii nauki. 3. 3. pkt 3. zdającymi sprawę z tego. gdy po: operacjonaliza-gdy pozwala na wyró nienie dwóch głównych jej I wielkości. 9. nie mo na jednak zagwarantować. w odró nieniu od pojęcia „czynnika". Z kolei „zmienna" to: „przyjęty przez badacza sposób przejawiania się wielkości na poziomie manifestacji i tiamze. którą analizuje. Zatem operacjonalizacja zmiennej. t. polega na: (1) tworzeniu obrazu (wielkości) zmiennej teoretycznej (czynnika) oraz (2) dobieraniu do niego wskaźników (zmiennej. Psycholo-a ściślej jej I wym tedy p praktyka badawcza.

które zale ą mniej lub bardziej pośrednio od wartości czynnika teoretycznego.. ile jest obszarów wpływu tego czynnika. który jest czynnikiem obserwowalnym... wyró nionego czynnika. oraz e pierwszy czynnik jest czynnikiem głównym dla drugiego. o tyle czynnik P nale y do pośredniego. zbiór ten obejmuje wszystkie te czynniki." Jakiś czynnik obserwowalny Qk mo e być identyfikatorem nie tylko jednego. Suma obsza208 . Je eli w ciągu obszarów wpływów danego czynnika T istnieje taki ciąg czynników. s. .2. e zawiera on identyfikator dla T. ale tak e związkiem na poziomie ontologicznym. Obszarów identyfikacji czynnika T mo e być co najwy ej tyle. Zbiór tych wszystkich czynników teoretycznych. Je eli pierwszy obszar wpływu czynnika T czyli WTl zawiera jakiś czynnik obserwowalny (czyli jego zakres obejmuje obiekty obserwowalne). a relację istotnościowego następstwa wią ącą dwa kolejne czynniki w tym ciągu określamy mianem mocnej relacji istotnościowego następstwa Nia*. co oznaczać będziemy jako: WT\ WT2t . P. e jest powiązany z czynnikiem T relacją istotnościowego następstwa Nisl_.. który jest istotny (w sensie wywierania wpływu — tak jak to ujmuje na gruncie idealizacyjnej teorii nauki L. trzeciego stopnia itd. Suma zbiorów: W T \ .. Ów zbiór nazywać będziemy bezpośrednim obszarem wpływu czynnika T. e ka dy z nich połączony jest z następnym w tym ciągu relacją istotnościowego następstwa. Tak jak czynnik 5 nale y do obszaru wpływu czynnika T. WTa..Zakłada s ię zatem — pisze Hornowska (tam e. drugiego rzędu wpływu czynnika T. 1980) dla pewnych czynników tworzących zbiór WT. które powiązane są z czynnikiem T relacją istotności. W T a tworzy przestrzeń wpływu czynnika T.9. Podstawowe zało enia Wyró nia się czynnik 7". rzecz jasna. Mielibyśmy zatem taki ciąg czynników T. drugi jest czynnikiem głównym dla trzeciego itd. .. e związek pomiędzy czynnikiem teoretycznym a odpowiadającymi mu obserwowalnymi stanami rzeczy jest związkiem nie tylko na poziomie epistemologicznym. e pomiędzy T i 5 oraz S i P zachodziłaby relacja istotnościowego następstwa. a do ostatniego w ciągu. 5. które pozostają w relacji istotnościowego następstwa z danym czynnikiem obserwowalnym nazywać będziemy obszarem znaczeniowym (/-stopnia) danego identyfikatora — Z(QkY. to obszar identyfikacji utworzony przez czynnik T określamy mianem obszaru mocnej identyfikacji czynnika T. Odpowiednio mo emy mówić o obszarach identyfikacji drugiego stopnia. Inaczej mówiąc. pierwszego rzędu obszaru wpływu czynnika T. tak z kolei do obszaru wpływu czynnika S nale y jakiś czynnik P. 56) — e dla ka dego czynnika teoretycznego istnieją takie obserwowalne stany rzeczy.1. Nowak. Zbiór wszystkich identyfikatorów z WTl to obszar identyfikacji pierwszego stopnia czynnika T-4j... WT'. O ile czynnik S nale y do bezpośredniego. e identyfikatorów mo e być większa liczba. Relację nie spełniającą powy szych warunków określamy z kolei mianem słabej N ist . Przyjmujemy.. Wskazując obszar identyfikacji czynnika teoretycznego określamy tym samym kryteria stosowalności empirycznej pojęcia denotującego ten czynnik.. O danym czynniku S nale ącym do zbioru WT powiemy. to powiemy. ale mo e być identyfikatorem wielu czynników.

58). (2) konceptualizacja wielkości. s. który zamierza dokonać operacjonalizacji — tu: wielkości psychologicznej — zaczyna od ustalenia obrazu czynnika.1. e T nale y do [T\. 60). s. omówiona została koncepcja Kmity wprowadzania do nauk empirycznych terminów teoretycznych (czynników teoretycznych — wg terminologii Hornowskiej). W sformułowaniu Hornowskiej brzmi ona: „dla ka dego czynnika teoretycznego T istnieje w jego przestrzeni wpływu jakiś jego obszar identyfikacji" (tam e. która oparta jest na tej samej zasadzie — zasadzie empiryzmu. 57). Zale y ona od rodzaju relacji istotnościowego następstwa i jest: (a) mocna (A^. W trzech kolejnych punktach omówię te etapy. e dany czynnik T . Rekonstrukcja czynnika teoretycznego. Etapy procedury operacjonalizacji Procedura operacjonalizacji przeprowadzana jest w następujących po sobie etapach: (1) rekonstrukcja czynnika teoretycznego. 9. H H H. Czynnikom obserwowalnym jest zatem przypisany zbiór znaczeń.*) lub (b) słaba (Nist). 6.2. Tym samym dopuszcza się. i „dla ka dego czynnika teoretycznego. 209 . W pkt. W takim sformułowaniu jest to słabsza wersja zasady empiryzmu. to przestrzeń znaczeniowa identyfikatora Qk. Jej postać mocniejsza b/zmi: „dla ka dego czynnika teoretycznego istnieje w jego przestrzeni wpływu obszar jego mocnej identyfikacji" (tam e. konstrukcja wielkości.2. socjolog czy pedagog. przedstawiciel nauk empirycznych. (3) dobór narzędzia pomiarowego i pomiar zmiennej. Obie struktury esencjalne będą wyglądały następująco: T. konstruowanie zmiennej. 60). pierwszego.rów znaczeniowych.jest czynnikiem mniej istotnym dla Q k ni inny czynnik H" (tam e. s. „ e dany czynnik obserwowalny (lub zbiór takich czynników) przyporządkowany jest nie jednemu czynnikowi T. s. 60). s. W przypadku (b) powiemy z kolei. W przypadku (a) czynnik Qk jest trafniejszym identyfikatorem dla czynnika T anieli w przypadku (b). istnieją zawsze jakieś jego obserwowalne konsekwencje" (tam e. drugiego i dalszych stopni. który mo e zostać określony na gruncie zało eń teoretycznych przyjmowanych przez daną dyscyplinę empiryczną. lecz całej rodzinie czynników [T\. konstrukcja wielkości Ka dy badacz. s. 9.T Kolejne kroki doprowadziły nas do tezy. czyli od „odtworzenia" tego czynnika. Ka dy identyfikator posiada charakterystyczną dla siebie strukturę esencjalną (istotnościową). przy zało eniu. W przypadku (a) powiemy. 58).jest czynnikiem bardziej istotnym dla danego czynnika obserwowalnego Qk ni inny czynnik B" (tam e. są one wieloznaczne" (tam e. dobieranie wskaźników. e dany czynnik T . a więc psycholog.

e mo emy mówić o ró nych stopniach nieadekwatności O(PY ) względem PY. mo na mówić o ró nym stopniu trafności T' względem T. Aby tak było. 5. 1.. mo na mówić o ró nych stopniach nieadekwatności ustalonego przez badacza obrazu czynnika teoretycznego T' względem czynnika T... . Inaczej. A/mł zachodzące między obiektami wchodzącymi do tego zbioru. Określone przez badacza relacje dookreślają empiryczną strukturę relacyjną wielkości T. tak e: Tuchańska 1980. Dokonując rekonstrukcji czynnika T badacz przyjmuje.. 10): (1) czynnik T określony jest na zbiorze obiektów Z charakteryzujących się określonymi własnościami. s. którym przypisana jest dana wielkość. (2) klasy abstrakcji czynnika T wyznaczone są przez jakąś relację równościo wą R. to mo liwe będzie rozstrzyg210 . Mm\ które wyznaczają typ czynnika.) wprowadziliśmy rozró nienie między przestrzenią zmiennych istotnych dla Y (zawierającą zmienne niezale ne de facto istotne dla Y) oraz jej obrazem (zawierającym zmienne. (b) badacz nietrafnie rozpoznał klasy abstrakcji czynnika T. (pkt. badacz musi określić empiryczną i numeryczną strukturę relacyjną tego czynnika (dokonuje jego rekonstrukcji). odpowiednio. Ustalenie empirycznej struktury relacyjnej wielkości T' nie jest równoznaczne z ustaleniem. które jak się wydaje badaczowi są istotne dla Y). Na tym etapie procedury operacjonalizacji dochodzi do ustalenia obrazu czynnika czyli skonstruowania wielkości. s. Jak pamiętamy z rozdz. Tak jak wielkość T jest obrazem czynnika T. Konsekwencją tego rozró i. na których określony jest czynnik T'' (tam e.Budując obraz interesującego go czynnika T. 204-206) odwzorować w odpowiedni liczbowy system relacyjny. e (tame. s. Jak ju wiemy. (3) zbiór Z jest podzbiorem pola relacji R. 67). Podobnie i tutaj. mo emy mieć do czynienia z następującymi typami czynnika i wielkości — nominalnymi.. tak. badacz musi udowodnić.ienia jest to. porządkowymi. (c) badacz nietrafnie rozpoznał relacje między obiektami. Mo liwe są trzy zasadnicze przypadki nieadekwatności: (a) badacz nietrafnie rozpoznał typ czynnika T. 1975 s. aby odzwierciedlone zostały relacje faktycznie zachodzące między obiektami. Jak pisze Hornowska: „Warunkiem trafności ustaleń badacza jest zgodność klas abstrakcji i relacji między obiektami nale ącymi do tych klas i określającymi czynnik T a ich odpowiednikami skonstruowanymi przez badacza. i odtworzona przez niego struktura relacyjna jest homomorficzna z określonym systemem relacyjnym.. interwałowymi i ilorazowymi. Równocześnie ustala on relacje M{. Konstruując wielkość T badacz jednocześnie ustala zbiór obiektów przez tę wielkość charakteryzowanych. Badacz musi tedy wykazać. Relacje te są obrazami relacji A/]'. Ona zaś jest obrazem struktury relacyjnej (czyli typu) czynnika T. . czyli konstruując wielkość V. 62. zbiór Z 1 i relacja K 1 są obrazami — zbioru Z i relacji R. Je eli tak się stanie. i mo liwe jest wyró nionym przez niego klasom abstrakcji przyporządkowywanie liczb w taki sposób. i skonstruowana przez badacza wielkość dopuszcza pomiar czyli daje się homomorficznie (w sensie: Nowakowska.

ale zespołem twierdzeń teoretycznych. Mówiąc inaczej. Podkreślony fragment wypowiedzi Hornow-. wyraźnie wskazuje na to. „Określając — jak pisze Hornowska (tam e. w pierwszym przypadku badacz przyjmuje. jak pisze Hornowska (tam e. która — przypominam — stanowi obraz czynnika teoretycznego T. 65) — odpowiednią skalę pomiarową. (a) Konceptuałizacja wielkości. s. Pokrótce opiszemy teraz te trzy podetapy procedury operacjonalizacji. (c) konstruuje indeks. Doko-I nując konceptualizacji wielkości badacz „patrzy" na nią pod określonym kątem. 67): „zdecydować się na wybór I aparatu pojęciowego. pytanie: W jakiej dziedzinie rzeczywistości (rzecz jasna. zwraca uwagę tylko na pewne I związki tej wielkości z innymi wielkościami. Na tym etapie procedury operacjonalizacji dokonuje się rekonstruI keja (ale z punktu widzenia badacza!) obszarów wpływu operacjonalizowanej I wielkości. Mówiąc krótko. s. tj. w drugim zaś. badacz „mówi" innym badaczom co on rozumie przez I daną wielkość. Odmienne znaczenia nadawane temu samemu terminowi wyznaczone są bowiem nie skalą pomiarową. a inne związki pomija (abstrahuje I od nich). I w tym miejscu rodzi się podstawowe. nie pozwala to jeszcze na dobranie najlepszego (w sensie trafności) narzędzia pomiarowego. e nie wystarczy j tylko ustalenie empirycznego i liczbowego systemu relacyjnego dla nadania danej I wielkości określonego sensu empirycznego. wielkości.2. utworzoną z dwóch (i większej liczby) wskaźników. Własności skali opisują bowiem jedynie własności operacji. B. nominalna i porządkowa) określają jedynie dwa ró ne zbiory operacji. a nie własności wielkości będącej przedmiotem pomiaru. J. e osoby badane mo na wyłącznie klasyfikować ze względu na posiadany stopień neurotyzmu. w jakim mo liwe jest jednoznaczne przyporządkowanie liczb danym obiektom. a nie wszystkie. dla tego etapu procedury operacjonalizacji. konstruowanie zmiennej Na t \ m etapie procedury operacjonalizacji badacz wykonuje następujące czynności: (a) dokonuje konceptualizacji wielkości 7". 9. który jest zagregowaną miarą. za pomocą którego wielkość ta będzie opisywana". dobieranie wskaźników. który kończy poprzedni punkt. jej własności. (b) dobiera wskaźniki danej wielkości. skiej. jakie mo na «przeprowadzić» na badanych osobach.2. Podkreślam. i będą to obrazy obszarów wpływu czynnika teoretycz211 . jakie dla danej wielkości są wykonalne.). w których pojęcie to jest uwikłane" (podkr.nięcie stopnia. mo na je uporządkować — nie określają natomiast ró nych neurotyzmów. analizuje pewne. rozwiązany jest problem rodzaju skali pomiarowej. Co więcej. badacz jednocześnie ustala własności operacji. eobserwowalnej!) wielkość ta będzie „spełniona"? Chcąc efektywnie badać daną I wielkość (a więc i odpowiadać na powy sze pytanie) nale y dokonać jej konceptu-| alizacji czyli. jakie mo na przeprowadzać na obiektach pomiaru. Na przykład. Do tego potrzebne jest określenie relacji łączącej wielkość teoretyczną T z jej konsekwencja-I mi obserwowalnymi. Konceptuałizacja wielkości. dwie ró ne skale do pomiaru neurotyzmu (np.

dotyczącej jakiegoś problemu psychologicznego. zmierzają do coraz precyzyjniejszego dookreślenia sensu wielkości. (b) Wskaźniki. podstawową rolę w tym względzie odgrywać mogą dotychczasowe tradycje danej dyscypliny naukowej. skonstruowaną wielkość T (jako obraz tego czynnika T). Badacz mo e — i jest to najefektywniejsza droga — dokonać analizy zbioru korelacji zachodzących między indeksem i pojedynczymi zmiennymi współtworzącymi ten indeks. ale ich zbiorem tworzącym za gregowaną miarę wielkości (na określenie tego zbioru wskaźników Hornowska po słu yła się terminem „indeks") daje najlepszą (tak e w sensie psychometrycznym — zbiór pomiarów jest bardziej stabilny i stanowi mniej obcią ony estymator danej wielkości ani eli pojedyncza miara) miarę wielkości. obrazów obszarów wpływu T i obrazu przestrzeni wpływu czynnika T. rekonstruowanych przez ró nych badaczy. Kolejne definicje. Charakterystycznym rysem współczesnej praktyki badawczej nauk behawioralnych (a więc i psychologii) jest poło enie nacisku na wielowymia rowe ujmowanie badanych zjawisk — co. jak sądzę. twierdzenia teorii.. 4. Posługiwanie się nie jednym — czy nawet wieloma. pkt. 3. metoda analizy macierzy „wielu cech-wielu me tod". związane jest z dynamicznym rozwojem. mamy: zdefiniowany czynnik T. Tak naprawdę.. 69). 3. określonymi teoretycznymi ujęciami badanego czynnika teoretycznego (TBO oraz TOZ w strukturze świadomości metodologicznej badacza — por. spotkamy tylko jedno rozumienie obrazu wielkości T (czyli T). Formułując owe definicje. Jedną z empirycznych metod badania (właśnie tym sposobem) trafności indeksu jest opisana w rozdz. Nie nale y się tedy spodziewać. pkt. s. badacz świadomie rezygnuje z niektórych konotacji danej wielkości. s. 17. i w literaturze przedmiotu. 68). Suma obszarów wpływu wielkości T jest obrazem przestrzeni wpływu czynnika T. wielowymiarowych modeli statysty cznych i psychometrycznych oraz z łatwo dostępnym oprogramowaniem kompute rowym tych modeli. po to. ale tra ktowanymi niezale nie od siebie — wskaźnikiem. „Celem zabiegu określonego jako konceptualizacja jest wyprecyzowanie znaczenia operacjonalizowanej wielkości. (c) Indeks. tj. 212 . w ostatnich kilkudziesięciu latach. Oczywiście nie jest tak. rozdz. Odrębnym. na gruncie której definiowana jest operacjonalizowana wielkość czy doświadczenie badacza" (tam e. to mo na mówić o całej rodzinie mo liwych obrazów przestrzeni wpływu czynnika 7". e „obowiązujący" jest tylko jeden obraz takiej przestrzeni. Badacze skłonni są opowiadać się za wybranymi.nego T. problemem jest udzielenie odpowie dzi na pytanie dotyczące stopnia „dobroci" indeksu jako miary wielkości. rekonstruowanie kolejnych obszarów wpływu. Powinien te — analizując związki ró nych indeksów z ró nymi wielko ściami — określić trafność skonstruowanego przez siebie indeksu danej wielkości. aby pozostałe uczynić bardziej precyzyjnymi i bardziej podatnymi na weryfikację" (tam e. a utworzony w jego efekcie łańcuch definicji tworzy jej pełną definicję. Po wykonaniu przez badacza wszystkich opisanych wy ej czynności. metodologicznym.). Od czego to zale y? „Jak się wydaje.

do której z klas abstrakcji operacjonalizowanej wielkości V nale y ten obiekt. 8. 9.przeprowadzoną konceptualizację wielkości /' oraz zoperacjonalizowany obraz wielkości T (zmienne — konstrukcja indeksu). Przeprowadzenie pomiaru zmiennych wymaga wcześniejszego skonstruowania stosownego narzędzia pomiarowego. Dobór narzędzia pomiarowego i pomiar zmiennej Do ujętego wy ej ciągu czynności badacz musi dodać jeszcze jedną. badacz zało ył. niniejszego rozdziału. Przeprowadzenie pomiaru zmiennej dla danego obiektu związane jest z przyporządkowaniem tego obiektu do określonej (tylko jednej! — zasada rozłączności) klasy abstrakcji tej zmiennej. porządkowy. na przykład. interwałowy czy ilorazowy). Całą tedy operacjonalizację I mo emy ująć w następujący ciąg czynności wykonywanych przez badacza: Operacjonalizacją czynnika T: czynnik T -» (1) konstrukcja wielkości T (jako obrazu czynnika T) —» (2) konceptualizacja wielkości T (zmienne — konstrukcja indeksu) —> (3) dobór narzędzia pomiarowego (wartości skalowe zmiennej).2. jak na etapie pierwszym. Jego postępowanie na tym etapie jest analogiczne. e dana wielkość jest typu porządkowego. Po dokonaniu pomiaru zmiennej Xi dla obiektu z badacz odtwarza teoretyczną wielkość V. „Pozwoli to — wg Hornowskiej (tam e. e skonstruowana przez badacza zmienna mo e mieć wiele obrazów pomiarowych. To zaś umo liwia badaczowi wnioskowanie. które umo liwi przeprowadzenie pomiaru wielkości V (a pośrednio rekonstruowanego przez badacza czynnika T) dla obiektu z. a nie i (mimo formalnej poprawności) typu interwałowego. Podobnie jak poprzednio i ten etap mo na formalnie opisać jako wyró nianie w zbiorze badanych obiektów klas abstrakcji oraz przyporządkowywanie rodzinie takich klas liczbowego systemu relacyjnego". 87) — na ustalenie. Interpretacja wartości skalowych musi być dopuszczana przez zało ony przez badacza typ wielkości. Zało enia te zostały przejęte przez Hornowską do jej koncepcji operacjonalizacji. Zmienna jest — na tym etapie — przekształcana w zbiór opisujących ją wartości skalowych. Innymi słowy. to wartości skalowe zmiennej mogą być interpretowane jedynie jako wartości typu porządkowego. Mo e on. je eli. do której z klas abstrakcji — wyró nionych przez badacza na etapie rekonstrukcji tego czynnika — nale y badany obiekt. Na tym etapie operacjonalizacji badacz musi przestrzegać określonych zało eń związanych z pomiarową naturą narzędzia — o nich traktuje pkt. Obraz pomiarowy zmiennej musi być zgodny z zało onym typem wielkości. jaki obraz wybierze badacz zale y od wielu parametrów. Tworzy on bowiem obraz pomiarowy zmiennej.3. na przykład. s. która będzie stanowiła „ukoronowanie" procedury operacjonalizacji — przeprowadzenie pomiaru zmiennych (będących operacjonalizacją danego czynnika). kierować się typem operacjonalizowanej wielkości (w sensie klasyfikacji Stevensa — nominalny. To. których „dostarcza" narzędzie pomiarowe. Rzecz jasna. 213 .

Ostatni Przykład zaczerpnięty został z cytowanej tu pracy Homowskiej.1. Odosobnienie (s. Etnocentryczna (s. s. 63. s. 65).1.-1. 65). aby nie zatrudniać zbyt wysokiego procentu ydów". 65.: „Ideologia": 1.3. Omawiając ten przykład będę podawał. Prefaszystowska (s. Narzucanie (s. „ ydzi posuwają się zbyt daleko w odrzucaniu włas nego pochodzenia.1. s. „ ydów nale y traktować jako negatywnie wpływa jących na kulturę i cywilizację chrześcijańską". 1. Zaborczość (s. za Homowską. 1. 1. Postawa antydemokratyczna została rozbita na trzy wymiary: 1. 2.) czynnika „postawa antydemokratyczna" jako ilustrację konceptualizacji wielkości.1. Warunki społeczne. 1. 63). 64. prostując nosy czy imi tując chrześcijańskie maniery i zwyczaje". Antysemicka (s. s. wyd. Postawy (s. tł ydzi preferują najbardziej luksusowe.1. 1. Właściwości indywidualne. na podstawie których będzie mo na inferować istnienie takiej postawy" (Hornowska.9..3. Ideologia.: „Ideologia antysemicka' : 1. powinien dbać. 9. „Podstawowym zało eniem przyjętym przez autorów było uznanie. by mo na było wskazać na te zachowania (lub inne fakty empiryczne).1. streszczenia koncepcji operacjonalizacji. e pojęcie postawy (osobowości) antydemokratycznej opisuje zło ony syndrom przekonań oraz własności osobowości i e adekwatne narzędzie do jej pomiaru mo na skonstruować jedynie wtedy. 214 . ekstrawa ganckie i zmysłowe strony ycia". strony pracy Adorno i in. kto zatrudnia wielu ludzi.) i jeden obszar wpływu drugiego rzędu (1. 66). 58). 1. Ka dy z tych wymiarów Hornowska rozbija na wymiary bardziej szczegółowe.. Zajmijmy się tu tylko wymiarem 1. 63.. 221).1.5.-1. za zgodą autorki.2. 3. I znowu zajmijmy się tylko jednym wymiarem — 1. na których Czytelnik znajdzie pełne definicje pojęć. W powy szym przykładzie przytoczyłem trzy obszary wpływu pierwszego rzędu (1. której chciałbym podziękować za wyra enie zgody na jego przytoczenie oraz za przeprowadzoną autoryzację dokonanego w tym punkcie.4.1. 64). „Ka dy. 1969).2.1. 65. za miast wyra ać właściwe zainteresowanie problemami społeczeństwa i rządu". 74). zmieniając zwłaszcza swoje nazwiska. „ ydzi zbyt mocno trzymają się między sobą.1. s.1. 1989. Do szczegółowej analizy wybrany został czynnik teoretyczny T: „postawa (osobowość) antydemokratyczna". s.1. Zagro enie (s. Analiza przykładu Zilustrujmy etapy procedury operacjonalizacji przykładem3 ilustrującym postępowanie badawcze autorów ksią ki The authoritarian personality (Adorno i in. cyt.5.3. tak doprecyzowując znaczenie ka dego z nich.3. 101). gdy syndrom ten rozło y się na jego komponenty. 1950.

Oryginalną koncepcję operacjonalizacji zmiennych w psychologii. s. stwierdzenie 1. Przedstawiłem ją w pkt. Problematyka teorii pomiaru w psychologii i skal pomiarowych — wg klasyfikacji Stevensa — jest dokładnie przedstawiona w języku polskim w pracach: Nowakowska M. 194-224).: Pojęcie wskaźnika w naukach społecznych. 9. s. . Tuchańska B. s. 3.. 169-205). 1977. s.5. Podsumowanie Operacjonalizacja zmiennych to bardzo zło ona procedura. Nowaka. e są one powiązane relacją istotnościowego następstwa z operacjonalizowaną wielkością" (tam e.: Pomiar). aczkolwiek w warstwie przykładowej odwołuje się do socjologii. Choynowski M. Nowak S. psychometrię jako podstawę teoriopomiarową testów psychologicznych). 124-196). s. 80). VII: Pojęcie wskaźnika w naukach społecznych. Metodologia badań społecznych (rozdz. przedstawiają: Hornowska E. tego rozdziału.: Wybrane zagadnienia teorii pomiaru. jak i teorii pomiaru psychologicznego (włączając w nią. Pomiar w psychologii. Pawłowski T. Obie zaś autorki nawiązują do koncepcji idealizacyjnej teorii nauki L. specyficzną dla psychologii.: Pojęcie wskaźnika w naukach społecznych. s. Psychologia ilościowa z elementami naukoznawstwa. Pawłowski T. występuje w Ogólnej Skali Antysemityzmu (ang. 198-263). Jest to jednocześnie przykład przestrzeni znaczeniowej identyfikatora. Najbardziej dojrzałą i zalecaną przeze mnie koncepcję operacjonalizacji zaproponowała Hornowska (1989). Pojęcia i metody współczesnej humanistyki (rozdz. s. 1969. Wymaga ona od badacza głębokiej wiedzy zarówno w zakresie teorii badanej zmiennej (tu: teorii psychologicznej — badacz musi „uruchomić" element TBO świadomości metodologicznej). (rozdz. Ró ne koncepcje wprowadzania terminów teoretycznych do twierdzeń nauki omawia: Przelęcki M.1. 181-203). Operacjonalizacja wielkości psychologicznych. 1980). 5. tzynnik-wielkość-związek-zale ność (praca ta poświęcona jest tej samej problematyce co poprzednia. gdy te same stwierdzenia występują w narzędziach pomiarowych (np. Te wielkości obserwowalne wskazują na fakty „o których autorzy zało yli. 10. do której odwoływałem się w tym rozdziale. Podstawowe wiadomości na temat wskaźników Czytelnik znajdzie w pracach: Nowak S. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych (rozdz. Decyzje optymalne w badaniach stosowanych (rozdz. Ackoff R. 9. Zało enia-struktura-konsekwencje. Total Anti-Semitism Scalę) (Adomo i in. 4. Metodologiczne zagadnienia humanistyki (rozdz.: definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. Pojęcia teoretyczne a doświadczenie. L. 69). Pawłowski T. Pojęcia i wskaźniki. 6.obszar wpływu (tu: drugi) zawiera ju wielkości obserwowalne czyli obszar identyfikacji operacjdializowanej wielkości.

1986. Badacza będzie zatem interesowało nie tylko to: (1) czy dana zmienna Xj rzeczywiście wpływa na Y (Xj jako przyczyna Y). w psychologii często jest to alternatywa: związek liniowy — związek krzywoliniowy.. formułowania problemów i hipotez badawczych przez psychologów prowadzących naukowe badania empiryczne. Tutaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o kryteria poprawnego. nań odpowiedzi czyli hipotezy badawczej. pkt. Problem badawczy jako pytanie — cechy dobrze sformułowanego problemu badawczego W literaturze z zakresu metodologii spotykamy najczęściej rozumienie problemu badawczego jako pytania czy zbioru pytań.. W niniejszym rozdziale zajmiemy się pierwszym etapem procesu badawczego (wg rys. Dodajmy. w ostatniej swojej monografii poświęconej metodologii badań społecznych (nie tylko socjologicznych!): „pun216 . s. 2. który dotyczy — najogólniej mówiąc — relacji zachodzących między zmiennymi (takie rozumienie problemu znajdzie Czytelnik u Kerlingera. 2. z punktu widzenia metodologii. I tak S. e chodzi tu o zmienną zale ną Y (lub ich zbiór) oraz zmienne niezale ne Xh . X„. i : „problem badawczy to tyle. s. ale tak e.-3. na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie" (1970. czy nawet przede wszystkim. 1. (2) jak dana zmienna A} wpływa na Y (określenie postaci związku łączącego Y z X. Problemy badawcze i hipotezy badawcze 1. por. na gruncie wiedzy badacza.). to jest sformułowaniem problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnej. Częściowo zagadnienie to było ju przedmiotem naszej uwagi w rozdziale 1. 16).„. Nowak.4). Wprowadzenie Badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego. 214). wybitny polski socjolog pisał. i. 10.Rozdział 8. co pewne pytanie lub zespół pytań. traktowane przez badacza jako pozostające w związku przyczynowo-skutkowym ze zmienną Y. rozdz.

jak dany problem badawczy będzie sformułowany zale y ego do stopień o dojrzałości. sprawia.ktem wyjścia wszelkiego procesu badawczego jest sformułowanie pewnego pytania czy mniej lub bardziej uporządkowanego zbioru pytań. Przy tania (E stawianiu jakiegokolwiek py-ia (a więc i problemu badawczego) cosób zakładamy pewną wiedzę. Co to znaczy? Otó .. Szczególnie wczesny neopozytywizm oraz skrajny operacjonizm — głosząc tezę. 1994a. by zawierały one jak najwięcej wskazówek co do ich rozstrzygnięć. s. logicznie wcześniejszych od pytania będącego zym ■szym problemem badawczym. który pisze: „stopień. (. 29). 1993).. Są to zagadnienia z zakresu psychologii twórczości (por. s. Trzeba tedy zgodzić się z Suchem (1975a. Zawieranie w sobie takich wskazówek jest te zapewne jednym z warunków (kryteriów) sensowności poznawczej problemu. i akt badania naukowego. Co więcej. a która dotyczy biernie fragmentu rzeczywistości ujmowanego w pro-ie badawczym. byłby zapewne typowym pseudoproblemem. e «w sensie [pytania zawarte są drogi jego rozwiązania»). jest zaleceniem ze wszech miar u ytecznym i heurystycznie płodnym". 1992. w którym sformułowanie problemu mieści w sobie wskazówki co do jego rozwiązania. Zarazem. Kozielecki. nale y uznać za jedno z kryteriów dojrzałości problemu.naczamy jakieś ramy jego rozwiązania. To z kolei eliminuje z pola naszych rozwa ań pewne klasy odpowiedzi na rzecz innych. rozdz. Jest rzeczą niemo liwą wskazanie Czytelnikowi jakiegoś algorytmu dochoi dzenia do ciekawych teoretycznie i płodnych w hipotezy problemów badawczych. a zaczyna się on właśnie od postawienia pytania badawczego 217 . Do pierwszych sformułowań problemu dochodzi się nieraz na drodze mudnych dociekań teoretycznych. nencie e ju w mo-cie jego formułowania mo emy podać mniej lub bardziej ttanowi ogólną postać hipotez owiących jego przypuszczalne rozwiązania. popartych wynikami wstępnych badań eksploracyjnych. bywa i tak. 1987. dlaczego na te. 3. formułując jakikolwiek problem fyznac badawczy . a nie inne pytania izyskac chciałby uzyskać odpowiedź poprzez wyniki swoich badań" (1985. np. w jakimś stopniu. e procesy formułowania proIcmów mów badawczych i wysuwania na nie odpowiedzi (hipotez badawczych) są jemnie wza-ie ze sobą związane.) Aczkolwiek w obu wspomnianych kierunkach występują sformułowania w sposób oczywisty przesadne (taki charakter ma na przykład teza. który nie zawierałby adnych wskazówek co do swego rozwiązania. 26). 1994b. Zauwa my jeszcze. Problem. Du ą rolę w procesie formułowania problemów badawczych odgrywa intuicja badacza. (1959). Jej rolę w twórczym wysiłku badacza podkreślają Bunge (1962) czy Selye . od której nie . Jakubowska. Nęcka. dotyczących natury badanej rzeczywistości oraz charakteru związków w niej zachodzących (por.).ób abstrahować. Pytania te czasem pojawiają się w świadomości badacza w sposób bezrefleksyjny — czasem zaś uprzytamnia on sobie mniej lub bardziej wyraźnie. Na mocy tej fcpyt wiedzy przyjmujemy określone rozstrzygnięcie co pytań bardziej a podstawowych. e sens zdania zawiera się w metodzie jego sprawdzania — kładły nacisk na takie formułowanie problemów. Oc Od tego. to jednak poło enie nacisku na takie stawianie problemów. stosunek badacza do pytań bardziej podstawowych. sformułowanie problemów badawczych przesądza ju . które by dostarczało wyraźnych wskazówek co do sposobów ich roz-i wiązania.

Giedymin. e ju pierwsze sformułowanie problemu jest na tyle precyzyjne i dojrzałe. który zawiera dostateczną liczbę wskazówek co do jego rozwiązania za pomocą dostępnych. Stosunkowo najczęściej formułuje się dwuczłonowe pytania-rozstrzygnięcia. por. Nie zawsze jest te tak.1.. 1964) wyró nia się dwa ich rodzaje: (a) pytania rozstrzygnięcia. intuicyjne i bardzo mgliste pytania do momentu. tzn. 1965. Zgodnie z najbardziej znaną klasyfikacją pytań (Ajdukiewicz. Spróbujmy więc określić. gdy problem uzyskał ju zadawalający stopień dojrzałości. Oczywiście. Pytania rozstrzygnięcia mo na zamienić na zdania oznajmujące o postaci wieloczłonowej alternatywy. s. Po partykule pytajnej „czy" występuje człon będący zdaniem oznajmującym. 1977). Pytania rozstrzygnięcia rozpoczynają się od partykuły pytajnej „czy" i mo na udzielić na niejednej z dwóch wykluczających się odpowiedzi: „tak" lub „nie". „nie dziecko w wieku 3 lat nie jest zdolne do myślenia abstrakcyjnego". Tak przeformułowane pytanie jest prawdziwe. 36). dziecko w wieku 3 lat jest zdolne do myślenia abstrakcyjnego". Nowak S. jakie jest ono w swojej treści!). 1985. i zadawala badacza. jest przede wszystkim aktem twórczym. środków badawczych. Przysługuje im wtedy wartość logiczna. Oto przykład takiego pytania: „Czy dziecko w wieku trzech lal jest zdolne do myślenia abstrakcyjnego?". 2. Problem. Podają one tylko ogólny schemat odpowiedzi. tak jak innym zdaniom w sensie logicznym. e kolejne jego przeformułowania zawierają większą liczbę wskazówek co do jego rozwiązania. Pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia Jak ju zaznaczyłem. problemy przybierają postać pytań. na danym etapie rozwoju konkretnej dyscypliny naukowej. W odpowiedzi na to pytanie nale y wybrać jedyną prawdziwą z dwóch alternatyw: „tak. gdy badacz sformułował pierwsze. Simon. Jest nim funkcja zdaniowa. jest problemem rozstrzygalnym (dokładniej — praktycznie rozstrzygalnym. 1964. Mo na go analizować w kategoriach teorii rozwiązywania problemów (Nickles.(i zale y od tego. Cackowski. Mówimy więc. O ile pytania rozstrzygnięcia ujawniają swoje alternatywy. o tyle pytania dopełnienia ich nie ujawniają. gdy jedna z alternatyw jest prawdziwa. 1988. (b) pytania dopełnienia. W zale ności od liczby prezentowanych przez pytanie alternatyw. i problem stopniowo „dojrzewa". jakiego rodzaju mogą to być pytania. wyró niamy pytania rozstrzygnięcia o ró nej liczbie członów. problem nierozstrzygalny na danym etapie rozwoju nauki mo e stać się rozstrzygalnym na wy szym etapie jej rozwoju. Po podstawieniu odpowiednich wartości w miejsce zmiennej (lub zmiennych) otrzymuje się ka dorazowo nowe zdanie — prawdziwe lub fał218 . Z kolei wskazówki te są bardziej efektywne. Upływa pewien okres od momentu.

Ju z tego krótkiego zestawienia charakterystyk obu rodzajów pytań wynika. o tyle w przypadku problemu sformułowanego w postaci pytania dopełnienia tak nie jest. które ju ktoś precyzyjnie nych \ odpowiedział.. sukces Poprawne sformułowanie problemu badawczego w du ej mierze przesądza świadt o tcesie badawczym. jak widać. jeszcze raz podkreślam. Nie mo na się od niej odcinać! przeciwnym bowiem przypadku badacz mo e ■ ktć tracić czas i pieniądze (często nie :. który nie tylko umie znajdować odpowiedzi na pytania. s. e są poprawnie sformułowane. Jest ono jedną z mo liwych odpowiedzi na pytanie dopełnienia (Such.szywe. kończąc te ogólne uwagi na temat problemów badawczych. Pytania badawcze nie są zawieszone w Kwyc pró ni teo-ycznej i metodologicznej..). Nie są tylko dokładnie wymienione poszczególne alternatywne hipotezy. 1975a.ustaleniach na interesujący badacza temat. N Nale y unikać zbyt szerokiego stawiania problemu badawczego. B. i pytania rozstrzygnięcia zawierają więcej bardziej jednoznacznych wskazówek UIU£ K co do dróg ich rozstrzygania ni pytania dopełnienia. bezpośrednią odpowiedzią na nie jest prawdziwa alternatywa postaci: „Dziecko jest zdolne do przeprowadzania operacji formalnych od. 219 . W miejsce wykropkowane musimy wstawić konkretną wartość zmiennej (tu: rok ycia). z których jedna jest jego rozwiązaniem. Przypomnijmy tedy. Prawdziwą. Literatura przedmiotu zawiera Wprz informacje o dotychcza. 26-27). z tania n ogólnego py-nale y przejść do sformułowania pytania uszczegółowionego. względnie wprowadzamy nowe. a instytucji badania te sponsorującej) na ra ąco udzielanie odpowiedzi na pytania. takich względnie kilku tich pytań. własne rozumienie tych s na P zasadzie definicji projektujących. roku ycia". Z tego te względu blemó1 większość problemów badawczych przyjmuje postać pytań rozstrzygnięcia. pytanie to nie ujawnia swoich alternatyw. kogo uwa ał S. s. albo posłu yć się metodami. gdy toutru mo e to utrudnić jego rozwiązanie. a te określone są ittyczi jego lomością metodologiczną. będących odrębnymi problemami nie po szczegółowymi. Definiując pojęcia występu-:e w problemie mo emy w liiei odwołać się do ju istniejących ich definicji podawanych literaturze pojęć przedmiotu. Jednak i w tym przypadku podany jest zakres mo liwych hipotez jako rozwiązań problemu. Jasne zdefiniowanie pojęć występujących w problemie oraz dzy ni zrozumienie relacji zachodzących między nimi znacznie ułatwi nam jące w rozwiązanie problemu. Nowak (1985. J. które ąco odbiegają pod D względem rzetelności i trafności od metod ju opublikowanych w literaturze przedmiotu. 35) za specjalistę (tu: psychologa-badacza): „specjalista w swej dziedzinie nauki to człowiek. Dlatego te . kowitą Tylko one dają całkowitą pewność. Zale y ono od kompetencji badacza. Oto odpowiedni przykład: „Od którego roku ycia dziecko jest zdolne do przeprowadzania operacji formalnych?". O ile sformułowanie problemu w postaci pytania rozstrzygnięcia jest podaniem klasy alternatywnych hipotez. lecz tak e pytania te poprawnie formułować" (podkr.

czynnikiem ^rzy formułowaniu diagnozy psychologicznej jest: a) wiedza klinicysty. Mówiąc inaczej. Belnap wymienia jeszcze jeden. 220 . 0 płeć klinicysty?". Na przykład „Czy najwa niejszym. Belnapa klasyfikacja pytań W pracy: An analysis of ąuestions opublikowanej w 1963 r. tj. o tyle ądanie roszczenia zupełności określa się za pomocą takich zwrotów.". w których zawarte jest bądź maksymalne. Pytany wybierając jakąś alternatywę jako odpowiedź na to pytanie nie określa tego. Freuda). „wszystkie alternatywy z wyjątkiem. Fromma i Z. Przykładem pierwszego jest następujące pytanie: „Jakiego znasz przedstawiciela kierunku psychoanalitycznego?". d) umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem. Weźmy jako przykład dwa następujące pytania: 1) „Który z ni ej wymienionych psychologów jest twórcą psychoanalizy: E. Oczywiście. Freud. Piaget?" I w jednym i w drugim przypadku zbiór alternatyw jest taki sam. Poza wymienionymi ju czynnikami determinującymi typ pytania. to ądanie wyboru. pytanie o maksymalnym ądaniu roszczenia zupełności mo e zawierać tylko jednoelementowy zbiór prawdziwych alternatyw i w odpowiedzi na nie nale y tę jedną prawdziwą alternatywę wskazać. z tego samego zbioru alternatyw mo na zbudować ró ne pytania. które spełniają warunek określony w pytaniu. gdy oparte są na ró nych zbiorach alternatyw. Pytania mogą się ró nić między sobą co do ądania wyboru tak e i wtedy. dwa nazwiska (E. Wedle Belnapa ka de pytanie przedstawia określony zbiór alternatyw.. Hebb. Hebb.. C. e) wiek klinicysty. jak: „wszystkie alternatywy". s. )r * procent. trzech) prawdziwych alternatyw ze zbioru prawdziwych alternatyw prezentowanych przez to pytanie. Freud. Huli. D. b) Fromm. w bezpośredniej odpowiedzi na nie. O ile ądanie wyboru mo na zawsze ściśle liczbowo określić. b) doświadczenie klinicysty. D. jaką część alternatyw prawdziwych prezentowanych przez to pytanie stanowią alternatywy przez niego wybrane (tu: jedna alternatywa). Natomiast przykładem drugiego pytania jest takie: „Którzy z ni ej wymienionych psychologów są przedstawicielami kierunku psychoanalitycznego: a) Skinner. Z. Z. J. C. wedle osoby odpowiadającej na to pytanie. Freuda). Określa ono. c) znajomość testów psychologicznych.2. a w drugim wszystkie nazwiska.. Fromm. Pytania ró nią się między sobą co do stopnia ądania roszczenia zupełności. N.. to co te pytania ró ni między sobą. Jednak e w pierwszym pytaniu Czytelnik powinien wskazać jedno nazwisko (Z. zdaniem Pana. zbiorem alternatyw i ądaniem wyboru. 2) „Którzy z ni ej wymienionych psychologów są przedstawicielami psychoanalizy: E. J. W zale ności od tego. 1969. Piaget?". e) Horney. 0 Thorndike?".. tj. Hull. Odpowiedź natomiast dokonuje wyboru pewnego podzbioru tego zbioru. Belnap wyło ył własną teorię pytań oraz dokonał ich klasyfikacji (przedstawiam ją za: Pawłowski T. 67-121). d) Szuman. jaka część prawdziwych alternatyw zawartych w tym pytaniu znajduje się. Fromm. Tutaj zadaniem badanego jest wymienienie wszystkich (tj." itp.2. w jaki sposób wybór ten ma być przeprowadzony. bądź minimalne ądanie roszczenia zupełności. który nazywa ądaniem roszczenia zupełności. c) Freud. Krańcowe są takie pytania.

Ka da alternatywa w takim pytaniu będzie podstawieniem danej funkcji zdaniowej. Czasami wystarczy. 79): . 1. Formułując jakiekolwiek pytanie zakładamy jakieś twierdzenie. Oto ich krótka charakterystyka (bardziej szcze-I gotowe omówienie znajdzie Czytelnik u cytowanego tu Pawłowskiego T. Mo e to być dowolne fcczłonowe I pytanie rozstrzygnięcia ądające odpowiedzi wskazującej jedną alternatywę praw221 . W swojej klasyfikacji opartej na trzech cechach pytań: la) sposobie prezentowania alternatyw. e zajdzie potrzeba posłu enia się większą liczbą I orzeczników kategorialnych. Mo na jednak zrekonstruować ich ogólną posiać. i prawdziwa jest co najmniej jedna odpowiedź bezpośrednia na nie. 1969). Wy ej przedstawione pytanie: „Czy najwa niejszym czynnikiem. Drugi rodzaj pytań. s. i takie laboratorium zostało w ogóle zało one.. jakie to nazwy przedmiotów nale y podstawiać pod x nazywa Belnap orzecznikiem kategorialnym. Jeden sposób polega na wymienieniu w pytaniu wszystkich alternatyw. czy wręcz niemo liwe. twier-I dzenie zakładane przy wypowiadaniu jakiegokolwiek pytania Belnap nazywa załoeniem pytania. Takie pytania nazywa Belnap pytaniami typu „czy". Ze względu na k alternatyw w nim zawartych nosi ono bardziej szczegółową nazwę ^-członowego pytania rozstrzygnięcia. Pełna [ odpowiedź bezpośrednia na powy sze pytanie brzmi: „Liczba 12 jest równa sumie 7 + 5. Otó . mo e być tak. ile jest zmiennych. która wyznacza zakres podstawień pod x jest następująca: I Ji(x) = x jest liczbą naturalną". przy formułowaniu diagnozy psychologicznej jest: . Wedle niego. których wymienienie byłoby bardzo ucią liwe.. (b) ądaniu wyboru. dla celów praktycznych. Oczywiście. w jakie formułuje się w pytaniu alternatywy.?" jest sześcioczłonowym pytaniem rozstrzygnięcia. Dlaczego więc nie zawsze formułuje się właśnie takie pytania? Wią e się to z tym. | Belnap wymienia sześć typów pytań. e niekiedy pytanie ma du ą liczbę alternatyw. Zanim przystąpię do omówienia klasyfikacji pytań w ujęciu Belnapa chciałbym jeszcze poświęcić kilka słów omówieniu sposobów. których musi być dokładnie tyle. a nadto wszelka liczba naturalna równa sumie 7 + 5 jest identyczna z liczbą 12". Pytanie typu „czy" o jednej alternatywie..Jaka liczba naturalna jest równa sumie 7 + 5?".Tylko pytania o maksymalnym ądaniu roszczenia zupełności wymagają podania wszystkich prawdziwych alternatyw. Zilustrujmy ten rodzaj ! pytań przykładem podanym przez Pawłowskiego (tam e. Predykat N mówiący o tym. zdaniem Pana. w ka dym pytaniu zawarte jest tylko jedno zało enie mówiące. Funkcja. Na przykład I w pytaniu: „W którym roku zało ono pierwsze laboratorium psychologiczne na świecie?" zakładamy. takie pytania zaczyna się zwykle od partykuły pytajnej „czy" (takie pytanie — jak pamiętamy — Ajdukiewicz nazwał pytaniem rozstrzygnięcia). podanie tylko części prawdziwych alternatyw. Ogólna postać alternatyw „ukrytych" w tym pytaniu jest: 7 + 5 = JC. nazywany przez Belnapa pytaniami typu „który" nie ujawnia zawartych w nich alternatyw. Kłania typu „który" w terminologii Ajdukiewicza noszą nazwę pytań dopełnienia. (c) ądaniu roszczenia zupełności. W sposób jednoznaczny zbiór alternatyw będzie określony przez funkcję wyznaczającą zakres podstawień w miejsce danej zmiennej.

Pytanie typu „który" o pełnej liczbie alternatyw. d) test McNemara?". Pytanie typu „czy" o pełnej liczbie alternatyw. nale y sfor mułować pełną odpowiedź. Odpo wiedź taka jest dwuczłonowa. 3. 222 . c) test Kruskala-Wallisa. 2. gdy pomiar zmiennej Y dokonany został na skali nominalnej: a) test chi-kwadrat. Ró ni się jednak od niego sposobem prezentowania alter natyw. Odpowiedź: „W przypadku. Wymaga jednak.. Odpowiedź bezpośrednia na to pytanie ma postać koniunkcji.1 i 11. Przykład pytania: „Czy następujące testy istotności ró nic mo na sto sować w przypadku.dziwa.2. przy czym co najmniej jedno zdanie jest stwierdzeniem prawdziwości jednej alternatywy. Ze względu na sposób prezentowania alternatyw jest ono podobne do pytania typu 1.. albo te jej zaprzecze niem. Odpowiedź: „Twórcami kwestionariusza osobowości MMPI są Starkę R. Drugi zawiera stwier dzenie. Odpowiedź bezpośrednia na to pytanie ma postać koniunkcji. przy czym ma to być jedyna alternatywa prawdziwa. tygodnia ycia i nieprawda. tygodnia ycia. tylko sposobem prezentowania alternatyw. normalnego dziecka do .. Ze względu na stopień ądania roszczenia zupełności i ądania wyboru pytanie tego typu jest identyczne z typem omówionym poprzednio. 4.. Przykład pytania: „Kto jest twórcą kwestionariusza osobowości MMP1T. i wymienione w odpowiedzi alternatywy są jedynymi prawdziwymi alter natywami (w członie tym wyra one jest maksymalne ądanie roszczenia zupełno ści). gdy pomiar zmiennej Y dokonany był na skali nominalnej mo na stosować test chi-kwadrat oraz test McNemara. odruch Babińskiego przyjmuje postać patologiczną u małego. normalnego dziecka do . w której ka de zdanie jest albo stwierdzeniem prawdziwości kolejnej alternatywy. Pytanie tego typu ró ni się od pytania typu 3. Przykład pytania: „Czy u małego normalnego dziecka do. b) test Manna-Whitneya. w której stwierdza się prawdziwość jednej alterna tywy i neguje pozostałe. W odpowiedzi bezpośredniej na nie nale y wymienić wszystkie prawdziwe alternatywy. Odpowiedź bezpośrednia na takie pytanie ma postać dwuczłonową. Przykład takiego pytania oraz bezpośredniej odpowiedzi na nie został przedstawiony wy ej. a drugi stwierdza po prostu. Postępujemy tak zwłaszcza w pytaniu dwuczłonowym.. Hathaway 1 J. e jest to jedyna prawdziwa alternatywa. Mówiłem o tym przy okazji podawania ogólnej charakterystyki pytań typu „który".. ale nie mo na stosować testu Manna-Whitneya oraz testu Kruskala-Wallisa (poprawność tej odpowiedzi mo e Czytelnik sprawdzić na rys. 11. ądanie wyboru wymaga podania w odpowiedzi bezpośredniej jednej z alternatyw. Gdyby jednak taka skrócona odpowiedź miała wprowadzić niejasność. których postać automatycznie wyklucza wystą pienie innych alternatyw. Charnley McKinley i są to jedyni autorzy tego kwestionariusza". Pytanie typu „który" o jednej alternatywie." Zwykle formułuje się skrócone odpowiedzi. Odpowiedź: „Tak. pierwszy człon jest koniunkcją wszystkich — zda niem udzielającego odpowiedzi — prawdziwych alternatyw. Pier wszy człon wybiera jedną z alternatyw zawartych w pytaniu. e odruch Babińskiego nie przyjmuje postaci patologicznej u małego.). tygodnia ycia odruch Babińskiego przyjmuje postać patologiczną?". by w odpowiedzi bezpośredniej na nie znalazły się wszystkie prawdziwe alternatywy. Jest to więc pytanie 0 maksymalnym ądaniu roszczenia zupełności.

i znajomość jej umo liwia mu poprawne formułowanie pytań. natomiast zawarte w nim ądanie wyboru wymaga. 3. 6. s. nie uwzględnionych w pytaniu alternatyw. nie wymienionych alternatyw. Tak e od odpowiedzi bezpośredniej na takie pytanie wymaga się tylko. Klasyfikacja problemów badawczych W zale ności od tego. rys. Pytanie typu „który" o nierozłącznej liczbie alternatyw. Zauwa my. Odpowiedź bezpośrednia na nie wskazuje tylko tę jedną prawdziwą alternatywę. Zgodnie z tą klasyfikacją mo na wymienić trzy rodzaje wad pytań: (1) wady związane ze sposobem prezentowania przez pytanie alternatyw.5. Szczegółową dyskusję tych i innych wad przeprowadza w cytowanej ju pracy T. Pawłowski. S. test Manna-Whitneya. W odpowiedzi na to i pytanie mo na wskazać np. nie mówiąc przy tym nic o wartości logicz nej pozostałych. Nowak (1985. Pierwsza dotyczy „samych własności przedmiotów i zmian. Odpowiedź: „Internalizacja norm społecznych jest istotnym mechanizmem kształtowania osobowości". Przykład pytania: „Czy internalizacja norm społecznych jest istotnym mechanizmem kształtowania osobo wości?".1). Nie wyklucza to jednak prawdziwości pozostałych. ró ni się charakteryzowany tu typ pytań tylko sposobem prezentowania alternatyw. I tak. Wiemy jednak. Przykład pytania: „Który z testów istotności ró nic dla dwóch grup niezale nych jest właściwym testem w przypadku. (3) wady związane z ądaniem roszczenia zupełności. Tego typu pytanie zawiera minimalne ądanie roszczenia zupełności. e wskazanie testu Kołmogorowa-Smirnowa czy testu Walda-Wolfowitza te byłoby odpowiedzią prawdziwą (por. Pytanie typu „czy" o nierozłącznej liczbie alternatyw. 41—42) wymienia dwie kategorie problemów. czego dotyczy pytanie wyró nia się rozmaite kategorie problemów badawczych. e w pytaniu tym nie wystąpiła chocia by taka prawdziwa alternatywa jak: mechanizm identyfikacji z osobami znaczącymi. Od pytań typu 5. nie wymienionych w pytaniu alternatyw. 11. unikanie błędów. by odpowiedź bezpośrednia na nie podawała tylko jedną z praw dziwych alternatyw. nie wykluczając przy tym prawdziwości innych. gdy pomiar zmiennej zale nej dokonany został na skali porządkowej?". aby poda wała jedną prawdziwą alternatywę. * * * Przedstawiona wy ej klasyfikacja pytań jest dla badacza wa na dlatego. jakie było natę223 . zmianom i procesom. (2) wady związane z zawartym w pytaniu ądaniem wyboru. jakim one podlegają: czy przedmioty te cechują się posiadaniem określonych własności bądź podlegają (podlegały) określonym zdarzeniom.

w populacji P" jest równoznaczny ze zwrotem: „. X„)... II. „czy zachodzą pewne relacje (zale ności) między własnościami badanych przedmiotów" (s. 41).Jaką wartość przyjmuje dana zmienna zale na Y. Problemy dotyczące wartości zmiennych. Mamy zatem: I. „Wyró nioną wartością" zmiennej 224 .Jakie zmienne niezale ne są istotne dla zmiennej 7?" Inaczej mówiąc. chcemy ustalić zbiór zmiennych niezale nych istotnych dla zmiennej zale nej Y (czyli wywierających wpływ na 10 — „Jakie zmienne wchodzą do O (P Y )^" lb: „Które ze zmiennych niezale nych są bardziej. Są to więc pytania o zale ności między zmiennymi — dokładniej.. I tak. Są to więc. Problemy istotnościowe. czyli pytania postaci: „Jaka jest zale ność zmiennej Y od zmiennej niezale nej Xj7" Albo inaczej: . a które mniej istotne dla danej zmiennej zale nej F?" Inaczej mówiąc. gdy mówiąc o jakiejś populacji mamy na myśli w miarę jednorodny — ze względu na wartości. 41). Jakiej postaci związek łączy zmienną zale ną Y ze zmienną niezale ną X/F Zilustrujmy przykładem szczegółowy problem nale ący do klasy I.enię pewnych cech o charakterze ilościowym czy intensywność przemian i procesów przedmioty te charakteryzujących" (s.. gdy zmienna niezale na Xj przyjmuje pewną wyró nioną wartość v(Xj) = mT Lub: „Jaką wartość przyjmuje dana zmienna niezale na Xj.. gdy zmienna (lub zmienne) niezale na przyjmuje wyró nioną wartość". 5. gdy zmienna zale na Y przyjmuje pewną wyró nioną wartość v (Y) = w?" Często w przypadku problemów tej klasy spotykamy się z takim sformułowaniem: „Jaką wartość przyjmuje zmienna zale na Y w populacji P?". chcemy zadać pytanie: „Jaki jest rodzaj O (S ¥ )T\ 2. Ten rodzaj pytań S. między zmienną zale ną Y (zmiennymi zale nymi Y\. Jest to oczywiste.. Nowak określa mianem pytań o „przekrojowe lub dynamiczne własności przedmiotów lub o zdarzenia i procesy.. .. Problemy dotyczące zale ności między zmiennymi. Otó zwrot: „. Problemy dotyczące „kształtu" zale ności zmiennej zale nej Y od określonej zmiennej niezale nej dla niej istotnej. pkt. populacja osób z wykształceniem podstawowym to taki zbiór osób. ka da niezale nie od pozostałych.. jakie przyjmują zmienne niezale ne — zbiór osób.. a mianowicie „wykształcenie podstawowe".. uogólniając. Ym) oraz zmienną niezale ną Xj (zmiennymi niezale nymi Xi. pytania o wartości zmiennych. W tej pracy uszczegółowimy tę u yteczną klasyfikację problemów badawczych. 1. dla których zmienna „poziom wykształcenia" przyjmuje tylko jedną wartość. jakim te przedmioty podlegają" (s. rozdz. tak e: rys.. 41). I. Druga kategoria problemów badawczych dotyczy tego. czy te wchodzą ze sobą w interakcje?" Inaczej mówiąc. w ramach których wyró niamy z kolei następujące pytania szczegółowe (por. które obejmują pytania o istotność zmiennych (nie zale nych) dla innej zmiennej (zale nej). chcemy się dowiedzieć: „Jaki jest porządek istotnościowy w obrębie zmiennych zaliczonych do O (Py)?" lc: „Czy zmienne niezale ne wpływają na daną zmienną zale ną.. Pytanie tej postaci sformułował Kostrzewski (1963).6): la: .. 1.

Takie hipotezy. a zmienną zale ną — odporność na stres. wyró nia się jeszcze hipotezy samodzielne ad hoc. Kmita (1973. A oto przykład problemu II. s.. które — jak pisze Such (1975b. jaką wartość przyjmuje zmienna niezale na w badanej populacji matek. hipotez pomocniczych ad hoc. Kostrzewski pytał o to. muszą być sprawdzalne (podkr. Przeprowadzone badania pokazały. aby terminy teoretyczne (predykaty teoretyczne) występujące w hipotezach posiadały moc predyktywną. Zmienną niezale ną jest tu stabilność samooceny. a więc ostatecznie wszelkie twierdzenia syntetyczne.. 129) tak to ujmuje: „Aby zaproponowane do przyjęcia hipotezy mogły być sprawdzone. „Jaka jest zale ność między stabilnością samooceny i odpornością na stres?" (Brzezińska. Sprawdzalność zatem zdań proponowanych na twierdzenia danej dyscypliny empirycznej. s. je eli jest sprawdzalne. 1975b. zdania te mo e obserwacja bezpośrednio potwierdzić i wtedy sprawdzane hipotezy są równie potwierdzone. 95 i nast. 225 . Hipoteza. za pomocą których hipotezy te. u którego stwierdzono zespół Downa. u których dzieci stwierdzono zespół Downa.zale nej była jedna z postaci niedorozwoju umysłowego wrodzonego. Kofta.. pkt. Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze — cechy dobrze sformułowanej hipotezy Z dobrze postawionego problemu powinna jasno wynikać hipoteza (lub hipotezy) badawcza. 7. a mianowicie zespół Downa. B. Była o tym mowa w rozdz. Zmienną niezale ną byt wiek matki w chwili urodzenia dziecka." Kmita chce. których celem jest „ratowanie" zagroonych przez nowe fakty teorii macierzystych. Dane stwierdzenie mo e być uznane za hipotezę naukową. i przeciętna wieku matek w badanej grupie (#=200) w chwili urodzenia dziecka z chorobą Downa wynosiła 35. 4. której nie mo na poddać procedurze sprawdzania empirycznego nie mo e pretendować do miana hipotezy naukowej. W problemie „ukryte" jest pytanie o postać związku łączącego obie zmienne (liniowy versus krzywoliniowy).).08 lat. a więc sprawdzalność hipotez nakłada określone warunki na sposób ich formułowania: na dobór terminów. W tekście piszę o hipotezach samodzielnych ad hoc. do wyjaśnienia których została sformułowana i nie jest zdolna do przewidywania nowych faktów (prognoz zjawisk innego typu). 1974). 7. są budowane. bądź te zdania te mogą okazać się — w świetle obserwacji — fałszywe i wtedy sprawdzane hipotezy na ogół odrzucimy. jako odpowiedź na pytanie zawarte w problemie.2. muszą być powiązane (.) związkami wynikania ze zdaniami obserwacyjnymi. 105) — W odró nieniu od tzw. które słu ą wyjaśnieniu jakichś nowych zjwisk (Such. to mo e ona zasługiwać jedynie na miano hipotezy ad hoc\ inaczej: doraźnej. s.). J. tzn. Je eli hipoteza jest „zdolna" wyjaśnić tylko :e fakty.

które słu ą wyjaśnieniu faktów. 17-18. komplikujących ją. 5.)samodzielną hipotezę ad hoc mo na określić jako hipotezę. Jakubowska.. Musimy pamiętać te i o tym.postulują „coś" i znajdują swoje potwierdzenie wyłącznie w faktach. Chciałbym jeszcze raz podkreślić. 54-58): — hipoteza musi być adekwatną odpowiedzią na problem. które — w procesie sprawdzania — badacz będzie konfrontował z faktami.. by łatwo mo na było ją przyjąć. 128). i hipotezy zawsze formułuje się w postaci twierdzącej. 1986. Owa „nietrwałość" hipotez jest rezultatem stosowania przez badaczy zasady intersubiektywnej kontrolowalności.. cząstkowe hipotezy. — hipoteza musi być tak sformułowana. je eli chodzi o wyprowadzanie z nich określonych obserwowalnych konsekwencji. gdy im bardziej prostą przyjmie postać — tym łatwiej będzie mo na ją sprawdzić. s. — hipoteza nie powinna przyjmować postaci szerokiej generalizacji. 1985. s. Gdyby w świecie nauki nie obowiązywała owa zasada. względnie odrzucić. podziału problemów proponuję następującą klasyfikację hipotez badawczych: 226 . Klasyfikacja hipotez badawczych Przez analogię do przedstawionego w pkt. hipotez (które zresztą przewa nie same okazują się równie hipotezami ad hoc. to pomocne w tym względzie okazać się mo e jej określenie zaproponowane przez Sucha (tam e. ze względu na które dokonuje się wspomnianego postulowania. Wówczas mo emy mówić o metodologicznym błędnym kole (tam e). nowych hipotez. w ten sposób jedne hipotezy ad hoc są często notowane za pomocą innych hipotez ad hoc)". Bywa i tak. zaakceptowana przez badacza hipoteza nie jest na stałe włączona do zbioru twierdzeń danej dyscypliny empirycznej. 1993. s. W odpowiedzi na problemy cząstkowe badacz formułuje takie same. zawsze mo e być ona odrzucona przy okazji sprawdzania następnych. Ich zaletą jest to. e to „coś" posiada tylko te cechy. e sprawdzona. 107): .. e spróbuje ją podwa yć później (czy w momencie jej ogłoszenia) inny badacz (Kmita. które dadzą się skonfrontować z doświadczeniem. do wyjaśnienia których zostały powołane. s. 31-37. — hipoteza musi być najprostszą odpowiedzią na problem. 1973. s. e wyraźniej ukierunkowują badacza. Sformułujmy dalsze kryteria poprawności formułowania hipotez naukowych (Nowak S. Je eli chodzi o zidentyfikowanie hipotezy ad hoc. raz sprawdzonej przez danego badacza hipotezie nie groziłoby.(. noszą nazwę hipotez metodologicznie wadliwych. na zakończenie tego punktu. 3. Jak unikać formułowania takich hipotez ad hocl Najlepszym sposobem jest wyprowadzanie jak największej liczby ró norodnych konsekwencji empirycznych. Kerlinger. która dla swej obrony w obliczu faktów doświadczalnych nowych typów wymaga wprowadzania wcią nowych.

..imienne z O (Py). Hipotezy dotyczące zale ności między zmiennymi.." II...-3. zmienna zale na Y przyjmuje wartość v (Y) = w. zmienna niezale na Xj przyjmuje wartość v (X.. uporządkowane są — wg relacji bycia bardziej istotną dla Y ni . Je eli zmienna niezale na Xj przyjmuje wyró nioną wartość: v (Xj) = m. lc" „O(SY) jest izolowany — Oiz(PY)".O(Sy) jest interakcyjny — O in (PY T. to polecam uwadze Czytelnika następujące prace: Cackowski Problemy i pseudoproblemy. . Przykładowe „techniczne" rozwiązanie problemu liniowa versus nieliniowa zale ność Y od Xj przedstawione zostało w rozdz. lc\ . rozdz. wedle wiedzy badacza (przyjętych przez niego zało eń teoretycznych) wchodzi ze sobą w intrakcje: „Zmienne niezale ne Xi.. Inaczej: „Zmienne niezale ne Xi.). 2... gdy tylko część zmiennych. jak najlepiej formułować pytania badawcze i odpowiedzi na nie. X4 nie wchodzą ze sobą. X„ wpływają na zmienną zale ną Y nie wchodząc ze sobą w interakcje". Je eli chodzi o literaturę. Hipotezy dotyczące „kształtu" zale ności zmiennej zale nej Y od określonej zmiennej niezale nej Xf. ani z pozostałymi zmiennymi w interakcje". 6. . na gruncie dotychczasowej wiedzy badacza. Ajdukiewicz Logika pragmatyczna (cz.. dostępną w języku polskim. S. Pod / podstawiamy określony „kształt" funkcji. Przypominam. — w następujący sposób. i psychologowie ograniczają się w tym przypadku jedynie do określenia. zało enia. Nowak Metodologia badań społecznych. 1. 2. Hipotezy dotyczące wartości zmiennych. Xn wpływają na zmienną zale ną Y wchodząc ze sobą w interakcje".. I.). odpowiedź na ten problem — zwłaszcza gdy jest on wyra ony w postaci pytania rozstrzygnięcia. Podsumowanie Umiejętne postawienie pytania badawczego na ogół ju dostatecznie dokładnie dookreśla treść hipotezy badawczej. 6.I. czyli twierdzenia postaci: la...) = m. Giedymin Problemy. Albo te . pkt. X n są istotne dla T\ Ib. 227 .Inaczej: „Zmienne niezale ne X. „Zmienne niezale ne X h . Hipotezy istotnościowe. która przyjmuje wyró nioną wartość v(Y) = w. czy nieliniowa.. 1." Lub: „Dla danej zmiennej zale nej Y. stanowiącej najbardziej prawdopodobną. (rozdz... 10. Niniejszy rozdział poświęcony był właśnie temu.. a zmienne X3. czy jest to funkcja liniowa. „Zmienną zale ną Y łączy związek funkcyjny ze zmienną niezale ną Xj postaci: Y = f(Xj)"." Albo inaczej: „Zmienna Xi jest bardziej istotna dla zmiennej zale nej Y ni zmienna X2". rozstrzygnięcia. dotyczącą omawianej tu problematyki. X2 wchodzą ze sobą w interakcje. Such Problemy weryfikacji wiedzy (Wstęp).

s. a redagowana na Wydziale Psychologii UW w Warszawie). jakie (z uwagi na ich treści i typ formalny pytań) formułują problemy badawcze psychologowie. Natomiast to. 3. „Przegląd Psychologiczny" (wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W Polsce są to przede wszystkim czasopisma o zasięgu ogólnopolskim: „Czasopismo Psychologiczne" (wydawane i redagowane przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu). Sporo miejsca problematyce hipotez badawczych poświęca Hempel w pracy: Podstawy nauk przyrodniczych. a redagowany w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Opolskiego). a redagowane w Instytucie Psychologii PAN w Warszawie). najlepiej poznać czytając artykuły — stanowiące sprawozdania z prowadzonych badań empirycznych — regularnie pisane przez nich samych do fachowych pism psychologicznych. „Polish Psychological Bulletin" (wydawany przez Komitet Nauk Psychologicznych PAN. „Psychologia Wychowawcza" (wydawana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. „Studia Psychologiczne" (wydawane przez Komitet Nauk Psychologicznych PAN. Pawłowski w Metodologicznych zagadnieniach humanistyki (rozdz. . 67-121). Teoria pytań i jej zastosowania.Teorię pytań w ujęciu Belnapa przedstawia T. a redagowany w Instytucie Psychologii UG w Gdańsku).

w stronę metod statystycznych część III .

.

random sampłing). Wprowadzenie Badacz stojący przed problemem doboru próby (ang. ąuota sampłing). dobór celowy (ang. Jedynie na niej przeprowadzone badanie empiryczne będzie cechowała wysoka trafność zewnętrzna (por. representative sample)? Dziś ju nie mamy wątpliwości co do tego. voknteers).Rozdział 9. 1975. Nadal mo na spotkać się z diagnozami. wybrać określone osoby do grupy badawczej — jest to tzw. sample) do badań ma do wyboru trzy mo liwe sposoby działania: (1) mo e on sam. 3. które wzajemnie się wykluczają.2. purposive sampling). pkt. Blalock.. psychiatry. Nowak S. 2. gdy mo e ona nieadekwatnie odzwierciedlać strukturę całej populacji (w tym przypadku: populację wszystkich osób dotkniętych daną chorobą). Z podobnych powodów niereprezentatywna mo e okazać się próba skompletowana na pod231 . badania prowadzone przez psychologów klinicznych na niewielkich grupach chorych psychicznie na terenie danej kliniki psychiatrycznej). w których z konieczności musimy stosować dobór celowy osób. lub odwołując się do opinii eksperta. 459. Diagnoza psychiatryczna daleka jest jeszcze od jednoznaczności i precyzji. i istnieją takie sytuacje (np. Który z tych sposobów daje próbę reprezentatywną (ang. które miałyby wykraczać poza naszą grupę. np. albo inaczej: nieprobabilistyczny (ang. 301). s. a tak e — absolutnie nie polecany — dobór całkowicie przypadkowy (ang. i jedynie losowy dobór jednostek (tu: osób lub zło onych z nich grup. population/sample elements) gwarantuje uzyskanie próby reprezentatywnej. ang. zwłaszcza wśród socjologów (por. jest dobór kwotowy (ang. (3) mo e pobrać próbę z populacji w sposób losowy (ang. jego po pularną odmianą. Trzeba przyznać. (2) mo e skompletować próbę na podstawie zgłoszeń ochotników (ang.). 1985. Jednak przy dokonywaniu oszacowań opartych na tak dobranej grupie badawczej trzeba być bardzo ostro nym w formułowaniu wniosków. accidental sampling). Tak e odwoływanie się do opinii eksperta. nonprobability sampłing). w zakresie doboru osób z określonym rozpoznaniem psychiatrycznym nie rozwiązuje problemu. rozdz. s. Próba 1.

1991. Są to: (6) zwiększona tendencja do poszukiwania stymulacji. przeprowadzonych nad „portretem psychologicznym" osoby ochotniczo zgłaszającej się do udziału w badaniach psychologicznych. (3) wy szy poziom inteligencji. doprowadził ich do sporządzenia „portretu psychologicznego" ochotnika. 187. która została utworzona techniką doboru kwotowego. gdy grupa ochotników ró ni się tym od pozostałych osób. Przed błędami spowodowanymi faktem. a to mo e spowodować. Zasięg naszych wniosków z badań przeprowadzonych na takich osobach byłby ograniczony tylko do pewnego fragmentu populacji. widoczne jest to zwła szcza w chęci uczestniczenia w badaniach nad stresem. Druga grupa obejmuje 6 cech. w których wykorzystano ochotników. s. a o losowym najwięcej. Cechy charakterystyczne. Dlaczego próba zło ona z ochotników jest stronnicza? Tylko pozornie próba skompletowana w wyniku ochotniczych zgłoszeń do udziału w badaniach empirycznych mo e być reprezentatywna. e wyraziła zgodę na udział w badaniach. Zreferujmy teraz wyniki badań Rosenthala i Rosnowa. które — jak sądzę mo na tak powiedzieć — są w tym portrecie najbardziej dominujące i najlepiej udokumentowane. e badaniom poddano ochotników ostrzegają m. e uzyskane przez nich wyniki będą nietypowe dla populacji jako całości. O ka dym z tych sposobów. wy szy status społeczny. in. ró niące ochotników od nieochotników ujęte zostały w trzy grupy. s. 232 . obejmującego 17 cech. średnio udokumentowanych. Dokonany przez wy ej wymienionych psychologów przegląd badań empirycznych. Nale ą do nich: (1) wy szy poziom wykształcenia.stawie ochotniczych zgłoszeń. 1995 s. 89-90) oraz Rosenthal i Rosnow (1975. (4) wy szy poziom zmiennej aprobaty społecznej (w sensie: Nederhof. Reid (1972. Drwal. deprywacją sensoryczną czy hipnozą. (2) przynale ność do wy szej klasy społeczno-ekonomicznej. 57-66). Mo e najbardziej godna zaufania — z nielosowych sposobów budowy próby — jest ta. Ochotnicy ró nią się od nieochotników tak e pod innymi względami. Rosnow. Rosenthal. 2. 1976). (5) większe zsocjalizowanie. Pierwsza grupa obejmuje 5 cech. W rzeczywistości jest ona w pewnym (jakim?) stopniu tendencyjna. który nie był obowiązkowy. 1984. będzie mowa w kolejnych punktach niniejszego rozdziału. e uwa nie czytała prasę codzienną zwracając uwagę na ogłoszenia.

(10) ochotnikami są raczej wyznawcy religii ydowskiej ni protestanckiej i raczej protestanckiej ani eli katolickiej (uwaga: badania dotyczyły populacji ame rykańskiej). Zainteresował ich wpływ LSD na osobowość przestępcy. Trzecia grupa obejmuje 6 cech najmniej udokumentowanych. (9) ni szy poziom autorytaryzmu. e czynni-i kiem powodującym spadek recydywy nie był LSD. e LSD wywołuje u danej jednostki specyficzne prze ycia psychiczne. zakładali. e mogły to być osoby. . z którymi wiązały określo-I 1 K nadzieje. a tym samym uniknąć mo liwości powrotu. mo na go będzie wykorzystać do lepszego poznania siebie. w badaniach typu me dycznego ochotnicy wykazują ni szy poziom przystosowania. Informacje o powy szych badaniach podałem za Jankowskim (1972. s. Za zgodą władz i więźniów Leary i Alpert przeprowadzili swoje badania. (13) zwiększone zainteresowanie religią (te raczej w badaniach kwestionariu szowych). (14) większy poziom altruizmu. i dzięki faktowi. a tym samym do pełniejszego rozwoju osobowości. 80-87). u których szansa powtórnego trafienia do więzienia była znikoma. (15) ochotnicy są bardziej otwarci (ang. Wydaje mi się. Okazało się. (17) ochotnicy są młodsi. a tak e badania powtórzone w innych ośrodkach przez innych badaczy. które do więzienia trafiły przypadkowo i sam pobyt w nim był dla nich czynnikiem tak traumatyzującym. ale cechy osób wyselekcjo-I nowanych do badań. e za wszelką cenę chciały się uwolnić od niego. hipnozą czy ogólniej. jakie przeprowadzili przed laty dwaj psychologowie amerykańscy Timothy Leary i Richard Alpert. przy zastosowaniu specjalnych metod kontroli. (16) w badaniach nad lekami. Oparto je bowiem na ochotnikach i w ten sposób stworzono mo liwość zgłaszania się przestępcom. Jednak e dalsze obserwacje. Stwierdzili m. chyba e badania mają charakter laboratoryjny 1biorą w nich udział kobiety. Ilustracją błędów wynikających z doboru ochotników do badań mogą być doświadczenia z LSD. spadek recydywy po opuszczeniu więzienia przez osoby poddane działaniu LSD. self-discłosing). (11) ni szy poziom konformizmu. Są to: (12) ochotnicy pochodzą z mniejszych miast (zwłaszcza gdy są to badania 0charakterze kwestionariuszowym). ale w przypadku kobiet biorących udział w badaniach o profilu klinicznym jest odwrotnie. ale w przypadku badań nad stresem są to raczej mę czyźni. Dlatego te zgłosiły się do badań. in.(7) zwiększona tendencja do zachowań niekonwencjonalnych (np. (8) ochotnikami są raczej kobiety. nie potwierdziły pierwotnych wyników. w sferze zachowań seksualnych). Wyniki potwierdziły ich przewidywania.

i nie nale y zbyt dosłownie brać tego. Wiedza ta jest potrzebna po to. Jak sądzę. Rosnow. 1948. 186-187). Kopaliński 1988) jest najbardziej rozpowszechniona wśród badaczy opinii publicznej oraz wśród psychometrów standaryzujących i normalizujących nowe testy psychologiczne. Trzeba pamiętać. Temat stronniczości próby zło onej z ochotników podejmowany był w pracach: Kruglanski (1973. ąuota sample. por. Nie powinniśmy tedy prowadzić takich badań na ochotnikach.Inna ilustracja. które cechował wysoki poziom tej zmiennej charakteryzowała jednocześnie tendencja do podejmowania zachowań niekonwencjonalnych w sferze seksu. Próba kwotowa Próba kwotowa (ang. por. 234 . Badania miały charakter ankietowy i przeprowadzone były na osobach. Kohn i in. Sakoda. kończąc ten punkt. najbardziej „pewne" są zmienne z pierwszej grupy. Dodajmy jeszcze. które zajęli Rosenthal i Rosnow. 1984. od łac. to do finalnej wersji testu wejdą pozycje testowe zbyt trudne dla całej populacji (bo badani. e oparcie na ochotnikach badań nad wzorcami zachowań seksualnych dało w efekcie wyniki obcią one — nastąpiło błędne oszacowanie wartości badanej zmiennej. charakterystyka osobowościowa ochotników). Rosnow. replika w: Rosnow. które ochotniczo zgłosiły się aby wziąć w nich udział. społeczeństwo amerykańskie lat czterdziestych naszego stulecia nie było tak niekonwencjonalne w zachowaniach seksualnych. 186-187) badań nad związkiem zachowań seksualnych kobiet z poczuciem ich własnej wartości wynikało. (1981). 1952. MacDonald (1979). Te dane prowadzą do wniosku. Na ochotnikach prowadzone były przed laty słynne badania grupy Kinseya (Kinsey i in. jakby to wynikało z badań zreferowanych przez Kinseya i jego współpracowników. jak wiele". i rzeczywistość ma charakter probabilistyczny i tak trzeba patrzeć na te ustalenia. 1984. Cowles i Davis (1987). i osoby. s. które objęły część próby Kinseya pokazały. Z kolei późniejsze badania (Maslow.. stanowisko odmienne od tego. 1974). s. którzy znaleźli się w próbie są bardziej inteligentni i lepiej wyedukowani). 1953). Rosenthal. musi znać procentowe rozkłady interesujących go zmiennych. ąuotus — „jakiej liczby. Rosenthal. kobiet. i ci badani plasowali się w strefie wysokich wyników skal mierzących poczucie własnej wartości. który chce posłu yć się próbą kwotową. Rosenthal. Mówiąc inaczej. Je eli skonstruuje próbę na podstawie zgłoszeń ochotniczych. 3. Bell (1962. Z wcześniej przeprowadzonych przez Masłowa (1942. mę czyzn i 12 tys. por. e psycholog chce przeprowadzić badania psychometryczne nad nowym testem inteligencji. Badacz. Dotyczyły one wzorców zachowań seksualnych mę czyzn i kobiet i objęły 8 tys. Jaka jest skala wykorzystywania ochotników w badaniach psychologicznych? Rosenthal i Rosnow szacują ją na 70-90%! Przewa ają studenci pierwszych lat studiów psychologicznych (dodatkowa zmienna zakłócająca). co opisali w swoich badaniach Rosenthal i Rosnow. Przypuśćmy.

będzie zastawał tych. Wyjątkowo sumienny ankieter mo e nawet skrzywić próbę w odwrotnym kierunku i przebadać zbyt wiele osób. dla których ta zmienna przyjmie jedną i drugą wartość. Polska adaptacja. e musi przebadać: tyle i tyle kobiet w wieku powy ej 40 lat. wcześniej określone przez badacza.aby procentowe rozkłady tych zmiennych odtworzyć w próbie. Te zmienne to: wiek. sample design) wskazuje na liczby (frekwencje) osób o określonych kombinacjach wartości tych zmiennych. przewidziany układem próby rozkład procentowy zmiennych. W tab.). Przy czym w celu uzyskania informacji o rozkładach wa nych zmiennych oparto się na danych pochodzących z Mikrospisu Ludności przeprowadzonego w 1984 roku przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Je eli tymi kryteriami są. tak jak to ma miejsce w próbach losowych. miejsce zamieszkania. Oto dwie opinie na temat wartości prób kwotowych. Hornowska. Być mo e dałoby się wyszkolić ankieterów tak. którzy są dla niego najłatwiej dostępni. [s. Wa ne bowiem jest tylko to. 5a-5c (Gaul. Brzeziński. standaryzacja i normalizacja znanej w świecie Skali Inteligencji Wechslera WAIS-R (por. Odwołajmy się do jeszcze jednej ilustracji. wykształcenie miejsce zamieszkania. czy 13 mę czyzn (płeć) w wieku 40-50 lat (wiek) z wykształceniem średnim (wykształcenie) zamieszkałych w du ym mieście (miejsce zamieszkania) itp. 5 kobiet (płeć) w wieku 30-40 lat (wiek) z wykształceniem wy szym (wykształcenie) zamieszkałych na wsi (miejsce zamieszkania). ale „jakąś" osobę. Przy czym nie jest wa ne. aby „zgadzał się". Według Blalocka (1975. która spełnia. na przykład: 50% kobiet i 50% mę czyzn. Badacz wie zatem. towy. e nie jest to doskonały sposób konstruowania próby reprezentatywnej. którego wielkości nie da się tak precyzyjnie jak w przypadku prób losowych ustalić. Jednak e tylko od niego zale y. 1993b) przeprowadzona była na próbie pobranej w sposób kwo. Zakrzewska. by ich decyzje w tej materii dawały wyniki zbli one do próby losowej. je eli rozkład jakiejś zmiennej dychotomicznej w populacji. Niestety trzeba się liczyć z tym. kryteria przynale ności do próby. lub e taki a taki ma być odsetek katolików wśród osób przez niego ankietowanych. Nawet jeśli jest on świadom mo liwości skrzywienia próby. wprowadzenie poprawki nie będzie łatwe. na przykład: płeć. 459—460): „Ankieterowi określa się w takim przypadku (próby kwotowej — J. I tak. Badacz nie wciąga do próby konkretnej wylosowanej osoby. to układ próby (ang. e musi przebadać. jest: 50% do 50%. wiek. 1993. i uzyskane wyniki badawcze mogą być obcią one błędem. Socjologowie zdają sobie sprawę z tego. płeć. Sprawdzenie tego 235 . A e jest on tylko człowiekiem. Postępowanie w przypadku posłu enia się próbą kwotową jest stosunkowo proste. Chodząc po domach. to i w próbie powinna znaleźć się równa liczba osób. czy ową kobietą będzie Maria Kowalska czy Anna Karenina. którzy są w domu podczas jego odwiedzin. z pewnością będzie skłonny wybierać tych. s. np. wykształcenie. 116-117) Czytelnik znajdzie procentowy udział osób o poszczególnych kombinacjach wartości owych czterech zmiennych w próbie standaryzacyjnej i normalizacyjnej. tyle i tyle osób z dochodem mniejszym ni 3000 dolarów. które kobiety w wieku powy ej 40 lat i którzy katolicy zostaną zbadani. B. które rzadko bywają w domu lub osób z klasy ni szej.

musimy przecie przedtem mieć odpowiednią wiedzę o całej populacji. 96). (b) nieskończone. ale umo liwia ponadto wnioskowanie o populacji oparte na gruncie probabilistycznym (tzn. (etap 8. by mógł być uznany za w pełni losowy. Opiera to się na zało eniu. S.. Statystycy dzielą populacje na: (a) skończone. próba mo e być powa nie obcią ona. charakteryzujących się rozkładem badanej cechy nieistotnie ró niącym się od rozkładu populacji). Jak ju wiemy. to zapewne będzie ona dla niej reprezentatywna równie w innych aspektach. które jest na ogół — w swej generalnej tendencji — słuszne. Jednak e próba kwotowa nie daje mo liwości jednoznacznego ustalenia ani stopnia jej podobieństwa do populacji pod innymi ni stanowiące kryteria doboru próby względami. nie mamy mo liwości oceny tego obcią enia". dla uzasadnienia pewnych uo gólnień indukcyjnych próba celowa o znanej reprezentatywności jest całkiem nie przydatna. Do wniosków takich uprawnia natomiast losowy dobór próby". I druga opinia. Jeśli pewne parametry struktury populacji — rozkładów zmiennych i związków między nimi — zostały zało one w doborze próby. s. s. procesu badawczego). pozwalającym na ocenę dokładności wnioskowania)" (Greń.będzie jednak bardzo trudne lub nawet niemo liwe. i jeśli próba jest reprezentatywna dla populacji w wielu jej wa nych aspek tach. Zanim jednak przystąpimy do losowania próby. reprezentatywną dla danej populacji próbę uzyskuje się na drodze losowania. musimy określić charakter populacji. tymczasem zdobycie tej wiedzy o populacji (przez uogólnienie wy ników z próby na populację) jest często właśnie celem naszych badań na próbie. z której będziemy próbę tę pobierać (etap 5. Jeśli grupa niedoreprezentowana lub nadreprezentowana ró ni się znacznie od pozostałych grup pod względem badanej zmiennej.. 4. procesu badawczego) i na którą będziemy uogólniać wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego próby. rachunku prawdopodobieństwa. Aby ją dobrać. 301): . to byłoby bezprzedmiotowe wnioskowanie o tych rozkładach i związkach w populacji z badania tej próby właś nie. a próba w ten sposób utworzona za reprezentatywną? W kolejnych podpunktach spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Jakie zatem warunki musi spełniać dobór osób. Nowaka (1985. Co więcej. ani te prawdopodobieństwa. „Pojęcie populacji generalnej (zbiorowości statystycznej) uto samia się zazwyczaj ze zbiorem pewnych rzeczywistych elementów ró niących się wartością bada236 .. i będzie ona do niej zbli ona w określo nym stopniu. Jednak wiele badań socjologicznych realizowanych jest na próbach kwotowych.. 1987. Próba losowa „Losowość próby statystycznej nie tylko sprzyja uzyskiwaniu prób reprezentatywnych (tzn.

nie pogrupowane elementy. jest takie samo. wpierw mo emy losować zespoły elementów. taka grupą mo e być klasa szkolna czy mieszkańcy budynku). dorosłych. Z kolei populacja nieskończona rozumiana jest jako „zbiór nieskończony mo liwych powtórzeń pewnego eksperymentu. 4. Tak więc. pacjentów. 1. uczniów. a na samym końcu losujemy pojedyncze elementy. W badaniach psychologicznych stosujemy ten właśnie wariant losowania. zwane te losowaniem zwrotnym czy losowaniem ze zwracaniem. robotników. ołnierzy itp. Losowanie nieograniczone versus losowanie ograniczone. w określony sposób zdefiniowana. Z kolei losowanie zespołowe wymaga pogrupowania jednostek danej populacji w grupy (np. prawdopodobieństwo wylosowania pierw szego oraz ostatniego elementu (niezale nie od wielkości losowanej próby) nie ulega zmianie. realnymi). Zatem jed nostką losowania jest. Tak rozumiana populacja generalna jest zwykle skończona" (Greń. mieszkańców określonego regionu. Losowanie zale ne jest częściej stosowane w takich przypadkach. e raz wylosowany element populacji nie jest do niej zwracany. Losowanie niezale ne versus losowanie zale ne. Oznacza to. postawach. cechach osobowości. Z kolei losowanie niezale ne. 1987. na które podzielona jest populacja. 1987. Tak więc pierwsze losowanie odbywa się z populacji o liczebności N. e ka dy wylosowany z populacji element jest do niej zwracany. Losowa nie indywidualne odnosi się do populacji obejmującej pojedyncze. Tym wariantem losowania posługujemy się w przy padku populacji nieskończonych. trzecie — z N-2 i n-te — z populacji o liczebności N-n. e po ka dym kolejnym losowaniu liczebność populacji pomniejsza się o 1.). obejmującymi np. np. W tym sensie taka populacja ma status hipotetyczny. osoby o wyró nionych poglądach.aej cechy. polega na tym. w którym obserwuje się wartości pewnych zmiennych" (tam e). ponuI Krowany wykaz wszystkich klas szkolnych szkół podstawowych gminy czy miasta. Mo e być i tak. pojedyncze osoby (uczniów. z tych zaś jeszcze mniejsze. Nie mo e zatem więcej ni jeden raz pojawić się w próbie. a następnie. 2. studentów. i ka dego zespołu losujemy same elementy.: dzieci. gdy pobieramy próby z populacji skoń czonych (przeliczalnych). Operatem losowania zaś będzie ponumerowany wykaz grup. Losowanie jednostopniowe versus wielostopniowe. Losowanie indywidualne versus losowanie zespołowe (grupowe). s. Losowanie nieI ograniczone odbywa się bezpośrednio z całej populacji (ma charakter jednostopniowy). s. mamy do czynienia w badaniach psychologicznych (a tak e socjologicznych czy pedagogicznych). 96). Mo na wyró nić — posługując się ró nymi kryteriami podziału (por. 237 . W przypadku losowania jednostopniowego próbę tworzą elementy populacji bezpośrednio z niej wylosowaI oe. Z kolei losowanie wielostopniowe zakłada kilka etapów (co najmniej dwa) losowania. grupa. 97) — co najmniej cztery podstawowe podziały schematów losowania próby. np. pacjentów. Greń. drugie — z populacji o liczebności AM. zwane te losowaniem bezzwrotnym czy losowaniem bez zwracania. e kolejno losujemy I z większych zespołów mniejsze. Losowanie zale ne. Z populacjami skończonymi (rzeczywiście istniejącymi. Przykładowo. polega na tym. 3.

4. a która nie. Próby losowe dzielimy jeszcze na proste i zło one.losowym są tablice liczb losowych. czy te nie.. 1972). region południowo-wschodni. region środkowy. region południowo-zachodni. czyli tzw. Liczby losowe mogą te być generowane za pomocą specjalnego programu komputerowego.1.Losowanie ograniczone polega na tym. a tak e specjalistyczne wydawnictwa (por. odrębnie. badacz dzieli populację na jednorodne i rozłączne podzbiory (warstwy) i następnie z ka dej warstwy. która jednostka powinna wejść do próby. np.. Podają je większe podręczniki statystyki. mieszkańców miast posiadających od 101 tys. nawet dla niefachowca nie obeznanego z metodą reprezentacyjną.. region środkowo-zachodni. (3) niezale nego (ze zwracaniem elementów do populacji po ka dym akcie losowania). np. osób. a próby z nich losowane są na ogół próbami zło onymi (uzyskanymi z posłu enia się schematami losowań zwrotnych i wielostopniowych). s. losuje podpróby elementów. Oprócz mechanizmu losowego potrzebujemy jeszcze ponumerowanego spisu wszystkich jednostek składających się na daną populację. i więcej mieszkańców. operatu loso238 . 1972. Przykład typowych warstw wykorzystywanych w socjologicznych badaniach opinii społecznej (CBOS 1995): podział dorosłych obywateli Polski wg miejsca zamieszkania na pięć podzbiorów-warstw: mieszkańców wsi. mieszkańców miast posiadających do 20 tys. region zachodni. Zieliński. po ich zło eniu. Inny przykład (zaczerpnięty z tego samego źródła) — podział Polski na regiony: region północny. (2) nieograniczonego. zło one. Takim odpowiednim mechanizmem. Próby proste ze skończonych populacji uzyskuje się z wykorzystaniem do tego celu losowania: (1) indywidualnego. do 500 tys. Pojęcie operatu losowania i mechanizmu losowania Losowanie jednostek (osób. oraz mieszkańców miast mających 501 tys. grup itp. na które została ona uprzednio podzielona przez badacza. Z kolei próby zło one ze skończonych populacji uzyskuje się wykorzystując bardziej zaawansowane schematy losowania (np. e próbę kompletujemy na podstawie odrębnych losowań elementów z poszczególnych części populacji. Dobry mechanizm losowania powinien przede wszystkim dawać mo liwość otrzymania jednoznacznej odpowiedzi czy daną jednostkę włączyć do próby. mieszkańców miast posiadających od 21 tys. Kryterium włączania jednostek do próby powinno być niezale ne od postępowania eksperymentalnego (Pawłowski Z. 28).) z populacji musi być oparte na pewnym mechanizmie losowym decydującym o tym. W badaniach społecznych (te psychologicznych) mamy najczęściej do czynienia z populacjami skończonymi. region wschodni. Powinien te być niezbyt skomplikowany. uzyskać cały zbiór-próbc. do 100 tys. aby. zale ne).

szpital psychiatryczny. Po odczytaniu wszystkich liczb losowych [wdanej kolumnie przechodzimy do następnej kolumny.. który ka dej osobie z populacji przypisał kolejny numer. Otwieramy więc tablice na dowolnej stronie i bierzemy pod uwagę dowolną kolumnę fc-cyfrową. W naszym przykładzie pierwsze sześć elementów próby ma następujące numery: 044.1000" odpowiada liczba losowa „0". Jak posługiwać się tablicami liczb losowych Poni ej podaję fragment takich tablic liczb losowych dla zorientowania Czytelnika w ich układzie: 04433 60298 67884 89512 32653 95913 80674 47829 59651 32155 01895 15405 24520 72648 67533 51906 12506 13772 18222 37414 68123 61662 88535 76638 10610 75755 17730 64130 36553 48423 Sposób posługiwania się tymi tablicami jest bardzo prosty. Aby jednak liczbie losowej „0" odpowiadał równie element populacji. 4.. ile elementów ma liczyć próba (w naszym przykładzie — 100).2. województwo itp. Po ustaleniu powy szych danych przystępujemy do odczytania z tablic liczb losowych tylu liczb. próba złoona z 10 szpitali w kraju. Załó my równie . musi on posłu yć się operatem losowania. Przypuśćmy. Największą liczbą. . gdy numerowi . Jednostką losowania niekoniecznie musi być osoba. Procedurę tę powtarzamy tak długo. 678. pierwsza z lewej w wy ej przedstawionym fragmencie tablicy liczb losowych. 326. załó my.. a uzyskamy zbiór n ró nych liczb losowych odpowiadających n elementom próby. gmina. Je eli badacza interesuje np. Przesuwając się kolejno z dołu ku górze (lub odwrotnie) odczytujemy wszystkie liczby mniejsze od N (od N-l do 0). e dysponujemy odpowiednim operatem losowania. określony sektor z planu miasta. Operatem losowania dla populacji studentów psychologii będzie ponumerowany spis studentów psychologii wszystkich lat studiów danej uczelni. Takim operatem losowania dla populacji mieszkańców Poznania byłby spis (ponumerowany) wszystkich mieszkańców tego miasta. Jest to kolumna właśnie trzycyfrowa. która ju była zapisana. mo e nią być tak e klasa szkolna. która identyfikuje element populacji jest „999". którym jest ponumerowany spis wszystkich szpitali danego typu w Polsce. 239 . e mamy pobrać z populacji N= 1000 osób próbę o wielkości n = 100 osób.wania. 959. 895.. to ją po prostu pomijamy i odczytujemy następną. Je eli w trakcie odczytywania natrafimy na liczbę. podstawiamy ją w miejsce liczby „1000". i będzie to kolumna trzycyfrowa. w przytoczonym wy ej fragmencie tablic liczb losowych zostały one wyró nione drukiem półgrubym. 602.

4. 4. Aby zastosować ten schemat musimy dysponować rzetelnym operatem losowania. Decydujemy się na zastosowanie tego schematu losowania. Załó my. których numery ró nią się od NQ O całkowitą wielokrotność liczby k oraz z elementu o numerze No. jak się go inaczej nazywa. Procedura losowania systematycznego indywidualnego nie wymaga u ycia tablic liczb losowych. Jednostką losowania jest element populacji (np. Jednak e jest ono mało efektywne i dlatego w praktyce badawczej stosuje się najczęściej inne rozwiązania. (3) losowanie warstwowe. (b) jest jednorodna (homogeniczna). Odmiany schematów losowania próby Za Pawłowskim Z. Liczba NQ jednoznacznie określa pobraną próbę. Losowanie przeprowadzamy w sposób bezzwrotny. gdy populacja.3. (4) losowanie grupowe. Zasępą (1962). gdy jest to sposób najbardziej korzystny. Próba ta składa się ze wszystkich elementów populacji. Losowanie nieograniczone indywidualne polega na tym. nie podzielonej na części populacji. i próbę pobieramy z całej. a jednocześnie mamy o niej mało dodatkowych informacji. nie przekraczająca wartości ułamka: Nin. Losowanie nieograniczone indywidualne Losowanie tego typu jest najprostszym sposobem doboru próby losowej. odstępu losowania — k\ jest to liczba całkowita.2. Pierwszy krok to ustalenie tzw.3. 4. Jako mechanizmu losowania mo emy u yć tablic liczb losowych. Losowanie systematyczne indywidualne Schemat losowania systematycznego indywidualnego lub. Drugą czynnością jest wybór losowy liczby naturalnej No odpowiadającej następującemu kryterium: 1 =£ No =£ k. np.1.3. osoba). Do próby 240 . z której mamy pobrać próbę jest: (a) niezbyt du a. e mamy populację o liczebności W elementów i chcemy z niej pobrać próbę o liczebności n elementów. schemat losowania co k-ty element jest równie prosty pod względem technicznym. jak wy ej omówiony. Greniem (1987) czy Blalockiem (1975) mo na wyró nić następujące schematy losowania: (1) losowanie nieograniczone indywidualne. (5) losowanie wielostopniowe. warstwowo-indywidualnego. co ułatwia pobór próby osobom nie obeznanym ze sposobem posługiwania się nimi oraz wydatnie skraca czas przeznaczony na pobór próby. Ten schemat losowania stosujemy na ogół w ostatnim etapie losowania wielostopniowego. (1972). (2) losowanie systematyczne indywidualne.

Nale y dą yć do takiego powarvowania populacji. Czy próby te powinny być równoliczne czy te ró noliczne? Mamy dwa sposoby określania tych wielkości.N0 + 4k. 153): NQ. zwane: 241 . Podział populacji na warstwy musi być przeprowadzony w taki sposób. s. Zakończmy omawianie schematu losowania systematycznego indywidualnego prostym przykładem. Warstwy wyodrębniamy wg takiego kryterium. . Przypuśćmy. 3 + 45. 3 + 25. Takim istotnym kryterium st np. niedostatecznie. Losowanie warstwowe polega na podzieleniu całej populacji na warstwy (ang. nadal otwartym problemem pozostaje wielkość prób losowanych z warstw. Temu kryterium odpowiada schemat losowania warstwowego (ang. e długość cyklu odpowiada wielkości odstępu losowania k. np. gdy pewne części populacji mogą być reprezentowane w próbie zbyt licznie. N0 + k. Schemat losowania systematycznego indywidualnego musimy jednak stosować bardzo ostro nie w sytuacjach. Mówiąc inaczej. strata) i losowaniu w sposób niezale ny z ka dej warstwy określonej liczby elementów. 3 + 40. 3 + 35.. gdy podejrzewamy występowanie cyklicznych wahań badanej zmiennej.N/n = 50/10 = 5.. NQ + 2ic. e z N= 50-elementowej populacji chcemy pobrać próbę o liczebności n = 10. 3+15. podział musi być kompletny i rozłączny. Gdyby tak się stało. W takiej sytuacji zadawalającym schematem losowania jest taki. natomiast wewnątrz ka dej warstwy zró nicowanie pod względem wielkości badanej zmiennej powinno być niewielkie. Mówiąc inaczej. które w istotny sposób 5 nicuje populację pod względem badanej zmiennej. 3 + 20.N0 + 3k. iy interesuje nas standard ycia mieszkańców. 3+10. by warstwy ró niły się między sobą poziomem badanej zmienej. Mo e bowiem zdarzyć się tak.. Wobec tego do próby wchodzą elementy o numerach: 3. 433. . stratified sampling). przynale ność do określonych grup zawodowych mieszkańców wielkiego miasta mo e się przedstawiać ró nie w poszczególnych dzielnicach) losowanie nieograniczone indywidualne mo e nam nie dać adekwatnego obrazu. to ka dy element próby odpowiadałby „szczytowi" albo „dołowi" wahań. 1972. Określamy wartość k: k. 3 + 30. podział ludności wielkiego miasta na warstwy wg wysokości dochodów. Losowanie warstwowe Gdy populacja wykazuje du e zró nicowanie ze względu na badaną zmienną (np. No musi spełniać nierówność: 1 ^ No *£ 5.wchodzą zatem następujące elementy (Pawłowski Z. 3 + 5. czyli próba dostarczyłaby błędnych informacji o wartości zmiennej w populacji. który uwzględniłby określone zró nicowanie populacji przy doborze próby. Nawet gdy mamy ustaloną wielkość próby. Niech No = 3. Omawiany tu sposób pobierania próby jest szczególnie wygodny. by ka dy element wchodził do jednej i tylko jednej warstwy oraz by ka dy element znalazł się w jakiejś warstwie. wykazem uczniów w szkole. Operatem losowania jest ponumerowana lista wszystkich elementów populacji. nale y: zminimalizować wariancję wewnątrzwarstwową i zmaksymalizować wariancję międzywarstwową. gdy dysponujemy jakimś gotowym spisem elementów populacji.

gdy mamy oszacować tylko jeden parametr populacji. a wtedy najprościej jest wybrać wariant proporcjonalny. gdzie populacja jest bardzo liczna i jednocześnie brak rzetelnego operatu losowania. ale tak e do wielkości odchylenia standardowego badanej zmiennej w określonej warstwie. Wariant optymalny jest jednak zawsze bardziej korzystny od wariantu proporcjonalnego w przypadku. Operatem losowania dla schematu losowania warstwowego jest ponumerowany spis wszystkich elementów — oddzielnie dla ka dej warstwy. e jednostkami losowania nie są poszczególne elementy populacji. Losowanie grupowe Obok schematu losowania warstwowego najczęściej stosowany w praktyce jest schemat losowania grupowego (ang. Jerzego Spławę-Neymana w 1933 roku. i jest skorelowana z płcią u osób chorych na nerwicę histeryczną. Jak sama nazwa wskazuje. Mechanizmem losowania mogą być np. Schemat ten znajduje zastosowanie tam. przy zastosowaniu wariantu proporcjonalnego losowania warstwowego wielkość prób losowych z warstw jest proporcjonalna do wielkości samych warstw. 4. s. 1972.3. a przez p w proporcję elementów z danej warstwy w całej populacji. o której wiemy. czyli tzw. cluster sampling). Wariant optymalny. Wariant proporcjonalny. Obserwacje kliniczne wskazują. Zastosowanie tego wariantu jest nieco skomplikowane technicznie. e interesuje nas natę enie danej cechy osobowości. która ma być wylosowana z ka dej warstwy jest proporcjonalna nie tylko do wielkości samych warstw. czyli powinniśmy uwzględniać frakcję (proporcję) mę czyzn i kobiet chorych na nerwicę histeryczną. (b) wariantem optymalnym.4. Dlatego te nie omawiam tego dokładniej. 90). Chcąc otrzymać trafny obraz natę enia danej cechy. Jest to jednocześnie najbardziej ostro ne rozwiązanie (Pawłowski Z. Wielkość prób losowanych niezale nie z warstw powinna być proporcjonalna do wielkości samych warstw. na którą składają się próby o wielkości « M losowane z warstw. powinniśmy podzielić populację chorych na nerwicę histeryczną na dwie warstwy: mę czyzn i kobiet. W wariancie optymalnym wielkość próby. e na nerwicę histeryczną choruje znacznie więcej kobiet ni mę czyzn. ale ich skupiska. Jednak e w badaniach psychologicznych interesuje nas zazwyczaj oszacowanie więcej ni jednego parametru.(a) wariantem proporcjonalnym. grupy. Dobranie równolicznych prób z warstw dałoby w efekcie fałszywy obraz natę enia badanej cechy osobowości. gdy wymaga oszacowania wartości odchylenia standardowego na podstawie badania wstępnych próbek. to wielkość próby. Wariant ten został opracowany przez polskiego statystyka.. Je eli przez n określimy ogólną wielkość próby. którą powinniśmy wylosować z warstwy mo na obliczyć wg wzoru: Przypuśćmy. W grę mogą wchodzić równie 242 . tablice liczb losowych. Cechą charakterystyczną tego schematu jest to.

ale grupy. klasa szkolna. Taki jeden zespół. (c) od tego. wieś. by za grupę uznać zespół elementów populacji tworzących naturalny (w pewnym stopniu) zespół. Tak więc posługując się schematem losowania grupowego. taką sytuację: chcemy wylosować próbę reprezentatywną z populacji liczącej kilka milionów osób. W najI prostszej wersji jest to schemat losowania dwustopniowego. etap 3. — z ka dej warstwy losujemy niezale nie.5. czyli zmierzamy i do zmaksymalizowania wariancji wewnątrzgrupowej. stanowi jednostkę losowania. gmina. losujemy nie pojedyncze elementy. internat. — warstwujemy populację. etap 2. mielibyśmy ogromne kłopoty ze sporządzeniem odpowiedniego operatu losowania i z posługiwaniem się nim. Operatem losowania dla schematu losowania grupowego jest ponumerowany [ spis grup. Rozwa my np. Mimo faktu. O wiele mniej wysiłku wło ymy w dobór próby. koszt takich badań byłby bardzo wysoki ze względu na pokrycie wydatków związanych z dotarciem do ka dej osoby oddzielnie. szkoła. e poszczególne losowania są od I siebie niezale ne. oddzielnie losujemy I zale nie pewną liczbę elementów (wg schematu nieograniczonego indywidualnego Hfco systematycznego). e losowanie wielostopniowe jest mniej efektywne I od losowania grupowego jednostopniowego. szpital. względy natury praktycznej (łatwiej 243 . pewną liczbę grup. to próba powinna składać się z du ej liczby grup wylosowanych z populacji równie składającej się z du ej liczby grup. a mechanizmem losowania mogą być tablice liczb losowych. W pierwszym etapie I losowania dobieramy na podstawie odpowiedniego operatu losowania próbę zło o-I ną z k grup (etap losowania grupowego). je eli wariancja międzygrupowa jest du a. by grupy były zró nicowane wewnętrznie. 4. (b) nale y dą yć do małego zró nicowania między grupami. kierunek studiów. Oto sposób przeprowadzenia losowania wielostopniowego: etap 1. gdy wariancja międzygrupowa jest mała wystarczy nam liczba wylosowanych grup. jak zdefiniujemy grupę (w definicji grupy zawarte jest równie określenie jej wielkości oraz liczba grup w populacji) zale y efektywność schematu losowania.3. Po drugie. budynek mieszkalny. Losowanie wielostopniowe i Schemat ten jest kombinacją omówionych ju wy ej schematów losowania. (d) względy natury technicznej przemawiają za tym. Po pierwsze. mo na jednak podać pewne zasady: (a) wskazane jest. nale y unikać czysto mechanicznego określania charakteru grup. je eli elementy populacji połączymy w zespoły wg określonego kryterium. w ramach ka dej warstwy. — z ka dej grupy. wg oddzielnych operatów I losowania. W drugim etapie sporządzamy dla ka dej I z k grup odrębny operat losowania i losujemy z ka dej grupy pewną liczbę ele-I meritów (etap losowania nieograniczonego indywidualnego).względy natury ekonomicznej. zwany grupą. W zasadzie sposób tworzenia grup jest dowolny. czyli zmierzać i do zminimalizowania wariancji między grupowej. W losowaniu wielostopniowym zakładamy. np.

utworzony w ciągu uporządkowanych w dowolny sposób elementów dwu rodzajów" (Greń. e pobrana przez niego próba jest próbą losową. Dobór uczniów klas VIII do próby z populacji uczniów tych klas szkól podstawowych du ego miasta mo na przeprowadzić wg schematu wielostopniowego: warstwowo-grupowo-indywidualnego. wybór testów przeznaczonych do weryfikacji hipotezy. 3. konkretne zastosowanie przedstawionego wy ej schematu losowania. Traktujemy dzielnice miasta jako warstwy. Następnie z ka dej wylosowanej szkoły losowano kolejno klasy. (3) wylosowanie z ka dej klasy VIII / uczniów. s. Do tego celu stosuje się test serii Walda-Wolfowitza (podaję go za: Siegel. s. 81). W badaniach Tyszkowej (1972. W tym celu w obranym okresie notował on kolejno płeć dzieci zgłaszających się o pomoc do wychowawczyni (stosował oznaczenia: K — dziewczynki. e badacz zainteresował się tym. e wielu badaczy decyduje się na taki sposób doboru próby. Mówiąc inaczej. czy wśród dzieci przebywających w przedszkolu i bawiących się w jednym pomieszczeniu występuje wyraźna przewaga jednej z płci (dziewczynek). (2) wylosowanie z ka dej szkoły np. mo emy na podstawie tablic liczb losowych prawidłowo przeprowadzić wylosowanie próby. jednej klasy VIII. 1956. je eli chodzi o zwracanie się o pomoc do wychowawczyni. 52-58. Rozporządzając spisem dzielnic w mieście.skonstruować odpowiednie operaty losowania. chodzi tu o sprawdzenie. a szkoły jako grupy. Według podobnego schematu dobrał próbę dzieci z klas I Rembowski (1972. Przypuśćmy. mniejszy koszt badania) decydują o tym. Uzyskał ciąg zło ony z 30 elementów: KKK M K MM K MM KKKK M KK MM KK MM KK M KKKK 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 244 .4. rozdz. e próba ma charakter losowy zawarty jest w pracy Domańskiego. s. Z 73 szkół podstawowych w Gdańsku wylosował on 11. 1979. M — chłopcy). na przykładach. posługując się dziennikiem lekcyjnym. Rozpatrzmy teraz. 1975. wylosowano z 80 szkół podstawowych w Poznaniu 4 szkoły. Testowanie losowości próby Po pobraniu elementów populacji do próby badacz powinien przystąpić do testowania hipotezy mówiącej o tym. s. 139). czy porządek (kolejność) w jakim poszczególne elementy były pobierane z populacji jest porządkiem losowym. Test ten oparty jest na teorii serii: „serią nazywamy ka dy podciąg zło ony z kolejnych elementów jednego rodzaju. Będzie to przebiegało wg następujących etapów: (1) wylosowanie z ka dej dzielnicy k szkół. Z ka dej z 33 klas I losował w sposób systematyczny co trzecie dziecko. 127) np. oddziały i dzieci. jako operatem losowania. wykazem szkół w dzielnicach i spisem uczniów klas VIII. w których były łącznie 33 klasy I. 4.).

bądź z elemenM. gdy pomiar zmiennej zale nej przeprowadzany jest na skali porządkowej. gdy liczba i serii jest równa lub mniejsza od wartości k le ącej na przecięciu wiersza odpowiadającego «] i kolumny odpowiadającej n2 w tab.05. 19 + 11 = 30. gdy bądź nx bądź n2 jest większe od 20. a ■zez n. Z lab. czy dany wynik jest większy od mediany (je eli tak. Przez t oznaczać będziemy liczbę serii. W lab. *** ~ ^T+^2 + ' I i odchyleniem standardowym: ( m + j i a f d i i B j . Odrzucamy hipotezę o losowości próby. nx + n2 = N. (b) nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowości próby: k'<k<k" .l ) Wartość statystyki z obliczamy wg wzoru: 245 ' . a n2 liczbę elementów drugiego rodzaju. Poniewa zachodzi przypadek (b) 9 < k < 21. k= 15. Jest ona statystyką testu Walda-Wolfowitza. gdy n2 =£ 20 i «i ^ 20. stosujemy aproksyma-| cję rozkładu statystyki k do rozkładu normalnego ze średnią: _ 2rtin 2 . W całej próbie wylosowanej z populacji wyznaczamy medianę (ME). to oznaczamy go symbolem Ł-"). Wracając do naszego przykładu mamy: n^ = 19. czy te mniejszy (je eli tak. Następnie respektując porządek. la i Ib odczytujemy: k' = 9 i k" =21. W przypadku. więc nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowości zaobserwowanego przez badacza porządku. Ib (zbyt du o serii). to oznai czarny go symbolem „+"). liczbę „minusów". Wyniki równe medianie odrzucamy. Zapiszmy to symbolicznie: (a) odrzucamy hipotezę o losowości próby: k*XWbk» k". lub gdy liczba serii jest równa lub większa od wartości k" w tab. przy wyznaczaniu liczby serii najlepiej posłu yć się wartością media[ DV. la (zbyt mało serii).Zgodnie z wy ej przytoczoną definicją serii mamy w naszym ciągu 30 elementów a 15 (k = 15) podciągów zło onych bądź z elementów K. Czy ta liczba £ = 1 5 serii świadczy o losowości prezentowano tu porządku? Na to pytanie odpowiemy po zapoznaniu się z testem Waldafolfowitza. czyli 15 serii. n2= 11. Dodatek A) podano wartości krytyczne statystyki k na poziomie |fl=0. Je eli aatomiast liczba serii jest większa od k i jednocześnie mniejsza od k" to nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowości próby. Przez «i oznaczmy liczbę „plusów". Zastosujmy następujące oznaczenia: niech «! oznacza liczbę elementów jednego rodzaju w ciągu. la i Ib (por. w jakim badacz włączał poszczególne elementy do próby sprawdzamy kolejno. W przypadku.

zu= 1.01. za = 2._ k-[Łk 2— _ (7fc Odrzucamy hipotezę o losowosci próby na danym poziomie istotności statystycznej er. Między niezbędną wielkością próby pobraną w sposób zwrotny (n. gdy: Z 3s Za lub Z ^ -Za Na przykład: dla cr = O. 59). Wyznaczanie niezbędnej wielkości próby — przykład ze schematem losowania nieograniczonego indywidualnego Badacz dokonujący oszacowania nieznanej wartości jakiegoś parametru populacji (np. i zaprezentowane w tym rozdziale schematy losowania opierają się na losowaniu zale nym (bezzwrotnym). Dlatego te w odpowiednich wzorach na estymatory parametrów populacji czy we wzorach przedziałów ufności uwzględnić nale y tzw. Jednak e.5.O5. 1984). wzór na obliczenie niezbędnej wielkości próby przyjmuje ró ną postać.) z populacji o wielkości A' i niezbędną wielkością próby pobranej w sposób bezzwrotny (nfc) zachodzi następujący związek (tam e. więc tylko o tym wzorze będę tu mówił. współczynnika korelacji) chce zazwyczaj znać odpowiedź na pytanie: „Jak wielka powinna być próba. 1965b. jakim schematem losowania badacz chce się posłu yć i jaki parametr populacji chce oszacować.96. która przyjmuje postać: \-n/N. gdzie n — wielkość próby. s. średniej arytmetycznej. 63): 246 . s. Grenia (1975. by umo liwiała uzasadnienie twierdzeń o populacji z określonym prawdopodobieństwem i w ramach określonego przedziału ufności?" (Nowak S. gdy nie ma ona wtedy praktycznego znaczenia (Pawłowski Z. W przypadku.58. gdy: Z < Z a lub Z > -Za nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy o losowosci próby. wskaźnik struktury) w odniesieniu do schematu losowania nieograniczonego indywidualnego. głównie do pracy Z. poprawkę na bezzwrotność losowania. frakcji. W zale ności od tego. N — wielkość populacji. Pawłowskiego (1972). a dla er = 0. Nale y podkreślić. s. Zasępy (1962) czy Steczkowskiego (1995). gdy próba nie przekracza 5% populacji mo na poprawkę tę pominąć. 4.. 1972. Je eli Czytelnik zechce poznać wzory odpowiednie dla innych schematów losowania — odsyłam go do literatury. 534). Poniewa jest on stosunkowo najprostszy dla wartości frakcji elementów wyró nionych w populacji (tzw.

Z powy szego wzoru wynika.W pewnej uczelni liczącej 5000 studentów nale y za pomocą ankiety oszacować nieznany procent studentów. 1/4. s.04.10. Je eli nie zna rzędu wielkości szacowanej frakcji. d = 4% = 0. Chce jej wartość oszacować na podstawie wartości frakcji w próbie. W odniesieniu do badanej populacji badacz nie zna frakcji elementów posiadających daną cechę. Greń.90-0. 247 . Tak więc w przypadku zaslosowania przez badacza wariantu bezzwrotnego potrzebna jest mniejsza próba ni w przypadku zastosowania wariantu zwrotnego. p — spodziewany rząd wielkości szacowanej bkcji.90 oszacować nieznany odsetek studentów. mo e a iloczyn pą we wzorze na nh przyjąć jego maksymalną wartość tj. Łectego: ct= 1 -P= 1 -0.4=l-p.05. 245): ______ N gdzie: N — liczebność populacji.390. d — dopuszczalny błąd szacunku frakcji p (podany w ułamku dziesiętnym). P = 0. Po podstawieniu powy szych danych do wzoru mamy: nb =________ 50«0____________ . Ilu studentów tej uczelni nale y wylosować niezale nie do próby. H zadaniu podano następujące informacje: N = 5000.64 dla er = 0. Otrzyma redy wzór przybli ony na nb\ N Rozwa my przykład zaczerpnięty z cytowanej ju pracy Grenia (1975.96 dla a = 0.10. którzy kiedykolwiek byli za granicą.04) (5000-1) 1. 2 1 + 4(0. s. 1975.01. z a = 1. Wzór na niezbędną wielkość próby (n h ) przy oszacowaniu frakcji elementów i wyró nionych w populacji ma postać (J. by przy współczynniku ufności 0. 247): .642Do próby nale y losowo pobrać z populacji 390 studentów.64. 2. i zawsze nb < nz. którzy byli za granicą. 1. czyli nie zna wartości wyra enia: MIN (gdzie: M — liczba elementów posiadających daną cechę). z 0 t l o = 1.90. z maksymalnym błędem 4<F\ Przy wyznaczaniu n b posłu ymy się wzorem przybli onym.58 dla a = 0.

(rozdz.: Pojęcie statystycznej próby losowej). pkt. Od reprezentatywności tej próby zale eć będzie trafność (dokładniej — trafność zewnętrzna) uzyskanych rezultatów badawczych (o czym pisałem w rozdz.: Dobór próby). które musi podjąć badacz planujący badanie empiryczne.5. (Tablica 62. Cyfry losowe. 1. Nowak S. Wybór tekstów (część IV. Zasępa R. 22. 3. Nie zawsze jednak badacz mo e sobie pozwolić na posłu enie się jednym ze schematów takiego doboru próby. Podręcznik programowany (rozdz. rozdz. Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-spolecznych. te próba ma charakter losowy). XVI: Dobór próby). Greń J. Podsumowanie To.: Testy weryfikujące hipotezę. Warto wło yć sporo wysiłku i zaanga ować znaczne środki finansowe w przygotowanie takiego układu próby. Blalock H. Jak ju Czytelnik zdą ył się zorientować. Próby celowe i losowe). w jaki sposób dobrać próbę jest jedną z wa niejszych decyzji.-7. 5. (red.Nie nale y tedy lekcewa yć tego etapu procesu badawczego. który chciałby zgłębić wiadomości na temat doboru reprezentatywnej próby z populacji odsyłam do specjalistycznych opracowań tego problemu dostępnych w języku polskim: Steczkowski J. Pawłowski Z. Statystyka dla socjologów (rozdz. Tablice statystyczne. 6. rekomenduję dobór losowy próby. Lissowski G. Domański Cz.) Metody badań socjologicznych.). Nowak S. Metodologia badań społecznych. musi jednak pamiętać o jej ograniczeniach. Zieliński R. Czytelnika.. Statystyczne testy nieparametryczne (rozdz. który uczyni zasadnym (z metodologicznego punktu widzenia) uogólnienie wniosków z przeprowadzonego badania na interesującą badacza populację. tablica zawiera 5 000 pięciocyfrowych liczb losowych) . 3. M. Z zagadnień doboru próby. W takiej sytuacji pozostaje mu próba kwotowa. Statystyka matematyczna. Badania statystyczne metodą reprezentacyjną.: Uogólnianie rozkładów i zale ności z reprezentatywnej próby na populację. Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej.

. czy artykuł Szartowskiego (1968). (b) zale nością krzywoliniową A i B. Mo na by takie postępowanie zaakceptować. W skrajnym przypadku mo emy m. „Czy i jak poziom sprawności funkcjonowania człowieka w danej sytuacji zadaniowej zale y od poziomu aktywacji jego organizmu?". 249 .z jego pomocą — stwierdzić brak zale ności. Wprowadzenie Problem badawczy wyra ony w języku psychologicznym. Traktuje o nim np. Wyraając rzecz jeszcze dobitniej — aby zastosować jakiś współczynnik siły związku między zmiennymi. czy mamy do czynienia z: (a) zale nością liniową A i B. Właściwy do rozwiązywania problemów krzywoliniowych zale ności między zmiennymi jest współczynnik korelacji krzywoliniowej (stosunek korelacyjny) — eta-kwadrat (?/2). mo e być przeformułowany i wyra ony w języku statystyki. np. musimy wpierw sprawdzić. gdyby nie fakt. Piszę te o nim w rozdz. ) . Poniewa w pytaniu jest mowa o korelacji dwóch zmiennych. Współczynnik r-Pearsona jest współczynnikiem korelacji liniowej i jego u yI eie w przypadku stwierdzenia zale ności nieliniowej (jak w przytoczonym na po\ czątku pytaniu badawczym stanowiącym nieco zmienione pytanie Yerkesa i DoHnna) jest — mówiąc oględnie — nadu yciem. jakiego rodzaju zale ność zachodzi pomiędzy zmienną A i zmienną B. więc — jak to najczęściej początkującemu badaczowi się wydaje — wystarczy sięgnąć do podręcznika statystyki po .onf ju będą wiedzieli jaki wzór jest dla mnie dobry!) i po uzyskaniu informacji o wartości współczynnika korelacji przystąpić do jego merytorycznej interpretacji (tu: psychologicznej). gdy w rzeczywistości ona wystęHjeito silna (por. np. podręcznik Guilforda (1964). e nieobojętne jest. Miary siły związku między zmiennymi — wybrane zagadnienia 1. 13. „Czy zmienna «poziom sprawności funkcjonowania* koreluje ze zmienną «poziom aktywacji»?".Jakiś" wzór na współczynnik korelacji dwóch zmiennych (niejako automatycznie myśli się tu o współczynniku korelacji r-Pearsona) lub te przekazać dane do pracowni komputerowej l. analizę tego problemu przeprowadzoną w rozdz. 1 2 .Rozdział io.

Stachowski. Ka da z grup porównawczych poddana jest „działaniu" określonej wartości zmiennej X. mo na przeprowadzić. Brzeziński.2. Związek liniowy versus związek krzywoliniowy Podstawowym zatem pytaniem. rozdz. 1984). Odpowiedź przecząca przekreśla powy sze rozwiązanie i badacz musi odwołać się do wspomnianego współczynnika korelacji krzywoliniowej. w układzie grup kompletnie zrandomizowanych (por. Mówimy. Mogą to być np. stosunku korelacyjnego — rj2.). W przypadku testowania hipotezy postaci: Y-f{X) mamy do czynienia z co najmniej dwoma źródłami wariancji zmiennej Y. czyli wariancję błędu. Zakłada się przy tym. przypominam. Twierdząca odpowiedź na to pytanie upowa nia badacza do posłu enia się do oceny siły tego związku współczynnikiem korelacji r-Pearsona (mierzy on jakość dopasowania prostej wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów do danych empirycznych — por. w których trudno zdecydować czy najlepiej dopasowana do danych empirycznych będzie prosta. z wykorzystaniem analizy wariancji. tj. Dlatego te przyjęło się określać wariancję zmiennej Y tłumaczoną wpływami zmiennej X mianem wariancji międzygrupowej. i grupy są homogeniczne. na które powinien odpowiedzieć psycholog przystępujący do oceny siły związku między zmiennymi ilościowymi (ilorazowe lub interwałowe) jest pytanie następujące: „Czy hipotetyczny związek między dwoma zmiennymi jest związkiem liniowym?". W przypadkach niejasnych. ró ne instrukcje. 13. a osoby wewnątrz grup nie ró nią się. badanie „liniowości" związku dwóch zmiennych. czy te krzywa. e grupy ró nią się między sobą tylko co do wartości zmiennej X. Zatem wariancja zmiennej Y rozbija się na dwie wariancje cząstkowe: (a) wariancję „wyjaśnioną" wpływami X na Y. a pozostałą część wariancji Y mianem wariancji wewnątrzgrupowej (jest ona miarą niejednorodności grup porównawczych). Drugim są zmienne pominięte przez badacza (inaczej: nie kontrolowane w danym badaniu i stanowiące o błędzie tego badania). wywołujące zró nicowane natę enie lęku u osób badanych. (b) wariancję „resztową". W układzie jednoczynnikowej analizy wariancji dokonuje się podziału reprezentacyjnej dla danej populacji próby na p grup porównawczych (nie mniej ni trzy! — aby mo liwe było stwierdzenie krzywoliniowości związku Y i X). Mamy zatem: varY wariancja całkowita = = var(Y\X) wariancja międzygrupowa + + var(Y\błąd) wariancja wewnątrzgrupowa Wariancja „międzygrupowa" zmiennej Y mo e być wprowadzona w efekcie liniowej zale ności Y od X (inaczej: średnie wartości zmiennej Y w poszczególnych grupach porównawczych „układają się" na linii prostej) lub te jakiejś krzywoliniowej zale ności Y od X (nie precyzując o jaką krzywą w danym przypadku 250 . Jednym jest zmienna X — zdaniem badacza istotna dla Y.

Wyniki badania prezentuje tab. Mo na tedy rozbić wariancję międzygrupową na tę część. Pytanie brzmi: „Czy zachodzi związek między Y i X i jaka jest jego siła?". którą mo na Jumaczyć krzywoliniowością związku Y i X (odchylenie od regresji liniowej). 1984) analizę wariancji dla układu grup kompletnie zrandomizowanych (układ jednoczynnikowy — KRG-p(n> 1)1).1 Źródło: obliczenia własne Kolumny oznaczone: xi . czy zarejestrowane odchylenie od regresji liniowej jest na tyle du e. mo na obiektywnie stwierdzić. 3.*■ odpowiadają kolejnym grupom porównawczym 251 . Wartości zmiennej zale nej Y w grupach porównawczych wyró nionych ze względu na wartości zmiennej niezale nej X: x\.. p = 5.0 24.. Od■ohijąc się do metody analizy wariancji.. x2. Pacjenci po upływie określonego czasu od momentu podania leku (odcinek czasu był zawsze ten sam) rozwiązywali zadanie sprawnościowe oceniane na standardowej skali testowej (interwałowej) — zmienna Y.. 10.1. Tak wiec zachowano między grupami równe odstępy... jeśli chodzi o wartość (poziomy) j zmiennej X.. *3. x4. -. był poziom leku X (uwzględniono 5 poziomów: . Tabela 10.1.. Grupę 50 pacjentów z danym rozpoznaniem psychiatrycznym podzielono na p = 5 równolicznych (po n = 10 pacjentów) pup.ihodzi).n5 = 10.. Metoda oceny „liniowości" i „odchylenia od liniowości" związku dwóch zmiennych Przedstawię teraz metodę rozstrzygania wy ej zarysowanego problemu (wg Haysa. Pierwsza grupa otrzymała dawkę minimalną. Zacznijmy od następującego przykładu.. e nie usprawiedliwia iznania związku Y i X za liniowy.. 1973). e Czytelnik zna (w zakresie rozdziału pierwszego podręcznika Brzezińskiego i Stachówskiego. x5). Zakładam tutaj.X5 Xl 8 14 10 16 13 19 17 13 12 18 sumu średnia 140 24 26 29 23 30 32 25 20 14 22 245 7 15 1116 14 15 19 12 15 22 146 14. Wyniki surowe eksperymentu n. co ró niło te grupy między sobą.6 20 22 25 20 29 30 27 17 14 18 222 22.2 30 31 35 33 40 41 38 27 40 46 361 36. Tym.*. która jest wy tóniona związkiem liniowym Y i X (regresja liniowa) i tę część.... a ka da następna dawkę powiększoną w stosunku do poprzedniej o tę samą wielkość.5 14.

252 .. oraz SSwewnątrzgr pokazuje kolumna SS w tab.7 24. dfu dft 0.40 4322. Zanim przejdziemy do obliczenia wartości SSi in . która znacznie przewy sza wartość krytyczną F dla poziomu istotności a=0.Ol) — por. Aby odpowiedzieć na pytanie.1): (10.15 Rozbicie całkowitej sumy kwadratów (SScaja) na cząstkowe sumy kwadratów.01 3.68 1087.1. Informuje nas o tym wartość testu F.1) Wariancja SS df 4 45 49 MS F 33.2.76 2. 10. regr .08 808. 10.48 Fa. czy Y pozostaje w związku liniowym czy te krzywoliniowym z X. Tabela analizy wariancji KRG-p(n = 10)1 (do danych z tab.Wróćmy tedy do naszego przykładu i danych zawartych w tab.W efekcie przeprowadzenia analizy wariancji wedle układu KRG-p («> 1) I dowiedzieliśmy się.2. Przydadzą się one do obliczenia wartości SSn n . e zmienna X wywiera istotny wpływ na Y. 10. A zatem (10.05 0.1) im. to jest na SS^^g. 10.regr.57 między grupowa wewnątrzgmpowa całkowita Źródło: obliczenia własne 3234. musimy dokonać rozbicia sumy kwadratów międzygrupowej na cząstkowe sumy kwadratów związane ze „składnikiem liniowym" związku Y z X oraz ze „składnikiem krzywoliniowym" związku Y z X.05 (a tak e dla cr = O. tab. Tabela 10.2. oraz przeprowadzimy wpierw obliczenia pomocnicze (podobnie jak przy analizie wariancji wedle układu: KRG-/? (n>l)I).

24 4.1).05 między grupowa lin.26 3234. znacznie przewy szające wartości krytyczne dla poziomu a = 0. Oszacujmy zatem procent wariancji zmiennej zale nej.69 20.08 4 13 45 1755.1) Fa.Mo emy teraz przystąpić do obliczenia cząstkowych sum kwadratów.1) . trzeba by przeprowadzić bardziej dokładną analizę tzw. Świadczą o tym wysokie wartości testu F.1 = (5. 10.82 regr.3): (10. składników regresyjnych. jaki nasuwa przeprowadzona analiza wariancji jest taki.02 24. = (P.. 550. df2 Wariancja SS MS F 0. .dJ i.07 1087. nieliniową zale nością Kod X. lin.3) 253 . 150. wy szych stopni ni liniowy). regr. który mo na by tłumaczyć jakimś nieliniowej postaci związkiem Y \ X (jakim? — aby odpowiedzieć na to pytanie. regr.61 1479.06 2.np. lin.61 493. (5) podstawiamy do wzoru (10.40 4322. Stopnie swobody (df) wynoszą: 4f\in.22500. Oszacowanie wariancji Y będącej udziałem „składnika liniowego" związku Y i X przeprowadzamy wg wzoru (10. W miejsce (1) . odchyl. po części.15 72.01.68 1755. wwnątrzgrupowa cala 49 Źrido: obliczenia własne Ump: wartości krytyczne F podano w przybli eniu Wniosek. 0.1' ^/odchyl. Analiza wariancji KRG-p(n=10)I dla oceny liniowości związku Y i X (do danych i lab.01 7..3.2) wyliczone wartości pomocnicze: 3761. 1114.41 4. e wariancja zmiennej zale nej Y mo e być thimaczona po części liniową zale nością Y od X jak te . który mo na by tłumaczyć liniowym związkiem Y i X oraz procent wariancji zmiennej zale nej.1 = 3Tabela 10.

.4): ^odchyl.regr)) = 39% + 32% = 71%... zmiennych niezale nych. (10. k=\ = 29142... + (12) (1) + (18) (1) + (24) (2)+ .. + 3 + 4 + .5) Pozostałe: 100%-71% = 29% wariancji zmiennej Y tłumaczą wpływy na Y innych. + 2 + 3 + . £ft<-S+ -.regr..Oszacowanie wariancji Y będącej udziałem „składnika krzywoliniowego" związku Y i X jest następujące (10.5): var (HX) = var (yiX(linregr)) + var (HX(odchyI. to uzyskalibyśmy następujący wynik (wg wzoru na współczynnik korelacji liniowej obliczany z danych z tabeli analizy wariancji): Oczywiście. + 5 = 150 = w -(10) (1) + (10) (2) + (10) (3) + (10) (4) + (10) (5) = 150. + (30) (5) + (31) (5) + .. nie kontrolowanych przez badacza. + (40) (5) + (46) (5) = 3761. 254 ... + 46-1114 k=\ | Ydxk~ 1 + .. + 1 + 2+ . e jest on liniowy) z pomocą współczynnika korelacji liniowej r-Pearsona.6): Wyra enie z licznika: V yk xk obliczamy następująco: k=\ (8)(1) + (14) (1) + .in.... Gdybyśmy nie przeprowadzili wy ej zaprezentowanej procedury i od razu przystąpili do oszacowania siły związku między zmiennymi Y i X (przy zało eniu. mo na wyliczyć wartość r metodą „tradycyjną" wg wzoru (10.lin. + 4 + 5 + . + (14) (2) + (22) (2) + ... ~~ \P ~ var(yiA(odchyllinregr)) = Ogólnie związek Y z X tłumaczy następujący procent wariancji (10...

2(a) stanowi powtórzenie rys. a jego graficznym obrazem jest linia prosta. trzeciego (g) i czwartego (hl.637) niedoszacowania siły związku między obiema nniennymi.865 versus 0. cechuje bardzo wa na własność.1. Je eli z kolei współczynniki: b^ b\. . uzyskaliśmy dokładnie tę samą wartość.. dany związek mo na opisać — biorąc pod uwagę kształt krzywej — za pomocą równania typu: [ Je eli wszystkie współczynniki: b2. by. czyli zero punktów przegięcia.2 przestawia równania stopnia: pierwszego (e).1 i pokazuje najlepiej dopasowamfo danych empirycznych (reprezentowanych tu przez linię przerywaną łączącą 255 . Rysunek 10. wyra ony równaniem: Y . Z kolei współczynnik tf (stosunek korelacyjny) pokazuje nam siłę związku Krzywoliniowego) zmiennych Y i X: Porównanie obu wyliczonych wartości r i rj pokazuje wyraźnie.Jak widać. a współczynniki: k i /?| są ró ne od zera. wielomian stopnia pierwszego. to uzyskujemy równanie reprezentujące wielomian stopnia drugiego (parabolę). najwy szy wykładnik potęgi „iksa" określa nam stopień wielomianu. Jak to ju zostało wy ej powiedziane. Ogólnie rzecz biorąc.. 10. Liczba ich równa się liczbie oznaczającej stopień wielomianu minus jeden. Otó stopień wielomianu informuje nas o liczbie punktów przegięcia krzywej najlepiej pasującej do danych empirycznych. itd. bj są ró ne od zera.b(> + b\X. 10. e w przypadku zastosowania współczynnika korelacji liniowej popełnilibyśmy błąd (i to niemały — 0. b^ są równe zero. albo — inaczej — wielomian stopnia pierwszego. drugiego (f). I tak. hipotetyczne wyniki. Wielomiany. Na tym Hunym nurniku. przedfcrkmy jest wykres odnoszący się do danych z tab.. ma „jeden minus jeden". obok schematycznego ujęcia wielomianu danego stopnia. to uzyskujemy równanie prezentujące linię prostą. Kropki na tych rysunkach symbolizują pojedyncze. o których tu mowa.Rysunek 10. omówionych wy ej przy ■towaniu liniowości związku Y i X oraz odchylenia od „liniowości" związku Y ■.

. to na pewno mo na to zrobić na skali porządkowej.6 22. wyd. opracowali Marascuilo i McSweeney (1967. Metoda ta ujęta jest w pakiecie statystycznym SPSS PC+ oraz CSS STATISTICA. 10. 10. 1991 — 3. Wybór optymalnej miary siły związku między zmiennymi Badacz. który chce ocenić siłę związku między zmiennymi za pomocą jakiegoś współczynnika siły związku między zmiennymi. Kolejne rysunki: (b)-(d) ukazują najlepiej dopasowaną do danych empirycznych krzywą wielomianową stopnia drugiego. Wartości współczynników: b Q . omówienie z przykładami zawiera praca Brzezińskiego i Maruszewskiego. 4.1 Rys. Dość często zmienna zale na operacjonalizowana jest za pomocą testu psychologicznego.. b h . Winer.1 średnie wartości zmiennej zale nej dla poszczególnych wartości zmiennej niezale nej) linię prostą.. trzeciego i czwartego. stoi przed dość zło onym wybo256 .. Je eli wyników takiego testu nie mo na wyrazić na skali interwałowej.1. Michels.Po 14. bĄ obliczono dokonując analizy (opartej na analizie wariancji) trendu między zmiennymi. czyli wielomian stopnia pierwszego (linia ciągła). 1981).). Zachodzi tedy potrzeba opracowania metodyki rozpoznawania krzywej obrazującej związek między zmienną Y i X.5 14. Z opisem tej skomplikowanej metody analizy trendu Czytelnik mo e zapoznać się u Oktaby (1980). Brown.0 24. Kirka (1982) czy Winera (1971 — 2. Metodykę taką. odwołującą się do krzywych wielomianowych. wyd. Dopasowanie wielomianu stopnia pierwszego (linii prostej) do danych empirycznych z tab.2 36. gdy ta pierwsza mierzona jest na skali porządkowej.

Dopasowanie wielomianów kolejnych stopni do danych empirycznych z tab.2.1 .10. 10.

(a) H (d) Rys.3. krok 5: porównanie wybranych współczynników pod kątem ich ograniczeń i wybranie takiego. podaję na rys. Podane na tym rysunku bloki: (a)-(e) zawierają — rzecz jasna — najbardziej „reprezentatywne" współczynniki. (d) charakteru zale ności — liniowa versus krzywoliniowa. 10. (c) wielkości próby (TV). Większe podręczniki statystyki — np. — pomocny tu będzie algorytm z rys. (b) skali pomiarowej zmiennych — jedna z czterech podanych przez Stevensa.3 algorytm wyboru optymalnego współczynnika siły związku między zmiennymi.3 współczynnikach oraz o testach ich istotności. 10. badacz powinien wykonać następujące kroki: krok 1: zebranie informacji dotyczących: (a) liczby zmiennych — dwie lub więcej. 10. krok 4: dobór współczynników odpowiadających kryteriom ustalonym w kroku 1. Przystępując do zastosowania jakiegoś współczynnika siły związku między zmiennymi. 10. krok 3: dokonanie pomiaru zmiennych u poszczególnych osób badanych. krok 2: pobranie próby z populacji. 258 . Chcąc ułatwić Czytelnikowi podjęcie prawidłowej decyzji. krok 6: wykonanie obliczeń. Blalocka (1975) — zawierają informa-j cje o wymienionych na rys. krok 7: przetestowanie hipotezy zerowej o braku zale ności pomiędzy zmiennymi — H Q : p = 0 za pomocą odpowiedniego testu istotności. Algorytm wyboru współczynnika siły związku między zmiennymi w zale ności od liczby zmiennych i skali pomiarowej zmiennych rem.3. którego u ycie byłoby obcią one jak najmniejszym błędem.

więc riał ten miał ułatwić łów. socjo-(podręcznik ten zawiera omówienie współczynników siły palski A. Informacje ■ów (podręc o współczynnikach siły związku między zmiennymi znajdzie Czy-w zmiennymi dlt takich podręcznikach statystyki. Goodmana i Kruskala — skali porządkowej: rs. Podstaw. rK. k związku między niennymi dla skali nominalnej: ę. Q.5. Guilford U1. V. W ni określania kształtu za-tści między zmienną zale ną i zmienną pdelu analiz. Podsumowanie Doiewa dob< liewa dobór odpowiedniego miernika siły związku między Bbrej orientat zmiennymi wymaga ej orientacji w ró nego rodzaju współczynnikach większą liczl siły związku między dwiema rickszą liczbą zmiennych (co nie jest Kdzial ten m łatwe dla przeciętnego psychologa). Kolejny wa ny dla psychologów problem. które \ dokonanie takiego wyboru — zwłaszcza tych współczyn-Sw. oparta na elu analizy tfnik w takie I wariancji. współ-oynnik >/:). C. k — m. Góralski A. to problem ■owy. . korelacja cząstkowa). i ilorazowej: r.W niniejszym rozdziale 1 Informacj przedstawiona została jedna metoda. Bardzo igo miernika przydatny mo e się okazać dla Czytelnika algorytm wyboru optymalKolejny \ miernika siły związku między zmiennymi. pości międi 10. dla skali interwałowej oynnik //:). zaprezentowany na rys. T.3. które w Bardzo pi praktyce badawczej psychologów stosowane są najczęściej. in. R. niezale ną — liniowy versus krzywo. określania kształtu związku między zmiennymi. M. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice (m. Statystyka dla porządkowej: . jak: Blalock H.

tym bardziej „naukowy" będzie przygotowywany przez nich raport z badań empirycznych. 1995). Henkel. gdy obok dobrych (prawidłowych) zastosowań. czy te praktyk) powinien orientować się w zagadnieniach zastosowań testów istotności na tyle. Biorąc powy sze pod uwagę. natomiast trzecia. uwa ający za bezsensowne posługiwanie się metodami statystyki przy opracowywaniu wyników badań empirycznych. zanim przystąpi do stosowania jakiegokolwiek testu istotności. Uwa ają oni. Przedstawiciele tej grupy są często zwolennikami zastosowań statystyki za wszelką cenę. Wprowadzenie Dyskusja. czy zachowanie. 1970. Z jednej bowiem strony wypowiadają się przeciwnicy wszelkiej kwantyfikacji w psychologii. aby mógł swobodnie porozumieć się 260 . pojawia się du o. dla przykładu: Oleś. w których wszystkie zmienne zostały skwantyfikowane. jakie badacz musi rozpoznać (w odniesieniu do materiału empirycznego). która toczy się — od czasu do czasu — na temat zastosowań testów istotności ró nic (np. Schmidt. SPSS PC+ czy SYSTAT). Ka dy psycholog (badacz. przyjazne oprogramowanie komputerowe du ej grupy testów (np. aby mo na było wyrazie jego osobowość. za pomocą jakichś tam „regułek statystycznych". mniej lub bardziej udolnie. najliczniejsza grupa badaczy. 1995c) w badaniach empirycznych w psychologii wciąga w krąg sporów najczęściej osoby reprezentujące dwa skrajne stanowiska. 1990. 1994. a wyniki badań poddane — niekiedy dość kunsztownej — analizie statystycznej (por. te testy. Morrison. i człowiek jest zbyt „skomplikowany". po prostu stosuje. praktyce słu y łatwo dostępne. Brzeziński. Z kolei druga grupa uznaje tylko takie badania. Co więcej. uwa ają oni. dość niefrasobliwej. I tu dopiero rodzi się problem. Takiej.Rozdziału. Cohen. złych. 1995. w mniejszym lub w większym stopniu. Testy istotności ró nic wybrane zagadnienia 1. „Naukowe" spory toczą reprezentanci wy ej scharakteryzowanych obozów. wydaje się celowe przedstawienie wstępnych warunków. e im bardziej wyrafinowanymi i skomplikowanymi testami statystycznymi (w rodzaju testów MANOVA — na przykład) posłu ą się.

. 9. Nie będzie to więc opis niewłaściwego (z metodologicznego i statystycznego punktu widzenia) postępowania psyI chologów. i te przybli one — podawały je starsze wydania podręczników statystycznych. np. Będzie to natomiast próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak postępować. przypomnę to. ale będą miały po części charakter normatywny.z programistą czy te ekspertem od statystyki lub metodologii (bierna znajomość metodologii! — por. e je eli chce on uogólnić Wące z wnioski wyni-ijące z tego konkretnego badania na cały zbiór osób. aby wspólnie z nim mógł zaprogramować odpowiedni (do problemów i hipotez badawczych oraz specyfiki zebranego materiału empirycznego) tok postępowania w zakresie zastosowania metod statystycznych. L 153157). Wprowadzenie). wskazać wzorcowe rozwiązania oraz omówić konsekwencje ich rozwiązań niewłaściwych. Rzecz jasna. 1964. Warunki poprawnego stosowania testów istotności ró nic w badaniach empirycznych 2. 9. a nie eby zastępował komputer i znał ró ne sposoby na obliczenie wartości. — i jedynie dobór losowy próby pywnośt z populacji gwarantuje jej reprezen-mość. 2. Dalsze moje wywody nie będą zatem miały charakteru czysto opisowego. to musi jtprezenti zagwarantować :zentatywność próby dla populacji — pisałem o tym K. Postaram się teraz krótko scharakteryzować poszczególne punkty krytyczne. 2. . e badanie empi-lyczne przeprowadzone na próbie utworzonej ska irafn w sposób arbitralny cechuje ni-m trafność zewnętrzna. współczynnika korelacji (i te skrócone. Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona z wykresu rozrzutu. istotności ró nic między średnimi). Chodzi bowiem o to. aby postępować dobrze? 2. np. Przy planowaniu badań empirycznych i przygotowywaniu zebranego materiału I empirycznego do przeprowadzenia jego analizy statystycznej z wykorzystaniem do tego celu testów istotności (np. Jest rzeczą dowiedzioną — e jłrozdz. w okresie. Jo/e Je eli nie losujemy. gdy dostęp do komputerów miały tylko elity naukowe — por. nale y zwrócić i uwagę na kilka punktów — nazwijmy je krytycznymi — gdy ułatwi to badaczowi | dokonanie wyboru optymalnego rozwiązania. Nierespektowanie pierwszej i ę (czyli zasady randomiza-ę (czyli zasady losowego doboru próby z populacji) nczne p sprawia. Po prostu wnioski są prawomocne tylko dla uczniów 261 . 3. Respektowanie zasady randomizacji Ma ogól j Na ogół jest tak. e badacz prowadzi badania naukowe na niewielkiej grupie ■danych osób łych (próbie) stanowiących podzbiór znacznie liczniejszego zbioru lanej kat osób tej ej kategorii (populacji). i w rozdz. i \ problemie i w rozdz. to w konsekwencji nie mo emy uogólniać ustaleń i dokonanych ustaleń z próby na populację. Guilford. co ju napisałem rozdz.1.

oddziaływania na opinię publiczną itp. występowanie ró nic między tymi grupami (dokładniej: między np. s. 1993. W przypadku respektowania przez badacza drugiej zasady randomizacji. Lehmann (1968).. 2.. Grupy (dane) niezale ne versus grupy (dane) zale ne W badaniach empirycznych w psychologii (ale te w pedagogice. socjologii. pacjentów z danego szpitala czy z danego oddziału. ewaluacja programów profilaktycznych — Hawkins. albo inaczej pretest) w grupie pacjentów przed przeprowadzeniem psychoterapii. tzn. danej płci itp. rozdz. psychiatrii) interesują nas dwa rodzaje porównań. studentów danego kierunku studiów (np.E. jakiej metodzie oddziaływania dana osoba ma być poddana.). 1974).danej szkoły.. 12. średnimi wartościami zmiennej zale nej) mo na będzie tłumaczyć w kategoriach zmiennej niezale nej-głównej (np. jak: Fisher (1935). badania edukacyjne — Jankowski. badamy „wyjściowy" poziom lęku (tzw. osób z danego przedziału wieku. pkt. Mówiąc inaczej. Nakaz respektowania zasady randomizacji podnoszony jest w opracowaniach takich autorów. Basu (1980). następnie przeprowadzamy psychoterapię i powtórnie dokonujemy pomiaru poziomu lęku (tzw. 1980). badania efektywności technik psychoterapeutycznych — Seligman M. pkt.2. metody nauczania czy metody psychoterapeutycznej). Przy ocenie skuteczności metod nauczania. rozdz. Ową drugą zasadę randomizacji zakładają wszystkie testy istotności ró nic. aby decyzja o tym. powinniśmy badania przeprowadzać na co najmniej dwóch równowa nych grupach osób badanych — w celu znalezienia metody najbardziej skutecznej czy dla sprawdzenia skuteczności „nowej" metody w stosunku do „tradycyjnej". pomiar koń262 . przy czym badacz będzie mógł abstrahować od wpływu czynników związanych z osobami badanymi (wpływ arbitralnego doboru i rozdzielanie osób z próby na p grup porównawczych — por. s.P. Oktaba (1966. W najprostszym przypadku mamy dwie grupy: kontrolną i eksperymentalną. podejmowana była przez badacza w sposób losowy (np. Pierwszy rodzaj porównań wymaga dwóch (i większej liczby) grup. ale badaną wielokrotnie (co najmniej dwukrotnie) w czasie. Drugi rodzaj porównań uwzględnia tę samą grupę osób. Na przykład.). pomiar początkowy. 4. podzielenia losowo próby na p grup porównawczych. Folks (1984) czy Johnstone (1989). 41. 965. badanie bez respektowania drugiej zasady randomizacji nara one jest na zakłócający trafność zewnętrzną wpływ czynnika selekcji (por. czego nie mógłby zrobić w przypadku niestosowania się do zasady randomizacji. 4. Rzecz w tym.. traktuje o tym druga zasada randomizacji. metod psychokorekcyjnych. psychologii). 12. Nederhood. 1995. ró niących się poziomami zmiennej niezale nej charakteryzującymi je w tym samym czasie.

to musim) mieć gwarancję. Istnieją specjalne testy statystyczne pozwalające na ocenę. W związku z powy szym wszystkie testy istotności ró nic mo na podzie■ćna dwie klasy: (a) pierwszą. independent data). najczęściej stosowany przez psychologów (i nie tylko) test I t-Siudenta.cowy. testu z). i rzeczywiście Bmy do czynienia z rozkładami normalnymi poziomu lęku w obu porównywa-^■h populacjach. zgodności danego ■kładu empirycznego z rozkładem modelowym. Testy z pierwszej klasy to testy parametryczne. „obojętną" na wartości parametrów rozkładów zmiennej zale nej. Domański. a pozostałe to testy nieparame-Btyczne. Respektowanie zało enia o rozkładzie zmiennej zale nej w populacji I Wiadomo ju . W świetle powy szych uwag mo emy cały zbiór testów istotności ró nic podzielić na dwa podzbiory: (a) jeden obejmujący testy przeznaczone do testowania istotności ró nic mię[dzy grupami niezale nymi (testy dla danych niezale nych). które traktują o istotności ró nic wartości I parametrów rozkładów zmiennej zale nej w porównywanych populacjach (średI nich. ■ Je eli więc chcemy testować istotność ró nic między wartościami parametrów ■układów zmiennej zale nej dwóch populacji. Do częściej stosowanych nale ą: ^■t chi-kwadrat. albo inaczej posttest). W tego typu badaniach ka da osoba badana nie jest „źródłem" tylko jednego wyniku. test Kołmogorowa czy test Cramera-Smirnowa (por. ró nicę między średnimi wartoHuini poziomu lęku po psychoterapii — grupowej i indywidualnej — za pomocą Hto parametrycznego {np. i pierwszym warunkiem sensownego posługiwania się testami istot-I rości ró nic jest respektowanie pierwszej i drugiej (zwłaszcza) zasady randomiza-I cji. independent groups) lub danych niezale nych (ang. Ib) drugą. dependent data). które obowiązuje I dla części testów istotności ró nic — zało enia o charakterze rozkładu zmiennej I zale nej. dependent groups) lub danych zale nych (ang. 19791 Przed u yciem testu parametrycznego do testowania hipotez (postaci: H o : mk = jii H o : <Ą = o\ ) o ró nicy wartości parametrów rozkładów zmiennej zale 263 . obejmującą te testy. ale „źródłem" tylu wyników. 113. wariancji). Drugim warunkiem jest respektowanie kolejnego zało enia. Ten drugi pomiar mo e być pomiarem końcowym. W przypadku pierwszego rodzaju porównań mówimy o grupach niezale nych (ang. ale mo e te być jednym z serii pomiarów poziomu lęku. (b) drugi obejmujący testy dla grup zale nych (testy dla danych zale nych). ile pomiarów zmiennej zale nej badacz na niej przeprowadził. np. np. Z kolei w przypadku drugiego rodzaju porównań mówimy o grupach zale nych (ang.

2. Niedopełnienie tego warunku prowadzi do obcią enia błędem rezultatów testu t i testu F. i który cechuje stosunkowo najwy sza skuteczność w relacji do wzorcowego testu parametrycznego. test Bartletta (ich omówienie w: Brzeziński. Generalnie rzecz biorąc. co zostało dotychczas napisane. Stachowski. to niekiedy. . mają mniejszą zdolność odrzucenia de facto fałszywych hipotez zerowych. Na przykład skuteczność testu £/-Manna-Whitneya wynosi około 98% skuteczności testu t. powinno się stosować testy parametryczne (jako najskuteczniejsze). test Cochrana. Je eli będzie jednak mo liwe odwołanie się do testu parametrycznego (w rodzaju testu F — analizy wariancji). Z drugiej strony są testy nieparametryczne. Mo na tedy sformułować następujący wniosek.nej w porównywanych populacjach niezbędne jest zbadanie. mo e sugerować. stosując bardzo proste testy nieparametryczne. czy mamy do czynienia z rozkładami normalnymi interesujących nas cech w porównywanych populacjach. to wybieramy z puli testów nieparametrycznych ten test. czy wariancje są homogeniczne. to psycholog (zwłaszcza psycholog kliniczny czy psycholog wychowawczy) będzie miał raczej rzadkie okazje do stosowania testów parametrycznych (w rodzaju testu t). który mo na w danych warunkach zastosować. je eli jednak jest to niemo liwe (rozkłady nie są normalne. Je eli skuteczność wzorcowego testu parametrycznego oznaczymy jako 100%. albo znacząco od normalności odbiegają). to nale y to zrobić! Do najbardziej popularnych testów parametrycznych nale ą: test t i test F. jakie pociąga za sobą stosowanie testów zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym — zrezygnować z testów parametrycznych i od razu przejść do stosowania (wyłącznego) testów nieparametrycznych. Je eli chodzi o praktykę badawczą psychologii. e najlepiej — ze względu na niepewność związaną ze spełnieniem zało enia o normalności rozkładów i trudności natury technicznej. których skuteczność zbli ona jest do skuteczności testów parametrycznych. czyli tendencji do nieodrzucania Ho (jej zachowania).4. W obu przypadkach wymagana jest homogeniczność wariancji rozkładów zmiennej zale nej w porównywanych populacjach. Są to: test Hartleya. Gdziekolwiek to mo liwe. osiągamy jedynie 30-procentową skuteczność. testy nieparametryczne są w porównaniu z testami parametrycznymi mniej skuteczne. Do tego celu słu ą specjalne testy. Często mówi się o ich konserwatyzmie. Podobnie jak w przypadku zało enia normalności rozkładów zmiennej zale nej. Problem homogeniczności (jednorodności) porównywanych grup To. gdy de facto jest ona fałszywa. Otó reakcja na taką sugestię musi być negatywna. tak i tutaj przed przystąpieniem do stosowania testu t i F musimy się upewnić. tj.

standardowe skale testów psychologicznych) i ilorazowe (przykład: skala temperatury Kehina. Skala pomiarowa zmiennej zale nej Jak wiemy (por. Jednak e pra-ykę badawczą cechuje pewna inercyjność i problemy. I mówić o: mo na owić o: (a)F (a) porównaniach dwóch grup. długości.. s. Stevens opracował koncepcję pomiaru zmiennych w naukach społecznych oraz podał klasyfikację skal pomiarowych. 4. pomiar czasu. rozdz. np. 119-133). 3. 3. wraz z regułą wyboru optymalnej. 1989). transformacji. w których de facto chodzi 265 . Brzeziński. porządkowe (przykład: rangi). to zamiast standardowego testu t musimy posłu yć się jednym z dwóch alternatywnych testów opracowanych w tym celu: testem Cochrana i Cox lub testem Welcha Ipor. Bartlett (1947) podał kilka podstawowych transformacji oraz określił sytuacje.5. 16. interwałowe (przykład: skala temperatury Celsjusza.4.2. W przypadku. testy parametryczne zakładają co najmniej poziom interwałowy pomiaru.). pkt. Pizy wyborze testu statystycznego właściwego dla danego zbioru wyników i hipotezy zerowej niezmiernie wa na jest więc znajomość skali pomiarowej [zale nej. z punktu widzenia struktury danych empirycznych.1: Testy homogeniczności wariancji — testy Hartłeya. np. Kilka podstawowych transformacji. The use of transformation. Cochrana i Bartletta. Druga klasa zakłada tylko poziom nominalny. pkt. kategorii testów. 7. Lic. 3. 182-186).1984.. Wyró nił on cztery rodzaje skal: nominalne (przykład: ró nego rodzaju klasyfikacje). rozdz. Stachowski (1984. gdy zastosowane testy wykazały heterogeniczność wariancji. zmiennej e nej. dopuszczalnej przez dany poziom pomiaru. Roz\ Rozwój metodologii badań empirycznych i statystyki prowadzi od I porównań koncepcji równań dwugrupowych do koncepcji porównań ktykę hac wielogrupowych. 3. test chi-kwadrat (z2). a testy nieparametryczne dzielą się na dwie kla-v Jedna zakłada poziom porządkowy pomiaru zmiennej zale nej.: Transformacja wyników surowych. Liczba porównywanych grup Biorąc pc Biorąc pod uwagę liczbę porównywanych grup (niezale nych i zale nych). na jakiej skali wyra ony jest pomiar zmiennej zale -i Kj. (b) F (b) porównaniach trzech i większej liczby grup. I tak.2. Mo emy jeszcze posłu yć się metodą transformacji wyników surowych nowej skali eliminującej ową heterogeniczność wariancji. W znanym artykule. test Wilcoxona. musimy wybrać test statystyczny z danej. masy). 1975a. >. rozdz. Takane. W zale ności od tego.. Ferguson. s. pkt. 2. zaprezentowano te w: Brzeziński. w których celowe jest posłu enie się nimi.

które mają kilka wariantów dla ró nych przedziałów wielkości grup. Dodatkowo stosuje jakiś test wielokrotnych porównań (np. Często rodzi się pytanie. ale tak e nieekonomiczne — pip. (d) skala pomiarowa zmiennej zale nej.7 przedstawione zostały kryteria wyboru testu istotności ró nic adekwatnego do hipotezy badawczej i struktury danych empirycznych. Musimy o tym pamiętać przy wyborze właściwego testu. Zamiast całościowego porównania /7-grupowego. czy są ograniczenia „od dołu" wielkości grup porównawczych z uwagi na dany test istotności ró nic. które są przeznaczone dla du ych grup (np. Warto o tym pamiętać! 266 . czy te właściwego wariantu testu. Tak. Na przykład test f/-Manna-Whitneya — je eli n2 > «j. test Friedmana — skala porządkowa. Przy podejściu „całościowym" badacz stosuje jeden test statystyczny przeznaczony do przeprowadzania tego rodzaju porównań (np. Jak zatem widzimy. (c) homogeniczność wariancji rozkładów zmiennej zale nej. 1981) w celu wyeliminowania porównań nieistotnych. Kryteria te — powtórzmy — to: (a) randomizacja I i II. (3) n 2 > 20. test z). W ka dym razie w „metryczce" danego testu podana jest minimalna wielkość grup porównawczych.7. badacze sprowadzają „na siłę" do problemów porównań dwugrupowych. (2) 9 ^ « 2 ^ 20. test i) i są takie. Są te takie testy. (g) wielkość grup porównawczych: du e W versus małe N. badacze przeprowadzają — co jest nie tylko niepoprawne ze statystycznego punktu widzenia. * * * W punktach 2. Du e N versus małe N Badania empiryczne prowadzone są na próbach o ró nej liczebności. Brzeziński. to mamy trzy warianty: (1) 3 =£ n2 =S 8. przy czym ka dy test ma własne. które są bardzo skuteczne dla małych grup (np. dane zale ne). oparty na statystyce wspomnianego testu Friedmana — por.l)-2 porównań dwugrupowych. 2. Są testy. przy której mo na go poprawnie stosować. którym badacz chce się posłu yć. „indywidualne" ograniczenia.o przeprowadzenie porównań wielu grup. ju względy natury ekonomicznej przemawiają za testami przeznaczonymi dla wielu grup. (f) liczba porównywanych grup: 2 versus p (/? > 2). (e) charakter grup porównawczych: niezale ne versus zale ne. Matuszewski. (b) kształt rozkładu zmiennej.1-2. Nierespektowanie któregoś z siedmiu wy ej wymienionych kryteriów mo e wpędzić badacza w kłopoty metodologiczne.

1 zgrupowane są w blokach: (a)-(h). zastosowanie znajduje test z. w której mo na będzie znaleźć pełne informacje o danym teście. W przypadku gdy badacz ma do czynienia z du ymi próbami. pkt. na szczegółową charakterystykę poszczególnych testów — tym bardziej. jak rozdział w podręczniku / zakresu metodologii badań psychologicznych. k zachodzi: <Ą = cĄ (warunek homogeniczności wariancji — por.3. rozpocznę omówienie testów od testu i-Studenta. Hipoteza zerowa przyjmuje postać: Ho: fj. Odrzucamy H^ na danym poziomie istotności a. z ^ -za (test lewostronny). t 5= rat/j (test prawostronny). Jednocześnie przy ka dym teście podam literaturę. 2.).Z uwagi na fakt. 11.Wartości a\\a\ są badaczowi nie znane.4. 267 . [i fh wylosowanych z populacji o rozkładach normalnych zmiennej zale nej: ■^1. w sposób przystępny.2. w których testy te. Ograniczę się tedy do podania krótkiej charakterystyki testów. są zaprezentowane. które na rys. bardzo chęt-j nie stosowanego przez psychologów. (a)-{b) Test t oraz test z. jako najbardziej reprezentatywnego testu parametrycznego.2): z = ^rx ■ (1L2) — przy zało eniu słuszności Ho — ma rozkład normalny z // = 0 i o2 = I. W ich miejsce badacz wprowadza wartości: Ą i s\ uzyskane dla dwóch małych prób. N 2 (/ł2i°2). je eli: \z\ > Zan (test dwustronny). Wybór optymalnego testu statystycznego — grupy (dane) niezale ne 3. je eli: \t\ s= /^ ^ (test dwustronny).x -fi2= 0. e psycholog prowadzi badania empiryczne na stosunkowo małych próbach. e dostępne są w języku polskim opracowania. Statystyka t obliczona według wzoru (11. Najbardziej rozpowszechnione testy statystyczne w praktyce badawczej psychologów Nie miejsce w tak krótkim i syntetycznym opracowaniu. dostępną w języku polskim.(7^). Test t znajduje zastosowanie w przypadku sprawdzania hipotezy o braku ró nic między średnimi: y\ i y2 obliczonymi dla dwóch małych prób o liczebności n. z 5= Za (test prawostronny). Odrzucany H„ na danym poziomie istotności a.1): ma — przy zało eniu słuszności Ho — rozkład f-Studenta o stopniach swobody: #= flj + n2 . f ^ -ia^ (test lewostronny).1. ale zakłada się. Statystyka z dana wzorem (11.

Blalock (1975). Algorytm wyboru testu istotności ró nic — dane niezale ne Literatura: Greń (1975. Góralski (1980). 1984).(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Rys. Testy te zastępują standardowy test t w sytuacji. Oktaba (1966.1. 1980). gdy pogwałcone jest zało enie homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej zale nej porównywanych populacji. 268 . 11. (c) Test Cochrana i Cox oraz test Welcha.

. <n 2 ).Następnie obliczamy ■aitości W i I/" według wzorów (11. i n2 przypadku. Hipoteza zerowa głosi.4): 1 !/'=». Znajduje on zastosowanie w przypadku testo-ia ró nic między rozkładami zmiennej zale nej w grupach o liczebności n. „2 + *<!*±i>-*2. Po przeprowadzeniu zabiegu rangowania sumujemy rangi przypisane wynikom w grupie o liczebności «i i w grupie 0 liczebności n2.3-11.4) Mniejsza z dwóch wartości: U' i U" stanowi statystykę U. Otrzymane sumy rang oznaczamy: R\ i R2. i dwie próby: «. gdy grupy nie są równoliczne przyjmuje się. 1980). £. Góralski (1980). Test U występuje w trzech wersjach: [ W wersji (xxx) wykorzystuje się fakt. Oktaba (1966. ze średnią — f. (d-1) Test U-Manna-Whitneya.3) (11. Bj + ^lli-J?.»=„.Literatura: Brzeziński (1975a) — test Cochrana i Cox. i n2 pochodzą z tej samej populacji. (d) W tej grupie testów istotności chciałbym zapoznać Czytelnika z trzema testami.iv i wariancją — (Ąj : (W- I2 I Następnie oblicza się wartość statystyki z wg wzoru (11.7): U-Mu 269 . n 2 + «i ików wymaga porangowania od wyniku najni szego do wyniku najwy szego czyli od rangi „1" do rangi „najwy szej". i rozkład U z próby jest w przybli eniu normalny. e n. (11.

między rzeczywistą i przewidywaną przez Ho liczbą serii. Test ten słu y do sprawdzania hipotezy.4 niniejszego podręcznika jako test losowości próby. pkt. (d-3) Test Walda-Wolfowitza (test „serii"). Test ten omówiony jest szczegółowo w rozdz. je eli: z «* -z„n. Test Kołmogorowa-Smirnowa występuje w następujących wersjach: Literatura: Brzeziński (1975a). 4. Następnie odczytujemy liczbę serii w tym ciągu. e dwie próby pochodzą z de facto ró nych populacji. Domański (1979). (e-1) Test niezale ności chi-kwadrat (X 2 ). wyra onym w jednostkach odchylenia standardowego (11. n2 = 9). Test oparty jest na rozkładzie liczby serii.Literatura: Blalock (1975).Wyniki otrzymane z przebadania nx + n2 osób podlegają grupowaniu w stosunkowo wąskie przedziały — im więcej przedziałów zbuduje badacz. 1984).. pobranych niezale 270 . Je eli: k =s ka (test lewostronny). Na przykład w ciągu: mamy k = 9 serii (nx = 10. Uwaga: hipotezę zerową odrzucamy tylko wówczas gdy liczba serii jest zbyt mała! Dla « 2 >20 (n 2 >«i) rozkład statystyki k z próby jest w przybli eniu normalny o średniej — fi k i wariancji — (Ą : (11-8) (11-9) Następnie obliczamy wartość z informującą nas o rozstępie. (e) W tej grupie zaprezentuję dwa bardzo popularne testy. tym lepiej. to odrzucamy H o i uznajemy. Wyniki nx + n2 osób porządkujemy od wyniku najmniejszego do największego.10): Z = ~^(11.10) Odrzucamy //0. Oznaczamy symbolem a wyniki z próby n t. e dwie próby o liczebności: nx i n2 pochodzą z tej samej populacji.Testem tym mo emy posłu yć się w przypadku porównywania dwóch prób o liczebności nx in2. Dla «] i n2 zawartych w przedziale 2-20 znajdujemy w specjalnie skonstruowanych tablicach (w Dodatkach do niniejszego podręcznika) dla ró nych poziomów istotności krytyczną liczbę serii ka. Greń (1975. 9. a symbolem b wyniki z próby n 2 . Domański (1979).

Guilford (1964). Stachowski (1984).-. Góralski (1980).11): (11. Tabela taka ma zatem wymiary: liczba wierszy (w) x liczba kolumn (p). Stachowski. (e-2) Test dokładnego prawdopodobieństwa Fishera.-) odpowiada liczebność teoretyczna (£. je eli: x2 ^ X^.) poszczególnych I pól. Stosujemy go do tabel topu: 2x2. (f) Test F analizy wariancji. 1984). aby liczebności teoretyczne poszczególnych pól nie były mniejsze od 5. Przy takich tabelach wymaga się.-. gdy jakaś liczebność teoretyczna E-tj jest mniejsza od 5. Oprócz niej sporządzamy macierz liczebności teoretycznych (oczekiwanych). Literatura: Brzeziński. Test ten znajduje zastosowanie w warunkach | badawczych podobnych do tych. i (g) Test H-Kruslcala-Wallisa. tu: (w-1) 2. W przypadku.nie z właściwych im populacji. Literatura: Blalock (1975). s. Otrzymuje się ją przez pomno enie liczebności brzegowej /-tego wiersza OL przez liczebność brzegową y-tej kolumny (OJ) i podzielenie otrzymanego rezultatu przez ogólną liczebność: «] + n2: Porównanie elementów obu macierzy mo na przeprowadzić za pomocą statyayki chi-kwadrat (j2) danej wzorem (11. gdy zmienna zale na jest dychotomiczna. Brzeziński. Ka dej liczebności zaobserwowanej w poszczególj nych polach macierzy liczebności empirycznych le ących na przecięciu /-tego wiersza i )-tej kolumny (O. Blalock (1975). Michalićka (1978). 1984). Jaworowska. Po sklasyfikowaniu w wy ej opisanej tabeli wszystkich nl + n2 osób badanych otrzymamy macierz liczebności empirycznych. Ze względu na bogactwo zastosowań tego testu I w badaniach empirycznych w psychologii oraz dostępność podręcznika analizy wariancji adresowanego do psychologów odsyłam czytelnika do tej pracy (Zastoso-mmie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. W przypadku tabel o liczbie pól więk-: szej ni cztery dopuszcza się — zgodnie z tym co pisze Siegel (1956.df ■> gdzie: df (liczba stopni swobody = (w-1) B-l). mamy do czynienia i tabelą typu 2x2. Domański (1979).i więcej kategorialnej. gdy zmienna zale na-normalna ma postać klasyfikacji dwu. Greń (1975. Sporządza się tabelę o liczbie kolumn odpowiaI dającej liczbie porównywanych prób (tu: dwie kolumny) i liczbie wierszy odpowiadającej liczbie kategorii zmiennej zale nej (tu: dwie i więcej).11) Odrzucamy //0. Literatura: Brzeziński (1975a). w jakich znajduje zastosowanie test U Manna271 . 110) — nie więcej ni 20% pól o liczebnościach teoretycznych od 1 do 4. Ka da osoba badana z uwagi na przynale ność do danej kategorii zmiennej zale nej i jednej z dwóch grup i porównawczych mo e znaleźć się tylko w jednej kratce (polu) tabeli.

1 pokazuje.. . (g). 2. Dla większych n. Hollander i Wolfe (1973). Pokazuje to równie wyrysowany na rys.=s 5 i fc = 3 odczytujemy ze specjalnych tablic. (h) Test niezale ności chi-kwadrat f/2 ). (e). w których badacz będzie dokonywał pomiaru zmiennej zale nej w grupach porównawczych ró niących się poziomami zmiennej niezale nej. a 272 . Algorytm wyboru optymalnego testu Przeprowadzanie badań empirycznych. je eli H 3* HajJit„ . Siegel (1956). Niezale nie od tego.2. Prowadzi ona do testów parametrycznych. prowadzi do wyró nienia dwóch rodzajów takich porównań..12): gdzie: Rt — suma rang w i-tej grupie porównawczej (/-tej kolumnie). Michalićka (1978). i są tu trzy mo liwości wyboru. Maruszewski (1981). je eli: H *» Xa. Odpowiedź na pytanie: „Ile jest grup porównawczych?" jest tedy pierwszą.i=nj.). (h) — przykładowo reprezentowanej przez najbardziej znane i najczęściej stosowane w praktyce badawczej psychologów klinicznych testy istotności. e przeznaczony on jest do testowania hipotezy zerowej mówiącej o pochodzeniu p (p > 2) prób z tej samej populacji.1 algorytm wyboru testu istotności ró nic.. O 2 =n 2 . Brzeziński. ukierunkowującą poszukiwania testu istotności ró nic. Wartości krytyczne H dla: n(. Po porangowaniu wyników — wg tych samych zasad co w teście Manna-Whitneya — obliczamy wartość statystyki H wg wzoru (11.. którym odpowiadają dwie grupy testów statystycznych: (a) obejmująca testy dla 2 grup porównawczych. ale z p (p > 2) kolumn o liczebnościach brzegowych: 0. Trzecia odpowiedź: „skala ilorazowa i interwałowa" daje początek bardziej skomplikowanej drodze wyboru testu.df ■ W przypadku występowania rang wiązanych stosujemy test H z odpowiednią poprawką. + np. jaka będzie odpowiedź na pierwsze pytanie. z tą ró nicą. . właściwego dla danej hipotezy roboczej. Analogicznie jak w (e-1). e tabela wyników składa się nie z dwóch kolumn. Literatura: jak w (e-1). Rysunek 11. psycholog musi rozstrzygnąć kwestię dotyczącą skali pomiarowej zmiennej zale nej (por. 11. Jaworowska. 3.-Whitneya — z tą tylko ró nicą.5. statystyka H ma w przybli eniu rozkład z2 ze stopniami swobody df = p~ 1. Dwie z nich: skala porządkowa i skala nominalna prowadzą badacza wprost do danej klasy testów istotności: (d). W = nt + . pkt. Literatura: Blalock (1975). które podają: Jaworowska i Michalićka (1978).O p = n p . Odrzucamy Ho. (b) obejmująca testy dla p (p> 2) grup porównawczych. Odrzucamy //0.

3. wymagają spełnienia przez materiał empiryczny dodatkowych zało eń.1 — od bardziej popularnego i częściej wykorzystywanego przez psychologów testu t. (a)-(b) Test z oraz test t-Studenta. pkt. jest zało enie homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej zale nej w porównywanych populacjach (por. które musi być spełnione. tzn.te. Statystyka t przyjmuje postać daną wzorem (11. okazuje się po zastosowaniu pomocniczego testu jednorodności wariancji (por. Następnie orientujemy się w liczebności grup.1. 3. 11. Grenia (1975. Są one uwidocznione na rys. jak wiemy z lektury pkt. to wybór pada na test z (przez niektórych autorów. pkt. Je eli są one du e (tu za dolną granicę liczebności uznaje się: n = 30).13) gdzie: d — średnia ró nic obliczona dla n par wyników.1 — posłu yć się musimy testem Cochrana i Cox lub testem Welcha. 2. d ma — przy zało eniu słuszności H o — rozkład r-Studenta o stopniach swobody df=n. Je eli jest on normalny. 4. Nieznaną wartość wariancji tego rozkładu badacz zastępuje wartością sjj obliczoną dla małej próby. Jedno z zało eń dotyczy rozkładu w populacji analizowanej zmiennej zale nej. to mo emy zastosować test z grup: (a)-(c). 11. psychoterapii). 2. e rozkład wartości d w populacji jest normalny. czy wariancje są homogeniczne. aby posługiwanie się testem / było poprawne. w blokach: (a)-(g)..1 w postaci pytań. Najbardziej rozpowszechnione testy statystyczne w praktyce badawczej psychologów Podobnie jak w pkt.4. to musimy zastosować test z grupy (d). Je eli tak nie jest. Z jego pomocą sprawdzamy hipotezę postaci: Ho: fid = 0.4. e z danej populacji podlega losowaniu mała próba o liczebności n. Podobnie postępujemy w przypadku większej od 2 liczby grup porównawczych. Je eli wariancje nie są jednorodne. Rozpoczynam — tak jak w pkt.1. średnia fid w populacji ró nic równa jest zero. to — jak pokazuje blok (c) na rys. 1984) określany mianem testu u). Dla ka dej k-tej osoby badanej oblicza się ró nicę: dk = yxk-y2k. Wybór optymalnego testu statystycznego — grupy (dane) zale ne 4.13): t = dj / n(n-l) > 2 (11.4). Zakłada się tu. a tym samym czy mamy prawo posłu yć się testem t do sprawdzenia istotności ró nic między średnimi w dwóch grupach porównawczych.3.). i 2. 2. Ka da osoba badana jest dwukrotnie — przed i po postępowaniu eksperymentalnym (np.2. To. np. W przypadku małych grup odwołujemy się do testu f-Studenta. 11. Odrzucamy 273 .Zakłada się. Wa nym zało eniem. scharakteryzuję obecnie podstawowe testy statystyczne wyszczególnione na rys.

dla których dk = 0. t 3" t ndf (test lewostronny). Następnie obliczamy dla &-tej osoby wartość ró nicy: dk . 274 .(a) (Ł>) (c) (d) (e) (f) (9) Rys.P° wyeliminowaniu z dalszych analiz par wyników. Literatura: Oktaba (1966. gdy n jest du e. / ^ -t^ą W przypadku. je eli: \t\ ^ t a/2 ^f (test dwustronny). 1980). tj. Blalock (1975). (c) Test T-Wilcoxona.y2k. korzystamy z testu z dla danych zale nych. które zostały przypisane ró nicom: d k < 0. Greń (1984). rangujemy bezwzględne wartości ró nic. Następnie oddzielnie sumujemy te rangi. Dla ka dej z n osób dokonujemy pomiaru zmiennej zale nej przed i po wprowadzeniu postępowania eksperymentalnego.2. (test prawostronny). Guilford (1964). Z populacji losujemy próbę «-e!ementową. Algorytm wyboru testu istotności ró nic — dane zale ne H o . 11.y\k . które zostały przypisane ró nicom: d k > 0 i oddzielnie te rangi. \dk\ od wartości najni szej do najwy szej.

Michalićka (1978). e zmienna zale na mierzona jest na skali nominaloej. Blalock (1975). e suma rang ró nic o ujemnym znaku jest równa sumie rang ró nic o znaku dodatnim. W przypadku jednak 275 . gdy T^ Ta. Wartości krytyczne statystyki T zawarte są w specjalnych tablicach statystycznych (por. gdy: \z\ *= Zan. Domański (1978). które przewy szą 25. Literatura: Brzeziński (1975a). z tą tylko ró nicą. Mówiąc inaczej. czyli T równe jest połowie całkowitej sumy rang. rozkład T z próby jest w przybli eniu normalny o średniej (i. Jaworowska. Literatura: Brzeziński (1975a). Im bardziej otrzymana wartość T odbiega od zakładanej przez Ho wartości 7". tym bardziej zwiększają się szansę odrzucenia HQ. która zawiera się w przedziale: 6-25. ( dwustronny).Ka dą z n osób ocenia się dwukrotnie: przed i po (brak poprawy — poprawa) wprowadzeniu postępowania eksperymentalnego.14): (11. Hipoteza zerowa zakłada. psychoterapeuty) nie ma wpKwu na zmienną zale ną. je eli [(a + d): 2] 5= 5. Jaworowska. 3.Mniejsza z dwóch sum stanowi statystykę T. (e) Test F — analizy wariancji.15): (11-15) Mo emy korzystać z powy szego wzoru. a połowa typu: 0-1. z ^-z„ (test lewostronny). Por. Michalićka (1978).14) atf0 odrzucamy.1 — blok (f). Siegel (1956). Test ten stosujemy w analogicznych warunkach jak test Wilcoxona. oddziaływanie psychologa (np. Test T występuje w dwóch wariantach: (x) dla liczby par o d k*Q. (xx) dla liczby par o dk ^ 0. Dokładniej traktuje się ją jako dychotomiczną („0-1"). i wariancji o\ (n > 25): Następnie obliczamy wartość statystyki z ze wzoru (11. Tak więc odrzucamy //0. Następnie obliczamy wartość statystyki z2 wg wzoru (11. literatura). Następnie sporządzamy tabelę typu: 2 x 2 : test Hipoteza zerowa mówi. i połowa zmian: (a+d):2 będzie typu: 1-0. (d) Test McNemara. z ^ za (test prawostronny). pkt.

Odrzucamy H a .. je eli: 5 S 5 S(a. s. Brzeziński. W kolejnym kroku obliczamy wartość statystyki 5 wg wzoru (11. zawarte są w specjalnych tablicach. Literatura: Blalock (1975). tak e: Brzeziński. (b) k = 4 i n = 2. o pochodzeniu p prób z tej samej populacji. Jaworowska. Maruszewski (1981). Wyniki wpisuje się w postaci „0-1". Gdy zastosowane testy Boxa (1950.. Wartości krytyczne statystyki S dla: (a) k = 3 i n = 2. 1984. Michalicka (1978). s. 8.. 146-159) dadzą wynik negatywny. Tutaj tak e traktuje się zmienną zale ną jako „0-1" punktową.16): (11. p spotkań terapeutycznych kończących się pomiarem poziomu samoakceptacji lub poziomu lęku społecznego). Dla większych n statystyka S ma w przybli eniu rozkład %2 ze stopniami swobody df=p. to badacz powinien odwołać się do tzw.. 13. Stachowski.17): 276 ..1.1.. zwłaszcza rys. 1984. Testem tym posługujemy się w podobnych warunkach (inna jest tylko liczba przeprowadzanych pomiarów na ka dej osobie badanej) jak te.16) gdzie: RL — suma rang w /-tym pomiarze zmiennej zale nej (/-tej kolumnie tabeli wynikowej). Wartość statystyki Q oblicza się wg wzoru (11.. W przypadku testu McNemary traktowano zmienną zale ną jako dychotomiezną. ale dokonuje się całej serii — p (p>2) — pomiarów.1 (tu omawianym) grup zale nych badacz musi sprawdzić czy spełnione jest dodatkowe zało enie o symetrii i równości macierzy wariancji-kowariancji (por. Wyniki zapisuje się w tabeli o liczbie wierszy odpowiadającej liczbie przebadanych osób oraz liczbie kolumn odpowiadającej liczbie pomiarów zmiennej zale nej. 161). które podają Jaworowska i Michalicka (1978). s. p. (c) & = 5 i« = 3. testu konserwatywnego F i dokładnego testu 7"2-Hotellinga (tam e. 159-164 — por. (f) Test S-Friedmana. 3. Odrzucamy Ho. Tutaj wylosowaną z populacji próbę poddajemy działaniu p (p > 2) warunków eksperymentalnych (np. Następnie rangujemy wyniki (dla ka dej osoby oddzielnie) — od wyniku najni szego do najwy szego. w których znajduje zastosowanie test r-Wilcoxona. a jej pomiaru dokonywano dwukrotnie: „przed" i „po".. (g) Test Q-Cochrana.. s.. je eli S^/^ Xa. Brzeziński. 133-159). Wyniki umieszczamy w tabeli o liczbie wierszy odpowiadającej liczbie osób i liczbie kolumn odpowiadającej liczbie przeprowadzonych na ka dej osobie pomiarów zmiennej zale nej. ń).. 5. Stachowski..df ■ W przypadku występowania rang wiązanych stosujemy test S z odpowiednią poprawką.

. Jest to wybór nietrafny. Jest on skonstruowany podobnie jak algorytm z rys.1 (por. 3. psycholog czy pedagog. Stąd bardzo bogata literatura dotycząca testów nieparametrycznych.) czy edukacyjnych. „ostatniego". W efekcie takiego rozró nienia mamy dwa podzbiory testów. w której badacz.2). 5. do charakteru danych empirycznych testu. od postępowania opisanego w tym punkcie. 2. co jednak ró ni opisane tam postępowanie przy dokonywaniu wyboru optymalnego. przy czym pomiary te są przeprowa dzane na tej samej grupie (lub p grupach równowa nych).2. jest sytuacja empirycznej kontroli skuteczności ró norakich zabiegów psychokorekcyjnych (ró ne odmiany psychoterapii. . ze stopniami swobody df=p. p — suma wyników dla £-tej osoby badanej (£-tego wiersza). 12. przy czym pomiary tej zmiennej przeprowadzane są na tej samej grupie osób badanych (albo na grupach równowa nych. Michalicka (1978). Algorytm wyboru optymalnego testu W pkt.2..2. Odrzucamy Ho je eli: Q 5= x%df ■ Literatura: Jaworowska. i dane zale ne mo na w opisanej wy ej sytuacji uzyskać w dwojaki sposób: (a) przez porównanie stanu „początkowego" ze stanem „końcowym" zmiennej zale nej. pkt. W pierwszym przypadku mówiło się bowiem o grupach (danych) niezale nych. jego opis w pkt..1).1. to Q ma w przybli eniu rozkład z2. Najczęstszą sytuacją badawczą. e nie zawsze wybór testu nieparametrycznego jest wyborem trafnym.gdzie: yL — suma wyników w /-tym pomiarze (/-tej kolumnie) zmiennej zale nej. To. (b) przez przeprowadzenie serii p(p>2) porównań stanów zmiennej zale nej: „pierwszego". 3. 11. „drugiego". Podsumowanie Psychologowie testując hipotezy statystyczne stosunkowo często sięgają po testy nieparametryczne — z uwagi na niezbyt doskonałe narzędzia pomiarowe. uzyskanych metodą „doboru pa rami" — por.1 zapoznaliśmy się z zasadami postępowania badacza w sytuacji wyboru optymalnego testu istotności ró nic. Tutaj natomiast mówi się o grupach (danych) zale nych. Praktyka badawcza psychologii pokazuje. Trzeba jednak pamiętać. spotyka się z danymi zale nymi. 11. rozdz.. itp. Algorytm wyboru testu istotności dla danych zale nych pokazuje rys. a bardzo rzadko na poziomie skali interwałowej. Je eli n nie jest zbyt małe. gwarantujące pomiar zmiennych dość często co najwy ej na poziomie skali porządkowej. 4. gdy badacz mo e posłu yć się — bo pozwala na to natura pomiarowa zmiennej oraz 277 . oddziaływania o charakterze rehabilitacyjnym. to charakter grup porównawczych.

Nieparametryczne analizy statystyczne w protoidealizacyjnym modelu nauki. Analizę wariancji (test F) w zastosowaniach do eksperymentalnych badań psychologicznych przedstawiają: Brzeziński J. Blalock H. Guilford J. . M. Stachowski R. Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. Poniewa dobór odpowiedniego testu istotności ró nic nie jest zadaniem łatwym dla psychologa nie dysponującego odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. P. 10.charakter rozkładu zmiennej zale nej w populacji — odpowiednim testem parametrycznym. Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych.. Wybór testów nieparametrycznych przedstawia te artykuł (zawierający równie komplet tablic statystycznych do prezentowanych testów): Jaworowska A. Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii (rozdz. Statystyka dla socjologów (podręcznik ten zawiera tak e omówienie kilku najbardziej rozpowszechnionych testów nieparametrycznych).. takie jak test z i test t. Zastosowanie niektórych testów nieparametrycznych w badaniach psychologicznych i pedagogicznych. w intencji autora. Statystyka matematyczna — modele i zadania. przedstawione zostały — poza podręcznikami Góralskiego i Guilforda — w: Greń J.. Statystyczne testy nieparametryczne. które najczęściej stosowane są w praktyce badawczej psychologów. Testy parametryczne. Czytelnikowi zainteresowanemu testami nieparametrycznymi polecam ksią kę zawierającą bogaty ich wybór: Domański Cz. Warto sięgnąć te do podręczników: Góralski A. Michalićka M. rodzaj przewodnika po testach istotności ró nic — zwłaszcza tych. Maruszewski T. więc rozdział ten stanowił.: Testy istotności dotyczące miar poło enia). Nieparametryczną analizę trendu między zmiennymi (zmienna zale na mierzona na skali porządkowej) omawiają: Brzeziński J.

modele sprawdzania hipotez ■ część IV .

). Mo emy tedy wyró nić dwie klasy modeli badawczych: (aO zakładające manipulację co najmniej jedną zmienną niezale ną. 1. Jeśli chodzi o b 2ł to umownie przyjmujemy. 13. czyli a 2 . czyli a|T to model eksperymentalny (będzie o nim mowa w rozdz. które owej manipulacji nie zakładają. (a2 ) wykluczające manipulację zmiennymi niezale nymi. Modele. a badacz „dziś" (tzw.l. posttest) próbuje dokonać identyfikacji owej zmiennej oraz określić wielkość tego oddziaływania. Z kolei model eksperymentalny mieści się w schemacie badania „dziśjutro" (b 2 -2). — oraz model ex post facto (będzie o nim mowa w rozdz. to: model wielokrotnej regresji. dość często badacz dokonuje tak e pomiaru zmiennej Y bezpośrednio przed — tzw. 14. Schematycznie owe trzy odmiany modeli badawczych wykorzystywanych w praktyce badawczej psychologów zostały przedstawione na rys. pierwszym. W przypadku modelu wielokrotnej regresji jest to badanie typu „dziś-dziś" (b(). zgodnie z którym przeprowadzi badania empiryczne nastawione na sprawdzanie hipotezy badawczej. 280 . i mo emy mieć do czynienia z dwiema mo liwościami: (t>2-l) „wczoraj-dziś" — zmienna X oddziaływała na zmienną Y w mniej lub bardziej odległej przeszłości („wczoraj"). 12.). (b 2) zakładające przesunięcie w czasie oddziaływania zmiennej X na zmienną Y oraz pomiaru skutków tego oddziaływania. 1983 — multiple regression/correlation model) — będzie o nim mowa w rozdz. podstawowym kryterium wyró niania ró nych podejść (modeli) badawczych jest kryterium manipulacji zmienną (zmiennymi) niezale ną-główną (niezale nymi-głównymi). W przypadku modelu ex post facto jest to badanie typu „wczoraj-dziś" (b2-l). który jednocześnie (bezpośrednio po. I w tym przypadku wyró nić mo emy dwie odmiany modeli: (bi) zakładające równoczesność oddziaływania jednej zmiennej na drugą oraz pomiaru skutków tego oddziaływania. czyli Jutro" — posttest — albo tak e w trakcie — tzw. pkt 6. Drugim z kolei kryterium jest kryterium jednoczesności oddziaływania zmiennej X na zmienną Y oraz pomiaru skutków tego oddziaływania. 1975) czy jako model wielokrotnej regresji/korelacji. Model badawczy. IV. MCR (wg Cohen i Cohena. te znany jako model korelacyjny (takiego określenia u ył Cronbach. intertest) dokonuje pomiaru skutków tego oddziaływania. (t>2-2) „dziś-jutro" — zmienna X oddziałuje na zmienną Y w momencie określonym przez badacza („dziś"). w momencie oddziaływania zmiennej X na zmienną Y („dziś") badacz dokonuje pomiaru skutków tego oddziaływania (tak e „dziś"). rozdz.) psycholog musi dokonać wyboru modelu badawczego. przez krótszy lub dłu szy okres czasu.W czwartym kroku procesu badawczego (por. Jak sądzę. 1957. który zakłada manipulację co najmniej jedną zmienną niezale ną. pretest.

wyró nione w zale ności od czasu zadziałania zmiennej Kzale nej X na zmienną zale ną Y oraz czasu dokonania pomiaru skutków tego oddziaływania . Odmiany modeli badawczych. IV.1.s.R.

B. Niemniej psycholog kliniczny czy psycholog wychowawczy jeszcze niezbyt często odwohiją się.kontrolować uboczne zmienne i sprawdzić wpływ błędu na atrakcyjność' (w tym konkretnym przykładzie jest to zmienna zale na — przyp. Z tego właśnie powodu psychologowie społeczni przeprowadzają eksperymenty. Lindzey. Jednym z gorących orędowników oparcia psychologii społecznej (jak się wydaje raczej „jakościowej" pod względem metodologicznym gałęzi psychologii) na systemie twierdzeń sprawdzonych w laboratorium psychologicznym jest wybitny psycholog społeczny.. w praktyce badawczej. który pozwoli „. Model eksperymentalny (E) 1. 284). dla których psychologowie społeczni prowadzą eksperymenty: aby uzyskać „definitywne dowody" na rzecz jakiegoś twierdzenia psychologicznego nale y zaprojektować eksperyment. Jest to cza282 . jest ona nadal dyscypliną „rozwijającą się". Elliot Aronson tak uzasadnił powody. Coraz więcej jednak psychologów sięga po eksperyment jako najbardziej efektywną metodę sprawdzania — w warunkach kontrolowanych! — hipotez badawczych. 14. autor znanej i w Polsce z kilku wydań. 1995) i współedytor monumentalnego. do eksperymentu jako metody uzasadniania hipotez roboczych. a stosunkowo mniej psychologia. s. Wprowadzenie O dojrzałości danej dyscypliny empirycznej świadczy to. Jeśli chodzi o psychologię.. J.Rozdział 12. to prawie wszystkie hipotezy wysuwane przez badaczy sprawdzane są w warunkach eksperymentu laboratoryjnego. takie jak psychofizyka. a zwłaszcza o niektóre jej działy. psychologia uczenia się i pamięci. Nadal dominującym w ich warsztacie badawczym pozostaje opisany w rozdz.) w mniej zło onej sytuacji. kilkutomowego podręcznika The Handbook of social psychology (por. Jak pisze Kozielecki (1995. monografii Człowiek istota społeczna (Aronson. w jakim stopniu formułowane w jej obrębie hipotezy sprawdzane są na drodze eksperymentalnej. 1968-1969). Najbardziej pod tym względem zaawansowana jest fizyka. model ex post facto. to jednak proces projektowania i przeprowadzania eksperymentów w psychologii społecznej nie jest zabawą ani artem. psychologia emocji czy psychologiczna teoria decyzji. jak i treści. Aronson. Chocia niektóre eksperymenty są interesujące i fascynujące pod względem formy.

twierdzenia teorii cząstek elementarnych mają większą wartość predyktywną i wyjaśniającą ni twierdzenia teoIrii dydaktycznych. zrezygnować z podawania wzorów 283 .) O ile w pewnych naukach. 8-9 — „twierdzeń pretendujących" do tego. przeprowadzić skomplikowane obliczeI na statystyczne. Pisząc. często wysuwa się zarzut. 1995. e w latach. s. dą ąc do zapewnienia kontroli. tak e samodzielnie. Droga do poznania zachowania się człowieka prowadzi przez laboratorium' (Kozielecki. e eksperymenty laboratoryjne są nierealistycznymi i «wymyślonymi» imitacjami ludzkich interakcji. Czy jednak jest to prawdą?" (Aronson. To zaś sprawiło. ekonomii. Istotnie. tym razem rodzimego: „Poznawcze i praktyczne znaczenie teorii w du ej mierze zale y od metod formułowania jej twierdzeń i uzasadniania. ANOVA). musi często wymyślać sytuacje mało przypominające tę sytuację ze świata rzeczywistego. z której zaczerpnął swój pierwotny pomysł. 1975. e praktycznie ka dy badacz mo e — bez pomocy specjalisty I od komputerów i statystyki — samodzielnie zaprojektować badanie eksperymental-|K oparte na statystycznym modelu jednozmiennowej (w sensie uwzględnienia w lianie eksperymentalnym jednej zmiennej zale nej) analizy wariancji ANOVA czy Iwielozmiennowej (w sensie uwzględnienia wielu zmiennych zale nych) analizy waImncji MANOVA oraz. (. e te pierwsze zostały sformułowane i zweryfikowane za pomocą rzetelnych metod formalnych i empirycznych (eksperymentalnych — przyp. W dodatku eksperymentator. s.) (. które dzielą [moment napisania tych słów od dnia dzisiejszego bardzo wzrósł dostęp przeciętnego badacza do komputera oraz do dobrych bibliotek oprogramowania statystyczne-\p. hard sciences). Wraz z rozwojem świadomości metodologicznej badaczy-psychologów i doskonaleniem stosowanych przez nich narzędzi pomiarowych wzrasta rola modelu eksperymentalnego w projektowaniu badań empirycznych nastawionych na kontrolę lempiryczną formułowanych przez psychologów twierdzeń naukowych (a właściwie V. eksperyment traktuje się Ijako metodę pomocniczą. to jednak w ostat[nich latach psychologowie opracowali wiele rzetelnych metod i technik badawIczych. B.. 1976. np. J. ponad 15 lat temu. 20-21). Dziś ■ ule ałoby ten podręcznik napisać inaczej. aby je uznać za twierdzenia naukowe).) Czy psychologia współczesna ma do dysIpozycji taką «dobrą metodę»? Chocia jest ona nauką młodą i nie osiągnęła takiego stopnia rozwoju jak nauki zaawansowane (tzw. to przede wszystkim dlatego.. 1984) — nie zakładaliśmy tak gwałtownego rozwoju komputerów osobistych m związanego z tym dostępu do łatwego w u yciu oprogramowania statystycznego I m.. o tyle w psychologii jest on bez wątpienia metodą doIninującą. które pozwalają na poprawne formułowanie dobrze uzasadnionych twierdzeń [naukowych. takiego jak pakiet SPSS PC+ czy CSS STATISTICA. pierwszy polski I podręcznik analizy wariancji adresowany do psychologów — Zastosowanie analizy wmńancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych (Brzeziński. np. s.. Dodajmy jeszcze.odwołując się do terminologii stosowanej przez Patryasa. StachoIwski.sochłonna i mozolna praca. nie odzwierciedlają w ogóle «rzeczywistego świata». Odwołajmy się jeszcze raz do wypowiedzi znanego psychologa. in. 495—496). Jeśli np. wraz z kolegą. która ponadto prawie zawsze stawia eksperymentatora w sytuacji trudnej z etycznego punktu widzenia.

mówi ona bowiem ogólnie o manipulowaniu „pewnymi zmiennymi". ró nią się pominięciem niektórych (zdaniem danego autora) nieistotnych czy mniej istotnych cech. pedagogiki itp. planu eksperymentalnego. s. Planowanie to związane jest te z wyborem adekwatnego. 2. który będzie najbardziej odpowiedni do sformułowanej przez badacza hipotezy badawczej. Poświęcę tej problematyce w tym rozdziale sporo miejsca. Charakterystyka modelu eksperymentalnego (E) 2.nie precyzując jakie to zmienne. Definicje.). wreszcie.w postaci ułatwiającej obliczanie poszczególnych składowych zło onych wzorów ANOVA za pomocą kalkulatora. Poprzez ich analizę spróbuję wyeksplikować taką definicję modelu eksperymentalnego. Model eksperymentalny (E) a model quasi-eksperymentalny (qE) Zanim podam dokładną definicję modelu eksperymentalnego i jego słabszej odmiany — modelu quasi-eksperymentalnego. przytoczę jego definicje podawane przez autorów prac z zakresu metodologii badań behawioralnych (a więc — przypominam — psychologii. 171) „przez eksperyment rozumie się ten typ badania. Nie mo na go stosować ad hoc. Wymaga on. i nale y to wyraźnie zaakcentować. w której wystąpiłyby wszystkie jego istotne cechy. w którym manipuluje się pewnymi zmiennymi i obserwuje ich wpływ na inne zmienne". rozło eniem akcentów na ró ne cechy modelu eksperymentalnego i. 2. do sformułowanej przez badacza hipotezy badawczej. oraz o obserwowaniu wpływów tych zmiennych na inne zmienne.. Nie precyzuje jednak. Chciałbym bowiem zapoznać Czytelnika z podstawowym zestawem takich planów wraz ze wskazówkami. Podobną definicję podaje Kerlinger (1986. w którym badacz manipuluje i kontroluje jedną lub więcej zmiennych niezale nych oraz obserwuje zmienną czy zmienne zale 284 . 1. ró nią się między sobą stopniem precyzji definiowania. a wręcz przeciwnie — wymaga on dokładnego zaplanowania całego toku postępowania badawczego oraz spełnienia określonych zało eń — w tym związanych z przyjętym modelem statystycznym opracowania (statystycznego) danych z badania empirycznego. aby badacz podporządkował się określonym rygorom natury metodologicznej i techniczno-organizacyjnej. socjologii. Jak nietrudno zauwa yć. jest to definicja dość ogólnikowa. na czym ta manipulacja ma polegać. W ujęciu Campbella i Stanleya (1967. o których mowa i które zostaną ni ej przytoczone.1. które mają mu ułatwić wybór tego spośród nich. Model eksperymentalny niewiele ma jednak wspólnego z rozpowszechnionym w społeczeństwie pojęciem eksperymentu. jako istotnych. s. 293): „Eksperyment to ta ki rodzaj badania naukowego. a uwzględnieniem czy uwypukleniem innych.

s. 5. Mówi jedynie. s. mo na sporządzić listę istotnych cech eksperymentu odró niających go od innych modeli badawczych. s. 3) zastosować procedury. mo e decydować. s. 132) tak definiuje eksperyment: „Eksperyment to takie kontrolowane ustawienie i manipulowanie warunkami. Biorąc pod uwagę wszystkie definicje jednocześnie. badacz mo e tak jak chce manipulować bodźcami. 3. w jakie wchodzą. Będą to zatem następujące cechy: (1) manipulacja — co najmniej jedną zmienną niezale ną (wedle przyjętej w nzdz. Kolejna. aby w sposób sy stematyczny obserwować poszczególne zjawiska w celu określenia wpływów. Smith. przy równoczesnej kontroli innych czynników. która wylicza co badacz musi robić chcąc posłu yć się eksperymentem: „W badaniu o charakterze eksperymendnym badacz musi ( I ) ustalić wartości albo kategorie zmiennej (zmiennych) nieale nej. będzie to zmienna niezale na-główna). na mocy których badanym przydziela się poszczególne wartości lub kategorie zmiennej niezale nej. Równie szczegółowa jest definicja czwarta. 7. jak to mo liwe utrzy muje się na stałym poziomie. 6. szósta. Sułek (1979. 7. Jednak e i ta definicja nie precyzuje istoty manipulowania zmiennymi. 1968. Zmienna zale na to zjawisko. 5.. co nale y czynić ze zmiennymi niezale nymi-ubocznymi. Wszystkie okoliczności uboczne tak dalece. (4) sprecyzować — jakiego typu oberwacji czy pomiarów nale y dokonać odnośnie ka dego badanego" (Ferguson. przez eksperymentatora.ne z punktu widzenia tych zmian jakie towarzyszą manipulacji zmiennymi niezale nymi". 237). którą badacz w sposób systematyczny ma nipuluje czy zmienia. 392): „Metoda eksperymentalna polega na mani)ulowaniu. 285 . po drugie. (2) wyselekcjonować osoby do badań. Zmienne te i warunki w eksperymen cie stanowią zmienną eksperymentalną. 333). wyrównując ró nice między nimi przed zadziałaniem bodźca" (Ross. które ma być obserwowane i co do którego zakłada się. aby nie zaciemniały (właściwych) rezultatów". pkt. ja kim podlegają i związków. jak manipulacja i pomiar. które mają być porównywane. zmiennością jednej lub większej liczby zmieniych niezale nych. s. 1989. 15) podał następującą definicję: „Eksperyment jest to po wtarzalny zabieg polegający na planowej zmianie przez badacza jednych czynni ków w badanej sytuacji. a następnie dokonaniu pomiaru zmienności zmiennej lub zmien nych zale nych". ale uwzględnia ona takie istotne cechy eksperymentu. 4. określając ich intensywność i czas trwania. Nie jest to definicja tak szczegółowa. Podejście eksperymentalne zezwala na losowe przydzielanie bodźców badanym. wobec których badanych osób zastosuje ka dy bodziec. jak obie poprzednie. fakane. Z kolei Wolman (1973. klasyfikacji zmiennych. podjęty w celu uzyskania w drodze obserwacji odpowiedzi na pytanie o skutki tej zmiany". e zmienia się pod wpływem manipulowania zmienną eksperymentalną. definicja zbli ona jest do poprzedniej: „W badaniach o cha rakterze przyczynowym (causal research) eksperyment ma dwie zalety w stosunku do badania surveyowego: po pierwsze. Wedle Wigginsa (1968.

który zakłada: (a) manipulację co najmniej jedną zmienną niezale ną-główną. gdy ich liczba jest większa. w tej sprawie stanowisko. wyró niając „prawdziwe plany eksperymentalne" (true experimental designs) respektujące zasadę randomizacji i „plany quasi-eksperymentalne" {quasi-experimental designs). spo wodowanej zamierzonym przez badacza oddziaływaniem na nią (na nie) zmiennej (zmiennych) niezale nej-głównej. który uwa a. gdyby nie to. e badacz sięgający do metody eksperymentalnej zobowiązany jest — 286 . aby jednej osobie przypisywana była tylko jedna wartość zmiennej lub jedna kombinacja wartości zmiennych. 9. w konsekwencji. e ich rezultaty nie podlegają alternatywnym wyjaśnieniom. Krathwohl (1984. s. e model eksperymentalny — nie odpowiadając wymogom definicyjnym — staje się modelem quasi-eksperymentalnym (qE). rozdz. poza tym jednym. które zajęli Cook i Campbell (1979). to taki model sprawdzania hipotez o zale nościach miedzy zmienną (zmiennymi) zale ną i zmienną (zmiennymi) niezale ną-główną. oraz (c) dokonywanie pomiaru zmienności zmiennej (zmiennych) zale nej. e te tzw. ubocznych i zakłócających uzna nych przez badacza za istotne dla zmiennej zale nej. gdy ich liczba jest większa) w sposób losowy osobom badanym (więcej na ten temat w pkt. tak e rygorystyczne.zakłócających zaliczonych przez badacza do O(PY ). Sądzę. (b) kontrolowanie pozostałych zmiennych.(2) kontrola — zmiennych niezale nych-ubocznych i zmiennych niezale nych. (3) obserwacja / pomiar — zmienności zmiennej zale nej wywołanej zamie rzonymi (intencjonalnymi) przez badacza wpływami na nią zmiennej (zmiennych) niezale nej-głównej. Podchodząc tak rygorystycznie do spełniania przez badacza wymogu randomizacji i. 2. a określanie mianem „prawdziwe" jedynie eksperymentów respektujących zasadę randomizacji mo e sugerować. Oto ona: Model eksperymentalny (E). to nie jakiekolwiek przydzielanie wartości zmiennej (zmiennych) niezale nej-głównej osobom badanym. quasi-eksperymenty są i „popularne" i „u yteczne". Owo przydzielanie musi się odbywać z respektowaniem zasady randomizacji. Przeciwnego zdania jest np. związanym z randomizacją. e po tych wstępnych objaśnieniach mo na się pokusić o skonstruowanie własnej definicji modelu eksperymentalnego. Mo na by się zgodzić z krytyką tego rozró nienia. jako e uzyskane zostały w „prawdziwym" eksperymencie. odmawiając statusu modelu E tym badaniom. Wymóg randomizacji jest bardzo wa ny. które spełniają wymagania definicyjne. czyli przydzielania poszczególnych wartości jednej zmiennej niezale nej-głównej (lub jednej kombinacji zmiennych niezale nych.3). o którym mówi model eksperymentalny. Manipulowanie zmienną niezale ną-główną polega na przydzielaniu poszczególnych jej wartości (ze zbioru liczącego co najmniej dwie wartości!) osobom badanym z próby pobranej przez badacza z populacji (w jaki sposób ta próba powinna być pobierana z populacji — por. aprobuję tym samym. Manipulowanie zmiennymi. a jego niespełnienie sprawia.) tak. 467).

zwana grupą kontrolną. Co więcej. je eli ta zmienna nie została uznana przez badacza za zmienną istotną I dla Y. Określenie: „wszystko albo nic" jest bardzo trafne. czego nie robi się z osobami z grupy kontrolnej. Grupy mogą się ró nić pod względem koloru oczu. W jednej grupie. jest ona zmienną wielowartościową. do O(Py). Stosunkowo często psychologowie decydują się na przeprowadzenie zabiegu dychotomizacji zakresu wartości zmiennej niezale nej. treść instrukcji obni ającej samoocenę). e badacz połowie osób z próby — na zasadzie losowej — przydziela wartość: „1". e w powy szym przykładzie posłu ono się mało precyzyjnym określeniem: „warunki stresowe". Grupy nie . sfor287 . i grupa eksperymen-t talna od grupy kontrolnej ró ni się jedynie co do wartości („0-1") zmiennej niezale nej-głównej. jako i zmienna niezale na-uboczna. Z kolei druga grupa. Jedynie to „coś" powinno ró nić między sobą osoby badane z obu grup. psychoterapia. all-or-nothing). albo wymuszony przez badacza — jest zmienną dwuwartościową („0-1"). a drugiej połowie — wartość: „0". ale w „warunkach relaksowych". w miejsce leku podawanie im placebo itp. zwanej grupą eksperymentalną. a więc do uwzględnienia wspomnianych „alternatywnych" wyjaśnień. hałas. Chciałbym tedy wyraźnie.0 czym Czytelnik przekona się w pkt. który polega na tym. podkreślić. jeszcze raz (!). je eli ta zmienna została zaliczona. Tutaj chciałem zwrócić jedynie uwagę na specyficzny sposób postępowania psychologów. ów zabieg dychotomizacji pojmowany jest dość specyficznie. np. „Warunki relaksowe" to wartość „0" zmiennej niezale nej-głównej. grupy te są takie same (rzecz jasna w granicach zało onego błędu). i w przypadku nieprzestrzegania przez badacza zasady randomizacji mieć będziemy do czynienia z pseudomanipulacją. Oczywiście badacz je operacyjnie doprecyzuje. Od dobrze zaplanowanego eksperymentu oczekuje się. Pod ka dym innym względem. przydziela się osobom badanym (rzecz jasna. e w sposób losowy!) określoną wartość zmiennej niezale nej-głównej. badacz manipuluje jedną zmienną niezale ną-główną. lęk. nie poddawanie psychoterapii. Z kolei „nic" oznacza pozostawienie osób z grupy kontrolnej w warunkach komfortu psychicz nego i fizycznego. Przyjęło się bowiem postępować według reguły: „wszystko albo nic" (ang. ani eli te o których mówiła hipoteza badawcza. która — w sposób naturalny. stres. tak naprawdę. e „coś" się robi z osobami losowo przydzielonymi do grupy eksperymentalnej. niniejszego rozdziału — właśnie do roz patrzenia podatności uzyskanych z badania eksperymentalnego wyników na wpływ innych czynników. musi ona rozwiązywać określone zadania w „warunkach stresowych". nie stresowanie ich. powinny się ró nić pod względem płci. je eli. środki farmakologiczne. Czytelnik zapewne zauwa ył. 4.W takim przypadku manipulowanie zmienną polega na tym. a w konsekwencji jedynie z modelem qE! W najprostszym wariancie modelu E. to wartość „1" zmiennej niezale nejgłównej. uznanym przez badacza za istotny. pracuje nad tymi samymi zadaniami. Takie postępowanie wprost nawiązuje do kanonu (metody) ró nicy. „Warunki stresowe". 1 „Wszystko" oznacza bowiem wystawienie osób badanych z grupy eksperymentalnej na działanie warunków eksperymentalnych (np. czy „warunki relaksowe".

kto pragnie wykryć przyczynę jakiegoś zjawiska. Ta wiedza teoretyczna pozwala mu.. które mogłyby być tą przyczyną. oraz przypadek... której członami nie są wszystkie zjawiska towarzyszące zjawisku B. jak to. to wyró nione przez badacza dwie grupy porównawcze — eksperymentalna i kontrolna — ró niące się co do wartości zmiennej niezale nej-głównej (wartość „1" w grupie eksperymentalnej i wartość „0" w grupie kontrolnej). w którym ono nie zachodzi". wyartykułowanymi w hipotezie roboczej — przyjmuje ona dla osób z grupy eksperymentalnej („przypadek w którym badane zjawisko zachodzi").. to zmienne niezale ne-uboczne i zmienne niezale ne-zakłócające."... wyjąwszy jedną.okoliczności wspólne. które przyjmują te same (rzecz jasna w granicach dopuszczalnej przez badacza... t. w którym dane zjawisko badane zachodzi. jest skutkiem albo przyczyną. w którym dane zjawisko badane zachodzi. Nie zaczyna więc — jak chce Mili — od stwierdzenia. od razu wyró nić spośród towarzyszących mu w tym wypadku zjawisk te. wyraźnie wymienione" (s. którym posługują się badacze-psychologowie. Słusznie bowiem zauwa ył on.. Ajdukiewicz (1965. i : „. mają wszelkie okoliczności wspólne.mułowanego przez angielskiego fiłozofa i logika Johna Stuarta Milla. albo nieodzowną częścią przyczyny danego zjawiska" (t. ró nicy) wartości dla ka dej osoby. Przełó my pojęcia zawarte w Millowskim sformułowaniu kanonu ró nicy na język. s. Wartości zmiennej zale nej (odpowiadające wartości „0" zmiennej niezale nej-głównej) przyjmowane przez nią dla osób z grupy kontrolnej. bo uznanej za nieistotną. e nie mogą mieć adnego wpływu na zjawisko B. w którym ono nie zachodzi. co do której jedynie te dwa przypadki się ró nią.. Z kolei: „. I dalej: „. co do których przypuszcza.. 1. Zaczyna więc od razu od postawienia alternatywy. w sensie technicznym zrobić. które wprawdzie w tym wypadku równie wystąpiły. które — zgodnie z'oczekiwaniami badacza. poi. nie jest tabuła rasa. którego przyczyny szuka. wyjąwszy jedną. jak i z grupy kontrolnej.w rzeczywistości jednak ten. ale o których wie skądinąd. 1 i 2). stanowiący podstawę wnioskowania przez indukcję eliminacyjną. to — wg Milla — niezachodzenie „danego zjawiska badanego". 157-164) przeprowadził bardzo wnikliwą i krytyczną analizę wnioskowania opartego na kanonie ró nicy i wykazał. zaliczone przez badacza do O(PY). ale o tym będzie jeszcze mowa. tak z grupy eksperymentalnej.dane zjawisko badane. s. nie jest wyzuty z wszelkiej teoretycznej wiedzy. to okoliczność. e przyczyną zjawiska B jest któreś z wyraźnie wyró nionych spośród wszystkich zjawisk występujących w danym wypadku wraz ze zjawiskiem B. i oddzielić je od wszystkich innych. oraz przypadek. Inna sprawa. Zaproponowana przez Ajdukiewicza metoda wnioskowania przez indukcję eli288 . to wartości zmiennej zale nej (odpowiadające wartości „1" zmiennej niezale nej-głównej). Kanon ró nicy. „. 163-164). gdy zaobserwuje w jakimś wypadku zjawisko B. i przy tym ta jedna zachodzi tylko w przypadku pierwszym.. jako jednego z pięciu kanonów wnioskowania przyczynowego opisanych w jego wydanym w 1843 roku podstawowym dziele: System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej (wyd.przypadek. i w praktyce niemo liwe jest posłu enie się tą metodą. 606). ale niektóre z nich. w oryginalnym sformułowaniu Milla brzmi następująco: „Je eli przypadek.". e mogą one mieć wpływ na zjawisko B. 1962.

minacyjną została przez niego wyartykułowana w postaci następującej praktycznej dyrektywy. z wyjątkiem jednego.. którą jest wielkość miasta wyra ana liczbą jego mieszkańców. ale rza-I dziej: czynnik eksperymentalny. co zewnętrznie przypomina lek. Wtedy to jedno zjawisko. dla którego nie znalazłeś wypadku. lub An. Wartość „1" (wszystko) I zmiennej nie zale nej-głównej. aby badacz miał mocną podstawę sądzić. . e jest to lek. bardziej zaawansowane badania eksperymentalne nie są prowadzone wg takich prostych schematów „wszystko albo lnic1'. zaś brak było zjawiska B. i przykład jest odległy od psy-I chologii i na tyle „gruby".. Oto ona (Ajdukiewicz. dla których proste realizacje dyrektywy Ajdukiewi-I cza w zupełności wystarczą. s. li liczba wybuchających w mieście po arów. tak naprawdę. gdy uda ci się dla ka dego ze zjawisk A u A 2 . np. Ktoś mo e powiedzieć. podawanie placebo ma na celu wyełiI minowanie kontrwyjaśnienia. aby nie potraktował jako przyczyny „czegoś".. którą analilaje — z punktu widzenia psychologa — badacz jest o wiele bardziej zło ona li „wykrywane" przez niego z mozołem zale ności mogą mieć charakter pozorny. Zapewne jest to słuszne. jak w opisanym wy ej przykładzie ze stra ami poarnymi i po arami. e to przekonanie (autosugestia) osoby badanej. 1965. Jednak e są takie badania. I tak. Ta liczba zale y. . e aden dostatecznie krytyczny badacz nie popełniłby I takiego jaskrawego błędu. Z eksperymentów farmakologicznych przejęto termin „placebo" I na określenie czegoś. W tym miejscu warto przytoczyć przykład takiej pomyłki. to warunki eksperymentalne. a wiadomo ci. zmienna niezale -I na-główna. i — przy spełnieniu tych wymagań — rzeczywiście wykrył przyczynę obserwowanego skuti ku. Oka-j uje się.. albo te . ale rzeczywistość... liczby wozów bojowych. I tyle. I lo postępowanie eksperymentalne (ang. a nie zachodzi zjawisko B. I ale badanemu sugeruje się. rozwią esz to zadanie. Musi tedy badacz być bardzo krytyczny wobec tego co zarejes-I truje w przeprowadzonym badaniu. Psychologowie dopracowali się specjalistycznej terminologii. która jest fizjologicznie obojętna dla organizmu. a wartość „0" (nic). podobna Icodo wielkości i koloru tabletka. i ■W poddana terapii za pomocą „cudownego" leku miało status zmiennej niezale 289 . co nią faktycznie nie jest. A n .. jaką dysponuje lokalna stra po arna. i w poszukiwaniu przyczyn po arów powstających w miastach mo na dojść do takiego zaskakującego wniosku. i to bardzo wyraźnie. i liczba wozów bojowych stra y poI amej zale ą od jednej rzeczywistej przyczyny. od .. Gdy . ale nim nie jest. Trzeba tylko krytycznie zdawać sobie sprawę z czyhaIjącego na badacza niebezpieczeństwa mówienia nie o faktach. w którym ono zachodziło. zmienna eksperymentalna. Oczywiście jest to — mówiąc językiem fachowym — zale ność pozorna. Je eli chcesz znaleźć przyczynę zjawiska B. znaleźć taki wypadek. Badanie eksperymentalne zaplanowane zgodnie z powy szą dyrektywą musi być tak przeprowadzone. w którym to zjawisko zachodzi. Idzie bowiem o to. a o artefaktach. experimenial treatment). która z kolei znalazła zastosowanie w wersji „wszystko albo nic" modelu E. której wpływ na zmienną zale ną starają się określić w eksperymencie. Współczesne. mo esz uznać za przyczynę iijawiska £". którą posługują I się w kontekście modelu E w wersji „wszystko albo nic". e nie tak spektakularny. to ■ warunki kontrolne. 156-157): . e przyczyną tą jest zjawisko At lub A2.

rozdz. zawsze muszą być uwzględnione co najmniej dwie grupy porównawcze. a w szczególności od modelu ex post facto (por. np. — odwołując się do prostej ilustracji — je eli mówimy. istotnych dla Y. Zapamiętajmy: je eli badacz analizuje zachowanie się tylko jednej grupy osób poddanych specyficznym oddziaływaniom.2. a ró niło je. Aby dane postępowanie badawcze mogło być uznane za eksperymentalne. np. Podejmowane przez badacza zabiegi będą miały zró nicowany charakter — w zale ności od: 290 . które psycholog-eksperymentator wykonuje w celu poddania kontroli zmiennych niezale nych istotnych dla Y. kiedy dysponowało się jedynie grupą eksperymentalną. to nie jest to eksperyment w wyło onym wy ej sensie. e badani rozwiązujący standardowy zestaw zadań w warunkach stresu psychologicznego (wartość „1" zmiennej niezale nej-głównej) byli (są) porównywani z badanymi rozwiązującymi identyczny zestaw zadań. Wariant „wszystko albo nic" modelu E wymaga grupy kontrolnej. Mówienie. e przeprowadziło się badanie eksperymentalne. Pojęciu kontroli zmiennych w kontekście modelu E będziemy nadawali dwojaki sens. aby do grupy eksperymentalnej dobrana została. Stąd te wymóg. jest nadu yciem. to tak naprawdę chcemy powiedzieć to. co obie grupy ró niło. niezbędne jest porównanie osób poddanych jakimś oddziaływaniom z osobami. którego istotną wadą jest właśnie niemo ność manipulowania zmienną niezale ną-główną i znacznie ograniczona kontrola zmiennych niezale nych. 14. np. tu: koloru włosów czy karnacji skóry) tłumaczone będą tym. które takim oddziaływaniom nie zostały poddane. Oczywiście owe warunki eksperymentalne kontrastowane są z warunkami kontrolnymi. postępowanie eksperymentalne: „stres-brak stresu". To „manipulacja" i „kontrola" odró niają model E od wszystkich innych modeli badawczych. ró niące się wartościami zmiennej niezale nej-głównej. Zarejestrowane ró nice w tempie i jakości rozwiązywania tych zadań przez obie grupy (zgodnie z dyrektywą indukcji eliminacyjnej Ajdukiewicza ró niące się tylko co do nieistotnych cech.nej-głównej. ale nie w sposób całkowicie dowolny(!). Ogólnie. e badamy wpływ stresu psychologicznego na jakość i tempo rozwiązywania zadań umysłowych (zmienna zale na) przez kandydatów na pilotów. związany będzie z zabiegami „technicznymi". Pierwszy. a nie — jak chciałby badacz — ów „cudowny lek". jak grupa eksperymentalna. która jest tak samo wa na. przypomnijmy. 2. w jakimkolwiek wariancie modelu E.). grupa kontrolna. Pojęcie kontroli zmiennych niezale nych Tytułowe pojęcie kontroli. Czytelnik mo e te spotkać się z zawę eniem określenia „postępowanie eksperymentalne" do wartości „1" zmiennej niezale nej-głównej. ale w warunkach relaksu (wartość „0" zmiennej niezale nej-głównej). obok pojęcia manipulacji (w sensie: randomizacji) jest kluczowym pojęciem dookreśłającym model E. czy jeszcze inaczej mówiąc — warunków eksperymentalnych. stresowi.

Powinien on. Brzeziński. Będziemy ją tedy określać mianem — ograniczonej. i to znacznie. aby eksperymenty przeprowadzane przez psychologów byk realizowane tylko w modelu ANOVA czy MANOVA! 291 . Chcąc — i teraz trochę „wyprzedzam" to. „osoby o przeciętnej inteligen-I cji" i . o czym będzie mowa w następnym punkcie — precyzyjnie określić procentowy udział w całkowitej wariancji zmiennej zale nej Y tej jej części. 7. po przekształceniu jej w zmienną zoperacjonalizowaną (w sensie klasyfikacji Stevensa — por. Musimy tedy.osoby o niskiej inteligencji" (tak skonstruowana zmienna ma status zmiennej nominalnej). w których psycholog mo e badać wpływ dowolnej liczby zmiennych niezale nych (o dowolnej liczbie wartości) w odmianie opartej na statystycznym modelu analizy wariancji (ANOVA). pkt. to mo emy wyró nić dwie klasy planów eksperymentalnych.). Niestety psychologia I Iw zasadzie nie dotyczy to jedynie psychofizyki.. musimy ją poddać takiej operacjonalizacji. Jeśli chodzi o (a). ale nie mo e to być klasyfikowanie osób badanych wg ocen ekspertów na: „osoby o wysokiej inteligencji". (a-2) plany.(a) mo liwości stwarzanych przez dany plan eksperymentalny. opartej na statystycznym modelu analizy wariancji. rozdz. 7. Ta kontrola będzie miała ograniczony. je eli zale y mu na precyzyjnym określeniu udziału ka dej „kontrolowanej" zmiennej niezale nej w danym eksperymencie w wyjaśnianiu wariancji zmien-I rej zale nej. Będzie tedy mo liwe posłu enie się wskaźnikami opisanymi w pkt. tak przeprowadzić operacjonalizację zmiennej zale nej. I Prawdę mówiąc chciałbym. zasięg w przypadku realizacji (a-1). psychologii uczenia I Beczy psychologii podejmowania decyzji) nie jest pomiarowo i eksperymentalnie [ zaawansowana tak. Z kolei w przypadku (a-2) będzie ona miała charakter nieograniczony — i tak te będziemy ją określać. w których badacz mo e analizować wpływ tylko jednej zmiennej niezale nej-giównej (ale tylko dwu wartościowej!) na zmienną Y— w odmianie „wszystko albo nic" modelu E. jak nauki przyrodnicze i względnie często psychologowie ope-I racjonalizują zmienne zale ne na poziomie skali nominalnej czy porządkowej. 1993b). która jest wyjaśniana wpływem na Y danej zmiennej niezale nej. określać poziom inteligencji za pomocą jakiejś standaryzowanej metody psychometrycznej — mo e to być wskaźnik IQ mierzony Skalą Inteligencji Wechslera WAIS-R (por. aby uzyskała I ona status zmiennej interwałowej lub ilorazowej. na przykład. Mo emy zatem sformułować pierwsze zalecenie dla badacza. 4. Homowska.. która będzie operowała co najmniej skalą interwałową. niniejszego rozdziału. Przejdźmy teraz do (b). psychometrii. czyli do drugiego sensu terminu „kontrola". (b) statusu pomiarowego poddanej operacjonalizacji zmiennej zale nej. które stwarzają ró ne mo liwości kontroli zmiennych: (a-1) plany. uwzględnionych przez badacza w planie eksperymentalnym. a to I „odcina" eksperymentatora od najprecyzyjniejszej i najbardziej eleganckiej metody I planowania eksperymentów. będzie uzale niona od skali pomiarowej zmiennej zale nej Y. W tym przypadku jakość kontroli zmiennych niezale nych. kontrolowanej w eksperymencie przez psychologa.

a wszystkie trzy opisane zostały w: Brzeziński. W przypadku tylko dwóch grup — a więc tak. Cochrana czy Bartletta. e je eli wariancje rozkładu zmiennej zale nej w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej są takie same (inaczej: są homogeniczne w sensie testu homogeniczności wariancji — Hartleya. a do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu. A to wymaga dodatkowych środków. je eli badacz pobierał próbę wg określonego schematu losowania (por. e obie grupy porównawcze. Dwie metody kontroli zmiennych niezale nych. aby pary ró niły się 292 .).2 niniejszego rozdziału. 119-129) i średnie w obu grupach są takie same.2. 3. a jedynie z przybli onym ustalaniem stałych wartości charakterystyk rozkładu zmiennej zale nej w obu grupach.2. e badacz powinien. zwiększyć liczebność próby. Opisywana tu trudność nie wystąpi. których mo e po prostu. Ten sposób postępowania mo na rozszerzyć na dowolną liczbę grup porównawczych. z punktu widzenia tej metody kontroli zmiennych niezale nych. 2. to mo na uznać. na ten temat: rozdz. Oczywiście liczba grup. a w ka dym razie ich skutki dla zmiennej zale nej Y są w przybli eniu takie same. byłyby bliźnięta monozygotyczne. ponowne rozlosowanie osób do porównywanych grup i ponowne przeprowadzenie testów istotności ró nic między średnimi i homogeniczności wariancji.. e badacz do ka dej osoby z jednej grupy dobiera najbardziej do niej podobną (oczywiście pod względem wartości tylko tych zmiennych istotnych dla Y. Pierwsza polega na ustaleniu stałej wartości (lub stałego jej podzakresu) kontrolowanej w tej sposób zmiennej w obu grupach porównawczych — eksperymentalnej i kontrolnej. dwuwartościowych („0-1") Z klasycznym wariantem eksperymentu związane są dwie metody kontrolowania zmiennych niezale nych. Przyjmuje się. w miarę potrzeb. 9. jak w opisywanym tu wariancie modelu E — metoda ta jest znana pod nazwą metody doboru parami. Idealnymi osobami badanymi. Badacz musi respektować wymóg braku wewnętrznego zró nicowania ka dej pary (minimalizacja wariancji wewnątrz par). mo e być większa. z jednorodnej populacji. a więc na etapie pomiaru początkowego zmiennej zale nej (pretestu). Stachowski. Druga metoda polega na tym.1. stosowane w planach jedno-jednozmiennowych. Jednocześnie zaleca się. zabraknąć. które badacz zaliczył do O(PY) jako zmienne niezale ne-uboczne i jako zmienne niezale ne-zakłócające. Ta metoda ma tę niedogodność. dla uzyskania po ądanego efektu. i zmienne niezale ne istotne dla Y przyjmują w obu grupach zbli one wartości. Operację tę mo na powtarzać. s. pierwszy z nich omawiam w pkt. e w przypadku stwierdzenia nierówności średnich oraz heterogeniczności wariancji porównywanych rozkładów badacz jest zmuszony do ich „poprawienia" — poprzez. eksperymentalną i kontrolną „wyrównuje się" w taki sposób. Mamy tu zatem do czynienia nie z ustalaniem stałych wartości zmiennych w obu porównywanych grupach. aby zagwarantować przybli oną równość średnich i odchyleń standardowych rozkładów zmiennej zale nej w obu grupach przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej. Mo e się te okazać.2. Inny wariant polega na tym. 1984. które zamierza w danym badaniu w ten sposób kontrolować) osobę w drugiej grupie. na przykład. rozdz.

Mamy zatem następujące schematy polacpowania: ABA.. i 4. Po utworzeniu danej liczby par badacz przystępuje do losowego (!) rozdzielenia osób z poszczególnych par na dwie grupy — eksperymentalną i kontrolną. tylko nieco inaczej realizowana. eby się odwołać do jakiegoś przykładu. są testy dla grup (danych) zale nych. Antycypując tę trudność. z uwagi na niekiedy du ą zło oność teoretyczną analizowaI nych zmiennych (weźmy jako przykład taki konstrukt teoretyczny jakim jest „siła I ego" czy mniej „tajemnicza" zmienna jaką jest „doświadczenie yciowe jednostki") I mo e być czasem bardzo trudne czy nawet wręcz niemo liwe dobieranie par złoI onych z ró nych osób. a raz w kontrolnych. W psychologii. BABA. 293 . Metoda ta. w których po ka dym badaniu osoba badana nabiera I większej wprawy w wykonywaniu zadania (wskaźniki jego wykonania stanowią Btfc zmiennej zale nej) takie postępowanie nie mo e być zalecane. lub na odwrót. in. obojętnie czy eksperymentalnych. rozdz. które mogą być w tym przypadku zastosowane. I Mówiąc inaczej. Je eli badacz nie uwzględni tego I wymogu jego postępowanie stanie się źródłem artefaktów. a właściwymi testami istotności ró nic między średnimi. e — w terminologii statystycznej — tak utworzone grupy mają charakter grup zale nych (ang. ma zastosowanie w konstruowaniu planów eksperymentalnych I opartych na modelu ANOVA — układ bloków kompletnie randomizowanych (jego I opis w: Brzeziński. Ten sposób twoI r enia .. ka da osoba badana tworzy parę z . ale trzeba posłu yć się jakimś jego odpowiednikiem dla grup zale nych I (takim jest test Wilcoxona). Je eli zało enia eksperymentu na to pozwalają. np. gdy raz znajduje I się ona w warunkach eksperymentalnych. Je eli jakąś osobę najpierw Ibdamy w danych warunkach. test t dla danych zale nych. Drugie ograniczenie związane jest z wątpliwo■oą. w eksperymentach. Nie mo na. posttestów 10. 111. tzw. którą nie zawsze da się jednoznacznie rozwiązać. badacz I mo e tworzyć „pary" poprzez dwukrotne badanie tej samej osoby — raz w warunI kach eksperymentalnych (A). ABAB. algorytmy wyboru optymalnego testu istotności ró nic — między innymi z uwagi na kryterium: grupy niezale ne/zale ne. I to jest główBiłwada tej metody tworzenia par.. nale y pamiętać o tym. ni pierwszy sposób. z ka dej pary w grupie eksperymentalnej porównuje się z wynikiem uzyskanym przez osobę a. BAB.). Przystępując do przeprowadzenia analizy statystycznej danych. 5.. aby nie traktować danych z grup utworzonych za pomocą metody doboru parami jako grup niezale nych i aby posługiwać się testami adresowanymi do tych grup. OczyHftie. zale nych). 3.. Stachowski. a raz w warunkach kontrolnych (B). czy nawet ABABAB. W przypadku rozszerzenia tej metody na dowolną liczbę grup porównaw-I czych mówimy o doborze wiązanym (ang.miedzy sobą (maksymalizacja wariancji między parami). samą sobą. pozwala na skuteczniejszą I kontrolę zmiennych. czy kontrolnych. s. rozdz. matching). po zakończeniu badania (wykonaniu pomiarów końcowych zmiennej Y. 62). przez Siegeła (1956. podaję w pkt. pochodzącą z tej samej pary. Jest bardzo wa ne. BABABA. Analiza danych polega na porównywaniu wyników parami — wynik uzyskany przez osobę a. related samples). w grupie kontrolnej. zalecany m.par". 1984. posłu yć się testem i Manna-Whitneya dla danych wyra onych na skali porządkowej (test dla grup nie-.

a inteligencja charakteryzuje się wskaźnikiem IQ przewy szającym wartość 120 (wg Skali Inteligencji WAIS-R). dyskwalifikuje jako metodę kontrolowania zmiennych niezale nych-ubocznych w powa niejszych badaniach psychologicznych. opartych na modelu ANOVA (ich opis w: Brzeziński. rozdz. ma jedną powa ną wadę. s. o wartościach IQ> 115 (wartość IQ= 115 stanowi granicę jednego odchylenia statystycznego od średniej równej 100. Mo e np. która ją. te same testy psychologiczne itp. a jedynie wobec tych osób z populacji. Ten sposób kontrolowania ma wpływ na zakres wniosków. a osób z przedziału IQ = 85-100 jest w populacji około 34%). poza szczególnymi sytuacjami. a próba to. je eli zmienną niezale ną-uboczną jest wiek osób badanych. e uczestniczyła ona w badaniu (nabywając „ogłady'" laboratoryjnej) nie miało wpływu na jej zachowanie się w — zmienionych co prawda. I tak. Hornowska. wyrównać obie grupy pod względem zmiennej płci (poddać badaniom tylko kobiety). Pierwsza metoda. „miejsce zamieszkania" czy „wykształcenie" kontrolować metodą doboru parami. w tym przypadku. to badacz mo e ustalić podzakres wartości tej zmiennej na. Badacz mo e te posłu yć się metodą kombinowaną. 1984. Przejdźmy teraz do oceny obu metod kontrolowania zmiennych niezale nych-ubocznych. 294 . je eli odniesie te wnioski do osób w wieku: 20-50 lat. która modyfikująco wpłynęła na wyniki pomiaru końcowego (posttestu) zmiennej zale nej Y. Brzeziński. grupa eksperymentalna plus grupa kontrolna) na poziom populacji (w całości nie poddanej badaniom). mimo e wydaje się nieskomplikowana. 6. np. a takie zmienne jak: „wiek". Stachowski. które badacz jest uprawniony uogólniać (generalizować) z poziomu próby (poddanej badaniom. Mówiąc inaczej. Rozwinięcie tej drugiej metody tworzenia par zaowocowało rozwojem planów eksperymentalnych z powtarzaniem pomiarów zmiennej zale nej. np. Uzyskany z przeprowadzonego badania wynik stanowi podstawę do wyciągnięcia wniosków dotyczących np. to mo e on ustalić podzakres wartości tej zmiennej na. Mniej byłbym jednak pewien zasadności uogólnienia wyników na grupę osób w wieku powy ej 80 lat i z przedziału IQ: 85100 (wartość IQ-85 stanowi granicę jednego odchylenia standardowego od średniej równej 100. a je eli jest nią iloraz inteligencji (IQ). ale nie wobec wszystkich osób w populacji o dowolnych wartościach tych dwóch zmiennych: wieku i poziomu inteligencji (wyra onego IQ mierzonym za pomocą WAIS-R). 1993b. ale w du ym stopniu podobnych (ta sama aparatura pomiarowa. ci sami eksperymentatorzy. a osób o IQ powy ej 120 jest w populacji około 16%). których wiek mieści się w granicach: 20-25.. 7.) — warunkach drugiego badania. czy doświadczenie badawcze nie stało się nową zmienną niezale ną-zakłócającą. Być mo e badacz nie popełni błędu. wpływu zmęczenia psychicznego na oryginalność myślenia. 20-25 lat. stając się nie kontrolowanym przez badacza dodatkowym źródłem wariancji zmiennej Yl Jest to trudne do jednoznacznego ustalenia.). 90).to nasuwa się pytanie czy to. takich osób w populacji jest niecałe 9% — por. IQ > 120 (wg klasyfikacji Wechslera wartości IQ przewy szające 120 charakteryzują kategorie osób o inteligencji określanej jako wysoka i bardzo wysoka.

nowe narzędzie opuszcza „pracownię psychometryczną" i jest stosowane wobec ró nych osób — studenci stanowią jednak znikomy procent tych. jako ten. Oczywiście. jak gdyby ich nie wprowadzili. albo wąskich ich pod-I okresów.Je eli badacz chce przeprowadzić badania na populacji określanej mianem „normalnej". e w fazie ósmej procesu badawczego (faza uogólniania wniosków z próby na populację) zapominają. gdy wa ne jest. status ekonomiczny. aby razowy osoba badana miała tylko jednorazowy kontakt z sytuacją badawczą. czy samoocena. to o ile stosunkowo łatwo określić tzw. Mo e najbardziej spektakularnym przykładem takiego nagannego postępowania jest praktyka standaryzacji (wraz z normalizacją!) nowych testów psychologicznych. normie statystycznej. pozwala na ilościowe określenie I le nej-ul procentowego udziału danej zmiennej nieza-lej-ubocznej w wyjaśnianiu Dol zmienności całkowitej zmiennej zale nej Y. i wnioski mogą być prawomocne tylko dla tych osób. Przede wszystkim. ale trzeba pamiętać i o tym. w których I wyuczer wystąpić mo e efekt wyuczenia się czy transferu. takiej samej odporności na stres. normalny przedział IQ. 4. „eksperymentalnych bliźniąt monozygotycznych" zawodzi. który odpowiada tzw. które będzie wprowadzone dopiero w pkt. Wbrew tym ograniczeniom badacze postępują na ogól jednak tak. o tyle znacznie trudniej kompletować pary z osób o takich samych ilorazach inteligencji. dla których kontrolowane zmienne przyjmują wartości z podzakresów ustalonych przez badacza. Przejdźmy teraz do oceny drugiej metody. Poniewa najłatwiej dostępną populacją jest populacja studentów. Odwołując się do pojęcia. e I ka da osoba jest badana dwukrotnie.. zmiennych niezale nych-ubocznych) osoby? Ominięciem tych trudności I jest posłu enie się odmianą tej metody — opisaną wy ej — polegającą na tym. ale nie > i e o n . takiej samej stabilności samooceny itd. e wcale nie jest łatwe skonstruowanie par dla zmiennych typowo psychologicznych. to ich właśnie wykorzystuje się do tego celu. wiek. aby zdawać sobie I kontroli sprawę z ograniczeń przedstawionych tu metod itroli zmiennych I modelu niezale nych-ubocznych w jedno-jednozmiennowej odmianie lelu E. Ta nie poz\ metoda. niniejszego rozdziału. to i tak odbyłoby się to du ym kosziem — ile trzeba by wstępnie przebadać osób.jedno odchylenie standardowe 15). Dobrze jest. Rzeczywiście jest to doskonała metoda tworzenia par. tj. wykształcenie. w zmienionych warunkach — tworzy parę I sama z sobą. o tyle bardzo trudne będzie określenie typowego przedziału zmiennych: doświadczenie yciowe. wobec których stosowany będzie nowy „test psychologiczny". a studentów psychologii pierwszego roku studiów (ci są najłatwiej dostępni dla swych starszych kolegów przygotowujących prace magisterskie) przede wszystkim. a nawet gdyby uda-I to się skompletować wymaganą liczbę „bliźniąt". O ile nie nastręcza większych trudności dobieranie w pary osób takich samych z uwagi na zmienne: płeć. powiemy. podobnie jak metoda pierwsza. który popełniają badacze posługujący się tą metodą polega zatem na tym. Błąd. i nadaje I flc ona do zastosowania w tych przypadkach. e są to jedyne metody kontroli dostępne 295 . e takie postępowanie badacza obni a trafność zewnętrzną całego badania. IQ: 85-100 (średnia 100 +/. status rodzinny itp. aby znaleźć dwie podobne pod | względem wyró nionych przez badacza kryteriów (wartości. trzeba zwrócić uwagę na to. W takich przypadkach metoda tworzenia par. miejsce zamieszkania.

z uwagi na posiadane kwalifikacje — tak e metodologiczne!) sięga po jakiś test inteligencji. jaką jest np. kwestionariusze osobowości. poziom inteligencji. a część uzyskała wyniki ró niące się między sobą. które uzyskały identyczne wyniki testu inteligencji utworzymy odrębną podgrupę (wyodrębnioną z wyjściowej „du ej" grupy). Chcąc tedy zdobyć informacje na temat zró nicowania interindywidualnego (zmienności) w obrębie jakiejś zbiorowości. kluczowym dla eksperymentatora określeniu — pierwszą podgrupę cechuje brak zró nicowania wewnątrzgrupowego (a drugą podgrupę cechuje jakieś zró nicowanie wewnątrzgrupowe). dlaczego piszę o tak niedoskonałej odmianie modelu E. psycholog (bo on właśnie jest predystynowany do prowadzenia takich obserwacji.badaczowi. a zrezygnował z mało precyzyjnej odmiany „wszystko albo nic" modelu E. W efekcie jego zastosowania oka e się. aby — je eli chce posłu yć się modelem eksperymentalnym — sięgnął po jakiś z planów ANOVA czy MANOVA. Informacja o zró nicowaniu badanych osób z uwagi na badaną zmienną (jest nią oczywiście zmienna zale na Y) jest bodaj e najwa niejszą informacją dla psycho296 .2. odró niało od drugiej podgrupy obejmującej osoby o ró nych wynikach testu inteligencji.). ale tak e — czy przede wszystkim — ograniczeń. skale postaw. testy projekcyjne. Tych zaś metoda „wszystko albo nic" ma więcej ni zalet. które przede wszystkim interesują psychologa (zmienne psychologiczne) są ukryte i aby dotrzeć do nich niezbędne jest posłu enie się specjalnymi narzędziami (psycholog dysponuje takimi „specjalnymi" narzędziami — są nimi testy psychologiczne: skale inteligencji. Osobiście zachęcam ka dego psychologa. sposób ubierania się. bo jest jeszcze przez psychologów dość powszechnie stosowana i do sprawdzania mało skomplikowanych hipotez (a z takimi na ogół ma do czynienia student przygotowując pracę magisterską) przydatna. Je eli z osób. Je eli nie zadowalają go. Oczywiście ta obserwacja jest prawdziwa tylko w odniesieniu do przebadanych osób i tylko w odniesieniu do zmiennej inteligencji. wiek itp. to to. stosowanie jakieś metody wymaga znajomości nie tylko jej zalet. to musi zarzucić tę odmianę modelu E na rzecz odmiany opartej na statystycznym modelu ANOVA czy MANOVA. e część przebadanych osób uzyskała identyczne wyniki. pod względem takiej „ukrytej" cechy (zmiennej). a ju na pewno nie uczonym psychologiem. Takie ich właściwości (my powiemy — zmienne). mniej lub bardziej ukrytych przed okiem obserwatora właściwości. aby — obserwując otaczającą nas społeczną rzeczywistość — dojść do wniosku. je eli mo na się posłu yć jej bardzo precyzyjną odmianą. 2. co ją będzie charakteryzowało. Piszę o niej. Statystyczny aspekt kontroli zmiennych — analiza wariancji zmiennej zale nej Nie trzeba być specjalnie bystrym obserwatorem. którym się miedzy sobą komunikują. Z kolei właściwości. są dostępne bezpośredniej obserwacji. język. Poza tym.2. sposób poruszania się. jak: wzrost. mo na wyrazić w takim oto. Czytelnik mógłby w tym momencie zapytać. e ludzie ró nią się między sobą pod względem rozmaitych. itp.

e przy du ym zró nicowaniu. Mogłoby być i tak. to okazałoby się. pod względem zró nicowania. 7. Porównując. i tak e one (traktowane jako odrębne „całości") ró nią się między sobą. e są takie kryteria. Na tym nie koniec. niniejszego rozdziału). Ró ne. wprowadzonego przez daną zmienną niezale ną? Na szczęście. To zró nicowanie przyjęło się nazywać zró nicowaniem między grupowym. w sposób bardzo zwięzły jakiś. a zwiększyłoby zró nicowanie wewnątrzgrupowe. miara która pozwoliłaby na udzielenie odpowiedzi na następujące. wyró nione „podgrupy wykształceniowe" dochodzimy do konstatacji. zaczęli zmieniać kryterium wyodrębniania podgrup. Takim kryterium klasyfikującym osoby badane mo e być. Dociekliwy Czytelnik zapyta się w tym momencie: Czy istnieje jakaś miara owego zró nicowania osób badanych z uwagi na interesującą badacza zmienną zale ną. które nie wpływają na zró nicowanie międzygrupowe i zró nicowanie wewnątrzgrupowe. Niemniej odświe my sobie informacje na jej temat. Być mo e takim kryterium bardziej ró nicującym podgrupy i jednocześnie obni ającym ich heterogeniczność (inaczej: zwiększającym ich homogeniczność) byłoby kryterium wykonywanego zawodu. Jak wiemy. od zmiennych nieistotnych? (b) w jaki sposób określić stopień całkowitego zró nicowania (zmienności) zmiennej zale nej. psycholog-eksperymentator dysponuje bardzo dobrym kryterium odpowiadającym na obydwa pytania. wyodrębnione przez badacza zmienne niezale ne będą w ró nym stopniu zwiększały owo zró nicowanie międzygrupowe zmiennej Y i zmniejszały zró nicowanie wewnątrzgrupowe. je eli pogrupuje on je wedle innego. zró nicowanie tych osób. kryterium (zmienna niezale na!). w sensie statystycznym (będzie o tym mowa w pkt. e jakieś kryterium obni yłoby zró nicowanie międzygrupowe. Spotkał się ju z nią Czytelnik w podstawowym kursie statystyki. albo. które daje się zaobserwować w całej populacji przebadanych przez niego osób. Gdyby teraz psycholog pogrupował wyniki testu inteligencji zgodnie z kryterium wykształcenia badanych osób. Jest nim wariancja. bardziej szczegółowe pytania: (a) w jaki sposób oddzielić zmienne istotnie. e zró nicowanie wewnątrzgrupowe w ka dej „podgrupie wykształceniowej" jest mniejsze od zró nicowania całkowitego całej przebadanej grupy wyjściowej. powiemy. e są to zmienne niezale ne istotne dla Y. Wreszcie mogłoby się okazać. ni poziom inteligencji. wykształcenie. Gdybyśmy. zbiór wyników. to są kryteria istotne z uwagi na zmienną zale ną. a nawet zerowe. to mo emy podać jego średnią arytmetyczną (przy 297 . Idąc jeszcze dalej w naszym rozumowaniu. na przykład. to mogłoby się okazać. je eli chcemy opisać.loga-eksperymentatora. e te kryteria. w efekcie którego otrzymalibyśmy jeszcze większe zró nicowanie między grupowe i mniejsze zró nicowanie wewnątrzgrupowe. który planuje przeprowadzenie eksperymentu! Gdyby „nasz" psycholog przeprowadził rozlegle badania nad zró nicowaniem (zmiennością) cechy inteligencji wśród ludzi. i pewne kryteria mogłyby spowodować takie przemieszczenie się osób badanych do nowych podgrup. mo na te zaobserwować znacznie mniejsze. bawiąc się naszymi danymi. zwłaszcza du y. to doszedłby do wniosku. które wyraźnie zwiększają zró nicowanie międzygrupowe i obni ają zró nicowanie wewnątrzgrupowe badanych osób pod względem wartości zmiennej zale nej.

Tak e w zbiorze C wynosi 3. dla których ta zmienna X przyjęła wartość „1" tworzą grupę A. Przeprowadźmy tę operacje na obu zbiorach: zbiór A: (3-5). to oba zbiory nale ałoby potraktować jako identyczne.zało eniu. Średnia w zbiorze A wynosi 3 i w zbiorze B te wynosi 3.4. e dana miara wyra ona jest na skali co najmniej interwałowej!). 3}. Z kolei osoby. dla których zmienna X przyjęła wartość „0" tworzą grupę B. zaleca się uwzględnianie informacji o wielkości zró nicowania wewnątrz ka dej z porównywanych grup (por. Przypuśćmy. 3. Wariancja zmiennej Y w zbiorze A wynosi: var A = 2. var). e pewna zmienna niezale na X („0-1") wyjaśnia obserwowaną w 10-osobowej grupie osób {oznaczmy ją jako Gr. Dlatego te obok informacji o średnich powinniśmy podawać jakąś informację o wielkości owego zró nicowania. (c) zsumować kwadraty odchyleń i (d) podzielić otrzymaną sumę kwadratów odchyleń przez liczbę wyników. 2. Niech osoby. Równolegle stosowana jest pochodna względem niej miara — odchylenie standardowe. dyspersja wyników1. Niech te będzie tak. którą nazwano wariancją (symbolicznie oznacza się ją: s2. (3-3). (3-2). Je eli jednak wartość ka dego odchylenia podniesiemy do kwadratu i dopiero potem dokonamy sumowania. Czytelnik zechce sam. Znacznie jednak przydatniejsza okazała się miara. obliczane jako pierwiastek kwadratowy z wariancji. 298 . a wariancja zmiennej Y w zbiorze B wynosi: rar B = 0. (3-3). (b) ka de odchylenie podnieść do kwadratu. Gdybyśmy pozostali tylko przy informacji o średniej. Prostą miarą tego zró nicowania mo e być suma „odległości" ka dego wyniku od średniej. Pierwszy cechuje du e zró nicowanie wewnątrzgrupowe. e tę samą średnią mo na otrzymać. Je eli tak postąpimy.0. jak obliczamy średnią z wyników. (3-3). a tak przecie nie jest. a drugi brak zró nicowania wewnątrzgrupowego. Feingold. 1995). przy analizowaniu ró nic między grupami pod względem wysokości średnich wartości zmiennej zale nej Y. Rzut oka na dane nakazuje nam wycofanie się z tego „prostego" rozwiązania. e chcieliśmy sprawdzić hipotezę mówiącą o tym.0. <r2. (3-1). czyli obliczyć średnią arytmetyczną. 3}. której obliczanie polega na przyrównywaniu ka dego wyniku do średniej grupowej. gdy wyniki są w niewielkim stopniu zró nicowane i gdy są one znacznie zró nicowane. Rozpatrzmy prosty przykład. 3. (3-3) i zbiór B: (3-3). pamiętając. (3-3). Całkowita wariancja Y w zbiorze C obejmującym obydwa zbiory A i B wynosi: varc = 2. (3-4).0. Po przeprowadzeniu badania uzyskaliśmy dwa zbiory danych: A i B: zbiór A: {5. n A + n B = = N = 10). e obie grupy okazały się równoliczne (n = 5. 1. 3. to otrzymamy nową miarę zmienności. to zlikwidujemy ową trudność. C) zmienność (zró nicowanie) zmiennej zale nej Y. tak te mo emy obliczyć średnią z kwadratów odchyleń wyników od ich średniej. Dlatego te . gdy suma odchyleń poszczególnych wyników od ich średniej zawsze będzie wynosiła — co łatwo obliczyć — zero. sprawdzić poprawność tych obliczeń. Tak. zbiór B: {3. e nale y wykonać w tym celu następujące kroki: (a) ka dy wynik odjąć od średniej arytmetycznej. W ten sposób GUS informuje obywateli o zarobkach w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej. tytułem ćwiczenia. Wiemy te . mo e to być np.

0. czyli dla grup: A i B. wg którego dokonaliśmy podziału całej grupy C na grupy składowe: A i B) nie została potwierdzona — mówi o tym stosunek wariancji składowych: var MG I var^G = 299 . wariancja międzygrupową jest zerowa — tłumaczy bowiem ona (0. wariancja całkowita rozkłada się na dwie wariancje cząstkowe: varc = varMC + varWG. odpowiadająca temu zró nicowaniu. I tak jest rzeczywiście: 1.0 i wobec tego var wc . czyli średnia grupy C.0)2 = 0. jednoznaczna. W naszym przykładzie mamy: var A = 2.0 -1. co wy ej zostało napisane.1. bo: 1(1. Wariancję całkowitą obliczamy podobnie jak wariancję Gr. B: 3. Średnia całkowita. widzimy.0. pro! centowy udział wariancji wewnątrzgrupowej.0. (d) otrzymane ró nice podniesiono do kwadratu. Jaka jest interpretacja tych danych o średnich i wariancjach? Jest ona. Obliczmy teraz wariancję tego dwuelementowego zbioru wyników: varMG = (3. Zatem wariancja całkowita rozpada się na dwie wariancje cząstkowe — wariancję międzygrupową i wariancję wewnątrzgrupową. czyli średniej całej grupy C.0) : 2 = 1. Po trzecie. (c) ka dą średnią odjęto od średniej całkowitej. cała bowiem zmienność zmiennej zale nej jest „ulokowana" wewnątrz grup. wskazuje jednoznacznie na brak kontroli — w tym badaniu — zmiennej zale nej.0. Obliczenia zostały przeprowadzone w następujący sposób: (a) obliczono średnią całkowitą dla grupy C. wynoszący tu a 100%.0. varwc . Niestety nie potrafiliśmy udzielić odpowiedzi na pytanie. jest następujący. A i wariancję Gr.0 i Gr.1. (b) obliczono średnie dla grup. Dzieląc grupę C na dwie grupy składowe A i B nie uzyskaliśmy redukcji wariancji wewnątrzgrupowej. W naszym przykładzie mamy dwie grupy o średnich: Gr.0/1. Wariancję międzygrupową (MG) liczymy jako wariancję średnich arytmetycznych wyró nionych grup. a uzyskaną sumę podzielono przez liczbę grup składowych.(2. w świetle powy szych danych.0) x 100% = 100%.3.00. jaka to zmienna czy zmienne? Generalny wniosek z tego badania . Zbierzmy teraz uzyskane informacje o średnich i wariancjach z naszego fikI cyjnego przykładu: varMC = 0.0/1.0.0 . w najmniejszym nawet procencie. Zgodnie z tym. Hipoteza o wpływie zmiennej niezale nej X (kryterium.0 + 0. równa się 3. na które podzielona została grupa C. czyli jest „tłumaczona" przez jakąś jnną (jakieś inne) zmienną niezale ną (zmienne niezale ne). A: 3. Po czwarte.Wariancja została wybrana jako miara zró nicowania wewnątrzgrupowego. Wariancję wewnątrzgrupową (WG) liczymy jako średnią arytmetyczną poszczególnych wariancji grupowych. Otó wariancję całkowitą jakiegoś zbioru wyników mo na rozbić na wariancje cząstkowe (składowe) odnoszące się do wyodrębnionych za pomocą jakiegoś kryterium (tu: jakiejś zmiennej niezale nej uznawanej przez badacza za istotną dla Y) podzbiorów. punktu widzenia wprowadzona przez nas zmienna niezale na nie kontrolowała.0 I -3.0 = 0. zmienności zmiennej zale nej. varc = 1. e obie grupy A i B nie ró nią się między sobą jeśli weźmiemy pod uwagę ich średnie arytmetyczne.0)2 + (3.0) x 100%= 1= Q9c wariancji całkowitej zmiennej zale nej Y.0. rar B = 0.0. a właściwie jego brakowi. między grupowego i całkowitego z uwagi na swą jedną wa ną dla eksperymentatora właściwość. po drugie ka da ze średnich składowych nie ró ni się od średniej całkowitej całej grupy C. Z tego . |B. Po pierwsze. Wynosi ona — var c = 1.

Wariancję międzygrupową mo na rozbić na dowolną liczbę wariancji składowych. trójzmiennowym. w erze komputerów osobistych. bo takie są mo liwości odmiany „wszystko albo nic" modelu E). 1984. error variance. w którym porównuje się grupy idealnie homogeniczne (varWG = 0). Noruśis. którego statystyka testowa taką ma właśnie postać (por. s. aby minimalizować wielkość wariancji wewnątrzgrupowej i maksymalizować wielkość wariancji międzygrupowej. kontrolowanej przez badacza. residual variance). Jest to oczywiście niemo liwe w eksperymentach typu „wszystko albo nic". W analizowanym w tym punkcie eksperymencie mo liwe jest poddanie takiej. a wariancję wewnątrzgrupową (ang. wariancji resztowej (ang. Brzeziński. dziesięć nic zasadniczo nie zmienia (por.= 0. Chcąc zminimalizować wielkość wariancji wewnątrzgrupowej mo emy jedynie odwołać się do „starego" Milla — z wy ej opisanymi konsekwencjami dla trafności zewnętrznej wniosków. Eksperyment — zaplanowany zgodnie z logiką modelu ANOVA — staje się w ten sposób eksperymentem dwuzmiennowym. 1992). 57-60). W pewnym eksperymencie psycholog postanowił sprawdzić hipotezę mówiącą o wpływie zmiennej niezale nej-głównej X na zmienną zale ną Y.0 = 0. Przy mniej jednoznacznych wartościach tego stosunku badacz odwołuje się do testu F analizy wariancji (ANOVA). Brzeziński. Ten sposób postępowania prowadzi do zmniejszenia wariancji wewnątrzgrupowej (nie kontrolowanej przez badacza) na rzecz zwiększenia wariancji międzygrupowej (kontrolowanej przez badacza). a jedynie wzrasta pracochłonność obliczeń. nie tak jednoznaczny w wymowie. Pamiętajmy. to jedynie analiza wariancji (ANOVA) daje taką mo liwość. 1984). (w terminologii ANOVA mówi się o „eksperymentach czynnikowych"). between-groups variance) (varMG = 1. W tym celu poddał badaniom 10 osób — 5 osób tworzyło grupę eksperymentalną (zmienna Y 300 . przykład. to taka. Stachowski. np. przeprowadza takie skomplikowane obliczenia „na piechotę"? Nawiasem mówiąc dobre oprogramowanie analizy wariancji (ANOVA) adresowane na IBM PC zawiera popularny w środowisku psychologów pakiet statystyczny SPSS PC+ (por. Wówczas całą obserwowaną zmienność zmiennej zale nej mo na tłumaczyć wpływem na nią zmiennej niezale nej. to czy jest to tylko jedna zmienna. Oczywiście.0/ 1.0). Tak naprawdę. Stachowski. a będącej źródłem wariancji międzygrupowej (ang. a najlepszy eksperyment to taki. czy jest ich. Zasada jest ta sama. W związku z tym wariancję międzygrupową określa się te mianem wariancji kontrolowanej. stworzone techniką klonowania (Czytelnik zechce mi wybaczyć ten art genetyczny). Powią emy go bezpośrednio z kontrolą jednej zmiennej niezale nej (jednej. którą tworzą osoby idealnie do siebie podobne. within-groups variance) określa się mianem wariancji błędu. itd. Wariancję wewnątrzgrupową zwykło się traktować jako miarę precyzji eksperymentu. ale kto dziś.0. jak wy ej opisana. powiedzmy. Przeanalizujmy jeszcze jeden. których źródłami są hipotetyczne zmienne niezale ne istotne dla Y. Badacz powinien zmierzać do tego. e najlepsza grupa. kontroli tylko jednej zmiennej niezale nej (jest nią zmienna główna).

625.2 -0. Osoby do obu grup porównawczych wyznaczone były losowo (badacz respektował zasadę randomizacji!). Odpowiednie dane zawiera tab. E: 6.1 0. E + Gr. Uznajemy.2 1.1 10 I 7 68 0.44 0.01 0.2 (Yu-Y2? 0.01 0.9 0.90 Y2.1a oraz tab.21 0. e ów stosunek jest wystarczająco du y? Oczywiście musi to być isób akceptowany przez całą społeczność psychologów.64 0.49): 2 = 0.9 Zacznijmy od obliczenia wartości średnich arytmetycznych — w Gr.81 0. Z kolei wariancje — varMG = 6. 12. Takim akceptowanym sposobem" jest posłu enie się testem F analizy wariancji (ANOVA).81 10. varWG = 0.64 0. C (Gr.64 0.1 5 6 7 8 9 7 6 6 6 8 O O 0. 12.49.1a.2 -0. Wynosząone odpowiednio: w Gr. Wyniki hipotetycznego badania obejmującego dwie grupy porównawcze — eksperymentalną (nE = 10) oraz kontrolną (nK = 10) (0) Lp.9 oraz w Gr.81 10.35. w jaki sposób uznawać.76 + 0. Aby obliczyć wariancję wewnątrzgrupową musieliśmy wpierw obliczyć wariancje w obu grupach porównawczych: varE = 0.1 0. varK = 0. Wnikliwy Czytelnik zapyta.1b. Następnie obliczyliśmy średnią z obu wariancji.04 7.01 10. Koraz łącznie w Gr.8 -0. Następnie obliczamy sumę kwadratów odchyleń.9-4. dana zmienna X istotnie kontroluje zmienność Y.44 1. wGr.21 1. Tabela 12.35. 0.1 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 19 1. która jest wariancją wewnątrzgrupową: (0. Y\k (1) (21 (3) (4) (5) (6) Grupa eksperymentalna (E) Yli-Yy 1 2 3 4 6 6 8 -0. Gr. vflrc = 6.64 1. to wariancja kontrolowana zmiennej Y (wariancja między grupowa) powinna przewy szać wariancję nie kontrolowaną zmiennej Y (wariancję wewnątrzgrupową).60 Yik Grupa kontrolna (K) Y2i-Y2.8-4.1 0.01 1.01 4.= \.8 -0.64 1. K: 1. je eli wartość statystyki testorej testu F obliczona dla danych uzyskanych z przeprowadzonego badania eksperymentalnego przewy sza (albo jest równa) wartość progową ustaloną dla określonego poziomu istotności statystycznej a.9 -0.63. Z kolei wyznaczenie wariancji międzygrupowej wymaga wpierw obliczenia odchyleń średnich obu grup (E i K) od ich średniej: 6. Po jej podzieleniu przez 301 . a 5 osobo grupę kontrolną (zmienna Y dla tych osób przyjmowała wartość „0").8 1.44 0.625.35. K).2 0.1 1.9 -0.76.8.dla tych osób przyjmowała wartość „1").8 1.8 -0. E. 1.0025. C: 4. czyli: F^F^ Przejdźmy teraz do wykonania niezbędnych obliczeń. Je eli zmienna niezale na X kontroluje zmienność zmiennej Y.04 0.

65 3.65 3. Wariancja całkowita to suma obu wariancji składowych: var WG + + ra/MG = 0. oparty na modelu ANOVA. jak to ju powiedzieliśmy.7225 2.35 -2.8225 5.35 -3.7225 2.35 Gr.2225 5. Spróbujmy teraz zinterpretować uzyskane informacje o wariancji zmiennej Y. Po drugie stosunek: varMG I varWG = 6.65 1.5% całkowitej wariancji zmiennej Y jest kontrolowane przez zmienną X. a eksperyment wielozmiennowy. zmienność zmiennej Y w 90.65 1. obliczona w ten sposób wartość var c równa jest wartości obliczonej wprost z danych surowych (132.65 1.3225 7.= 4.35 -3. jest traktowane jako miara precyzji eksperymentu. Wyniki hipotetycznego badania obejmującego łącznie 2 grupy (n c = «E + n K = 20) (0) (1) Lp.5% = 9.lb.0025/0.65 1.Tabela 12.2225 11. a 90.0025.625 = 9.. Po trzecie. Gdyby to nie był „biedny" eksperyment jednozmiennowy.35 -2. Po pierwsze. 100% — 90.35 -1.5% wariancji całkowitej zmiennej zale nej (myślę.5225 1.1b).5225 1. E I 6 6 8 8 7 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 87 ?. Jak widzimy.) 2 (4) Grupa 2.5% zale y od zmienności zmiennej X. Mówiąc inaczej.65 2.3225 7. Badaczowi zostało do wyjaśnienia — innymi wpływami na Y ani eli zmienna X — tylko 9.8225 132.0025 + 6.5225 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 U 6 6 8 7 6 (2) Yik-y1..5% zmienności Y tłumaczone jest zró nicowaniem wewnątrzgrupowym.6275 (w zaokrągleniu: 6.35 (3) (Yik-Y.7225 2.5225 5.5440/20 — dane z tab.63).0025): 2 = = 6.35 -2. dlaczego wariancję wewnątrzgrupową określa się te mianem wariancji resztowej). które.7225 13.2225 11.65 2.65 3.0025 = 6. która została w sposób planowy wprowadzona przez badacza do eksperymentu.5440 Gr.65 -2.6 jest dodatkowym potwierdzeniem istotności zmiennej X dla zmiennej Y.0225 2.7225 13.3225 13.35 -3. 12.0225 5.35 -1.5225 5.625 + 6. to badacz zapewne nie ograniczyłby 302 .35 -2. K liczbę grup (tu: 2) otrzymujemy wariancję między grupową: (6. e stało się teraz jasne.

Dobieraj osoby do grup porównawczych tak. Znaczenie randomizacji Jednym z wa niejszych czynników zakłócających trafność wewnętrzną planu eksperymentalnego jest — jak dowiemy się w pkt. Winer.3. aby zminimalizować wariancję wewnątrzgrupowa. D yr ek tywa B. (b) miara precyzji przeprowadzonego eksperymentu czy. wa ne z punktu widzenia metodyki prowadzenia nowoczesnego eksperymentu w psychologii. a — zmierzając do minimalizacji wariancji resztowej (wewnątrzgrupowej) — uwzględniłby więcej źródeł wariancji między grupowej w postaci zmiennych niezale nych wbudowanych w plan eksperymentalny. mo liwe jest sformułowanie dwóch wzajemnie się uzupełniających dyrektyw: Dyrektywa A. Nierówno303 . łestety. zwłaszcza pkt. 2. aby ztnaksymalizować wariancję międzygrupowa. wariancje składowe są wykorzystywane przez badaczy jako: (a) miara stopnia kontroli zmienności zmiennej zale nej przez wprowadzoną do eksperymentu zmienną niezale ną X — wariancja międzygrupowa (inaczej: wariancja kontrolowana). co wy ej napisałem na temat statystycznego sensu terminu „kontrola zmiennych". Tytułem przykładu mogę odesłać Czytelnika do tak reprezentatywnych nonografii jak: Kirk (1982). / rodzimej literatury przedmiotu. inaczej mówiąc.: Pro\c ts badawczy jako proces kontroli wariancji). miara wielkości błędu popełnionego przez badacza kontrolującego zmien ność zmiennej zale nej Y za pomocą zmiennej niezale nej X — wariancja wewnątrzgrupowa (inaczej: wariancja nie kontrolowana). Ta k man ipu lu j daną zm ienną n ieza le ną. Badacz nie jest w stanie kontrolować — w sposób opisany w poprzednim punkcie — wpływów wszystkich mo liwych zmiennych zakłócających. w jedno-jednozmiennowej odmianie modelu E mo liwe jest kontrolowanie zmienności tylko jednej zmiennej zale nej przez tylko jedną zmienną niezale ną. jak sądzę. Michels (1991). Stachowski (1984). Je eli przeło yć to. Zaprezentowane wy ej podejście do kontroli zmiennych w eksperymencie — polegające na kontroli wariancji zmiennej zale nej Y przez intencjonalnie wprowa-j dzone przez badacza do planu eksperymentalnego zmienne niezale ne zakwalifi-I kowane przez tego badacza do O(P Y ) — zdominowało praktykę badawczą psychologii. Paszkiewicz (1985b.się — w fazie planowania badania eksperymentalnego — do uwzględnienia tylko jednego źródła wariancji wyjaśnionej (kontrolowanej) zmiennej Y. Brzeziński. Te dwie. na język dyrektyw adresowanych do psychologa-eksperymentatora. Brown. 4. niniejszego rozdziału — selekcja osób do grup porównawczych: eksperymentalnej i kontrolnej (w skrócie — selekcja). 2.1. to. Kerlinger (1986) J \.

e badanych mo na w sposób losowy przydzielić do ró nych grup eksperymentalnych. które występuje w definicji modelu E i zgodnie z którym badacz jest zobowiązany do losowego przydzielania osób badanych do grup — eksperymentalnej i kontrolnej (ogólniej: porównawczych). random — losowy). e wszelkie zmienne. Aronsona. W gruncie rzeczy losowe przydzielanie badanych do poszczególnych grup stanowi decydującą ró nicę między metodą eksperymentalna a metodami nieeksperymentalnymi.4. O tym właśnie mówi zasada randomizacji (od ang. Tak. Przywołajmy tu jeszcze raz psychologa społecznego.. czy inaczej. 500-501). s. Oznacza to. w której psycholog sprawdzałby skuteczność nowej techniki terapeutycznej opartej na hipnozie weszłyby osoby o zwiększonej (w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej) podatności na hipnozę. Aby uniknąć takich kłopotliwych sytuacji i równie kłopotliwego posądzenia o tendencyjne przydzielanie osób do obu grup porównawczych (wg kryterium: osoby „lepsze" do grupy eksperymentalnej. niemal na pewno zostaną rozdzielone losowo pomiędzy ró ne sytuacje. e pojęcie randomizacji jest nierozerwalnie związane z pojęciem manipulacji zmienną niezale ną-główną (zmiennymi). Rola instrukcji maskujących cel eksperymentu w psychologii („decepcja") Jedną z charakterystycznych cech eksperymentowania w psychologii jest utajnianie przed osobami badanymi prawdziwego celu eksperymentu. i do grupy. Je eli zło yło by się tak. Wielką zaletą tego sposobu postępowania jest to. Znaczy to. przeszacować skuteczność owej nowej techniki terapeutycznej. aby te czynniki mogły wpływać systematycznie na nasze wyniki" (Aronson. które nie podlegają dokładnej kontroli. a to mo e zaowocować „nachyleniem" rozkładu zmiennej zale nej Y (przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości średniej zmiennej zale nej). Mo na te wyobrazić sobie sytuację odwrotną. którego zdaniem najwa niejszą cechą odró niającą badanie typu eksperymentalnego od innego rodzaju badań empirycznych jest to: „. e postępowanie eksperymentalne (zmienna niezale na X) trafi na bardziej podatny „grunt" w grupie eksperymentalnej ni w grupie kontrolnej. obie sytuacje nie są korzystne z metodologicznego punktu widzenia (chocia . a „gorsze" do grupy kontrolnej!) nale y przydzielać osoby do grup w sposób losowy.. wówczas psycholog nie doszacowałby skuteczności oddziaływania eksperymentalnego. gdy w grupie eksperymentalnej znalazłyby się osoby o „właściwościach" antagonistycznych względem postępowania eksperymentalnego.mierne rozło enie tych wpływów w obu grupach mo e doprowadzić do tego. to mógłby on. e ka dy badany ma równe szansę znaleźć się w ka dej z przewidzianych sytuacji eksperymentalnych. w efekcie. 2. Psychologowie posłu304 . e jest niezwykle mało prawdopodobne. podświadomie. I jeszcze raz przypomnijmy. 1995. psycholog mógłby być zadowolony z „korzystnego" dla jego hipotezy roboczej „współdziałania" zmiennych zakłócających z postępowaniem eksperymentalnym).

) i ma na celu zwiększenie realizmu eksperymentalnego (ostatnio Aronson i in. 5.. Taka oprawa nosi nazwę historyjki fasadowej (ang. 508). Aronson i in.często konieczne jest ukrycie prawdziwego celu badań. jak Ascha nad konformizmem (uleganie naciskowi grupowemu) czy Milgrama nad posłuszeństwem (podporządkowywanie się autorytetowi). mało etycznej procedury: „. zwłaszcza z zakresu psychologii społecznej. powiedzieć. Utajnienie przed „prawdziwą" osobą badaną rzeczywistego statusu osób wspólnie z nią oceniających długość narysowanych odcinków doprowadziło do tego. przeło ył ten termin jako „wprowadzanie w błąd" (s. 508) tak uzasadnia odwołanie się do tej. nieczuli na poprawność językową. na przykład. lecz nie mówi aktorowi. u ywają określenia realizm psychologiczny — por.5.. e tak właśnie. a niezgodne ze stanem faktycznym.gują się w tym celu tzw. s. oszukiwanie. gdyby osoby badane były poinformowane o prawdziwym celu oraz znały prawdziwy scenariusz eksperymentu. 2. wyd. 1969.. a jedynie eksperymentator kazał im mówić „coś innego"). Osobiście wolę określenie: instrukcja maskująca . cover story — J. Józef Radzicki tłumacz polskiego. Dość wspomnieć tu chocia by tak znane eksperymenty. Bez nich psychologowi nie udałoby się uzyskać zamierzonego efektu. odwoływała się do instrukcji maskujących. Asch. szachrajstwo. i nim będę się posługiwał. e okłamując osoby badane Asch uzyskał bardzo ciekawy wynik informujący o psychologicznych mechanizmach nacisku grupowego. s. jaki właściwie aspekt jego zachowania jest przedmiotem badania. co widzą „naprawdę" (wszak pozostałe cztery osoby badane te widzą to samo. e a 35% osób badanych ulegało naciskowi grupowemu i podawało odpowiedzi zgodne z odpowiedziami współpracowników eksperymentatora. 1995). nie przejmowałyby się tym ani trochę i mówiłyby to. PWN-owskiego wydania jego bardzo znanej pracy The social animal (poi. 65)." Większość znanych eksperymentów.. pkt.) przez stworzenie sytuacji. jak Czytelnik zorientuje się z lektury rozdz. niezgodnie ze stanem faktycznym mają postępować. 34-39) — cztery osoby porównujące długość odcinków i zgodnie zeznające inaczej ni to widzi osoba badana wcześniej zostały poinstruowane przez badacza. o czym jest cały film. Pomysłowość badacza pozwoliła.. Terminem deception posługuje się. 5. wprowadzenie w błąd. Aronson (1995. B. Stosując „kalkę" w tłumaczeniu stosownego terminu z fachowej literatury psychologicznej moglibyśmy.. 2. pkt.1. w której badany mo e zachowywać się w sposób naturalny. e — jak w eksperymencie Ascha opisanym przez niego w pracy Opinie i nacisk społeczny (por. — Okłamywanie osób badanych) i za 305 . instrukcjami maskującymi ów cel. omówienie tak e w: Aronson. który ustala scenerię akcji. Mo na zatem powiedzieć. e psychologowie posługują się „decepcją" (od ang. Stanislawski.: Człowiek istota społeczna. s. podstęp. Eksperymenty te nie ujawniłyby tak spektakularnych wyników. Stawia to eksperymentatora-psychologa społecznego w pozycji re ysera filmowego. a nie „kalką" — „decepcja".. 1995. (1994. 1968). 1994. nie jest zahamowany w swych reakcjach. okłamanie/ywanie". deception — „oszukaństwo. którzy wiedzieliby.. Badani. gdy nie wiedząc. stosunkowo niewielkimi kosztami („koszty" psychologiczne obcią ające tego rodzaju eksperymenty są dyskutowane w rozdz.

Zimbardo i innych psychologów — te. i tak starają się dociec tego prawdziwego celu (pomocne są tu odczytywane przez nich oczekiwania badacza. rozdz. by badani nie domyślili się prawdziwego celu badania. a ich zachowanie się w sytuacji badawczej modyfikowane jest tak e przez tak silnie działającą zmienną jaką jest lęk przed oceną. zwłaszcza u inteligentnej osoby badanej. niezale nie od stopnia pomysłowości badaczy wło onej w takie sformułowanie instrukcji maskujących. w którym bierze udział (zakładam tu. Osoby badane. i faktycznie są. nierealistyczne jest przyjęcie zało enia. W konsekwencji tego stanu rzeczy badacze nie mogliby wysuwać trafnych wniosków z przeprowadzonych badań. co prawda nieetycznych. wymodelować „kawałek" rzeczywistości psychologicznej. Sytuacja badawcza staje się więc w pewnym stopniu dwuznaczna. nawet najbardziej pomysłowa. instrukcje stosowane przez Milgrama)? Na pewno nie spełniają tych kryteriów studenci. Czy jednak tylko względy natury etycznej powinny powstrzymywać psychologów przed bezrefleksyjnym stosowaniem instrukcji maskujących cel badana? Nie. adnych wątpliwości. e ten udział jest całkowicie dobrowolny!). Mo na jednak zapytać psychologów-eksperymentatorów: skąd brać „nieska onych" udziałem w badaniach psychologicznych badanych. Mogą one być. jak to zało ył sobie eksperymentator. których dostarczają elementy sytuacji badawczej itp. e realistyczne będzie przyjęcie zało enia. na dodatek. 4. procedur maskujących cel badania. co wprowadza dodatkowe źródło zmienności zmiennej zale nej (dodatkową wariancję cząstkową Y). Kieruje się ona przy tym własną interpretacją celu badania. e uwierzą w to wszystko. Mo e to wyzwalać u osób badanych dwojaką tendencję: (a) poznania oczekiwań badacza i zachowania się zgodnego z nimi oraz (b) poznania oczekiwań badacza i zachowania się niezgodnego z nimi. a i instrukcja maskująca. Myślę tedy. ale pozwalających na spektakularne eksperymentowanie. Konkludując. a u osoby badanej wyzwala się szczególna motywacja do rozwikłania tej dwuznaczności. Dla zachowania w tajemnicy prawdziwego celu eksperymentu (treści hipotezy badawczej) psycholog nie mo e objaśnić wszystkich elementów procedury badawczej. zachętą do nieograniczonego odwoływania się do tych. a studenci psychologii (a z nich rekrutują się na ogół badani) w szczególności. Milgrama. e osoba badana jest uległa.pomocą prostych środków technicznych. wskazówki. którzy. Podstawą stosowania instrukcji maskujących jest przyjęcie zało enia. powinni być tak naiwni. łatwowierna i postrzega sytuację badawczą tak. nie tylko. — por. co im psycholog-eksperymentator powie (por. Są jeszcze względy natury metodologicznej. e znajomość prawdziwych celów badania eksperymentalnego uniemo liwiłaby osobom badanym spontaniczne zachowanie się w sytuacji eksperymentalnej. Przyjęcie takiego zało enia świadczyłoby bowiem o naiwności bada306 . pomysłowość badacza połączona z łatwowiernością osoby badanej dały — uzyskane przez Ascha. tak ciekawe i bulwersujące wyniki. Jak Czytelnik ju zdą ył się zorientować. i osoba badana raczej nie ufa eksperymentatorowi i stara się sama odkryć prawdziwy cel eksperymentu.). te nie jest w stanie ich objaśnić w sposób nie budzący. O nich teraz kilka słów. na przekór badaczowi.

2 sporo miejsca poświęciłem na objaśnienie bardzo wa nego w psychologii empirycznej pojęcia kontroli zmiennych niezale nych istotnych dla danej Y. w którą osoba badana byłaby skłonna „bez reszty" uwierzyć. jak tego sobie yczy psycholog-eksperymentator.5. nale ałoby zawsze wyjaśnić uzyskany wynik nie tylko w ramach danej teorii psychologicznej. Z tą dyrektywą związana jest treść rozdz. zmienne kontekstu psychologicznego). 307 . tak e próbować wyjaśnić go w kategoriach zmiennych kontekstu psychologicznego przeprowadzonego badania — wskazówek sugerujących osobie badanej treść hipotezy badawczej. Zdają się oni bowiem zapominać o wskazanych przez Rosenzweiga (1933) osobliwościach badania psychologicznego. którą zamierza się posłu yć. jej lęku przed oceną. oczekiwań badacza. które nie budziłyby wątpliwości metodologicznych krytycznie usposobionego psychologa. i te. e „potę nym" źródłem wariancji błędu w badaniach psychologicznych jest interakcja. Idealny eksperyment to taki. ale. nastawienia kooperacyjnego itp. postępowanie eksperymentalne). o wpływie których na Y traktują hipotezy badawcze. Obmyślenie prawdopodobnej „historyjki fasadowej" (cover story). w którym psycholog kontroluje wszystkie wpływy. Realizm yciowy i realizm psychologiczny Nie jest łatwą sztuką zaplanować i przeprowadzić eksperyment z udziałem ludzi w charakterze obiektów badanych. to źródło wariancji błędu nie zawsze jest przez psychologów kontrolowane na zadowalającym poziomie. 2. nie jest wcale łatwe i — jak sądzę — niewiele jest wartościowych (w sensie: nie prowadzących do trywialnych rezultatów w rodzaju: „ró ni ludzie w ró nych sytuacjach zachowują się ró nie") badań eksperymentalnych opartych na instrukcjach maskujących cel badania. Rzecz jasna idealne eksperymenty istnieją tylko w wyobraźni badacza. W rzeczywistości musi on często dokonywać wyborów kompromisowych. których źródłem są wszelkiego aju zmienne niezale ne-zakłócające (w tym. W poprzednim punkcie starałem się pokazać. co nie mniej wa ne. Niestety. W pkt.cza. jakie Jdopoty" metodologiczne (pominąłem „kłopoty" etyczne) ma psycholog. który snując bardzo subtelne wywody teoretyczne stara się nie dopuszczać do świadomości faktu (bo tak mu wygodnie!). jakim podlega osoba badana — i te. statusu motywacyjnego osoby badanej. związane ze zmiennymi niezale nymi-ubocznymi. e osoba badana nie jest tylko „dwuno nym" szczurem laboratoryjnym. Względy natury etycznej i metodologicznej nakładają na badacza szczególny obowiązek dokładnego przeanalizowania instrukcji maskującej. i wreszcie te. 5. który chce skutecznie zamaskować przed osobą badaną prawdziwy cel badania eksperymentalnego. co opisane badanie Ascha. pochodzące od intencjonalnie wprowadzonych do planu eksperymentalnego zmiennych niezale nych (tzw. W badaniach tego typu. która zawiązuje się między badaczem i osobą badaną. bodaj e najwa niejsze dla psychoza. i następnego punktu niniejszeso rozdziału. 2. posłusznie i nabo nie reagującym tak.

Mo na wówczas mówić o realizmie yciowym (ang. rolą oraz uto samianie warunków eksperymentalnych z warunkami yciowymi. Identyfikowanie się osoby badanej z narzuconą jej. 1995.. aplikując mu elektrowstrząsy do wysokości 450 V (eksperyment Milgrama). powinniśmy (o czym dokładnie w rozdz. mundane realism). i ka dy eksperyment mo e być realistyczny dwojako. znajdując przyjemność w okrucieństwie. mo na na niego patrzeć pod kątem jego podobieństwa do sytuacji. którą „wymyśla" ycie. Nie sądzę. określa realizm psychologiczny (ang. wstydzie itp. Myślę o zmianach samooceny. jak dobry film. Po pierwsze. 1994. Po drugie. niektórzy chłopcy («stra nicy») traktują pozostałych jak nędzne zwierzęta. ale za to dalece odbiegającymi od sytuacji yciowej. Je eli spojrzymy. warunkami prowadzenia badania eksperymentalnego (maksymalizacja kryterium metodologicznego). psychological realism). o swym własnym. to mo emy powiedzieć. jest to wybór między kontrolą a wiernością imitacji warunków yciowych przez warunki stworzone przez badacza w laboratorium psychologicznym. 25). ubogą kontrolą zmiennych wa nych i zakłócających dla Y. Mówiąc jeszcze inaczej. Teraz kilka słów o wierności imitowania przez warunki sytuacji eksperymentalnej. a zwłaszcza tego ostatniego. Milgram jeszcze po roku spotykał się z częścią osób badanych w celach konsultacji ich udziału w jego badaniach. Troska 308 . z tego punktu widzenia. cierpieniach. występując w roli nauczyciela. rzeczywistych warunków ycia. e przeraził eksperymentatorów: „. odczłowieczonymi robotami. nieposłusznego ucznia. tak jak gdyby rzeczywiście była stra nikiem czy więźniem (eksperyment Zimbardo). niestety. indywidualnym przetrwaniu i o swej wzrastającej nienawiści do stra ników" (cyt. Zapewniając planowanemu eksperymentowi wysoki stopień realizmu yciowego i psychologicznego. rzeczywiście karała. eksperyment. Badacza powinna cechować bogata wyobraźnia. podczas gdy inni chłopcy («więźniowie») stali się słu alczymi. przykre dla osoby badanej. Aronson i in. powinien przewidzieć ró norakie. 5. I znowu odwołam się do Aronsona (por. przez scenariusz badania eksperymentalnego. s. Niestety. konsekwencje (tak e te długofalowe) udziału w eksperymencie.Jeden z kompromisów związany jest z wyborem między dobrze kontrolowanymi. aby eksperymenty Milgrama nad uległością cechował wysoki stopień realizmu yciowego. a dobrą imitacją sytuacji yciowej (maksymalizacja kryterium psychologicznego). Aronson mówi. Powinna ona wczuć się w swoją rolę. na eksperymenty Milgrama i Zimbardo. gdy stopień identyfikacji osób badanych z rolami „stra ników" i „więźniów" był tak wysoki. nie da się zapewnić jednocześnie wysokiego stopnia kontroli zmiennych i równie wysokiego stopnia odtworzenia warunków yciowych w sytuacji eksperymentalnej. s. Z kolei Zimbardo był zmuszony przerwać swoje badania ju po sześciu dniach. e cechował je wysoki stopień realizmu psychologicznego. ale.. za: Aronson. 58) i jego koncepcji „realistyczności" eksperymentu. wytworzonej sztucznie w laboratorium. powinien „wciągać" osobę badaną.) zwracać uwagę na konsekwencje etyczne udziału osób badanych w takim badaniu (Zimbardo!). mniej lub bardziej trwałych zaburzeniach psychicznych. myślącymi jedynie o ucieczce..

co najmniej jedną. pracownika uniwersytetu?). stosując się do zasady randomizacji (czyli manipuluje. 4. jest to wystandaryzowany sposób postępowania badawczego. Brown. niedopuszczalnymi etycznie badaniami.0 zapewnienie wysokiego stopnia kontroli zmiennych oraz wysokiego stopnia rea lizmu nie powinna „znieczulać" badacza (psychologa!) na problemy etyczne. Udział w eksperymentach nad stresem — na przykład — które będzie cechował wysoki stopień realizmu psychologicznego. 1992). e zadawanie cierpień „na niby" wcale takim. model analizy wariancji. oględnie mówiąc. 3. 1984. 1975. Pojęcie planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego Postępowanie badawcze w modelu E prowadzone jest wg określonego schematu postępowania. Schemat postępowania badawczego w przypadku modelu qE nosi. Ponadto — tak sądzę — psycholog-eksperymentator nie powinien nakłaniać osoby badanej do udziału w takim badaniu eksperymentalnym. Wysoki stopień ich realizmu psychologicznego (vide przytoczona wy ej wypowiedź Zimbarda na temat zachowania się „stra ników" 1 „więźniów") sprawił. nieetycznych. zwanego przez psychologów planem eksperymentalnym (ang. Mówiąc krótko. 309 . Stachowski. odpowiednio. Michels. Winer. e osoby badane tak naprawdę nie uwierzyły w realność tej sytuacji (no bo czy jest współcześnie mo liwe. mo e nie być obojętny dla ich późniejszego funkcjonowania poza laboratorium. a tak e — jak to ma miejsce w przypadku współczesnych eksperymentów — określony sposób postępowania w zakresie analizy statystycznej danych eksperymentalnych (np. zmienną niezale ną-główną). było ono jak najbardziej realistyczne. Kirk. nazwę planu ąuasi-eksperymentalnego. w którym byłaby ona zmuszona do podejmowania działań. Je eli jednak zało ymy. Brzeziński. w odbiorze osób badanych. aby mo na było „torturować" — eksperyment Milgrama — uczniów za to. Odwrotnie. 1982. w których osoby badane nara one będą na szczególnie intensywne prze ywanie negatywnych emocji. I następne — będące konsekwencją przeczącej odpowiedzi na pierwsze — pytanie: Jaki jest zakres generalizowalności wniosków z tak przeprowadzonego badania? Na to py tanie spróbujemy odpowiedzieć w pkt. ANOVA i MANOVA — por. po zakończeniu badania. w cywilizowanym kraju. Zgodnie z planem eksperymentalnym psycholog: (1) rozdziela osoby badane do co najmniej dwóch grup porównawczych: eksperymentalnej i kontrolnej. Timm. expeńmental design). 1991. Noruśis. nie było. e nie wykonywali w sposób zadowalający poleceń osób badanych znajdujących się pod ogólnym nad zorem badacza-psychologa. to stawiamy pod znakiem zapytania realistyczność (w sensie: realizmu yciowego) tego badania. Z tego punktu widzenia eksperymenty Milgrama i Zimbardo były takimi.

w których postępowanie eksperymentalne przyjmuje więcej ni dwie wartości (mamy zatem w takich planach wiele grup porównawczych ró niących się wprowadzonymi do nich wartościami zmiennej niezale nej-głównej). alł-or-nothing type).(2) dokonuje pomiarów zmiennej zale nej Y (pretesty Y i posttesty Y). liczbie grup porównawczych. Badacz przydziela w sposób losowy wyró nione wartości zmiennej niezale nej grupie eksperymentalnej (wartość: m) i grupie kontrolnej (wartość: «). natę enie hałasu). zaowocował tym nietrafnym obrazem zale ności" Y od A". Po przeprowadzeniu posttestu Y i uśrednieniu uzyskanych z obu grup wyników uzyskaliśmy przedstawiony na rys. Najbardziej rozpowszechnione są wśród psychologów takie plany E. pkt. by przebiegało ono według planu „0-1". (3) kontroluje zmienne niezale ne — uboczne i zakłócające. Najczęściej badacz stwarza takie warunki. je eli mamy mocne teoretyczne podstawy aby zakładać liniowy charakter hipotetycznego związku. albo planach typu „wszystko albo nic" (ang. a przecie . Rozwa my teraz przypadek.wedle wiedzy badacza — zale ność liniowa. W efekcie badacz zaakceptuje hipotezę mówiącą o związku liniowym obu zmiennych (linia ciągła). Je eli zmienna niezale na-główna nie jest ze swej natury zmienną dychotomiczną (np. Pozostając przy dwóch grupach porównawczych „skazujemy się" na testowanie hipotez traktujących o zale ności liniowej między zmienną zale ną Y i zmienną X. Jak widzimy jest to —. to wówczas niezbędne jest zbudowanie planu eksperymentalnego o większej. rozdz. płeć). Przyjęło się mówić o takich planach E. obraz zale ności Y od X.2) 310 . w których zmienna niezale na-główna (postępowanie eksperymentalne) przyjmuje tylko dwie wartości — jedną w grupie eksperymentalnej i jedną w grupie kontrolnej. to nie ma potrzeby zwiększania liczby tych grup. Niefortunny wybór tylko dwóch wartości zmiennej X (m oraz n) i tylko z lewego krańca kontinuum wartości. Je eli badacz tak zaplanował badanie eksperymentalne. Je eli jednak w grę mo e wchodzić związek wy szego. ni dwie.. jako o planach: zerojedynkowych.1. jest on krzywoliniowy (linia przerywana). w którym dana zmienna niezale na-główna X jest zmienną ciągłą. ni liniowy.). Zastosowanie ju tylko trzech grup porównawczych w miejsce tradycyjnych dwóch grup — eksperymentalnej i kontrolnej — pozwala na określenie kształtu zale ności między zmiennymi: zale ną i niezale ną-główną (liniowa versus nieliniowa — „U-kształtna" — por. gdy dobierze dwie wartości zmiennej X. Tak naprawdę — co zaznaczono linią przerywaną — zale ność Y od X ma charakter krzywoliniowy. Oczywiście. tak naprawdę. a w grupie kontrolnej nie wywierała wpływu. dwuwartościowych (bo zmienna X przyjmuje tylko dwie wartości). 12. by w grupie eksperymentalnej zmienna ta po prostu mogła wywierać wpływ na zmienną zale ną. Tak e nietrafny obraz zale ności wią ącej zmienną Y ze zmienną X wytworzy badacz. to znacznie efektywniejsze od planów zero-jedynkowych są takie plany. rzędu. ale wielowartościową (np. 12. 11. 6. to zmienna X — w wyniku przeprowadzonego przez niego zabiegu dychotomizacji — przyjmować będzie tylko dwie wartości: m oraz n. ale le ące w prawej części kontinuum wartości X (tak jak na rys.

12. i zale ność Y od X ma charakter liniowy. Nietrafny obraz (linia ciągła) rzeczywistej (linia przerywana) zale ności Y od X — badacz ustalił. jak i wartości s będą odpowiadały te same Modnie wartości Y.1.Rys. 12. a to oznacza brak zale ności między zmiennymi (linia prosta ównoległa do osi X — rys. gdy de facto ma ona charakter krzywoliniowy Kolejny nietrafny obraz zale ności (a w tym przypadku — braku zale ności) badacz ustali.3. Nietrafny obraz (linia ciągła) rzeczywistej (linia przerywana) zale ności Y od X — badacz Ralił. 311 . i zale ność Y od X ma charakter liniowy.2. ale tak rozło one.). gdy pod uwagę weźmie te tylko dwie wartości zmiennej X. gdy de facto ma ona charakter krzywoliniowy p. 12. e zarówno wartości m.

cztery. Nietrafny obraz (linia ciągła) rzeczywistej (linia przerywana) zale ności yodX — badacz ustalił. s: 312 . i zale ność Y od X ma charakter krzywoliniowy i de facto ma ona charakter krzywoliniowy Gdy jednak badacz wyró ni większą liczbę grup porównawczych (co najmniej jednak trzy!).3.y y Rys. n Grupa 2. n. 12. np. Rys. którym przypisane będą wartości X: m. r. s Grupa 4. r Grupa 3. i zale ność Y od X ma charakter liniowy. gdy de facto ma ona charakter krzywoliniowy m Grupa 1. 12. Trafny obraz (linia ciągła) rzeczywistej (linia przerywana) zale ności Y od X — badacz ustalił.4.

)k. 12. pkt. 4. a linia ciągła — obraz tej zale ności ustalony przez badacza. 1967. (2) badacz powinien kontrolować wszystkie czynniki mogące mieć — poza zmienną X (o części z nich mowa będzie ni ej) — wpływ na zachowanie się (tak e to niespecyficzne) osób badanych w trakcie badania eksperymentalnego. Trafność wewnętrzna i czynniki ją zakłócające Trafność wewnętrzna planu eksperymentalnego jest warunkiem niezbędnym. Omówię teraz oba rodzaje trafności oraz czynniki je zakłócające. plany J0-1" nie są adekwatne do testowania hipotez zakładających zale ność krzywoli niową zmiennej Y od zmiennej X). Do jakiego wniosku prowadzi nas analiza tego przykładu? Je eli zmienna X. Nale y natomiast zadbać o to. o której wpływie na Y traktuje hipoteza badawcza. 3. 12.. jest zmienną de facto wielowartościową i postulowany w hipotezie związek Y z X jest związkiem krzywoliniowym. to: (1) plan musi być adekwatny do danej hipotezy (i tak. wyró nione przez badacza powinny być równomiernie rozło one wzdłu kontinuum wartości X. na przykład. bez spełnienia którego wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonego badania eksperymentalnego nie mogą być interpretowane w kategoriach jakiejś koncepcji psychologicznej. jak to pokazuje rys. czy dana zmienna niezale na X rzeczywiście zadziałała na Y w badaniu realizowanym wg tego planu? Je eli na to pytanie ma paść odpowiedź twierdząca. rys. (b) trafności zewnętrznej. Stanley. TBO w świadomości metodologicznej — rozdz.1. Campbell.to uzyska trafny obraz hipotetycznej zale ności — por. to pytanie o to. Cook. gdy mo e to nas doprowadzić do Inych wniosków (por. Linia przerywana ilustruje faktyczną zale ność. aby wybrane tości X rozło one były równomiernie wzdłu całego kontinuum wartości zmień-ej X (tak. Wartości zmiennej X. Pytanie o trafność wewnętrzną planu E czy qE. Wa ne tu jest jeszcze jedno. 3. z której została wywiedziona testowana przez badacza hipoteza traktująca o zale ności zmiennej zale nej Y od zmiennej niezale nej-głównej X ipor.1-3).). rys.)- L Trafność planu eksperymentalnego i czynniki ją zakłócające Ka dy ly plan E i qE nale y rozpatrywać w kontekście (Campbell.4. 1979): (a (a) trafności wewnętrznej. (3) badacz powinien efektywnie manipulować zmienną X czyli powinien stwo- 313 . to nie nale y prowadzić badania eksperymentalnego opartego na porównaniu tylko dwóch grup (dwie wartości zmiennej X). 12.4.

i reklama okazała się mało skuteczna. 2. Najkrócej ujmując. maturation). w których oceniana jest skuteczność reklamy określonego towaru. Campbell. Im dłu szy czas dzieli pretest Y i posttest Y. najczęściej. Historia (ang. poza postępowaniem eksperymentalnym (w grupie eksperymentalnej). efekty tego czynnika mogą być niekiedy mylnie uto samiane 314 . 37-94): 1. pozalaboratoryjnych). 2. rodzina. w którym mo liwa jest kontrola czynnika historii. Niestety. które zapewnią maksymalizację wariancji zmiennej Y wyjaśnionej oddziaływaniem na tę zmienną postępowania eksperymentalnego X (efekty jego wpływu na Y mo na będzie oddzielić od szumu pochodzącego z nie kontrolowanych przez badacza źródeł). aczkolwiek ukryty. za pewniona jest izolacja osób badanych od wpływów zewnętrznych. albo osłabiać efekty X. W długim okresie dzielącym pretest Y'\ posttest Y zachodzić mogą naturalne zmiany związane z dojrzewaniem fizjologicznym i psychicznym osób badanych. pkt. zadziały jakieś zmienne z konteks tu zewnętrznego. szpi tal. Sułek (1979 s. 73) podaje przykład badań rynkowych. e źródłem zakłóceń jest sam or ganizm osoby badanej. rozdz. Do czynników zakłócających trafność wewnętrzną planu eksperymentalnego czy planu quasi-eksperymentalnego nale ą (Cook. których oddziaływanie na Y mo e albo wzmacniać.rzyć takie warunki badania. e na osoby badane. przebiegu samego badania eksperymentalnego realizowanego według danego planu. które mogą oddziaływać wzmacniając (albo osłabiając) wpływ zmiennej X na zmienną zale ną. plan trafny wewnętrznie to taki plan. 1979. Owe „alternatywne" wyjaśnienia zmienności Y związane są z czynnikami odnoszącymi się do sposobu organizacji. w tego typu badaniach na ogół pretest Y przeprowadza się na początku roku szkolnego. tym bardziej prawdopodobne staje się to. mo e spowodować spadek zainteresowania pierwszym towarem. nowego towaru. o tym samym przeznaczeniu co towar reklamowany. Od wpływu tego czynnika wolne są na ogół ekspery menty laboratoryjne. który pozwala wyeliminować alternatywne — do ujętych w hipotezie badawczej — wyjaśnienia zaobserwowanej zmienności zmiennej Y.1). Czynnik historii mo e mieć du y. a post test Y na końcu tego roku. Musimy tedy radzić sobie inaczej — np. Validity. fabryka). Nie przewidziane przez badacza pojawienie się na rynku bardzo atrakcyjnego. in. w którym „zanurzone" jest prowadzone badanie. Jest to podstawowa funkcja planu eksperymentalnego (Czytelnik zwrócił zapewne w tym momencie uwagę na zbie ność idei trafności wewnętrznej z Ajdukiewicza metodą wnioskowania przez indukcję eliminacyjną — por. Co więcej. history). przez wybór takiego planu eksperymen talnego. Mogą to być dokonujące się właśnie wa ne przemiany społeczne. Dojrzewanie (ang. prowadzone w dobrze kontrolowanych warunkach (m. niespecyficznymi zachowaniami się osób badanych w sytuacji badania eksperymentalnego oraz wpływem czynników z otoczenia fizycznego i społecznego sytuacji badawczej. nie mo emy. s. wpływ na uczniów w bada niach nad skutecznością oddziaływań wychowawczych i nauczających. prowadząc badania w warunkach naturalnych (klasa szkolna. Działanie tego czynnika jest podobne do działania czynnika historii. z tą jednak ró nicą. pozwolić sobie na taki „luksus". 2. a badacz mo e dojść do błędnego wniosku.

. Poniewa badacz. z pomiarem opinii i po staw za pomocą kwestionariuszy i skal postaw czy te z pomiarem wiadomości za pomocą standaryzowanych testów wiadomości. o których dotąd być mo e nawet nie myśleli. członków ruchu na rzecz obrony ycia poczętego). e: „. e — na przykład — badacz dobierze do grupy ekspery mentalnej osoby o zdecydowanych poglądach antyaborcyjnych (np.z efektami postępowania eksperymentalnego. pomiary te nie uwra liwiają osób badanych. Wystarczy. Aby poznać „wyjściowy" poziom zmiennej za le nej w obu grupach. Stronniczy dobór osób do grup — eksperymen talnej i kontrolnej — mo e zwiększać prawdopodobieństwo potwierdzenia hipotezy badawczej. 76) zwraca te uwagę na to. kontrolować jego wpływ na Y. Szczególnie nara one na oddziaływanie tego czynnika mogą być badania prowadzone na dzieciach. 1989b): Eksperymentalne badanie zmian — metodologiczne problemy stosowania pretestu zmiennej zale nej. 4.sam fakt bycia badanym zmienia ludzi pod tymi względami. Inaczej jednak przedstawia się sprawa z pomiarem ilorazu inteligencji IQ za pomocą np. Wszystkie badania. ani na wyniki pomiaru końcowego zmiennej Y (posttest Y).. Takie pomiary. które nie są prowadzone wg planów zakła dających randomizację (a więc wg planów qE). Testowanie (ang. więc musi przeprowadzić badanie w taki sposób. podlegają wpływom tego czynnika. przed wprowadzeniem do grupy eksperymentalnej postępowania eksperymentalnego X badacz dokonuje po miaru zmiennej Y (pretest Y). 3. jak osoba badana „przyjmie" postępowanie eksperymentalne. Przede wszystkim aktywizuje ich poznawczo: zwraca ich uwagę na pewne sprawy. polegającego na kształtowaniu postaw antyaborcyjnych. Nie wchodzą te w inter akcję ze zmienną X. jak czas reakcji RT czy reakcja skórno-galwaniczna GSR nie mają wpływu na to. „Odwracając" grupy. a do grupy kontrolnej osoby z ruchu feministy cznego. e to nie postępowanie eksperymentalne jest głównym (czy jedynym) źródłem zmienności Y. je eli badanie będzie przeprowadzone wg planu Solomona (plan 4. Skali Inteligencji WAIS-R. s. a więc nie stanowią dodatkowego źródła wariancji zmiennej Y. aby uzyskać silny efekt oddziaływania eksperymentalnego. nie chce (i moim zdaniem — nie powinien!) rezygnować z przeprowadzenia pretestu Y. selection). Jest to w pełni mo liwe jedynie wówczas. na ogół.). testing). zachęca do myślenia o rzeczach. W badaniach szkolnych dobór uczniów uzdolnionych do grupy eksperymentalnej „ułatwi" potwierdzenie hipotezy mówiącej o większej skuteczno ści nowego programu nauczania. ukazuje nowe mo liwości patrzenia na jakieś zagadnienia". mo emy uzyskać silny efekt postępowania eksperymentalnego polegającego na kształtowaniu postaw proaborcyjnych. czyli losowe rozdzielanie osób z te losowo (a przynajmniej kwotowo) pobranej próby. które rodzi stosowanie w badaniach psychologicznych (i nie tylko) pretestu Y zostały szczegółowo przedyskutowane w pracy autora (Brzeziński. Sułek (1979. aby nie rezygnując z pretestu Y. a fakt poddania pretestowi zmiennej Y osób z grup porównawczych lub (i) inter akcja pretestu Y ze zmienną X. eksperymentalnej i kontrolnej. skłania do szukania nowych o nich informacji. Problemy metodologiczne. 315 . które są przedmio tem badania. Mo e być bowiem tak. Jedynym antidotum na działanie tego czynnika jest randomizacja. Mówiąc inaczej. Selekcja (ang.

Niestety nie da się uniknąć (mo e z wy łączeniem starannie wy standaryzowanych testów psychologicznych. WAIS-R. Je eli eksperyment prowadzony jest przez dłu szy czas (np. instrumentatioń). co z kolei mo e doprowa dzić do przeszacowania wielkości tego ostatniego. Wyniki mają tendencję do uśredniania się. Instrumentacja (ang. Regresja statystyczna (ang. iloraz inteligencji dziecka «ulega regresji». której podlegają ilorazy inteligencji dzieci wzglę dem ilorazów inteligencji ich rodziców: „Zgodnie z tą regułą. intensywnego treningu — na wzór opisanego w rozdz. w postteście Y. 6. badacz nie złamie konwencji psychometrycznej). W obu wypadkach mo na powiedzieć. mortality). wówczas ich dziecko miałoby II wy szy ni oni. i liczebność próby ulegnie zmniejszeniu. 7. test Matryc Ravena. Objaśnijmy do na przykła dzie zjawiska regresji do średniej. osoby manifestujące skrajnie ni skie/wysokie nasilenie postaw). Rada dla badacza: nie nale y prowadzić badań na osobach o skrajnie niskich/wysokich wynikach w preteście Y (np. ze zwiększeniem doświadczenia (większa wprawa) osób stosujących te narzędzia. rzecz jasna. Utrata osób badanych (ang. ale na skutek zadziałania czynnika regresji statystycznej. treningu sędziów kompetentnych. to nale y liczyć się z tym. ale cały czas wy szy od równej 100 średniej dla populacji. Wpływ tego czynnika związany jest z ró norakimi zmianami narzędzi pomiarowych. Innymi słowy.5. skale inteligencji: WISC-R. s. podda316 . 101). okres jednego roku szkolnego). W przypadku badań prowa dzonych na osobach. e przynajmniej niektóre z tych osób podwy szą/obni ą wyniki posttestu Y nie na skutek zastosowanej przez badacza manipulacji eksperymentalnej. dziecko rodziców o inteligencji wy szej ni przeciętna będzie najprawdopodobniej miało II trochę ni szy od nich. Gdyby poziom inteligencji rodziców był ni szy od przeciętnego. 1995. statistical regression). Mo na jednak zminimalizować jego wpływ poprzez przeprowadzenie z osobami. Efekt regresji statystycznej mo e nało yć się na efekt postępowania eksperymentalnego. 14. zbli ając się do średniej wartości II całej populacji. Je eli z grupy eksperymentalnej. kwestionarusz temperamentu FCZ-KT Strelaua i Zawadzkie go) wpływu czynnika nabywania wprawy z badania na badanie. Oczywiście nale y skrupulatnie przestrzegać standaryzacji warunków sto sowania pretestu Y oraz posttestu Y. skrajnie ni skich i obni ania skrajnie wysokich wyników uzyskanych przez osoby badane w preteście Y. procedury ich stosowania i obli czania wyników (w mniejszym stopniu dotyczy to testów psychologicznych. jak np. e najlepszą prognozą dla dziecka jest liczba mieszcząca się w przedziale między średnią II jego rodziców a średnią po pulacji wynoszącą 100" (Seligman D. Zjawisko regresji staty stycznej związane jest z tendencją do podwy szania. Nie nale y dokonywać zmian osób kodujących wyniki w pierwszym i drugim badaniu.. kwestionariusze osobowości: MMPI. któ rych istotą jest standaryzacja warunków ich stosowania — o ile. uczniowie „dwójkowi" czy „szóstkowi". które zostały rozdzielone do grup porównawczych z uwagi na swe skrajnie niskie/wysokie wyniki uzyskane w preteście Y mo na się spodzie wać. zmianą osób dokonujących pomiarów za pomocą owych narzędzi itp. 16 PF. Zmiany te obejmują okres dzielący pretest Y od posttestu Y. ale jednak cały czas ni szy od 100. które będą do konywać pomiarów. STAI.

grupa ekspery317 . Podobne efekty interakcyjne wystąpić mo gą w przypadku dwóch pozostałych czynników — historii i instrumentacji.. zatarciu (lub pomniejszeniu) mogą ulec ró nice (zaplanowane przez badacza!) między obiema grupami. w której prowadzony jest „eksperyment pedagogiczny") osoby uzyskujące słabe oceny (np. porównywać skuteczność ró nych akcji profilaktycznych (odnośnie palenia papierosów czy u ywania narkotyków). 10. Znowu. uczniowie „dwójkowi"). (8-b) dojrzewaniem. w szeroko zakrojonych badaniach terenowych. Osoby z jednej grupy mogą uczyć się „prawidłowego" zachowania się. albo imitowanie postępowania eksperymentalnego (ang. Niemo ność fizycznego odseparowania grup. Podobnie. (8-c) instrumentacją. które mogłyby uzyskać w postteście Y wyniki bardzo się ró niące od wyników pretestu Y. eksperymentach terenowych. ich zdaniem. prowadzimy badania nad konkurencyjnymi programami społecznymi. historią. do których nie są one (zgodnie z planem badania) adresowane. od siebie i — tym samym — umo liwienie osobom z grupy eksperymentalnej nawiązania kontaktów z osobami z grupy kontrolnej (i na odwrót) mo e być niepo ądanym źródłem dodatkowej wariancji zmiennej Y. Interakcja selekcji z (ang. gdy ubędą z grupy eksperymentalnej (np. to informacje o nich będą zapewne przenikać do osób. W tym przypadku mamy do czynienia z nie korzystnym zbiegnięciem się wpływów czynnika selekcji. którego. na przykład. do których kierowane są ró ne instrukcje oraz oddziaływajnia eksperymentalne. 8. wyrów nanie ich traktowania (ang. jednego roku) mo e być źródłem ró nicy wzrostu wyni ków w posttestach zmiennej zale nej Y. ekspery mentalnej i kontrolnej.nej intensywnemu oddziaływaniu eksperymentalnemu. wolne są od tego typu zakłóceń. klasy szkolnej. czynnik ten dotyczy przede wszystkim badań prowadzonych w warunkach naturalnych. Przy du ych ubytkach osób o skrajnie niskich/wysokich wynikach pretestu Y mo e dojść do znaczących zafalszowań końcowych rezultatów. diffusion OT imitation of treatment). Kompensujące. Oczywiście. W konsekwencji owej nie chcianej przez badacza komunikacji osób z obu grup. dojrzewaniem i instrumentacją. badania typu laboratoryjnego. eksperymentalnej i kontrolnej. czy nawet województwach. który wchodzi w inter akcję z. Je eli. Je eli w sąsiadujących ze sobą gminach. prowadzonych w warunkach naturalnych. 9. ocze kuje od nich badacz. to średni wynik pomiaru końcowego zmiennej Y w porównaniu ze średnim wynikiem pretestu będzie w jakimś stopniu zani ony. Ten czynnik mo e być szczególnie trudny do tontrolowania w tzw. jak w pkt. w świetle których badacz przyjmie lub odrzuci hipotezę badawczą. compensatory eąualization of treatments). 9. Przenikanie informacji związanych z postępowaniem eksperymentalnym Z grupy do grupy. które — w intencji badacza — mają laczyć zmienność zmiennej Y. w których mo emy. w których mamy mo liwość izolowania osób. programowe zró nicowanie grup porównawczych. interactions with selection): (8-a) historią. Dobór dzieci o zró nico wanym tempie rozwoju umysłowego do grup porównawczych i prowadzenie badań przez dłu szy okres (np. ubędą osoby. to będzie to miało wpływ na średni wynik posttestu Y\ w konsekwencji tego pomyślnego dla hipotezy badawczej biegu zdarzeń ró nica między średnimi wynikami posttestu w grupach. kolejno. będzie zawy ona.

Przejdźmy teraz do omówienia drugiego rodzaju trafności — trafności zewnętrznej oraz czynników ją zakłócających. Efekt działania tego czynnika wystąpi wówczas. mogą demonstrować swoją nie chęć wobec eksperymentatora i zachowywać się specjalnie gorzej.2. a więc w badaniach prowadzonych w warunkach tere nowych. które znalazły się w „gorszych" — w po równaniu z grupą eksperymentalną — warunkach. Trafność zewnętrzna i czynniki ją zakłócające Trafność zewnętrzna planu eksperymentalnego (czy planu quasi-eksperymentalnego) związana jest z pytaniem o zakres wniosków. Obra anie się osób badanych. Tak e i ten czynnik występuje w badaniach prowadzonych w warunkach naturalnych — zwłaszcza gdy prowadzone są one na „scenie społecznej". jeśli chodzi o krótką charakterystykę czynników zakłócających trafność wewnętrzną planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego. gdy budzą szczególne zainteresowanie społeczne. które badacz sformułował na 318 . które znalazły się w mniej po ądanych warunkach (ang. zmniejszone będą (a w skrajnym wypadku nawet zniesione) ró nice między grupami — eksperymentalną i kontrolną. W efekcie. osobom z grupy eksperymentalnej. 4. za sprawą eksperymentatora (tak to postrzegają osoby z grupy kontrolnej!). których celem jest pokazanie badaczowi. gdy nie ma mo ności zablokowania informacji o grupie eksperymentalnej dociera jących do grupy kontrolnej. Takie zachowanie się osób z grupy kontrolnej powiększy ró nice dzielące grupę eksperymentalną i kontrolną i będzie stwarzało korzystniejsze warunki akceptowania hipotezy badawczej (przeszacowanie wielko ści efektu eksperymentalnego). 11. jest to reakcja na pozbawienie ich po ądanych wartości. specjalny program wsparcia społecznego obejmujący dzieci pochodzące ze środowisk kulturowo zaniedbanych). Je eli postę powanie eksperymentalne postrzegane jest jako atrakcyjne i wyró niające osoby z grupy eksperymentalnej. 12. to społeczność lokalna mo e nie zaaprobować owej „dyskryminacji" osób nie objętych „specjalnym" programem adresowanym jedynie do członków grupy eksperymentalnej i będzie podejmować inicjatywy mające na celu zniesienie ró nic międzygrupowych. compensatory rivałry by respondents receiving less desirable treałments). Kompensowanie mniej po ądanych warunków i spowodowane nim rywalizacyjne zachowanie się osób badanych (ang. resentful demoralization of respondents receiving less desirable treatments). e są one równie dobre.mentalna potraktowana została przez badacza w sposób postrzegany przez społeczność jako „wyró niający" jej członków (np. wprowadzonych przez eksperymentatora. Tyle. Osoby z grupy kontrolnej. to mo e to wywołać u osób z grupy kontrolnej zacho wania rywalizacyjne (nie muszę. jak osoby z grupy eksperymentalnej i te zasługują na takie. poni ej swoich mo liwości. e nie są one po ądane z punktu widzenia eksperymentatora). dodawać. „lepsze" traktowanie. które dostępne są. rzecz jasna. a nie laboratoryjnych.

Przeanalizujmy teraz warunki od których zale y trafność zewnętrzna planu E czy qE. Po drugie. albo — je eli losowy dobór próby przekracza mo liwości ekonomiczne i techniczne badacza — próbą kwotową. to nie tylko problem reprezentatywności próby. aby dowiedzieć się czegoś o specyfice całej zbiorowości (populacji). dotyczy ona zakresu generalizacji (uogólniania) tych wniosków. w jakich będzie — ju poza laboratorium — stosowany dany program terapeutyczny.wylosowani przez ycie uczniowie". testami. czy uzyskane wyniki mogą być podstawą do formułowania uogólnień na większą zbiorowość osób. 2. i które mo na traktować jako typowe dla tej zbiorowości. nowego programu terapeutycznego czy nowego programu reklamowego.podstawie wyników uzyskanych z badania eksperymentalnego.5) pojęcie realizmu yciowego. które nie będą miały adnego kontaktu ani z badaczem. Mówiąc krótko. rozmową) nabywają nowego doświadczenia związanego z uczestniczeniem w badaniach naukowych. jest to problem typowości warunków badania dla warunków pozaeksperymentalnych. je eli wyniki eksperymentu mają być przeniesione poza laboratorium. To zachowanie wcale nie musi być takie samo | {i na ogół nie jest) w przypadku osób. Czytelnik wie ju . e badanie na stosunkowo mało licznych grupach nie jest prowadzone po to. w du ych badaniach eksperymentalnych prowadzonych w wa319 . np.. aby dowiedzieć się „czegoś" o specyfice psychologicznej tych grup. pkt. na której przeprowadzone było badanie empiryczne. ale po to. klasę szkolną i uzyskując jakieś wyniki. na przykład. ale to tak e problem reprezentatywności warunków. badacz chce (i powinien) wiedzieć. Po pierwsze. nie powinny odbiegać od tych. na ile mo liwe będzie uzyskanie takich samych (czy maksymalnie zbli onych) wyników gdy — na podstawie opublikowanych przez niego rezultatów badawczych — „prawdziwy" nauczyciel będzie prowadził lekcje w „prawdziwej" klasie szkolnej. na całą populację. edukacyjny czy reklamowy wobec osób. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest posłu enie się próbą losową. problem trafności zewnętrznej. zgraniem roli osoby badanej. na które będą uogólniane wyniki przeprowadzonego badania. które z przeprowadzonymi przez badacza badaniami nie miały nic wspólnego. To zaś mo e mieć wpływ na sposób ich zachowania się w sytuacji eksperymentalnej. w których przeprowadzono badanie. Warunki. czy te mogą być potraktowane jedynie jako podstawa do sporządzenia psychologicznego portretu osób z przebadanych grup — eksperymentalnej i kontrolnej. wobec których badacz stosuje określone pomiary (posługując się aparaturą. doświadczenie eksperymentalne osób badanych nie powinno mieć adnego wpływu na wielkość stwierdzanego przez badacza efektu eksperymentalnego lani na jego kierunek). Prowadząc badanie w laboratorium imitującym. Osoby. Trochę to przypomina Aronsonowskie (por. obserwacją. I jeszcze jedno. ani ze stosowanym przez niego instrumentarium. badacz musi się zastanowić nad tym. Niestety wiele badań prowadzonych przez psychologów. z której te osoby zostały wyłonione. w której ławkach siedzieć będą . pedagogów czy socjologów nie jest wolnych od owych wpływów ograniczających — niekiedy drastycznie — zakres formułowanych przez badacza wniosków. Inaczej mówiąc. w których sprawdzano skuteczność jakiejś manipulacji eksperymentalnej. Mówiąc inaczej.

mo na zało yć. interaction of selection and treatment). w którym osadzone było badanie. które będą stosowane w praktyce. Osoby te są specjalnie przygotowane do pełnienia wyznaczonych im przez scenariusz badania ról. mo na dobrać osoby tak. Niełatwo na nie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Po trzecie. i odmienne instrukcje słowne udzielane osobom badanym będą wywoływały lęk o ró nym natę eniu. Interakcja selekcji z postępowaniem eksperymentalnym (ang. Mo na ją przeprowadzić na trzy sposoby. Campbell. w której badacz przystępuje do operacjonalizacji zmiennej „lęk". Do czynników zakłócających trafność zewnętrzną planu eksperymentalnego czy planu quasi-eksperymentalnego nale ą (Cook. wzorowanego na postępowaniu eksperymentalnym. w którym przeprowadzono badanie i czasem. poddawane pretestom F? Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Ten problem pociąga za sobą kolejne pytania. w którym badacz przeprowadził badanie. 73-74): 1. Rodzi się zaraz pytanie: czy trzy. Zatem nale y się spodziewać. przy czym ka dej wartości tej zmiennej odpowiadałaby pewna liczba punktów uzyskana przez nie w teście psychologicznym (np. Który z wy ej przedstawionych sposobów operacjonalizacji jest najlepszy? Czy przedstawione sposoby są w ogóle poprawne? Czy istnieje jakiś inny sposób i dopiero on jest poprawny? Jak widać są to trudne pytania. Między czasem. ni populację. Wreszcie po trzecie. STAI) przeznaczonym do pomiaru lęku. z trafnością zewnętrzną związany jest te problem czasu. i zagro enie uderzeniem prądem elektrycznym (jak w badaniach Miłgrama) o ró nym napięciu będzie wywoływało u osób badanych proporcjonalne do napięcia prądu natę enie lęku. ocenianie skuteczności postępowania eksperymentalnego (sędziowie kompetentni) czy prowadzenie zabiegów eksperymentalnych (np. Po pierwsze. które nie będą — w warunkach „ yciowych" — przed wprowadzaniem określonego postępowania. zabiegów terapeutycznych czy lekcji w eksperymentalnych klasach szkolnych). Nierespektowanie zasady randomizacji doprowadzić mo320 . na którą będą uogólniane wyniki tego badania. Po czwarte. Zwłaszcza badania świadomości społecznej są wra liwe na tego typu zmiany. wy ej przedstawione metody operacjonalizacji zmiennej „lęk" są równowa ne? Psycholog-specjalista od problematyki osobowości i ró nic indywidualnych odpowie. by ró niły się stopniem natęenia lęku. e sposób prowadzenia programów oraz oceny ich skuteczności będą się ró niły od tych. e nie. Mo e ulec zmianie cały kontekst historyczny. o trafności zewnętrznej traktuje te następujące pytanie: czy uzyskiwane przez badacza wartości zmiennych zoperacjonalizowanych (z uwagi na określone narzędzie pomiarowe) nie zniekształcają rzeczywistych wartości zmiennych przysługujących osobom z populacji.runkach naturalnych badacz korzysta z pomocy wielu współpracowników. s. 1979. mo na przyjąć. Po drugie. których zadaniem jest prowadzenie pomiarów. w którym dokonano generalizacji wyników z tego badania oraz ich ewentualnej aplikacji mo e występować długa przerwa. Ich kompetencje będą zapewne wy sze od kompetencji „zwykłych" terapeutów czy nauczycieli. Próbę. Zwłaszcza trzeci sposób wyraźnie odstaje od pozostałych. na której prowadzone były badania mo e cechować inne doświadczenie historyczne.

Wiele stosowanych w naukach behawioralnych narzę dzi pomiarowych (w szczególności testów inteligencji. prowadzenie badań w uczelnianych klinikach psychiatrycznych mo e dać rezultaty inne od tych. zwłaszcza gdy się rozwa a praktykę badawczą takich nauk. o której zakładamy. testów wiadomości. interaction of setting and treatment). e wyniki tego drugiego badania nie pokrywają się z wynikami po przednimi. gdy w pierwszej (eksperymentalnej) były dzieci o wysokim poziomie inteligencji. Rosenthal. szkoły są lepiej wyposa one. szkołach eksperymentalnych stale współpracu jących z opiekującymi się nimi uniwersytetami (na ogół pracują w takich szko łach lepiej przygotowani profesjonalnie nauczyciele. Przykładowo. Prowadzenie badań w okresie historycznym szczególnie brzemiennym w wydarzenia absorbujące osoby badane (np. „spokojniejszych" warunkach historycznych. Badania prowadzone w „cieplarnianych" wa runkach. Są to osoby „inaczej" podatne na oddziaływanie zmiennej X. a i uczniowie ró nią się od uczniów z typowych szkół) dadzą wyniki. poprzedzonych przeprowadzeniem prete stu Y. które nie są (nie będą) poddawane procedurze pretestu Y. które — mo na spodziewać się tego — będą obcią one. 1984). Campbell. Rosnow. w okresie transfor macji ustrojowej) mo e „sprzyjać" hipotezie badawczej. który. Stanley. 1967. skal postaw) uwra liwia osoby badane. ni osoby. Interakcja pretestu Y z postępowaniem eksperymentalnym (ang. Interakcja warunków badania z postępowaniem eksperymentalnym (ang. które uzyskać mo na gdy badania prowadzone są w du ych. warto wyraźnie wyodrębnić. a w igiej (kontrolnej) poziom inteligencji dzieci był ni szy od przeciętnej w populacji. oczywiście nie będzie poddawana pretestowi Y przed zasto sowaniem wobec niej określonych zabiegów opartych na wynikach wcześniej prze prowadzonych badań eksperymentalnych. 3. Interakcja historii z postępowaniem eksperymentalnym (ang. nowa metoda nauczania mo e dać bardzo dobre rezultaty w jednej grupie. interaction of history and treatment). to mogłoby się okazać. W rezultacie wystąpienia efektu interakcji pretestu Y ze zmienną X mo e okazać się. interaction ofpretesting and treatment). które zostały poddane pretestowi Y. Gdyby powtórzyć ta kie badanie w innych. na przykład. tj. Z kolei w grupie kontrolnej znajdą się osoby znacząco mniej podatne na postępowanie eksperymentalne ni populacja. która nie będzie podlegała testo321 . e z niej pochodzi badana próba. na którą badacz będzie chciał uogól nić wnioski z badania. e w grupie eksperymentalnej znajdą się osoby bardziej podatne na postępowanie eksperymentalne ni w populacji. wyró nionym w innych opracowaniach (por. Wystąpi wówczas efekt interakcji selekcji osób do obu grup porównawczych ze zmienną X. jak sądzę. Populacja. socjologia czy pedagogika jest: 4.e do tego. a w drugiej nie. Podobnie. 2. jak psychologia. e wyniki uzyskane z końcowego badania grupy osób poddanych pre testowi Y będą niereprezentacyjne dla populacji. w tzw. prowincjonalnych szpitalach psychiatrycznych. na którą badacz ma zamiar uogólnić wnioski z badania. Wa nym czynnikiem zakłócającym trafność zewnętrzną planu eksperymentalnego.

testów psychologicznych. gdy badacz zechce ocenić wielkość efektu eksperymentalnego na podstawie tzw. Zatem porównywane przez niego wyniki (zmiennej Y). Pamiętać te nale y o tym.in. postępowań itp. a w konsekwencji zmiany postaw będą głębsze. Jednak e nie mo emy spodziewać się zmian o takiej samej wielkości w przypadku całej populacji. zaczną analizować swoje zachowanie w stosunku do pewnych osób. e badacz dokonuje zabiegu operacjonalizacji zmiennych. e osoby badane zaczną zwracać uwagę na pewne obiekty w swoim otoczeniu. a opisany przez Overalla i Woodwarda (1975). test chi-kwadrat czy test Wilcoxona). mo e przyczynić się do tego. Statystyczny kontekst trafności Trafność planu eksperymentalnego musi być te rozpatrywana w kontekście stosowanej przez badacza analizy statystycznej danych pozyskanych z przeprowadzonego badania. Nie będę tu więcej pisał na ten temat. wyników ró nicowych („posttest Y — pretest Y" ■— w grupie eksperymentalnej i kontrolnej.-4. analizuję paradoks pomiarowy występujący przy pomiarze zmian.waniu. Pogwałcenie przez badacza owych zało eń doprowadzić mo e do nietrafnych decyzji odnośnie testowanych hipotez. 6. pretestów Y czy posttestu Y z pretestem Y w ró nych kombinacjach grup porównawczych będą w jakiejś mierze obcią one realną rzetelnością narzędzi pomiarowych (np. To uwra liwienie mo e zwiększyć podatność osób badanych na postępowanie eksperymentalne. mimo i dotychczas tego nie robiły. posttestów Y. którego celem jest wywołanie ich zmian. która przecie — powtarzam — nie będzie poddana procedurze pretestu Y. niniejszego rozdziału oraz w rozdz. W przypadku bardzo popularnego testu t są to: (a) zało enie o normalności rozkładu zmiennej Y w porównywanych populacjach oraz (b) zało enie o homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej Y w porównywanych populacjach. jakie rodzą się. samo badanie postaw przed wprowadzeniem postępowania eksperymentalnego. 4. W przypadku odmiany jedno-jednozmiennowej badacz posługuje się testami istotności ró nic — parametrycznymi (test t) i nieparametrycznymi (np. 2. gdy problemy związane ze stosowaniem testów statystycznych w badaniach eksperymentalnych omawiam w pkt. Posłu enie się jakimś testem statystycznym zakłada respektowanie określonych zało eń tworzących jego model statystyczny. Tam te zwracam uwagę na problemy metodologiczne. odpowiednio) — m.3. 322 . a z której pobrano próbę do badania. Problem ten zgłębiam w pracy: Brzeziński (1989b). Z kolei plany eksperymentalne jedno-wielozmiennowe i wielo-wielozmiennowe oparte są na statystycznym modelu jednowymiarowej analizy wariancji (ANOVA) i wielowymiarowej analizy wariancji (MANOVA).. 11. (zwłaszcza pkt. za pomocą których badacz określa początkowy i końcowy poziom zmiennej Y w porównywanych grupach — przed wprowadzeniem i po zakończeniu postępowania eksperymentalnego). Na przykład.).

3. które wystąpią przy prezentacji poszczególnych planów. w którym omówiona została struktura świadomości metodologicznej badacza oraz zwrócić — jeszcze raz! — uwagę na podstawowy jej element TBO (Teoria badanego obiektu). dwuwartościowe („0-1") i W tym punkcie przedstawię cztery najbardziej rozpowszechnione plany eksperymentalne (plany: 1. jak to ma miejsce w I planach jednogrupowych).). ma swoje uzasadnienie w teorii psychologicznej. (d) dobór próby z populacji oraz jej podział na grupy porównawcze (por. przesądza o naukowości podejmowanego przez badacza badania eksperymentalnego.1. Poza teorią psychologiczną nie ma eksperymentu psychologicznego. Wyjście z określonej teorii psychologicznej (TBO). Eksperyment rozpatrywany poza kontekstem teorii (tak jak to chciał przed laty Skinner. w celu zinterpretowania uzyskanych w eksperymencie (trafność wewnętrzna!) wyników przed ich uogólnieniem (trafność zewnętrzna!) na daną populację i warunki „ yciowe".F. i powrót do niej. Wygodnie będzie.). 7. 5.. a więc: (a) sformułowanie hipotezy badawczej (por.. 3. nierespektowanie I zasady randomizacji czy nieuwzględnianie grupy kontrolnej. 9. pkt. 5. pkt. Skinner B. 1950) stanowi jedynie pustą atrapę. X — zmienna niezale na-główna (inaczej: postępowanie eksperymentalne). rozdz. Odniesienie do teorii To wszystko co badacz przeprowadził przygotowując dane badanie eksperymentalne. i 6.4. Plany jedno-jednozmiennowe. które mają zobrazować Czytelnikowi mo liwości konstruowania nowych planów w zale ności od konkretnych poj trzeb (plany: 5. rozdz. je eli wpierw objaśnię oznaczenia. chyba. rozdz.).) oraz dwa mniej typowe. 8. gdy formułował słynne pytanie: „Czy teorie uczenia się są niezbędne?" i odpowiadał na nie przecząco — por.)> (b) zdefiniowanie zmiennych oraz ich operacjonalizacja (por. e przestaniemy traktować psychologię jako naukę empiryczną. która stanowi rację dla zaplanowanego i przeprowadzonego przez badacza badania eksperymentalnego. (c) wybór adekwatnego do hipotezy planu eksperymentalnego (por.—4. Odmiany planów eksperymentalnych 5. tego rozdziału).4. Nie będę tu natomiast omawiał planów qE. Czytelnik zechce wrócić do rozdz. gdy mo na je stworzyć przez pogwałcenie zało eń definicyjnych planu E (np. zmienna X przyjmuje dwie wartości — w grupie eksperymentalnej przyjmuje war323 ..

albo wyniki pierwszej grupy przewy szają wyniki grupy drugiej (np. np. je eli osoby z grupy eksperymentalnej otrzymują jakiś lek. które badacz musi wykonać. czyli np. czyli pomiar zmiennej Y przeprowadzony na początku badania — przed wprowadzeniem postępowania eksperymentalnego do grupy eksperymentalnej oraz przed wprowadzeniem placebo do grupy kontrolnej (je eli badacz nie przewiduje wprowadzania placebo do grupy kontrolnej. tzn. R — randomizacja czyli losowe rozdzielenie osób badanych do grup porównawczych. aby wyeliminować. to osoby z grupy kontrolnej otrzymują „coś". ni szy wynik w kwestionariuszu objawów depresyjnych BDI. jak i świadomość jego otrzymywania czy wiarę w jego skuteczność). wy szy iloraz inteligencji w skali inteligencji WAIS-R). (e) zastosowania planu. Yi p nale y odczytać jako: „pomiar początkowy zmiennej Y w grupie drugiej". obok symbolu k będzie występowało te oznaczenie grupy. czyli pomiar zmiennej zale nej Y przeprowadzony po zakończeniu badania — po wprowadzeniu do grupy eksperymentalnej zmiennej X (postępowania eksperymentalnego). albo wy sza. albo są od wyników drugiej grupy ni sze (np. co łudząco przypomina ten lek. ni szy wynik w kwestionariuszu lęku STAI). osoby badane są poddane jej wpływowi). ~X — zmienna niezale na-główna przyjmuje. czasami osobom z grupy kontrolnej podaje się tzw. Yp — pomiar początkowy zmiennej zale nej Y (inaczej: pretest Y). to jedynie przeprowadza pretest Y w tym samym czasie co w grupie eksperymentalnej). to powinien wykazać jedynie. ale nie zawiera adnych substancji aktywnych chemicznie (idzie o to. 324 . wy szy wynik w teście wiadomości z matematyki. > — w przypadku hipotez kierunkowych (jednostronnych — prawostronnych czy lewostronnych) przeciętna wartość zmiennej zale nej w danej grupie powinna być „lepsza" (tzn. zarówno samą czynność podawania leku. e porównywane grupy ró nią się (znak „>" nale y zastąpić znakiem „*"). np.tość „1" (po prostu oddziałuje na zmienną Y. placebo. Poszczególne plany omawiane będą wg tego samego porządku: (a) graficzny schemat planu. (d) kontrola czynników zakłócających trafność wewnętrzną i zewnętrzną planu. Yk — pomiar końcowy zmiennej zale nej Y (inaczej: posttest Y). (b) przebieg badania — kolejne kroki. z którą ta pierwsza jest porównywana. Yik nale y odczytać jako: „pomiar końcowy zmiennej Y w grupie pierwszej". w grupie kontrolnej. Y — zmienna zale na. obok symbolu p będzie występowało te oznaczenie grupy. je eli badacz testuje hipotezy bezkierunkowe (dwustronne). (c) warunki potwierdzenia hipotezy badawczej. albo ni sza — w zale ności od „kierunku" ró nicy) od przeciętnej wartości zmiennej zale nej w drugiej grupie. wartość „0" (nie oddziałuje ona na zmienną Y. osoby z tej grupy nie są poddane jej wpływowi). „lepsza". jako potencjalne źródło wyjaśnienia zaobserwowanej zmienności Y.

i : — Spełniony jest warunek wstępny. to hipoteza badawcza znalazłaby się w korzystniejszej sytuacji testowej. Końcowe porównanie wartości zmiennej Y w obu grupach byłoby przeszacowane (na „korzyść" hipotezy badawczej). * D 2 . — z grupą kontrolną.5.Y2p. modyfikacji zachowania itp. i 2. Drugi — wprowadzenie do grupy 1. powinno się wykazać. klasa szkolna nauczana wg tradycyjnego programu nauczania czy pacjenci leczeni tylko farmakologicznie.1. to powinniśmy dodatkowo oczekiwać. (c) Aby potwierdzić hipotezę badawczą. i O. Plan z grupą kontrolną. Trzeci — przeprowadzenie posttestu Y w obu grupach. bez czego nie mo na przejść do dalszych analiz: V — V Warunek wstępny mówi.1. je eli nie zakładamy. Je eli wyjściowy poziom zmiennej Y w grupie eksperymentalnej byłby wy szy od wyjściowego poziomu tej zmiennej w grupie kontrolnej (i byłoby to zgodne z kierunkiem ró nicy zakładanym w hipotezie). i : W przypadku sprawdzania hipotez mówiących o względnej efektywności (naKzania. — Spełnione są następujące warunki potwierdzenia hipotezy. Zauwa my. gdy w takiej sytuacji oba wyniki (£>i > D2 oraz Di < D2) uznane byłyby przez badacza za równie „do325 . i grupy powinny „startować" z tego samego poziomu zmiennej Y. gdzie: Dx = Ylk . terapii.Ylp. bez wspomagania psychoterapeutycznego). Pierwszy — przepro wadzenie pretestu Y w grupie 1. z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej (b) Badanie wg tego planu przebiega w trzech etapach. z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej (a) Plan 1. i w grupie kontrolnej te powinny wystąpić zmiany w danym kierunku (np. (ekspe rymentalnej) zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) oraz pozostawienie w warunkach nie zmienionych (lub podanie placebo) grupy 2. Plan 1. warunek potwierdzenia hipotezy badawczej najlepiej wyrazić w postaci następującego porównania: D\ > D2. Gdyby tak nie było. e absurdalne jest zało enie. (kontrolnej). D2 = Y^ . to trudno byłoby — po zakończeniu całego badania — ocenić wielkość rzeczywistego (czystego) przyrostu lub obni enia wartości zmiennej Y wskutek oddziaływania na nią zmiennej X.) dwóch ró nych programów oddziaływania.

bez pomiaru początkowego zmiennej zale nej (a) Plan 2. efekt pretestu i są dodatkowym. Zawodzi on w przypadku posługiwania się przez badacza metodami. W pierwszym badacz wprowadza do grupy eksperymentalnej zmienną X. Plan 2. 5. które wprowadzają tzw. nie tylko w kontekście tego planu. test wiadomości) mo e uwra liwić osoby badane. nie kontrolowanym przez badacza źródłem wariancji zmiennej Y. jak i posttestu Y sprawia. i oka e się ona co najmniej równie dobra co metoda tradycyjna. i nowa metoda mo e być albo „lepsza" od tradycyjnej (przyjęcie takiego zało enia teoretycznego i praktycznego czyni zasadnym całe badanie). Plan z grupą kontrolną. W przeciwnym przypadku będzie się stosowało kryteria bezkierunkowe („^") wobec hipotez de facto kierunkowych („>'\ „<")■ (d) Randomizacja i przeprowadzenie w obu grupach zarówno pretestu Y. bezwzględnie. zakłó cającej trafność zewnętrzną.bre". zało onego w hipotezie badawczej. np. to powinien. e kontrolowane są wszystkie czynniki zakłócające trafność — z wyjątkiem interakcji pretestu Y z postępowaniem eksperymentalnym X. oczywiście trudno taki wynik uznać za sukces badacza). To zaś. (c) Hipoteza badawcza mo e być uznana za potwierdzoną. e zastosowana przez niego metoda pomiaru zmiennej Y (jak np. je eli: 2ł Ylt> Y (d) Problem uwra liwiającego wpływu na osoby badane pretestu Y został rozwiązany w najprostszy z mo liwych sposobów — został on przez badacza wyeli326 . „^") do kierunku ró nicy. i badacz musi dostosować warunki potwierdzenia hipotezy („<". bez pomiaru początkowego zmiennej zale nej (b) Badanie przeprowadzone wg tego planu przebiega w dwóch etapach. Grupa kontrolna pozostaje w tym czasie w nie zmienionych warunkach. w najgorszym przypadku. Je eli badacz podejrzewa. — z grupą kontrolną. Wa ne jest to. gdy zakłada on. (e) Jest to podstawowy plan E i — jak się Czytelnik przekona — wchodzi on w skład bardziej rozbudowanych planów. albo otrzymuje placebo.1. skala postaw. zrezygnować z tego planu — najlepiej na rzecz planu 4.2. albo „gorsza" (!) od niej (czego raczej trudno oczekiwać od sensownie myślącego badacza. po przeło eniu na język praktyki oznaczałoby. lub jego braku. „>". planu 4. W drugim etapie badacz przeprowadza w obu grupach posttest Y.

Hawkins. ni przyjęte w planie 2. (eksperymen talnej). nie traktowałbym tego planu jako najlepszej metody radzenia sobie z uwra liwiającym wpływem pretestu Y... gdy okoliczności nie pozwalają | na równoległą obserwację — zarówno grupy eksperymentalnej. je eli: Ytk > *V (d) Plan ten stanowi inne. nie kontrolowanych metodą ustalania stałego ich poziomu w obu grupach. posttestu Y. 1994. Wreszcie trzeci krok polega na wykonaniu posttestu Y w grupie 1. s. 39-56). jak i grupy kon trolnej — oraz na przeprowadzenie.1. (e) Plan ten mo e być stosowany wówczas. Plan ten — w wersji qE (nierespektowanie zasady randomizacji) bywa wykorzystywany w bada niach edukacyjnych — „. 5.. Ponadto dość często chcielibyśmy poznać wyjściowy poziom zmiennej f. (kontrolnej). rozdz. (e) Plan stosowany jest jako prosty sposób na wyeliminowanie efektu pretestu. musi być czasem stosowany. Drugi polega na wprowadzeniu do grupy 1.minowany. Nederhood. Plan 3. Je eli jednak grupy te są mało liczne. Randomizacja zapewnia kon trolę czynnika selekcji. Trafność wewnętrzna tego planu jest za chwiana przez wpływ czynnika dojrzewania i historii. rozwiązanie problemu uwra liwiającego wpływu pretestu Y. gdy działanie eksperymen talne nakierowane jest na całą zbiorowość (np. szkoła lub kilka szkół) i jego re327 .3. albo spadku wartości zmiennej 10 jaka została wywołana zamierzonym postępowaniem eksperymentalnym (takie właśnie postępowanie badawcze zalecane jest w badaniach ewaluacyjnych — por.: Schemat ewaluacji. na tej podstawie. (c) Hipotezę mo na uznać za potwierdzoną. Dlatego te . aby móc — po zakończeniu badania — poznać wielkość zmiany (przyrostu. Randomizacja pozwala zakładać. 4. Inne czynniki zakłócające trafność planu są kontrolowane. (eksperymentalnej) zmiennej X oraz pozosta wieniu grupy 2. (kontrolnej) w nie zmienionych warunkach lub podaniu jej placebo. badacz mo e nie uzyskać równomiernego rozło enia wszystkich zmiennych. i grupa eksperymentalna i kontrolna rzeczywiście „startują" z tego samego poziomu zmiennej Y. Pier wszy sprowadza się do przeprowadzenia pretestu Y w grupie 2. — z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej w ró nych grupach (a) (b) Badanie według tego planu przebiega w trzech kolejnych krokach.

Pierwszy etap.) pretestu Y. tj. Lessac. 1970).) postępowanie eksperymentalne. Stanley. Brzeziński. Grupa 3. wymaga wykonania przez badacza posttestu Y w obu grupach eksperymentalnych (grupy: 1. która mu przysporzyła takiej popularności w środowisku psychologów. socjologów. zwłaszcza: Walton. Janowski. Elementarna analiza wyników. Campbell. Plan ten. Y^ . 1984.zultaty powinny przynieść widoczne skutki u wszystkich osób będących obiektem eksperymentu" (Janowski. Plan czterogrupowy. Oliver. 212-213). a obie grupy kontrolne (grupy: 2.Y 2p. Sandler. 5. Braver. 1980. 1967. Plan 4. Zacznijmy od pierwszego. Badanie wg tego planu przebiega w trzech etapach. Huck. Jak nietrudno zauwa yć. Helmstadter.) pozostawia bez zmian lub wprowadza do nich placebo. 1968) — stąd jego oryginalna nazwa: Solomon's four group design — traktowany jest przez wielu metodologów nauk behawi oralnych jako swoisty ideał w tej grupie planów eksperymentalnych. Braver. — czterogrupowy. psychiatrów i pedagogów jest mo liwość kontrolowania efektu pretestu bez rezygnowania z przeprowadzenia pomiaru początkowego zmiennej Y.4. Grupa 2. Berger. 1973. Solomon. to przeprowadzenie w pierwszej grupie eksperymentalnej (grupa 1. planów „0-1" (por. Braver t 1988. i planu 2.) oraz w pierwszej grupie kontrolnej (grupa 2. V* fti Ku Plan 4. (c) Analizę wyników w planie Solomona mo na przeprowadzić na dwa spo soby — elementarny i zaawansowany. W drugim etapie badacz wprowadza do obu grup eksperymentalnych (grupy: 1. Walton. Etap trzeci. 1989b).). i 3. Grupa 4. był przez lata doskonalony (por. Solomona (b) Czterogrupowy plan zaproponowany przez Solomona (1949. Rosnow. 1988. 1974. 328 gdzie: Y lk . i 4. Braver. 1974. > D 2 . i 3. plan Solomona składa się z dwóch planów do siebie „dodanych" — planu 1. a zwłaszcza statystyczna analiza danych empirycz nych uzyskanych z badania przeprowadzanego zgodnie z jego wymaganiami. Dla uzyskania potwierdzenia hipotezy badawczej nale y przeprowadzić następujące porównania: D.Y Xp . . Rosenthal. Jego główną zaletą. Solomona (a) R R R R Yip X •~X X ■~x Y\k Y2k Grupa 1. kończący badanie. s.1.

3. 190221).3. e w grupie kontrolnej nie powinny wystąpić celowe zmiany. Stachowski. „0" — nie występuje). 1989b) odwołuje się do tak zaawansowanych wielowymiarowych modeli statystycznych. (2) pretest Y („1" — występuje. CSS STATISTICA) sprawia.kontrola efektu pretestu — wymagane jest aby: Je eli warunki eksperymentu zakładają. „0" — nie występuje). Brzeziński. Zastosowanie znajdzie tu model dwuczynnikowej ANOVA w układzie grup )mpletnie zrandomizowanych (na ten temat por. takiej. varn pretest. Tutaj ograniczę się jedynie do pokazania korzyści wnikających z zastosowania modelu ANOVA. i badacz powinien przejść na ten bardziej zło ony. — Plan eksperymentu dwuczynnikowego KRG-pq (n > 1)1. i : Zaawansowana analiza wyników. Berger. 1973. adresowanego m. Walton. Tabela 12. ka dym występującym na dwóch poziomach: (1) postępowanie eksperymentalne X („1" — występuje.. Oliver.3. to dodatkowo badacz musi wykazać. przeprowadzonych we wszystkich czterech grupach. Tabela wyników 2 x 2 przygotowana do przeprowadzenia analizy wariancji wyników z eksperymentu przeprowadzonego wg planu Solomona występuje pretest Y nie występuje pretest Y X yu Yu Y« ~x Wariancję Y mo na rozbić na wariancje cząstkowe (składowe): (a) wariancję wprowadzoną przez zmienną X (postępowanie eksperymental ne) — badacz zainteresowany jest jej maksymalizacją. 329 . Sandler. analiza kowariancji ANCOVA czy analiza regresji wielokrotnej MR. 1984. pkt. Dostępność dobrego i stosunkowo prostego w obsłudze oprogramowania statystycznego. zalecany przez wielu metodologów (por. in. Brzeziński. ale dostarczający znacznie więcej informacji sposób analizy danych zebranych zgodnie z planem Solomona. Ten sposób analizy. 1980. 12. W przyjętym statystycznym modelu opracowania danych zakłada się. 1988. 4. rar^ (b) wariancję wprowadzoną przez pretest Y — badacz zainteresowany jest jej minimalizacją. idz. SPSS PC+. Huck. 4. Braver. Analizę wariancji przeprowadza się na wynikach posttestów Y. e badacz ma do czynienia z dwoma czynnikami. socjologów i pedagogów (np. jak lab. jak analiza wariancji ANOVA. do środowiska psychologów. Braver. Wyniki wprowadzamy do tabeli.

330 . a zwłaszcza bardzo dolegliwego wpływu czynnika testowania. vary\ xpretcsii (d) wariancję wprowadzoną przez inne. a wariancję cząstkową traktujemy jako zerową. 1989b). 1969. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę — dla ilustracji mo liwości wykorzystaniaplanu Solomona w praktyce badawczej — przy problematyce oceny efektywności technik zmian postaw. (d) Plan Solomona pozwala na kontrolę wszystkich czynników zakłócających jego trafność wewnętrzną i zewnętrzną. 1989b). (e) Plan Solomona znajduje zastosowania szczególnie w badaniach: nad efek tywnością psychoterapii (Czabała i in. 1974). (c) interakcji X z pretestem Y. 1973). Po dodaniu do siebie wariancji (a). Zaś za pomocą testu F-ANOWA mo e on określić istotność: (a) zmiennej X. edukacyjnych (Janowski. nad rozwojem (Lessac. Za pomocą odpowiednich wskaźników (wyra onych procentowo) badacz mo e określić procentowy udział poszczególnych wariancji cząstkowych w wariancji całkowitej Y. Solomon. W przypadku otrzymania ujemnej wartości danego wskaźnika. Dla pełnej trafności zewnętrznej wymaga się. wariancja resztowa) — badacz zainteresowany jest jej mi nimalizacją. (b). (b) pretestu Y. aby istotna okazała się jedynie zmienna X (postępowanie eksperymentalne).1) (MSX MSreszta) (a) vary]X (b) (c) n pą gdzie: p -— liczba poziomów zmiennej X (tu: 2). nad zmianą postaw i opinii (Lana.. e grupy są równoliczne). MS — średni kwadrat (wzięty z sumarycznej tabeli ANOVA). varYiKS7Xa. I985b. n — liczba osób w jednej grupie (zakłada się. (c) i odjęciu otrzymanej sumy od 100% otrzymamy procentowy udział wariancji resztowej w wariancji całkowitej Y. nie kontrolowane przez badacza zmienne (tzw. Brzeziński.wariancję wprowadzoną przez interakcję zmiennej X z pretestem Y — badacz zainteresowany jest jej minimalizacją. 1969). podstawiamy za nią zero. Przemna ając poszczególne wartości wariancji składowych przez 100% otrzymamy procentowe udziały poszczególnych wariancji cząstkowych w wariancji całkowitej Y. Z mo liwych do wykorzystania proponuję następujące wskaźniki (Brzeziński. Więcej informacji na temat zaawansowanej analizy danych uzyskanych z badania eksperymentalnego przeprowadzonego wg planu Solomona Czytelnik znajdzie w innej mojej pracy (Brzeziński. ą — liczba poziomów zmiennej pretest Y (tu: 2). 1989b): (p .

e zaczną analizować swoje zachowanie w stosunku do pewnych osób. (d) innymi. mimo.. co doprowadzić mo e do tego. zmiennymi. Mo e to równie doprowadzić do zmian postaw osób badanych. to jednak otwartą sprawą pozostaje problem reaktywności pretestu Y przeprowadzanego w obu grupach za pomocą jakiejś skali postaw. Najbardziej optymalnym — z metodologicznego punktu widzenia — rozwiązaniem jest znalezienie takiej metodyki eksperymentalnej. to nie mo emy udzielić twierdzącej odpowiedzi na wy ej sformułowane pytanie. wpływ wa nych czynników zakłócających trafność wewnętrzną i zewnętrzną został wyeliminowany (z wyjątkiem jednego). e pomiar początkowy Y wchodzi w interakcję z techniką zmian postaw — a tym samym zmiany postaw osób badanych mogą być tłumaczone: (a) zadziałaniem techniki zmian postaw (postępowanie eksperymentalne X). Mamy prawo przypuszczać. które stanowią źródło wariancji resztowej. i dotychczas tego nie czyniły. (c) interakcją postępowania eksperymentalnego X z pretestem Y. Oczywiście. gdy populacja nie będzie przecie . badacz musi odpowiedzieć na pytanie: czy zaobserwowane efekty rzeczywiście są skutkiem zastosowania w stosunku do osób z grupy eksperymentalnej danej techniki zmian postaw? Mimo. 331 . e wstępny pomiar mo e zwrócić uwagę osób badanych na pewne obiekty w ich otoczeniu. jak zaobserwowane w badanej próbie? Udzielając odpowiedzi na to pytanie musimy sobie zdawać sprawę z faktu. nie kontrolowanymi przez badacza. testowana (nie będzie wobec niej stosowany pretest Y). postępowań itp. (b) uwra liwiającym osoby badane wpływem na nie pretestu Y. e reprezentatywnej!) musimy odpowiedzieć na kolejne pytanie: czy po zastosowaniu danej techniki zmian postaw do dowolnych osób z interesującej badacza populacji nale y spodziewać się takich samych efektów. po sprawdzeniu skuteczności danej techniki zmian postaw na określonej próbie (rzecz jasna. e zaobserwowane zmiany postaw w badanej próbie mogły (chocia nie musiały) być rezultatem działania dwóch czynników: samej techniki zmian postaw i zastosowanego narzędzia pomiaru postaw (pretestu Y). która pozwoliłaby na dokładne określenie stopnia wpływu wymienionych czynników na zmienną Y. Je eli nie potrafimy oddzielić zmian spowodowanych zastosowaniem określonej techniki zmian postaw od zmian wywołanych aktem pomiaru postaw. mo e być i tak. przed zastosowaniem określonej techniki zmian postaw.. gdyby je przeprowadzać wg planu 1. Cele te badacz mo e osiągnąć — jak Czytelnik bez trudu się domyślił — przez odwołanie się do planu Solomona i zastosowanie zaawansowanej analizy danych (ANOVA). oraz określenie „czystego" wpływu danej techniki zmian postaw na postawy osób badanych. Z drugiej strony. Jest tak.Przy badaniu efektywności jakichkolwiek technik zmian postaw. W takiej sytuacji badawczej problem uwra liwienia osób badanych ma kapitalne znaczenie. i w planie 1. je eli chodzi o określenie rzeczywistego wpływu danej zmiennej niezale nej X (tu: techniki zmian postaw) na zmienną Y.

(d) Kontrola czynników zakłócających trafność planu jest podobna jak w pla nie 3. (c) W celu potwierdzenia hipotezy badawczej badacz musi wykazać. Badanie eksperymentalne przeprowadzone wg tego planu wymaga od badacza aby: (1) przeprowadził pretest Y w grupie 3. z pomiarem początkowym i końcowym zale nej w ró nych grupach 332 Je eli nie zadziałał czynnik dojrzewania. tak naprawdę.Y^ została wywołana przez czynnik dojrzewania. z pomiarem początkowym i końcowym zmiennej zale nej w ró nych grupach (a) R R R R Plan X X Yit X YĄp ~X Grupa 1. (e) Planem tym posługujemy się wówczas. Odstępy czasu dzielące Y ip i Y 2p oraz Y^ i Y ik powinny być równe.) pozostawił w nie zmienionych warunkach lub wprowadził do nich placebo. z podwójnym pomiarem początkowym i jednym pomiarem końcowym zmiennej zale nej (b) Plan 5. to nie mo na wykluczyć. 5. Plan trzygmpowy. zmiennej YM 6.5. a nie manipulacją eksperymentalną.1. (4) przeprowadził posttest Y w grupie 1. z podwojonym pomiarem początkowym i jednym pomiarem końcowym zmiennej zale nej (a) Plan 5.6. i zaobserwowana ró nica Y ik . obejmuje dwie grupy kontrolne i jedną grupę eksperymentalną. (3) wprowadził postępowanie eksperymentalne do grupy I. wywołana czynnikiem dojrzewania.1. Grupa 3. gdy jesteśmy szczególnie zaintere sowani sprawdzeniem tego. Plan 5. Plan czterogrupowy. — trzygrupowy. czy obserwowana zmiana Y nie została.. znajduje zastosowanie w badaniach edukacyjnych. Grupa 2. — z wyjątkiem czynnika dojrzewania. Plan 5. Grupa 4. a obie grupy kontrolne (grupa 2. i : Je eli zaś między pomiarami Y nie zachodzi ta relacja.5. Plan 6. i 3. — czterogrupowy. (eksperymentalna). to: .. (2) przeprowadził pretest Y w grupie 2. który w tym planie jest poddany szczególnej kontroli.

e nadają się one jedynie do testowania hipotez mówiących o związku jednej zmiennej zale nej z te jedną zmienną niezale ną. Badanie kończy się etapem piątym — przeprowadzeniem pomiaru końcowego zmiennej Y w grupie 3. te obejmującą dwie grupy — piątą i szóstą.). albo aplikuje się jej placebo. Oto one: 1.) zbiega się w czasie z rozpoczęciem części drugiej badania (te realizowanej wg planu 3. to ró nica: Ylt.Y^. Ograniczenia planów „0-1" Ograniczenia. nie powinna być większa (albo mniejsza) od ró nicy: Y3k. W miarę potrzeb plan ten mo e być rozbudowany o kolejną część. planów „0-1" mo na sprowadzić do kilku punktów. gdy w oto czeniu osób badanych zachodzą wa ne wydarzenia mogące mieć wpływ na „od biór" przez nie postępowania eksperymentalnego. Konieczność badania wpływu na Y tylko zmiennych dwuwartościowych.). Zgodnie z definicją klasycznego eksperymentu opartą na zasadzie indukcji eliminacyjnej (Ajdukiewicza). Niemo ność testowania hipotez o wpływie na zmienną zale ną interakcji między zmiennymi niezale nymi. (kontrolna 1.). (c) W celu potwierdzenia hipotezy badawczej badacz musi wykazać. pozostawia się w nie zmienionych warunkach. W pierwszym etapie przeprowadza się pretest Y w grupie 2. 1. W trzecim etapie przeprowadza się. w zakresie testowania hipotez badawczych. Badanie przeprowadzone wg tego planu przebiega w pięciu etapach. Zauwa my jeszcze. Je eli nie zadziałał czynnik historii. e pomiar końcowy Y w grupie 1. i 4. (kontrolna 2. w grupie 1. Teraz. Niestety najpowa niejszym ograniczeniem planów „0-1" jest to.). W drugim — wprowadza się do grupy 1. grupę 2. prowadzonych w warunkach braku stabilności społecznej i politycznej. to kolejne wprowadzenie postępowania eksperymentalnego. e zakończenie pierwszej części badania (realizowanego zgodnie z planem 3. Etap czwarty. 5. Testowanie wyłącznie zale ności liniowych między zmiennymi: Y i X.(b) Plan ten powstał przez podwojenie planu 3.). równolegle.2. je scharakteryzuję.) pomiar końcowy Y (grupa 1. (d) Pian ten skonstruowany został z myślą o uzyskaniu potwierdzenia. (eksperymentalna 1.) postępowanie eksperymentalne. i : Y lk > Y 2p oraz Y 3k > Y 4p . 4. (eksperymentalnej 2. ale tym razem do grupy 3. grupę 4. przeprowadzany jest w tym samym czasie co pomiar po czątkowy Y w grupie 4. Jedno badanie — jedna zmienna. 3.) oraz pretest Y (grupa 4.YĄp. Jedno badanie —jedna zmienna. (eksperymentalna 2. albo wprowadza do niej placebo. ka dy taki plan zakłada manipulowanie tylko jedną zmienną niezale ną333 . pokrótce. Mo na zatem powiedzieć. (e) Plan znajduje zastosowanie w badaniach edukacyjnych i socjologicznych. 2. i w badaniu nie wystąpił efekt czynnika historii. pozostawia się w nie zmienionych warunkach.

Niemo ność testowania hipotez o wpływie na zmienną zale ną interakcji między zmiennymi niezale nymi. Ponie wa badacz porównuje jedynie dwie grupy ró niące się wartościami wprowadzonej do nich zmiennej X. 13. przeprowadzoną w pkt. Badacz mo e bowiem do jednej grupy wprowadzić określoną (jaką?) wartość tego obcią enia. Badanie jej istotności te zakłada równoczesne oddziaływanie na zmienną Y co najmniej dwóch zmiennych niezale nych: X\ i X 2 . 1984. Chcąc tedy testować hipotezy mówiące o związku zmiennej Y z większą liczbą zmiennych niezale nych.2 ograniczeń pozbawione są plany eksperymentalne jedno-wielozmiennowe. Od miana modelu eksperymentalnego „wszystko albo nic" wymusza na badaczu stoso wanie wobec zmiennych de facto wielo wartościowych zabiegu dychotomizacji. Je eli osoby z grupy eksperymentalnej mają pracować w warunkach określonego obcią enia psychicznego. a zwłaszcza pkt. 192-197). rozdz. e zmienna X przyjmie dla grupy ekspe rymentalnej wartość „1". factorial designs). Musi on. to jak określić jego wartość? Naj lepiej. jednym badaniu".3. rzeczywistość nas otaczająca ma naturę „interakcyjną" i poza prostymi eks perymentami analizującymi wpływ pojedynczych zmiennych na inną zmienną. Pojęcie i istota interakcji. Nie fortunny dobór wartości zmiennej X — gdy faktyczna zale ność Y od X ma charak ter krzywoliniowy — mo e doprowadzić do uzyskania wyników dających nietrafny obraz tej zale ności. 3. 4. Plany jedno-wielozmiennowe. więc mo e on testować takie hipotezy. To ograniczenie jest konsekwencją wy ej omówio nego. Jak sądzę. je dynie eksperymenty oparte na modelu ANOVA. które dopuszczają jedy nie związek liniowy zmiennych Y i X.2. W szczególności pozwalają one na testowanie. analizę takiego przypadku. por. Konieczność badania wpływu na Y tylko zmiennych dwuwartościowych. wielowartościowe — kilka uwag wprowadzających Omówionych w pkt. badacz musi sięgnąć po plany oparte na statystycznym modelu ANOVA. 3. w . arbitralnie. badania oparte na modelu wielokrotnej regresji MR. s.: Plan eksperymentu wiełoczynnikowego w grupach kompletnie zrandomizowanych. 2. Do czego to mo e doprowadzić? — por. pkt. 4. 4. zadecydować co to znaczy. a dru gą — kontrolną — pozostawić w warunkach standardowych czy relaksowych. plany czynnikowe (ang. oparte na statystycz nym modelu analizy wariancji ANOVA (na ich temat: Brzeziński. gdyby badacz mógł wprowadzić ró ne wartości tego obcią enia do grup porów nawczych.3. O interakcji mo na mówić wówczas. gdy rozpatrujemy co najmniej dwie zmienne niezale ne.-główną (postępowanie eksperymentalne) i dodatkowo nakłada na badacza nieprzyjemne ograniczenie. To jednak w przypadku tych planów nie jest mo liwe. polegające na tym i pozostałe zmienne istotne dla Y muszą być utrzymane na stałym poziomie. Testowanie wyłącznie zale ności liniowych między zmiennymi Y i X. 5. zło onych hipotez traktujących o: 334 . czy opisane w rozdz. oparte na statystycznym modelu ANOVA. 5. a to umo li wiają jedynie tzw. umo liwiają dotarcie do niej. 3. Stachowski.

Seligman D. ani wpływ jedynie genetycznego wyposa enia człowieka. na początek. (b) wpływie na Y interakcji zmiennych niezale nych. na tej samej grupie (grupach) osób postępowania eksperymentalnego.n{PY).. następnie drugą itd. 192-199). rzeczywistość nas otaczająca ma charakter „interakcyjny" i traf nym obrazem PY jest taki. który zakłada interakcje (liczba mnoga!) między zmien nymi istotnymi dla rozwa anej przez badacza zmiennej zale nej Y.. (d) zale nościach nie tylko liniowych. a{. rozbijając efekt interakcji na poszczególne efekty proste otrzymujemy precyzyjną informację 0 wpływie na Y jednej zmiennej niezale nej (poprzez wszystkie wartości jakie ona przyjmuje w danym badaniu). ni szy od przeciętnego.. oczywiście tym nowym wartościom zmiennej mogą i być przypisane określające je „etykietki": skrajnie niski poziom.. (na ten temat por.-3. 1984. 1987). W mo liwości testowania hipotez o wpływie na Y interakcji zmiennych niezale nych istotnych dla Y upatruję główny walor tej odmiany modelu E. pkt. 1 pod względem poziomu (por. lecz ich inter akcja przesądza o ukształtowaniu się inteligencji — i pod względem struktury. s. co pozwala na rozbicie efektu interakcji. powiedzmy. ograni czona mo liwościami technicznymi badacza czy pojemnością oprogramowania sta tystycznego. X { i X 2 na tzw. Mówiąc inaczej. (oczywiście owa liczba jest.. Strelau.. które mogą być wielowartościowe. 1995. a zwłaszcza do badania wpływu ich interakcji na inteligencję. Zastosowanie modelu ANOVA do badań nad rolą obu czynników w kształtowaniu inteligencji. dwóch zmiennych.2. a więc: Oin(Py).... (c) wpływie na Y zmiennych. . Bardzo zachęcam.. niski... ale nie ciągfc. (e) dynamice zmian zmiennej zale nej Y pod wpływem wielokrotnego stoso[ wania. przeciętny. Tak naprawdę.bj. zakładającą O. ponadprzeciętny. Stachowski. bardziej dociekli wego Czytelnika. [2. gdy druga zmienna niezale na przyjmuje wpierw wartość pierwszą...(a) wpływie na Y dowolnej liczby zmiennych niezale nych X { . Badając tedy wpływ jakichś układów zmiennych niezale nych na Y rozsądnie bę dzie. wysoki. ale tak e krzywoliniowych — por. pkt. realistycznie podchodząc do tego zagadnienia. efekty proste pokazujące wpływ zmiennej Xi na Y przy poszczególnych wartościach zmiennej X2: bh . Op. rozdz.: Pojęcie i istota interakcji p x q oraz pkt. Bardzo prze konującym przykładem mo e być stanowisko w sprawie udziału czynnika środo wiska i genotypu w formowaniu inteligencji człowieka — ani wpływ jedynie śro dowiska.3.. do jego lektury oraz zawartej w tym samym numerze czasopisma 3ehavioral and Brain Sciences" obszernej dyskusji nad jego treścią. bq. 10. skrajnie wysoki.: Pojęcie efektu prostego w: Brzeziński. X 2 . kontinuum poziomu hałasu musi być podzielone na interwały wyznaczone co «-ty decybel. czyli: X2\a.3. którym on dysponuje).. 4.. wielowartościowe zmienne niezale ne muszą być sprowadzone do zmiennych dyskretnych — np. X 3 . czyli: Xt\bj oraz wpływ zmiennej X2 na Y przy poszczególnych wartościach zmiennej Xi: au . 4. zostało bardzo grunItownie przedstawione w artykule Wahlstena: Insensitivity of the analysis of variance to heredity-environment interaction (1990).2. przyjąć hipotezę istotnościową. ka dorazowo dokonywane są pomiary zmiennej Y (wielokrotnie stosowany wobec tej samej grupy osób posttest Y) — umo liwiają to plany eksperymentów jednoczyn335 ...

ale większą ich liczbę. Czytelnika zainteresowanego gruntownym opanowaniem planowania eksperymentów w psychologii i dyscyplinach pokrewnych. X 3 . wymagane jest jeszcze respektowanie dodatkowych zało eń o (por.. s. Są to tedy. e nowoczesne eksperymentowanie w psychologii rozwinęło się w ścisłym powiązaniu z modelem statystycznym AN0VA. (na ten temat por. . 1984. Cole i in. 1:. (Zało enia ANOVA i metody ich sprawdzania) pracy Brzezińskiego i Stachowskiego (1984. X2. co jednak nie ró ni postępowania badacza odwołującego się do modelu ANOVA od postępowania w przypadku „klasycznego" modelu E: (f) wartości zmiennej X (lub kombinacje wartości wielu zmiennych: X t . Stachowski. ale za pomocą 11 wskaźników. odpowiadających wynikom przeliczonym 11 testów składających się na Skalę Inteligencji WAIS-R. jak Czytelnik widzi. stosowany w analizie wariancji test F-Snedecora ma swój rodowód w teście f-Studenta.. Wreszcie. 11. .nikowych i wieloczynnikowych z powtarzaniem pomiarów zmiennej zale nej (por. Mo na tedy. rys. Znacznie powiększa to mo liwości operacyjne badacza i stanowi zdecydowane odejście od ubogiego modelu „wszystko albo nic". zmienną zale ną: „inteligencja" wyraać nie za pomocą jednego wskaźnika. (b) homogeniczności wariancji rozkładów zmiennej zale nej Y w porównywa nych populacjach. rozdz. 112-186) Czytelnik znajdzie szczegółowe omówienie tych zało eń wraz z metodami sprawdzania ich spełnienia w danym eksperymencie. Y3. W przypadku modelu MANOVA uwzględniona musi być informacja dotycząca wielkości interkorelacji między zmiennymi zale nymi: Ylt Y2. 3. 278-319. znacznie większe mo liwości jeśli chodzi o treść hipotez.1-11. z których dwa najwa niejsze dotyczą (por. Brzeziński. s. 1994). 320-372). takich jak plany z powtarzaniem pomiarów zmiennej zale nej Y. 6.2). Nic dziwnego tedy. Zakłada się te . por.. 336 . Jak wiadomo. Eksperymenty wieloczynnikowe z częściowym powtarzaniem pomiarów zmiennej zale nej.. Stosowanie planów E opartych na modelu ANOVA wymaga od badacza spełnienia dość restryktywnych zało eń.) przydzielane są do grup porównawczych losowo — zasada randmizacji! W rozdz. które badacz chciałby poddać empirycznej kontroli.. Dodajmy jeszcze.1): (a) normalności rozkładów zmiennej zale nej Y w porównywanych populacjach. s. 11. rys. i : (e) pomiar zmiennej zale nej Y dokonywany jest na poziomie co najmniej skali interwałowej (w sensie Stevensa. (d) równości macierzy wariancji-kowariancji. W „specjalnych" planach.2): (c) symetrii macierzy wariancji-kowariancji.: Plany eksperymentów jednoczynnikowych i wieloczynnikowych z powtarzanymi pomiarami zmiennej zale nej. Obowiązują te podobne zało enia. ilorazu inteligencji (IQ). e bardziej zło ony strukturalnie model MANOVA pozwala badać nie jedną zmienną Y. rys. 11. rozdz. opartego na modelu AN0VA.

zaczerpniętego ze znanego w kręgach psychologów.mogę odesłać do trzech. tych związanych z wielkością próby. i zastosowany przez niego test istotności „naka e" mu odrzucenie HQ (na rzecz Hx) 337 . więc powinien zmienić swoje myślenie na ten temat. np. kto by mu je opublikował?).1. Browna i Michelsa (1991. artykuł przedstawiający sprawozdanie z przeprowadzonych badań eksperymentalnych. Ka dy psycholog. 1973. in. powinien wykazać. podręcznika statystyki autorstwa Haysa (Hays. o czym pisałem w rozdz. jak myślenie o „dobroci" danego badania w kategoriach liczby (jak największej!) osób. głównie jednak amerykańskich. moim zdaniem najbardziej kompetentnie (i z troską o czytelnika-psychologa) napisanych monografii — Edwardsa (1972). gdy wielkość próby będzie bardzo du a" (s. wcześniejsze. wydanie: Winer 1971). 9. które — nie wchodząc w kolizję z zało eniami procedur statystycznych (m. spojrzenie na wielkość próby zdaje się przeczyć wymaganiom metody reprezentatywnej.1. aby uprawdopodobnić wystąpienie sukcesu badawczego — potwierdzenie hipotezy badawczej o związku zmiennej Y z postępowaniem eksperymentalnym X — prowadzi go faktycznie na manowce. Takie. nawet błahą zale ność uznaje on za doniosłą teoretycznie. 424). Ocena istotności zmiennych niezale nych w modelu eksperymentalnym 6. które badacz powinien przebadać.1. kandydat na psychologa-badacza wie. 2. Pokazuje on bowiem. Odpowiedź na to pytanie sformułowana przez Haysa jest jednoznaczna. Spróbujmy tedy wskazać drogę właściwego postępowania badawczego. e aby opublikować w czasopiśmie naukowym. 6. 422): „Czy wielkość próby mo e być zbyt du a?". Kirka (1982) oraz zwłaszcza do niej! — Winera. jak Haysa. Poziom istotności statystycznej a a faktyczna istotność zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) dla danej zmiennej zale nej } 6. albo uzyskać akceptację promotora i recenzenta dla pracy magisterskiej referującej wyniki badań eksperymentalnych. Jak liczne powinny być grupy: eksperymentalna i kontrolna? Du a próba versus mała próba Zacznę od prowokacyjnego pytania. Wszak du a próba daje gwarancję jej reprezentatywności (próba nie mo e być zbyt mała). a tak e dojrzały naukowo student. gdy ka dą. a tym samym i grup — eksperymentalnej i kontrolnej) — uchroni psychologa przed ośmieszającymi go pseudowynikami naukowymi (artefaktami). Poniewa badacz nie chciałby być autorem trywialnych rezultatów badawczych {zresztą. „Przeglądzie Psychologicznym". Zdaniem Haysa: „Trywialne związki mogą być ukazane jako istotne wówczas. s.

p = 0. Błąd I rodzaju a błąd II rodzaju Decyzja ^\^^ Ho prawdziwa HQ fałszywa odrzucenie Ho błąd I rodzaju decyzja poprawna nieodrzucenie Ho decyzja poprawna błąd II rodzaju Prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju równe jest a czyli stawia się znak równości między prawdopodobieństwem popełnienia błędu I rodzaju i pozio338 . czy współczynnika korelacji. gdy komputer wyświetli na ekranie wartość: . osoby mieszkające na Północy versus osoby mieszkające na Południu. Wie on. I tak. ale chciałby. błędem 1 rodzaju oraz błędem II rodzaju.4.05. 1970. niekoniecznie jest on zainteresowany oszacowaniem rzeczywistej wielkości owej ró nicy. Bakan (cyt. Tak e Cohenowi (1990) „udało się" wykazać..o braku ró nicy między średnimi wartościami Y w porównywanych grupach — eksperymentalnej i kontrolnej. aby wartość statystyki testowej „nakazywała" mu odrzucenie Ho na poziomie p < a. tak naprawdę. z których dwie są obarczone błędem — odpowiednio. tym łatwiej odrzucić hipotezę zerową.0. zachodzącą między wzrostem i ilorazem inteligencji w grupie 14 tys. 12. jest poziom istotności statystycznej — „magiczna" (Cohen. i kryterium istotności.. Skądinąd wiadomo. bardzo istotną statystycznie korelację. dzieci w wieku szkolnym. ni p = 0. itp.05! Przy czym. aby mo na było uznać ró nicę między średnimi czy korelację między zmiennymi za istotne. Ilustruje to tabela decyzyjna (tab. 1994. Wystarczy tedy przebadać dostatecznie du ą próbę. osób przebadanych baterią testów psychologicznych. e im większa próba. osoby ze stanu Maine versus osoby z pozostałych stanów. Im bardziej wartość p będzie odbiegała od wartości a= 0. mówi: „.2.4). Wszystkie z przeprowadzonych porównań okazały się istotne statystycznie na bardzo „wyśrubowanych" poziomach istotności. które musi być spełnione. s. tym większa będzie radość badacza z dokonanego ustalenia. Najlepiej zaś.. Wśród tych „istotnych" porównań znalazły się i takie „kwiatki": osoby mieszkające na wschód od rzeki Missisipi versus osoby mieszkające na zachód od tej rzeki.005. Tabela 12.05") er = 0. Nastawienie na kontrolę błędu I lub II rodzaju Badacz przystępujący do testowania jakiejś hipotezy statystycznej mo e podjąć jedną z czterech decyzji. 423-437) przeprowadził za pomocą testów istotności ró nic ró norakie porównania intergrupowe 60 tys. 6. aby odpowiedni test statystyczny zdołał odrzucić hipotezę zerową.1.0000"(!).001 jest „lepsze". za Henkel i Morrison.święte kryterium 0.

ale powinien (i znowu wracamy do świadomości metodologicznej. Je eli jednak psycholog chciałby poznać wielkość wariancji zechciałt wspólnej wyjaśnianej przez związek obu liennych. oczywiście współczynnik ilacji okazał się korelacji istotny! Pr: Przykład drugi (dane liczbowe z: Hays. Stachowski. współczynnika determinacji — r. 61-64). to. znajomość „ducha" testowania.2: |= 28.05). bo: r o .96. Co 339 .05 (test dwustronny) badacz miał stawy do odrzucenia H o : fti =/f 2 (na rzecz H t : n ^//2 ). gdy taki „prosty" zabieg z ró nych powodów nie jest mo liwy do przeprowadzenia (np. Niestety lektura wielu tekstów Niestety skłania mnie raczej do pesymistycznej opinii na ten temat — psycholog ten tema chce nie tyle zrozumieć. ile.497. s. df=n i + n 2 -2 = 58. M 2 ~69. e badacz powinien nie tylko umieć sprawnie obsługiwać pakiet statystyczny (to o wiele za mało!). prz Prz\lctad pierwszy. a Zi l ! nymi spektakularnymi przykładami. co „oferuje" mu dany pakiet statystyczny (np. Gr.w najczęściej spotykanych warunkach). 1973. a mianowicie zwiększaEjąc liczebność próby.5. statysty c SPSS PC+). Z kolei prawdopodobieństwo popełnienia błędu II rodzaju równe jest fi. Wartość statystyki testowej testu t wyniosła: t = -2. s. którą jest skłonny zapłacić za przekroczenie progu magiczn. Co jednak zrobić. ile jomość . gdy w rzeczywistości jest ona fałszywa.71. aby obliczona wartość współczynnika korelacji wystarcz wynosiła r = 0.o5. który zagwarantuje kompromis między wielkością błędu I rodzaju i wielkością błędu II rodzaju. Uwa am.mem istotności statystycznej.164. Pomocna w tym jest znajomość mocy testu oraz jego efektywności (jak praktycznie korzystać z obu tych narzędzi statystycznych — por. Brzeziński.58 " -1. 1: M x =65. Z pojęciem błędu U rodzaju związane jest pojęcie mocy testu. chce odrzucić H o.05 (test Prv jednostronny) wystarczy. badacza na to nie stać)? Wówczas badacz powinien dobrać taki test.IOŚĆ „techniczna" pakietu statystycznego.niezale ne). Pokazuje te . aby psycholog nie stał Idzie bo1 się tylko „dodatkiem" do komputera. 1984. 20. var x .20..67. czyli wspólna wariancja obu liennych (ujmując ją zmiennył procentowo) wynosi tylko 2. za wszelką cenę (przy czym niezrozumienie sensu sensu mt merytorycznego dokonywanej obróbki statystycznej danych jest stosunkowo I najni szy najni szą ceną.164) = 0. Utrzymując na stałym poziomie błąd I rodzaju badacz mo e zmniejszyć błąd II rodzaju dokonując stosunkowo prostego zabiegu. przy wielkość n=100. naszym przykładzie mamy: 2 IW nasz} (0.027.7%. cie bowiem o to. które są najczęściej I w stosowane . Ten i krótki wgląd w naturę podejmowania decyzji statystycznych ukazuje zło oność .69 i var 2 = 28. Przy = n2 = 30 badacz uzyskał następujące wartości średnich grupach arytmetycznych w obu Jpach porównawczych: Gr. procesu decyzyjnego. Aby odrzucić H o : p-0 na a = 0. czyli: moc testu = 1 ~fi. Zilustrujmy nasze rozwa ania jakimiś stosunkowo prostymi. to powinien obliczyć zmiennyt wartość tzw. przy ńelkości próby «=10. e naje ę wa niejsza jest nie tyle zna. którą definiuje się jako prawdopodobieństwo odrzucenia //0. Przy zało eniu poziomu istotności a = 0. wyznaczonego magiczną liczbą a =0.96. a dokładniej do jej elementu — TBE/TS) stosunkowo dobrze orientować się w warunkach brzegowych stosowania poszczególnych testów (w pakietach ujęte zostały tylko te. testu t (dwie próby I 1 = n 2 -. i tylko r = 0. 417-418) — z mem tesi zastosowa-2m testu istotności ró nic między średnimi.

6% całkowitej wariancji zmiennej tłumaczy dany czynnik.04 (przy df = 18 mamy: f<fo. co oznacza. 417): 340 . a obliczona wartość wskaźnika omega-kwadrat wynosi: co2 = 0. Dla kontrastu. z pkt. s. przykładu mamy: co2 = 0. to mo emy odwołać się do propagowanej przez Haysa jego własnej miary. a więc 9.2. varx = 5.096. e grupy są teraz bardziej homogeniczne. W przypadku testu / (dla danych niezale nych) mo na odwołać się do wspomnianego ju wy ej wskaźnika omega-kwadrat opracowanego przez Haysa (1973. Je eli zastosowaliśmy test r-Studenta.więcej. która tłumaczona jest przez zmienną niezale ną . co wpływa na wielkość mianownika stosunku t\). Okazuje się.001! Czy to oznacza. tzw. Wskaźniki istotności zmiennej X (postępowania eksperymentalnego) Aby sprowadzić bujającego w obłokach badacza na ziemię. zobaczmy. ale jednak więcej ni w pierwszym przypadku.78 (Czytelnik zapewne zauwa ył.ooi. powinniśmy przejść na jakąś miarę ukazującą rzeczywisty udział tego hipotetycznego czynnika (zmiennej X) w wyjaśnianiu wariancji całkowitej danej zmiennej (zale nej). pkt. uzyskany poziom istotności statystycznej okazał się lepszy od a = 0. ale liczebność porównywanych grup jest znacznie mniejsza: nx = = n2= 10. To raczej niedu o i sądzę. 6. W odmianie jedno-wielozmiennowej modelu E zastosowanie znajdują wskaźniki informujące badacza o wielkości wariancji całkowitej zmiennej Y wyjaśs.001) wy sze oszacowania wariancji wyjaśnionej danej zmiennej. e przeciętny psycholog spodziewałby się uzyskać (na podstawie informacji. Rekomendowaną przez metodologów miarą istotności zmiennych jest miara ukazująca wkład tej zmiennej w wyjaśnianie całkowitej wariancji zmiennej zale nej. Sam od wielu lat „zniechęcam" (ale z niewielkim skutkiem) psychologów do posługiwania się „istotnością statystyczną" jako miarą istotności zmiennych niezale nych dla danej zmiennej zale nej. jaki jest udział hipotetycznego czynnika w wyjaśnianiu wariancji całkowitej danej zmiennej. i hipotetyczny czynnik tłumaczy 29% wariancji całkowitej danej zmiennej. 6. 6. i p < < 0. w którym kontynuowany jest ten przykład). Po przemnoeniu jego wartości przez 100% uzyskujemy procentowo wyra oną tę część wariancji całkowitej zmiennej zale nej. jak w poprzednim przykładzie.2. gdy ró nica między średnimi jest taka sama. isi test jednostronny). e badacz odkrył czynnik o du ym „wpływie" na interesującą go zmienną? Niestety nie (por.X.55 i var2 =7. wskaźnika omega-kwadrat (co2).2. Dla danych z naszego. 418). / = -3. e wartość p w roli miary istotności jakiejś zmiennej dla innej zmiennej jest bardzo zawodna i nale y zgodzić się z negatywną oceną tej miary dokonaną przez Haysa (tam e.29. Nie jest to mo e du o.

Jeśli chodzi o sugestie dotyczące lektury. wraz z omówieniem mo liwych zastosowań. Uwa am. eksperymentalne (poczynając od Wundta. Ten sposób oceniania stopnia istotności poszczególnych zmiennych niezale nych w planach opartych na modelu statystycznym ANOVA uwa am za najlepszy. 7. Wszak takie. to polecam sięgnięcie po monografię Ajdukiewicza: Logika pragmatyczna w zakresie logicznych podstaw eksperymentu. Z kolei praca Sułka: Eksperyment w badaniach społecznych daje bardzo dobry wgląd w zastosowania modelu E w naukach społecznych. i psycholog powinien — niezale nie od tego czy zechce w przyszłości posłu yć się modelem E. Y2t. losowych i mieszanych ANOVA gotowe wzory obliczeniowe znajdzie Czytelnik w innej mojej pracy (Brzeziński.oraz trój czynnikowych. 1985b). poświęciłem tu na omówienie podstaw eksperymentowania w psychologii. w modelu efektów stałych. Czytelnik zainteresowany bardzo dobrym opanowaniem sztuki eksperymento341 . Ajdukiewicza — wnioskowanie przez indukcję eliminacyjną) — stanowią swoisty „wstęp" do nowoczesnego eksperymentowania w psychologii i naukach pokrewnych. Dla planów jedno-. X3. s. czy tym bardziej zaawansowanym. Podsumowanie Stosunkowo du o miejsca. omega-kwadrat i in.) — na ich temat por. ze szczególnym zwróceniem uwagi na plany typu „wszystko albo nic" (odmiana jedno-jednozmiennowa modelu E). dla zale ności nieliniowych. Brzeziński. odwołującym się do ANOVA i MANOVA — gruntowanie poznać podstawy eksperymentowania w psychologii.. Tam te zostały podane reguły konstruowania takich wzorów dla planów E o dowolnej liczbie zmiennych niezale nych i ich interakcji. 76-82). tym mniej skomplikowanym (o którym przede wszystkim pisałem w tym rozdziale). są korzenie psychologii naukowej. Wspólnie z R. — czyli odmiana wielo-wielozmiennowa modelu E) analizy wariancji ANOVA. W pkt. a w Polsce od Heinricha).2 nie mogłem szczegółowo opisać odmiany wielo-wielozmiennowej modelu E nawiązującej do ANOVA. S.nionej przez poszczególne zmienne X}. wykorzystywane w planach jednoczynnikowych (omega-kwadrat czy. oraz ich interakcje. Z kolei wprowadzenie w problematykę MANOVA daje praca Aronowskiej: Elementy zastosowań modelu wielowymiarowej analizy wariancji (MANOVA) w badaniach psychologicznych. Znane te są inne wskaźniki. Stachowskim zrobiłem to w monografii (Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych) poświęconej v całości szczegółowej prezentacji. analizy wariancji. 5. które — wywiedzione z kanonu jedynej ró nicy J. X2.... Ebbinghausa. Stachowski (1984. eta-kwadrat) i dwuczynnikowych (np. Milla (z „poprawką" K. . a i tak zbyt mało dla pełnej prezentacji. opartego na statystycznym modelu jednowymiarowej (jedna zmienna zale na Y — czyli odmiana jedno-wielozmiennowa modelu E) lub wielowymiarowej (wiele zmiennych zale nych Yx. dwu.

dla grup (danych) zale nych. przede wszystkim. parametrycznych i nieparametrycznych testów istotności. PWN-owskie wydanie bardzo dobrego.„. i 11. .). których źródłem są poszczególne zmienne niezale ne X b X 2 . wyd. socjologów i pedagogów w zagadnienia statystyki polecić mogę. rys. porównań — por.wania opartej na modelach ANOVA i MANOVA powinien jednak sięgnąć po anglojęzyczne opracowania tej problematyki. X 3 . MANOVA oraz klasycznych. W dzisiejszej dobie nie sposób pracować bez obsługi komputerowej. Z podręczników wprowadzających psychologów. „podręcznik programowany". wyd. 2. wyd. Scheffe'a (1959). 11. Polecam tak e opracowanie tego autora: Statystyka matematyczna — modele i zadania. Zwłaszcza bardzo przydatne mogą okazać się dwa schematy. ANOVA. 1989). 3. z rozdz. w danym planie.).1. Podręcznik programowany. Timma (1975). Browna i Michelsa (1991. to — tak e wydana przez PWN — praca polskiego statystyka Grenia: Statystyka matematyczna. adresowanego właśnie do psychologów i pedagogów opracowania pióra Fergusona i Takaneego (w przygotowaniu. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Czytelnika na jedno. Podręcznik prowadzący Czytelnika „za rękę". napisany jako tzw.) została gruntownie wyło ona w mojej pracy: Ocena efektu eksperymentalnego w układach eksperymentalnych analizy wariancji. pozwolą dokonać optymalnego wyboru testu istotności ró nic w analizowanych.2. Otó dobre opanowanie modelu E wymaga równie dobrego opanowania zasad wnioskowania statystycznego wraz ze znajomością ANOVA. e Czytelnik zapoznał się. Winera. oryg. od problemu do problemu. Przeglądu popularnych wskaźników stosowanych do oceny istotności zmiennych niezale nych dokonała Paszkiewicz: O zastosowaniu mierników wielkości efektu eksperymentalnego. dla grup (danych) niezale nych oraz rys. Kirka (1982. testy istotności ró nic: parametryczne i nieparametryczne. Problematyka oceny wielkości efektu eksperymentalnego (polegająca na rozbiciu wariancji całkowitej Y na wariancje składowe. przed lekturą tego rozdziału.). które prowadząc „za rękę". 11. wyd. 10. Dla naszych celów szczególnie przydatne będą dwa pakiety statystyczne — SPSS PC+ oraz CSS STATIST1CA — zawierające moduły MANOVA. a tak e PWNowskie wydanie znanego w środowisku socjologów podręcznika Blalocka (Statystyka dla socjologów). Do najbardziej znanych w świecie nale ą ksią ki: Edwardsa (1972. 4. Zakładam.

1959.Daszkowskiego (1980. wprowadzonych przez badacza do modelu MR. Edwards. Mosteller. często cytowane przez psychologów. obok modelu ANOVA. 1972. e jeszcze | wiele badań empirycznych prowadzonych jest na zmiennych. 1980. 2.Garfielda w „Current Coments: Social and Behavioral Sciences" (1978. s. np. Tukey. jak: płeć.ale adrcPedh Coht sześć nem. Model wielokrotnej regresji (MR) 1. Scheffe.Rozdziało. Psychologia jest dyscypliną nauk behawioralnych. rodzaj zaburzeń zachowania. Krishnaiah. 1951) poziomie pomiaru zmiennych niezale nych (predyktorów). 1980. czy Woodwarda i Overalla (1975). artykuły Cohena (1968)1 i Darlingtona (1968). nale y do najczęściej stosowanych przez psyjlogów wielozmiennowych modeli statystycznych. często „blokujących" psychologa zało eń modelu MR jest zało enie o co najmniej interwałowym (w sensie przedIflawionym przez Stevensa. Dominujące w latach iśćdziesiątych i pierwszych latach siedemdziesiątych podejście ANOVA do plaawania badań psychologicznych (zwłaszcza eksperymentalnych) zostało wyraźnie zdominowane w ostatnich latach przez podejście MR. 1975. Winer i in„ 1991. i THIATT . 170-182).. tak i na temat modelu MR — zwłaszcza w latach . pochodzenie środowiskowe. Oktaba. :ziński. Tak jak na temat modelu JOVA napisano wiele monografii i podręczników (por. 1983. Winer. 1984). lazur. przyczyniły się. 343 choli \NC Brze •. 1977. Jak czytelnikowi zapewne wiadomo. Merenda. Gold 1980. Aiken. niestety. West. 32. Mason. fl. jako podstawy planowania badań i analizy danych w psychologii. Pedhazur. jednym z wa nych i. W du ym stopniu do spopularyzowania modelu korelacyjno-regresyjnego. zwłaszcza . 1971. wzorzec reagowania. 5-14) i przedrukowana w . których operacjona-lizacja zakłada nominalną skalę pomiaru (tzw.mdziesiątych i osiemdziesiątych — powstało wiele publikacji (por. Stachowski.sowane do przedstawicieli nauk behawioralnych: Kerlinger. Lindeman.Cohena (1968) znalazł się na liście 100 najczęściej cytowanych artykułów z zakresu nuk społecznych. 1973. Gunst. 1980. typ tem- Artykuł J. Wprowadzenie — model analizy wariancji (ANOVA) a model wielokrotnej regresji (MR) lodel RM. Godne uwagi są te artykuły: Overalla i Spiegla. zmienne jakościowe). w latach 1969-1977. której poziom rozwoju osiągnął taki etap. Lista ta była opublikowana przez E. s. Wa ną rolę w L takich badaniach odgrywają te zmienne „z natury" jakościowe. (1969). 1982.Zagadnieniach j saokoznawstwa" przez J. len. 1991). Cohen.

1972. Poziom świadomości metodologicznej przeciętnego psychologa jest taki. Je eli przeba danie ka dej osoby jest kosztowne i na dodatek trudno daną osobę pozyskać do badania (np. to po co szukać innych.2 . takiej jak np. 1983). je eli chodzi o utratę informacji. 1972) — to badanie obejmujące trzy zmienne niezale ne dwuwartościowe wymaga: W = n . 4. pacjenci o nietypowych wzorach osobowości). o tyle wzrasta on zdecydowanie przy kolejnym dołączaniu nowych zmiennych (nawet wyłącznie dwu wartościowych). zało ona przez badacza. i ze względów podniesionych przez cytowa nego wy ej Cohena niewskazane byłoby upieranie się przy modelu ANOVA jako podstawie analizy danych. Na przykład zmienna „poziom inteligencji" zoperacjonalizowana za pomocą Skali Inteligencji WAIS-R (wskaźnik IQ wyra ony na skali interwałowej) sprowadzona jest do postaci trójkategorialnej: „IQ poni ej normy — IQ w normie — IQ powy ej normy" lub — co gorsza — do postaci dwukategorialnej: „IQ poni ej mediany lub równe medianie — IQ powy ej media ny". a część ilościowa. nie wymuszałby zabiegu sprowadzania skali interwałowej (czy ilorazowej) do skali nominalnej. płeć).peramentalny itp. przyj mującej dla poszczególnych osób badanych jedną z dwóch wartości: „mę czyzna-kobieta". między innymi za sprawą pracy Lazarsfelda Algebra systemów dychotomicznych (1968). Dołączenie czwar tej zmiennej zwiększa nam ogólną liczbę osób badanych do N= 2 ■ 80 = 160 osób. 1982): 1.2 . Je eli mo emy się posługiwać dobrym i wypróbowanym modelem ANOVA. por. e wie on. Overall i Klett. Najkorzystniej zatem byłoby odwołać się do takiego modelu. 3. Je eli minimalna.. tzn. Często jest tak. co i tak jest liczbą niewielką z punktu widzenia zagwarantowania rezultatom badania nie za niskiej trafności zewnętrznej — wszak chcemy uzyskać wyniki reprezentacyjne dla danej populacji. koszt badania (liczony w stosunku do liczby osób badanych) jest wiel kością nieznaczącą. e część zmiennych niezale nych jest ze swej natury jako ściowa (np. równoległych rozwiązań statystycznych? Myślę. „pleć". Pawłowski Z. Z kolei dołączenie piątej zmiennej daje ju nam N = 320 osób itd. który pozwalałby na zachowanie natury pomiarowej zmiennej. O ile w przypadku jednej zmiennej niezale nej. Chcąc posłu yć się modelem AN0VA musimy dość często rezygnować z mierzenia danej zmiennej niezale nej na poziomie skali interwałowej czy nawet ilorazowej.in. Pedhazur. są zabiegi dychotomizacji zakresu wartości zmiennej ilościowej (Cohen. m. analiza wariancji wykorzystywana jest przez psychologów w wariancie ortogonalnym — w przewa ającej części przypadków — który za344 . tak e w sensie ilościowym (próba reprezentatywna nie mo e być zbyt mała. Najbardziej „kosztowne". 2.i wielokategorialne) stosunkowo łatwo mo e wbudować w plan eksperymentalny modelu ANOVA (jedno z zało eń dopuszcza nominalny charakter zmiennych niezale nych). liczebność grupy porównawczej wynosi n = 10 osób.2 = 80 osób. to oczywiste jest szu kanie modeli mniej „kapitałochłonnych" od modelu ANOVA. i zmienne jakościowe (dwu. i w sposób sztuczny — via procedura operacjonalizacji — sprowadzać ją na poziom pomiaru skali nominalnej. e racje dla takiego poszukiwania są następujące (por. Zresztą zabieg dychotomizacji został bardzo spopularyzowany przez socjologów. Jak wiadomo.

Winer. 1980. W przypadku planów eksperymentalnych wieloczynnikowych. jak wy ej wspomniany.-3. e test F-Snedecora jest najbardziej czuły. a takich jest w psychologii najwięcej) modeli | AN0VA jest jednocześnie swoistą listą zalet modelu MR. 10. Trafność zewnętrzna planu eksperymentalnego (w sensie przedstawionym w rozdz. od techniki obliczeń wymuszonej przez wariant nieortogonalny (por. technika obliczeń jest o wiele prostsza w wariancie o równym n. W przeciwnym przypadku nie mo na tej próby uznać za reprezentatywną. Oktaba.). a płeć jest zmienną istotną dla zmiennej zale nej. Edwards. technika obliczeniowa jest skomplikowana. 1971. wy ej. Kirk. Brzeziński. Je eli na przykład w populacji ogólnej jest znacząca przewaga liczebności jednej płci w stosunku do drugiej. Mo e się jednak okazać. j analiza trendu między zmiennymi — por. Z jednej strony taki. rekomendującą go do I zastosowań psychologicznych.). 1982). to problem dychotomii: „liniowość versus krzywoliniowość" związku Y i X. Nie sposób określić. to jest pogrupowanie osób badaI nych w przedziałach odpowiadających kolejnym podzbiorom wartości zmiennej niezale nej. rozdz. i 3. którego nie sposób pominąć. Aby jednak posłu yć się tą metodą. pkt 2. W niniejszym rozdziale nie będzie — zgodnie z jego tytułem — mowy I o wszystkich problemach związanych z wykorzystaniem modelu MR w praktyce 345 . a tak e rozdz. niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu ułatwiającego obliczenia (w przeciwnym I przypadku obliczenia stają się bardzo mudne). odpowiadających wartościom danej zmiennej niezale nej (nominalnej) po winien pokrywać się z analogicznym rozkładem liczebności w populacjach porów nawczych. Trzeba zatem poszukać takiego modelu statystycznego. w modelu AN0VA. Wyrównanie liczebności — ze względów czy sto technicznych — mo e prowadzić do ustalenia przez psychologa artefaktów. z których jeden ma charakter ilościowy. mudna i niezbyt efektywna. efektów interakcyjnych dwóch czynników. 6. Nie mo na tedy prowadzić badania w wariancie ortogonalnym ANOVA. 12. ilościowej (por. 1972. a drugi jakościowy. 5. W modelu ANOVA postać związku Y i X określona jest za pomocą metody wielomianów ortogonalnych (tzw. bez uprzedniego sprowadzenia tego pierwszego te do postaci jakościowej. je eli populacje porównawcze nie mają takich samych rozkładów liczebności. Winer. układ liczebności grup porównawczych sprawia. 7. pkt.kładą równą lub proporcjonalną liczebność grup porównawczych („kratek"). Wy ej przytoczona lista ograniczeń stosowania w badaniach psychologicznych 'zwłaszcza nieeksperymentalnych. 1971. Stachowski. a warunki utrzymania zało eń (zwłaszcza zało enia o homogeniczności wariancji pochodzących ze źródeł nie kontrolowanych przez badacza — por. 3. Rozkład liczebności w poszczególnych grupach porównaw czych. 1971.) są optymalne. 1984.) wymaga. to ta prze waga musi być równie utrzymana w próbie. w którym nierówna liczeb ność grup porównawczych traktowana będzie nie jako „zło konieczne". ale jako jeszcze jeden wyró nik danego badania. 2. aby badanie przeprowadzone było na próbie reprezentatyw nej dla całej populacji. Z drugiej strony. e jest to zabieg niemo liwy do przeprowadzenia. Kolejny wa ny punkt.

jak wiemy. z u yciem Skali Inteligencji WAIS-R Wechslera w celu pomiaru IQ osób badanych) uzyskamy dla W-osobowej grupy badanej wektor wyników o wymiarach „N • 1". W przypadku obu odmian mo emy rozpatrywać przypadek prostej operacjonalizacji zmiennej zale nej Y oraz przypadek operacjonalizacji zło onej. Omówię więc tak e zagadnienie jednej zmiennej jakościowej w modelu MR i na tym przykładzie wyka ę. ale macierz wyników o wymiarach: N ■ r (r — liczba zastosowanych przez badacza kryteriów operacyjnych dla danej zmiennej zale nej. O(P Y l zmiennych niezale nych. z uwagi na liczbę zaliczonych przez badacza do obrazu przestrzeni zmiennych istotnych dla zmiennej zale nej Y. zwłaszcza temu.1. Druga odmiana. to będzie to przypadek operacjonalizacji prostej. którą nazwiemy wielozmiennową. np. Trzeba by na to całej ksią ki. Je eli w efekcie operacjonalizacji zmiennej zale nej (np. Podstawowe odmiany MR Zagadnienia związane z budową (i zastosowaniem) modelu MR najlepiej wyło yć wyodrębniając jego dwie odmiany. O tak zoperacjonalizowanej zmiennej zale nej powiemy. Skupię się jedynie na zagadnieniach stosunkowo najmniej znanych polskiemu psychologowi. to znaczy prowadzą do dokładnie takich samych rezultatów. są strukturalnie to same. Chciałbym mianowicie uprzystępnić problematykę — wa ną dla psychologa operującego na terenie Jakościowych" działów psychologii. Dlatego te powstaje konieczność uwzględnienia kilku kryteriów operacyjnych dla jednej zmiennej zale nej. istotną dla Y. W pierwszej odmianie modelu MR mamy tylko jedną zmienną niezale ną. Rzeczywistość jest jednak. 2. bardziej zło ona ni by sobie tego yczył badacz i nie zawsze prosta operacjonalizacja zmiennej zale nej prowadzi do zadowalających rezultatów. to jest ANOVA i MR. i oba modele. Następnie na przykładzie dwóch zmiennych jakościowych omówię zagadnienie wprowadzenia do modelu MR ich interakcji. tj. Nazwijmy tę odmianę jednozmiennową. Nie otrzymamy wtedy dla iV-osobowej grupy badanej jednego wektora wyników. który nie sięga po specjalistyczne obcojęzyczne opracowania z dziedziny statystyki. obejmuje dwie (i większą liczbę) zmienne niezale ne istotne dla Y. e jest ona jednowymiarowa. Zmienne (niezale ne) ilościowe w liniowym modelu MR 2. Wpierw jednak wprowadzę podstawowe pojęcia i wzory obliczeniowe związane z odmianą ilościową modelu MR (gdy badacz operuje predyktorami ilościowymi — na poziomie skali interwałowej i ilorazowej).badawczej psychologii. oceny struktury inteligencji danej osoby mo na dokonać na podstawie przeprowadzonego badania za pomocą wy ej 346 . jak na przykład psychologii klinicznej — wprowadzenia do modelu MR zmiennych jakościowych.

Rzadziej — a w przypadku odmian jedno-wielozmiennowej oraz wielo-wielozmiennowej modelu MR bardzo rzadko — psychologowie mówią o zale nościach krzywoliniowych (tzn. Jeśli chodzi o postać zale ności wią ącej zmienną Y ze zmiennymi dla niej istotnymi. pedagogów i socjologów obejmuje problematykę opisu statystycznego szeregu dwucechowego (dwuzmiennowego) oraz problematykę regresji liniowej jednej zmiennej ilościowej (w sensie skali interwałowej i ilorazowej) względem drugiej zmiennej. Najczęściej psychologowie formułują twierdzenie orzekające zale ność liniową Y oó Xj — zwłaszcza wtedy. 1975). 1960.1) 347 . (c) odmiana wielo-jednozmiennowa (zmienna zale na wielowymiarowa oraz jedna zmienna niezale na). Wobec powszechnej dostępności opracowań dydaktycznych podejmujących zagadnienie korelacji (regresji dwóch zmiennych ilościowych). (2) odmianę krzywoliniową MR. Przypomnijmy. Zmienna zale na operacjonalizowana za pomocą wielu kryteriów to zmienna wielowymiarowa. 11. Hellwig. to znowu mo emy mówić o dwóch odmianach modelu MR. te ilościowej.ju wspomnianej skali WAIS-R Wechslera.1. otrzymamy cztery odmiany lodelu MR: (a) odmiana jedno-jednozmiennowa (zmienna zale na jednowymiarowa oraz jedna zmienna niezale na). Model liniowy: jedno-jednozmiennowy Ka dy podstawowy kurs statystyki d!a psychologów. Uwzględniając wy ej zaproponowane podziały. Mamy ! więc: (1) odmianę liniową MR. równanie regresji liniowej Y względem I Xj przyjmuje postać: r = b¥lXl + a. (b) odmiana jedno-wielozmiennowa (zmienna zale na jednowymiarowa oraz wiele zmiennych niezale nych). Kurs taki obejmuje te zagadnienie korelacji liniowej (wedle Pearsona) dwóch zmiennych ilościowych. która składa się z 11 testów. (d) odmiana wielo-wielozmiennowa (zmienna zale na wielowymiarowa oraz wiele zmiennych niezale nych). gdy są analizowane wielozmiennowe uwarunkowania Y (podobnie postępują te ekonomiści — por.jVx 11"). dających się opisać wielomianami wy szych ni liniowy stopni). przytoczę tylko podstawowe zało enia modelu statystycznego odmiany jedno-jednozmiennowej oraz podstawowe wzory. e w przypadku jednej zmiennej zale nej Y względem X t . które będą stanowiły punkt wyjścia do prezentowania bardziej skomplikowanych odmian modelu MR. w takim przypadku dla N-osobowej grupy badanej uzyskamy macierz wyników o wymiaich: . (13. Goldberger. Wra anej przez badacza za istotną dla Y.

Pojedyncze punkty nad i pod linią regresji przedstawioną na rys. c-tą itd.1.6708X(.25 Zmienna 60 55 50 0 135 100 105 120 125 130 b 110 115 Zmienna X. 13. 13.11. i-tą. zaś współczynnik a wskazuje punkt przecięcia linii regresji z osią rzędnych.gdzie: T — przewidywane wyniki zmiennej zale nej Y. bY] — współczynnik regresji. w teście przezna- Rys. 13. Linia regresji wyznaczona równaniem: ł" = b yl X\ + a 80 75 c• e 70 65 v= 0. a — stała regresji. 13. Współczynnik b mówi nam o kącie nachylenia linii regresji względem osi odciętych układu współrzędnych.1.2 obrazują wyniki uzyskane przez poszczególne osoby: a-tą..2. 13. Schematycznie pokazuje to rys. Ilustracja zastosowania metody najmniejszych kwadratów do wyznaczania linii regresji (na podstawie danych z lab. Rys.1) 348 .

1 (Ferguson. 1989.3) 349 . Suma 13 924 9 801 13 924 14641 15 129 9604 17 161 14 641 11664 12 321 13 924 12544 12 769 12 321 11 236 10404 12 769 10 201 228 978 4 356 2 500 5 329 4 761 5 184 2916 5 476 4 900 4 225 3 844 4 225 3 969 4 489 3 481 3 600 3 481 4 900 3 249 74 885 Uto na podstawie lab. Ostatnia kolumna tej tabeli zawiera wyniki przewidywane: Y' uzyskane z równania regresji (13. 120) Współczynniki b n oraz a najprościej mo na obliczyć według wzorów. 13. s.2. Tabela 13. do których dane zawiera tab.2) (13. e spełnione jest: k=i Stąd nazwa tej linii regresji: linia najmniejszych kwadratów.1. Tabela 13. Takane. 50 . Linia regresji została „ulokowana" w układzie współrzędnych tak.1). 73 69 72 54 74 70 65 62 65 63 67 59 60 59 70 57 1155 (7) T 68 55 68 70 71 54 77 70 61 63 68 64 65 63 60 57 65 57 1 156 d e f g h i j k 1 m n 0 P r s . Tabela wyników do wyznaczenia równania regresji zmiennej Y (poziom osiągnięć w czytaniu) względem zmiennej X} (iloraz inteligencji — II) (1) Osoby badane a bc (2) (3) Xi 118 99 118 121 123 98 131 121 108 111 118 112 113 III 106 102 113 101 2024 (4) (5) Y2 (6) XiY 7 788 4 950 8 614 8 349 8 856 5 292 9 694 8 470 7 020 6 882 7 670 7 056 7 571 6 549 6 360 6 018 7 910 5 757 130 806 Y 66 . która została wykreślona na rys. 8. Je eli ka dy punkt pomiarowy połączymy odcinkiem prostopadłym do osi odciętych (zmienna Xt ) z linią regresji. 13.czonym do pomiaru zmiennej X{ (oś odciętych).1 pokazuje wzorcowo przygotowane dane do wyznaczenia linii najmniejszych kwadratów.1. lo dla ka dej osoby badanej otrzymamy odległości: Y-Y'. (13.

tak jak na rys. rys.2) i (13.2) określamy za pomocą współczynnika determinacji (przemnoonego przez 100%). obliczonego według wzoru: r\ x 100%.1. 13. 2) rozkłady obu zmiennych są symetryczne. a współczynnik determinacji będzie równy: (l. Wstawiając do wzorów (13. 13. Inaczej: zmienna X\ nie jest źródłem zmienności Y.11. Je eli punkty empiryczne są losowo rozrzucone wokół linii najmniejszych kwadratów. 13. zmienna X\ jest jedynym (bo wyjaśniającym 100%) źródłem wariancji zmiennej Y. Z*X 2 — suma X?-ów (kolumna 4. albo prawoskośne.gdzie: £x h £ Y — suma X r ów i Y-ów (kolumny: 2. Jego u ycie jest uzasadnione je eli: 1) zale ność między dwiema zmiennymi jest liniowa. 13. tab. wyjaśnia całkowitą zmienność Y. te rys. to r = 0. 13. e wspólna wariancja obu zmiennych: Y i X. e zmienna Y ma wspólną wariancję ze zmienną X h ale tak e z jakąś inną (innymi) zmienną.1 (albo 1). a współczynnik determinacji przyjmuje wartość z przedziału: (0%. X.3) dane z tabeli 13.3b. Je eli nie są one symetryczne.1). 1.rfy) ■ 100% określa procentowy udział innych wpływów na Y stanowiących dodatkowe źródło zmienności Y.y— suma iloczynów X rów i Y-ów (kolumna 6. wynosi 100%. i 3.0). Xx. aby oba rozkłady cecho wała ta sama skośność (albo oba były lewoskośne. 1960). tab. otrzymamy równanie regresji Y względem X t o następującej postaci: r = 0.2 (por. stanowiącą efekt oddziaływania na Y zmiennych niezale 350 . a współczynnik determinacji jest równy (0.. Hellwig. Y— średnie X r ów i Y-ów. e zmienna X. tab.6708X. jak na rys. Oznacza to. czyli nie wchodzi ona do przestrzeni zmiennych istotnych d!a Y.3a) wszystkie punkty empiryczne (w liczbie N) otrzymamy: r. tab.0.4) gdzie: rY \ — współczynnik korelacji według momentu iloczynowego (Pearsona). Wyra enie: (1 . albo oba prawoskośne). 13. 13. które pozwa lają na otrzymywanie nowych funkcji liniowych (por. (b) część pozostałą.1). Wreszcie. „Dobroć" dopasowania linii najmniejszych kwadratów do punktów empirycznych (por. 13. (13. 5. Oznacza to. Współczynnik korelacji r przyjmuje wartość od -1 do +1.100%). Mówiąc jeszcze inaczej.. albo są lewoskośne.0. współczynnik r-Pearsona jest współczynnikiem korelacji dwóch zmiennych ilościowych. gdy linia najmniejszych kwadratów idealnie pokrywa (tak jak na rys.3c). W przypadku. tzn. 13.0)2 ■ 100% = 100%.1). e wspólna wariancja obu zmiennych wynosi 0%. gdy mamy do czynienia z takim usytuowaniem linii najmniejszych kwadratów względem punktów empirycznych.25. co oznacza. to wa ne jest.0) 2 ■ 100% = 0%. Dla typowych funkcji nieliniowych opracowano metody transformacji danych wyjściowych.1). Jak pamiętamy. Całą wariancję Y mo na podzielić na dwie części: (a) część wyjaśnioną wpływem na Y zmiennej Xi (czyli wariancja wyjaśniona 10. to współczynnik r przyjmuje wartość z przedziału: (0. czyli. Z^Y 2 — suma Y 2 -ów (koi.

Geometryczna ilustracja: (a) maksymalnej dodatniej korelacji między dwiema zmiennymi: Y i X\ odpowiadającej wartości r= 1. 13. Rys.Zmienna Y varX.0<r<l. (b) braku odpowiadającej wartości r=0.0.0 oraz (c) umiarkowanej dodatniej korelacji odpowiadającej wartości r zawartej w przedziale: 0.0 .3.

innej dla ka dej zmiennej (np. residua! variance). je eli uwzględnimy wzór na odchylenie standardowe zmiennej X x w postaci: Je eli jednak przyjmiemy. 13. jakąś skalą standardową. e wywierają wpływ na Y. e wartość r najprościej obliczyć według wzoru. badaczowi zale y na tym. Tak więc ka dą zmienną mo na przekształcić na zmienną standaryzowaną. i ZY: gdzie: XUY — średnie arytmetyczne. aby zmaksymalizować część (a) a tym samym zminimalizować część (b). to zało enia parametrów standardowego rozkładu normalnego.nych. O tym jednak później. Osiąga on to w ten sposób. zmienne osobowościowe mierzone za pomocą 16PF są wyra one na skali o średniej = 5. do którego wprowadzamy dane z tab.1. gdy będziemy omawiać odmianę wielozmiennową modelu MR. e do modelu MR wprowadza nowe zmienne. co jest dla nich wspólne.1: (13.7) przyjmuje postać: N. Umo liwia to bezpośrednie porównywanie wyników uzyskanych za pomocą ró nych narzędzi pomiarowych. To. sx* s¥ — odchylenae standardowe (będziemy się posługiwać zapisem skrótowym: zamiast Z X{ . e wzór na s ma postać: 352 . zwłaszcza w opracowaniu problemów wielozmiennowych. 18.0). które „podejrzewa" o to. zmienne kliniczne mierzone za pomocą MMP1 są wyra one na skali o średniej = 50 i odchyleniu standardowym = 10. tenową i stenową (szerzej na ten temat — por. określamy ją mianem wariancji resztowej Y (ang. jest zastępowanie wyjściowej skali wyników surowych. IQ wyra one jest w skali o średniej = 100 i odchyleniu standardowym = 15. Wy ej wskazałem na trzy typowe skale standardowe: IQ. Zatem wynikom Xx i Y dwóch zmiennych odpowiadają wyniki standaryzowane: Z#. Zmienna standaryzowana ma rozkład normalny o średniej równej 0 i odchyleniu standardowym równym 1.Z h a zamiast: 5x | -5 1 ). których badacz nie uwzględnił w O(PY ).). a tym samym mają ze zmienną Y wspólną wariancję. Współczynnik korelacji r dwóch zmiennych standaryzowanych przyjmuje postać: Uwaga: mianownik wzoru (13. Rzecz jasna. rozdz.5 i odchyleniu standardowym = 2.5) Często spotykaną praktyką. Przypominam.

aby r ^ 0.4). Dlatego te test istotności (tutaj t) słu y nam jedynie jako kryterium decyzyjne na etapie 6.8) Gdy dwie zmienne są wystandaryzowane według wzoru (13. Waga beta ifi) jest standaryzowanym współczynnikiem regresji. trzeba przeprowadzić testowanie istotności współczynnika r. 0 „dobroci" dopasowania linii najmniejszych kwadratów do punktów empirycznych mówi nam wskaźnik r2 (100%). 1. albo prościej wartość r „znacząco" odbiega od zera. procesu badawczego (por. ale mniejszy od 45°. Mówi nam ona o tym.to wówczas w mianowniku wzoru (13. W ka dym z wy ej rozpatrzonych przypadków linia regresji przechodzi przez początek układu współrzędnych (por. je eli r 2 „znacząco" odbiega od zera.10) Zauwa my. potrzeba r s* 0. roz. a współczynnik regresji bn = rY{. (13. mówić o wadze beta — J5Y\ lub fix.4. poniewa 7^(100%) >0? Tak. o 1 odchylenie standardowe). 13. Z kolei równanie regresji liniowej Y względem X x przyjmuje postać: Z\=rZx lub Z't =fi\Zx . to kąt między linią regresji oraz osią Y-ów jest większy od 0°. Pytanie. Załó my. W takiej sytuacji przyjęło się w miejsce współczynnika bn. Testujemy Ho: pn =0 przeciwko Hx: py\* 0. Tutaj: J$YX = rYX.). a s obliczone według wzoru drugiego stanowi obcią ony estymator a.01. e ze wzrostem wielkości próby (N) maleje wartość r. Odrzucamy H o na rzecz H b je eli: (13.9) W przypadku gdy r = 11. czy mo na uznać zmienną X x za istotną dla Y.7) wstawiamy wyra enie W. rys. czyli linia regresji pokrywa się z osią Y-ów. Aby się przekonać czy wartość r 2 j (100%).6). ale przy W= 100 wystarczy ju .01. W celu oceny 353 .0 kąt wynosi 0°. Zastosowanie znajduje tu test t. Gdy siła związku pomiędzy dwoma zmiennymi wystandaryzowanymi ZY i Zx jest wyra ona współczynnikiem korelacji r o wartości le ącej między zerem oraz 11. 1. Dla r = 0.254. e otrzymaliśmy równanie regresji zmiennej Y względem zmiennej \XX.: Z^f N-2. s obliczone według wzoru pierwszego stanowi nieobcią ony estymator er. rys. Aby więc odrzucić ffQ na a. kąt między linią regresji a osią K-ów wynosi 45°.01.537. która na danym poziomie a stanowi granicę istotności danej Xx dla Y.0. o ile zmieni się Y wskutek standaryzowanej zmiany zmiennej X x (tj. to: sY = sx = 1. Związek między współczynnikiem regresji bYX i współczynnikiem korelacji rYX jest następujący: bn = -łrn■>] (13. który — załó my — jest większy od 0%. przy N = 20.

Dla przejrzystości wykładu charakterystyka tej odmiany modelu MR będzie tutaj przeprowadzona na przykła354 . z'y=rz.2. W przypadku wskaźnika t (czy te w przypadku samego r) nie jest mo liwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie! 2.Oz. a linią regresji 45' (O'-45-) 0' Rys.0z. Usytuowanie linii regresji w przypadku zmiennych wystandaryzowanych wg wzoru 13.6.0 kąt między osią z. równanie regresji zV=O. który poka e nam procentowy udział tej zmiennej w wyjaśnieniu zmienności Y. Z. Z dwóch zmiennych Xj i Xj ta jest bardziej istotna dla Y. np.0-1.= 1. dla której wskaźnik 7^(100%) przyjmuje wy szą wartość. 13.z'y=1.1.0) 0. Mo na równie wskazać o ile jest ona bardziej istotna.0z. Model liniowy: jedno-wielozmiennowy W odmianie jedno-wielozmiennowej MR badacz rozpatruje zale ność zmiennej Y od wielu (2 i większej liczby) zmiennych niezale nych. z'. odpowiadające trzem ró nym wartościom współczynnika korelacji między nimi stopnia istotności danej zmiennej niezale nej dla Y (uwaga: nie mylić z istotnością statystyczną!) odwołamy się do innego wskaźnika. Irl 1.0 (0.4. ^(100%).

finA = ^K>. 2 > 0. Wokół tej płaszczyzny (oznaczonej literami ABCD) skupiają się punkty empiryczne (reprezentujące wyniki uzyskane przez poszczególne osoby badane w X 1? X 2 i Y). wprowadzonych do modelu. wedle wzoru (13. 1973. rys. r. a — stała regresji. a więc: 2 + 1 ) — por. Modelem geometrycznym nowego równania jest płaszczyzna. finA — standaryzowane cząstkowe współczynniki regresji. : ąca w przestrzeni trójwymiarowej (liczba wymiarów tej przestrzeni jest okrelona przez liczbę zmiennych niezale nych. Związek między wagami beta a cząstkowymi współczynnikami regresji jest [ następujący: ■cl S 2 fiY\. Linie: AD i AB. tj. (13. 34): 355 .dzie dwóch zmiennych niezale nych: Xx i X 2. 1973).2Xl + by2AX2 + a. Większa liczba zmiennych niezale nych wymaga ju odwołania się do pomocy elektronicznej techniki obliczeniowej. Odległość OA jest równowa na stałej regresji a i pokazuje miejsce przecięcia płaszczyzny najmniejszych kwadratów z osią Y.11) przyjmie postać wystandaryzowaną.1 JI ■ (13. s.5. byiA — cząstkowe współczynniki regresji.12) fini-. Je eli zmienne wy standaryzuje my. to linie najmniejszych kwadratów o równaniach: Y' = b]X t +a oraz Y' = b2X2+a. Pedhazur.2 j". Podam te proste wzory obliczeniowe dla trzech zmiennych niezale nych. to równanie (13. Je eli — tak jak w naszym przypadku — wszystkie korelacje pomiędzy zmiennymi są dodatnie.2= by\. W tym celu opracowano ró ne strategie budowy modelu MR (por. w skrócie: [„wagi beta". r Y 2 > 0.9): Z'=J3n. 13. (13. analogiczną do (13. to punkty reprezentujące wyniki będą le ały wzdłu przekątnej OZ. Równanie regresji liniowej w przypadku dwóch zmiennych niezale nych X x X2 przyjmuje postać: r=byl.6). plus denna zale na.2Zl+J3Y2AZ2. otrzymana letodą najmniejszych kwadratów (podobnie jak w przypadku odmiany jedno-jed)zmiennowej modelem geometrycznym była prosta najmniejszych kwadratów).13) Cząstkowe współczynniki regresji obliczamy według stosunkowo prostych wzorów (Kerlinger. r Y \ > 0. Smith.11) de: b Y]2 . Draper.

Płaszczyzna najmniejszych kwadratów wyznaczona równaniem regresji 13.O X. 356 .2. Rys.15) — obliczamy analogicznie. która obejmuje dane pochodzące z badań nad związkiem między poziomem osiągnięć w czytaniu (Y) oraz liniową kombinacją zmiennych: zdolności werbalne (Xi) i motywacja osiągnięć (X2).5. Y to wyniki surowe zawarte w tabeli 13. Xh X2.11 (13. 13.

9600 4.3316 0. W przypadku ■zyskania idealnego dopasowania płaszczyzny najmniejszych kwadratów do daj Dych.8407 8. Pedhazur.9382 0.1010 7. 357 .1715 4..0305 2.0305 -1.0496 -2.8799 8.3125 2. współczynnika korelacji wielokrotnej RYn określamy siłę związku Jniowego) między zmienną Y oraz zmiennymi X\ i X 2 (traktowanymi łącznie).7781 -1. w sensie najmniejszych kwaIfcatów.11.0618 6.6684 5. Za pomocą.7781 4.7059 7.5056 -1. 1973.9774 2.3534 -0.0305 -2.N. 13. k~\ .95 Xi 4 4 4 1" 3.9600 0.4944 5. (4) (5) (6) Y 2 1 1 1 5 4 7 6 7 8 3 3 6 6 10 9 6 6 9 Xx 2 2 1 1 3 4 5 5 7 6 4 3 6 6 8 9 10 9 4 4 99 4.1636 3. 3. czyli Y\ to poszczególne punkty układające się izdłu przekątnej reprezentują pary wyników (Yt.6545 -1. s.9504 8.4351 4.1 (Kerlinger. kombinacją zmiennych: X( i X2).5649 5.5649 Y-y -1. 33) Kolumny: (2)-(4) obejmują wyniki surowe zmiennych: Y.6.20 10 110 5..2 Tabela wyników do wyznaczania równania regresji zmiennej Y ( poziom osiągnięć w czytaniu) oraz Xi (motywacja osiągnięć) (2) (3.. W odniesieniu do danych z tab. czyli Y' otrzymane na podstawie równania regresji 13.2 Ilustruje to rys.1715 2. Je eli oś rzędnych będzie reprezentowała wyniki zmiennej Y. Kolumna (5) zawiera przewidywane wyniki zmiennej Y..0305 3.1201 0.8407 -2.1010 -1.7059 -1.(1) Osoby badane 1 2 Tabela 13.1636 5..3534 1. X lt X 2 . Y' k ).. 13.3455 4. owe punkty będą się układały dokładnie w linii prostej le ącej pod kątem 145° względem osi odciętych i wychodzącej z początku układu współrzędnych przypadek dokładnej korelacji zmiennej Y z liniową.3125 7.50 Źródło: na podstawie lab. a oś odciętych byniki przewidywane zmiennej Y.0226 5.4351 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma Średnia 3 6 6 3 4 3 3 5 5 9 8 6 7 5 5 7 7 104 5.

13.0>.00 Y 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 r Rys./?.6.11) Współczynnik R. w odró nieniu od r przyjmuje wartość z przedziału: <0.„(max)=1. Usytuowanie par punktów odpowiadających wartościom: Y i Y' — na podstawie danych z tab. l. 13. Z kolei współczynnik wielokrotnej determinacji: R2 przemno ony przez 100 procent informuje nas o procencie wariancji zmiennej Y wyjaśnianej przez liniową (w sen- .2 (równanie 13.0.

.&). Z kilku mo liwych sposobów obliczania wartości Ry.sie najmniejszych kwadratów) kombinację zmiennych Xi i X2.16) ogólniej: 358 . który „wychodzi" od standaryzowanego równania regresji: (13..n zalecam ten.. Jest on interpretowany podobnie jak współczynnik determinacji — Ą} ( i = 1..

20) U) — oznacza tu zmienną wykluczoną ze zbioru k zmiennych stanowiących łąc/ne źródło (w sensie liniowej kombinacji) wariancji wyjaśnionej Y.. Cohen. (o. Współczynnik determinacji semicząstkowej dla /-tej zmiennej mo emy obliI czyć według wzoru (Cohen.. Określając tedy wspólną wariancję zmiennej Y oraz zmiennej X b musimy uwzględnić fakt.. je eli zmienne niezale ne są nieskorelowane (ri2 = 0).. Do oceny „czystego" wpływu danej zmiennej niezale nej.. 359 .y..i. (13.. Zale ności te najlepiej widać. ..jfc Często badacza nie zadowala znajomość tylko procentowej wartości wariancji zmiennej Y wyjaśnianej przez liniową kombinację zmiennych niezale nych występujących w równaniu regresji (w naszym przypadku: Xi i X 2).18) Test istotności dla R przyjmuje postać: I ^(I-^AL-. tj.. Nie mo na do tego celu u yć prostych współczynników korelacji: r n l r I R. | Mówiąc inaczej mają wspólną wariancję. RyA . I flfi . Je eli korelacje między zmiennymi niezale nymi (tu: X. oraz drugiego. „uwolnionego" od I związków tej zmiennej z pozostałymi zmiennymi występującymi w równaniu regresji.... 96). obliczonego dla k-l zmiennych niezale nych (a więc lnie obejmującego /-tej zmiennej).)- (1319) przy stopniach swobody: dla licznika — dfi = k (liczba zmiennych niezale nych).. gdy wariancje zmiennych przedstawimy graficznie w postaci zachodzących na siebie kół. tj. I Dany współczynnik determinacji semicząstkowej otrzymujemy przez porównanie I dwóch współczynników determinacji wielokrotnej — jednego obliczonego dla k zmiennych niezale nych (a więc obejmującego tak e daną /-tą zmienną). z którego mo na wywieść szcze| gotowe wzory na współczynniki poszczególnych rzędów: pierwszego (kontrola jedI nej zmiennej niezale nej). Je eli chcemy poznać „czystą" wariancję wspólną zmiennej Y oraz zmiennej X\ („uwolnioną" od wpłyI wów na Xi zmiennej X 2 ).' gdy najczęściej obie zmienne niezale ne w jakimś stopniu ze sobą korelują.. Odrzucamy Ho: R = 0 je eli: F 5* Fa/y. Chce on jeszcze poznać udział (procentowy) ka dej zmiennej oddzielnie w wyjaśnianiu wariancji zmiennej Y. drugiego (kontrola dwóch zmiennych niezale nych) itd. s. tak jak to prezentuje rys. 13. to musimy się posłu yć współczynnikiem determinacji I semicząstkowej (w skrócie: Ą(\2) lub sĄ). 1975.7. to Ryu mo na obliczyć według wzoru: (13. t(13. tzn. dla mianownika — df 2 = N-k-l. i X2) są zerowe. zostały opracowane dwa rodzaje współczynników.17) R 2 YU = rJi + rfe.. e jakaś część owej wariancji jest równie wspólna ze zmienną X2..

13.2 = Oczywiście: y\ = Ry. 13.7.Rys. R\.2 Z kolei chcąc poznać „czystą" wariancję wspólną zmiennej Xx odniesioną procentowo do tej części wariancji zmiennej Y. Geometryczna ilustracja korelacji między zmiennymi: Y oraz A'.\ = Ą\. rys.23) (13. tutaj eliminujemy zmienną X2 zarówno z wariancji zmiennej Xi. i X2 — z wykorzystaniem współczynnika korelacji wielokrotnej. W odró nieniu od współczynnika determinacji semiczastkowej. musimy się odwołać do współczynnika determinacji cząstkowej (w skrócie Ą\_i lub: pĄ).7) mamy: (13. Stosując oznaczenia z rysunku mamy: (13. która nie jest związana z pozostałymi zmiennymi niezale nymi (tu: X2). R\.24) Współczynniki determinacji cząstkowej dla ka dej z k zmiennych niezale nych oddzielnie mo na obliczyć przez porównanie dwóch współczynników determinacji 360 .22) \. jak i z wariancji zmiennej Y. cząstkowej i semiczastkowej W przypadku dwóch zmiennych niezale nych (por.21) (13.

Uznajemy współczynnik r n 2 za istotny na danym poziomie ot..-).. W zale ności od liczby zmiennych niezale nych.26) (13. Na przykład „czysty" wpływ liniowej kombinacji zmiennych: X\t X2 i X3 na zmienną zale ną Y przy jednoczesnej kontroli zmiennych niezale nych: XĄ i X5 mo na oznaczyć za pomocą współczynnika: ^123.. dla mianownika: df2 = AWfc-1. chciałbym jeszcze podać Czytelnikowi (zwłaszcza temu. R\\ = Ą\ i R\ 2 = Ąi • Test istotności dla współczynników korelacji cząstkowej (lub semicząstkowej) jest następujący: (13. który jeszcze na co dzień ma kontakt tylko z kalkulatorem) proste wzory obliczeniowe dla wersji modelu z trzema zmiennymi niezale nymi (wg Aikena. (... 1959.dfltdf2 - Mo emy te zastosować wzór alternatywny: (13. s. je eli: t\ > t^ą.. 193-194): (13..45). Wy ej opisałem jedynie współczynniki korelacji cząstkowej.25) (0 — oznacza tu zmienną wykluczoną ze zbioru k zmiennych stanowiących łączne źródło (w sensie liniowej kombinacji) wariancji wyjaśnionej Y.. odnoszące się do statystycznej kontroli zmiennych niezale nych „zamazujących" wpływ jednej zmiennej niezale nej na Y..28) przy stopniach swobody: dla licznika: df} = 1. Takie współczynniki noszą nazwę współczynników korelacji cząstkowej rzędu pierwszego.29) Uznajemy współczynnik za istotny na danym poziomie a. które chcemy kontrolować mo emy te mówić o współczynnikach wielokrotnej determinacji cząstkowej. Kończąc rozwa ania na temat odmiany jedno-wielozmiennowej MR. jednego wykluczającego daną i-tą zmienną R\\ . trzeciego itd.wielokrotnej.„.. W przypadku dwóch zmiennych niezale nych — jak w naszym przykładzie — mamy: (13..k (wg Ezekiela i Foxa.30) 361 . 1974): (13. obejmującego i-tą zmienną R\x . rzędu drugiego. je eli: F \ > Fa. Szerzej na ten temat piszą: Cohen i Cohen (1975)..* oraz drugie go. e.27) Rzecz jasna.

Test na istotność Ry_\Xi przedstawia wzór (13-19).17).(13. Konieczność wprowadzenia do równania regresji iloczynu predyktorów (tak określa się w terminologii MR pojęcie interakcji zmiennych niezale nych) zachodzi 362 . wartości jffnn oraz J3y}i2 mo na obliczyć następująco: (13.38) Mo emy te wyjść ze współczynnik determinacji wzoru (13.31) (13.36) (13.35) Chcąc poznać czysty wpływ poszczególnych zmiennych niezale nych na Y oddzielony od wpływów dwóch pozostałych zmiennych niezale nych.35) (13. mo emy się odwołać do współczynnika determinacji cząstkowej. to pomocny będzie wzór: (13.32) Po obliczeniu wartości j8n 23. Wychodząc z wzoru (13. 2. Gdybyśmy chcieli wyliczyć wartość R 2 wprost z macierzy korelacji zmiennych.2. ale tak e składnika interakcji dwóch i większej liczby zmiennych niezale nych. Wprowadzanie interakcji zmiennych ilościowych do modelu MR W modelu MR mo liwe jest wprowadzenie nie tylko nowych zmiennych niezale nych.25) mamy: (13.34) Współczynnik R YAH obliczamy według wzoru (13.37) (13.20) i obliczyć semicząstkowej.

17). Prześledźmy teraz jak wygląda od strony numerycznej wprowadzenie nowego składnika (tu: interakcji: X\X2) do równania regresji. Wartość współczynnika korelacji wielokrotnej znajdujemy na podstawie wzoru (13.41) Wykorzystując wzory: (13.1.39) lub (gdy iloczyn: . e korelacja między jedną zmienną Xh a zmienną zale ną Y jest taka sama dla wszystkich wartości drugiej zmiennej X 2 (zwanej — moderator variabłe).30)—(13.40). test F. Za pomocą współczynnika determinacji wielokrotnej Ky. W takim przypadku wyjściowy model addytywny postaci (13. Nie jest ono wcale skomplikowane i ka dy psycholog mo e tę interakcję sam opracować.32) oraz (13. Jedna zmienna dwukategorialna — analiza przykładu: test t.41) lub (13. 363 . Mówiąc inaczej. wprowadzony przez zmienne X t i Xi oraz ich interakcję. 3. gdy nie jest spełnione zało enie. Zmienne jakościowe w modelu MR — konstruowanie zmiennych instrumentalnych 3. Przypuśćmy.11) musimy zastąpić modelem nieaddytywnym postaci: (13. z których jedna.40) Mo na te to zapisać w postaci standaryzowanej: (13. e od 3 osób (N = 3) uzyskano wyniki dla dwóch zmiennych niezale nych: X\ i X2 oraz zmiennej Y: Oczywiście powy sze zestawienie powinno mieć tyle kolumn.13) mo na stosunkowo prosto wyznaczyć wartości wag beta lub cząstkowych współczynników regresji oraz równanie postaci (13.123 (100%) oceniamy procent wariancji wyjaśnionej zmiennej Y. współczynnik korelacji r Najprostsze badanie eksperymentalne polega — zgodnie z podstawowym jego schematem — na przebadaniu dwóch równowa nych losowo grup. ile składników występuje w danym równaniu regresji.XiX2" mo na traktować jako nową zmienną: X3): (13.wtedy. Problematyka wprowadzenia do równania regresji interakcji zmiennych została bardzo szczegółowo omówiona przez Aiken i Westa (1991). zachodzi zale ność: rYl=g(X2 ).

/: test t Wylosowano z populacji (według zasady randomizacji I) N= 10 osób badanych i rozdzielono losowo (według zasady randomizacji II) na dwie równoliczne (m = n2 = n = 5) grupy. tu w najprostszej jego odmianie jedno-jednozmiennowej. Mo na te dojść do identycznego rezultatu inną drogą. Tabela 13. Stachowski (1984.1). Wzory: y l k = Y. a kraniec 10 dobre funkcjonowanie). a druga. W jaki sposób wprowadzić zmienną zece-jedynkową do modelu MR? Dochodzimy zatem do tytułowego problemu.F L . yjk = Y & . W pierwszej grupie (eksperymentalnej) psycholog zastosował manipulację eksperymentalną polegającą na stworzeniu osobom badanym stymulacyjnych warunków pracy. to hipotezę zerową postaci: Ho: pi\ =/i2 mo na zweryfikować za pomocą testu t dla dwóch grup niezale nych. opracowanym z myślą o porównywaniu większej ni dwie liczby średnich arytmetycznych) i przechodząc na obszar paradygmatu nieeksperymentalnego.F 2 . Mówiąc inaczej. obejmuje te osoby. stosuje wobec nich psychoterapię. tradycyjne leczenie.3 zawiera wyniki umieszczone w dwóch kolumnach odpowiadających grupie eksperymentalnej (kolumna 1. Problem jest tylko jeden. przez zastosowanie modelu MR. stosując model ANOVA w układzie jednoczynnikowym: ANOVA-KRG-p(n > 1)T — por.) i grupie kontrolnej (kolumna 2). 364 . Oceniano. analogonem testu t. i przeciętne funkcjonowanie osób z grupy eksperymentalnej będzie lepsze (średnia bli sza będzie górnemu krańcowi skali) od przeciętnego funkcjonowania osób z grupy kontrolnej (średnia bli sza będzie dolnemu krańcowi skali). w takim badaniu zmienna niezale na (nawet de facto ilościowa) traktowana jest jako zmienna jakościowa (dychotomiczna). Prześledźmy teraz postępowanie badacza — na fikcyjnym przykładzie — w ramach wymienionych wy ej dwóch paradygmatów: (a) eksperymentalnego (test / i test F) oraz (b) nieeksperymentalnego (korelacyjno-regresyjnego — współczynnik korelacji według momentu iloczynowego r).). przyjmująca wartości ze zbioru: (0. za pomocą odpowiedniej skali standaryzowanej. s. obejmuje te osoby. relaks itp. wobec których psycholog stosuje określony zabieg eksperymentalny (podaje im lek. zwana kontrolną. stenowej. jak wiadomo. Zatem zmienna niezale na. na której kraniec 1 oznaczał złe funkcjonowanie. dojść do tego samego rezultatu porzucając paradygmat eksperymentalny i model AN0VA (test Z7 jest. eksperymentalna X jest dwuwartościowa: „warunki stymulacyjne (1) — warunki relaksowe (0)". Mo na te . wyzwala u nich silne emocje itp.zwana eksperymentalną. Z kolei drugiej grupie (kontrolnej) stworzone zostały relaksowe warunki pracy. Brzeziński. które badacz pozostawia w nie zmienionych warunkach (placebo.). Je eli zmienna zale na ¥ mierzona jest na skali interwałowej lub ilorazowej i je eli jej rozkład w populacji ma znamiona rozkładu normalnego. Oczekiwano. co jest ju mniej znane przeciętnemu „konsumentowi" statystyki. poziom funkcjonowania osób badanych (zmienna zale na Y mierzona na skali dziesięciopunktowej. 65-69) — gdzie: p (liczba poziomów zmiennej niezale nej X) = 2.

44) 365 . Dane do przykładu (n\=ni = n = 5) (0) (1) (2) Lp.42) Sumy kwadratów odchyleń (SS): (13.3 do wzoru na statystykę t otrzymujemy: (13.) Średnia (F.2 32 11 2 Suma (Y.Tabela 13.8 (13.3.6 5. Załó my.) Suma kwadratów odchyleń (SS) k=\ 9 1. e spełnione zostały wszystkie warunki stosowania testu t. Grupa Grupa eksperymentalna kontrolna 12 34 5 6 5 78 7 33 6. Podstawiając dane z tabeli 13.43) Testujemy hipotezę zerową Ho: fi\=fii przeciwko hipotezie roboczej (jednostronnej) H{: fi\ >fit .8 2.

Wniosek. Poniewa t> 1.52) Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji zebrane zostały w tabeli 13. 366 .49) (13.4.05 i stopni swobody df= 8 (prawostronny obszar odrzuceń Ho) wartość krytyczna statystyki testowej wynosi: /o. 65-69). /'. i.680. lub inaczej resztową (SSwewniilrz)t odnoszącą się do zmienności.46) (13.860.48) (13.3 mo emy potraktować jako tabelę danych właściwą dla planu ANOVA-KRG-2 (n = 5)I — por.1. odnoszącą się do zmienności wyników wynikającej z ró nic w traktowaniu osób z porównywanych dwóch grup i (b) sumę kwadratów wewnątrz grup.' ' ^/wewnątrz = 8 wartość krytyczna statystyki testowej wynosi: ^0. przeciętny poziom funkcjonowania grupy eksperymentalnej okazał się lepszy od przeciętnego funkcjonowania grupy kontrolnej. więc mamy podstawy do odrzucenia H o i przyjęcia H Y . Inaczej: błąd eksperymentalny.05.45) (13.05. s. Mamy zatem: (13. Brzeziński. W analizowanym przykładzie całkowitą sumę kwadratów (SScala) mo na rozbić na dwie składowe: (a) sumę kwadratów między grupami (SS^^y). 8 = 5.51) (13. test F Tabelę 13. więc mamy podstawy do odrzucenia HQ i przyjęcia Ht.01 i stopni swobody: ^/między. której źródłem są nie kontrolowane przez badacza ró nice indywidualne występujące w ka dej z dwóch grup. Stachowski (1984.50) (13.47) (13. Dla a-0.Dla a = 0.32.8. Poniewa F>Fa.

80%+12. więc u yjemy tu kodu zero-jedynkowego.6** Obliczmy jeszcze procent wariancji wyjaśnionej zmiennej Y. 71): t2(df) = F(l. tj 1 Y X x 100% .20%. Po modyfikacji obejmuje ona (por. 100% = 87. //: współczynnik r Aby dostosować dane do wymogów modelu MR musimy w odniesieniu do czynnika X przeprowadzić zabieg kodowania.6 8 65.3 tak. Tak więc wektor X będzie się składał z samych jedynek i zer.87. Czy rzeczywiście wartość statystyki F jest identyczna z wartością statystyki /? Przypomnijmy. Poniewa czynnik X w analizowanym przykładzie jest czynnikiem dychotomicznym. i między statystyką t i statystyką F zachodzi związek (Brzeziński.Tabela 13. aby odpowiadała ona nowym wymaganiom. (0) Źródło wariancji Y Między Wewnątrz Cala (1) SS 57.5) wektor wyników zmiennej zale nej Y (kolumna 2.) i wektor wyników czynnika X (kolumna 3).80% . df2). Zasada kodowania jest następująca. 1984. Wniosek: jak w I. s.6 1 (4) df 1 8 9 F 57.54) (13. Analiza wariancji do danych z przykładu 1. 1982. W naszym przypadku zachodzi równość: Doszliśmy zatem do tego samego rezultatu.53) Zatem statystyka F ze stopniami swobody: dfx ~ 1 i df2 równa jest kwadratowi statystyki t ze stopniami swobody df= df2. a ka da osoba nale ąca do grupy kontrolnej otrzyma współczynnik 0. Ka da osobą nale ąca do grupy eksperymentalnej otrzyma współczynnik 1.^ 100% . s. Zmodyfikujemy teraz tabelę 13. Do tego celu mo emy u yć wskaźnika n2 pomno onego przez 100% (Kirk. 162): SS 100% = „™czy x 100% .4. 367 . tab. (13.6 (2) (3) MS 57. Zatem rozbicie wariancji całkowitej Y na wariancje składowe wygląda następująco: variY) = vaĄY\X) + var(^reszta). tłumaczonej wpływem na Y czynnika X. 13. Stachowski.

-by^.Tabela 13.56) CC — CC _ CC -'^poza regresją (reszta) ^^cała ^^ (13.43).57) — współczynniki regresji: (13.6 12 Wzory: — sumy kwadratów odchyleń (por.60) — Dyx^ + O. (1) (2) Grupy grupa eksperymentalna 1 23 4 5 6 78 9 10 Zmienna zale na Y 6 57 87 (3) X grupa kontrolna 3 21 1 2 42 1 1 1 1 1 0 00 0 0 5 0.55) N N (ir *# CL **) — sumy kwadratów: (13.5 Suma Średnia Suma kwadratów odchyleń (SS) Suma iloczynów (SP) 4. — równanie regresji liniowej: y' — 1.2 65. przystosowane do obliczania współczynnika korelacji ryx (na podstawie tabeli 13.5 2.3.5 Dane do przykładu 1. a= Y.58) .) (0) Lp.. wzór 13.59) (13. — suma iloczynów (SP): (13. V 1 sv (13. 368 .

(13. lub: 369 . cala lub: N N N '%/=' AT H (=1 W /V (=1 . m — liczba wektorów czynnika X (tu: 1).62) — test istotności współczynnika r: f rvy: m -(i-^):(y--i)- (1363) = m.— współczynnik korelacji liniowej (wedhig Pearsona): ssr. dfi — N-m.1.

Je eli mo liwe jest — via zabieg kodowania — włączenie jednej zmiennej niezale nej dwukategorialnej do modelu MR. Z wcześniejszych publikacji propagujących ten system kodowania na uwagę Czytelnika zasługują artykuły: Suitsa (1957). bądź test F. jest to mo liwe. Mamy zatem: I znowu uzyskaliśmy wyniki identyczne z tymi. Na koniec pozostało nam jeszcze testowanie hipotezy zerowej.20%. Zauwa my. tyle tylko.1.Hipoteza robocza będzie miała w naszym przykładzie postać kierunkową //. Do tego celu mo emy wykorzystać bądź test f. jest najbardziej rozpowszechniony.937O)2 ■ 100% = 87. która w przypadku współczynnika korelacji przyjmuje postać Ho: PYX=®. 370 . na przykład w SPSS PC+ czy CSS STATISTICA. a tak e wielu zmiennych niezale nych wielokategorialnych. Jedna zmienna wielokategorialna 3. które otrzymaliśmy w pkt. W literaturze przedmiotu omawiane są trzy systemy kodowania zmiennych jakościowych i one będą tu zaprezentowane i zilustrowane przykładami jednej i dwóch zmiennych jakościowych. 1983). który teraz zostanie przedstawiony w wersji uogólnionej na dowolną liczbę kategorii. 3. Ujęty jest on równie w znanych bibliotekach programów statystycznych. Jest te bardziej pracochłonny. jak w przypadku wskaźnika //yy x 100% obliczonego w I*.2. który musi być przeprowadzony w odniesieniu do tych zmiennych jakościowych.2. co zale y od wybranego przez badacza systemu kodowania. a tak e monografie z zakresu analizy korelacyjno-regresyjnej: Drapera i Smitha (1973). Cohena (1968) oraz Overalla i Spiegla (1969). Warda (1969). na przykład dwóch zmiennych (odpowiednik modelu ANOVA-KRG-p#r). Pedhazura (1982). Z kolei wskaźnik (l-ryx)x 100% mówi o wielkości wariancji resztowej (poza regresją). Współczynnik ryx x 100% mówi nam — przypominam — o procencie wariancji zmiennej Y wyjaśnionej wpływem na nią zmiennej X (inaczej: współczynnik ten informuje badacza o wielkości wariancji wspólnej zmiennych Y i X).: pyx>0. e zabieg kodowania. Cohen i Cohena (1975.80%. Tak. jest ju bardziej skomplikowany. wielokategoriainych. i uzyskaliśmy analogiczny wynik.Ąx x 100% = (O. W naszym przykładzie wynosi ona 12. Analiza przykładu z wykorzystaniem kodowania zero-jedynkowego System kodowania. / i /'. to zapewne mo liwe jest te włączenie do tego modelu jednej zmiennej niezale nej wielokategorialnej (odpowiednik modelu: ANOVA-KRG-/>).

. „zmienne instrumentalne" lepiej oddają intuicje związane z zabiegiem kodowania zero-jedynkowego.. dummy coding) p-kategorialnej zmiennej jakościowej. „zmienne ślepe".) T2 0 0 Ya Kl3 Y2l Y22 Y13 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 n 1 1 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma 0 0 1 0 0 średnie miasto a3 du e miasto Ya Y)2 Y33 0 0 0 0 Yu YA2 YA3 0 0 3 0 0 0 0 3 Y. a Słownik angielsko-polski dla informatyków (Marci-nUk. Kodowanie polega na utworzeniu m (gdzie m = p. Mają tedy właśnie charakter instrumentalny 371 .6 Kodowanie zero-jedynkowe zmiennej jakościowej X („miejsce zamieszkania") o p = 4 kategoriach. T 3 . w kolumnie (2) nale ałoby wpisać wyniki poszczególnych osób badanych. Przykład 1. „zmienne binarne".zmienne formalne". Nowo utworzone zmienne mają charakter mucm) i jedynie pośredniczą między zmienną Y i faktyczną zmienną X. „kodowanie dwójkowe". Zilustrujmy to przykładem.Objaśnię teraz. a osobom z pozostałych kategorii przypisujemy zera. Szaniawski 1992. „wekto-IV predyktorowe". Tabela 13. Ostatnia kategoria p (p-ta grupa porównawcza) reprezentowana jest we wszystkich m wektorach przez same zera. 83) wprowadza jeszcze inny polski odpowiednik — . na czym polega zabieg kodowania zero-jedynkowego (ang. Te nowe zmienne powstają w ten sposób. 1 2 3 4 małe miasto «2 . (1) Kategorie zmiennej X wieś «i (2) Zmienna zale na Y Yn (3) T\ 1 1 1 0 (4) Zmienne instrumentalne (5) I\ (. e osobom z danej /-tej kategorii (/-tej grupy porównawczej) przypisujemy jedynki. Wydaje mi się jednak. Z kolei Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski (1983) tłumaczy termin dum-m \ariables jako „zmienne fikcyjne" (s. a w kolumnach (3)-(5) mamy p-\ = m~41 = 3 zmienne (wektory) instrumentalne: Ti. dummy wuibles oddano jako „wektory ślepe". n = 3 (0) Lp. W kolumnie (1) mamy wpisane poszczególne kategorie (grupy porównawcze). Tabela 13. T 2 . 247). s. Przypuśćmy. 3 W polskim tłumaczeniu ksią ki Drapera i Smitha (1973) terminy dummy vectors. których jest po n w ka dej kategorii (na przykład n = 3). e terminy „wektory instrumentalne".6 przedstawia rezultaty kodowania. e badacz chce zakodować zmienną jakościową „miejsce zamieszkania" o p = 4 kategoriach: „wieś — małe miasto — średnie miasto — du e miasto". Podobnie w polskim tłumaczeniu pracy War-da 11969) u yto terminów: „zmienne dwójkowe".1) nowych zmiennych (wektorów) instrumentalnych 2 .

a?.m (wyra ony procentowo) informuje badacza o „dobroci" dopasowania hiperpłaszczyzny najmniejszych kwadratów do punktów empirycznych rozmieszczonych w przestrzeni ( 3 + l)-wymiarowej.67) gdzie: W — ogólna liczebność badanej próby. n„ n.23. będziemy dalej pisać w postaci skrótowej: 6 n . byz 13 itp. 1975 s. Osoby badane rozwiązywały standardowe zadanie.. Tak e i współczynniki korelacji między zmienną zale ną Y i zmienną instrumentalną w (w= 1. Przykład 2.66) Gdy zmienna X jest zmienną jakościową. I tak współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi instrumentalnymi: Z*j i 7} dany jest wzorem (Cohen. p = 4-kategorialną. rozdzielono ją na 3 grupy o liczebności n{ = n2 ~ n$ = n = 5.. a następnie w układzie MR (odmiana jedno-wielozmiennowa). ilościowej. = n p = n. gdy N N w liczniku wzoru (13. Cohen. byi itp.3333.Xj mo na zastąpić wyra eniem: V Y** (tj.}).. = -0. to wzór (13. Zilustrujmy to. wzór (13. 372 . której przypisano jedynki. co dotychczas zostało powiedziane na temat kodowania zero-jedynkowego.. Z kolei wykorzystany ju w poprzednim przykładzie test F (por.. przykładem wprowadzenia do modelu MR jednej zmiennej jakościowej o p = 3 kategoriach. a2. wyra enie _£ Xwk = ^ %wk = n-> czy^ k=] k=\ równe jest liczbie osób w grupie. (13. Gdy «i = . Pomiaru zmiennej zale nej Y dokonano na skali ilorazowej (czas wykonania zadania).67) upraszcza się do postaci: W przypadku tabeli 13.. współczynniki regresji: bn . pi% Pj — proporcja osób odpowiednio w /-tej i y-tej grupie. 180): (13. ni) mo na wyrazić za pomocą uproszczonego wzoru .6 mamy /-. suma Y w grupie. w trzech ró nych warunkach (A = {ax. W celu uproszczenia zapisów.12*3 + a.63)) słu yć mo e do testowania hipotezy zerowej postaci: H o : R = 0 (przeciwko H x : R>0). — liczba osób odpowiednio w /-tej i /-tej grupie porównawczej (dla /-tej i /-tej kategorii zmiennej X). wtedy współczynnik determinacji wielokrotnej Ry. tak e na drodze losowej. Rozwa ymy wpierw ten przykład w układzie ANOVA-KRG-p(n = 5)1. odpowiada równanie regresji3 dla zmiennej jakościowej czterokategorialnej: Y'=bn.62) wyra enie V Y.23^\ + *K. Próbę N= 15 osób wylosowano z populacji i. której przypisano jedynki)..Równaniu regresji: Y' = byxX + &■> dla zmiennej X.7. Zabieg kodowania zero-jedynkowego ułatwia — i to znacznie — przeprowadzanie obliczeń. Wyniki badania zestawiono w tabeli 13.13Z2 + 6*3.

12.6 . Dane do przykładu 2. Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji zawiera tabela 13.05.033 Cala 65.12 = 6.4 = 65.6 14 *p<0.2. wzór ■3.Fo.Ol.4 = 29.1 = 14. dla wszystkich z). 2. df= 3 .8.4.93. a zatem słuszna jest Hx (Hx: a*Q dla pewnych *)■ Jaki procent wariancji Y wyjaśniony jest wpływem na Y zmiennej A? Odpowiedzi na to pytanie mo na udzielić odwołując się do wskaźnika rjyA (por. Poniewa F>FOIQ5.2 2 14. (n\ = m = ni = n = 5) (0) (1) (2) (3) Osoby Zmienna A O] a2 a3 1 4 4 3 2 3 3 4 3 2 5 7 4 3 6 8 5 2 6 9 Suma 14 24 31 Średnia 2.1 = 2. Analiza wariancji do danych z przykładu 2.53)): Zatem rozbicie wariancji całkowitej zmiennej Y na wariancje składowe wygląda następująco: 373 . df= 3 ■ 5 .6.4.89.2. (iii) ^ (142 +242 +312) = 346.317.49) wartości sum kwadratów: (i) ^~ 6^ = 317. (0) (1) (2) (3) (4) Źródło wariancji Y SS MS df F 4.47)-(13. df= 3(5-1) = 12.6.ot.8 6. 12 = 3. (ii)42 + .317.2 Wyliczamy teraz ze wzorów (13.346. SS SScała = 383 . = 346. więc mamy podstawy do odrzucenia HQ (Ho\ £^=0. + 92 = 383.813* Między 29.8 4..8.4 12 3.6 = 36.600 Wewnątrz 36.. wewnątrz = 383 . Fa0S.2. Tabela 13.Tabela 13. **/7<O.7.

m=p. nowych zmiennych instrumentalnych: T\.333 0. Zakodowane (kodowanie zero-jedynkowe) dane do przykładu 2.4879 Równanie regresji przyjmuje postać: (13.9. zmiennej A zale na Y 1 2 3 4 4 3 2 3 2 4 a2 3 5 6 6 3 4 o3 7 8 9 1 1 1 1 0 0 0 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5. Zacznijmy od utworzenia.7) w tabelę (13.0 4.1 = 3 — 1 — 2 .Zanalizujmy teraz ten sam przykład w paradygmacie korelacyjno-regresyjnym. na drodze kodowania „zero-jedynkowego".9).0 0.0 Suma Średnia Odchylenie standardowe 69. Przekształćmy zatem tabelę (13. Tabela 13.4879 0 5.70) Obliczenia pomocnicze: — sumy kwadratów (ze wzoru (13.333 0.43)): 374 .1646 0.6 2.69) lub postać standaryzowaną: (13. (1) (2) (3) (4) (0) LpKategorie Zmienna Zmienne instrumentalne T. T2.

71) (13.— sumy iloczynów (ze wzoru (13.74) (13.72) (13.75) 375 .73) — przekształcenie współczynników: bn i byi na wagi JSYw: (13.55)): — cząstkowe współczynniki regresji: (13.

19. a nie 6.2. e uzyskana wartość pokrywa się dokładnie z wyliczoną wcześniej — w modelu ANOVA — wartością rjy A x 100%. Jakie informacje niosą współczynniki a.gdzie: (13. Odwołamy się tu do ju stosowanego w przykładzie 1. poddanej zabiegowi kodowania zero-jedynkowego? Napiszmy równanie regresji: Współczynnik a równy jest średniej wartości zmiennej zale nej Y w grupie a3 (dokładniej: średnia ta wynosi 6.79) Osoby badane z tej grupy miały przypisane w obu wektorach 7\ i T 2 wyłącznie zera.78) I tutaj obliczona wartość statystyki F pokrywa się z podaną w tabeli 13. Ostatni krok analizy to testowanie istotności współczynnika korelacji wielokrotnej. bY\.8 wartością statystyki F. niewielki błąd powstał w wyniku zaokrąglania danych): (13. jakościowej. testu F: (13.77) Jak wielki jest procent wariancji zmiennej Y wyjaśnionej przez liniową (w sensie najmniejszych kwadratów) kombinację zmiennych 7] i 7"2? Na to pytanie znajdujemy odpowiedź obliczając wartość współczynnika determinacji wielokrotnej (wyra onego procentowo) RyA2 x 100%: Zauwa my. gdy równanie regresji oparte jest na zmiennej niezale nej. której przypisano we wszystkich wektorach 376 . To.76) podobnie obliczamy s T i s Tr Wagi fi posłu ą nam teraz do obliczenia wartości współczynnika korelacji wielokrotnej RYAI(13. bn. e akurat grupa a3 była tą.

81) Czytelnik mógłby — w formie ćwiczenia — uło yć nową tabelę danych (na wzór tabeli 13.same zera (oczywiście równie dobrze mo na było jako ostatnią wykorzystać grupę a.*3. Owa grupa kontrolna wyró niona jest w ten sposób. >2. Mamy zatem: Fl. Gdyby czytelnik chciał na podstawie przedstawionego wy ej równania regresji dowiedzieć się. to: — średnią grupową a 3 wyznacza wartość współczynnika a (tu 6. ..6. = 2.19). Cechą najbardziej charakterystyczną. a operacje pośredniczące mają wyłącznie charakter pomocniczy.4 = bn. (tu 6.9). a3). więc informacje. e ta sama zmienna jakościowa mo e być 377 . których dostarcza test istotności współczynnika regresji. a^ Współczynnik a równy będzie: *Y.6. a b a 2 .80) (13. miał słu yć wyłącznie celom poglądowym. Przykład. Edwards. a współczynniki b Y \ i b n będą równe ró nicy średnich grupowych: a2 i a! oraz a3 i ai. w której porządek grup porównawczych byłby następujący: a3 . we wszystkich utworzonych zmiennych instrumentalnych. otrzymują wyłącznie zera. jak to ju wy ej powiedzieliśmy. której przypisano jedynki w wektorze instrumentalnym w) a średnią grupy.8 . s. — średnią grupową a2 wyznacza wartość współczynnika byi.2 = -1. wymusza sposób postępowania przy interpretowaniu współczynników b Y \ i by2 . Interpretowanie danych i polega na porównywaniu ka dej pozostałej grupy („eksperymentalnej") z tą właśnie grupą. Poniewa układ grup. czy a2. jest traktowanie jednej z grup (obojętnie której) jako grupy odniesienia czy swoistej grupy kontrolnej.P3. Okazałoby się.. e współczynnik a byłby równy: Y 2 . Test t współczynnika regresji b Yn (wartość statystyki t dla współczynników fcya jest standardowo podawana w wydrukach komputerowych programów na regresję wielokrotną) jest w tym przypadku testem istotności ró nic między średnią danej grupy (tej. p-ta grupa w tabeli). I podobnie przy przestawieniu kolejności grup według schematu: a2ł a3. której przypisano zera we wszystkich wektorach (ostatnia. (13.4)). odró niającą kodowanie zero-jedynkowe I od pozostałych systemów kodowania.19 + (-3. e jej członkowie. mo e być dowolny (nie zale y nam na konkretnym układzie). = 4. jakie są średnie grupowe (w alt a2. Chodziło bowiem o pokazanie. są dla nas mało istotne I i jako takie nie będą dalej przedstawiane.4 = bn. czyli jest to — w naszym przykładzie — test istotności ró nic I Ł-^3. który został wy ej opisany. .2 = -3.19 + (-1. 1972. jego istotność i siła. Nas przecie interesuje tylko związek dwóch zmiennych: Y i A. Przypomina to postępowanie w znanym teście wielokrotnych porównań (kontrastów) — teście porównań ka dej średniej grupowej ze średnią jednej grupy I kontrolnej (por. co jest bez znaczenia dla dalszych obliczeń!).-F 3 .8 . oraz F>. — średnią grupową a] wyznacza wartość współczynnika bY\ (tu 6.4)).. .Otó średnią wartość Y ka dej pozostałej grupy będziemy porównywać ze średnią wartością Y właśnie grupy a3. a współczynniki b Y \ i b n równe ró nicy średnich: grup a 3 i a2 oraz grup a] i a 2 . 149-150).

(9) macierz korelacji (ang. residuais). intercept.wprowadzana bądź do modelu ANOVA. W przypadku gdy psycholog chciałby zakodować zmienną niezale ną o większej liczbie kategorii. W uzyskanych z komputera wydrukach mogą się te znaleźć dodatkowe informacje. F value. value of analysis of variance). deviation from regressioń). R.. Specjalnie wybrałem do tego celu zmienną trójkategorialną. residual. Rozpowszechnienie techniki EMC. (3) wartości średnich kwadratów dla poszczególnych źródeł zmienności (ang. zwłaszcza w postaci mini. ró nic: Y~Y' (ang.. które jednak w przypadku interesującego nas problemu związku zmiennej Y ze zmienną jakościową nie mają dla nas znaczenia. bądź do modelu MR. R 2 . (7) wartości średnich (ang. means\ (8) wartości odchyleń standardowych (ang. multiple correlation. Te dodatkowe informacje obejmują m.. (6) wartość współczynnika regresji a (ang. regression coefficients). w dwie zmienne instrumentalne. albo samemu posiąść umiejętność pisania takich programów i mieć dostęp do komputera osobistego.. reszt. poza regresją (ang. e są one obojętne w przypadku rutynowego stosowania modelu wielokrotnej regresji liniowej. 7"m. F. constant — w programie SPSS). correlation matrix). regression). (5) wartości cząstkowych współczynników regresji (ang. R square\ (2) wartości sum kwadratów dla poszczególnych źródeł zmienności (ang. in. otrzyma więcej ni dwie zmienne instrumentalne. ale wykorzystuje się do tego celu algebrę macierzy. na drodze kodowania zero-jedynkowego. standard deviations). gdy po przekształceniu jej. mean sąuares). reszta. odchylenie od regresji. (10) wartości tzw.i mikrokomputerów. wartości błędów stan378 . aby — po wcześniejszym zakodowaniu danej zmiennej jakościowej — wprowadzić dane do jego pamięci. Nie stosuje się wtedy zapisu tradycyjnego. Je eli wprowadzamy zmienne: zale ną Y i instrumentalne: 7"i. likwiduje barierę techniczną. mo liwe było wyznaczenie równania regresji liniowej za pomocą wzorów ułatwiających przeprowadzenie obliczeń za pomocą zwykłego kalkulatora (nawiasem mówiąc te tu wykorzystywanego). sums of sąuares): regresja (ang. a zwłaszcza wartości współ czynników korelacji zmiennej Y ze zmienną instrumentalną w. co wcale nie oznacza. Wystarczy tedy albo dysponować jakimkolwiek gotowym programem na wielokrotną regresję liniową. który nie miał dostępu do profesjonalnych ośrodków elektronicznej techniki obliczeniowej) od bardziej zaawansowanego stosowania modelu MR (zwłaszcza jego odmiany jedno-wielozmiennowej i wielo-wielozmiennowej). która na ogół odgradzała psychologa (zwłaszcza tego. W przypadku większej liczby zmiennych niezale nych (predyktorów) obliczenia stają się skomplikowane. (4) wartość testu F (ang. to — niezale nie od formy wydruku — powinniśmy zebrać następujące informacje: (1) wartość współczynnika korelacji wielokrotnej R oraz wartość współczyn nika determinacji wielokrotnej R 2 (ang. W pewnym sensie zapis macierzowy jest o wiele prostszy i bardziej elegancki. tj. B. SS. MS.

Tabela Kodowanie quasi-eksperymentalne zmiennej jakościowe A („miejsce o p = 4 kategoriach.0 W przypadku kodowania zero-jedynkowego współczynnik korelacji między zmiennymi instrumentalnymi dany był wzorem (13. 0.. i>j. Tabela 13. Zacznijmy od przeprowadzenia zabiegu kodowania quasi-ekspery mentalnego na zmiennej — tej samej co w punkcie 3.2. Ró nica między obydwoma systemami kodowania — w sensie technicznym — sprowadza się do tego.= 0. Przypomnijmy.0 YA2 1-43 Suma K. n = 3 zamieszkania (5) 7"3 (0) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (1) Kategorie zmiennej A wieś <*\ (2) Zmienna Y Yu Yl2 Yi3 małe miasto °2 Fii Y22 (3) <4) Zmienne instrumentalne T2 r.2. 1984. bez trudu poradzi sobie z kodowaniem ąuasi-eksperymentalnym.68) — tu /■. 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -i ~i -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Yn średnie miasto du e miasto aĄ r3l Yi2 ^33 *41 0 -1 -1 -1 0. oceny istotności (via test /) współczynników regresji. 32.0 0 1 1 1 -1 -I -1 0.1 — „miejsce zamieszkania". Inną le interpretację nadajemy cząstkowym współczynnikom regresji a oraz bYw. o których będzie mowa dalej. Stachowski. Podany wy ej podstawowy zestaw informacji „obowiązuje" tak e dla dwóch pozostałych systemów kodowania.10 (Czytelnik zechce porównać ją z tabelą 13. e w kodowaniu zero-jedynkowym osobom z ostatniej grupy (p-tej) przypisano we wszystkich m wektorach instrumentalnych same zera.50.dardowych poszczególnych współczynników regresji. Ta zamiana pociąga za sobą jednak dość istotne zmiany właściwości kodowania. który opanował ju zasady kodowania zero-jedynkowego. 39—41): 379 . natomiast w kodowaniu tu omawianym miejsce zer zajmują współ