SŁOWNIK INŻYNIERA POLSKO-ANGIELSKI V.03.

2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 121774 słówka. abandon=abandonment abażur=lamp-shade aberracja chromatyczna=chromatic aberration aberracja chromatyczna=chromatism aberracja komatyczna=coma aberracja sferyczna=spherical aberration aberracyjny=aberrated abherent=release agent abichit=abichite abietynian=abietate abiogeneza=abiogenesis abiogeneza=autogenesis abiogeneza=spontaneous generation abiotyczny=abiotic ablacja=ablation ablacja=washout ablacja deszczowa=rainwash ablacja lodowcowa=glacial ablation ablacja przez stopienie=melting ablation ablacja przez wyparowanie=vaporizing ablation ablacyjny=ablative abluwium=abluvium abonament=buy abonament internetowy=Internet subscription abonament sieciowy=network subscription abonent=abonent abonent aktywny=active abonent abonent nie uprawniony do połączeń międzymiastowych=barred trunk subscriber abonent uprawniony=unrestricted extension abonent uprzywilejowany=preference facility abonent wywołujący=caller abonent wywołujący=calling subscriber abonent wywoływany=called subscriber abonent żądany=called subscriber abrazja=attrition abrazja morska=marine abrasion abrazyjny=wave-cut absencja chorobowa=sick absenteeism absolutna jednostka elektromagnetyczna=absolute electromagnetic unit absolutna jednostka elektrostatyczna=absolute electrostatic unit absolutnie ciągły=absolutely continuous absolwent wyższej uczelni=bachelor absorbancja=absorbance absorbat=absorbate absorbent=absorbent absorbent tymczasowy=temporary absorber absorber=absorption apparatus absorber nadfioletu=light-screening agent absorber nadfioletu zapobiegający degradacji polimerów=stabilizer absorber promieniowania nadfioletowego=ultraviolet absorber absorber promieniowania nadfioletowego=ultraviolet inhibitor absorbować=take up absorbowana substancja=absorbate absorpcja=absorbency absorpcja cyfr=digit absorption

absorpcja dielektryczna=dielectric absorption absorpcja gruntowa=ground absorption absorpcja jądrowa=nuclear absorption absorpcja międzypasmowa=intraband absorption absorpcja przez skórę=percutaneous absorption absorpcja rezonansowa=resonance absorption absorpcja selektywna=selective absorption absorpcja strefy zorzowej=auroral zone absorption absorpcja wewnątrzpasmowa=intraband absorption absorpcja wody=water absorption absorpcjometr=photocolorimeter absorpcyjność=absorbency index absorpcyjność=absorbing capacity absorpcyjność=absorbing power absorpcyjność=absorption coefficient abstrahowanie danych=data abstraction abstrakcja danych=data abstraction abstrakcja proceduralna=procedural abstraction abstrakcje danych=data abstractions abstrakcyjna sieć semantyczna=abstract semantic network abstrakcyjny typ danych=abstract data type abstrakt wykonany automatycznie=automatic abstract absynt=absinthe a-buforowanie=a-buffering acenaften=acenaphthene acetal=acetal acetaldehyd=acetaldehyde acetaldehyd=acetic aldehyde acetaldehyd=ethanal acetamid=acetamide acetofenon=acetophenone acetofenon=hypnone acetoina=acetoin acetoina=acetylmethylcarbinol acetol=acetol acetol=hydroxyacetone acetoliza=acetolysis aceton=acetone acetonitryl=acetononitrile acetonitryl=methyl cyanide acetonochloroform=acetone chloroform acetonyloaceton=acetonylacetone acetylator=acetylator acetylen=acetylene acetylen=ethine acetylenek=acetylide acetylenek srebrowy=silver acetylide acetylenek srebrowy=silver carbide acetyloaceton=acetylacetone acetyloaceton=diacetylmethane acetyloceluloza=acetylcellulose acetyloceluloza=cellulose acetate acetyloceluloza pierwotna=fully acetylated cellulose acetyloceluloza wtórna częściowo zhydrolizowana=hydrolyzate acetate of cellulose acetylocholina=acetylcholine acetylofenetydyna=acetophenetidin acetylooctan=acetoacetate acetylooctan etylu=ethyl acetoacetate acetylowanie=acetylation acetylowanie=acetylization acetyna=acetin

acetyna=glycerol monoacetate acetyna=monoacetin achiralność=achirality achiralny=achiral achondryt=achondrite achromat=achromat achromat=achromatic lens achromat=antispectroscopic lens achromatyczny=achromatic acini=acinus acos=anticosine acydofil=eosinophil acydoid=acidoid acydoliza=acid hydrolysis acydoliza=acidolysis acydymetria=acidimetry acykliczny=acyclic acyl=acyl acyloiny=acyloins acylowanie=acylation adamantan=adamantane adamaszek=damask adamellit=adamellite adamellit=quartz monzonite adaptacja sensoryczna=sensory adaptation adaptacyjna korekcja sygnału=adaptive signal correcting adaptacyjna modulacja delta=adaptive delta modulation adaptacyjna modulacja delta o podwójnym całkowaniu=double integration adaptive delta modulation adaptacyjna różnicowa impulsowa modulacja kodowa=adaptive differential pulse code modulation adaptacyjne czynności kontrolne=adaptive control action adaptacyjne działania sterujące=adaptive control action adaptacyjne sterowanie przetwarzaniem=adaptive processing control adaptacyjny=adaptive adaptacyjny korektor poprzeczny=adaptive transversal equalizer adaptacyjny system sterowania=adaptive control system adaptacyjny układ logiczny=adaptive logic circuit adaptacyjny układ sterowania=adaptive control adaptacyjny układ sterowania=adaptive control system adaptacyjny układ sterowania=self-adapting control system adaptacyjny wybór trasy=adaptive routing adapter=pickup adapter do wtyczki=plug adapter adapter dynamiczny=dynamie pickup adapter elektrostatyczny=capacitor pick-up adapter elektrostatyczny=condenser pick-up adapter gramofonowy=disk reproducer adapter gramofonowy=gramophone pick-up adapter gramofonowy=record player adapter interfejsu urządzenia peryferyjnego=peripheral interface adapter adapter komunikacyjny=communications adapter adapter łącza dalekopisowego=teletype buffer adapter obiektów=object adapter adapter piezoelektryczny=crystal pick-up adapter pojemnościowy=condenser pick-up adapter sprzęgu transmisji=communications interface adapter adapter tacza dalekopisowego=telegraph buffer adapter wejścia-wyjścia=input/output adapter adaptowalność=customizability adatom atom zaabsorbowany na powierzchni ciała=adatom

addend=ligand addytywna funkcja zbioru=additive set function addytywne mieszanie barw=additive colour process addytywność=additivity adenaza=adenase adenina=adenine adenozyna=adenosine adenozynodwufosforan=adenosine diphosphate adenozynomonofosforan=adenosine monophosphate adenozynotrójfosforan=adenosine triphosphate adermina=adermin e adermina=pyridoxine adhezyjność=tenacity adiabata=adiabate adiabata=adiabatic curve adiabata Hugoniota=Hugoniot curve adiabatyczny gradient temperatury=adiabatic lapse rate adiabatyczny spadek entalpii=adiabatic heat drop adiabatyczny spadek temperatury powietrza suchego ze wzrostem wysoko=dry adiabatic lapse rate adiacent właściciel terenu przylegającego do ulicy=frontager adipsia=adipsy adiuretyna=antidiuretic hormone adiuretyna=vasopressin adiustacja maszynopisu=lay-out adiuwancyjność=adjuvancity adiuwant=adjuvant adjustacja maszynopisu=marking the typescript adjustacja maszynopisu=mark-up administrator=administrative operator administrator=administrative user administrator=superuser administrator=sysop administrator bazy danych=data base administrator administrator bazy danych=database administrator administrator ds. bezpieczeństwa=security administrator administrator ds.ochrony=security administrator administrator grupy roboczej=workgroup administrator administrator sieci=network administrator administrator sieci=network manager administrator zdalny=remote administrator administrator zespołu=workgroup administrator administrowanie środowiskami heterogenicznymi=management of multivendor environment administrowanie wewnątrzpasmowe=in-band management administrowanie wieloma platformami=multiplatform manageability admita=statmho admitancja=admittance admitancja akustyczna=acoustic admittance admitancja elektrody=electrode admittance admitancja przejściowa=transfer admittance admitancja wejściowa lampy elektronowej=input admittance of valve admitancja węzłów w obliczeniach sieci=committance-coefficient of admittance admitancja wyjściowa lampy elektronowej=output admittance of a valve admitancja wzajemna=transadmittance adonit=adonite adrema=addresser adrema=addressing machine adrema=addressograph adrenalina=adrenaline adrenalina=epinephrine

adreno kortykotropina=adreno cortico tropic hormone adrenokortykotropina=adrenocorticotropin adres=address adres=locator adres argumentu=argument address adres arytmetyczny=arithmetic address adres bazowy=base address adres bazowy=presumptive address adres bezpośredni=direct address adres bezpośredni=zero address adres bezpośredni=zero-level address adres bezwzględny=absolute address adres bezwzględny=actual address adres bezwzględny=machine address adres bezwzględny=zero address adres bezwzględny=zero-level address adres docelowy=destination address adres domenowy=domain address adres domeny=domain address adres domowy=home address adres dostępu=access address adres efektywny=effective address adres emisji=broadcast address adres ethernetowy=Ethernet address adres fizyczny=physical address adres generowany=generated address adres grupowy=multicast address adres internetowy=Internet address adres IP=IP address adres IP odbiorcy=IP destination address adres IP przeznaczenia=IP destination address adres jednostkowy=unicast address adres kolejny=sequence address adres komórki=cell address adres komputera=absolute address adres komputera=machine address adres komputerowy=machine address adres końcowy=end address adres logiczny=logical address adres maszynowy=absolute address adres maszynowy=machine address adres miejsca pamięci=storage address adres multiemisji=multicast address adres nadawcy=source address adres nadsieci=supernet address adres nijaki=null address adres o zerowym poziomie modyfikacji=zero-level address adres obsługi przerwania=interrupt location adres odbiorcy=destination address adres odniesienia=reference address adres ograniczonego rozgłaszania=limited broadcast address adres ograniczonej transmisji=limited broadcast address adres pamięci=memory address adres początkowy=address constant adres początkowy=presumptive address adres początkowy programu przydzielony przez asembler=assembled orogin adres pocztowy=mail address adres pocztowy=mailing address adres pocztowy=postal address adres poczty elektronicznej=email address adres podsieci=subnet address

adres podstawowy=home address adres podstawowy=presumptive address adres pośredni=multilevel address adres powrotny=return address adres programu=program address adres protokołowy=protocol address adres przekazania=transfer address adres przekazania sterowania=transfer address adres pusty=null address adres rozgłaszania=broadcast address adres rozgłaszania w sieci lokalnej=local network broadcast address adres rozkazu=instruction address adres rzeczywisty=absolute address adres rzeczywisty=actual address adres rzeczywisty=machine address adres rzeczywisty=real address adres sekwencyjny=sequence address adres sieciowy=network address adres skrzynki pocztowej=mailbox address adres sprzętowy=hardware address adres stacji=station address adres stacji roboczej=workstation address adres stały=address morte adres symboliczny=symbolic address adres telegraficzny=cable address adres transmisji=broadcast address adres transmisji pojedynczej=unicast address adres transmisji w sieci lokalnej=local network broadcast address adres uzupełniający=offset address adres w sieci złożonej=internet address adres w sieci złożonej=internetwork adress adres wejściowy=presumptive address adres wektorowy=vector address adres węzła=node address adres wirtualny=virtual address adres wydawniczy=publisher's imprint adres wyrównywania=offset address adres względny=relative address adres z kropkami=dot address adres zerowy=zero address adres zwrotny=return address adresarka=addresser adresarka=addressing machine adresarka=addressograph adresator=addresser adresator=addressing machine adresator=addressograph adresograf=addresser adresograf=addressing machine adresograf=addressograph adresowalne pozycje pionowe=addressable vertical positions adresowalne pozycje poziome=addressable horizontal positions adresowalność=addressability adresowalność bajtowa=byte addressability adresowalność subpikselowa=subpixel addressability adresowalny=addressable adresowanie=addressing adresowanie alfabetyczne=alphabetic addressing adresowanie asocjacyjne=associative addressing adresowanie autodekrementalne=autodecremental addressing adresowanie autoprzyrostowe=autoincremental addressing

adresowanie bazowe=base addressing adresowanie bezpośrednie=direct addressing adresowanie bezpośrednie=immediate addressing adresowanie bezpośrednie=zero-level addressing adresowanie bezwzględne=absolute addressing adresowanie cykliczne=circular addressing adresowanie hierarchiczne=hierarchical addressing adresowanie indeksowe=indexed addressing adresowanie jednolite pamięci i wejścia-wyjścia=memory-mapped I-O addressing adresowanie jednopoziomowe=one-level addressing adresowanie liniowe=linear addressing adresowanie natychmiastowe=immediate addressing adresowanie niejawne=implicit addressing adresowanie niejawne=implied addressing adresowanie o zerowym poziomie modyfikacji=zero-level addressing adresowanie otwarte=open addressing adresowanie pośrednie=deferred addressing adresowanie pośrednie=indirect addressing adresowanie pośrednie=indirect adressing adresowanie proste=immediate addressing adresowanie proste niejawne=implied immediate addressing adresowanie przyrostowe=augmented addressing adresowanie rachunkowe=calculated addressing adresowanie rejestrowe=register addressing adresowanie rejestrowe pośrednie=register indirect addressing adresowanie skrócone=abbreviated addressing adresowanie stronicowe=page addressing adresowanie strony zerowej=zero page addressing adresowanie symboliczne=symbolic addressing adresowanie wielopoziomowe=multilevel addressing adresowanie wskaźnikowe=pointer addressing adresowanie wyprzedzające o 1=one-ahead addressing adresowanie względne=relative addressing adresowanie z automatycznym indeksowaniem=auto-indexed addresing adresowanie z uwzględnieniem nadsieci=supernet addressing adresowanie z uwzględnieniem podsieci=subnet addressing adresy adresu=addresses of address adriamycyna antybiotyk=adriamycin adsorbat=adsorbate adsorbat=adsorptive adsorbent=active solid adsorbent=adsorbent adsorber=adsorber adsorber=adsorption apparatus adsorbować=adsorb adsorpcja=adsorption adsorpcja aktywowana=activated adsorption adsorpcja atomowa=dissociative adsorption adsorpcja chemiczna=chemical adsorption adsorpcja chemiczna=chemisorption adsorpcja dysocjacyjna=dissociative adsorption adsorpcja fizyczna=multilayer adsorption adsorpcja fizyczna=physical adsorption adsorpcja fizyczna=physisorption adsorpcja fizyczna=Van der Waals adsorption adsorpcja nieaktywowana=non-activated adsorption adsorpcja niedysocjacyjna=non-dissociative adsorption adsorpcja selektywna=preferential adsorption adsorpcja siłami van der Waalsa=physical adsorption adsorpcja siłami van der Waalsa=physisorption adsorpcja siłami van der Waalsa=Van der Waals adsorption

adsorpcja wielowarstwowa=multilayer adsorption adsorpcja wielowarstwowa=physical adsorption adsorpcja wielowarstwowa=physisorption adsorpcja wymienna=exchange adsorption adsorpcja zlokalizowana=localized adsorption adsorpcyjność=adsorptivity adsorpcyjność=concentrating power of adsorber adsorptyw=adsorbate adsorptyw=adsorptive adular=adularia adwekcja=advection adypinian=adipate aerator=aerator aerobiologia=aerobiology aerobus=airbus aeroby=aerobes aerodyna=heavier-than-air aircraft aerodyna statek powietrzny cięższy od powietrza=aerodyne aerodynamiczna sonda kierunkowa=yawhead aerodynamiczny=aerodynamic al aerodynamiczny pneumatyczny=air brake hamulec aerodynamika=aerodynamic aerodynamika=aerodynamics aerodynamika=aeromechanics aerodynamika=aerophysics aerodynamika gazów doskonałych=ideal aerodynamics aerodynamika molekularna=superaerodynamics aerodynamika naddźwiękowa=supersonics aerodynamika płynów rzeczywistych=aerodynamics of the viscous fluids aeroelastyczność=aeroelasticity aerofiltr=aerofilter aerofotografia=aerial photography aerofotografia=aerophotography aerofotogrametria=aerial mapping aerograf=aerograph aerograf=air-brush aerokartografia=aerial mapping aerokartografia=aerocartography aeroklub=flying club aerolit=aerolite aerolit=asiderite aerolit meteoryt kamienny złożony głównie z krzemianów=stony meteorite aerologia=aerology aeromechaniczny=aeromechanic al aeromechanika=aerodynamic aeromechanika=aeromechanics aerometr=aerometer aerometr akumulatorowy=acidimeter aeronomia=aeronomy aeroponika=aeroponics aerosprężystość=aeroelasticity aerostat statek powietrzny lżejszy od powietrza=lighter-than-air aircraft aerostatyka=aerostatics aerotermochemia=aerothermochemistry aerotermoelastyczność=aerothermoelasticity aerotropizm=aerotropism aerożel=aerogel aerozyna mieszanina hydrazyny i dwumetylohydrazyny=aerozine aficyd=aphicide afiks uwielokrotniający w nomenklaturze chemicznej=multiplying affix afiniczny=affine

afisz=poster plakat aflatoksyna=aflatoxin afmacja=affination agalmatolit=agalmatolite agalmatolit=pagodite agar=agar-agar agaropektyna polisacharyd=agaropectin agaroza polisacharyd=agarose agencja eksportowa=export house agencja prasowa=news agency agencja sprzedaży=selling agency agencja ubezpieczeniowa=insurance agency agens=actor agent czarterujący=chartering agent agent okrętowy=ship's agent agent postawowy=home agent agent przewozowy=freight forwarder agent zakupów=purchasing agent aglet=aglet aglikon=aglucone aglukon=aglucone a-glukozydaza=a-glucosidase aglutynina=agglutinin aglutynofor=agglutinophore aglutynogen=agglutinogen agona=agonie line agradacja=aggradation agrafka=safety pin agregacja=aggregation agregacja gleby=soil aggregation agregat chłodniczy=refrigerating unit agregat chłodniczy=unit refrigeration system agregat domeny=domain aggregate agregat klimatyzacyjny=air conditioner agregat klimatyzacyjny=air conditioning unit agregat kondensatorów=gang condenser agregat pompowy=pumping engine agregat rekurencyjny=recursive aggregate agregat sprężarkowy=compressor unit agresywne działanie żużla=slag attack agresywność korozyjna=corrosion aggressiveness agresywność korozyjna=corrosive power agrobiologia=agrobiology agrochemia=agricultural chemistry agrogaz=manure gas biogaz agrogeologia=agricultural geology agrogeologia=agrogeology agrohydrologia=agrohydrology agroklimatologia=agricultural climatology agrolotnictwo=agricultural aviation agrometeorologia=agricultural meteorology agronomia=agronomy agrotechnika=agricultural science a-hydroksyketony=acyloins aikinit=aikinite aikinit=patrinite aitazymut=altazimuth instrument ajnsztajn=einsteinium akapit=flush paragraph akapit=hanging paragraph akapit=indention

akaroid=accroides gum akarycyd=miticide akarycyd i insektycyd=tetraethyl pyrophosphate akcelerator=accelerator akcelerator Cockcrofta-Waltona=Cockcroft-Walton accelerator akcelerator cykliczny=circular accelerator akcelerator cykliczny=circular particle accelerator akcelerator cykliczny=cyclic accelerator akcelerator cząstek=particle accelerator akcelerator elektronów=electron accelerator akcelerator elektrostatyczny=electrostatic accelerator akcelerator geometrii=geometry accelerator akcelerator grafiki=graphics accelerator akcelerator indukcyjny=betatron akcelerator indukcyjny=induction accelerator akcelerator liniowy=linear accelerator akcelerator typu tandem=tandem accelerator akcelerator van de Graaffa=Van de Graaff generator akcelerator z wiązkami przeciwbieżnymi=colliding beam accelerator akceptor=acceptor akceptor=acceptor centre akceptor elektronów=electron acceptor akceptor protonów=proton acceptor akceptor protonów=protophile akceptor reakcji sprzężeniowej=acceptor akceptowany poziom jakości=acceptable quality level akcesja=accession akcesjonowanie w bibliotekarstwie=accession akcesor=accessor akcesoria do produktu=product accessory akcesoria dodatkowe=optional accessories akcesoria panelowe=rack and cabinet accessories akcja=suit akcja atomowa=atomic action akcja laserowa=lasing akcja poszukiwawczo-ratunkowa na morzu=search-and-rescue operation akcja przeciwpożarowa=fire fighting akcja ratownicza=rescue operation akcja ratownicza=rescue work akcydensy=jobbing printing akcydensy=jobbing work akcyza=excise duty akermanit=akermanite akinezja=akinesia aklina=aclinic line aklinalny=aclinic akmit=acmite akmit=aegirite akomodacja=accomodation akonityna=aconitine akord=piece wages akord=task rate akord z premią=incentive wage system akord z premią=piece rate with bonus akord zwykły=clean piece rate akredytywa=letter of credit akrobacja lotnicza=aerobatics akrobacja lotnicza=aircraft acrobatics akroleina=acrolein akroleina=acrylaldehyde akronim=acronym

akrydyna=acridine akryl=acrylic akrylan=acrylate akrylan metylu=methyl acrylate akryloaldehyd=acrolein akryloaldehyd=acrylaldehyde akrylonitryl=acrylonitrile akseroftol=antixerophthalmic vitamin akseroftol=axerophthol akseroftol=vitamin aksjomat=postulate aksjomat istnienia=axiom of existence aksjomat jednoznaczności=axiom of extensionality aksjomat nieskończoności=axiom of infinity aksjomat pary=axiom of pairs aksjomat przeliczalności=axiom of countability aksjomat regularności=axiom of regularity aksjomat równoległości=parallel axiom aksjomat różnicy=axiom of difference aksjomat sumy=axiom of union aksjomat wyboru=axiom of choice aksjomat wyróżniania=axiom of comprehension aksjomat zbioru potęgowego=axiom of power sets aksjomat zbioru pustego=axiom of the empty set aksjomat zupełności=axiom of completeness aksjomaty Kołmogorowa=Kolmogorov axioms aksjomaty kwantyfikacji=axioms of quantification aksjomaty należenia=axioms of membership aksjomaty oddzielania=separation axioms aksjomatyczny=axiomatic al aksjomatyka=axiomatics aksoida=axode aksoida ciała=moving axode aksoida nieruchoma=fixed axode aksoida ruchoma=moving axode aksoida w przestrzeni=fixed axode aksonometria=axonometry aksonometryczny=axonometric aksynit=axinite akt jonizacji=ionizing event akt kupna-sprzedaży=bill of sale akt prawny=legal act akt rozpadu promieniotwórczego=decay event akt ustawodawczy=act of legislation akta=dossiers akta=file s akta=filed akta=filing akta=portfolio akta=records aktomiozyna=actomyosin aktor reakcji sprzężonej=actor aktualizacja danych=data updating aktualizacja pamięci flash=flash upgrade aktualizacja perspektyw=view updating aktualizacja tras=routing update aktualizacja tymczasowa=interim release aktualizacja zbioru danych=file maintenance aktualizować=keep up-to-date aktualizować dane=up-date aktualny stan rozwoju jakiejś dziedziny wiedzy i umiejętności=state of the

aktyn=actinium aktyn=actinium D aktyna białko mięśni=actin aktyniczność promieniowania=actinicity of radiation aktyniczny=actinic aktynolit=actinolite aktynometr=actinometer aktynometria=actinometry aktynomycyna=actinomycin aktynon=actinium emanation aktynon=actinon aktynoołów=actinium D aktynoterapia=actinotherapy aktynoterapia=light therapy aktynoterapia=light treatment aktynouran=actinouranium aktynowce=actinide elements aktywa=assets aktywacja bezpośrednia=in-place activation aktywacja elektronowa=electrons induced activation aktywacja fotojądrowa=gamma photon activation aktywacja katalizatora=catalyst activation aktywacja neutronowa=neutron activation aktywacja powietrza=air activation aktywacja przez neutrony=neutron activation aktywacja radiacyjna=radiation induced activation aktywacja rezonansowa=resonance neutron activation aktywacja wskutek działania neutronów termicznych=thermal neutron activation aktywacja zarodków wrzenia=activation of nucleation sites aktywator=activating agent aktywator=energizer aktywator katalizatora=catalyst promoter aktywator katalizatora=promoter aktywator luminoforu=activator of luminescence aktywator polimeryzacji=polymerization promoter aktywna baza danych=production database aktywna kronika=active log aktywna mapa obrazkowa=clickable image map aktywna pozycja pliku głównego=active master item aktywna strona=active page aktywna tablica sortowania=active sort table aktywne czekanie=busy waiting aktywne monitorowanie=active monitoring aktywne otwarcie=active open aktywne pasmo przenoszone=active band pass aktywne reguły=active rules aktywne sterowanie prędkością wentylatora=active fan-speed control aktywne zakończenie=active end aktywność alfa=alpha activity aktywność alfa=alpha radioactivity aktywność biologiczna=biological activity aktywność chemiczna=chemical activity aktywność ciśnieniowa=fugacity aktywność dysku twardego=hard drive activity aktywność jądrowa masowa=unit-mass activity aktywność jądrowa objętościowa=unit-volume activity aktywność jonowa=ionic activity aktywność kwarcu=crystal activity aktywność molekularna enzymów=molecular activity aktywność molekularna enzymów=turnover number aktywność nasycenia=saturated activity

aktywność nasycenia=saturation activity aktywność objętościowa=activity concentration aktywność optyczna=optical activity aktywność powierzchniowa=capillary activity aktywność powierzchniowa=surface activity aktywność pozostałości suchej=dry residue activity aktywność produktów rozszczepienia=fission product inventory aktywność promieniotwórcza=radioactive decay rate aktywność promieniotwórcza gorąca=hot activity aktywność promieniotwórcza właściwa=specific activity aktywność resztkowa=residual activity aktywność rozpadu=degrading activity aktywność sejsmiczna=seismic activity aktywność sejsmiczna=seismicity aktywność stężeniowa składnika=relative activity aktywność termodynamiczna=relative activity aktywność wtasna cieczy bez zanieczyszczeń=intrinsic activity aktywność wysoka=hot activity aktywność wzbudzona=induced activity aktywny=clickable aktywny=enabled aktywny agent=active agent aktywny dokument=active document aktywny dziennik=active log aktywny obiekt=active object aktywny plik główny=active master file aktywny rekord podpliku=active subfile record aktywny stan pogotowia=warm standby aktywny szablon=active template aktywny uchwyt kontekstu=active context handle aktywowanie cieplne=thermal activation aktywowanie katody żarzonej=activation of a cathode akumulacja energii=storage of energy akumulacja kosztów=cost accumulation akumulacja ładunków w lampie analizującej=charge storage in a camera tube akumulacja lodowcowa=back furrow akumulacja lodowcowa=esker akumulator=accumulator register akumulator=A-register akumulator=storage cell akumulator cząstkowy=batch accumulator akumulator dopełnienia=complement accumulator akumulator Edisona=Edison accumulator akumulator Edisona=iron accumulator akumulator Edisona=nickel-iron-alkaline accumulator akumulator elektryczny=rechargeable cell akumulator guzikowy=button cell akumulator hydrauliczny=hydraulic accumulator akumulator hydropneumatyczny=hydropneumatic accumulator akumulator Jungera=nickel-cadmium accumulator akumulator kadmowo-niklowy=cadmium-nickel storage cell akumulator kadmowo-niklowy=nickel-cadmium accumulator akumulator kwasowy=lead-acid accumulator akumulator litowy=lithium-ion battery pack akumulator litowy=lithium-ion rechargeable battery pack akumulator litowy=rechargeable lithium battery akumulator litowy=rechargeable lithium battery pack akumulator litowy=rechargeable lithium-ion battery akumulator litowy o dużej pojemności=long-life lithium-ion battery akumulator lotniskowy=ground battery akumulator ołowiowo-cynkowy=zinc-lead accumulator

akumulator ołowiowy=lead-acid accumulator akumulator pary=steam accumulator akumulator samochodowy rozruchowy=starting battery akumulator srebrowo-cynkowy=silver-zinc accumulator akumulator srebrowo-kadmowy=silver-cadmium accumulator akumulator suchoładowany=dry-charged battery akumulator szczelnie zamknięty=sealed battery akumulator trakcyjny=traction battery akumulator zasadowy=alkaline accumulator akumulator żelazowoniklowy=Edison accumulator akumulator żelazowo-niklowy=iron accumulator akumulator żelazowo-niklowy=nickel-iron-alkaline accumulator akumulatornia=battery room akumulowanie ciepta=heat storage akustoelektronika=acoustoelectronics akustooptyka=acoustooptics akustyczna fala powierzchniowa=acoustic surface wave akustyczna fala powierzchniowa=surface acoustic wave akustyczne sprzężenie zwrotne=acoustic feedback akustyczne urządzenie wyjściowe=audio response device akustyczne urządzenie wyjściowe=audio response unit akustyczny wzmacniacz mocy=note magnifier akustyk=acoustician akustyka budowlana=architectural acoustics akustyka kwantowa=quantum acoustics akustyka mikrofalowa=microwave acoustics akustyka morza=underwater acoustics akustyka podwodna=underwater acoustics akustyka pomieszczeń=room acoustics akustyka techniczna=sonics akustykofobia=acousticophobia akwadag=aquadag akwaforta=aquafortis etching akwalung=aqualung akwalung=self-contained underwater breathing apparatus akwamaryn=aquamarine akwametria=aquametry akwanauta=aquanaut akwanauta=underwater explorer akwanautyka=underwater exploration akwaplan=aquaplane akwarela=aquarel le akwarela=water-colour akwatinta=aquatint akwatorium=aquatory akwatorium=water area of harbour akwatorium portowe=water surface of harbour akwen=water region akwen do wodowania wodnosamolotów=seadrome akwen morski=sea area akwen obserwowany za pomocą środków hydroakustycznych=ensonified area akwen zagęszczony=congested sea area akwen zastrzeżony dla ćwiczeń okrętów podwodnych=submarine sanctuary akwizycja=canvassing akwizytor=canvassing agent akwokompleks=aquo-complex akwozwiązki=aquo-compounds alabandyn=alabandite alabandyn=mangan-blende alabandyn=manganese blende alabandyn=manganese glance

alan=polymeric aluminium hydride alanina=alanine alanit=allanite alanit=orthite alantoina=allantoin alantoina=glyoxyldiureid alarm ciągły dźwiękowy=snooze alarm alarm pożarowy=fire alarm alarm przeciwlotniczy=air-raid warning alarm przeciwpowodziowy=flood alert alarm przeciwwłamaniowy=burglar alarm alarm słyszalny=audible alarm alarm w systemie administrowania siecią=network management alarm alarmować dzwonkiem=sound the alarm alarmowanie=alerting alarmowanie po wystąpieniu zdarzenia=event alerting alarmowy wskaźnik ciśnienia=pressure alarm albedo=albedo albedo dla neutronów=albedo albedo neutronowe=neutron albedo albedometr=albedometer albertyt=albertite albinuria=proteinuria albit=albite albit=sodaclase albit=sodium feldspar albit=white feldspar albit=white schorl albityt=albitite albityzacja=albitization albondur=albondur albumina białko proste=albumin albumina jaja kurzego=egg albumin albumina mleka=lactalbumin albumina mleka=milk albumin albumina surowicy krwi=serum albumin albumina surowicza=blood albumin albuminoidy=albuminoids albuminoidy=scleroproteins albuminoza=albuminose albumoza=albuminose albumozy=proteoses aldehyd=aldehyde aldehyd akrylowy=acrolein aldehyd akrylowy=acrylaldehyde aldehyd aminooctowy=aminoacetaldehyde aldehyd anyżowy=anisaldehyde aldehyd benzoesowy=artificial almond oil aldehyd benzoesowy=benzaldehyde aldehyd benzoesowy=benzoic aldehyde aldehyd benzoesowy=benzoyl hydride aldehyd bursztynowy=succinaldehyde aldehyd chlorooctowy=chloroacetaldehyde aldehyd cynamonowy=cinnamaldehyde aldehyd enantowy=heptanal aldehyd enantowy=oenanthal aldehyd fenylooctowy=phenylacetaldehyde aldehyd glicerynowy=glyceraldehyde aldehyd izoftalowy=isophthalaldehyde aldehyd izowalerianowy=isovaleraldehyde aldehyd kapronowy=caproaldehyde

aldehyd kapronowy=caproic aldehyde aldehyd kaprylowy=capryl aldehyde aldehyd kaprylowy=caprylic aldehyde aldehyd kaprylowy=octanal aldehyd kaprynowy=capraldehyde aldehyd krotonowy=crotonaldehyde aldehyd kuminowy=cumaldehyde aldehyd laurynowy=lauraldehyde aldehyd laurynowy=lauric aldehyde aldehyd laurynowy=lauryl aldehyde aldehyd malonowy=malonaldehyde aldehyd masłowy=butanal aldehyd masłowy=butyraldehyde aldehyd masłowy=butyric aldehyde aldehyd mrówkowy=formaldehyde aldehyd mrówkowy=methanal aldehyd mrówkowy=oxomethane aldehyd mrówkowy=oxymethylene aldehyd nikotynowy=nicotinaldehyde aldehyd octowy=acetaldehyde aldehyd octowy=acetic aldehyde aldehyd octowy=ethanal aldehyd pirogronowy=pyruvic aldehyde aldehyd propionowy=propionaldehyde aldehyd salicylowy=salicylaldehyde aldehyd trójbromooctowy=bromal aldehyd trójbromooctowy=tribromoacetaldehyde aldehyd trójchlorooctowy=chloral aldehyd walerianowy=valeraldehyde aldehydoalkohol=hydroxy acid aldehydoamina=amido aldehyde aldehydoamina=amino aldehyde aldehydoimid=aldimine aldehydokwas=aldehyde acid aldimina=aldimine aldis=Aldis signalling lamp aldoheksoza=aldohexose aldoksym=aldoxime aldol=aldol aldolaza=aldolase aldolaza fruktozodwufosforanowa=zymohexase aldosteron=aldosterone aldoza=aldose aldrej=aldrey aldryna insektycyd=aldrin ale nie przez=offset follower alefzero=aleph-null aleja=lane aleja wirowa=vortex street aleja wirowa Karmana=Karman's vortex street aleksandryt=alexandrite alembik=beer still alemontyt=allemontite alergiczny=allergic alert ostrzeżenie o otwarciu obudowy=chassis intrusion alert złożony=combined alert alfa-aktywny=alpha active alfa-aktywny=alpha emitting alfa-aktywny=alpha radioactive alfabet brajla=braille alfabet flagowy=flag alphabet

alfabet Morsea=Morse code alfabetycznie=alphabetically alfaceluloza=alpha cellulose alfaceluloza=chemical cellulose alfageometryczny=alpha-geometric alfametr=alpha counter alfametr do sprawdzania kąta stożka roboczego ciągadła=alphameter alfamozaikowy=alphamosaic alfanumeryczny=alpha alfanumeryczny=alphabetic-numeric alfanumeryczny=alphameric alfanumeryczny=alphanumeric alfanumeryczny=alphanumerical alfa-promieniotwórczy=alpha active alfa-promieniotwórczy=alpha emitting alfa-promieniotwórczy=alpha radioactive alfa-radioaktywny=alpha active alfa-radioaktywny=alpha emitting alfa-radioaktywny=alpha radioactive alfaskop=alphanumeric display alfatron=alphatron algebra=algebra algebra abstrakcyjna=universal algebra algebra algebra Clifforda=Clifford algebra Banacha=Banach algebra algebra Banacha=normed ring algebra Boolea=Boolean algebra algebra grupowa=group algebra algebra homologiczna=homological algebra algebra klas=algebra of classes algebra kwaternionów=quaternion algebra algebra łączna=associative algebra algebra liczb kardynalnych=cardinal algebra algebra Liego=Lie algebra algebra logiki=algebra of logic algebra macierzy=matrix algebra algebra obiektowa=object algebra algebra półgrupowa=monoid algebra algebra przemienna=commutative algebra algebra relacyjna=relational algebra algebra sieci przełączających=switching algebra algebra splotowa=convolution algebra algebra uniwersalna=universal algebra algebra wolna=free algebra algebra zdarzeń=algebra of events algebra ze splotem=convolution algebra algebra zewnętrzna=exterior algebra algebraicznie=algebraically algebraiczny=algebraic algebraiczny=algebraic al algebraiczny=algebraical algicyd=algaecide algicyd=algicide alginian=alginate algologia=algology algonk=Eozoic era algonk=Proterozoic era algonk grupa=Proterozoic group algorytm=algorithm algorytm=algy algorytm cykliczny=round robin algorithm

algorytm drzewa częściowego=spanning tree algorithm algorytm egoistyczny=selfish scheduling algorithm algorytm Euklidesa=euclidean algorithm algorytm Euklidesa=Euclid's algorithm algorytm kryptograficzny=cryptoalgorithm algorytm prymalno-dualny=primal dual algorithm algorytm retransmisji z adaptacją=adaptive retransmission algorithm algorytm szeregowania ze sprawiedliwym podziałem=fair-share scheduling algorithm algorytm trasowania=routing algorithm algorytm uwierzytelniania=authentication algorithm algorytm wyznaczania tras=routing algorithm algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki=shortest path algorithm algorytmiczny=algorithmic algorytmizacja=algorithmization algrafia=algraphy alias pocztowy=mail alias aliasing=aliasing aliazing=aliasing alichne=alychne alicykliczny=alicyclic alidada=alidade alidada=sight rule alidada=vernier plate alien=allene alien=propadiene alifatyczny=aliphatic alit=alite aliteracyjny=alliterative aliterowanie=alitizing alizaryna=alizarin e alizja zderzenie statku płynącego ze stojącym=allision alkacymetria=acid-base titration alkadieny=alkadienes alkadieny=diolefines alkadiyny=alkadiynes alkalia=alkalies alkalia mocne=strong alkalies alkaliceluloza=alkali cellulose alkaliczność=alkalinity alkaliczny=alk alkalimetria=alkalimetry alkalizować=alkalify alkalizować=alkalize alkalizowanie=alkalization alkaloid=alkaloid alkaminy=alkamines alkanna=alkanna alkany=alkanes alkany=paraffin hydrocarbons alkany=paraffins alkany=saturated acyclic hydrocarbons alkatrieny=alkatrienes alkatriyny=alkatriynes alkeny=alkenes alkeny=olefins alkidale=alkyd resins alkierz=closet alkil=alkyl alkil nierozgałęziony=normal alkyl alkil nierozgałęziony=unbranched chain alkyl alkil normalny=normal alkyl

alkil normalny=unbranched chain alkyl alkilat=alkylate alkilator=alkylator alkiloamina=alkyl amine alkilosiarczan=sulfated alcohol alkilosilikony=alkyl silicones alkilowanie=alkylation alkiny=acetylene hydrocarbons alkiny=alkynes alkohol absolutny=absolute alcohol alkohol absolutny=anhydrous alcohol alkohol allilowy=allyl alcohol alkohol amylowy=amyl alcohol alkohol amylowy=pentanol alkohol anyżowy=anisic alcohol alkohol anyżowy=anisyl alcohol alkohol benzylowy=benzyl alcohol alkohol bezwodny=absolute alcohol alkohol bezwodny=anhydrous alcohol alkohol bornylowy=borneol alkohol bornylowy=bornyl alcohol alkohol butylowy=butanol alkohol butylowy=butyl alcohol alkohol cerylowy=cerotin alkohol cerylowy=ceryl alcohol alkohol cetylowy=cetyl alcohol alkohol cykloheksylowy=cyclohexanol alkohol cynamonowy=cinnamic alcohol alkohol cynamonowy=cinnamyl alcohol alkohol decylowy=decanol alkohol decylowy=decyl alcohol alkohol drugorzędowy=secondary alcohol alkohol dwuacetonowy=diacetone alcohol alkohol dwuwodorotlenowy=dihydric alcohol alkohol dwuwodorotlenowy=diol alkohol dwuwodorotlenowy=glycol alkohol etylowy=ethanol etanol alkohol etylowy=ethyl alcohol alkohol etylowy=ethylic alcohol alkohol etylowy=fermentation alcohol alkohol etylowy=spirits of wine alkohol etylowy do celów przemysłowych=industrial alcohol alkohol etylowy do celów przemysłowych=industrial spirit alkohol etylowy specjalnie skażony=specially denatured alcohol alkohol fluoroetylowy=fluoroethanol alkohol furfurylowy=furfuryl alcohol alkohol heksenylowy=hexenol heksenol alkohol heksylowy=hexanol heksanol alkohol heksylowy=hexyl alcohol alkohol heptadecylowy=heptadecanol alkohol heptylowy=heptanol alkohol heptylowy=heptyl alcohol alkohol izoamylowy=isoamyl alcohol alkohol izopropylowy=isopropyl alcohol alkohol jednowodorotlenowy=monohydric alcohol alkohol laurylowy=lauryl alcohol alkohol melisylowy=melissyl alcohol alkohol melisylowy=myricyl alcohol alkohol metylowy=carbinol alkohol metylowy=methanol metanol alkohol metylowy=methyl alcohol

alkohol metylowy=pyroligneous spirit alkohol metylowy dużej czystości=Columbian spirits alkohol mirycylowy=myricyl alcohol alkohol mirystylowy=myristyl alcohol alkohol nonylowy=nonanol alkohol nonylowy=nonyl alcohol alkohol odwodniony=dehydrated alcohol alkohol oktylowy=octanol alkohol oleilowy=oleyl alcohol alkohol pentadecylowy=pentadecyl alcohol alkohol p-fenyloetylowy=phenethyl alcohol alkohol pierwszorzędowy=primary alcohol alkohol propargilowy=propargyl alcohol alkohol salicylowy=salicyl alcohol alkohol salicylowy=saligenin alkohol stearylowy=stearyl alcohol alkohol suberylowy=cycloheptanol alkohol suberylowy=suberyl alcohol alkohol sześciowodorotlenowy=hexahydric alcohol alkohol tridecylowy=tridecanol alkohol trójbromoetylowy=tribromoethanol alkohol trzeciorzędowy=tertiary alcohol alkohol undecylowy=hendecanol alkohol undecylowy=undecanol alkohol uwodniony=aqueous alcohol alkohol uwodniony=watery alcohol alkohol uwodniony=wet alcohol alkohol wielowodorotlenowy=polyalcohol alkohol wielowodorotlenowy=polyhydric alcohol alkohol wielowodorotlenowy=polyol alkohol winylowy=ethenol alkohol winylowy=vinyl alcohol alkoholaldehyd=alcohol aldehyde alkoholan=alcoholate alkoholan=alcoxide alkoholan=alkoxide alkoholiza=alcoholysis alkoholizacja win=wine fortification alkoholoamina=amino alcohol alkoholobenzyna=alcogas alkoholoketon=alcohol ketone alkoholokwas=alcohol acid alkoholokwas hydroxyaldehyde hydroksvaldehyd=hydroxy acid alkoholometria=alcoholometry alkoholomierz=alcoholimeter alkoholomierz=alcoholometer alkoholowe roztwory środków leczniczych=spirits alkoholowy roztwór kwasu pikrynowego do trawienia szlifów=picral alkoholożel=alcogel alkoksy=alkoxy alkoksykwasy=alkoxy acids alkowa=bed recess alkożel=alcogel alkozol alkoholowy roztwór koloidowy=alcosol alleliczność=allelism alleliczność=allelomorphism allelomorf=allele allelomorf=allelomorph allil=allyl allilen=allylene allilen=methylacetylene

allobar=allobar allochromatyczny=allochromatic allofanoil=allophanoyl allofeniczny=allophenic allogen=allogene allogen=allothigene allograft=allograft alloksan=alloxan alloksan=mesoxalylurea allopallad=allopalladium allosteryczny=allosteric almanach nautyczny=nautical almanac almandyn granat szlachetny=almandine alni=alni alnico=Alcomax alniko=alnico alofan=allophane aloina=aloin alokacja dynamiczna=dynamic allocation alokacja pamięci=memory allocation alokacja wstępna=preallocation alokacja zasobów=resource allocation alokator=allocator alokować=allocated alokować=allocates alomorfizm=paramorphism alona=aloe alongator Dieschera do rur bez szwu=Diescher elongator alongator do rur=elongating mill alongator do rur=elongator alongator do rur=rotary elongation mill alonż=throwout alosom=allosome alotriomorficzny=xenomorphic alotropia=allotropy alpaga=alpaca alpaka=alpaca alpaka=argentan alpaka=German silver alpaka=nickel silver alpaka=packfong alpaks=alpax alpaks=italsil alpaks=silumin alsifer=alsifer alsifer=sendust alstonit=alstonite altait=altaite alternacja w algebrze=alternation alternator=a.c. generator alternator=alternator alternator=alternators alternator=automotive alternator alternatywa=disjunction alternatywa=logical sum alternatywa logiczna=alternation alternatywna klasa transportowa=alternative transport class alternatywne rozwiązanie optymalne=alternate optima alternatywny=alternated alternatywny=alternates alternatywny=alternatives

alternatywny=disjunction alternatywny porządek leksykograficzny=alternative collating sequence alternatywny porządek zestawiania=alternate collating sequence alternatywny tryb klawiatury numerycznej=alternate keypad mode altocumulus=altocumulus cloud altostratus=altostratus cloud alto-stratus=altostratus cloud aludur=aludur alumel=alumel aluminiowanie=alumetizing aluminiowanie=aluminium coating aluminiowanie dyfuzyjne w proszkach=pack calorizing aluminiowanie elektrolityczne=electrodeposition of aluminum aluminiowanie zanurzeniowe w stopionym aluminium=aluminizing aluminit=aluminite aluminit=websterite aluminium=aluminium aluminium=aluminum aluminium=yttrium-aluminum-garnet laser aluminografia=algraphy aluminotermia=aluminothermic process aluminotermia=aluminothermy aluminotermia=Goldschmidt process aluminotermia=thermite process alumożel=alumina gel ałun amonowo-glinowy=ammonia alum ałun chromowo-potasowy=chrome alum ałun chromowo-potasowy=chromium potassium alum ałun glinowo-potasowy=aluminium potassium sulfate ałun glinowo-potasowy=potash alum ałun potasowo-chromowy=chrome potash alum ałun potasowy=kalinite ałun prażony=burnt alum ałun prażony=exsiccated alum ałun sodowy=mendozite ałun żelazowy=iron alum ałunit=alunite ałunityzacja=alunitization alunogen=alunogen ałunować=alumsy aluwium=alluvium alużel=alumina gel amatol mieszanina trotylu i saletry amonowej=amatol amatorska stacja radiowa=amateur radio station amazonit=amazonite amberoid=ambroid ambiofonia=ambiophony ambligonit=amblygonite amboceptor=amboceptor ambra szara=ambergris ambulatorium w zakładzie pracy=first-aid room amebiaza=amoebiasis amerykańska jednostka masy równa 29=assay ton amerykańska jednostka objętości równa 0=minim amerykańska sieć stacji telemetrycznych śledzących obiekty w dalekiej przestrzeni=Deep Space Network amerykańska uncja objętośc=fluid ounce amerykański=yard jard amerykański kod standardowy dla wymiany informacji=hickory amerykański napowietrzny taktyczny system informatyczny=airborne tactical data system

amerykański znormalizowany szereg średnic drutu=American wire gauge amerykański znormalizowany szereg średnic drutu=steel wire gauge ametropia=ametropia amezyt=amesite amfibia=amphibious vehicle amfibia desantowa=amphibious assault landing craft amfibia desantowa=duck amfibia do wyładowywania sprzętu i ludzi z jednostek desantowych=amphibious tractor amfibole=amphiboles amfiboliczny=amphibolous amfibolit=amphibolite amfibolityzacja piroksenów=uralitization amfijon=dual ion jon amfolit=ampholyte amfolit=amphoteric electrolyte amfolitoid=ampholytoid amfolitoid=amphoteric colloid amfoteryczny=amphiprotic amfoteryczny=ampholytic amfoteryczny=amphoteric amiant=amianthus amid adypinowy=adipamide amid kwasu benzoesowego=benzamide amid kwasu benzoesowego=benzoylamide amid kwasu bursztynowego=succinamide amid kwasu galusowego=gallamide amid kwasu metakrylowego=methacrylamide amid kwasu mlekowego=lactamide amid kwasu mrówkowego=formamide amid kwasu mrówkowego=methanamide amid kwasu nikotynowego=niacinamide amid kwasu nikotynowego=nicotinamide amid kwasu nikotynowego=pellagra-preventive vitamin amid kwasu sulfonowego=sulfonamide amid niacyny=niacinamide amid niacyny=nicotinamide amid sulfurylu=sulfuryl amide amidazy=amidases amidek litowy=lithamide amidek sodowy=sodamide amidek sodowy=sodium amide amidki=amides amidol=amidol amidopiryna=amidopyrine amidopiryna=aminopyrine amidowanie=amidation amidrazony=amidrazones amidy=amides amidyny=amidines amigdalaza=amygdalase amigdalina=amygdalin amikron=amicron amina=amine amina drugorzędowa=secondary amine amina trzeciorzędowa=tertiary amine aminoaldehyd=amido aldehyde aminoaldehyd=amino aldehyde aminoalkan=alkyl amine aminoalkohol=alcohol amine aminoalkohol=amino alcohol

aminobutan=butylamine aminochinolina=aminoquinoline aminodekan=decylamine aminoetan=aminoethane aminofenol=aminophenol aminoheksan=hexylamine aminoheptan=heptylamine aminokaprolaktam=aminocaprolactam aminoketon=amino ketone aminokompleks=ammine complex aminokwas=aminoacid aminokwasy egzogenne=essential amino acids aminokwasy podstawowe=essential amino acids aminoliza=aminolysis aminometylowanie=aminomethylation aminometylowanie reakcja Mannicha=Mannich reaction aminomocznik=aminourea aminomocznik=semicarbazide aminonitrobenzen=aminonitrobenzene aminonitrobenzen=nitraniline aminononan=nonylamine aminooktan=octylamine aminopiperazyna=aminopiperazine aminoplasty=amino plastics aminoplasty=carbamide resins aminopropan=aminopropane aminopropan=propylamine aminotlenek=amino-oxide aminotransferaza=aminotransferase aminotransferaza=transaminase aminotransferaza alaninowa=alanine aminotransferase aminowanie=amination amitrol herbicyd=amitrole amminokompleks=metal ammine amminozwiązek=ammine amminozwiązek=ammino compound amon=ammonium amoniakalny=ammoniac amoniakalny roztwór wodorotlenku miedziowego=cuprammonium hydroxide solution amoniakat=ammine amoniakat=ammino compound amoniakat kobaltowy=cobaltammine amoniakowanie torfu=peat ammonification amoniakownia=ammonia recovery plant amonifikacja=ammoniation amonifikacja=ammonification amonifikacja=ammonization amonoliza=ammonolysis amortyzacja wstrząsów=shock absorption amortyzator=shock absorber amortyzator cierny=friction damper amortyzator hydrauliczny=fluid spring amortyzator olejowo-powietrzny=oleo-pneumatic shock absorber amortyzator olejowo-powietrzny podwozia=oleo leg amortyzator olejowo-powietrzny podwozia=oleo strut amortyzator pneumatyczny=air spring amortyzator pneumatyczny=pneumatic spring element amortyzator pręta bezpieczeństwa=impact pad amortyzator pręta bezpieczeństwa=safety rod impact pad amortyzator teleskopowy=telescopic shock absorber amortyzator tłokowy=dash-pot

amortyzować wstrząsy=absorb shocks amozyt odmiana azbestu=amosite ampeks magnetowid studyjny=Ampex amper=ampere amper=amperes amper absolutny=absolute ampere amper na cal kwadratowy=ampere per square inch amper na cal kwadratowy=ampere per square mc\\ amper na centymetr kwadratowy=ampere per square centimeter amper na stopę kwadratową=ampere per square foot amperogodzina=ampere hour amperogodzina=ampere-hour amperometria=amperometry amperomierz=ammeter amperomierz=ampere meter amperomierz cieplny=hot-wire ammeter amperomierz cieplny=thermal ammeter amperomierz elektrodynamiczny=electrodynamic ammeter amperomierz szczytowy=peak ammeter amperomierz termoelektryczny=thermoammeter amperomierz zdalny=teleammeter amperominuta=ampere minute amperosekunda=ampere-second amperozwój=ampere turn amperozwój=ampere-turn amperozwój na silnik=ampere tum per motor amperozwój na weber=ampere turn per Weber amperozwoje=ampere turns amper-wolt-om=ampere-volt-ohm amplidyna=amplidyne amplitron=amplitron amplituda całkowita wielkości okresowej=peak-to-peak amplitude amplituda fal=wave amplitude amplituda impulsów=pulse amplitude amplituda kluczowana=amplitude keyed amplituda kołysania=amplitude of roll amplituda naprężeń zmiennych w czasie=variable-stress component amplituda pływu=amplitude of tide amplituda pływu=tidal amplitude amplituda pływu=tidal range amplituda pływu=tide range amplituda prawdopodobieństwa=wave function amplituda rozkładu prawdopodobieństwa=amplitude probability distribution amplituda rozpraszania=scattering amplitude amplituner składający się z tunera i przedwzmacnia-cza=preamplifier receiver ampułka poziomnicy=level phial amunicja bojowa=live ammunition amunicja bojowa=service ammunition amunicja ćwiczebna=practice ammunition amunicja do kontroli broni=dummy ammunition amunicja ostra=live ammunition amunicja ostra=service ammunition amunicja scalona=fixed ammunition amunicja szkolna=drill ammunition amunicja szkolna=dummy ammunition amunicja zawierająca materiały wybuchowe=explosive ordnance amunicja zespolona=fixed ammunition amunicji=sating amyl=amyl amylaza=amylase amylaza ślinowa=ptyalin

amylaza ślinowa=salivary amylase amylen=amylene amylodekstryna=amylodextrin amylopektyna=amylopectin amyloza=amylose anabazyna=anabasine anabergit=annabergite anabergit=nickel bloom anabolizm=anabolism anachromat=anachromatic lens anadromiczny=anadromous anaerobioza=anaerobiosis anaerobioza=anoxybiosis anaeroby=anaerobes anafilaksja narządowa=anaphylactic shock anaforeza=anaphoresis anafront=anafront anaglif=anaglyph anagram=anagrams analcym=analcime analgezja=analgesia analit składnik wykrywany i-lub oznaczany=analyte analityczna para linii w spektroskopii=analytical line pair analitycznie=analytically analityczność=analycity analityczność=analyticity analityczny=analytic al analityk-informatyk=computer analyst analiza absorpcyjna atomowa=atomic absorption analysis analiza absorpcyjna atomowa=atomic absorption spectrophotometry analiza absorpcyjna gamma=gamma-ray absorption analysis analiza absorpcyjna neutronowa=neutron absorptiometry analiza adsorpcyjna=adsorption analysis analiza aerometryczna uzlarmenia gruntów=wet analysis analiza aktywa yjna destrukcyjna=destructive activation analysis analiza aktywacyjna=activation analysis analiza aktywacyjna=radioactivation analysis analiza aktywacyjna neutronowa=neutron activation analysis analiza algorytmiczna=rule-based analysis analiza arbitrażowa=umpire analysis analiza całkowita=complete analysis analiza całkowita=total analysis analiza chemiczna=chemical analysis analiza chromatograficzna=chromatographic analysis analiza czasowo-pamięciowa=time-memory trade off attack analiza czasu przelotu=time-of-flight analysis analiza częstości=frequency analysis analiza czołowa w chromatografii=frontal analysis analiza czułości=sensitivity studies analiza czułości układu sterowania=sensitivity analysis analiza czynnikowa=factor analysis analiza dielektrometryczna=dielectrometric analysis analiza dmuchawkowa=blowpipe analysis analiza dyfrakcyjna=diffractometry analiza dyskryminacyjna=discriminatory analysis analiza dyspersji=analysis of dispersion analiza ekonomiczna=economic analysis analiza elektrochemiczna=electroanalysis analiza elektrochemiczna=electrochemical analysis analiza elektrograficzna=electrographic analysis analiza elektrograwimetryczna=analysis by electrodeposition

analiza elektrograwimetryczna=electrogravimetry analiza elementarna=elemental analysis analiza elementarna=elementary analysis analiza elementarna=ultimate analysis analiza energetyczna rozproszonych jonów o dużych energiach=Rutherford backscattering analiza fazowa=phase analysis analiza fazy gazowej nad roztworem=headspace analysis analiza fizykochemiczna=physicochemical analysis analiza fluorescencyjna=fluorescence analysis analiza fluorescencyjna=fluorometric analysis analiza fluory metryczna=fluorometric analysis analiza fluorymetryczna=fluorescence analysis analiza fluorymetryczna=fluorimetry analiza fotoaktywacyjna=photoactivation analysis analiza fotoaktywacyjna=photonuclear activation analysis analiza Fouriera=Fourier analysis analiza gazometryczna=gasometric analysis analiza gazometryczna=manoscopy analiza gazowa=gas analysis analiza gazowa absorpcjometryczna=absorptiometric gas analysis analiza grafu uszkodzeń=fault tree analysis analiza granulometryczna=grain size analysis analiza granulometryczna=mechanical analysis analiza grawimetryczna=gravimetric analysis analiza grawimetryczna=gravimetry analiza groźnych awarii=severe accident analysis analiza grupowa=cluster analysis analiza harmoniczna=harmonic analysis analiza i projektowanie obiektowe=object-oriented analysis and design analiza ilościowa=quantitative analysis analiza ilościowa na zawartość poszczególnych pierwiastków=primary analysis analiza instrumentalna=instrumental analysis analiza interferometryczna=interferometry analiza izotopowa=isotopic analysis analiza jakościowa=qualitative analysis analiza kalorymetryczna=calorimetric analysis analiza kanoniczna=canonical analysis analiza klastrowa=cluster analysis analiza kolorymetryczna=colorimetric analysis analiza kolorymetryczna=colorimetry analiza konduktometryczna=conductometric analysis analiza konfluencyjna=confluence analysis analiza konformacyjna=conformational analysis analiza konturowa=contour analysis analiza kosztów=cost analysis analiza kosztów i zysków=cost and benefit analysis analiza kowariancji=analysis of covariance analiza kowariancji wielu zmiennych=multivariate analysis of covariance analiza kroplowa=spot analysis analiza kroplowa=spot test analiza krwi=blood test analiza kulometryczna=coulometric analysis analiza kulostatyczna=coulostatic analysis analiza kupelacyjna=cupellation analiza leksykalna=lexical scan analiza magnetyczna=magnetic analysis analiza manometryczna=manometry analiza maszynowa=auto-abstract analiza maszynowa=automatic abstract analiza maszynowa=machine abstract

analiza matematyczna=mathematical analysis analiza materiałów masowych podczas transportu przenośnikami=on-line analysis analiza mechaniczna=particle-size analysis analiza metod pracy=method s study analiza metodą regresji=regression analysis analiza metodą rozcieńczenia izotopowego=isotope dilution analysis analiza metodą wskaźników izotopowych=tracer analysis analiza miareczkowa=titrimetric analysis analiza miareczkowa=volumetric analysis analiza międzyoperacyjna=process analysis analiza miejscowa ruchu płynu=Euler-method analiza mikrokrystaloskopowa=microcrystalloscopic analysis analiza mowy=speech analysis analiza nefelometryczna=nephelometry analiza nieniszcząca=non-destructive analysis analiza nieorganiczna=inorganic analysis analiza numeryczna=numerical analysis analiza obiektowa=circuit analysis analiza obiektowa=object-oriented analysis analiza objętościowa=titrimetric analysis analiza obrazu=image analysis analiza oksydymetryczna=oxidimetry analiza oparta na założeniach projektowych=design basis analysis analiza opisowa=descriptive analysis analiza organizacji pracy=workflow analysis information analiza pierwiastkowa=elemental analysis analiza pierwiastkowa=ultimate analysis analiza pirochemiczna=pyrochemical analysis analiza pniowa=stem analysis analiza podkanałowa=subchannel analysis analiza polarograficzna=polarographic analysis analiza polarymetryczna=polarimetric analysis analiza półilościowa=semi-quantitative analysis analiza potencjometry czna=potentiometric analysis analiza potomstwa=progeny test analiza pozostałości=residue analysis analiza prędkości ruchów=velocity analysis analiza predykcyjna=predictive analysis analiza próbki pobranej z kadzi=ladle analysis analiza próbki pobranej z kadzi=ladle chemical analysis analiza prognostyczna=predictive analysis analiza protokołów=protocol analysis analiza przewidywanego oddziaływania na otoczenie projektowanego obiektu prze=environmental impact analysis analiza przez rugowanie=displacement analysis analiza przez spalanie=combustion analysis analiza przykładowa=illustrative analysis analiza przypadku=case study analiza punktów funkcyjnych=function point analysis analiza punktowa=local analysis analiza radiochemiczna=radiochemical analysis analiza radiometryczna=radiometrie analysis analiza refleksometryczna=reflectometry analiza refraktometryczna=refractometric analysis analiza regułowa=rule-based analysis analiza rentgenoabsorpcyjna=X-ray absorption analysis analiza rentgenowska=X-ray analysis analiza rentgenowska absorpcyjna=X-ray absorption analysis analiza rentgenowska dyfrakcyjna=X-ray diffraction analysis analiza rentgenowska niskokątowa=small-angle X-ray analysis analiza rozjemcza=umpire analysis

analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza analiza

ruchów=basic motion-time study ruchów=motion analysis ruchów=time and motion study ruchów=time-motion study ruchów robotnika=basic motion-time study ruchów robotnika=motion study ruchowa=process analysis rutynowa=routine analysis rynku=market analysis ryzyka=risk analysis sądowa=forensic analysis scen=scene analysis sedymentacyjna=sedimentation analysis sedymentacyjna=sedimetrical analysis sekwencyjna=sequential analysis sensoryczna=sensory analysis sieciowa=network analysis sitowa=mechanical analysis sitowa=screen analysis sitowa=sieve analysis sitowa=size analysis składniowa=parsing skrócona=short analysis słabych punktów=vulnerability analysis śladowa=trace analysis spektralna=spectral analysis spektralna=spectrum analysis spektralna emisyjna=emissimetry spektrochemiczna=spectrochemical analysis spektrofotometryczna=spectrophotometric analysis spektrofotometryczna płomieniowa=flame spectrophotometry spektropolarymetryczna=spectropolarimetric analysis spektroskopowa=spectral analysis spektroskopowa=spectrum analysis statystyczna=statistical analysis strąceniowa=precipitation analysis strukturalna=structure analysis strukturalna materiału=structural analysis strumienia ruchu=traffic analysis sygnatur=signature analysis systemów=systems analysis systemowa=systems analysis techniczna=commercial chemical analysis techniczna=commercial product analysis techniczna przybliżona=proximate analysis tensorowa=tensor analysis termiczna=thermal analysis termiczna różnicowa=differential thermal analysis termograwimetryczna=differential thermo-gravimetry termograwimetryczna=thermogravimetric analysis termomagnetyczna=thermomagnetic analysis termomechaniczna=thermomechanical analysis termowolumetryczna=thermovolumetric analysis turbidymetryczna=turbidimetric analysis w dziedzinie czasu=time-domain analysis w dziedzinie częstotliwości=frequency-domain analysis w nadawaniu=scanning w polu wielkiej częstotliwości=high-frequency titration w skali makro=macroanalysis w skali mikro=microanalysis w skali półmikro=semi-microanalysis

analiza wagowa=gravimetric analysis analiza wagowa=gravimetry analiza wariancji=analysis of variance analiza wariancyjna=variance analysis analiza wariantowa=what-if analysis analiza wartości=value engineering analiza według grup funkcyjnych=analysis via functional groups analiza według grup funkcyjnych=functional group analysis analiza wędrowna ruchu płynu=lagrangian Lagrangian method analiza wektorowa=vector analysis analiza widmowa=spectral analysis analiza widmowa=spectrum analysis analiza wielowymiarowa=multidimensional analysis analiza woltamperometryczna=voltammetric analysis analiza wpływu=sensitivity studies analiza wrażliwości=sensitivity analysis analiza wymiarowa=dimensional analysis analiza wytopowa=ladle analysis analiza wytopowa=ladle chemical analysis analiza z wprowadzeniem znanej ilości izotopu promieniotwórczego=indicator analysis analiza zapasów=stock analysis analiza zespolona=complex analysis analizator akustyczny=sound analyser analizator aparat=analyser analizator czasu=time analyser analizator do oznaczania tlenu=oxygen analyser analizator do oznaczania tlenu=oxygen determinator analizator do oznaczania węgla=carbon determinator analizator fali=wave analyzer analizator gazów=gas tester analizator gazu=gas analyser analizator harmoniczny=wave analyser analizator harmonicznych=harmonie analyser analizator impulsów=pulse analyzer analizator leksykalny=lexical analyser analizator mowy=speech analyzer analizator nikol w polaryzatorze=analyser analizator obwiedni=envelope analyser analizator obwodów logicznych=logie circuit analyser analizator protokołów=protocol analyzer analizator przebiegów=wave analyser analizator przebiegów przejściowych=transient analyser analizator przezroczy=slide scanner analizator równań matematycznych=equation solver analizator równań różniczkowych=differential analyzer analizator różnicowy=differential analyzer analizator ruchu=motion analyser analizator sieci=network analyser analizator składni=parser analizator składni=syntax analyser analizator składu mieszanki=fuel/air ratio gauge analizator spalin=exhaust-gas analyser analizator stanów logicznych=logic analyser analizator stanów logicznych=logic analyzer analizator stanów przejściowych=transient analyzer analizator syntaktyki=syntax analyser analizator widma mikrofalowego=spectrum analyser analizator wysokości impulsu=pulse height analyzer analizator zwieciadlany cylindryczny energii elektronów=cylindrical mirror analyser

analizator zwierciadlany cylindryczny energii elektronów=cylindrical mirror analyser analog=analog analog=analog aut analogowa linia opóźniająca=analog delay line analogowe przypisywanie wartości zmiennym=analog assignment of variables analogowe sprzężenie zwrotne=analog feedback analogowe wejście komputera=computer analog input analogowo-cyfrowe urządzenie kodujące=analog-to-digital encoder analogowo-cyfrowy=analog-to-digital analogowo-cyfrowy system pomiarowy w zakresie miliwoltów=milivolt analog-digital instrumentation system analogowo-cyfrowy system zapisywania danych=analog-to-digital data recording system analogowy=analogues analogowy generator funkcji=analog function generator analogowy komputer osobisty=personal analog computer analogowy komputer wektorowy=vector analog computer analogowy rejestr przesuwający=bucket brigade shift register analogowy system komputerowy=analog computer system analogowy terminal dźwiękowy=analog facility terminal analogowy układ mnożący=analog multiplier anamneza=anamnesis anastomoza=anastomosis anastygmat=anastigmat lens anataz=anatase anataz=octahedrite anateksis=anatexis anatoksyna=anatoxin anatoksyna=toxoid anawenom surowica odpornościowa przeciw jadowi żmij=antivenenum andaluzyt=andalusite andezyn=andesine andezyt=andesite andradyt=andradite androgeny=androgens androgeny=testicular hormones androsteron=androsterone anemia=anemia anemograf=anemograph anemometr cieplno-oporowy=hot-wire anemometer anemometr elektryczny oporowy=hot-wire anemometer anemometr skrzydełkowy=vane anemometer anemoskop=anemoscope aneroid=aneroid aneroid samopiszący=aneroidograph anestezja=anesthesia anestezjolog=anaesthesiologist anestezjologia=anaesthesiology anestezyna=benzocaine anetol=anethole aneuploid=aneuploid aneuryna=aneurin e aneuryna=thiamine angaria=angary angielska jednostka objętości=imperial pint angielska skóra=wiping cloth angielska uncja objętości=imperial fluid ounce angielski koń parowy=horsepower angielski normalny gwint lotniczy=aircraft standard thread angielski układ jednostek miar=British Imperial System of Units

anglezyt=anglesite anglezyt=lead vitriol angstrem=angstrom angstrem=tenth meter angstrom=angstrom anharmoniczność=anharmonicity anhedron=anhedron anhydryt=anhydrite anihilacja=dematerialization anihilacja pary cząstka-antycząstka=pair annihilation anihilacja pary elektronów=pair annihilation anihilacja pary elektronów=positron-electron annihilation anihilacja pary pozytonowo-negatonowej=positron-electron annihilation anilid=anilide anilid kwasu benzoesowego=benzanilide anilid kwasu benzoesowego=benzoylanilide anilid kwasu mrówkowego=formanilide anilid kwasu mrówkowego=phenyl formamide anilina=aniline animacja celoluidowa=cell animation animacja przy realizacji filmów=animation animalizowanie włókna=animalization animikit rada srebra=animikite anion=anion anion=anions anion=negative ion jon ujemny anionit=anion exchanger anionorodnik=anion-radical anionotropia=anionotropy anizeikonia=aniseikonia anizoaldehyd=anisaldehyde anizol=anisole anizol=methoxybenzene anizol=methyl phenyl ether anizotropia=anisotropy anizotropia=directionality of properties anizotropia kryształu=crystallographic anisotropy anizotropia magnetyczna=magnetic anisotropy anizotropia plastyczności=plastic anisotropy anizotropia struktury krystalicznej=crystallographic anisotropy anizotropia własności mechanicznych=mechanical anisotropy anizotropia zróżnicowanie własności zależnie od kierunku=anisotropy anizotropowy=anisotropic anizydyna=anisidine anizydyna=methoxyaniline ankeryt=ankerite ankieter=interviewer ankietować=circulate for comment annato barwnik spożywczy=annatto anoda=anode anoda=anodes anoda=positive electrode anoda bocznikująca=by-pass anode anoda podtrzymująca=excitation anode anoda podtrzymująca=holding anode anoda pomocnicza=relieving anode anoda protektorowa=sacrificial anode anoda w spawarce elektr=grid-dip oscillator anoda w spawarce elektronowej=bias electrode anoda wzbudzająca=excitation anode anoda zapłonowa=ignition anode

anoda zapłonowa=starting anode anoda zapłonowa ignitronu=ignitor anodyzacja=anodic oxidation process anodyzacja=anodizing anodyzowanie=Eloxal process anoksemia=anoxemia anomalia elipsy=eccentric angle of an ellipse anomalia grawitacyjna=gravity anomaly anomalia grawitacyjna=gravity disturbance anomalia izostatyczna=isostatic anomaly anomalia optyczna=optical anomaly anomalia siły ciężkości w redukcji Bouguera=Bouguer gravity anomaly anonimizacja=anonymizing anonimizujący serwer proxy=anonymizing proxy anormalność=abnormality anortoklaz=anorthoclase anortyt=anorthite anortyt=lime feldspar ansa-związki=ansa compounds anseryna=anserine antagonizm jonowy=antagonism of ions antarktyczny=antarctic antena Adcocka=Adcock antenna antena aktywna zasilana bezpośrednio=driven antenna antena aperiodyczna=aperiodic antenna antena aperturowa=aperture antenna antena Beveragea=Beverage antenna antena Beveragea=wave antenna antena bezkierunkowa=non-directional antenna antena biczowa=whip antenna antena bierna=parasitic antenna antena bifilarna=two-wire antenna antena Cassegraina=Cassegrain microwave antenna antena ćwierćfalowa=quartei-wave antenna antena ćwierćfalowa=quarter-wave antenna antena dielektryczna=dielectric antenna antena dielektryczna=dielectric-lens antenna antena dielektryczna prętowa=polyrod antenna antena dipolowa=dipole antenna antena dipolowa=doublet antenna antena długofalowa=long-wave antenna antena docelowa=homing antenna antena dookólna=all-round antenna antena dookólna=non-directional antenna antena dookólna=omnidirectional antena dookólna=omnidirectional antenna antena dwukarowa=double diamond antenna antena dwustożkowa=biconical antenna antena dwu-stożkowa=biconical horn antenna antena dyszowa=horn antenna antena ekranowa=shielded antenna antena eliptyczno-paraboidalna=elpar antenna antena falowa=Beverage antenna antena falowa=wave antenna antena ferrytowa=ferrite-rod antenna antena ferrytowa=loopstick antenna antena ferrytowa prętowa=ferrite-rod antenna antena ferrytowa prętowa=ferrod antena fishbone=fish-bone antenna antena grzebieniowa=comb antenna antena harmoniczna bez punktów zerowego promieniowania=null-less antenna

antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena antena

izotropowa=isotropic antenna izotropowa=unipole kierunkowa=directional antenna kierunkowa satelity obracana tak=despun antenna kołowa=circular antenna kolumnowa=pylon antenna koncentryczna=sleeve antenna koszykowa=cage antenna krótkofalowa=short-wave antenna krzyżowa=turnstile antenna lejkowa=funnel-type antenna logarytmiczno-okresowa=log periodic antenna lotnicza=aircraft antenna mankietowa=sleeve antenna mikrofalowa=microwave antenna miskowa=dish antenna motylkowa=batwing antenna nadawcza=transmitting antenna nadawczo-odbiorcza=antenna transmit-receive nieokresowa=aperiodic antenna o dużym zysku=high gain antenna o fali bieżącej=travelling-wave antenna o fali powierzchniowej=surface wave antenna o polu wirującym=rotating-field antenna o specjalnie ukształtowanej charakterystyce=shaped-beam antenna o zasilaniu bocznikowym=shunt-excited antenna odbiorcza=receiving antenna odbiorcza=reception antenna okrętowa=shipboard aerial pajęczynowa=spider-web aerial paraboliczna=parabolic antenna paraboliczna=parabolic reflector antenna paraboliczna segmentowa=cheese antenna parasolowa=umbrella antenna pierwotna=primary antenna pionowa zasilana szeregowo=series-fed vertical antenna płetwowa=fin aerial płetwowa=sharkfin antenna pótfalowa=half-wave aerial powierzchniowa=flush antenna pozioma złożona z dwóch dipoli zasilanych antyfazowo=flat-top antenna prętowa=stub antenna przeciwzakłóceniowa=antinoise antenna przeciwzakłóceniowa=anti-noise antenna przeciwzakłóceniowa=noise reducing antenna przeciwzanikowa=antifading antenna przeszukująca=scanner przeszukująca=scanning aerial radarowa=radar antenna radarowa=scanner radarowa=scanning aerial radiofoniczna=broadcast antenna radiolokatora o wiązce wirującej=rotating-beam antenna ramowa=frame antenna ramowa=frarae antenna ramowa=loop antenna rezonansowa=periodical survey rombowa=diamond antenna rombowa=rhombic antenna samochodowa=car antenna samochodowa pod podwoziem=under-car antenna

antena samochodowa umieszczona ponad nadwoziem=over-car antenna antena samolotowa zwisowa=drag antenna antena soczewkowa=lens antenna antena spiralna=helical aerial antena stożkowa=cone antenna antena symetryczna=balance antenna antena szczelinowa=slot antenna antena szerokopasmowa=broadband antenna antena szkieletowa=fish-bone antenna antena szkieletowa kołowa=Christmas-tree antenna antena sztuczna=artificial antenna antena sztuczna=dummy antenna antena sztuczna=phantom aerial antena T=T antenna antena tarczowo-stożkowa=discone antenna antena telewizyjna=television aerial antena tubowa=electromagnetic horn antena tubowa=horn antenna antena tubowa z soczewką=horn-lens antena tubowa z soczewką=lens-corrected horn antena tubowa zakrzywiona=hoghorn antenna antena typu H złożona z dwóch podwójnych dipoli jeden nad drugim=lazy H antenna antena ultrakrótkofalowa=ultra-high-frequency antenna antena V=V antenna antena V=vee antenna antena wachlarzowa=fan antenna antena wiązkowa=beam antenna antena wielkiej częstotliwości=high frequency antenna antena wielozakresowa=omnirange antenna antena wieżowa=tower antenna antena wnętrzowa=indoor aerial antena wnętrzowa=inside antenna antena wysuwana=collapsible aerial antena wzdłużna=end-fire array antena wzorcowa=reference antenna antena Yagi=Uda antenna antena Yagi=Yagi antenna antena Yagi=Yagi-Uda antenna antena z reflektorem parabolicznym ograniczonym równoległymi płaszczyznami=pillbox antenna antena zasilana na jednym końcu=end-fed antenna antena zasilana w środku=centre-driven antenna antena zbiorowa=community antenna antena zewnętrzna=open aerial antena zewnętrzna=outdoor aerial antena zewnętrzna=outside antenna antena zwisająca=trailing antenna antenna antena bezkierunkowa=omnidirectional antocyjany=anthocyanins antofilit=anthophyllite antonim=antonym antonim reverse engineering=forward engineering antracen=anthracene antrachinon=anthraquinone antracyt=hard coal antracyt bezpłomienny=blind coal antranol=anthranol antranon=anthranone antresola=entresol antresola=mezzanine antrimidy=anthrimides

antron=anthranone antron=anthrone antronon=anthrone antropochoria=anthropochory antropologia serologiczna=seroanthropology antropomorfizm=anthropomorphism antroposfera=anthroposphere antyaktywator=antiactivator antyaliasing=anti-aliasing antyaliasing=edge smoothing antyatom=antiatom antyauksochrom=acidiromophore antyauksochrom=anti-auxochrome group antybiotyk=antibiotic antybioza=antibiosis antycentrum=anticentre antycentrum=antiepicentre antychlor substancja wiążąca wolny chlor=antichlor antycyklotron=anticyclotron antycypować=forestalls antydatować=date back antydegradant=antidegradant antydegradant=antioxidant antydetonator=antidetonant antydetonator=antiknock agent antydiuna=antidune antyelektron=positive electron antyelektron=positron antyenzym=antienzyme antyepicentrum=anticentre antyepicentrum=antiepicentre antyferroelektryczność=antiferroelectricity antyferroelektryk=antiferroelectric antyferromagnetyk=antiferromagnetic material antyferromagnetyk=antiferromagnetic substance antyferromagnetyzm=antiferromagnetism antyfonalny=antiphonal antyformina=antiformin disinfectant antyfryz=antifreeze additive antyfryz=freezing inhibitor antyfunkcja=anti-function antygen pełnowartościowy=immunogen antygen resztkowy=hapten antygenowość=antigenicity antygeny płodowe=fetal antigens antygeny płodowe=fetoproteins antyglobulina=antiglobulin antygoryt=antigorite antygrafityzator=carbide stabilizer antyindywiduator=anti-moniker antyinwazyny=anti-invasins antykatalizator=anticatalyst antykatoda=anticathode antyklina=anticline antyklinorium=anticlinorium antykoagulant=anticoagulant antykodon=anticodon antykoincydencja=anticoincidence antykwa=roman type antylider przy uderzeniu pioruna=return streamer antylogarytm=antilogarithm

antylogarytm=inverse logarithm antymateria=antimatter antymery=antimers antymery=enantiomers antymery=optical antipodes antymezon=antimeson antymon=antimony antymon=stibium antymon bezpostaciowy=explosive antimony antymon czarny bezpostaciowa odmiana alotropowa=black antimony antymon rafinowany=regulus of antimony antymon rafinowany=star antimony antymon rafinowany=star metal antymon wybuchowy=explosive antimony antymonawy=antimonous antymonek=antimonide antymonian=antimonate antymonin=antimonite antymonit=antimonite antymonit=antimony glance antymonit=grey antimony antymonit=stibnite antymonowodór=antimony hydride antymonowodór=stibine antymonowy=antimonic antymonyl=antimonyl antyneutrino=antineutrino antyneutron=antineutron antynomia=antinomy antynukleon=antinucleon antypasaty=antitrades antypasaty=counter-trades antypiryna=antipyrinejforw antyplastyfikator=antiplasticizer antypody=antipodes antypody optyczne=antimers antypody optyczne=optical antipodes antypoślizgowy=antislip antyproton=antiproton antyproton=negative proton antyrad substancja zwiększająca odporność polimerów na promieniowanie jonizujące=anti-rad antyratyzacja=ratproofing antyseptyczny=antiseptic antyseptyk=antiseptic antystatyczny=antistatic antystatyk=antielectrostatic agent antystatyk=antistatic agent antystreptolizyna=antistreptolysin antysymetria=antisymmetry antysymetryczny=antisymmetric antyutleniacz=antioxidant antywirusowy=antivirus antywitamina=antivitamin antywzorzec=anti-pattern antyzagłuszanie=anti-jamming anulowanie=cancelation anulowanie zadania po upływie przewidzianego czasu=job timeout aparat Abel-Penskyego do oznaczania temperatury zapłonu=Abel flash-point apparatus aparat abonencki=subscriber's set

aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat

abonencki=subset absorpcyjny=absorption apparatus adsorpcyjny=adsorber adsorpcyjny=adsorption apparatus aplikacji=application engine bazy danych=database engine czopowy=bunging apparatus czterokulowy do badania własności smarnych=tester destylacyjny=distiller destylacyjny=distilling apparatus destylacyjny=still destylacyjny kolumnowy=column distiller destylacyjny kolumnowy=column still destylacyjny kotłowy=pot still do acetylowania=acetylator do badania wytrzymałości przędzy=yarn tester do chlorowcowania=halogenator do chromatografii wielobibułowej=chromatopack do destylacji ciągłej=continuous still do destylacji molekularnej=molecular still do dializy=dialyzer do gaszenia wapna=lime hydrator do homogenizacji małych ilości sproszkowanych próbek=microblender do kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej=predictor do kondycjonowania=conditioning oven do lokalizacji uszkodzeń=fault locator do napowietrzania=aerator do nurkowania=diving apparatus do odmineralizowania wody=demineraiizer do odmywania lepiszcza=sand washer do odsalania skroplin=condensate demineralizer do odsalania wody ze złożem mieszanym=mixed bed demineralizator do oznaczania=determinator do oznaczania temperatury krzepnięcia=freezing point apparatus do oznaczania wytrzymałości masy formierskiej=sand strength machine do powiększeń=enlarger do powiększeń=enlarging machine do przeprowadzania utleniania=oxidizer do rozkładu amalgamatu=denuder do skraplania helu=helium liquefier do sulfonowania=sulfonator do uwadniania=hydrator do wykrywania kłamstw=lie detector do wykrywania kłamstw=polygraph do wykrywania kłamstw=psychintegrammeter ekstrakcyjny=extraction apparatus filmowy=cinematograph camera filmowy=film camera fotograficzny=camera fotograficzny=still camera fotograficzny dwuobiektywowy=twin-lens camera fotograficzny małoobrazkowy=candid camera fotograficzny miechowy=folding camera fotograficzny skrzynkowy=box camera fotograficzny stereoskopowy=binocular camera fotograficzny z automatycznym naciągiem filmu i migawki=quick-fire camera Gantta=J-box Kippa=Kipp gas generator kreślarski=drafting machine lustrzany=reflex camera małoobrazkowy=miniature camera

aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat client aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat

nitracyjny=nitrator nitrator obciągowy=racking machine odbiorczy taśmowy=tape machine odbiorczy taśmowy=ticker oddechowy=breathing apparatus oddechowy o zamkniętym obiegu=rebreather oddechowy tlenowy=oxygen breathing apparatus odlewniczy=caster odlewniczy=casting box odlewniczy=casting machine Orsata=orsat analyser pakunkowy farbiarski=package-dyeing machine pasteryzacyjny=pasteurizer podsłuchowy=sound detector podsłuchowy=sound locator projekcyjny kinowy=cinematograph projekcyjny kinowy=cinematograph projector radiowy przystosowany do noszenia=manpack ratowniczy indywidualny=self-rescuer rentgenowski=rontgen apparatus rentgenowski=X-ray apparatus rentgenowski=X-ray machine rentgenowski=X-ray set rentgenowski do prześwietleń=rontgenoscope rentgenowski do zdjęć=radiographic unit rentgenowski do zdjęć czaszki=head unit rentgenowski do zdjęć czaszki=skuli unit rentgenowski do zdjęć warstwowych=laminagraph rentgenowski do zdjęć warstwowych=laminograph tomograf rentgenowski do zdjęć warstwowych=planigraph rentgenowski do zdjęć warstwowych=stratigraph rentgenowski do zdjęć warstwowych=tomograph rentgenowski małoobrazkowy=photofluorograph rentgenowski małoobrazkowy=photo-rontgen unit reprodukcyjny=process camera słuchowy=deaf aid słuchowy=hearing aid Soxhleta do ciągłej ekstrakcji z substancji stałych=Soxhlet extractor spiekalniczy=sinter ing machine spiekalniczy Dwight-Lloyda=Dwight-Lloyd machine ssący do zbierania arkuszy=forwarding sucker stereoskopowy=stereoscopic camera telefoniczny=telephone set telefoniczny bezbateryjny=batteryless telephone set telefoniczny centralnej baterii=central battery telephone set telefoniczny głośnikowy=loudspeaking telephone set telefoniczny głośnikowy=speaker-phone telefoniczny induktorowy=magneto telephone telefoniczny wrzutowy=coin-box telephone set telefoniczny wybiórczy=dial telephone set telekopiowy=apparatus telekopiowy=facsimile transmitter teleskopowy do śledzenia toru pocisku=telescopic camera tracker torpedowy=torpedo tube wałkujący cholewowy=rubbing condenser wirnikowy do destylacji cząsteczkowej=centrifugal molecular still wulkanizacyjny=vulcanizer wyparny=vaporizer z obiektywem dworkowym=pinhole camera z płaszczem=jacketed apparatus

aparat zapłonowy=timer-distributor aparatura badawcza=test equipment Aparatura destylacyjna=Distillation apparatus aparatura do odtwarzania dźwięku=sound reproducing system aparatura do zapisywania dźwięku=sound-recording system aparatura doświadczalna=testing equipment aparatura łączeniowa=switchgear aparatura pomiarowa=measuring apparatus aparatura próżniowa=vacuum apparatus aparatura próżniowa=vacuum equipment aparatura próżniowa=vacuum system aparatura radiokomunikacyjna przenośna=walkie-talkie aparatura rozdzielcza=switchgear aparatura sterownicza=control gear apartament=suite of rooms apel=muster apel=roll call apelować=appeal aperiodyczny=aperiodic apertura kątowa=angular aperture apertura liczbowa=numerical aperture apertura plamki=spot size apiol=apiol e aplanat=aplanat aplanat=rectilinear lens aplet=applet aplikacja=appliqué aplikacja bazy danych=database application aplikacja biurowa=business application aplikacja biurowa=desktop application aplikacja biurowa=office application aplikacja biurowa=productivity application aplikacja branżowa=vertical application aplikacja dla użytkowników komputerów przenośnych=mobile application aplikacja dla użytkowników w podróży=mobile application aplikacja do administrowania komputerami biurkowymi=desktop management application aplikacja do przetwarzania tekstów=word processing application aplikacja docelowa=destination application aplikacja graficzna=graphics application aplikacja kliencka=client application aplikacja komercyjna=business application aplikacja multimedialna=multimedia application aplikacja organizacji pracy=workflow application aplikacja organizująca pracę=workflow application aplikacja podróżna=mobile application aplikacja pomocnicza=helper application aplikacja pulpitu=desktop application aplikacja rozproszona=distributed application aplikacja serwerowa=server application aplikacja śledzenia tempa pracy=tracking application aplikacja śledzenia toku pracy=tracking application aplikacja spadkowa=legacy application aplikacja specjalistyczna=vertical application aplikacja typu klient=client application aplikacja uwarunkowana czasowo=time-sensitive application aplikacja użytkownika=user application aplikacja zaplecza=application app aplikacje baz danych=database applications aplikacje graficzne=graphics applications aplikator=applicator

aplikator=implant aplikator radowy zewnętrzny=radium pack aplikator w diatermii=applicator aplit=aplite aplit=haplite apoatropina=apoatropine apochromat=apochromat apoenzym=apoenzyme apoferment=apoenzyme apoferytyna=apoferritin apofilit=apophyllite apolune=apolune apolune=aposelene apomorfina=apomorphine aposel punkt orbity satelity Księżyca=aposelene apostilb=apostilb apostlib=apostlib apostrof nachylony w lewo=backstick apotema=apothem apotema=short radius apretura=appret apretura=end-use finish apretura tłuszczowa=oil finish apreturowanie=seasoning aproksymacja charakterystyki=approximation of characteristic curve aproksymacja prostoliniowa=straight-line approximation aproksymacja symplicjalna=simplicial approximation aproksymacja symplicjalna=symplicial approximation aproksymować=approximate aprowizacja=victualling apteczka podręczna=first-aid kit aptekarska=drachm aptekarska jednostka masy równa 1=scruple aptekarska^ 3=dram ar=are ar cena zwrotna=retrodirective antenna arabinoza=arabinose arabit=arabitol arabitol=arabitol arachid=arachide arachid=groundnut arachid=peanut aragonit=aragonite arapnit=satin spar arbiter magistrali=bus arbiter arbitrator zadań=task scheduler arbutyna=arbutin archaik=Archaeozoic era archaik grupa=Archaeozoic group archeologia=archeology archeomagnetyzm=archeomagnetism architektonicznie=architecturally architektura agenta=Enterprise Information Delivery Architecture architektura klient-serwer=client-server architecture architektura komponentowa=component architecture architektura krajobrazu=landscape architecture architektura magistrali=bus architecture architektura obsługi wywołań wspólnych obiektów=Common Object Request Broker Architecture architektura okrętów=ship architecture architektura okrętu=naval architecture .

architektura otwarta=forwarding architecture architektura otwarta=open architecture architektura przełączania=switching architecture architektura ruterów podstawowych=core architecture architektura segmentowa=bit-sliced architecture architektura segmentowa=slice architecture architektura sieci rozłożonej=distributed network architecture architektura sieci telekomunikacyjnej=communications network architecture architektura sieci telekomunikacyjnej=data communication network architecture architektura systemu o transmisji rozproszonej=distributed communications architecture architektura systemu sieci=fast-forwarding architecture architektura systemu sieci=system network architecture architektura szybkiego przekazywania=fast forwarding architecture architektura trzywarstwowa=three-tier architecture architektura wielosegmentowa=multisegment architecture architektura wielowarstwowa=multi-tiered architecture architektura ze współużytkowaniem=shared architecture archiwalny=archival archiwizacja=archiving archiwizacja danych=data backup archiwizacja klucza=key archival archiwizować=archive archiwizowanie=archiving archiwolta=archivolt archiwować=archive archiwowanie=archiving archiwum=archives archiwum dyskowe=archive disk storage archiwum wieloczęściowe=multi-part archive arcus cosecans=arc cosecant arcus cosinus=arc cosine arcus cosinus w mierze kątowej=anticosine in the degree measurement arcus cotangens=arc cotangent arcus secans=arc secant arcus sinus=antisine arcus sinus=anti-sine arcus sinus=arc sine arcus sinus=inverse-sine arcus tangens=arc tangent arcydzięgiel=angelica ardenit=ardennite ardometr=ardometer ardometr=total radiation pyrometer area cosinus=antihyberbolic cosine area cosinus=area-hyperbolic cosine area cotangens=antihyperbolic cotangent area cotangens=area-hyperbolic cotangent area sinus=antihyperbolic sine area sinus=area-hyperbolic sine area tangens=antihyperbolic tangent area tangens=area-hyperbolic tangent arekolina=arecoline areny=arenes areny=aromatic hydrocarbons areometr=areometer areometr=densitometer areometr akumulatorowy=battery tester areometr Baumego=Baume hydrometer areometr Brixa=saccharometer areometr do oleju=oleometer .

areometr solankowy=salinometer argentan=argentan argentan=German silver argentan=nickel silver argentan=packfong argentan=white copper argentometria=argentometry argentyt=argentite argentyt=silver glance arginaza=arginase arginina=arginine arginyl=arginyl argon=argon argument=operand argument bezpośredni=immediate operand argument formalny=formal argument argument funkcji=argument argument funkcji=independent variable argument liczby zespolonej=amplitude of complex number argument operacji=operand argument ślepy=dummy argument argument wynikowy=destination operand argument źródłowy=source operand argyrodyt=argyrodite arkady=arcade arkeryt=arquerite arkoza=arkose arkusz=spreadsheet arkusz blachy cynowej z wadami=mender arkusz czyszczący=cleaning sheet arkusz danych=datasheet arkusz drukarski=printed sheet arkusz elektroniczny=electronic spreadsheet arkusz elektroniczny=spreadsheet arkusz gęsto zadrukowany=heavily-printed sheet arkusz informacyjny=fact sheet arkusz kalibracyjny=calibration sheet arkusz kalki płóciennej=tissue sheet arkusz kalkulacyjny=electronic spreadsheet arkusz kalkulacyjny=work sheet arkusz kreślarski=drawing sheet arkusz laminatu=laminated sheet arkusz oblachowania=panel sheet arkusz papieru jednostronnie zadrukowany=broadsheet arkusz poprawkowy=amendment sheet arkusz rysunkowy=drawing sheet arkusz rysunkowy z nadrukowanym obramowaniem i tabliczką=preprinted form arkusz rysunkowy z nadrukowanym obramowaniem i tabliczką=printed sheet arkusz stylu=style sheet arkusz tytułowy=prelims arkusz tytułowy książki=preliminaries arkusz tytułowy książki=preliminary matter arkusz właściwości=property sheet arkusze blachy walcowane na gorąco po zdwojeniu=doubles arkusze półprzezroczyste na podłożu z mylaru=mylar-based translucent sheets armata przeciwlotnicza=antiaircraft gun armator=shipowner armator zarządzający=managing owner armator zarządzający statkiem=ship's husband armatura kotłowa=boiler accessories armatura kotłowa=boiler fittings .

armatura kotłowa=boiler mountings armatura wodociągowa=plumbing fixtures armatura wodociągowo-kanalizacyjna=sanitary fittings aromatyzacja=aromatization aromatyzacja benzyn=hydroforming arsen=arsenic arsen=arsenie arsen it=arsenolite arsen metaliczny=grey arsenie arsen szary=grey arsenie arsen żółty=yellow arsenic arsenai=ordnance depot arsenawy=arsenious arsenawy=arsenous arsenek=arsenide arsenek galowy=gallium arsenide arseniak=arsine arsenian=arsenate arsenit=white arsenie arsenobenzen=arsenobenzene arsenobizmit=arsenobismite arsenoferryt=arsenoferrite arseno-fosforek galowy=gallium arsenide phosphide arsenopiryt=arsenopyrite arsenopiryt=mispickel arsenowodór=arsine arsenowy=arsenic arsonowanie=arsonation arsyna=arsine arszenik=arsenie trioxide arszenik=white arsenie artefakt=artifact artefakt zjawisko powstałe z przyczyn ubocznych=artifact arteria komunikacyjna=artery artykuł=vet artykuł deskryptorowy=thesaurus entry artykuł pierwszej potrzeby=basic commodity artykuł spożywczy=foodstuff artykuły=goods artykuły codziennego użytku=articles of daily use artykuły deficytowe=articles in short supply artykuły gospodarstwa domowego=household goods artykuły handlowe=traded goods artykuły jednorazowego użytku=non-durables artykuły konsumpcyjne trwałego użytkowania=durable consumer goods artykuły masowego spożycia=articles of mass consumption artykuły pierwszej potrzeby=necessaries artykuły pierwszej potrzeby=prime produce artykuły przemysłowe=manufactured goods artykuły trwałego użytkowania=durable goods artyleria=ordnance artyleria przeciwlotnicza=ack-ack artyleria przeciwlotnicza=antiaircraft artillery artyleria samobieżna=self-propelled artillery artystyczne wyroby kute=hammered metalwork aryl=aryl arylen=aryien arylohydraza=arylhydraznie arylosilikony=aryl silicones arylowanie=arylation arytmetyczny=arithmetic al .

arytmetyka adresowa=address arithmetic arytmetyka binarna=binary arithmetic arytmetyka dużej precyzji=long-word arithmetic arytmetyka komputerowa=machine arithmetic arytmetyka liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo=binary-coded decimal arithmetic arytmetyka modularna=modular arithmetic arytmetyka modulo=modular arithmetic arytmetyka modulo n=modulo arithmetic arytmetyka podwójnej precyzji=double precision arithmetic arytmetyka resztkowa=residue arithmetic arytmetyka stałopozycyjna=fixed-point arithmetic arytmetyka stałoprzecinkowa=fixed-point arithmetic arytmetyka statoprzecinkowa=fixed-point arithmetic arytmetyka trójkowa=ternary arithmetic arytmetyka wielokrotnej precyzji=double precision arithmetic arytmetyka wielokrotnej precyzji=multi-precision arithmetic arytmetyka zmiennopozycyjna=floating-point arithmetic arytmetyka zmiennoprzecinkowa=floating-point arithmetic arytmometr=arithmetic unit arytmometr=arithmetic-logic unit arytmometr=arithmometer arytmometr=desk calculator arytmometr drążkowy=lever set operated calculating machine arytmometr dźwigniowy=lever set operated calculating machine arytmometr komputera=arithmetic logic unit arytmometr komputera=computing unit as raw materiał igliwie techniczne=needle-cuts asbolan=asbolane asejsmiczny=aseismic asemblacja warunkowa=conditional assembly asembler=assembler asembler=assembly program asembler=assembly routine asembler adresowania bezwzględnego=absolute assembler asembler bezpośredni=inline assembler asembler bezwzględny=absolute assembler asembler skrośny=crossassembler asembler symboliczny=symbolic assembler asembler wbudowany=inline assembler asenizacja=waste removal asenizator=waste remover aseptyczny=aseptic asfalciarka samochodowa=tar spraying tanker asfalt dmuchany=air-blown asphalt asfalt dmuchany=blown asphalt asfalt dmuchany=condensed asphalt asfalt dmuchany=mineral rubber asfalt fluksowany=cut-back asphalt asfalt miękki=soft asphalt asfalt naftowy=petroleum asphalt asfalt naturalny=mineral pitch asfalt naturalny=native asphalt asfalt naturalny=natural asphalt asfalt utleniony=air-blown asphalt asfalt utleniony=blown asphalt asfalt utleniony=condensed asphalt asfalt utleniony=mineral rubber asfalteny=asphaltenes asfaltobeton=asphaltic concrete asfaltobeton=bituminous concrete .

asfaltowanie jezdni=asphalting asfaltyty=asphaltites askorbinometria=ascorbimetry askorbinowy=ascorbic askryptor=forbidden term askryptor=non-descriptor asocjacja binarna=binary association asocjacja cząsteczek=molecular association asocjacja danych w paśmie promieniowania podczerwonego=infrared data association asocjacja dwukierunkowa=bidirectional association asocjacja jednokierunkowa=unidirectional association asocjacja kwalifikowana=qualified association asocjacja pochodna=derived association asocjacja ternarna=ternary association asocjacyjny=associative asocjat=associated molecules asonoryzacja=sound proofing asonoryzować=deaden asonoryzowany=sound-proofed asortyment części zapasowych=spares range asortyment towarów=range of goods asortyment wyrobów=product line asortyment wyrobów=product mix asortyment wyrobów=product range asortyment wyrobów=range of products asparagina=asparagine asparaginaza=asparaginase aspirator=aspirator aspiryna=acetylsalicylic acid asprężystość=anelasticity astabilny=astable astabilny oscylator blokujący=astable blocking oscillator astabilny oscylator samodławny=astable blocking oscillator astat=astatine astatyczny=astatic astenosfera=asthenosphere asteroida=asteroid asteroida=minor planet asteryzm=asterism astrionika=space electronics astrobalistyka nauka o zjawiskach związanych z poruszaniem się ciał stałych w atmosferze=astroballistics astrobiemy depresje gruntu spowodowane uderzeniem meteorytu=astroblemes astrobiologia=astrobiology astrobusola=astrocompass astrochemia=cosmic chemistry astrochemia=cosmochemistry astrochemia=space chemistry astrofilit=astrophyllite astrograf=astrograph astrokompas=astrocompass astrokopuła=astral dome astrokopuła=astrodome astrokopuła=navigation dome astrokorektor bezwładnościowego systemu nawigacyjnego=stellar monitor astrolabium=astrolabe astrometria=astrometry astron reaktor termojądrowy=astron astronautyka=cosmonautics astronawigacja=astrogation astronawigacja=astronavigation .

astronawigacja=celestial navigation astronika=astrionics astronomia eksperymentalna=space science astronomia oparta na pomiarach wykonywanych instrumentami wyniesionymi na dużą wysokość za=rocket astronomy astronomia radiowa=radio astronomy astronomia rentgenowska badanie źródeł promieniowania X w przestrzeni kosmicznej=X-ray astronomy astronomia w podczerwieni=infrared astronomy astronomiczna jednostka długości=astronomical unit astronomiczne obserwatorium orbitalne=orbiting astronomical observatory astrowieżyczka=astral dome astrowieżyczka=astrodome astrowieżyczka do pomiarów astronawigacyjnych=navigation dome astygmatyzm=astigmatism asygnata kasowa=cash order asymetria=assymetry asymetria=dissymmetry asymetria=skewness asymetria energetyczna=energetic asymmetry asymetria magnetyczna maszyny=saliency asymetria napięcia=voltage unbalance asymetria obciążenia=unbalance asymetria rezystancyjna=resistive unbalance asymetryczna cyfrowa linia abonencka=Asymmetric Digital Subscriber Line asymetryczna wstęga boczna=asymmetric sideband asymetryczne przetwarzanie na wielu procesorach=asymmetric multiprocessing asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe=asymmetric multiprocessing asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input/output asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input-output asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input-output assymetric asymetrycznie=asymmetrically asymetryczny=dissymmetric al asymptotyczna temperatura Curie=paramagnetic Curie point asymptotyczne prawdopodobieństwo rozszczepienia w reaktorze krytycznym=iterated fission expectation asymptotycznie=asymptotically asymptotyczny=asymptotic asymptotyczny=asymptotic al asymptotyczny=asymptotical asynchroniczna aktualizacja ciągła=asynchronous continuous update asynchroniczna aktualizacja wsadowa=asynchronous batched update asynchroniczna modulacja długości impulsu=asynchronous pulse length modulation asynchroniczne przesyłanie danych=asynchronous data transfer asynchroniczne złącze komunikacyjne=asynchronous communications interface adapter asynchronicznie=asynchronously asynchroniczność=asynchronicity asynchroniczny adapter komunikacyjny=asynchronous communication interface adapter asynchroniczny adapter sprzęgu komunikacyjnego=asynchronous cotnmunications interface adapter asynchroniczny protokół szeregowy=asynchronous serial protocol asynchroniczny tryb zrównoważony=asynchronous balanced mode asyndetyczny=asyndetic asystent pokładowy=midshipman asystentura=assistantship atak adaptacyjny=adaptive attack atak aktywny=active attack atak bez tekstu jawnego=ciphertext only attack atak boczny=beam attack .

atak czynny=active attack atak hasła na zasadzie pełnego przeglądu=brute-force password attack atak kluczami pokrewnymi=related key attack atak lustrzany=reflection attack atak maskaradowy=masquerade attack atak metodą odbicia lustrzanego=reflection attack atak metodą powtórzenia=man in the middle attack atak metodą powtórzenia=replay attack atak na zasadzie pełnego przeglądu=brute-force attack atak na zasadzie pełnego przeglądu=exhaustive attack atak powtórzeniowy=man in the middle attack atak pozorowany=dummy attack atak przeplotowy=flood attack atak przeplotowy=interleaving attack atak przez wybór kolejnych numerów telefonicznych=war dialing attack atak sieci komputerowej=computer network attack atak skierowany na bok samolotu=beam attack atak słownikowy=dictionary attack atak sterowany danymi=data-driven attack atak tekstem zaszyfrowanym=ciphertext only attack atak wyczerpujący=exhaustive attack atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin=birthday attack atak za pomocą wybranego tekstu jawnego=chosen plaintext attack atak ze spotkaniem w środku=meet in the middle attack atak znanym tekstem jawnym=known plaintext attack atakamit=atacamite ataksja=ataxia ataktyczność=atacticity atelier=studio studio atest=conformity certificate atest awaryjny=certificate of damage atest oględzin=certificate of survey atest oględzin=survey report atest szkód=damage certificate atest sztauerski=stowage certificate atestacja klucza=key validation atestacja oprogramowania=validation atestacja taśmy=tape certification atestowanie=conformity certification atlantycki czas normalny=Atlantic Standard Time atlas=atlas atlas geograficzny=geographical atlas atlas kolorów=colour atlas atmoliza=atmolysis atmometr=atmidometer atmometr=atmometr atmometr=evaporation gauge atmometr=evaporimeter atmosfera absolutna=atm atmosphere atmosfera atomów obcych=Cottrell atmosphere atmosfera Cottrella=Cottrell atmosphere atmosfera fizyczna=normal atmosphere atmosfera fizyczna=standard atmosphere atmosfera gazów obojętnych=inert atmosphere atmosfera glebowa=soil air atmosfera gwiazdowa=stellar atmosphere atmosfera gwiazdy=stellar atmosphere atmosfera jonowa=ion atmosphere atmosfera jonowa=ion cloud atmosfera kopalniana nie nadająca się do oddychania=irrespirable atmosphere atmosfera nadciśnienia=atii .

atmosfera normalna=normal atmosphere atmosfera normalna=standard atmosphere atmosfera obojętna=neutral atmosphere atmosfera ochronna=protective atmosphere atmosfera piecowa=furnace atmosphere atmosfera podciśnienia=atu atmosfera redukująca=reducing atmosphere atmosfera regulowana=controlled atmosphere atmosfera regulowana=prepared atmosphere atmosfera regulowana egzotermiczna=exogas atmosfera regulowana egzotermiczna=exothermic atmosphere atmosfera regulowana endotermiczna=endogas atmosfera regulowana endotermiczna=endothermic atmosphere atmosfera techniczna=metric atmosphere atmosfera techniczna=technical atmosphere atmosfera utleniająca=oxidizing atmosphere atmosfera wzorcowa=standard atmosphere atmosfera zanieczyszczeń=Cottrell atmosphere atmosferyczny=atmospheric atmosferyki=atmospherics atmosferyki=sferics atmosferyki=strays atnena poprzecznokierunkowa=broadside array atol=atoli atol koralowy=coral atoll a-toluenotiol=a-toluenethiol atom=atom atom akceptorowy=acceptor atom atom akceptorowy zjonizowany=ionized acceptor atom atom asymetryczny=asymmetric atom atom Bohra=Bohr atom atom centralny=nuclear atom atom donorowy=coordinating atom atom donorowy=donor atom atom donorowy zjonizowany=ionized donor atom atom egzocykliczny=exocyclic atom atom fantomalny=phantom atom atom gorący=hot atom atom gorący=recoil atom atom koordynujący=coordinating atom atom koordynujący=donor atom atom ligandowy=coordinating atom atom ligandowy=donor atom atom macierzysty=parent atom atom mezonowy=mesie atom atom mezonowy=mesonic atom atom międzywęzłowy=interstitial atom atom mostkowy=bridging atom atom nagi bez elektronów=stripped atom atom najbliższy=nearest atom atom nukleofilowy=nucleophilic atom atom obcy=foreign atom atom odrzutu=hot atom atom odrzutu=recoil atom atom pilotujący w nomenklaturze chemicznej=pilot atom atom preferowany w nomenklaturze chemicznej=preferred atom atom przesunięty=displaced atom atom przyczółkowy=bridgehead atom atom pseudosymetryczny=pseudo-asymmetric atom atom sieci krystalicznej=lattice atom atom spiro=spiro atom .

atom węgla końcowy=terminal carbon atom atom węzłowy=bridgehead atom atom wodoru wskazany w nomenklaturze chemicznej=indicated hydrogen atom atom wskaźnika izotopowego=tracer atom atom wspólny=common atom atom wybity=knocked-on atom atom wzbudzony=excited atom atom z drugiej strefy koordynacyjnej=next-nearest neighbour atom z drugiej strefy koordynacyjnej=second-nearest neighbour atom zjednoczony=united atom atom znaczony=labelled atom atom znaczony=tagged atom atom znaczony=tracer atom atom związany=bound atom atomiczność=atomicity atomistyka=atomics atomistyka=atomistics atomizacja=atomization atomowa zdolność hamowania=atomic stopping power atomowo=atomically atomowo-dyspersyjny=atomically dispersed atomowość=atomicity atomowość pierwiastka=atomicity atomowość. izolacja. trwałość=Atomicity-Consistency-IsolationDurability atomowy=orbital electron atomowy czynnik kształtu=atom form factor atomowy czynnik kształtu=atomic form factor atomowy czynnik kształtu=atomic scattering factor atomowy czynnik kształtu=atomic structure factor atomowy czynnik strukturalny=atomic scattering factor atomowy czynnik strukturalny=atomic structure factor atomowy moment magnetyczny=atomic magnetic moment atomowy okręt podwodny do zwalczania okrętów podwodnych=nuclear-powered attack submarine atomowy przekrój czynny=atomic cross-section atomowy wzorzec częstotliwości=atomic frequency standard atrakcyjność dla biznesu=business value atrakcyjność rynkowa towaru=marketability atraktant=attractant atraktant owadów=insect attractant atraktant płciowy=sex attractant atrament=writing ink atrament magnetyczny=magnetic ink atrament magnetyczny do zapisywania danych=magnetic ink atrament sympatyczny=invisible writing ink atrament sympatyczny=sympathetic ink atraton herbicyd=atraton atrazyna herbicyd=atrazine atritor urządzenie do suszenia proszkowania osadów ściekowych=atritor atritus składnik durytu=attritus atropoizomeria=atropoisomerism atrybut adresu=address attribute atrybut alternatywny=alternative attribute atrybut asocjacji=association attrribute atrybut atomowy=atomic attribute atrybut domyślny=default attribute atrybut dzielony=shared attribute atrybut klasy=class attribute atrybut kolumny=column attribute atrybut masowy=bulk attribute . spójność.

atrybut multimedialny=multimedia attribute atrybut opcjonalny=optional attribute atrybut pochodny=derived attribute atrybut podstawowy=prime attribute atrybut powiązania=link attribute atrybut powtarzalny=repeating attribute atrybut prosty=simple attribute atrybut referencyjny=pointer attribute atrybut rozszerzony=extended attribute atrybut statyczny=static attribute atrybut wewnętrzny=internal attribute atrybut wielowartościowy=multi-valued attribute atrybut wirtualny=virtual attribute atrybut wskaźnikowy=pointer attribute atrybut wyjątku=exception attribute atrybut wystąpienia=instance attribute atrybut zdarzenia=event attribute atrybut zewnętrzny=external attribute atrybut złożony=complex attribute atrybut złożony=composite attribute atrybuty addytywne=additive attributes atrybuty obrazu=image attributes atrybuty pliku=file attributes attache handlowy=commercial attache attache lotniczy=air attache attache wojskowy=military attache atto=atto attyka=parapet wali atunit=alum stone audiogram=audiogram audiometr=audiometer audiometria=audiometry audiowizualny=audiovisual audiowizualny=videosonic audycja radiowa=broadcast audyt programu=program audit auereomycyna=chlortetracycline augit=augite auksanometr=auxanometer auksyna=auxin auramina=auramine aureola=aureole aureola łuku=aureole aureola w lampie elektronowej promieniowej=halation aureola wokół słońca=aureole aureolina=aureolin aureolina=Indian yellow aureomycyna=aureomycin auryna=aurin auryna=rosolic acid aurypiginent=yellow arsenic aurypigment=auripigment aurypigment=orpiment austenit=austenite austenit azotowy=nitrogen austenite austenit pierwotny=primary austenite austenit pierwszorzędowy=primary austenite austenit przechłodzony=supercooled austenite austenit przechłodzony=undercooled austenite austenit przemieniony=transformed austenite austenit szczątkowy=retained austenite .

austenityzować stal=austenitize aut=resolvent set of transformation autarkia=autarchy autoabsorpcja=self-absorption autobus=bus autobus=omnibus autobus dwupokładowy=double-decker autobus miejski=city bus autobus miejski=urban bus autobus piętrowy=double-decker autobus pogrzebowy=funeral coach autobus przegubowy=articulated bus autobus szynowy=railbus autobus turystyczny=touring bus autobus turystyczny mieszkalny=rotel autobus wycieczkowy=touring bus autobusu=departure autocertyfikat=self certificate autochton=autochthon autochtoni=aborigines autodopasywanie=autofit autodrabina pożarnicza=fire-fighting turnable ladder autodyfuzja=self-diffusion autodyna=autodyne autogeneza=autogenesis autogeniczny=autogenic autoimmunizacja=autoagression autoinkrementacja=autoincrementing autojonizacja=preionization autojonizacja zjawisko Augera=autoionization autokar=motor-coach autokar turystyczny=sight-seeing bus autokataliza=autocatalysis autoklaw=autoclave autoklaw=pressure reactor autoklaw do utwardzania olejów=hydrogenator autoklawowanie=autoclaving autokod=autocode autokoder=autocoder autokolimacja=autocollimation autokolimator=autocollimator autokompleks=autocomplex autokonfiguracja=autoconfiguration autokorelacja=autocorrelation autokorelacja=serial correlation autokreślarka=digital plotter autokształt=AutoShapes autolit=cognate inclusion autoliza=autolysis automat=automatic machine automat biletowy=passimeter automat biletowy=ticket-issuing machine automat do lutowania=automatic soldering machine automat do pobierania próbek=autosampler automat do spawania łukowego=automatic arc welding machine automat do śrub=bolt-treading machine automat do toczenia wzdłużnego=Swiss-type screw machine automat do wyciągania rur=updraw machine automat do zamykania drzwi=door closer automat kroplowy=gob feed machine automat o skończonej liczbie stanów=finite state machine .

automat polerski=buffing lathe automat prętowy tokarski=bar automatic automat probierczy=routiner automat przeciwpoślizgowy=anti-skid unit automat przeciwpoślizgowy=automatic braking system automat skończony=finite automaton automat skończony=finite state machine automat sprzedający=slot-machine automat sprzedający=vending machine automat ssący=suction machine automat stanów=state machine automat sterujący=automatic helmsman automat sterujący=automatic pilot automat sterujący=automatic steering unit automat sterujący=autopilot automat telefoniczny na karty telefoniczne=phonecard phone automat tokarski=automatic lathe automat tokarski=full automatic automat tokarski bez urządzenia do automatycznego przesuwania pręta=plain screw machine automat tokarski do śrub=automatic screw machine automat tokarski jednowrzecionowy=single-spindle automatic lathe automat tokarski wielowrzecionowy=multiple-spindle automatic lathe automat tokarski wielowrzecionowy uchwytowy=multi-spindle chucking machine automat tokarski wzdłużny=Swiss-type screw machine automat tokarski z głowicą rewolwerową=turret screw machine automat tokarski z urządzeniem do automatycznego przesuwania pręta=wire-feed screw machine automatach=stock stop automatowy łatwo obrabialny skrawaniem=free-machining automatowy łatwo ohrahialny skrawaniem=free-cutting automatyczna analiza treści=auto-abstract automatyczna analiza treści=automatic abstract automatyczna analiza treści=machine abstract automatyczna centrala elektroniczna=electronic automatic exchange automatyczna cyfrowa regulacja częstotliwości=digital automatic frequency control automatyczna filtracja sygnałów=automatic signal filtration automatyczna generacja testów=automatic test generation automatyczna generacja wzorów testujących=automated test pattern generation automatyczna głowica spawalnicza=automatic welding head automatyczna identyfikacja numeru=automatic number identification automatyczna identyfikacja numeru=neither nor automatyczna klasyfikacja i interpretacja danych=automatic classification and interpretation of data automatyczna kompensacja niskich tonów=automatic bass compensation automatyczna konfiguracja=automatic configuration automatyczna kontrola czynna=in-process control automatyczna kontrola czynna wymiarów=automatic sizing automatyczna korekcja błędów=automatic error correction automatyczna linia obrabiarek=automated machine line automatyczna linia obrabiarek ogólnego przeznaczenia=integrated line automatyczna linia obrabiarek ogólnego przeznaczenia=link line automatyczna linia obrabiarek zespołowych=in-line transfer machine automatyczna linia obrabiarek zespołowych połączonych przenośnikiem=transfer line automatyczna linia obrabiarek zespołowych połączonych przenośnikiem=transfer machining line automatyczna maszyna obliczeniowa=automatic computing engine automatyczna negocjacja=autonegotiation automatyczna ocena komputera=automatic computer evaluation .

automatyczna polaryzacja wsteczna=automatic back bias automatyczna regulacja amplitudy=automatic amplitude control automatyczna regulacja chrominancji=automatic chrominance control automatyczna regulacja czasu=automatic time control automatyczna regulacja częstotliwości=automatic frequency control automatyczna regulacja czułości=automatic sensitivity control automatyczna regulacja fazy=automatic phase control automatyczna regulacja fazy i częstotliwości=automatic phase and frequency control automatyczna regulacja głośności=automatic volume control automatyczna regulacja głośności=automatic volume regulation automatyczna regulacja grubości taśmy podczas walcowania=automatic gauge control automatyczna regulacja jaskrawości=automatic brightness control automatyczna regulacja mocy wejściowej=automatic power input control automatyczna regulacja napięcia=automatic voltage control automatyczna regulacja napięcia początkowego=automatic bias control automatyczna regulacja obciążenia=automatic load control automatyczna regulacja poziomu=automatic level control automatyczna regulacja poziomu sygnału stereofonicznego=automatic stereo level automatyczna regulacja przeciążenia=automatic overload control automatyczna regulacja selektywności=automatic selectivity control automatyczna regulacja siły głosu=automatic strength regulation automatyczna regulacja szerokości pasma=automatic bandwidth control automatyczna regulacja tła=automatic background control automatyczna regulacja wiązki promieniowania=automatic beam control automatyczna regulacja wielkości progowej=automatic threshold control automatyczna regulacja wyjścia=automatic output control automatyczna regulacja wysterowania w magnetofonach=automatic recording level automatyczna regulacja wzmocnienia=automatic gain control automatyczna regulacja wzmocnienia=automatic level control automatyczna regulacja wzmocnienia i częstotliwości=automatic gain and frequency control automatyczna regulacja wzmocnienia uzyskiwana z sygnału fal=carrier-derived AGC automatic gain control automatyczna regulacja wzmocnienia uzyskiwana z sygnału małej częstotliwości=audio-derived AGC automatyczna regulacja wzmocnienia z opóźnieniem=delayed automatic volume control automatyczna rejestracja=auto-registration automatyczna sekretarka=answer phone automatyczna sekretarka=answering machine automatyczna sieć cyfrowa=automatic digital network automatyczna stabilizacja prądu-wiązki promieniowania=automatic beam-current stabilizing automatyczna stacja informacyjna=automatic informational station automatyczna stacja radiowa wysyłająca sygnały w razie katastrofy samolotu=crash locator beacon automatyczna transmisja obrazu=automatic picture transmission automatyczna waga workująca=sacking scales automatyczna zmiana rozmiaru=autosize automatyczne analizowanie treści=automatic abstracting automatyczne cyfrowe gromadzenie i zapisywanie danych=automatic digital acquisition and recording automatyczne czytanie pisma=automatic character recognition automatyczne dopasowanie biegunowości=automatic polarity correction automatyczne dostosowanie=auto adaptation automatyczne dostosowanie=auto adaption automatyczne duo do rur bez szwu=plug mill automatyczne dzielenie wyrazów=automatic hyphenation automatyczne generowanie klucza=automatic key generation automatyczne generowanie znaków=automatic character generation .

automatyczne gromadzenie danych=automatic data acquisition automatyczne gromadzenie danych=automatic data collection automatyczne indeksowanie=autoindexing automatyczne kontrolowanie zapasów=automated stock control automatyczne ładowanie=autoload automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa=automated security monitoring automatyczne nadlewanie=auto-spreading automatyczne nastawianie zera=automatic zero set automatyczne odtwarzanie wiązania=autocommit rebind automatyczne ograniczanie modulacji=automatic modulation limiting automatyczne ograniczanie zniekształceń wizyjnych=automatic video noise limiting automatyczne podawanie komunikatów=automatic message routing automatyczne pomiary odległości i kąta=automatic distance and angle measurement automatyczne ponowne załadowanie=autoreload automatyczne poprawianie błędów=automatic error correction automatyczne powtarzanie na żądanie=automatic repeat on request automatyczne programowanie i zapisywanie=automatic programming and recording automatyczne przełączanie zakresu=auto-ranging automatyczne przeliczanie danych=automatic data computing automatyczne przenoszenie wyrazów=automatic hyphenation automatyczne przetwarzanie=autoprocessing automatyczne przetwarzanie danych=automatic data processing automatyczne przetwarzanie informacji=automatic information processing automatyczne rozliczanie komunikatów=automatic message accounting automatyczne rozpoznawanie=auto original sensing automatyczne rozpoznawanie=automatic recognition automatyczne rozpoznawanie biegunowości=automatic polarity detection automatyczne rozpoznawanie formatu=automatic format recognition automatyczne rozpoznawanie mowy=Automated Speech Recognition automatyczne rozpoznawanie mowy=automatic speech recognition automatyczne rozpoznawanie obrazów=automatic cognition automatyczne rozpoznawanie pól=automatic field recognition automatyczne rozpoznawanie sprzętu=autoprobe automatyczne rozpoznawanie sprzętu=autoprobing automatyczne rozpoznawanie znaków=automatic character recognition automatyczne sterowanie odbiorem=automatic reception control automatyczne testowanie pojemności=automatic capacitance testing automatyczne tłumaczenie maszynowe wysokiej jakości=fully automatic high quality machine translation automatyczne udostępnianie=automatic vary on automatyczne urządzenie kodujące=automatic coding machine automatyczne urządzenie magazynujące i zasilające w liniach obrabiarkow=automatic storage feeder automatyczne urządzenie odpowiadające=automatic answering equipment automatyczne urządzenie odważające i sumujące=weightometer automatyczne urządzenie rozpoznawania sygnałów=automatic signal recognition unit automatyczne urządzenie rysujące=automatic drafting equipment automatyczne urządzenie rysujące=automatic drafting machine automatyczne urządzenie testujące=automatic testing equipment automatyczne urządzenie zasilające=automatic loading unit automatyczne ustalanie zakresu=automatic ranging automatyczne uzgadnianie=autonegotiation automatyczne wczytywanie programu do pamięci=autoload automatyczne wybieranie numerów=automatic calling automatyczne wybieranie numerów telefonicznych=autodial automatyczne wybieranie numeru=automatic dial automatyczne wybieranie zapisanych programów w technice magnetowidowej=automatic program finding automatyczne wykonanie abstraktu=automatic abstracting automatyczne wykrywanie=auto original sensing automatyczne wykrywanie sprzętu=autosensing .

automatyczne wykrywanie sprzętu=hardware auto detect automatyczne wyłączanie napędu magnetofonu po zakończeniu taśmy=auto-stop automatyczne wyłączanie portu=auto port disabling automatyczne wyłączanie portu=autoport disabling automatyczne wyłączanie systemu=auto-shutdown automatyczne wyrównanie samolotu przed przyziemieniem przy lądowaniu automatycznym=autoflare automatyczne wyrównanie wkładów z atramentem=automatic cartridge alignment automatyczne wyrównywanie obciążenia=automatic loading balancing automatyczne wyrównywanie wierszy=automatic line adjustment automatyczne wyznaczanie tras komunikatów=automatic message routing automatyczne żądanie powtórzenia=automatic request for repetition automatyczne zarządzanie produkcją=automated production management automatyczne zatwierdzenie=autocommit automatyczne zdalne sterowanie=automatic remote control automatyczne złączenie=auto-join automatycznie=automatically automatycznie włączany tryb czuwania=automatic sleep mode automatyczny=fully automatic automatyczny=self-acting automatyczny analizator obwodów=automated circuit analyzer automatyczny analizator obwodów=automatic circuit analyser automatyczny analizator widma=automatic spectrum analyser automatyczny generator programów=automatic program generator automatyczny hamulec odśrodkowy=centrifugal brake automatyczny kanał przesyłania danych=automatic binary data link automatyczny nacinacz płyt szkła płaskiego=vitrea cutter automatyczny nadajnik alarmowy=autoalarm sender automatyczny odbiornik alarmowy=autoalarm receiver automatyczny odbiornik alarmowy=automatic alarm receiver automatyczny ogranicznik szumów=automatic noise limiter automatyczny regulator zasilania=feed controller automatyczny schemat logiczny=automated logic diagram automatyczny sygnalizator podający położenie samolotu w przypadku jego=crash position indicator automatyczny system kontroli=automatic checkout system automatyczny system ograniczania szumów w magnetofonach=automatic noise reduction system automatyczny system radionawigacyjny o fali ciągłej=condor automatyczny tester uszkodzeń izolacji=automatic distortion reduction automatyczny układ precyzyjnego dostrojenia=automatic selecticn of any channel automatyczny układ zwiększający stateczność statku w locie=stability augmentation system automatyczny wskaźnik konieczności wykonania naprawy=automatic need-to-repair indicator automatyczny zespół wybierający=autodump automatyczny zespół wybierający=automatic dialing unit automatyczny zespół wybierający=fully automatic automatyka=automatics automatyka hydrauliczna=hydromation automatyka nauka=automatics automatyka strumieniowa=fluidics automatyka strumieniowa=fluid-state technology automatyzacja=automatization automatyzacja biblioteki=library automation automatyzacja biur=office automation automatyzacja prac biurowych=office automation automatyzacja projektowania=design automation automatyzacja z zastosowaniem podziału linii automatycznych na człony=segmented automation automatyzować=automatize .

autometamorfizm=autometamorphism automorficzny=automorphic automorficzny=idiomorphic automorfizm=automorphism automorfizm wewnętrzny=inner automorphism autonawigator=automatic navigation system autonawigator=autonavigator autonomicznie=autonomously autoopis=autodescription autopilot=automatic pilot autopilot=autopilot autopilot współpracujący z kompasem magnetycznym=magnetic pilot autoprotoliza=autoprotolysis autoprzeszczep=autograft autoprzeszczep=autoplasty autoradiografia=radioautography autoradiogram=radioautograph autoradioliza=autoradiolysis autoreferencjalność=self-reference autoregresja=autoregression autoregulacja przez sprzężenie temperaturowe reaktywności reaktora=temperature self-regulation autoresponder=autoresponder autoresponder=mailbot autorotacja=autorotation autorotacja utajona=latent autorotation autorstwo=authorship autorytatywnie=authoritatively autoryzowany=authorized autoryzowany dealer=authorized dealer autosegmentacja=autosegmentation autosom=autosome autostop=hitch-hiking autostopowicz=hitch-hiker autostrada=expressway autostrada=limited-access highway autostrada=motorway autostrada=speedway autostrada bezpłatna=freeway autostrada płatna=motorway with tolls autostrada płatna=toll expressway autotest=self test autotransduktor=autotransductor autotransformator=autotransformer autotransformator=variable-voltage transformer autotransformator kompensujący=compensator autotypia=autotype autouzupełnianie=autoexpand autowakcyna=autogenous vaccine autowymiarowanie=autodimensioning autowzywak=automatic calling unit autozapis=autosave autożyro=autogiro autożyro=gyroplane autożyro=rotaplane autunit=autunite autunit=calcouranite avogram=avogram awanport=outer harbour awanport=outer port awanturyn=aventurine .

awaria=damage szkoda awaria graniczna=limiting accident awaria morska strata statku=average awaria podczas rozruchu reaktora=start-up accident awaria połączona z uszkodzeniem rdzenia=degraded core accident awaria poszczególna=particular average awaria przy manipulacjach z radioizotopami=handling incident awaria przypadkowa=random failure awaria radiacyjna=radiation accident awaria radiologiczna=radiation accident awaria rozerwania rurociągu o dużej średnicy=large pipe break accident awaria rozerwania rurociągu o małej średnicy=small pipe break accident awaria rozerwania rurociągu parowego=steam line break accident awaria rzadko występująca=infrequently occurring fault awaria sprzętu=equipment failure awaria stanowiąca główny wkład w zagrożenie o maksymalnym=risk-dominant accident awaria stopienia reaktora=reactor meltdown accident awaria utraty chłodziwa=loss of coolant accident awaria utraty chłodziwa z dużym rozerwaniem rurociągu=large break loss of coolant accident awaria utraty chłodziwa z małym przeciekiem=smali break loss of coolant accident awaria wielka=gross average awaria wspólna=general average awaria zasilania=power failure awaria zasilania=supply failure awaria zwykła=particular average awarie nieprawdopodobne=improbable faults awarie wielokrotne o wspólnej przyczynie=multiple failures awaryjna recyrkulacja chłodziwa=emergency coolant recirculation awaryjna śluza powietrzna=emergency air lock awaryjne dyskietki odzyskiwania=emergency recovery diskette awaryjne rozcinanie systemu=islanding awaryjne urządzenie usuwające paliwo=fuel-jettison gear awaryjne wyłączenie energii elektrycznej=emergency power cut-off awaryjne zakończenie pracy=close-down awaryjne zakończenie pracy=disorderly close-down awaryjne zalewanie rdzenia=emergency flooding awaryjne zasilanie energią elektryczną=emergency power supply awaryjność we wczesnym okresie eksploatacji=infant mortality awaryjny=emergency awaryjny agregat spalinowy=standby diesel generator awaryjny dostęp zdalny=emergency remote access awaryjny nadajnik lokatora=emergency locator transmitter awaryjny nagły wzrost mocy reaktora=accidental power excursion of the reactor awaryjny poziom odniesienia=emergency reference level awaryjny spadek ciśnienia w obiegu pierwotnym=accidental depressurization of the primary coolant system awaryjny układ wody zasilającej=emergency feedwater system awaryjny wtrysk chłodziwa=emergency coolant injection awaryjny zrzut pary=emergency steam dump awicyd=avicide awifauna=avifauna awiofon=speaking tube awionika=avionics awiważowanie poprawianie chwytu=avivage awizo=advice note awizo=letter of advice awizo wysyłki=shipment notification awokado=avocado awometr=volt-ohm-milliammeter azbest aktynolitowy=amianthus .

azbest amfibolowy=amphibolite azbestos azbest chryzotylowy=serpentine asbestos azbest palladowany=palladium asbestos azbest palladowany=palladized asbestos azbest serpentynowy=serpentine asbestos azbest w arkuszach=asbestos board azbestoza=asbestosis azbesty na=asbestine azdyk=asdic azeotrop=azeotrope azeotropia=azeotropy azeotropowy=azeotropic azobenzen=azobenzene azochloramid=chloroazodin azoksyzwiązek=azoxy compound azolitmina=azolitmin azot=azote azot=nitrogen azot amonowy nawóz=ammonia nitrogen azot atmosferyczny=atmospheric nitrogen azot azotanowy=nitrate nitrogen azot białkowy=albuminoid nitrogen azot czynny=active nitrogen azot metaboliczny=metabolic nitrogen azot powietrza=atmospheric nitrogen azot związany=chemical nitrogen azot związany=combined nitrogen azot związany=fixed nitrogen azotan=nitrate azotan amonowy=ammonium nitrate azotan amonowy w bryłkach pokrytych ziemią okrzemkową nawóz=fertilizer grade ammonium nitrate azotan barowy=barium nitrate azotan berylowy=beryllium nitrate azotan celulozy=cellulose nitrate azotan celulozy=nitrocellulose azotan miedziowy=cupric nitrate azotan mocznika=urea nitrate azotan potasowy=potassium nitrate azotan rtęciowy=mercuric nitrate azotan sodowy=cubic nitre azotan sodowy=sodium nitrate azotan srebrowy=lunar caustic azotan srebrowy=silver nitrate azotan torowy=thorium nitrate azotan wapniowy=calcium nitrate azotan wapniowy=lime nitrate azotan wapniowy=lime saltpetre azotan wapniowy=Norge nitre azotan wapniowy=Norwegian saltpetre azotan żelazawy=iron nitrate azotan żelazowy=iron nitrate azotek=nitride azotniak=nitrogenous fertilizer azotoaustenit=nitrogen austenite azotomierz=azotometer azotomierz=nitrometer azotowanie=nitrarding azotowanie=nitration azotowanie=nitride case hardening azotowanie=nitriding .

azotowanie=nitrogen case hardening azotowanie=nitrogen hardening azotowanie elektrolityczne=glow-discharge nitriding azotowanie elektrolityczne=ionitriding azotowanie gazowe=ammonia nitriding azotowanie gazowe=gas nitriding azotowanie jarzeniowe=glow-discharge nitriding azotowanie jarzeniowe=ionitriding azotowanie jarzeniowe=nitriding by ionization azotowanie jonowe=nitriding by ionization azotowanie kąpielowe=bath nitriding azotowanie kąpielowe=liquid nitriding azotowanie kąpielowe=wet nitriding azotowanie przyspieszone=short-time nitriding azotowanie z nasiarczaniem=sulfinuzing azotowanie z nasiarczaniem=sulfonitriding azotowce=nitrogen family azotowce=nitrogen group azotowy=nitric azotowy=nitrogenous Azotox=dichloro-diphenyl-trichloroethane azotyn amylu=amyl nitrite azotyn etylu=sweet spirits of niter azotyn sodowy=sodium nitrite azotyn srebrowy=silver nitrite azulen=azulene ażur=blanking scrap ażur=openwork ażurowy=openwork azuryt=azurite azuryt=blue copper ore azuryt=blue malachite azuryt=chessylite azydek=azide azydek fenylu=phenyl-azo imide azymut=azimuth azymut łopaty wiroplata=blade azimuth azymut w biegunowym układzie współrzędnych=amplitude of point azymut w biegunowym układzie współrzędnych=vectorial angle azyna=azine baba kafara=drop weight baba kafara=pile hammer baba kąfara=falling weight babbit=babbitt metal babka=spinning cake bąblowica=echinococcosis bacyt=bazzite bacytracyna=bacitracin bączek=dinghy bad lot=probability of accepting badać możliwości=explore possibilities badać pod mikroskopem=examine under the microscope badać pod mikroskopem=study under the microscope badane urządzenie=unit under test badania bakteriologiczne wody=bacteriological examination of water badania ciężkich uszkodzeń paliwa jądrowego=severe damage test badania do projektu drogowego=highway planning survey badania dylatometryczne=dilatometry badania i rozwój=research and development badania i statystyka=research and statistics badania magnetyczne proszkowe=magnafluxing .

badania makroskopowe=macrography badania makroskopowe=macroscopy badania międzylaboratoryjne=interlaboratory studies badania mikrosk=ultraviolet microscopy badania mikroskopowe=micrography badania mikroskopowe metali=metallurgical microscopy badania mikroskopowe przy małych powiększeniach=low-power micrography badania mikroskopowe w nadfiol=ultraviolet mircroscopy badania naukowe=scientific researches badania naukowe i prace rozwojowe=research and development badania operacyjne=operation research badania operacyjne=operational research badania operacyjne=operations research badania operacyjne=opsearch badania podstawowe=basic research badania podstawowe=fundamental research badania podstawowe=pure research badania podstawowe kierowane=strategie research badania podstawowe ukierunkowane=determined fundamental research badania podstawowe wolne=free basic research badania podwodne=underwater exploration badania przestrzeni kosmicznej=space research badania rozszerzalności=dilatometry badania ruchu turbiny=turbine roll test badania socjometryczne=sociometry badania stosowane=applied research badania stosowane zmierzające do podniesienia jakości wyrobów przemysłowych=product research badania w czasie pracy=on-line testing badania w dużej skali=large scale experiments badania zagrożenia środowiska przez inwestycje=impact studies badania-rozwój-testowanie=research-development-test badania-rozwój-testowanie-ocena=research-development-test and evaluation badanie=analysis analiza badanie ankietowe=public opinion poll badanie atmosfery radiosondami zrzucanymi na spadochronach=dropsounding badanie biologiczne metodami biologicznymi=bioassay test badanie ciała=somatoscopy badanie czystości patentowej=prior-art search badanie dotykiem=palpation badanie drenażu prądowego w ochronie antykorozyjnej=current drainage survey badanie działania materiałów wybuchowych=detonics badanie elektryczne indukcyjne=electric inspection badanie fluorescencyjne=fluorescent penetrant inspection badanie fluorescencyjnomagnetyczne=fluorescent magnetic particle inspection badanie gruntów=soil survey badanie hartowności na przełomie próbki=penetration-fracture test badanie jednostopniowe=single sampling badanie konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego=slump test badanie lekarskie=medical examination badanie magnetyczne=magnetic analysis badanie magnetyczne=magnetic crack detection badanie magnetyczne=magnetic inspection badanie magnetyczne proszkowe=magnetic powder inspection badanie magnetyczne proszkowe=magnetic-particle inspection badanie materiałów=materials testing badanie metalograficzne=metallographic examination badanie mikroskopowe=micro-examination badanie mikroskopowe=microscopic examination badanie mikroskopowe przy dużym powiększeniu=high-power examination badanie mikroskopowe w jasnym polu=bright-field microscopy .

badanie modelowe=model test badanie modelu z napędem własnym=self-propulsion test badanie na czystość=purity test badanie na zgodność z wymaganiami=qualification test badanie naukowe=research badanie naukowe=scientific research badanie nieniszczące=nondestructive evaluation badanie nieniszczące=non-destructive testing badanie niezawodności=reliability test badanie niezawodności eksploatacyjne=field reliability test badanie niezawodności kontrolne=reliability compliance test badanie niezawodności określające=reliability determination test badanie odkształceń za pomocą kruchych pokryć=strain crack test badanie odporności na działanie czynników atmosferycznych=exposure test badanie okresowe=routine test badanie panelowe=panel technique badanie patentowe=patent examination badanie penetracyjne=liquid-penetrant inspection badanie pilotażowe=pilot study badanie podstawowe kierowane=objective basic research badanie polowe=site investigation badanie przemian energetycznych=energetics badanie przyczepności metodą tarcia powłoki elektrolityczne=burnishing test badanie przyczepności powłoki metodą siatki z zastosowaniem taśmy klejącej cros=cross-hatch tape test badanie przyczyn wypadku=investigation of accident badanie przyrządu=towing test badanie radiograficzne=radiographic examination badanie reakcji psychomotorycznych=psychomotor test badanie rentgenograficzne=radiographic examination badanie rentgenograficzne=X-ray analysis badanie rentgenograficzne=X-ray examination badanie rentgenowskie wad materiałowych=radiographic inspection badanie rentgenowskie warstwowe=laminagraphy badanie rentgenowskie warstwowe=laminography tomografia badanie rentgenowskie warstwowe=planigraphy badanie rentgenowskie warstwowe=sectional radiography badanie rentgenowskie warstwowe=stratigraphy badanie rozjemcze=referee test badanie rudy na drodze mokrej=wet assey badanie rynków=market research badanie sądowe=forensic investigation badanie sekwencyjne=sequential sampling badanie sieci=web mining badanie sitowe=sieve testing badanie skłonności do pękania=crack test badanie skłonności do pękania na gorąco=hot crack test badanie skrócone=curtailed inspection badanie sortujące=screening test badanie sprężystości stali sprężynowej=camber test badanie stropu przez opukiwanie=jowl badanie stuprocentowe=detailed inspection badanie szczegółowe=thorough examination badanie temperatury krzepnięcia=cold test badanie terenowe=field investigation badanie terenowe=site investigation badanie ultradźwiękowe=supersonic inspection badanie ultradźwiękowe=supersonic test badanie ultradźwiękowe=ultrasonic examination badanie wad materiałowych=detection of flaws badanie wielostopniowe=multiple sampling .

badanie właściwości morskich=seakeeping test badanie własności fizycznych=physical testing badanie wstępne=exploratory test badanie wstępne=preliminary test badanie wyrywkowe=sampling badanie wyrywkowe alternatywne=attribute sampling badanie wyrywkowe alternatywne=sampling by attributes badanie wyrywkowe dwustopniowe=double sampling badanie wyrywkowe na właściwość mierzalną=sampling by variables badanie wyrywkowe obostrzone=tightened sampling badanie wyrywkowe ulgowe=reduced sampling badanie wzrokowe=perusal badanie wzrokowe=visual examination badanie wzrokowe=visual inspection badanie z obciążeniem stopniowym=step stress test badanie za pomocą sondy stożkowej=cone penetration test badanie zabezpieczeń=security scanning badanie zanurzeniowe powłok cynkowych w roztworze siarczanu cynku=Preece test badanie zawartości rudy przez spłukiwanie z potrząsaniem=vanning badanie zużycia pilników=file test baddeleit=baddeleyite badeleit=brazilite bagassa=bagasse bagassa=megass bagaż kabinowy=cabin baggage bagaż kabinowy=wanted baggage bagaż nieodebrany=abandoned luggage bagaż nieodebrany=unclaimed luggage bagaż podręczny=cabin baggage bagaż podręczny=wanted baggage bagażnik=luggage boot bagażnik dachowy=roof luggage rack bagażnik samochodu=boot bagażnik samochodu=trunk compartment bagażownia=baggage room bagenżagiel=crossjack bagienna=bog iron ore bagienny=palustrine Bagietka szklana=Glass rod bagietka z gumką=policeman bagna=sloughs bagniste odgałęzienie rzeki=bayou bagno torfowiskowe=peat swamp bainit=bainite bainit=troosto-martensite bainit górny=upper bainite bajeryt=bayerite bajt=byte bajt=octet bajt atrybutów=attribute byte bajt błędu=sense byte bajt kontroli cyklicznej=cyclic check byte bajt kontrolny bloku=block control byte bajt na sekundę=byte per second bak do wywoływania=developing tank bąk mała łódź=dinghy bakcyl cementowy uwodniony glinosiarczan wapniowy=cement bacillus bakelit=bakelite bakelit=single-stage resin bakelizować=bakelize bakowiec=brace bit .

baksztag=backstay baksztag pomocniczy=breast backstay baksztag pomocniczy=preventer backstay baksztag ruchomy=running backstay baksztag ruchomy=shifting backstay bakteriobójczy=antiseptic bakteriobójczy=bactericidal bakterioliza=bacteriolysis bakteriopochodny=bacteriogenic bakterioskopia=bacterioscopy bakteriostaza=bacteriostasis bakteriotropina=opsonin bakterioza=bacteriosis bakterycyd=bactericide bakteryna=bacterial vaccine bakteryna=bacterin bakteryzacja=bacterization bal=deal bal=plank bal ścianki szczelnej=pile balk balans=balance wheel balans kolorów=color balance balans zegarka=flywheel balas=baluster balas=banister balast ruchomy=portable ballast balast ruchomy=shifting ballast balast stały=kentledge balast wodny=water ballast balata=balata balata uwodorniona=hydrobalata baldachim=wing canopy baldaszek=whorl balistokardiograf=ballistocardiograph balistyka końcowa=ballistics of penetration balistyka końcowa=terminal ballistics balistyka wejścia w atmosferę=entry ballistics balistyka wewnętrzna=interior ballistics balistyka zewnętrzna=exterior ballistics balistyt=ballistite balkon cofnięty=loggia ballas odmiana diamentu technicznego=ballas balon kliwer=balloon jib balon kliwer=ballooner balon na uwięzi=captive balloon balon na uwięzi=tethered aerostat balon napełniony ciepłym powietrzem=hot air balloon balon pilotowy=pilot balloon balon sondujący górne warstwy atmosfery=transosonde balon stratosferyczny płatkowy=lobed balloon balon szklany=glass balloon balon szklany opleciony=demijohn balon wolny=free balloon balon żagiel=balloon foresail balon żagiel=balloon sail balon zaporowy=barrage balloon balonet sterowca=ballonet baloniarstwo=aerostation baloniarstwo=ballooning balonik do stwierdzania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu=drunkometer balon-sonda=sounding balloon .

banana oil banda czworga=gang of four bandaż elastyczny=elastic bandage bandaż wiążący wirnika=shrouding bandaż wiążący wirnika tur=shroud bandaż wiążący wirnika turbiny=shrouding bandage bandażowanie=banding bandera grzecznościowa=courtesy flag bandera marynarki wojennej=navy ensign banderola=label band banisteryna=harmine bank danych=data bank bank danych=databases bank handlowy=commercial bank bank inwestycyjny=investment bank bank kredytowy=loan bank bank krwi=blood bank bank narodowy=national bank bank pamięci=memory bank bank rolny=land-bank bank terminologiczny=term bank bańka do oleju=oil-can bańka lampy elektronowej=tube envelope bańka matowana=satin-etched bulb bańka mleczna lampy=opal bulb bańka szklana=glass bulb bańka utworzona wprzedformie=parison bańka żarówki w kształcie płomienia=flame bulb bańka zwierciadlona lampy=metal coated bulb banknot=banknote bankowość=banking bankowość zdalna=homebanking bankowość zdalna=online banking bar=barium bar=snack-bar bufet bar samoobsługowy=cafeteria baran kastrowany=wether baranek na fali=whitecap baranieć kopulasta wyniosłość podłoża skalnego lodowca=roche moutonnee baranina=mutton barat=barratte barat=xanthating churn barban herbicyd=barban barbeta=barbette barbeta burtowa=sponson .balon-sonda radiowa=rawinsonde balon-spadochron=ballute balotyna=ballotini balsa=balsa wood balsam=balm balsam kanadyjski=balsam of fir balsam kanadyjski=Canada balsam balsam kopaiwowy=copaiba balsam balsam peruwiański=balsam of Peru balsam peruwiański=black balsam balsam peruwiański=China oil balsam peruwiański=Indian balsam balsam peruwiański z drzewa Myroxylon pereirae=Peru balsam balsam tolutański=tolu balsam balustrada=breastwork balustrada dekoracyjna na fasadzie budynku=balconet banana oil=banana liquid zob.

barbital=barbital barbital=diethylmalonylurea barbituran=barbiturate barbiturany=barbiturates barbotaż=bubbling barboter=bubbler barbotowanie=barbotage barbotowanie=bubbling barchan=fustian barchan wydma=barchan dune barchan wydma=barkhan bardziej znaczący=high-order bardzo drobny=finely divided bardzo drobny=superfine bardzo drobny miał=dead smalls bardzo drobny perlit=quenching troostite bardzo duża skala integracji=extra-large-scale integration bardzo duży stopień scalenia=extra large scale integration bardzo duży stopień scalenia=very large scale integration bardzo duży stopień scalenia układów scalonych=very large scale integration bardzo gęsta mgta=dense fog bardzo łatwo rozpuszczalny=very soluble bardzo lotny=readily volatile bardzo mała częstotliwość=infralew frequency bardzo mała częstotliwość=infralow frequency bardzo mała częstotliwość=very low frequency bardzo mała częstotliwość=very-low frequency bardzo mala częstotliwość poniżej 30 kHz=very low frequency bardzo mała częstotliwość poniżej 30 kHz=very low frequency bardzo mała impedancja=very low impedance bardzo mata częstotliwość=infralow frequency bardzo niski poziom emisji=extralow emissions bardzo niski poziom emisji=extra-low emissions bardzo rzadka=veil bardzo silny wiatr=high wind bardzo silny wiatr 7 według skali Beauforta=moderate gale bardzo słabo alkaliczny=barely alkaline bardzo stary=very superior old pale bardzo suchy=high-dried bardzo szybki układ scalony=very high speed integrated circuit bardzo ważna osobistość=very important person bardzo wielka antena=very large antenna bardzo wielka baza danych=very large data base bardzo wielka częstotliwość=ultra high frequency bardzo wielka częstotliwość=very high frequency bardzo wielka częstotliwość=very-high frequency bardzo wielki zbiornikowiec=ultra-large crude carrier bardzo wielkie napięcie=ultra high voltage bardzo wolno=dead slow bareter=ballast tube bareter=barretter baria=barye bariera=moraine bar bariera=offshore bar bariera bezpieczeństwa=crash barrier bariera cieplna=heat barrier bariera cieplna=thermal barrier bariera Cottrella-Lomera=Cottrell-Lomer barrier bariera dźwięku=sonic barrier bariera dźwięku=sound barrier bariera fizyczna=physical barrier .

bariera kulombowska=Coulomb barrier bariera ochronna=guard rail bariera ochronna=safety fence bariera podnoszona=bascule barrier bariera potencjału=potential barrier bariera potencjału=potential hill bariera potencjału=surface barrier bariera potencjału kulombowskiego=Coulomb barrier bariera przeciwpożarowa=fire barrier barion=baryon bark=bark bark bieżnika opony=tread shoulder barka bez napędu=dumb barge barka cumownicza=chain boat barka cumownicza=mooring lighter barka desantowa=landing barge barka desantowa czołgów=tank landing craft barka desantowa piechoty=landing craft barka desantowa z napędem=landing craft barka do przewozu samolotów=aircraft lighter barka ładunkowa portowa=deck barge barka mieszkalna=houseboat barka motorowa=motor cargo boat barka płaskodenna=punt barka węglowa=coal barge barka zbiornikowa=tank barge barkarz=bargee barkentyna=barkentine barkentyna=barquentine barkometr=barkometer barkowiec=barge carrier barkowiec=lash-type vessel barkowiec=lighters-aboard ship barocyklonometr=barocyclonometer barodynamika=barodynamics barograf=altitude recorder barograf=barograph barok=baroque style barometr aneroidalny=aneroid barometr naczyniowy=cup barometer barostat=barostat barotermograf=barothermograph barotrauma zatok=barosinusitis bartery=charging barwa=color barwa achromatyczna=neutral colour barwa blada=pale color barwa czysta=pure color barwa dźwięku=timbre barwa dźwięku=tone quality barwa fałszywa=false color barwa głęboka=deep color barwa indeksowana=indexed color barwa indeksowana wejściowo=input-indexed color barwa jaskrawa=vivid color barwa mocna=strong color barwa nalotowa=heat tint barwa nasycona=saturated colour barwa niesamoistna=related colour barwa prawdziwa=true color barwa przejściowa=end-point colour .

barwa samoistna=unrelated colour barwa spektralna=spectral colour barwa superbiała=superwhite color barwa tła=background color barwa w funkcji odległości=depth cueing color barwa widmowa=spectral colour barwa zasadnicza=primary color barwa żywa=vivid color barwiarka=dyeing apparatus barwiarka=dyeing machine barwiarka zwrotna=jig-dyeing machine barwiarka zwrotna=jigger barwić powtórnie=re-dye barwica drewna=discolouration of wood barwienie=colouring barwienie=dyeing process barwienie barwnikami kadziowymi=vat dyeing barwienie dwukąpielowe=double-bath dyeing barwienie elektrolityczne=galvanic colouring barwienie jednokąpielowe=one-bath dyeing barwienie krawędzi=color edging barwienie krawędzi=color fringing barwienie metodą pakunkową=package dyeing barwienie na zaprawie chromowej=chrome bottom dyeing barwienie płomienia=flame colouration barwienie przez zanurzenie=dip dyeing barwienie sposobem domowym=home dyeing barwienie unitarne=union dyeing barwienie w bębnach obrotowych=drum dyeing barwienie w cytroku=paddle dyeing barwienie w kąpieli obojętnej=neutral dyeing barwienie w korytku=tray dyeing barwienie w masie=dyeing in the cake barwienie w motkach=skein dyeing barwienie w nawoju=dyeing in the lap barwienie wgłębne=cross dyeing barwienie wgłębne=deep dyeing barwienie włókien mieszanych=union dyeing barwienie woskowe=batik barwka szkła=flashing knob barwna grupa przestrzenna=colour space group barwna plama na morzu utworzona za pomocą specjalnej substancji=sea marker barwnik=color barwnik akrydynowy=acridine dye barwnik alizarynowy=alizarin dye barwnik anilinowy=aniline dye barwnik antracenowy=anthracene dye barwnik antrachinonowy=anthraquinone dye barwnik azometynowy=azomethine dye barwnik azowy=azo dye barwnik azowy tworzony na włóknie=azoic dye barwnik azowy tworzony na włóknie=ice colour barwnik azowy tworzony na włóknie=ice dye barwnik azowy tworzony na włóknie=naphthol dye barwnik azynowy=azine dye barwnik benzydynowy=benzidine dye barwnik bezpośredni=direct dye barwnik bezpośredni=salt colour barwnik bezpośredni=salt dye barwnik bezpośredni=substantive dye barwnik chinolinowy=quinoline dye .

barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik barwnik chromowy=chrome dye cyjaninowy=cyanine dye disazowy=disazo dye do barwienia wiskozy w masie=spinning colour do jedwabiu octanowego=acetate dye do wełny=wool dye do włókien mieszanych=union dye do włosów=hair dye dobrze egalizujący=level dyeing dye flawonowy=flavone dye fluorescencyjny=fluorescent dye hydroksyantrachinonowy=hydroxyanthraquinonedye indaminowy=indamine dye indantrenowy=indanthrene dye indygoidowy=indigoid dye indygoid kadziowy=vat dye komórkowy=cytochrome ksantenowy=xanthene dye kwasowo-chromowy=chrome dye kwasowo-zaprawowy=acid-mordant dye kwasowy=acid dye lodowy=azoic dye lodowy=ice colour lodowy=ice dye lodowy=naphthol dye metachromowy=metachrome colour metalizowany=metallized dye metalizowany=premetallized dye metalokompleksowy=metal complex dye metalokompleksowy=metallized dye metalokompleksowy=premetallized dye mikroskopowy=biological stain mikroskopowy=microscopical stain mineralny=mineral dye monoazowy=monoazo dye naturalny=natural dye nierozpuszczalny w wodzie=pigment dye nierozpuszczalny wytworzony na włóknie=adjective dye nietrwały=fugitive dye nitrowy=nitro dye nitrozowy=nitroso dye oksazynowy=oxazine dye oksydacyjny=oxidized dye pigmentowy=pigment dye pirazolonowy=pyrazolone dye pironowy=pyrone dye poliazowy=polyazo dye reaktywny=fibre-reactive dye reaktywny=reactive dye roślinny=catechu katechu roślinny=cutch katechu roślinny=vegetable dye rozpuszczalnikowy=solvent dye rozwijany=developed dye siarkowy=sulfide dyestuff siarkowy=sulfur dye smołowy=coal-tar dye spożywczy=certified colour spożywczy=food colour stylbenowy=stilbene dye substantywny=direct dye .

barwnik substantywny=substantive dye barwnik tiazolowy=thiazole dye barwnik tiazynowy=thiazine dye barwnik tioindygoidowy=thioindigoid dye barwnik trisazowy=trisazo dye barwnik trójfenylometanowy=triphenylmethane dye barwnik trwały=fast colour barwnik tworzony na włóknie=glacial dye barwnik tworzony na włóknie=ingrain dye barwnik wytwarzany na włóknie przez utlenianie=oxidized dye barwnik wywoływany=developed dye barwnik zaprawowy=mordant dye barwnik zaprawowy chromowo-kompleksowy=bottom chrome dye barwnik zasadowy=basic dye barwnik zawiesinowy=dispersed dye barwniki=food additives barwniki i pigmenty=dyes and pigments barwniki indulinowe=indulines barwniki żółci=bile pigments barwny roztwór porównawczy=comparison colour solution barwoczułość panchromatyczna=panchromatic colour sensitivity barwoczutość=colour sensitivity barwoczutość ortochromatyczna=orthochromatic colour sensitivity barwoczutość ortopanchromatyczna=orthopanchromatic colour sensitivity barwy dopełniające=complementary colours barwy interferencyjne=interference colours barwy komplementarne=complementary colors barwy nalotowe=hot-tinting barwy nalotowe=temper colours barwy odpuszczania=temper colours barwy podstawowe=primaries barwy podstawowe=primary colours barwy realistyczne=photo-realistic colour barwy żaru=hot-tinting barwy zasadnicze=primaries barwy zasadnicze=primary colours baryłek na dobę=barrels per day baryłek na dzień miara wydobycia ropy naftowej=barrels per day baryłek na miesiąc miara wydobycia ropy naftowej=barrels per month baryłka=kefir baryłkowaty=barrel-shaped baryłkowaty=crowned barysfera=barysphere barysfera=centrosphere baryt=barite baryt=baryte s baryt=heavy spar baryt=tiff barytkowatość=crowning barytobeton=barium concrete barytobeton=baryte s concrete bas reflex typ obudowy głośnika=bass-reflex basanit=bassanite basen=water basin basen do granulacji żużla=cinder granulating tank basen do granulacji żużla=cinder pit basen do granulacji żużla=slag granulation tank basen doświadczalny=experiment tank basen falowy=wave basin basen falowy do badania właściwości morskich=seakeeping tank basen granulacyjny do granulowania żużla=granulating pit .

basen holowniczy do badania modeli=towing tank basen holowniczy głębokowodny=deep-water tank basen jachtowy=marina basen krystalizacyjny=crystallizing pond basen likwidacji nadciśnienia awaryjnego=suppression pool basen modelowy=experiment tank basen modelowy=ship model basin basen modelowy do prób modeli=model basin basen modelowy do prób modeli=model testing tank basen oceaniczny=ocean basin basen paliwowy przechowawczy=fuel handling pool basen płuczkowy=slush pit basen pływacki=swimming pool basen pływowy=tidal basin basen portowy zamykany bramą=closed basin basen portowy zamykany bramą=wet dock basen portowy zamykany bramą na czas odpływu=half-tide basin basen przechowywania paliwa=fuel pool basen przechowywania wypalonego paliwa=spent fuel pit basen redukcji ciśnienia=suppression pool basen redukcji nadciśnienia awaryjnego=pressure suppression pool basen retencyjny przypływowy=laying-up basin basen roszarniczy=retting pit basen sedymentacyjny=sedimentation basin basen skraplania=condensation pool basen studzenia paliwa=cooling pond basen wanny szklarskiej=tank of tank furnace basen wyposażeniowy stoczni=fitting-out dock basen z wapnem defekosaturacyjnym=lime pond bassetyt=bassetite bastyt=bastite bastyt=schillerspar baszta doku pływającego=sidewall batat=sweet potato bateria akumulatorowa=accumulator battery bateria akumulatorowa=secondary battery bateria akumulatorowa=storage battery bateria akumulatorowa buforowa=buffer battery bateria akumulatorowa kadmowo-niklowa=nicad battery bateria akumulatorowa rezerwowa=floating battery bateria akumulatorowa wyrównawcza=balancing bartery bateria akumulatorowa z ciekłym elektrolitem=wet battery bateria akumulatorowa zrównoważona=floating-trickle bateria anodowa=anode battery bateria atomowa=atomic battery bateria centralna=central battery bateria dyfuzorów=diffusion battery bateria galwaniczna=primary battery bateria główna=main battery bateria koksownicza=bank of coke-ovens bateria koksownicza=coke oven battery bateria kotłów=bank of boilers bateria litowa=lithium battery bateria lokalna=local battery bateria manometrów=multiple manometer bateria miejscowa=local battery bateria niskiego napięcia=low tension battery bateria ogniw mokrych=wet battery bateria ogniw z depolaryzacją powietrzną=air battery bateria ogniw z depolaryzacją powietrzną=metal-air battery bateria pastylkowa=coin cell backup battery .

bateria pieców=battery of ovens bateria retort gazowniczych=retort bench bateria siatkowa=grid battery bateria słoneczna=solar battery bateria sucha=dry battery bateria trakcyjna=automotive bartery bateria trakcyjna=motive-power bartery bateria wspólna=common battery bateria wyczerpana=run-down battery bateria wyparna=evaporator battery bateria zapasowa=battery backup bateria żarzenia=A-battery bateria żarzenia=filament battery baterii=cut-off voltage bateryjka kieszonkowa=flashlight battery batial=bathyal zone batik=batik batik tkanina=batik batochrom=bathochrome batolit=batholith batometr=bathometer batometr=bathymeter batometr seryjny=Nansen bottle batometr seryjny=Petterson-Nansen water bottle batometr seryjny=reversing water bottle batykonduktograf=bathyconductograph batymetr=bathometer batymetr=bathymeter batymetr=transmission measuring set batymetria=bathymetry batypelagial=bathypelagic zone batysfera=bathysphere batyskaf=bathyscaph e batyst=cambric batytermograf=bathythermograph bawełna kolodionowa=collodion cotton bawełna strzelnicza=gun cotton bawełna strzelnicza=nitrocotton bawełna strzelnicza=pyroxylin bawełna strzelnicza=tonite bawełny=combing baza=datum feature baza certyfikatów=certificate store baza danych=data base baza danych=database baza danych aktywna=active database baza danych systemu wspomagania decyzji=decision support database baza danych typu klient-serwer=client/server database baza danych typu klient-serwer=client-server database baza do pomiaru prędkości samochodu=speed course baza dualna=dual basis baza erozji=base level of erosion baza hiperłącza=hyperlink base baza hiperodnośnika=hyperlink base baza informacji zarządzania=codebase baza informacji zarządzania=management information base baza lotnicza=air base baza marynarki wojennej=naval base baza materiałowa=resource base baza obiektów=object base baza obiektów sieci=bindery .

bęben do czyszczenia odlewów=rambler bęben do nawijania węża=hose reel bęben do nawijania węża=hosedrum bęben do oczyszczania=tumbler bęben do oczyszczania=tumbling barrel bęben do siarczkowania=xanthating churn bęben do siarczkowania celulozy=barratte bęben do wywoływania=developing drum bęben do zestalania tłuszczu utwardzonego=chill roll bęben grudkujący=balling drum bęben grudkujący=drum pelletizer bęben grudkujący=pelletizing drum bęben grudkujący=rotary-drum pelletizer bęben hamulcowy=brake drum bęben holendra=hollander beater roll bęben kablowy=cable drum bęben kablowy=cable reel bęben krzywkowy=cam drum bęben łańcuchowy=chain barrel bęben łańcuchowy windy kotwicznej=cable holder bęben łańcuchowy windy kotwicznej=wildcat bęben linowy=cable drum bęben linowy=rope drum bęben linowy windy=gipsy bęben linowy windy=gypsy bęben magnetyczny=magnetic drum bęben maszyny wyciągowej=pirn bęben mieszalny=mixing drum bęben mikrometru=thimble of micrometer bęben mikrometru z noniuszem=vernier sleeve bęben napędowy=going barrel bęben napędowy z wieńcem zębatym=first wheel bęben napędowy z wieńcem zębatym=great wheel bęben napędowy z wieńcem zębatym=main wheel bęben napędowy z wieńcem zębatym=motion wheel .baza odnośnika hipertekstowego=hyperlink base baza ortogonalna=orthogonal basis baza otoczeń=neighbourhood base baza przestępna=transcendence basis baza przestrzeni topologicznej=base of topological space baza reguł=rule base baza surowcowa=material resources baza surowcowa=source of raw materials baza wiedzy=knowledge base baza wymiarowa=reference line baza zapachowa=perfume base bazanit=basanite bazofil=basophil bazoid koloid glebowy=basoid bazowy element sterujący=anchor control bazujący na obiektach=object-based bazujący na wartościach=value-based beacon system=blind approach bearing and sleeve=release assembly bęben=tambour arch. bęben cepowy młocarni=beater bar drum bęben ciągarki=drawing block bęben ciągarki=drawing drum bęben czcionkowy=type drum bęben czcionkowy drukarki=type drum bęben część trzonu kolumny=tambour arch.

bęben napędowy z wieńcem zębatym=power wheel bęben napędzany=barrel drum bęben nastawczy iv maszynie do liczenia=setting-up rotor bęben nawojowy=winding reel bęben nożowy holendra=beater roll bęben nożowy holendra=beating roll bęben obrotowy do galwanizacji=electroplating barrel bęben obrotowy do galwanizacji=plating barrel bęben obrotowy krajalnicy=rotating spider bęben pasowy=wide-face pulley bęben piłowy=saw cylinder bęben płuczkowy=washing cylinder bęben pralniczy=washing cylinder bęben pralny=washer drum bęben roboczy ciągarki=draw block bęben roboczy szlifierki bębnowej=sanding drum bęben ściągacza odbieraka prądu=ropewinder bęben setowy w monotypie=justifying scale bęben sitowy=sieve drum bęben sortowniczy=sorting drum bęben sprężyny napędowej=going barrel bęben stalowy=steel drum bęben transportowy w projektorze=sprocket drum bęben wciągarki=bull wheel bęben wiertniczy=bull wheel bęben wiertniczy=draw rope spool bęben wiertniczy=draw-spool bęben windy=winch head bęben wirówki=centrifuge basket bęben wrzecionowy=spindle carrier bęben wyciągarki=hoisting drum bęben wyciągarki=winding drum bęben wyrównawczy=fusee bęben z podzialką odległości w celowniku działa=range head bęben zębaty=sprocket drum bęben zębowy miocarni=peg drum bęben zgrzeblący zgrzeblarki=licker-in bęben zwijarki=coiling drum bęben zwijarki=coiling mandrel bęben zwijarki=mandrel of coiling machine bęben zwijarki=reel mandrel bębenek rozwłókniający=opening roller with rigid clothing bębnowanie=drumming bębnowanie=rotofinishing bębnowanie=rumbling bębnowanie=tumbling bębnowanie na mokro=wet barrel finishing bębnowanie na mokro=wet tumbling bębnowanie na sucho=dry barrel finishing bębnowanie na sucho=dry tumbling bębnowanie odlewów z dodaniem piasku=sand rolling bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej=barrel finishing bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej=barrel rolling bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej=barrelling bębnowanie wykańczające=precision tumbling bębnowanie z dodaniem roztworu myjącego=water rolling beczka akcentowana=hesitating roll beczka autorotacyjna=flick roll beczka autorotacyjna=snap roll beczka cumownicza=mooring buoy beczka cylindryczna=straight-sided-type barrel .

beczka dewiacyjna=swinging buoy beczka na kole=horizontal circle roll beczka pionowa w górę=upward roll beczka półszczelna=slack barrel beczka pótszczelna=dry barrel beczka stalowa=steel drum beczka sterowana=slow roli beczka szybka=flick roll beczka szybka=snap roll beczka walca=body of roll beczka walca=roll face beczka walca walcarki=face of roll beczka walca walcarki=roll barrel beczka walca walcarki=roll body beczka ze wznoszeniem=climbing roll beczkę podstawkami klinowymi=scotch beczki cumownicze=moorings beczko=barrelling beczkowanie=barrelling beczkowaty=barrel-shaped beczkowóz=water cart beczułkowatość=crowning beczutkowanie zębów kól zębatych=crown shaving będący na składzie=in store będący pod działaniem złych warunków atmosferycznych=weather beaten będący w jednej fazie=cophasal będący w użyciu=in use bednarka=band iron bednarka=banding steel bednarka=hoop iron bednarz=hooper beehive deseczka wylotowa w ulu=flight board in bejca=seed piekle bejca spirytusowa=spirit stain bejca wodna=water stain bejcowanie=seed dressing bejcowanie=seed pickling bękart wiersz zawieszony=widow bekerel=becquerel bekon=bacon bel=bel beleczka cegła stosowana w zakończeniach muru=queen closure belka bujaka=swing bolster belka bujaka=truck bolster belka ciągła=continuous beam belka deski rozdzielczej w nadwoziu samochodowym=scuttle belka do narzędzi zawieszanych na ciągnikach=toolbar belka dwuteowa=I-beam belka dwuteowa szerokostopowa=H-beam belka fikcyjna=conjugate beam belka ilorazu w maszynach do liczenia=quotient coupling bar belka leżąca na wspornikach=pony girder belka obustronnie utwierdzona=clamped-clamped beam belka odbojowa=fender beam belka odbojowa=wale belka odbojowa drewniana=timber fender belka odbojowa holownika=rubbing strip belka odbojowa nabrzeża=cap log belka ogonowa=tail boom belka oporowa sklepienia pieca martenowskiego=skewback channel belka osi przedniej=front axle beam .

belka osi tylnej=rear axle beam belka osprzętowa przy walcarce=rest bar belka osprzętowa walcarki=guide bar belka palcowa przyrządu tnącego=finger bar belka podestowa=apron piece belka podestowa=pitching piece belka podsuwnicowa=crane beam belka policzkowa biegu schodów=notchboard belka poprzeczna=cross-bar belka poprzeczna=traverse belka poprzeczna zaczepu pługa=hake bar belka pozioma frezarki poziomej=overarm of milling machine belka spocznikowa=bearer belka spocznikowa=pitching piece belka stopująca=stop bar belka stropowa=floor beam belka stropowa=floor joist belka stropowa=girder stay belka stropowa=joist belka sufitowa=girder stay belka suportowa=crossrail belka swobodnie podparta=free-ends beam belka swobodnie podparta=free-free beam belka szybowa=bunton belka szybowa=byatt belka tarownicza wagi=tare beam belka teowa=T-beam belka utwierdzona=constrained beam belka utwierdzona=fixed beam belka wagi=balance beam belka wibracyjna=shakeout bail belka wibracyjna=vibrating beam belka wlewowa=cross runner belka wlewowa=crossgate belka wlewowa=top trench belka wlewowa z garbami=sawtooth cross gate belka wodząca=guide bar belka wodząca=guide rail belka wspornikowa=cantilever beam belka wspornikowa=semi-beam belka wspornikowa=semi-girder belka wzdłużna dachu=longitudinal roof beam belka wzdłużna podłogi=longitudinal floor beam belka wzmocniona cięgnem=trussed beam belka zaczepowa=drag-bar belka zaczepowa=draught-bar belka zaczepowa=drawbar belka zakładana=flashboard belka zakładana=stop log belka zakrzywiona=arch girder belka zamocowana=constrained beam belka zamocowana=fixed beam belka zastępcza=conjugate beam belka zderzakowa=stop bar belka zderzakowa wagonu=buffer beam belka zderzakowa wagonu=end sill belka żużlowa=cross runner belka żużlowa=crossgate belka żużlowa=top trench belka-igła=needle-beam bełkotka=bubbler .

belkowiec=boom tail aircraft belladona=deadly nightshade belladonna=poison black cherry belowanie=baling bełtanie=agitation bemit=boehmite benchinoks fungicyd=benquinox bentoniczny=benthic bentonit=bentonite bentonit=colloidal clay bentonit=taylorite bentos=bottom fauna bentos flora i fauna denna=benthos bentosowy=benthic benzaldehyd=artificial almond oil benzaldehyd=benzaldehyde benzaldehyd=benzoic aldehyde benzaldehyd=benzoyl hydride benzamid=benzamide benzamid=benzoylamide benzanilid=benzanilide benzanilid=benzoylanilide benzantron=benzanthrone benzen=benzene benzen=benzene-toluene-xylene benzen=benzol benzen nieorganiczny=borazole benzenodiazan sodowy=sodium benzenediazoate benzenosu lfonian=benzenesulfonate benzenosulfonoamid=benzenesulfonamide benzenotiol=benzenethiol benzhydrol=benzhydrol benzhydryl=benzhydryl benzhydryl=diphenylmethyl benzil=benzil benziloil=benziloyl benzochinon=benzoquinone benzochinon=chinone benzochinon=quinone benzoesan=benzoate benzoesan benzylu=benzyl benzoate benzoesan metylu=niobe oil benzofenantren=pyrene benzofuran=benzofuran benzofuran=coumarone benzoil=benzoyl benzoiloglikokol=benzoylglycine benzoiloglikokol=hippuric acid benzoilowanie=benzoylation benzoina=benzoin benzol=benzol benzol silnikowy=motor benzol benzol techniczny=industrial benzol benzolownia=benzol recovery plant benzolownia=light-oil recovery plant benzonitryl=benzene carbonitrile benzonitryl=benzonitrile benzopirol=benzopyrrole benzopiron=benzopyrone benzosulfonian 4chlorofenylowy=4 chlorophenyl benzenesulphonate benzotiofen=thionaphthene .

benzotriazol=aziminobenzene benzotriazol=benzene azimide benzydyna=benzidine benzyl=benzyl benzyliden=benzal benzyliden=benzylidene benzylidenoacetofenon=chalcone benzylidyn=benzylidyne benzyloamina=benzylamine benzyloceluloza=benzylcellulose benzylokarbinol=benzyl carbinol benzylokarbinol=phenethyl alcohol benzylopenicylina=benzyl-penicillin benzylowanie=benzylation benzyna ekstrakcyjna=extraction naphtha benzyna etylizowana=ethyl gasoline benzyna etylizowana=leaded petrol benzyna krakowa=cracked petrol benzyna lakiernicza=painter's naphtha benzyna lakiernicza=white spirit benzyna lakowa=painter's naphtha benzyna lakowa=petroleum spirits benzyna lakowa=white spirit benzyna lakowa rozpuszczalnik=mineral spirits benzyna lakowa rozpuszczalnik=mineral thinner benzyna lekka=light gasoline benzyna lekka=light petrol benzyna lotnicza=aviation gasoline benzyna nie etylizowana=unleaded petrol benzyna niestabilizowana=wild gasoline benzyna niskooktanowa=low-octane petrol benzyna niskowrząca=light-cut petrol benzyna niskowrząca=volatile spirit benzyna pierwszej destylacji=straight-run gasoline benzyna pirolityczna=pyrolysis gasoline benzyna polimeryzacyjna=poly gasoline benzyna polimeryzacyjna=polymerization gasoline benzyna reformowana=reformed gasoline benzyna rozkładowa=cracked petrol benzyna stabilizowana=stabilized gasoline benzyna surowa=wild gasoline benzyna wysokogatunkowa=high-test gasoline benzyna wysokooktanowa=high-octane petrol berberyna=berberine berkel=berkelium berkel=Derkelium bertolidy=berthollides bertolidy=non-stoichiometric compounds bertonit=wheel ore bertrandyt=bertrandite beryl=beryllium beryl niebieski=aquamarine beryloza=berylliosis besemerownia=Bessemer plant beta radioaktywny=beta-active beta splajn=beta spline betaina=betaine betaina=lycine betaina=oxyneurine beta-promieniotwórczy=beta-active beta-promieniotwórczy=beta-radioactive .

beta-radioaktywny=beta-radioactive betatron=betatron betatron=induction accelerator betatron=rheotron beton asfaltowy=asphaltic concrete beton barytowy=barium concrete beton barytowy=baryte s concrete beton bitumiczny=bituminous concrete beton chromitowy ognioodporny=chrome concrete beton chudy=lean concrete beton ciężki=dense concrete beton ekspansywny=expansive concrete beton hydrotechniczny=watertight concrete beton kablowy=posttensioned prestressed concrete beton komórkowy=cellular concrete beton lany=poured concrete beton masywny niezbrojony=bulk concrete beton masywny niezbrojony=mass concrete beton napowietrzony=aerated concrete beton napowietrzony=air-entrained concrete beton natryskiwany=gunite beton natryskiwany=shotcrete beton niezbrojony=plain concrete beton o dużej zawartości cementu=rich concrete beton odpowietrzony=vacuum concrete beton próżniowany=vacuum concrete beton smołowy=tar concrete beton sprężony=prestressed concrete beton strunowy=pretensioned prestressed concrete beton stwardniały=hardened concrete beton trocinowy=sawdust concrete beton ubijany=rammed concrete beton ubijany=tamped concrete beton ubity=compacted concrete beton wibrowany=vibrated concrete beton wirowany=spun concrete beton z kamienia łamanego=rubble concrete beton zagęszczony=compacted concrete beton zbrojony=armoured concrete beton zbrojony=ferroconcrete beton zbrojony=reinforced concrete betoniarka=concrete mixer betoniarka drogowa przesuwna=movable paving concrete mixer betoniarka samochodowa=truck concrete mixer betoniarz=concrete placer betonowa=slab betonowanie=placing of concrete betonownia=concrete-mixing plant bez czekania w kolejce=free of turn bez dopłat=no additions bez dopłat=no extras bez dopłat=without additional charge bez dostępu do morza=landlocked bez dostępu światła=in the dark bez kondensacji=noncondensing bez modułu rozstrzygającego o dostępie do magistrali=non bus master bez modyfikacji=virgin bez napięcia=dead bez obciążenia=at no-load bez obsługi=unmanned bez obudowy=unencapsulated .

bez odsetek=ex interest bez ograniczeń=without restraint bez opakowania=in bulk bez opakowania=unpacked bez pęknięć=crack-free bez polaryzacji=no bias bez połysku=dead bez połysku=lustreless bez potrąceń=free of all deductions bez powrotu do poziomu odniesienia=non-return-to-reference bez powrotu do poziomu odniesienia zapis=non-return-to-reference bez powrotu do zera=non-return-to-zero bez powrotu do zera zapis=non-return-to-zero bez prawa regresu=without recourse bez prowizji=free of commission bez przeplotu=non-interlace bez przerwy=non-stop bez przygotowania=off-hand bez rozróżniania małych i dużych liter=case-ignore bez rozróżniania małych i dużych liter=case-insensitive bez smaku=tasteless bez szwu=seamless bez uszkodzeń=without breakdown bez uwzg=pure mechanism bez wad=flawless bez wpływu na=with no effect on bez wysiłku=effortlessly bez wywłaszczania=non-preemptive bez względu na=irrespective of bez względu na koszty=crash program bez względu na zaangażowane środki=crash time bez załogi=target drone bez zapachu=odour-free bez zapachu=scentless bez znaku fabrycznego=unbranded bez zniekształceń=distortion-free bez związku=irrelevantly bez zysku=nonprofit bezaberracyjny=aberration-free bezadresowy=addressless bezadresowy=zero-address bezalkoholowy=non-alcoholic bezan=mizzen bezan żagiel=spanker bezawaryjnie=without breakdown bezawaryjny=failure-free bezbarwny=achromatic bezbłędność=full scale accuracy bezbłędny=error-free bezbłędny=free of error bezchmurny=cloudless bezdeficytowy=breakeven bezdrzewny obszar=bald bezdyfuzyjny=diffusionless bezechowy=echo-free bezgłos=aphonia bezgotówkowy=not involving cash bezinercyjny=inertialess bezinterwencyjny=non-intrusive beziskrowy=sparkless bezkanałowa chłodnica powietrza=free-delivery-type air cooler .

bezkierunkowy=non-directional bezklasowe wybieranie trasy=ClassLess Inter-Domain Routing bezkłowe łuszczenie prętów=centreless bar peeling bezkofeinowy=decaffeinated bezkontekstowe logowanie się=contextless login bezkorbowy generator gazu=free-piston gas generator bezładny ruch cząsteczek=molecular tumbling bezlistny=bald bezmian=roman balance bezmian=steelyard bezmian=unequal-armed balance beznaporowy chwyt powietrza=non-ramming air intake beznośnikowy=carrier-free bezobsługowe tworzenie kopii zapasowej=unattended backup bezodpadowe rozmieszczenie wykrojów przy wycinaniu=no-scrap blank layout bezodpadowe rozmieszczenie wykrojów przy wycinaniu=scrapless blank layout bezodrzutowy=dead-beat bezodrzutowy=recoilless bezogonowiec=tailless aircraft bezolejowy=oil-free bezołowiowy=lead free bezoporowy=resistanceless bezpieczeństwo eksploatacji=operational safety bezpieczeństwo i higiena pracy=industrial safety bezpieczeństwo informacji=information security bezpieczeństwo jądrowe=nuclear safety bezpieczeństwo komputerów=computer security bezpieczeństwo konwersacji=conversation security bezpieczeństwo obliczeniowe=computational security bezpieczeństwo obsługi=safety of service bezpieczeństwo pożarowe=fire safety bezpieczeństwo pracy=work safety bezpieczeństwo ruchu drogowego=road safety bezpieczeństwo ruchu drogowego=safety of traffic bezpieczeństwo semantyczne=semantic security bezpieczeństwo sesji=session security bezpieczeństwo sieci=network security bezpieczeństwo systemu=system security bezpieczeństwo typologiczne=type safety bezpieczeństwo w sieci=network security bezpieczeństwo w zarządzaniu siecią=network management security bezpieczeństwo wątków=polynomial security bezpieczeństwo wątków=thread safety bezpieczeństwo wewnętrzne=inherent safety bezpieczeństwo wielopoziomowe=multilevel security bezpieczeństwo z punktu widzenia krytyczności=criticality safety bezpieczeństwo zasobów=resource security bezpieczeństwo zespołu=workgroup security bezpieczeństwo zespołu roboczego=workgroup security bezpieczna długotrwałość lotu=prudent limit of endurance bezpieczna poczta elektroniczna=privacy enhanced mail bezpieczna wymiana wiadomości=secure messaging bezpiecznie=safely bezpiecznik=safety catch bezpiecznik=safety piece bezpiecznik awaryjny reaktora=reactor safety fuse bezpiecznik bezwładnikowy zapalnika=safety pellet bezpiecznik bezzwłoczny=quick-break fuse bezpiecznik dwuwkładkowy=two-shot repeater fuse bezpiecznik napięcia udarowego=surge voltage protector bezpiecznik nieosłonięty=open fuse .

bezpiecznik odcinkowy=sectionalizing fuse bezpiecznik odśrodkowy w zapalniku=interrupter bezpiecznik odśrodkowy zapalnika=locking weight bezpiecznik spustu=trigger lock bezpiecznik stopiony=blown fuse bezpiecznik stwarzający po zadziałaniu przerwę biegunową bezpieczną=dropout fuse bezpiecznik suchy=dry back pressure valve bezpiecznik temperaturowy=temperature limit fuse bezpiecznik topikowy=safety fuse bezpiecznik topikowy wkręcany=screw-in type fuse bezpiecznik topikowy zwłoczny=slow-blow fuse bezpiecznik w broni palnej=safety lock bezpiecznik w walcarce=breaker block bezpiecznik widełek kotwicy=dart bezpiecznik wielkiej mocy=high breaking capacity fuse bezpiecznik wielkiej mocy=high rupturing capacity fuse bezpiecznik wielkiej mocy=highroad bezpiecznik wielokrotny=multiple-shot fuse bezpiecznik wielowkładkowy=repeater fuse bezpiecznik wodny=back-flow check valve bezpiecznik wodny=hydraulic back pressure valve bezpiecznik wodny=hydraulic seal bezpiecznik wodny=water seal bezpiecznik wybijakowy=striker fuse bezpiecznik wydmuchowy=expulsion fuse bezpiecznik wytwornicy=flashback arrester bezpiecznik z poznawką=indicating fuse bezpiecznik z sygnalizacją=alarm-type fuse bezpiecznik z wymiennym drutem topikowym=rewirable fuse bezpiecznik z wymiennym elementem topikowym=renewable fuse bezpiecznik zamknięty=enclosed fuse bezpiecznik zwłoczny=time-delay cut-out bezpieczny obszar morza=sea room bezpieczny promień lotu=point of no return bezpieczny przy manipulowaniu=safe for handling bezpieczny w razie uszkodzenia=fail-safe bezpieńka=truncated plant bezplanowy=unplanned bezpłat=wingless-aircraft bezpłatny=free of charge bezpływowy=atidal bezpływowy=tideless bezpokladowiec=open craft bezpołączeniowy=connectionless bezpopiołowy=ashless bezpośredni bieg=high speed bezpośredni dostęp do pamięci=direct memory access bezpośrednia redukcja rud=direct reduction process bezpośrednie nadawanie programów z satelitów=broadcasting by satellite bezpośrednie sterowanie cyfrowe=direct digital control bezpośrednie sterowanie numeryczne=direct numerical control bezpośrednie uaktywnienie=in-place activation bezpośrednio=on-line bezpośrednio uziemiony=solidly earthed bezpowietrzny=air-free bezprocentowy=free of interest bezprzekładniowy=gearless bezprzewodowe przesyłanie faksów=wireless faxing bezprzyczynowy=causeless bezpyłowy=dust-free bezrdzeniowy=coreless .

bezreduktorowy=gearless bezrezystancyjny=resistanceless bezrolny=lackland bezrolny=landless bezruch=akinesia bezruch=standstill bezruch pływu=stand of the tide bezscczny=free of knots bezsęczny=knotless bezsilnikowy=engineless bezsolny=salt-free bezstopniowy=stepless bezstratny=lossless bezstrukturalny=structureless bezszczelinowy=gapless bezszeryfowy=sansserif bezszwowa integracja=seamless integration bezszynowy=trackless beztarciowy=frictionless bezterminowy=termless beztlenowce=anaerobes beztransformatorowy=transformerless bezuderzeniowy=non-impact bezusterkowy=failure-free bezużyteczne=garbage bezwarunkowe bezpieczeństwo=unconditional security bezwarunkowo bezpieczny=unconditionally secure bezwirowy=irrotational bezwładnik regulatora odśrodkowego=governor weight bezwładnik zapalnika=graze pellet bezwładność akustyczna=acoustic inertance bezwładność akustyczna=acoustic mass bezwładność cieplna=thermal inertia bezwładność masy związanej=virtual inertia bezwładność temperaturowa=temperature lag bezwładność termometryczna=thermometric lag bezwładność w ruchu obrotowym=rotational inertia bezwładność wirtualna=virtual inertia bezwodnik=anhydride bezwodnik arsenawy=arsenie trioxide bezwodnik azotawy=nitrogen trioxide bezwodnik azotawy=nitrous anhydride bezwodnik azotowy=nitric anhydride bezwodnik azotowy=nitrogen pentoxide bezwodnik bis chlorooctowy=bis chloroacetic anhydride bezwodnik borowy=boric oxide bezwodnik borowy=boron oxide bezwodnik bursztynowy=succinic anhydride bezwodnik chromowy=chromie anhydride bezwodnik chromowy=chromium trioxide bezwodnik fosforawy=phosphorus trioxide bezwodnik fosforowy=phosphoric anhydride bezwodnik heksanowy=hexanoic anhydride bezwodnik kwasowy=acid anhydride bezwodnik kwasu bursztynowego=succinic anhydride bezwodnik kwasu heksanowego=hexanoic anhydride bezwodnik kwasu masłowego=butyric anhydride bezwodnik kwasu octowego=acetic anhydride bezwodnik masłowy=butyric anhydride bezwodnik molibdenowy=molybdenum trioxide bezwodnik molibdenowy=molybdic anhydrite .

bezwodnik octowy=acetic anhydride bezwodnik siarkawy=sulfur dioxide bezwodnik siarkawy=sulfurous anhydride bezwodnik siarkowy=sulfur trioxide bezwodnik siarkowy=sulfuric anhydride bezwodnik wanadowy=vanadic acid anhydride bezwodnik wanadowy=vanadium pentoxide bezwodnik węglowy=carbon dioxide bezwodnik wolframowy=anhydrous wolframie acid bezwodnik wolframowy=tungstic acid anhydride bezwodnik wolframowy=tungstic oxide bezwonny=odour-free bezwonny=scentless bezwtadnik=pellet bezwymiarowy=dimensionless bezwymiarowy=non-dimensional bezwymiarowy=zero-dimensional bezwymiarowy współczynnik objętościowego natężenia przepływu w sprężarce wirowej=compressor constant bezwzględna nazwa ścieżki=absolute path name bezwzględnie suchy=bone-dry bezwzględnie suchy=overdry bezwzględny wzorzec pozycyjny=absolute positional pattern bezzakłóceniowy=non-disruptive bezzałogowy=crewless bezzałogowy=unmanned bezzasadny=groundless bezzatogowy samolot rozpoznawczy zdalnie kierowany=reconnaissance drone bezzaworowy=valveless bezzwrotny=unrepayable biaks=biax biaks element ferrytowy pamięciowy=biax biała faza wada struktury stali hartowanej=white spots biała glinka=terra alba biała plama na mapie=unsurveyed area biała powłoka tworząca się na powierzchni świeżo ułożonego betonu=laitance biała rdza produkt korozji na powierzchni przedmiotów z cynku=white rust biała skrzynka=white box biała tęcza=white rainbow białawy=whitish białe ciałko krwi=leukocyte białe plamy=white spots białe podświetlenie=white backlight białe złoto=white gold białka izolowane protein plastics=protein isolates białka kurczliwe=contractile proteins białka proste=proteins białka przenoszące=transport proteins białka transportujące=transport proteins białka złożone=conjugated proteins białka złożone=proteids białko jaja=egg white białko jajka=albumen białko jednokomórkowe=single-cell protein białko proste=simple protein białko przenoszące acyle=acyl carrier protein białko roślinne upostaciowane=textured vegetable protein białko rybie=fish protein białkomocz=albinuria białodrzew=abele białodrzew=white poplar .

biały dymiący kwas azotowy=white fuming nitric acid biały kruchy stop jubilerski=platina biały metal stop łożyskowy o podstawie cynowej=white metal biały szum=white noise biały węgiel=white coal biały żar=white heat biały żużel w elektrycznym procesie wytapiania stali=white slag biaryl=biaryl biata tęcza=fog bow biaty żar=candescence bibliobus=book car bibliobus=book van bibliobus=bookmobile bibliografia=reference book bibliografia=reference list bibliografia zautomatyzowana=automated bibliography bibliologia=bibliology biblioteczna baza danych=library database biblioteczna metoda dostępu=partition access method biblioteka autoryzowana=authorized library biblioteka elektroniczna=softcopy library biblioteka klas=class library biblioteka makroinstrukcji=macro library biblioteka materiałów informacyjnych=reference library biblioteka modułów=module library biblioteka obiektów=object library biblioteka oprogramowania=software library biblioteka podprogramów=subroutine library biblioteka programów=program library biblioteka programów komputerowych=computer program library biblioteka taśm=tape library biblioteka typów=type library biblioteka użytkowa=production library biblioteka wspólna=shared library biblioteka wykonawcza=run-time library bibliotekarstwo=library science bibliotekoznawstwo=library science bibuła=absorbent paper bibuła=blotting-paper bibuła do sączenia=filter paper bibuła filtracyjna=filter paper bibuła filtracyjna rozwłókniona=filter paper pulp bibułka=tissue paper bibułka kondensatorowa=condenser tissue bibułka marszczona=crepe tissue paper bibułka papierosowa=cigarette paper bicharakterystyka=bicharacteristics bicie=runout bicie=whip bicie=whipping bicie czołowe=axial run-out bicie czołowe=face run-out bicie koła=nodding of wheel bicie osiowe=axial run-out bicie osiowe=wobble bicie osiowe=wobbling bicie pasa=belt flap ping bicie poprzeczne=lateral whip bicie poprzeczne=radial run-out bicie promieniowe=circular run-out bicie promieniowe=radial run-out .

bicie rurociągu=pipe whip bicie wzdłużne=axial run-out bicie wzdłużne=face run-out bicie wzdłużne=wobble bicie wzdłużne=wobbling bicycle jechać rowerem=ride bidło krosna=batten of the loom bieg=running bieg bezpośredni=direct gear bieg bezpośredni=top gear bieg gorący generatora=blow period bieg gorący generatora=blow stage bieg jałowy=idle running bieg jałowy=idling bieg jałowy=light running bieg jałowy=no-load running bieg jałowy=running light bieg jałowy=slow running bieg kanałowy wielkiego pieca=chimneying bieg luzem=idle running bieg luzem=idling bieg luzem=light running bieg luzem=no-load running bieg luzem=running light bieg luzem=slow running bieg mokry pieców gazowniczych=steaming process bieg najwyższy=direct gear bieg najwyższy=top gear bieg obrzeżny wielkiego pieca=pillaring bieg pieca=working of furnace bieg próżny wagonu=empty run bieg rzeki=course of the river bieg schodowy=flight of stairs bieg spokojny=quiet running bieg spokojny=smooth running bieg tylny=back gear bieg własny licznika promieniowania=background count bieg wsteczny=back gear bieg wsteczny=back running bieg wsteczny=reverse gear bieg wsteczny=reverse speed bieg z rozpędu=coasting bieg zimny gazogeneratora=up-run stage biegacz przędzarki obrączkowej=traveller biegun dodatni magnesu=red pole biegun funkcji analitycznej=pole of an analytic function biegun geograficzny=terrestrial pole biegun geomagnetyczny=geomagnetic pole biegun górny=upper millstone biegun jednokrotny=simple pole biegun komutacyjny=commutatingpole biegun komutacyjny=compensating pole biegun komutacyjny=compole biegun komutacyjny=interpole biegun magneśnicy=field pole biegun magnetyczny=magnetic pole biegun magnetyczny Ziemi=geomagnetic pole biegun magnetyczny Ziemi=terrestrial magnetic pole biegun nieba=celestial pole biegun pojedynczy=single pole biegun pół nocny igły magnetyczne=north pole .

biegun północny geograficzny=North Pole biegun południowy geograficzny=south geographical pole biegun południowy geograficzny=South Pole biegun południowy igły magnetycznej=south pole biegun południowy magnetyczny Ziemi=south geomagnetic pole biegun południowy magnetyczny Ziemi=south pole biegun przegięć=centre of inflexions biegun Reggego=Regge pole biegun ujemny magnesu=blue pole biegun ujemny magnesu=negative pole biegun utajony=non-salient pole biegun wydatny=salient pole biegun wypadkowy=consequent pole biegun zazębienia przekładni zębatej=pitch point biegun ziemski=terrestrial pole biegun zimna=cold pole biegun zwrotny=commutatingpole biegun zwrotny=compensating pole biegun zwrotny=compole biegun zwrotny=interpole biegunowa=polar curve biegunowa=polar line biegunowa Lilienthala=polar curve of an aerofoil biegunowa profilu=polar curve of an aerofoil biegunowa skośnej fali uderzeniowej=shock polar biegunowość dodatnia elektrody=electrode negative biegunowość dodatnia elektrody=electrode positive biegunowość dodatnia elektrody=reversed polarity biegunowość ujemna=straight polarity biegunowość ujemna elektrody=electrode negative biegunowość ujemna elektrody=electrode positive biegunowość ujemna elektrody=reversed polarity biegunowy moment bezwładności=polar moment of inertia bieguny różnoimienne=opposite poles bieguny urządzenia przechylnego=rockers biegur północny magnetyczny Ziemi=north pole biękit Thenarda=cobalt blue biel=alburnum biel antymonowa=antimony white biel barowa=blanc fixe biel barowa=fixed white biel barowa=permanent white biel barytowa=blanc fixe biel barytowa=fixed white biel barytowa=permanent white biel cynkowa=Chinese white biel cynkowa=zinc oxide biel cynkowa=zinc white biel indygowa=indigo white biel indygowa=leucoindigo biel ołowiana=Cremnitz white biel ołowiana=white lead biel równoenergetyczna=equalenergy white biel równoenergetyczna=equal-energy white biel satynowa=satin white biel tytanowa=titanium white bielactwo wrodzone=albinism bielak=albino bielarka=bleaching machine bielarnia=bleachery bielenie=bleach .

bielenie=bleaching bielenie=limewhiting bielenie=whitening bielenie=whiting bielenie chlorem=chlorine bleaching bielenie masy papierniczej=paper pulp bleaching bielenie mokre=wet bleaching bielenie na słońcu=sun bleaching bielenie nadtlenkami=peroxide bleaching bielenie ozonem=ozone bleaching bielenie takowe=grass-bleaching bielenie wada wymalowania=milkiness bielica=podzol bielica torfiasta=peat podzol bielicowanie=podzolization bielidło=whitening bielizna kolorowa do prania=coloured wash bielnik=bleacher bielnik=bleaching kettle bielność=bleachability bielona masa celulozowa siarczanowa=bleached kraft bierka=keevil bierka=kibble bierka=meshstick bierne monitorowanie=passive monitoring bierne odbieranie=passive acquisition bierne urządzenie awaryjne=passive feature bierność chemiczna=chemical passivity bierny system radiowego śledzenia obiektów w przestrzeni=correlated orientation tracking and range bieśnik=go-devil bieżnia=raceway bieżnia=running track bieżnia czółenka krosna=lay race bieżnia czółenka krosna=race board bieżnia czółenka krosna=raceplate of loom bieżnia czółenka krosna=shuttle race bieżnia łożyska=bearing track bieżnia łożyska kulkowego=ball race bieżnia łożyska kulkowego=ball-track bieżnia łożyska wałeczkowego=roller path bieżnia łożyska wałeczkowego=roller race bieżnia pierścieniowa w obrotnicach i żurawiach=live ring bieżnia pomocnicza łożyska wałeczkowego=side flange of bearing bieżnia pomocnicza pierścienia łożyska=guide flange of bearing bieżnia tożyska wzdłużnego=thrust race of bearing bieżnik opony=tread bieżnik opony=tyre cap bieżnik opony=tyre tread bieżnikowanie opon=recapping bieżnikowanie opon=retreading bifenyl=biphenyl bifenylen=biphenylene bifenylil=biphenylyl bifenylil=xenotime bifilarny=bifilar bifurkacja=bifurcation bifurkować=bifurcate bigitalina=gitoxin bigowanie=cardboard bending bigówka maszyna introligatorska=cardboard bending machine .

biguanid=biguanide biharmoniczny=biharmonic bijak=drop weight bijak=tup bijak cepu=swingle bijak kafara=beetle-head bijak kafara=monkey bijak młotka=hammer face bijak młyna=millbeater bijak w krośnie=picker stick bijekcja=bijection bijektywny=byective bijnik=nipple bijnik=percussion hammer bijnik=percussion striker bijnik iglicy=firing hammer bijnik moździerza piechoty=firing pin bijnik w zapłonniku=firing plug bikryształ=bicrystal bilans cieplny=heat balance bilans cieplny=thermal balance bilans energetyczny=energy balance bilans handlowy=balance of trade bilans handlowy=trade balance bilans materiałowy=material balance bilans materiałowy procesu metalurgicznego=metallurgical balance sheet bilans nakładów i wyników produkcji=input-output analysis bilans neutronów w reaktorze=neutron balance bilans neutronów w reaktorze=neutron economy bilans płatniczy=balance of payments bilans płatniczy ujemny=adverse balance of payments bilans reaktywności=reactivity balance bilans rumowiska=sediment budget bilans strat energetycznych=energy balance bilans tlenowy=oxygen balance bilans towarowy=commodity balance bilans ujemny=balance due bilans wodny=water balance bilateralnie=bilaterally bilet peronowy=platform ticket bilet powrotny=return ticket bilet w jedną stronę=one-way ticket bilet w jedną stronę=single ticket biletów=booking bilinearny=bilinear bilion=trillion bilion elektronowoltów=billion electron volts bilirubina=bilifulvin bilirubina=bilirubin biliwerdyna=biliverdin bimetal=bimetal bimetal=clad metal bimetal=composite metal bimetal=duplex metal bimetal=plymetal bimetal=sandwich metal bimetal=steel-faced iron bimetal inwar-mosiądz=thermoflex metal bimetal termometryczny=thermal bi-metal bimetal termometryczny=thermometal bimetaliczny=bimetallic .

bimetalowy=bimetallic bimetalowy nadajnik błysków=thermal flasher bimolekularny=bimolecular bimorf=bimorph celi binaftenyl=binaphthalenyl binarna liczba całkowita=binary integer binarna liczba zmiennoprzecinkowa=binary floating-point number binarna transmisja synchroniczna=binary synchronous communication binarne kluczowanie z przesuwem fazy=binary phase shift keying binarny procesor obrazowy=binary image processor binarny programowany dzielnik częstotliwości=binary rate multiplier binarny synchroniczny protokół komunikacyjny=binary synchronous communications protocol binarny wektor sterujący=bit control vector binduga=timber yard for rafting bineutron=bineutron bineutron=dineutron bing bang przy przekraczaniu prędkości dźwięku=sonic bang binheksa=binhex binistor=binistor binoda=binodal binormalna=binormal gebm. dwunormalna biocenoza=biocenosis biocenoza=biotic community biochemiczne zapotrzebowanie tlenu=biochemical oxygen demand biochemiczne zapotrzebowanie tlenu=biological oxygen demand biochora=biochore biocybernetyka=biocybernetics biocydy substancje do niszczenia mikroflory i mikrofauny=biocides biodegradacja=biodegradation biodynamika=biodynamics bioelektronika=bioelectronics bioenergetyka=bioenergetics biofacja=biofacies biofaktor=biofactor biofiltr=biofilter biofiltr=biological filter biofizyk=biophysicist biogaz=biogas biogeneza=biogenesis biogeniczny=biogenic biogenny=biogenic biogeocenoza=biogeocenosis biogeochemia=biogeochemistry biogeografla=biogeography biogurt=acidophilus milk bioherma=bioherm bioinżynieria=biochemical engineering bioinżynieria=bioengineering biokatalizator=biocatalyst biokatalizator=biochemical catalyst biokinetyka=biokinetics bioklimatologia=bioclimatology biokonwersja przekształcenie materii organicznej w gaz palny przy pomocy mikroorganizmów=byconversion biokorozja=biocorrosion biokorozja=biological corrosion biolelektryczność=bioelectricity biolit=biolith bioliza=biolysis biologia=biology .

biologia gleby=soil biology biologia molekularna=molecular biology biologia morza=marine biology biological=atomie biologiczne=atomie biologiczne efekty promieniowania jonizującego=biological effects of ionizing radiation biologiczne oczyszczanie ścieków=bio-aeration biologiczne sprzężenie zwrotne=biofeedback biologiczne wiązanie azotu=biological nitrogen fixation biologiczny i chemiczny=biological and chemical biologiczny równoważnik rentgena=medical rontgen equivalent biologiczny równoważnik rentgena=rontgen-equivalent-man biologiczny współczynnik konwersji dawki=biological dose conversion factor bioluminescencja=bioluminescence bioma=biome biomatematyka=biomathematics biomechanika=biomechanics biomedycyna=biomedicine biomedyczny=biomedical biometeorologia=biometeorology biometria=biometry biometryczny=biometric biometryka=biometrics bionika=biological electronics bionika=bionics biopolimer etylenu z propylenem=ethylene-propylene monomer biopotencjał=biopotential biortogonalizacja=biorthogonalization biortogonalny=biorthogonal biostatyczny hamujący wzrost i rozmnażanie=biostatic biostratygrafia=biostratigraphy biosynteza=biosynthesis biot=abampere biot=biot biotechnika=biotechnology biotechnologia=biotechnology biotelemetria=biotelemetry biotelemetria=medical telemetry bioto=mud mul biotop środowisko=biotope biotyczny odnoszący się do życia i żywych organizmów=biotic biotyp=biotype biotyt=biotite biotyt=black mica bioza=biose bipak=bipack bipolarny=bipolar bipolarny komplementarny układ scalony=complementary bipolar integrated circuit bipolarny tranzystor złączowy=bipolar junction transistor bipolimer=bipolymer bipryzmat=biprism bipryzmat Fresnela=Fresnel biprism biskwit półwyrób wypalony nieszkliwiony=bisque bistabilny=bistable bistabilny rdzeń magnetyczny=bistable magnetic core biszofit=bischofite bit=binary digit bit=entitlement to the patent bit delta=delta bit bit flagowy=flag bit .

bit fragmentacji=fragment bit bit końca pakietu=bit per inch bit końca pakietu=end-of-packet bit bit kontrolny=check bit bit najbardziej znaczący=most significant bit bit najbardziej znaczący=omost significant bit bit najmniej znaczący=least significant bit bit nieparzystości=odd parity bit bit nieznaczący=off-bit bit nieznaczący=zone bit bit parzystości=even parity bit bit parzystości=parity bit bit ramki=framing bit bit rozpoczęcia=start bit bit rozpoczęcia transmisji=start bit bit stanu=status bit bit startowy=start bit bit startu=start bit bit stopu=stop bit bit wykorzystania=use bit bit zakończenia transmisji=stop bit bit zerowy=zero bit bit zgodności=tag bit znacznika=flag bit bita śmietanka=whipped cream bitmapa=bitmap bitów na cal gęstość zapisu=bits per inch bitów na sekundę=b/s-bits per second bitów na sekundę szybkość zapisu=bits per second bitowa stopa błędów=bit error rate bitplan=bitmap bitum=bitumen bitumastyk masa do uszczelniania=bitumastic bitumen torfowy=peat bitumen bitumiczny=bituminous bitumizacja=bituminization bity na cal=bits per inch bity na milimetr=bits per milimeter bity na sekundę=bits per second bity powiększone=fat bits bity równowartościowe=isobits bity sterujące dostępem=access control bits biuletyn=newsletter biuret=biuret biuret=carbamylurea biureta=buret te biureta Buntego=gas-burette biureta do analizy gazu=gas-burette biureta wagowa=weight burette biurko=desktop biurko pomiarowe=test desk biuro bez papieru=paperless office biuro informacji handlowej=commercial inquiry office biuro konstrukcyjne=design office biuro miejskie linii lotniczej=town terminal biuro napraw=fault clearing service biuro ogłoszeń=advertising agency biuro opracowań technologicznych=methods department biuro organizacji procesu produkcyjnego w fabryce=methods department biuro patentowe=patent office biuro personalne=personnel department .

biuro podróży=travel agency biuro pomocy technicznej=help desk biuro pośrednictwa pracy=employment exchange biuro reklamy=advertising agency biuro rzeczy znalezionych=lost property office biuro sprzedaży=sales office biuro tłumaczeń=localization vendor biuro tłumaczeń=translation bureau biuro usług=service bureau biuro wymiany pieniędzy=exchange office biuro zaopatrzenia=purchasing department biurowiec=office building bizmit=bismite bizmutan=bismuthate bizmutek=bismuthide bizmutowodór=bismuthine bizmutyl=bismuthyl bizmutyn=bismuth glance bizmutyn=bismuthinite bizmutynit=bismuth glance bizmutynit=bismuthinite bizmutyt=bismuth spar bizmutyt=bismutite biżuteria szklana=Gablonz glassware blacha biała=tinned sheet blacha biała=tinplate blacha biała bezcynowa=tin-free steel blacha biała matowa=dull plate blacha biała matowa=terne blacha biała matowa=terneplate blacha biała o małej grubości pobiały=coke plate blacha biała ocynowana elektrolitycznie=electrolytic tinplate blacha biała ocynowana elektrolitycznie=electrotinplate blacha biała wykazująca miejsca nie pokryte cyną=dry tinplate blacha bimetalowa=composite sheet blacha cienka=metal sheet blacha cienka=sheet metal blacha cienka walcowana na gorąco=hot-rolled sheet blacha cienka walcowana na gorąco=lattens blacha cienka walcowana na zimno=cold reduced sheet blacha cienka walcowana na zimno=cold-rolled sheet blacha cienka walcowana na zimno w arkuszach=cold sheet blacha cienka wyżarzona w pakietach=close-annealed sheet blacha czarna=blackplate blacha dachowa falista=roofing sheet blacha do głębokiego tłoczenia=deep-drawing sheet blacha do tłoczenia=drawing quality sheet blacha dobiegowa=run-on plate blacha duraluminiowa platerowana aluminium=alclad blacha duraluminiowa platerowana aluminium=aldural blacha duraluminiowa platerowana aluminium=pureclad blacha dwuwarstwowa=duplex plate blacha dziurkowana=perforated metal blacha dziurkowana=perforated sheet blacha elektrotechniczna=electrical sheet blacha elektrotechniczna=electromagnetic steel sheet blacha elektrotechniczna=silicon steel sheet blacha elektrotechniczna nie teksturowana=nonoriented silicon strip blacha falista=corrugated plate blacha falista=corrugated sheet blacha głębokotłoczna=deep-drawing sheet .

blacha goła=uncoated sheet blacha gruba=metal plate blacha gruba walcowana na gorąco=hot-rolled plate blacha karoseryjna=autobody sheet blacha karoseryjna=motor car body sheet blacha kotłowa=boiler iron blacha kotłowa=boiler plate blacha łebkowa=bulb plate blacha lutownicza=brazing sheet blacha miedziana cienka=sheet copper blacha mosiężna=sheet brass blacha na korpusy puszek=can body stock blacha niepokryta bez powłoki ochronnej=uncoated sheet blacha o nieregularnym kształcie=sketch plate blacha o teksturze kostkowej=cube texture sheet blacha ochronna drzwiczek paleniskowych=door liner blacha ocynkowana=zinc coated sheet blacha odpadkowa ze stali niskowęglowej układana na wierzchu pakietu blach ciętych gazow=waster plate blacha ołowiana=sheet lead blacha pancerna=armour plate blacha perforowana=perforated metal blacha perforowana=perforated sheet blacha platerowana=clad plate blacha platerowana=composite sheet blacha platerowana=duplex plate blacha platerowana złotem=rolled gold blacha podłogowa żeberkowa=floor plate blacha pokryta innym metalem=coated sheet blacha prądnicowa=generator sheet blacha przydziobnicowa nadburcia=apron plate blacha rdzeniowa w maszynach elektrycznych=core plate blacha ryflowana=chequer plate blacha stalowa cienka=sheet iron blacha stalowa cienka=sheet steel blacha stalowa cienka=steel sheet blacha stalowa czarna=black iron blacha stalowa do cynkowania=galvanizing sheet blacha stalowa falista=corrugated iron blacha stalowa gruba=plate steel blacha stalowa gruba=steel plate blacha stalowa ocynkowana=galvanized sheet blacha stalowa ocynowana=tinned sheet blacha stalowa ocynowana=tinplate blacha stalowa okrętowa=ship plate blacha stalowa platerowana aluminium=alufer blacha stalowa polerowana=planished sheet blacha stalowa prądnicowa=dynamo sheet blacha stalowa teksturowana=grain oriented steel sheet blacha stalowa trawiona=pickled sheet blacha taśmowa=metal strip blacha taśmowa=strip stock blacha tłoczna=drawing quality sheet blacha tłoczna=drawing sheet blacha tombakowa=sheet bronze blacha transformatorowa=transformer plate blacha transformatorowa=transformer strip blacha uniwersalna=universal mill plate blacha walcowana=rolled sheet metal blacha wielowarstwowa=sandwich plate blacha wybiegowa=run-off plate .

blacha wzmacniająca=doubling plate blacha z mosiądzu lutowniczego=brazing sheet blacha z powłoką metaliczną=coated sheet blacha zabezpieczająca=kickplate blacha ze stali nierdzewnej o zwiększonej sztywności=rigidized stainless steel sheet blacha żeberkowa=chequer plate blacharnia=sheet-metal shop blacharstwo=tinsmithing blacharz=tinman blacharz=tinner blachówka=sheet bar blachówka=sheet slab blachówka=strip breakdown blachówka do wyrobu blachy białej=tinplate bar blachownia=plate shop blachownica=plain girder blachownica=plate girder blachy=standard gauge blachy białe matowe o cienkiej powłoce=short ternes blachy białe matowe o grubej powłoce=long ternes blachy cienkie jako materiał wyjściowy do dalszej obróbki=sheet stock blachy ochronne w gardzieli wielkiego pieca=stock-line armour blachy ochronne w gardzieli wielkiego pieca=throat armour błąd absolutny=absolute error błąd absolutny=application error błąd addytywny=additive error błąd aerodynamiczny=position error błąd analizy=analytical error błąd apercepcji w analizie sensorycznej=anticipation error błąd apercepcji w analizie sensorycznej=aperception error błąd arytmetyczny=arithmetic exception błąd bezwzględny=absolute error błąd białkowy=protein error błąd całkowity=overall error błąd całkowity=total error błąd charakterystyczny=fiducial error błąd ćwierćokrężny radionamiernika=quadrantal error błąd cząstkowy=individual component error błąd cząstkowy=partial error błąd czynnościowy=manipulative error błąd dający się uniknąć=avoidable error błąd dopasowania=matching error błąd dopuszczalny=admissible error błąd dopuszczalny=permissible error błąd doświadczenia=experimental error błąd drugiego rodzaju=type 2 error błąd drukarski=misprint błąd drukarski=printer's error błąd dwuznaczności=ambiguity error błąd fabryczny=manufacturing defect błąd graniczny=limiting error błąd grupowy przy transmisji danych=trunk group error błąd gwarantowany=assigned error błąd interpolacji=interpolation error błąd istotny=severe error błąd justowania=alignment error błąd kapilarny=capillary error błąd kierowcy=driver's error błąd kierunkowy kompasu=directional error błąd kolejności=clerical error .

błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd błąd kolejności=sequence error kolimacji=collimation error komutacji=commutation failure kropli=drop ell zob. drop elbow drop error krytyczny=checksum failure krytyczny=fatal error krytyczny=misspellings kumulujący się=cumulative error łączony=accumulated error liczenia=miscount losowy=random error maszynopisu=typing error metody=error of method miareczkowania=volumetric error naprawialny=recoverable error naprawiany automatycznie=automatically corrected error narzędzia pomiarowego=instrument error narzędzia pomiarowego=instrumental error nastrojenia=alignment error nieobciążony=unbiased error nieoznaczony=indeterminate error nieregularny=altering error nieregularny=misread nieunikniony=inevitable error obcięcia=truncation error obserwacji=error of observation obserwacji=observation error oceny=error of estimate oczekiwania w analizie sensorycznej=expectation error odczynnika=reagent error odczytu=misread odczytu=read error odczytu=reading error okresowy=periodic error operatora=operator error oprogramowania=soft error ortograficzny=misspell osobisty=operative error osobisty=personal error osobowy=observer's error oznaczony=constant error paralaksy=parallax error parzystości=parity error pełzania zera=drift error pierwszego rodzaju=type l error pobudliwości=discrimination error podstawowy=intrinsic error podziałki=graduation error podziałki=pitch error podziałki=scale error podziałki pojedynczej=adjacent pitch error północny busoli=northerly turning error północny busoli=turning error półokrężny radionamiernika=semicircular error położenia rurki aerodynamicznej=position error pomiaru=error of measurement pomiaru=measuring error poprawności wskazań=bias error porządku=error expected porządku=sequence error pozorny=apparent error .

błąd prawdopodobny=probable error błąd procentowy=percentage error błąd propagacyjny namiaru radiowego=propagation error błąd propagowany=inherited error błąd przemieszczenia we wskazaniach kompasu=translational error błąd przeoczenia przy detekcji sygnałów=false dismissal błąd przestawienia cyfr=accidental error błąd przestawienia cyfr=transposition error błąd przewidywany=semantic error błąd przy zapisywaniu=clerical error błąd przybliżenia=approximation error błąd przypadkowy=accidental error błąd przypadkowy=incidental error błąd przyrządu=instrument error błąd przyrządu=instrumental error błąd rachunkowy=error of calculation błąd regulacji=alignment error błąd rozróżnialności=resolution error błąd składniowy=syntactic error błąd składniowy=syntax error błąd skumulowany=accumulated error błąd solny przy oznaczaniu pH=salt error błąd spowodowany niewłaściwym przesłaniem danych wewnątrz komputera=altering error błąd spowodowany skośnym zapisem bitów na taśmie=skew error błąd średni=mean error błąd średni kwadratowy=quadratic error błąd średni kwadratowy=root-mean-square error błąd średni prawdopodobny=probable average error błąd średni prawdopodobny=quadratic error błąd średniokwadratowy=error mean-square błąd stały=breathlessness błąd stały=constant error błąd stały=permanent error błąd stały=solid error błąd standardowy=mean error błąd standardowy=standard error błąd statystyczny=statistical error błąd strony=page fault błąd subiektywny=personal error błąd sumacyjny=accumulated error błąd sumaryczny=pooled error błąd syntaktyczny=syntactic error błąd systematyczny=systematic error błąd szybkości żyrokompasu=speed error błąd temperaturowy=temperature error błąd ułożenia=stacking fault błąd ułożenia blach=stacking fault błąd umowny=conventional error błąd uniemożliwiający kontynuację programu=fatal error błąd uniemożliwiający kontynuację programu=misspelling błąd uprawnień=authority failure błąd utożenia bliźniaczy=twin fault błąd w reprezentacji łat=patch cracking błąd w tłumaczeniu=mistranslation błąd wagi spowodowany przez jednostronne obciążenie=shift error of the scales błąd ważenia=error in weighing błąd wierności wskazań=repeatability error błąd wleczenia róży kompasowej=swirl error błąd wskazania=indication error błąd wymiaru=dimensional error .

błąd wyrównania=alignment error błąd względny=misread błąd względny=relative error błąd wzorcowania=calibration error błąd z obcinania=truncation error błąd z odrzucania=truncation error błąd z odrzucania dalszych cyfr liczby=truncation error błąd zaciemnienia=blackout failure błąd zamknięcia=error of closure błąd zaokrąglenia=rounding error błąd zarysu zęba w stosunku do konstrukcji=profile error of gear błąd zbieżności=convergence error błąd zera=zero error błąd zrównoważony=balanced error błąd zwrotny=reversal error bladoniebieski=pale blue błądzenie łuku=arc migration błądzenie przypadkowe=random walk blaknięcie=discolouration blanszowanie=blanching blast furnace=fanning blast furnace=light off blastomylonit=blastomylonite blaszanka=sheet-iron casing blaszka=lamella blaszka=lamina blaszka gniazdkowa zamka=striking plate blaszkowiec pędzel=fitch blat=desktop blat biurka=desktop blat stołu=tabletop blat stołu=top of table blaza=pellet błędna ocena=miscalculation błędna ocena sytuacji=error of judgement błędne hasło=bad password błędne hiperłącze=broken hyperlink błędne koło=vicious circle błędne koło przy definiowaniu=vicious circle błędne łącze=broken link błędne obliczenie=miscalculation błędne przeniesienie=bad break błędne zrozumienie sytuacji przez operatora=operator cognitive error błędnie informować=misinform błędnie interpretować=misinterpret błędnie obliczać=miscount błędnie oceniać=misjudge błędnie przedstawiać zagadnienie=misrepresent błędnie przekształcić=mistype błędnie skierować=misdirect błędny=mistyped błędny hiperodnośnik=broken hyperlink błędny odnośnik=broken link błędny podział na strony=bad page break błędy kompensujące się=compensating errors błękit berliński=Prussian blue błękit bromotymolowy=bromothymol blue błękit chiński barwnik spożywczy=China blue błękit indygowy=indigotin indygo błękit kobaltowy=cobalt blue błękit kobaltowy=Leyden blue

błękit kobaltowy=Thenard's blue błękit metylenowy=methylene blue błękit miedzi=azurite błękit miedzi=blue copper ore błękit miedzi=blue malachite błękit miedzi=chessylite błękit Milori=Milori blue błękit paryski=Paris blue błękit pruski=Paris blue błękit pruski=Prussian blue błękit Thenarda=Leyden blue błękit Thenarda=Thenard's blue błękit Turnbulla=Turnbull's blue błękit tymolowy=thymol blue błękit tymolowy=thymolsulfonephthalein błękit ultramarynowy=ultramarine błękit żelazawy=Paris blue błękit żelazawy=Prussian blue błękit żelazowy=iron blue blenda cynkowa=blende blenda cynkowa=mock ore blenda cynkowa=sphalerite blenda cynkowa=zinc blende blenda manganowa=alabandite blenda manganowa=mangan-blende blenda manganowa=manganese blende blenda manganowa=manganese glance blenda smolista=pitchblende blenda smolista=ulrichite blenda smolista=uraninite blenda smolista z domieszką ceru i itru=nivenite blenda uranowa=ulrichite blenda uranowa=uraninite błętki żelazowy=Milori blue blind approach beacon system=babs bliska podczerwień=near infrared bliski nadfiolet=near ultraviolet bliski wartości optymalnej=near-optimal bliskie=near-miss bliskie chybienie pocisku=near-miss bliskie uderzenie pioruna=nearby stroke blisko siebie=close together blizna wada odlewu=rattail bliźniak=crystal twin bliźniak=macie bliźniak=twin crystal bliźniak=twinned crystal bliźniak mechaniczny=mechanical twin bliźniak mimetyczny=pseudosymmetric twin bliźniak polisyntetyczny=polysynthetic twin bliźniak przemiany=polysynthetic twin bliźniak przemiany=transformation twin bliźniak pseudosymetryczny=pseudosymmetric twin bliźniaki=twins bliźniaki mechaniczne=deformation twins bliźniaki mimetyczne=mimetic twins bliźniaki naśladowcze=mimetic twins bliźniaki odkształcenia=deformation twins bliźniaki przerośnięte=interpenetration twins bliźniaki pseudosymetryczne=mimetic twins bliźniaki wzrostowe=growth twins

bliźnikowanie mechaniczne na skutek przeróbki plastycznej=mechanical twinning blok adaptera łącza=line adapter unit blok anodowy=anode block blok bez krążka=dumb sheave blok bezkrążkowy drewniany=mortised block blok bezpieczników=fuse block blok cyfrowy przerzutnika Schmidta=digital block Schmitt trigger blok cylindrów=cylinder block blok cylindrów=engine block blok cylindrów=monoblock blok cylindrów w silnikach rzędowych=bank of cylinders blok cylindrowy=solid head blok czterokrążkowy=fourfold block blok danych=data block blok denny wanny szklarskiej=siege block blok detekcyjny=detection assembly blok do bloku o talii=block and block blok dzielnika częstotliwości=frequencer divider unit blok energetyczny=electrical power unit blok energetyczny=power unit blok funkcjonalny=functional block blok gromadzenia danych=data acquisition unit blok jednokrążkowy=single block blok kamienny=gobbet blok kamienny=stone block blok karty i taśmy magnetycznej=magnetic card and tape unit blok klawiszy=keypad blok kończący=final block blok konfiguracyjny polimeru=configurational block blok konstytucyjny=constitutional block blok kontroli pliku=file control block blok kontrolny=control block blok kontynentalny=continental block blok kontynentalny=continental mass blok kotwiący=anchor block blok kotwiący=anchor log blok kotwiący=ueadman blok książki=bulk of book blok ładowania pamięci=memory loading unit blok ładowniczy=cargo block blok licznika dekadowego=decade counting unit blok licznika dziesiętnego=decimal counting unit blok linii głównej=line-trunk unit blok logiki=logic block blok losowy=randomized block blok matrycowy=bottom die blok matrycowy=die block blok matrycowy dolny=female die blok matrycowy górny=punch die blok matrycowy górny=top die blok metalu=ingot blok mieszkalny=apartment building blok mieszkalny=block of flats blok narzutu ochronnego=apron block blok o stałym napięciu=constant voltage unit blok o zmiennym wzmocnieniu=variable gain unit blok obliczania adresów=address arithmetic unit blok obłowy=bilge block blok obrazowania-uruchamiania-testowania=display debugging and test unit blok ograniczony uskokami=fault block blok określania pochodnej=derivative unit

blok pamięci=storage block blok pędny=drive unit blok pędny=integrated drive assembly blok przesyłu danych=data transfer unit blok przetwarzania mocy=power conversion unit blok pustakowy=honeycombed block blok reaktora=reactor unit blok rolkowy=patent block blok równoległego wejścia-wyjścia=parallel input-output unit blok ruchomy dźwigu=running block blok rur osłonnych=upper guide structure assembly blok ścienny=building block blok ścienny pełny=solid masonry unit blok separatora=unit separator blok sera=brick of cheese blok słów=block of words blok słów komputerowych=block of words blok stępkowy=keel block blok sterowania mocy=power control unit blok sterowania mocy elektrycznej=electrical power control unit blok sterowania systemem łączności=communication control block blok sterowania transmisją=communications control unit blok sterowania zdalnego=remote control unit blok sterowania zdarzeniami=event control block blok sterujący=control unit blok stronicowy=page frame blok szkutniczy=bilge block blok szyfrowania i deszyfrowania danych=data encryption and decryption unit blok układu palisadowego basenu wanny szklarskiej=soldier block blok uranowy=uranium lump blok uranowy=uranium slug blok uszkodzony=bad block blok w elektrowni cieplnej=thermal power unit blok wejściowy=input block blok wejściowy danych=input block blok wspólny=common block blok wybierający wartości maksymalne=auctioneering unit blok wyjściowy=output block blok z grzebieniem ochronnym=shoulder block blok zaniku wykładniczego=exponential decay unit blok zasilania=power supply unit blok zespolony o dwóch jednakowych krążkach umieszczonych jeden nad drugim=sister block blok zrandomizowany=randomized block blokada=interlock blokada dostępu do danych=data interlock blokada dostępu do pamięci=memory lockout blokada elektryczna=electrical interlocking blokada kanału chłodzącego=channel blockage blokada klawiatury=keyboard lock blokada obiektu=object lock blokada obudowy=chassis lock blokada odczytu-zapisu=read-write lock blokada oportunistyczna=opportunistic lock blokada panelu czołowego=frontpanel system lock blokada panelu czołowego=front-panel system lock blokada pętlowa=spin lock blokada płyty czołowej=frontpanel system lock blokada płyty czołowej=front-panel system lock blokada przeciwkolysaniowa=surge guard blokada przepływu=flow blockage

blokada samoczynna=automatic block system blokada samoczynna liniowa=block system blokada szumów=hard lock blokada w tunelu aerodynamicznym=flow constraint effect blokada wykluczająca=exclusion lock blokada wyłączna=exclusive lock blokada z sygnałami bezwarunkowymi z możliwością wyjazdu na odstęp=absolute permissive block blokada zabezpieczająca=safety injection system blokada ze współużytkowaniem=share lock bloki kamienne ułożone warstwami=coursed rubble blokowanie=interlocking blokowanie=locking blokowanie dyslokacji=dislocation locking blokowanie pliku=file locking blokowanie rekordów=record locking blokowanie rekordu=record blocking blokowanie transmisji=broadcast isolation blokowany=lockable blokówka=stapling machine blokówka=wire stitcher blokówka introligatorska=book stitcher błona biologiczna na złożu=bacterial jelly błona cienkowarstwowa=thin-emulsion film błona do małoobrazkowych zdjęć klatki piersiowej=miniature chest film blona do zdjęć rentgenowskich=X-ray film błona drożdży kożuchujących=wine flowers błona filmowa ze ścieżką dźwiękową=sound-track film błona fluoroskopowa do badań rentgenowskich=fluoroscopic film błona fotograficzna=motion picture błona fotograficzna=photographic film błona fotograficzna barwna=colour film błona o wysokiej czułości=highly sensitive film błona o wysokiej czułości=rapid film błona odwracalna=reversible film błona parowa=steam blanket błona plaska=flat film błona płaska=cut film błona półprzepuszczalna=semi-permeable membrane błona radiograficzna=radiographic film błona rentgenowska=X-ray film błona rentgenowska bezokładkowa=non-screen film błona rentgenowska okładkowa=screen-type film błona śluzowa na occie=mother of vinegar błona wysokoczuła=high speed film błonka adsorpcyjna=surface-active film błonka kondensatu=condensate film błonka powierzchniowa=condensed surface film błonka powierzchniowa=surface film błotniarka=dump barge błotniarka=dump scow błotniarka=garbage scow błotniarka=mud press błotniarka=plate-and-frame filter press błotnik=mud drum błoto defekacyjne=carbonation mud błoto defekosaturacyjne=carbonation mud błoto defekosaturacyjne=defecation mud błoto defekosaturacyjne=lime mud błoto defekosaturacyjne=lime sludge błoto słone=salina

błoto wulkaniczne=volcanic mud błyskawica=lightning flash błyskawiczne programowanie aplikacji=rapid application development błyskowy przetwornik a-c=flash a/d converter błyskowy przetwornik a-c=flash a-d converter błyszcz=glance błyszcz antymonu=antimonite błyszcz antymonu=antimony glance błyszcz bizmutu=bismuth glance błyszcz bizmutu=bismuthinite błyszcz kobaltu=cobalt glance błyszcz kobaltu=cobaltite błyszcz miedzi=chalcocite błyszcz miedzi=copper glance błyszcz molibdenu=molybdenite błyszcz ołowiu=blue lead błyszcz ołowiu=galena błyszcz ołowiu=lead glance błyszcz srebra=argentite błyszcz srebra=silver glance błyszcz żelaza=iron glance błyszczący=brilliant błyszczący=lustrous błyszczenie=highlight boazeria=panelling boazeria=wainscot bób tonka nasiona Dipteryx oppositifolia=tonka bean bobik=horse bean bobiniarka=bobbin cutting machine bochen pudlarski=puddled ball bochen pudlarski=pulled ball bocian=bar and knee turning tool bocianie gniazdo=crow's-nest boczek=marginal title boczek=side heading boczne drzwi=trap door boczne działanie śruby=side force of propeller boczne wejście=trap door bocznica=lay-by bocznica=side track bocznica=siding bocznica fabryczna=factory siding bocznica kolejowa=branch track bocznica kolejowa=railway siding bocznica wentylacyjna=air split bocznica załadowcza=loading siding bocznik=by-pass bocznik indukcyjny=inductive shunt bocznik magnetyczny=magnetic shunt bocznikowanie=shunting bocznikowanie wody ze zbiorników układu awaryjnego chłodzenia rdzenia=accumulator bypass bocznikowy układ oczyszczania obiegu pierwotnego=primary circuit bypass cleaning system bocznokotowiec=side wheeler bocznościan=captured air bubble craft bocznościan=sidewall hovercraft boczny pierścień ochronny łożyska=bearing shield boczny tor=side track boczny wiatr=cross wind boczny wiatr=side wind

bod=baud bod=pulse unit bod=unit pulse bodmeria=bottomry bodmeria ładunkowa=respondentia bodnia=fore-shaft bodot=Baudot body oplyw burzliwy=turbulent flow around bodziec ekonomiczny=financial incentive bodziec materialny=financial incentive bodziec po nadprogowy=suprathreshold stimulus bodziec świetlny=light stimulus bogactwa naturalne=natural resources bogactwo rady=ore richness bogactwo rudy=richness of ore bogactwo rudy procentowa zawartość pierwiastka użytecznego=grade line bogata część złoża rudy=ore shoot bogaty gaz towarzyszący=associated wet rich gas bogaty w kwarc=quartzose bogaty wybór towarów=variety of goods boghed=boghead coal Bohr=Bohrium boiler rozpalanie kotła=firing up boisko sportowe=sports ground boja dzwoniąca=bell buoy boja hydroakustyczna=hydroacoustic buoy boja radiohydroakustyczna=radiosonic buoy boja znakowa=dan buoy boja znakowa=marker buoy bojer=ice yacht bojer=ice-boat bojowa prędkość ekonomiczna=operational speed bojowe środki trujące=toxic warfare agents bojrep=anchor-buoy rope bok bierny=non-working flank bok czynny=working flank bok głowicy rewolwerowej=turret face bok głowy zęba=addendum flank bok gniazda czopa=cheek bok gniazda czopa=mortise cheek bok gwintu przenoszący w zespole przyłożone zewnętrznie obciążenie osiowe=load flank bok gwintu przenoszący w zespole przyłożone zewnętrznie obciążenie osiowe=pressure flank bok krzywki=cam ramp bok niepracujący zęba czynnego=trailing side of tooth bok otworu=cheek bok otworu=cheek of an opening bok pracujący zęba czynnego=leading side of tooth bok przeciwległy trójkąta=opposite side of triangle bok przyległy=adjacent side bok spoiny pachwinowej=leg of fillet weld bok stopy zęba koła zębatego=dedendum flank bok trójkąta=side of triangle bok wielokąta=side of polygon bok współpracujący w przekładni zębatej=mating flank bok zęba niepracujący=non-working flank bok zęba pracujący=working flank boki=belly offal boki jednoimienne koła zębatego=corresponding flanks boki różnoimienne koła zębatego=opposite flanks

bokiem=sideways boks osłonowy=shielded box bokser=opposed-cylinder engine boksyt prażony do wypełniania filtrów=filter bauxite boksytyzacja=bauxitization bolec=sprocket bolid=fireball bolometr=bolometer bolus=bole bom=unbend bom ładunkowy=boom bom ładunkowy=cargo boom bom ładunkowy=derrick boom bom przedni=foreboom boma termonuklearna=thermonuclear bomb bomba atomowa=A-bomb bomba atomowa=atomic bomb bomba atomowa czysta=clean bomb bomba atomowa rozszczepieniowa=fission bomb bomba błyskowa=photoflash bomb bomba błyskowa fotograficzna=flash bomb bomba burząca=demolition bomb bomba burząca=high-explosive bomb bomba czasowa=delayed-action bomb bomba czasowa=time bomb bomba dekalinowa=heating mortar bomba do mineralizacji=combustion bomb bomba dymna=smoke-producing bomb bomba fotograficzna=photoflash bomb bomba głębinowa=depth bomb zob. depth charge depth charge bomba jądrowa=nuclear bomb bomba kalorymetryczna=bomb calorimeter bomba kalorymetryczna=calorimeter bomb bomba kalorymetryczna=calorimetric bomb bomba kalorymetryczna do spalań w tlenie=oxygen-bomb calorimeter bomba kasetowa=cluster bomb bomba kierowana=guided bomb bomba kobaltowa=cobalt bomb bomba latająca=flying bomb bomba latająca kierowana z samolotu=powered guided bomb bomba latająca kierowana z samolotu=stand-off bomb bomba latająca z silnikiem pulsacyjnym=buzz bomb bomba logiczna=logic bomb bomba lotnicza=aerial bomb bomba lotnicza głębinowa=aerial depth charge bomba łzawiąca=tear-gas bomb bomba manometryczna=manometrie bomb bomba napalmowa=napalm bomb bomba neutronowa=enhanceti-radiation weapon bomba neutronowa=neutron bomb bomba nuklearna=nuclear bomb bomba oświetlająca=flare bomba oświetlająca na spadochronie=flare chute bomba oświetlająca spadochronowa=parachute flare bomba plutonowa=Plutonium bomb bomba przeciw celom żywym=antipersonnel bomb bomba samonaprowadzająca się na cel=smart bomb bomba ślizgowa=glide bomb bomba ślizgowa=glider bomb bomba ślizgowa zdalnie kierowana=razon bomba termojądrowa=fusion bomb

bomba termojądrowa=nuclear fusion bomb bomba termojądrowa=thermonuclear bomb bomba termonuklearna=nuclear fusion bomb bomba termo-nuklearna=fusion bomb bomba wodorowa=H-bomb bomba wodorowa=hydrogen bomb bomba wulkaniczna=volcanic bomb bomba z opóźnionym spadaniem=retarded bomb bomba zapalająca=fire bomb bomba zapalająca=incendiary bomb bomba zapalająca magnezowa=magnesium bomb bombardowanie elektronami=electron bombardment bombardowanie jądra=nuclear bombardment bombardowanie jonowe=ion bombardment bombardowanie listami=mail-bombing bombardowanie neutronami=neutron bombardment bombardowanie przez warstwę chmur=bombing through overcast bombardowanie z małej wysokości=low-level bombing bombardowanie z małej wysokości z lotu wznoszącego=loft bombing bomba-samolot=flying bomb bombaż=blown can defect bombramstenga=long topgallant mast bombramżagiel=royal bomkliwer=outer jib bomu=outreach bomy ładownicze sprzężone=spar and boom gear bomy sprzężone=married gear bon awaryjny=average bond bond awaryjny=general average bond bonderyzacja fosforanowanie przyspieszone=bonderizing bonifikata=deduction in price bonifikata zwyczajowa=customary allowance boniowanie=rustication bonitacja drzewostanu=stand quality class bonitacja gleby=land-capability taxation bonitacja gleby=soil valuation bony zaporowe=port bar booleowski=Boolean bor krystaliczny=adamantine boron bora=bora boracyt=boracite boraks=borax boraks=sodium tetraborate boraks rodzimy=borax boraks rodzimy=tincal boral=boral boran=borate borazol=borazole borazon=borazon borek=boride borgis stopień pisma=bourgeois bornan=bornane bornenyl=bornenyl borneol=borneol borneol=bornyl alcohol bornit=bornite bornit=horse-flesh ore bornit=peacock ore bornit=purple copper ore bornyl=bornyl bornylen=bornylene

boroetan=boroethane boroetan=diborane borokrzemian=borosilicate boronatrokalcyt=boronatrocalcite boronatrokalcyt=ulexite boropentan=pentaborane borowik szlachetny=edible boletus borowina=mud bath borówka amerykańska=American blueberry borówka amerykańska=blueberry borowodór=borane borowodór=boron hydride borowodorek=borohydride borowodorowanie=hydroboration borowy=boric bort gatunek diamentu technicznego=bort boryl=boryl bosak łodziowy=boat hook bosak pożarniczy=fire anchor bosak pożarniczy=fire hook bosman=boatswain bot=bot botaniczny=botanic al botriolit=botryoid bowlingit=bowlingjte bowlingit=piotine bowlingit=saponite bowlingit=soapstone bozon=boson bozony będące kwantami pola grawitacyjnego i elektromagnetycznego=classons brać fale na pokład=ship water on deck brać na gejtawy=brail up brać na kredyt=take on credit brać na siebie ryzyko=accept risk brać namiar=cut in brać namiar=take bearing brać odpowiedzialność za=take responsibility for brać pod uwagę=allow for brać pod uwagę=take into account brać poprawkę na=allow for brać udział=partake brać udział=take part in brać w zastaw=take in pledge brać za opłatą na wypas cudzy inwentarz=agist brachistochrona=brachistochrone bradykinia=bradykinin brak adaptacji=maladjustment brak danych=no data brak danych=no data available brak dowodów=absence of evidence brak gotowości do przyjęcia danych=absence of confirmation brak ilościowy w dostawie=short delivery brak iskry=missing spark brak kompetencji=lack of ability brak kompetencji=no ability brak mieszkań=housing shortage brak napięcia mięśniowego=atony brak naprawialny=salvageable reject brak nienaprawialny=unsalvageable reject brak odpowiedzi=no reply brak opóźnienia=rashness

brak opóźnienia=zero latency brak ostateczny=unsalvageable reject brak ostrości obrazu=low-definition brak papieru=out of paper brak pokrycia=no funds brak popytu=no demand brak potwierdzenia=absence of confirmation brak praw dostępu=permission denied brak przetopu=inadequate joint penetration brak przetopu=lack of joint penetration brak przetopu wada=poor fusion brak reakcji silnika na otwarcie przepustnicy wskutek niewłaściwego składu mieszanki=flat spot brak równowagi=disequilibrium brak równowagi=imbalance brak równowagi=unbalance brak stabilności obrazu=swimming effect brak strony=page fault brak sygnału=no signal brak sygnału wyjściowego=zero output brak sztywności=whippiness brak wtopu=incomplete fusion brak wtopu=lack of fusion brakarz=quality control inspector braki=brack goods braki=discards braki w produkcji=spoilage brakorób=botcher brakować=reject brakowanie=rejection brakujący=missing brakujący=out of stock brama=gantry brama dławiąca=gateway choke point brama klapowa doku=box gate brama klapowa doku=falling-leaf gate brama pocztowa=mail gateway brama podstawowa=core gateway brama tłumiąca=gateway choke point brama warstwy aplikacji=application level gateway brama wewnętrzna=interior gateway brama wsporna=mitre gate bramka=gantry bramka=strobe bramka alternatywy=alteration gate bramka alternatywy=alternation gate bramka antykoincydencyjny=anticoincidence gate bramka blokująca=ihibitory gate bramka dysjunkcji=alternative denial gate bramka jednoczesnego zaprzeczenia=zero-match gate bramka logiczna=logical gate bramka logiczna=switching gate bramka negacji=negation gate bramka nierównoważności=add without carry gate bramka nierównoważności=anticoincidence circuit bramka nierównoważności=anticoincidence element bramka nierównoważności=anticoincidence gate bramka pływająca=floating gate bramka pocztowa=mail gateway bramka pośrednicząca=proxy gateway bramka przeniesienia=carry gate

bramka różnicy symetrycznej=add without carry gate bramka samocentrowana=self aligned gate bramka transmisyjna=transfer gate bramka trójstanowa=three-stage gate bramka trójstanowa=three-state gate bramka wędrująca na ekranie wskaźnika radiolokacyjnego=walking strobe pulse bramka wyjściowa=out-gate bramka wyjściowa=output gate bramka złączowa=junction gate bramkowanie=gating bramkowanie impulsów=pulse strobing bramsel=topgallant bramsel=topgallant sail bramstenga=topgallant mast bramy zakażenia=portal of entry bramżagiel=topgallant bramżagiel=topgallant sail branie fali na pokład=shipping of green water branie fali rutą=pooping brasować reje=brace the yards brasowanie rei=swinging the yards braunit=braunite braunsztyn=battery manganese brawektor=bra vector brąz aluminiowo-magnezowy=aluminium-magnesium bronze brąz aluminiowy=aluminium bronze brąz armatni=government bronze brąz armatni=gun-metal brąz armatni=ordnance bronze brąz artystyczny=statuary bronze brąz berylowy=beryllium bronze brąz berylowy=beryllium copper brąz bezcynowy=tin-free bronze brąz biały dekoracyjny=white bronze brąz cynowo-cynkowy=zinc bronze brąz cynowo-fosforowy=phosphor tin-bronze brąz cynowy=copper-tin bronze brąz cynowy=tin bronze brąz dzwonowy=hard bronze brąz dzwonowy=silver bell metal brąz fosforowy=phosphor bronze brąz grafitowy stop łożyskowy=carbon bronze brąz kadmowy=cadmium copper brąz kadmowy=copper-cadmium bronze brąz kobaltowo-aluminiowy=sun bronze brąz krzemowy=silicon bronze brąz kwasoodporny=acid bronze brąz manganowy=manganese bronze brąz maszynowy=machine bronze brąz medalierski=medal bronze brąz monetowy=coinage bronze brąz na panewki łożysk szybkobieżnych=high-speed brass brąz niskocynowy=low-tin bronze brąz ołowiowy=lead bronze brąz panewkowy=bearing bronze brąz porowaty=porous bronze brąz porowaty=sintered bronze brąz przewodowy=conductivity bronze brąz spiekany=porous bronze brąz spiekany=sintered bronze brąz twardy=bell bronze

brąz twardy=bell metal brąz wtórny=scrap bronze brąz wysokocynowy=high-tin bronze brąz wysokoolowiowy=high-lead bronze brąz zaworowy=valve metal brąz zwierciadłowy=mirror alloy brązal=aluminium bronze brązowawy=brownish brazyleina=brazilein brazylina=brasilin brazylina=brazilin brazylit=baddeleyite brazylit=brazilite brązyt=bronzite bregeryt=broggerite breja krystaliczna=crystal mass brejneryt=breunnerite brekcja=breccia brekcja morenowa=moraine breccia brekcja nieuwarstwiona=ataxite brekcja tufowa=tuff breccia brekcja uskokowa=dislocation breccia brekcja uskokowa=fault breccia brekcja wulkaniczna=flow breccia brekcja wulkaniczna=volcanic breccia brezent=paulin brezent impregnowany=tarpaulin briks=Brix degree bród na rzece=ford bródka klucza=bit of key bródka klucza=web of key brodzenie=fording brodzić=wade bróg=Dutch barn brojlernia=broiler house broker żądania obiektu=object request broker brom=bromine bromal=bromal bromal=tribromoacetaldehyde bromawy=bromous bromek=bromide bromek acetylu=acetyl bromide bromek cyjanu=bromine cyanide bromek cyjanu=cyanogen bromide bromek cynkowy=zinc bromide bromek etylenu=ethylene dibromide bromek etylu=bromoethane bromek etylu=ethyl bromide bromek fenylu=bromobenzene bromek karbonylu=carbonyl bromide bromek metylu=bromomethane bromek metylu=methyl bromide bromek sodowy=sodium bromide bromek srebrowy=silver bromide bromek talawy=thalium bromide bromek talu I=thalium bromide bromian=bromate bromianometria=bromatometry bromianometria=bromometry bromianometria=titration with bromate solution bromin=bromite

bromlit=alstonite bromoaceton=bromoacetone bromobenzen=bromobenzene bromochlorometan=bromochloromethane bromocyjan=bromine cyanide bromocyjan=cyanogen bromide bromocyjanek benzylu=bromobenzylcyanide bromoetan=bromoethane bromoetan=ethyl bromide bromofenol=bromophenol bromoform=bromoform bromoform=tribromomethane bromofosgen=bromophosgene bromofosgen=carbon oxybromide bromofosgen=carbonyl bromide bromolej=bromoil process bromometan=bromomethane bromometan=methyl bromide bromometria=bromatometry bromometria=bromometry bromonaftalen=bromonaphthalene bromopikryna=bromopicrin bromopikryna=nitrobromoform bromouracyl=bromouracil bromowanie=bromination bromowodór=hydrogen bromide bromowodorek=hydrobromide bromowy=bromie broń automatyczna samokierowana=robot weapon broń bakteriologiczna=bacteriological weapon broń boczna=side arms broń chemiczna=chemical warfare broń defensywna=defensive weapon broń jądrowa=atomic weapon broń jądrowa=nuclear weapon broń jądrowa=nuke broń jądrowa=salted weapon broń jądrowa o zwiększonej energii promieniowania=enhanceti-radiation weapon broń jądrowa w postaci lekkiego ładunku przenośnego=backpack nuke broń kierowana=guided weapon broń konwencjonalna=conventional weapon broń masowej zagłady=weapon of mass destruction broń myśliwska=skeet gun broń myśliwska=sporting gun broń odtylcowa=breech-loading gun broń ostateczna=ultimate weapon broń palna=fire-arms broń palna myśliwska=shotgun broń pancerna=armour broń przeciw okrętom podwodnym=antisubmarine weapon broń przeciwlotnicza=air defence artillery broń przeciwlotnicza=antiaircraft weapon broń przeciwpancerna=tank killer broń radiologiczna=radiological weapon broń samopowtarzalna=self-loading weapon broń sportowa=skeet gun broń sportowa=sporting gun broń strategiczna przeznaczona do niszczenia odległych ważnych celów=strategie nuclear weapon broń strzelecka=small arms broń termojądrowa=thermonuclear weapon

broń termonuklearna=thermonuclear weapon broń zaczepna=offensive weapon brona ciężka=drag harrow brona esowa=S-shaped harrow brona kolczatka=rotary harrow brona łąkowa o zębach nożowych=knife harrow brona łańcuchowa=chain harrow brona łopatkowa rotacyjna=spading harrow brona o zębach nożowych=acme harrow brona połączona z siewnikiem rzędowym=seed drill harrow brona posiewna=seed harrow brona rotacyjna=rotary harrow brona sprężynowa=spring-tooth harrow brona sprzęgnięta z pługiem=plough-harrow brona takowa=grassland harrow brona talerzowa=disk cultivator brona talerzowa=disk harrow brona talerzowa doczepiana z boku ciągnika do pracy w sadach=offset-disk harrow brona talerzowa dwurzędowa=double-action disk harrow brona talerzowa dwurzędowa=tandem harrow brona talerzowa jednorzędowa=single-action disk harrow brona wielopolowa=articulated harrow brona wielopolowa=jointed harrow brona z ramą przegubową=flexible harrow brona zębata=tooth harrow brona zębowa=spike-tooth harrow brona zębowa=tine harrow brona zębowa o rombowym układzie zębów=diamond harrow brona zygzak o zygzakowatym układzie zębów=zigzag harrow brona-chwastownik=weeder brosz=filing browarnictwo=brewing industry browning=browning brucyna=brucine brucyt=brucite brud na warstwie licowej golizny po wapnieniu=scud brudna bomba jądrowa=dirty bomb brudna strona=dirty page brudne bufory podręczne=dirty cache buffers brudne dane=dirty data brudne programowanie=dirty programming brudny obiekt=dirty object brudny odczyt=dirty read brudowanie=scudding brudowanie skóry=leather scudding brudowarka=scudding machine brudownik=scudding knife brukit=brookite brukowiec=cobble brukowiec=paving stone brulion listu=rough copy brunat Kassela=Vandycke brown brunat kasselski=Cassel brown brunat kasselski=Cologne earth brunat Van Dycka=Cassel brown brunat Van Dycka=Cologne earth brunat van Dycka=Vandycke brown brunatnawy=brownish brunatnienie enzymatyczne=enzymatic browning brutto ciężar=gross bruzda gwintu=groove rowek

bruzda instalacyjna do przewodów=wall chase bruzda lufy=groove rowek bruzdowanie luf=gun rifling bruzdowanie luj=rifling bruzdowanie powstawanie bruz=ridging bruzdownica=rifling machine bruzdownica do luf=gun rifling machine bruzdownik=butting plough bruzdownik=lister bruzdownik=middlebreaker bruzdownik=ribbing plough bruzdy warstwicowe=contour furrows bryg=brig brygada awaryjna=emergency squad brygada formierska=moulding gang brygada monterska kadłuba=plater's squad brygada naprawcza=repair gang brygada niterska=rivet squad brygada remontowa=repair gang brygada robocza do zadań specjalnych=shock-brigade brygada robotników=squad brygada spawaczy=welding gang brygada sztauerska=stevedore gang brygadzista=chargehand brygadzista=ganger brygadzista=master workman brygadzista=subforeman brygantyna=brigantine bryia całkowalna=cubable solid brykieciarka=briquetting machine brykiet węglowy=briquetted coal brykietów=repressing brykietowanie=briquetting brykietownia=briquetting plant brykietownia=patent-fuel plant bryla=solid body bryla barw=colour solid bryła foremna=regular solid bryła fotometryczna=candlepower-distribution solid bryła fotometryczna=solid of light distribution bryła fotometryczna=surface of intensity distribution bryła koksowa=block of coke bryla kolorymetryczna=colour solid bryla obrotowa=body of revolution bryła obrotowa=solid of revolution bryła ograniczająca=bounding volume bryła prędkości=body of velocities bryła prędkości=solid of velocities bryła rozkładu światłości=intensity distribution surface bryła rozkładu światłości=solid of light distribution bryła szkła=chunk glass bryła węgla=cob brylant oszlifowany=brilliant brylant stopień pisma=brilliant bryłka metalu o kształcie regularnym=slug bryłka metalu uzyskana po stopieniu próbki rudy=prill bryndza=sheep cheese bryndza=sheep's milk cheese brystol=Bristol board brystol=cardstock bryt płótna żaglowego=cloth tkanina

brytka=nodule brytyjska jednostka ciepła=British thermal unit brytyjska jednostka ciepła na funt i stopień Fahrenheita=per pound per degree°F brytyjska podziatka modułowa wyrażająca się iloczynem średnicy podziałowej w cal=British module pitch brytyjski antyluizyt odtrutka na arsen i rtęć=British antilewisite brytyjski antyluizyt odtrutka na arsen i rtęć=British anti-lewisite brytyjski czas letni=British summer time brytyjski skomputeryzowany system dowodzenia marynarką wojenną=action data automation brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu=Birmingham gauge brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu=Birmingham wire gauge brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu=Imperial wire gauge brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu=standard wire gauge brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu oznaczonych umownymi liczbami=British standard wire gauge bryza lądowa=land breeze bryza lądowa=offshore wind bryza morska=sea breeze bryzgoszczelny wobudowie zabezpieczającej od rozbryzgów wody=splash-proofa brzask=morning twilight brzechwa bomby lotniczej=bomb tail brzechwa kierująca pocisku=steering fin brzechwa nieruchoma=fixed fin brzechwa ogonowa pocisku=tail fin brzechwa pocisku=tail unit brzechwa stabilizująca pocisku=stabilizing fin brzechwa sterująca=control vane brzechwa sterująca pocisku kierowanego=guidance vane brzechwy pocisku=fin assembly brzęczenie magnetyczne=magnetic hum brzeczka chmielowa=hopped wort brzeczka chromowa=chrome liquor brzeczka farbowa=handler brzeczka fermentacyjna=fermentation broth brzeczka fermentacyjna=fermentation medium brzeczka garbarska=bark liquor brzeczka garbująca=tan liquor brzeczka garbująca=tanning liquor brzeczka klarowna po filtracji=sweet wort brzeczka melasowa=molasses wort brzeczka piwna=brewer's wort brzeczka piwna=wort brzeczka przednia=first wort brzeczka wyczerpana=used liquor brzeczka zużyta=used liquor brzęczyk=beeper brzęczyk=buzzer brzęczyk=hummer brzęczyk=trembler brzęczyk alarmowy=alarm buzzer brzęczyk widmowy=complex-tone buzzer brzeg morski=shore brzeg morski skalisty=rocky coast brzeg morski stromy=sheer coast brzeg nieobcięty=deckle edge brzeg poszarpany przez erozję=wave-cut shore brzeg prosty płyty=square edge brzeg rzeki=river bank brzeg spoiny=toe of weld brzeg tkaniny=listing

brzeg utwierdzony płyty=built-in edge brzeg wywinięty blachy=raised edge brzeg wzmocniony tkaniny=selvage brzeg zbioru=boundary of set brzeg zewnętrzny pierścienia tłokowego=peripheral edge brzeg zukosowany=prepared edge brzegowe=wharf brzegowy=coastal brzeszczot piły=saw blade brzeźniak dłuto kamieniarskie=mallet-headed drafting chisel brzoza gruczołkowata=European white birch brzuch żagla=bunt of sail brzusiec=loop of wave brzydkie słowo=dirty word brzytwa Occama=Occam's razor b-splajn=b-spline btąd z próbki=sampling error btąd zamknięcia poligonu=closing error btękit indygowy=indigo indygo btona odwracalna=reversal film buczek=hooter buczek=howler buczek powietrzny=typhon budka=hut barak budka kablowa=cable hut budka meteorologiczna=weather house budka sternika na pokładzie jachtu=doghouse budka telefoniczna=call box budka telefoniczna=telephone booth budowa=structure struktura budowa atomowa=atom structure budowa atomu=atom structure budowa atomu=atomic structure budowa chemiczna=chemical constitution budowa cząsteczki=molecular structure budowa dróg=highway engineering budowa dróg=roadmaking budowa grodzy=coffering budowa komórkowa=cellular structure budowa łańcuchowa=chain structure budowa łuskowata=scaly structure budowa makroskopowa=macrostructure budowa maszyn=machine building budowa maszyn=mechanical engineering budowa maszyn okrętowych=marine engineering budowa materii=constitution of matter budowa micelarna=micellar structure budowa mikroskopowa=microstructure budowa okrętów=shipbuilding budowa okrętu=naval architecture budowa okrętu=ship construction budowa pasowa=zoning budowa powłokowa jądra=shell structure budowa regularna=cubic structure budowa regularna=ordered structure budowa regularna przestrzennie centrowana=body-centred cubic structure budowa syndiotaktyczna polimerów=syndiotactic structure budowa uporządkowana=ordered structure budowa usieciowana=network structure budowa usieciowana z wiązaniami poprzecznymi=cross-linked structure budowa wielowarstwowa materiału=sandwich structure

budowa zonalna=zoning budowa zwarta=compact structure budowacz=timberer budowanie programu=program development budowanie tam ogniowych=bashing budowla=building structure budowla ochronna=work of defence budowla ochronna=work of protection budowla piętrząca=weir budownictwo=architectural engineering budownictwo=building industry budownictwo modularne=modular building budownictwo morskie=harbour engineering budownictwo okrętowe=shipbuilding budownictwo przemysłowe=industrial building budownictwo substandardowe=jerry-building budownictwo wielkopłytowe=large-panel construction budownictwo wodne=hydraulic engineering budownictwo wodne=hydro-engineering budownictwo wodne=hydrotechnics budowniczy okrętów=shipbuilder budulec=building materials budulec=building timber budulec=structural lumber budynek=hour wheel budynek biurowy=office building budynek do manipulacji z paliwem=fuel handling building budynek miejski=municipal building budynek nadszybia=headhouse budynek nadszybia=shaft house budynek siłowni=power house budynek użyteczności publicznej=public building budynek w stanie surowym=shell of building budynek wiejski mieszkalny=farmhouse budynek wielopiętrowy=multistoreyed building budynek wielopiętrowy o konstrukcji szkieletowej=tier building budynek z elementów prefabrykowanych=prefabricated building budynek z muru pruskiego=half-timber building budynki i urządzenia kopalniane na powierzchni=heapstead budzik=alarm lock budzik=watchdog timer bufa=nodule buffeting=buffeting bufor=buffer memory bufor=buffer store bufor=spooler bufor=z-buffer bufor cykliczny=circular buffer bufor dyskowy=disk buffer bufor głębokości=depth buffer bufor kołowy=circular buffer bufor maskujący jony przeszkadzające=ligand interference preventive buffer bufor odświeżania=refresh buffer bufor pakietów=packet buffer bufor podręczny bez wstrzymywania pisania=write-through cache bufor podręczny dysku=disk cache bufor podręczny katalogu=directory cache bufor podręczny plikowy=file cache bufor redoks=oxidation-reduction buffer bufor spektroskopowy=spectrochemical buffer bufor wyświetlania=display buffer

bufor-multiplekser=buffer-multiplexer buforowanie=buffering buforowanie cykliczne=circular buffering buforowanie dysku=disk caching buforowanie klawiatury=keyboard buffering buforowanie podręczne=caching buforowanie wyprzedzające=anticipatory buffering bufowanie szlifowanie skóry od strony licowej=buffing bukiet aromat=bouquet bukowanie=booking bukownik=clover huller bukszpryt=bowsprit bukszpryt skrócony=horn bowsprit bukwia=beechnuts bulanżeryt=boulangerite bułat=damascene steel buldożer=bulldozer bulgotanie=bubbling bułka tarta=crumbs bumonit=bournonite buna=buna bunkier=pillbox bunkier zapasowy=spare bunker bunkrowanie=bunkering bunkrowanie węgla=coaling bunkrowiec=fuel ship buraków=dirt tare bureta=silk noil burgos=bourgeois burgulec=shaping block burnonit=berthonite burnonit=wheel ore bursztyn=succinate bursztynian=succinate burta=leeward burta nawietrzna=weather board burta nawietrzna=weather side burta przy burcie=side by side burta statku=ship's side burtówka=wing house burza gradowa=hailstorm burza jonosferyczna zaburzenia wjonosferze wskutek wzmożonej a=sudden ionospheric disturbance burza magnetyczna=geomagnetic storm burza magnetyczna=magnetic storm burza mózgów forma narady produkcyjnej=brainstorming burza piaskowa=desert storm burza piaskowa=dust storm burza piaskowa=sand storm burza pyłowa=desert storm burza rozgłaszań=broadcast storm burza słoneczna silna aktywność Słońca=solar storm burza transmisyjna=broadcast storm burza transmisyjna=thunder-storm burza z piorunami=thunderstorm burza zorzowa=auroral storm burzenie się wody w kotle=boiler foaming burzliwość strumienia swobodnego=free turbulence burzowiec=storm drain burzowiec=storm water drain busola geodezyjna=circumferentor

busola inklinacyjna=dip needle busola magnetyczna=magnetic compass busola miernicza=circumferentor busola zdalna=distant-reading compass busola zdalna=remote-indication compass busola żyromagnetyczna=gyromagnetic compass busola żyroskopowa=gyro-compass busola żyroskopowa=gyroscopic compass busola-matka=master compass buster=booster buszel=bushel but=sabot but do rur=casing shoe but pala=pile shoe but stępora kruszarki=stamp head butadien=butadiene butadienyl=butadienyl butanal=butanal butanodiol=butanediol butanodiol=butylene glycol butanol=butanol butanol=butyl alcohol butelka do oznaczeń miana coli=coliometer butelka Kleina=Klein's bottle butelka lejdejska=Leyden jar butelka z nakrętką=screw-capped bottle butelka z szeroką szyjką i doszlifowanym korkiem=saltmouth bottle butelka z trzema szyjkami=Woulfe bottle butelka z wkraplaczem=drop ping bottle butelka z wkraplaczem=drop-bottle butelkować=put into bottles butelkowanie=bottling buten=butene buten=butylene butenyl ogólnie=butenyl butenylen ogólnie=butenylene butla do gazu=gas cylinder butla gazowa=gas bottle butla gazowa wysokociśnieniowa=high-pressure gas cylinder butla magnetyczna=magnetic bottle butla Nansena=Nansen bottle butla Nansena=Petterson-Nansen water bottle butla Nansena=reversing water bottle butla szklana=glass balloon butla tlenowa=oxygen cylinder buty nurka=diving shoes buty ochronne=leggings butyl=butyl butylen=butene butylen=butylene butyliden=butylidene butyloamina=butylamine butylobenzen=butylbenzene butylofenol=butylphenol butylohydroksytoluen=butylated hydroxytoluene butynodiol=butynediol butyroaldehyd=butyraldehyde butyrolakton=butyrolactone butyrometr=butyrometer butyrometr=creamometer butyron=butyrone

butyryl=butyryl by miał również aerodynamiczne własności lat=kytoon by stale była skierowana w kierunku Ziemi=despun antenna być do dyspozycji=be available być logicznie spójnym=coheres być logicznie spójnym=cohering być podpartym obrotowo=pivot być podporządkowanym=be subordinated być podstawą=underlie być pomocnym przy=be of assistance in być przewodniczącym zebrania=be in the chair być upoważnionym do=be empowered to być w naprawie=undergo repairs być w remoncie=undergo repairs być wodowanym o statku=take sea być wodowanym o statku=take the sea być wyrzuconym za burtę=go by the board być zmytym z pokładu=go by the board bydłowiec=cattle carrier bydłowiec=livestock carrier bytownit=bytownite cable=pair of conductors in cal kwadratowy=square inch cal na sekundę=inche per second cal na sekundę=inches per second cal sześcienny=cubic inch cal wodny górniczy=miner's inch cała naprzód=full ahead cała załoga=all hands cale na sekundę=inches per second calizna=undisturbed soil calizna węglowa=body of coal calizna węglowa=unmined coal całka eliptyczna=elliptic integral całka energii=energy integral całka iterowana=iterated integral całka konfiguracyjna=configuration al integral całka krzywoliniowa=line integral całka krzywoliniowa contour integration=contour integral całka Lebesguea-Stieltjesa=Lebesgue-Stieltjes integral całka nieoznaczona=indefinite integral całka niewłaściwa=improper integral całka objętościowa=volume integral całka osobliwa=singular integral całka oznaczona=definite integral całka podwójna=double integral całka potrójna=triple integral całka powierzchniowa=surface integral całka szczególna=particular integral całka uchybu bezwzględnego=integral of absolute error całka wielokrotna=multiple integral całka właściwa=proper integral całka z funkcji trygonometrycznej=trigonometric integral całkowalny=integrable całkowalny z kwadratem=square integrable całkowanie graficzno-analityczne=semigraphical integration całkowanie impulsów=pulse integration całkowanie pojedyncze=single integration całkowanie przez części=integration by parts całkowanie przez podstawienie=integration by substitution całkowanie wielokrotne=multiple integration

całkowanie wykreślne całkowanie graficzne=graphical integration całkowanie wyraz po wyrazie=term-by-term integration całkowanie wzdłuż obwodu zamkniętego=contour integral całkowe kryterium zbieżności=integral test for convergence całkowicie ciągła walcownia prętów=fully continuous bar mill całkowicie ciągła walcownia prętów=straightway bar mill całkowicie metalowy=all-metal całkowicie niespójny=extremely disconnected całkowicie niespójny=totally disconnected całkowicie ograniczony=totally bounded całkowicie rozpuszczalny=completely soluble całkowicie rozpuszczalny=fully soluble całkowicie rozpuszczalny w wodzie=all-water-soluble całkowicie spawany=all-welded całkowicie stranzystorowany=all transistor całkowicie suchy=absolutely dry całkowicie suchy=completely dry całkowicie wypalony=dead-burnt całkowicie wyschnięty=hard dry całkowicie zautomatyzowany=fully automatic całkowita funkcja rozkład=integral probability distribution function całkowita gęstość neutronów=neutron number density całkowita integracja=seamless integration całkowita objętość pływu wchodzącego do portu=tidal prism całkowita powierzchnia łopat śmigła=airscrew area całkowita powierzchnia stropów w świetle ścian otaczających=gross floor area całkowita radioaktywność w reaktorze=activity inventory całkowita skuteczność pręta regulacyjnego=integral control rod worth całkowita szerokość pasma=total bandwidth całkowita utrata wody zasilającej=loss of all feedwater całkowita waga pręta regulacyjne=integral control rod worth całkowita wysokość strat energetycznych=total head lost całkowita zawartość substancji stałych=total solids całkowite biochemiczne zapotrzebowanie tlenu=ultimate oxygen demand całkowite ciepło rozpuszczania=integral heat of solution całkowite odbicie wewnętrzne=total internal reflection całkowite pokrycie luminoforem=full-phosphor coverage całkowite pokrycie nieba=opaque sky cover całkowite pole przekroju brutto=face area całkowite przełożenie przekładni=overall gear ratio całkowite przełożenie przekładni=total gear ratio całkowite straty szczytowe=total peak loss całkowite utrzymanie=full board całkowite zapotrzebowanie tlenu=total oxygen demand całkowite zasłonięcie nieba przez mgły=obscuration całkowite zasoby ropy i gazu ziemnego nadające się do eksploatacji=ultimate recoverable reserves całkowite zniekształcenie harmoniczne=total harmonie distortion całkowitość=integrity całkowity ciężar ciągniony=gross load hauled całkowity koszt=overall cost całkowity nacisk walców=total roll force całkowity prąd emisji lampy elektronowej=space current całkowity przekrój czynny na pochłanianie=total absorption cross-section całkowity sygnał synchronizacji koloru=composite colour sync całkowity system uruchomieniowy=total development system całkowity węgiel organiczny=total organie carbon całkowity współczynnik przenikania masy=overall mass-transfer coefficient całodzienny=full day's work całodzienny=round-the-clock całość odkuwki z wypływką=platter

całościowy=end-to-end calówka=inch-rule cały tekst=full text cały ton=whole tone capacitor=potential across caput mortuum=English red caraway oil=caraway carbon dioxide śnieg gaśniczy=fire extinguishing case before the court skierować sprawę do sądu=bring casting=baring casting=dig up casting=topping-up catka czasu i kwadratu uchybu=integral of time and squared error catka czasu i uchybu bezwzględnego=integral of time and absolute error catka iterowana=iterated integral catka kwadratu uchybu=integral of squared error catka po zbiorze nieograniczonym=infinite integral cebulasty=bulbous cebulasty=onion-shaped cecha=hall-mark cecha=mark znak cecha alternatywna=alternate characteristic cecha autosomalna=autosomal trait cecha bezśrednicowa=speed-power coefficient cecha charakterystyczna wyróżniająca cel uchwycony przez urządzenie lokacyjne=target signature cecha dystynktywna=dinstinctive feature cecha eksportowana=exported feature cecha hydrauliczna=fall velocity cecha hydrauliczna=sinking velocity cecha indywidualna=individual characteristic cecha jakości=quality symbol cecha kodom inująca=codominant trait cecha konstrukcyjna=design feature cecha krytyczna jakości=critical quality factor cecha legalizacyjna=mark of verification cecha legalizacyjna=stamp of verification cecha legalizacyjna=verification mark cecha liczbowa=measurable characteristic cecha mierzalna=measurable characteristic cecha na taśmie mierniczej=teller cecha odmowy legalizacji=mark of refusal cecha pożądana=desired characteristic cecha produktu=product feature cecha recesywna=recessive characteristic cecha stali=designation of steel cecha trudna=difficult characteristic cechowanie narzędzi pomiarowych=stamping cechownik gwóźdź do znaczenia=number nail cechownik wyjściowy=originating marker cechsztyn=Permian limestone cechy funkcjonalne=functional features cedent=transferrer cedren=cedrene ceduła giełdowa=stock exchange list ceduła giełdowa=stock-list ceduła kursowa=stock exchange list ceduta giełdowa=list of quotations cedzak=skimming net cedzak pałąkowy=landing net cedzak stawny=stownet

cedzić=strain cedzidło=nutsche filter cedzidło arkuszowe=leaf filter cefarantyna=cepharantin cegfa ogniotrwała z masy topionej=fusion cast brick cęgi absorpcyjne=absorbing clamp cegła=brick cegła chromitowa=chrome brick cegla dolomitowa=dolomite brick cegła drążona=cored brick cegła dynasowa=dinas brick cegła dziewiątka=three-quarter brick cegła dziurawka=cavity brick cegła dziurawka=cellular brick cegła forsterytowa=forsterite brick cegła kadziowa=ladle brick cegła kadziowa=ladle lining brick cegła kładziona główką=soldier cegła klinkierowa=clinker brick cegła klinowa=key brick cegła kominówka=radial brick cegła kratownicowa do łączenia na zamek=nested chequer brick cegła krzemionkowa=dinas brick cegła krzemionkowa=siliceous brick cegła kształtowa do naroży nieprostokątnych=squint cegła kwasoodporna=acidproof brick cegła licówka=face brick cegła magnezytowa=magnesia brick cegła magnezytowa=magnesite brick cegła magnezytowa smołowana=tar-bondend magnesite brick cegła magnezytowo-chromitowa=magnesite-chrome brick cegła niedopałka=underburnt brick cegła niewypalona=cob cegła niewypalona suszona na słońcu=adobe brick cegła ogniotrwała=fire brick cegła ogniotrwała=fireclay brick cegła ogniotrwała=refractory brick cegła ogniotrwała o wiązaniu bezpośrednim=direct-bonded brick cegła otulona blachą=ferroclad brick cegła otulona blachą=metal-cased brick cegła otulona blachą=metal-clad brick cegła płaska=scone brick cegła połówkowa=half-bat cegła przepalona=overburnt brick cegła pustakowa=hollow brick cegła pustakowa=hollow tile cegła pustakowa=structural clay tile cegła pustakowa=structural tile cegła silikatowa=calcium-silicate brick cegła silikatowa=sand-lime brick cegła silikatowa=silica brick cegła sitówka=perforated brick cegła sklepieniowa=arch brick cegła sklepieniowa piecowa=roof brick cegła szamotowa=chamotte brick cegła szamotowa=fireclay brick cegła szamotowa=refractory brick cegła trocinówka=light porous clay brick cegła ułamkowa=bat cegła ułożona główkowo=inbond brick cegła w okładzinie z blachy stalowej=steel-cased brick

cegła w okładzinie z blachy stalowej=steelclad brick cegła wapiennokrzemowa=silica brick cegła wapienno-krzemowa=calcium-silicate brick cegła wapienno-krzemowa=lime-sand brick cegła wapiennopiaskowa=sand-lime brick cegła wiążąca=tie brick cegła wypalona=burnt brick cegła wysokoogniotrwała=super-duty fireclay brick cegła z jednym bokiem zukosowanym=splayed brick cegła z narożem zaokrąglonym=bull-header cegła zasadowa=basic brick cegła zbrojona wkładkami z blachy=internally plated brick cegła żużlowa=slag brick cegła zwykła=common brick cegłarka=brick moulding cegłarka=brick press ceglasty=brick-red cegły=spali cegta surowa=green brick cel bezszumny=silent target cel ćwiczebny holowany przez samolot=drogue cel grupowy=multiplet target cel holowany do strzelania ćwiczebnego=tow target cel latający zdalnie kierowany=drone cel nieosiągalny=unreachable destination cel próbny=testing target cel radarowy podwieszony na balonie wolnym=rawin target cel radiolokacyjny imitowany=imitation target cel upuszczenia=drop target celestyn=celestite celinit=fusinite celit=celite celka rozdzielni=celi celka transformatora=transformer chamber cellon=dope cellonowanie płótna pokrycia=doping celnik=customs officer celobiaza=cellobiase celobioza=cellobiose celowa obustronna=reciprocal sight celownik=gunsight celownik bombowy=bombsight celownik laserowy=laser target positioner celownik lunetowy=telescopic view-finder celownik lustrzany=brilliant view-finder celownik matówkowy lustrzanki=waist finder celownik Newtona=direct-vision viewfinder celownik noktowizyjny=sniperscope celownik peryskopowy=periscopic sight celownik przy układaniu przewodów w wykopach=sight rail celownik radarowy artyleryjski=gun-laying radar celownik radiolokacyjny artyleryjski=radar gun-layer celownik ramkowy=wire-frame view-finder celownik samoczynny przeciwlotniczy=compensating sight celownik świetlny=light beam localizer celownik teleskopowy=telescopic sight celownik tylny=backsight celownik w karabinie=rear sight celownik wektorowy refleksyjny=reflex sight celownik z przelicznikiem automatycznie odkładający poprawkę=lead-computing gunsight

celownik ze stałą nastawą=battle sight celownik ze szczerbiną=peep sight celownik-kątomierz=dial sight celulaza=cellulase celuloid=celluloid celuloza drzewna=wood cellulose celuloza hydratyzowana=hydrated cellulose celuloza hydratyzowana=hydrocellulose celuloza merceryzowana=hydrated cellulose celuloza merceryzowana=hydrocellulose celuloza nitracyjna=nitration cellulose celuloza otrzymywana z wodorostów=algulose celuloza słomowa=straw cellulose celuloza sodowa=sodium cellulose celuloza utleniona=oxycellulose celuloza zapasowa=lichenin celulozan=cellulosan celulozoksantogenian=sodium cellulose xanthate celulozownia zakład=pulp mill cement anhydrytowy=slag-sulfate cement cement anhydrytowy=supersulfated cement cement asfaltowy=asphalt cement cement azbestowy=asbestos cement cement bezskurczowy=non-shrinking cement cement bezwodny=anhydrous cement cement biały=white cement cement boksytowy=Bauxitland cement cement boksytowy=Kuni cement cement ekspansywny=expanding cement cement Ferrari=iron-ore cement cement glinowy=alumina cement cement glinowy=aluminous cement cement glinowy=calcium-aluminate cement cement glinowy=fused cement cement glinowy=high-alumina cement cement hutniczy=blast-furnace cement cement hutniczy=metallurgical cement cement hydrauliczny=water cement cement Kiihla=Kuni cement cement Kuhla=Bauxitland cement cement luzem=bulk cement cement magnezjowy=magnesia cement cement magnezjowy=oxychloride cement cement magnezjowy=Sorel cement cement murarski=masonry cement cement naturalny=natural cement cement naturalny=roman cement cement o dużej zawartości związków glinu=fondu cement portlandzki=Portland cement cement portlandzki ubogi w żelazo=white cement cement portlandzki żelazisty=iron-ore cement cement romański=roman cement cement rzymski=natural cement cement rzymski=roman cement cement Sorela=magnesia cement cement Sorela=oxychloride cement cement Sorela=Sorel cement cement szybkotwardniejący=rapid-hardening cement cement szybkowiążący=fast-setting cement cement szybkowiążący=quick-setting cement cement tamponażowy do szybów naftowych=oil-well cement

cement topiony=aluminous cement cement topiony=calcium-aluminate cement cement topiony=fused cement cement wodoszczelny=waterproof cement cement wolno twardniejący=slow-hardening cement cement wolnowiążący=slow-setting cement cement wysokogatunkowy=high-grade cement cement żużlowo-gipsowy=slag-sulfate cement cement żużlowo-gipsowy=supersulfated cement cement żużlowy=slag cement cementacja=carbonization cementacja=grouting cementownia=cement plant cementyt=cementite cementyt=iron carbide cementyt drugorzędowy=hypereutectoid cementite cementyt drugorzędowy=pro-eutectoid cementite cementyt eutektoidalny=pearlitic cementite cementyt kulkowy=divorced cementite cementyt kulkowy=globular cementite cementyt kulkowy=spheroidal cementite cementyt kulkowy=spheroidized carbide cementyt pierwotny=primary carbide cementyt pierwotny=primary cementite cementyt pierwszorzędowy=primary carbide cementyt pierwszorzędowy=primary cementite cementyt przedeutcktoidalny=free cementite cementyt przedeutektoidalny=excess cementite cementyt przedeutektoidalny=hypereutectoid cementite cementyt przedeutektoidalny=pro-eutectoid cementite cementyt skoagulowany=coalesced cementite cementyt trzeciorzędowy=tertiary cementite cementyt wolny=excess cementite cementyt wolny=free cementite cena bez z wyłączeniem=price exclusive of cena cennikowa=scheduled price cena chwiejna=staggering price cena detaliczna=retail price cena dewizowa=price in foreign currency cena dla konsumenta=consumer price cena dogodna=acceptable price cena dumpingowa=dumping price cena fabryczna=manufacturer's price cena fakturowa=billing price cena fakturowa=invoiced price cena giełdowa=exchange price cena godziwa=fair piece cena gotówkowa=cash price cena hurtowa=wholesale price cena jednostkowa=price per unit cena jednostkowa=unit price cena katalogowa=catalogue price cena konkurencyjna=competitive price cena kontrolowana=state-controlled price cena korzystna dla nabywcy=buyer's price cena kosztu własnego=cost price cena krajowa=domestic price cena krajowa=home-market price cena kupna=buying price cena łączna=inclusive price cena licytacyjna=auction price

cena loco=loco price cena loco=spot price cena najkorzystniejsza=best price cena netto=net price cena netto=short price cena oclona=duty-paid price cena odsprzedaży=resale price cena oferowana=bid price cena oferowana=offered price cena okazyjna=bargain price cena orientacyjna=approximate price cena orientacyjna=estimated price cena ostateczna=last price cena podlegająca obniżeniu=reducible price cena podstawowa=base price cena podstawowa=basic price cena podtrzymywana=supported price cena poniżej kosztu własnego=losing price cena poniżej kosztu własnego=under-cost price cena produkcji=cost price cena prohibicyjna=prohibitive price cena przybicia na licytacji=adjudication price cena przystępna=moderate price cena przystępna=reasonable price cena umiarkowana cena ryczałtowa=all-round price cena ryczałtowa=overhead price cena rynkowa=market price cena sezonowa=season price cena sprzedaży=selling price cena stała=firm price cena stała=fixed price cena subsydiowana=subsidized price cena światowa=world-market price cena umiarkowana=moderate price cena umówiona=arranged price cena umowna=contract price cena umowna=contracted price cena ustalona=set price cena wolnorynkowa=free-market price cena wyjściowa=asking price cena wywoławcza na licytacji=starting price cena z rabatem=rebated price cena żądana=asked price cena żądana=demanded price cena zakupu=purchase price cena zbytu=selling price cena zniżkująca=decreasing price cena zniżkująca=falling price cena zniżona=reduced price cena zwyżkująca=increasing price cena zwyżkująca=rising price cennik=price list cenność neutronów=neutron importance cenność względna=relative importance cent jednostka interwału częstotliwości=cent cent jednostka reaktywności reaktora=cent centra=F-centres centra aktywne=active centres centra barwne=absorbing centres centra barwne=colour centres centra luminescencji=luminescent centres

centra rozproszenia=scattering centres centrala=main office centrala automatyczna=automatic exchange centrala dalekopisowa=teletypewriter exchange centrala handlu zagranicznego=foreign trade agency centrala informacji ruchu lotniczego=flight information centre centrala międzymiastowa=toll exchange centrala międzymiastowa=trunk exchange centrala międzymiastowa pierwszego stopnia=primary centre centrala międzymiastowa węzłowa=zone trunk centre centrala międzynarodowa=international exchange centrala okręgowa=district exchange centrala okrętu podwodnego=control room centrala okrętu podwodnego=control tower centrala pełnosatelitowa=full satellite exchange centrala podmiejska=toll exchange centrala półsatelitowa=discriminating satellite exchange centrala prywatna automatyczna=private automatic exchange centrala prywatna połączona z miejską siecią telefoniczną=private branch exchange centrala prywatna ręczna połączona z miejską siecią telefonicz=private manual branch exchange centrala przedsiębiorstwa=central office centrala przedsiębiorstwa=head office centrala publiczna=public exchange centrala ręczna=manual exchange centrala rejonowa=sector exchange centrala satelitowa=satellite exchange centrala tandemowa=tandem exchange centrala telefoniczna=central office centrala telefoniczna=telephone exchange centrala telefoniczna półautomatyczna=semi-automatic exchange centrala telefoniczna ręczna współpracująca z centralami automatycznymi=automanual exchange centrala telegraficzna=general telegraph exchange centralizator=centralizer centralna część pola widzenia=foveal vision centralna część strumienia chłodziwa=core of the flow centralna elipsoida bezwładności=central ellipsoid of inertia centralna nastawnia kotłowa=boiler operator's control station centralna rejestracja danych=data logging centralne administrowanie=central management centralne ogrzewanie=central heating centralne przygotowanie pyłu w młynowni centralnej=bin system of pulverized coal preparation centralne przygotowywanie pyłu w młynowni centralnej=storage systems of pulverised coal preparation centralne sterowanie i sygnalizacja=central control and monitoring centralne twierdzenie graniczne=central limit theorem centralne zarządzanie=central management centralny dawkownik czasu=master timer centralny komputer do przetwarzania danych=central data processing computer centralny komputer do przetwarzania danych=central processing system centrator frontowy=front pointer centrator przedni=front pointer centrepunch punktowanie=marking with centroida=centrode centroida figury=body centrode centroida figury=centrode of the body centroida figury=moving centrode centroida nieruchoma=centrode of space

centroida nieruchoma=fixed centrode centroida ruchoma=body centrode centroida ruchoma=centrode of the body centroida ruchoma=moving centrode centroida stalą=centrode of space centroida stalą=space centrode centroida stała=fixed centrode centropłat=centre section of wing centrosfera=barysphere centrosfera=centrosphere centrowanie=centering centrowanie=centring centrowanie strony=center alignment centrum=center centrum=midpoint centrum adsorpcyjne=adsorption centre centrum akceptorowe=acceptor centrum akceptorowe=acceptor centre centrum aktywne=active site centrum chiralności=chiral ity centre centrum chromoforowe=chromophoric centre centrum czułości=sensitivity centre centrum donorowe elektronu w sieci=donor impurity centrum dystrybucji kluczy=emporium centrum dystrybucji kluczy=key distribution center centrum grupy=centre of group centrum handlowe=shopping mall centrum jonowe=ionic centrum centrum jonowe dodatnie=positive ionic centre centrum jonowe ujemne=negative ionic centre centrum katalityczne=catalytic centre centrum komunikacyjne=communication center centrum kontroli obszaru=area control centre centrum koordynacji=centre for coordination centrum koordynacji=coordination centre centrum miasta=city centre centrum obróbkowe=machining centre centrum obsługi sieci=network operations center centrum odtwarzania danych=data recovery centre centrum operacyjne=operation centre centrum prochiralności=prochiral ity centre centrum przetwarzania danych=data center centrum rekombinacji=recombination centre centrum środkować tekst na stronie=center of excellence centrum zasobów=resource center centrycznie=centrally centy=centi centyl=centile centyl=percentile centymetr na sekundę=centimeter per second centymetr na sekundę=centimetre per second centymetr słupa rtęci=centihg centymetr słupa rtęci=centimetre of mercury centymetr sześcienny=cubic centimeter centymetr sześcienny=cubic centimetre centymetr sześcienny na minutę=cubic centimeter per minute centymetr-gram-sekunda=centimeter-gram-second centypuaz=centipoise centystokes=centistoke ceownik=channel bar ceownik=channel section

ceownik skrzydełkowy=wing channel ceowniki stalowe=channel iron ceowniki stalowe=U-iron cep=flail cep w młocarni=beater plate cepstrum=cepstrum cer=cerium ceramiczna obudowa bezwyprowadzeniowa=leadless ceramic chip carrier ceramiczna obudowa dwurzędowa=dual-in-line ceramic package ceramiczna osłona wokół strumienia ciekłego metalu przy odlewaniu=ceramic shroud ceramiczne wyroby odlewane=slipware ceramika=ceramic ware ceramika elektrotechniczna=electroceramics ceramika metali=metal ceramics ceramika metali=powder metallurgy ceramika szlachetna=ceramic whiteware ceramika wielowarstwowa=multi layer ceramic cerata=oil-cloth ceratka izolacyjna=cambric ceratka izolacyjna=oiled insulating cloth ceratka izolacyjna olejowa=empire cloth cerawy=cerous cerebron=cerebron cerebron=phrenosin cerebrozydy=cerebrosides cerezyna=ceresine cerezyna=cerin cerezyna=cerosin cerezyna=purified ozokerite cermet=ceramet cermet=cermet cermetal=ceramet cermetal=cermet cermetal=metal ceramic cerometria=cerimetry cerowy=eerie cerrobas=cerrobase cerrobend=Lipowitz alloy certus=casein glue certyfikacja=certification certyfikacja skrośna=cross-certification certyfikacja wzajemna=cross-certification certyfikat bezpieczeństwa=security certificate certyfikat identyfikujący=reverse certificate certyfikat okrętowy=certificate of registry certyfikat pierwszości=attribute certificate certyfikat pierwszości=certificate of primality certyfikat zwrotny=forward certificate cerusyt=cerussite cetan=cetane cetan=hexadecane ceten=cetene ceten=hexadecene cętka=speck plamka cętka=spot plama cętkowany=mottled cętkowany=specky cętkowany=spotty cętkowatość=speckiness cetnar=cental cetnar=centner

cetnar=hundredweight cetnar=metric centner cetnar=short hundredweight cetnar amerykański=hundredweight cetnar angielski=imperial hundredweight cetnar angielski=long hundredweight cetyl=cetyl cetyna=cetin cetyna=cetyl palmitate cetyna=needle-cuts cewa do filmu=film spool cewa maszyny wyciągowej=bobbin drum cewadyna=cevadine cewiarka=weft winder cewiarka wężówkowa=tubular cop winder cewiarnia=winding department cewienie=spooling cewienie=weft yarn winding cewka bezkorpusowa=form-wound coil cewka bezrdzeniowa=air-core coil cewka bezrdzeniowa=air-core induction coil cewka bezżelazowa=iron-free coil cewka cylindryczna=solenoid cewka czujnikowa=exploring coil cewka czujnikowa=search coil cewka czujnikowa=sensing coil cewka czystości koloru=purity coil cewka dławikowa=choke cewka drgająca głośnika magnetoelektrycznego=speech coil cewka drgająca głośnika magnetoelektrycznego=voice coil cewka ekranująca=shading coil cewka indukcyjna=induction coil cewka indukcyjna=inductor cewka indukcyjna=self-inductor cewka indukcyjna Ruhmkorffa=spark coil cewka indukcyjna sterowana prądowo=current-controlled inductor cewka indukcyjna z rdzeniem ferromagnetycznym=iron-core inductor cewka korygująca=alignment coil cewka kubkowa=pot core inductor cewka magneśnicy=field coil cewka mówna mikrofonu magnetoelektrycznego=speech coil cewka nawijana na wzorniku=form-wound coil cewka odchylająca=concentration coil cewka odchylająca=deflection coil cewka odchylająca=deflector coil cewka ogniskująca=concentration coil cewka ogniskująca=focus coil cewka ogniskująca=focusing coil cewka ogniskująca=measuring coil cewka pomiarowa=holding coil cewka powietrzna=air-core coil cewka powietrzna=air-spaced coil cewka probiercza=exploring coil cewka probiercza=search coil cewka przeciwprzydźwiękowa=hum bucking coil cewka przytrzymująca elektromagnesu=holding coil cewka pupinizacyjna=load coil cewka pupinizacyjna=loading coil cewka reakcyjna=tickler coil cewka rezonansowa=tank coil cewka Ruhmkorffa=coiling

cewka Ruhmkorffa=Ruhmkorff induction coil cewka sekcyjna=divided coil cewka sprzężenia zwrotnego=tickler coil cewka strojona rdzeniem=slug tuned coil cewka tłumiąca=shading coil cewka topikowa=heat coil cewka uzwojenia bocznikowego=shunt coil cewka wątkowa=pirn cewka wydmuchowa=blow-out coil cewka wydmuchowa=magnetic blow-out cewka wyładowcza=discharge coil cewka wzbudzająca=exciting coil cewka z zaczepami=tapped coil cewka zapłonowa=coiled cewka zapłonowa=ignition coil cewka zapłonowa rozruchowa=booster coil cewkarka=coil winding machine cewki=turii cewki Helmholtza=Helmholtz coils cewki odchylające wiązkę elektronową=beam deflector cewnik z mikrofonem=catheter microphone cez=cesium ceza=sheer seine chabazyt=chabazite chalkantyt=chalcanthite chalkon=chalcone chalkopirt=copper pyrite chalkopiryt=chalcopyrite chalkopiryt=peacock ore chalkotrychit=chaicotrichite chalkotrychit=hair copper chalkotrychit=plush copper ore chalkozyn=chalcocite chalkozyn=copper glance chalony=chalones chałupnictwo=cottage industry chałupnictwo=homework chałupnictwo=outdoor work chałupnik=cottager chałupnik=homeworker chałupnik=outdoor worker chaos molekularny=molecular chaos charakter aromatyczny=aromatic character charakter aromatyczny=aromaticity charakter grupy=group character charakter przepływu=pattern of flow charakter właściwy grupy=proper character charakterograf cyfrowy=digital curve tracer charakterystka czasowa=transient performance charakterystycznie=characteristically charakterystyka=characteristic curve charakterystyka amplitudowa=attenuation diagram charakterystyka anodowa=anode characteristic charakterystyka anodowa=plate characteristic charakterystyka biegu jałowego=open circuit characteristic charakterystyka biegu jałowego=open-circuit characteristic charakterystyka bocznikowa=shunt characteristic charakterystyka Bodego=Bode diagram charakterystyka cieplna pomieszczenia=room ratio charakterystyka cyklu naprężeń=stress ratio charakterystyka czasowo-odległościowa=time-distance characteristics

charakterystyka czasowo-prądowa=time-current characteristics charakterystyka częstotliwościowa=frequency characteristic charakterystyka częstotliwościowa=frequency response charakterystyka czułości oka=visual sensitivity curve charakterystyka diodowa=diode characteristic charakterystyka działania=performance characteristic charakterystyka eksploatacyjna=operating characteristic charakterystyka elektryczna=electrical characteristics charakterystyka elektryczna=emitter characteristic charakterystyka indeksowania=indexing characteristic charakterystyka izoprądowa=constant-current characteristic charakterystyka kierunkowa anteny=directional pattern charakterystyka kierunkowości przetwornika elektroakustycznego=beam pattern charakterystyka kierunkowości przetwornika elektroakustycznego=directional response pattern charakterystyka kierunkowości przetwornika elektroakustycznego=directivity pattern charakterystyka latarni=characteristic of beacon charakterystyka mocowo-prądowa=power-current characteristic charakterystyka mocy=power characteristic charakterystyka mocy=power curve charakterystyka momentu w zależności od obciążenia silnika=torque-load characteristic charakterystyka momentu w zależności od prędkości obrotowej silnika=torque-speed characteristic charakterystyka napięciowa=voltage characteristic charakterystyka napięciowo-prądowa=voltage-current characteristic charakterystyka normy=standards transmittal letter charakterystyka o stromym zboczu=steep-sided characteristic charakterystyka obciążenia=load curve charakterystyka obciążeniowa=full-load characteristic charakterystyka obwodu rozwartego=open-circuit characteristic charakterystyka opadająca=drooping characteristic charakterystyka pojemność w funkcji napięcia=capacitance-voltage curve charakterystyka pola ciśnieniowego pola hydrodynamicznego okrętu=pressure signature charakterystyka pola magnetycznego statku=magnetic signature charakterystyka pracy=performance characteristic charakterystyka prądowo-czasowa=current-time characteristic charakterystyka prętów regulacyjnych w funkcji ich zanurzenia w=control rod insertion characteristics charakterystyka promieniowania anteny=antenna pattern charakterystyka promieniowania anteny=radiation pattern charakterystyka promieniowania w przestrzeni swobodnej=free-space pattern charakterystyka przepływu=head-discharge characteristic curve charakterystyka robocza=operating characteristic charakterystyka rozkładu widmowego=relative spectral curve charakterystyka samowyrównywania=inherent control characteristic charakterystyka siatkowa=grid characteristic charakterystyka silnika=engine performance charakterystyka skokowa=step response charakterystyka stanów przejściowych=transient performance charakterystyka stanu ustalonego=steady-state characteristic charakterystyka statyczna układu regulacji=control characteristic of controlled system charakterystyka tłumienia=attenuation diagram charakterystyka trwałości=life curve charakterystyka udarowa=impulse characteristic charakterystyka urządzenia=technical characteristics charakterystyka w stanie nieustalonym=transient characteristic charakterystyka widmowa=spectral-response characteristic

charakterystyka wysokościowa silnika=altitude performance of an engine charakterystyka żarzenia=eharacteristic charakterystyka żarzenia=filament heater characteristic charakterystyka żarzenia=filament heater electrical characteristic charakterystyki papieru=paper specifications charakterystyki w płaszczyźnie przepływu=Mach lines charaktron=charactron chata drewniana=shanty chawikol=chavicol chelat=chelate complex chelat wewnętrzny=neutral chelate chelatacja=chelate ring formation chelatometria=chelatometry chelatowanie=chelate ring formation chemia analityczna=analytical chemistry chemia ciała stałego=solid-state chemistry chemia czysta=pure chemistry chemia doświadczalna=experimental chemistry chemia farmaceutyczna=pharmaceutical chemistry chemia fizjologiczna=physiological chemistry chemia fizyczna=physical chemistry chemia fizyczna metali=metallurgical chemistry chemia gleby=soil chemistry chemia gorących atomów=hot atom chemistry chemia gospodarcza=household chemistry chemia izotopów=isotope chemistry chemia jądrowa=nuclear chemistry chemia jądrowa=radiation chemistry chemia koloidów=colloid chemistry chemia koordynacyjna=coordination chemistry chemia kwantowa=quantum chemistry chemia nieorganiczna=inorganic chemistry chemia niskich temperatur=cryochemistry chemia ogólna=general chemistry chemia organiczna=organic chemistry chemia pierwiastków=radiochemistry chemia podstawowa=pure chemistry chemia przemysłowa=industrial chemistry chemia radiacyjna=radiation chemistry chemia reaktora=reactor chemistry chemia rolna=agricultural chemistry chemia ropy naftowej=petrochemistry chemia ropy naftowej=petroleum chemistry chemia roślin=phytochemistry chemia roślin=plant chemistry chemia sądowa=forensic chemistry chemia sądowa=legal chemistry chemia stosowana=applied chemistry chemia wskaźników izotopowych=tracer chemistry chemia żywności=food chemistry chemical warfare=atomie chemichromatografia=chemichromatography chemiczna kompensacja wypalenia=chemical shim control chemiczne=atomie chemiczne nakrywanie wlewków=chemical capping of ingots chemiczne niskociśnieniowe osadzanie warstw z fazy gazowej=low-pressure chemical vapour deposition chemiczne środki bojowe=chemical warfare agents chemiczne zapotrzebowanie tlenu=chemical oxygen demand chemicznie=chemically chemicznie bierny=chemically inert

chemicznie czynny=chemically active chemicznie czysty=chemically pure chemicznie nieczynny=chemically inert chemicznie odporny=chemically resistant chemicznie podobny=chemically analogous chemicznie podobny=chemically similar chemicznie trwały=chemically stable chemigrafia=blockmaking chemigrafia=half-tone process chemigrafia=photoengraving chemik analityk=analytical chemist chemikalia=Chemicals chemikalia dozowane=ready-for-use chemicals chemikalia fotograficzne dozowane=prepared photographic chemicals chemikalia luzem=bulk Chemicals chemikalia niebezpieczne w manipulacji=hard-to-handle chemicals chemikalia wysokowartościowe=fine chemicals chemikaliowiec=chemical cargo carrier chemikaliowiec=chemical tanker chemiluminescencja=chemiluminescence chemisorpcja=chemisorption chemizacja rolnictwa=chemicalization of agriculture chemizm=chemical mechanism chemizm=chemism chemochronologia=chemical dating chemoklina=chemocline chemoliza=chemolysis chemometria=chemometrics chemoreologia=chemical rheology chemosensor=chemosensor chemosterylant=chemosterilant chemosterylizacja=chemosterilization e.g. of male insects chemosynteza=chemosynthesis chemotron=electrochemical device chemotronika=chemotronics cheroisorpcja=chemical adsorption cherr auksochrom=auxochrome chiastolit odmiana andaluzytu=macie chinaldyna=quinaldine chinalizaryna=quinalizarin chinazolina=quinazoline chinhydron=quinhydrone chinidyna=chinidine chinidyna=quinidine chinina=quinine chiniofon=chiniofon chinoksalina=quinoxaline chinolina=quinoline chinolinoamina=aminoquinoline chinolioamina=aminoquinoline chinon=benzoquinone chinon=chinone chinon=quinone chinozol=quinosol chińskie twierdzenie o resztach=Chinese Remainder Theorem chiralność=chirality chiralność=dissymmetry chiralny=chiral chiralooptyczny=chiroptical chirurgia=surgery chityna=chitin

chitynaza=chitinase chleb razowy=wholemeal bread chlewnia=hoggery chloantyt=chloanthite chłodnia=hotbed chłodnia=refrigeration plant chłodnia ciągnikowa w walcowni=chain cooling bank chłodnia domowa szafkowa=household refrigerator chłodnia jednostronna w walcowni=single-sided cooling bed chłodnia kominowa=cooling stack chłodnia kominowa=cooling tower chłodnia kominowa=water-cooling tower chłodnia o postępowym ruchu rusztów=carry-over type cooling bed chłodnia prowiantowa=reefer Stores chłodnia rolkowa w walcowni=roller cooling bed chłodnia rolkowa w walcowni=roller-type cooling bed chłodnia składowa=cold store chłodnia składowa=holding cooler chłodnia skrzynkowa wielkiego pieca=cooling box chłodnia spieku=sinter cooler chłodnia śrubowa w walcowni=screw-type cooling bed chłodnia szafkowa=fridge chłodnia szafkowa domowa=domestic refrigerator chłodnia taśmowa spieku=strand cooler for sinter chłodnia wyrobów walcowanych=cooling bank chłodnia wyrobów walcowanych=cooling bed chłodnia zębata w walcowni=notch-bar cooling bed chłodnia zębata w walcowni=notch-type cooling bed chłodnia zębata w walcowni=rack-type cooling bed chłodnia zębata w walcowni=rake-type cooling bed chłodnia zębata w walcowni=walking-beam cooling bed chłodnica kaskadowa=cascade cooler chłodnica kaskadowa=serpentine cooler chłodnica kolumny karbonizac=cooling box chłodnica końcowa sprężarki=aftercooler Chłodnica kulowa Allihna=Allihn's condenser chłodnica Liebiga=Liebig condenser Chłodnica Liebiga=Liebig's condenser chłodnica międzystopniowa=intercooler chłodnica międzystopniowa=interstage cooler chłodnica natryskowa=spray cooler chłodnica o powierzchni chłodzącej zwiększonej przez zastosowanie żeber=secondary-surface radiator chłodnica ociekowa=atmospheric cooler chłodnica ociekowa=spray cooler chłodnica ociekowa=surface cooler chłodnica ociekowa=trickle cooler chłodnica ociekowa do piwa=beer-fall chłodnica oleju=oil cooler chłodnica ożebrowana=extended-surface cooler chłodnica płytowa=plate cooler chłodnica płytowa wielkiego pieca=cooling stave chłodnica płytowa wielkiego pieca=stave cooler chłodnica powietrza=air cooler chłodnica powietrza mokra=spray-type air cooler chłodnica powietrza natryskowa=spray-type air cooler chłodnica powietrznorurkowa=cellular radiator chłodnica powietrznorurkowa=honeycomb cooler chłodnica powietrznorurkowa=honeycomb radiator chłodnica rurowa=pipe cooler chłodnica scalona=unit cooler

chłodnica skrzydłowa=wing-radiator chłodnica skrzynkowa spadków=bosh plate chłodnica soczewkowa=lens-ring cooler chłodnica spadków=bosh cooler chłodnica spieku z górnym odciągiem=up-draught cooler chłodnica spiralna=coiled tube condenser chłodnica tunelowa=ducted radiator chłodnica ulowa=cellular radiator chłodnica ulowa=honeycomb cooler chłodnica ulowa=honeycomb radiator chłodnica wodnorurkowa=tubular radiator chłodnica wody=water cooler chłodnica wstępna=forecooler chłodnica wstępna przed pierwszym stopniem sprężarki=precooler chłodnica zespolona=unit cooler chłodnica zwrotna=reflux condenser chłodnictwo=refrigerating engineering chłodniowiec=cold storage vessel chłodniowiec=reefer chłodniowiec=refrigerated vessel chłodny wyziew wulkaniczny=mofette chłodzenie=cooling down chłodzenie ablacyjne=ablation chłodzenie ciała spowodowane ruchem powietrza=wind chill chłodzenie dyfuzyjne=diffusion cooling chłodzenie gorące=hot cooling chłodzenie jawne=sensible cooling chłodzenie jednoprzejściowe=once-through cooling chłodzenie kąpielowe=bath cooling chłodzenie klimatyzacyjne=comfort cooling chłodzenie międzystopniowe=intercooling chłodzenie międzystopniowe w sprężarce=interstage cooling chłodzenie mikroprocesora=microprocessor cooling chłodzenie natryskiem solanki=spray brine system chłodzenie natryskowe=spray cooling chłodzenie niedostateczne=poor cooling chłodzenie obiegowe=closed-circuit cooling chłodzenie owoców i warzyw przed transportem przez zraszanie wodą z dodatkiem soli oraz=stericooling chłodzenie podmuchem powietrza=air blast chilling chłodzenie pośrednie=brine cooling chłodzenie powierzchniowe=surface cooling chłodzenie powietrza=air cooling chłodzenie powietrzne=air cooling chłodzenie powietrzne wymuszone=forced-air-cooled chłodzenie powolne=slow cooling chłodzenie przeponowe=surface cooling chłodzenie przymusowe=blast cooling chłodzenie rozpyłowe=spray cooling chłodzenie solami=salt cooling chłodzenie solankowe=brine cooling chłodzenie szybkie=rapid cooling chłodzenie termosyfonowe=thermosiphon cooling chłodzenie transpiracyjne=sweat cooling chłodzenie transpiracyjne=transpiration cooling chłodzenie ultraszybkie ciekłego metalu=liquisol quenching chłodzenie ultraszybkie ciekłego metalu=splat cooling chłodzenie w oleju=oil cooling chłodzenie w powietrzu=air cooling chłodzenie w przepływie dyspersyjnym=dispersed flow cooling chłodzenie w wodzie=water cooling

chłodzenie wentylatorowe=fan cooling chłodzenie wodne=water cooling chłodzenie wstępne=forecooling chłodzenie wstępne=precooling chłodzenie wtryskowe=injection cooling chłodzenie wyparne=evaporative cooling chłodzenie za pomocą ochładzalnika=chilling chłodzenie zdalaczynne przy zastosowaniu centralnej maszynowni chłodniczej=pipeline refrigeration chłodziarka=refrigerating machine chłodziarka=refrigerating unit chłodziarka domowa=household refrigerator chłodziarka podmuchowa=air blast chiller chłodziarka powietrzna=cold-air refrigerator chłodziarka próżniowa=vacuum refrigerator chłodziarka sprężarkowa=compression refrigerator chłodzić=cool down chłodziwo=coolant chłodziwo=cooling agent chłodziwo=cooling medium chłodziwo=cutting fluid chłodziwo=cutting lubricant chłodziwo=cutting-tool lubricant chłodziwo awaryjnego chłodzenia rdzenia=emergency core coolant chłodziwo obiegu pierwotnego=primary coolant chłodziwo obiegu wtórnego=secondary coolant chłodziwo reaktorowe=nuclear reactor coolant chłodziwo reaktorowe=reactor cooling medium chłodzony cieczą=liquid-cooled chłodzony olejem=oil-cooled chłodzony powietrzem=air-cooled chłodzony wodą=water-cooled chłonący wilgoć=hygroscopic chłonność akustyczna=acoustic absorption chłonność akustyczna pomieszczenia=room absorption chłonność filtru powietrza=dust capacity chłonność filtru powietrza=dust-holding capacity chłonny=lymphatic chlor=chlorine chloral=chloral chloramfenikol=Chloromycetin chloramina=chloramine chloran sodowy=sodium chlorate chloranil=chloranil chlorargiryt=cerargyrite chlorargiryt=chlorargyrite chlorargiryt=horn silver chlorator=bleaching boiler chlorator=chlorinator chlorawy=chlorotoluene chlorotoluen chlorous chlordan=chlordane chlorek=chloride chlorek acetylenu=acetylene dichloride chlorek acetylu=acetyl chloride chlorek alkilu=alkyl chloride chlorek allilu=allyl chloride chlorek amonowy=ammonium chloride chlorek amonu=Ammonium salt chlorek amylu=amyl chloride chlorek aniliniowy=anilinium chloride chlorek antymonawy=mineral butter

chlorek arsenawy=arsenie tri chloride chlorek benzylidenu=chlorobenzal chlorek benzylidynu=benzenyl trichloride chlorek benzylidynu=benzotrichloride chlorek borowy=boron chloride chlorek butylu=butyl chloride chlorek chromowy=chromie chloride chlorek chromowy=chromium chloride chlorek cyjanu=cyanogen chloride chlorek cynamoilu=cinnamoyl chloride chlorek cynawy=stannous chloride chlorek cynawy=tin crystals chlorek cynkowy=zinc chloride chlorek cynku stosowany w lutowaniu miękkim otrzymany przez wrzucenie kawałków blachy=killed spirits chlorek cynowy=stannic chloride chlorek cyrkonylu=zirconium oxychloride chlorek cyrkonylu=zirconyl chloride chlorek czteroetyloamoniowy=tetraethylammonium chloride chlorek etylenu=Dutch liquid chlorek etylu=chloroethane chlorek etylu=ethyl chloride chlorek etylu=hydrochloric ether chlorek etylu=muriatic ether chlorek fumaroilu=fumaryl chloride chlorek glinowy=aluminium chloride chlorek jodu=iodine monochloride chlorek karbonylu=carbonyl chloride chlorek karbonylu=chloroformyl chloride chlorek kwasowy=acid chloride chlorek kwasu octowego=acetyl chloride chlorek kwasu sulfonowego=sulfonyl chloride chlorek lantanowy=lanthanum chloride chlorek metylenu=methylene chloride chlorek metylu=chloromethane chlorek metylu=methyl chloride chlorek miedziawy=cuprous chloride chlorek miedziawy=resin of copper chlorek miedziowy=cupric chloride chlorek nitrylu=nitroxyl chloride chlorek palladawy=palladium chloride chlorek platynawy=platinous chloride chlorek platynowy=platinic chloride chlorek platynowy=platinum tetrachloride chlorek rodowy=rhodium tri chloride chlorek rtęciowy=bichloride of mercury chlorek rtęciowy=corrosive sublimate chlorek rtęciowy=mercuric chloride chlorek sodowy=muriate of soda chlorek sodowy=sodium chloride chlorek srebrowy=chloride of silver chlorek srebrowy=silver chloride chlorek sulfurylu=chlorosulfuric acid chlorek sulfurylu=sulfuric oxychloride chlorek tantalowy=tantalum penta chloride chlorek tantalu=tantalum penta chloride chlorek tetraetyloamoniowy=tetraethylammonium chloride chlorek tionylu=sulfurous oxychloride chlorek tytanu=titanium dichloride chlorek wapniowy=calcium chloride chlorek winylidenu=vinylidene chloride .

chlorek winylu=vinyl chloride chlorek żelazawy=iron chloride chlorek żelazowy=iron chloride chlorek złotowy=gold chloride chlorelina antybiotyk=chlorellin chloroacetofenon środek bojowy=chloroacetophenone chloroaceton=chlorinated acetone chloroaceton=chloroacetone chloroalkan=alkyl chloride chloroanilina=chloroaniline chloroazodyna=chloroazodin chlorobenzen=chlorobenzene chlorobutan=butyl chloride chlorocetaldehyd=chloroacetaldehyde chlorocyjan=cyanogen chloride chloroetan=chloroethane chloroetan=ethyl chloride chloroetan=hydrochloric ether chloroetan=muriatic ether chloroetylen=vinyl chloride chlorofenol=chlorophenol chlorofenson akarycyd i insektycyd=ovex chlorofenyloamina=chloroaniline chlorofilaza=chlorophyllase chloroform=chloroform chloroform=trichloromethane chloroformyl=chloroformyl chlorohydryna=chlorohydrin chloro-kauczuk=chlorinated rubber chloroliza=chlorinolysis chlorometan=chloromethane chlorometan=methyl chloride chlorometylowanie=chloromethylation chloromrówczan etylu=ethyl chlorocarbonate chloromycetyna=Chloromycetin chloronaftalen=chloronaphthalene chloronitroanilina=chloronitroaniline chloronitrobenzen=chloronitrobenzene chloronitrofenol=chloronitrophenol chlorooctan=chloroacetate chloropentan=amyl chloride chloropikryna=chloropicrin chloropikryna=nitrochloroform chloropikryna=nitrotrichloromethane chloroplast=chloroplast chloropren=chloroprene chlorosilan=chlorosilicane chlorosulfonowanie=chlorosulfonation chlorosulfonowanie=sulfochlorination chlorotetracyklina=aureomycin chlorotetracyklina=chlorotetracycline chlorotetracyklina=chlortetracycline chlorotymol=chlorothymol chlorowanie=chlorination chlorowanie destrukcyjne=chlorinolysis chlorowanie pierścienia=nuclear chlorination chlorowanie przez podstawienie=substituted chlorination chlorowanie przez przyłączenie=additive chlorination chlorowanie ścieków=waste-water chlorination chlorowanie wyczerpujące=exhaustive chlorination chlorowany=chlorinated .

chlorowany polichlorek winylu=post-chlorinated polyvinyl chloride chlorowcoalkan=alkyl halide chlorowcohydryna=halohydrin chlorowcokwas=halogen acid chlorowcopochodna=halogen derivative chlorowcowanie=halogenation chlorowcowanie pierścienia=nuclear halogenation chlorowiec=halogen chlorowiec nie związany=elemental halogen chlorowiec ruchliwy=labile halogen chlorowiec wolny=elemental halogen chlorownik=chlorinator chlorowodór=hydrogen chloride chlorowodorek=hydrochloride chlorowodorek etylomorfiny=dionin chlorowodorokauczuk=rubber hydrochloride chlorowy=chloric chloroza wapniowa=lime chlorosis chlorozyl=chlorosyl chloryl=chloryl chloryn=chlorite chloryn sodowy=sodium chlorite chloryt=chlorite chmiel wygotowany=spent hops chmielmy=spent hops chmielnik=hop garden chmura deszczowa=nimbus chmura deszczowa=rain cloud chmura elektronowa=electron atmosphere chmura elektronowa=electron cloud chmura jonowa=ion atmosphere chmura jonowa=ion cloud chmura kłębiasta=cumulus cloud chmura klębiasta deszczowa=cumulonimbus cloud chmura klębiasto-pierzasta=cirro-cumulus cloud chmura kłębiasto-warstwowa=stratocumulus chmura konwekcyjna=convective cloud chmura ładunku=charge cloud chmura niska warstwowa=stratus chmura orograficzna=orographic cloud chmura pierzasta=cirrus cloud chmura półnieskończona=semi-infinite cloud chmura punktów=dot cloud chmura radioaktywna=effluent plume chmura radioaktywna=radioactive cloud chmura rotorowa=rotor cloud chmura średnia kłębiasta=altocumulus cloud chmura średnia warstwowa=altostratus cloud chmura stojąca=standing cloud chmura stojąca koło szczytu góry=banner cloud chmura stojąca nad grzbietem górskim=crest cloud chmura świecąca w nocy=noctilucent cloud chmura warstwowa deszczowa=nimbostratus cloud chmura warstwowo-pierzasta=cirro-stratus cloud chmura z kryształków lodu=ice-crystal cloud chmura zani=Cottrell atmosphere chmurność przezrocza=cloud effect chmurność przezrocza=wildness chmury postrzępione=fractus chmury poszarpane=fractus chód chwilowy=instantaneous rate .

chód dzienny=daily rate chód dzienny zegara=watch rate chód zegara=clock rate chodnica płytowa wielkiego pieca=cooling plate chodnik=footway chodnik badawczy=testing gallery chodnik eksploatacyjny=pull drift chodnik główny=main entry chodnik graniczny=fringe drift chodnik izolacyjny=insulating mat chodnik larwalny=larval gallery chodnik obchodowy=manway chodnik obchodowy=travelling road chodnik objazdowy=runaround chodnik obsadzony=going road chodnik odstawowy=conveyor road chodnik odwadniający=drain-way chodnik odwadniający=water gallery chodnik pochyły=inclined drift chodnik podpiętrowy=sub-drift chodnik podwójny=twin entry chodnik poprzeczny=thirling chodnik pośredni=sub-drift chodnik poszerzony=slab entry chodnik poszukiwawczy=monkey drift chodnik powietrzny=ventilating road chodnik prowadzący po spągu=footwall drift chodnik prowadzony pod kątem 45° do głównego kierunku=half-course chodnik przewozowy=brow drift chodnik przewozowy=buggy gangway chodnik przewozowy=haul road chodnik przewozowy=haul up chodnik przewozowy=haulage road chodnik przewozowy=haulage way chodnik przygotowawczy=advanced gallery chodnik równoległy do płaszczyzny łupliwości=headway chodnik ruchomy=travolator chodnik ślepy=cul-de-sac chodnik transportowy=carrying gangway chodnik transportowy=gate road chodnik ucieczkowy=escape way chodnik ucieczkowy=monkey heading chodnik ucieczkowy=runaround chodnik w drążeniu=going road chodnik w kamieniu=rock gangway chodnik w węglu=coal gangway chodnik w węglu=coal heading chodnik w zrobach=gateway chodnik wentylacyjny=air heading chodnik wentylacyjny=airway chodnik wentylacyjny=ventilating road chodnik wodny=drain-way chodnik wodny=water gallery chodnik wybierakowy=extraction gallery chodnik wybierkowy=pull drift chodnik wyłożony okrąglakami=corduroy road chodnik wyprzedzający=fore drift chodnik z płyt kamiennych=flagging chodnik zbiorczy=mother entry chodniki krecie=mole runs chodniku=pavement light .

cholecystografia=cholangiography cholecystografia=cholecystography cholekalcyferol=cholecalciferol cholera drobiu=fowl cholera cholewa wada wlewka=bootleg cholewa wada wlewka stali nieuspokojonej=top hat cholewki obuwia=uppers cholina=choline cholinoesteraza=cholinoesterase chomątko=clip zacisk chomątko=lathe carrier chomątko=lathe dog chomątko=thimble chomąto=horse-collar chorągiewka kierunkowa=wind vane chorągiewka końcówkowa=terminal lug choroba bakteryjna roślin=bacteriosis choroba Banga=Bang's disease choroba Banga=brucellosis choroba Banga=contagious abortion choroba cynowa=disease of tin choroba cynowa=tin disease choroba cynowa=tin pest choroba dekompresyjna=aeroembolism choroba dekompresyjna=caisson disease choroba dekompresyjna=decompression sickness choroba górska=mountain sickness choroba kesonowa=aeroembolism choroba kesonowa=compressed-air illness choroba kesonowa=decompression sickness choroba lokomocyjna=car-sickness choroba lokomocyjna=kinetosis choroba lokomocyjna=travel sickness choroba morska=seasickness choroba motylicza owiec=distomiasis choroba oczu występująca u spawaczy lukowych=arc eyes choroba podlegająca obowiązkowi zgłoszenia=notifiable disease choroba popromienna=radiation disease choroba popromienna=radiation sickness choroba powietrzna=air sickness choroba przemysłowa=industrial disease choroba społeczna=social disease choroba spowodowana brakiem witamin=deficiency disease choroba typu alergicznego=allergosis choroba weneryczna=venereal disease choroba wodorowa=acid brittleness choroba wodorowa=hydrogen disease choroba wodorowa=hydrogen embrittlement choroba wodorowa=piekle brittleness choroba wodorowa=plating brittleness choroba wodorowa miedzi=hydrogen unsoundness of copper choroba zawodowa=occupational disease chorobotwórczość=pathogenesis chorobotwórczy=morbific chorobowość=morbidity chorobowy=pathological choroby roślin=plant diseases chów=rearing chować=retract chowanej=home position chowany=retractable .

chrapy okrętu podwodnego=snorkel chrom=chromium chroma=chroma chromał=megapyr chroman=chroman chromansil stal chromowo-manganowo-krzemowa=chromansil chromanyl=chromanyl chromatermografia=chromathermography chromatograf=chromatograph chromatografia=chromatography chromatografia=gel-permeation chromatography chromatografia=reversed-phase partition chromatography chromatografia=sorptography chromatografia adsorpcyjna=adsorption chromatography chromatografia bibułowa=paper chromatography chromatografia bibułowa i cienkowarstwowa=planar chromatography chromatografia bibułowa kołowa=sector paper chromatography chromatografia bibułowa krążkowa=radial chromatography chromatografia bibułowa krążkowa=radial paper chromatography chromatografia bibułowa krążkowa=sector paper chromatography chromatografia bibułowa wstępująca=ascending paper chromatography chromatografia bibułowa zstępująca=descending paper chromatography chromatografia ciecz-cialo stałe=solution adsorption chromatography chromatografia ciecz-ciało stałe=liquid-solid chromatography chromatografia ciecz-ciecz=liquid-liquid chromatography chromatografia cieczowa=liquid chromatography chromatografia cieczowa wysokosprawna=high performance liquid chromatography chromatografia cienkowarstwowa=thin-layer chromatography chromatografia cienkowarstwowa wysokosprawna=high performance thin-layer chromatography chromatografia dwukierunkowa=two-dimensional chromatography chromatografia ekskluzyjna=exclusion chromatography chromatografia ekskluzyjna=gel chromatography chromatografia ekstrakcyjna=extraction chromatography chromatografia elucyjna=elution chromatography chromatografia gaz-ciało stałe=gas-solid chromatography chromatografia gaz-ciato state=gas adsorption chromatography chromatografia gaz-ciecz=gas-liquid chromatography chromatografia gazowa=gas chromatography chromatografia gazowa=vapour-phase chromatography chromatografia gazowa adsorpcyjna=gas adsorption chromatography chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas=gas chromatography-mass spectrometry chromatografia jonitowa=ion-exchange chromatography chromatografia jonowymienna=ion-exchange chromatography chromatografia kołowa=ring chromatography chromatografia kolumnowa=column chromatography chromatografia krążkowa=circular chromatography chromatografia krążkowa=ring chromatography chromatografia mikrokrążkowa=microcircular chromatography chromatografia osadowa=chemichromatography chromatografia podziałowa=partition chromatography chromatografia podziałowa z odwróconymi fazami=reversed-phase partition chromatography chromatografia przez rugowanie=displacement chromatography chromatografia rugująca=displacement chromatography chromatografia sitowo-molekularna=molecular-sieve chromatography chromatografia z programowaniem przepływu=flow-programmed chromatography chromatografia z programowaniem temperatury=temperature-programmed chromatography chromatografia z wymianą ligandów=ligand-exchange chromatography .

chromatografia żelowa=gel chromatography chromatografia żelowa=gel-permeation chromatography chromatografia żelowo-permeacyjna=exclusion chromatography chromatografia żelowo-permeacyjna=gel chromatography chromatografia żelowo-permeacyjna=gel-permeation chromatography chromatograficznie czysty=chromatographically pure chromatogram=chromatogram chromatogram na bibule=papergram chromatogram na kolumnie=sorptogram chromatography chromatografia w obszarze nadkrytycznym=supercritical fluid chromatopsja=colour vision chromatron kineskop kolorowy jednowiązkowy=chromatron chromatyczność=chromaticity chromatyd=chromatid chromatyna=chromatin chromatyzm=chromatic aberration chromatyzm=chromatism chromawy=chromous chromel=chrome ironstone zob. chrome iron ore chrome! chromen=chromene chromenyl=chromenyl chromian=chromate chromian cynkowy=zinc chromate chromian sodowy=sodium chromate chromianka=chromie acid cleaning mixture chromianometria=chromatometry chromianowanie=chromate coating chromianowanie=chromate treatment chromianowanie=chromating chromianowanie=cromodizing chrominancja=chrominance chromit=chrome iron ore chromit=chromie iron chromit=chromite chromodynamika=chromodynamics chromoferryt=chromiferrous ferrite chromofor=chromophore chromofor wewnętrznie chiralny=intrinsically chiral chromophore chromofory sprzężone=compound chromophores chromogen cząsteczka zawierająca chromofory=chromogen chromogeneza=chromogenesis chromoizomeria=chromoisomerism chromolitografia=chromolithograph chromolitografia=colour lithography chromonikielina=chrome-nickel chromonikielina=nichrome chromowanie=chroming chromowanie dekoracyjne=decorative chromium plating chromowanie dyfuzyjne=chromium cementation chromowanie dyfuzyjne=chromium impregnation chromowanie dyfuzyjne=chromizing chromowanie dyfuzyjne=inchrome process chromowanie dyfuzyjne w gazach=gas chromizing chromowanie elektrolityczne=chromium electroplating chromowanie galwaniczne=chromium electroplating chromowanie galwaniczne=chromium plating chromowanie na czarno=black chromium plating chromowanie następcze=after-chroming chromowanie twarde=hard chrome plating chromowoltamperometria=single-sweep voltammetry chromowy=chromie .

chromyl=chromyl chroniąca przed utlen=ceramic shroud chroniona komórka pamięci=protected location chroniona lista dostępu=secure access list chroniony=protected chroniony plik obrazu=protected image file chronitor=chronitor chrono=timing chronoamperometria=chronoamperometry chronobiologia=chronobiology chronofotografia=chronophotograph chronograf=chronograph chronokulometria=chronocoulometry chronologia=chronology chronologicznie=chronologically chronometr=timekeeper chronometr morski=marine chronometer chronometr nawigacyjny=marine chronometer chronometr okrętowy=marine chronometer chronometraż=time study chronometraż=timekeeping chronometrażysta=timekeeper chronometrażysta=time-study engineer chronometria=chronometry chronopotencjogram=potential-time curve chronopotencjometria=chronopotentiometry chronoskop przyrząd do pomiaru krótkich odstępów czasu=chronoscope chronotron=chronotron chronow=voltammetry with continuously changing potential chronowoltamperometna cykliczna=cyclic voltametry chronowoltoamperometria=potential-sweep chronoamperometry chropowatość=coarseness chropowatość powierzchni=surface roughness chropowatość powierzchni błąd prasowniczy=chicken skin chropowatość powierzchni odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium=pimpling chrust=brush-wood chryzen=chrysene chryzenyl=chrysenyl chryzoberyl=chrysoberyl chryzoidyna=chrysoidine chryzokolla=chrysocolla chryzolit odmiana oliwinu=chrysolite chryzopraz=chrysoprase chryzopraz=green chalcedony chryzotyl=chrysotile chrzęst cynowy=cry of tin chrzęst cyny=tin cry chrzęst jedwabiu=silk scroop chrzest statku=naming chudość masy=freeness of stuff chudy klient=thin klient chusta serowarska=cheese cloth chwast=weed chwastobójczy=herbicidal chwastownik sprężynowy=weeder-mulcher chwianie się=swaying chwie=rolling chwiejnica=glider training scaffold chwila początkowa=initial instant chwila zakończenia spalania paliwa w locie=all-burned time chwila znamienna=specific instant .

chwilowe przetężenie=overshoot chwilowy=instanteous chwycić wiatr w żagle=fill the sails chwyt=bite chwyt=fang chwyt=nip chwyt=tang chwyt cylindryczny=parallel shank chwyt naporowy powietrza=ram intake chwyt pilnika=file tang chwyt pistoletu=gunstock chwyt pistoletu=pistol grip chwyt pokrętła=hand shank chwyt powietrza=air intake chwyt powietrza=air scoop chwyt przy walcowaniu=nip of rolls chwyt ręczny=hand shank chwyt stożkowy=Morse'a Morse taper shank chwyt stożkowy=taper shaft chwyt tkaniny=feel chwyt walców=bite of rolls chwyt walcowy=parallel shank chwyt wiertła=drill shank chwyt wiórów w maszynach do obróbki drewna=chip hood chwytać=bite chwytać kleszczami=grasp by tongs chwytać kleszczami=grip by tongs chwytacz=catcher chwytacz=safety stop chwytacz iskier=spark arrester chwytacz kleszczowy w dźwigach=clamp safety gear chwytacz ochronny dźwigu=safety gear in chwytacz rdzeni=core extractor chwytacz rdzenia=core catcher chwytacz stopionego rdzenia=core catcher chwytacz tłuszczu=grease removal tank chwytacz tłuszczu=grease trap chwytacz wężownicy do wyciągania zerwanych lin=fishing screw chwytak=end-effector chwytak do kręgów taśmy podwieszony do suwnicy=coil lifter chwytak dwulinowy=double rope grab chwytak dwuszczękowy=clamshell bucket chwytak dźwignicy=grab chwytak elektromagnetyczny=lifting magnet chwytak jednoliniowy=single-rope grab chwytak łupinowy=clamshell bucket chwytak nożycowy=crampon chwytak widłowy=grapple fork chwytak wieloszczękowy=orange-peel bucket chwytnik dźwigu=safety gear in chwytnik dźwigu=safety stop chybić zwrot=miss stays chybienie strony=page fault chybotanie=shimmy chybotanie kół=wheel wobble chybotanie kól pojazdu=wobble chybotanie kół pojazdu=wobbling chybotanie koła=wheel flutter chybotanie tłoka=piston slapping chyłomierz=clinometer chyłomierz=inclinometer .

draught ciąg=draught ciąg=propulsive effort ciąg=thrust ciąg bajtów=byte stream ciąg bitów=bit string ciąg busolowy=needle traverse ciąg Cauchyego=regular sequence ciąg dokładny=exact sequence ciąg drenarski=drainage path ciąg fal=train of waves ciąg fal=wave train ciąg farb=colour pit ciąg farb=colour suspenders ciąg Fibonacciego=Fibonacci sequence ciąg hipotetycznych wydarzeń w czasie awarii jądrowej=accident sequence ciąg homologii=homology sequence ciąg identyfikacji systemu na taśmie magnetycznej=identification burst ciąg impulsów=pulse string ciąg impulsów=pulse train ciąg inicjujący modem=modem initialization string ciąg jednostkowy rzeczywisty silnika rakietowego=effective specific thrust ciąg jednostkowy silnika rakietowego=specific thrust ciąg kablowy=cable run ciąg kodokładny=coexact sequence ciąg kodowy=code combination ciąg kominowy=flue draft ciąg kominowy=stack effect ciąg kontrolny ramki=frame check sequence ciąg krawędzi grafu=sequence of edges ciąg łańcuchowy czerpaków=ladder of buckets of an excavator ciąg liczbowy=numeric string ciąg liczbowy=sequence of numbers ciąg malejący=decreasing sequence ciąg na ziemi=static thrust ciąg napędowy=propulsive thrust ciąg naturalny=natural draught ciąg naturalny kominowy=chimney draught ciąg netto silnika odrzutowego=thrust output ciąg nieograniczony=non-bounded sequence ciąg nieskończony=infinite sequence ciąg niwelacyjny=level circuit ciąg odniesienia=reference string ciąg odwrotny w kominie=downdraught ciąg ograniczony=bounded sequence ciąg pieszy=footway ciąg pieszy=pedestrian street ciąg poleceń=command stream ciąg poleceń=init string ciąg poligonowy=polygonal traverse ciąg poligonowy otwarty=open traverse .chyłomierz podłużny=fore-and-aft level chylomierz poprzeczny=bank indicator chyłomierz poprzeczny=cross level chymozyna=chymosin ciąć na drobne kawałki=cut into small fragments ciąć na kłody=log ciąć na plastry=slice ciąć nożycami=shear ciąć nożycami ręcznymi=snip ciąć taśmę na arkusze=cut to sheets ciąg=draft zob.

ciąg poligonowy zamknięty=closed traverse ciąg prób=sequence of trials ciąg przenośników taśmowych=belt conveyor flight ciąg przewodów=wireway ciąg przewodów wentylacyjnych=duet run ciąg rakiety=rocket power ciąg rekurencyjny=recursive sequence ciąg rosnący=increasing sequence ciąg rozbieżny=divergent sequence ciąg rur okładzinowych=casing string ciąg rur okładzinowych=string of casing ciąg rur wodnych=water string ciąg rur wydobywczych=flow string ciąg rur wydobywczych=pay string ciąg rury=pipe string ciąg silnika rakietowego=rocket thrust ciąg silnika w locie=propulsive thrust ciąg skończony=finite sequence ciąg śmigła=propeller thrust ciąg spektralny=spectral sequence ciąg statyczny=static thrust ciąg statyczny przy biegu jatowym=idling static thrust ciąg statyczny silnika odrzutowego=static jet thrust ciąg statyczny silnika odrzutowego wyrażony w funtach=pounds static thrust ciąg sztuczny=forced draught ciąg sztuczny=induced draught ciąg tekstowy=text string ciąg tekstowy o stałej długości=collaborative value chain ciąg tekstowy o stałej długości=fixed-length string ciąg uogólniony spełniający warunek Cauchyego=Cauchy net ciąg urządzeń układu zraszania=spray train ciąg użyteczny netting tkanina sieciowa netting knot=net thrust ciąg użyteczny śmigła=effective thrust of propeller ciąg wirnika śmigłowca=thrust of rotor ciąg wskaźnikowy przewodów=index run ciąg wstępu na taśmie magnetycznej=preamble ciąg wstępujący=monotonically increasing sequence ciąg wykorzystywać strumienie=creek stream ciąg wymienników jonitowych ze złożem zeolitowym=zeolite ion exchange train ciąg wymuszony=induced draught ciąg zbieżny=convergent sequence ciąg zerowy=null sequence ciąg znaków=character string ciąg znaków ujęty w znaki cudzysłowu=quoted string ciąg znakowy mieszany=mixed-character string ciąg zstępujący=monotonically decreasing sequence ciąg zstępujący przedziałów=nested intervals ciągadła=semidie angle ciągadło=die ciągadło=drawing die ciągadło=reducing die ciągadło ciśnieniowe=pressure die ciągadło ciśnieniowe=pressure drawing die ciągadło ciśnieniowe=pressure-lubricating die ciągadło ciśnieniowe=pressure-type drawing die ciągadło diamentowe=diamond die ciągadło do ciągnienia drutu=draw die ciągadło do drutu=wire-drawing die ciągadło do rur=tube drawing die ciągadło kalibrujące=calibrating die ciągadło kształtowe=profile die .

ciągadło kształtowe=shaped die ciągadło o otworze prostokątnym=flatter ciągadło płytkowe=drawing plate ciągadło płytkowe=wire-drawer's plate ciągadło płytkowe=wortle ciągadło płytkowe do drutu=die plate ciągadło płytkowe do drutu=draw plate ciągadło profilowe=profile die ciągadło profilowe=shaped die ciągadło rolkowe=roller die ciągadło rolkowe nastawne=Turk's-head die ciągadło stożkowe=conical die ciągadło wraz z oprawą=die assembly ciągadło z węglika spiekanego=carbide die ciągarka=drawbench ciągarka=drawing bench ciągarka=drawing machine ciągarka bębnowa do drutu=drum-type wire drawing machine ciągarka do drutu=wire-drawing bench ciągarka do drutu pracująca z poślizgiem=slip drawing machine ciągarka do drutu z poślizgiem=slip-type wire drawing machine ciągarka do prętów=bar drawbench ciągarka do prętów=bar drawing machine ciągarka do rur=tube drawbench ciągarka do rur=tube drawing machine ciągarka jednobębnowa=block drawing machine ciągarka jednobębnowa do drutu=bull block ciągarka jednobębnowa z bębnem o podwójnej powierzchni roboczej=double-deck block ciągarka łańcuchowa=chain drawbench ciągarka ławowa=carriage drawing machine ciągarka ławowa=chain drawbench ciągarka pracująca z magazynowaniem drutu=accumulation-type wire drawing machine ciągarka rabunkowa=dog-and-chain ciągarka rabunkowa=prop puller ciągarka rabunkowa=prop withdrawer ciągarka rabunkowa=puller ciągarka rabunkowa=timber puller ciągarka tarczowa do drutu=stepped cone draw block ciągarka wielostopniowa=multi-die drawing machine ciągarka wielostopniowa o układzie posobnym=tandem drawing machine ciągarnia=rur drawing mill ciągarnia drutu=wire mill ciągarnia drutu=wire-drawing mill ciągarnia drutu=wireworks ciągarnia rur=pipe drawing mill ciągła destylacja wody=water still ciągła kontrola powietrza=continuous air monitoring ciągłe doładowywanie=floating charge ciągłe podawanie papieru=consecutive paper feeding ciągle zmieniać kierunek o wietrze=veer and haul ciągliwość=ductility ciągłość absolutna=absolute continuity ciągłość jednostajna=uniform continuity ciągły zespól walcarek wstępnych=continuous roughing set of rolling stands ciągnąć=drag ciągnąć=pull ciągnąć taliami=bowse ciągnąć windą=heave r ciągnąć windą=heave up ciągnąć włok=trawl .

ciągnięcie gzymsu okrajem=running moulding ciągnięcie profilu w tynku=running off ciągnienie=drafting ciągnienie=puli ciągnienie=pulling ciągnienie drutu=wire-drawing ciągnienie drutu na mokro=wet wire-drawing ciągnienie drutu z przeciwciągiem=back-pull wire drawing ciągnienie drutu z przeciwciągiem=reactive wire drawing ciągnienie na mokro drutu=wet drawing ciągnienie na poduszce pneumatycznej=air drawing ciągnienie na sucho=dry drawing ciągnienie na zimno=bright drawing ciągnienie na zimno=cold drawing ciągnienie nitek=stringiness ciągnienie prętów=bar drawing ciągnienie rur bez użycia trzpienia=empty sinking ciągnienie rur bez użycia trzpienia=tube sinking ciągnienie rur na długim trzpieniu=arbor drawing ciągnienie rur na krótkim trzpieniu=fixed mandrel drawing ciągnienie rur na krótkim trzpieniu=plug drawing ciągnienie rur na trzpieniu=bar drawing of tubes ciągnienie rur na trzpieniu=mandrel drawing ciągnienie rur na trzpieniu=movable mandrel drawing ciągnienie rur na trzpieniu swobodnym=floating-plug drawing ciągnienie rur swobodne=empty sinking ciągnienie rur z trzpieniem wewnętrznym=tube drawing on plug ciągnienie swobodne rur=tube sinking ciągnienie szkła=glass drawing ciągnienie szkła płaskiego metodą Fourcaulta=Fourcault process ciągnienie szybem=winding ciągnienie wstępne=first drawing ciągnienie z dociskiem=double-action drawing ciągnienie z łuszczeniem drutu=die scalping ciągnienie z przeciwciągiem=drawing with backpull ciągnienie z przewijaniem=reverse drawing ciągnienie z przewijaniem=reverse redrawing ciągnienie z przewinięciem=inside-out redrawing ciągnienie za pomocą kilku pierścieni ciągowych ustawionych w jednej osi=tandem drawing ciągnik do dłużyc=logging tractor ciągnik dwukołowy z uchwytami do prowadzenia=walking tractor ciągnik gąsienicowy=caterpillar tractor ciągnik gąsienicowy=crawler tractor ciągnik gąsienicowy=track-laying tractor ciągnik holowniczy=haulage tractor ciągnik holowniczy=towing tractor ciągnik jednoosiowy=walking tractor ciągnik kołowo-gąsienicowy=half-track tractor ciągnik kołowy=wheeled tractor ciągnik leśny=timber tractor ciągnik manewrowy=light rail motor tractor ciągnik ogrodniczy=garden tractor ciągnik półgąsienicowy=half-track tractor ciągnik przetokowy=rail-shunting tractor ciągnik ratowniczy=recovery tractor ciągnik rolniczy=agrimotor ciągnik rolniczy=farm tractor ciągnik rolniczy do upraw międzyrzędowych=row-crop farm tractor ciągnik sadowniczy=orchard tractor ciągnik siodłowy z urządzeniem do holowania naczepy=truck tractor .

ciągnik terenowy rolniczy=land tractor ciągnik zrywkowy=skidder ciągnik zrywkowy=skidding tractor ciągnikowa=riding mower ciągnikowa żniwiarka pokosowa=windrower ciągnione narzędzia połowu=dragged fishing gear ciągniony na zimno=hard drawn ciągomierz=draught gauge ciągownik=drawing die ciałka krwi=blood cells ciałka krwi=blood corpuscles ciałko zieleni=chloroplast ciało=body of the program ciało algebraiczne=algebraic field ciało antyferromagnetyczne=antiferromagnetic substance ciało będące rozszerzeniem innego ciała=extension field ciało białe=white object ciało binghamowskie=pseudosolid body ciało cienkie=slender body ciało cienkie=thin body ciało diamagnetyczne=diamagnetic substance ciało doskonałe=perfect body ciało doskonale białe=white body ciało doskonale chropowate=rough body ciało doskonale czarne=blackbody ciało doskonale czarne=full radiator ciało doskonale czarne=ideal radiator ciało doskonale czarne=perfect radiator ciało doskonale gładkie=smooth body ciało doskonale sprężyste=elastic body ciało doskonale sprężyste=elastic solid ciało doskonale sprężyste=Hookean solid ciało doskonale sprężyste=Hooke's body ciało elastoplastyczne=elastoplastic body ciało fotograficzne szare=photographic neutral body ciało helimagnetyczne=helimagnet ciało Hookea=Hookean solid ciało Hookea=Hooke's body ciało ichtioidalne=fish-type body ciało idealne=perfect body ciało jednorodne=uniform body ciało klas=class field ciało liczbowe=number domain ciało meteorytowe=meteoroid ciało metody=method body ciało niebieskie=tracker ciało o kształcie obłym=rounded body ciało o kształcie urwistym=bluff body ciało opływowe=fish-type body ciało oporowe o kształcie nieopływowym=blunt body ciało paramagnetyczne=paramagnetic material ciało plastyczne=plastic body ciało plastyczno-lepko-sprężyste=real body ciało płynne=fluid body ciało pływające=floating body ciało polikrystaliczne=polycrystal ciało półnieskończone=semi-infinite body ciało rozkładu=decomposition field ciało rozkładu=splitting field ciało rzeczywiste=real body ciało smukłe=slender body .

ciało smukłe=thin body cialo stale=solid body ciało swobodnie spadające=freely falling body ciało szare=grey body ciało ułamków=quotient field ciało uporządkowane=ordered field ciało widmowe szare=spectral neutral body ciało wizualnie szare=visual neutral body ciało współczynników=coefficient field ciało współczynników=constant field ciało wypukłe=convex body ciasne granice wymiarowe=fine limits ciastko=cookie ciasto asfaltowe=asphalt putty ciasto prochowe=powder composition ciasto prochowe=powder pulp ciasto skalne=groundmass ciasto wapienne=lime putty ciastowaty=doughy ciato doskonale sztywne=rigid body ciato zbiorów=field of sets ciążenie powszechne=gravitational attraction ciążenie powszechne=Newtonian attraction ciążenie powszechne=universal gravitation ciążenie ziemskie=terrestrial gravity ciążyć=gravitate cicha woda na rzece=backwater cichobieżny=silent-running cichy wspólnik=dormant partner cięcie=guillotining cięcie blachy nożycami wibracyjnymi=nibbling cięcie brzegowe=border cutting cięcie drzew w stanie spoczynku fizjologicznego=dormant pruning cięcie elektroiskrowe=spark erosion cutting cięcie gazowe=flame cutting cięcie gazowe=flame parting cięcie gazowe=gas cutting cięcie gniazdowe=group cutting cięcie grupowe=group cutting cięcie kotlinowe=group cutting cięcie kwarcu=crystal cut cięcie lancą tlenową=oxygen lancing cięcie laserowe=cutting by laser cięcie laserowe=laser beam cutting cięcie łukowe elektrodą metalową=metal-arc cutting cięcie łukowe lukiem elektrycznym=arc cutting cięcie łukowo-gazowe=air-arc cutting cięcie łukowo-tlenowe=air-arc cutting cięcie łukowo-tlenowe=oxy-arc cutting cięcie maszynowe=machine cutting cięcie materiału na małe kostki=dicing cięcie metali piłką ręczną=hacksawing cięcie metodą wybuchową przy użyciu materiału wybuchowego=explosive cutting cięcie mięsa wieloryba po zdjęciu tłuszczu=lemming cięcie na kłody=logging cięcie na koronę drzew owocowych=lop and crop cięcie na mokro ściernicą=wet cutting cięcie na sucho=dry cutting cięcie na wzrost drzew owocowych=lop and top cięcie nożycami=shearing cięcie obsiewne=regeneration felling .

cięcie obsiewne=reproduction felling cięcie obsiewne=seeding felling cięcie obsiewne=subsidiary felling cięcie oczyszczające=salvage felling cięcie oddzielające=severance felling cięcie odnowieniowe=regeneration felling cięcie odnowieniowe=reproduction felling cięcie odsłaniające=light felling cięcie odsłaniające=opening up cięcie pakietami=piled-plate cutting cięcie pakietami=stack cutting cięcie pielęgnacyjne=improvement felling cięcie piłą=sawing cięcie piłą taśmową=bandsawing cięcie plazmowe=plasma cutting cięcie plazmowe=plasma-arc cutting cięcie płomieniowe=flame parting cięcie pod wodą=underwater cutting cięcie poprzeczne=cutting off cięcie poprzeczne drewna w poprzek włókien=cross-cutting cięcie pośrednie=secondary felling cięcie przygodne=incidental felling cięcie przygotowawcze=prelogging cięcie regeneracyjne drzew owocowych=regeneration cutting cięcie sanitarne=sanitation felling cięcie ściernicą=abrasive cutting cięcie skóry przy zdejmowaniu z tuszy zwierzęcia=opening cut cięcie skóry przy zdejmowaniu z tuszy zwierzęcia=ripping cut cięcie tarciowe=friction sawing cięcie tarciowe piłą tarciową=friction cutting cięcie termiczne=thermal cutting cięcie termiczne przez stapianie=fusion cutting cięcie tlenowe=oxycutting cięcie tlenowe=oxygen cutting cięcie tlenowe jednocześnie wieloma palnikami=multiple oxygen cutting cięcie tlenowe lancą=lance cutting cięcie tlenowe lancą=lancing cięcie tlenowe z topnikiem=flux-injection cutting cięcie tlenowe z topnikiem=flux-oxygen cutting cięcie tlenowo-proszkowe=iron powder cutting cięcie tlenowo-proszkowe=powder cutting cięcie uprzątające=cleaning cutting cięcie uprzątające=final felling cięcie uprzątające=removal cutting cięcie uzupełniające=relogging cięcie wstępne=prelogging cięcie wzdłużne=ripping cięcie wzdłużne taśm=slitting cięcie wzdłużne taśm=strip slitting cięcie z topnikiem=cover cutting cięcie z topnikiem=flux cutting cięcie zupełne=clear felling cięciwa aerodynamiczna=aerodynamic chord cięciwa odniesienia=reference chord cięciwa pomiarowa na średnicy podziałowej koła zębatego=normal chordal tooth thickness cięciwa pomiarowa na średnicy tocznej koła zębatego=working normal tooth thickness cięciwa profilu lotniczego=chord of an airfoil section cięciwa resoru=chord of spring cięciwa resoru=spring span .

cięciwa średnia aerodynamiczna=second mean chord cięciwa zerowej siły nośnej=zero-lift line ciecz bordoska=Bordeaux mixture ciecz chłodząca=coolant ciecz chłodząca=cooling agent ciecz chłodząca=quenching fluid ciecz chłodząco-smarująca=coolant ciecz chłodząco-smarująca=cooling agent ciecz chłodząco-smarująca=cutting compound ciecz chłodząco-smarująca=cutting oil ciecz chłodząco-smarująca=cutting solution ciecz chtodząco-smarująca przy szlifowaniu=grinding fluid ciecz ciężka=dense medium ciecz ciężka=heavy liquid ciecz ciężka=heavy medium ciecz do przekładni hydrokinetycznych=automatic transmission fluid ciecz ferromagnetyczna=ferromagnetic fluid ciecz ferromagnetyczna=magnetic fluid ciecz ferromagnetyczna=magnetic liquid ciecz hartownicza=hardening liquid ciecz hartownicza=quenching fluid ciecz hydrauliczna=hydraulic fluid ciecz hydrometryczna=hydrometrie liquid ciecz hydrometryczna=measuring liquid ciecz kalifornijska=lime sulfur ciecz katodowa=catholyte ciecz kriogeniczna=cryogenic fluid ciecz macierzysta=mother liquor ciecz manometryczna=indicating liquid ciecz manometryczna=manometer liquid ciecz martwa=dead liquid ciecz Maxwella=Maxwell body ciecz Maxwella=Maxwell liquid ciecz mierząca=hydrometrie liquid ciecz nawęglająca=liquid carburizer ciecz newtonowska=Newtonian liquid ciecz nienewtonowska=complex liquid ciecz nienewtonowska=non-Newtonian fluid ciecz niepolama=non-associated liquid ciecz niepolarna=non-polar liquid ciecz niezasocjowana=non-associated liquid ciecz niezasocjowana=non-polar liquid ciecz plastyczna=Bingham plastic ciecz pofermentacyjna ogólnie=beeplant ciecz polarna=polar liquid ciecz pracująca=working liquid ciecz przegrzana=superheated liquid ciecz przemywająca=wash liquid ciecz robocza=working liquid ciecz rzeczywista=natural liquid ciecz rzeczywista=real liquid ciecz sklarowana nad osadem=liquor ciecz sklarowana nad osadem=supernatant liquid ciecz smarowa=liquid lubricant ciecz szklista oka=vitreous body ciecz szklista oka=vitreous humour ciecz usuwana z kąpieli wraz z wyrobami=drag-out ciecz uszczelniająca=sealing liquid ciecz warzelna=digesting liquor ciecz wprowadzana do kąpieli na zanurzanych w niej wyrobach=drag-in ciecz wskazująca=indicating liquid .

ciecz zamykająca=sealing liquid ciecz zasocjowana=associated liquid ciecz zwilżająca=wetting liquid ciecze mieszające się=miscible liquids ciecze nie mieszające się=immiscible liquids ciecze o ograniczonej wzajemnej rozpuszczalności=partially miscible liquids ciecze wzajemnie nierozpuszczalne=immiscible liquids cieczomierz=liquid meter cieczowy licznik scyntylacyjny=liquid scintillation counter cięgiel=lanyard cięgło=coupler cięgło=coupler shank cięgło=coupling link cięgło=puli rod cięgło dolne w ciągnikach=lower link cięgło górne w ciągnikach=upper link cięgło hamulca=brake rod cięgno=tension member cięgno=tension rod cięgno=tie bar cięgno=tiering machine cięgno bierne napędu cięgnowego=slack side cięgno bierne przekładnipasowej=driven strand cięgno czynne napędu cięgnowego=driving side cięgno czynne napędu cięgnowego=tight side cięgno czynne przekładni pasowej=driving strand cięgno izolacyjne=pull insulator cięgno napędowe=flexible connector cięgno napędowe=wrapping-connector cięgno przekładni pasowej=strand ciek podziemny=underflow ciek wodny=water race ciek wodny=water-course ciekłe mydło krezolowe=Lysol ciekłokrystaliczny=liquid crystal ciekłokrystaliczny wyświetlacz=liquid crystal display ciekły gaz ziemny=Natural Gas Liquids ciekły materiał wybuchowy=liquid explosive ciekły metal używany do przemywania kadzi=wash metal ciekły ozon=liquid ozon ciekły tlen=liquid oxygen ciekły tlen=Lox ciekły tlen=loxygen ciemna czerwień=claret colour ciemna plamka=dark spot ciemne tło=dark ground ciemnia=dark room ciemnia=dark space ciemnia=darkroom ciemnia Astona przy wyładowaniu jarzeniowym w gazie=Aston dark space ciemnia Crookesa=Crookes dark space ciemnia Faradaya=Faraday dark space ciemnia fotograficzna=dark-room ciemnia katodowa=cathode dark space ciemnia katodowa=Crookes dark space ciemnia optyczna=camera obscura ciemnia optyczna=dark chamber ciemnia rentgenowska=processing room ciemny lód=black ice ciemny odcień=deep shade cień akustyczny=acoustic shadow .

cień cieplny=heat shadow cień do powiek=eye shadow cieniowanie=shading cieniowanie gładkie=smooth shading cieniowanie Gourauda=Gouraud shading cieniowanie Phonga=Phong shading cieniowanie płaskie=flat shading cienioznośność=shadow tolerance cienka=fumulus cienka folia do badań w mikroskopie elektronowym=thin foil cienka tkanina=tissue cienka warstwa=thin film cienka warstwa epitaksjalna=epitaxial film cienka warstwa magnetyczna=magnetic film cienki=light-gauge cienki drut=fine wire cienki drut łączący pole kontaktowe z nóżką obudowy=flying lead cienki i nieregularny pokład węgla=coal pipe cienki koncentryczny=thin coax cienki papier=thin paper cienki pokład węgl=rider cienki pokład węgla=coal seam cienki stempel dziurkujący osadzony w trzonie stemplowym=quill punch cienkie płótno żaglowe=duck cienkie przerosty skały płonnej=girdles cienko uwarstwiony=thin-bedded cienkościenny=thin-walled ciepła rezerwa=warm standby cieplarnia=hot-house cieplica=therma cieplny=thermic ciepło=carry away ciepło=carry off ciepło adsorpcji=heat of adsorption ciepło adsorpcji adiabatyczne=adiabatic heat of adsorption ciepło aktywacji=heat of activation ciepło desorpcji=heat of desorption ciepło doprowadzone=heating input ciepło doprowadzone=supplied heat ciepło doprowadzone do pieca=thermal input to furnace ciepło dysocjacji=heat of dissociation ciepło jawne=sensible heat ciepło jednostkowe powietrza wilgotnego=humid heat ciepło krystalizacji=heat of crystallization ciepło krzepnięcia=heat of solidification ciepło mieszania=heat of mixing ciepło molowe=molar heat capacity ciepło molowe=molecular heat ciepło odczuwalne=sensible heat ciepło oddychania wytwarzane wskutek dojrzewania składowanych owoców i jarzyn=vital heat ciepło odlotowe=exhaust heat ciepło odlotowe=off-heat ciepło odlotowe=rejected heat ciepło odlotowe=waste heat ciepło odpadkowe=exhaust heat ciepło odpadkowe=off-heat ciepło odpadkowe=rejected heat ciepło odpadkowe=waste heat ciepło parowania=heat of evaporation ciepło parowania=heat of vaporization .

ciepło powyłączeniowe=after-heat ciepło powyłączeniowe=residual heat ciepło promieniowania=heat of radioactivity ciepło promieniowania=radiant heat ciepło przegrzania=superheat ciepło przemiany=heat of transition ciepło przemiany fazowej=heat of phase transition ciepło przemiany promieniotwórczej=decay heat ciepło reakcji=heat of reaction ciepło reakcji jądrowej=nuclear disintegration energy ciepło rozkładu=heat of decomposition ciepło rozpuszczania=heat of solution ciepło rozszczepienia=fission heat ciepło skraplania=heat of condensation ciepło spalania=calorific value ciepło spalania=gross calorific value ciepło spalania=heat of combustion ciepło spalania=heating value ciepło spalania=higher calorific value ciepło spalania=high-heat value ciepło sublimacji=heat of sublimation ciepło topnienia=heat of fusion ciepło tworzenia=combining heat ciepło tworzenia się powierzchni=latent heat of surface ciepło tworzenia związku=heat of combination ciepło tworzenia związku=heat of formation ciepło utajone=heat of phase transition ciepło utajone=latent heat ciepło utajone topnienia=heat equivalent of fusion ciepło utleniania=heat of oxidation ciepło wiązania=heat of linkage ciepło właściwe=specific heat ciepło wydzielane przy nawilgacaniu suchej gleby=heat of wetting ciepło wytwarzane przy nagrzewaniu pojemnościowym=dielectric heat ciepło zwilżania=heat of wetting ciepłochronność=warmth retention cieplochronny=heat-insulating ciepłokrwisty=hematothermal ciepłokrwisty=homeothermal ciepłokrwisty=warm-blooded ciepłownia=district heating station ciepłownictwo=heat engineering ciepły front=warm front ciepły wyż baryczny=warm high ciepły wyż baryczny=warm-core high ciepto Joulea=Joule heat cierny=frictional cierny mechanizm zapadkowy z zapadką wklęsłą=nipping lever cierpki=astringent cieśla=woodworker cieśla górniczy=timberer cieśla okrętowy=shipwright cieślica mechaniczna=adzing machine cieśnina=strait s cieszynit=teschenite cięta płytka kryształu=crystal blank ciężar adhezyjny pojazdu=adhesive weight ciężar atomowy=atomic mass ciężar atomowy=atomic weight ciężar atomowy=atomie weight ciężar atomowy względny=atomic weight .

ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar ciężar brutto=gross weight całkowity=all-up weight całkowity samolotu dopuszczalny przy starcie=regulated take-off weight ciągniony=hauled load ciągniony=towed load ciągniony pociągu=train load cząsteczkowy=molecular weight części spadających młota=falling weight do kołowania=ramp weight holowany=towed load jednej stopy bieżącej materiału=foot-weight jednostkowy=specific weight jednostkowy zmiany zanurzenia=tons-per-inch immersion kontenera z ładunkiem=container rating ładunku=payload ładunku użytecznego=useful load ładunku wyładowanego=landed weight materiału odciętego na jedną odkuwkę=cut weight materiału wyjściowego na jedną odkuwkę=gross weight materiału zużytego=consumed weight nasypowy=apparent powder density nasypowy=powder density netto=net weight nieuresorowany pojazdu=unsprung weight objętościowy=weight by volume obliczeniowy odkuwki=shape weight opakowania=tare opakowania=tare weight operacyjny do startu=operational take-off weight płatny=commercial load płatny=payload pojazdu gotowego do jazdy wraz z ładunkiem=running weight pozorny ciała zanurzonego=apparent weight przestrzeni topologicznej=weight of topological space przyczepności=adhesive weight przypadający na osie napędne i dowiązane lokomotywy=weight on drives regulatora=governor weight równoważnikowy=combining weight równoważnikowy=equivalent weight rzeczywisty samolotu w locie=actual flying weight samolotu fabrycznie pustego=manufacturer's empty weight samolotu pustego=tare weight samolotu pustego=weight empty samolotu pustegp=empty weight samolotu w locie=flying weight samolotu z pełnym wyposażeniem bojowym=combat weight silnika suchego=dry weight of an engine skór solonych=cure weight służbowy pojazdu silnikowego=weight in working order startowy=take-off weight startowy rakiety=launch weight of rocket missile substancji suchej=dry weight tadunku handlowego=commercial load teoretyczny=shape weight towaru przed suszeniem=green weight uresorowany pojazdu=sprung weight użyteczny=payload wirujący=flyweight właściwy=specific gravity właściwy=specific weight właściwy=weight density .

ciężar właściwy rzeczywisty substancji porowatych=true specific gravity ciężar własny=dead load ciężar własny=deadweight ciężar własny konstrukcji=deadweight ciężar własny pojazdu=tare of vehicle ciężar własny samochodu gotowego do jazdy=curb weight ciężar własny samolotu=base weight ciężar własny samolotu=gross tare weight ciężar własny silnika suchego i bez osprzętu=bare weight of an engine ciężar własny wagonu=empty weight ciężar własny wagonu=tare weight ciężar wysyłkowy przedmiotów przygotowanych do wysyłki=shipping weight ciężar wytopu=heat size ciężar wytopu=tap weight ciężar wytopu=tapping weight ciężar wyważający=balance weight ciężar wyważający=mass-balance weight ciężar zanieczyszczeń=dirt tare ciężarek=bob ciężarek do przetykania przewodu rurowego=pipeline pig ciężarek mechanizmu odśrodkowego=centrifugal weight ciężarek pionu=plumb bob ciężarek pionu=plummet ciężarek podbory wędki=sinker ciężarek sondy=plummet ciężarek sondy=sounding lead ciężarek wyważający=balance bob ciężarek wyważający=balancing slug ciężarowa pojemność energetyczna sprężyny=resilience efficiency of spring ciężarowe natężenie przepływu=weight rate of flow ciężarówka=motor truck ciężarowskaz=drillometer ciężarowskaz=weight indicator ciężarowy napinacz pasa=gravity idler ciężka artyleria=heavy artillery ciężka benzyna=naphtha ciężka brona=brake-harrow ciężka frezarka bramowa=slabbing machine ciężka frezarka pozioma=planer mill ciężka maszyna do robót tunelowych=jumbo ciężka motyka=grub hoe ciężka praca=hard work ciężka ropa=low gravity oil ciężka woda=deuterium oxide ciężka woda=heavy water ciężka wzdłużna frezarka bramowa=piano-milling machine ciężki=heavy electron ciężki ciągnik terenowy rolniczy=land locomotive ciężki karabin maszynowy=heavy machine-gun ciężki na łeb=nose heavy ciężki na nos=nose heavy ciężki na ogon=tail heavy ciężki przeciwlotniczy pocisk=heavy anti-aircraft ciężki walec drogowy=supercompactor ciężki wodór=deuterium ciężki zrywak=rooter ciężkie sanie transportowe=sledge ciężkie warunki=difficult conditions ciężkie warunki=trying conditions ciężkie warunki pracy=arduous duty ciężkie warunki pracy urządzenia=severe duty .

ciężkowodny reaktor kanadyjski=Canadian deuterium uranium reactor ciężkowodny reaktor wrzący=boiling heavy water reactor cinerama=cinerama cios=ashlar cios=cut stone cios=jointing cios kształtowy wymiarowy=dimension stone cios poprzeczny skały=cross joint cios tensjonalny=tension joint ciosać=adze ciosanie=chipping ciosanie kamienia=dressing ciosanie kamienia=scabbling ciosanie kamienia=scappling cipolino odmiana białego marmuru=cipolin circuit=open circuit to=tune circular pitch=circular pitch cirrocumulus=cirro-cumulus cloud cirrostratus=cirro-stratus cloud cirrus=cirrus cloud ciskacz=car pusher ciskacz=carman ciskacz=harrier ciskacz=headman ciskacz=putter ciskacz=trammer ciskacz wozów=kibbler ciskanie=hand tramming ciskanie=putting cisnąć na wiatr=hug the wind ciśnienia atmosferycznego na wykresie=atmospheric line linia ciśnienie=intensity of pressure ciśnienie=specific pressure ciśnienie=step down ciśnienie=step up ciśnienie=unit pressure ciśnienie akustyczne=acoustic pressure ciśnienie akustyczne=sound pressure ciśnienie alarmowe=alarm pressure ciśnienie atmosferyczne=air pressure ciśnienie atmosferyczne=atmospheric pressure ciśnienie atmosferyczne=barometric pressure ciśnienie atmosferyczne normalne=standard atmospheric pressure ciśnienie atmosferyczne wyrażone w mm słupa rtęci=barometric height ciśnienie barometryczne=atmospheric pressure ciśnienie barometryczne=barometric pressure ciśnienie bezwzględne=absolute pressure ciśnienie całkowite=total pressure ciśnienie cząstkowe gazu=partial pressure ciśnienie denne na spodzie odwiertu=bottom-hole pressure ciśnienie diastoliczne krwi=diastolic pressure ciśnienie dmuchu=blast pressure ciśnienie doładowywania=supercharging pressure ciśnienie domykające formę=clamping pressure ciśnienie dopływowe=entrance pressure ciśnienie dopływowe=inlet pressure ciśnienie dynamiczne=dynamie pressure ciśnienie dynamiczne=kinetic pressure ciśnienie dynamiczne=velocity pressure ciśnienie efektywne=effective pressure .

ciśnienie ferrostatyczne=ferrostatic pressure ciśnienie formujące=moulding pressure ciśnienie gazów prochowych w komorze ładunkowej broni=chamber pressure ciśnienie gazów w komorze spalania s=chamber pressure ciśnienie gazu=gas pressure ciśnienie głowicowe przy zamkniętym odwiercie=shut-in well pressure ciśnienie górotworu=geostatic pressure ciśnienie górotworu=ground pressure ciśnienie górotworu=rock pressure ciśnienie hydrodynamiczne=hydrodynamic pressure ciśnienie hydrostatyczne=hydrostatic pressure ciśnienie kapilarne warstewki powierzchniowej=capillary pressure ciśnienie kinetyczne=dynamie pressure ciśnienie kinetyczne=kinetic pressure ciśnienie kinetyczne=velocity pressure ciśnienie końcowe=terminal pressure ciśnienie końcowe=ultimate pressure ciśnienie krwi=blood pressure ciśnienie krytyczne=critical pressure ciśnienie lądowania=boost pressure ciśnienie ładowania wprzewodzie wlotowym=manifold pressure ciśnienie łuku=arc force ciśnienie magnetyczne=magnetic pressure ciśnienie metalostatyczne wywieraneprzez ciekły metal na ścianki formy=metallostatic pressure ciśnienie minusowe=downstream pressure ciśnienie minusowe=lesser pressure ciśnienie na ssaniu netto=net positive suction head ciśnienie na wylocie=discharge pressure ciśnienie naporowe=ram pressure ciśnienie niższe=downstream pressure ciśnienie niższe=lesser pressure ciśnienie normalne=normal pressure ciśnienie normalne=standard pressure ciśnienie obliczeniowe=design pressure ciśnienie osmotyczne=osmotic pressure ciśnienie pary=vapour pressure ciśnienie piezometryczne=piezometric pressure ciśnienie plusowe=greater pressure ciśnienie plusowe=upstream pressure ciśnienie po stronie tłocznej pompy=delivery pressure ciśnienie powierzchniowe=surface pressure ciśnienie prędkości=dynamie pressure ciśnienie prędkości=velocity pressure ciśnienie próbne=test pressure ciśnienie promieniowania=radiation pressure ciśnienie próżni wstępnej=fore-pressure ciśnienie próżni wstępnej=preliminary vacuum pressure ciśnienie przepuklające=bursting pressure ciśnienie robocze=operating pressure ciśnienie robocze=working pressure ciśnienie rozkładowe=dissociation pressure ciśnienie rozprężania=expansion pressure ciśnienie rozrywające przy próbach hydraulicznych=bursting pressure ciśnienie rzeczywiste=actual pressure ciśnienie sklepieniowe w mechanice gruntów=arch pressure ciśnienie słupa wody=head of water ciśnienie spalania najwyższe=firing pressure ciśnienie spiętrzenia=impact pressure ciśnienie spiętrzenia=pressure at impact point ciśnienie spiętrzenia=ram pressure .

ciśnienie sprężania=compression pressure ciśnienie stagnacji=pressure at stagnation point ciśnienie stagnacji=stagnation pressure ciśnienie stałe=constant pressure ciśnienie statyczne=static pressure ciśnienie stropu=roof pressure ciśnienie świeżego ładunku=charge pressure ciśnienie systoliczne=systolic pressure ciśnienie tłoczenia=forcing pressure ciśnienie upustu pary=extraction pressure ciśnienie użyteczne=effective pressure ciśnienie w ogumieniu=tyre pressure ciśnienie w układzie hydraulicznym=line pressure ciśnienie w wytwornicy acetylenowej=pressure of generation ciśnienie włoskowate=capillary pressure ciśnienie wlotowe=admission pressure ciśnienie wlotowe=inlet pressure ciśnienie wody w porach gruntu=pore-water pressure ciśnienie wsteczne=back pressure ciśnienie wtrysku=injection pressure ciśnienie wylotowe=discharge pressure ciśnienie wyższe=greater pressure ciśnienie wyższe=upstream pressure ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa=popping pressure ciśnienie zastoju=pressure at stagnation point ciśnienie zastoju=stagnation pressure ciśnienie zasysania przed sprężarką=back pressure ciśnienie znamionowe=pressure rating ciśnieniomierz=pressure gauge ciśnieniowy współczynnik reaktywności=pressure coefficient of reactivity cisoida=cissoid cistron jednostka czynnościowa genu=cistron cistron jednostka czynnościowa genu=structural gene cisza 0 według skali Beauforta=calm cisza radarowa=radar silence cisza radiowa=radio silence cło=customs cło=customs duty cło od wartości towaru=ad valorem duty cmentarzysko odpadów radioaktywnych=burial ground cmentarzysko opadów radioaktywnych=graveyard cmentarzysko samochodów=used car dump co było do okazania=quod erat demonstrandum co rok=yearly coder-decoder=codec cofać=backspace cofać się=recede cofać się=regress cofać się=retrace cofać się=retract cofacz=backspace key cofacz=backspaced cofacz=backspaces cofacz=backspacing cofanie=undo cofanie się=regression regresja cofanie się=retreating cofanie się=retrogression cofanie się miana=retreat of titre cofanie się morza=regression regresja cofanie się płomienia=reversion of flame .

cofanie się superfosfatu=reversion of superphosphate cofanie się wymalowania w=crawling cofanie się wymalowania wada=cissing cofanie-ponawianie=undo/redo cofka=backflow cofka=backwater cofnąć licencję=revoke cofnąć licencję=withdraw licence cofnięcie odliczania wstecznego=backout cofnięcie się=set-back cofnięcie się płomienia w palnika=flame striking back cofnięcie się płomienia w palniku gazowym=flashback cofnięcie transakcji=transaction backout cofnięcie w linii zabudowania=set-back cofnij-powtórz=undo/redo cofnij-powtórz=undo-redo cokół bezpiecznika metalowy=fuse socket cokół dwubagnetowy=double bayonet base cokół komina=chimney base cokół kontynentalny=continental block cokół kontynentalny=continental mass cokół lampy elektronowej=base of an electron tube cokół oktalowy=octal base cokół przypodłogowy=mop board cokół przypodłogowy=skilting cokół przypodłogowy=skirting board cokół przypodłogowy=washboard cokół rzędu kolumn=podium cokół żarówki=bulb socket common denominator=reduce to common denominator sprowadzać do wspólnego mianownika=bring fractions to competition rozpisać konkurs=invite entries for complex number argument liczby zespolonej=argument complex object=composite object computational completeness=Turing completeness computational completeness=Turing power computer wprowadzić do pamięci komputera=feed into condition spełniać warunek=satisfy constant wielkość stała=const continuum=continuum continuum materialne=continuous medium continuum materialne=material continuity continuum materialne=substantia continuity continuum moc zbioru=continuum continuum zbiór zwarty i spójny=continuum contract przyjąć ofertę przy przetargu=award contract redagować projekt umowy=draw up converter=turn down cosecans=cosecant cosinus=cosine cosinus hiperboliczny=hyperbolic cosine cosinus kierunkowy=direction cosine cosinusoida=cosine curve cotangens=cotangent cotangens hiperboliczny=hyperbolic cotangent cotangensoida=cotangent curve coupe=fastback coupe dwumiejscowe=coupe two-seater coupe nadwozie zamknięte dwudrzwiowe=coupe cross-reference=xref crowdion rodzaj defektu sieci krystalicznej=crowdion .

cudzożywność=heterotrophy cudzożywny=heterotrophic cudzysłów=quotation marks cudzysłów zamykający=end quote cukier afinowany=affinated sugar cukier biały=white sugar cukier buraczany=beet sugar cukier buraczany=saccharose cukier drugiego rzutu=second-grade sugar cukier drzewny=wood sugar cukier drzewny=xylose cukier gronowy=dextrose cukier gronowy=grape sugar cukier gronowy=honey sugar cukier inwertowany=inverted sugar cukier klonowy z klonu cukrowego=maple sugar cukier krystaliczny=granulated sugar cukier kryształ=granulated sugar cukier lodowaty=icing sugar cukier miękki=soft sugar cukier mlekowy=lactobiose cukier mlekowy=lactose cukier mlekowy=milk sugar cukier nieoczyszczony=brown sugar cukier owocowy=fruit sugar cukier owocowy=laevulose cukier owocowy=levulose cukier palony=burnt sugar cukier pierwszego rzutu=first sugar cukier redukujący=reducing sugar cukier sklarowany=melting sugar cukier surowy=raw sugar cukier syntaktyczny=syntactic sugar cukier trzcinowy=cane sugar cukier trzcinowy=saccharose cukier w kostkach=lump sugar cukier w kostkach otrzymany z białego syropu=cube sugar cukier żółty=raw sugar cukier-puder=powdered sugar cukromierz=saccharometer cukrownia=sugar factory cukrownia przerabiająca buraki cukrowe=beet-sugar factory cukrownictwo=sugar industry cukry=carbohydrates cukry=saccharides cukry=sugars cukry proste=monosaccharides cukry proste=simple sugars cukrzan=saccharate cukrzan wapniowy=saccharated lime cukrzyca=fillmass cukrzyca=massecuite cukrzyca mieszanina syropu macierzystego z kryształami cukru=magma cukrzyca trzeciego rzutu=third massecuite cuma=hawser cuma dziobowa=bowline cuma dziobowa przednia=bow rope cuma podana na ląd=shore fast cuma podana ze śródokręcia=waist hawser cuma poprzeczna=breast rope cuma poprzeczna=up-and-down line .

cuma rufowa=stern line cuma rufowa=stern rope cuma rufowa poprzeczna=after-breast rope cuma rufowa poprzeczna=quarter breast cuma szpringowa=spring line cumowanie jednopunktowe=single point mooring cumowanie na szpringu=quarter mooring cumowanie statku=mooring cumowanie z dziobu i z rufy=fore-and-aft mooring cumowisko=moorage cumowisko=mooring place cumownik=dockman cumownik=pierman cumulonimbus=anvil cloud cumulonimbus=cumulonimbus cloud cumulus=cumulus cloud ćwiartka=quadrant ćwiartka kłody=quarter balk ćwiartkowa ochrona pamięci=quadritect memory protection ćwiartkowanie=quartering ćwiartkowy podział wysokości=quadrantal cruising levels ćwiek=clout nail ćwiek=gallet ćwiekowanie muru=galleting ćwiekowanie muru=garreting ćwierćfalowa antena pionowa z przeciwwagami=ground plane antenna ćwierć-falówka=quarter-wave plate ćwierćtusza=quarter of slaughtered animal ćwierćtusza przednia=forequarter of slaughtered animal ćwierćtusza tylna=hind quarter of slaughtered animal ćwiertnik=cannon pinion cyberkultura=cyberculture cybernauta=cybernaut cybernetyka techniczna=cybernetic engineering cybernetyka techniczna=engineering cybernetics cyberprzestrzeń=cyberspace cyberpunk=cyberpunk cyberwojna=cyberwar cyborg=cybernetic organism cycero=pica cyfra=numeric character cyfra bardziej znacząca=high-order digit cyfra dwójkowa=binary digit cyfra dziesiętna=decimal digit cyfra dziesiętna=decimal-coded digit cyfra kierunkowa=routing digit cyfra kontrolna=check digit cyfra kontrolna=check number cyfra kontrolna=low-order digit cyfra mniej znacząca=least significant digit cyfra mniej znacząca=low-order digit cyfra nieznacząca=non-significant digit cyfra po przecinku=fractional digit cyfra przeniesienia=carry digit cyfra techniczna=gap digit cyfra ułamkowa=fractional digit cyfra znacząca=significant digit cyfra znaku=sign digit cyframi=in figures amount cyfronik=digital-circuit engineer cyfronika=digital electronics .

cyfronika=digital-circuit engineering cyfrowa analiza błędów=digital fault analysis cyfrowa analiza uszkodzeń=digital fault analysis cyfrowa gotówka=digital cash cyfrowa jednostka pamięci taśmowej=digital tape unit cyfrowa linia abonencka=Digital Subscriber Line cyfrowa modulacja długości impulsu=digital pulse duration modulation cyfrowa płyta=compact disk cyfrowa płyta dźwiękowa=compact disk cyfrowa płyta dźwiękowa=digital audio disk cyfrowa regulacja częstotliwości=digital frequency control cyfrowa sieć drabinkowa=digital ladder network cyfrowa taśma audio=digital audio tape cyfrowa taśma uruchamiająca=digital debugging tape cyfrowa transmisja danych=digital data transmission cyfrowe efekty wizyjne=digital video effects cyfrowe kodowanie mowy=digital speech encoding cyfrowe nadawanie sygnału wideo=Digital Video Broadcasting cyfrowe projektowanie systemów=digital system design cyfrowe przetwarzanie obrazów=digital image processing cyfrowe przetwarzanie sygnałów=digital signal processing cyfrowe przetwarzanie sygnału=digital signal processing cyfrowo-analogowy=digital-analog cyfrowo-analogowy=digital-to-analog cyfrowy analizator równań różniczkowych=digital differential analyser cyfrowy analizator równań różniczkowycn=digital differential analyser cyfrowy analizator sygnałów=digital signal analyzer cyfrowy aparat fotograficzny=digital camera cyfrowy asystent osobisty=personal digital assistant cyfrowy blok sprzęgu=digital interface unit cyfrowy blok sterowania=digital control unit cyfrowy bufor pamiętający=digital storage buffer cyfrowy bufor wejścia-wyjścia=digital input-output buffer cyfrowy certyfikat=digital certificate cyfrowy dyskryminator fazy=digital phase discriminator cyfrowy dźwięk dla telewizji=digital audio for television cyfrowy filtr rekursywny=recursive digital filter cyfrowy generator wzorów=digital pattern generator cyfrowy integrator bezstratny=lossless digital integrator cyfrowy komputer lotniczy=airborne digital computer cyfrowy komputer naprowadzania i sterowania=digital guidance and control computer cyfrowy konwerter danych=digital data converter cyfrowy miernik tablicowy=digital panel meter cyfrowy model symulacyjny=digital simulation model cyfrowy odbiornik danych=digitai data receiver cyfrowy odczyt optyczny=digital optical reading cyfrowy oscyloskop pomiarowy=digital testing oscilloscope cyfrowy pieniądz=digital cash cyfrowy próbnik logiczny=digital logic probe cyfrowy procesor obróbki danych=digitai data processor cyfrowy procesor przetwarzania danych=digital data processor cyfrowy procesor sygnałowy=digital signal processor cyfrowy przełącznik kanałów=digital channel selector cyfrowy przetwornik danych=digital data converter cyfrowy przetwornik sygnału=digital signal converter cyfrowy różnicowy dwójkowy analizator zmiennoprzecinkowy=binary floating point digital differential analyzer cyfrowy sygnał identyfikujący=digital identification signal cyfrowy sygnał sterujący=digital command signal cyfrowy symulator i komputer=digital simulator and computer .

cyfrowy system o wielokrotnym dostępie=multiple access digital system cyfrowy system transmisji=digital communications system cyfrowy system transmisji danych=digital data communications system cyfrowy system transmisji łączności=digital transmission system cyfrowy tester uniwersalny=digital universal test equipment cyfrowy translator wejścia-wyjścia=digital output-input translator cyfrowy układ komutacji łączy=circuit switched digital circuitry cyfrowy układ scalony=digital integrated circuit cyfrowy układ scalony=digital microcircuit cyfrowy układ z synchroniczna pętlą fazową=digital phase locked loop cyfrowy woltomierz szczytowy=peak reading digital voltmeter cyfrowy zapis magnetyczny o dużej gęstości=high density digital magnetic recording cyfry arabskie=arabie numerals cyfry rzymskie=roman numerals cyfry skali=figuring cyfryzacja=digitization cyjanamid=carbamonitriie cyjanamid=cyanamide cyjanamid=urea anhydride cyjanamid wapniowy=nitrolim cyjanek=cyanide cyjanek benzylu=phenylacetonitrile cyjanek cynkowy=zinc cyanide cyjanek etylu=ethyl cyanide cyjanek etylu=propionitrile cyjanek propylu=butyronitrile cyjanek sodowy=sodium cyanide cyjanek srebrowy=silver cyanide cyjanek wapniowy=calcium cyanide cyjanian=cyanate cyjanit=cyanite cyjanit=disthene cyjanit=kyanite cyjanizacja=cyanidation cyjanizacja=cyanide process cyjanki=nitriles cyjanoamina=carbamonitriie cyjanoamina=cyanamide cyjanoamina=urea anhydride cyjanohydryna=cyanohydrin cyjanokobalamina=cyanocobalamine cyjanoplatynian=cyanoplatinate cyjanowanie=cyanide hardening cyjanowanie=cyanidizing cyjanowanie gazowe=ammonia carburizing cyjanowanie gazowe=carbonitriding cyjanowanie gazowe=dry cyaniding cyjanowanie gazowe=gas cyaniding cyjanowanie gazowe=nicarbing cyjanowanie gazowe=nitrocarburizing cyjanowanie kąpielowe=liquid bath cyaniding cyjanowanie kąpielowe=liquid carbonitriding cyjanowanie kąpielowe=liquid cyaniding cyjanowanie kąpielowe w solach wapnia=aero-case process cyjanowodór=hydrogen cyanide cyjanozłocian=cyanoaurate cykl azotowy=nitrogen cycle cykl Bethego reakcji termojądrowej=carbon-nitrogen cycle cykl biogeochemiczny=biogeochemical cycle cykl Carnota=Carnot cycle .

cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl cykl dostępu=access cycle działania=action cycle ekologiczny=ecological cycle farbiarski=dye cycle geo morfologiczny=cycle of erosion geo morfologiczny=geographical cycle geo morfologiczny=geomorphic cycle geograficzny=cycle of erosion geograficzny=geographical cycle geograficzny=geomorphic cycle geomorfologiczny=erosion cycle geomorfologiczny normalny=fluvial cycle of erosion geomorfologiczny normalny=normal cycle główny=major cycle graniczny=limit cycle hydrologiczny obieg wody w przyrodzie=hydrologie cycle hydrologiczny obieg wody w przyrodzie=water cycle istnienia oprogramowania=software life cycle Krebsa=citric acid cycle Krebsa=Krebs cycle Krebsa=tricarboxylic acid cycle kwasów trójkarboksylowych=citric acid cycle kwasów trójkarboksylowych=Krebs cycle kwasów trójkarboksylowych=tricarboxylic acid cycle kwasu cytryno=tricarboxylic acid cycle kwasu cytrynowego=citric acid cycle kwasu cytrynowego=Krebs cycle kwasu cytrynowego=tricarboxylic acid cycle magistrali=bus cycle maszynowy=machine cycle mocznikowy=urea cycle na minutę=cycle per minute na sekundę=cycle per second naprężenia=stress cycle neutronowy=neutron cycle normalnej pracy urządzenia=standard duty cycle obowiązkowy=duty cycle obróbki cieplnej=thermal cycle obsługowy=service cycle odświeżania obrazu=display cycle ornitynowy=urea cycle paliwowy=fuel cycle paliwowy otwarty=once-through fuel cycle paliwowy reaktora=reactor fuel cycle paliwowy z jednokrotnym wykorzystaniem paliwa=once-through fuel cycle paliwowy z jednokrotnym wykorzystaniem paliwa=open fuel cycle pamięci=memory cycle pamięci=store cycle pamięciowy=storage cycle pobrania=fetch cycle podrzędny=minor cycle powielania=breeding cycle pracy=duty cycle pracy=work cycle pracy=working cycle pracy pamięci=storage cycle prasowniczy=moulding cycle produkcyjny=manufacturing cycle produkcyjny=production cycle produkcyjny oprogramowania=software development cycle protonowo-protonowy=proton-proton chain .

cykl przewozowy czas przejazdu w obie strony=turnaround cycle cykl rekurencji=recursion cycle cykl remontowy=overhaul life cykl remontowy=overhauling period cykl roboczy=duty cycle cykl rozkazowy=instruction cycle cykl temperaturowy=temperature cycle cykl tworzenia obrazu=display cycle cykl węglowo-azotowy=carbon-nitrogen cycle cykl węglowo-azotowy reakcji termojądrowej=Bethe cycle cykl węglowy=carbon cycle cykl wskazywania-podświetlania=pick-highlight cycle cykl wydawniczy=approval cycle cykl wydawniczy=life cycle cykl wykonawczy=execute cycle cykl wytwórczo-konsumpcyjny=production-consumption cycle cykl zamrażalniczy=freezing cycle cykl zatwierdzania=commit cycle cykl życia obiektu=object life cycle cykl życia obiektu=object lifetime cykliczna kontrola nadmiarowa=cyclic redundancy check cykliczne przeadresowywanie=address incrementation cykliczne zmiany mocy=power cycling cyklicznie=in cycles cyklida=cyclide cyklizacja=cyclization cyklizacja=ring closure cyklizacja=ring formation cykloaddycja=cycloaddition cykloalkany=cycloalkanes cykloalkany=cycloparaffins cykloalkany monocyte=monocyclic hydrocarbons cykloalkeny=cyclooleflns cykloalkil=cycloalkyl cyklobutan=cyclobutane cyklobutan=tetramethylene cyklofon=cyclophon cyklograf=cyclograph cyklogram=cyclogram cykloheksadien=cyclohexadiene cykloheksan=cyclohexane cykloheksanoheksaol=inositol cykloheksanokarbonyl=cyclohexanccarbonyl cykloheksanokarbonyl=cyclohexylcarbonyl cykloheksanol=cyclohexanol cykloheksanon=cyclohexanone cykloheksen=cyclohexene cykloheksenyl=cyclohexenyl cykloheksyl=cyclohexyl cykloheksyloamina=cyclohexylamine cykloheksylokarbonyl=cyclohexanccarbonyl cykloheptan=suberane cykloheptanol=cycloheptanol cykloheptanol=suberyl alcohol cykloheptanon=suberone cykloheptyl=cycloheptyl cykloida=cycloid cykloida=cycloidal curve cykloida skrócona=curtate cycloid cykloida wydłużona=prolate cycloid cykloida zwyczajna=common cycloid .

cykloidalny=cycloidal cyklokonwertor=cycloconvertor cyklometr=cycle counter cyklon=centrifugal collector cyklon bateryjny=multicell cyclone cyklon bateryjny odpylacz odśrodkowy=multicyclone cyklon mokry=wet cyclone cyklon supertropikalny=extratropical cyclone cyklonit=cyclonite cyklonit=hexogen cykloolefiny=cyclooleflns cykloparafiny=cycloalkanes cykloparafiny=cycloparaffins cyklopentan=cyclopentane cyklopentan=pentamethylene cyklopentatiol=cyclopentanethiol cyklopentyl=cyclopentyl cyklopolimeryzacja=cyclopolymerization cyklopropan=cyclopropane cyklopropan=trimethylene cyklopropyl=cyclopropyl cyklosynchrotron=cyclosynchrotron cyklotem=cyclothem cyklotron=cyclotron cyklowersja=cycloversion process cyklożyro=cyclogyro cyklożyro=paddle-plane cykuta=water hemlock cylinder=topper cylinder alternatywny=alternative cylinder cylinder formowy=plate cylinder cylinder hamulcowy hamulca hydraulicznego=brake operating cylinder cylinder hydrauliczny=hydraulic cylinder cylinder kwadratowy o stosunku skoku tłoka do średnicy cylindra zbliżonym do 1=square cylinder cylinder łyżki wiertniczej=bailing cylinder cylinder miarowy=graduated cylinder cylinder miarowy=graduated glass cylinder miarowy=measuring cylinder cylinder nadkwadratowy=oversquare cylinder cylinder niskoprężny=low pressure cylinder cylinder piętrzący=impact cylinder cylinder pneumatyczny=air powered cylinder cylinder podkwadratowy=undersquare cylinder cylinder prasujący w maszynie do odlewania pod ciśnieniem=injection cylinder cylinder prasujący w maszynie do odlewania pod ciśnieniem=shot cylinder cylinder przesziifowany nadwymiarowy=re-ground cylinder cylinder sitowy=screening cylinder cylinder strzykawki=syringe barrel cylinder tłoczący=impression cylinder cylinder tłumikowy wagi=damper pot cylinder wtryskarki=feed cylinder cylinder wysokoprężny=high-pressure cylinder cylinder z doszlifowanym korkiem=stoppered cylinder cylinder zwierający w maszynie ciśnieniowej=closing cylinder cylindrowanie=laying in cylindry bliźniacze=siamesed cylinders cylindryczna część kadłuba statku=middlebody cylindryczna część kadłuba statku=midship body cylindryczna funkcja harmoniczna=cylindrical harmonie cylindryczna warstwa plazmy=plasma cylinder .

cyma=cyma cymen=cymene cymen=isopropyltoluene cymofan odmiana chryzoberylu=cat's-eye cyna=white tin cyna alfa=grey tin cyna biała=white tin cyna szara=grey tin cyna w bloczkach=block tin cynamoaldehyd=cinnamaldehyde cynamoil=cinnamoyl cynamon=cinnamon bark cynamonian=cinnamate cynamonian benzylu=cinnamein cynamyl=cinnamyl cynchonina=cinchonine cyneol=cineole cyneol=eucalyptole cynfolia=stanniol cynfolia=tin leaf cynfolia=tin-foil cyniak drzewny odmiana kasyterytu=dneprovskite cyniak drzewny odmiana kasyterytu=wood tin cynian=stannate cynk=zinc cynk granulowany=drop zinc cynk granulowany=mossy zinc cynk handlowy=spelter cynk otrzymany bezpośrednio z rudy=primary zinc cynk techniczny=commercial zinc cynk w bloczkach=spelter cynkal=durak cynkal=mazak cynkalium stop lekki=zincalium cynkan=zincate cynkenit=zinckenite cynkenit=zinkenite cynki antykorozyjne=zinc protectors cynkit=spartalite cynkit=zincite cynkografia=zincography cynkonośny=zinciferous cynkować=zincify cynkowanie=galvanizing cynkowanie=zinc coating cynkowanie drutu z ocieraniem nadmiaru cynku=wiped galvanizing of wire cynkowanie dyfuzyjne=zinc impregnation cynkowanie dyfuzyjne stali=sherardizing cynkowanie elektrolityczne=cold galvanizing cynkowanie elektrolityczne=electrogalvanizing cynkowanie elektrolityczne=electrolytic galvanizing cynkowanie elektrolityczne=electrolytic zinc coating cynkowanie elektrolityczne=electro-zinc coating cynkowanie elektrolityczne=wet galvanizing cynkowanie elektrolityczne=zinc plating cynkowanie galwaniczne=electrogalvanizing cynkowanie galwaniczne=electrolytic galvanizing cynkowanie galwaniczne=electrolytic zinc coating cynkowanie galwaniczne=electro-zinc coating cynkowanie galwaniczne=zinc plating cynkowanie galwaniczne w kąpielach kwaśnych=acid zinc plating .

cynkowanie na gorąco=hot galvanizing cynkowanie na gorąco=hot-dip galvanizing cynkowanie ogniowe=hot galvanizing cynkowanie ogniowe=hot-dip galvanizing cynkowanie sposobem suchym=dry galvanizing cynkowanie z przeżarzaniem=galvanealing cynkowanie z przeżarzaniem=galvannealing cynkowce=zinc family cynkowce=zinc group cynnolina=cinnoline cynober=liver ore cynober=natural vermilion cynowanie=tin plating cynowanie elektrolityczne=electrotinning cynowanie ogniowe=hot tinning cynowany=tinned cypel piaszczysty=sandspit cyrk=cirque cyrkaloj=zircaloy cyrkiel=compasses cyrkiel=pair of compasses cyrkiel drążkowy=beam compass cyrkiel drążkowy=beam head cyrkiel drążkowy=trammel cyrkiel eliptyczny=ellipsograph cyrkiel eliptyczny=elliptic trammel cyrkiel traserski=dividers cyrkiel warsztatowy=dividers cyrkiel warsztatowy sprężynowy=spring dividers cyrkiel zerowy=drop compasses cyrkiel zerowy=drop pen cyrkiel zerowy=fixed-centre spring bows cyrkiel zerowy=rotating compasses cyrkiel zerowy=twirler cyrkonal stop lekki=zirconal cyrkonyl=zirconyl cyrkulacja=turning manoeuvre cyrkulacja oceaniczna=ocean circulation cyrkulacja ustalona=steady-turning circle cyrkulator=circulator cyrkulator element mikrofalowy=circulator cyrkulator falowodowy=waveguide circulator cyrkulator ferrytowy=ferrite circulator cyrkulator o elementach skupionych=lumped-element circulator cyrkulator sprężarka=circulator cyrkulatora=loss ratio cysoida=cissoid cystationina=cystathionine cystationyl=cystathionyl cysteina=cysteine cysteinyl=cysteiny! cysterna lotniskowa paliwowa=aircraft bowser cysterna lotniskowa paliwowa=aircraft refueller cysterna pożarnicza=water tender cysterna samochodowa benzynowa=bowser cystyl=cystyl cystyna=cystine cytochemia=cytochemistry cytochrom=cytochrome cytoliza odpornościowa=immune cytolysis cytozyna=cytosine .

cytrakonoil=citraconoyl cytral=citral cytrok=paddle vat cytron=citron cytronellal=citronellal cytronellal=rhodinal cytronellol=citronellol cytryn=citrine cytryna=citrin cytrynian=citrate cytrynian sodowy=sodium citrate cytrynian wapniowy=lime citrate cytrynina antybiotyk=citrinin cytydyna=cytidine cytydyno-dwufosforan=cytidine diphosphate cytydynotrój-fosforan=cytidine triphosphate cywilne przepisy budowy sprzętu lotniczego=civil air regulations czad=carbon monoxide czadnica=gas generator czadnica=gas producer czadnica=gasiiier czadnica=producer gas machine czapa lodowa=ice cap czapa żelaza=capping czapa żelaza=gossan czapa żelazna=iron hat czapa złoża=overlay czarka bliźniacza turbiny wodnej=twin bucket czarka turbiny Peltona=Pelton bucket czarna lista=black list czarna lista=blacklist czarna lista=blacklisted czarna lista=blacklisting czarna skrzynka=black box czarna skrzynka=crash recorder czarne gotowanie=black cooking czarne gotowanie=burned cooking czarnoziem=chernozem czarny ił występujący w torfie=attritus czarny punkt=blackspot czarny rynek=black market czarny ugór=bare fallow czarter=charter-party czarter na czas=time charter czarter na podróż=trip charter czarter na podróż=voyage charter czarter otwarty bez określenia ładunku i portu wyładowania=open charter czarterujący=charterer czas aktualny=actual time czas asemblowania=assembling time czas asemblowania=assembly time czas astronomiczny=astronomical time czas bezczynności=idle time czas bezprądowy=dead time czas martwy czas bezwzględny=absolute time czas blokowy=block time czas blokowy=chock-to-chock time czas całkowitego wyłączenia=unattended time czas cofania=integral action time czas czułości komory mgłowej=sensitive time czas docisku wstępnego przy zgrzewaniu oporowym=squeeze time .

1=low-to-high level transition time narastania odpowiedzi=time response narastania prądu przy zgrzewaniu oporowym=upslope time naświetlania=exposure time nieprzewodzenia ramienia=idle interval of an arm niesprawności urządzenia=down-time niezdatności do pracy=down-time obiegu ciała przez satelitę=orbital period obróbki=working time obrotu=turnaround time .czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas dostępu=access time dyspozycyjny komputera=machine available time działania=action period działania=action time działania=operating time działania całkowego=integral action time działania rakietowych silników hamujących=retrofire time eksploatacji=operating time ekspozycji=exposure time elementarny dt=infinitesimal time gromadzenia=acquisition time hamowania pojazdu=braking time istnienia=life cycle izodromu=integral action time jałowy=dead time jałowy=dead time czas martwy jałowy=idle time jednostkowy=time per unit jednostkowy w technologii mechanicznej=cycle time jednostkowy w technologii mechanicznej=floor-to-floor time kompilacji=compilation time kompilacji=compile time kompilacji=compile-time konstruowania programu=development time kontaktowania=contact time konwersji=conversion time kropienia w polarografii=drop time ładowania do pamięci=fetch time ładowania-wyjmowania kasety=cartridge load/unload time letni=daylight saving time letni=summer time liczenia=computation time lokalny=cartridge load-unload time magazynowania=keeping time martwy=dead time martwy=lag time martwy licznika=counter dead time maszynowy=machine available time maszynowy=machine time maszynowy na obrabiarkach=cutting time między odpytaniami=polling interval nadania wiadomości=time of origin nagrzewania=warm-up time nagrzewania się lampy=tube heating time nagrzewania urządzenia=irradiation time napromieniania=exposure time napromieniowania=lead time narastania=building-up time narastania=build-up time narastania=rise time narastania impulsu=pulse rise time narastania impulsu przejście 0 .

czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas obrotu pracy w przetwarzaniu danych=turnaround time obsługi technicznej=engineering time oczekiwania=latency time oczekiwania=period of delay oczekiwania=time of receipt oczekiwania=waiting time oczekiwania w kolejce=queuing time oczekiwania w kolejce=turn time odebrania wiadomości=time of receipt odhamowania=final release time odjazdu=time of departure odnowy=refreshment time odnowy=updating time odnowy licznika promieniowania=recovery time odpadania przekaźnika=releasing time odpowiedzi=recovery time odpowiedzi=response time odpuszczania w cyklu zgrzewania oporowego=temper time odświeżania=refresh interval odszukiwania=seek time odszukiwania informacji=seek time odzyskania blokowania=reverse recovery time odzyskania przewodnictwa=forward recovery time okrętowy=ship's time okrętowy na pokładzie statku=time on board opadania impulsu=pulse decay time opadania impulsu przejście 1-0=high-to-low level transition time operacji dodawania=add time operacji dodawania=add-subtract time opracowywania=development time osadzania się=settling time osiadania=settling time ostatniej modyfikacji=last modification time podstawowy=base time podwojenia paliwa=breeding doubling time podźwięku rezonatora=ring time pogłosu=reverberation time pomocniczy=auxiliary time poprawnej pracy urządzenia=error free running time poprawny=afterglow duration portowy=establishment of the port portowy zwykły=vulgar establishment of port postoju=lay time postoju=standing time postoju maszyny=down-time postoju maszyny=machine down time postoju maszyny=machine idle time postoju reaktora na wymianę paliwa=refuelling outage time potrzebny do doprowadzenia systemu do stanu pełnej gotowości=readiness time powrotu=recovery time powrotu do położenia początkowego=resetting time pracy=worktime pracy akumulatora=battery life prawdziwy=true time prawdziwy słoneczny=apparent solar time prawdziwy słoneczny=true solar time prawdziwy w Greenwich=Greenwich apparent time propagacji=propagation delay przebiegu=run time przebiegu=transit time przebiegu impulsu radarowego do obiektu oddalonego o 1 milę i z .

powrotem=radar mile czas przebywania=dwell time czas przebywania cieczy w urządzeniu=holdup time czas przebywania cząstki substancji w reaktorze=residence time czas przebywania wsadu w piecu wgłębnym=pit time czas przechowalniczy=keeping time czas przełączania=change-over time czas przełączania=switching time czas przelotu cząstki=flight time czas przelotu cząstki=time-of-flight czas przelotu cząstki naładowanej=transit time czas przemagnesowania=switching time czas przerw w pracy=unavailability time czas przerwy=idle time czas przerwy=time-out czas przerwy przy przełączaniu=transit time czas przestoju=idle time czas przestoju=standing time czas przestoju komputera=attendant time czas przestoju z powodu uszkodzenia=fault time czas przesuwu karty=acceleration period czas przetrzymywania=delay time czas przetwarzania=processing time czas przewidziany rozkładem=scheduled time of arrival czas przewozowy od ukończenia odlewania wlewka do załadowania go do pieca wgłębnego=bogie time czas przewozowy od ukończenia odlewania wlewka do załadowania go do pieca wgłębnego=track time czas przybycia=time of arrival czas przygotowawczo-zakończeniowy=setup time czas przygotowawczo-zakończeniowy=set-up time czas przygotowawczy=setup time czas przygotowywania do pracy=warm-up time czas przyspieszenia=integral action time czas reagowania=response time czas reakcji=recovery time czas reakcji=resolving time czas reakcji=response time czas realizacji serii produkcyjnej=lead time czas ręczny=handling time czas ręczny w technologii mechanicznej=manual time czas regeneracji=recovery time czas regulacji=setting time czas relaksacji=relaxation time czas retencji składnika=retention time czas roboczy zwykły w odróżnieniu od pracy w nadgodzinach=straight time czas rozdzielczy=resolving time czas rozliczeniowy dostępu=accountable time czas rozpędu=acceleration time czas rozpoczęcia=beginning time czas rozpoczęcia operacji=zero hour czas rozruchu=acceleration time czas rozruchu=boot-time czas rozruchu operacji wektorowych=vector startup time czas rozruchu urządzenia=starting time czas rzeczywisty=actual time czas schładzania=cooling period czas schnięcia=dry time delay czas skorygowany=levelled time czas skrawania=cutting time czas słońca prawdziwego=true time .

czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas słoneczny=solar time słoneczny średni=mean solar time spęczania przy zgrzewaniu doczołowym=upsetting time sprawdzania=proving time sprawności sieci=network uptime sprawności urządzenia=up time średni miejscowy=local mean time średni południka zerowego Greenwich=universal time średni słoneczny=solar mean time średni słoneczny w Greenwich=Greenwich mean time środkowoeuropejski=central European time stanu blokowania=circuit off-state interval stanu jałowego=off-time stanu zaworowego=circuit reverse blocking interval strefowy=zone time studzenia paliwa=decay time systemowy=local mean time systemowy=system time technologiczny=productive time topienia=burning time trwania=duration trwania dyspozycyjności=up duration trwania impulsu=pulse duration trwania impulsu=pulse length trwania impulsu=pulse time trwania impulsu=pulse width trwania impulsu=universal time trwania lotu=flight time trwania łuku=arc time trwania łuku=arcing time trwania niedyspozycyjności=down duration trwania połączenia=holding time trwania przeglądu=turnaround time trwania sprawdzania=period of verification trwania wytopu=heat time trwania wytopu=melting time trwania wytopu od spustu do spustu=tap-to-tap time twardnienia=setting time udzielania odpowiedzi=answering time uniwersalny=Greenwich mean time uniwersalny=universal time uniwersalny=Z time uruchamiania mechanizmów hamujących=brake system activation time uruchamiania mechanizmów hamujących=initial delay time uruchomienia produkcji=manufacturing lead time urzędowy=standard time urzędowy środkowo-amerykański=central standard time urzędowy wschodnio-amerykański=Eastern Standard Time uśredniania prądu elektrody=averaging time ustalania=set-up time ustalania adresu słowa=word-addressing time ustalania się=setting time ustalania się=settling time utajenia=latency time utajenia=latent period utrzymywania=holding time utrzymywania informacji=hold time utrzymywania informacji na wejściach bloków sekwencyjn=hold time utwardzania=curing time uzgadniania w tle=background skulk time użytkowania=working time .

czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas czas użytkowy=user time wachtowy=bell time ważności pamięci podręcznej=cache timeout wejścia na pokład przed startem=station time wiązania=binding time wiązania=time of set włączenia=turn-on time włączenia układu=on time współstyczności=bridging time wulkanizacji=curing time wyiskrzenia przy zgrzewaniu iskrowym=flashing time wyiskrzenia przy zgrzewaniu iskrowym=flash-off time wykonania=E-time wykonania=execution time wykonania=run time wykonania operacji technologicznej=operation time wykonania programu=run time wykonywania=job time wykonywania=off time wyłączenia=break-time wyłączenia=off-time wyłączenia=turn-off time wyłączenia dysponowany=hold-off interval wyłączenia z eksploatacji=out of service time wymagany do wykonania pomiarów=aperture time wymiany kasety=cartridge swap time wypływu=flash time wyprzedzenia=rate time wyprzedzenia inf=setup time wyprzedzenia informacji=set-up time wytrzymania końcowego=hold time wywozu drewna=hauling season wznoszenia na określoną wysokość=time-to-climb wznoszenia pęcherzyków w basenie=rise time zaciemnienia=blackout time zadziałania przyrządu=response time zajęcia=elapsed time zajęcia=make-time zajmowania=attended time zakończeniowy w technologii mechanicznej=breaking-down time załączania=make-time zamykania łącznika=closing time zanikania impulsu=fall time zaniku=cooling period zaniku=decay time zapamiętywania=pluperfect zapamiętywania=storage time zapisu=pluperfect zapisu=write time zapisywania=dwell time zapisywania=write time zaporowy=blocking period zasadniczy=productive time zdatności do prawidłowego działania=up time zetknięcia=contact time zgłoszenia pasażerów do punktu odprawy=check-in time zwłoki=carrier lifetime zwłoki=dead time zwłoki=dead time czas martwy zwłoki=lag time zwłoki=latency time .

czas zwłoki przed włączeniem prądu zgrzewania=weld delay time czas zwrotu nakładów inwestycyjnych=payout time czas życia=minority carrier lifetime czas życia=time to live czas życia=time-to-live czas życia datagramu=datagram time to live czas życia nośników=carrier lifetime czas życia obiektu=object life cycle czas życia obiektu=object lifetime czas życia objętościowy nośnika mniejszościowego=bulk lifetime czas życia pokolenia neutronów=generation time czas życia radiacyjnego sianu wzbudzonego=radiative lifetime czas życia satelity=satellite orbit lifetime czas żywy pomiaru=live time of measurement czasochłonny=time-consuming czasomierz=horologe czasomierz=time measurer czasomierz=timekeeper czasomierz=timer czasopismo abstraktowe=abstract journal czasopismo cyfrowe=digizine czasopismo przeglądowe=review journal czasoprzestrzeń=space-time continuum czasowa dewiacja kompasu spowodowana magnetyzmem półstałym=Gaussian error czasowa wytrzymałość na pełzanie=creep-rupture strength czasownik nieprzechodni=intransitive verb czasownik zwrotny=reflexive verb cząsteczka=chemical entity cząsteczka aktywowana=activated molecule cząsteczka aktywowana=active molecule cząsteczka dipolowa=dipolar molecule cząsteczka dipolowa=polar molecule cząsteczka dwufunkcyjna=bifunctional molecule cząsteczka heterojądrowa=heteronuclear molecule cząsteczka homojądrowa=homonuclear molecule cząsteczka jednoatomowa=monoatomic molecule cząsteczka jonowa=ion molecule cząsteczka łańcuchowa=chain molecule cząsteczka liniowa=linear molecule cząsteczka liniowa=thread-like molecule cząsteczka nadwzbudzona=superexcited molecule cząsteczka olbrzym=giant molecule cząsteczka podstawowa=unit cell cząsteczka polarna=polar molecule cząsteczka sandwiczowa=molecular sandwich cząsteczka sandwiczowa=sandwich molecule cząsteczka swobodna gazu=free molecule cząsteczka typu bąka sferycznego=spherical top molecule cząsteczka związku organicznego jako podłoże mikroelementu elektronicznego=biochip cząsteczka-rotator sferyczny=spherical top molecule cząsteczki izoelektronowe=isoelectronic molecules cząsteczki sąsiadujące=vicinal molecules cząsteczkowość reakcji=molecularity of reaction cząstka=elementary entity cząstka alfa=alpha particle cząstka amikroskopowa nie wykrywalna w ultramikroskopie=amicron cząstka beta=beta particle cząstka bombardowana=target particle cząstka bombardująca=incident particle cząstka Bosego=boson .

cząstka chemiczna atom=chemical entity cząstka ciężka=heavy particle cząstka dtugozasięgowa=long-range particle cząstka dziwna=strange particle cząstka elementarna=elementary particle cząstka elementarna=fundamental particle cząstka elementarna=particie cząstka elementarna atomu=subatomic particle cząstka elementarna cieczy=liquid particle cząstka elementarna gazu=gas particle cząstka elementarna płynu=fluid particie cząstka emitowana=ejected particle cząstka emitowana=emitted particle cząstka Fermiego=fermion cząstka jądrowa=nuclear particle cząstka jądrowoczynna=nuclear-active particle cząstka jonizująca=ionizing particle cząstka koloidalna=colloidal particle cząstka lekka=light particle cząstka macierzysta=original particle cząstka materialna=corpuscle cząstka materialna=material particle cząstka materialna=particie cząstka materialna=particle of matter cząstka naładowana=charged particle cząstka nieprzenikliwa=non-penetrating particle cząstka nietrwała=unstable particle cząstka niezależna=independent particie cząstka o krótkim zasięgu=short-range particle cząstka obojętna=neutral particle cząstka odrzutu=recoil particle cząstka padająca=incident particle cząstka pierwotna=initiating particle cząstka pochłonięta=absorbed particle cząstka powabna=charmed particle cząstka punktowa=point particie cząstka relatywistyczna=relativistic particle cząstka spinorowa=spinor particie cząstka subatomowa=subatomic particle cząstka submikroskopowa=submicroscopic particie cząstka trwała=stable particle cząstka ulewy=shower particle cząstka ultramikroskopowa=ultramicron ultramikron cząstka ultramikroskopowa=ultramicroscopic particie ultramikron cząstka wirtualna=virtual particle cząstka wtórna=secondary particle cząstka wypromieniowana=ejected particle cząstka wypromieniowana=emitted particle cząstka wysokoenergetyczna=energetic particle cząstka wysokoenergetyczna=high-energy particle cząstka wytworzona=product particie cząstka Yukawy=Yukawa particle cząstka zużyta=consumed particle cząstka-produkt=product particie cząstka-tarcza=target particle cząstki egzotyczne=exotic particles cząstki elementarne=elementary particles cząstki elementarne opuszczające atmosferę ziemską=albedo particles cząstki osiadające=settleable solids cząstki przechodzące przez najgęstsze sito przy analizie sitowej=subsieve fraction .

cząstki przypadkowe=uncontrolled particles cząstki stałe unoszące się w powietrzu=airborne particulates cząstki stałe unoszące się w powietrzu=airborne solids cząstki stałe zawieszone w gazie=particulates cząstki wieloładunkowe promieniowania kosmicznego=multiply charged cosmic rays cząstkowe ciepło rozpuszczania=differential heat of solution cząstkowe ciepło rozpuszczania=partial heat of solution cząstkowy molowy potencjał termodynamiczny=partial molar free energy cząstkowy przekrój czynny=partial cross-section cząstotliwość podtelefoniczna=subtelephone frequency czasza dzwonka=bell gong czasza dzwonka=gong gong czasza kulista=spherical cap czasza skupiająca=focusing cup czasza spadochronu=parachute canopy czcionka bazowa=base font czcionka bitmapowa=bitmap font czcionka ekranowa=display type czcionka konturowa=outline font czcionka ładowalna=downloadable font czcionka ładowalna=loadable font czcionka podstawowa=base font czcionka proporcjonalna=proportional font czcionka rastrowa=bitmap font czcionka ścieśniona=condensed type czcionka skalowalna=scalable font czcionka uszkodzona=battered type czcionka wektorowa=vector font czcionki tekstowe=lower case Czebyszewa metoda przybliżonego całkowania=Chebyshev approximation czeczota wada=burl czek na okaziciela=bearer cheque czek na okaziciela=cheque to bearer czekolada choice=chocolate czeladnik=apprentice czeladnik=journeyman czepiec balistyczny pocisku=ballistic cap czepiec balistyczny pocisku=false ogive czepiec balistyczny pocisku=projectile czepiec balistyczny pocisku=windshield czepiec ochronny pocisku przeciwpancernego=armour-piercing cap czepiec ochronny pocisku przeciwpancernego=penetrative cap czepiec zrywkowy=skidding cone czepigi pługa=plough handles czerepy donicy=potsherd czerń anilinowa=aniline black czerń anilinowa oksydacyjna=suspension black czerń anilinowa parowana=lead chromate steam black czerń anilinowa parowana=steam black czerń anilinowa utleniana=oxidation black czerń antymonowa=antimony orange czerń antymonowa=antimony trisulfide czerń głęboka=full black czerń kostna=bone black czerń kostna wysokiej jakości=ivory black czerń manganowa=manganese black czerń mineralna=mineral black czerń niebieskawa=blue-black czerń palladowa=palladium black czerń pełna=full black czerń platynowa=platinum black .

czerń żelazowa=black oxide of iron czerń żelazowa=iron oxide black czernica=bilberry czernidlo=black wash czernidlo=blacking czernidło do form=mould dressing czernidło do form=mould paint czernidło do form=mould wash czernidlo do rdzeni=core paint czernienie=black oxidation czernienie=blacking czernienie=blueing czernienie=browning czernienie=oxidizing czerpać z rezerw=draw on reserves czerpak=bailer czerpak=net dipper czerpak do pobierania próbek z dna=dredge czerpak pogłę=dredge czerpak poglębiarki=drag bucket czerpak pogtębiarki=mud bucket czerpak pokrywy korbowodu=oil dipper czerpak pokrywy korbowodu=oil scoop czerpak pokrywy korbowodu rozbryzgujący olej=connecting-rod pecker czerpanie=tapping czerpanie czerpakiem=bailing czerparka=digger czerparka chwytakowa przy głębieniu szybów=cactus grab czert=chert czerw czczy=addled brood czerwień alizarynowa=alizarin red czerwień alizarynowa=Turkey red czerwień angielska=caput mortuum czerwień chromowa=Chinese red czerwień chromowa=chrome red czerwień chromowa=Persian red czerwień drewna=red rot czerwień fenolowa=phenol red czerwień kadmowa=cadmium red czerwień krezolowa=cresol red czerwień marsowa=Mars red czerwień metylowa=methyl red czerwień obojętna=neutral red czerwień turecka=Turkey red czerwień wenecka=caput mortuum czerwień wenecka=Venetian red czerwień żelazowa=imperial red czerwień żelazowa=iron minium czerwień żelazowa=iron oxide red czerwień żelazowa=purple oxide of iron czerwień żelazowa=stone red czerwień żelazowa=Turkey red czerwień żelazowa naturalna=natural iron oxide czerwień żelazowa sztuczna=colcothar czerwień żelazowa sztuczna=English red czerwień żelazowa sztuczna=red iron oxide czerwonawy=reddish czerwone złoto=red gold czerwony=red clay czerwony dymiący kwas azotowy=red fuming nitric acid czerwony piryt niklowy=arsenic al nickel .

czerwony piryt niklowy=niccolite czerwony piryt niklowy=nickeline czerwony tlenek ołowiu=red lead oxide czerwony tlenek rtęciowy=red mercuric oxide czerwony tlenek rtęciowy=red precipitate czerwony żar=red heat czesalnia=combing mill czesalnia=hackling room czesanie lnu=hackling czesanie wełny=combing czesanka=tops czesarka=comber czesarka=combing machine czesarka=hackling machine część=fractal część adresowa rozkazu=address part część arytmetyczna=arithmetic organ część arytmetyczna=arithmetic section część arytmetyczna=ascender część bezsęczna pnia=clean bole część bezsęczna pnia=clear bole część bryły wycięta dwoma płaszczyznami równoległymi=frustum część cegł=closer część cukrowni od spławu do wyparki=beet end część cząsteczki o specyficznych własnościach chemicznych=moiety część czasu pomocniczego związana z obsługą obrabiarki=machine-handling time część czasu pomocniczego związana z zamocowaniem i zdjęciem obrabianego przedmiotu=piece-handling time część dodatkowa toru pupinizowanego=building-out section część dopasowana=mating part część dziobu=hawse część główna=principal part część kasowana=stop-off piece część klarująca wanny zmianowej=fining end część konstrukcyjna o kształcie gwiaździstym=spider część krytyczna=critical section część materiału napędowego w zbiornikach pocisku=outage część matrycy do zmniejszania przekroju materiału wy=fuller część mieszkalna=habitat section część mokra maszyny papierniczej=wet end część nadwodna kadłuba=above-water body część nielotna suchej pozostałości=fixed residue część o dużej niezawodności działania=high-rel iability part część o znanej niezawodności=known-reliability part część obejmowana=male part część objętościowa=part by volume część odciągana formy=drawback część odciągana formy=false core część odległościowa=distance piece część odległościowa=spacer część operacyjna=operation part część operacyjna rozkazu=operation part część pakowarki automatycznej=unscrambler część piedestału między bazą=dado część pojazdu o osłabionej konstrukcji=crumple zone część pola w pobliżu żródla promieniowania=near field część ponownie użyta=retrofit part część powierzchni krzywki nie powodująca ruchu popychacza=cam dwell część powierzchni kuli zawarta między wielkimi kolami=lune część próbki proszku metalu=superfines część prowadząca przednia przeciągacza=broach front pilot .

część prowadząca tłoka=skirt of piston część prowadząca tylna przeciągacza=broach rear pilot część przednia żebra płata=nose rib część przewodząca dostępna=exposed conductive part część przykadłubowa skrzydła=root of wing część rezystywna rezystora=resistance element część robocza zbieżna rozwiertaka=starting taper of reamer część równoległoboku pozostała po usunięciu zeń równoległoboku pod=gnomon część rzeczywista liczby zespolonej=real part część ścianki szczelnej między polami łącznikowymi=diaphragm wall część sieci=subnetwork część sitowa maszyny papierniczej=wire end część sitowa maszyny papierniczej=wire part część składowa belki złożonej=flitch część składowa wyposażenia maszyny=attachment część sktadowa=componesepart część słyszalna=audio part część słyszalna=kerf część ssąca maszyny papierniczej=suction part część statku nad głównym pokładem=topside część susząca maszyny papierniczej=dry end część szybko zużywalna=high-mortality part część terminalu kontenerowego przeznaczona do formowania kontenerów i jedno=container freight station część topliwa wanny zmianowej=melting end of the tank część urojona liczby zespolonej=imaginary part of complex number część wagowa=part by weight część wewnętrzna=male part część wiosła=neck of an oar część współpracująca=mating part część wstępna krzywki=outstroke of cam część wykonana całkowicie w czasie jednego zabiegu technologicznego=one-shot part część wymienna=replaceable part część wyrobowa wanny zmianowej=working end część wystająca=overhang część wystająca=prominence część wznosząca się toru pocisku=ascending branch część zalana=cast-in piece część zamkowa lufy=breech część zanurzona kadłuba=underwater body część zanurzona kadłuba=underwater hull część zapasowa=spare part część zastępcza używana przy ustawianiu obrabiarki=dummy setting piece część zerowa krzywki=cam heel część zestawu maszynowego=environment division część zestawu maszynowego w Cobolu=environment division część zewnętrzna skrzydła=outer wing część złoża rudy przygotowana do eksploatacji=stoping ground część zstępna krzywki=drop of cam część zstępna krzywki=instroke of cam część zużyta=worn part część zużywalna=wearing part części=up time części biegowe=running gear części i naprawa=parts and labor części lotne=volatile matter części maszyn=machine components części maszyn=machine elements części maszyn=machine parts części mocujące samochodowego pasa bezpieczeństwa=attachment hardware .

części na miliard=parts per billion części na milion=parts per million części nadziemne rośliny=green tops części nośne konstrukcji samolotu=primary structure części organiczne=organie matter części stałe=solids części toczne=rolling elements części wirujące=rotating parts części współpracujące=co-acting parts części wykonujące ruch postępowo-zwrotny=reciprocating parts części wzajemnie zamienne=interchangeable parts części zamienne=spare parts części zapasowe=spare parts częściowe wypłukiwanie garbnika roślinnego stosowane przed wybielaniem skór=tempering of leather częściowe zablokowanie przepływu=partial blockage częściowe zaciemnienie=brownout częściowe zamroczenie wskutekprzeciążenia=grayout częściowo bezdyfuzyjna=split transformation of austenite częściowo mieszający się=partly miscible częściowo odporny na uszkodzenia=fail-soft częściowo osłonięty=semi-enclosed częściowo otwarte połączenie=half-open connection częściowy przekrój perspektywiczny=cutaway view często zadawane pytania=faq frequently asked questions często zadawane pytania=frequently asked questions częstość=frequency częstość charakterystyczna Debyea=characteristic frequency częstość charakterystyczna Debyea=Debye frequency częstość drgań własnych sprężyny=periodicity of spring częstość Einsteina=Einstein frequency częstość emisji=emission rate częstość genotypu=genotype frequency częstość genu=gene frequency częstość impulsów=pulse cycle częstość impulsów=pulse rate częstość plazmowa=Langmuir plasma frequency częstość plazmowa=plasma frequency częstość uszkodzeń=failure rate częstość względna=relative frequency częstość zderzeń=collision frequency częstość zderzeń=collision rate częstości stokesowskie=Stokes frequencies częstościomierz=frequency meter częstościomierz absorpcyjny=absorption-type frequency meter częstościomierz cyfrowy liczący=counter-type frequency meter częstościomierz indukcyjny=induction frequency meter częstościomierz integracyjny=integrating frequency meter częstościomierz interferencyjny=heterodyne frequency meter częstościomierz języczkowy=vibrating-reed frequency meter częstościomierz oscyloskopowy=oscilloscope-type frequency meter częstościomierz wibracyjny=vibrating-reed frequency meter częstotliwość=freguency częstotliwość=frequency częstotliwość akustyczna=audio frequency częstotliwość akustyczna=audio-frequency częstotliwość antyrezonansowa rezonatora piezoelektrycznego=antiresonance frequency częstotliwość bliska rezonansowej=near-resonance frequency częstotliwość cyklotronowa=cyclotron frequency częstotliwość cyklotronowa=gyrofrequency .

częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość amplifier częstotliwość amplifier częstotliwość frequency częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość cyklu zegarowego=beat frequency cyklu zegarowego=clock rate drgań skrętnych=torsional frequency drgań własnych=eigenfrequency drgań własnych=natural frequency drgań własnych=threshold frequency drgania=vibration frequency dudnień=beat frequency dudnień=frequency of optimum operation działania optymalnego=frequency of optimum operation fal milimetrowych=extremely high frequency fali=wave frequency flatteru=flutter frequency generatora sterującego=driving frequency graniczna=cutoff frequency graniczna=limit frequency graniczna=lower cut-off frequency of an amplifier graniczna dolna wzmacniacza=lower cut-off frequency of an graniczna górna wzmacniacza=upper cut-off frequency of an graniczna współczynnika alfa w tranzystorze=alpha cut-off graniczna wzmacniacza=cut-off frequency of amplifier grupowa=group frequency harmoniczna=harmonic frequency i amplituda=frequency and amplitude i czas=frequency and time kątowa=angular frequency kątowa=pulsatance kątowa=radian frequency kątowa precesji Larmora=Larmor frequency kontrolna=pilot frequency krytyczna=critical frequency krytyczna=critical fusion frequency krytyczna=resonance frequency łączeń przerywacza kierunkowskazów świateł awaryjnych=flash rate linii=line frequency linii przesyłowej=line frequency lustrzana=image frequency mała=frequency of minimum delay minimalnego opóźnienia=frequency of minimum delay nadakustyczna=super-audio frequency nadpodstawowa rezonatora piezoelektrycznego=overtone frequency nadtelefoniczna=supertelephone frequency nośna=carrier frequency nośna radiolokatora=radar carrier frequency nośna wizji=picture carrier nośna wizji=video carrier Nyquista=Nyquist rate obrazu=frame frequency obrazu=picture frequency odchylania pionowego=vertical frequency odchylania poziomego=horizontal scan rate odcięcia=cutoff frequency odcięcia rezystywnego diody=resistive cutoff frequency odświeżania=refresh rate odświeżania obrazu=refresh rate odtłumiania=resistive cutoff frequency oscylatora=oscillator frequency oscylatora lokalnego=frequency time base .

częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość częstotliwość oscylatora lokalnego=local oscillator frequency podakustyczna=sub-audio frequency podstawowa=base frequency podstawowa=fundamental frequency podstawy czasu=frequency time base pojawiania się=arrival rate pól=field frequency pól=field repetition rate pośrednia=intermediate frequency powtarzania impulsów=pulse repetition frequency powtarzania impulsów=pulse repetition rate powtarzania impulsów=repetition rate progowa=threshold frequency przemysłowa=industrial frequency przemysłowa=power frequency przemysłowa=power-line frequency przypływu=arrival rate radioelektryczna=radio frequency radiowa=radio frequency rezonansowa=critical frequency rezonansowa=resonance frequency rezonansowa=resonant frequency robocza=operating frequency robocza=traffic frequency robocza=working frequency robocza optymalna=frequency optimum traffic rozgraniczająca zapisu dźwięku=crossover frequency różnicowa=beat frequency sieciowa=mains frequency sieciowa=power frequency sieciowa=power-line frequency składowa główna=basic frequency słyszalna=audio frequency słyszalna=audio-frequency średnia=medium frequency środkowa kanału=mid-channel frequency środkowa pasma=midband frequency sygnału niebezpieczeństwa=distress frequency sygnału wizyjnego=video frequency szachownicy w telegrafii kopiowej=dot frequency telefoniczna=telephone frequency telefoniczna=voice frequency tętnień=ripple frequency tworząca=formant ultradźwiękowa=supersonic frequency ultradźwiękowa=ultrasonic frequency ultraniska=ultralow frequency ultrawielka=lowest useful high frequency ultrawielka=ultra high frequency użytkowa maksymalna=maximum usable frequency użytkowa największa=maximum usable frequency wizji=picture frequency wizyjna=video frequency własna=natural frequency własna oscylatora=free-running frequency występowania słów=word frequency wyświetlania pól=field frequency wywoławcza=call-frequency wyznaczona dla radiostacji=assigned frequency zakłócająca=interfereing frequency zakłócająca=interfering frequency .

częstotliwość zdjęć filmowych=taking frequency częstotliwość zegara=clock frequency częstotliwość zegarowa=clock frequency częstotliwość zegarowa=clock rate częstotliwość zerowa=zero frequency częstotliwość zewowa=ringing frequency częstotliwość zmienna=variable frequency częstotliwościomierz=frequency meter częstotliwościowo-napięciowy=frequency-to-voltage czfon cumowniczy=docking module czlon=member człon=term człon algebraiczny=algebraic unit człon arytmetyczny=arithmetic term człon bezwzględny=absolute term człon bierny=follower człon blokujący=blocking unit człon całkujący=integrating element człon cumowniczy=docking module człon czasowy=timing element człon czynny=moving link człon dodawany=addition item człon dowodzenia=command module człon identyfikujący pojazd jeden z członów numeru identyfikacyjnego p=vehicle indicator section człon identyfikujący pojazd jeden z członów numeru identyfikacyjnego pojazdu=vehicle indicator section człon kinematyczny maszyny=machine member człon końcowy=final stage człon końcowy nadajnika=final stage człon konstrukcji=structural member człon liniowy=linear element człon logiczny=logical unit człon mający więcej niż dwa półwęzły=compound link człon mechanizmu=member of mechanism człon modulacyjny nadajnika=modulator of a transmitter człon napędzający=driver człon napędzający=moving link człon napędzany=follower człon nierewersyjny=irreversible element człon oddzielający=blocking unit człon odniesienia prędkości=phorograph link człon operacyjny=executive device człon operacyjny komputera analogowego=executive device człon opisujący pojazd jeden z członów numeru identyfikacyjnego pojaz=vehicle descriptor section człon opisujący pojazd jeden z członów numeru identyfikacyjnego pojazdu=vehicle descriptor section człon pomiarowy=measuring unit człon porównujący=comparison element człon proporcjonujący kilka sygnałów=proportioning element człon rakiety=stage of rocket człon równania=term of an equation człon sprzężenia zwrotnego=feedback element człon sterujący=control element człon strojeniowy odbiornika=tuner czlon szeregu homologicznego=member of homologous series człon urabiający kombajnu górniczego=mining head człon wykonawczy=final control element człon wykonawczy=regulating unit człon wykrywający=detecting element .

człon wymienny=plug-in unit człon wzmacniający=amplifier element człon zaworowy=valve device człon zwłoczny=time element członek brygady naprawczej=repairman członek korespondent Akademii Nauk=corresponding member of the Academy of Sciences członek stowarzyszenia=member członek towarzystwa naukowego=fellow członek załogi=crewman członek zarządu=executive członek związku zawodowego=trade-unionist członkostwo=membership człowiek standardowy=standard man człowiek wzorcowy=reference man człowiek wzorcowy=standard man człowiek za burtą!=man overboard! czochra=ripple comb czoiownica=buffer beam czółenko wprocesie Fourcault ciągnienia szklą płaskiego=debiteuse czołg ewakuacyjny=combat repair vehicle czołg z trałem przeciwminowym=flail tank czołg zaopatrzony w lemiesz spychacza=tank dozer czoło beczki walca=end face of the roll body czoło beczki walca=roll shoulder czoło beczki walca=shoulder of roll czoło elektrody do ząjarzania łuku=striking end of an electrode czoło fali=wave front czoło fali uderzeniowej=front face of shock wave czoło formacji wojskowej=van czoło huraganu=eye wall czoło impulsu=pulse leading edge czoło lampy elektronopromieniowej=faceplate czoło łuku=face of arch czoło płomienia=flame front czoło przodku=breast czoło wyrobiska wybierkowego=breast wall czoło zęba koła zębatego=end face of tooth czoło zezwoju=coil outhang czoło zezwoju=end winding czołowa fala uderzeniowa=headwave czołowa grań pomiarowa przymiaru końcowo-kreskowego=datum edge czołowa powierzchnia pomiarowa=measuring face czołówka aparatu fotograficznego=lens panel czołówka filmu=film credits czołownica=end sill czołowy kąt przyporo w przekładni zębatej=apparent pressure angle czop=spile czop=tenon czop centrujący sprzęgła=clutch spigot czop czołowy=pivot czop fermentacyjny=fermentation bung czop koła dowiązanego=crankpin czop korbowy=crankpin czop krótki nie przechodzący na wylot=stub tenon czop łożyskowy wału korbowego=crankshaft main bearing journal czop nośny kadzi=ladle trunnion czop nośny konwertora=trunnion of converter czop obcy=false tenon czop obcy=inserted tenon czop obrotowy żurawia=kingpin .

czop odsądzony=tease tenon czop płaski wkrętu=half dog point of screw czop przechodzący na wylot=through tenon czop rurowy=pipe spigot czop skrętny=kingpin czop skrętny wagonu=pintle czop soczewkowy wkrętu=pivot point czop steru=rudder pintle czop tłocznika=die shank czop uchwytowy=bar hold czop walca walcarki=neck of roll czop walca walcarki=roll journal czop walca walcarki=roll neck czop walcowy wkrętu=full dog-point of screw czop wału=journal czop wału=shaft neck czop wtoczony=sunkjournal czop z zębem=tusk tenon czop zagłębiony o zmniejszonej średnicy=sunkjournal czop zawiasowy=gudgeon czop czop zawiasy=pintle czop zawieszenia obrotowego=trunnion czop zwrotnicy=steering spindle czopiarka=tenoner czopiarka=tenoning machine czopiarka dwustronna=double-ended tenoning machine czopiarka podwójna=double-ended tenoning machine czopiarka pojedyncza=single-ended tenoning machine czopnica=tenon saw czopowanie=tenoning czopuch=chimney flue czopuch=flue czopuch=smoke conduit czopuch żelazny=breeching czopuch żelazny pionowy=uptake czótenko tkackie=shuttle czoto fali uderzeniowej=shock front czteroatomowy=tetraatomic czteroatomowy=tetratomic czteroazotan pentaerytrytu=pentaerythritol tetranitrate czteroboran=pyroborate czteroboran sodowy=sodium tetraborate czterobromofluoresceina=eosine czterochlorek=tetrachloride czterochlorek acetylenu=acetylene tetrachloride czterochlorek dwufosforu=phosphorus dichloride czterochlorek irydu=iridic chloride czterochlorek irydu=iridium tetrachloride czterochlorek krzemu=silicon tetrachloride czterochlorek platyny=platinum tetrachloride czterochlorek węgla=carbon tetrachloride czterochlorek węgla=tetrachloromethane czterochlorobenzochinon=chloranil czterochloroetylen=perchloroethylene czterochlorometan=carbon tetrachloride czterochlorometan=tetrachloromethane czterochloroplatynian=chloroplatinite czterochlorozlocian=chloraurate czterocukry=tetrasaccharides czterocyjanoetylen=tetracyanoethylene czterocząsteczkowy=quadrimolecular .

czteroczłonowe pasy pilota=Sutton harness czteroetylek ołowiu=lead tetraethyl czteroetylek ołowiu=tetraethyl lead czteroetyloołów=tetraethyl lead czterofluorek krzemu=silicon tetrafluoride czterofluorek uranu=green salt czterofluorek uranu=uranium tetrafluoride czterofluorek węgla=carbon tetrafluoride czterofluorek węgla=tetrafluoromethane czterofluoroetylen=perfluoroethylene czterofluoroetylen=tetrafluoroethylene czterofluorometan=carbon tetrafluoride czterofluorometan=tetrafluoromethane czteroketony=tetraketons czteroklatkowy zespół wykańczający w walcowni=four-stand finishing train czterokrotna oś symetrii=tetrad axis czterokrotnik=quadrupler czterokrotnik napięcia=voltage quadrupler czterometylek ołowiu=tetramethyl lead czterometylen=tetramethylene czterometylenodwuamina=putrescine czterometyloołów=tetramethyl lead czteronadsiarczek sodowy=sodium tetrasulfide czteronitroanilina=tetranitroaniline czteropostaciowy=tetramorphous czterosacharydy=tetrasaccharides czterosiarczek dwusodu=sodium tetrasulfide czteroszczawian potasowy=salt of sorrel czterotiocyjanodwuamo-chromian amonowy=Reinecke's salt czterotlenek=tetroxide czterotlenek osmu=osmic acid anhydride czterowakans=tetravacancy czterowartościowy=quadrivalent czterowartościowy=tetrad czterowartościowy=tetravalent czterowektor=four-vector czterowektor=Lorentz four-vector czterowodorofuran=tetrahydrofuran czterowodoropirol=pyrrolidine czterozasadowy=tetrabasic czterożyłowe urządzenie do ciągłego odlewania=four-strand caster czterożyłowe urządzenie do ciągłego odlewania wlewków kwadratowych=four-strand bloom machine cztery działania=four fundamental operations cztery sprężyny eliptyczne umieszczone obok siebie=quadruplet cztery sprężyny eliptyczne umieszczone obok siebie=quartette czton logiczny=logical unit czton mechanizmu mający dwa półwęzły=simple link czucie sterów=control feel czujka przeciwpożarowa=fire detector czujnik=detecting element czujnik=measuring probe czujnik=pickup czujnik=primary detector czujnik=sensing device czujnik biologiczny=biosensor czujnik chemiczny=chemosensor czujnik ciepła=thermal sensor czujnik do pomiaru nacisku walców=force sensor czujnik do pomiaru nacisku walców=load cell czujnik do pomiaru nacisku walców=load sensor .

czujnik drgań=vibration pick-up czujnik dźwigniowy=amplifying gauge czujnik fotoelektryczny=photosensor czujnik gazowy=gas sensing electrode czujnik graficznego urządzenia wejściowego=biosensor czujnik graficznego urządzenia wejściowego=pick device czujnik Halla=Hall generator czujnik Halla=Hall-effect device czujnik horyzontu=horizon scanner czujnik horyzontu=horizon tracker czujnik jonizacyjny=ionization gauge czujnik kąta natarcia=incidence sensor czujnik manometryczny=pressure element czujnik mechaniczny=mechanical indicator czujnik nacisku=pressure sensor czujnik naprężnooporowy=strain gauge czujnik optotronicznego czytnika pisma=retina czujnik optyczny=optical sensor czujnik optyczny=optimeter czujnik orientacji w przestrzeni=attitude sensor czujnik położenia=position sensor czujnik pomiarowy=sensor czujnik poziomu=level sensor czujnik prędkości kątowej=tachometric relay czujnik przeciążenia=g-sensor czujnik przeciążenia=overload detector czujnik przeszukujący=scanning sensor czujnik równowagi=balanced detector czujnik różnicy ciśnień=differential pressure transducer czujnik świattowodowy=optical fibre sensor czujnik temperatury=heat sensor czujnik temperatury=temperature detector czujnik temperatury=temperature probe czujnik temperatury=temperature sensor czujnik temperatury=temperature-sensitive element czujnik tensometryczny=strain gauge czujnik tensometryczny do pomiaru nacisku walców=strain gauge load meter czujnik termometryczny=thermometer probe czujnik tokarski kontrolny=lathe test indicator czujnik ultradźwiękowy=ultrasonic probe czujnik ultradźwiękowy=ultrasonic sensor czujnik wibracyjny=vibration pick-up czujnik wirowy=vortex sensor czujnik wysokości=altitude sensing unit czujnik z masą sejsmiczną służący do określania przemieszczeń dynamicznych=displacement pick-up czujnik zbliżeniowy=proximity detector czujnik zegarowy=dial gauge czujnik zegarowy=dial indicator czujnik zegarowy kontrolny=dial test indicator czułość=responsivity czułość błony=film speed czułość błony fotograficznej=photographic film speed czułość dla wierzchołków=corner threshold czułość energetyczna fotokatody=energy sensitivity of photo-electric cathode czułość energetyczna fotokatody=sensitivity of a receiver czułość kontrastowa=contrast sensitivity czułość mechanizmu awaryjnego=scram power czułość napięciowa detektora=voltage sensitivity czułość odbiornika=sensitivity of receiver czułość odchylenia=deflection sensitivity .

czułość prądowa=current sensitivity czułość próby=sensitivity of test czułość słuchowa=auditory sensitivity czułość statyczna przyrządu fotoelektrycznegó=static sensitivity czułość stężeniowa=concentration sensitivity czułość świetlna=luminous sensitivity czułość szumów=noise sensitivity czułość toru=channel sensitivity czułość wagi=balance sensitivity czułość wagi=sensitivity of balance czuły na gazy=gas-sensitive czuwak=deadman's handle czwartak=quadrantal bearing czwartego stopnia=quartic czwartek=Thursday czwarty wymiar czas w teorii względności=fourth dimension czwórka gwiazdowa przewodów=star-quad czwórka trójskrętna przewodów=multiple-twin quad czwórka w kablu=quad czwórnik=four-pole czwórnik=two-port network czwórnik=two-terminal-pair network czwórnik bezźródłowy=passive four-terminal network czwórnik bierny=passive four-terminal network czwórnik mostkowy=bridge network czwórnik mostkowy=lattice network czwórnik o układzie podwójnego T=parallel-T network czwórnik przezroczysty=transparent four-terminal network czwórnik rurowy 45°=double Y-branch czwórnik rurowy dwuzwężkowy=reducing cross czwórnik rurowy równoprzelotowy=straight cross czwórnik symetryczny oporowo i energetycznie=symmetrical two-terminal-pair network czwórnik wszechprzepustowy=all-pass network czwórnik zbliżno-przenikowy=near-end crosstalk four terminal network czworobok przegubowy=four-bar linkage czworobok przegubowy=three-bar linkage czworobok przegubowy o korbach nieskrzyżowanych=quadric mechanism czworobok przegubowy o korbach skrzyżow=crossed quadric mechanism czworokąt=tetragon czworokąt uogólniony=quad generalised czworomian=quadrinomial czworonóg=four-legged boring rig czworościan piramidalny=tristetrahedron czworościan poszóstny=hexatetrahedron czworościenny=tetrahedral czyldrenit=childrenite czynna baza danych=production database czynna długość zęba kota zębatego=active facewidth of tooth czynna linia przyporu=path of contact czynna wysokość zęba koła zębatego=meshing-depth of tooth czynne ramię dźwigni=effective lever arm czynnik=pacing factor czynnik azeotropujący=entrainer czynnik białka zwierzęcego=animal protein factor czynnik całkujący=integrating factor czynnik chelatujący=chelating agent czynnik chłodniczy=freon freon czynnik chłodniczy=refrigerant czynnik chłodniczy=refrigerating medium czynnik chłodniczy w odróżnieniu od płynu wtórnego=primary fluid .

czynnik chłodzący=coolant czynnik chłodzący=cooling agent czynnik chłodzący=cooling medium czynnik chorobotwórczy=pathogen czynnik Debyea-Wal-lera=Debye-Waller factor czynnik dojrzewania=maturing agent czynnik dominujący=dominant czynnik dominujący=dominant character czynnik grzejny=heat transfer medium czynnik grzewczy=heating medium czynnik hamujący=inhibitor inhibitor czynnik hamujący uwalnianie hormonu melanotropowego=melanin inhibiting factor czynnik hamujący wydzielanie prolaktyny=prolactin inhibiting factor czynnik I układu krzepnięcia krwi=factor I czynnik I układu krzepnięcia krwi=fibrinogen czynnik kłaczkujący=flocculating agent czynnik kompleksotwórczy=complexing agent czynnik kompleksujący=complexing agent czynnik korozyjny=corrosion factor czynnik korozyjny=corrosive czynnik kształtu=form factor czynnik Landego=Lande factor czynnik Landego=spectroscopic splitting factor czynnik lewostronny=prefactor czynnik ludzki=human factor czynnik maskujący jony=sequestering agent czynnik metylujący=methylating agent czynnik mrożący=freezant czynnik mutageniczny=mutagen czynnik normujący=normalization factor czynnik odstraszający=deterrent czynnik ograniczający=limiting factor czynnik pierwszy=prime factor czynnik pompujący=pump fluid czynnik prawostronny=postfactor czynnik proporcjonalności=proportionality factor czynnik przenoszenia oporności=resistance transfer factor czynnik przyrostu=gain factor czynnik regulujący pH=pH adjusting agent czynnik roboczy=working medium czynnik rozszczepienia spektroskopowego g=spectroscopic splitting factor czynnik sieciujący=cross-linking agent czynnik środowiskowy=environmental factor czynnik sterowania całkowego=integral control factor czynnik stymulujący uwalnianie prolaktyny=prolactin releasing factor czynnik uczulający=allergen czynnik uwalniający hormon luteinizujący z przysadki=luteinizing hormone releasing factor czynnik uwalniający kortykotropinę=corticotropin release factor czynnik w układzie hydraulicznym=hydraulic medium czynnik wartościowości względnej=relative valency effect czynnik wpływający=influencing factor czynnik wypływający z silnika odrzutowego=efflux czynnik wywołujący spiętrzenie naprężeń=stress concentrator czynnik wywołujący spiętrzenie naprężeń=stress raiser czynnik wzrostowy=expanding agent czynnik wzrostowy drożdży=bios bios czynnik zdławiony=flash gas czynnik zgazowujący=gasifying medium czynnik żyromagnetyczny=gyromagnetic ratio czynnik żyromagnetyczny=magnetomechanical factor .

czynniki rozkojarzające=uncoupling agents czynniki rozprzęgające=uncoupling agents czynniki środowiskowe zjawiska przyrody wpływające na kształtowanie środowiska natural=environmental forces czynność łączeniowa=switching operation czynność optyczna skręcanie płaszczyzny polaryzacji światła=optical activity czynności ślepe w analizie sieciowej=dummy activities czynności załogi w kabinie samolotu przed lotem=cockpit drill czyścić ekran=clear screen czysta kultura drożdży=yeast pure culture czysta wełna=pure wool czyste stanowisko kotwiczne umożliwiające swobodne obracanie się statku=swinging berth czystej krwi=full-blood ed czystopis=clean copy czystość barw=corner purity czystość barwy=color purity czystość jądrowa=nuclear purity czystość kolorymetryczna=colorimetric purity czystość optyczna=optical purity czystość patentowa=non-infringement of patent in force czystość patentowa=patent clearance czystość radiochemiczna=radiochemical purity czystość wzbudzenia=excitation purity czysty bez domieszek=pure czysty diament=brilliant czysty do analizy=analar czysty do analizy=analytically pure czysty dochód=net income czysty dochód=net profit czysty dwójkowy=pure binary czysty odcień=bright shade czysty odcień=brilliant shade czyszczak=access eye czyszczak=cleanout czyszczak=rodding eye czyszczalnia do zboża=corn cleaner czyszczalnia złożona ziarna=grain separator czyszczenie=cleansing czyszczenie=scouring czyszczenie bazy danych=database cleaning czyszczenie danych=data cleaning czyszczenie dna rzeki=dredging czyszczenie głowicy drukującej=print head cleaning czyszczenie i oprawianie ryb=fish dressing czyszczenie na sucho=dry cleaning czyszczenie pamięci=garbage collection czyszczenie płomieniem=breaming czyszczenie szczotką metalową=wire brushing czyszczenie ziarna=winnowing czytać=read czytaj zawartość pamięci=memory read czytanie danych=reading czytanie korekty=proof reading czytanie maszynowe=automatic character recognition czytanie rozproszone=scatter reading czytanie wsteczne=reverse reading czytelne hasło tekstowe=clear text password czytelnia=reading room czytelność=legibility czytelność=readability .

czytnik=reading apparatus czytnik alfanumeryczny=alphanumeric reader czytnik arkuszowy=page reader czytnik fotoelektryczny=photoelectric reader czytnik kart=card reader czytnik kart dziurkowanych=punched card reader czytnik kart procesorowych=chip card reader czytnik kodu paskowego=bar code reader czytnik optyczny=optical reader czytnik optyczny=visual scanner czytnik optyczny filmu dla wejścia komputerowego=film optical sensing device for input to computers czytnik optyczny znaków=optieal character reader czytnik poczty=mail reader czytnik szybki=high speed reader czytnik taśm=tape reader czytnik taśmy=tape transmitter czytnik taśmy dziurkowanej=tape reader czytnik taśmy magnetycznej=magnetic tape reader czytnik taśmy papierowej=paper tape reader czytnik wiadomości=newsreader czytnik znaków=character reader czytnik znaków magnetycznych=magnetic ink character reader czytnik-dziurkarka kart=card reader/punch czytnik-dziurkarka kart=card readerpunch czytnik-kopiarka=microfilm viewer-copier czytnik-kopiarka mikrofilmów=microfilm viewer-copier czytnik-sorter dokumentów=document reader-sorter dąb korkowy=cork oak dać daleko idące uprawnienia=give broad powers to dać pierwszeństwo przejazdu=give right of way dać pierwszeństwo przejazdu=give way dać się wyprzedzać=drop astern dach brogowy=hip roof dach czterospadkowy=hip roof dach dwuspadkowy=gable roof dach dwuspadkowy=ridge roof dach dwuspadowy o połaciach wypukłych=rainbow roof dach jednospadkowy=lean-to roof dach jednospadkowy=pent roof dach jednospadkowy=shed roof dach kalenicowy=peaked roof dach kryty blachą=sheet roof dach kryty dachówką=tile roof dach kryty słomą=thatched roof dach łukowy=wagon roof dach łupinowy=shell roof dach mansardowy=mansard roof dach na slupach=station roof dach na słupach=umbrella roof dach namiotowy=pavilion roof dach odsuwany=sunshine roof dach opuszczany=drophead dach pilasty=sawtooth roof dach płaski=deck roof dach płaski=flat roof dach przesuwny=sliding roof dach przesuwny=sunshine roof dach pulpitowy=lean-to roof dach pulpitowy=pent roof dach pulpitowy=shed roof .

dach rzędowy=ridge-and-valley roof dach składany=convertible top dach składany=drophead dach szedowy=sawtooth roof dach tarasowy=deck roof dach tarasowy=flat roof dach wiszący=suspension roof dach z koszem=valley roof dachówczarka=roof-tile making machine dachówka=roofing tile dachówka=roof-tile dachówka azbestowo-cementowa=fibrotile dachówka holenderska=pantile dachówka kalenicowa=crest-tile dachówka koszowa=valley tile dachówka plaska=plane tile dachówka płaska=plain tile dacyt=dacite dagerotyp=daguerreotype dające się ustawić w chorągiewkę=feathering airscrew dający=full-swing side-carriage turret lathe dający ciąg ujemny=braking pitch dający nadmierny zapas bezpieczeństwa=too conservative dający się ciąć=cuttable dający się formować na gorąco=hot-forming dający się łatwo ciąć=readily cuttable dający się określić=determinable dający się przewidzieć=foreseeable dający się wymontować=demountable dający się zmiareczkować=titratable dakron=dacron daktyloskopia=dactyloscopy dalambercjan=d'Alembertian dalba=dolphin dalba cumownicza=pile mooring dalba palowa=pile dolphin daleki=long-haul dalekiego zasięgu=long range dalekiego zasięgu=long-haul dalekiego zasięgu=long-range dalekopis=telegraph printer dalekopis=teleprinter dalekopis dupleksowy=full duplex teletype dalekopis radiowy=radioteletypewriter dalekosiężny=far-reaching dalekowidz=far-sighted person dalekowidz=hyper metr ope dalekowidzenie=farsightedness dalekowidzenie=hyper metr opia dalmie=coincidence level dalmierz=range finder dalmierz=stadia dalmierz=telemeter dalmierz dwuobrazowy=double image rangefinder dalmierz dwuobrazowy=wy dalmierz dwupolowy=split field range-finder dalmierz jednopolowy=double image rangefinder dalmierz laserowy=coherent light detection and ranging dalmierz laserowy=ladar dalmierz laserowy=laser radar dalmierz laserowy=ranging laser .

dalmierz polowy=mekometer dalmierz radiolokacyjny=radar distance finder dalmierz radiolokacyjny=ranging radar dalmierz radiolokacyjny=tellurometer dalmierz radiowy nawigacyjny=distance measuring equipment dalmierz sprzężony=coupled rangefinderjfc dalmierz stereoskopowy=stereoscopic rangefinder dalmierz teodolitowy=omnimeter dalsza obróbka=follow-up dalsze opracowanie=follow-up dalton=atomic mass unit dalton=dalton daltonidy=daltonides daltonizm=daltonism damara żywica naturalna=dammar gum damp coupling=clamp connector dana arytmetyczne szablonowe=arithmetic picture data dana składowa=data member danaida=danaide danaida=orifice gauging tank danaida wielokrotna=multidanaide danaida wielokrotna=multiple-orifice tank danaida wielozwężkowa=multiple-orifice tank dane alfanumeryczne=alphanumeric data dane analogowe=analog data dane arytmetyczne=arithmetic data dane automatyczne=automatic data dane bezpośrednio dostępne=random access data dane bezwzględne=absolute data dane bitowe=bit data dane biznesowe=business data dane błędne=garbage dane booleowskie=Boolean data dane brakujące=missing data dane Cauchyego=Cauchy data dane Cauchyego=initial data dane chronione=restricted data dane cyfrowe=digital data dane do wydruku=print data dane dostępne=data availabie dane dyskretne=discrete data dane eksperymentalne negatywne=unfavourable evidence dane eksperymentalne pozytywne=favourable evidence dane eksploatacyjne=operating data dane firmy=business data dane globalne=aggregated data dane inwentaryzacyjne=inventory data dane jednostkowe=unit record dane kanałem głosowym=data over voice dane kapsułkowane=encapsulated data dane klucza=key data dane kluczowe=key data dane kolejkowe=queued data dane łączne=aggregated data dane masowe=bulk data dane nagromadzone=cumulative data dane niestrukturalne=unstructured data dane numeryczne=numeric data dane o bezpieczeństwie=security data dane o kluczu=key data dane o produktach przedsiębiorstwa=enterprise product data .

dane ochrony=security data dane otrzymane=received data dane personalne=personal data dane pierwotne=primary data dane pierwotne=raw data dane pilne=urgent data dane początkowe=Cauchy data dane początkowe=initial data dane podstawowe=basic data dane półstrukturalne=semistructured data dane projektowe=design data dane przyjęte=data accepted dane przyjęte=received data dane robocze=working data dane rozdzielane przecinkami=comma-delimited data dane stacji roboczej=workstation data dane statystyczne=statistical data dane sumaryczne=aggregated data dane szybko dostępne=rapid access data dane techniczne=data sheet dane techniczne=datasheet dane techniczne=technical data dane temporalne=temporal data dane testowe=test data dane testujące=test data dane transakcyjne=transaction data dane typu duży obiekt=large object data type dane uwierzytelniające=credentials dane uzyskane=findings dane użytkownika=user data dane w postaci liczb i wykresów=hard data dane ważne=data valid dane wejściowe=incoming data dane wejściowe=input data dane wirtualne=virtual data dane wprowadzone przez użytkownika=user input dane wyjściowe=outgoing data dane wyjściowe=output data dane wyjściowe=take-off data dane wynikowe zapytania=query data output dane z obserwacji=observed data dane zagregowane=aggregated data dane zapasowe=backup data dane zastrzeżone=restricted data dane zbędne=hash dane znamionowe=rating dane źrodłowe=initial data dane źródłowe=initial data dane źródłowe=primary data dane źródłowe=source data dane zwracane=return data dane zwrotne=return data dany=given dany=underlying daraf=daraf daszek=caret daszek międzykondygnacjowy=skirt roof daszek na stupach=island station roof daszek nad wykus=bonnet daszek osiowy=sphenoid daszek płócienny=awning .

depth contour depth dose radial dawka indywidualna=individual dose dawka indywidualna=personal dose dawka jednorazowa=single dose dawka kolektywna=man-rem dose .daszek za kominem=cricket daszek zabezpieczający=penthouse daszkowiec=shade deck vessel data bieżąca=current date data opublikowania=posting date data ostatniej modyfikacji=last modification date data początku epoki=epoch date data rozpoczęcia=beginning date data stempla pocztowego=date as postmark data utworzenia=creation date data ważności=expiration date data wydania druku=date of issue data wystawienia dokumentu=date of issue data zakupu=date of purchase data zastemowania gotowości ładunku w porcie=stem date datafon=dataphone datagram=datagram datagram IP=IP datagram datagram użytkownika=user datagram datolit=datolite datowanie=dater datowanie chemiczne na podstawie zmian składu chemicznego ciał=chemical dating datowanie izotopowe=isotopic age determination datowanie izotopowe=isotopic dating datowanie metodą izotopową=age determination datowanie promieniotwórcze=radioactive age determination datowanie promieniotwórcze=radioactive dating datowanie promieniotwórcze=radiometrie dating datowanie radiometryczne=nuclear age determination datowanie radiowęglowe według zawartości węgla-14=radiocarbon dating datowanie węglem promieniotwórczym=carbon dating datowany=dated datownik=dater datownik=dating machine datownik binarny=binary timestamp dauterm=Dowtherm dawać dobre wyniki=bring good results dawać dobre wyniki=yield good results dawać dochód=bring in returns dawać dochód=show profit dawać iskrę=produce spark dawać komendy do steru=conn dawać moc=develop power dawać oczekiwane wyniki=be effective dawać pożądane wyniki=produce desired results dawać procent=bear interest dawać w wyniku=result in dawca krwi=blood donor dawka absorbowana=absorbed dose dawka awaryjna=emergency dose dawka catkowita=integral dose dawka dopuszczalna=permissible dose dawka dopuszczalna=tolerance dose dawka dzienna=daily dose dawka ekspozycyjna=exposure dose dawka epilacyjna=epilation dose dawka głębokościowa=depth curve zob.

dawka lecznicza=curative dose dawka lecznicza=therapeutic dose dawka medianowa=median effective dose dawka na skórę=skin dose dawka nagromadzona=accumulated dose dawka napromieniowania=dose commitment dawka napromieniowania zawodowego=occupational radiation dosage dawka napromieniowania zewnętrznego całego ciata=external whole body dose dawka naświetleniowa=exposure dose dawka nasyceniowa=saturation dose dawka niedostateczna=underdose dawka nowotworowa promie niowania=tumour dose dawka od chmury=cloud dose dawka od skażeń powierzchniowych ziemi=ground dose dawka otrzymywana natychmiast=prompt dose dawka paliwa=fuel charge dawka pochłonięta=absorbed dose dawka pochłonięta całkowita=volume dose dawka pochłonięta skumulowana promieniowania=cumulative absorbed dose dawka podczas oczyszczania=purge dose dawka pokarmowa promieniowania pochłoniętego z pokarmu=food pathway dose dawka poniżej śmiertelnej=sublethal dose dawka populacyjna=population dose dawka progowa=dose threshold dawka progowa promieniowania=threshold dose dawka promieniowania=radiation dose dawka promieniowania pochłonięta przy oddychaniu=inhalation dose dawka promieniowania radioizotopu zmniejszająca jego aktywność o 1 milikiur=millicurie destroyed dawka promieniowania w powietrzu=air dose dawka równoważna=equivalent dose dawka rumieniowa promieniowania=erythema dose dawka rumieniowa promieniowania jonizującego=skin erythema dose dawka skuteczna=effective dose dawka śmiertelna=fatal dose dawka śmiertelna=lethal dose dawka śmiertelna 50%=median lethal dose dawka śmiertelna średnia=lethal doseso dawka subletalna=sublethal dose dawka sumaryczna=accumulated dose dawka tkankowa promieniowania=tissue dose dawka toksyczna=toxic dose dawka trująca=toxic dose dawka w powietrzu=in-air dose dawka wewnętrzna=internal dose dawka wpowietrzu promieniowania=free-airdose dawka wyjściowa promieniowania=exit dose dawka z wypadku=accident dose dawki awaryjne poza strefą ochronną=off-site dose consequences dawki pochłoniętej grej=gravure rotary dawki pochłoniętej siwert=sievert dawkomierz=dosimeter dawkomierz=quantimeter dawkomierz całkujący=integrating dosimeter dawkomierz filmowy=film dosimeter dawkomierz indywidualny=personal dosimeter dawkomierz indywidualny=personal monitor dawkomierz kieszonkowy=pocket dosimeter dawkomierz osobisty=badge meter dawkomierz osobisty=personal dosimeter dawkomierz osobisty=personal monitor .

dawkomierz osobisty do pomiaru dawki osobistej=film badge dawkomierz progowy=go-no-go dosimeter dawkomierz promieniowania=radiation dosimeter dawkomierz promieniowania jonizującego=intensitometer dawkomierz rentgenowski=rontgen meter dawkomierz rentgenowski=rontgenometer dawkomierz termoluminescencyjny promieniowania=thermoluminescent dosimeter dawkować=dispense dawkowanie nadawy=rate of feed dawkownik=batcher dawkownik=batchmeter dawkownik=metering device dawkownik czasu=time distributor dawkownik czasu samonaciągowy=self-resetting timer dawna nazwa uwodnionych siarczanów dwuwartościowych metali ciężkich=vitriol dążenie do zmniejszenia wymiarów urządzeń=downsizing dazomet fungicyd i herbicyd=dazomet dążyć do=tend dążyć do granicy=tend to the limit dążyć do zera=approach zero dbiornik laserowy=laser pick-off unit o dealer=reseller dealokacja=deallocation deasembler=disassembler debaj=debye debaj=Debye unit debajogram=powder pattern debajogram=powder X-ray photograph debajowska odległość ekranowania=Debye shielding length dębianka=oak-gall dębina=oak-wood debt spłacać dług=repay debuger=debugger debugger=debuggers debugować=debug debugowanie=debugging debugowanie symboliczne=symbolic debugging decen=decylene decy=deci decybel=decibel decybel ponad=above or below 1 mW decybel ponad poziom odniesienia szumów=above reference noise decybel ponad poziom odniesienia szumów=dB above reference noise decybel ponad sprzężenie odniesienia=dB above the reference coupling decybel unormowany=decibel adjusted decybel w odniesieniu do 1 wata=dB referred to 1 W decybel w odniesieniu do 1 wolta=dB referred to 1 V decybelometr=decibel-meter decydować=take decision decydowanie=decision-making decydujący=decisive decydujący o szybkości=rate-determining decyklizacja=ring cleavage decyklizacja=ring opening decyl=decile decyl=decyl decylen=decylene decylion=decillion decylion=novemdecillion decyloamina=decylamine decymetr sześcienny=cubic decimeter .

decyneper=deci-neper decyzja dopuszczalna=admissible decision decyzja kapitana poświęcenia sprzętu=act of man decyzja optymalna=optimum decision dedukcyjne obiektowe badania=deductive object-oriented dedykowana funkcja mieszająca=dedicated hash function dedykowana funkcja skrótu=dedicated hash function dedykowany=dedicated deelektronizacja=de-electronation deemfaza=de-emphasis deemfaza przy odtwarzaniu dźwięku=deemphasis defect ujawnić wadę=disclose defekacja=liming defekacja sucha=rock liming defekacja wstępna=predefecation defekacja wstępna=preliming defekator=blowup defekator=limer defekator=liming tank defekt elektryczny=electronic defect defekt elektryczny=electronic imperfection defekt Frenkla=Frenkel defect defekt funkcji analitycznej=defect of an analytic function defekt łańcucha=chain defect defekt liniowy=line defect defekt liniowy=linear defect defekt masy=mass defect defekt naprawiany automatycznie=automatically cleared failure defekt oprogramowania=software fault defekt płaski=plane defect defekt powierzchniowy sieci=plane defect defekt punktowy=przeliczalne point defect defekt punktowy sieci=point imperfection defekt punktowy sieci krystalicznej=zero dimensional defect defekt Schottkyego=Schottky defect defekt sieci krystalicznej=crystal defect defekt sieci krystalicznej=crystal imperfection defekt sieci krystalicznej=lattice defect defekt sieci krystalicznej=lattice imperfection defekt sieciowy=crystal defect defekt sieciowy=crystal imperfection defekt sieciowy=lattice defect defekt sieciowy=lattice imperfection defekt silnika uniemożliwiający dalszą pracę=engine failure defekt w programie=bug defektoskop=crack detector defektoskop=defectoscope defektoskop=flaw detector defektoskop do wykrywania nakłuć w blachach=pinhole detector defektoskop magneto-indukcyjny=eddy-current flaw detector defektoskop na promienie podczerwone=infrared flaw detector defektoskop ultradźwiękowy=reflectoscope defektoskop ultradźwiękowy=supersonic flaw detector defektoskop ultradźwiękowy=ultrasonic flaw detector defektoskopia=detection of flaws defektoskopia=flaw detection defektoskopia fluorescenc=fluorescent magnetic particle inspection defektoskopia fluorescencyjna=fluorescent penetrant inspection defektoskopia fluorescencyjna=Zyglo inspection defektoskopia gamma=gamma-ray material testing defektoskopia indukcyjna=electric inspection .

defektoskopia magnetoindukcyjna=eddy-current inspection defektoskopia magnetyczna=magnetic crack detection defektoskopia magnetyczna=magnetic inspection defektoskopia magnetyczna=magnetographic inspection defektoskopia magnetyczna proszkowa=magnafluxing defektoskopia magnetyczna proszkowa=magnetic powder inspection defektoskopia magnetyczna proszkowa=magnetic-particle inspection defektoskopia promieniotwórcza badania mikroradiograflczne za pomocą izotopów=radioactive microradiography defektoskopia rentgenowska=X-ray radiography defektoskopia ultradźwiękowa=reflectoscopy defektoskopia ultradźwiękowa=supersonic inspection defektoskopia ultradźwiękowa=supersonic test defektoskopia ultradźwiękowa=ultrasonic flaw detection defektoskopia ultradźwiękowa=ultrasonic inspection defektoskopia ultradźwiękowa metodą echa=echo-sounding technique defekty chemiczne=impurities defekty elektryczne=ionic defects defekty liniowe=linear defects defekty punktowe=point defects defekty punktowe=point imperfeetions defekty Schottkyego=Schottky defects defekty sieciowe=crystal defects defekty sieciowe=lattice defects defekty sieciowe=lattice imperfections defenestracja=defenestration defibrator=defiberizer deficyt elektronowy=electron deficiency deficyt energii=energy shortfall deficyt tlenu w wodzie=oxygen sag deficytowy=unprofitable deficytowy=unremunerative deficytowy towar=in short supply definicja aplikacji=application definition definicja indukcyjna=inductive definition definicja niejednoznaczna=ambiguous definition definicja obiektu=object definition definicja obrazu=definition of picture definicja obrazu=picture definition definicja pakietu=package definition definicja pola komórki=cell definiton definicja problemu=problem definition definicja problemu=prohlem definition definicja raportu=report definition definicja rubryki=cell definiton definicja syntaktyczna=syntactical definition definicja transakcji=commitment definition definicja typu dokumentu=document type definition definiowalny=definable deflagracja=deflagration deflegmacja=dephlegmation deflegmacja=partial condensation deflegmator=dephlegmator deflegmator=partial condenser deflektometr=deflectometer deflektor=baffle deflektor=baffle plate deflektor=deflecting vane deflektor=deflector deflektor kominowy=chimney cowl deflektor kominowy=tallboy .

deflektor strumienia=jet deflector deflokulacja=deflocculation defoliacja=defoliation defoliant środek do usuwania liści=defoliant defometr=Defo apparatus deformacja jądra=nuclear distortion defragmentacja=defragmentation defragmenter=defragger defraudacja kart kredytowych=carding defraudacja komputerowa=computer fraud degeneracja poziomu energetycznego=degeneration of energy level deglacjacja=deglaciation deglomeracja=deglomeration degradacja fotochemiczna=photochemical degradation degradacja fotochemiczna=photodegradation degradacja gleby=degradation of soil degradacja Hofman na=Hofmann degradation degradacja polimeru=depolymerization degradacja polimeru=polymer degradation degradacja polimeru w miejscu zetknięcia dwóch powierzchni=envenomation degradacja systemu=system degradation degradacja termiczna polimerów=thermal degradation degras tłuszcz garbarski=degras degras tłuszcz garbarski=moellen degresja=degression degustacja=testing badanie dehalogenacja=dehairing machine zob. dehairer dehalogenation dehydratacja=dehydration dehydraza=dehydrase dehydro-genacja=dehydrogenation dehydrogenaza=dehydrogenase dehydrogenaza amidu kwasu liponowego=diaphorase dehydrogenaza mleczanowa=lactic dehydrogenase deinstalować=uninstall dejonizacja=deionization dejwud=deadwood deka=deca dekada licząca=decade counter dekadien=decadiene dekalescencja=decalescence dekalina=decalin dekalkomania=decalcomania dekan=decane dekanal=capraldehyde dekanal=decanal dekaniuton=decanewton dekanol=decanol dekanol=decyl alcohol dekanter=decanter dekarboksylacja=decarboxylation dekarboksylaza=decarboxylase dekarbonizacja=decarbonizing dekarbonizacja wapnem=cold lime process dekarbonylacja=decarbonylation dekatron=decade counter tube dekatron=decatron dekatyzarka=decating machine dekatyzarka parowa=steaming machine dekatyzowanie=decating dekatyzowanie=decatizing deklaracja=declarative statement .

deklaracja abandonowa=notice of abandonment deklaracja celna=customs declaration deklaracja celna=customs entry deklaracja celna przesyłek=bill of entry deklaracja o pochodzeniu towaru=declaration of origin deklaracja położenia=at clause deklaracja procedury=procedure declaration deklaracyjny=declarative deklarator=declarator deklarator abstrakcyjny=abstract declarator deklaratywny=declaratory deklasyfikacja=declassification deklasyfikować=declassify deklinacja magnetyczna=magnetic declination deklinacja magnetyczna=magnetic variation deklinator=declinometer dekoder=decoder dekoder adresów=address decoder dekoder adresu=address decoder dekoder binarny dwójkowy=binary decoder dekoder dwójkowodziesiętny=binary-to-decimal decoder dekodować=decode dekodowanie=decoding dekodowanie informacji=information decoding dekohezja=decohesion dekohezja międzyfazowa=interface decohesion dekometr=decometer dekompilator=decompiler dekompresja=decompression dekompresja=pressure relief dekompresja wybuchowa=explosive decompression dekompresja zmniejszanie ciśnienia=decompression dekompresor=decompressor dekomprymować=decompress dekontaminacja=decontamination dekontaminować=decontaminate dekoracja wnętrz=interior decoration dekoracja wystaw sklepowych=window dressing dekoracyjny=fancy dekortykacja=decortication dekortykator=decorticator dekoza=decose dekrement logarytmiczny drgań=logarithmic decrement dekrement masy=mass decrement dekrement tłumienia=decrement rate dekrement tłumienia drgań=damping decrement dekrementacja=decrementation dekrementacja=decrementing dekremetr miernik dekrementu=decremeter dekrepitacja=decrepitation dekstran=dextrane dekstroza=dextrose dekstroza=grape sugar dekstroza=honey sugar dekstryna=dextrin dekstryna=roasted starch dekstryna skrobiowa=starch dextrin dekstryna skrobiowa=starch gum delecja=deletion delegacja służbowa=business trip delfiniak=dolphin striker .

delfiniak=martingale boom delignifikacja=delignification delinterowanie usuwanie włosków z nasion bawełny=delinting delta=delta delta=delta electron delta Diraca=delta function delta Diraca=Dirac delta function delta Kroneckera=Kronecker delta delta rzeki=delta deltoid=deltoid deluwium=slope wash demagnetyzacja=degaussing demagnetyzacja=demagnetization demagnetyzacja=deperming demagnetyzator=demagnetizer demaskowanie jonu=demasking dematerializacja=dematerialization demetalizacja=demetallization demineralizacja roztworów wodnych=water demineralizing demineralizacja wody=water softening deminerali-zacja wody=demineralization demo=demo demodulacja=demodulation demodulator=demodulator demodulator fazoczuły=phase-sensitive demodulator demodyfikator=demodifier demon=daemon demon drukarki=printer daemon demon protokołujący=protocol daemon demonstracja=demo demontaż=strip pickling plant demontować=disassemble demulgacja=demulsification demulgator=de-emulsifier demulgator=demulsifier demulgator=emulsion breaker demulgować=demulsify demulgowanie=de-emulsification demultiplekser=demultiplexer demultiplekser=selector demultipleksowanie=demultiplex demultipleksowanie=demultiplexing den jednostka numeracji ciężarowej=denier denat urator=denaturant denaturacja paliwa=denaturation denaturant=denaturant denaturat=denatured alcohol denaturowanie=denaturation dendrologia=dendrology dendrometria=dendrometry dendryt=arborescent crystal dendryt=dendrite dendryt=dendritic crystal dendryt=fern-leaf crystal dendryt=fir-tree crystal dendryt=spanning tree dendryt decyzyjny=decision tree denek lantanowy=lanthana denier=denier denitracja=denitration denitryfikacja=denitrification .

denko głowicy cylindra=crown of cylinder head denko tłoka=piston crown denko tłoka=piston head denkowanie łusek=coining dennica=boiler end dennica konwertora=bottom of converter dennica konwertora=bottom plug dennica konwertora=converter bottom dennik częściowy=partial floor dennik główny=main floor dennik kosza rufowego=transom floor dennik krótki=partial floor dennik otwarty=bracket floor dennik otwarty=skeleton floor dennik owręża=main floor dennik pełny=plate floor dennik pełny=solid floor dennik przerywany=intercostal floor dennik skrajnika=deep floor dennik wstawkowy=intercostal floor dennik wysoki=deep floor dennik wysoki=rising floor denny=benthic denny=demersal denny=longitudinal denny muł gnilny zbiorników wodnych=sapropel denny pas poszycia=bottom strake denormalizacja=denormalization denotacja=denotation densometr=densitometer densymetr=densitometer densymetr=gravitometer densytometr=densitometer densytometria=densitometry dentiformis=dent corn denudacja=denudation depasywacja=depassivation depesza=telegram depesza=telegraph message depesza radiowa=radiogram depilacja=depilation depilacja=epilation depolaryzacja=depolarization depolaryzator=depolarizer depolimeraza=depolymerase depolimeryzacja=depolymerization depolimeryzacja=polymer degradation depolimeryzacja według mechanizmu zamka błyskawicznego=unzipping depolimeryzycja=depropagation deponowanie klucza=key escrow deprecjacja=depreciation depresator środek powodujący obniżenie=depressant depresja kapilarna=capillary depression depresor flotacji=depressor depresor flotacji=floatation depressor depresor włoka=depressor deproteinizacja=deproteinization deprywacja sensoryczna=sensory deprivation depsyd=depside deratyzacja=deratization deratyzacja=rat extermination .

dereferencja=dereferencing dermatoid=artificial leather dermatoid=imitation leather derywatograf=derivatograph derywatyzacja=derivatization desantowiec=landing craft desantowiec=landing ship deseczka wylotowa ula=alighting-board deseń nierówny=scratchy pattern deseń półcieni=halftone pattern deseń sprawdzania dysz=nozzle check pattern deseń testu dysz nozzle test=nozzle check pattern deseniarka=embossing roller desensybilizacja=desensitization desensybilizator=desensitizer deska celownicza=sight rail deska czołowa okapu=fascia deska kalenicowa=ridge board deska kalenicowa=rooftree deska kreślarska=drawing board deska niestrugana=rough board deska obrobiona wzdłuż boków na pióro i wpust=match-board deska obudowy ścian wykopu=poling board deska okorkowa=slab deska podłogowa=floor board deska podmodelowa=moulding board deska podmodelowa=turnover board deska poszycia ściany=clapboard deska poszycia ściany=weather board deska równająca=screed deska rozdzielcza=dashboard deska rozporowa włoka=otter board deska rozporowa włoka=trawl board deska surfingowa=surfboard deska szczytowa=bargeboard deska szczytowa=gableboard deska trałowa=otter board deska trałowa=trawl board deska z żaglem=windsurfer deska żaglowa klasy olimpijskiej=windglider deska zatrzymująca szumowiny na powierzchni cieczy=scumboard deski na półki=shelving deski o grubości poniżej 1 cala=underinch boards deskowanie=boarding deskowanie=falsework deskowanie=forms deskowanie=formwork deskowanie=planking deskowanie=sheeting deskowanie=shuttering deskowanie aktywne=active shuttering deskowanie dachu=roof sheathing deskowanie dachu=sarking deskowanie ścian zewnętrznych=siding deskowanie zewnętrzne ścian=weather boarding deskryptor=descriptor deskryptor automatycznego inicjowania=automatic initiation descriptor deskryptor jednostki aplikacji=application entity descriptor deskryptor pliku=file descriptor deskryptor pokrewny=related term deskryptor skojarzeniowy=associated descriptor .

deskryptor skojarzeniowy=related term deskryptor tablicy=array descriptor desmin=stilbite desmoenzym=endocellular enzyme desmoenzym=endoenzyme desmotropia=desmotropy desorbent=displacent desorpcja cząstek stymulowana bombardowaniem jonowym=ion-stimulated desorption desorpcja elektronowa jonów powierzchniowych=electron-induced ion desorption desorpcja oleju chłonnego=oil stripping destabilizacja=destabilization destabilizator=destabilizer destrukcyjny=destructive destruktor=destructor destylacja cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych=condistillation destylacja cząsteczkowa=high-vacuum distillation destylacja cząsteczkowa=molecular distillation destylacja ekstrakcyjna=extractive distillation destylacja frakcjonowana=fractionation destylacja frakcyjna=fractional distillation destylacja kotłowa=simple distillation destylacja molekularna=molecular distillation destylacja nośnikowa=carrier distillation destylacja periodyczna=batch distillation destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem=vacuum distillation destylacja powtórna=redistillation destylacja prosta=simple distillation destylacja próżniowa=vacuum distillation destylacja przy użyciu nośnika=carrier distillation destylacja równowagowa=equilibrium distillation destylacja równowagowa=flash distillation destylacja równowagowa=pipe-still distillation destylacja równowagowa=single-flash distillation destylacja rozkładowa=destructive distillation destylacja rzutowa=equilibrium distillation destylacja rzutowa=flash distillation destylacja rzutowa=single-flash distillation destylacja rzutowa próżniowa=vacuum flash distillation destylacja wtórna=rerunning destylacja z parą wodną=steam distillation destylacja z retorty=retorting destylarnia smoły=tar distillation plant destylat=distillate destylat krakowy=cracking distillate destylat parafinowy=paraffin distillate destylat parafinowy=wax distillate destylator=distiller destylator=distilling apparatus destylować frakcyjnie=rectify desulfitacja=desulfitation desulfuracja reakcja odszczepienia atomu siarki=desulfurization desygnator=designator desygnator=sensitivity label desykant=desiccant deszcz marznący=ice rain deszcz radioaktywny=radioactive rain deszcz z pozornie bezchmurnego nieba=serein deszczomierz=ombrometer deszczomierz=pluviometer deszczomierz=rain gauge deszczomierz=udometer .

deszczoodporny=rainproof deszczowanie=overhead irrigation deszczowanie=spray irrigation deszczowanie=sprinkling deszczowanie=sprinkling irrigation deszczówka=rain water deszczownia=sprinkling machine deszczownia strumieniowa=rain gun deszczułki posadzkowe=wood flooring deszyfrator=descrambler deszyfrować=decrypt deszyfrowanie=decryption detalicznie=by retail detaszowanie=spot removal detekcja anodowa=anode band detection detekcja kwadratowa=square-law detection detekcja siatkowa=leaky grid detection detekcja sygnału wstrzymania=break signal detection detekcyjna wydajność kwantowa=detective quantum efficiency detektor=detector wykrywacz detektor atomów znaczonych=tracer detector detektor częstotliwości różnicowej=frequency difference detector detektor fali stojącej=standing-wave detector detektor fazoczuły=phase-sensitive detector detektor fazy=phase detector detektor fazy=phase discriminator detektor germanowo-litowy=lithium-drifted germanium detector detektor heterodynowy=heterodyne detector detektor iloczynowy heterodynowy=product detector detektor jonizacji płomienia=flame ionization detector detektor jonizacyjny promieniowania=gas-filled radiation counter tube detektor krystaliczny=crystal detector detektor kryzysu wrzenia=burnout detector detektor kwadratowy=square-law detector detektor liniowy=linear detector detektor mikrofalowy=microwave detector detektor napięcia=voltage detector detektor neutronów=neutron detector detektor o automatycznej polaryzacji=detector balance bias detektor o charakterystyce kwadratowej=square-law detector detektor odczytu opóźnionego=delayed readout detector detektor pęknięć=crack detector detektor płomieniowo-jonizacyjny=flame ionization detector detektor podczerwieni=infrared detector detektor podczerwieni=infra-red detector detektor polaryzacji wstecznej=detector back bias detektor półprzewodnikowy promieniowania jonizującego=semiconductor radiation detector detektor poziomu=level detector detektor promieniowania=radiation detector detektor przewodnościowy poziomu cieczy=conductivity liquid level detector detektor reakcyjny=regenerative detector detektor różnicowy=differential detector detektor scyntylacyjny=scintillation detector detektor śladowy=track-detector detektor stosunkowy=ratio detector detektor stosunku=ratio detector detektor szczytowy=peak detector detektor termokonduktometryczny=thermal conductivity cell detektor termo-konduktometryczny=katharometer detektor uchybu=error detector .

detektor uziemiony=grounded detector detektor wartości szczytowej=peak detector detektor wewnątrzrdzeniowy strumienia neutronów=in-core flux monitor detektor wizyjny=video detector detektor wychwytu elektronów=electron capture detector detektor z dodatnim sprzężeniem zwrotnym=regenerative detector detektor ze wzmacniaczem=detector amplifier detektory wewnątrzrdzeniowe=in-core detection instrumentation detergent do wywabiania plam=spotting detergent detergent kationowo czynny=cationic detergent detergent miękki łatwo ulegający rozkładowi=soft detergent detergent syntetyczny=synthetic detergent dętka=tyre tube dętka ogumienia=inner tube dętka piłki=bladder detoksykacja=detoxification detonacja całkowita i natychmiastowa=high-order detonation detrytus=detrital minerals detrytus=detritus detrytusowy łańcuch pokarmowy=detritus food web deuter=deuterium deuter=heavy hydrogen deuterek=deuteride deuteron=deuteron deuterowanie wymiana wodoru na deuter=deuterium exchange deweloper aplikacji=application developer deweloper aplikacji biurowych=desktop developer deweloper aplikacji pulpitu=desktop developer dewiacja ćwierćokrężna=quadrantal deviation dewiacja częstotliwości=deviation of frequency dewiacja częstotliwości=frequency deviation dewiacja fazy=phase deviation dewiacja kompasu=compass deviation dewiacja ostateczna=residual deviation dewiacja półokrężna=semicircular deviation dewiacja przechyłowa=heeling error dewiacja sześciookrężna=sextantal deviation dewiacja szybkościowa żyrokompasu=speed latitude error of gyrocompass dewiacja zachodnia kompasu=westerly deviation dewiaskop=deviascope dewiatometr=deviatometer dewiator=deviator dewiator kompasów=compass adjuster dewiator naprężeń=deviatoric stress dewiator naprężeń=stress deviator dewiator tensora odkształceń=strain deviator dewizy=foreign exchange dewon okres=Devonian dewulkanizacja=devulcanization dezacetylacja=deacetylation dezakomodacja przenikalności magnetycznej=disaccommodation dezaktywacja=deactivation dezaktywacja katalityczna=catalyst deactivation dezaktywacja katalizatora=catalyst deactivation dezaktywować=cool down dezaktywować=deactivate dezaktywowanie=cooling down dezalkilowanie=dealkylation dezaminaza=deaminase dezaminowanie=deamination dezasembler=disassembler .

dezasemblowanie=disassembling dezasocjacja=disassociation dezinstalować=uninstall dezodorant=deodorizer dezodoryzacja=deodorization dezodoryzator aparat=deodorizer dezoksy-=deoxy dezoksykortykosteron=desoxycorticosterone dezoksykortykoste-ron hormon kory nadnerczy=deoxycorticosterone dezorientacja=misorientation angle dezorientowanie przeciwnika=deception dezynsekcja=disinsectization dezyntegrator=disintegrating mill dezyntegrator=disintegrator dezyntegrator Theissena=Theissen desintegrator diabaz=diabase diacetamid=diacetamide diacyloaminy=diacylamines diada=dyad diafon=diaphone diafonometr=crosstalk meter diafragma=lens stop diageneza=diagenesis diagnostyka błędów=error diagnostics diagnostyka kompilatora=compiler diagnostics diagnostyka komputerowa=computer diagnostics diagnostyka serwera=server diagnosis diagnozowalny=diagnosable diagonal=tweel diagonal=twill diagonalnie=diagonally diagram=diagram wykres diagram aktywności=activity diagram diagram Arganda=Argand diagram diagram asocjacji klas=class association diagram diagram chrominancji=chromaticity diagram diagram encja-związek=entity-relationship diagram diagram Feynmana=Feynman diagram diagram interakcji=interaction diagram diagram interakcji obiektów=object interaction diagram diagram klas=class association diagram diagram klas=class diagram diagram kolaboracji=collaboration diagram diagram komponentów=component diagram diagram modułów=module diagram diagram molekularny=molecular diagram diagram obiektów=object diagram diagram pakietów=package diagram diagram pokrycia anteny=coverage diagram diagram procesów=process diagram diagram profilowy=band chart diagram przemienny=commutative diagram diagram przepływu danych=data flow diagram diagram przepływu sterowania=control flow diagram flowchart diagram przypadków użycia=use case diagram diagram rozprzestrzeniania=deployment diagram diagram sekwencji=sequence diagram diagram składniowy=syntax diagram diagram stanów=Harel diagram diagram stanów=state diagram diagram struktury obiektów=object structure diagram .

diagram tropów zdarzeń=event-trace diagram diagram Veitcha=Veitch diagram diagram Venna=Venn diagram diagram wektorowy Pattersona=Patterson map diak=diode ac switch diaktyniczny=diactinic dialag odmiana piroksenu=diallage dializat=dialyzate dializator=dialyzer dialog=dialog dialog adaptacyjny=adaptive dialog dialog człowiek-komputer=man-machine dialog dialog użytkownik-komputer=conversational processing dialogit=dialogite dialogit=rhodochrosite dialogowy=conversational diamagnetyczny=diamagnetic diamagnetyk=diamagnetic substance diamagnetyzm=diamagnetism diament Knoppa przy badaniu mikrotwardości=Knopp indenter diament szklarski=glass cutter diament szklarski=glazier's diamond diamentowa sieć płaska=diamond lattice diamentowanie=borizing diamentowanie=diamond boring diamentowanie=diamond turning diamentowanie=fine boring diamentowanie=precision boring diametral pitch=diametral pitch diametral pitch narzędzia=cutter diametral pitch diametral pitch normalny=normal diametral pitch diametral pitch toczny=working transverse diametral pitch diamikrokarta=transparent microcard diapir=diapir diapir=piercement dome diapir=piercing fold diapozytyw=diapositive diapozytyw=film slide diapozytyw=lantern slide diaskop=lantern slide projector diaskop=projection lantern diaskop do slajdów=slide projector diaspor=diaspore diastereoizomer=diastereoisomer diastereoizomeria=diastereoisomerism diastrofizm=diastrophism diatomit=diatomaceous earth diatomit=infusorial earth diatomit=kieselguhr diazany metali=metal diazoates diazometan=diazomethane diazotypia=diazo process diazotypia=djazotype diazynon=diazinon dibenzamid=dibenzamide dibenzofenantren=dibenzophenanthrene dichlon fungicyd=dichlone dichlorfos insektycyd=dichlorvos dichroizm=dichroism dichroizm kołowy=circular dichroism dichroizm kołowy=Cotton effect .

dictionary=subject label in dieldryna insektycyd=dieldrin dielektryk=dielectric dielektryk biegunowy=polar dielectric dielektryk doskonały=ideal dielectric dielektryk doskonały=perfect dielectric dielektryk niebiegunowy=non-polar dielectric dielektryk nośny=base dielectric dieny=dienes diesclizacja=dieselization diesel=compression-ignition engine dietetyk=dietician diety=travel allowance dietylooktan=diethyloctane digitalina=digitalin digitalizacja=digitization digitalizacja=digitizing digitalizator=digitizer digitalizować=digitize digitoksyna=digitoxin dikwat herbicyd=diquat dimedon=dimedone dimefoks akarycyd i insektycyd=dimefox dimer=dimer dimeryzacja=dimerization dimetoat=dimethoate dimetylodichlorosilan=dimethyldichlorosilane dimetyloheptan=dimethylheptane dineutron=dineutron dinokap akarycyd i fungicyd=dinocappe dinoprop herbicyd i insektycyd=dinoprop dinosam herbicyd i insektycyd=dinosam dinoseb herbicyd=dinoseb dioda=diode dioda czterowarstwowa=four-layer diode dioda czterowarstwowa=Shockley diode dioda detekcyjna=detection diode dioda dielektryczna=dielectric diode dioda dodatkowa=booster diode dioda dwubazowa=double-base diode dioda elektrochemiczna=solion dioda elektroluminescencyjna=light emitting diode dioda elektroluminescencyjna=light-emitting diode dioda elektroluminescencyjna na światło widzialne=visible light emitting diode dioda emisyjna=light-emitting diode dioda emitująca podczerwień=infrared emitting diode dioda epitaksjalna o szybkim przełączaniu=fast recovery epitaxial diode dioda Esakiego=Esaki diode dioda Esakiego=tunnel diode dioda formująca=pulse-forming diode dioda fotoelektryczna=photodiode dioda Gunna=Gunn diode dioda impatt=impatt diode dioda impulsowa=switching diode dioda jarzeniowa=plasma diode dioda jednotunelowa=unitunnel diode dioda kontrolowana bramką=gate controlled diode dioda krystaliczna=crystal diode dioda ładująca=charging diode dioda ładunkowa=charge storage diode dioda ładunkowa=step-recovery diode .

dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda diode dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda dioda ładunkowa=stored charge diode laserowa=laser diode laserowa ze wstrzykiwaniem=injection laser diode lawinowa=avalanche diode lawinowa=avalanche injection diode lawinowa Reada=Read diode lawinowa skompensowana=compensated avalanche diode logarytmiczna=logarithmic diode magnetyczna=magnetic diode mikrofalowa=microwave diode mikrofalowa przelotowa=transit-time microwave diode mocy=power diode monolityczna=monolithic diode o ograniczonym ładunku przestrzennym=space charge limited diode odniesienia=voltage reference diode ostrzowa=point-contact diode parametryczna=parametric diode parametryczna=varactor diode parametryczna=variable-capacitance diode p-i-n=p-i-n diode p-i-n=pin-diode planarna=planar diode podwójna=duodiode podwyższająca napięcie=booster diode pojemnościowa=capacitor diode pojemnościowa=varactor diode pojemnościowa=variable-capacitance diode pojemnościowa=varicap pojemnościowa dioda o zmiennej pojemności=varicap variable capacitance polikrzemowa=polysilicon diode polowa=field-effect diode półprzewodnikowa=crystal rectifier półprzewodnikowa=semiconductor diode półprzewodnikowa ładunkowa=snap-off diode półprzewodnikowa ładunkowa=step-recovery diode poziomująca=clamping diode prostownicza=rectifier diode prostownicza=rectifying diode electron próżniowa=vacuum diode przełącznikowa=switching diode przelotowa=transit-time diode przetaczająca pnpn=Shockley diode Schockleya=four-layer diode Schottkyego=Schottky barrier diode Schottkyego=Schottky diode Shockleya=Shockley diode spustowa=trigger diode stabilizacyjna=reference diode stabilizacyjna=voltage reference diode stabilizująca napięcie=voltage regulator diode stałoprądowa=constant-current diode strumieniowa=fluidic diode świecąca=light emitting diode świecąca=light-emitting diode świecąca=visible light emitting diode szumowa=noise diode szybka=fast-recovery diode trampatt=trapped-plasma avalanche-triggered transit diode trapatt=trapatt diode tunelowa=Esaki diode .

dioda tunelowa=tunnel diode dioda typu mesa=mesa diode dioda usprawniająca=booster diode dioda usprawniająca=efficiency diode dioda wirowa=vortex diode dioda wsteczna=backward diode dioda z barierą Schottkyego=Schotky-barrier diode dioda z elektronowymi przejściami energetycznymi=transferred electron diode dioda z gorącymi nośnikami=hot carriers diode dioda z gromadzeniem ładunku=charge storage diode dioda z przeniesieniem elektronów=transferred-electron diode dioda zabezpieczająca=safety diode dioda zastępcza=equivalent diode dioda Zenera=breakdown diode dioda Zenera=voltage regulator diode dioda Zenera=Zener diode dioda Zenera o podwójnej anodzie=double anode Zener diode dioda Zenera pochłaniająca stany nieustalone=transient absorbing Zener diode dioda złączowa=junction diode dioda żołędziowa=acorn diode dioda zwrotna=backward diode dioda-kondensator-bramka=diode-capacitor-gate dioda-kondensator-dioda=diode-capacitor-diode dioda-pentoda=diode-pentode dioda-trioda=binode diodowy generator funkcji=diode function generator diodowy układ logiczny pamięci rdzeniowej=core diode logic diodowy układ stabilizacji poziomu=diode clamping circuit diol=diol dionina=dionin diopsyd=diopside dioptaz ruda miedzi=dioptase dioptria=diopter dioptryka=dioptrics dioryt=diorite dioryt kwarcowy=quartz dlorite diplekser=diplexer diplet=diplet diplokokcyna=diplococcin dipol=dipole dipol=double source Dipol do mieszadła magnetycznego=Stirring bar dipol dyslokacji=dislocation dipole dipol elekryczny indukowany=induced dipole dipol elektryczny=electric dipole dipol elektryczny=electric doublet dipol elementarny=infinitesimal dipole dipol magnetyczny=magnetic dipole dipol mankietowy=sleeve dipole dipol pętlicowy wielokrotny=multielement folded dipole dipol pętlowy=folded dipole dipol pobudzany=driven dipole dipol podwójny=electric quadrupole dipol wzbudzony=induced dipole dipol z dopasowaniem za pomocą strojnika=stub matched dipole dipol z zasilaniem typu J=J-fed dipole dipolowy=dipolar dipolowy moment magnetyczny jądra atomowego=nuclear magnetic moment disease odporność na chorobę=immunity to distance przebyć odległość=travel disul herbicyd=disul .

disulfoton insektycyd=disulfoton ditiobiuret=dithiobiuret ditiohydantoina=dithiohydantoin diuron herbicyd=diuron dla której przyjmuje się czas blokowy=block speed dla potrzeb przemysłu=for industrial purposes dla zagwarantowania dostępności=for Assured Availability dławić przepływ=strangle dławić przepływ=throttle dławić silnik spalinowy=throttle back the engine dławienie=damping dławienie gazu=Joule-Thomson expansion dławienie przepływu=wire-drawing dławienie przepływu powyżej miejsca wypływu=upstream choking dławienie się=choking dławienie się silnika=engine spluttering dławienie wypływu cieczy nasyconej=saturated fluid choking dławienie wypływu dwufazowego=two phase flow choking dławik=choke dławik=choking coil dławik=gland dławik=impedance coil dławik=packing gland dławik gaszący=arc suppression coil dławik gwintowany=screwed gland dławik kompensacyjny bocznikujący=shunt reactor dławik liniowy=feeder reactor dławik nasycony=saturable core reactor dławik nasycony=saturable reactor dławik nasycony=saturable reaktor dławik ograniczający prądy wyrównawcze przy pracy transformatorów o różnych napięci=paralleling reactor dławik przetężeniowy=current limiting reactor dławik scalony=integrated chopper dławik siatkowy=grid choke dławik sterowany=saturable reactor dławik szeregowy=series reactor dławik szynowy=impedance bond dławik transduktorowy=transductor reactor dławik trójfazowy zerujący=three phase neutral reactor dławik uziemiający=grounding reactor dławik wielkiej częstotliwości=high frequency choke dławik wielozaczepowy=tapped variable inductor dławik wyrównawczy=interphase transformer dławik wyrównawczy przy przejściu z jednego układu na drugi=transition coil dławik zaworu=valve reactor dławnica=gland dławnica=packing box dławnica=stuffing-box dławnica cieczowa=liquid-sealed gland dlawnica hydrauliczna=hydraulic gland dławnica labiryntowa z zewnętrznym i wewnętrznym pierścieniem labiryntowym=interlocking labyrinth dławnica międzystopniowa=diaphragm gland dławnica obrotowa obracająca się z wałem=rotary packing dławnica olejowa=oil gland dławnica węglowa=carbon gland dławnica węglowa=carbon packing dławnica węglowa=carbon-ring gland dławnica wewnętrzna w turbinie parowej=internal gland dławnica wodna=water gland .

dławnica wodna=water sealed gland dławnica z dławnikiem gwintowym=screw-type stuffing box dławnica z uszczelnieniem dwustronnym=double packed stuffing box dławnica zewnętrzna w turbinie parowej=external gland dłonica=hand pad dług hipoteczny=mortgage debt długa fala martwa=rolling swell długa liczba całkowita=long integer długa nazwa pliku=long filename długa spacja=em space długa transakcja=long transaction długi spust liny=soft lay długopis=ball-pen długopis=ball-point pen długość aktywna paliwa=active length of fuel długość biegu schodów w rzucie poziomym=run of stairs długość bloku=block length długość całkowita=length overall długość całkowita=overall length długość cyklu produkcyjnego=throughput time długość cyklu przetwarzania=Debye length długość cyklu przetwarzania=turnaround time długość części roboczej wiertła krętego=flute length długość części roboczej wiertła krętego=length of twist długość czynnej linii przyporu=length of path of contact długość dominująca fali=dominant wavelength długość drogi mieszania=mixing length długość drogi upływu=leakage distance długość dyfuzji=diffusion length długość ekliptyczna=ecliptic longitude długość elektryczna=electrical length długość fabrykacyjna kabla=factory length długość fabrykacyjna kabla na bębnie=length per drum długość fali=length of wave długość fali=wavelength długość falotwórcza=wave-making length długość geograficzna=longitude długość geomagnetyczna=geomagnetic longitude długość kabla=cable length długość kąpieli farbiarskiej=length of bath długość kąpieli farbiarskiej=length of dyeing liquor długość klasyfikacyjna=Lloyd's length długość krytyczna=unicity distance długość krzywej=length of curve długość łopatki turbiny=blade length długość łuku=arc length długość między pionami=between perpendiculars długość między pionami=length between perpendiculars długość migracji=migration length długość na wodnicy=length on waterline długość na wodnicy=waterline length długość nabrzeży=waterfront długość nośna profilu powierzchni=bearing length of the effective profile długość obliczeniowa spoiny=effective length of weld długość podziałowa=subdivision length długość pomiarowa=base tangent length długość pomiarowa=tonnage length długość pomiarowa do wyznaczania naprężeń przy wydłużeniach umownych=extensometer gauge length długość pomiarowa końcowa=final gauge length długość pomiarowa początkowa=original gauge length .

długość pomiarowa próbki=gauge length długość pomiarowa próbki=gauge length of test piece długość poskoku=overlap length długość profilu zwilżonego=wetted perimeter długość przerwy iskrowej=gap distance długość przęsła=span length długość przyporu=length of path of contact długość radiacyjna=cascade unit długość radiacyjna=radiation length długość radiacyjna=radiation unit długość rejestrowa statku=register length długość rejestru=register length długość rekordu=record length długość resoru=spring span długość robocza próbki=parallel length długość robocza talii=drift of tackle długość rozwarcia styków wyłącznika=length of break długość skoku=length of stroke długość słowa=word length długość słowa=word size długość spiętrzenia=length of backwater długość spowalniania=slowing-down length długość spowolniania=length of moderation długość sprężyny zblokowanej=solid length of spring długość sprzęgowa samochodu holującego=coupling length of truck długość strugi rozpylanej cieczy=spray penetration długość swobodna pręta ściskanego=reduced buckling length długość swobodna sprężyny=free length of spring długość swobodna sprężyny=open length of spring długość tonażowa statku=tonnage length długość tonu=payload length długość trasy w milach=route milage długość trzonu zamkniętego nitu=rivet grip długość tworzącej=slant height długość tworzącej stożka podziałowego koła zębatego stożkowego=cone distance długość węzła wstępującego=argument of latitude długość wiązania=bond distance długość wiązania=bond length długość wkręcenia gwintu=length of thread engagement długość wkręcenia śruby=length of engagement długość wrężnicy=chain girth długość wrężnicy=girth długość wrężnicy mierzona po poszyciu kadłuba=skin girth długość wyzębiania=length of recess path długość wzdłuż wspólnej normalnej koła zębatego=base tangent length długość wzębiania=length of approach path długość zaostrzenia dziobowego=length of entrance długość zaostrzenia rufowego=length of run długość zatapialna=floodable length długość zęba prostego=facewidth of gear długość zewnętrzna=length over all długości=mensuration długościomierz pionowy Abbego=Abbe vertical metroscope długotrwała próba pod obciążeniem=sustained load test długotrwałość lotu=endurance długotrwały=ache długotrwały=long-lasting długotrwały=prolonged dłutak=gear-shaper cutter dłutak modułowy=pinion cutter dłutarka=mortiser .

dłutarka=mortising machine dłuto ciesielskie=ripping chisel dłuto ciesielskie płaskie=firmer chisel dłuto do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny=scaling chisel dłuto do doszczelniania=caulking chisel dłuto do doszczelniania=fullering tool dłuto do drewna=wood chisel dłuto do kamienia=gab dłuto gniazdkowe do głębszych gniazd=paring chisel dłuto gniazdowe=framing chisel dłuto gniazdowe=mortise chisel dłuto kamieniarskie=drove dłuto kamieniarskie=stonecutter's chisel dłuto kamieniarskie=tooth chisel dłuto kamieniarskie wąskie=point chisel dłuto kombinowane=hollow mortise chisel dłuto kostne=bone chisel dłuto kostne płaskie=flat chisel dłuto łańcuszkowe=chain cutter dłuto łańcuszkowe=mortising chain dłuto płaskie=flat chisel dłuto pneumatyczne=chipper dłuto pneumatyczne=chipping hammer dłuto pneumatyczne=pneumatic chisel dłuto pneumatyczne=pneumatic pick dłuto spadowe do kruszenia skał w robotach pogłębiarskich=pounder dłuto stolarskie=wood chisel dłuto stolarskie płaskie=slick dłuto tokarskie=turning chisel dłuto wklęsłe=gouge dłuto wklęsłe półokrągłe=hollow chisel dłutować=mortise dłutowanie=chipping dłutowanie=chiselling dłutowanie=slotting dłutownica=chisel mortiser dłutownica=mortiser dłutownica=mortising machine dłutownica=slotter dłutownica=slotting machine dłutownica=vertical shaper dłutownica łańcuszkowa=chain mortiser dłużnik niepewny=bad debtor dłuższa krawędź=long edge dłuższy czas bezawaryjnej pracy=increased uptime dłuższy czas sprawności=increased uptime dłużyć=straddle carrier dłużyce kopalniakowe=long mining props dmuch dolny=undergrate blast dmuch górny wpalenisku=overdraft dmuch nad rusztem=overgrate blast dmuch parowo-tlenowy generatora gazu=steam-oxygen blast dmuch powietrzno-parowy=mixed air-steam blast dmuch w piecach=air blast dmuch wpiecach=blast dmuch wzbogacony tlenem=enriched blast dmuchacz szklą=gaffer dmuchacz szkła=glassblower dmuchanie=blasting dmuchanie=blowing dmuchanie początkowe wprocesie konwertorowym=foreblow .

dmuchanie szkła=glass blowing dmuchanie wykańczające w procesie konwertorowym=after-blow dmuchanie za pomocą wentylatora=fanning dmuchawa=blower dmuchawa=blowing fan dmuchawa do acetylenu=acetylene booster dmuchawa do stertowania słomy i siana=pneumatic stacker dmuchawa do stertowania słomy i siana=wind stacker dmuchawa gazowa o napędzie gazowym=gas-driven blowing engine dmuchawa nośna poduszkowca=lift fan dmuchawa osiowa=axial fan dmuchawa parowa strumieniowa=steam jet blower dmuchawa parowozowa w dymnicy=steam jet blower dmuchawa powietrzna=air blower dmuchawa Rootsa=Roots blower dmuchawa śniegowa do odśnieżania=snow blower dmuchawa strumieniowa=jet blower dmuchawa tłokowa=reciprocating blower dmuchawa wielkopiecowa=blast-furnace blower dmuchawa wirnikowa=turboblower dmuchawa wyporowa obrotowa=rotary blower dmuchawka lutownicza=soldering blowpipe dmuchawka ustna=blowpipe dmuchawy=delivery side dmuchawy=delivery space dmuchomierz=blast gauge dni postojowe=laydays dni przestoju=days on demurrage dni przewidziane na załadunek=loading days dni ulgowe=days of grace dno basenu wanny szklarskiej=siege of tank dno beczkowate=barrel bottom dno bruzdy gwintu=root of thread dno cylindryczne=cylindrical head dno czołowe kotła=front end of boiler dno doku=dock floor dno doliny=valley bottom dno doliny=valley floor dno filtrujące kadzi=filter floor dno kadłuba z redanem=stepped bottom dno kotła=boiler end dno kotła=boiler head dno kuliste=spherical head dno łuski=cartridge base dno morskie=sea bed dno morskie=sea bottom dno morskie=sea floor dno morza trudne do zakotwiczenia=foul bottom dno paleniska=furnace bottom dno perforowane=perforated bottom dno pieca=hearth dno płaskie=flat head dno podwójne=double bottom dno podwójne komorowe=cellular double bottom dno pozorne według wskazań echosondy=phantom bottom dno przednie kotła=front end of boiler dno rdzenia=bottom of core dno sitowe=perforated bottom dno statku=bottom of ship's hull dno wewnętrzne=inner bottom dno wewnętrzne statku=tank top .

practice dobra praktyka rolna=good agricultural practice dobra wentylacja=airiness dobroć=figure of merit dobroć=quality factor dobroć cewki=coil magnification factor dobroć cewki=magnification factor of coil dobroć izolatora=loss ratio dobroć obwodu rezonansowego=figure of merit dobroć wzmacniacza=gain-bandwidth product .dno wrębu w kole zębatym=bottom land of gear dno wrębu zaokrąglone w gwintach=rounded root dno wyoblone=flanged head dno wypukłe=dished head dno zbiornika=bottom head dno zewnętrzne=outer bottom do celów technicznych=for technical purposes do celów wojskowych=midget submarine do eksploatacji podmorskich zł=floating tension leg platform do jednorazowego użytku=expendable do której wydostaje się pa=dry well do nastawiania olejów silnikowych=bright stock do nieskończoności=ad infinitum do ogrzewania powi=heating muff do oporu=home do otworów o bardzo małej średnicy=pivot drill do pół masztu=at half-mast do pół masztu o banderze=half-mast high do pola=on the advance do przechowywania paliwa=wet cask do przekraczania przeszkód wodnych po dnie=deep fording do przeniesienia=carried forward do przodu=forwards do rozbijania złomu=skull cracker do rozbijania złomu=wrecking ball do tyłu=backwards do wewnątrz=inwards do zamocowywania obrabianego przedmiotu=chuck do zasobnika=feedstock doba=twenty-four hours doba astronomiczna=astronomical day doba pływowa=tidal day doba słońca średniego=civil day doba słoneczna=solar day dobarwianie=cross dyeing dobić do nabrzeża=berth dobieg przy lądowaniu=alighting run dobieg przy lądowaniu=ground roll dobieg przy lądowaniu=landing run dobielanie=final bleaching dobijać=come alongside dobijak do gwoździ=nail set dobijanie odkuwki=restriking dobijanie wątku=beating-up dobniak=beetle dobór barw=colour scheme dobowy cykl zmian obciążenia=daily load cycle dobra inwestycyjne=capital goods dobra inwestycyjne=investment goods dobra inwestycyjne=producer goods dobra pogoda=fair weather dobra praktyka produkcyjna=good manufacturing.

dobry urodzaj=heavy crop dobrze poinformowany=enjoy oneself dobrze spawalny=readily welded dobrze uwarstwiony=well bedded dobrze wypionowany=all right dobrze zaopatrzony magazyn=well stocked docentura=readership dochładzanie=aftercooling dochładzanie ciekłego czynnika=subcooling of the refrigerant dochód brutto=gross income dochód income tax=income dochód narodowy=national income dochód netto=net income dochód netto=net profit dochodowość=profitableness dochodowy=profit-making dochodzenie do optimum=hill dimbing dociąg cukrzycy=footing dociąg do warnika zawiązków krystalicznych=shocking dociągacz do nitowania=drawing-up dolly dociągacz kotwicy=housing stopper docierać=grind in docierać=run in docierak=lap docierak=lapping tool docierak płaski=lapping block docierak zbrojony=charged lap docieranie=break-in docieranie=breaking in docieranie bębnowe=barrel finishing docieranie bębnowe=barrel rolling docieranie bębnowe=barrelling docieranie bębnowe rodzaj obróbki wykończającej=tumbling docieranie formy=placing docieranie kształtowe=forming lapping docieranie łożyska=wearing-in of bearing docieranie natryskowe strumieniem wody i ścierniwa=liquid honing docieranie obróbka gładkości=lapping docieranie rdzenia=core grinding docieranie silnika=running-in docieranie zaworów=valve grinding docierarka=lapping machine docierarka=tapper docisk=clamp docisk dolny przy walcowaniu=underdraft docisk elektrod przy zgrzewaniu=welding force docisk górny przy walcowaniu=overdraft docisk hakowy=hook bolt docisk hakowy=hook clamp docisk klinowy=chisel point docisk krawędziowy zamocowujący jednocześnie w kierunku poziomym i pionowym=edge clamp docisk krzywkowy=cam-operated clamp docisk odchylny=swinging clamp docisk płaski=plate clamp docisk płytkowy=plain clamp docisk płytkowy=plate clamp docisk płytkowy=strap docisk płytkowy odgięty=offset clamp docisk pryzmowy=V-clamp docisk przy zgrzewaniu=welding pressure .

docisk strugnicy=bench screw docisk strugnicy=chops docisk wahliwy=compensating clamp docisk wahliwy=equalizing clamp docisk wahliwy=floating clamp docisk widlasty=U-clamp docisk wycofujący się samoczynnie przy odmocowywaniu przedmiotu=self-retracting clamp docisk zestyku=contact force dociskać=clamp dociskać=hold down dociskać=press against dociskacz do nitów=rivet snap dociskacz przy ciągnieniu=blankholder dociskacz przy ciągnieniu=flange holder dociskacz przy tłoczeniu=hold-down dociskacz w wykrojnikach=pressure pad dociskanie=clamping dociskanie przy kuciu=ironing dociskanie przy tłoczeniu=holding down document=in blank cheque doczepianie wozów=lashing dodaj=add-or-subtract dodajna=augend dodajnik=addend dodatek=add-in dodatek=dope dodatek=plug-in dodatek do kąpieli zaprawowej=mordanting assistant dodatek do paliw ciężkich=ignition control additive dodatek do płuczki wiertniczej=ada mud dodatek flotacyjny=floatation agent dodatek niwelujący=leveller dodatek obniżający temperaturę krzepnięcia smarów=pour depressant dodatek obniżający temperaturę krzepnięcia smarów=pour-point depressant dodatek przeciwdziałający tworzeniu się żywic=gum inhibitor dodatek przeciwrdzewny=anti-rust additive dodatek rodzinny=family allowance dodatek rodzinny=family income supplement dodatek schudzający=leaning component dodatek smarnościowy=oiliness improver dodatek smarnościowy przeciw zacieraniu=antiweld additive dodatek stopowy=alloy addition dodatek ułatwiający wyjmowanie wyprasek z form=slip additive dodatek uszlachetniający=improver dodatek w książce=addendum dodatek wprowadzony do ciekłego metalu=grain refiner dodatek wyrównawczy inflacyjny=cost-of-living adjustment dodatek wyrównujący=leveller dodatek za wysługę lat=longevity pay dodatek za wysługę lat=seniority increment dodatki do żywności środki konserwujące=food additives dodatki kadziowe=ladle additions dodatki wprowadzane do pieca stalowniczego=furnace additives dodatki wykańczające do kąpieli stalowej=finishings dodatkowa osłona przeciwpancerna czołgu=applique armour dodatkowa pamięć zapisywalna=write optional memory dodatkowa zewnętrzna blacha pancerna przeciw pociskom kumulacyjnym=skirting plate dodatkowe informacje=ancillary information dodatkowe obciążenie=surcharge .

dodatkowe ręczne sterowanie automatu ciśnienia ładowania=boost control over-ride dodatkowe światło wewnętrzne=courtesy light dodatkowe urządzenie do koszenia zbóż na kosiarce=reaping attachment dodatkowe ustawienia=extra settings dodatkowe zasoby=resource bundle dodatkowy=odd dodatkowy akumulator=dual-battery option dodatkowy ładunek powietrza=supercharge dodatkowy porządek leksykograficzny=alternate collating sequence dodatkowy ruter=noncore router dodatkowy zbiornik atramentu=ink port dodatni=plus dodatni=positive electron dodatni=positives dodatni współczynnik temperaturowy=positive temperature coefficient dodatni współczynnik temperaturowy rezystancji=positive temperature coefficient of resistance dodatnie wejście-ujemne wyjście=positive input-negative output dodatnio=positively dodatnio określony=positively definite dodatniość=positivity dodawać drożdże do brzeczki=pitch dodawać kroplami=add dropwise dodawać w nadmiarze=add in excess dodawać-odejmować=add-subtract dodawanie geometryczne wektorów=vectorial summation dodawanie modulo 2=addition modulo 2 dodawanie surówki do kąpieli martenowskiej w celu zatrzymania spadku zawartości węgla=pigging dodawnie po kropli=dropwise addition dodecen=dodecene dodecyl=dodecyl dodecylan=dodecanoate dodekan=dodecane dodruk=reimpression dodyna fungicyd=dodine dofermentowanie=after-fermentation dofermentowanie=secondary fermentation dogarbowanie=retannage doginanie=overbending doglądać=supervise dogładzanie oscylacyjne=superfinish dogładzarka oscylacyjna=superfinisher dogłos=growth of sound dogmat biologii molekularnej=molecular biology dogma dogniatak=burnisher dogniatak=burnishing tool dogniatanie obróbka wykończająca=burnishing dogrzewanie powietrza w urządzeniu klimatyzacyjnym=air reheating dói z brzeczką świeżą=head-rocker liquor dojarka pracownica=milkmaid dojarnia równoległa=abreast milking parlour dojazd=estate road dojazd kolejowy=railroad access dojenie=milking dojrzałość handlowa=economic maturity dojrzały=ripe dojrzewalnia sera=cheese ripening room dojrzewalnik=ripening tank dojrzewanie=cellar treatment dojrzewanie betonu=curing of concrete .

dojrzewanie chemiczne=after-ripening dojrzewanie chemiczne=second ripening dojrzewanie drugie=second ripening dojrzewanie fizyczne=Ostwald's ripening dojrzewanie posprzętne nasion=after-ripening dojrzewanie przyspieszone=quick ageing dojrzewanie sera=cheese curing dojrzewanie sera=cheese ripening dojrzewanie żarów=seasoning dojrzewanie złóż=maturing of beds dojść do porozumienia=come to terms dojść do równowagi=reach equilibrium dojść do sedna=get to the bottom of dojść do wniosku=reach conclusion dok budowlany suchy=building basin dok budowlany suchy=building dock dok palczasty=depositing dock dok pływający=floating dock dok pływający=pontoon dock dok ratowniczy=salvage dock dok remontowy=graving dock dok samodokujący=self-docking dock dok skrzyniowy=box dock dok zestawny sztywny=sectional box dock doker=docker doker=longshoreman doker=pierman dokerka=longshoring dokładać starań=make every effort to dokładanie toru=track advancing dokładna masa=correct weight dokładna regulacja strumienia neutronów=flux fine control dokładne kolorowanie=full colour dokładne napięcie odniesienia=precision voltage reference dokładne przyleganie=intimate contact dokładne rozpraszanie=fine diffusion dokładne utrzymywanie czasu=timekeeping dokładnie pasować=fay dokładnie z rufy=dead aft dokładność eksperymentu=accuracy of an experiment dokładność odczytu=accuracy of reading dokładność pasowania=goodness of fit dokładność pomiarów=accuracy of measurement dokładność pomiaru=measuring accuracy dokładność statyczna przyrządu=steady-state performance dokładność w estymacji=closeness in estimation dokładność wymiarów=dimensional accuracy dokładność zapisu=accuracy of recording dokładny do n-tego miejsca=accurate to n decimal places dokleić=stick on dokonać czegoś=achieve dokonać kontrakcji tensora=contract dokonać oceny=make an estimate dokonać przeglądu=make survey dokonujący przeniesienia własności=assignor dokonywać namiaru=take bearing dokonywać odczytu=take readings dokowanie=docking dokowanie w suchym doku=drydocking dokozan=docosane dokręcać=screw home .

dokręcać=turn tight dokręcony mechanicznie=powertight dokształcanie=additional training doktorant=postgraduate doktorat=doctor's degree doktoryzować=confer the doctor's degree dokument dobrze zbudowany=well-formed document dokument docelowy=destination document dokument dowodowy dowód księgowy=voucher dokument elektroniczny=electronic document dokument główny=master document dokument kasowy=amount tendered dokument o prawidłowych typach=type valid document dokument pierwotny=source document dokument prawidłowy=valid document dokument techniczny=technical white paper dokument tekstowy=text document dokument z prawidłowymi znacznikami=tag valid document dokument źródłowy=source document dokumentacja elektroniczna=as-built documentation dokumentacja elektroniczna=on-line documentation dokumentacja naukowo-techniczna=scientific documentation dokumentacja techniczna=engineering specification dokumentacja techniczna=technical documentation dokumentalista=documentalist dokumentowanie zmian po wykonaniu operacji=after-look journalizing dokumentu=rough copy dokumenty ładunkowe=shipping documents dokumenty towarzyszące=accompanying documents dokumenty towarzyszące=attached documents dokumenty uwierzytelniające=credentials dokumenty w zamian za uiszczenie należności=documents againts payment dokumenty wtórne=secondary publications dół do murowania kadzi odlewniczych=ladle lining pit dół farbowy=tanning pit dól gnilny=septic tank dół na wapno=lime pit dół na zgorzelinę w walcowni=scale pit dół odciekowy=drainer dół odlewniczy=casting pit dół odlewniczy=deep moulding pit dół odlewniczy=foundry pit dół odlewniczy=permanent moulding pit dół odlewniczy=teeming pit dół pętlowy w walcowni taśm=loop pit dół pętlowy w walcowni taśm=looping pit dół płuczkowy=slush pit dół pod rynną spustową żeliwiaka=cupola pit dół podwyżymakowy=couch pit dół potencjału=potential trough dół potencjału=potential well dół próbny do badań gruntu=test pit dół wagowy=scale pit dół wysłodkowy odkryty=open-pit pulp silo dół z brzeczką wyczerpaną=tail rocker liquor dołączenie symboliczne=symbolic link dołączony=attached dołączony=in-line dołączyć się=jack in doładowanie=forced induction doładowanie=pressure charging .

doładowanie=supercharging doładowanie kabiny ciśnieniowej=cabin supercharging doładowanie wyrównawcze akumulatora=equalizing charge doładowywać=supercharge doładowywanie ładunku=topping-up doładowywanie ładunku na głębszym miejscu=topping off dolar jednostka reaktywności=dollar dolegliwość=affection doleiyt=dolerite dołek w układzie wlewowym=sprue base dolewać kroplami=add dropwise dolewanie formy=topping-up dolina antecedencyjna=antecedent valley dolina antyklinalna biegnąca wzdłuż osi antykliny=anticlinal valley dolina fali=trough of wave dolina fali=wave hollow dolina fali=wave trough dolina lodowcowa=trough valley dolina lodowcowa=U-shaped valley dolina oporu wklęsłość krzywej oporu hydrodynamicznego=hollow of resistance dolina polodowcowa=glacial valley dolina przełomowa=antecedent valley dolina ślepa=blind valley dolina Ukształtna=trough valley dolina U-kształtna=U-shaped valley dolina uskokowa=fault valley dolina V-kształtna=V-shaped valley dołkować pod sadzenie=dibble dolna część bieżnika opony=subtread dolna część skrzyni korbowej=lower crankcase dolna część tłocznika=bottom die dolna część tłocznika=lower die dolna częstotliwość graniczna pasma=lower cut-off frequency dolna dysza wlotowa do zestawu paliwowego=bottom nozzle of the fuel assembly dolna granica=lower limit dolna granica plastyczności=lower yield point dolna granica plastyczności=lower yield stress dolna krawędź okna=bottom window border dolna matryca kuźnicza=bottom die dolna płyta formy=bottom plate dolna płyta kosza rufowego=oxter plate dolna płyta łącząca w wiązce paliwowej=bottom tie plate dolna płyta nośna rdzenia=diagrid dolna płyta oporowa rdzenia=bottom nozzle plate dolna poduszka górnego walca=carrier chock dolna połówka formy tłocznej=bottom force dolna powierzchnia=undersurface dolną powierzchnią dzioba lemiesza=body pitch dolna warstwa muru=base course dolna wialnia=first dresser dolna wstęga boczna=lower sideband dolne naroża zaczepowe kontenera=bottom corner fitting dolne ucho bloku=becket dolnopłat=low-wing monoplane dolnoprzepustowy=low-pass dolny=undermost dolny=underneath dolny brzeg=beach face dolny margines=bottom margin dolny nagrzew pieca grzewczego=underfiring dolny obrys profilu=lower camber of an aerofoil section .

dolny płaszcz Ziemi=inner mantle dolny płaszcz Ziemi=lower mantle dolny płaszcz Ziemi=pallasite shell dolny wymiar graniczny średnicy podziałowej gwintu wewnętrznego=effective size dolny zaczep transportowy w ciągniku rolniczym=hook type coupling dolomit=dolomite dolomit=pearl spar dolomit smołowany=tar dolomite dolomitownia=dolomite plant dolomityzacja=dolomitization dołowanie=pitting dołowanie ciała niebieskiego=inferior transit dołowanie ciała niebieskiego=lower transit dołowanie masy ceramicznej=fermenting dołowanie sadzonek=heeling in dom bliźniaczy=semi-detached house dom czynszowy=apartment building dom czynszowy=tenement house dom dwurodzinny=duplex house dom dwurodzinny=semi-detached house dom jednorodzinny=individual house dom jednorodzinny=single-family house dom towarowy=department store dom wolnostojący=detached house dom wydawniczy oprogramowania=software house domek=cottage chata domek ołowiany=lead castle domek weekendowy=bungalow domena administracyjna=administration domain domena administracyjna=administrative domain domena ferroelektryczna=ferroelectric domain domena ferromagnetyczna=ferromagnetic domain domena główna=master domain domena konta głównego=master account domain domena lokalna=local domain domena macierzysta=parent domain domena magnetyczna=magnetic domain domena nadrzędna=master domain domena trasowania=routing domain domena wysokiego poziomu=top level domain domena zasobów=resource domain domeny cylindryczne=bubble domains domeny cylindryczne=magnetic bubbles domeny przyległe=adjacent domains domeny Weissa=Weiss domains domeykit=domeykite domiar=supertax domiar=surtax domieszać=admix domieszanie kwasu stężonego=fortification of acid domieszka=dope domieszka=impurity domieszka akceptorowa=acceptor impurity domieszka amfoteryczna=amphoteric impurity domieszka donorowa=donor impurity domieszka głęboka=deep-lying impurity domieszka opóźniająca wiązanie betonu=concrete retarder domieszka płytka=shallow-lying impurity domieszka półprzewodnika=semiconductor impurity domieszka przyspieszająca wiązanie betonu=concrete hardener domieszka w półprzewodniku=dopant .

domieszki niezamierzone=tramp elements domieszki stopowe przypadkowe=tramp elements domieszkowanie półprzewodnika=semiconductor doping domieszkowanie powierzchniowe=surface doping domieszkowanie złotem=gold doping dominant=dominant dominant=dominant character dominujący=dominant domknięcie algebraiczne=algebraic closure domknięcie zbioru=closure of set domknięty algebraicznie=algebraically closed domknięty w topologii=closed domniemanie=presumption domniemany=implicit domofon=domestic telephone set domowe urządzenie magnetowidowe=video home system domowe urządzenie magnetowidowe do nagrywania i odtwarzania programów telewizyjnych=video home system domowe urządzenie ogrzewcze=domestic heating unit domowej roboty=home-made domyślna kropka dziesiętna=assumed decimal point domyślne położenie kropki dziesiętnej=assumed decimal point domyślny ruter=default router donica do szkła otwarta=open pot donicarnia=clay room donicarnia=pot room doniczka=flowerpot doniczka próbna=cannon pot doniczka próbna=jockey pot doniczka próbna=skittle pot donor=donor donor elektronów=electron donor donor protonów=proton donor donor wodoru=hydrogen donor donośnik=feed lever donośnik taśmy nabojowej=belt feed donośność broni=range capability donośność rzutu=range of throw dopalacz=afterburner dopalacz w silniku turboodrzutowym=exhaust reheater dopalanie gazów wylotowych=afterburning dopalanie w silniku turboodrzutowym=exhaust reheat dopamina=dopamine dopasowanie=mating dopasowanie do wzorca=pattern match dopasowanie falowe źródła i odbiornika=impedance matching dopasowanie kolorów=colour match dopasowanie koloru=color adjustment dopasowanie koloru obrazu=image color matching dopasowanie matryc kuźniczych=die match dopasowanie metametryczne=metametric match dopasowanie sygnałów=signal conditioning dopasowanie szablonu=template matching dopasowany=matched dopasowany filtr liniowy=linear matched filter dopasownik=matching network dopasowywanie=fitting dopasowywanie do wzorca=pattern-matching dopasowywanie krzywej=curve fitting dopasowywanie styków=dressing of contacts dopasowywanie współpracujących części=checking in .

dopasowywanie wzorca=pattern matching dopędzić inny statek=come up with dopełniać=recharge dopełniacz do wywoływacza=replenisher solution dopełniający=complementary dopełnianie cieczy w naczyniu=topping-up dopełnić do kreski=make up to mark dopełnienie algebraiczne=algebraic complement dopełnienie algebraiczne=cofactor dopełnienie algebraiczne=signed minor dopełnienie deklinacji=codeclination dopełnienie do podstawy systemu liczbowego=zero complement dopełnienie do zera=zero complement dopełnienie drzewa układu=co-tree dopełnienie kąta do 360°=explement of an angle dopełnienie szerokości geograficznej=colatitude dopełnienie wysokości=coaltitude dopełnienie zbioru=complement of set dopinanie=lashing dopisany=escribed dopłata do frachtu=overfreight dopłata pocztowa=extra postage dopleryt=dopplerite dopływ=admission dopływ płynu=inflow dopływ rzeki=affluent dopływ rzeki=contributory dopływ rzeki=side stream dopływ rzeki=tributary dopływ wody=water inlet dopływać=flow in doprowadnik prądu=lead-in wire doprowadzać do synchronizmu=pull into step doprowadzająca do stanu ostatecznego=finalizer method doprowadzający=afferent doprowadzenie=lead-in doprowadzenie anteny=antenna lead doprowadzenie do synchronizmu=pulling into step doprowadzenie mocy=power feed doprowadzenie napięcia=voltage application doprowadzenie paliwa=fuel feed doprowadzenie wody=water admission doprowadzenie zasilania=power connection doprowadzenie zimne=cold lead doprowadzić do końca=bring to an end doprowadzić do połączenia=bring into contact doprowadzić do wrzenia=bring to boiling doprowadzić napięcie=apply voltage doptata do biletu=extra fare doptyw bezuderzeniowy=shock-free entry dopuszczalna masa pojazdu członowego=maximum authorized weight of an articulated vehicle dopuszczalna masa zespołu pojazdów=maximum authorized weight of road train dopuszczalna pozostałość pestycydu=maximum pesticide residue limit dopuszczalna pozostałość pestycydu=pesticide tolerance dopuszczalna zawartość radioizotopów w całym ciele=permissible body burden dopuszczalne ciśnienie w rurociągu o złączach gwintowanych=thread rating dopuszczalne dzienne spożycie substancji toksycznej=acceptable daily intake dopuszczalne obciążenie osi=maximum authorized axle weight dopuszczalne obciążenie robocze=safe working load dopuszczalne obciążenie skręcające wału=torque capacity .

dopuszczalne ugięcie sprężyny=spring duty dopuszczalne wzdłużne obciążenie łożyska=thrust capacity of bearing dopuszczalny czas niesprawności=tolerable out-service time dopuszczalny okres magazynowania=shelf life dopuszczalny okres magazynowania=storage life dopuszczalny okres użytkowania=pot life dopuszczalny poziom niezawodności=acceptable reliability level dopuszczalny poziom wadliwości wyrobu=acceptable quality level dopuszczalny poziom zakłóceń=limit of interference dopuszczalny przyrost temperatury=temperature-rise limit dopuszczalny stopień zanieczyszczenia=acceptable level of pollution dopuszczalny zakres czasów prześwietlania=film latitude doradca techniczny=advisory engineer doradca techniczny=consulting engineer doradztwo=consulting doręczony=delivered dorobić klucz=make new key dorosły=grown up dorosły adulterant=adult dorszowy sznur haczykowy=bultow dorywarka=rebreaking machine dorzecze=drainage area dorzecze=river basin doskonała jakość druku=premium print quality doskonalenie=perfection doskonalenie organizacji pracy i metod zarządzania=organization development doskonałość=fineness ratio doskonałość=lift/drag ratio doskonałość aerodynamiczna=gliding ratio dośrodkowe przesuwanie się punktu przyporu na zębie koła zębatego=retrogressive contact dostarczać danych=provide data dostarczać informacji=furnish information dostarczanie bezpośrednie=direct delivery dostarczanie danych wprowadzanie danych=feeding information dostarczanie dokumentów=document distribution dostarczanie pośrednie=indirect delivery dostarczanie przerywające=break delivery dostarczanie przy użyciu dostępnych możliwości=best-effort delivery dostarczanie treści=content delivery dostarczony=delivered dostarczony=shipped dostateczność=sufficiency dostateczność estymatora=sufficiency of estimator dostawa bezpośrednia od dostawcy do odbiorcy=door-to-door delivery dostawa do burty statku=delivery alongside dostawa do domu=delivery at residence dostawa do domu=home delivery dostawa na koszt dostawcy=free delivery dostawa na żądanie=delivery on call dostawa natychmiastowa=immediate delivery dostawa natychmiastowa=prompt delivery dostawa oprogramowania=software delivery dostawa partiami=delivery by lots dostawca=provider dostawca aplikacji=application provider dostawca okrętowy=shipchandler dostawca treści=content provider dostawca treści internetowych=Internet content provider dostawca żywności=caterer dostawowy=intra-articular .

dostęp asocjacyjny=associative access dostęp autoryzowany=authorized access dostęp bez użycia narzędzi=tool-free access dostęp bezpośredni=direct access dostęp bezpośredni=random access dostęp bezpośredni do pamięci=direct memory access dostęp do dysku=disk access dostęp do portu równoległego=parallel port pass-through feature dostęp do portu szeregowego=serial port access dostęp dowolny=arbitrary access dostęp na zasadzie komutacji połączeń wychodzących=dial-in/dial-out access dostęp natychmiastowy=rapid access dostęp natychmiastowy=zero access dostęp natychmiastowy do pamięci=rapid access dostęp nawigacyjny=navigational access dostęp nieautoryzowany=unauthorized access dostęp podstawowy=basic rate access dostęp przez kopiowanie=whole-file copying dostęp równoległy=parallel access dostęp sekwencyjny=sequential access dostęp swobodny=arbitrary access dostęp swobodny=random access dostęp swobodny sekwencyjny=random-sequential access dostęp telefoniczny=dial-out access dostęp telefoniczny z zewnątrz=dial-in access dostęp według klucza=access by key dostęp wspólny z wykrywa=carrier-sense multiple access with collision detection dostęp wspólny z wykrywaniem kolizji=carrier-sense multiple access with collision detection dostęp zastrzeżony=access denied dostęp zdalny=remote access dostępność modeli=model availability dostępność pola stykowego=contact bank availability dostępność zasilania=power availability dostępny=available dostępny dla publiczności=open to the public dostępny na rynku=commercially available dostosować=readjust dostosować się do zmian otoczenia=readjust to changing environmental conditions dostosowanie adresu=address adjustment dostosowanymi do poszczególnych ogniw łańcucha pi=cup drum dostosowujący się samoczynnie=self-adaptive dostosowywane klawisze i opisy=customizable function keys and legend dostosowywane pole identyfikacji komputera PC=customisable PC identification field dostrajacz=tuner dostrajacz=turret tuner dostrajanie=fine tuning dostrajanie=vernier tuning dostrajanie przez nacinanie laserem=laser trimming dostroić się do stacji=tune in to dostrojenie anteny=antenna matching dostrojenie obrazu=picture alignment dostrzegalny=noticeable dostrzegalny=observable dosuszać=redry dosuszanie=forced drying dosuszanie=second drying dosuw=traverse dosuwanie=justification dosuwanie narzędzia do przedmiotu=feed-in .

doświadczalna procedura testująca=experimental test procedure doświadczalne widmo czułości=test response spectrum doświadczalny=experimental doświadczalny element paliwowy=test fuel element doświadczalny o konstrukcji znajdującej się w stadium prób=brassboard doświadczalny pocisk odrzutowy=experimental missile doświadczeni użytkownicy=expert users doświadczenie czynnikowe=factorial experiment doświadczenie dla par=paired experiment doświadczenie eliminujące=screening experiment doświadczenie fikcyjne=blind experiment doświadczenie fikcyjne=dummy experiment doświadczenie Francka-Hertza=Franck-Hertz experiment doświadczenie kompleksowe dające dane o łącznym efekcie wielu parametrów=integral experiment doświadczenie krytyczne=critical experiment doświadczenie modelowe=model-scale experiment doświadczenie pozareaktorowe=out-of-pile experiment doświadczenie wewnątrz reaktora=in-pile experiment doświadczenie wykładnicze=exponential experiment doświadczenie ze zmiennymi połączonymi=paired experiment doświadczony użytownik=expert user doświeżanie=reblow dosyłacz pocisku=ramrod doszczelniak=caulking chisel doszczelniak=fullering tool doszczelniak do nitów=rivet tool doszczelnianie doszczelniakiem płaskim=fullering doszczelnianie szwów nitowych=caulking doszlifowywać współpracujące części=grind in dót chłonny=dry well dót odlewniczy=pouring pit dotknąć dna=touch the ground dotknąć dna stępką i pójść dalej=touch and go dotknięcie fali dnem wodolotu=hull cresting dotknięcie przypadkowe=inadvertent contact dotłaczanie=repressing dotłaczanie=restriking dotłaczanie=sizing dotowanie ciała niebieskiego=lower meridian passage dotriakontan=dotriacontane dotrzymać warunków umowy=adhere to dotrzymywać kroku=keep up with dotwardzanie=after-bake dotychczasowy=existing dotychczasowy system=legacy system dotyczący płodu=fetal dotyczący skóry=cutaneous dotyczący śniegu=nival dotyczący środka ciężkości=centrobaric dotyczący żelaza=ferrous dotyczący zimna=frigoric dotyczący zwalczania okrętów podwodnych=antisubmarine dotyczyć=apply to dotykowy=haptic dotykowy zdalny cyfrowy przełącznik kanałów=touch remote digital channel selector double-linked list=doubly linked list dowęglanie=carbon restoration dowiązanie symboliczne=symbolic link dowiązanie twarde=hard link .

dowiązanie zwykłe=hard link dowiedzieć się=find out dowiedzieć się o czym=learn about dowiercanie do złoża=well completion dowierzchnia=brow dowierzchnia=inclined drift dowierzchnia=rise gallery dowierzchnia=upcut dowód indukcyjny=proof by induction dowód konstrukcyjny=construction proof dowód nie wprost=indirect proof dowód rejestracyjny=registration book dowód wiedzy zerowej=zero-knowledge proof dowód własności=certificate of ownership dowodliwy=provable dowolna funkcja Boolea=arbitrary Boolean function dowolna ilość=any quantity dowolny=free-form dowtherm mieszanina związków organicznych=Dowtherm dowulkanizacja=aftercure dowulkanizowanie=post-cure dozator=batcher dozator=batchmeter doznania pozazmysłowe=extrasensory perception doznania pozazmysłowe parapsychologia=extrasensory perception dozór dźwigów=elevator inspection dozór pożarowy=fire watch dozór techniczny=technical inspection dozór zdalny=telemonitoring dozorca nadszybia=banksman dozorca placowy=yardman dozorować=tend dozorowanie=guarding dozorowiec=destroyer escort dozować=dispense dozowanie=batching dozowanie=metering dozowanie=proportioned dozowanie=proportioning dozowanie ciężarowe=proportioning by weight dozowanie objętościowe=proportioning by volume dozowanie wagowe=proportioning by weight dozownik=batcher dozownik=batchmeter dozownik=dispenser dozownik=proportioner dozownik bębnowy=pocket feeder dozownik bębnowy=rotary-vane feeder dozownik ciężarowy=constant weight feeder dozownik gwiazdkowy=pocket feeder dozownik nurnikowy=plunger feeder dozownik objętościowy=volume feeder dozownik obrotowy łopatkowy=pocket feeder dozownik obrotowy łopatkowy=rotary-vane feeder dozownik obrotowy talerzowy=rotary table feeder dozownik próbek w chromatografii gazowej=sample injector dozownik skipowy=skip measuring pocket dozownik skrzynkowy=box-sliding feeder dozownik skrzynkowy=sliding-box feeder dozownik szufladkowy=box-sliding feeder dozownik szufladkowy=sliding-box feeder .

dozownik wagowy=weight feeder dozownik wagowy materiałów sypkich=weighing hopper dozownik wózkowy=box-sliding feeder dozwolone pasmo energetyczne=allowed energy band dozymetr=dosimeter dozymetr=exposure meter dozymetr kieszonkowy=pocket dosimeter dozymetr luminescencyjny=luminescence dosimeter dozymetria=dosimetry dozymetria=health physics dozymetria chemiczna=chemical dosimetry dozymetria dawek nagromadzonych=accumulative dosimetry dozymetria dawek sumarycznych=accumulative dosimetry dozymetria promieniowania=radiation dosimetry dozymetria wysokopoziomowa=high-level dosimetry dozymetria wysokopoziomowa=megarad dosimetry dozymetrysta=health physicist dożynki=harvest festival dożywianie=supplementary feeding drabina ładowni mocowana na podporze=pillar ladder drabina łukowa=hatch ladder drabina przesuwna=travelling ladder drabina przymocowana pionowo do ściany=cat ladder drabina przymocowana pionowo do ściany=escalade drabina samochodowa=ladder truck drabina składana o płaskich szczeblach=stepladder drabina strażacka=fire ladder drabina wysuwana=extension ladder drabina z platformą roboczą=flat-top ladder drabina z pomostem=crow's-nest ladder drabinka do roślin pnących=treillage drabinka kablowa=cable rack drabinka linowa=jack ladder drabinka linowa=Jacob's ladder drabinka sznurowa=rope-ladder drabinkowaty=scalariform drachma jednostka masy=drachm drachma jednostka masy=dram drąg do dysz=poker bar drąg do łamania żużla=clinkering bar drąg do pompowania=feeding rod drąg do przebijania otworu spustowego=tap bar drąg do przebijania otworu spustowego=tap-out bar drąg do przebijania otworu spustowego=tapping bar drąg do przebijania otworu spustowego=tapping rod drąg holowniczy=towbar drąg nastawnicy=reach rod drąg nawojowy=reeling bar drąg rozruchowy=starter bar drąg rozruchowy=starter dummy drąg rozruchowy przy odlewaniu ciągłym=dummy bar drąg rozruchowy przy odlewaniu ciągłym=dummy ingot drąg środkowy tentu=awning boom drąg startowy=dummy ingot drąg startowy przy odlewaniu ciągłym=starter bar drąg startowy przy odlewaniu ciągłym=starter dummy drąg tłokowy=piston rod drąg wsadzarki=charging bar draga mechaniczna=mechanical harvester draga mechaniczna=scooper-type harvester drągowina=pole wood .

dranica pod tynk=plaster lath drapacz chmur=skyscraper drapacz kotwica=grapnel drapacz rodzaj kultywatora=suede harrow drapanie=raising drapanie=teaseling drapanie narzutu tynku w celu zwiększenia przyczepności gładzi=devilling drapanie tkaniny=gigging drapanie tkaniny=napping draparka=napper draparka=raising machine draparka=teaseling machine draparka bębnowa=gig barrel draparka kędzierzawiąca=napping and frising machine drążarka elektroiskrowa=electro-erosion machine drążarka elektroiskrowa=spark erosion machine drążarka elektroiskrowa=spark machine drążek=joystick drążek do obijania modelu=striker drążek flagowy=ensign staff drążek hamulca=brake rod drążek hamulcowy=brake push rod drążek izolacyjny=insulating rod drążek izolacyjny=operating pole drążek kanalizacyjny kablowy=sweep's rod drążek kierowniczy=steering rod drążek kierowniczy poprzeczny=tiering machine drążek kierowniczy poprzeczny=track rod drążek kierowniczy wzdłużny=drag-link drążek kierowniczy wzdłużny=side rod drążek kierowniczy wzdłużny=steering side-rod drążek klawiszowy=key lever drążek mimośrodu=eccentric rod drążek odbieraka prądu=trolley pole drążek Panharda=lateral control rod drążek pociągowy=drawrod drążek popychacza zaworowego=tappet rod drążek popychacza zaworowego=valve rod drążek prowadzący=guide rod drążek reakcyjny=control rod drążek reakcyjny=distance rod drążek reakcyjny=lateral control rod drążek reakcyjny=radius rod drążek reakcyjny=torque arm drążek reakcyjny=torque rod drążek regulacyjny=regulating rod drążek skrętny=bar spring drążek skrętny=plain torsion spring drążek skrętny=shaft spring drążek skrętny=torque rod drążek skrętny=torsion bar spring drążek skrętny=torsion spring drążek skrętny pałąkowy=arc torsion bar drążek sterowy=control column drążek sterowy=control stick drążek sterowy=joystick drążek sterujący=control lever drążek sterujący=control rod drążek suwakowy=slide rod drążek suwakowy=slide valve rod drążek uziemiający=ground stick .

drążek wybieraka krzyżowego=selecting bar drążenie danych=data mining drążenie elektrochemiczne=electrolytic machining drążenie elektrochemiczne=electromachining drążenie elektroiskrowe=spark machining drążenie elektronowe wiązką elektronów=electron-beam drilling drążenie otworów lancą tlenową=thermic boring drążenie przecinki w filarze węglowym=junking drążenie przekopów=drift mining drążenie przekopu=cross-cutting drążenie przekopu=rock drivage drążenie sztolni=tunneling drążenie szybów z zamrażaniem gruntu=Foraky freezing process drążenie tunelu=tunneling drążenie tunelu za pomocą tarczy=shield tunnelling drążenie wibracyjne=vibration drilling drążenie wyrobiska=drivage drażetka=dragee drążkarka=dowelling machine drażnienie ciekłego metalu=poling drążyć przekop=drift drążyć tunel=drive tunnel dren=drain pipe dren=drain tile dren francuski=stone filled drain dren kreci=mole drain dren rurkowy=tile drain dren tranzystora=multi-drain dren z narzutem kamiennym=rubble drain dren zbiorczy=scoop drain dren żwirowy=gravel drain drenaż elektryczny ochrona przeciwkorozyjna=drainage protection drenaż elektryczny ochrona przeciwkorozyjna=electrical drainage drenaż mózgów=brain-drain drenaż podziemny=underdrainage drenaż rynku=drain of the market drenowanie krecie=mole drainage drenowanie powierzchniowe=face drainage drenowanie sączkowe=pipe draining dreszcze=rigor drętwa elektryczna=electric ray drewniana plawka kotwiczna=dead head drewniane półfabrykaty tarte=shop lumber drewniane poszycie pokładu=deck sheathing drewniany=cog drewniany=wooden drewniany odbijacz pływający=fender spar drewnieć=lignify drewnienie=lignification drewno bakelizowane=bakelite wood drewno bednarskie=stave wood drewno bez sęków=clean timber drewno białe świerka=white wood drewno bielu=alburnum drewno bielu=sapwood biel drewno budowlane=building timber drewno ciosane=fashioned timber drewno czeczotowate=cross-grained wood drewno czyste bez wad=clear wood drewno do destylacji rozkładowej=acid wood drewno do ekstrakcji garbników=extract wood .

drewno drobnowłókmste=fine-textured wood drewno drzew iglastych=softwood drewno drzew liściastych=hardwood drewno gęstosłoiste=close-grained wood drewno gięte=bentwood drewno gwajakowe=lignum vitae drewno impregnowane metalem=metallized wood drewno jesionowe=ash wood drewno kampeszowe=campeachy wood drewno kampeszowe=logwood drewno kopalniane=mine timber drewno kopalniane=pit timber drewno kopalniane=pitwood drewno letnie=summer wood drewno metalizowane=armoured wood drewno miękkie=softwood drewno modelowe=pattern lumber drewno na pniu=standing timber drewno na podpałkę=lightwood drewno o barankowatym układzie włókien=curly-grained wood drewno o falistym układzie włókien=wavy-grained wood drewno o skośnym układzie włókien=diagonal-grained wood drewno obrobione=dressed timber drewno obrobiony=wrought drewno okorowane na biało=clean barked wood drewno okorowane na czerwono=partially barked wood drewno opałowe=firewood drewno opałowe=fuel wood drewno opałowe o określonych wymiarach=cordwood drewno parowane=steamed wood drewno posuszowe drzew uschniętych na pniu=deadwood drewno późne=summer wood drewno prasowane=compressed wood drewno prasowane=densified wood drewno prostowłókniste=straight-grained wood drewno różane=rosewood drewno rozpałkowe=kindling wood drewno rzadkosloiste=coarse-grained wood drewno satynowe=satin-wood drewno sosny=redwood drewno spławiane=floated wood drewno stolarskie=small timber drewno strzały=stemwood drewno świeże=green wood drewno szerokosloiste=coarse-grained wood drewno twarde=hardwood drewno twardzieli=duramen drewno twardzieli=heart-wood drewno twardzieli=true wood drewno ulepszone=improved wood drewno ulepszone impregnowane=impreg impreg drewno ulepszone prasowane=compreg kompreg drewno uszlachetnione=modified wood drewno utwardzone=compressed wood drewno utwardzone=densified wood drewno warstwowe=laminated wood drewno wczesne=spring wood drewno wiosenne=spring wood drewno wzorzyste=figured wood drewno zdrowe=sound wood drewnowiec=timber carrier .

drezyna=go-devil drezyna motorowa=motor gang car drezyna motorowa=motor-car drezyna silnikowa=doodlebug drgania=charring drgania akustyczne=acoustic oscillation drgania akustyczne=acoustic vibration drgania bistabilne=bistable chattering drgania cieplne=thermal vibration drgania cierne przy powolnym przesuwaniu przywierających powierzchni=slip-stick motion drgania cierne przy powolnym przesuwaniu przywierających powierzchni=stick-slip motion drgania cyklotronowe plazmy=magnetostatic plasma oscillations drgania dynatronowe=dynatron oscillation drgania elektryczne=electric oscillation drgania gasnące=damped oscillation drgania gasnące=damped vibration drgania gasnące=decaying oscillation drgania harmoniczne=harmonic oscillation drgania harmoniczne=sinusoidal vibration drgania harmoniczne drugiego rzędu=octave vibration drgania harmoniczne drugiego rzędu=secondary vibration drgania liniowe=linear vibration drgania narastające=increasing oscillation drgania niegasnące=sustained oscillation drgania niepożądane=parasitic oscillation drgania niepożądane=spurious oscillation drgania okresowe=periodic oscillation drgania osiowe przekładni śrubowej=shuttling of single-helical gearing drgania pasożytnicze=parasite oscillation drgania pasożytnicze=parasitic oscillation drgania pasożytnicze=spurious oscillation drgania podtrzymywane=sustained oscillation drgania relaksacyjne=relaxation oscillation drgania relaksacyjne=relaxation oscillations drgania rezonansowe=resonant vibration drgania samowzbudne=self-excited vibration drgania samowzbudne=self-induced vibration drgania sieci krystalicznej=lattice vibration drgania sinusoidalne=sinusoidal vibration drgania składowe fourierowskie=Fourier components drgania skrętne=torsional vibration drgania sprzężone=coupled vibration drgania swobodne=natural vibration drgania tłumione=damped vibration drgania własne=natural vibration drgania własne=proper vibration drgania wymuszone=forced vibration drgania żagla=shivering drgania zanikające=decreasing vibration drganie=chatter drganie atomu=atomic vibration drganie giętne=transverse vibration drganie harmoniczne=harmonic vibration drganie o dwóch punktach węzłowych=two-node vibration drganie o jednym punkcie węzłowym=single-node vibration drganie okresowe=periodic vibration drganie podłużne cięgien i prętów=longitudinal vibration drganie podstawowe=fundamental vibration drganie poprzeczne prętów=transverse vibration .

drganie sinusoidalne=harmonic vibration drganie sinusoidalne jednostajnie tłumione=uniformly damped sinusoidal vibration drganie styków=contact bounce drganie swobodne=free oscillation drganie swobodne=free vibration drganie własne=free vibration drób=domestic fowls drobiarstwo=poultry farming drobienie rzutowe=impact disintegration drobna fala=lipper drobna naprawa=minor repair drobna naprawa=patching drobna naprawa=small repair drobna pospółka węgla=rough smalls drobna pulsacja prądu=ripple drobna siatka=reticulum drobna zwierzyna łowna=ground game drobna żyła boczna=veinlet drobne pęknięcia na powierzchni szkliwa=tearing drobne wióry=swarf drobne wyroby metalowe=hardware drobne zanieczyszczenia mechaniczne=grit drobnica=general cargo drobnica=package cargo drobnica=package freight drobnica konwencjonalna=dry freight cargo drobnicowiec=general cargo vessel drobno sproszkowany=finely powdered drobnokrystaliczny=fine-crystalline drobnoustrój chorobotwórczy=contagion drobnoustrój chorobotwórczy=contagium drobnoustroje występujące w powietrzu=airborne microbes drobnouwarstwiony=striped drobnoziarnisty=pelitic drobny odbiorca=small buyer drobny otoczak=pea stone drobny otoczak=pebble drobny przemysł=small industry droga bez przejazdu=blind alley droga bez przejazdu=cul-de-sac droga boczna=minor road droga całkowania=path of integration droga do kołowania=taxi track droga dojazdowa=access road droga dojazdowa=service road droga dowolna=optional route droga dwupasowa=two-lane road droga dyfuzji=diffusion length droga ewakuacji=escape route droga główna=arterial road droga główna=trunk road droga gruntowa=dirt road droga gruntowa=soil-surfaced road droga gruntowa=unsurfaced road droga gruntowa stabilizowana cementem=soil-cement road droga hamowania=braking distance droga jednojezdniowa=single carriageway droga krawędziowa=edge path droga krawędziowa zamknięta=closed edge path droga krytyczna=critical path of irradiation droga lokalna=service road .

droga droga drogą droga droga droga Droga droga droga drogą droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga droga lotnicza=air route lotnicza=airway lotniczą=by air magnetyczna=magnetic path metaboliczna=metabolic pathway miejska=urban road Mleczna=Milky Way morska=sea-lane morska=seaway morską=by sea na grobli=causeway o nawierzchni z małych gładkich kamieni=telford road o twardej nawierzchni=surfaced road objazdowa=by-pass objazdowa=by-pass road obniżona pod wiaduktem=depressed highway odciążająca=relief road okrężna do kołowania na lotnisku=perimeter track osiedlowa=estate road państwowa=national highway pierwszej klasy=primary road polna=field way poprzeczna=crossroad powrotna=return path prądu=current path prądu=path of current prawna=legal course przebyta=distance covered przebyta kursem południowym=southing przebyta w milach=milage przebyta w milach=mileage przelotowa=through road przeskoku=arcing distance przeskoku iskry=spark path publiczna=highway reakcji=reaction path rzeczywista statku powietrznego=track made good samochodowa=motor road służbowa=line of authority startowa=runway startowa do lądowania wedtug przyrządów=instrument runway styków przed zadziałaniem łącznika=switch pretravel swobodna cząsteczki=free path szybkiego ruchu=fast road szybkiego ruchu=through street szybkiego ruchu=throughway tłuczniowa=macadam road tranzytowa=through road trzypasowa=three-lane road upływu=creepage distance upływu=leakage path wiejska=country road wiejska=coustry lane wielopasowa=multilane road wodna=canal wodna=waterway wodna śródlądowa=inland water-way wyładowania=discharge path z pierwszeństwem przejazdu=major road zamiejska=rural road zamknięta=closed path .

droga zatrzymania pojazdu=stopping distance droga zbiorcza=local distributor road droga zbliż=path of approach drogeria prowadząca również materiały piśmienne=drug-store drogi homotopijne=homotopic path drogowego=work under traffic drogownictwo=highway engineering drogowskaz=guide-post drogowskaz=route marker drogowskaz=signpost drożdże browarniane=brewer's yeast drożdże czystych kultur=culture yeast drożdże czystych kultur=pure-culture yeast drożdże dolnej fermentacji=bottom yeast drożdże dzikie=wild yeast drożdże górnej fermentacji=surface yeast drożdże górnej fermentacji=top fermentation yeast drożdże górnej fermentacji=top yeast drożdże gorzelnicze=distillery yeast drożdże mateczne=seed yeast drożdże niezarodnikujące=asporogenous yeast drożdże paszowe=fodder yeast drożdże piekarnicze=baker's yeast drożdże piwne=beer-yeast drożdże piwowarskie=barm drożdże prasowane=compressed yeast drożdże spożywcze=food yeast drożdże właściwe=sporogenous yeast drożdże wysiewowe=yeast starter drożdże zarodnikujące=sporogenous yeast drożdże zarodowe=seed yeast drożdżownia=yeast factory dróżnik=gateman dróżnik obchodowy=lineman dróżnik obchodowy=platelayer drożność przewodu=patency of passageway drozometr=drosometer druciarz=tinker druciarz=tinkered druciarz=tinkering druga dwusieczna kąta osi optycznych=obtuse bisectrix druga forma podstawowa=second fundamental form druga krzywizna=second curvature druga pochodna=second derivative druga postać normalna=second normal form druga potęga=second power druga prędkość kosmiczna=escape velocity druga zasada dynamiki=Newton's second law druga zasada dynamiki=second law of motion druga zasada dynamiki=second principle of dynamics druga zasada Newtona=Newton's second law druga zasada Newtona=second law of motion druga zasada Newtona=second principle of dynamics druga zasada termodynamiki=second law of thermodynamics drugi aksjomat przeliczalności=second axiom of countability drugi bieg=second gear drugi dźwięk=second sound drugi gwintownik wstępny=second tap drugi oficer pokładowy=second mate drugi pilot=co-pilot drugi pilot=second pilot .

drugi pokos=after-grass drugi pokos=aftermath drugi walc=catcher drugie dojrzewanie=after-ripening drugie prawo Kirchhoffa=Kirchhoffs voltage law drugie stadium pełzania=K-flow drugie stadium pełzania=secondary creep drugie stadium pełzania=steady-rate creep drugie stadium pełzania=steady-state creep drugie stadium pełzania=viscous creep drugiego stopnia=quadric drugorzędny=second-class drugorzędny=secondrate drugorzędny fałd w grzbiecie ptaszczowiny=digitation druk anilinowy=aniline printing druk anilinowy=flexographic printing druk barwny=colour printing druk bezpośredni=direct printing druk cyfrowy=digital printing druk czterobarwny=four-colour reproduction druk drugiej strony arkusza=backing-up druk dwustronny=duplex printing druk fleksograficzny=aniline printing druk fleksograficzny=flexographic printing druk jako przesyłka pocztowa=printed matter druk maszynowy=machine printing druk natryskowy=spray printing druk ochronny=resist printing druk offsetowy=offset printing druk płaski=planographic printing druk płytowy=block printing druk półgruby=medium face print druk rezerwowy=resist printing druk sitowy=paint-screen process druk sitowy=screen printing druk sitowy=silk-screen printing druk szkicowy=draft quality druk trójbarwny=three-colour reproduction druk typograficzny=letterpress printing druk typograficzny=typographical printing druk wklęsły=gravure printing druk wklęsły=intaglio printing druk wypukły=relief printing druk wypukły=typographical printing druk wywabowy=discharge printing druk z klisz trawionych=etch printing druk z odwróceniem kolorów=white out of black druk zagęszczony=condensed print druk zwykły=direct printing drukarka=printing machine drukarka anilinowa=flexographic press drukarka atramentowa=ink jet printer drukarka bębnowa=drum printer drukarka bębnowa=wheel printer drukarka bezkontaktowa=non-contact printer drukarka bezkontaktowa=projection printer drukarka biletowa=ticket-printing machine drukarka czcionkowa=typeset duplicator drukarka do pracy ciągłej=heavy duty printer drukarka elektrofotograficzna=electrophotografic printer drukarka fotograficzna błyskowa=flash photographic printer .

drukarka graficzna=graphics printer drukarka igłowa=dot printer drukarka igłowa=serial impact dot matrix drukarka igłowa=stylus printer drukarka komponująca całą stronę tekstu przed wydrukowaniem=page printer drukarka kontrolna=monitor printer drukarka łańcuchowa=chain printer drukarka laserowa=laser printer drukarka matrycowa=stylus printer drukarka mozaikowa=dot matrix printer drukarka mozaikowa=dot printer drukarka mozaikowa=matrix printer drukarka mozaikowa=stylus printer drukarka niemechaniczna=non-impact printer drukarka niemechaniczna=non-mechanical printer drukarka pomocnicza=auxiliary printer drukarka powolna=low speed printer drukarka rozetkowa=daisy wheel printer drukarka sieciowa=network printer drukarka stronicowa=page printer drukarka strumieniowa=ink-jet printer drukarka termiczna=thermal printer drukarka termiczna=thermoprinter drukarka tkanin=cloth printing machine drukarka uderzeniowa=impact printer drukarka wieloprzebiegowa=multipass printer drukarka wierszowa=line data printer drukarka wierszowa=line printer drukarka wierszowa=line-at-a-time printer drukarka wierszowa bębnowa=wheel printer drukarka wierszowa drukująca w ruchu=hit-on-the-fly printer drukarka wierszowa taśmowa=belt printer drukarka wirtualna=virtual printer drukarka współużytkowana=shared printer drukarka wymagająca interwencji operatora=attended trail printer drukarka z wirującą głowicą=daisy-wheel printer drukarka zamienna=alternate printer drukarka znakowa=character-at-a-time printer drukarnia=printing house drukarnia=print-works drukarnia anilinowa=aniline press drukarstwo=art of printing drukować na drugiej str=back up drukowalny=printable drukowane litery=block letters drukowanie=printing drukowanie drugoplanowe=background printing drukowanie dwukierunkowe=bidirectional printing drukowanie elektrostatyczne=electrostatic printing drukowanie klastrowe=cluster printing drukowanie łańcuchowe=chained printing drukowanie maszynowe=presswork drukowanie metodą termicznego nanoszenia barwy=thermal dye transfer printing drukowanie na maszynach=machining drukowanie na wałkach drukarskich=roller printing drukowanie obustronne=duplex printing drukowanie ochronne tkanin=resist-dyeing drukowanie w kolorze=colour printing drukowanie w pełnym kolorze=full colour printing drukowanie w tle=background printing drukowanie z wysoką rozdzielczością=high resolution printing .

drukowanie z zakładką=overlap printing drukowany=printed drukowność=printability drumlin wydłużony=drumlin drut=take out kink drut bandażowy=band wire drut bezpiecznikowy=fuse wire drut ciągniony=drawn wire drut ciągniony na zimno=hard drawn wire drut do betonu sprężonego=prestressed concrete wire drut do lutowania=solder wire drut do opancerzania kabla=armouring wire drut do przyłączania=hook-up wire drut do spawania=filler wire drut do spawania=welding wire drut do twardego lutowania=brazing wire drut do wiązania=binding wire drut do wiązania=tying wire drut do wyrobu gwoździ=nail wire drut do wyrobu igieł=needle wire drut do zszywania=stapling wire drut dodatkowy bezprądowy=cold wire drut dzwonkowy=bell wire drut elektrodowy w kręgach=coiled electrode drut emaliowany=enamel-insulated wire drut fortepianowy=music wire drut fortepianowy=piano wire drut goły=bare wire drut gruby=heavy wire drut grzejny=heater wire drut introligatorski=bookbinder wire drut izolowany=insulated wire drut klinowy=wedge wire drut kolczasty=barbed wire drut kształtowy=shaped wire drut liniarski=rope wire drut magnetyczny=magnetic wire drut miedziany o rdzeniu stalowym=core wire drut miedziowo-płaszczowy=copper-clad wire drut miękki=mild wire drut montażowy=hook-up wire drut na liny=cable wire drut nawojowy=coil wire drut nawojowy w obwoju i oplocie=covered and braided wire drut nieizolowany=bare wire drut od zszywania=stitching wire drut odciągowy=guy-wire drut otulony=coated wire drut patentowany=patented steel wire drut płaski=flat wire drut płaski=flattened wire drut platerowany=composite wire drut profilowy=shaped wire drut proszkowy=flux-cored wire drut proszkowy=tubular electrode wire drut przepustowy lampy=sealing-in wire drut rdzeniowy=flux-cored wire drut rezystancyjny=resistance wire drut ślizgowy opornika=slide wire drut sodowy=sodium wire drut sprężynowy=spring wire .

Lecher wires Lecher wires druza=druse druza=geode druza=voog druza=vug druzgot=breccia druzgot uskokowy=dislocation breccia druzgot uskokowy=fault breccia drużyna awaryjna=breakdown gang drużyna ratownicza=rescue brigade drużyna ratownicza=rescue party drużyna robotników=brigade drwal=feller drwal=hewer dryf=drift dryf=leeway dryf kontynentów=continental drift dryf potencjału elektrody=potential drift dryfkotwa=drag anchor dryfkotwa=drift anchor dryfkotwa=drogue dryfkotwa=sea anchor dryfować=make leeway dryfować na kotwicy=drag the anchor dryfowanie bez żagli=hulling dryfowanie bokiem=crabbing dryfowany=adrift dryft=drift dryft genetyczny=genetic drift dryfter=drift netter dryfter=drifter drygawica=trammel net drżenie dźwięku=flutter drżenie impulsu=pulse jitter drżenie podstawy czasu=time base jitter .drut stalowy ocynkowany=galvanized wire drut stykowy w diodzie krystalicznej=whisker drut szpulowany nawinięty na szpulę=spooled wire drut tapicerski=upholstery wire drut topikowy=fuse wire drut trapezowy=wedge wire drut usztywniający przewleczony przez łopatki wieńca łopatkowego=binding wire drut w obwoju=covered wire drut w podwójnym oprzędzie bawełnianym=double cotton covered wire drut walcowany na zimno=hard drawn wire drut wiążący=binding wire drut wiązałkowy=tie wire drut wybuchowy=exploding bridge wire drut wyprowadzeniowy=connecting wire drut wyżarzony=mild wire drut żarnikowy=filament wire drut zgrzeblarkowy=card wire drut zwieszakowy w kablach napowietrznych=suspension wire drutówka opony=bead core drutówka opony=bead wires drutu=gauge drutu=kinking drutu=repeated bend test drutu=tagging machine drutu=winder druty=tag druty Lechera=Lecher line zob.

drzewce=spar drzewce dziobowe=jackstaff drzewce flagowe=flagpole drzewce flagowe=flagstaff drzewce rufowe=ensign staff drzewiarka=timber carrier drzewiarka=timber trolley drzewiarka wóz do kopalniaków=crate drzewnik=lignin drzewo binarne=conifer drzewo decyzyjne=binary tree drzewo decyzyjne=decision tree drzewo doborowe=crop tree drzewo dwójkowe=conifer drzewo górujące=superior tree drzewo goździkowe=aromatic clove tree drzewo grafu=tree diagram drzewo iglaste=conifer drzewo iglaste=coniferous tree drzewo kapokowe=ceiba drzewo karłowe=dwarf tree drzewo kauczukodajne=rubber tree drzewo kodowe=code tree drzewo kodowe=octtree drzewo laurowe=laurel drzewo laurowe=sweet bay drzewo niskopienne=low-headed tree drzewo obalone przez wiatr=windfallen tree drzewo ochronne=nurse tree drzewo odporne na mrozy=hardy tree drzewo opanowane przez szkodniki=suppressed tree drzewo owocowe=fruit tree drzewo owocowe karłowe=dwarf fruit tree drzewo owocujące=bearing tree drzewo płaszczyzn separujących=separating plane tree drzewo powiązań w teorii grafów=subspanning tree drzewo swobodne=free tree drzewo szerokolistne=broadleaf tree drzewo szpalerowe=wall tree drzewo w wieku owocowania=bearing age tree drzewo wydarzeń=event tree drzewo zdarzeń=event tree drzeworyt=wood block drzeworyt=wood engraving drzeworyt=woodcut drzeworytnictwo=wood carving drzeworytnictwo=wood engraving drzeworytnictwo=wood-block printing drzewostan=forest stand drzewostan czysty=pure stand drzewostan główny=main stand drzewostan jednogatunkowy=pure stand drzewostan jednowiekowy=even-aged stand drzewostan mieszany=mixed stand drzewostan panujący=dominant crop drzewostan panujący=overstocked stand drzewostan panujący=principal crop drzewostan pełny=full stand drzewostan pozostający na zrębie=residual stand drzewostan przerzedzony=sparsely stand drzewostan rębny=final crop .

drzewostan wielogatunkowy=mixed stand drzewoznawstwo=dendrology drzwi bagażnika=boot lid drzwi bombowe=bomb door drzwi bombowe=bomb hatch drzwi catoszklane=frameless glass door drzwi czołowe kontenera=container end door drzwi czołowe wagonu=end door drzwi dwudzielne rozsuwane=bi-parting door drzwi dwuskrzydłowe=double door drzwi dymnicy parowozu=front-end door drzwi dzielone=halved door drzwi harmonijkowe=accordion door drzwi kryte=vanishing door drzwi o skrzydłach dzielonych poziomo=Dutch door drzwi obrotowe=revolving door drzwi oszklone w górnej części=sash door drzwi płycinowe=panelled door drzwi podnoszone=overhead door drzwi podnoszone=rise-and-fall gate drzwi pożarowe=fire door drzwi przesuwne=sliding door drzwi samoszczelne=self-sealing door drzwi samozamykające się=self-closing door drzwi składane=folding door drzwi strugoszczelne=splash-proof door drzwi szybowe na przystanku dźwigu=landing-door drzwi uruchamiane mechanicznie=power door drzwi uruchamiane sprężonym powietrzem=air-worked door drzwi w boazerii niższe od normalnych=dwarf door drzwi wahliwe=swing door drzwi wentylacyjne=air door drzwi wentylacyjne=air trap drzwi wsadowe=charging door drzwi wyrzucalne=quickly-jettisoned door drzwiczki denne=drop door drzwiczki denne żeliwiaka=bottom door drzwiczki denne żeliwiaka=drop bottom drzwiczki eksplozyjne=explosion door drzwiczki kontrolne=access door drzwiczki kontrolne=access panel drzwiczki kontrolne=inspection door drzwiczki kontrolne=inspection panel drzwiczki paleniskowe=firing door drzwiczki paleniskowe=furnace door drzwiczki stacji dysków=drive door drzwiczki w stropie=floor trap drzwiczki włazowe żeliwiaka=cleaning door drzwiczki włazowe żeliwiaka=lighting hole drzwiczki wycierowe=soot door dtugopletwiec=humpback whale dtugość między pionami=length between perpendiculars dtugożyciowy=long-lived dtuto kostne=osteotome dualizm=duality dualizm falowo-korpuskularny=wave-particle duality duant cyklotronu=dee duant cyklotronu=duant dubler=doubler dublet=dipole dublet elektronowy=electron pair .

dublet spinowy=spin doublet dublowanie=doubling dublowanie=duplexing dublowanie dysków=disk duplexing dublowanie dysków=disk mirroring dublowanie portów=port mirroring dublowanie pracy zbędne jej powtarzanie=duplication of work dublowanie serwera=server mirroring dublowanie układów bezpieczeństwa=provision of multiple safety systems duchy w widmie=spectral ghosts dudnienie=beat dudnienie=rumbie dudnienie 3=beating dudnienie relaksacyjne=ringing pattern dudnienie relaksacyjne=wiggle dudnienie sprężyny=flutter of spring dufrenit=dufrenite dukla=dook dukt=duet dukt falowy=wave duct dukt przyziemny=ground based duct dukt radiowy=radio duet dukt radiowy=tropospheric duct dukt troposferyczny=radio duet dukt troposferyczny=tropospheric duct duktor wałek zabierający farbę z kałamarza=duct roller duktylometr aparat do mierzenia ciągliwości=ductilometer dulcyna=dulcin dulcyna=sucrol dulcyt=dulcitol dulka=rowlock dulka do wiosła=oarlock dunit=dunrfe duo nienawrotne=pull-over mill duodecylion 10=duodecillion duodioda=double diode duodioda=duodiode duodioda-pentoda=duodiode-pentode duodioda-trioda=duodiode-triode duotrioda=double triode duotrioda=duotriode dupleks=duplex dupleks dwukanałowy=full duplex dupleksowanie=duplexing dupleksowanie dysków=disk duplexing dupleksowanie dysku wewnętrznego=internal disk duplexing dupleksowanie napędów=drive duplexing dupleksowanie wewnętrzne=internal duplexing dupleksowy=full-duplex duplikacja=duplications duplikat negatywu obrazu=picture duplicate negative duplikat pozytywu obrazu=master print dupnegatyw obrazu=picture duplicate negative duppozytyw=picture master positive dural=duralumin duralumin ium=duralumin duralumin ium=ulminium duraluminium=duralumin dureń=durene dureń=durol duroplasty=hardening plastics .

duryt=dead coal duryt=dull coal duryt odmiana węgla=durain duryt odmiana węgla=durite dusza liny=rope centre dusza liny=rope core dusza schodów=stair well dusza schodów=well-hole dusza schodów krętych=hollow newel duszony=braised duszony=stewed duża beczka=hogshead duża funkcja rozdziału=grand partition function duża gęstość=high density duża lepkość=heavy body duża niezawodność=high reliability duża plastyczność prasownicza=free flowing duża plastyczność prasownicza=soft flow duża prędkość=high speed duża rozdzielczość=high resolution duża sieć=enterprise network duża sprawność=high efficiency duża sztuczna sieć neuronów=large artificial neuron network duża szybkość=high speed duża toksyczność=acute toxicity duża wydajność=high capacity duża wydajność=high performance duża wyrazistość=high definition duże litery=block-letters duże litery=upper case duże natężenie=high intensity duże powiększenie=blowup duże powiększenie=high magnification duże szerokości geograficzne=high latitudes dużej wydajności=high-performance duży asortyment=broad range of goods duży kamień wrzucony do masy betonowej w celu zaoszczędzenia cement=plum duży kilof=dresser duży obiekt=large object duży obiekt binarny=binary large object duży obiekt znakowy=character large object duży okręt wojenny=capital ship duży pędzel do smoły=pitch mop duży poduszkowiec=surface effect ship duży popyt=heavy demand duży potencjał termodynamiczny=grand thermodynamical potential duży sklep detaliczny=stores duży skok Śmigla=coarse pitch duży stopień plastyczności=soft flow duży stopień scalenia=large scale integration duży stopień scalenia=large-scale integration duży system komputerowy=mainframe duży system komputerowy=mainframe computer duży wybór=wide variety duży wybór towarów=large assortment duży zapas towarów=heavy stock dwie sprężyny eliptyczne umieszczone obok siebie i pracujące jak jedna sprężyna wielopłytkowa=couplet dwie wstęgi boczne ze stłumioną falą nośną=supressed carrier double sideband dwie zapadki przestawione o pół podziałki koła zapadkowego=pawl and half pawl dwojacz pracowni=splitter .

dwojarka=splitting machine dwojarka karczkowa=cheeking machine dwojarka taśmowa=band knife splitting machine dwojenie=skiving dwojenie=splitting dwójkowo-dziesiętny=binary-decimal dwójkowo-dziesiętny=binary-to-decimal dwójkowo-ósemkowy=binary-to-octal dwójkowo-szesnastkowy=binary-to-hexadecimal dwójkowy system przekazywania informacji=binary Information transfer system dwójłomność=birefringence dwójłomność=double refraction dwójłomność Kerra=electric double refraction dwójłomność Kerra=electrooptical birefringence dwójłomność Kerra=electrooptical Kerr effect dwójłomność Kerra=Kerr effect dwójłomność wymuszona=temporary double refraction dwójnik=two-terminal network dwójnóg=bipod dwór=manor-house dworek=manor-house dworzec centralny=central station dworzec lotniczy miejski=air terminal dworzec morski=passenger terminal dworzec osobowy=passenger station dworzec towarowy=freight depot dworzec towarowy=goods station dwuacetamid=diacetamide dwuacetyl=biacetyl dwuacetyl=diacetyl dwuacetylen=diacetylene dwuacetylometan=diacetylmethane dwuacetylomorfina=diacetylmorphine dwuacetylomorfina=diamorphine dwuacetyna=diacetin dwualdehyd=dialdehyde dwuallil=diallyl dwuamid kwasu jabłkowego=malamide dwuamina=diamine dwuaminobenzen=diaminobenzene dwuamino-benzen=phenylenediamine dwuaminofenol=diaminophenol dwuanizydyna=dianisidine dwuatomowy=biatomic dwuatomowy=diatomic dwuazan=diazotate dwuazometan=diazomethane dwuazotan glikolu etylenowego=glycol dinitrate dwuazotan glikolu etylowego=nitroglycol nitroglikol dwuazotypia=diazo process dwuazotypia=djazotype dwuazowanie=diazo process dwuazowanie=diazotization dwuazozwiązek=diazo compound dwuazyna=diazine dwubajtowy=double-byte dwubarwność=dichroism dwubarwny=dichroic dwubarwny=two-colour dwubarwny o zwierzęciu=dichromatic dwubenzamid=dibenzamide .

dwubenzantron=dibenzanthrone dwubenzantron=violanthrone dwubenzofenantren=dibenzophenanthrene dwubenzoil=benzil dwubenzoil=di benzoyl dwubenzopirol=dibenzopyrrole dwubenzoypiran=xanthene dwubenzyl=bibenzyl dwubenzyl=dibenzyl dwubiegowa=two-circuit NPP dwubiegun=dipole dwubiegun=double source dwubiegunowy=bipolar dwubiegunowy=dipolar dwubiegunowy=double-pole dwubiegunowy=dual ion jon dwuborowodór=diborane dwubromek=dibromide dwubromotymolosulfoftaleina=bromothymol blue dwubutyloamina=dibutylamine dwuchioroanilina=dichloroaniline dwuchlor o amina=dichloramine dwuchlorek dwusiarki=sulfur chloride dwuchlorek dwusiarki=sulfur monochloride dwuchlorek fosforu=phosphorus dichloride dwuchlorek tytanu=titanium dichloride dwuchlorek wanadu=vanadous chloride dwuchlorobenzen=dichlorobenzene dwuchlorobutan=dichlorobutane dwuchlorometan=methylene chloride dwuchromian=bichromate dwuchromian=dichromate dwuchromian potasowy=chrome dwucukry=disaccharides dwucyjan=cyanogen dwucząsteczkowy=bimolecular dwucząsteczkowy=dimolecular dwudzielna parabola sześcienna=bipartite cubic dwudzielność=dichotomy dwudzielny=bifid dwudzielny=bipartite dwudzielny=dichotomic dwudzielny pierścień ustalający=split ring cotter dwudziestoczterościan=icositetrahedron dwudziestościan=icosahedron dwuekranowy=dualview dwuetanoloamina=diethanolamine dwuetoksy metan=ethylal dwuetoksymetan=diethoxymethane dwuetylenodwuamina=diethylenediamine dwuetyloamid kwasu lizergowego=lysergic acid diethy lamine dwuetyloamina=diethylamine dwuetylobenzen=diethylbenzene dwuetylokarbinol=diethyl carbinol dwuetyloketon=diethyl ketone dwuetylomalonylomocznik=diethylmalonylurea dwuetylooktan=diethyloctane dwufazowe blokowanie=two-phase locking dwufazowe potwierdzenie=two-phase commit dwufazowe zatwierdzanie=two-phase commit dwufazowy=diphase .

dwufazowy układ=biphasic dwufenyl=diphenyl dwufenyl polichlorowany ciecz izolacyjna=polychlorinated biphenyl dwufenylenometan=fluorene dwufenyloamina=diphenylamine dwufenylo-cyjanoarsyna=cyano diphenyl arsine dwufenylocyna=diphenyltin dwufenyloguanidyna=diphenylguanidine dwufenylokarbinol=benzhydrol dwufenylometan=benzylbenzene dwufenylometan=diphenylmethane dwufenylometyl=benzhydryl dwufenylometyl=diphenylmethyl dwufosgen=diphosgene dwufuroil=furii dwugarmond=paragon dwugaz=carburetted water gas dwuhalogenek=dihalide dwuhalogenki bliźniacze=gem-dihalides dwuhalogenki sąsiadujące=vz'odihalides dwuhydrat=dihydrate dwuhydroksyaceton=dihydroxyacetone dwuhydroksyfenyloalanina=dihydroxyphenylalanine dwuhydroksytoluen=orcin dwuizocyjanian=diisocyanate dwuizopropylofluorofosforan=diisopropyl fluorphosphate dwujęzyczny=bilingual dwuketon=diketone dwukielich rurowy=two-socket connection tube dwukierunkowość=bi-direction dwukierunkowy=bidirectional dwukierunkowy równoległy=bidirectional parallel dwukońcówkowy=double-ended dwukrotna oś symetrii=two-fold axis of symmetry dwukrotna oś symetrii kryształu=diad axis dwukryształ=bicrystal dwukumaryna=dicoumarol dwukwadratowy=biquadratic dwuliniowy=bilinear dwulufowy=twin-barrel dwumetaliczny=bimetallic dwumetoksymetan=methylal metylal dwumetoksystrychnina=brucine dwumetyloacetamid=dimethyl acetamide dwumetyloamina=dimethylamine dwumetyloanilina=dimethylaniline dwumetyloanilina=xylidine dwumetylobenzen=dimethylbenzene dwumetylobenzen=xylene dwumetylobenzen=xylol dwumetylofenol=dimethylphenol dwumetylofenol=xylenol dwumetyloformamid=dimethylformamide dwumetyloheptan=dimethylheptane dwumetylolomocznik=dimethylolurea dwumetylomocznik=dimethylurea dwumetylopirydyna=lutidine dwumetylosulfotlenek=dimethyl sulfoxide dwunastkowy=duodecimal dwunastokąt=dodecagon dwunastokątne oczko do odkręcania nakrętek za pomocą młotka=knock-off nut .

remover dwunastościan deltoidowy=deltohedron dwunastościan pentagonalny=pentagonal dodecahedron dwunastościan pięciokątny=pyritohedron dwunastościan podwójny=didodecahedron dwunastościan podwójny=diploid dwunitk=lacing dwunitka=marline dwunitkowy=bifilar dwunitroanilina=dinitroaniline dwunitrobenzen=dinitrobenzene dwunitrokresol=dinitrocresol dwunitroksylen=dinitroxylene dwunitrotoluen=dinitrotoluene dwunożny=bipedal dwunukleotyd=dinucleotide dwunukleotyd flawinoadeninowy=flavinadenine dinucleotide dwunukleotyd nikotynamidoadeninowy=cozymase dwunukleotyd nikotynamidoadeninowy=diphosphopyridine nucleotide dwunukleotyd nikotynamidoadeninowy=nicotinamide-adenine dinucleotide dwuobiektywowy=binocular dwuoctan=diacetate dwuoctan gliceryny=diacetin dwuoczny=binocular dwuogniskowy=bifocal dwuoksolan=dioxolane dwuoksym glioksalu=glyoxime dwuolefiny=diolefines dwupaliwowy układ zasilania=bifuel system dwupenten=dipentene dwupenten=limonene dwupierścieniowy=bicyclic dwupłat=biplane dwupłytka piezoelektryczna=bimorph celi dwupodstawiony=disubstituted dwupostaciowość=dimorphism dwupostaciowy=dimorphic dwupoziomowa ochrona hasłem=2-level password protection dwuramienny system przeładunku=burtoning dwurodnik=biradical dwurodnik=diradical dwuróg=beak iron dwuróg=bick iron dwuróg blacharski=beakhorn stake dwuróg blacharski lejowy=funnel stake dwuróg blacharski okrągły=rounding stake dwuróg blacharski żłobkowany=crease iron dwuróg blacharski żłobkowany=grooving stake dwuróg jubilerski=goldsmith's beak iron dwurzędowa obudowa ceramiczna=ceramic dual-in-line package dwurzędowy=double-breasted dwusacharydy=disaccharides dwuscian=dihedral dwuscian=dihedral angle dwuscian=dihedron dwuścian=pinacoid dwuścian podstawowy=basal pinacoid dwuscienny=dihedral dwusiarczek=disulfide dwusiarczek cyny=tin bisulfide dwusiarczek węgla=carbon disulfide .

dwusiarczyn sodowy=sodium metabisulfite dwusieczna=bisector dwusieczna kąta=bisector dwusieczna kąta osi optycznych=bisectrix dwusilan=disilicane dwusilnikowy=twin-engined dwuskrętka=double spiral dwusłowo=doubleword dwuśrubowiec=twin-screw vessel dwustabilny=bistable dwuster=dual controls dwustosunek czwórki punktów=anharmonic ratio dwustosunek czwórki punktów=cross ratio dwustożkowe zamknięcie gardzielowe wielkiego pieca=double-bell top gear dwustronna chłodnia wyrobów walcowanych=double-sided cooling bed dwustronna dyskietka=double sided dwustronne nanoszenie kleju=double adhesive spread dwustronnie wklęsły=biconcave dwustronnie wklęsły=concavo-concave dwustronnie wypukły=biconvex dwustronnie wypukły=convexo-convex dwustronny=double-sided dwustronny=two-sided dwusuw=two-cycle engine dwusuw=two-stroke engine dwusystemowy=dual-capable dwutaktowy przerzutnik=master-slave dwuteownik=I-bar dwuteownik=I-section dwuteownik=joist dwuteownik kłonicowy na kłonice wagonowe=rail-tie bar dwuteownik o stopkach równoległościennych=parallel flange beam dwuteownik o stopniach równoleglościennych=straight-flange beam dwuteownik stalowy walcowany=rolled steel joist dwuteownik szerokostopowy=H-bar dwuteownik szerokostopowy=wide-flange beam dwuteowniki stalowe=double-tee iron dwuteowniki stalowe=I-iron dwuteowniki stalowe szerokostopowe=H-iron dwuterpen=diterpene dwutiobiuret=dithiobiuret dwutiokwas=dithio acid dwutionian=dithionate dwutionian=hyposulfate dwutiooksamid=dithiooxamide dwutiooksamid=rubeanic acid dwutlenek=dioxide dwutlenek azotu=nitrogen dioxide dwutlenek azotu=nitrogen peroxide dwutlenek ceru=ceria dwutlenek cyny=stannic oxide dwutlenek cyrkonu=zirconia dwutlenek cyrkonu=zirconium di oxide dwutlenek hafnu=hafnia dwutlenek hafnu=hafnium oxide dwutlenek krzemu=silex dwutlenek krzemu=silica dwutlenek krzemu=silicon dioxide dwutlenek manganu=manganese dioxide dwutlenek ołowiu=lead dioxide dwutlenek ołowiu=lead peroxide .

dwutlenek siarki=sulfur dioxide dwutlenek siarki=sulfurous anhydride dwutlenek toru=thoria dwutlenek toru=thorium dioxide dwutlenek tytanu=titania dwutlenek tytanu=titanium dioxide dwutlenek uranu=urania dwutlenek węgla=carbon dioxide dwutukowy zarys zęba=doble-arc tooth form dwuuszny=binaural dwuwakans=divacancy dwuwarstwowy=two-tier dwuwartościowy=bivalent dwuwartościowy=divalent dwuwartościowy atom=diad dwuwęglan trójsodowy=concentrated crystal soda dwuwęglan trójsodowy=neutral soda dwuwęglan trójsodowy=sodium sesquicarbonate dwuwinyl=bivinyl dwuwinyl=divinyl dwuwinyl=erythrene dwuwinylobenzen=divinylbenzene dwuwklęsły=biconcave dwuwklęsły=concavo-concave dwuwklęsły o jednakowych krzywiznach=equiconcave dwuwodoropirazol=pyrazoline dwuwodoropirol=pyrroline dwuwodzian=dihydrate dwuwrotnik=two-port dwuwrotnik mikrofalowy=two-port network dwuwrotnik mostkowy=lattice network dwuwstęgowa o zredukowanej fali nośnej=doubie sideband amplitude modulation reduced carrier dwuwstęgowy o stłumionej fali nośnej=double sideband suppressed carrier dwuwstęgowy o transmitowanej fali nośnej=double sideband transmitted carrier dwuwstęgowy o zredukowanej fali nośnej=doubie sideband reduced carrier dwuwymiarowy=two-dimensional dwuwypukły=biconvex dwuwypukły=convexo-convex dwuwypukły=lenticular dwuzasadowy=dibasic dwuzlączka rurowa=pipe union dwuzłączka rurowa=union joint dwuzmienny o dwóch stopniach swobody=bivariant dwuznacznie=ambiguously dwuznaczny=ambiguous dwuznaczny=amphibolous dwuznaczny=equivocal dwuznak=digraph dwuzwarty=bicompact dwużylowe urządzenie do ciągłego odlewania=two-strand caster dybel=dowel dychotomia=dichotomy dychotomiczny=dichotomic dychroit=cordierite dychroit=dichroite dychroit=iolite dydym=didymium dyfeomorfizm=diffeomorphism dyferencjacja magmy=magmatic differentiation dyferencjał=balanced gear .

dyferencjał=compensating gear dyferencjał=differential gear dyfrakcja cząstek=particle diffraction dyfrakcja elektronów=electron diffraction dyfrakcja elektronów=high-energy electron diffraction dyfrakcja elektronów niskoenergetycznych=low-energy electron diffraction dyfrakcja elektronów niskoenergetycznych rozproszonych=elastic low-energy electron diffraction dyfrakcja elektronów niskoenergetycznych rozproszonych=inelastic low-energy electron diffraction dyfrakcja elektronów szybki=high-energy electron diffraction dyfrakcja elektronów wysokoenergetycznych=high-energy electron diffraction dyfrakcja elektronowa wysokoenergetyczna=high-energy electron diffraction dyfrakcja fal=diffraction of waves dyfrakcja neutronowa=neutron diffraction dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego=X-ray diffraction dyfraktogram=diffraction pattern dyfraktogram elektronowy=electron diffraction pattern dyfraktogram elektronowy=electronogram dyfraktogram obrotowy=rotating-crystal X-ray photograph dyfraktogram prześwietleniowy=transmission pattern dyfraktogram rentgenowski=X-ray diffraction photograph dyfraktogram warstwicowy=rotating-crystal X-ray photograph dyfraktometr=diffraction instrument dyfraktometr=diffractometer dyfraktometr neutronów=neutron diffractometer dyfraktometr rentgenowski=X-ray diffractometer dyfuzat=diffusate dyfuzja burzliwa=eddy diffusion dyfuzja burzliwa=turbulent diffusion dyfuzja ciśnieniowa=pressure diffusion dyfuzja do wnętrza półprzewodnika=indiffusion dyfuzja domieszek=impurity diffusion dyfuzja gazów=gaseous diffusion dyfuzja izolacji=isolation diffusion dyfuzja jonowa=ionic diffusion dyfuzja kanalikowa=pipe diffusion dyfuzja międzywęzłowa=interstitial diffusion dyfuzja molekularna=molecular diffusion dyfuzja po wtapianiu=post alloy diffusion dyfuzja pod warstwą epitaksjalną=diffusion under epitaxial film dyfuzja poprzez wakansy=vacancy diffusion dyfuzja przyspieszona=enhanced diffusion dyfuzja radioizotopów wewnątrz ziaren=in-grain diffusion dyfuzja spotkaniowa w półprzewodniku=diffusion from two sides dyfuzja termiczna=Soret effect dyfuzja ujemna=up-hill diffusion dyfuzja w ciele stałym=solid-state diffusion dyfuzja w stanie stałym=solid diffusion dyfuzja wakansowa=vacancy diffusion dyfuzja własna=self-diffusion dyfuzja wsteczna=back diffusion dyfuzja wsteczna=out-diffusion dyfuzja wstępująca=up-hill diffusion dyfuzja wzajemna=interdiffusion dyfuzor=diverging cone dyfuzor=recovery cone dyfuzor bezłopatkowy=vaneless diffuser dyfuzor kielichowy=cup diffuser dyfuzor kierownicowy ze zmiennym rozstawieniem kierownic na obwodzie dla zmniejszenia=split-phase diffuser .

dyfuzor naddźwiękowy=superacoustic diffuser dyfuzor naddźwiękowy bezuderzeniowy=perfect diffuser dyfuzor palnika inżektorowego=injector-mixer dyfuzor poddźwiękowy=subacoustic diffuser dyfuzorownia=diffuser plant dyfuzyjność cieplna=thermal diffusivity dyfuzyjny proces przypadkowy=Gaussian noise dyfuzyjny proces przypadkowy=Wiener process dyfuzyjny tranzystor z barierą powierzchniową=surface barrier diffused transistor dygestorium=fume cupboard dygitacja=digitation dyheksagonalny=dihexagonal dykit diclinous=dickite dyktafon=dictaphone dyktafon dictionary słownik=dictaphone dylatacja=dilatation dylatacja czasu=clock paradox dylatancja=dilatancy dylatometr=dilatometer dylatometr interferencyjny=interferential dilatometer dylatometr objętościowy=volume dilatometer dylatometryczny=dilatometric dylemat elipsy i koła=elipse-circle dilemma dylina mostowa=floor plank dyluwium=diluvium dym gęsty=dense smoke dym maskujący=screening smoke dym wędzarń iczy=curing smoke dym zasłonowy=screening smoke dymienie=smoking dymnica=smoke-box dymnica pionowa=uptake dymogenerator=smoke-generator dymomierz=smokemeter dymomierz absorpcyjny=light obscuration smokemeter dymomierz absorpcyjny=opacimeter dyna=dyne dynamiczna czcionka=dynamic font dynamiczna domena systemowa=dynamic system domain dynamiczna dyspozycja=dynamic dispatching dynamiczna kontrola typów=dynamic type checking dynamiczna modulacja wzajemna=dynamic intermodulation dynamiczna pamięć o dostępie bezpośrednim=dynamic random access memory dynamiczna poduszka powietrzna wykorzystywana przez statek latający na malej wy=wing-in-ground-effect dynamiczna poduszka powietrzna wykorzystywana przez statek latający na małej wysokośc=wing-in-ground-effect dynamiczna wymiana danych=dynamic data exchange dynamiczne śledzenie ścieżki=dynamic track following dynamiczne śledzenie ścieżki w magnetowidzie=dynamie track following dynamiczne środki uruchomieniowe=dynamic debugging techniques dynamiczne trasowanie adaptacyjne=dynamic adaptive routing dynamicznie=dynamically dynamiczny=dynamic al dynamiczny analizator równań różniczkowych=dynamic differential analyzer dynamiczny analizator sygnałów=dynamic signal analyzer dynamiczny filtr dolnoprzepustowy=dynamic low pass filter dynamiczny filtr dolnoprzepustowy do redukcji szumów=dynamic low-pass filter dynamiczny obraz wideo=dynamic video dynamiczny ogranicznik szumów=dynamic noise limiter .

dynamiczny ogranicznik szumów=dynamie noise limiter dynamiczny stan ustalony=dynamic steady state dynamiczny tłumik szumów=dynamie noise suppressor dynamiczny translator adresów=dynamic address translator dynamiczny wyróżnik szybkobieżności=basic number of revolutions dynamiczny zbiór wyników=dynaset dynamika cieczy doskonałej=classical hydrodynamics dynamika cieczy doskonałej=dynamics of perfect liquid hydrodynamika klasyczna dynamika gazów=gas dynamics dynamika gazów rozrzedzonych=molecular aerodynamics dynamika gleby=soil dynamics dynamika mikrobiologiczna=microbial dynamics dynamika plazmy=plasma dynamics dynamika płynów=dynamics of fluids dynamika przepływów hipersonicznych=hypersonic aerodynamics dynamika punktu materialnego=particle dynamics dynamit okrzemkowy=Nobel's safety powder dynamit zwykły=straight dynamite dynamometr do siły pociągowej=traction dynamometer dynamometr dźwigniowy=proving lever dynamometr elektryczny=electric dynamometer dynamometr elektryczny wagowy=electric cradle dynamometer dynamometr pierścieniowy=proving ring dynamometr pierścieniowy do pomiaru sił ściskających=compression proving ring dynamometr śrubowy=screw dynamometer dynamometr torsjometryczny=torquemeter dynamometr torsjometryczny=torsiometer dynamometr torsjometryczny=torsion meter dynamometr z obrotowym pałąkiem do pomiaru sił rozciągających=tension loop dynamometer dynasówka=dinas brick dynatron=dynatron dynatron=negatron dynistor=Shockley diode dynoda=dynode dyplom ukończenia kursu=certificate of proficiency dyplomowany=qualified dyrekcja=head office dyrektor naczelny=director general dyrektor naczelny=general manager dyrektor techniczny=management engineer dyrektywa=job-control statement dyrektywa alarmowa=alarm directive dyrektywa asemblera=assembler directive dyrektywa sterująca=flow control directive dyrektywa zapoczątkowania=origin directive dyscyplina naukowa dobrze ugruntowana=hard science dyscyplina naukowa o nie ugruntowanej aparaturze pojęciowej=soft science dyscyplina technologiczna=shop discipline dysektor obrazu=dissector tube dysektor obrazu=image dissector dysertacja=thesis dysgeniczy=dysgenic dysjunkcja=sheffer stroke dysjunkcja Sheffera=alternative denial dysjunkcja Sheffera=Sheffer stroke dysjunktywna forma normalna=disjunctive normal form dysk aktualny=current drive dysk bieżący=current drive dysk Corbino=Corbino disk dysk docelowy=target drive .

dysk dźwiękowy=digital audio disk dysk elastyczny=floppy disk dysk fizyczny=physical drive dysk folderu=folder drive dysk jednostkowy=unit circle dysk kasetowy=cartridge disk dysk kompaktowy=compact disk dysk ładujący=bootable disk dysk magnetyczny=magnetic disk dysk niezależny=non-arrayed disk dysk o stałej głowicy=fixed-head disk dysk optyczny=optical disk dysk początkowy=original drive dysk programowo sektorowany=soft sectored disk dysk roboczy=swap disk dysk rozruchowy=boot disk dysk rozruchowy=bootable disk dysk sektorowany programowo=soft-sectored disk dysk sformatowany do pracy w dwóch systemach=dual-format disk dysk sieciowy=network drive dysk stały=fixed disk dysk startowy=bootable disk dysk symulowany=virtual disk dysk sztywny=hard disk dysk twardy=hard disk dysk twardy=hard drive dysk wirtualny=virtual disk dysk wizyjny=video disk dysk wizyjny o dużej gęstości zapisu=video high density disk dysk wizyjny pojemnościowy=capacitance electronic disk dysk wymiany=swap disk dysk wymienny=removable disk dysk z plikiem wymiany=swap disk dysk z ruchomymi głowicami=moving-head disk dysk zapełniony=disk full dysk zbieżności=circle of convergence dyskietka=floppy disk dyskietka instalacyjna=installation disk dyskietka o podwójnej gęstości zapisu=double-density floppy disk dyskietka rezerwowa=backup diskette dyskietka startowa=boot diskette dyskietkowy system operacyjny=floppy disk operating system dyskofon=compact-disk player dyskofon=digital-audio-disk player dyskordancja nierównoległe ułożenie warstw=discordance dyskowa pamięć masowa o bezpośrednim dostępie=mass random access disk dyskowid=video disk player dyskowy system operacyjny=disk based operating system dyskowy system operacyjny=disk operating system dyskowy system operacyjny=disk resident operating system dyskowy system operacyjny czasu rzeczywistego=realtime disk operating system dyskowy system pamięci=memory disk system dyskretna transformata Fouriera=discrete Fourier transform dyskretna transformata odwrotna Fouriera=inverse discrete Fourier transform dyskretne źródło informacji=discrete information source dyskretnie=discreetly dyskretyzacja=digitization dyskretyzacja=digitizing dyskretyzator=digitizer dyskretyzować=digitize dyskryminator=discriminator .

dyskryminator amplitudowy=amplitude discriminator dyskryminator amplitudowy=pulse-height discriminator dyskryminator częstotliwości=frequency discriminator dyskryminator fazy=phase discriminator dyskusja=debate obrady dyskusyjny=debatable dyskwalifikujący poziom jakości=rejectable quality level dyslokacja=line defect dyslokacja brzegowa=edge dislocation dyslokacja brzegowa=Taylor-Orowan dislocation dyslokacja Burgersa=Burgers dislocation dyslokacja Cottrella-Lomera=Cottrell-Lomer barrier dyslokacja cząstkowa=partial dislocation dyslokacja doskonała=perfect dislocation dyslokacja Franka=Frank partial dislocation dyslokacja kątowa=stair-rod dislocation dyslokacja krawędziowa=edge dislocation dyslokacja krawędziowa=Taylor-Orowan dislocation dyslokacja lasu=dislocation tree dyslokacja lasu=tree dislocation dyslokacja mieszana=mixed dislocation dyslokacja naładowana=charged dislocation dyslokacja narożnikowa=stair-rod dislocation dyslokacja pełna=perfect dislocation dyslokacja pófutwierdzona=Frank partial dislocation dyslokacja półutwierdzona=sessile dislocation dyslokacja pryzmatyczna=prismatic dislocation dyslokacja przemieszczalna=glissile dislocation dyslokacja rozszczepiona=extended dislocation dyslokacja Shockleya=Shockley partial dislocation dyslokacja śrubowa=Burgers dislocation dyslokacja śrubowa=screw dislocation dyslokacja śrubowa prawoskrętna=right-handed screw dislocation dyslokacja ułamkowa=partial dislocation dyslokacja w krysztale jonowym=charged dislocation dyslokacja zakotwiczona=pinned dislocation dyslokacja złożona=mixed dislocation dyslokacja-drzewo=dislocation tree dyslokacja-drzewo=tree dislocation dyslokacje emitowane=emissary dislocations dyslokacje krawędziowe=edge dislocations dyslokacje na granicach ziarn=boundary dislocations dyslokacje śrubowe=screw dislocation dysmembrator=single-runner attrition mill dysmutacja=dismutation dysmutacja=disproportionate reaction dysocjacja=dissociation dysocjacja elektrolityczna=electrolytic dissociaton dysocjacja fotochemiczna=photochemical decomposition dysocjacja fotochemiczna=photodecomposition dysocjacja fotochemiczna=photodissociation dysocjacja fotochemiczna=photolysis dysocjacja jonowa=ionic decomposition dysocjacja termiczna=thermal dissociation dysocjacja wielostopniowa=dissociation in stages dyspasza=average adjustment dyspasza=average statement dyspaszer=average adjuster dyspergator=dispersant dyspergator=dispersing agent dyspergowanie=dispergation .

dyspersja atomowa=atomic dispersion dyspersja normalna=normal dispersion dyspersja odwrotna=plate factor dyspersja przewodnictwa=dispersion of conductance dyspersja skręcalności optycznej=optical rotatory dispersion dyspersja światła=dispersion of light dyspersoid=dispersoid dysponenda wydawnicza=books in print dysponent ładunku=shipper dysponować=dispose of dysponowanie=disposal dyspozycja=dispatching dyspozycja co do trasy przewozu=routing order dyspozycyjna kontrola dostępu=discretionary access control dyspozycyjność=high-availability dyspozytor=dispatacher dyspozytornia=dispatch office dyspozytornia mocy=load-dispatching unit dysproporcja=imbalance dysproporcjonowanie=dismutation dysproporcjonowanie=disproportionate reaction dysproz=dysprosium dyssypacja=dissipation dyssypacja energii=energy dissipation dystektyk na krzywej likwidusu=distectic point dysten=cyanite dysten=disthene dysten=kyanite dystorsja=distortion dystorsja beczkowata=barrel distortion dystorsja poduszkowata=pincushion distortion dystrybuanta rozkładu brzegowego=marginal distribution function dystrybuanta zmiennej losowej=cumulative distribution function dystrybuanta zmiennej losowej=distribution function dystrybuanta zmiennej losowej=distribution of random variable dystrybuanta zmiennej losowej=integral probability distribution function dystrybucja=generalized function dystrybucja dokumentów=document distribution dystrybucja inwolutywna=involutive distribution dystrybucja kluczy=key distribution dystrybucja o zwartym nośniku=distribution with compact support dystrybucja połączeń automatycznych=automatic call distribution dystrybucja temperowana=temperate distribution dystrybucja temperowana=tempered distribution dystrybutor automatycznych rozmów telefonicznych=automatic call distributor dysymilacja=dissimilation dysza biegu jałowego=idling jet dysza biegu jałowego w gaźniku=slow-running jet dysza chłodzenia natryskowego=cooling spray dysza dodatkowa=supplementary jet dysza dopływowa=entrance nozzle dysza drobnego rozpylania=fog nozzle dysza gaźnika=carburettor jet dysza iglicowa=needle nozzle dysza jednootworowa wtryskiwacza=single-hole nozzle dysza kalibrowana=metering nozzle dysza kompensacyjna=compensating jet dysza kompensacyjna=compensator dysza korekcyjna=correction jet dysza Korta=ducted propeller dysza Korta=Kort nozzle .

dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza dysza Korta=nozzle propeller Korta=shrouded propeller korygująca położenie statku w przestrzeni=attitude jet Lavala=de Laval nozzle Lavala=Laval nozzle mocy=power jet naddźwiękowa=superacoustic nozzle naddźwiękowa=supersonic nozzle naddźwię-kowa=de Laval nozzle napędowa=ducted propeller napędowa=Kort nozzle napędowa=nozzle propeller napędowa=propelling nozzle napędowa=propulsion nozzle napędowa=shrouded propeller natryskowa do chłodzenia=spray nozzle natryskowa do usuwania zgorzeliny=descaling nozzle opóźniająca wtryskiwa-cza=delay nozzle opylacza=dust nozzle paliwowa=fuel jet paliwowa=fuel nozzle paliwowa=petrol jet paliwowa dodatkowa rozruchowa i biegu jałowego=pilot jet paliwowa główna=main metering jet paliwowa zanurzona=submerged jet parasolowa=umbrella jet nozzle parowa=steam nozzle pełnej mocy=high-speed jet piaszczarki=sandblast nozzle płomieniowa palnikowa do cięcia=heating nozzle of cutting torch poddźwickowa=subacoustic nozzle pomiarowa=flow nozzle powietrza dodatkowego w gaźniku=air-bleed orifice powietrzna=air nozzle powietrzna pieca=tuyere przędzalnicza=spinneret przędzalnicza=spinning nozzle przepustowa=penetration nozzle regulowana=controllable nozzle regulowana=variable-area nozzle rozbieżna=divergent nozzle rozpylająca=atomizing nozzle rozpylająca=spray jet rozpylająca=spray nozzle rozruchowa=primer jet rozruchowa=starter jet silnika odrzutowego=jet nozzle tłumiąca hałas silnika turboodrzutowego=suppressing nozzle tnąca palnika do cięcia=oxygen nozzle wielkopiecowa=blast-furnace tuyere wielootworowa wtryskiwacza=multi-hole nozzle wielootworowa wtryskiwacza=multiple spray nozzle wodna=spraying nozzle wodna=water jet wodna=water nozzle wtryskiwacza=injector sprayer wtryskiwacza paliwa=fuel injection nozzle wylotowa=exhaust nozzle wylotowa silnika odrzutowego=propelling nozzle wylotowa silnika odrzutowego=propulsion nozzle wylotowa wytłaczarki=extruding die .

dysza wylotowa wytłaczarki=extrusion die dysza wypływowa=discharging nozzle dysza zaślepiona w konwertorze=blanked tuyere dysza zbieżna=convergent nozzle dysza zbieżnorozbieżna=convergent-divergent nozzle dyszak w wielkim piecu=belly pipe dyszak w wielkim piecu=blast connection dyszak w wielkim piecu=blowpipe dyszak w wielkim piecu=tuyere connection dysze pierścieniowe współosiowe=coannular nozzles dyszel=thill dyszel holowniczy=towbar dyszel pólwózka=radius bar dyszel przyczepy=drawbar dyszel przyczepy=trailer towing tongue dyszolotu=captive flight dyszownica w wielkim piecu=tuyere cooler dytetragonalny=ditetragonal dytrygonalny=ditrigonal dywan grzejny=heating carpet dywanik=carpet dywan dywanik aktywny do próżniowania betonu=vacuum mat dywanik bagażnika=boot carpet dywanik gumowy=rubber blanket dywergencja aeroelastyczna=aeroelastic divergence dywergencja układu skrzydłolotka=wing-aileron divergence dywersyfikacja kluczy=key diversification dywiz=en rule dywizor główny=principal divisor dywizorek=copy-holder dyzbaryzm=disbarism dyżurny=attendant dyżurny=on duty dzbanowa komora spalania=can-type combustion chamber dzbanowa komora spalania=cylindrical combustion chamber dżemsonit=feather ore ruda dżemsonit=jamesonite dziaianie karbu=notch effect dział chemii stosowanej zajmujący się technologią płodów rolnych=chemurgy dział finansowy=financial department dział gospodarki=branch of economy dział kadr=personnel department dział kontroli technicznej=quality control department dział księgowości=accounting department dział księgowości=bookkeeping department dział planowania=planning department dział produkcji=manufacturing department dział reklamacji=claims department dział reklamy=publicity department dział socjalny=welfare department dział tokarski=turnery dział tokarski=turning shop dział wodny=divide dział wodny=drainage divide dział wodny=watershed dział współpracy z zagranicą=foreign relations department dział zaopatrzenia=purchasing department dział zbytu=sales department działa sprzężone=twin guns działać=be in operation działać bez zakłóceń=work satisfactorily .

działać bez zakłóceń=work smoothly działać hamująco=have działać jako ubezpieczyciel=underwrite działać na=affect działający pod wpływem światła=light-activated działający serwer=production server działający wstecz=retroactive działalność gospodarcza economical=economic activity działalność kosmonautów w przestrzeni poza statkiem kosmicznym=extravehicular activity działalność wulkaniczna=volcanic activity działania systemowe=system activity działania wojenne=act of war działania wojenne=hostilities działania wojenne=warfare działanie=commence działanie=discontinue działanie amortyzacyjne=snubber action działanie antagonistyczne=antagonistic action działanie bakteriostatyczne=bacteriostatic action działanie bez upoważnienia=unauthorized action działanie bez usterek=trouble-free service działanie bezpośrednie=direct action działanie bezusterkowe=no-failure operation działanie bezusterkowe=performance without failure działanie biologiczne=biological effect działanie buforowe=buffer action działanie całkowe regulatora=integral action działanie całkujące=I-action działanie czyszczące=cleaning effect działanie dwustanowe jednoznakowe=high-low action działanie dwustopniowe ze sferą nieczułości=two-step action with overlap działanie dźwigni=leverage działanie ekranujące=screening effect działanie I=I-action działanie jednoznacznie wymuszone=positive action działanie katalityczne=catalytic activity działanie kleju na materiał klejony=bite of glue działanie kontaktowe=contact action działanie korodujące=corrosion attack działanie korozyjne=corrosive action działanie migowe=snap action działanie napędu dyskietek=floppy drive activity działanie następcze=after-effect działanie natychmiastowe=immediate action działanie nieprawidłowe=maloperation działanie nieprawidłowe=misoperation działanie niezadowalające=poor performance działanie niezależne=autonomous working działanie ochronne=protective action działanie odłamkowe pocisku=fragmentation effect działanie odstraszające=deterrence działanie odwrotne=inverse operation działanie ogniwa lokalnego=couple action działanie opóźnione=delayed action działanie prawidłowe bez usterek=non-failure operation działanie przy częściowym obciążeniu=part-load performance działanie przygotowawcze=pre-operation działanie różniczkowe regulatora=derivative action działanie różniczkowe regulatora=rate action działanie rumieniotwórcze=erythema efficiency .

działanie ścierne=abrasive action działanie śmiertelne=lethal effect działanie sterów=response to controls działanie synergiczne=synergism działanie systemu wykrywania infiltracji=intrusion detection processing działanie toksyczne=toxic action działanie trujące=toxicological effect działanie uboczne=secondary action działanie urządzenia=midrange performance działanie w stanie ustalonym=steady-state performance działanie wadliwe=faulty operation działanie wiatru na powierzchnię ziemi=eolation działanie wielostanowe=multi-step action działanie wsadowe=batch activity działanie wsteczne=back action działanie wstępne=pre-operation działanie wybiorcze=selective action działanie wymuszone transduktora=constrained current operation działanie z ekstrapolacją rzędu zerowego=holding action działanie z modulacją=modulating action działanie z próbkowaniem=sampling action działanie zaworowe=valve action działanie zwłoczne=delayed action działanie zwtoczne=delayed action działanie żyrostatyczne=gyroeffect działanie żyrostatyczne=gyroscopic effect działka budowlana=building lot działka budowlana=building site działka elementarna=scale division działka elementarna podziałki=minimum graduation działka przeciwlotnicze sprzężone=pom-pom działka przyzagrodowa=allotment garden działka zrębowa=cutting site działka zrębowa=felling site działka zrębowa=logging unit działko=automatic gun działko boczne=beam gun działko cementowe=cement gun działko cementowe=concrete gun działko cementowe=concreting sprayer działko lotnicze=aircraft gun działko lotnicze obrotowe=flexible aircraft gun działko lotnicze stałe=fixed aircraft gun działko obrotowe=swivel gun działko przeciwlotnicze=antiaircraft gun działko szybkostrzelne=quick-firing gun działko w skrzydle samolotu=wing gun działo=piece of ordnance działo bezodrzutowe=non-recoil gun działo czołgowe=gun tank działo czołgowe=tank gun działo elektronowe=electron gun działo harpunnicze=harpoon gun działo harpunnicze=whaling gun działo ładowane od tyłu=breech-loading gun działo o dużej donośności=supergun działo plazmowe=plasma gun działo polowe=field gun działo polowe=field piece działo przeciwpancerne samobieżne=tank destroyer działo przystosowane do wyrzucania rakiet=gun launcher .

działo rakietowe=rocket gun dzianie=knitting dzianina=knitted fabric dzianina osnowowa=warp knit fabric dziedziczenie dynamiczne=dynamic inheritance dziedziczenie implementacyjne=implementation inheritance dziedziczenie interfejsu=interface inheritance dziedziczenie jednokrotne=single inheritance dziedziczenie oparte na klasach=class-based inheritance dziedziczenie statyczne=static inheritance dziedziczenie wielokrotne=multiple inheritance dziedziczna gruboziamistość=inherent coarsening propensities dziedziczna skłonność do rozrostu ziarn=inherent coarsening propensities dziedziczna wielkość ziarna=austenite grain size dziedziczna wielkość ziarna=inherent austenitic grain size dziedziczna wielkość ziarna=McQuaid-Ehn grain size dziedziczność=inheritance dziedziczność żeliwa=heredity of cast iron dziedzina=subject field dziedzina aktywna=active domain dziedzina biznesu=business domain dziedzina całkowitości=domain of integrity dziedzina całkowitości=entire dziedzina całkowitości=integral domain dziedzina funkcji=domain of function dziedzina macierzysta=parent domain dziedzina odwzorowania=domain of map dziedzina operatora=domain of an operator dziedzina problemu=problem domain dziedzina wiedzy=field of knowledge dziedzina zastosowań=application domain dziegieć=wood tar dzielący na pół=bisecting dzielący na pół=halving dzielarka do ciasta=dough-dividing machine dzielenie bez reszty=exact division dzielenie częstotliwości=frequency division dzielenie lewostronne=predivision dzielenie na odcinki=sectioning dzielenie perspektywiczne=perspective division dzielenie płytek na struktury=dicing dzielenie prawostronne=postdivision dzielenie przez liczbę jednocyfrową=short division dzielenie przez liczbę wielocyfrową=long division dzielenie sekretu=secret sharing dzielić na części=break up into parts dzielić na dwie części=divide in two dzielić na połowę=bisected dzielić na połowy=halve dzielić na trzy równe części=trisect dzielić proporcjonalnie=divide proportionately dzielić proporcjonalnie=prorate dzielić się=divide dzielić się na dwie kategorie=fall into two cathegories dzielna=divedent dzielnica handlowa=shopping centre dzielnica klimatyczna=climatic province dzielnica mieszkaniowa=housing estate dzielnica mieszkaniowa=residential quarter dzielnica ruder=slum dzielnik analogowy=analog divider .

dzielnik częstotliwości=frequency divider dzielnik elementarny=elementary divisor dzielnik liczby całkowitej=factor of an integer dzielnik mocy=load divider dzielnik mocy=power divider dzielnik napięcia=voltage divider dzielnik napięcia=volt-box dzielnik normalny=invariant subgroup dzielnik normalny=normal divisor dzielnik normalny=normal subgroup dzielnik normalny=self-conjugate subgroup dzielnik prądu=current divider dzielnik próbki=sample splitter dzielnik zera=zero divisor dzielność morska statku=sea kindliness dzielony=sectional dzień astronomiczny=astronomical day dzień powszedni=week day dzień pracy=working day dzień roboczy=workday dzień roboczy=working day dzień wolny od pracy=day-off dzień wypłaty=pay-day dzienna norma załadunkowa=daily loading rate dziennie=per day dziennik=logi dziennik alternatywny=secondary log dziennik audytu=audit journal dziennik audytu=audit log dziennik bicia pala=driving record dziennik błędów=error log dziennik cykliczny=circular log dziennik gazeta=daily paper dziennik kontroli=audit journal dziennik kontroli=audit log dziennik nadzoru=audit log dziennik nadzoru=audit trail dziennik okrętowy=sea log dziennik okrętowy=ship's log book dziennik podawczy=correspondence register dziennik pokładowy=deck log dziennik polowy=field book dziennik pomiarów=log sheet dziennik przeniesień=before-look journal dziennik przewijany=circular log dziennik rozliczania prac=job accounting journal dziennik rozliczania zadań=Event Log dziennik rozliczania zadań=job accounting journal dziennik systemowy=system log dziennik wierceń=boring log dziennik wierceń=drill log dziennik zdarzeń=events log dziennik zmian=before-look journal dzierganka=headband dzierganka dolna=footband dzierganka dolna=tailband dzierżawa=tenure dzierżawa gruntu=land tenure dzierżawa statku=demise charter dzierżawca=lease-holder dzierżawione miejsce przy nabrzeżu=appropriated berth .

dziesiątkowanie=decimation dziesięciobok=decagon dziesięciokąt=decagon dziesięciościan=decahedron dziesięciowodoronaftalen techniczny=decalin dziesiętna notacja kropkowa=decimal dot notation dziesiętnik w kalkulatorach=carry-over unit dziesiętno-analogowy=decimal-to-analog dziesiętno-dwójkowy=decimal-to-binary dziesiętno-ósemkowy=decimal-to-octal dziewiarka=knitter dziewiarka=knitting frame dziewiarka okrągła=circular knitting machine dziewiarka osnowowa ażurująca=filet frame dziewiarka rządkowa=weft knitting machine dziewiarka wątkowa=weft knitting machine dziewiarstwo=knitting dziewięciokąt=nonagon dziewienie=knitting dzieworództwo=parthenogenesis dzika rabunkowa eksploatacja złoża=coyoting dziki lokator=squatter dziki majeranek=origanum dziki strzał=wild shot dzikie ptactwo=wild fowls dziób gruszkowy=bulbous bow dziób kadzi=ladle lip dziób kadzi=ladle spout dziób kadzi=spout of ladle dziób krzyżownicy=actual frog point dziób lemiesza=share point dziób łyżkowy=spoon bow dziób ostry=lean bow dziób ostry=sharp bow dziób otwierany=bow visor dziób palnika=blowpipe nozzle dziób palnika=blowpipe tip dziób palnika=torch tip dziób palnika do cięcia=cutting tip dziób palnika do cięcia gazowego=cutting nozzle dziób palnika do spawania=welding tip dziób pełny=full bow dziób pełny statku=bluff bow dziób petny=bold bow dziób płaski=pram bow dziób prosty=vertical bow dziób prosty o linii pionowej=plumb bow dziób rozchylony=flare-out bow dziób statku=bow dziób statku nad powierzchnią wody=prow dziób supłacza wiązałki=twine bills dziób w dziób=end on dziób zęba kultywatora=cultivator point dziobać masę betonową=poke dziobak=bevel-edge chisel dziobak młotek do odbijania żużla=chipping hammer dziobak młotek do odbijania żużla=slag hammer dziobek naczynia=lip dziobek naczynia=spout dziobek zlewki=beaker lip dziobem na przód=by the head .

dziobnica płytowa=soft nose dziobnica przeciwlodowa=Baltic bow dziobnik=bowsprit dziobnik krótki=horn bowsprit dziobowa część kadłuba=forebody dziobówka=forecastle dziobówka=topgallant forecastle dziobówka otwarta na urządzenia kotwiczne=monkey forecastle dziobówka wgłębiona=sunken forecastle dziura=defect electron dziura=dropout dziura powietrzna=air pocket dziura szybka w półprzewodniku=hot hole dziura w zabezpieczeniach=security hole dziurawka=perforated message tape dziurawka=punched tape dziurka od klucza=keyhole dziurka prowadząca taśmy dziurkowanej=feed hole dziurka w strefie=zone punch dziurkacz do korków=cork borer dziurkarka=hole punching machine dziurkarka=perforating press dziurkarka=perforator dziurkarka=punch press dziurkarka=punching machine dziurkarka do skóry=belt punch dziurkarka kart=card punch dziurkarka kart klawiaturowa=key punch dziurkarka kart z kontrolą wizualną=visual card punch dziurkarka klawiaturowa=keyboard punch dziurkarka ręczna=spot punch dziurkarka ręczna=unipunch dziurkarka reprodukująca=duplicating punch dziurkarka rewolwerowa=rotary punch dziurkarka taśmy=tape punch dziurkarka z głowicą rewolwerową=turret punch press dziurki prowadzące=feed holes dziurki prowadzące taśmy dziurkowanej=sprocket holes dziurkowanie gładkie=precision piercing dziurkowanie przesunięte=off-punch dziurkowanie strefowe=zone punching dziurkownik=piercing die dziurownica kowalska=swage block dziwerować=damascene dziwność=strangeness dżul=joule dżul na kilogram=joule per kilogram dżul na stopień=joule per degree dżul na stopień Kelwina=joule per degree Kelvin dźwięcznik=chime dźwięczność=sonorousness dźwięk o wysokiej jakości=high-performance audio dźwięk o wytłumionych tonach niskich=no-bottom sound dźwięk o wytłumionych tonach wysokich=no-top sound dźwięk odbity=reflected sound dźwięk prosty=pure sound dźwięk prosty=simple tone dźwięk rozproszony=diffuse sound dźwięk stereofoniczny pełnodupleksowy=full duplex stereo audio dźwięk trójwymiarowy=three-dimensional sound dźwięk wysokiej jakości=high quality sound .

dźwięk złożony=complex tone dźwięki wielobrzmieniowe=multitimbered voices dźwiękochłonność zdolność materiału=sound absorption dźwiękoszczelny=sound-proofed dzwiękowód linii opóźniającej ultradźwiękowej=sound conductor dźwiękowód linii opóźniającej ultradźwiękowej=conductor of sounds dźwiękowy=ping impuls dźwig=hoisting crane dźwig awaryjny do zdejmowania kabiny z wierzchołka rakiety ustawionej na wyrzutni=cherry picker dźwig kotwiczny=anchor crane dźwig latający śmigłowiec przenoszący ciężary=flying crane dźwig nożycowy=shear-legs dźwig nożycowy=sheerlegs dźwig nożycowy=sheers dźwig okrężny=paternoster dźwig osobowy=passenger elevator dźwig osobowy=passenger lift dźwig pływający=pontoon crane dźwig pokładowy=deck crane dźwig portowy=dockside crane dźwig portowy=harbour crane dźwig portowy=wharf crane dźwig samochodowy stały=car lift dźwig towarowy=freight lift dźwig towarowy=goods lift dźwigar kratowy=lattice girder dźwigar kratowy=open-web girder dźwigar kratowy Pratta=N-truss dźwigar mostowy=bridge girder dźwigar o pełnym średniku=solid-web girder dźwigar pionowy podpierający obmurze kotłów walczakowych=buckstay dźwigar płata=spar dźwigar podstawy karabinu maszynowego=gun cradle dźwigar skrzydła=wing spar dźwigar skrzynkowy=box girder dźwigar skrzynkowy=box spar dźwigar statecznika pionowego=fin post dźwigar szybowy=bunton dźwigar szybowy=byatt dźwigar ze ściągiem=bowstring girder dźwignia blokująca=locking arm dźwignia czcionkowa=type bar dźwignia do nacisku dłonią w narzędziach pneumatycznych=palm lever dźwignia drugiego rzędu=second class lever dźwignia drugiego rzędu=second-order lever dźwignia dwuramienna=double-arm lever dźwignia dwuramienna=double-ended lever dźwignia dwustronna=first class lever dźwignia dwustronna=first-order lever dźwignia główna przesuwnikowa wagi=steelyard dźwignia główna przesuwnikowa wagi=weighbeam dźwignia główna przesuwnikowa wagi z równowagą obojętną=dead weighbeam dźwignia hamulca=brake lever dźwignia jednoramienna=single-arm lever dźwignia jednoramienna=single-ended lever dźwignia jednostronna=second class lever dźwignia jednostronna=second-order lever dźwignia kasującą=clearing lever dźwignia kątowa=angle lever dźwignia kątowa=bell crank lever .

dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia machine dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia dźwignia kątowa=knee lever kątowa podwójna=wrist plate klawiszowa=key lever kolankowa=toggle kompensacyjna=compensating lever kontrolna do sprawdzania obciążeń=proving lever korbowa=crank lever korekty=correction key ładunkowa=load-sustaining lever ładunkowa=main lever ładunkowa=short lever ładunkowa=supporting lever ładunkowa wagi pomostowej=platform lever literowa=type bar mocująca=binder lever mocująca=clamping lever napinająca=cocking lever nastawcza=selector lever nastawnicy=reverse lever nierównoramienna=multiplying lever nierównoramienna=uneven-arm lever nośna wagi=load-sustaining lever nośna wagi=main lever nośna wagi=short lever nośna wagi=supporting lever obciążnikowa=weighing arm obciążnikowa twardości om ierza=weighing lever of hardness testing pierwszego rzędu=first class lever pierwszego rzędu=first-order lever podawania ręcznego=manual feed lever popychacza zaworu=valve arm pośrednia=intermediate lever prosta=simple lever przekazująca=intermediate lever przepustnicy=throttle lever przesuwni ko wa wagi z dwiema podzialkami=duplex weigh beam przesuwnikowa maszyny wytrzymałościowej=steelyard of testing machine przewodnia=transfer lever przewodnia=transmitting lever przewodnia wagi=extension lever przewodnia wagi=long lever ręczna=hand lever ręczna odgięta=offset hand lever ręcznego posuwu=feed lever rozwidlona=forked lever rozwidlona=wishbone lever rygltijąca w karabinie maszynowym=bolt lock silomierza maszyny wytrzymałościowej=weighing lever of testing machine skrętna=torsion lever spustowa=firing lever sterowania ręcznego=manual control lever sterownicza=operating lever sterująca=control lever tabulatora w maszynach do pisania=palm tabulator teowa=wrist plate torsyjna wagi pomostowej=torsion lever uchylna wagi=bell crank lever uchylna wagi=knee lever uchylna wagi=pendulous lever wagi=balance lever .

dźwignia wagi=vibrating lever dźwignia wagowa=balance beam dźwignia wahliwa=rocking lever dźwignia włączająca=trip lever dźwignia wybierająca=choosing arm dźwignia wyboru papieru=gear-shift dźwignia wyboru papieru=paper selection lever dźwignia wyłączająca=release lever dźwignia wyrównawcza=compensating lever dźwignia wyrzutnika=extractor lever dźwignia wyważona wagi=weighted lever dźwignia zabezpieczająca w granacie ręcznym=safety lever dźwignia zaciskowa=binder lever dźwignia zaciskowa=clamping lever dźwignia zamkowa działa=operating lever dźwignia zamykająca licznik w maszynach do liczenia=total locking lever dźwignia zaworu=valve rocker dźwignia zaworu ssącego=inlet rocker dźwignia zaworu wydechowego=exhaust rocker dźwignia zdawcza=extension lever dźwignia zdawcza=long lever dźwignia zdawcza końcowa wagi=end extension lever dźwignia zdawcza wagi=transfer lever dźwignia zdawcza wagi=transmitting lever dźwignia złożona=compound lever dźwignia zmiany biegów=gear change lever dźwignia zwalniająca=release lever dźwignia zwrotnicowa=point lever dźwignia zwrotnicowa=switch lever dźwignica=hoisting crane dźwignica linomostowa=blondin dźwignica linomostowa=cableway dźwignica linomostowa przesuwna=full-travelling cableway dźwignica linomostowa zakrążna=radial cableway dźwignik=lifting jack dźwignik do podnoszenia torów=track lifter dźwignik hydrauliczny=hydraulic jack dźwignik ładowniczy=cargo jack dźwignik łańcuchowy=chain jack dźwignik nożycowy=scissors jack dźwignik pneumatyczny=air hoist dźwignik pneumatyczny=direct lift air hoist dźwignik śrubowy=bottle jack dźwignik śrubowy=jackscrew dźwignik śrubowy=screw-jack dźwignik zębatkowy=geared jack dźwignik zębatkowy=ratchet jack dźwignik zębatkowy dźwigniowy=rack-and-lever jack dźwigowe opłata=cranage dźwigowy=craneman dźwigowy pracownik=hoistman dzwon=bubble cap dzwon kolumny destylacyjnej=mushroom dzwon nurkowy=air-lock bell dzwon nurkowy=bell caisson dzwon nurkowy=diving-bell dzwon nurkowy=immersion bell dzwon ratowniczy do ratowania załogi statku podwodnego=rescue diving bell dzwon szklany=bell glass dzwon szklany=bell jar dzwonek=bell-mouth socket .

dzwonek=overshot dzwonek=ringer dzwonek=trumpet dzwonek przy drzwiach=doorbell dzwonek przyrząd instrumentacyjny=pulling yoke dzwonić=sound the bell dzwono płaszcza=shell ring dzwono płaszcza kotła=boiler shell ring dzwono wieńca kota=felloe dzwono wieńca kota=felly e-administracja=e-government ebiznes=e-business ebonit=hard rubber ebonit mikroporowaty=porbonite ebuliometr przyrząd do pomiaru temperatury wrzenia=ebulliometer ebuliometria=ebulliometry echo dookoła świata=round-the-world echo echo elektryczne=electrical echo echo fałszywe=indirect echo echo łopoczące=flutter echo echo magnetyczne=printthrough echo magnetyczne na taśmie magnetycznej=spurious printing echo magnetyczne przy magnetycznym zapisie dźwięku=accidental printing echo niepożądane w radiolokacji=spurious echo echo pośrednie=indirect echo echo radiolokacyjne=echo in radiolocation echo radiolokacyjne=radar echo echo radiolokacyjne=radar return echo radiolokacyjne boczne=side lobe echo echo radiolokacyjne fałszywe=parasitic echo echo radiolokacyjne niepożądane=unwanted echo echo radiolokacyjne od brzegu=land return echo radiolokacyjne od morza=sea clutter echo radiolokacyjne od morza=sea return echo radiolokacyjne od opadów atmosferycznych=precipitation echo echo radiolokacyjne od ziemi=ground return echo radiolokacyjne użyteczne=desirable echo echo radiolokacyjne użyteczne=wanted echo echo radiolokacyjne z poprzedniego okresu powtarzania=second time-round echo echo radiowe=radio echo echo stałe=permanent echo echo tylne=back echo echo wsteczne=back echo echo wyprzedzające=pre-echo echometr=echometer echomierz=echometer echosonda=depth recorder echosonda=echo sounder echosonda=fathometer echosonda=sonic depth finder echosonda=sonic sounder echosonda rejestrująca dokładna=precision depth recorder echosonda rejestrująca dokładna=precision graphic recorder echosonda rybacka do wykrywania lawie ryb=fish finder edometr=consolidometer edukacja na odległość=distance education edukacja na odległość=distance teaching edwans fok regatowy=advance staysail edycja bezpośrednia=inplace editing edycja bezpośrednia=in-place editing edycja obrazu wideo=video editing .

edycja w komórce=in-cell editing edytor=editor program edytor ekranowy=screen editor edytor formularzy=form editor edytor kontekstowy=context editor edytor równań=equation editor edytor symboliczny=symbolic editor edytor syntaktyczny=syntax-oriented editor edytor tekstów=text editor edytor tekstów=text processor edytor tekstu=word processing application edytor tekstu=word processor edytor wierszowy=line editor edytor zasobów=resource editor efect cienia=shadow effect efedryna=ephedrine efekt asymetrii=relaxation effect efekt asymetryczny=asymmetry effect efekt Bartona w układach steroidowych=long-distance effect efekt barwny=colour effect efekt batochromowy=bathochromic shift efekt białkowy=protein error efekt bliskości=proximity effect efekt brzegowy=bank effect efekt brzegowy=coastal refraction efekt brzegowy=land effect efekt choinki=Christmas-tree effect efekt choinki=creeping featurizm efekt ciemni głębinowej przy lądowaniu w nocy na światła=black hole effect efekt cieplny=heat change efekt cieplny=heat effect efekt cieplny=thermal effect efekt cieplny reakcji=heat of reaction efekt Cottona=circular dichroism efekt Cottona=Cotton effect efekt czerwonych oczu=red-eye effect efekt dalekiego zasięgu=long-distance effect efekt długofalowy=long-term effect efekt dopio=douppion effect efekt Dorna=Dorn effect efekt Dorna=electrophoretic potential efekt ekonomiczny=economic effect efekt elektroforetyczny=electrophoretic effect efekt elektrowiskozowy=electroviscous effect efekt Gunna=Gunn effect efekt hiperchromowy=hyperchromic effect efekt hipochromowy=hypochromic effect efekt hipsochromowy=blue shift efekt hopingowy przeskok elektronu w krysztale=hopping effect efekt inspektowy=greenhouse effect efekt izotopowy=isotope effect efekt Jamina=Jamin effect efekt kanałowy=channelling effect efekt kanałowy=streaming effect efekt Kerra=electric double refraction efekt klatkowy=cage effect efekt kopiowania na taśmie magnetycznej=printthrough efekt korzystny=pay-off efekt kraterowy w spektroskopii=crater effect efekt krawędziowy=heel effect efekt kumulacyjny tadunku=Munroe effect .

efekt ładowania próbki=charging effect efekt lawiny=avalanche effect efekt lokalny=sidetone efekt Magnusa=Magnus effect efekt Munroego=Munroe effect efekt następczy=post-effect efekt odbitego światła=bounce light effect efekt pamięci wody=water memory effect efekt Paschena-Backa=Paschen-Back effect efekt piezoelektryczny=piezoelectric effect efekt piroelektryczny=pyroelectric effect efekt płynięcia=crawling effect efekt prędki=fast effect efekt przestrzenny=steric effect efekt przeszkody przestrzennej=hindering effect efekt radiacyjny=radiation effect efekt radiacyjny=staircaising efekt reaktywnościowy przestrzeni parowych=steam void reactivity effect efekt relaksacji=asymmetry effect efekt relaksacyjny=relaxation effect efekt rozdzielenia terenu trasą=severance effect efekt rozszczepienia neutronami prędkimi=fast effect efekt sąsiedztwa=proximity effect efekt ściankowy komory jonizacyjnej=wall effect efekt solny=salt effect efekt Soreta=thermodiffusion efekt specjalny=special effect efekt Starka=electric field effect efekt Starka=Stark effect efekt stereochemiczny=stereochemical effect efekt steryczny=stereochemical effect efekt steryczny=steric effect efekt synergiczny=synergism efekt szklarniowy=greenhouse effect efekt techniczny normy=technical standard effect efekt uboczny=side-effect efekt ustawienia=orientation effect efekt Wigner=discomposition effect efekt wspólnego jonu=common-ion effect efekt wywołany działaniem fali dźwiękowej=stapedectomy efekt wzmacniający działanie katalizatora=promoter effect efekt zderzenia atomów=knock-on effect efekt żeber przy chłodzeniu=fin cooling efekt Zeemana=Zeeman effect efektor=effector efekty animacyjne=animation effects efekty dźwiękowe=sound effects efektywna odległość dziatania broni=kill range efektywna odległość ogniskowa=effective focal length efektywna średnica obiektywu=effective diameter of objective efektywna szybkość=effective rate efektywna temperatura szumów=effective noise temperature efektywny koń mechaniczny=effective horsepower efluwacja=convective discharge efluwacja=static breeze efuzja gazów=effusion egalizowanie karczków=cheeking egiryn=acmite egiryn=aegirite e-gotówka=e-cash eguter=dandy roll .

egzaltacja cząsteczki=exaltation egzaltacja optyczna=optical exaltation egzamin konkursowy=competitive examination egzamin ustny=oral examination egzamin z prowadzenia pojazdu=driving test egzekutor=executive egzekutor=executive program egzekutor czasu rzeczywistego=real-time executive egzekutor metody dostępu=access method executor egzekutor rezydentny=resident executive egzemplarz=instantiation egzemplarz bazy danych=database instance egzemplarz bezpłatny=free copy egzemplarz bezpłatny książki=complimentary copy egzemplarz klasy=class object egzemplarz okazowy książki=advance copy egzemplarz przygotowany do reprodukcji=camera ready copy egzemplarz recenzyjny książki=review copy egzobaza=exobase egzoenergetyczny=exoergic egzoenzym=exocellular enzyme egzoenzym=exoenzyme egzoergiczny=exergonic egzoergiczny=exoergic egzogamia=exogamy egzogamia=outbreeding egzosfera=exosphere egzosfera=region of escape egzosfera najwyższa warstwa atmosfery=exosphere egzotermiczny=exothermic egzynit=exinite egzytancja=luminous emittancey eh obwód=circuit ehandel=e-commerce ehandlowiec=electronic merchant ehandlowiec=e-merchant eiektrolecznictwo=electrotherapy eikozan=eicosane einstein=einsteinium ejektamenta produkty wyrzucane z krateru wulkanu=ejectap ejektor=ejector ejektor parowy=steam ejector ejektor parowy=steam-jet ejector ejektor powietrzny=air ejector ejektor wodny=water ejector ejektor zęzowy=bilge ejector ejkozan=icosane ejkozyl=icosyl ekapierwiastki=eka-elements ekierka=set square eklimetr=clinometer eklimetr=inclinometer eklimetr=slope level ekocykl=ecological cycle ekologia lasu=silvics ekologia lasu=sylvics ekonometria=econometrics ekonomiczna prędkość przejścia=endurance speed ekonomiczna trwałość ostrza=economic tool life ekonomiczna wielkość partii wyrobów=economic lot size ekonomiczna wielkość produkcji=economic manufacturing quantity .

ekonomiczna wielkość zakupu=economic purchase quantity ekonomiczna wielkość zamówienia=economic order quantity ekonomicznie=economically ekonomicznie efektywny=cost-effective ekonomiczny pod względem zużycia paliwa=fuel-efficient ekonomika przedsiębiorstwa=economics plant organization ekonomizer na gazy odlotowe=waste-gas heater ekosfera=ecosphere ekosystem=ecological system ekosystemy jezior i stawów=len i tic ecosystems ekpresowa transmisja danych=expedited data transfer ekran akustyczny=acoustic baffle ekran cewki=coil shield ekran ciemny=dark-trace screen ekran do biuret=meniscus reader ekran dotykowy=touch screen ekran elektromagnetyczny=electromagnetic screen ekran elektrostatyczny=electrostatic screen ekran elektrostatyczny=electrostatic shield ekran Faradaya=Faraday cage ekran Faradaya=Faraday shield ekran fluorescencyjny do prześwietleń=fluoroscopic screen ekran fluoryzujący=fluorescent screen ekran fluoryzujący do prześwietleń=viewing screen ekran kinowy=projection screen ekran kolimacyjny=pancake screen ekran komputera=computer screen ekran komputera=control screen ekran lampy elektronowej=luminescent screen ekran luminescencyjny=luminescent screen ekran luminescencyjny=luminous screen ekran magnetyczny=magnetic screen ekran magnetyczny=magnetic shield ekran mierniczy Anderssona=Andersson travelling screen ekran mozaikowy=phosphor-dot screen ekran panoramiczny=panoramie screen ekran płaski na ciekłych kryształach=flat-panel LCD ekran plazmowy=plasma display ekran początkowy=opening screen ekran podzielony=browser screen ekran projekcyjny=projection screen ekran przeciwhałasowy=noise barrier ekran radiacyjny=radiation shield ekran rentgenowski=X-ray screen ekran rozpraszający=diffusing screen ekran stacji roboczej=workstation screen ekran telewizyjny=kinescope screen ekran telewizyjny=telescreen ekran telewizyjny=television screen ekran tenebrescencyjny=dark-trace screen ekran urządzenia wskazującego=reading screen ekran wanny szklarskiej=baffle wall ekran wanny szklarskiej=shadow wall ekran wizyjny=video display ekran wodny=waterwall ekran wzmacniający=intensifying screen ekran z poświatą=afterglow screen ekran zewnętrzny lampy elektronowej=tube shield ekran znakowy=alpha display ekran żyły kabla=conductor screen ekranolot=ram-wing .

ekranopis=computer display ekranopis=display unit ekranopis=video typewriter ekranopis=visual display unit ekranopis alfanumeryczny=alphanumeric display ekranopis alfanumeryczny=alphanumeric display device ekranopis graficzny=graphical display unit ekranopis graficzny=graphic-display unit ekranoplan=ram-wing ekranoplan=surface effect vehicle ekranowanie=screening ekranowanie=shielding ekranowanie jądra atomu przez elektrony=electron screening ekranowanie magnetyczne=magnetic screening ekranowanie magnetyczne jądra=screening of nucleus ekranowany=shielded ekranowy panel jarzeniowy=plasma display panel ekrazyt=ecrasite ekruda tkanina introligatorska=ecru silk ekscerpcja=excerption ekscymery=excimers ekscyton=exciton ekscyton Frenkla=Frenkel exciton ekscytron=excitron eksfoliacja=exfoliation eksfoliacja=sheeting ekshaustor=exhauster ekshaustor=induced draught fan ekshaustor=induced-draught fan ekshaustor=suction fan ekshaustor=vacuum fan ekskluzja jonów=jonitowa ion exclusion eksmisja=eviction ekspander=volume expander ekspander ciśnieniowy=pressure expander ekspander próżniowy=vacuum expander ekspander sygnału=automatic volume expander ekspandor sygnału=expandor ekspans=expansion ekspansja złoża=bed expansion ekspediować=despatch ekspedycja=shipping department ekspedycja bagażowa=luggage registration ekspedycja naukowa=scientific expedition ekspedycja towaru=shipping ekspedytor=forwarding agent ekspeler prasa do oddzielania tłuszczu=expeller ekspertyza=expert opinion ekspertyza metrologiczna=metrological evaluation ekspertyza sądowa=forensic investigation eksperyment czynny=active experiment eksperyment odniesienia=benchmark experiment eksperyment planowany=active experiment eksperyment podstawowy=benchmark experiment eksperymentalnie=experimentally eksperymentator=experimenter eksploatacja codzienna sprzętu=day-to-day running eksploatacja górnicza podziemna=deep working eksploatacja odkrywkowa=opencast mining eksploatacja odkrywkowa=open-cut mining eksploatacja odkrywkowa=strip mining .

eksploatacja odkrywkowa schodowa=stage working eksploatacja pola naftowego=oil-field development eksploatacja próbna=beta test eksploatacja rabunkowa=gophering eksploatacja sztolniowa=drift mining eksploatacja torfu do twardego dna=stripping the peat eksploatacja złóż aluwialnych=placer mining eksploatacyjny stan przejściowy=operational transient eksploatator=exploiter eksploatator=exploiters eksplodować=blow up eksplozaja kombinacyjna=combinational explosion eksplozja=blowup eksplozja jądrowa=nuclear explosion eksport niewidoczny=invisible export eksport usług=invisible export ekspotencjalnie=exponentially ekspozycja=exposure dose ekspozycja na substancje toksyczne=toxic exposure ekspozycja towarów na wystawie=exposition ekspres-informacja=alerting service ekspresja fenotypowa=gene expression ekspresja fenotypowa ekspresja genu=phenotypic expression ekspresja genu=gene expression ekspresowa usługa odbioru i dostawy=express pick-up and delivery service ekstensja=extension ekstensja klasy=class extent ekstensja typu=type extent ekstensjonalność=extensionality ekstrahent=extraction solvent ekstrahować na ciepło=dig ekstrahowanie na ciepło=digestion ekstrakcja bateryjna=batch extraction ekstrakcja elektrolityczna metali=electroextraction ekstrakcja frakcyjna=fractional extraction ekstrakcja próżniowa na gorąco=hot vacuum extraction ekstrakcja przeciwprądowa=countercurrent extraction ekstrakcja rozpuszczalnikowa=solvent extraction ekstrakcja selektywna=selective extraction ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe=liquid-solid extraction ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz=liquid-liquid extraction ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz=solvent extraction ekstrakod=extracode ekstrakt=solids ekstrakt gambiru=gambir ekstrakt gambiru=terra japonica ekstraktor=extraction apparatus ekstraktor tłuszczu=fat extractor ekstranet=extranet ekstrapolacja=extrapolation ekstrapolować=extrapolate ekstraptaszczyzna=extra half plane ekstremala=extremal ekstremalny=extreme abysmal ekstremum=extremum ekstremum lokalne=relative extremum ekstynkcja promieniowania=extinction eksykator=desiccator eksykator=exsiccator eksykator próżniowy=vacuum dessicator e-kształcenie=e-learning .

ektoenzym=lyo-enzyme ektohumus=mor ektohumus=raw humus ektrahent=extractant ektrodekantacja=electrodecantation ekupiec=electronic merchant ekupiec=e-merchant ekwipartycja energii=equipartition of energy ekwipotencjalny=equipotential ekwiwalentnie=equivalently ekwiwokacja kanału=equivocation elaboracja pocisku=shell filling elaidynizacja olejów=elaidinization elastancja kondensatora=elastance of capacitor elastancja odwrotność pojemności=elastance elastancja właściwa=elastivity elastancja własna=self-elastance elastomer=elastic elastomer=elastomer elastomer fluorowy=fluorinated elastomer elastomer fluorowy=fluorocarbon elastomer elastomer termoplastyczny=thermoplastic elastomer elastomer termoplastyczny=thermoplastic rubber elastooptyka=photoelasticity elastoplasty=elastoplastics elastoplastyczność=elastoplasticity elastyczne rozpraszanie kulombowskie=Rutherford scattering elastycznie=elastically elastyczność klasyfikacji=hospitality of classification scheme elastyczność nośników=media flexibility elastyczność odbicia=shock elasticity elastyczność pracy=flexibility of operation elastyczność przy odbiciu=impact resilience elastyczność silnika=engine flexibility elastyczność testu=robustness elastyczny łącznik napędowy=flexible connector elastyczny przydział kanałów=adaptive channel allocation elastyfikator=elasticator elastyna=elastin elateryt=elaterite elateryt=mineral caoutchouc elbait=elbait elcktrokapilamość=electrocapillarity elektret=electret elektro=collector elektroakustyka=electroacoustics elektroakustyka=electro-acoustics elektroakustyka=electroacousties elektroakustyka=engineering acoustics elektroanaliza=analysis by electrodeposition elektroanaliza chemiczna=electroanalysis elektroanaliza chemiczna=electrochemical analysis elektrochemia i elektrochemiczne metody analizy=electrochemistry and electrochemical methods of analysis elektrochemiczny współczynnik sprawności=ampere-hour efficiency elektrochirurgia=electrosurgery elektrochromatografia=electrochromatography elektrochronometria=electrochronometry elektrociepłownia=combined heat and power plant elektrociepłownia=heat and power generating plant elektrociepłownia=thermal-electric power station .

elektrociepłownia jądrowa=nuclear heat and power plant elektroda akumulująca w ortikonie obrazowym=persuader elektroda anodowa świecy zapłonowej=sparking plug earthed point elektroda b=twinned electrode elektroda bliźniacza=twin-cored electrode elektroda bliźniacza=twinned electrode elektroda boczna świecy zapłonowej=side electrode of sparking plug elektroda centralna świecy zapłonowej=centre electrode elektroda chlorosrebrowa=silver-silver chloride electrode elektroda ciągła=Sflderberg electrode elektroda cienkootulona=lightly coated electrode elektroda czołowa świecy zapłonowej=overhead earth electrode of sparking plug elektroda czynna=active electrode elektroda denna=bottom electrode elektroda do cięcia=cutting electrode elektroda do napawania utwardzającego=hard-facing rod elektroda do spawania łukowego=arc welding electrode elektroda do spawania łukowego=welding rod elektroda do spawania złącz o dużym odstępie=poor fit-up electrode elektroda do zgrzewania=welding die elektroda dodatnia=positive electrode elektroda dwubiegunowa=bipolar electrode elektroda dwubiegunowa=intermediate electrode elektroda dwurdzeniowa=twin-cored electrode elektroda dwurdzeniowa=twinned electrode elektroda dyfundowana mikrostopowa=microalloy diffused electrode elektroda dyskowa wirująca=rotating disk electrode elektroda formująca wiązkę promieniowania=beam forming electrode elektroda gazowa=gas electrode elektroda gazowa selektywna=gas sensing electrode elektroda gazująca z otuliną gazującą=electrode with volatile covering elektroda głębokowtapiająca=deep penetration electrode elektroda goła=bare electrode elektroda goła=bare wire electrode elektroda goła=unshielded electrode elektroda gorąca=hot rod elektroda grubootulona=heavy covered electrode elektroda hakowa świecy zapłonowej=hook-type electrode of sparking plug elektroda hamująca=decelerating electrode elektroda jonizacyjna=animating electrode elektroda jono wo selektywna=ion-selective electrode elektroda jonowoselektywna=ion-specific electrode elektroda kalomelowa=calomel electrode elektroda katodowa świecy zapłonowej=firing point of sparking plug elektroda katodowa świecy zapłonowej=sparking plug firing point elektroda kłowa prosta=straight electrode elektroda kłowa prosta=vertical centre electrode elektroda kondensatora=capacitor electrode elektroda kondensatora=capacitor plate elektroda kondensatora=electrode of capacitor elektroda kondensatora=plate of capacitor elektroda kontaktowa=touch-type electrode elektroda krążkowa=contact roller elektroda krążkowa=electrode wheel elektroda krążkowa do zgrzewania liniowego=circular electrode elektroda krążkowa do zgrzewania liniowego=roller electrode elektroda krążkowa do zgrzewania liniowego=seam welding wheel elektroda krążkowa do zgrzewania liniowego=welding wheel elektroda kroplowa=dropping electrode elektroda lampy elektronowej=valve electrode elektroda metalowa=metal electrode .

elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda elektroda mieszana=multiple electrode mieszana=polyelectrode nie ulegająca polaryzacji=non-polarizable electrode nieotulona=bare electrode nieotulona=bare wire electrode nieotulona=unshielded electrode nietopliwa=non-consumable electrode niewypalona=green carbon o dużej pracy wyjścia elektronów=non-thermionic electrode o kulistej powierzchni roboczej=domed electrode o małej pracy wyjścia elektronów=thermionic electrode o otulinie żużlotwórczej=slag-covered electrode odchylająca=deflecting electrode odchylająca=deflecting plate odniesienia=reference electrode odwracalna=reversible electrode odwracalna względem substancji=electrode reversible to substance ogniskująca=focusing electrode opancerzona=wrapped electrode opóźniona=retarded electrode osadcza=collecting electrode otulona=coated electrode otulona=covered electrode otulona=shielded electrode owijana=flyspun electrode pleciona=braided electrode podwójna=twinned electrode pomocnicza=auxiliary electrode pomocnicza w spektroskopii łukowej i iskrowej=supporting electrode porównawcza=reference electrode pośrednia=bipolar electrode pośrednia=intermediate electrode prętowa=bar electrode prosta=simple electrode proszkowa=powder electrode przyspieszająca=accelerating electrode przyspieszenia dodatkowego=postaccelerating electrode rdzeniowa=cored electrode rdzeniowa=stuffed electrode rdzeniowa=tubular electrode wire rdzeniowa wypełniona topnikiem=flux-cored electrode redoks=oxidation-reduction electrode roztapiana pieca=consumable electrode rtęciowa kroplowa=mercury dropping electrode rtęciowa kroplowa kapiąca=dropping mercury electrode rtęciowa kroplowa wisząca=hanging-drop electrode rtęciowa podwieszana=suspended mercury electrode rtęciowa strumieniowa=streaming mercury electrode rtęciowa tryskająca=mercury-jet electrode samospiekająca się=Sflderberg electrode samospiekąjąca się=self-baking electrode siatkowa=gauze electrode siatkowa=grid-dip oscillator skręcana=stranded electrode spadowa w trzonie pieca=bottom electrode spawalnicza=welding electrode sterująca=control electrode sterująca=field electrode sterująca przy spawaniu elektronowym=cathode shield stykowa=contact electrode stykowa=touch rod .

elektroda stykowa=touch-type electrode elektroda świecy zapłonowej=sparking plug point elektroda sygnałowa=signal electrode elektroda sygnałowa lampy analizującej=signal electrode elektroda sygnałowa lampy analizującej=signal plate elektroda taśmowa=strip electrode elektroda topliwą=consumable electrode elektroda ujemna=cathode elektroda ujemna=negative electrode elektroda utleniająco-redukująca=oxidation-reduction electrode elektroda uziemiona=passive electrode elektroda w piecu oporowym=resistor rod elektroda węglowa=carbon electrode elektroda węglowa do spawania=carbon welding electrode elektroda węglowa do spawania=welding carbon elektroda węglowa surowa=green carbon elektroda wielokapilarowa=multitip electrode elektroda wodorowa=hydrogen electrode elektroda wodorowa normalna=normal hydrogen electrode elektroda wodorowa normalna=standard electrode elektroda wskaźnikowa=indicator electrode elektroda wydrążona=cupped electrode elektroda wydrążona=hollow electrode elektroda wzorcowa=normal hydrogen electrode elektroda wzorcowa=standard electrode elektroda zanurzeniowa=dipping electrode elektroda zapłonowa=starter electrode elektroda zapłonowa=starting electrode elektroda zasadowa=low-hydrogen electrode elektroda zbiorcza=collecting electrode elektroda zbiorcza elektrofiltru=collecting electrode elektroda zerowa=null electrode elektroda zimna=cold electrode elektroda złożona=polyelectrode elektrodekantacja=electrogravitational separation elektrodermatograf=electrodermatograph elektrodializa=electrodialysis elektrodializer=electrodialyser elektrododatni=electropositive elektrodruk=electrographic printing elektrodruk=electrography elektrody namometr=electrodynamometer elektrodyfuzja=electrodiffusion elektrodyfuzja=electromigration elektrodyfuzja=electrotransport elektroencefalograf=electroencephalograph elektroencefalogram=electroencephalogram elektroenergetyka=electrical power engineering elektroenergetyka=heavy current engineering elektrofilowy=electrophilic elektrofiltr=electrical precipitator elektrofiltr=electro precipitator elektrofiltr=electrofilter elektrofiltr=electrostatic dust precipitator elektrofiltr=electrostatic precipitator elektrofiltr Cottrella=Cottrell precipitator elektrofiltr mokry=wet electrostatic precipitator elektrofiltr płytowy=wire-and-plate precipitator elektrofiltr rurowy=wire-in-tube precipitator elektrofiltr rurowy mokry=water-film pipe precipitator elektrofiltr suchy=dry electrostatic precipitator .

elektrofonia=engineering acoustics elektrofor=electrophorus elektroforetyczny wyświetlacz obrazowy=electrophoretic image display elektroforeza=electrocathaphoresis elektroforeza=electrophoresis elektroforeza pasmowa=moving-boundary electrophoresis elektroforogram=electrophorogram elektrofosforanowanie=granodizing elektrofotografia=electrophotography elektrografia=electrographic analysis elektrografia=electrographic printing elektrografia=electrography elektrografit=electrographite elektrograwimetria=electrogravimetry elektrohydrodynamiczny=electrohydrodynamic elektrokardiograf=electrocardiograph elektrokardiogram prawej komory serca=dextrocardiogram elektrokinetyka=electrokinetics elektro-koagulacja=electrocoagulation koagulacja elektrokocioi kocioł ogrzewany elektrycznością=electric boiler elektrokorund=aloxite elektrokorund=fused alumina elektrokorund szlachetny=alundum elektrolit amfoteryczny=ampholyte elektrolit amfoteryczny=amphoteric electrolyte elektrolit mocny=strong electrolyte elektrolit podstawowy w polarografii=supporting electrolyte elektrolit z soli stopionych=igneous bath elektrolit zanieczyszczony=foul electrolyte elektrolityczna prężność roztwórcza=electrolytic solution pressure elektrolityczne otrzymywanie metali=electrowinning elektrolityczne usuwanie zgorzeliny=electrolytic descaling elektroliza soli stopionych=fused-salt electrolysis elektroliza wyczerpująca=exhaustive electrolysis elektrolizer=celi elektrolizer=electrolytic cell elektrolizer=electrolytic tank elektrolizer=electrolyzer elektrolizer=electroplating vat elektrolizer=galvanizer elektrolizer chlorowy=chlorine cell elektrolizer do otrzymywania chloru i ługu=alkali-chlorine cell elektrolizer do regeneracji elektrolitu=depositing-outtank elektrolizer do regeneracji elektrolitu=liberator tank elektrolizer dzwonowy=bell-jar cell elektrolizer korytowy=trough cell elektrolizer rtęciowy=mercury cell elektrolizernia=electrolytic plant elektrolizować=electrolyze elektroluminescencja=cathodoluminescence elektroluminescencja=electroluminescence elektroluminescencyjna komórka ferroelektryczna=electroluminescent ferroelectric cell elektromagnes=electromagnet elektromagnes zbieżności=convergence coil elektromagnetyczny=electromagnetic elektromagnetyzm=electromagnetism elektromechaniczny=electro-mechanical elektrometalizacja=electrometallization elektrometalurgia=electrometallurgy elektrometr=electrometer .

elektrometr kapilarny=capillary electrometer elektrometr kwadrantowy=quadrant electrometer elektrometr wielokomórkowy=multiple electrometer elektromiograf=electromyograph elektromonter=wireman elektromotorowiec=diesel-electric vessel elektron=bug elektron=coma elektron=electron elektron dodatni=positron elektron gorący=hot electron elektron komptonowski=recoil electron elektron odrzutu=Compton recoil electron elektron odrzutu=recoil electron elektron orbitalny=extranuclear electron elektron orbitalny=orbital electron elektron pierwotny=primary electron elektron pozajądrowy=extranuclear electron elektron prędki=fast electron elektron przewodnictwa=conduction electron elektron przewodzenia=conduction electron elektron solwatowany=solvated electron elektron świetlny=optical electron elektron swobodny=free electron elektron uwodniony=hydrated electron elektron walencyjny=outer electron elektron walencyjny=valence electron elektron warstwy wewnętrznej=inner-shell electron elektron wartościowości=outer electron elektron wolny=free electron elektron wtórny=secondary electron elektron zewnętrznej powłoki=outer electron elektron związany=bound electron elektronagrzew=electroheat elektronarkoza=electroanalgesia elektroniczna gospodarka=electronic economy elektroniczna gotówka=e-cash elektroniczna gotówka=electronic cash elektroniczna gra telewizyjna=video-game elektroniczna jednostka prądu=statampere elektroniczna książka kodowa=electronic code book elektroniczna lada=electronic storefront elektroniczna linia namiaru=electronic bearing line elektroniczna maszyna do przetwarzania danych=electronic data processing machine elektroniczna maszyna matematyczna=electronic brain elektroniczna maszyna rysująca=electronic drafting machine elektroniczna poczta=electronic mail elektroniczna poczta komputerowa=electronic computer originated mail elektroniczna produkcja filmów=electronic film produetion elektroniczna realizacja zleceń-zamówień=e-fulfillment elektroniczna regulacja oświetlenia=electronic light control elektroniczna regulacja strojenia=electronic tuning control elektroniczna regulacja świecenia w zegarach elektronicznych=electronic light control elektroniczna regulacja temperatury=electronic temperature control elektroniczna służba informacyjna=electronic information service elektroniczna spektroskopia dla analizy chemicznej=electron spectroscopy for chemical analysis elektroniczna symulacja mózgu=electrical simulation of brain elektroniczna synteza mowy=electronic speech synthesis elektroniczna transmisja danych=electronic data transmission .

elektroniczna wymiana danych=Electronic Data Interchange elektroniczne centrum handlowe=electronic mall elektroniczne efekty trikowe=digital video effect elektroniczne nadawanie-odbiór=electronic send-receive elektroniczne projektowanie i wytwarzanie=electronic design and manufacture elektroniczne przesyłanie kapitału=electronic fund transfers elektroniczne przetwarzanie danych=electronic data processing elektroniczne spawanie oporowe=electronic resistance welding elektroniczne środk nakresowe=electronic plotting aid elektroniczne testowanie i konserwacja=electronic test and maintenance elektroniczne urządzenia nawigacyjne=electronic aids to navigation elektroniczne urządzenie do badań środowiskowych=electronic environmental test facility elektroniczne urządzenie do wytwarzania masek=electronic mask making apparatus elektroniczne urządzenie gromadzenia danych=electronic data gathering equipment elektroniczne urządzenie sygnalizujące i wskazujące=electronic signalling and indicating equipment elektroniczne zdalne wyłączanie=electronic remote switching elektronicznie=electronically elektroniczny analizator równań różniczkowych=electronic differential analyzer elektroniczny analizator szybkości=electronic velocity analyzer elektroniczny aparat pomiarowy=electronic measuring apparatus elektroniczny biuletyn informacyjny=bulletin board elektroniczny biznes=electronic business elektroniczny blok wyświetlający=electronic display unit elektroniczny cyfrowy integrator i kalkulator=electronic numerical and integrator calculator elektroniczny detektor przetężenia=electronic overcurrent detector elektroniczny detektor przetężenia=electronic sweep generator elektroniczny kalkulator stołowy=electronic desk calculator elektroniczny licznik przesuwu taśmy magnetycznej w magnetofonach kasetowych=digital linear counter elektroniczny portal klientów=Electronic Customer Portal elektroniczny przekaz pieniężny=electronic funds transfer elektroniczny sprzęt powszechnego użytku=consumer electronics elektroniczny system telegraficzny=electronic telegraph system elektroniczny układ przełączania=electronic switching system elektroniczny układ sztucznej stateczności i sterowania=fly-by-wire control system elektroniczny wskaźnik położenia=electronic position indicator elektroniczny wskaźnik położenia statku=electronic position indicator elektroniczny wtrysk paliwa=electronic fuel injection elektroniczny wykrywacz ruchu=aniseikon elektroniczny zapis wizji=electronic video recording elektronik=electronic elektronik=electronic engineer elektronika=electronic engineering elektronika dla telekomunikacji=communications electronics elektronika energetyczna=power engineering electronics elektronika jądrowa=nuclear electronics elektronika jonowa=ionics elektronika kosmonautyczna=astrionics elektronika kosmonautyczna=space electronics elektronika kwantowa=quantum electronics elektronika lotnicza=avionics elektronika medyczna=medical electronics elektronika mikrofalowa=microwave electronics elektronika półprzewodników=solid state electronics elektronika półprzewodnikowa=semiconductor electronics elektronika półprzewodnikowa=solid-state electronics elektronika powszechnego użytku=consumer electronics .

elektronika próżniowa=vacuum electronics elektronika przemysłowa=industrial electronics elektronika telekomunikacyjna=communications electronics elektronika wielowartościowa=multi-valued electronics elektronika zintegrowana=integrated electronics elektronobiorca=electron acceptor elektronodawca=electron donor elektronografia=electronography elektronografia Augera=Auger electron analysis elektronogram=electron diffraction pattern elektronogram=electronogram elektronowa mikroskopia i mikroanaliza=electron microscopy and microanalysis elektronowa mikroskopia prześwietleniowa transmisyjna=transmission electron microscopy elektronowa skaningowa mikroskopia prześwietleniowa=scanning transmission electron microscopy elektronowa teoria metali=electron theory of metals elektronowe widma spinowe=electron spin spectra elektronówka=electron tube elektronówka=electron valve elektronówka próżniowa=vacuum tube elektronowolt=electron volt elektronowolt=electron-volt elektronowy=electron doublet dublet elektronowy mikroskop zwierciadlany=electron mirror microscope elektronowy poziom Ferraiego w stanie ustalonym=electron steady state Fermi level elektronowy rezonans para magnetyczny=electron paramagnetic resonance elektronowy rezonans para magnetyczny=electron spin resonance elektronowy rezonans spinowy=electron spin resonance elektronowy skaningowy mikroskop prześwietleniowy=scanning transmission electron microscope elektronowy wskaźnik dostrojenia=magic eye elektronu=free path elektrony antywiążące=antibonding electrons elektrony gorące=hot electrons elektrony optyczne=peripheral electrons elektrony rdzenia=core electrons elektrony sparowane=paired electrons elektrony świetlne=peripheral electrons elektrony wstecznie rozproszone=backscattered electrons elektroobojętność=electroneutrality elektroogniskowanie=electrofocusing elektroogniskowanie=isoelectric focusing elektrooptyczne zjawisko Kerra=electrooptical birefringence elektrooptyczne zjawisko Kerra=electrooptical Kerr effect elektrooptyczne zjawisko Kerra=Kerr effect elektrooptyczny modulator światła=electrooptical light modulator elektrooptyczny system śledzenia=electronic-optical tracking system elektroosmoza=electroendosmosis elektroosmoza=electroosmosis elektropolerowanie=electrolytic brightening elektropolerowanie=electropolishing elektropolów przy wykorzystaniu zjawiska elektrotaksji=electrical fishing elektrorafinacja=electrolytic refining elektrorafinacja=electrorefining elektroredukcja=electrolytic reduction elektroredukcja=electroreduction elektroskop=electroscope elektroskop listkowy=leaf electroscope elektrosorpcja=electrical clean-up .

elektrostalownia=electric furnace shop elektrostalownia=electric steel works elektrostalownia=electrical steel-melting shop elektrostalownią=electric melting shop elektrostatyczna jednostka przewodności elektrycznej=statmho elektrostatyczna jednostka przewodności elektrycznej=statsiemens elektrostatyczna lampa pamięciowa=electrostatic storage tube elektrostatyczna soczewka ogniskująca=electrostatic focussing lens elektrostatyczny=electrostatic elektrostatyczny układ jednostek centymetr-gram-sekunda=centimeter-gramsecondelectrostatic elektrostatyczny woltomierz tranzystorowy=electrostatic transistorized voltmeter elektrostatyka=elecrostatics elektrostenoliza=electrostenolysis elektrostrykcja=electrostriction elektrosurówka=electric furnace pig-iron elektrotechnika=electrical engineering elektrotechnika=electrical technology elektrotechnika=electricity elektrotechnika=electrotechnics elektrotermia=electric heating engineering elektrotermiczny=electrothermal elektrotransport=electrodiffusion elektrotransport=electromigration elektrotransport=electrotransport elektroujemność pierwiastków=electronegativity elektroujemny=electronegative elektrowartościowość=electrovalence elektrowciąg=telpher elektrowiert=electric well-drilling unit elektrownia=electric power station elektrownia=electricity works elektrownia=generating plant elektrownia=generating station elektrownia=power house elektrownia=power plant elektrownia=power station elektrownia=power-plant elektrownia=supply station elektrownia cieplna=thermal power station elektrownia falowa=water-wave power station elektrownia geotermiczna=geothermal power station elektrownia jądrowa=atomic power plant elektrownia jądrowa=nuclear power plant elektrownia jądrowa trójbiegowa=three-circuit NPP elektrownia jądrowa z cyklem bezpośrednim=direct cycle reactor system elektrownia maretermiczna=marine thermal power station elektrownia miejska=central station elektrownia parowa=steam power plant elektrownia pływowa=tidal power station elektrownia pomocnicza=power-station elektrownia pracująca przy obciążeniu podstawowym=baseload power plant elektrownia przepływowa=run-of-river power plant elektrownia rezerwowa=standby generating plant elektrownia rzeczna=run-of-river power plant elektrownia rzeczna przypływowa=river hydro-plant elektrownia słoneczna=solar power station elektrownia słoneczna fotoelektryczna=solar photovoltaic power plant elektrownia słoneczna satelitarna=satellite solar power station elektrownia słoneczna z lustrami skupiającymi promienie słoneczne i wież=solar thermal electric power plant .

elektrownia szczytowo-pompowa=pumped-storage water power plant elektrownia węglowa=coal plant elektrownia wiatrowa=wind power plant elektrownia wodna=hydro-electric generating station elektrownia wodna=hydro-electric power station elektrownia wodna=water-power station elektrownia wodna wysokospadowa=high-head water power plant elektrownia z silnikami wysokoprężnymi=diesel-electric power plant elektrownia zbiornikowa=water storage power station elektrownia zbiornikowa o długotrwałym wyrównaniu=reservoir power station elektrownia zbiornikowa o długotrwałym wyrównaniu=reservoir water power plant elektrowóz=electric locomotive elektrowóz akumulatorowy=battery-electric locomotive elektrowóz dwuczłonowy=twin-unit electric locomotive elektrowozownia=electric locomotive shed elektrowozownia=locomotive shed elektrum stop złota i srebra=electrum elektryczna=electrocoagulation koagulacja elektryczna maszyna księgująca=electric accounting machine elektryczna maszyna obliczeniowa=electric accounting machine elektryczna skrzynka sterownicza=electric control box elektryczne nagrzewanie głów wlewków=electric hot topping elektryczne pomiary długości=electrical length measurement elektryczne przyspawanie sworzni do blach stalowych=cyc-arc welding elektryczne sterowanie częstotliwości=electronic frequency control elektryczne układy zrównoważone=balanced electrical circuits elektrycznie=electrically elektrycznie ujemny=electronegative elektrycznie zmienialny odczyt nieniszczący=electrically alterable nondestructive readout elektryczność=electricity elektryczność atmosferyczna=atmospheric electricity elektryczność dodatnia=positive electricity elektryczność dodatnia=vitreous electricity elektryczność dynamiczna=dynamie electricity elektryczność statyczna=static electricity elektryczność ujemna=negative electricity elektryczny=electric elektryczny=electric al elektryczny=electrical elektryczny miernik temperatury rosy=dew cell elektryczny moment kwadrupolowy jądra atomowego=nuclear quadrupole moment elektryczny piec wgłębny=elpit elektryczny płaszcz grzejny=electric heating mantle elektryczny przyrząd pomiarowy=electrical measuring instrument elektryka=electricity element=aluminium-clad fuel element=off-the-shelf element aktywny=active element element amortyzujący=cushioner element asynchroniczny=asynchronous element element asynchroniczny=bilateral element element baterii słonecznej=solar cell element bezpieczeństwa w reaktorze jądrowym=safety member element bezpiecznikowy ulegający zniszczeniu w przypadku przeciążenia maszyny=breaking piece element bierny=passive component element bierny=passive element element binarny=binary item element bistabilny strumieniowy=wall-attachment amplifier element budowlany=building unit .

element budowlany=structural element element centralny=pivot al element element ceramiczno-metalowy=ceramic metal element element cermetowy=ceramic metal element element chłodzący=cooler element cyfrowy=arithmetic element element czynny=active element element danych=data element element danych=data item element danych=datum element decyzyjny=decision element element dodawania modulo 2=addition modulo 2 element element drewniany skrócony=cripple-timber element dwójkowy=binary element element dwójkowy zorientowany=unilateral element element dwukierunkowy=bilateral element element dwuwymiarowy=surface element element dwuwymiarowy=two-dimensional element element dyskretny=discrete element element dyskretny wmontowany do układu scalonego hybrydowego=add-on device element dystansujący elementy paliwowe w postaci owijanego drutu=wire-wrapped spacer element elektroluminescencyjny fotoprzewodzący=electroluminescent photoconductive element ferroelektryczny o własno=temperature autostabiiizing non-linear dielectric element element funkcji analitycznej=element of an analytic function element gazu=gas element element grupy=program item element grzejny=heating element element grzejny=heating unit element grzejny denny w piecu elektrycznym=hearth element element grzejny nurkowy=immersion heater element grzejny ogrzewacza=fire-bar element grzejny paskowy=strip heater element grzejny pieca elektrycznego=furnace element element grzejny skrętkowy=coiled heater element grzejny skrętkowy=wire coil resistor element grzejny wkładkowy=cartridge heater element grzejny wtopiony=cast-in resistor element hydrauliczny sprężysty=liquid spring element identyczności=logic identity element element jednostkowy=unit element element jednostkowy=unity element element jednostkowy grupy=identity element of group element kamienny=stonework element klasy=class member element kompensacyjny=shim element element konstrukcji=member element konstrukcji wymagający wymiany po określonym czasie pracy=time-change component element konstrukcyjny=structural component element konstrukcyjny=structural element element konstrukcyjny=structural member element konstrukcyjny o decydującym znaczeniu=crucial structural element element konstrukcyjny przypominający swą budową plaster miodu=honeycomb element konstrukcyjny skrócony=cripple element konstrukcyjny usztywniający=stiffener element konstrukcyjny wzdłużny usztywniający=stringer element krytyczny=crucial structural element element łączący=connecting link .

element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element element łączący=connecting member łączący=jointing piece liniowy=linear element liniowy=one-dimensional element logiczny=functor logiczny=logic element logiczny=logical element logiczny=logie element logiczny strumieniowy=fluid logie element macierzy=matrix element maksymalny zbioru=maximal member masy=element of mass materialny=material element menu=menu item mielący=grinding medium minimalny zbioru uporządkowanego=minimal element of an ordered set modulo 2=addition modulo 2 element nieliniowy=non-linear element nośny=bearer nośny=bearing element o ujemnej rezystancji=negative resistance elenent objętości=three-dimensional element objętości w danym punkcie=volume element obrazowalny=displayable element obrazu=display element obrazu=picture element obrazu=pixel picture element obrotowy=rotator odniesienia=datum feature odwrotny=inverse of an element of group ogranicznika=delimiter token oporowy=bearer oporowy=bearing element opóźniający=delay element paliworodny=breeder element paliwowy=fuel element paliwowy koszulkowany aluminium=aluminium-clad fuel paliwowy wypalony=burnt-up fuel element pamięci=storage element pamięciowy przełączający rezystancyjny=tactor pary kinematycznej=element of the pair pasywny=passive component pierwotny=primary element płynowy=fluidic element płynu=fluid element pochodny=derived element pola=area element pola=surface element pola=two-dimensional element pośredniczący=adapter powierzchniowy=area element powierzchniowy=surface element powierzchniowy=two-dimensional element prefabrykowany=prefabricated unit progowy=threshold element promieniujący=radiant element prostując=straightener przedłużalny=extendable element przełączający progowy=threshold switch przełączający rezystancyjny pamięciowy=ovonic memory switch przełączający z półprzewodnikiem amorficznym=glass switch .

element przełączający z półprzewodnikiem amorficznym=ovonic threshold switch element przestrzeni fazowej=phase-space cell element przestrzenny=three-dimensional element element przestrzenny=volume element element przetwarzający=processing element element przetwarzania=processing element element ramy=frame member element rezerwowy=back-up element równoważności=equivalence element element rozróżnialności radiolokatora=radar resolution cell element rozróżnialności radiolokatora=resolution cell element rozstawczy=distance piece element rozwidlony=crotch element rozwidlony=crutch element rysujący=display writer element rzeczywisty macierzy=realcompact space element ściskowy pracujący na ściskanie=compression member element składnik stopowy=alloy -forming element sprężysty hydrauliczny=fluid spring element sprężysty pneumatyczny=air spring element sprzęgający=coupling element element środkujący=centralizer element strumieniowy=fluidic element element strumieniowy=fluid-state element element strumieniowy=jet element element substancjalny=material element element symetrii=symmetry element element symetryczny=bilateral element element tablicy=array cell element tablicy=array component element tablicy=array element element topikowy=fuse element element topikowy=fuse-link element torsyjny=torsion element element trójwymiarowy=three-dimensional element element trójwymiarowy=volume element element unieruchamiający ładunek=restraint of load element unilateralny=unilateral element element urządzenia o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa=safety critical item element ustalający=locator element ustalający=retainer element ustalający elastyczny=spring location element ustalający połączenia=locking fastener element usztywniający konstrukcję=bracing piece element wewnętrzny=internal component element większościowy=majority element element wirujący=rotator element włókna prądu=stream filament particle element wypierający płyn=displacer element z powierzchniowym sprzężeniem ładunkowym=surface-charge-coupled device element z przenoszeniem ładunku powierzchniowego=surface charge device element zakłócający sterujący warstwą przyścienną=disrupter element zapasowy=back-up element zaworowy=valve device element zbioru=element of set element zbioru=member element złączny=fastener elementarna funkcja przestępna=elementary transcendental function elementarny=infinitely small elementy=dead-on-arrival .

elementy betonowe prefabrykowane=precast concrete elementy bistabilne=bistable elements elementy danych=data items elementy dostawy oprogramowania=deliverables elementy konstrukcyjne urządzenia=hardware elementy maszyn=machine components elementy maszyn=machine elements elementy półprzewodnikowe=solid-state components elementy przeciwzakłóceniowe=suppression elements elementy regulacyjne reaktora=reactor control elements elementy symetrii=elements of symmetry elementy ważne dla bezpieczeństwa=items important to safety elementy wielootworowe=multi-aperture devices elemi żywica=elemi gum elewator=casing elevator elewator zbożowy=corn elevator elewator zbożowy=grain elevator elewon=ailavator elewon=elevon eliminacja=rejection eliminacja napięcia zasilania=supply-voltage rejection eliminacja spacji=space suppression eliminacja zakłóceń=interference rejection eliminacja zatrucia jądrowego=de-poisoning eliminacja zer=zero elimination eliminacja zer=zero suppression eliminacyjny=qualifying eliminator=eliminator eliminator=eliminators eliminator=suppressor eliminator=trap circuit eliminator antenowy=wave trap eliminator gwizdów=whistle filter eliminator koloru=colour killer eliminator koloru=killer stage eliminator koloru TV=killer stage eliminator sygnałów lustrzanych=image suppressor eliminator zakłóceń=interference suppressor eliminator zakłóceń radiowych=radio disturbance eliminator eliminator zakłóceń radiowych=radio interference eliminator eliminowanie danych=culing eliminowanie sekwencyjne=sequential screening elinwar=elinvar elipsa bezwładności figury płaskiej=ellipse of inertia elipsa naprężeń=stress ellipse elipsa prędkości=velocity ellipse elipsograf=ellipsograph elipsograf=elliptic trammel elipsoida=ellipsoid elipsoida=ellipsoids elipsoida bezwładności Poinsota=inertia ellipsoid elipsoida bezwładności Poinsota=momental ellipsoid elipsoida bezwładności Poinsota=Poinsot ellipsoid of inertia elipsoida krętów=MacCullagh's ellipsoid elipsoida MacCullagha=MacCullagh's ellipsoid elipsoida międzynarodowa Hayforda=international ellipsoid of reference elipsoida naprężeń=stress ellipsoid elipsoida obrotowa=ellipsoid of revolution elipsoida obrotowa wydłużona=prolate spheroid elipsoida odkształcenia=strain ellipsoid elipsoidalny=ellipsoidal .

elipsometria=ellipsometry eliptycznie=elliptically eliptyczność=ellipticity eliptyczny=elliptic al eliptyczny grzbiet moreny dennej=drumlin elita=elite seed elkeny=ethylenic hydrocarbons eloksalowanie=Eloxal process eluat=eluat eluat w chromatografii=eluate elucja=elution elucja izokratyczna=isocratic elution eluent=eluent eluowanie=elution elutriacja=elutriation eluwium=eluvium e-mail=e-mail emalia ceramiczna=vitreous enamel emalia do paznokci=nail enamel emalia kryjąca=cover enamel emalia mokra=biscuit enamel emalia piecowa=baking enamel emalia porcelanowa=porcelain enamel emalia szklista=vitreous enamel emaliernia=enamelling plant emaliernik=enameller emaliowanie=enamelling emaliowanie jednowarstwowe=one-coat vitreous enamelling emaliowanie jednowarstwowe=one-layer enamelling emaliowany=enamelled emaliowany=leafiest emaliowany o podwójnym oplocie jedwabnym=enamel doublesilk emanacja aktynowa=actinium emanation emanacja aktynowa=actinon emanacja promieniotwórcza=radioactive emanation emanacja radowa=radium emanation emanacja radu=niton emanacja torowa=radon-220 emanacja torowa=thoron embargo zakaz wwozu i wywozu=embargo embriologia=embryology emeraldyna=emeraldine emerytura=old age pension emetyna=emetine emisja akustyczna=acoustic emissions emisja autoelektronowa=field emission emisja cząstek=particle emission emisja cząstek alfa=alpha emission emisja cząstek beta=beta radiation emisja cząstek beta=beta-ray emission emisja elektronowa=electron emission emisja fotoelektronowa=external photoelectric effect emisja fotoelektronowa=photoelectric emission emisja fotoelektronowa=photoemission emisja jonów=ion emission emisja kaskadowa=cascade emission emisja kaskadowa promieniowania=cascade radiation emisja katodowa=cathode emission emisja kwantu=quantum emission emisja monoenergetyczna=monoenergetic emission emisja pieniędzy=issuing of currency .

emisja pierwotna elektronów=primary emission emisja polowa=field emission emisja polowa=radiated emission emisja promieniowania=radiated emission emisja promieniowania podczerwonego=infrared emission emisja promieniowania podczerwonego=thermionic emission emisja radiowa z kluczowaniem przesuwu m. modulującej falę nośn=audio frequency shift keying emisja spontaniczna promieniowania=spontaneous emission emisja termoelektronowa=thermionic emission emisja wtórna elektronów=secondary emission emisja wymuszona=induced-emission emisja wymuszona promieniowania=stimulated emission emisja z komina=stack emission emisje elektrostatyczne i elektromagnetyczne=electro-static/electro-magnetic emissions emisje elektrostatyczne i elektromagnetyczne=electro-static-electro-magnetic emissions emisje o niskiej częstotliwości=low frequency emissions emisyjność=emissivity emisyjny czujnik neutronów=self powered neutron detector emisyjny mikroskop elektronowy=emission electron microscope emitancja=emitron emittance emitancja=emittance emitancja=radiating power emitancja energetyczna=radiancy emitancja energetyczna=radiant emittance emitancja świetlna=luminous emittancey emiter alfa=alpha emitter emiter beta=beta emitter emiter gamma=gamma emission zob.cz. gamma decay emiter promieniowania gamma=gamma radiator emiter samocentrowany=self aligned emitter emiter uziemiony=grounded emitter emiter w tranzystorze=emitter emiter-baza=emitter-base emitron=image iconoscope emuisyfikator=whipper emulacja sprzętowa=hardware emulation emulacja terminala=terminal emulation emulacja wewnątrzsystemowa=in-system emulation emulator=emulator emulator terminala=terminal emulator emulator układowy=in-circuit emulator emulator wewnątrzukładowy=in-circuit emulator emulgator=emulsifier emulgować=emulsify emulgowanie=emulsification emulować=emulate emulsja=emulsion emulsja drobnoziarnista=fine-grain emulsion emulsja fotograficzna=photographic emulsion emulsja jądrowa=nuclear emulsion emulsja olejowa=emulsified oil emulsja olejowa=oil emulsion emulsja olejowa=suds emulsja ropy naftowej w wodzie=roily oil emulsja typu olej w wodzie=oil-in-water emulsion emulsja typu woda w oleju=water-in-oil emulsion emulsja typu woda w oleju=water-oil emulsion emulsja wysokoczuła=high-speed emulsion .

emulsoid=emulsoid emulsyfikator aparat=emulsifier emulsyna=amygdalase enancjomery=antimers enancjomery=enantiomers enancjomery=optical antipodes enancjomeryczny=enantiomeric enancjomorfizm=enantiomorphism enancjotropia=enantiotropy enantan etylu=cognac oil enantol=oenanthal enargit=enargite encefalograf=encephalograph encefalospektrograf=encephalospectrograph encja-związek=entity-relationship encyklopedii=subject-oriented arrangement endoenergetyczny=endoergic endoenzym=endocellular enzyme endoenzym=endoenzyme endoergiczny=endoergic endogamia=endogamy endogamia=inbreeding endolizyna=leukin endomorfizm=endomorphism endoskop=endoscope endoskopia=endoscopy endotermiczny=endothermic endryna insektycyd i awicyd=endrin enenol=vinyl alcohol energetyczny model pasmowy ciała stałego=energy-band diagram energetyczny reaktor doświadczalny=nuclear power demonstration reactor energetyczny reaktor powielający=power breeder energetyka=energetics energetyka=power engineering energetyka=power industry energetyka jądrowa=atomic power engineering energetyka jądrowa=nuclear power engineering energetyka wodna=water-power engineering energia aktywacji=activation energy energia aktywacji=energy of activation energia aktywacji domieszek=impurity activation energy energia anizotropii magnetycznej=anisotropic energy energia charakterystyczna Fermiego=Fermi level energia chemiczna=chemical energy energia cieplna=heat energy energia cieplna=thermal energy energia ciśnienia=pressure energy energia cząstki=particle energy energia czystego odkształcenia postaciowego=distortion energy energia dysocjacji=dissociation energy energia dysocjacji elektrolitycznej=ionization energy energia elektromagnetyczna=electromagnetic energy energia elektryczna=electric energy energia elektryczna na potrzeby własne=in-plant electric power energia Fermiego=Fermi energy energia geotermiczna=geothermal energy energia hydroelektryczna=hydro-electric power energia jądrowa=atomic energy energia jądrowa=atomic power energia jądrowa=nuclear energy energia jądrowa=nuclear power .

energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia energia jonizacji=ionization energy kinetyczna=kinetic energy kinetyczna=velocity energy kwantu=quantum energy mechaniczna=mechanical energy migracji=migration energy nagromadzona=stored energy odkształcenia=energy of deformation odkształcenia=resilience odkształcenia=strain energy odkształcenia objętościowego=strain energy of volume change odkształcenia postaciowego=strain energy of distortion odkształcenia sprężyny=resilience of spring odrzutu=recoil energy oscylacyjna cząsteczki=vibrational energy pływów=tidal power pobrana=energy input porządkująca=ordering energy potencjalna=potential energy powierzchniowa cieczy=surface energy of liquid progowa=threshold energy progowa rozszczepienia=fission threshold promieniowania=radiation energy promienista=radiant energy przemiany promieniotwórczej=energy of radioactivity przepływu=energy of flow rezonansu=resonance energy rotacyjna=rotational energy rozpadu=disintegration energy rozpadu promieniotwórczego=decay energy rozporządzalna=available energy rozszczepienia=fission energy separacji=separation energy sieci krystalicznej=lattice energy słoneczna=solar energy spalania=combustion energy spoczynkowa=rest energy sprężysta=elastic strain energy swobodna=work function swobodna Gibbsa=Gibbs free energy swobodna Helmholtza=free energy swobodna Helmholtza=Helmholtz free energy szczytu=spike leakage energy termiczna oceanu=ocean thermal energy termojądrowa=fusion energy translacyjna=translational energy uderzenia=energy of blow uderzenia=striking energy ukryta=latent energy użyteczna=effective energy wewnętrzna=inner energy wewnętrzna=internal energy wiatru=wind energy wiatru=wind power wiązania=binding energy wiązania=binding energy per atom wiązania=bond energy wiązania=bonding power wiązania na atom=binding energy per particle wiązania na cząstkę=excitation energy własna=self-energy .

energia wodna=hydro power energia wodna=water power energia wodna=white coal energia wyjściowa lasera=laser output energia wylotowa pocisku=muzzle energy energia wzbudzenia=excitation energy energia zakumulowana=stored energy energia zerowa=zero point energy energia zerowa=zero-temperature energy energia związana=bound energy energia związana=unavailable energy energochłonny=energy-consuming energoelektronika=power engineering electronics enigmatycznie=enigmatically enneoda=enneode enol=enol enolan=enolate enolizacja=enolization entablement=entablature entalpia=enthalpy entalpia=heat content entalpia=total heat entalpia całkowita=stagnation enthalpy entalpia swobodna=Gibbs free energy entalpia swobodna Gibbsa=free enthalpy entalpia zastoju=stagnation enthalpy entomologia=entomology entozoa=entozoon entropia=entropy entropia=information rate entropia=thermal charge entropia konfiguracji=configurational entropy entropia mieszania=entropy of mixing entropia molowa=proper entropy entropia pozycyjna=configurational entropy entropia resztkowa=excess entropy entropia teoretyczna w teorii informacji=tentative entropy entropia translacyjna adsorpcji=translational entropy of adsorption entropia właściwa=thermal capacitance enumerator=enumerator enzym allosteryczny=allosteric enzyme enzym indukcyjny=inducible enzyme enzym konstytucyjny=constitutive enzyme enzym nukleolityczny=nuclease enzym pektynolityczny=pectinase enzym pozakomórkowy=exocellular enzyme enzym pozakomórkowy=exoenzyme enzym rozkładający=splitting enzyme enzym surowicy=seroenzyme enzym wewnątrzkomórkowy=endocellular enzyme enzym wewnątrzkomórkwy=endoenzyme enzymatyczny=enzootic disease enzymatyka=enzymology enzymologia=enzymology enzymy flawinowe=flavin enzymes enzymy kompleksowe=complex enzymes enzymy proteolityczne=peptidases enzymy proteolityczne=proteases enzymy proteolityczne=proteinases enzymy proteolityczne=proteolytic enzymes e-ochrona=e-security .

eoliczny spowodowany wiatrem=eolian eozoik=Eozoic era eozoik=Proterozoic era eozoik=Proterozoic group eozyna=eosine eozyna spirytusowa=spirit eosine epejrogeneza=ep e irogeny epejrogeneza=epirogeny epejrogeniczny=ep e irogenic epejrogeniczny=epirogenic epicentralny=epicentral epicentrum trzęsienia ziemi=epicentre epichlorohydryna=epichlorohydrin epicykloida=epicycloid epidot=epidote epidot manganowy=piedmontite epigenetyczny powstały później niż otaczająca skała=epigenetic epigeneza=epigenesis epigeniczny powstały na=epigene epilimnion=epilimnion epimer=epimer epimeraza=epimerase epimeria rodzaj izomerii przestrzennej=epimerism epimeryzacja=epimerization epimorfizm=epimorphism epinefryna=adrenaline epinefryna=epinephrine episemantydy=episemantides episkop=episcope episkop=opaque projector epistaza=epistasis epistrefa=epizone epistyl=epistyle epitaksja=epitaxy epitaksja molekularna wytwarzanie warstw za pomocą osadzania wiązki cząstek substancji=molecular beam epitaxy epitaksja z fazy ciekłej=liquid-phase epitaxy epitaksja z fazy gazowej=vapour phase epitaxy epitaksjalna warstwa krzemowa na izolatorze=epitaxial Silicon film on insulators epitaksjalny=epitaxial epitaksjalny układ scalony=epitaxial integrated circuit epitermalny=epithermal epitermiczny=epithermal epitop=epitope epitrochoida=epitrochoid epiurator=purifying column epizoa=epizoon epizootia=epizootie epoczta=e-mail epoksyd=epoxide epoksydowanie=epoxidation epsomit=epsomite e-pulpit=e-workplace era algoncka=Eozoic era era algoncka=Proterozoic era era archaiczna=Archaeozoic era era eozoiczna=Eozoic era era eozoiczna=Proterozoic era era kenozoiczna=Cainozoic era era mezozoiczna=Mesozoic era era paleozoiczna=Palaeozoic era .

era proterozoiczna=Eozoic era era proterozoiczna=Proterozoic era eratyk=erratic boulder erb=erbium erb=Er-erbium erbon herbicyd=erbon erdoks=airdox erektor=erector erf=erf-error function erf=error function erg=erg erg=sand desert ergo kalcyferol=ergocalciferol ergobazyna=ergometrine ergodyczność=ergodicity ergodyczny=ergodic ergometr przyrząd do pomiaru pracy mięśni=ergometer ergometria=ergometry ergometryna=ergometrine ergonomia=ergonomics ergonomia=human-factors engineering ergonomiczna częstotliwość odświeżania=ergonomic refresh rate ergonomiczna regulacja głośności=ergonomic volume control ergonomiczny=ergonomic ergosomy=ergosomes ergosomy=polyribosomes ergosterol=ergosterol ergotamina=ergotamine ergotoksyna=ergotoxine eriometr=eriometer erkenzator=erkensator erlang=erlang erlang jednostka średniego natężenia ruchu telefonicznego=erlang erodować=erode erozja brzegowa=coast erosion erozja dna morskiego wskutek prądów pływowych=tidal scour erozja eoliczna=wind erosion erozja formy=cutting of mould surface erozja glacjalna=glacial erosion erozja gleby=soil erosion erozja katody=cathode disintegration erozja kawitacyjna=cavitation erosion erozja lodowcowa=glacial erosion erozja łopatki turbiny=blade erosion erozja powierzchniowa=sheet erosion erozja powietrzna gleby=soil blowing erozja powietrzna gleby=soil drifting erozja śnieżna=nivation erozja spowodowana rozpylaniem jonowym=sputter erosion erozja strumieniowa wodna=rill erosion erozja tworząca głębokie parowy=gully erosion erozja wewnętrzna=subsurface erosion erozja wietrzna=blowing erosion erozja wodna=water erosion erozyjne działanie fali=wave wash errata=corrigenda errata=errata ersted=oersted ersted=oil extended rubber erytren=bivinyl erytren=divinyl .

erytren=erythrene erytromycyna=erythromycin erytrozyna=erythrosine erytryn=cobalt bloom erytryn=erythrite erytryt=erythrite erytryt=erythritol eserwis=electronic service eserwis=e-service eseryna=eserine eseryna=physostigmine eskalacja pakietów w trybie rozgłoszeniowym=broadcast storm esker=back furrow esker=esker esker=os e-sklep=e-shop eskortowiec=escort vessel esowaty=S-shaped esówka=circular bead esówka=flange bead esówka=pantile esownica=cyma esownica=ogee esprzedawca=e-merchant esprzedaż=electronic sales esprzedaż=e-sales estakada=flyover ester=ester ester kwasu akrylowego=acrylic ester ester kwasu cyjanurowego=cyanurate ester polikwasu akrylowego=polyacrylate esteraza=esterase estrada=estrade estradiol=estradiol estradiol=oestradiol estriol=estriol estriol=theelol estrogeny=estrogens estron=estrone estron=folliculin estron=theelin estryfikacja=esterification estryfikacja wewnątrzcząsteczkowa=interesterification estuarium=estuary estuarium=ria estuarium slonawe=salt-wedge estuary estymacja metodą minimum chi-kwadrat=minimum chi-square estimation estymacja metodą najmniejszych kwadratów=least squares estimation estymacja metodą największej wiarogodności=maximum likelihood estimation estymacja punktowa=point estimation estymator=estimator estymator dostateczny=sufficient estimator estymator metodą najmniejszych kwadratów=least squares estimator estymator najefektywniejszy=efficient estimator estymator najlepszy=best estimator estymator nieobciążony=unbiased estimator estymator o najmniejszej wariancji=optimum estimator estymator obciążony=biased estimator estymator optymalny=optimum estimator estymator punktowy=point estimator estymator regularny=regular estimator .

estymator zgodny=consistent estimator estymowalny=estimable eszelon=echelon eszelon=echelon grating etalon=etalon etalon=fundamental standard etalon międzynarodowy=international prototype etalon odniesienia=reference standard etalon podstawowy=primary standard etalon roboczy=working standard etalon-świadek=authorized copy of the primary standard etan=dimethyl etan=ethane etan=ethyl hydride etan o dial ethanediamide oksamid=ethanedial etanal=acetaldehyde etanal=acetic aldehyde etanal=ethanal etanodial=glyoxal etanol=ethyl alcohol etanol=ethylic alcohol etanol=fermentation alcohol etanolamina=colamine etanolan=ethoxide etanolan=ethylate etanoselenol=ethaneselenol etanotiol=ethanethiol etanotiolan sodowy=sodium ethanethiolate etap po kompilacji=postbuild step etap po kompilacji=post-build step etap przeniesienia ładunku=charge-transfer step etażerka do suszenia rdzeni=core drying rack etażerka do suszenia rdzeni=core rack eteffenylowy=diphenyl ether eten=bicarburetted hydrogen eten=ethene eten=oleflant gas eten węglowodór=ethylene etenoidy=ethenoid plastics etenyl=ethenyl etenyl=vinyl etenyl=vinyl group eter=ether eter amylowy=amyl ether eter benzylowy=benzyl ether eter benzylowy=dibenzyl ether eter butylowy=butyl ether eter celulozowy=cellulose ether eter cykliczny=epoxide eter dwuetylowy kwasu pirowęglowego=diethyl pyrocarbonate eter etylowobutylowy celulozy=ethyl butyl cellulose eter etylowofenylowy=phenetole eter etylowofenylowy=phenyl ethyl ether eter etylowonaftylowy=nerolin eter etylowy=diethyl ether eter etylowy=ethoxyethane eter etylowy=ethyl ether eter etylowy celulozy=ethyl cellulose eter etylowy do narkozy=purified ether eter fenylowy=diphenyl oxide eter metylowoetylowy=methyl ethyl ether .

eter metylowofenylowy=methyl phenyl ether eter metylowy=dimethyl ether eter metylowy=methyl ether eter naftowy=light petroleum eter naftowy=petroleum benzine eterowy=etheric etery=ethers eteryfikacja=etherification etiologia=etiology etion akarycyd i insektycyd=ethion etoksy=ethoxyetoksyanilina= aminophenetole etoksyfenol=ethoxyphenol etoksykarbonyl=ethoxycarbonyl etoksynitrobenzen=nitrophenetole etykieciarka=labeller etykieciarka=labelling machine etykieta bezpieczeństwa=security label etykieta dysku=volume label etykieta końca zbioru danych=trailer label etykieta nagłówkowa=header label etykieta osi=axis label etykieta samoprzylepna=pressure-sensitive label etykieta tytułowa=header label etykieta wolumenu=volume label etykieta wolumenu nośnika danych=volume label etykietka doczepna=tag etykietki narzędzi=tool tips etykiety samoprzylepne=adhesive labels etyl=ethyl etylal=diethoxymethane etylal=ethylal etylan=ethylate etylan sodowy=caustic alcohol etylen=bicarburetted hydrogen etylen=ethene etylen=ethylene etylen=oleflant gas etylen grupa=ethylene etylenodwuamina=ethylene diamine etyliden=ethylidene etylidyn=ethylidine etylina=ethyl gasoline etylina=leaded petrol etylina premium=premium petrol etylizowanie=leading etyloamina=aminoethane etyloamina=ethylamine etylobenzen=ethylbenzene etylobutyloceluloza=ethyl butyl cellulose etyloceluloza=ethyl cellulose etylodwuchloroarsyna=ethyldichlorarsine etylofenol=ethylphenol etylokarbamid=ethylurea etylometyloketon=methyl ethyl ketone etylomocznik=ethylurea etylo-sulfid sodowy=sodium ethanethiolate etylowanie=ethylation etyn=acetylene etyn=ethine etynyl=ethynyl .

etynylowanie=ethynylation eudiometr=eudiometer eufenika=euphenics euforia nurków=nitrogen narcosis eugenika=eugenics eugenol=eugenol eukaliptol=cineole eukaliptol=eucalyptole Eulera charakterystyka powierzchni=Euler characteristic of topological space europ=europium europejska jednostka monetarna=European currency unit europejski kod kreskowy do oznaczania wyrobów=European Article Number eutektoid=eutectoid eutektoid=eutectoid mixture eutektoidalny=eutectoid eutektyczny=eutectic eutektyka=eutectic mixture eutektyka anormalna=divorced eutectic eutektyka podwójna=binary eutectic ewaporograf=evaporograph ewaporometr=evaporation gauge ewaporometr=evaporimeter ewaporometr przyrząd do pomiaru parowania wody ze swobodnej powierzchni wodnej=atmidometer ewaporometr przyrząd do pomiaru parowania wody ze swobodnej powierzchni wodnej=atmometr ewapotranspiracja=evapotranspiration ewentualność=chocolate ewolucja gatunków=evolution of species ewolucja gatunków=speciation ewolucja schematu=schema evolution ewoluta=evolute ewolwenta=evolvent ewolwenta=involute ewolwenta kołowa=involute to circle ewolwentomierz=involute tester ewolwentowy=involute eworsja=evorsion exponat=exhibit extrema=extremum fabryczne ustawienia domyślne=factory default settings fabrycznie nowy=brand-new fabryczny=prebuilt fabryka konserw rybnych=fish preservation plant fabryka konserw w puszkach=cannery fabryka pływająca konserw rybnych w puszkach=floating fish cannery fabryka samochodów=automobile works fabryka samochodów=motorcar factory face=set out fachownica=message retainer facja=facies facja amfibolitowa=amphibolite facies facja eklogitowa=eclogite facies facja granulitowa=granulite facies facja tektoniczna=tectofacies facja zeolitowa=zeolite facies fact ustalić fakt=establish factory zamknąć fabrykę=close down fadeometr przyrząd do badania trwałości wybarwień=fadometer fag=bacteriophage fagocyt jądra=karyophage .

fagocytyna=phagocytin Fagus=beech fajalit=fayalite fajka instalacyjna=gooseneck fajka wydechowa=stub pipe fakelit=facellite fakelit=kaliophilite fakelit=phacellite fakolit intruzja soczewkowa zgodna z uwarstwieniem skal osadowych=phacolith faks na żądanie=fax-on-demand faks zwrotny=fax-back faksmodem=fax modem faksmodem=faxmodem faksymile=facsimile faksymile=facsimiles faksymilowa mapka pogody=facsimile chart faksymilowa mapka pogody=fax chart faktoryzacja=factoring faktoryzacja=factorization faktura=bill of goods fakturowanie zwrotne=invoicing back faktyczna lista parametrów=actual parameter list faktycznie=factually faktyczny numer urządzenia=actual device number faktysa=factice faktysa biała=white substitute fał=halliard fał=halyard fala=wave fala akustyczna=acoustic wave fala akustyczna=sonic wave fala akustyczna=sound wave fala akustyczna sprężysta=elastic wavey fala Alfvena=Alfven wave fala balistyczna czołowa=ballistic wave fala bieżąca=advancing wave fala bieżąca=moving wave fala bieżąca=progressive wave fala bieżąca=traveling wave fala bieżąca=travelling wave fala boczna=beam sea fala ciągła=continuous wave fala ciągła częstotliwości pośredniej=frequency-modulated continuous wave fala ciągła impulsowa=frequency-modulated continuous wave fala ciągła impulsowa=pulsed continuous wave fala ciągła modulowana=modulated continuous wave fala ciągła modulowana częstotliwościowo=continuous wave frequency modulated fala ciągła prądu przemiennego=alternating current continuous vave fala ciągła przerywana=interruped continuous wave fala ciepta=heat wave fala ciśnienia=pressure wave fala cylindryczna=cylindrical wave fala cząstkowa=elementary wave fala cząstkowa=partial wave fala czołowa=head sea fala de Brogliea=de Broglie wave fala de Brogliea=matter wave fala denna=ground swell fala detonacyjna=detonation wave fala długa=long sea fala długa=longe wave .

fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala długa=wavelet drgająca=oscillatory wave dylatacyjna=compressional wave dylatacyjna=dilatational wave dziobowa=bow wave dziobowa=wave of displacement dźwiękowa=sonic wave elektromagnetyczna nadzwyczajna=extraordinary wave elektromagnetyczna nadzwyczajna=X wave elektromagnetyczna poprzeczna=transverse electromagnetic wave elektromagnetyczna submilimetrowa=submillimeter wave elektronowa=electron wave elementarna=elementary wave elementarna=partial wave elementarna=wavelet głębokowodna=deep-water wave grawitacyjna=gravitational radiation grawitacyjna=gravitational wave harmoniczna=harmonic wave Helmholtza=Helmholtz jonosferyczna=ionospheric wave jonosferyczna=sky ray jonosferyczna=sky wave jonowo-akustyczna w plazmie=ion-acoustic wave kompresyjna=compressional wave krótka=short wave krótka=short-crested sea kulista=spherical wave ładunku przestrzennego=space-charge wave Lovea=Love wave Macha=Mach wave magnetohydrodynamiczna=hydromagnetic wave magnetohydrodynamiczna=magnetohydrodynamic wave malejąca=wave of decreasing amplitude martwa=swell materii=de Broglie wave materii=matter wave milimetrowa=millimetre wave nadążająca=following sea napięciowa=voltage wave narastająca=wave of increasing amplitude nośna=carrier and sidebands nośna=carrier wave nośna chrominancji=chrominance subcarrier nośna dźwięku=sound carrier nośna kolorowości=colour carrier odbita=reflected wave odosobniona=solitary wave odwracalna w polarografii=reversible wave okresowa=periodic wave opóźniona=slow wave oscylacyjno-postępowa=translational wave oscylująca=oscillatory wave padająca=incident wave periodyczna=periodic wave pilotująca=guide-wave pitoksztattna=sawtooth wave płaska=plane wave płytkowodna=shallow-water wave pływu=tidal wave podłużna=longitudinal wave .

fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala fala podmuchowa po wybuchu=blast wave podmuchu po wybuchu=burst wave poprzeczna=square wave poprzeczna=transverse wave poprzeczna elektryczna=H-wave poprzeczna elektryczna=transverse electric wave poprzeczna magnetyczna=transverse magnetic wave postępująca=progressive wave powierzchniowa=Rayleigh wave powierzchniowa=square wave powierzchniowa=surface wave powrotna=backward wave powrotna=return wave prądowa=current wave prostokątna=square wave prowadzona=guided wave przeciwna ir stosunku do statku=head sea przestrzenna=sky ray przestrzenna=sky wave przestrzenna=space wave przesunięcia=shear wave przybojowa=beach comber przybojowa=rolling breaker przybojowa=surf przybojowa=surf wave przypływu w ujściu rzeki=tidal bore przyziemna=ground wave radiowa=radio wave Rayleigha=Rayleigh wave redetonacyjna=wave of retonation regularna=regular wave rozrzedzeniowa=expansion fan rozrzedzeniowa=expansion wave rozrzedzeniowa=rarefaction wave rufowa=stern wave sejsmiczna=seismic wave sejsmiczna poprzeczna=distortional wave sejsmiczna poprzeczna=equivoluminal wave sejsmiczna poprzeczna=rotational wave sejsmiczna poprzeczna=S wave sejsmiczna poprzeczna=secondary wave sejsmiczna poprzeczna=shake wave sejsmiczna poprzeczna=shear wave sejsmiczna poprzeczna=tangential wave sejsmiczna poprzeczna=transverse wave sinusoidalna=sine wave sinusoidalna=sinusoidal wave skacząca=eagre skacząca=mascaret skośna=diagonal wave skośna=oblique sea skośna w stosunku do statku=quartering sea spinowa=spin wave sprężysta=elastic wavey stacjonarna=stationary wave stłoczona=choppy sea stojąca=seiche stojąca=standing wave stojąca=stationary wave stroma=hollow sea translacyjna=translational wave .

fala trochoidalna=Gerstner trochoidal wave fala trochoidalna=trochoidal wave fala troposferyczna=tropospheric wave fala udarowa=impulse wave fala uderzeniowa=shock wave fala uderzeniowa czołowa=bow shock fala uderzeniowa czołowa=bow wave fala uderzeniowa magnetosferyczna=magnetospheric bow shock fala uderzeniowa odsunięta=detached shock wave fala uderzeniowa rozmywająca się=extinguishing shock wave fala uderzeniowa skośna=angle shock fala uderzeniowa skośna=oblique shock wave fala uderzeniowa spływowa=rear shock wave fala uderzeniowa spływowa=tailwave fala uderzeniowa tłumie-niowa=decaying shock wave falą uderzeniową wywołaną działaniem wi=magnetosheath fala uderzeniowa zanikająca=extinguishing shock wave fala uderzeniowa związana=attached shock wave fala ugięta=diffracted wave fala ultradźwiękowa=ultrasonic wave fala wędrowna=advancing wave fala wędrowna=moving wave fala wędrowna=progressive wave fala wiatrowa=wind wave fala wydłużona=long-crested sea fala wyprzedzająca=overtaking sea fala z baksztagu=quartering sea fala z dziobu=head sea fala zagęszczeń=compressional wave fala załamana=refracted wave fala załamująca się=plunging breaker fala zaostrzona=peaked wave fala zbita=choppy sea fala zgęszczeniowa=compression wave fala zimna=cold wave falcowanie ar=folding falcówka=book folding machine falcówka=folder falcówka nożowa=knife folder fałd drugorzędny=minor fold fałd duży=major fold fałd główny=major fold fałd izoklinalny=drag fold fałd leżący=recumbent fold fałd mały=minor fold fałd monoklinalny=monocline fald obalony=overturned fold fałd obalony=broken fold fałd obalony=overfold fałd przewalony=inverted fold fałd przewalony=overthrust fold fałd przewalony=reversed fold fałd siodłowy=anticlinal fold fałd skrzynkowy=box fold fałd stojący=upfold fałd stojący=upright fold fałd stojący=vertical fold fałd szerokopromienny=open fold fałd wachlarzowaty=fan fold fałd wąskopromienny=chevron fold fałd wąskopromienny=sharp fold .

fałd zamknięty=tight fold fałd zgodny=accordant fold fałda crease=cream test scales fałdować się=corrugate fałdowanie=crimping fałdowanie=folding fałdowanie=puckering fałdy jednoznaczne=similar folds fałdy przybrzeżne blach=riffles fale decymetrowe=decimetre waves fale dekametrowe=short-waves fale długie=long waves fale elektromagnetyczne=electromagnetic waves fale grawitacyjne=gravity waves fale kapilarne=capillary waves fale krótkie=decametric waves fale krzyżujące się=cross sea fale Lamba=Lamb waves fale Lamba=plate waves fale milimetrowe=extremely high frequency fale plazmowe=plasma waves fale płytowe=Lamb waves fale płytowe=plate waves fale radiowe=radio waves fale spinowe=spin wave fale średnie=medium waves fale świetlne=light waves fale ultrakrótkie=ultrashort waves fale wewnętrzne=internal waves faleń długi=sea painter faleń krótki=lazy painter faleń łodziowy=boat painter faleń przytrapowy=guest rope faleza=cliff faleza=wave-cut cliff falistość=corrugation falistość=waviness falistość gwintu=drunkenness of screwthread falistość krawędzi blach wada=cockles falistość krawędzi taśmy wada=wavy edges of strip falistość powierzchni=secondary texture falistość powierzchni obrobionej ślady obróbki=wavy finish falisty=corrugated falisty=undulatory falochron=breakwater falochron=seawall falochron mieszany narzutowo-ścianowy=composite breakwater falochron narzutowy=mound breakwater falochron pionowy=upright wall breakwater falochron pneumatyczny=bubble breakwater falochron pneumatyczny=pneumatic breakwater falochron wyspowy=detached breakwater falochron wyspowy=island breakwater falochron-ostroga=spur falomierz=wavemeter falomierz absorpcyjny=absorption-type wave meter falomierz absorpcyjny aktywny=grid-dip meter falomierz absorpcyjny aktywny=grid-dip oscillator falomierz absorpcyjny aktywny tranzystorowy=transistor-dip oscillator falomierz wnękowy=cavity frequency meter falomierz wnękowy=cavity wavemeter .

falomierz współosiowy=coaxial wavemeter falowanie=loop sinking falowanie zwojów sprężyny=spring surge falowanie zwojów sprężyny=surging of spring falowarka=loop forming sinker web machine falownica=wave generator falownica=wave-maker falownik=inverter falownik energo elektroniczny=electronic power inverter falownik rtęciowy=mercury-arc inverter falowód=waveguide falowód dielektryczny=dielectric waveguide falowód Goubau=Goubau line falowód grzbietowy=ridge waveguide falowód grzbietowy=ridged waveguide falowód kanalikowy=septate waveguide falowód kołowy=circular waveguide falowód optyczny=fiber-optic cable falowód powierzchniowy=surface waveguide falowód prostokątny=rectangular waveguide falowód radarowy dużej mocy=rat race falowód radialny=radial transmission line falowód zamknięty=wave duct falowy moment zginający=wave bending moment falsyfikat=fake fałszować=spoof fałszowanie pakietów=spoofing fałszywe odciski Brinella na bieżni łożyska=false brinelling fałszywie oceniać=misjudge fałszywka=odd-side fałszywka=pattern match fałszywka trwała=hard-sand match fałszywy alarm=false alarm fałszywy kontur=false contour fałszywy skręt=false twist fałszywy skręt=memory twist fanotron=phanotron fanotron=thermionic rectifier fantastron=phantastron fantastyczno-naukowy=sci-fi fantastyka naukowa=science-fiction fantom=phantom farad=farad faraday=faraday faradomierz=capacitance meter faradomierz=faradmeter farba=color farba=handler farba anilinowa=aniline ink farba ceramiczna=ceramic colour farba ciepłoczuła=temperature-sensitive paint farba ciepłoczuła=thermometric ink farba do gruntowania=bottom paint farba do gruntowania=priming paint farba do gruntowania drewna=pink primer farba do gruntowania świeżej zaprawy wapiennej=sharp colour farba do maskowania=camouflage paint farba drukarska=ink atrament farba drukarska=printer's ink farba drukarska=printing ink farba drukarska=printing paste .

farba drukarska pigmentowa=pigment colour paste farba emulsyjna=emulsion paint farba emulsyjna=water-base paint farba emulsyjna=water-thinned paint farba gruntowa=ground coat farba gruntowa=ground colour farba kazeinowa=casein paint farba klejowa=glue colour farba klejowa=kalsomine farba klejowa=size colour farba klejowa barwna=colour wash farba kryjąca 2=body colour farba krzemianowa=silicate paint farba lateksowa=latex paint farba masy ciekłej=slip stain farba matowa=flatting farba muflowa=muffle colour farba naszkliwna=overglaze colour farba nawierzchniowa=topcoat paint farba niekryjąca=glaze colour farba ochronna=protective paint farba olejna=oil colour farba olejna=oil paint farba olejna matowa=flat oil paint farba pleśnioodporna fungicide środek grzybobójczy=fungicidal paint farba pochłaniająca fale radarowe=radar paint farba podkładowa=bottom paint farba podkładowa=priming paint farba podkładowa=undercoater farba podszkliwna=underglaze colour farba przeciwkorozyjna=anticorrosive paint farba przeciwoblodzeniowa=deicing paint farba przeciwporostowa=anti-fouling coating farba przeciwpoślizgowa=antislip paint farba przeciwrdzewna=rust-inhibitive paint farba reaktywna do gruntowania=wash primer farba rozcieńczana wodą=water paint farba rozcieńczana wodą=water-base paint farba rozcieńczana wodą=water-thinned paint farba świecąca=luminous paint farba świecąca=phosphorescent paint farba termometryczna=temperature-sensitive paint farba termometryczna=tempilag farba termometryczna=thermometric ink farba uszczelniająca=vacuum sealing paint farba wapienna=calcimine farba wapienna=limewash farba wodna=water-colour farba wodna klejowa=distemper farba wodna z dodatkiem oleju schnącego=oilbound farba wodnico wa=boot topping farbiarka=dyeing apparatus farbiarka=dyeing machine farbiarka krążakowa=wince dyeing machine farbiarka pasmowa kołowrotowa=winch dyeing machine farbiarka wieloprzedziałowa=multiple-box dyeing machine farbiarnia=dyehouse farbkowanie=blueing farbowanie=dyeing process farby=cryptometer farinograf=farinograph .

farma=farm farmakolog=pharmacologist farmakopea=pharmacopoeia farmakosyderyt=arsenicated iron ore farmakosyderyt=pharmacosiderite farmakoterapia=pharmacotherapy farnezol=farnesol fartuch blaszany=apron flashing fartuch błotnika=mud flap fartuch ochronny=protective apron fartuch ołowiany=lead apron fartuch wloką=chafer fartuch włoka=blinder fartuch włoka=codend protector fartuch worka włoka=rubbing piece fasada=frontispiece faseciarka=bevelling machine faser=solid-state acoustic amplifier faseta=plaster cove fasolka szparagowa snap cage=snap bean faszyna=faggot fauna i flora danego regionu=biota fauna i flora ścieków=sewage life faunae=fauna faza=structural constituent faza asemblowania=assembling phase faza asemblowania=assembly phase faza asemblowania=main phase faza ciekła=liquid phase faza dekompresji=depressurization phase faza drgania=vibration phase faza dyspersyjna w stopie=dispersoid faza eksploatacji=operation phase faza elektronowa=electron compound faza elektronowa=Hume-Rothery compound faza elektronowa=intermetallic compound faza fali=phase of wave faza gazowa=gaseous phase faza gazowa=vapour phase faza główna=initial phase faza główna=main phase faza gwałtownego spadku ciśnienia=depressurization phase faza gwałtownego spadku ciśnienia po rozerwaniu rurociągu=blowdown phase faza Hume-Rotheryego=electron compound faza Hume-Rotheryego=Hume-Rothery compound faza Hume-Rotheryego=intermetallic compound faza instalowania i sprawdzania=installation and checkout phase faza martwa pieca łukowego=dead phase faza maszyny wielofazowej=phase winding faza metaliczna=metallic phase faza mezomorficzna=mesomorphic phase faza mlecznej dojrzałości ziarna=milk ripe stage faza nieruchoma=stationary phase faza nieruchoma związana chemicznie w chromatografii=chemically bonded phase faza odparowania chłodziwa=boil-off faza opóźniająca się=lagging phase faza płaska stroma=feather edge faza po zakończeniu kompilacji=post-build step faza początkowa=initial phase of loss-of-coolant accident faza pośrednia=mesophase faza prosta=sloped edge .

faza rozpraszająca=continuous phase faza rozpraszająca=dispersion medium faza rozproszona=dispersed phase faza ruchoma w chromatografii=mobile phase faza sigma=sigma phase faza skondensowana=condensed phase faza stacjonarna=stationary phase faza stała=solid phase faza strategiczna=strategic phase faza utwardzająca w stopie=hardening phase faza w mechanice statystycznej=phase of system faza w mechanice statystycznej=phase point faza wycofania=retirement phase faza wydmuchu=depressurization phase faza wykonania=run time faza wyprzedzająca=leading phase faza zaadsorbowana=adsorbed phase faza zdobywania=acquisition phase fazomierz=phase meter fazor=phasor fazowanie=canting fazowanie=phasing fazowanie krawędzi=bevelling fazy termodynamiczne sprzężone=coexisting phases fazy termodynamicznie sprzężone=conjugate phases fazy współistniejące=coexisting phases fazy współistniejące=conjugate phases fazyny=lectins fazytron=phasitron federacyjna baza danych=federated database felandren=phellandrene felogen=cork cambium femiczny=femic femto=femto femto=f-femtofemtowolt= femtovolt fen ciepły wiatr na zawietrznej stronie łańcucha górskiego=foehn fenacetyna=acetophenetidin fenacetyna=phenacetin fenakit=phenakite fenalen=phenalene fenantren=phenanthrene fenazyna=azophenylene fenazyna=phenazine fenchlorfos insektycyd=fenchlorphos fenchon=fenchone fenetol=phenetole fenetol=phenyl ethyl ether fenetydyna=aminophenetole fenetydyna=phenetidine fenetyl=phenetyl fenkapton akarycyd i insektycyd=phenkapton fenkuł=fennel fenoksybenzen=diphenyl ether fenoksybenzen=diphenyl oxide fenoksymetylopenicylina=penicillin fenol=benzophenol fenol=carbolic acid fenolan=phenate fenolan=phenolate fenolan sodowy=sodium phen ol ate .

fenolftaleina=phenolphthalein fenoloftaleina=Phenolphthalein fenologia=phenology fenolosulfoftaleina=phenol red fenoplasty=phenolics fenoplasty=phenoplasts fenoprop herbicyd=fenoprop fenoprop herbicyd=silvex fenotiazyna=phenothiazine fenotyp=phenotype fenson akarycyd=fenson fention insektycyd=fenthion fenuron herbicyd=fenuron fenyl=phenyl fenylen=phenylene fenylenodwuamina=phenylenediamine fenyloacetaldehyd=phenylacetaldehyde fenyloazyd=phenyl-azo imide fenylo-benzoilokarbinol=benzoin fenylochloroform=benzenyl trichloride fenylochloroform=benzotrichloride fenyloetylen=cinnamene fenyloetylen=phenylethylene fenyloetylen=styrene fenyloetylen=vinyl benzene fenyloetyloamina=Phenethylamine fenylokarbamid=phenylurea fenylometanotiol=a-toluenethiol fenylomocznik=phenylurea ferbam fungicyd=ferbam ferberyt=ferberite ferfildyt=fairfieldite ferganit=ferghanite fergusonit=fergusonite ferm=fermium ferm=Fm-fermium ferma drobiu=poultry farm ferma głównie hodowlana=ranch ferma hodowlana=animal farm ferma kurza=chicken farm fermentacja=digestion fermentacja=zymosis fermentacja alkoholowa=alcoholic fermentation fermentacja bakteryjna=bacterial fermentation fermentacja burzliwa=effervescent fermentation fermentacja burzliwa=violent fermentation fermentacja dolna=bottom fermentation fermentacja drożdżowa=yeast fermentation fermentacja gnilna=putrefactive fermentation fermentacja górna=surface fermentation fermentacja leżakowa=after-fermentation fermentacja leżakowa=secondary fermentation fermentacja masłowa=butyric fermentation fermentacja metanowa=methane fermentation fermentacja mlekowa=lactic fermentation fermentacja octowa=acetic fermentation fermentacja osadu=sludge digestion fermentacja pienista=effervescent fermentation fermentacja początkowa=violent fermentation fermentacja ścieków=sewage digestion fermentacja tlenowa=aerobic fermentation .

fermentacja wgłębna=submerged culture fermentation fermentacja wstępna=preliminary fermentation fermentacja wtórna=secondary fermentation fermentor=fermentation tank fermentor=fermenter fermentowanie=fermenting fermi=femtometerjea fermi=fermi fermion=fermion fermium=fermium ferniko=fernico ferniko=kovar feromon płciowy=sex attractant feron=apoenzyme feron=pheron ferraktor=ferractor ferrimagnetyk=ferrimagnetic ferrimagnetyk=ferrimagnetic material ferrimagnetyzm=ferrimagnetism ferrocen=ferrocene ferrodielektryk=ferrodielectric ferrodielektryk=ferroelectric ferroelektryczność=ferroelectricity ferroelektryk=ferroelectric ferroelektryk=ferroelectric substance ferroelektryk=seignette-electric ferrogranat itru=yttrium iron garnet ferromagnetyk=ferromagnetic material ferromagnetyk=ferromagnetic substance ferromagnetyzm=ferromagnetism ferrometr=ferrometer ferrorezonans=ferroresonance ferroskop=hysteresiscope ferryt pierwotny=delta ferrite ferryt przedeutektoidalny=excess ferrite ferryt przedeutektoidalny=free ferrite ferryt wolny=excess ferrite ferryt wolny=free ferrite ferryt wysokotemperaturowy=delta ferrite ferrytometr=ferrite meter ferrytyczny=ferritic ferrytyna=ferritin fetor=offensive odour fibrolit odmiana sylimanitu=fibrolite fibroma=silk matter fibryla=fibril fibrylacja=fibrillation fibrynaza=fibrinolysin fibrynaza=plasmin fibrynogen=factor I fibrynogen=fibrinogen fibrynolizyna=fibrinolysin fibrynolizyna=plasmin ficyna=ficin figura akrobacji=aerobatic manoeuvre figura dziobowa=figurehead figura geometryczna=geometric al figure figura geometryczna=geometrie figure figura niemożliwa na rysunku=impossible object figura plaska=plane figure figura równowagi=form of equilibrium .

figury biegunowe=pole figures figury Chladniego=Chladni's figures figury Lissajous=Lissajous figures figury podobne=similar figures figury przystające=congruent figures figury przystające=identical figures figury równowagi cieczy wirującej=figures of equilibrium figury trawienia=etch figures filar mostowy=bridge pier filar ochronny=protecting pillar filar ochronny=safety pillar filar ochronny szybu=bottom pillar filar ochronny szybu=shaft pillar filar ogniowy=fire pillar filar ogniowy=fire rib filar oporowy=stoop filar rudny=metal ridge filar rudny=stope pillar filar węgla=rance filar węglowy=coal pillar filar węglowy=rib of coal filarek międzyokienny w piecu marlenowskim=furnace pier filarek międzyokienny w przedniej ścianie pieca marlenowskiego=front-wall jamb filarek międzyokienny w przedniej ścianie pieca martenowskiego=door jamb filc górny=top felt filc górny samoodbiorczy=lick-up felt filc odwadniający=pulp felt filc prasowany mokry=wet press felt filc suszący=dry felt filcowanie=felting file papierniczy=paper felt fileciarka=filleting machine filia=branch office filia przedsiębiorstwa=branch house filia terenowa przedsiębiorstwa=up-country branch house filiera=spinneret filiera=spinning nozzle filigran=watermark fillochinon=phthiocol film=light shot on film=motion picture film=movie film=moving picture film barwny=colour film film barwny na podczerwień=colour infrared film film bezpieczny=non-flam film film bezpieczny=safety film film dokumentalny=documentary film film duplikatowy=dupe-film film duplikatowy=duplicating film film dźwiękowy=sound film film dźwiękowy z optycznym zapisem dźwięku na osobnej taśmie filmowej=sepopt film dźwiękowy z zapisem dźwięku na osobnej taśmie magnetycznej=sepmag film na podłożu acetylocelulozowym=acetate film film na podłożu nitrocelulozowym=nitrate film film na podłożu nitrocelulozowym=nitrocellulose film film negatywowy=negative film film niemy=silent film film niepalny=non-flam film film niepalny=safety film film oświatowy=educational film .

film panoramiczny=panoramie film film pełnometrażowy=full-length film film pełnometrażowy fabularny=feature film film plaski=cut film film porysowany=rainy film film pozytywowy=positive film film reportażowy=topical film film rysunkowy=animated cartoon film rysunkowy=cartoon film film telewizyjny=telefilm film testowy=test film film wąskotaśmowy=cine-film film wzorcowy=test film film zadeszczony=rainy film film zwijany=roll film film zwolniony=slow-motion film filmoteka=film stock library filmowa kamera dźwiękowa=film sound recorder filmowanie=film taking filmowej=sprocket holes filmowy zapis dźwięku=film recording filochinon=vitamin K filogenia=phylogeny filotropina=follicle stimulating hormone filtr absorbcyjny=absorbent filter filtr akustyczny=acoustic filter filtr alertu=alert filter filtr antenowy=wave trap filtr antysymetryczny=antisymmetric filter filtr bakteryjny=bacterial filter filtr bakteryjny=germ-proof filter filtr barwny=colour filter filtr barwny na lampy zdjęciowe=colour screen filtr bębnowy=drum-type filter filtr biologiczny=biofilter filtr biologiczny=biological filter filtr bocznikowy=by-pass filter filtr bocznikowy=partial-flow filter filtr Butterwortha=Butterworth filter filtr cieczowy=solution filter filtr ciemniowy=safelight filtr cieplny=heat filter filtr ciśnieniowy=pressure filter filtr cyfrowy=digital filter filtr cyfrowy rekursywny=recursive digital filter filtr Czebyszewa=Chebyshev filter filtr diplekser=filter diplexer filtr dokładnego oczyszczania=fine filter filtr dokładnego oczyszczania=secondary filter filtr dolnoprzepustowy=low pass filter filtr dolnoprzepustowy=low-pass filter filtr drabinkowy=ladder-type filter filtr elektrostatyczny=electrical precipitator filtr elektrostatyczny=electro precipitator filtr elektrostatyczny=electrofilter filtr elektrostatyczny=electrostatic dust precipitator filtr elektrostatyczny=electrostatic precipitator filtr elektryczny do oddzielania fal=wave filter filtr eliminujący impulsy=pulse eliminating filter filtr eliminujący pasmo=filter for band elimination filtr eliptyczny=elliptic-function filter .

filtr górnoprzepustowy=filter band high filtr górnoprzepustowy=filter highpass filtr górnoprzepustowy=high pass filter filtr górnoprzepustowy=high-pass filter filtr górnoprzepustowy=low-stop filter filtr grawitacyjny=gravity filter filtr grupowy=group filter filtr grzebieniowy=comb filter filtr igłowy=wellpoint filtr kanałowy=channel filter filtr kierunkowy=directional filter filtr klatkowy=capacitor filter filtr klinowy=wedge filter filtr kompensujący szumy=dynamie noise suppressor filtr korekcyjny=compensating filter filtr korekcyjny=correcting filter filtr korekcyjny stosowany w procesie kopiowania=printing filter filtr krystaliczny=crystal filter filtr kwarcowy symetryczny złożony z dwóch filtrów różnicowych=back-to-back crystal filter filtr lejowy=funnel filter filtr lepki olejowy=viscous filter filtr magnetyczny wielotarczowy do oczyszczania ścieków przemysłowych=magnetic disk filter filtr maksymalny=ultrafilter filtr mikrofalowy=microwave filter filtr mostkowy=lattice-type filter filtr niebiesko-zielony=cyan filter filtr obejściowy=by-pass filter filtr obejściowy=partial-flow filter filtr obojętny=neutral filter filtr obrotowy=rotary filter filtr odcinający=edge filter filtr odkażający=germ-proof filter filtr odwzorowujący=tracking filter filtr odżużlający=filter core filtr odżużlający=strainer core filtr olejowy=oil purifier filtr oleju=oil filter filtr optyczny=optical filter filtr optyczny interferencyjny Fabryego-Perota=Fabry-Perot filter filtr pakietów=packet filter filtr pasma demodulatora=demodulator band filter filtr pasmowy=band-pass filters filtr pasmowy oktawowy=octave-band filter filtr pełnego przepływu=full-flow filter filtr piaskowy=sand filter filtr piaskowy powolny=slow sand filter filtr pierścieniowy=ring filter filtr płytkowy=disk filter filtr płytkowy=plate filter filtr poczty=mail-filter filtr polaryzacyjny=polarizing filter filtr pospieszny=high-rate filter filtr pospieszny=rapid filter filtr powietrza=air cleaner filtr powietrza=air filter filtr powietrza z wkładem nawilżonym=viscous air cleaner filtr powolny=slow filter filtr praw dziedziczonych=inherited rights filter filtr próbkujący=sampled-data filter .

filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr filtr promieniotwórczy=hot filter prostokątny=box filter próżniowy=suction filter próżniowy=vacuum filter przeciwdymny=smoke filter przeciwpyłowy=dust filter przeciwszumowy=noise filter przeciwzakłóceniowy=radio disturbance eliminator przeciwzakłóceniowy radiowy=radio interference eliminator purpurowy=magenta filter redukcyjny=reducing screen rękawowy=sack filter rękawowy przeciwpyłowy=bag filter rezonansowy=tuned filter rodzaju fali=mode filter samooczyszczający się=autoclean filter samooczyszczający się=self-cleaning filter sieciowy=network filter sitowy=sieve filter śledzący=tracking filter środkowoprzepustowy=band-pass filter środkowoprzepustowy=band-stop filter środkowoprzepustowy=filter bandpass środkowo-przepustowy=band-pass filters środkowozaporowy=band elimination filter środkowozaporowy=band-elimination filter środkowozaporowy=carrier supression filter środkowo-zaporowy=band elimination filter środkowo-zaporowy=band-rejection filter środkowo-zaporowy=band-stop filter sterowany napięciowo=volatge controlled fllter stopniowy=step filter strojony=tuned filter strojony napięciowo=voltage tunable filter świecowy=candle filter świecowy=edge filter świetlny=light filter szary=neutral filter szary=non-selective absorber szeregowy=full-flow filter szerokopasmowy=wide-band filter szybkosączący=rapid filter tarczowy=disk filter tarczowy=plate filter tercjowy=third octave filter tkaninowy=blanket filter tkaninowy=cloth filter tkaninowy=fabric filter tłumienia fali nośnej=carrier supression filter transferowy=transfer filter wąskopasmowy=narrow-band filter wielogałęziowy=N-path filter wlewowy=filter core wlewowy=strainer core workowy=bag filter workowy=sack filter wstępnego oczyszczania=coarse filter wstępnego oczyszczania=preliminary filter wstępny=coarse filter wstępny=precleaner wstępny=prefilter .

filtr wstępny=preliminary filter filtr wtórnego oczyszczania=fine filter filtr wtórnego oczyszczania=secondary filter filtr wtórny=after-filter filtr wygładzający=ripple filter filtr wygładzający=smoothing filter filtr z wejściem dławikowym=choke-input filter filtr z wkładem filtrującym=cartridge filter filtr zaporowy=blocking filter filtr zaporowy=rejector filtr zaporowy=stop filter filtr zdjęciowy stopniowy=graduated filter filtr zdjęciowy stopniowy=sky filter filtr ze sprzężeniem zwrotnym=feedback filter filtr ze złożem kationitowym=cation bed demineralizer filtr złożony=compound filter filtr zmiękczający=diffusion disk filtr zmiękczający=softening screen filtr zraszany=percolating filter filtr żwirowy=graveller filtracja=filtering filtracja cyfrowa=digital filtering filtracja przez filtr workowy=bagging filtracja przy stałym natężeniu przepływu=constant-rate filtration filtracja przy zmiennym natężeniu przepływu=variable-rate filtration filtrować=strain filtrowanie=filtering filtrowanie kontaktowe=contact filtration filtrowanie oparte na protokołach=protocol filtering filtrowanie pakietów=packet filtering filtrowanie protokołów=protocol filtering filtrowanie przez piasek=sand filtration filtrowanie treści=content filtering filtrowanie zdarzeń=event filtering finansowo niezależny=financially self-supporting fiolet krystaliczny=crystal violet fiolet krystaliczny=methyl violet fiolet manganowy=manganese violet fiolet metylowy=crystal violet fiolet metylowy=methyl violet fiord=fiord fiord=fjord firankarka=curtain machine firankowanie=curtaining firankowanie wada w=sagging firet=em firet=em quad firet=mutton quad firma handlowa=merchant house firma konkurencyjna=competing firm firma niezależna=third party firma produkująca duże systemy komputerowe=mainframer firn=firn firn=neve first served=last come fistaszek=pistachio nut fiszbin=baleen fiszbin=whale fin fiszbin=whalebone fit=fid fitoaglutyniny=lectins .

fitocenoza=phytocoenosis fitochemia=phytochemistry fitochemia=plant chemistry fitohemaglutynina=phytohemagglutinin fitohemaglutynina=phytolectin fitohemaglutyniny=lectins fitohormon=plant hormone fitol=phytol fitolit=phytolith fitopatologia=phytopathology fitopatologia=plant pathology fitoplankton=phytoplankton fitoplankton=plant plankton fitosterole=phytosterois fitosteryny=phytosterois fitoterapia=phytotherapy fitotoksyczny=phytotoxic fitotoksyna=phytotoxin fityl=phytyl fixed point=rotation about fizjol przeżuwanie=mastication fizjologicznie suchy=physiologically dry fizostygmina=eserine fizostygmina=physostigmine fizyczna skala mas=physical mass scale fizyczny równoważnik rentgena=rontgen-equivalent-physical fizyk radiolog=radiation physicist fizyka atmosfery=atmospheric physics fizyka atomowa=atomic physics fizyka chemiczna=chemical physics fizyka ciała stałego=solid-state physics fizyka cząstek elementarnych=particle physics fizyka doświadczalna=experimental physics fizyka elektronowa=electron physics fizyka jądrowa=nuclear physics fizyka małych energii=low-energy physics fizyka metali=metal physics fizyka molekularna=molecular physics fizyka niskich temperatur=cryophysics fizyka niskich temperatur=low-temperature physics fizyka plazmy=plasma physics fizyka radiologiczna=radiological physics fizyka reaktora=reactor physics fizyka stosowana=applied physics fizyka techniczna=applied physics fizyka teoretyczna=theoretical physics fizyka wielkich energii=high-energy physics fizyka wysokich energii=high energy physics fizykochemia=physical chemistry fizysorpcja=multilayer adsorption fizysorpcja=physical adsorption fizysorpcja=physisorption fizysorpcja=Van der Waals adsorption flądra=flounder fladze=half-mast high flaga armatora=house flag flaga kodu=code flag flaga regatowa=racing flag flaga sygnałowa=signal flag flaga wzywania pomocy=distress flag flaga zerowa=zero flag .

floatation flogopit=bronze mica flogopit=brown mica flogopit=magnesium mica flogopit=phlogopite flokowanie tkanin=flocking flokulacja=flocculation flokulant=flocculating agent flokulator=floc tank flokulator aparat=flocculator flora i fauna miejscowa=aborigines flota handlowa=mercantile marine flota handlowa=merchant navy flota handlowa=shipping flota rybacka=fishing fleet flota wojenna=navy .flaglinka=halyard flaglinka=signal halyard flaki=tripe flancowanie=transplantation flatter drgania samowzbudne skrzydła=flutter flatter giętnoskrętny=bending-torsion flutter flatter giętnoskrętny=flexure-torsion binary flutter flatter giętny=pure-bending flutter flatter klasyczny=classical flutter flatter klasyczny=coupled flutter flatter o dwóch stopniach swobody=binary flutter flatter o trzech stopniach swobody=ternary flutter flatter przeciągnięcia=stall flutter flatter skrętny=torsional flutter flatter sprzężony=classical flutter flatter sprzężony=coupled flutter flawantren=flavanthrone flawina=flavin flawon=flavone flawonol=flavonol flawoproteidy=flavin enzymes flawoproteidy=flavoproteins flegma=reflux flegmatyzacja=desensitization flegmatyzator=deterrent flegmatyzator=moderant flegmatyzator=phlegmatizing agent fleksja=inflexion fleksografia=aniline printing fleksometr do badania wytrzymałości na wielokrotne zginanie=flexing machine fleksometr do badania wytrzymałości na wielokrotne zginanie=flexometer flesz=flashgun flesz=flash-lamp flesz=photoflash lamp flint=flint glass flint=optical flint flint ciężki=dense flint flint kronowy=crown-flint flint lekki=light flint flip-flop=flip-flop flitowanie obracanie się kabestanu bez wybierania nawiniętej na nim liny=fleeting fliza=ink slab fliza=inking stone float and set=render float and sink separation=floatage zob.

fluorocarbon elastomer fluoroethane fluoroetan fluorek metylu=fluoromethane fluorek metylu=methyl fluoride fluorek sodowy=fluorol fluorek sodowy=sodium fluoride fluorek srebrowy=silver fluoride fluorek uranawy=green salt fluorek uranowy=uranium tetrafluoride fluorek winylu=fluoroethylene fluorek winylu=vinyl flouride fluoren=fluorene fluoresceina=fluorescein fluorescencja rentgenowska=X-ray fluorescence fluorescencja wtórna=secondary fluorescence .flotacja=floatation flotacja=flotation flotacja błonkowa=film flotation flotacja kolektywna=bulk flotation flotacja kolektywna=collective flotation flotacja pianowa=froth flotation flotacja powierzchniowa=film flotation flotacja rozdzielcza=differential flotation flotacja rozdzielcza=preferential flotation flotacja rozdzielcza=selective floatation flotacja rud=ore flotation flotacja selektywna=differential flotation flotacja selektywna=preferential flotation flotacja selektywna=selective floatation flotacja zbiorowa=bulk flotation flotacja zbiorowa=collective flotation flotacyjność=floatability flotacyjność=flotability flotownia=floatation plant flotownia=flotation plant flotownik=floatation machine flotownik=floatation plant flotownik=flotation machine flotownik=flotation plant flotownik=froth flotation cell flotownik agitacyjny=agitation-type flotation machine flotownik mechaniczny=impeller flotation machine flotownik powietrzny=pneumatic cell fluatowanie=fluating fluencja cząstek=fluence fluencja cząstek=particie ftuence fluencja energii=energy fluence fluidyzacja w fazie gęstej=dense-phase fluidization fluidyzacja w fazie rzadkiej=dilute-phase fluidization fluidyzacja w procesach przemysłowych=fluidization fluksometr=fluxmeter fluksometr pola magnetycznego=Maxwellmeter fluktuacja=jitter fluktuacja cen=price fluctuation fluktuacja echa radarowego=bobbing fluktuacja napięcia=cyclic voltage variation fluor=fluorine fluoran=fluoran fluoranten=fluoranthene fluoranten=idryl fluorek cynkowy=zinc fluoride fluorek etylu=fluoroelastomer zob.

fluorescencja wzbudzana laserowo=laser-induced fluorescence fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska=X-ray fluorescence analysis fluorobenzen=fluorobenzene fluorobenzyd akarycyd=fluorobenside fluoroboran=fluoborate fluoroelastomer=fluorinated elastomer fluoroelastomer=fluorocarbon elastomer fluoroetanol=fluoroethanol fluoroetylen=fluoroethylene fluoroetylen=vinyl flouride fluoroform=fluoroform fluorografia=fluorography fluorometan=fluoromethane fluorometan=methyl fluoride fluoropochodne węglowodorów=fluorocarbons fluoroskop=rontgenoscope fluoroskop aparat rentgenowski do prześwietleń=fluoroscope fluoroskopia=fluoroscopic inspection fluoroskopia=rontgenoscopy fluoroskopowy=fluoroscopic fluorourydyna=fluorouridine fluorowana żywica etylenowopropylenowa=fluorinated ethylene-propylene resin fluorowanie=fluorination fluorowanie wody pitnej=fluoridation fluorowanie wody pitnej=water fluoridation fluorowce=halogen group fluorowodór=hydrogen fluoride fluorowodorek=hydrofluoride fluorowy=fluoric fluorymetr miernik fluorescencji=fluorimeter fluorymetr miernik jluorescencji=fluorometer fluorymetria=fluorescence analysis fluorymetria=fluorimetry fluorymetria=fluorometric analysis fluoryt=fluor fluoryt=fluorospar fluoryzować=fluoresce fok=foresail fokmaszt=foremast fokometria=focometry fokreja=fore yard foksztaksel=forestaysail fokusacja=focusing fokuson=focused collision fokuson=focuson folder główny=root folder folder nadrzędny=parent folder folder publiczny=public folder folder systemowy=system folder folder współużytkowany=shared folder folia=leaf folia aluminiowa=aluminium foil folia bez wypełniacza=unsupported sheeting folia cynowa=stanniol folia cynowa=tin leaf folia cynowa=tin-foil folia do rzutnika=overhead transparency folia kalandrowana=calendered film folia klejąca=multiple layer adhesive folia lana=cast sheet folia lana=casting film .

folia lana=casting foil folia lepka=adhesive-backed foil folia metalowa=foil folia metalowa=metal foil folia metalowa=metal leaf folia metalowa błyszcząca=tinsel folia negatywowa=back print film folia o wysokim połysku=high gloss film folia octanowa=sheeting acetate folia opakowaniowa kurczliwa=shrink film folia orientowana dwukierunkowo=tensilized film folia papieropodobna=paper-like film folia pęcherzykowa=cellular air plastic film folia pęcherzykowa do opakowań=air bubble film folia pęcherzykowa do opakowań=air cap pneumopak folia podłożowa=film base folia rozdzielająca=release film folia szklana=glass film folia termokurczliwa=heat-shrinkable film folia wylewana=casting film folia wylewana=casting foil folia wytłaczana=extruded film folia z tworzywa sztucznego=plastic film folia złota=gold foil folia złota=leaf gold foliacja=foliation folikulina=estrone folikulina=folliculin folikulina=theelin folio=folio folitropina=follicle-stimulating hormone folowanie=felting folowanie=fulling folpet fungicyd=folpet folusz=fulling agent fon=phon fonem=phoneme fonendoskop=phonendoscope fonia=sound signals foniczna linia telekomunikacyjna=audio telecommunication line fonizacja=sound amplification fonochemia=phonochemistry fonochemia=sonochemistry fonogram=sound record fonogram=sound recording fonometr=phonometer fonon=phonon fononika=acoustoelectronics fonoteka=sound library forat insektycyd=phorate form=locking up forma alternująca=alternating form forma bezskrzynkowa=removable-flask mould forma bezskrzynkowa=snap-flask mould forma ciśnieniowa=pressure casting die forma do lodu=ice can forma do lodu=ice mould forma do odlewania=font mould forma do odlewania pod ciśnieniem=die forma do odlewania pod ciśnieniem=die-casting mould forma do odlewania z wylewaniem=slush mould .

forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma forma do prasowania dwoma stemplami=double force mould do prasowania przetłocznego=separate pot mould do rozdmuchiwania=blow mould l. do spawania termitowego=thermite mould do wydmuchiwania z obracaniem wyrobu przy formowaniu=paste mould drukarska=forme drukowa=printing forme dwuskrzynkowa=two-part mould dzielona otwierana=open-and-shut mould gipsowa=plaster mould gliniana=loam mould główkowa=neck ring główkowa=ring mould gruntowa=floor mould gruntowa otwarta=open floor mould gruntowa pod przykryciem=one-box mould gtówkowa=neck mould hermitowska=Hermitian form jednogniazdowa=single-cavity mould jednogniazdowa=single-impression mould jednorodna=quantic kwadratowa=quadratic form kwadratowa=quadric metalowa=chill metalowa=chill mould metalowa=gravity die metalowa=metal mould metalowa=permanent mould mieszcząca model w jednej połówce=flat-back modelowa=original mould mokra=greensand mould nieotwierana do wytłaczania=block mould niewyciskowa=positive mouid normalna konjunktywna=cojunctive normal form obrotowa do odśrodkowego odlewania=centrifugal casting mould odlewnicza=casting mould odlewnicza=foundry mould odlewnicza=mold otwarta=open sand mould otwierana=split mould piaskowa=sand mould piętrowa=multiple mould podsuszona=partially dried mould podsuszona=skin-dried mould pojedyncza=single-cavity mould pojedyncza=single-impression mould półtoraliniowa=sesquilinear form półtrwała=semi-permanent mould półwyciskowa o ograniczonym wycisku tłoczywa=semi-positive mould powłokowa=glove mould prasownicza=press mould przetłoczna=transfer mould przysuszona=partially dried mould przysuszona=skin-dried mould ręczna=hand mould ręczna=loose mould ręczna=portable mould różniczkowa=differential form segmentowa=split cavity mould segmentowa=split mould siodłowa=saddle mould .gum.

forma skorupowa=shell mould forma spaiona=dead-burnt mould forma sucha=dry sand mould forma tłoczna=compression mould forma trwała=permanent mould forma trzyczęściowa=three-part mould forma użytkowa pestycydu=formulation forma w rdzeniach=core assembly forma wieloczęściowa=multiple-part mould forma wieloczęściowa rozbieralna=split cavity mould forma wieloczęściowa rozbieralna=split mould forma wielogniazdowa=composite mould forma wielogniazdowa=multicavity mould forma wielogniazdowa=multi-impression mould forma wielokrotna=composite mould forma wielokrotna=multicavity mould forma wielokrotna=multi-impression mould forma wieloskrzynkowa=multiple-part mould forma wielownękowa=combination die forma wilgotna=greensand mould forma wirująca=centrifugal casting mould forma wklęsła=female mould forma wklęsła=matrix forma właściwa=blow mould l.gum. forma właściwa=finish mould forma wstępna=blank mould forma wstępna=small mould forma wtaściwa do wytłaczania=body mould forma wtryskowa=injection mould forma wulkanizacyjna=vulcanizing mould forma wyciskowa=flash mould forma wyciskowa=shut-off mould forma wygotowana=blown mould forma wypukła=male mould forma z kanałami grzejnymi=cored mould forma z kanałami grzejnymi parowymi=steam-cored mould forma z workiem ciśnieniowym=bag mould forma z zamknięciem stykowym=flash mould forma z zamknięciem stykowym=shut-off mould forma z zamknięciem teleskopowym=positive mouid forma zdejmowana=hand mould forma zdejmowana=loose mould forma zdejmowana=portable mould forma ze zdejmowaną matrycą=bar mould formacja=lithologic unit formacja=rock unit formacja węglowa=coal formation formacja wodonośna=aquifer formacje=measures formaldehyd=formaldehyde formaldehyd=methanal formaldehyd=oxomethane formaldehyd=oxymethylene formaldoksym=formaldehyde oxime formalina=formalin formalizacja opisu=formalization formalna lista parametrów=formal parameter list formamid=formamide formamid=methanamide formanilid=formanilide formanilid=phenyl formamide .

formant bazowy=anchor control formant skryptowy=scripting control formant złożony=composite control formanta=formant format=a size format=format format adresu=address format format alternatywny=alternate format format binarny=binary format format czasu=time format format czcionki=character format format danych=data format format danych=data layout format dowolny=free format format ekranu=display aspect format ekranu wyświetlacza=Gerber format format godziny=clock format format godziny=time format format jawny=explicit format format komórki=cell format format komunikatu=message format format konturowy=outline format format książki=book size format nagrywania=recording format format nieobcięty=untrimmed size format papieru=paper size format papieru=size of paper sheet format pliku=Gerber format format pliku graficznego=graphics file format format po obcięciu=trim size format pola=cell format format prosty=raw format format rozkazu=instruction format format rozkazu bezadresowego=address less instruction format format rozkazu bezadresowego=addressless instruction format format rozkazu bezadresowego=zero-address instruction format format rozpakowany=zoned format format rysunku=drawing size format słowa=word format format słowa maszynowego=word format format stały=fixed format format strony=style sheet format surowy=raw format format szpaltowy=snaking columns format format tablicowy=tabular format format własny=native format format wsadowy=loadable format format wykresu=chart format format wymiany=exchange format format wymiany danych=data interchange format format wymienny=exchange format format zapisu=recording format format zmienny=free format format zmienny=variable format format znakowy=character format format znaku=character format format zwykły=ordinary format formater=formatter formater dysku=disk formatter formatka wilgotna=wet lap formatowanie=formatting .

formatowanie tekstu=text formatting formatówka=dimension saw formatówka dwustronna=double dimension saw formatyzator=format effector formazan=formazan formierka=foundry moulding machine formierka=moulding machine formierka bliźniacza=twin moulding machine formierka do formowania w skrzynkach usuwalnych=boxless moulding machine formierka kombinowana=jolt-squeeze moulding machine formierka mechaniczna=power moulding machine formierka obrotowa=turnover moulding machine formierka prasująca=squeeze moulding machine formierka prasująca o dolnym nacisku=bottom squeeze moulding machine formierka prasująca o górnym nacisku=top squeeze moulding machine formierka przeciągowa=plain stripper formierka przeciągowa=stripping plate moulding machine formierka przeponowa=diaphragm moulding machine formierka ręczna=hand moulding machine formierka trzpieniowa=pin-lift moulding machine formierka trzpieniowa=push-off moulding machine formierka ubijarka=ramming moulding machine formierka ubijarka=tamping moulding machine formierka wstrząsająca=jolt moulding machine formierka wstrząsająca z amortyzacją=shockless jolting machine formierka wstrząsająca z doprasowaniem=jolt-squeeze moulding machine formierka wstrząsająca ze stołem przerzucanym=rockover jolter formierka wstrząsarka=jar-ramming machine formierka wyciskarka ze ślimakiem=rotary core machine formierka zdwojona=twin moulding machine formierka ze stołem obracanym=turntable moulding machine formierka ze stołem przerzucanym=rockover moulding machine formierka ze stołem przerzucanym=roll-over moulding machine formierkanarzucarka=sandslinger formiernia=foundry moulding plant formiernia=moulding plant formiernia=moulding shop formierstwo=moulding practice formować wzornikiem=strickle formowanie=forming formowanie arkuszy=sheeting formowanie artystyczne=ornamental moulding formowanie bezskrzynkowe=flaskless moulding formowanie bezskrzynkowe=snap-flask moulding formowanie do odlewania piętrowego=nest moulding formowanie do odlewania piętrowego=stack moulding formowanie dwuskrzynkowe=two-box moulding formowanie dyfuzyjne=diffusion moulding formowanie główki=bumping formowanie gomółek szklanych=crown process formowanie jednoskrzynkowe=covered floor moulding formowanie kontaktowe=lay-up formowanie laminatów=laminate moulding formowanie maszynowe=machine moulding formowanie na stole=bench moulding formowanie na sucho=dry sand moulding formowanie na wilgotno=greensand moulding formowanie na wosk tracony=investment moulding formowanie na wytłaczarce nurnikowej=plunger extrusion moulding formowanie na zimno=cold moulding formowanie narzucarką=slinger moulding .

formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie formowanie niskociśnieniowe=contact moulding niskociśnieniowe=low-pressure moulding niskociśnieniowe=vacuum forming niskociśnieniowe=vacuum moulding niskociśnieniowe w worku=bag moulding niskociśnieniowe w worku=vacuum bag moulding niskociśnieniowe w worku gumowym=rubber-bag moulding obrotowe=rotational moulding odlewów powtarzalnych=repetition moulding osadowe z zawiesiny=slush moulding otwarte=moulding in open sand bed plastyczne=plastic forming pod ciśnieniem=pressure forming pod wysokimi naciskami=high-pressure moulding pr=throwing próżniowe=vacuum forming próżniowe=vacuum moulding przetłoczne=flow moulding przetłoczne=transfer moulding przez bańkę=making on post przez maczanie=dip moulding przez zanurzanie=solvent moulding pulpowe=pulp moulding rdzeni=coremaking ręczne=hand moulding rotacyjne=rotational moulding się antycyklonów=anticyclogenesis się cyklonów=cyclogenesis się ryb w ławice=shoaling skorupowe=croning process skorupowe=shell moulding skrzepu w serowarsiwie=setting of curd szkła za pomocą piszczeli=off-hand glass blowing tłoczne=compression moulding uderzeniowe=impact moulding w dole=pit moulding w glinie=loam moulding w gruncie=bedding-in w gruncie=floor moulding w gruncie bez przykrycia=moulding in open sand bed w gruncie pod przykryciem=covered floor moulding w masie formierskiej=sand moulding w rdzeniach=core moulding w rdzeniach=moulding in cores w skrzynkach=box moulding w skrzynkach=flask moulding w skrzynkach parzystych=two-box moulding w skrzynkach usuwalnych=snap-flask moulding w stos=nest moulding w stos=stack moulding wirowe=centrifugal moulding włókna=throwing wtryskowe=injection moulding wtryskowe=jet moulding wtryskowe bezodpadowe=runnerless injection moulding wyrobów z mas plastycznych w prasach=stiff-mud process wytłoczne=extrusion moulding wzornikiem=strickling wzornikiem=striking wzornikiem=striking-up wzornikowe=strickle moulding .

formowanie wzornikowe=sweep moulding formowanie wzornikowe według przymiarów kontrolnych=strickle moulding with gauges formowanie z masy plastycznej=plastic forming formowanie z modeli wytapianych=investment moulding formowanie z modelu=pattern moulding formowanie z modelu naturalnego=loose pattern moulding formowanie z nabiera=making on blowpipe formowanie z okazu=reproduced model moulding formowanie z plackiem=moulding with cake formowanie z płyt=plate moulding formowanie z proszku=powder moulding formowanie z przekładaniem rdzenia=turnover moulding formowanie zakuwki nita=laying up formowany łeb nitu point of screw koniec śruby=point of rivet formuła atomowa=atomic formula formuła domknięta=closed formula formuła rekurencyjna=recurrence formula formuła w postaci normalnej=prenex formula formularz=Breit-Wigner formularz ankietowy=inquiry form formularz ankietowy=questionnaire formularz do dziurkowania=punching pattern formularz podania=application form formularz zgłoszeniowy=application form formularz zwrotny=feedback form formy niespolaryzowane=apolar forms formy przestawne do robót betonowych=moving forms formy ślizgowe do robót betonowych=sliding forms formyl=formyl formylowanie=formylation fornir=scaleboard fornir=veneer fornir łuszczony na skrawarce obrotowej=rotary-cut veneer fornir skrawany na skrawarce obwodowej=sliced veneer fornir tarty=sawed veneer forologia=phorology foron=phorone foronomia=geometry of flow forsowanie mielizny=forging over shoal forsteryt=forsterite forsteryt=white olivine forszt=midfeather forszt=withe Fortunella japonka=kumquat forum dyskusyjne=forum fosfamidon akarycyd i insektycyd=phosphamidon fosfatazy=phosphatases fosfatydy=phosphatides fosfatydy=phospholipides fosfatydylocholina=phosphatidyl choline fosfatyzacja=phosphate treatment fosfatyzacja=phosphating fosfazot nawóz podwójny azotowo-fosforowy=phosphazote fosfina=phosphine fosfokreatyna=phosphocreatine fosfolipidy=phosphatides fosfolipidy=phospholipides fosfoproteidy=phosphoproteins fosfoproteiny=phosphoproteins fosfor=phosphorus .

fosfor bezbarwny=white phosphorus fosfor bezbarwny=yellow phosphorus fosfor biały=white phosphorus fosfor biały=yellow phosphorus fosfor czarny=black phosphorus fosfor i potas=NPK mixtures fosfor metaliczny=black phosphorus fosfor żółty=white phosphorus fosfor żótty=yellow phosphorus fosfor-32=phosphorus-32 fosfor-32=radiophosphorus fosforan=phosphate fosforan=phosphates fosforan amonowy=ammonium phosphate fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego=nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate fosforan fenylu=triphenyl phosphate fosforan glinowy=aluminium phosphate fosforan trój butylu=tributyl phosphate fosforan trój krezylu=tricresyl phosphate fosforan trójsodowy=tribasic sodium phosphate fosforan wapniowy=calcium phosphate fosforanowanie=phosphate coating fosforanowanie=phosphate treatment fosforanowanie=phosphating fosforanowanie elektrolityczne stali=electrogranodizing fosforanowanie powolne=parkerizing fosforany zespolone=condensed phosphates fosforawy=phosphorous fosforek=phosphide fosforek cynkowy=zinc phosphide fosforek indowy=indium phosphide fosforek wapniowy=photophor fosforek żelaza=iron phosphide fosforescencja=phosphorescence fosforescencja katodowa=cathophosphorescence fosforiak=hydrogen phosphide fosforiak=phosphine fosforiak=phosphorus hydride fosforiak=phosphuretted hydrogen fosforobrąz=phosphor bronze fosforoskop=phosphoroscope fosforowa masa świecąca=phosphor fosforowanie stali przez gotowanie w roztworze kwasu fosforowego=coslettizing fosforowodór=hydrogen phosphide fosforowodór=phosphine fosforowodór=phosphorus hydride fosforowodór=phosphuretted hydrogen fosforowy=phosphoric fosforyl=phosphoryl fosforylacja=phosphorylation fosforylacja fotosyntetyczna=photophosphorylation fosforylazy=phosphorylases fosforylowanie=phosphorylation fosforyn=phosphite fosforyt odmiana apatytu=phosphate rock fosforyt odmiana apatytu=phosphorite fosforyt odmiana apatytu=rock phosphate fosforyzujący=phosphorescent fosgen=carbon oxychloride fosgen=carbonyl chloride .

fosgen=chloroformyl chloride fosgenit=phosgenite fosylizacja=fossilization fot=phot fotel dentystyczny=dental operation chair fotel obrotowy=swivel chair fotel pilota=pilot's seat fotel wyrzucany=ejection seat fotel z gumy porowatej pasujący dodała kosmonauty=form-fitting couch fotikon=photicon fotoaktywacja=photoactivation fotodegradacja=photochemical degradation fotodegradacja=photodegradation fotodesorpcja=photodesorption spectroscopy fotodetektor=photodetector fotodetektor=photosensor fotodetektor p-n-p=p-n-p photosensor fotodioda=photodiode fotodioda=photoemissive cell diode fotodioda lawinowa=charge coupled photodiode fotodioda o sprzężeniu ładunkowym=charge coupled photodiode fotoelektret=photoelectret fotoelektromagnetyczny=photoelectromagnetic fotoelektron=photoelectron fotoelektryczność=photoelectricity fotoelektryczny=photoelectric fotoelektryczny licznik cząstek pyłu w powietrzu=dust counter fotoemisja=external photoelectric effect fotoemisja=photoemission fotofluorograf=photofluorograph fotofluorograf=photo-rontgen unit fotofluorografia=photofluorography fotofluorografia=photo-rontgenography fotofluoroskopia=photofluoroscopy fotofosforylacja=photophosphorylation fotofrakcja w radiometrii=photofraction fotografia=photogram fotografia barwna=colour photography fotografia lotnicza=aerial photography fotografia lotnicza=aerophotography fotografia mikroskopowa=microphotography fotografia mikroskopowa=photomicrography fotografia otworkowa=pinhole photography fotografia przestrzenna=stereophotography fotografia przestrzenna=stereoscopic photography fotografia rentgenowska=X-ray photography fotografia smugowa=schlieren photography fotografia stereoskopowa=stereophotography fotografia stereoskopowa=stereoscopic photography fotografia trickowa=composition photo fotograficzny kąt polowy=angle of coverage fotogrametria=photogrammetry fotogrametria dwuobrazowa=stereophotogrammetry fotogrametria lotnicza=aerial mapping fotogrametria lotnicza=air photogrammetry fotogrametria naziemna=ground photogrammetry fotograwiura=photogravure fotojonizacja=photoionization fotojonizacja=radiation ionization fotokarabin=camera gun fotokarabin=cine-camera gun .

fotokarabin=gun-camera fotokataliza=photocatalysis fotokatalizator=photocatalyst fotokatoda=photocathode fotokatoda=photoelectric cathode fotokatoda półprzezroczysta=semitransparent photocathode fotokatoda półprzeźroczysta=semitransparent photocathode fotokolorymetr=photocolorimeter fotokolorymetr=photoelectric colorimeter fotokomórka=photocell fotokomórka=photoelectric cell fotokomórka selenowa=selenium cell fotokopia=photographic print fotokopiarka=photocopier fotokopiarka=photocopying machine fotokopiarka błyskawiczna=instant copying machine fotokreślarka=photoplotter fotolitografia=photolithography fotolitografia=photolitography fotoliza=photochemical decomposition fotoliza=photodecomposition fotoliza=photodissociation fotoliza=photolysis fotoliza błyskowa=flash photolysis fotoluminescencja=photoluminescence fotoluminescencja=photoluminescencee fotomagnetoelektryczny=photomagnetoelectric fotomakrografia=photomacrography fotomaska=photo-etch resist fotomaska=photomask fotomaska=photoresist fotometr=foot-candle meter fotometr=photometer fotometr=photometr fotometr całkujący=photometric integrator fotometr fizyczny=objective photometer fotometr fluorescencji=fluorophotometer fotometr izoluminancyjny=equality of luminosity photometer fotometr klinowy=wedge photometer fotometr kulisty=photometric sphere fotometr obiektywny=objective photometer fotometr płomieniowy=flame photometer fotometr równokontrastowy=equality of contrast photometer fotometr subiektywny=subjective photometer fotometr wzornikowy=subjective photometer fotometria=photometry fotometria gwiazdowa=stellar photometry fotometria obiektywna=physical photometry fotometria płomieniowa=flame photometry fotometria subiektywna=visual photometry fotometria wzrokowa=visual photometry fotometryczny detektor płomienia=flame photometric detector fotomikrografia=micrograph fotomikrografia=photomicrography fotomontaż=montage photograph fotomontaż=photo-montage fotomontaż=photo-mounting foton=light quantum foton kwant promieniowania=photon fotoneutron=photoneutron fotonówka=photoemissive cell .

fotooffset=photooffset fotoogniwo=photoelement fotoogniwo=photovoltaic cell fotoopornik=light depenedent resistor fotopia=photopic fotopik=photoelectric peak fotopik=photopeak fotopik=total absorption peak fotoploter=photoplotter fotopolimeryzacja=photochemical polymerization fotopolimeryzacja=photopolymerization fotopowielacz=multiplier phototube fotopowielacz=photoelectric multiplier fotopowielacz=photomultiplier fotopowielacz=photomultiplier tube fotoprąd=photocurrent fotoproton=photoproton fotoprzewodnictwo=photoconduction fotoprzewodnictwo=photoconductive effect fotoprzewodnik=photoconductor fotoprzewodzący=photoconductive fotoredukcja=photoreduction fotorezystor=light dependent resistor fotorezystor=light sensitive resistor fotorezystor=light-sensitive resistor fotorezystor=photoconductive cell fotorezystor=photoresistor fotorozpad=photodisintegration fotorozpad jądrowy=photonuclear reaction fotorozszczepienie=photofission fotosensybilizacja=photosensitization fotosieciowanie polimerów=photocrosslinking fotoskład=cold-type composition fotoskład=filmsetting fotoskład=photocomposition fotoskład=photosetting fotoskład=phototype setting fotoskładarka=photocomposer fotoskładarka=photosetter fotoskładarka=phototypesetter fotostat urządzenie do szybkiej reprodukcji dokumentów=photostat fotosynteza=photosynthesis fotoszkic=photographic mosaic fototeodolit=phototheodolite fototranzystor=phototransistor fototranzystor polowy=photofet fototropia=phototropism fototypia=phototype fototypia=phototypography fototyrystor=light-activated silicon controlled rectifier fototyrystor=photothyristor fototytularka=coxhead liner fototytularka=headliner fotoutlenianie=photooxidation fotowarystor=photovaristor fotowoltaiczny=photovoltaic fracht bezpośredni=through freight fracht brutto=gross freight fracht ciężarowy=freight by weight fracht dystansowy=pro rata freight fracht płatny z dołu=freight payable at destination .

fracht płatny z góry=freight prepaid fracht powrotny=back freight fracht proporcjonalny=pro rata freight fracht przestrzenny=freight by measurement fracht ryczałtowy=lump freight frachtowiec=freight vessel frachtowiec=freighter fractostratus=scud Fragańa vesca=wild strawberry fragment jądrowy=nuclear fragment fragment kodu=code snippet fragment kruszenia=spallation fragment fragment rozszczepienia jądra atomowego=fission fragment fragment terenu=area block fragmentacja=fragmentation fragmentacja pamięci=storage fragmentation fragmentacja pamięci=store fragmentation fragmentacja pliku=file fragmentation fragmentografia=fragmentography frakcja=fractal frakcja boczna=side stream frakcja braków=fraction defective frakcja dobrych sztuk=fraction effective frakcja dolna=inferior figures frakcja górna=superior figures frakcja jednostek wadliwych=fraction defective frakcja końcowa=tail fraction frakcja końcowa=tails frakcja lekka=light ends frakcja macierzysta=parent fraction frakcja produktów rozszczepienia wychodząca z paliwa do szczeliny pod koszulką=gap release fraction frakcja ropy naftowej=benzin frakcja szczytowa destylacji=top product frakcja sztuk wadliwych=fraction defective frakcja wagowa pary=steam quality frakcja wagowa pary=steam weight fraction frakcja wchłonięta promieniowania=uptake factor frakcja z próbki=sampling fraction frakcje ciężkie przy destylacji=heavy ends frakcje ropy naftowej pierwszej destylacji=virgin frakcjonowanie=fractionation frakcjonowanie elucyjne=fractional extraction frakcjonowanie strąceniowe=fractional precipitation fraktal=fractal fraktal fraction=fractal fraktografia mikroskopowe badanie przełomów=fractography fraktogram=fractograph franco nabrzeże=free overside franco port=free harbour franco samochód ciężarowy=free on board franco samochód ciężarowy=free on truck franco statek=free on board franco wagon=free on board franco wagon=free on rail franco wagon=free on truck franco wzdłuż burty statku=free alongside ship franco wzdłuż statku=free from alongside franco zasobnia bunkrowa statku cena paliwa=free into bunkers franko wzdtuż burty statku=free alongside ship frans=francium .

franszyza ubezpieczeniowa=franchise fregata=full-rigged ship fregata eskortowieć=frigate frekwencja genotypu=genotype frequency frekwencja genu=gene frequency frenozyna=cerebron frenozyna=phrenosin frequency=tune frez=milling cutter frez całkowity=solid cutter frez chwytowy do kształtowego frezowania zarysów płaskich=router bit frez chwytowy do rowków trapezowych=dovetailing cutter frez czołowy=face cutter frez czołowy=face mili frez czołowy wewnętrzny=hollow mill frez do gwintów=thread cutter frez do kół ślimakowych=worm-gear hob frez do obróbki zespołu kół zębatych=multiple-gear cutter frez do rowków=slotting cutter frez do rowków=slotting mill frez do rowków gwintowników=tap fluting cutter frez do rowków na wpusty czółenkowe=Woodruff keyseat cutter frez do rowków w połączeniach narożnikowych=corner lock cutter frez do rozwiertaków=reamer fluting cutter frez do wałków wielowypustowych=spline cutter frez do zdobinowania=quirk cutter frez do zgrubnej obróbki gwintów=stocking cutter frez dwuostrzowy=double-bit flycutter frez esowy=S-knife frez jednolity=integral-tooth cutter frez jednoostrzowy=fly cutter frez jednoostrzowy=single-bit flycutter frez kątowy=angle cutter frez kątowy=angle milling cutter frez kątowy jednostronny=single-angle cutter frez kątowy symetryczny=double-angle cutter frez krążkowy ćwierćokrągly wklęsły=corner-rounding cutter frez kształtowy=formed cutter frez kształtowy=profile cutter frez kształtowy zataczany=formed relieved cutter frez modułowy krążkowy=gear cutter frez modułowy ślimakowy=gear cutting hob frez naprzemianskośny=staggered teeth milling cutter frez nasadzany=arbor cutter frez nasadzany=arbor milling cutter frez nasadzany walcowoczołowy=shell-end mill frez o zębach prostych=straight-gashed cutter frez o zębach śrubowych=helically-gashed cutter frez o zębach śrubowych=spiral mili frez obwiedniowy=hob frez obwiedniowy=hob cutter frez obwiedniowy do wałków wielowypustowych=spline-shaft hob frez palcowy do rowków=two-lip end mill frez palcowy do rowków na wpusty=slot drill frez profilowy do obróbki krawędzi płyt=panel moulding cutter frez profilowy półokrągły wklęsły=beading cutter frez rurowy=hollow mill frez ścinowy kształtowy=formed profile cutter frez ścinowy kształtowy=shaped profile cutter frez ślimakowy=hob frez ślimakowy=hob cutter .

frez ślimakowy do frezowania=semi-toppinggear hob frez ślimakowy do kół zębatych=gear cutting hob frez ślimakowy do kół zębatych daszkowych=herringbone hob frez ślimakowy do kół zębatych z pogrubionymi wierzchołkami zębów=high-point hob frez ślimakowy do kół zębatych z pogrubionymi wierzchołkami zębów=protuberance hob frez ślimakowy do obróbki kół ślimakowych metodą styczną=tangential-feed hob frez ślimakowy do obróbki wierzchołków zębów kół zębatych=topping gear hob frez tarczowy do rowków jednostronny=gash mill frez tarczowy dzielony=interlocking cutter frez tarczowy dzielony=interlocking side mill frez tarczowy naprzemianskośny=herringbone mill frez tarczowy piłowy do metali=metal-slitting saw frez tarczowy trzystronny=side mill frez tarczowy trzystronny naprzemianskośny=channelling cutter frez tarczowy trzystronny naprzemianskośny=herringbone staggered-tooth side mill frez trzpieniowy=shank cutter frez trzpieniowy do kopiowania do matryc=die mill frez trzpieniowy do matryc=cherry frez trzpieniowy do matryc=diesinking cutter frez walcowo-czołowy=end milling cutter frez walcowy=cylindrical cutter frez walcowy=plaing milling cutter frez walcowy=slab mili frez walcowy=slabWng mili frez walcowy o zębach śrubowych=helical mill frez zataczany=relieved cutter frez ze wstawianymi ostrzami=inserted-tooth cutter frez zespołowy=gang-type cutter frez zespołowy=milling gang frezarka=miller frezarka=milling machine frezarka=moulding machine frezarka bramowa=milling planer frezarka bramowa=planer mill frezarka do drewna=shaper frezarka do elementów pokrycia samolotów=skin milling machine frezarka do gwintów=thread miller frezarka do kół zębatych=gear miller frezarka do rowków kątowych=mitering machine frezarka do skórowania wlewków gorących=hot ingot peeling machine frezarka dwuwrzecionowa=double-spindle shaper frezarka konsolowa=knee-type milling machine frezarka obwiedniowa=hobber frezarka obwiedniowa=hobbing machine frezarka obwiedniowa do kół stożkowych=bevel-gear generator frezarka obwiedniowa do wałków wieloklinowych=spline-hobbing machine frezarka odwiedniowa do kół zębatych=gear hobbing machine frezarka pionowa=vertical milling machine frezarka pionowa z głowicą obiegową=rotary head milling machine frezarka pionowa z głowicą wrzecionową przesuwną=ram-type milling machine frezarka pionowa z ręcznym posuwem=router frezarka pionowa z ręcznym posuwem=routing machine frezarka pozioma=horizontal milling machine frezarka pozioma produkcyjna=bed milling machine frezarka pozioma zwykła=plain milling machine frezarka produkcyjna=manufacturing-type milling machine frezarka produkcyjna dwuwrzecionowa=duplex milling machine frezarka produkcyjna jednowrzecionowa=simplex milling machine frezarka stereotypia=mortiser frezarka uniwersalna=recessing machine .

frezarka uniwersalna do metali=universal milling machine frezarka wspornikowa=knee-type milling machine frezarka wzdłużna=bed milling machine frezarka z samoczynnym pionowym przesuwem stołu=fall and rise milling machine frezarka-kopiarka=tracer milling machine frezarko-kopiarka=profile milling machine frezarko-kopiarka=profiler frezarko-kopiarka do matryc=diesinkier frezarko-kopiarka do matryc=diesinking machine frezer=machinist miller frezowanie czołowe=face milling frezowanie gniazda=pocket milling frezowanie gwintu=thread milling frezowanie kształtowe=contour milling frezowanie kształtowe=profile milling frezowanie matryc=cherrying frezowanie obwiedniowe=hobbing frezowanie obwiedniowe kół ślimakowych metodą promieniową=in-feed hobbing frezowanie obwiedniowe kół ślimakowych metodą styczną=tangential hobbing frezowanie płaszczyzn=rotary planing frezowanie płaszczyzn=slab milling frezowanie powierzchni obrotowych=peripheral milling frezowanie powierzchni śrubowych=helical milling frezowanie powierzchni śrubowych=spiral milling frezowanie profilowe=profile milling frezowanie przeciwbieżne=out-cut milling frezowanie przeciwbieżne=up-milling frezowanie rowków=slot milling frezowanie rowków między ostrzami narzędzia=gashing frezowanie równoległe=abreast milling frezowanie równoległych powierzchni przedmiotu zespołem dwóch frezów tarczowych=straddle milling frezowanie szeregowe=string milling frezowanie wpustów=grooving frezowanie współbieżne=climb milling frezowanie współbieżne=down cutting frezowanie współbieżne=down milling frezowanie współbieżne=in-cut milling frezowanie współbieżne gwintu=climb thread cutting frezowanie wyjęć dwuściennych przelotowych=slash milling frezowanie wyjęć dwuściennych przelotowych=step milling frezowanie wypustów=furrowing frezowanie wysokowydajne=heavy-duty milling frezowanie z ręcznym posuwem narzędzia=routing rautin frezowanie zespołem frezów=gang milling frezowanie zgrubne=rough milling frigoria=frigorieierfn. front=line abreast front chłodny=cold front front krystalizacji=crystallization front front krzepnięcia=crystallization front front krzepnięcia=solidification front front polarny=arctic front front stacjonarny=stationary front front zokludowany=occluded front front zwilżania=quench front front zwilżania=rewetting front frontoliza=frontolysis fronton=fronton fronton bazy danych=database front-end frontówka cegła=bright front .

frontyspis rycina z lewej strony karty tytułowej książki=frontispiece froterka=floor polisher fruktofuranozydaza=saccharase fruktofuranozydaza=sucrase fruktoza=fruit sugar frykcja stosunek prędkości obwodowej walców kalandra=friction ratio frykcjonowanie=friction calendering frykcjonowanie=frictioning fryta=frit fryzon zewnętrzna warstwa oprzędu=frisons ftalan=phthalate ftalan allilu=diallyl phthalate ftalan oktylu=dioctyl phthalate ftaleina=phthalein fug=lye fugatywność=fugacity fukacz=squealer fukoza=fucose fukson=fuchsone fuksyna=fuchsin e fuksyna=magenta fuksyt=fuchsite fulard=padding machine fulchronograf przyrząd do rejestracji uderzeń piorunów=fulchronograph fulguryt=fulgurite fulminian=fulminate fulwen=fulvene fumaran=fumarate fumarola=fumarole fumigacyna=fumigacin fumigacyna=helvolic acid fumigant=fumigant fumigator urządzenie do odymiania=fumigator fumigatyna=fumigatin fun=Helmholtz free energy funckje hipereliptyczne=hyperelliptic functions function=serve fundament ciągły=continuous footing fundament ciągły=strip foundation fundament do narządzania formy=imposing surface fundament maszyny=machine foundation fundament na palach=pile foundation fundament na ruszcie=floating foundation fundament oddzielny=spot footing fundament odosobniony=spot footing fundament palowv zawieszony=floating pile foundation fundament płaski=spread foundation fundament płytowy=mat foundation fundament płytowy=raft foundation fundament schodkowy=stepped foundation fundament silnika=sole plate fundament silnika głównego=engine bed fundament stopowy=pad foundation fundament studniowy=sunk well foundation fundament ze sprężynami=spring foundation fundamentowanie=foundation engineering fundamentowanie=foundation practice fundamentowanie=foundation work fundusz amortyzacyjny=depreciation fund fundusz amortyzacyjny=sinking fund fundusz czasu pracy=available standard hours of work .

fundusz dyspozycyjny=discretional fund fundusz emerytalny=pension fund fundusz inwestycyjny=investment fund fundusz płac=wages fund fundusz rezerwowy=reserve fund fundusz rozwojowy=development fund fungicyd=fungicidal paint fungicyd glebowy=soil fungicide fungicyd o działaniu wyniszczającym=eradicant fungicide fungicyd selektywny=selective fungicide funkcja addytywna=additive function funkcja adresowa=address function funkcja afiniczna=affine function funkcja agregacji=aggregate function funkcja agregująca=aggregate function funkcja algebraiczna=algebraic function funkcja analityczna=analytic function funkcja analityczna jednolistna=univalent function funkcja analityczna w sensie Weierstrassa=analytic function in the sense of Weierstrass funkcja arytmetyczna=arithmetic function funkcja automatycznej konfiguracji=auto-configuration feature funkcja Bessela=Bessel functions funkcja beta=beta function funkcja błędu=erf-error function funkcja błędu=error function funkcja błędu komplementarna=complementary error function funkcja Boolea=logical function funkcja całkowalna=integrable function funkcja całkowalna z kwadratem=square-integrable function funkcja całkowita=entire function funkcja całkowita=integral function funkcja całkowita skończonego rzędu=integral function of finite order funkcja callbackowa=callback function funkcja celu=objective function funkcja cenności=importance function funkcja charakterystyczna=characteristic function funkcja ciągła=continuous foundation zob. continuous footing continuous function funkcja cosinus=cosine function funkcja covers=coversed sine funkcja cylindra eliptycznego=elliptic cylinder function funkcja cylindra parabolicznego=parabolic cylinder function funkcja częstości=frequency function funkcja częstości=probability density function funkcja członkowska=member function funkcja decyzyjna=decision function funkcja delta=delta function funkcja delta=Dirac delta function funkcja determinisyczna=deterministic function funkcja dopasowująca=matching function funkcja doskonale nieliniowa=perfect non-linear function funkcja dostępu do portu równoległego=parallel port pass-through feature funkcja edycji bloku=block edit function funkcja eliptyczna=elliptic function funkcja Eulera dla liczb całkowitych=totient funkcja exsec=exsecant funkcja falowa=wave function funkcja falowa antysymetryczna=antisymmetric wave function funkcja filtrowania=filter function funkcja fotopii=photopic luminous efficiency function funkcja gamma=gamma function .

funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja funkcja generyczna=generic function gęstości prawdopodobieństwa=probability density function gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej=frequency function Gibbsa=Gibbs free energy głosowa=voice capability główna=main function Greena=Green function Greena=source function gwiaździsta=starlike function Hamiltona=Hamiltonian function harmoniczna=harmonic function harmoniczna elipsoidalna=ellipsoidal harmonie Helmholtza=work function hipergeometryczna konfluentna=confluent hypergeometric function holomorficzna=holomorphic function jawna=explicit function jednokierunkowa=one-way function jednokierunkowa pułapkowa=trapdoor one-way function jednokierunkowa z zapadką=trapdoor one-way function jednorodna=homogeneous function jednostkowa=unit step function jednowartościowa=single-valued function kodująca=hash function kolumnowa=column function Lagrangea=Lagrangian function Langevina=Langevin function liniowa=linear function logiczna=logical function malejąca=decreasing function mieszająca=hash function mieszająca=hashing function monotoniczna=monotone function nadharmoniczna=superharmonic function nieparzysta=uneven function niewymierna=irrational function obliczalna=computable fus.ction odpowiedzi=response function odwrotna=inverse function odwrotna do logarytmicznej=antilogarithm odwrotna względem sinusa=anti-sine odwrotna względem sinusa=inverse-sine odwzorowująca=mapping function okresowa=periodic function oszczędzania energii=power-saving feature Pattersona=Patterson function pierwotna=antiderivative of function pierwotna=primitive podcałkowa=integrand podharmoniczna=subharmonic function potomna=sourced function prądu=current function prądu=stream function prawdopodobieństwa=probability function próbna=test function próbna=trial function produktu=product feature przekształcalna=transformable function przeniesienia=transfer function przestępna=transcendental function pułapkowa=round function pułapkowa=trapdoor function .

funkcja rekursywna=recursive function funkcja Riemanna=Riemann zeta function funkcja rosnąca=increasing function funkcja rozdziału=partition function funkcja rozdziału=sum of states funkcja rozkładu Boltzmanna=Boltzmann distribution funkcja rozkładu prawdopodobieństwa=cumulative frequency function funkcja rozkładu prawdopodobieństwa=cumulative probability function funkcja rozkładu statystycznego Fermiego-Diraca=Fermi-Dirac distribution function funkcja różniczkowalna=differentiable function funkcja rozpoznawcza=discriminant function funkcja rozróżniająca=discriminant function funkcja rozrzutu liniowego=line-spread function funkcja rzeczywista=real-valued function funkcja sigma=sigma function funkcja signum=signum function funkcja sinus=sine function funkcja sit=force function funkcja składowa=member function funkcja skokowa=jump function funkcja skokowa=step function funkcja skrótu=hash function funkcja sprzężona=conjugate function funkcja stacji roboczej=workstation function funkcja stanu=thermodynamic function of state funkcja sterująca=control function funkcja strat=loss function funkcja systemowa=system call funkcja termodynamiczna=thermodynamic function of state funkcja termodynamiczna=thermodynamic variable funkcja stanu funkcja termodynamiczna molowa=molar quantity funkcja theta=theta-function funkcja transferu=transfer function funkcja tworząca=generating function funkcja tworzenia=ligand number funkcja uwikłana=implicit function funkcja wariantowa=variant function funkcja wbudowana=built-in function funkcja wejściowa=input function funkcja wektorów międzyatomowych=Patterson function funkcja wektorowa=vector function funkcja wielowartościowa=multiple-valued function funkcja wieloznaczna=many-valued function funkcja wielu zmiennych=function of several variables funkcja wirtualna=virtual function funkcja własna=eigenfunction funkcja wszędzie określona=completely defined function funkcja wyboru=choice function funkcja wykładnicza=exponential function funkcja wykładnicza zanikająca=decaying exponential function funkcja wymierna=rational function funkcja wymuszająca=driving function funkcja wymuszająca=excitation function funkcja wypukła=convex function funkcja wywoływana zwrotnie=callback function funkcja wywoływana zwrotnie w stanie jałowym=idle callback function funkcja wyższego rzędu=higher-order function funkcja wzbudzenia=excitation function funkcja z ograniczoną wariacją=function of bounded variation funkcja z zapadką=trapdoor function .

pound per square foot funt troy=troy pound funt-siła=pound-force furan=furane furan=furfuran furanoza=furanose furazan=furazan furfuramid=furfuramide .funkcja zagregowana=aggregate function funkcja zaprzyjaźniona=friend function funkcja zbioru=set function funkcja zbioru przeliczalnie addytywna=countably additive set function funkcja zdaniowa=propositional function funkcja zespolona=complex function funkcja zewnętrzna=external function funkcja złożona=composite function funkcja źródła=source function funkcja zwrotna=callback function funkcje administrowania=management features funkcje Bessela=cylindrical functions funkcje bezpieczeństwa=security features funkcje cylindryczne=cylindrical functions funkcje dźwiękowe=audio features funkcje harmoniczne sprzężone=harmonic conjugates funkcje hiperboliczne=hyperbolic functions funkcje kołowe=circular functions funkcje nadmiarowe=excess functions funkcje różnorodne=miscallaneous functions funkcje stanu=state quantities funkcje stanu=thermodynamic properties funkcje termodynamiczne=state quantities funkcje termodynamiczne=thermodynamic properties funkcje trygonometryczne=trigonometric functions funkcje trygonometryczne dopełniające=complementary trigonometric fuctions funkcje trygonometryczne sprzężone=cofunctions funkcje walcowe=cylindrical functions funkcje zależne=related functions funkcje zarządzania=management features funkcjonał liniowy=linear functional funkcjonalność=functionalities funkcjonalność=functionality funkcjonalność=manageability funkcjonalny=manageable funkcjonalny blok elektroniczny=functional checkout funkcjonalny test sprawdzający=functional funkcyjny funkcjonować=be in operation funkcjonowanie części w danym systemie=in-system performance funkcyjna metoda iteracji=functional iteration method funkcyjność cząsteczki=functionality funktor=functor funktor addytywny=additive functor funktor dokładny=exact functor funktor kontrawariantny=contravariant functor funktor kowariantny=covariant for funktor sprzężony=adjoint functor funt handlowy=pound avoirdupois funt masy=pound avoirdupois funt na cal kwadratowy jednostka ciśnienia=pound per square inch funt na cal kwadratowy jednostka ciśnienia bezwzględnego=pound per square inch absolute funt na cal kwadratowy jednostka nadciśnienia=pound per square inch gauge funt na stopę kwadratową jednostka ciśnienia=psf.

furfuramid=hydrofuramide furfuran=furane furfuran=furfuran furfurol=bran oil furfurol=fural furfurol=pyromucic aldehyde furfural furfuryl=furfuryl furfuryloamina=furfurylamine furgon=van furgon=waggon furii=furii furkadlo jednokierunkowe=automatic drill furkadło smyczkowe=bow drill furkadlo wiertarka ręczna=Archimedean drill furkadto smyczkowe=fiddle drill furoil=furoyl furoina=furoin furta=gangway furta burtowa=side door furta burtowa=side port furta dziobowa=bow port furta ładunkowa=cargo port furta rufowa=stern door furta wejściowa=gangway door furta wejściowa=gangway port furta wodna=bulwark port furta wodna=freeing port furta wodna=wash port furyl=furyl fusy=lees osad futerał aparatu fotograficznego=camera case futerał do odważników=weight receptacle futerał pistoletu=holster futerał pogotowia=ever-ready case futr=buck futro z foki=sealskin futryna drzwiowa=door frame futryna okienna=window frame futrzarstwo=furriery fuże powiększenie fragmentu zdjęcia 4=blowup fuzja=nuclear fusion fuzle=fuse oil fuzle=grain oil fuzle=potato spirit fuzyt=mineral charcoal fuzyt=mother coal fuzyt węgiel włóknisty=fusain fyllit=phyllite gabardyna=gabardine gabaryt=limiting outline gabaryt=overall dimensions gąbczastość=sponginess gąbka palladowa=palladium sponge gąbka platynowa=platinum sponge gąbka żelazna=iron sponge gablota=show case gablota wystawowa=display case gabro=gabbro gacz parafinowy=slack wax gadolin=gadolinium gadolinit=gadolinite .

gadziel konwertora=converter mouth gafel=gaff gafel dwurozprzowy=wishbone gagat=gagate gagat=jet coal gaja=vang gaja taliowa=slewing guy gaja żurawika łodziowego=davit guy gal=galileo gal=gallium galaktan=galactan galaktolipidy=cerebrosides galaktometr przyrząd do mierzenia ciężaru właściwego mleka=galactometer galaktoza=galactose galaktozydaza=galactosidase galaktozydaza=lactase Galaktyka=Milky Way Galaxy galalit=artificial horn galalit=galalith galamid=gallamide galanteria gumowa=rubber fancy goods galaretowacieć=gelatinize galaretowaty=jellied galasówka=oak-gall galasówki=Turkey galls gałąź analityczna=analytic branch gałąź drzewa=limb gałąź funkcji analitycznej=branch of an analytic function gałąź krzywej=branch of curve gałąź produkcji=branch of production gałąź sieci=arm of network gałąź sprzęgająca=coupling branch gałąź toru pocisku=leg of trajectory gałąź uzwojenia=path of winding gałąź wznosi ąca się przewodu lewarowego=upcast leg of siphon pipe galbanum gumożywica=galbanum galena=blue lead galena=galena galena=lead glance galenit=blue lead galenit=galena galenit=lead glance galeriowiec=gallery-access block of flats galeta=godet galeta wielostopniowa=multi-stage godet gałka=Turk's head gałka drzwiowa=doorknob gałka muszkatołowa=nutmeg gałka na linie=diamond knot gałka nastawcza=adjusting knob gałka nastawcza=setting knob gałka sterowania=control knob gałka strojeniowa=tuning knob galocyjanina=gallocyanine galon=galion galon=gallon galon amerykański=gallon galon angielski=imperial galion galon na godzinę=gallon per hour galon na minutę=gallon per minute galon na sekundę=gallon per second .

galonów angielskich na minutę miara natężenia przepływu=imperial gallons per minute galopowanie ślizgacza=porpoising galopujący=peracute galusan=gallate galwanealing=galvanealing galwanealing=galvannealing galwaniczne powlekanie żelaz=steeling galwaniczne powlekanie żelazem=acieration galwanizacja=electrodeposition galwanizacja=electroplating galwanizacja=plating galwanizator=galvanizer galwanizernia=electroplating plant galwanizernia=galvanizing plant galwanizernia=plating plant galwanizernia=plating shop galwanochromia=galvanic colouring galwanometr balistyczny=ballistic galvanometer galwanometr lusterkowy=mirror galvanometer galwanometr magnetoe-lektryczny o ruchomej cewce=d'Arsonval galvanometer galwanometr o ruchomym magnesie=moving-magnet galvanometer galwano-metr o ruchomym magnesie=moving-magnet galvanometer galwanometr różnicowy=differential galvanometer galwanometr różnicowy=differential galwanometer galwanometr sinusowy=sine galvanometer galwanometr strunowy=string galvanometer galwanometr tangensowy=tangent galvanometer galwanometr termoelektryczny=termo-galvanometer galwanometr termoelektryczny=thermogalvanometer galwanometr wibracyjny=vibration galvanometer galwanometr wibracyjny=vibration galwanometer galwanometr zwierciadłowy=mirror galvanometer galwanoplastyka=electrofabrication galwanoplastyka=electroforming galwanoplastyka kształtowanie galwaniczne=gahanoplastics galwanoskop=galvanoscope galwanostat=galvanostat galwanostegia cynkowanie elektrolityczne=galvanostegy galwanotaksja=electrotaxis galwanotaksja=galvanotaxis galwanotechnik=electroplater galwanotechnik=plater galwanotechnika=electroplating galwanotyp=electro galwanotyp=electrotype galwanotypia=electrotyping gama muzyczna=musical scale gama pitagorejska=Pythagorean scale gama temperowana równomiernie=equally tempered scale Gamma=gamma gamma emitter=gamma emission zob. gamma decay gamma ogólna=overall gamma gamma-aktywny=gamma radioactive gamma-aktywny=gamma-active gamma-celuloza=gamma-cellulose gammaglobulina=gamma globulin gammaglobulina=immune globulin gammagrafia=gamma radiography gammagrafia=gammagraphy gamma-promieniotwórczy=gamma radioactive .

gamma-promieniotwórczy=gamma-active gar na taśmę=sliver can gar wielkiego pieca=blast-furnace hearth gar wielkiego pieca=hearth of blast furnace garb=lobe garb formy piaskowej=projection cod garb krzywki=cam lobe garb krzywki=cam nose garb oporu wypukłość krzywej oporu hydrodynamicznego=hump of resistance garbarnia=tanyard garbarstwo=leather manufacture garbnik produkt techniczny=tanning agent garbnik roślinny=vegetable tannin garbnik substancja mająca zdolność garbowania=tannin garbnika=fixation garbniki syntetyczne=syntans garbniki syntetyczne=synthetic tannins garbnikować sieci=bark garbnikowanie żagli=barking garbować roślinnie=bark garbowanie=tannage garbowanie ałunowe=tawing garbowanie ałunowe białoskórnicze=alum-formaldehyde tannage garbowanie biatoskórnicze=tawing garbowanie chromowe=chrome tanning garbowanie dołowe=pit tanning garbowanie emulsji=emulsion hardening garbowanie jednokąpielowe=one-bath tanning garbowanie kombinowane=miscellaneous tannage garbowanie kombinowane chromowo-roślinne=chrome retanning garbowanie przyspieszone=rapid tanning garbowanie roślinne=bark tanning garbowanie roślinne=barking garbowanie roślinne=vegetable tanning garbowanie roślinno-ałunowe=dongola tannage garbowanie roślinno-chromowe=semi-chrome tanning garbowanie siarkowo-tłuszczowe=sulfur-fat tanning garbowanie tłuszczowe=chamoising garbowanie tłuszczowe=oil tanning garbowanie wstępne=pretanning garbowanie zamszowe=chamoising garbowanie zamszowe=oil tanning garbowanie żelazowe=iron tannage gardziel=choke gardziel gaźnika=carburettor choke gardziel gaźnika=choke tube gardziel konwertora=cone of converter gardziel konwertora=mouth of converter gardziel konwertora=neck of converter gardziel konwertora=nose of converter gardziel rowka=root of joint gardziel szybu=fore-shaft gardziel wielkiego pieca=blast-furnace throat gardziel wielkiego pieca=top of blast furnace gardziel włoka=belly of trawl net gardziel zgrzewarki=horn spacing garłacz=bomb thrower garłacz=discharger garłacz=Galloway tube garmond stopień pisma=long primer garnek do wyżarzania=saggar .

garnek kondensacyjny=condenser pot garnek kondensacyjny=condensing vessel garnek kondensacyjny=steam trap garnek odwadniający=steam trap garnek przędzalniczy=spinning box garnek przędzalniczy=spinning pot garniec=pouring box garniec do odlewania wlewków 2=tundish garniec pośredni=bakie garnieryt=garnierite garnitur genetyczny=genome garnkowa komora spalania w silnikach turbospalinowych=can-type combustion chamber garnkowa komora spalania w turbinach spalinowych=cylindrical combustion chamber gas potrójny=tri-gas gasić=blow out gasić światło=douse gąsienica=crawler chain gąsienica nakładana=half-track gąsienica nasadcza=half-track gąsienica podwozia=Caterpillar gasik=spark arrester gasik=spark suppressor gasik=spark-quench gasik spark killer circuit=spark killer gasik w luminoforze=quencher gąsior=carboy butla szklana opleciona gąsior=crest-tile gąsior dachówka kalenicowa=ridge tile gasiwo=arc-quenching medium gaslift=gas lift gaśnica=extinguisher gaśnica=fire annihilator gaśnica=fire extinguisher gaśnica pianowa=foam extinguisher gaśnica płynowa=fluid extinguisher gaśnica płynowa=soda-acid extinguisher gaśnica proszkowa=dry powder extinguisher gaśnica proszkowa=dry-chemical fire extinguisher gaśnica śniegowa=carbon-dioxide extinguisher gaśnica tetrowa=carbon-tetrachloride extinguisher gaśniczy dwutlenek węgla=fire extinguishing gaśniecie=extinction gaśniecie fal=damping gaśnik wapna=lime slaker gaszący pragnienie=adipsous gaszenie=quenching gaszenie iskrzenia=spark suppression gaszenie koksu=quenching of coke gaszenie łuku=arc quench gaszenie łuku=arc suppression gaszenie pożarów wodą zrzucaną z samolotów=water bombing gaszenie pożaru=fire fighting gaszenie pożaru=fire suppression gaszenie tuku=arc interruption gatąź obwodu=limb gatka zasilająca o kształcie zbliżonym do kulistego=shrink bob gatunek=kind rodzaj gatunek diamentu technicznego=boart gatunek endemiczny=endemic species gatunek reliktowy=relict .

gatunek skóry=class of leather gatunek spieku węglikowego=ramet gatunek stali=grade of steel gatunek stali krzemowej o dużej przenikalności magnetycznej=stalloy gatunek stali nierdzewnej chromowo-niklowej=Anka steel gatunek żeliwa austenitycznego odpornego na korozję=niresist gatunek żeliwa ciągliwego=gunite gatunek żeliwa ciągliwego=Z metal gatunek żeliwa perlitycznego modyfikowanego=meehanite cast-iron gaus=gauss gausomierz=gaussmeter gausotron=gausitron gausotron=magnetoresistor gaz=carry away gaz=carry off gaz aktywny=activated gas gaz atmosferyczny=atmospheric gas gaz bagienny=marsh gas gaz biologiczny=biogas gaz błotny=marsh gas gaz bogaty=rich gas gaz bojowy=military gas gaz bojowy=war gas gaz buforowy=cushion gas gaz ciekły naturalny=liquefied natural gas gaz czadnicowy=generator gas gaz czadnicowy=producer gas gaz dławienia=flash gas gaz do syntezy=chemical gas gaz do syntezy mieszanina CO i H2=synthesis gas gaz doskonały=ideal gas gaz drażniący=irritant gas gaz drzewny=wood distillation gas gaz duszący=asphyxiant gas gaz duszący=suffocating gas gaz dwuwymiarowy=gaseous film gaz elektronowy=electron gas gaz fermentacyjny=sewage gas gaz fotonowy=photon gas gaz gardzielowy=blast-furnace gas gaz gardzielowy=throat gas gaz gardzielowy=top gas gaz generatorowy=generator gas gaz generatorowy=producer gas gaz generatorowy powietrzny=aerated gas gaz generatorowy powietrzny=air gas gaz generatorowy powietrzny=air producer gas gaz gnilny=sewage gas gaz gorczyczny=yperite iperyt gaz gotowy do reakcji=make-up gas gaz idealny=ideal gas gaz jednoatomowy=monatomic gas gaz koksowniczy=coke-oven gas gaz kominowy=stack gas gaz komunalny=utility gas gaz kondensujący się=condensable gas gaz kopalniany=mine gas gaz kopalniany zapalny=sharp gas gaz krajowy=domestic gas gaz krakowy=cracked gas gaz krakowy=cracking still gas .

gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz gaz kwaśny=acid gas kwaśny=sour gas lokalizacyjny=tracer gas łzawiący=lacrimator łzawiący=tear gas miejski=city gas miejski=gasworks gas miejski=illuminating gas miejski=town gas mieszany=semi-water gas mokry=wet gas musztardowy bojowy=mustard gas iperyt napędowy=power gas naweglający=carburizing gas nie skraplający się=permanent gas niedoskonały=actual gas niedoskonały=imperfect gas niedoskonały=non-ideal gas nieoczyszczony=rough gas nieodgazolinowany=wet gas nieskraplający się=non-condensible gas niskokaloryczny=low Btu gas nośny=carrier gas nośny aerostatu=carrier gas nukleonowy=nu-gas o wysokiej zawartości siarki=sour gas obiegowy=recycle gas obojętny=inert gas ochronny=shielding gas oczyszczony=treated gas odbierany z dołu generatora=down-run gas odgazolinowany=dry gas odlotowy=off-gas olejowy=oil gas opałowy=fuel gas pędny=propellant płynny=bottled gas płynny=bugas płynny=liquefied petroleum gas pofermentacyjny=sludge digestion gas półwodny=semi-water gas powietrznowodny=semi-water gas pozbawiony składników wywołujących korozję=sweet gas prażalniczy=roaster gas prażalny=burner gas pryszczący bojowy=blister gas rafineryjny=refinery gas resztkowy=tail gas rozrzedzony=rarefied gas rozweselający=laughing gas rzeczywisty=actual gas rzeczywisty=imperfect gas rzeczywisty=non-ideal gas rzeczywisty=real gas sieciowy=network natural gas skonwertowany=converted gas skroplony=liquefied gas spalany na wylocie z szybu=flared gas sprężony=compressed gas suchy=dry gas świetlny=illuminating gas .

gaz świetlny=town gas gaz swobodny=free gas gaz syntezowy=synthesis gas gaz szlachetny=inert gas gaz szlachetny=noble gas gaz tnący=piercing gas gaz towarzyszący=associated gas gaz trujący=poison gas gaz trujący=toxic gas gaz trwały=permanent gas gaz tzawiący=lachrymator gaz ubogi zawierający mało węglowodorów ciekłych=lean gas gaz w złożach szczelnych=tight gas gaz węglowy=bench gas gaz węglowy=coal gas gaz wielkopiecowy=blast-furnace gas gaz wielkopiecowy=top gas gaz wodny=blue gas gaz wodny=blue water gas gaz wodny=water gas gaz wodny nawęglany=carburetted water gas gaz wodny nawęglony=enriched water gas gaz wodny nie zawierający azotu=null-water gas gaz wodny zawierający azot=N-water gas gaz wolny od składników obojętnych=inert-free gas gaz wydmuchowy=tail gas gaz wymywający w chromatografii gazowej=carrier gas gaz wypierający ciecz ze zbiornika=pressurizing gas gaz wysokokaloryczny=high Btu gas gaz wytlewny=low-temperature oven gas gaz wzbudzony=activated gas gaz zaktywowany=activated gas gaz zdegenerowany=degenerate gas gaz ziemny=natural gas gaz ziemny=network natural gas gaz ziemny=rock gas gaz ziemny mokry=wet natural gas gaz ziemny naftowy=petroleum gas gaz znakujący=tracer gas gaz związany=fixed gas gaza higroskopijna=absorbent gauze gazeta telewizyjna=broadcast videotext gazeta telewizyjna=teletext gazik=swab gaźnik bezplywakowy=floatless carburettor gaźnik bliźniaczy=dual carburettor gaźnik bocznossący=side-intake carburettor gaźnik ciśnieniowy przeznaczony do pracy ze sprężarką=pressure carburettor gaźnik dolnossący=downdraught carburettor gaźnik dwugardzielowy=dual carburettor gaźnik górnossący=updraft carburettor gaźnik pływakowy=float-type carburettor gaźnik rozruchowy=starting carburettor gaźnik wtryskowy=bulk-injection carburettor gaźnik wtryskowy=injection carburettor gaźnik z dodatkową dyszą paliwową kompensacyjną zanurzoną=hydraulic carburettor gaźnik z dodatkową dyszą paliwową kompensacyjną zanurzoną=submerged carburettor gaźnik z dodatkową dyszą paliwową kompensacyjną zanurzoną=submerged jet carburettor gaźnik z dodatkową dyszą paliwową kompensacyjną zanurzoną=well-type carburettor gaźnik z samoczynnym urządzeniem rozruchowym=self-starting carburettor .

gazobeton=aerated concrete gazobeton=gas concrete gazociąg=gas piping gazogenerator=gas generator gazogenerator=gas producer gazogenerator=gasiiier gazogenerator o opadowym kierunku przepływu=downdraught gas producer gazohol mieszanka benzyny i alkoholu etylowego=gasohol gazol=bottled gas gazol=bugas gazol ciekła mieszanina propanu i butanu=compressed petroleum gas gazol mieszanina głównie propanu i butanu=liquefied petroleum gas gazolina surowa=natural gasoline gazolina surowa z gazu ziemnego=casinghead gasoline gazoliniarnia absorpcyjna=gas absorption plant gazometr=gasometer gazomierz=gas flowmeter gazomierz miechowy=bellows gas meter gazonośna=reservoir rock gazoprzepuszczalność=gas permeability gazoszczelny=gasproof gazoszczelny=gas-tight gazotron=phanatron gazotron=phanotron gazotron=thermionic rectifier gazowanie akumulatora=gassing of an accumulator gazowanie poddawanie działaniu gazu=gassing gazowany=gassy gazowe produkty rozszczepienia=fission gas gazowiec=gas carrier gazowiec=liquid-gas carrier gazownia=gasworks gazownia=gas-works gazownica=motor gas producer gazownictwo=gas engineering gazowy=gassy gazowy w postaci gazu=gaseous gazozol=sogasoid gazu=blow-out gazu=underground storage gazy bojowe=gas warfare agents gazy kominowe=flue gas gazy kominowe=furnace gas gazy odlotowe=waste gas gazy odstrzałowe=after-damp gazy odstrzałowe=aftergases gazy powybuchowe=after-damp gazy powybuchowe=aftergases gazy przemysłowe=industrial gases gazy spalinowe=burnt gases gazy spalinowe=combustion gas gazy spalinowe=exhaust gas gazy spalinowe=flue gas gazy spalinowe=furnace gas gazy szlachetne=helium-group gases gazy szlachetne=rare gases gazy techniczne=industrial gases gazy wydechowe=exhaust gas gazyfikacja=gasification gazyfikować=gasify gazystor=gasistor .

gdy między powierzchniami dwóch ciał znajduje się materiał sypki=granular friction gdy wierzchołki zębów współpracujących kół przeskakują przez=riding gdy zaczynają się wydzielać pęcherzyki gazu=bubble overvoltage gdy zrzucona z niego poprzednio bomba uderza=whole range point gdzie trzon przechodzi w pióro=neck of an oar gejtawa=clew line gejtawa żagla gaflowego=brail gejzer=gusher gejzeryt=fiorite gejzeryt=geyserite gejzeryt=pearl sinter gejzeryt=siliceous sinter gelan gaz bojowy=tabun gen amorficzny=amorph gencjanina=gentisin generacja adresu=address generation generacja komputerów=computer generation generacja makr=macro generation generalizacja=generalization generator=generating program generator=oscillator generator=renderer generator aplikacji=application generator generator bazy danych=database builder generator ciśnieniowy=pressure producer generator Colpittsa=Colpitts oscillator generator częstotliwości przestrajany cyfrowo=digitally tuned variable frequency oscillator generator drgań=oscillator generator drgań piłokształtnych=sawtooth generator generator drgań relaksacyjnych=relaxation oscillator generator drgań spontanicznych sieci krystalicznej=solid-state acoustic amplifier generator drgań sterowany napięciem=voltage controlled oscillator generator drgań sterowany napięciem modulującym=beat frequency oscillator generator dudnieniowy=beat frequency oscillator generator dudnieniowy o zmiennej częstotliwości=variable frequency beat oscillator generator dynatronowy=dynatron generator dynatronowy=negatron generator dźwiękowy=acoustic generator generator dźwięku=acoustic generator generator dźwięku=sound generator generator elektrostatyczny=electrostatic generator generator elektrostatyczny taśmowy=belt-type generator generator elektrostatyczny van de Graaffa=Van de Graaff generator generator fal=wave generator generator fal=wave-maker generator formularzy=form generator generator funkcji=function generator generator funkcji analitycznej=analytical function generator generator funkcji dowolnych=arbitrary function generator generator gazu=gas generator generator gazu=gas producer generator gazu=gasiiier generator gazu napędowego=motor gas producer generator Halla=Hall generator generator Halla=Hall-effect device generator harmonicznych=harmonic generator generator impulsów=gate pulse generator .

generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator generator impulsów=impulse generator impulsów=pulse generator impulsów bramkujących=gate pulse generator impulsów elektrycznych=pulse generator impulsów elektrycznych=pulser impulsów zegarowych=clockpulse generator impulsowy=impulse generator impulsowy=pulse oscillator infinitezymalny=infinitesimal generator iskrowy=spark-gap generator iskrowy=spark-gap oscillator kamertonowy=tuning-fork oscillator kaskadowy=cascade generator klistronowy=klystron oscillator kodu=code generator koherentny=coherent oscillator kwarcowy=quartz oscillator lampowy=electron-tube generator lampowy=valve generator liczb losowych=random number generator liczb losowych=random-number generator liczb pseudolosowych=pseudorandom number generator liniowy=line generator lokalny stabilizowany=stable local oscillator łukowy=arc generator magnetofluidodynamiczny=magnetofluiddynamic generator magnetohydrodynamiczny=magnetohydrodynamic generator magnetostrykcyjny=magnetostrictive oscillator magnetronowy=magnetron oscillator makr=macro generator małej częstotliwości=audio-frequency generator Meissnera=Meissner oscillator mikrofalowy=microwave oscillator mikrofalowy o fali wstecznej=backward-wave oscillator mocy=power oscillator na gaz ssany=suction producer na pył węglowy=coal-dust gasifier na żużel ciekły=liquid slag producer na żużel ciekły=slagging producer o rezystancji ujemnej=negative-resistance oscillator o sprzężeniu elektronowym=electron-coupled oscillator o wzbudzeniu miękkim=self-excited oscillator o wzbudzeniu twardym=self-maintained oscillator o wzbudzeniu twardym=self-sustained oscillator obcowzbudny=separately excited generator octowniczy=acetifier octowniczy=Frings generator octowniczy=mother cask octowniczy=vinegar generator odchylania=sweep generator odciekowy=liquid slag producer odciekowy=slagging producer oporowopojemnościowy=resistance-capacitance oscillator oporowo-pojemnościowy=resistance-capacitance oscillator piany=foam generator podstawowy=baseload set podstawowy=master oscillator podstawy czasu=sweep generator podstawy czasu=time-base generator pojemnościowy=dielectric generator prądu impulsowego=current pulse generator .

generator programów=program generator generator programów wydawniczych=report generator generator programów wydawniczych=report program generator generator programów wydawniczych=report writer generator przebiegu prostokątnego=square wave oscillator generator przebiegu trójkątnego=triangular-wave oscillator generator przeniesień jednoczesnych=look-ahead carry generator generator przestrajany=variable-frequency oscillator generator radioizotopowy z przetwornikiem termoelektrycznym=radioisotope thermoelectric generator generator raportów=report generator generator raportów=report writer generator relaksacyjny=relaxation oscillator generator rentgenowski=X-ray generator generator rentgenowski dwupulsowy=two-peak generator generator rentgenowski jednopulsowy=single-peak generator generator rentgenowski pełnofalowy=two-peak generator generator rentgenowski półfalowy=single-peak generator generator rentgenowski sześciopulsowy=six-peak generator generator rentgenowski z akumulacją energii=stored energy generator generator rentgenowski z układami powielania napięcia=cascade generator generator samodławny=blocking generator generator samopodtrzymujący=self-maintained oscillator generator samopodtrzymujący=self-sustained oscillator generator samowzbudny=self-excited oscillator generator sity elektromotorycznej=voltage generator generator sortowania-łączenia=sortmerge generator generator sortowania-łączenia danych=sort/merge generator generator stabilizowany piezoelektrycznie=crystal-controlled oscillator generator sterowany napięciowo=voltage-controlled oscillator generator sterowany prądowo=current controlled oscillator generator sterujący=master oscillator generator sterujący=pilot oscillator generator sterujący i wzmacniacz mocy w jednej obudowie=monofier generator stroikowy=tuning-fork oscillator generator sygnałów akustycznych=tone generator generator sygnałów piłokształtnych=sawtooth generator generator sygnałów różnicowych=differential signal generator generator sygnałów wzorcowych=signal generator generator sygnałowy=signal generator generator sygnałowy=signal oscillator generator synchroniczny=synchronizing pulse oscillator generator synchronizujący=sync generator generator synchronizujący=synchronizing generator generator sztucznego głosu=voice operation demonstrator generator sztucznego głosu=voice-operation demonstrator generator szumu=noise generator generator termoelektryczny=thermoelectric generator generator udarowy=impulse generator generator udarowy=lightning generator generator udarowy=surge generator generator ultradźwiękowy=ultrasonic generator generator van de Graaffa=belt-type generator generator w zakresie częstotliwości widzialnej=optical frequency generator generator wielkiej częstotliwości=high-frequency generator generator wirów=vortex generator generator wolny=free generator generator wysokiego napięcia=high-voltage generator generator z przesuwnikiem fazowym=phase-shift oscillator generator znaków=character generator utility generatornia=producer gas plant .

generować zawartość=generate content generowanie fal=wave-making generowanie klucza=key generation generowanie kluczy wewnętrznych=key scheduling generowanie systemu operacyjnego=system generation generyczna funkcja=generic function genetyka molekularna=molecular genetics genetyka populacyjna=population genetics genetyzyna=gentisin gennanit=germanite genom=genome genotyp=genotype genus funkcji całkowitej=genus of an entire function genus powierzchni=genus of surface geny regulatory=regulator genes geny wielokrotne=multiple genes geocenoza=geocenosis geochemia=geochemistry geochemia=geological chemistry geoda=geode geoda=voog geoda=vug geodeta=geodesist geodeta=land surveyor geodetyka=geodesic line geodezja górnicza=mine surveying geodezja górnicza=underground surveying geodezja niższa=land surveying geodezja niższa=plane surveying geodezja wyższa=higher surveying geodynamika=geodynamics geoelektryczny=geoelectric geoelektryka=geoelectricity geoelektryka=terrestrial electricity geofizyczny=geophysical geofizyka poszukiwawcza=geophysical prospecting geofon=geophone geografia ekonomiczna=economic geography geografia fizyczna=physical geography geografia przemysłowa=industrial geography geoida=geoid geologia dynamiczna=geodynamics geologia górnicza=mining geology geologia inżynierska=engineering geology geologia rolnicza=agricultural geology geologia rolnicza=agrogeology geomagnetyzm=geomagnetism geomagnetyzm=terrestrial magnetism geometria afiniczna=affine geometry geometria analityczna=cartesian geometry geometria cząsteczki=molecular geometry geometria czysta=synthetic geometry geometria dwuwymiarowa=two-dimensional geometry geometria euklidesowa=euclidean geometry geometria hiperboliczna=Bolyai geometry geometria hiperboliczna=hyperbolic geometry geometria hiperboliczna=Lobachevski geometry geometria liczenia=source-detector geometry geometria literowa=alpha geometrics geometria Łobaczewskiego=Bolyai geometry geometria Łobaczewskiego=hyperbolic geometry .

geometria Łobaszewskiego=Lobachevski geometry geometria mas=geometry of masses geometria mas=mass geometry geometria Minkowskiego=Minkowski geometry geometria nieeuklidesowa=non-euclidean geometry geometria ostrza narzędzia=tool contour and angles geometria płyty nieskończonej=infinite slab geometry geometria pomiaru aktywności promieniotwórczej=counter geometry geometria pomiaru promieniowania jądrowego=source-detector geometry geometria przestrzenna=geometry of solids stereometria geometria przestrzenna=solid geometry geometria przestrzenna=stereometry geometria Riemanna=Riemannian geometry geometria różniczkowa=differential geometry geometria ruchu=geometry of flow geometria ruchu cieczy=theory of stream lines geometria rzutowa=projective geometry geometria sferyczna=spherical geometry geometria syntetyczna=synthetic geometry geometria wykreślna=descriptive geometry geometrii=closed geometryczna głębokość gwintu=angular depth of thread geometryczna wysokość ssania pompy=static suction lift geometrycznie=geometrically geometryczny=geometric geometryczny=geometric al geometryczny=geometrical geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi=second area moment geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi=second moment of area geometryczny warunek brzegowy=essential boundary condition geometryzacja=geometrization geomorfologia=geomorphology geopotencjat=geopotential geosfera=geosphere geostacjonarny operacyjny satelita środ=geostationary operational environmental satellite geosynklina=geosyncline geotechnologia=geotechnology geotermiczny strumień cieplny=geothermal heat flow geotermika=geothermics geotermodynamika=geothermics geotom=geotome geotropizm=geotropism geranial=geranial geraniol=geraniol geranyl=geranyl german=germanium germanowodór=germane gersdorfit=gersdorffite gęś surówki=pig gęsiostópka=cultivator point gęsiostópka kultywatora=duckfoot gęsiostópka pielnika=A-hoe blade gęsta mgła=thick fog gęsta siatka=fine screen gęstość=mass density gęstość atmosfery=atmospheric density gęstość atomowa=atomic density gęstość dyslokacji=dislocation density gęstość elektronowa=electron density gęstość elektronowa=electronic density .

gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość gęstość elektronowa=free-electron density energii akustycznej=sound energy density jądrowa=nuclear density jamek trawienia=etch-pit density jamek trawienia=space charge density jonizacji=ionization density jonowa=ion concentration ładunku=charge density ładunku przestrzennego=space-charge density lagrangianu=Lagrangian density liniowa=line density mocy=power density mocy równoważnej szumowi=noise equivalent power density monochromatyczna=spectral concentration nasypowa=bulk density nasypowa proszku z usadem=tap density of powder nośników ładunku=carrier density obciążenia=load density optyczna=absorbance optyczna=optical density optyczna w świetle odbitym=reflection density optyczna warstwy fotograficznej=film density optyczna zadymienia=fog density optyczna zewnętrzna=reflection density palisady profilów=pitch cord ratio pary=vapour density poczwórna=quad density poczwórna=quadruple density potencjalna=potential density powierzchniowa=surface density powierzchniowa natężenia promieniowania=steradiancy pozorna prasówki=pressed density prądu=current density prądu emisyjnego=emission density prądu emisyjnego=specific emission prawdopodobieństwa=density of probability prawdopodobieństwa=probability density prawdopodobieństwa rozkładu brzegowego=marginal density function rozkładu=probability density ruchu=traffic density spinowa=spin density spowalniania=slowing-down density stanów energetycznych=density of states strumienia=flux density strumienia cząstek=fluence rate strumienia cząstek=particle flux density strumienia energii=area-density of power strumienia energii=energy flux density strumienia promieniowania=radiant flux density telefoniczna rozmów=telephone density upakowania=packaging density upakowania=packing density uzwojenia=closeness of winding widmowa=spectral concentration wydajności linii źródłowej=density of the line source wydajności powierzchni źródłowej=density of the surface source względna=relative density zaczernienia=photographic density zaludnienia=density of population zaludnienia=population density zapisu=packing density .

gęstość zapisu=record density gęstość zapisu=recording density gęstość zapisu danych=data density gęstość zapisu danych na nośniku=record density gęstość zapisu dwójkowego=bit density gęstość zapisu dwójkowego=bit packing density gęstość zapisu znaków=character density gęstość zderzeń=collision density gęstość zmian kierunku namagnesowania=density of flux transitions gęstość źródło-wości=density of source distribution gęstość zwojowa cewki=turns density gęstości cieczy i pary pozostających ze sobą w równowadze=orthobaric densities gęstościomierz=areometer gęstościomierz=densitometer gęstwa=slip gęstwa odlewnicza=casting slip geter=degasser getter w lampie elektronowej=getter getterowanie natryskiwanie lamp pochłaniaczem gazów=getter spraying getyt=goethite getyt=gothite getyt=xanthosiderite geza=gaize gibbsyt=hydrargillite gibsyt=gibbsite gięcie drewna w parze=steam bending gięcie profilowe taśm=roll form profiling gięcie profilowe taśmy w celu uzyskania kształtowników=profiling of strip gięcie profilowe wytwarzanie profili giętych z blachy=cold roll forming giełda=stock exchange giemza=glazed kid giętarka=bending machine giętarka do blach grubych=plate-bending machine giętarka do gięcia kształtowników=section bending machine giętarka do prętów=bar bending machine giętarka do rur=tube bending machine giętarka do rur=tubing bender giętarka do szyn=jim-crow giętarka do szyn=rail bender giętarka do wręgów=frame bender giętarka kuźnicza pozioma=bulldozer giętarka maszyna do gięcia=bender giętarka prętów=bar folder giętka traserska=spline giętny=flexural gig=gig giga=giga gigabajt=gigabite gigabajt=gigabyte gigabajt=gigabytes gigabajt na sekundę=gigabyte per second gigabit na sekundę=gigabit per second gigaelektronowolt=billion electron volts Gigaelektronowolt=GeV-giga electron volt gigaelektronowolt=giga electron volt gigaflop=gigaflop gigaherc=gigacycle per second gigaherc=gigahertz gigantofon=street loudspeaker gigantycznie=giganticaly gigantyczny stopień scalenia=giant scale intergration .

gigawat=gigawatt gilbert=gilbert giloszowanie=needle etching gilotyna do papieru=paper cutter gilotynka do wierszy linotypowych=lino slug cutter gilsonit=gilsonite gilza do ekstrakcji=thimble gilza ekstrakcyjna=extraction thimble gilza ekstrakcyjna=filter cup gilziarka=centre making machine gilziarka=core winding machine gips=plaster stone gips bezwodny=anhydrite gips modelarski=plaster of Paris gips póiwodny z dodatkiem środków opóźniających twardnienie=retarded hemihydrate girator ferrytowy=ferrite gyrator giroskop laserowy=laser gyroscope gitalina=gitalin gitoksyna=gitoxin głąb kapusty=cabbage stump glacjał=glacial period glacjologia=glaciology gładki przewód lufy bez gwintu=smooth bore gładkiego polerowania=greasing gładkopokładowiec=flush deck vessel gładkość=smoothness gładkość powierzchni=surface finish gładkość powierzchni=surface quality gładkościomierz=surface analyser gładkościomierz=surface finish indicator gładź=sliding surface gładź cylindra=cylinder bearing surface gładź iarka=smoother gładź kowadła=anvil face gładź kowadła=hard face gładź morska=slick gładź suwakowa=slide valve face gładź suwakowa=valve.land gładź tynku=finishing coat gładź wierzchnia warstwa tynku=setting coat gładź wierzchnia warstwa tynku=skim coat gładź wierzchnia warstwa tynku=white coat gładzak=honing tool gładzarka=honing machine gładzenie=calendering gładzenie=honing gładzenie=honing process gładzenie na gładziarce stepowej=beetling gładziarka=calender gładziarka=mangle gładziarka arkuszowa=sheet calender gładziarka czezyngowa=chaising calender gładziarka czezyngowa=chasing calender gładziarka czezyngowa=cloth mellowing machine gładziarka gofrująca=embossing calender gładziarka matująca=mat calender gładziarka mokra=intermediate calender gladziarka morująca=chasing calender gładziarka morująca=chaising calender gładziarka morująca=cloth mellowing machine gładziarka morująca=friction calender .

gladziarka półmatująca=swissing calender gładziarka satynująca=Schreiner calender gładziarka srebrzysta=Schreiner calender gładziarka stepowa=beetle gładziarka stepowa=beetling machine gładziarka wodna=water calender gładziarka-wytłaczarka=embossing calender gładzić formę=sleek gładzik=smooth file gładzik=trackpad gładzik czółenkowy=pipe sleeker gładzik formierski=taper trowel gładzik formierski=trowel gładzik frykcyjny=friction pressing roller gładzik kątowy=corner tool gładzik kowalski=set hammer gładzik kowalski płaski=flatter gładzik kształtowy=sleek gładzik kształtowy=sleeker gładzik kształtowy=slick gładzik kształtowy=smoother gładzik kulisty=button sleeker gładzik płaski=spatula gładzik prostowniczy=flattening tool glauberyt=glauberite glaukodot=glaucodot e glaukofan=glaucophane glaukonit=glauconite glaukopiryt=loellingite głaz narzutowy=boulder głaz narzutowy=erratic boulder gleba aluwialna=alluvial soil gleba bagienna=bog soil gleba brunatna=brown earth gleba brunatna=brown soil gleba ciężka=heavy land gleba ciężka=heavy soil gleba czerwona marmurkowata=mottled reddish soil gleba dziewicza=primitive soil gleba glejowa=gley soil gleba gliniasta=clay soil gleba gruboziarnista=gravelly soil gleba kasztanowa=chestnut soil gleba kwaśna=sour soil gleba łąkowa=grassland soil gleba łąkowo-bagienna=meadow bog soil gleba laterytowa=latosol gleba luźna=mellow soil gleba marglowa=marly soil gleba mułowo-bagienna=muck bog soil gleba mułowo-torfowa=muck peat soil gleba naniesiona=alluvial soil gleba naniesiona przez wiatr=aeolian soil gleba nie zakwaszona=sweet soil gleba o dużej zawartości związków glinu i żelaza=pedalfer gleba o dużej zawartości związków glinu i żelaza oraz zmniejszonej ilości związków krzemu=allitic soil gleba piaszczysta=sandy soil gleba piaszczysto-gliniasta=loamy soil gleba pochodzenia eolicznego=aeolian soil gleba pozbawiona struktury=residual soil .

gleba próchnicza=humous soil gleba ścisła=stiff soil gleba szkieletowa=skeletal soil gleba torfowa=peat soil gleba torfowo-łąkowa=meadow peat soil gleba ubita=packed soil gleba utworzona ze skały macierzystej=endodynamomorphic soil gleba wapienna=calcareous soil gleba wapniowa=limestone soil gleba wyjałowiona=exhausted soil gleba zasolona=saline soil gleba zdrenowana=drained soil gleba zmeliorowana=reclaimed soil gleba zwałowana=packed soil gleba zwarta=stiff soil gleba zwięzła=firm soil gleba zwięzła=heavy land gleba zwięzła=heavy soil gleba żwirowata=gravelly soil gleba żyzna=rich soil głębia=deep water głębia dokowa=dock pit głębia dokowa=dock trench głębia kolorów=colour depth głębia koloru=color depth głębia ostrości obrazowa=depth of focus głębia ostrości przedmiotowa=depth of field głębia roztworu=body of solution głębia roztworu=bulk of solution głębienie szybów=sinking głębienie szybu=shaft sinking głębienie szybu=shafting głębienie szybu metodą obudowy wbijanej=shaft piling głębienie szybu z zamrażaniem gruntu=freeze sinking głębina=deep water głębinowy statek badawczy=bathyvessel głębiny morskie=benthos glebogryzarka=rototiller glebogryzarka=soil miller głęboka czerń=dead-black głęboki odcień=deep shade głęboki poziom energetyczny=deep level głęboki rowek=quirk głębokie mrożenie=deep freezing głębokie oziębianie=low-temperature refrigeration głębokie pokłady gazu ziemnego=deep gas głębokie pokłady węgla=deep coal głębokie tłoczenie=deep drawing głębokie trawienie=macroetching głębokie wnikanie=deep penetration głęboko tłoczność=deep dra wabi lity głębokość brodzenia=fording depth głębokość cieczy w cysternie samochodowej=shell innage głębokość fazy=bevel depth głębokość gleby=soil depth głębokość modulacji=depth of modulation głębokość modulacji=modulation factor głębokość modulacji=percentage modulation głębokość modulacji amplitudy=amplitude modulation factor głębokość monitora bez podstawy uchylno-obrotowej=display depth without tilt/swivel .

głębokość monitora bez podstawy uchylno-obrotowej=display depth without tiltswivel głębokość naskórkowa=skin depth głębokość nośna=depth of engagement głębokość odcienia=depth of shade głębokość penetracji=penetration depth głębokość posadowienia=depth of foundation głębokość skrawania=depth of cut głębokość skręcenia gwintu=depth of engagement głębokość warstwy naskórkowej=skin depth głębokość wnikania pocisku=penetration distance głębokość wpuszczenia klina=depth of key głębokość wtopienia=amount of penetration głębokość wypalenia=burnup level głębokość wypalenia=fuel irradiation level głębokość wypalenia=specific burn-up głębokość zabielenia=depth of chill głębokość żagla=drop of sail głębokość zanurzenia ciała pływającego=draught glębokościomierz=depth gauge głębokościomierz czujnikowy=dial depth gauge głębokościomierz do wgłębień krzyżowy=penetration gauge głębokościomierz drążkowy=depth rod głębokościomierz mikrometryczny=depth micrometer głębokościomierz prętowy=sounding rod głębokościomierz suwmiarkowy z noniuszem=vernier depth gauge głębokościomierz zwilżeniowy linkowy=dipwire głębokościomierz zwilżeniowy prętowy=dip rod głębokościomierz zwilżeniowy prętowy=dip stick glebostan=nature of soil gleboznawstwo=pedology gleboznawstwo=soil science gleby=desalination glej=gley soil glejta=lead monoxide glejta=massicot glejta otowiowa=litharge gliadyna=prolamin gliadyny=gliadins gliceroaldehyd=glyceraldehyde gliceryd=glyceride gliceryna=glicerine gliceryna=glycerine gliceryna=glycyl alcohol glicerynian=glycerate glicerynofosforan=glycerophosphate glicyd=glycidol glicyna=aminoacetic acid glicyna=glycin glicyna=glycine glicyna=glycocoll glicyna=photoglycin glif=embrasure glif=glyph glif kursora=cursor glyph glikogen=animal starch glikogen=glycogen glikogen=liver starch glikogenaza=glycogenase glikogenoliza=glycogenolysis glikokol=aminoacetic acid .

glikokol=glycine glikokol=glycocoll glikol=dihydric alcohol glikol=glycol glikol butylenowy=butanediol glikol butylenowy=butylene glycol glikol etylenowy=glycol glikol polioksyetylenowy=polyethylene glycol glikol polipropylenowy=polypropylene glycol glikol sześciometylenowy=hexamethylene glycol glikol trójetylenowy=triethylene glycol glikolid=glycolide glikolilomocznik=hydantoin glikoliza=glycolysis glikonian sodowy=sodium gluconate glikonitryl=glyconitrile glikoproteidy=glycoproteins glikoproteiny=glycoproteins glikosal=ethanedial glikoza=dextrose glikoza techniczna=crude corn sugar glikoza ze skrobii kukurydzianej=corn sugar glikozydazy=glycosidases glin=aluminium glin=aluminum glina aktywowana=activated clay glina bentonitowa=bentonite glina bentonitowa=taylorite glina ceglarska=brick clay glina ceglarska=brick loam glina ceglarska=loam glina formierska=loam glina formierska=moulder's loam glina garncarska=ball clay glina garncarska=potter's earth glina kaolinitowa=kaolinite clay glina kaolinitowa chuda=mild clay glina kaolinitowa chuda=weak clay glina kaolinitowa tłusta=strong clay glina lodowcowa=boulder clay glina lodowcowa=glacial clay glina lodowcowa=glacial till glina lodowcowa=ice-laid drift glina lodowcowa=till glina łupkowata=shale clay glina morenowa=boulder clay glina morenowa=glacial clay glina morenowa=glacial till glina morenowa=ice-laid drift glina morenowa=till glina ogniotrwała=fireclay glina ogniotrwała=refractory clay glina osadowa=secondary clay glina palona porowata=gravelite glina pęczniejąca=bloating clay glina plastyczna=long clay glina plastyczna=plastic clay glina spągowa=residual clay glina spągowa=seat clay glina spągowa=underclay glina tłusta=adobe clay .

glina tłusta=fat clay glina tłusta=plastic clay glina wypełniająca szczeliny uskokowe=pug glina żelazista=iron clay glina zwałowa=boulder clay glina zwałowa=glacial clay glina zwałowa=glacial till glina zwałowa=ice-laid drift glina zwałowa=till glina zwietrzelinowa=mantle rock glinian=aluminate glinianka=clay-pit gliniec=gravelite glinka biała=argilla glinka biała=bolus alba glinka biała=China clay glinka biała=white bole glinka biała garncarska=white clay glinka kaolinowa=argilla glinka kaolinowa=kaolin glinka kaolinowa=white bole glinka porcelanowa=bolus alba glinka porcelanowa=porcelain clay glinka porcelanowa=white bole glinokrzem=alsifer glinokrzemian=aluminosilicate glinosyderyt=clay ironstone glinożelazian=aluminoferrite glioksal=glyoxal glioksalina=glyoxaline glioksym=glyoxime gliptale=glycerol-phthalate resins gliptale=glyptal resins gliptolit=glyptolith globalne dane wątków=thread global data items globalnie=globally globalny identyfikator strony kodowej=code page global identifier globalny system łączności=global positioning system globar=globar globina=globin globulina=globulin globulina mleka=lactoglobulin głód mieszkaniowy=housing shortage głód tlenowy=oxygen want glosariusz automatyczny=automated glossary głoska szczelinowa=fricative głoska szczelinowa=fricatives głośne drganie szczotek=brush chatter głośnik=annunciator głośnik=loud-speaker głośnik czaszo wy=dome loudspeaker głośnik dwumembranowy=double-cone loudspeaker głośnik dynamiczny=dynamie loudspeaker głośnik elektromagnetyczny=electromagnetic loudspeaker głośnik elektromagnetyczny o ruchomej kotwicy=moving-iron loudspeaker głośnik elektrostatyczny=electrostatic loudspeaker głośnik indukcyjny=induction loudspeaker głośnik jonowy=ionic loudspeaker głośnik jonowy=ionophone głośnik magnetoelektryczny=dynamie loudspeaker głośnik magnetoelektryczny o ruchomym przewodzie=moving-conductor loudspeaker .

głośnik magnetostrykcyjny=magnetostriction loudspeaker głośnik nie zniekształcający=high-fidelity loudspeaker głośnik niskotonowy=woofer głośnik pneumatyczny=compressed-air loudspeaker głośnik pneumatyczny=pneumatic loudspeaker głośnik podwodny=hydrophone głośnik podwodny=subaqueous loudspeaker głośnik przenośny ze wzmacniaczem=bullhorn głośnik średniotonowy=mid-range loudspeaker głośnik stożkowy=cone diaphragm loudspeaker głośnik stożkowy=cone loudspeaker głośnik tubowy=horn loudspeaker głośnik tubowy wielodrożny=multicellular loudspeaker głośnik wysokotonowy=tweeter głośnika=front-to-back ratio głośność=loudness głośność=sound volume głosowe wejście danych=voice data entry głowa doku tylna .naprzeciw wejścia=head of dock głowa pala=butt end of pile głowa stopnia schodów=tail of step głowa wlewka=ingot head głowa wlewka=ingot top głowa zęba koła zębatego=tooth point główczenie pocisku=bottling głowica=war-head głowica adaptera=pickup głowica adaptera=pick-up head głowica adaptera=playback head głowica akustyczna gramofonu=sound box głowica automatyczna do napawania łukiem krytym=spreadarc głowica bolometryczna=bolometr mount głowica bomby=base cap głowica butli do gazu=cylinder top głowica cementacyjna=cementing head głowica ciągowa=draw head głowica cylindra=cylinder head głowica cylindra o komorze spalania umieszczonej z boku=offset cylinder head głowica cylindra odlana łącznie z korpusem=integral cylinder head głowica cylindra z komorą wirową=turbulent cylinder head głowica detekcyjna mikrofalowa=detector mount głowica dmuchu=blow head głowica do czopów walcowych do obtaczarki=round tenon cutterhead głowica do drążkarki=round-bar cutterhead głowica do gładzenia=honing tool głowica do obciągania ściernic=dresser head głowica do wytaczania z imakiem suwakowym=rotating cross-fed unit głowica drąga rozruchowego przy odlewaniu ciągłym=starter head głowica drukująca=print head głowica drukująca dla czerni=black print head głowica eksploatacyjna=Christmas tree głowica falochronu=pierhead głowica filtracyjna=colour head głowica fotometryczna=photometer head głowica frezarska=milling head głowica frezowa=cutterblock głowica frezowa=cutterhead głowica frezowa=face cutter głowica frezowa=face mili głowica frezowa=face milling cutter głowica frezowa do czopów=tenoning cutterblock .

głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica frezowa do obróbki odsadzeń czopów=scribing cutter frezowa kwadratowa=square cutter head frezowa walcowa=circular cutterblock frezowa walcowa=round cutter head fruwająca=flying head gałęzi widma=branch head gazowa=casinghead grabiowa żniwiarki=rake apparatus gwinciarska=die box gwinciarska=diehead gwinciarska=threading head gwinciarska maszynowa samootwierająca się=automatic die gwinciarska maszynowa samootwierająca się=self-opening die gwinciarska ręczna=chaser diestock jądrowa pocisku=nuclear warhead kablowa=box head kablowa=cable head kablowa=cable terminal kablowa trójwylotowa=trifurcating box kasująca=wiping head kasująca w magnetofonie=wiper kolumny=column head kolumny rektyfikacyjnej=still head łopatkowa oczyszczarki wirnikowej=throwing wheel łopatkowa oczyszczarki wirnikowej=wheel magnetyczna=magnetic head magnetyczna kasująca=erasing head magnetyczna odczytująca=reading head magnetyczna odczytująca=sound reproducing head magnetyczna zapisu-odczytu nic dotykająca nośnika danych=flying head mikrometryczną=micrometer head nacinająca zapisująca dźwięk=cutting head napędowa przenośnika=conveyor driving head narzędziowa do bruzdowania luf=rifling head narzucarki=slinger head nawiewnika=ventilator cowl nożowa=cutterblock nożowa=cutterhead nożowa=toolhead nożowa do rozdrabniania wiórów=chip cutter nożowa do zaokrąglania do obtaczarki=rounding-off cutterhead nożowa do zaostrzenia do obtaczarki=pointing cutterhead nożowa kwadratowa=square cutter head nożowa tarczowa=cutter disk obiegowa=revolving head obiegowa=rotary head odbieraka drążkowego=trolley head odczytu=playback head odczytu=read head odczytu=reproducing head odczytująca=reproducing head odczytu-zapisu=readwrite head odczytu-zapisu=read-write head odwiertu=wellhead pala=pile head panoramiczna statywu=panoramie head peryskopowa=periscopic head pieca martenowskiego=furnace port pieca martenowskiego=open-hearth furnace block pieca martenowskiego=open-hearth furnace end pieca martenowskiego=port end of open-hearth furnace .

głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica głowica pieca martenowskiego=port of open-hearth furnace pirsu=pierhead pocisku=nose pocisku artyleryjskiego=shell head podziałowa=dividing head podziałowa=index head podziałowa=indexing head podziałowa kątowa=angle gauge dividing head podziałowa optyczna=optical dividing head pomiarowa=gauge head pomiarowa=measuring head pompowa=casinghead prasy=crown of press próżniomierza=measuring tube próżniomierza=sensing head próżniomierza=vacuum gauge head przeciwerupcyjna=blow-out preventer przenośnika taśmowego 2=belt head przepustu=endwall rewolwerowa=capstan head rewolwerowa pionowa tokarki=capstan tool head rozdzielacza zapłonu=distributor cap rozdzielcza=casinghead ruchoma=movable head rurowa=casinghead rurowa=tubing head skrętna=swivel head spawalnicza=welding head ssąca=dustpan statywu=tripod head stemplowa=punch holder suportowa do toczenia=turning head suwakowa=sliding head szlifierska=wheelhead szybowa=fore-shaft szybu=shaft collar tarczowa do frezowania wąskich rowków=slitting disk tarczowa do wpustów=grooving disk trzonu sterowego=rudder head trzpienia dziurującego=piercer plug trzpienia dziurującego=piercing head trzpienia dziurującego=piercing plug uchwytowa maszyny wytrzymałościowej=holder of testing machine uchwytowa maszyny wytrzymałościowej=shackle holder of testing machine uiwersalna=combined read/write head uniwersalna=combined head uniwersalna=readwrite head uniwersalna=write/read head uniwersalna=write-read head urabiająca przy urabiarce ciągłej=ripping head urządzenia samokierującego w pociskach kierowanych=homing head wagi=weighing head wagi z tarczą kotową=dial head wiertarska=drilling head wiertarska wielowrzecionowa=multi-drill head wiertarska wielowrzecionowa=multi-spindle drill head wiertnicza=boring head wirnika śmigłowca=rotor head wirująca=daisy wheel wrębiarki=cutterhead wybierająca laserowa=laser scanning head .

głowica wychyłna=swivel head głowica wydobywcza=Christmas tree głowica wytaczarska=boring head głowica wytłaczarki=extrusion head głowica zapisująca=recorder głowica zapisująca=recording head głowica zapisująca=write head głowica zapisująca=writing head głowica zapisująco-odczytująca=write/read head głowica zapisująco-odczytująca=write-read head głowica zezwoju=nose of coil główka bezpiecznikowa=fuse holder główka bezpiecznikowa=screw plug główka cegły=end face of brick główka czcionki=head of type główka dźwiękowa projektora=sound head główka dźwiękowa projektora=sound reproducing head główka gramofonu=sound box główka gwoździa=nailhead główka kanału paliwowego=channel head główka korbowodu=little end główka kosy w maszynie żniwnej=knife head główka naciągowa=winding button główka odważnika=weight knob główka sprzęgu hamulcowego=air-brake hose coupling główka szyny=rail head główka tabeli=table heading główka z połówki cegły=false header główka zestawu paliwowego=top nozzle of fuel assembly główka zestawu paliwowego=upper end fitting główna arteria komunikacyjna=thoroughfare główna baza danych serwera NetWare=bindery główna jednostka sterująca=master control unit główna krawędź skrawająca=side cutting edge główna krawędź skrawająca wiertła=lip of drill główna liczba kwantowa=main quantum number główna liczba kwantowa=principal quantum number główna pompa cyrkulacyjna=reactor coolant pump główne koło napędowe w przekładni zębatej !=bull wheel główne koło napędzające skrzynki przekładniowej=main drive gear główne okno=primary window główne użytki leśne=major forest products głownia lutownicza=copper bit głównie Cassia acutifolia=senna głównie cenadyny i weratrydyny=veratrine głównie dwupentenu i terpinenu=terebene główny=primary główny chodnik poziomy=mother entry główny dostawca=major supplier główny inżynier=chief engineer główny kąt przyłożenia=normal side relief angle główny kąt przyłożenia=side relief angle główny kąt przystawienia=approach angle główny klucz bazy danych=database master key główny konstruktor=chief designer główny księgowy=accountant general główny księgowy=chief accountant główny obszar roboczy użytkownika=user home workspace główny organ certyfikujący=root certificate authority główny pierwiastek stopowy=major alloying element główny poziom wód=basalt water .

główny pożytek=main flow główny programista=chief programmer główny projektant=chief project engineer główny przewód doprowadzający=delivery main główny przewód powietrzny=air main główny przewód wodny=water main główny przewód zasilający=supply main główny punkt zasiłowy=bulk power source główny sezonowy odłów ryb=harvest of fish główny silnik napędowy=main engine główny system plików=root filesystem główny technolog=chief process engineer główny układ nieoczyszczonej wody chłodzącej=essential raw cooling water system główny układ sterowania=master control główny wykonawca=prime contractor główny zawór odcinający=king valve główny zawór odcinający dopływ pary do turbiny=main steam isolation valve główny zawór odcinający turbiny=turbine stop valve główny-podległy=master-slave głuchy ton=dead glukonian=gluconate glukoza=grape sugar glukozyd=glucoside glukozydaza=emulsin glukozydaza=glucosidase glutamina=glutamine glutaminian sodowy=monosodium glutamate glutation=glutathione glutelina=glutelin gluten=gluten glutenina=glutenin gnejs=bastard granite gniazda dodatkowe=accessory slots gniazda na akcesoria=accessory slots gniazda rozszerzeń=expansion slots gniazdko=female connector gniazdko antenowe=antenna jack gniazdko języczka z=keeper gniazdko niepodłączone=unconnected socket gniazdko słupowe strażnicze=sentinel pole jack gniazdko sprężynowe=spring nest gniazdko strumieniowe=stream socket gniazdko szeregowe=break jack gniazdko wtyczkowe=plug-in socket gniazdko zgłoszeniowe=answering jack gniazdo=seating gniazdo=slot gniazdo=socket gniazdo=spur gniazdo antywirusowe=antivirus socket gniazdo bezpiecznikowe=fuse base gniazdo blokady=lock slot gniazdo blokady Kensington=Kensington lock slot gniazdo czopa=mortise gniazdo czopa steru=rudder gudgeon gniazdo do podłączenia zasilacza zewnętrznego=external power adapter jack gniazdo do przesyłania datagramów=datagram socket gniazdo do wtyczki=socket gniazdo do zaczepów ustalających położenie kontenerów=lashing for hook gniazdo domeny=domain socket gniazdo elektryczne=adapter slot .

draught gniot bezpośredni=direct reduction .gniazdo formy=mould cavity gniazdo formy=mould form gniazdo kablowe=cable socket gniazdo kamienia łożyskowego w przyrządach precyzyjnych=bezel gniazdo kłonicowe=stake pocket gniazdo kulkowe zaworu=ball seat gniazdo kulowe łożyska wzdłużnego=ball socket gniazdo łożyska=bearing mounting gniazdo łożyska=bearing seat ing gniazdo modułu zarządzającego magistralą=bus master slot gniazdo niepodłączone=unconnected socket gniazdo o połówkowej długości=half-length slot gniazdo otwarte łożyska=open bearing mounting gniazdo pęcherzy wada spoiny=localized porosity gniazdo piasku=sand pocket gniazdo podłączone=connected socket gniazdo pokładowe pojedyncze do mocowania kontenerów=flush keyhole fitting gniazdo półotwarte łożyska=shoulder bearing mounting gniazdo pomiarowe=test jack gniazdo produkcyjne=work centre gniazdo produkcyjne przedmiotowe=production cell gniazdo produkcyjne technologiczne=machine group gniazdo przewodu zasilającego=power connector socket gniazdo przewodu zasilającego=power terminal gniazdo rdzennika w formie=core print seat gniazdo rdzennika w formie=core seating gniazdo rozszerzające=expansion slot gniazdo rozszerzeń I-O=expansion I-O slot gniazdo rudy=ore pocket gniazdo sieciowe=power outlet gniazdo środkujące celuloidowe=horn centre gniazdo stożkowe zaworu=coned seat gniazdo strumieniowe=stream socket gniazdo świecy zapłonowej=sparking plug seating gniazdo ustalające kontener=container guide fitting gniazdo w murze do oparcia belki=wall pocket gniazdo w ścianie=wall socket gniazdo w ścianie na belkę stropową=columbarium gniazdo wielokrotne=plugging box gniazdo wtyczkowe=socket contact gniazdo wtyczkowe podtynkowe=flush receptacle gniazdo wtyczkowe ścienne=wall outlet gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem=switch socket gniazdo zamknięte łożyska=blind bearing mounting gniazdo zamknięte łożyska=closed bearing mounting gniazdo zapalnika=fuse pocket gniazdo zapalnika=fuse well gniazdo zasilające napędu=drive power connector gniazdo zaworu=valve seat gniazdowe pobieranie próbek=nested sampling gnicie=digestion gnicie ścieków=sewage digestion gniecenie bochna=stringling gniezdnik=jack panel gniezdnik=jack strip gniezdnik lampowy=lamp panel gnijący=putrescible gnilec=scurvy gnilny=putrid gniot=draft zob.

gniot bezpośredni przy walcowaniu=direct draft gniot boczny=indirect draft gniot boczny=side draft gniot boczny=side work gniot boczny przy walcowaniu=lateral draft gniot pośredni=indirect draft gniot procentowy=percentage reduction gniot prosty=direct draft gniot prosty=vertical draft gniot prosty przy walcowaniu=direct reduction gniot przy walcowaniu=rolling reduction gniot w jednym przejściu=draft per pass gniot w przepuście przy walcowaniu=pass reduction gniotownica=cork press gniotownik=crushing mill gniotownik krążnikowy=chaser gniotownik krążnikowy=chaser mill gniotownik krążnikowy=Chilean mill gniotownik krążnikowy=edge runner gniotownik krążnikowy=pan crusher gniotownik krążnikowy=pan grinding mill gniotownik krążnikowy=pan mili gniotownik krążnikowy=roller mill gniotownik obiegowy=chaser gniotownik obiegowy=chaser mill gniotownik obiegowy=edge runner gnojówka=liquid manure gnojownią=dunghill gnojownią=manure pit gnomon w zegarze słonecznym=gnomon gobelin=tapestry godna zaufania baza komputera=Trusted Computing Base godna zaufania stacja robocza=trusted workstation godzina=h-hour godzina największego ruchu=busy hour godzina odjazdu=time of departure godzina pracy=working hour godzina przyjazdu=time of arrival godzina robocza=working hour godzina zamknięcia=closing time godzinowe natężenie ruchu=hourly traffic flow godziny biurowe=business hours godziny nadliczbowe pracy=overtime godziny największego natężenia ruchu=rush-hours godziny pracy=working hours godziny przepracowane=worked hours godziny szczytowego natężenia ruchu w mieście=rush-hours godziny urzędowania=office hours gofrowanie=embossing gogle=goggle gołąb pocztowy=carrier-pigeon gołąb pocztowy=homing pigeon golarka elektryczna=electric shaver golec=shearling goleń amortyzacyjna=shock absorber leg goleń podwozia=undercarriage leg golizna=limed pelt golizna=pelt gołoledź=glazed frost golonka wieprzowa=porkshank gołym okiem=by the unaided eye .

gomółki szklans=crown glass gon=gon gonadotropina=gonadotropin gondola=nacelle gondola podkadtubowa=ventral pod gondola podskrzydłowa=underwing pod gondola podwieszona=pod gondola silnikowa=engine nacelle gondola silnikowa sterowca=power car gondola załogi sterowca=control car gong przy drzwiach=door chime goniec pracownik=messenger goniometr=goniometer goniometr bardzo=high and very high frequency direction finding stations at the same location goniometr przykładany=contact goniometer goniometr refleksyjny=reflecting goniometer goniometr wielkiej częstotliwości=high frequency direction finding station goniometria=goniometry good lot=probability of rejecting góra lodowa=iceberg góra podwodna=seamount góra stołowa=table mountain góra świadek=inselberg góra świadek=island mountain góra świadek=outlier góra świadek=torso mountain gorąca gałąź obiegu=hot leg gorąca linia=hot line gorąca rezerwa=hot standby gorąca rezerwa=warm stand-by gorące elektrony w kanale=channel hot-electron gorące miejsce w cylindrze silnika=hot-spot gorące powietrze=dry heat gorące źródło na dnie oceanu wyrzucające masy drobnoziarnistych minerałów=black smoker gorący=hot gorący bieg konwertora=hot blow of the converter gorący metal=hot metal gorący start=warm boot gorący start=warm restart gorący start=warm start gorący zestaw paliwowy=hot fuel assembly góra-świadek=monadnock górka=pull-up from level flight górn=header górna część szybu kotłowego=fidley górna część tłocznika=top die górna częstotliwość graniczna pasma=upper cut-off frequency górna granica=upper limit górna granica plastyczności=upper yield point górna granica plastyczności=upper yield stress górna granica sterowania=upper control limit górna granica w całce=upper limit górna komora mieszania=upper plenum górna krawędź nadburcia=gunwale górna krawędź okna=top window border górna krytyczna temperatura rozpuszczania=upper consolute temperature górna krytyczna temperatura rozpuszczania=upper critical solution temperature górna lina sieci=net rope górna matryca kuźnicza=top die .

górna płytą łącząca w wiązce paliwowej=top tie plate górna płyta nośna rdzenia=upper core grid plate górna płyta separatora=reactor core grid górna płyta tłocznika=punch holder górna połówka bajtu danych=data upper half byte górna połówka formy tłocznej=top force górna siatka rdzenia=reactor core grid górna siatka rdzenia=upper core grid górna wstęga boczna=upper side band górna wstęga boczna=upper sideband górne piętro drzewostanu=overwood górne piętro ponad niższymi połaciami dachu=overstorey górne warstwy atmosfery ponad troposferą=upper atmosphere górnictwo=mining engineering górnictwo głębokomorskie=deep-sea mining górnictwo morskie=offshore mining górnictwo naftowe=oil mining górnictwo odkrywkowe=surface mining górnictwo podmorskie=marine mining górnictwo podziemne=underground mining górnictwo radne=ore mining górnictwo węglowe=coal-mining górnik=pitman górnik przodkowy=coal digger górnik przodkowy=coal getter górnik ścianowy=longwall miner górnik strzałowy=charger górnik szybowy=shaft sinker górnik szybowy=shaftsman górnik szybowy=sinker górnik węglowy=coal-miner górnik węglowy=collier górnik zatrudniony przy rozłupywaniu=splitter górnopłat=high wing monoplane górnopłat=parasol monoplane górny bieg rzeki=headwaters górny blok reaktora=upper block górny koniec pala=butt end of pile górny mars=upper topsail górny pierścień tłokowy=fire ring górny płaszcz Ziemi=outer mantle górny płaszcz Ziemi=peridotite shell górny płaszcz Ziemi=upper mantle górny poziom dysz=upper tuyere level górny suport pomocniczy tokarki automatycznej=overhead slide górny wymiar graniczny średn=effective size górny zaczep transportowy w ciągniku=clevis-type coupling górotwór=fold belt górotwór=orogen e górotwór=orogenic belt górotwór=rock mass górotwór zaburzony tektonicznie=troubled ground górowanie=culmination górowanie ciała niebieskiego=superior transit górowanie ciała niebieskiego=upper culmination górowanie ciała niebieskiego=upper meridian passage górowanie ciała niebieskiego=upper transit gorszy gatunek=cheaper brand gorszy gatunek=inferior quality gościnność klasyfikacji=hospitality of classification scheme goslaryt=goslarite .

gospodarka chłopska=peasant farming gospodarka cyfrowa=digital economy gospodarka energetyczna=energy management gospodarka hodowlana=livestock farming gospodarka leśna=forestry gospodarka magazynowa=stock management gospodarka materiałowa=materials management gospodarka materiałowa=supply management gospodarka narodowa=national economy gospodarka odpadkami=waste disposal gospodarka odpadkami=waste management gospodarka osadami=sludge handling gospodarka pastwiskowa=pasture management gospodarka planowa=planned economy gospodarka powietrzna=air control gospodarka przemiennołąkowa=ley farming gospodarka rolna=farming gospodarka rolna=husbandry gospodarka rybna=fishery management gospodarka rysunkowa=drawing office practice gospodarka rysunkowa=drawing-office practice gospodarka ściekami=waste-water disposal gospodarka stropem=roof control gospodarka wielokierunkowa=mixed farming gospodarka wodna=water economics gospodarka wodna w przemyśle=management of water gospodarka zasobami wodnymi=water conservation gospodarowanie na roli=farming gospodarstwo chłopskie=peasant holding gospodarstwo domowe=household gospodarstwo hodowlane=animal farm gospodarstwo hodowlane=breeding farm gospodarstwo jajczarskie=egg farm gospodarstwo mleczne=dairy farm gospodarstwo odroślowo-nasienne=coppice and standards gospodarstwo rolne=farm gospodarstwo rolne uspołecznione=collective farm gospodarstwo rybne=fish farm gospodarstwo sadownicze=fruit farm gospodarstwo towarowe=commercial farm gospodarstwo towarowe=commodity farm gospodarstwo wielokierunkowe=diversified farm gospodarz pasożyta=parasitifer gotowa aplikacja=prewritten application gotować na kryształ=boil to grain gotować na ziarno=boil to grain gotowanie akumulatora=gassing of an accumulator gotowanie cukrzycy drugiej=high raw boiling gotowanie cukrzycy pierwszej=white boiling gotowanie cukrzycy trzeciej=raw boiling gotowanie formy=blowing-out gotowanie kwaśne=sour boiling of nitrocellulose gotowanie pojemnościowe żywności=dielectric cooking gotowanie pojemnościowe żywności=radio-cooking gotowanie rudą kąpieli stalowej=ore boil gotowanie stabilizujące nitrocelulozy=stabilizing boiling gotowanie szmat=rag boiling gotowanie w kilku rzutach=multi-boiling system gotówka=ready money gotowość=stand-by gotowość bojowa=fighting trim .

gotowość bojowa=operational readiness gotowy=as-is gotowy=prebuilt gotowy do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu=readytorun out of the box gotowy do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu=ready-to-run out of the box gotowy do reprodukcji materiał=camera-ready gotowy do ruchu=in running order gotowy do spożycia=ready-to-serve gotowy do zdjęć=camera-ready gotowy wyrób=off-the-shelf gotyk=Gothic style goździk=clove gra barw=play of colour gra barw=Schiller gra roztopionego metalu=surface play of metal gra sprężyny=riding of spring gra telewizyjna=teleplay gra telewizyjna=video game gra z podziałem na role=role-playing game grabie boczne=side delivery rake grabie konne=horserake grabie konne do siana=hay collector grabie konne z samoczynnym unoszeniem zębów=self-dump rake grabie poprzeczne konne do siana=hayrake graca do zaprawy=larry gracowanie=hoeing grad=gon gradieni przybliżenia liniowego=gradient of linear approximation gradient=lapse gradient ciśnienia=pressure gradient gradient geotermiczny=geothermal gradient gradient koncentracji=concentration gradient gradient napięcia=voltage gradient gradient potencjału=potential gradient gradient skalara w punkcie=gradientowy gradient of scalar gradient stężenia=gradient of concentration gradient temperatury=thermal gradient gradient wektora pola=gradient of vector gradobicie=hailstorm gradzina=hail-stone gradzina=tooth chisel gradzinowanie kamienia=batting graf acykliczny=acyclic graph graf bez cykli=acyclic graph graf bez pętli=acyclic graph graf dwudzielny=bipartite graph graf dziedziczenia=inheritance graph graf Feynmana=Feynman diagram graf pełny=complete graph graf plaski=planar graph graf skierowany=digraph graf skierowany=directed graph graf topologii=topology graph grafekon=graphecon graficznie=graphically graficzny interfejs użytkownika=graphical user interface grafik=graphic grafik służby=duty roster grafika biznesowa=business graphics grafika blokowa=block graphics grafika dla symulatorów lotu=flight simulation graphics .

grafika dwu i pół wymiarów=two-and-a-half dimensional graphics grafika komputerowa=computer graphics grafika konturowa=contour graphics grafika prezentacyjna=presentation graphics grafika punktowo-liniowa=wire-frame graphics grafika rastrowa=bitmap image grafika rastrowa=raster graphics grafika rozproszona=distributed graphics grafika użytkowa=business graphics grafika wektorowa=vector graphics grafika z hiperłączami=clickable image map grafika zawierająca hiperodnośniki=clickable image map grafika znakowa=character graphics grafika żółwia=turtle graphics grafikon=graphecon grafion=lining pen grafion=ruling pen grafion cyrkla=ink point grafion cyrkla=pen point grafion do linii krzywych=curve pen grafion do linii krzywych i linii obrysu=contour pen grafion do linii obramowania o dużej pojemności tuszu=border pen grafion do linii obramowania o dużej pojemności tuszu=detail pen grafion do linii obramowania o dużej pojemności tuszu=spade pen grafion do linii obramowania o dużej pojemności tuszu=Swedish pen grafion do litografii=litho pen grafion drawing pin pluskiewka kreślarska drawing=drawing pen grafion o ostrzu przednim unoszonym dla oczyszczania=quick set pen grafion podwójny=railway pen grafion podwójny=road pen grafion zwykły o ostrzach rozchylanych sprężyście=plain ruling pen grafionu=bow set grafit=black-lead grafit=free carbon grafit=plumbago grafit drugorzędowy=secondary graphite grafit gwiazdkowy=rosette graphite grafit koloidalny=colloidal graphite grafit kulkowy=nodular graphite grafit napisowy=graphic granite grafit pierwotny=kish grafit pierwotny=primary graphite grafit pierwszorzędowy=kish grafit pierwszorzędowy=primary graphite grafit płatkowy=flake graphite grafit retortowy=retort graphite grafit rozetkowy=rosette graphite grafit sferoidalny=nodular graphite grafit syntetyczny=Acheson graphite grafit Achesona grafit szumowy=kish grafit szumowy=primary graphite grafit wtórny=secondary graphite grafitowanie=blacking grafitowy=graphitoidal grafityzacja korozja selektywna żeliwa szarego=graphitic corrosion grafityzacja zjawisko=graphitization grafityzator=graphite-forming element grafityzator=graphitizer grafityzowanie=graphitizing grafon=grapheme grafoskop=graphical display .

grafoskop=graphical display unit graftal=graftal gram=gram gramatura=basis weight gramatura=grams per square metre gramatura papieru=basis weigth of paper gramatura papieru=paper substance gramatura papieru=paper weight gramatycznie=grammatically gramatyka atrybutowa=attribute grammar gramatyka bezkontekstowa=context-free grammar gramatyka lewostronnie rekurencyjna=left-recursive grammar gramatyka niejednoznaczna=ambiguous grammar gramicydyna antybiotyk=gramicidin gramoatom=gram-atom gramocząsteczka=gram-molecule gramocząsteczka=mol gramofon cyfrowy=compact-disk player gramofon cyfrowy=digital-audio-disk player gramorad=gram-rad gramorentgen jednostka dawki promieniowania=gram-rontgen gramorównoważnik=gram-equivalent gramorównoważnik radu=gram-rad gramowid=teleplayer gramowid=video disk player gramowid=videodisc player gram-siła=gram-force grań spoiny=root of weld granat=navy blue granat=yttrium-aluminum-garnet laser granat karabinowy=rifle grenade granat kolor=dark blue granat ręczny=hand grenade granatnik=bomb thrower granatnik=grenade launcher granatnik=launcher granatnik przeciwpancerny=bazooka graniak=angular boulder graniak=dreikanter graniak=einkanter graniak=faceted pebble graniak=glyptolith graniak=rillstone graniak=ventifact graniastość błąd kształtu powierzchni wal=lobing graniasty mający kształt graniastosłupa=prismatic graniasty o zaokrąglonych narożach=subangular graniatka=grief stem graniatka=kelly granica=Mohorovicic discontinuity granica adresowa=address boundary granica adresowa=confidence limit granica antyfazowa=antiphase boundary granica aplikacji=application boundary granica asymptotyczna=asymptotic limit granica błędu=limit of error granica błędu=margin of error granica całkowania=limit of integration granica ciągu=limit of sequence granica ciśnieniowa obiegu pierwotnego chłodzenia reaktora=reactor coolant pressure boundary .

granica czasu=time limit granica czułości przyrządu=limit of sensitiveness granica daszkowa=tilt boundary granica dokładności=limit of accuracy granica dolna=limit inferior granica ekstrapolowana=extrapolated boundary granica faz=boundary between phases granica faz=interface granica faz=interfacial surface granica faz=interphase boundary granica faz=phase boundary granica funkcji=limit of function granica induktywna=inductive limit granica istotności=significance limit granica lewostronna=left-hand limit granica lewostronna=limit on the left granica niskokątowa=small-angle grain boundary granica odwrotna systemu odwrotnego=inverse limit granica opłacalności=break-even point granica osiadania gruntu=limit of draw granica pełzania=creep limit granica plastyczności=yield strength granica plastyczności określona na próbce pobranej wzdłuż materiału=longitudinal yield point granica płynności=yield value granica płynności w mechanice grunów=liquid limit granica płynności w mechanice gruntów=liquid limit granica podziarn=subboundary granica podziarn=subgrain boundary granica prawostronna=limit on the right granica prawostronna=right-hand limit granica projektywna=projective limit granica proporcjonalności=limit of proportionality granica proporcjonalności=proportionality limit granica prosta=direct limit granica przeciętnej jakości wychodzącej partii=average outgoing quality limit granica rozdziału pary i wody=steam water interface granica sejsmiczna=seismic discontinuity granica sejsmiczna=velocity discontinuity granica skośna=tilt boundary granica skręcenia=twist boundary granica skręcona=twist boundary granica słyszalności=limit of audibility granica sprężystości=elastic limit granica sprężystości=elastic strength granica sprężystości=limit of elasticity granica statecznej pracy sprężarki wirowej w danych warunkach=pumping limit granica transakcji=commitment boundary granica w średniej=limit in the mean granica wąskokątowa ziarna=small-angle grain boundary granica wiecznych śniegów=snow line granica wtopu=weld junction granica wybuchowości mieszanki=explosive limit granica wykrywalności=limit of detection granica wykrywalności=quantity sensitivity granica wymiarowa=size limit granica wymiaru nieprzechodni ego=not-go limit granica wymiaru przechodniego=go limit granica wymiaru sprawdzianu=gauge limit granica zabezpieczeń=security perimeter granica ziarna=grain boundary .

granica zmiany daty=date line granica zużycia sprawdzianu=gauge wear limit granice bezpieczeństwa=safety limits granice dopuszczalne=acceptable limits granice kontrolne=control limits granice obcinania=clip boundary granice prawdopodobieństwa=probability limits granice przedziału ufności=confidence limits granice tolerancji=tolerance limits granice żyły=wall of lode graniczna częstość błędów=error frequency limit graniczna gęstość prądu=limiting current density graniczna liczba Macha=limiting Mach number graniczna wartość podprogowa=subthreshold limit graniczna wartość progowa=threshold limit value graniczna wartość projektowa=design limitation graniczne dopuszczalne roczne wchłonięcie radioizotopów=maximum permissible annual intake granicznik=boundary monument granicznik=landmark graniczny=limiting granit napisowy=runite granitowy=granitic granityzacja=granitization granodyzowanie=granodizing granulat=granulated product granulat szklany=granulated glass granulat wstępnie spieniony=pre-expanded beads granulator=granulator granulit=granulke granulka=pellet granulocyt obojetnochłonny=neutrophil granulocytopenia=neutropenia granulowanie=graining granulowany=granulated graser=gamma ray stimulated emission of radiation gratis=complimentary copy gratis=free copy grawerka=engraving machine grawerowanie=chasing grawimetr=gravimeter grawimetr=gravity meter grawimetria=gravimetric analysis grawimetria=gravimetry grawimetryczny=gravimetric grawitacja=gravitational attraction grawitacyjny=gravity operated grawiton=graviton grej=Gy-gray grejzen=greisen grena=silkworm eggs grenarstwo=silkworm egg production grenokit=greenockite grenowanie płyt=plate graining grenówka=grainer grenówka=graining machine grenówka maszyna do grenowania płyt=plate graining machine gręplarka=carding engine gręplarka do konopi=hemp comb gręplowanie=carding greża=grege silk .

greża=raw silk grobli=core trench grochodrzew=robinia grochowiec=pisolite grodź lekka=partition bulkhead grodź międzyogniwowa w akumulatorze=celi separator grodź ognioochronna=fire-screen bulkhead grodź przelewowa=wash bulkhead grodź pyłochłonna=screen bulkhead grodź reaktora=core barrel grodź wodoszczelna=watertight bulkhead grodź wytrzymałościowa=structural bulkhead grodź zderzeniowa=collision bulkhead grodzica=piling section grodzica=sheet pile grodzica=sheeting section grom dźwiękowy=sonic bang grom dźwiękowy=supersonic bang grom dźwiękowy przy przekraczaniu prędkości dźwięku=bing-bang gromada galaktyczna=galactic cluster gromada galaktyczna=open cluster gromadzenie danych=data acquisition gromadzenie danych=data collection gromadzenie i odczytywanie bitów=bit storage and sense gromadzenie i wyświetlanie informacji wizyjnej=image acquisition and display gromadzenie i wyświetlanie informacji wizyjnych=image acquisition and display gromadzenie radionuklidów podczas pracy reaktora=buildup of radionuclides gromadzenie zapasów=stocking gromadzenie zapasów interwencyjnych=stockpiling gromadzenie zapasów w stosach=stockpiling gromadzić zapasy=build up stores gromadzić zapasy=stock gronowaty=botryoidal gronowiec=botryoid gronowy=acinar gros 12 tuzinów=gross groszek sortyment węgla=pea coal groszkowanie=bush hammering grot=arrow-head grot=arrowheads grot=caves grot=grottos grot=point chisel grot iglicy=nipple grot igliczny działa=firing pin grot lutowniczy=soldering tip grot strzałki=arrow-head grotaszot=main sheet grotmaszt=mainmast grot-żagiel kolumny grotmasztu=mainsail groźne uszkodzenie paliwa=severe fuel damage gruba tkanina jutowa używana do opakowań i jako materiał izolacyjny=hessian gruba tkanina workowa=burlap gruba warstwa zastygłej lawy na stoku wulkanu=coulee gruba zwierzyna=big game gruber=grubber grubizna=large timber grubość blachy=gauge grubość blachy=sheet gauge grubość drutu=wire-gauge grubość normalna podziałowa zęba koła zębatego=normal tooth thickness .

grubość odpowiadająca stracie pędu w warstwie przyściennej=momentum thickness grubość odpowiadająca stracie wydatku w warstwie przyściennej=displacement thickness grubość okrywy śnieżnej=snow accumulation grubość pokrywy śnieżnej=depth of snow grubość spoiny=throat thickness grubość spoiny pachwinowej=throat of fillet weld grubość warstwy utwardzonej=case depth grubość warstwy zabielonej=depth of chill grubość względna profilu=thickness ratio grubość względna profilu=thickness/chord ratio grubość zęba czołowa=transverse tooth thickness grubość zęba czołowa toczna=working transverse tooth thickness grubość zęba koła zębatego=tooth thickness grubość zęba mierzona wzdłuż łuku koła zasadniczego=base tooth thickness grubość zęba obwodowa podziałowa=transverse tooth thickness grubość zęba obwodowa toczna=working transverse tooth thickness grubość zęba podziałowa=tooth thickness grubość zęba toczna=working tooth thickness grubość zęba zasadnicza czołowa=transverse base thickness grubość zęba zasadnicza normalna=normal base thickness grubość ziarna=grain coarseness grubość znamionowa spoiny czołowej=size of groove weld grubościenny=heavy-walled grubościenny=thick-walled grubościomierz=pachymeter grubościomierz=thickness gauge grubościomierz=thickness meter grubościomierz czujnikowy=dial thickness gauge grubościomierz izotopowy=nucleonic thickness gauge grubościomierz izotopowy rozproszeniowy=backscatter thickness meter grubościomierz promieniotwórczy=radioactive thickness gauge grubosciomierz rentgenowski do pomiaru grubości taśmy w czasie wakowania=X-ray thickness gauge grubościomierz ultradźwiękowy=ultrasonic thickness gauge grubościomierz z emiterem promieniowania gamma=gamma-ray thickness gauge grubościówka=thicknesser grubościówka=thicknessing machine gruboziarnistość=coarse-grained structure gruboziarnistość=coarseness gruboziarnisty=coarse-grained gruboziarnisty materiał o ziarnach >2 mm=rudaceous grubszy koniec=butt grubszy koniec=butt end gruby=heavy gauge gruby błąd=blunder gruby błąd=gross error gruby błąd=parasitic error gruby papier=thick paper gruby żwir=pea stone gruby żwir=pebble gruczoł jadowy u pszczół i os=acid gland gruczoł wydzielania wewnętrznego=ductless gland gruczoł wydzielania wewnętrznego=endocrine gland gruda=Lummera-Brodhuna lump grudka=pellet grudka ziemi otaczająca korzenie rośliny=root ball grudki wypalane=heat-hardened pellets grudki zmetalizowane=metallized pellets grudki zmetalizowane=prereduced pellets grudkowanie=balling .

grudkowanie rud=ore pelletizing grudkowanie rudy=pelletizing grudkowanie z zastosowaniem dwóch cieczy nie mieszających się ze sobą=multifluid pelletization grudkownia=pelletizing plant grudkownia rud=ore pelletizing plant grudkownik bębnowy=balling drum grudkownik talerzowy=balling disk grudzień=December grumot ze splotek liny=grommet ring grunt=priming paint grunt bagnisty=mire grunt chromianowy=zinc chromate primer grunt kotwiczny=holding ground grunt macierzysty=natural ground grunt nasypowy=made ground grunt nawodniony=watered ground grunt nie nadający się do uprawy=non-arable land grunt nie uprawiany=untitled land grunt nienaruszony=undisturbed soil grunt odlewni=foundry floor grunt otwarty nie osłonięty=open soil grunt piaszczysty=sandy soil grunt reaktywny=metal conditioner grunt rodzimy=subsoil grunt rodzimy=virgin soil grunt spoisty=cohesive soil grunt sypki=loose ground grunt sypki=non-cohesive soil grunt twardy=hardpan grunt wodonośny=wet ground grunt wytrzymały=firm ground grunt zagęszczony=compacted earth grunt zwarty=firm ground gruntowanie=grounding gruntowanie tynku=clearcoling grunty niewykorzystane rolniczo=underdeveloped land grunty opuszczone nie uprawiane=derelict lands grunty orne=arable land grunty orne=ploughland grupa=group grupa grupa=nest grupa abelowa=abelian group grupa abelowa=commutative group grupa abelowa wolna=free abelian group grupa acyloaminowa=acylamino radical grupa acylowa=acyl radical grupa adresów=address group grupa adresowa=address group grupa aktywacji=activation group grupa alkilowa=alkyl radical grupa alternująca=alternating group grupa amidowa=amido group grupa aminowa=amino group grupa antyauksochromowa=acidiromophore grupa antyauksochromowa=anti-auxochrome group grupa arylowa=aryl radical grupa auksochromowa=auxochrome grupa automorfizmów=automorphism group grupa azowa=azo group grupa batochromowa=bathochrome .

grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa beztorsyjna=torsion free group bezwładności=inertia group blokująca=blocking group blokująca grupę funkcyjną=covering group charakterów=character group charakterystyczna=characteristic group charakterystyczna końcowa=terminal characteristic group chemicznie czynna=reactive group chromoforowa=chromophore cykliczna=cyclic group cykloalkilidenowa=cycloalkylidene radical cykloalkilowa=cycloalkyl czwartego stopnia=supermastergroup czwórkowa=four-group czwórna=supermastergroup danych starsza o dwa pokolenia od danych rozpatrywanych=grandfather diazoniowa=diazonium group dodatkowa=odd series dodatkowa układu okresowego=family B dualna=dual group dwuazoniowa=diazonium group dwuazowa=diazo group energetyczna neutronów=neutron energy group fal=wave group farbiarska barwnika=dyeing group funkcyjna=functional group główna=principal group główna układu okresowego=a family główna układu okresowego=family główna układu okresowego pierwiastków=even series heterocykliczna=heterocyclic radical hipsochromowa=hypsochrome holonomii=holonomy group homologii=Betti group homologii=homology group homologii relatywnych=relative homology group homotopii=homotopy group hydrofilowa=water-soluble group ilorazowa=factor group ilorazowa=quotient group izotropii=isotropy group jednokleszczowa=monodentate group kanałów=group of channels karboksylową=carboxyl karbonylowa=carbonyl karbonylowa=carbonyl group ketonowa=ketone group Kleina=four-group kohomologii=cohomology group kohomologii relatywnych=relative cohomology group komitet zarządzania obiektową bazą danych=Object Database Management Group komitet zarządzania obiektowymi danymi=Object Data Management Group komologii=comology group kontrolna archiwizacji=archive control group koordynująca=coordinating group krwi=blood group krwi=blood type kwasowa=acidic group kwasowa=negative group Liego=Lie group Lorentza=Lorentz group .

grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa macierzysta=parent group macierzysta=parent radical metylenowa=methylene metylen metylowa=methyl group metylowa=methyl metyl mostkowa=bridging group multiemisji=multicast group nilpotentna=nilpotent group nitrowa=nitro group nitrozowa=nitroso group obrotów=rotation group opuszczająca w reakcjach podstawienia=departing group opuszczająca w reakcji podstawienia=leaving group organiczna=organie radical ortogonalna=orthogonal group osłaniająca=covering group osłaniająca inną grupę funkcyjną=blocking group osmoforowa=odoriphore osmoforowa=osmophore permutacji=permutation group płacy=wage category poboczna=family B poboczna=odd series poboczna=subgroup podstawowa=fundamental group podstawowa=primary group podzielna=divisible group połączeń transformatora=vector group of transformer prętów regulacyjnych=control rod bank prosta=simple group prostetyczna=prosthetic group przekształceń=transformation group przemienna=abelian group przemienna=commutative group przestrzenna=space frame przesunięć=translation group punktowa symetrii=point group rezystorów potączonych szeregowo=resistance chain robocza=working group rozsyłania grupowego=multicast group rozwiązalna=solvable group skoordynowana=ligand solotwórcza=acidic group specjalna=special group środowiska=environment group stowarzyszona=associated group sulfhydrylowa=sulfhydryl group sulfonowa=sulfb group symetrii=symmetric group tematyczna=subject field terpenowa=terpene radical tiolowa=sulfhydryl group topologiczna=continuous group torów=fan of sidings torsyjna=torsion group translacji=translation group translacyjna=translation group tranzytywna=transitive group trójna=master group trzeciego stopnia=master group ujemna=negative group .

grupa układu okresowego=periodic group grupa układu okresowego pierwiastków=family of elements grupa unimodularna=unimodular group grupa użytkowników=user group grupa użytkowników sieci=nodegroup grupa wartości=value group grupa wątków=thread group grupa wieku=age group grupa winylowa=vinyl group grupa wodorotlenowa=hydroxyl group grupa wolna=free group grupa worodotlenowa=hydroxyl grupa wszystkich hostów=all hosts group grupa wszystkich hostów=all hosts multicast grupa wszystkich ruterów=all routers multicast grupa wszystkich stacji=all hosts group grupa wszystkich stacji=all hosts multicast grupa wszystkich węzłów=all hosts group grupa wszystkich węzłów=all hosts multicast grupa wtórna=supergroup grupa z różniczką=differential group grupa zabezpieczająca=blocking group grupa zabezpieczająca=covering group grupa zarządzania obiektami=Object Management Group grupa zasobów klastra=cluster resource group grupa zwarta=compact group grupoid=groupoid grupowanie=batching grupowanie=bunching grupowanie=clustering grupowanie=grouping grupowanie danych=grouping of data grupowanie programów we wsady=batching grupowanie wierszy=break level grupowe pobieranie próbki=cluster sampling grupowy czas opóźnienia=group delay time grupy roboczej=workgroup manager grupy wierszy=break level gruszka=swage gruszka Costy zgrubienie na płetwie steru=costa bulb gruszka regulacyjna dyszy wylotowej w silnikach turboodrzutowych=bullet gruszka żarowa=hot bulb gruszkowaty=pear-shaped gruz=rubble gruz ceglany=crushed brick gruz korkowy=regranulated cork gruz lodowy=brash ice gruz skalny=stone debris gruzobeton=crushed-brick concrete grynszpan=aerugo grys=grit grys marmurowy=marble chips grys szklany=granulated glass grysik sortyment węgla=pearls gryzak=drilling tooth gryzeina antybiotyk=grisein grzać=ruja heat grządka=garden bed grządziel pługa=plough beam grzałka nurkowa=immersion heater grzanie=warming .

grzanie oporowe=heating grzanie rur przez przewodzenie=pipe tracing grzanie słoneczne budynków=solar space heating grzbiet fali=crest of sea grzbiet fali=crest of wave grzbiet fali=wave crest grzbiet gwintu=thread crest grzbiet książki=back of book grzbiet książki=backbone grzbiet książki=shelfback grzbiet książki=spine of book grzbiet łopaty śmigła=suction face of airscrew grzbiet maski=bonnet top grzbiet płata=upstream face of an aerofoil grzbiet profilu=upper camber of an aerofoil section grzbiet przelewu=overfall crest grzbiet skiby=furrow crown grzbiet śródoceaniczny=mid-oceanic ridge grzbiet udaru=wave tail grzbiet występu=crest grzbiet występu=crest of screw-thread grzbiet zwałów lodów=pressure ridge grzbietnica boczna=slitting saw grzbietnica boczna z rękojeścią do przekładania=slitting saw with reversible handle grzbietopłat=high wing monoplane grzbietopłat=shoulder wing monoplane grzbietówka=backlining grzcza=leads grzebień do gwintów=screw pitch gauge grzebień do gwintów=thread pitch gauge grzebień do lnu=hackle grzebień do rapowania tynku=scratcher grzebień dziobowy=bow feather of water grzebień dźwigni klawiszowych=key lever comb grzebień iglasty=faller grzebień izolacyjny=grid separator grzebień łączówki=fanning strip grzebień Pitota=Pitot comb grzebień rufowy=roach grzebień rurek Pitota=wake rake grzebień snowarski=raddle grzebień snowarski=wraithe grzebień wewnętrzny=internal stripping plate grzebień wybieraka=comb plate grzebieniowaty=comb-shaped grzechotka wiertarka ręczna=ratchet drill grzęda=garden bed grzęda dla drobiu=roost grzęda pokryta świeżym obornikiem=hotbed grzęda w kurniku=hen roost grzejka wulkanizacyjna=curing bag grzejnictwo domowe=domestic heating grzejnictwo przemysłowe=industrial heating grzejnik elektryczny=cathode heater grzejnik elektryczny=electric heater grzejnik konwekcyjny=unit heater grzejnik lutowniczy=blow lamp grzejnik lutowniczy=blowtorch grzejnik lutowniczy=brazing lamp grzejnik nurkowy=immersion heater .

grzejnik pojemnościowy=dielectric heater grzęza=sinker grzyb prawdziwy=edible boletus grzybek narostowy na płytach akumulatora=moss grzybek w głowicy drąga rozruchowego przy odlewaniu ciągłym=starter bolt grzybek zaworu=valve head grzyby ściekowe=sewage fungi grzywacz=billow grzywacz=white horse gtęboki=deep gtówczenie kształtowanie ostrołuku pocisku=nosing gtówny prąd wydechowy zużytego powietrza=main return guanidyna=carbamidine guanidyna=guanidine guanidyna=iminourea guanina=guanine guano=bird dung guano=guano guanozynomonofosforan=guanosine monophosphate gubienie pakietów=dropping packets gudron=soft asphalt gujot góra podwodna o płaskim wierzchołku=tablemount guma angielska=British gum guma arabska=arabie gum guma arabska=gum arabie guma do wycierania=cleaning rubber guma do wycierania=eraser guma do żucia=chewing gum guma gąbczasta=cellular rubber guma gąbczasta=rubber sponge guma gąbczasta=sponge rubber guma mikrokomórkowa=microcellular rubber guma mikroporowata=microporous rubber guma odpadkowa=scrap rubber guma odpadkowa=waste rubber guma ołowiowa=lead rubber guma ołowiowa=leaded rubber guma piankowa=foam rubber guma porowata=cellular rubber guma porowata=expanded rubber guma przewodząca=conductive rubber guma regenerowana=reclaimed rubber guma regenerowana=shoddy guma senegalska=arabie gum guma senegalska=gum arabie guma senegalska=Senegal gum guma tragakantowa=tragacanth gum guma twarda=hard rubber guma zużyta=waste rubber gumbo odmiana gliny=gumbo gumiastość=gumminess gumiguta=cambogia gumilaka=rubber varnish gumilaka=varnish gum gumować=rubberize gumowanie=coating with rubber gumowanie=rubber coating gumowany=gummed gumówka=gluer gumówka=gumming machine gumożywica=gamboge gumiguta .

J shear gwałtowna fala=surge gwałtowna fala przypływu u ujścia rzeki=mascaret gwałtowna pionowa fala przypływu w ujściu rzeki=eagre gwałtowna ulewa=rain gush gwałtowne falowanie=surging gwałtowne mieszanie=churning gwałtownie rosnący=soaring gwałtowny spadek=plunged gwałtowny wiatr 8 według skali Beauforta=fresh gale gwałtowny wiatr 8 według skali Beauforta=violent wind gwarancja obejmująca bezpłatną naprawę u klienta=free on-site warranty gwarancja realizowana na miejscu u użytkownika=onsite warranty gwarancja umowna=express warranty gwarancja wyraźnie zastrzeżona=express warranty gwarant=surety gwarantowana synchronizacja danych=reliable data synchronization gwarantowana wartość minimalna=guaranted minimum value gwarantowane dostarczanie danych=reliable data delivery gwiazda aktywna=active star gwiazda cylindrów w silnikach gwiazdowych=bank of cylinders gwiazda kopaczki ziemniaków=digging reel gwiazda pięciokątna utworzona z przekątnych pięciokąta foremnego=pentagram gwiazda punktu=star of point gwiazdka artyleryjska sprawdzian do pomiaru średnicy przewodu lufy=star gauge gwiazdka do bębnowania=mill star gwiazdka do bębnowania=tumbling star gwiazdka Hodgea=star operator gwiazdka odsyłacz w tekście=asterysk gwiazdkowość=asterism gwiazdowa kopaczka ziemniaków=forking potato digger gwiaździsty=starlike gwiaździsty=star-shaped gwinciarka=screwing machine gwinciarka do gwintów wewnętrznych=tapper gwinciarka do gwintów wewnętrznych=tapping machine gwinciarka do gwintów zewnętrznych=threading machine gwinciarka z ręcznym posuwem wrzeciona=sensitive tapping machine gwint=screw-thread gwint bardzo drobnozwojny=extra-fine thread gwint calowy trójkątny=Whitworth thread gwint calowy zunifikowany=unified screw thread gwint drobnozwojny=fine thread gwint Edisona okrągły do żarówek=Edison thread gwint elektryczny do rurek izolacyjnych=electrical thread gwint falisty z błędem powtarzającym się w każdym zwoju=drunken thread gwint grubozwojny o dużym skoku=coarse thread gwint gubiony=partial thread gwint gubiony=vanish thread gwint gubiony=washout thread gwint Harveya trójkątny=Harvey grip thread .gutaperka=gutta-percha guyot podwodny stożek wulkaniczny o płaskim szczycie=guyot guzik=button sleeker guzik część złącza zgrzewanego wydarta przy próbie na rozdzieranie=button guzik dźwigni klawiszowej=key button guzik przyciskowy=push-button guzowaty=torose gwajak=guaic um gwajak=lignum vitae gwajakol=guaiacol gwałtowna=wir.

gwint jednokrotny=single thread gwint jednokrotny=single-start thread gwint jednozwojny=single thread gwint jednozwojny=single-start thread gwint kwadratowy=square thread gwint lewy=left-hand thread gwint metryczny=metric thread gwint metryczny brytyjski o kącie 47=British Association Standard screw thread gwint metryczny normalny=International Standard thread gwint metryczny o kącie 47=Swiss thread gwint napędowy=translating thread gwint napędowy śruby napędowej=power transmission thread gwint niepełny=imperfect thread gwint niepełny=incomplete thread gwint nieznormalizowany=bastard thread gwint o dużym skoku=quick thread gwint o zmniejszonej głębokości=stub thread gwint okrągły=knuckle thread gwint okrągły=round thread gwint okrągły z wkładką śrubową odporny na drgania=aero-thread gwint pełny=full form thread gwint pełny=full thread gwint pełny=perfect thread gwint pełny termin jedynie stosowany dla gwintu stożkowego=complete thread gwint piłowy=sawtooth thread gwint podobny do znormalizowanego gwintu amerykańskiego=Lowenherz thread gwint pojedynczy=single thread gwint pojedynczy=single-start thread gwint prawy=right-hand thread gwint prostokątny napędowy=square thread gwint przytępiony=truncated thread gwint rowerowy brytyjski=screw thread-British Standard Cycle screw thread gwint rowerowy brytyjski o kącie zarysu 60°=British Standard Cycle thread gwint rurowy=pipe thread gwint rurowy amerykański gwint trójkątny ścięty o kącie 60°=American standard pipe thread gwint rurowy Briggsa=Briggs pipe thread gwint rurowy brytyjski=British Standard Pipe screw thread gwint rurowy brytyjski=screw thread-British Standard Pipe screw thread gwint rurowy brytyjski do rur mosiężnych=British Standard Brass thread gwint rurowy drobnozwojny=gas thread gwint rurowy szczelny=dryseal pipe thread gwint rurowy szczelny dla złącz mocnoszczelnych=jointing thread gwint ścięty=truncated thread gwint Sellersa=American standard screw thread gwint Sellersa=Sellers' thread gwint Sellersa=Standard thread gwint stożkowy=taper thread gwint tójkątny=V-thread gwint trapezowy=trapezoidal thread gwint trapezowy niesymetryczny=buttress thread gwint trapezowy niesymetryczny=leaning thread gwint trójkątny=angular thread gwint trójkątny=vee thread gwint trójkątny ostry=sharp V-thread gwint trójzwojny=three-start thread gwint trójzwojny=triple thread gwint trzykrotny=three-start thread gwint trzykrotny=triple thread gwint w lufie=rifling gwint walcowany=rolled screw thread .

gwint walcowy=parallel thread gwint walcowy=straight thread gwint wejściowy=imperfect thread gwint wejściowy=incomplete thread gwint wewnętrzny=female thread gwint wewnętrzny=internal thread gwint Whitwortha=British Standard Whitworth screw thread gwint Whitwortha=screw thread-British Standard Whitworth screw thread gwint Whitwortha=Whitworth thread gwint Whitwortha drobnozwojny=British Standard Fine screw thread gwint Whitwortha drobnozwojny=screw thread-British Standard Fine screw thread gwint wielokrotny=multiple thread gwint wielokrotny=multiple-start-thread gwint wielokrotny=multi-start thread gwint wielozwojny=multiple thread gwint wielozwojny=multiple-start-thread gwint wielozwojny=multi-start thread gwint zegarmistrzowski=watch screw thread gwint zerwany=stripped thread gwint zewnętrzny=external thread gwint zewnętrzny=male thread gwint złączny=fastening thread gwint zwykły=coarse thread gwintowanie=threading gwintowanie przelotowe nakrętek=run-over nut tapping gwintowany=screwed gwintownica=chaser diestock gwintownica=die-stock gwintownica=threader gwintownica do gwintów stożkowych rurowych z nożami wycofującymi się w miarę postęp=receder chaser diestock gwintownica do rur=pipe die gwintownica ramkowa=screw plate gwintownica z grzechotką=ratchet chaser diestock gwintownik=screw tap gwintownik do gwintu rurowego walcowego=straight pipe tap gwintownik do nakrętek=nut tap gwintownik do otworów spustowych w kotłach parowozów=mud tap gwintownik do rur=pipe tap gwintownik do stożkowego gwintu rurowego=taper pipe tap gwintownik fajkowy=hook tap gwintownik kotlarski=boiler tap gwintownik maszynowy=machine tap gwintownik maszynowy do nakrętek=tapper tap gwintownik nr 2 wstępny=plug tap gwintownik nr 3 wykończający=plug tap gwintownik ratunkowy=fishing tap gwintownik rozsuwny do gwintów stożkowych=receding tap gwintownik wstępny do gwintów stożkowych=entering tap gwintownik wstępny nr 1=taper tap gwintownik wykończający=bottoming tap gwintowy=screwed gwizd interferencyjny=interference whistle gwizd interferencyjny=squealing gwizd powstawanie oscylacji w złączu=singing gwizd progowy=threshold howl gwizdawka alarmująca=alarm whistle gwizdawka sygnalizacyjna=alarm whistle gwizdek organowy=chime whistle gwóźdź=drive home gwóźdź bez główki=sprig .

gwóźdź budowlany okrągły=common nail gwóźdź budowlany okrągły=round nail gwóźdź chłodzący=chill nail gwóźdź do przybijania gontów=shingle nail gwóźdź druciak=brad gwóźdź druciak=wire tack gwóźdź druciak wire net siatka druciana=wire nail gwóźdź na jezdni=road stud gwóźdź nagwintowany=screwnail gwóźdź papowy=roofing nail gwóźdź pomiarowy=spad gwóźdź tapicerski=coat nail gwóźdź z główką naciętą=drive nail gwóźdź z główką wtopioną=sinker nail gwóźdź z szeroką główką=tack gwóźdź ząbkowany=rag nail gwoździarka maszyna do robienia gwoździ=nail press gwoździarka maszyna do robienia gwoźdźi=nail making machine gwoździowanie=nailing gwoździownica do wyrobu gwoździ=heading tool gytia=gyrotron gzyms cofnięty=receding cornice gzyms okapnikowy=weather moulding gzyms okapnikowy nad otworem=dripstone gzyms pochyły=raking cornice gzyms wklęsły=coved cornice gzyms wspornikowy=bracketed cornice gzymsem=dado habitus=habit hacker=hacker haczyk do wyjmowania modelu z formy=draw-nail haczyk rybacki=fish hook haczyk zatrzaskowy=snap hook hadron=hadron hafciarka=embroidery machine hafn=hafnium haft=embroidery hak cięgłowy=coupler hak cięgłowy=drag-bar hak cięgłowy=draught-bar hak cięgłowy=draw hook hak cięgłowy=drawbar hak do formy=dabber hak do formy=gagger hak do formy=prod hak do podnoszenia=hoisting hook hak do wzmacniania masy w=lifter hak dwurożny=ramshorn hook hak dźwigowy=crane hook hak gończy=messenger hook hak holowniczy=tow hook hak holowniczy otwierany=quick-release towing hook hak holowniczy z amortyzatorem=shock absorbing towing hook hak krętlikowy=swivel hook hak ładunkowy=cargo hook hak nagwintowany=screw hook hak odrzutny=pelican hook hak odrzutny liny trałowej=slip hook hak płaski=plain hook hak po linę=fishing grab hak po linę=rope fishing jars .

hak po linę=rope spear hak połówkowy=sister hook hak ratunkowy=fishing apparatus hak ratunkowy=fishing hook hak ścienny=crampet hook hak szynowy=dog-nail hak szynowy=rail spike hak szynowy=railroad spike hak szynowy=track spike hak wkręcany=screw hook hak wyciągowy=grab iron hak wyciągowy=tappet hook hak z noskiem=cargo hook hak z trzonem=shank hook hak z wąsem=crawfoot hak z wąsem=finger grip hak z wąsem przyrząd ratunkowy=grapnel hak z wąsem przyrząd ratunkowy=hook stick hak zaczepowy w samolocie pokładowym=arrester hook hak zapadkowy=finger hook hak zapadkowy=safety hook hak zapadkowy zwalniający ładunek za pomocą dźwigni=dump hook hak zatrzaskowy=spring hook haketan=gilguy hala dmuchaw=blower house hala dmuchaw=blowing room hala dworcowa=concourse hala ekspedycji wyrobów=despatch bay hala ekspedycji wyrobów=shipping bay hala konwertorów=converter bay hala konwertorów=converter house hala konwertorów=furnace aisle hala lejnicza przy wielkim piecu=cast house hala montażowa=assembly room hala montażowa=assembly shop hala montażowa=erection bay hala odlewnicza=casting shop hala odlewnicza=ladle bay hala odlewnicza=pouring shop hala odlewnicza stalowni=casting aisle hala odlewnicza stalowni=casting bay hala odlewnicza stalowni=casting house hala odlewnicza stalowni martenowski=pitside of open-hearth furnace hala odlewnicza w stalowni=casting pit hala odlewnicza w stalowni=pouring aisle hala odlewnicza w stalowni=pouring bay hala odlewnicza w stalowni=pouring pit hala odlewnicza w stalowni=teeming aisle hala odlewnicza w stalowni=teeming bay hala pieców do wyżarzania=annealing bay hala pieców martenowskich=open-hearth furnace building hala pieców w stalowni=melting bay hala pieców wgłębnych=pit building hala pieców wgłębnych=soaking pit bay hala piecowa=furnace aisle hala piecowa w stalowni=furnace bay hala przygotowania wlewnic=mould bay hala przygotowania wlewnic oczyszczanie=mould yard hala przygotowania wlewnic w stalowni=mould preparation yard hala przygotowania złomu=scrap aisle hala przygotowania złomu=scrap bay .

hala reaktora=reactor hall hala rozlewnicza=casting bay hala rozlewnicza=casting house hala ściągania wlewnic=ingot stripper building hala ściągania wlewnic=stripper bay hala ściągania wlewnic=stripping bay hala spustowa=ladle bay hala targowa=covered market hala targowa=market hall hala turbin=turbine house hala turbin=turbine room hala walcowni=mill bay hala wegetacyjna=plant house hala wsadowa przygotowanie wsadów=charging bay hala wsadowa w stalowni=loading bay hala wykańczalni=finishing bay hala zasobników surowców wielkopiecowych=hopper house hala zasobników surowców wielkopiecowych=stock house halacja efekt rozproszenia i odbicia świa=halation hałas otoczenia=ambient noise hałas spowodowany toczeniem się kół=rolling noise hałas uliczny=traffic noise hałaśliwość=noisiness hałda=bing hałda=fill area hałda kamienna=spoil bank hałda kopalniana=mine waste dump hałda węglowa=coal-pile hałda żużlowa=cinder dump hałda żużlowa=slag dump halfwind kurs względem wiatru=beam reach sailing point haliantyna=helianthine halinograf=salinity indicator halit=halite halit=rock salt hall=saloon hallotron=Hall generator hallotron=Hall-effect device halmyroliza=halmyrolysis halo=glory halo=halation halo przeciwsłoneczne=paranthelion halo przeciwsłoneczne boczne=mock sun halo przyksiężycowe=paraselene halo przysłoneczne=parhelion halochromia=halochromism halogenek=halide halogenek=haloid halogenek alkilomagnezowy=alkylmagnesium halide halogenek alkilu=alkyl halide halogenokompleks=halide complex halogenokompleks=halo-complex halogeny=halogen group haloidek=haloid haloizyt=halloysite haloklina=halocline halotrychit=halotrichite halotrychit=iron alum hals lina=tack hals położenie żaglowca w stosunku do wiatru=tack hals trałowy=leg of sweep .

halsować=ply the seas hamada=hammada hamada=rock desert hamak=hammock hamiltonian=energy operator hamiltonian=Hamiltonian function hamiltonian=Hamiltonian operator hamować=moderate hamowacz wozów=spragger hamowanie=bench test hamowanie=stopping hamowanie elektromagnetyczne=electromagnetic braking hamowanie gwałtowne=panic braking hamowanie jonów przez jonity amfoteryczne=ion retardation hamowanie krystalizacji=inhibition of crystallization hamowanie odrzutowe przez odwrócenie kierunku wypływu spalin=thrust braking hamowanie odzyskujące z odzyskiem energii=regenerative braking hamowanie oporowe=resistance braking hamowanie oporowe=rheostatic braking hamowanie przeciwprądowe=countercurrent braking hamowanie przeciwprądowe=plug breaking hamowanie przeciwprądowe=plugging hamowanie przeciwprądowe=reverse-power braking hamowanie reakcji=inhibition of reaction hamowanie reakcji enzymatycznej na zasadzie sprzężenia zwrotnego=feedback inhibition hamowanie rezystancyjne=resistance braking hamowanie rezystancyjne=rheostatic braking hamowanie silnika=engine testing hamowanie solenoidowe=solenoid braking hamowanie śrubą=screw backing hamowanie statku całą wstecz=crash backing hamowanie wiosłami łodzi=holding water by immersing the oars hamowanie wiroprądowe=eddy-current braking hamowanie wozów=spragging hamowanie wzrostu=retardation of growth hamowanie zatrzymujące=stopping braking hamowanie zwalniające=checking braking hamowanie zwrotne na zasadzie sprzężenia zwrotnego=retroinhibition hamownia bębnowa badanie ciągników=rotating drum hamownia budynek=test house hamownia silników=engine test bench hamownia taśmowa badanie ciągników=moving track hamownia taśmowa badanie ciągników=treadmill hamownia wagonów=car retarder hamownica=electric dynamometer hamowniczy=brake operator hamowniczy=brakesman hamujący rozwój komórek=cytostatic hamulce ciężarowe hamujące wodowanie=launching drags hamulce na tylne koła=rear wheel brakes hamulce nie blokujące się przeciwpoślizgowe=antilock brakes hamulce wodowaniowe=check stoppers hamulce wodowaniowe łańcuchowe=drag chains hamulcowy pracownik=brake operator hamulcowy pracownik=brakesman hamulec aerodynamiczny nurkowania=dive brake hamulec bębnowy=drum brake hamulec bezpieczeństwa=emergency brake hamulec cierny=friction brake hamulec ciężarowy dźwigu=load brake .

hamulec dwuklockowy=double-block brake hamulec dwuszczękowy=two-shoe brake hamulec dynamometryczny=torque dynamometer hamulec dynamometryczny Pronyego=Prony brake hamulec dynamometryczny taśmowy=belt dynamometer hamulec dynamometryczny wiroprądowy=eddy-current dynamometer hamulec dynamometryczny włącznikowy=transmission dynamometer hamulec elektromagnetyczny szynowy=slipper brake hamulec główny=service brake hamulec hydrauliczny=hydraulic brake hamulec klinowy=scotching brake hamulec klockowy=block brake hamulec klockowy=shoe brake hamulec na cztery koła=four wheel brakes hamulec na cztery koła=four-wheel brakes hamulec najazdowy=overrunning brake hamulec nożny=foot brake hamulec odrzutowy=thrust brake hamulec odrzutu=recoil brake hamulec pneumatyczny=airbrake hamulec pomiarowy=torque dynamometer hamulec postojowy=park brake hamulec postojowy=parking brake hamulec próżniowy=vacuum brake hamulec ręczny=hand brake hamulec samonastawny=autoadjusting brake hamulec sprzęgowy wewnętrzny o szczękach rozpieranych=internal expanding brake hamulec szczękowy=expansion brake hamulec szczękowy zewnętrzny=external shoe brake hamulec tarczowy=disk brake hamulec taśmowy=band brake hamulec taśmowy=strap brake hamulec torowy=retarder hamulec torowy=wagon retarder hamulec wirnikowy dynamometryczny=fan brake hamulec wiroprądowy=eddy-current brake hamulec wylotowy działa=muzzle brake hamulec wzmacniacza momentu ciągnika rolniczego=torque multiplier lockout hamulec z automatycznym zabezpieczeniem przed poślizgiem=anti-skid brake hamulec z luzownikiem elektrohydraulicznym=thrustor brake hamulec zakleszczający się=self-energizing brake hamulec ze wspomaganiem=power brake hamulec ze wspomaganiem=servo brake hamulec zwrotny=reverse brake handel drobnymi wyrobami żelaznymi=ironmongery handel drogą morską=sea-borne trade handel elektroniczny=electronic commerce handel krajowy=home trade handel morski=maritime commerce handel morski=sea-borne trade handel wewnętrzny=domestic trade handel wewnętrzny=home trade handel wymienny=barter handel zagraniczny=foreign trade handlarz drobnymi wyrobami żelaznymi=iron monger handlowa=drachm handlowa=dram handlować czymś=deal in hangar=air-shed hantla para atomów międzywęzłowych=dumbbell interstitial haploid=haploid .

haptoglobina=haptoglobin hardenit drobny martenzyt o składzie eutektoidalnym=hardenite hardness testing machine obciążenie gtówne twardościomierza=major load in hardness testing machine obciążenie wstępne twardościomierza=minor load in harmina=harmine harmonia międzywagonowa=communication bellows harmonia międzywagonowa=gangway bellows harmoniczna=harmonic harmoniczna=harmonical harmoniczny=harmonic harmonijka=concertina harmonogram=graphic schedule harmonogram=schedule plan harmonogram=timescale harmonogram=time-table harmonogram produkcji=production schedule harmonogram zbierania danych=data collection schedule hartlej=hartley hartowanie=quench hartowanie=quench hardening hartowanie=quenching hartowanie=toughening hartowanie bez nalotu=clean hardening hartowanie beznalotowe=bright hardening hartowanie bezpośrednio po nawęgleniu=pot quenching hartowanie częściowe=differential hardening hartowanie częściowe=differential quenching hartowanie częściowe=local hardening hartowanie częściowe=local quenching hartowanie częściowe=selective hardening hartowanie częściowe=selective quenching hartowanie czyste=bright hardening hartowanie czyste=clean hardening hartowanie dwukrotne=double quenching hartowanie indukcyjne=induction hardening hartowanie izotermiczne z przemianą izotermiczną=austempering hartowanie izotermiczne z przemianą izotermiczną=isothermal quenching hartowanie kąpielowe=hardening by quenching hartowanie kąpielowe=liquid quenching hartowanie kokilowe=chill hardening hartowanie miejscowe=differential hardening hartowanie miejscowe=differential quenching hartowanie miejscowe=local hardening hartowanie miejscowe=local quenching hartowanie miejscowe=selective hardening hartowanie miejscowe=selective quenching hartowanie na wskroś=full hardening hartowanie na wskroś=through hardening hartowanie natryskowe=pressure quenching hartowanie natryskowe=spray hardening hartowanie natryskowe=spray quenching hartowanie niezupełne stali=underhardening hartowanie od czoła=end hardening hartowanie od czoła=end quench hartowanie ostre=drastic quenching hartowanie ostre=fast quench hartowanie ostre=rapid quenching hartowanie palnikowe=torch hardening hartowanie płomieniowe=flame hardening hartowanie płomieniowe=torch hardening hartowanie płomieniowe obrotowe=spin hardening .

hartowanie płomieniowe obrotowe=spin-flame hardening hartowanie podwójne stali nawęglonej=regenerative quenching hartowanie posuwowe=progressive hardening hartowanie posuwowo-obrotowe=progressive spin hardening hartowanie powierzchniowe=skin hardening hartowanie powierzchniowe=surface hardening hartowanie przerywane=interrupted quenching hartowanie przerywane=time quenching hartowanie ptomieniowe=shorterizing hartowanie rdzenia=core refining hartowanie skrośne=through hardening hartowanie ślepe=blank hardening hartowanie stopniowe=graduated hardening hartowanie stopniowe=hot quenching hartowanie stopniowe=marquenching hartowanie stopniowe=martempering hartowanie stopniowe=step quenching hartowanie w cieczy=liquid quenching hartowanie w kąpieli metalowej=alloy quench hartowanie w kąpieli solnej=fused-salt quenching hartowanie w matrycy=cold die quenching hartowanie w matrycy=die quenching hartowanie w oleju=oil hardening hartowanie w oleju=oil quenching hartowanie w powietrzu=air hardening hartowanie w powietrzu=air quenching hartowanie w solance=brine quenching hartowanie w strumieniu gazu=gas quenching hartowanie w strumieniu powietrza=dry quenching hartowanie w wodzie=water hardening hartowanie w wodzie=water quenching hartowanie z nagrzewaniem w kąpielach solnych=liquid hardening hartowanie z nagrzewaniem w kąpielach solnych=salt-bath hardening hartowanie z niedochłodzeniem=slack quenching hartowanie z temperatury poniżej punktu przemiany=delayed quenching hartowanie z zastosowaniem uchwytów zapobiegających zniekształceniu fizzy=fixture quenching hartowanie zwykłe=customary quenching hartowany w wodzie=water-hardened hartowany w wodzie=water-quenched hartownia=hardening plant hartownia=hardening shop hartownica=hardening heater hartownica=hardening table hartownik=heat treater hartowność=depth-hardening hartowność=hardenability hartowność=hardening capacity hartowność określona metodą hartowania od czoła=end quench hardenability hartowność określona metodą hartowania od czoła=Jominy hardenability hartowny=hardenable hartujący się=hardenable hasło=passphrase hasło dodatkowe=added entry hasło dostępu do dysku twardego=hard drive password hasło systemowe=system password hasło uruchamiania=startup password hasło użytkownika=user password hasto=password haszysz=hashish hausmanit=hausmannite .

hawser=run out hedenbergit=hedenbergite heksacen=hexacene heksadecen=cetene heksadecen=hexadecene heksadecymalno-binarny=hexadecimal-to-binary heksadekan=cetane heksadekan=hexadecane heksadien=hexadiene heksafen=hexaphene heksagonalny=hexagonal heksahydryt=hexahydrite heksakontan=hexacontane heksakozan=hexacosane heksakozanol=cerotin heksakozanol=ceryl alcohol heksan=hexane heksanal=hexanal heksanodiol=hexamethylene glycol heksanoheksaol=sorbitol heksanol=hexyl alcohol heksasól=nylon salt heksen=hexene heksen=hexylene heksoda=hexode heksoda=six-electrode tube heksogen=cyclonite heksogen=hexogen heksoza=hexose heksozan=hexosan heksyl=hexil heksyl=hexite heksylen=hexene heksylen=hexylene heksyloamina=hexylamine heksyn=hexyne hektan=hectane hektar=ha-hectare hekto=hecto hekto=hectohektometr= hectometer hektopaskal=hectopascal hel=helium heliantyna=methyl orange helikoida=helical surface helikoida=helicoid helikoida walcowa powierzchnia śrubowa=involute helicoid helikopterowiec=helicopter carrier helimagnetyzm=helimagnetism heliodor=heliodor helioelektrownia=solar power station heliograf=heliograph heliograf=sunshine recorder heliografia wyświetlanie rysunków na słońcu=heliography heliograwiura=heliography heliograwiura=photogravure helion=helium nucleus heliosfera=heliosphere heliotermometr przyrząd do pomiaru promieniowania słonecznego=heliothermometer heliotermometr przyrząd do pomiaru promieniowania słonecznego=solarimeter heliotrop=heliotrope .

heliotrop przyrząd sygnalizacyjny=heliotrope heliotropina=heliotropin heliport=helicopter airport heliport=heliport helitron=helitron hełm=head-piece helm ciśnieniowy=pressure helmet hełm donicy=dome of pot hełm dymowy pożarniczy=smoke helmet hełm lotniczy=flying helmet helm nurkowy=diving helmet hełm ochronny=crash helmet hełm ochronny=hard hat hełm ochronny=safety helmet hełm ochronny=skull-guard hełm z monitorem=head mounted display hełm z monitorem=helmet-mounted display hełmofon=headset helowce=helium-group gases helowce=rare gases helowiec=inert gas helowiec=noble gas helwin=helvite hem=heme hemateina=hematein hematoksylina=hematoxylin hematoksylon kampechiański=campeachy wood hematoksylon kampechiański=logwood hematometr=hemocytometer hematyna=hematin hematyt=red haematite hematyt=red iron ore hematyt amerykański=kidney iron ore hematyt krystaliczny=specular iron ore hematyt ochrowy=red ochre hematyt ochrowy=reddle hemeralopia=day blindness hemeralopia=hemeralopia hemiceluloza=hemicellulose hemiedryczny=hemihedral hemimorfit=calamine hemimorfit=electric calamine hemimorfit=hemimorphite hemina=hemin hemocytoblast=plasmablast hemocytometr=hemocytometer hemoglobina=hemoglobin hemoproteidy=hemoproteins henejkozan=henicosane henna=henna henr=henry henr=H-henry henromierz=inductance meter hentriakontan=hentriacontane heparyna=heparin heptacen=heptacene heptadekan=heptadecane heptadekanol=heptadecanol heptafen=heptaphene heptakontan=heptacontane heptakozan=heptacosane .

heptalen=heptalene heptalina=heptalin heptan=heptane heptanal=heptanal heptanal=oenanthal heptanol=heptanol heptanol=heptyl alcohol hepten=heptene hepten=heptylene heptoda=heptode heptoda=pentagrid heptoda=seven electrode tube heptoda lampa siedmioelektrodowa=pentagrid heptylen=heptene heptylen=heptylene heptyloamina=heptylamine herbicyd=weedkiller herbicyd doglebowy=soil-applied herbicide herbicyd glebowy=residual herbicide herbicyd kontaktowy=contact herbicide herbicyd mocznikowy=herbicidal urea herbicyd powschodowy=post emergence herbicide herbicyd przedwschodowy=preemergence herbicide herbicyd selektywny=selective herbicide herbicyd systemiczny=translocated herbicide herbicyd totalny=non-selective herbicide herbicydowy=herbicidal herbicydy=plant pesticides herc=cycle per second herc=hertz hercynit=hercynite hercynit=iron spinel here=cycle per second hermetycznie=hermetically hermetycznie zamknięty=hermetically sealed hermetyczny=airproof hermetyczny=air-tight hermetyzacja=air-tight sealing hermetyzacja=encapsulation hermetyzacja danych=data encapsulation hermetyzacja końcówek=trailer encapsulation hermetyzacja mikroelementu=encapsulation hermetyzowany=encapsulated heroina=diacetylmorphine heroina=diamorphine herpolodia=herpolhode hesian=Hessian hesperydyna=hesperidin heteroatom=heteroatom heteroatom kationowy=cationic heteroatom heteroauksyna=heteroauxin heteroazeotrop=heteroazeotrope heterochromosom=heterochromosome heterocykliczny=heterocyclic heterodyna=heterodyne heterodynowanie=heterodyne action heterodyspersyjny=heterodisperse heteroepitaksja=heteroepitaxy heterofilny=heterogenetic heterofilny=heterophile heterogamia=heterogamy .

heterogenetyczny=heterogenetic heterogenetyczny=heterophile heterogeniczna baza dana=heterogeneous database heterogeniczna baza danych=heterogenous data base heterogenicznie=heterogeneously heterogeniczny=heterogenic heterogeniczny=heterogenous heterogeniczny autonomiczny rozproszony=Heterogeneous Autonomous Distributed heterogenit=heterogenite heterogenit=stainierite heterogonia=heterogony heteroliza=heterolysis heteromorficzny=heteromorphic heteromorfoza=heteromorphosis heteromorfoza=homeosis heteropolarny=heteropolar heteropolikwas=heteropoly acid heteropolimer=heteropolymer heteropolimeryzacja=heteropolymerization heterosfera=heterosphere heterostruktura podwójna=double heterostructure heterostruktura pojedyncza=single heterostructure heterozlącze=heterojunction heterozłącze=heterojunction heterozygota=heterozygote heulandyt=heulandite heurystycznie=heuristically heurystyczny=heuristic heurystyka=heuristics hewetyt=hewettite hibneryt=hiibnerite hiduminium=hiduminium hierarchia=hierarchy hierarchia agregacji=aggregation hierarchy hierarchia dziedziczenia=inheritance hierarchy hierarchia klas=class hierarchy hierarchia obiektu=object hierarchy hierarchia typów=type hierarchy hierarchia warstwowa funkcji=functional layering hierarchia zbiorów=hierarchy of sets hierarchiczna biblioteka=hierarchical library hierarchiczna sieć komputerowa=hierarchical computer network hierarchicznie=hierarchically higiena pracy=occupational hygiene higiena przemysłowa=industrial hygiene higiena psychiczna=mental hygiene higiena społeczna=social hygiene higiena żywienia=food hygiene higrofit=hydrophyte higrofit roślina środowisk wilgotnych=hygrophyte higrometr=moisture meter higrometria=hygrometry higroskopijność=hygroscopicity higroskopijny=hygroscopic higrostat=humidistat humidostat higrostat=humidity controller higrostat=hydrostat higrostat=hygrostat hikora=hickory hioscyamina=hyoscyamine hioscyna=hyoscine .

hioscyna=scopolamine hiper=hyper hiperbola równoosiowa=equiangular hyperbola hiperbola równoosiowa=equilateral hyperbola hiperbola równoosiowa=rectangular hyperbola hiperbole sprzężone=conjugate hyperbolas hiperboliczny impulsowy system radionawigacyjny dużego zasięgu=Gee navigational system hiperboloida dwupowłokowa=hyperboloid of two sheets hiperboloida jednopowłokowa=hyperboloid of one sheet hiperfragment=hyperfragment hipergol=self-igniting propellant hipergol paliwo rakietowe=hypergolic bipropellant hiperkoniugacja=hyperconjugation hiperkoniugacja=no-bond resonance hiperkoniunkcja=hyperconjugation hiperłącze=hyperlink hipermedia=hypermedia hiperodnośnik=hyperlink hiperodnośnik osadzony w tekście=embedded hyperlink hiperodnośniki=hyperlinked hiperon=hyperon hiperon ksi=cascade particie hiperon omega=omega hyperon hiperon sigma=sigma hyperon hiperpłaszczyzna=hyperlane hiperpłaszczyzna podpierająca=supporting hyperplane hiperpowierzchnia=hypersurface hiperprotokół=hyperprotocol hiperprzestrzeń=hyperspace hiperregulacja=oversensitive regulation hipersensybilizacja=hypersensitization hipersoniczny=hypersonic hiperstatyczny=hyperstatic hiperstatyczny=statically indeterminate hipertadunek=hypercharge hipertekst=hypertext hipocentrum=focus of an earthquake hipocykloida=hypocycloid hipoksja=anoxia hipoteka=land registry hipoteza alternatywna=alternative hypothesis hipoteza de Brogliea o falowych właściwościach materii=de Broglie theory hipoteza dopuszczalna=admissible hypothesis hipoteza największego naprężenia normalnego=Rankine theory hipoteza nieparametryczna=nonparametric hypothesis hipoteza statystyczna=statistical hypothesis hipoteza zerowa=null hypothesis hipotrochoida=hypotrochoid Hippoglossus hippoglossus=halibut hipsochrom=hypsochrome hipsograf=level recorder hipsografia=hypsography hipsometr=level measuring set hipsometria=hypsometry hipsotermometr=hypsometer hipsotermometr=thermobarometer histamina=histamine histereza=hysteresis histereza cieplna=thermal hysteresis histereza dielektrycza=dielectric hysteresis .

histereza dielektryczna=dielectric hysteresis histereza ferroelektryczna=dielectric hysteresis histereza łuku=arc hysteresis histereza magnetyczna=magnetic hysteresis histereza potencjałowa=potential hysteresis histereza sprężysta=elastic hysteresis histerezometr=hysteresis meter histiocyt=macrophage histochemia=chemistry of living tissues histochemia=histochemistry histogram=bar chart histogram=histogram histogram częstości=frequency bar chart histologia=histology histon=histone historia rozwoju rodowego organizmów żywych=phylogeny historia termiczna=thermal history histydyl=histidyl histydyna=histidine hodograf=hodograph hodometr przyrząd do mierzenia przebytej drogi=ambulator hodometr przyrząd do mierzenia przebytej drogi=hodometer hodometr przyrząd do mierzenia przebytej drogi=odometer hodometr przyrząd do mierzenia przebytej drogi=perambulator hodometr rowerowy=cyclometer hodoskop=hodoscope hodować kryształy=grow crystals hodowanie=breeding hodowca bydła=stock farmer hodowca bydła=stock-breeder hodowca ryb=fish culturist hodowca ryb=fish farmer hodowla=culture hodowla bakteryjna=bacterial culture hodowla bydła=stock farming hodowla drobiu=poultry farming hodowla jedwabników=sericulture hodowla lasu=silviculture hodowla lasu=sylviculture hodowla lisów=fox fur farming hodowla na podstawie księgi stadnej=pedigree breeding hodowla roślin ozdobnych=floriculture hodowla roślin w polu elektrycznym=electroculture hodowla ryb=fish culture hodowla ryb=Pisciculture hodowla zarodowa=pedigree breeding hodowla zwierząt=animal breeding hol=towing hawser hol=towrope hol za samochodem=autotowing holding=holding company holender=hollander holender bazaltowy=stone roll beater holender bielący=bleaching beater holender bielący=poacher holender masowy=beating engine holender masowy=stuff engine holender mieszalny=mixing engine holender półmasowy=half-stuff beater holender półmasowy=pulping beater holender pralny=wash beater .

holender pralny=washing engine holender rozwłókniający=slushing beater holenderka=pantile holendrowanie=oscillatory instability holendrownia=beater room holendrowy=beaterman holm=holmium holoceluloza=holocellulose holocen młodsza epoka czwartorzędu=Holocene holocenoza=holocoenosis holoedryczny=holohedral holoenzym=holoenzyme holografia=holography holografia akustyczna=acoustical holography hologram=hologram hologram=holograms holomorficzny=holomorphic holonomia=holonomy holowanie=towing holowanie szybowca za samolotem=aero-tow holowany=aero-tow holownictwo=towage service holownik barek=towboat holownik pełnomorski=seagoing tug holownik portowy=depot tug holownik portowy=dock tug holownik portowy=harbour tug holownik ratowniczy=salvage tug holownik rzeczny=river tug holownik szybowców=glider-tug homatropina=homatropine homeomorficzny=homeomorphic homeomorfizm=homeomorphism homeopolarny=homeopolar homeopolarny=homopolar homeostat=homeostat homeoza=heteromorphosis homeoza=homeosis homochromatyczny=homochromatic homocysteina=homocysteine homocysteinyl=homocysteinyl homoepitaksja=homoepitaxy homofon=homophon homogenizacja=homogenizing homogenizator=homogenizer homografia=linear fractional transformation homograft=allograft homoliza=homolysis homolog=homologue homologacja=homologation homologacja=official certification of type homologacja oficjalne zatwierdzenie=homologation homologacja procesu=certification of process homologia=homology homologia singularna=singular homology homologiczne cząstki cieczy=homological liquid particles homologiczny=homologous homologiczny zeru=homologous to zero homomorficzny=homomorphic homomorfizm=homomorphic mapping homomorfizm=homomorphism .

homomorfizm całkowity=integral map homomorfizm prywatności=privacy homomorphism homonimiczny=homonimic homopauza=homopause homopolimer=homopolymer homopolimeryzacja=homopolymerization homoseryl=homoseryl homoseryna=homoserine homosfera=homosphere homotetia=homothetic transformation homotopia=homotopy homotopia komórkowa=cellular homotopy homotopia łańcuchowa=chain homotopy homozygota=homozygote hon=honing tool honorarium autorskie od egzemplarza książki=royalty honorowana nagrodami obsługa klientów=award-winning customer service honowanie=honing honowanie=honing process honownica=honing machine hordenina=hordenine hormom estrogenny=estrogenic hormone hormon adrenokortykotropowy=adreno cortico tropic hormone hormon adrenokortykotropowy=adrenocorticotropin hormon ciałka żółtego=corpus luteum hormone hormon ciałka żółtego=progesterone hormon donadnerczowy=adrenocorticotropin hormon folikulotropowy=follicle stimulating hormone hormon folikulotropowy=follicle-stimulating hormone hormon juwenalny=juvenile hormone hormon laktacyjny=lactogenic hormone hormon laktacyjny=luteotropic hormone hormon laktacyjny=mammogenic hormone hormon laktacyjny=mammotropin hormon lipotropowy=lipid mobilizing factor hormon luteinizujący=interstitial cell-stimulating hormone hormon luteinizujący=luteinizing hormone hormon przytarczyc=parathormone hormon przytarczyc=parathyroid hormone hormon roślinny=plant hormone hormon somatotropowy=somatotropic hormone hormon tyreotropowy=thyroid stimulating hormone hormon tyreotropowy=thyroid-stimulating hormone hormon tyreotropowy=thyrotropic hormone hormon uwalniający tyreotropinę=thyrotropin releasing hormone hormon wzrostu=GH-growth hormone hormon wzrostu=growth hormone hormon wzrostu=somatotropic hormone hormony folikulinowe=follicular hormones hormony gonadotropowe=gonadotropic hormones hormony hamujące=inhibiting factors hormony kory nadnerczy=adrenal cortex hormones hormony kory nadnerczy=adrenocortical hormones hormony kory nadnerczy=corticosteroids hormony krążenia=circulatory hormones hormony płciowe=sex hormones hormony płciowe męskie=androgens hormony płciowe męskie=testicular hormones hormony płciowe żeńskie=ovarian hormones hormony ptciowe żeńskie=follicular hormones hormony roślinne=phytohormones .

hormony tkankowe=kinins hormony uwalniające=releasing hormones hornblenda=hornblende hornfels=hornfels horst=horst horyzont astronomiczny=celestial horizon horyzont astronomiczny=rational horizon horyzont fizyczny=observer's horizon horyzont fizyczny=visible horizon horyzont morski=offing horyzont morski=sea horizon horyzont morski=sealine horyzont nawigacyjny=apparent horizon horyzont pozorny=apparent horizon horyzont prawdziwy=celestial horizon horyzont prawdziwy=rational horizon horyzont radiolokacyjny=radar horizon horyzont radiowy=radio horizon horyzont sceniczny=cyclorama horyzont widoczny=optical horizon horyzont widoczny=sensible horizon horyzont widoczny=visible horizon host odległy=remote host host z dwoma połączeniami=dual-homed host host zamaskowany=screened host host zatajony=screened host hotel robotniczy=bunkhouse hotel robotniczy=hostel internat hotel robotniczy=worker's hostel hotelarstwo=hotel trade huczek=tube hanger hufnal=horse nail hulk goły kadłub starego statku=hulk humani=soft science humidostat=humidity controller humidostat=hydrostat humidostat=hygrostat humifikacja=humification huminy=humins humit=humite humolit=humic coal huragan 12 według skali Beauforta=hurricane hurtownia danych=data mart hurtownia danych=data warehouse hut=gooseneck huta=metallurgical works huta o pełnym cyklu produkcyjnym=fully integrated plant huta o pełnym cyklu produkcyjnym=integrated mill huta o pełnym cyklu produkcyjnym=integrated steel plant huta stali=ironworks huta szkła=glass-house huta szkła=glassworks huta żelaza=steel mill huta żelaza=steel plant huta żelaza=steelworks hutnictwo=metallurgical engineering hutnictwo=process metallurgy hutnictwo żelaza=ferrous metallurgy hutnictwo żelaza=iron and steel industry hutnictwo żelaza=steel industry hutnik formujący nóżkę=servitor .

hutnik-mistrz=gaffer hyalofan=baryta feldspar hyalofan=hyalophane hybryd=hybrid hybryd=hybridized orbital hybryd diagonalny=digonal hybrid hybryd digonalny=sp hybrid hybryd liniowy=digonal hybrid hybryd liniowy=sp hybrid hybryd rezonansowy=resonance hybrid hybryd sp=digonal hybrid hybryd sp=sp hybrid hybryda=hybrid hybryda=hybrid computer hybryda=hybrid junction hybrydowy=hybrid hybrydowy komputer cyfrowo-analogowy=hybrid digital-to-analog computer hybrydowy system gromadzenia danych=hybrid data acquisition system hybrydowy układ scalony=hybrid integrated circuit hybrydowy wielki stopień scalenia=hybrid large scale integration hydantoina=hydantoin hydatogeniczny=hydatogenic hydracetyna=hydracetin hydrant=hydrant hydrant przeciwpożarowy=fire hydrant hydrant przeciwpożarowy=fire plug hydrant przeciwpożarowy=fire-plug hydrargilit=gibbsite hydrargilit=hydrargillite hydrastyna=hydrastine hydrat=hydrate hydrat terpinu=terpin hydrate hydratacja=hydration hydratacja oleju=hydration of oil hydratoceluloza=hydrated cellulose hydratoceluloza=hydrocellulose hydratowany=hydrated hydratyzowany=hydrated hydrauliczna wielkość cząstki=fall velocity hydrauliczne usuwanie zgorzeliny=water-jet descaling hydrauliczne zrównoważenie walców walcarki=hydraulic roll balance hydraulicznie=hydraulically hydrauliczność=hydraulicity hydrauliczny=fluid-operated hydrauliczny przekaźnik mocy=fluid power transmission hydrauliczny przemiennik momentu obrotowego=hydraulic torque converter hydrazobenzen=hydrazobenzene hydrazon=hydrazone hydrazoz wiązki=hydrazo compounds hydrazyd kwasowy=hydrazide hydrazydyny=hydrazidines hydrazyna=hydrazine hydrazynofenol=hydrazinophenol hydrinden=hydrindene hydrinden=indan hydroakustyka=hydroacustics hydroakustyka=underwater acoustics hydrobalata=hydrobalata hydrobenzamid=hydrobenzamide hydrobiologia=hydrobiology hydroborowanie=hydroboration .

hydrobus=passenger river boat hydrobus=water bus hydrochinon=hydroquinone hydrochinon=quinol hydrochlorokauczuk=rubber hydrochloride hydrocyklon=hydraulic cyclone hydrocyklon=hydrocyclone hydrocyklon=wet cyclone hydrocynkit=hydrozincite hydrocynkit=zinc bloom hydrodynamika klasyczna=classical hydrodynamics hydroelektrownia=hydro-electric generating station hydroelektrownia=hydro-electric power station hydroelektrownia=water-power station hydroenergetyka=water-power engineering hydrofilowy=hydrophilic hydrofit=hydrophyte hydrofobowość=repellency hydrofobowy=hydrophobic hydrofobowy=water-repellent hydrofon=hydrophone hydrofon=subaqueous loudspeaker hydrofor=hydrophore hydroformowanie=hydroforming hydroformylowanie=hydroformylation hydrogenaza=hydrogenase hydrogenerator=hydro-generator hydrogenoliza=destructive hydrogenation hydrogenoliza=hydrogenolysis hydrogeologia=hydrogeology hydrograf=hydrograph hydrograf=nautical surveyor hydrograf praeownik=hydrographer hydrografia=hydrography hydrokauczuk=hydrorubber hydrokinetyka=hydrokinetics hydrokompleks=aquo-complex hydrokortyzon=hydrocortisone hydrokrakowanie=hydrocracking hydroksy=hydroxy hydroksyaceton=acetol hydroksyaceton=hydroxyacetone hydroksyaldehyd=alcohol aldehyde hydroksyanilina=aminophenol hydroksybenzen=benzophenol hydroksyketon=hydroxvketone hydroksykwas=alcohol acid hydroksykwas=hydroxy acid hydroksykwas=hydroxycarboxylic acid hydroksyl=hydroxyl hydroksyloamina=hydroxylamine hydroksyloamina=oxammonium hydroksylowanie=hydroxylation hydroksymetyl=methylol hydroksynaftalen=hydroxynaphthalene hydroksynaftalen=naphthol hydroksynitryi=cyanohydrin hydroksynitryl=hydroxy nitrile hydroksyprolina=hydroxyproline hydrolaza=hydrolase hydrolazy peptydowe=peptidases .

hydrolazy peptydowe=proteases hydrolazy peptydowe=proteinases hydrolazy peptydowe=proteolytic enzymes hydrolityczny=hydrolytic hydroliza=hydrolysis hydroliza kwasowa=acid hydrolysis hydroliza kwasowa=acidolysis hydrolizat=hydrolyzate hydrolog=hydrologist hydrologia=hydrology hydrologia rolnicza=agrohydrology hydrolokacja=echo ranging hydrolokator=sound navigation and ranging hydrolokator akustyczny=asdic hydrolokator lotniczy opuszczany=airborne dipping sonar hydrolokator opuszczany=dip sonar hydromagnetyka=hydromagnetics hydromagnetyka=magnetohydrodynamics hydromechaniczny=hydromechanical hydromechanika=hydromechanics hydromechanika techniczna=hydraulics hydrometalurgia=hydrometallurgy hydrometalurgia=wet metallurgy hydrometeorologia=hydrometeorology hydrometeory=hydrometeors hydrometria=hydraulic measurements hydrometria=hydrometry hydromonitor=giant monitor wodny hydromonitor=hydraulic giant hydromonitor=hydraulic monitor hydronalium=hydronalium hydroobsiew=hydroseeding hydropłat=hydrofoil hydropneumatyczny=hydropneumatic hydropolisulfidy=hydropolysulfides hydroponika=aquaculture hydroponika=aquiculture hydroponika=nutriculture hydropult=stirrup pump hydrorafinacja=hydrofining hydrosiew=hydroseeding hydrostatyka=hydrostatics hydrosulfid=hydrosulfide hydrotechnika=hydraulic engineering hydrotechnika=hydro-engineering hydrotechnika=hydrotechnics hydroterapia=hydrotherapy hydrotermalny=hydrothermal hydrotrop=hydrotrope hydrowęzeł=hydrotechnical system hydroxyl=hydroxyl group hydrożel=hydrogel hydrozol=aquasol hydrozol=hydrosol hypersten=hypersthene hyperwielka częstotliwość=hyper high frequency hypolimnion=hypolimnion hypothesis przedstawić hipotezę=put forward hypsoskop=frequency response tracer iapa podkopująca podkopywacza buraków=lifting share Iaudanina=laudanine .

ichtiol ichthyology ichtiologia nauka o rybach=ichthyol ichtiolokator=fish finder ichtioskop=fish viewer idący drogą morską=sea-borne idący na zachód statek=westbound idący w podróż o statku=outward bound ideał dwustronny=two-sided ideal ideal główny=principal ideal ideal lewostronny=left ideal ideal maksymalny=maximal ideal ideal pierwszy=prime ideal ideał prawostronny=right ideal ideał stowarzyszony ze zbiorem algebraicznym=associated ideal of algebraic set ideał właściwy=proper ideal idealne urządzenie jednowymiarowe=ideal one-dimensional device idealny filtr dolnoprzepustowy=ideal lowpass filter idealny konwerter mocy=ideal power converter idempotentny=idempotent identyfikacja abonenta wywołanego=called subscriber-identification identyfikacja abonenta wywołanego=calling subscriber identification identyfikacja abonenta wzywanego=calling subscriber identification identyfikacja położenia=identification of position identyfikacja wolumenu=volume recognition identyfikator=identifier identyfikator alertu=alert identifier identyfikator aplikacji=application identifier identyfikator bloku=block ID identyfikator cyklu zatwierdzania=commit cycle identifier identyfikator cytowany=quoted identifier identyfikator dysku=volume label identyfikator fizyczny=physical identifier identyfikator jednorazowy=nonce identyfikator jednostki aplikacji=application entity identifier identyfikator konta=account ID identyfikator krotki=tuple identifier identyfikator liczbowy=integer identifier identyfikator logiczny=logical identifier identyfikator nawiasowany=bracketed identifier identyfikator niepowtarzalny=unique identifier identyfikator nieprzejrzysty=opaque identifier identyfikator obiektu=object identifier identyfikator obwodu wirtualnego=virtual circuit identifier identyfikator polecenia=command identifier identyfikator powiązania=association identifier identyfikator procesu=process ID identyfikator przestrzeni adresowej=address space identifier identyfikator przytaczany=quoted identifier identyfikator reprezentacji danych znakowych=character data representation identifier identyfikator ścieżki wirtualnej=virtual path identifier identyfikator separowany=delimited identifier identyfikator sieci=network identifier identyfikator stacji=host identifier identyfikator tablicy=array declarator identyfikator tablicy=array identifier identyfikator tablicy=array name identyfikator ujęty w znaki cudzysłowu=quoted identifier identyfikator unikatowy=unique identifier identyfikator użytkownika=user identification identyfikator w postaci liczby całkowitej=integer identifier identyfikator wymiany=exchange identifier .

identyfikator wyodrębniany=delimited identifier identyfikator wyróżniający=distinguishing identifier identyfikator z ogranicznikami=delimited identifier identyfikator zakresu adresów=address space identifier identyfikator zatwierdzania=commit identifier identyfikator znaku=character identifier idiochromatyczny=idiochromatic idiogram=idiogram idiomorficzny=idiomorphic idokraz=idocrase idokraz=vesuvian idokraz=vesuvianite igiełka łożyska=needle roller igiełkowaty=needle-shaped igielnica maszyny do szycia=needle arm igła=stylus rylec igła busoli=compass needle igła do cyrkla=compass needle igła do czyszczenia dzioba palnika=nozzle cleaning tool igła do wiązania sieci=knotting needle igła gramofonowa=playing needle igła magnetyczna=magnetic needle igła odczytu=sensing pin igła radowa=radium needle igła selekcyjna=selecting needle igła sieciarska=meshing needle igla sortownicza=sorting needle igła sortownicza=sorting needle igła stożkowa=tapered needle igła żeglarska=roping needle igła żeglarska=sailmaker's needle iglasty=acicular iglasty=aciform iglasty o kryształach=needle-shaped iglica=nipple iglica=spear iglica bezwtadnikowa=pellet iglica dozująca=metering needle iglica dozująca=metering pin iglica dyszy=nozzle needle iglica dyszy Peltona=Pelton needle iglica karabinu=firing pin iglica stożkowa=tapered needle iglica stukomierza=bouncing-pin iglica zwrotnicowa=switch blade iglica zwrotnicowa=switch point igłofiltr=wellpoint igłowanie=needling igłowanie=stitching technique igły cementytu=cementite spines igły lodowe=ice needles igniter=keep-alive electrode ignitor=igniter ignitron=ignitron Iimbus=limb ikona aplikacji=application icon ikona dokumentu=document file icon ikona dokumentu=document icon ikona dysku=disk icon ikona dysku=drive icon ikona elementu grupy=program item icon .

ikona grupy=group icon ikona katalogu=directory icon ikona przycisku=button icon ikonometr=iconometer ikonoskop=storage camera ikonoskop=storage-type camera tube ikonoskop obrazowy=image iconoscope ikonoskop obrazowy=supericonoscope ikrowiec=eggstone ikrowiec=oolite ikrowiec żelazisty=iron oolite ikrowiec żelazisty=oolitic limonite ikrzak=spawner ił=clay glina ił=siloxane ił płynny=quick clay ilium=illium ilmenit=ilmenite ilmenit=menaccanite ilmenit=titanic iron ore iloczyn arytmetyczny=arithmetic product iloczyn cząstkowy=partial product iloczyn czterech współczynników=four-factor formula iloczyn jonowy=ion product iloczyn jonowy=ionic product iloczyn kartezjański=cartesian product iloczyn kartezjański zredukowany=reduced product iloczyn logiczny=logical product iloczyn masowego momentu bezwładności ciała względem osi obrotu przez przyspieszenie k=inertia couple iloczyn mieszany trzech wektorów=triple product of three vectors iloczyn mieszany trzech wektorów=triple scalar product iloczyn naturalny=natural product iloczyn nieskończony=continued product iloczyn nieskończony=infinite product iloczyn prosty=direct product iloczyn rozpuszczalności=solubility product iloczyn skalarny=dot product iloczyn skalarny=inner product iloczyn skalarny=scalar product iloczyn skośny=slant product iloczyn szerokości pasma i amplitudy=band amplitude product iloczyn tensorowy=tensor product iloczyn wektorowy=cross product iloczyn wektorowy=vector product iloczyn wtóknisty=fibered product iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma pole wzmocnienia=gain bandwidth product iloczyn zdarzeń=intersection of events iloczyn zewnętrzny=alternating product iloczyn zewnętrzny=exterior product iłołupek=argillaceous schist iłołupek=clay slate iłołupek=clump iłołupek=mudstone iłołupek=shale clay iloraz inteligencji=intelligence quotient iloraz mnożnika=multiplier quotient iloraz postępu geometrycznego=common ratio iloraz różnicowy=difference quotient iloraz różniczkowy=differential quotient iloraz wiarogodności=likelihood ratio .

ilość chłodziwa w reaktorze=reactor coolant inventory ilość danych przesyłanych siecią=data traffic ilość dmuchu=blast volume ilość dmuchu=blowing rate ilość doprowadzonego ciepła=thermal input to furnace ilość i skład produktów radioaktywnych uwolnionych z elektrowni jądrowej=source terms ilość informacji=amount of information ilość materiału podlegającego przeróbce znajdującego się w naczyniach i przewodach=holdup ilość materii=amount of substance ilość miejsc siedzących=passenger carrying capacity ilość paliwa związanego w procesie=holdup fuel ilość produktów rozszczepienia=fission product inventory ilość ruchu=momentum ilość substancji=amount of substance ilość światła=luminous energy ilość towaru wyładowanego=outturn ilość wody potrzebna do nawodnienia roślin w ciągu całego okresu wegetacyjnego=duty of water ilości chemicznie równoważne=chemically equivalent quantities ilości śladowe=minute quantities ilości stechiometryczne=chemically equivalent quantities ilostan taboru=make-up stock iłowa płuczka wiertnicza=drilling mud iłować szczeliny=mud off iłowiec=mudstone iluminant=illuminant iluminator=air port iluminator=porthole iluminator burtowy=port light iluminator burtowy=side scuttle iluminator otwierany hełmu=window door ilumina-tor stały=deadlight ilustracja rastrowa=bitmap image ilustracja rastrowa=paint-type graphic iluwium=illuvium imadło=vice imadło=vise imadło do lin stalowych=riggers vice imadło do ostrzenia pił=saw chops imadło do ostrzenia pił=saw vice imadło do rur=pipe vice imadło do rur=tube vice imadło do strugarki podłużnej=planer vice imadło do strugarki poprzecznej=shaper vice imadło maszynowe=machine vice imadło maszynowe dwuczęściowe do mocowania długich przedmiotów na strugarkach=divided vice imadło maszynowe obracalnopochylne=universal machine vice imadło maszynowe przechylne o osi wahań równoległej do osi śruby=inclinable vice imadło maszynowe uniwersalne=universal machine vice imadło obracalne=swivel vice imadło pneumatyczne=air vice imadło ramowe do rur=frame vice imadło ręczne=hand vice imadło równolegle=parallel vice imadło ślusarskie=bench vice imadło ślusarskie=fitter's vice imadło ślusarskie ręczne=filler's vice imadło stolarskie=bench holdfast .

imadło stolarskie=woodworker's vice imadło stołowe=bench vice imadło szybko mocujące=instantaneous grip vice imadło szybko mocujące=quick-acting vice imadło szybko mocujące=sudden-grip vice imadło warsztatowe=bench vice imadło warsztatowe zawiasowe z nogą=leg vice imadło wiertarskie=drilling vice imadło wzorcarskie=toolmaker's vice imadło z zaciskiem mimośrodowym=cam-action vice imak=gripper imak czteronożowy=four-way post imak dwunożowy do rewolwerówek=balance turning tool imak jednonożowy=single tool post imak kolankowy=knee tool imak narzędziowy=tool post imak narzędziowy słupowy=American pillar type tool post imak nożowy=cutter holder imak nożowy=tool block imak nożowy=toolholder imak nożowy strugarki=toolbox imak prowadnikowy do rewolwerówek=box tool imak prowadnikowy rolkowy=roller steady box tool imak prowadnikowy w rewolwerówkach=turner imak prowadnikowy z rolkami=roller turner imak rolkowy=roller turner imak skrętny=swing tool imak strugnicy=bench hook imak suwakowy do obróbki rowków i podtoczeń=recessing tool slide imak wahliwy do rewolwerówek=swing tool imak wielonożowy=gang tool imak wielonożowy=multiple-tool post imak z nawiertakiem i nożem czołowym do rewolwerówek=centring and facing tool imak zwiększający wysięg noża strugarskiego=reach tool imid=imide imid kwasu bursztynowego=succinimide imid kwasu o-sulfobenzoesowego=benzosulfimide imidazol=glyoxaline imidazole glioksalina=imidazole imidazolidyna=imidazolidine imidazolil=imidazolyl imidazolina=imidazoline imię=name nazwa imina=imine iminomocznik=carbamidine iminomocznik=iminourea imitacja marmuru=scagliola imitacja spoinowania=bastard pointing imitacja złota=mock gold imitator sygnałów radiolokacyjnych=radar targets simulator imitowanie marmuru=marbling immitancja=driving-point function immitancja=immittance immitancja=two terminal function immobilizacja enzymów=immobilization of enzymes immunizować=immunize immunnoonkologia=tumour immunology immunobiologia=immunobiology immunochemia=immunochemisha immunogenetyka=immunogenetics immunogenność=antigenicity .

immunoglobulina=immunoglobulin immunohematologia=immunohematology immunologia=immunology immunologia nowotworów=tumour immunology immunopatologia=immunopathology immunopotencjacja=immunostimulation immunostymulacja=immunopotentiation immunosupresja=immunosuppression immunoterapia=immunotherapy impedancja=apparent resistance impedancja=impedance impedancja akustyczna=acoustic impedance impedancja akustyczna=radiation resistance impedancja akustyczna falowa=characteristic acoustical impedance impedancja akustyczna jednostkowa=unit-area acoustic impedance impedancja charakterystyczna=characteristic impedance impedancja falowa=wave impedance impedancja kinetyczna=motional impedance impedancja kryształu=crystal impedance impedancja łańcuchowa=iterative impedance impedancja małosygnałowa=small-signal impedance impedancja mechaniczna=mechanical impedance impedancja miejsca zwarcia=fault impedance impedancja obciążenia=load impedance impedancja obciążeniowa=load impedance impedancja oczek w obliczeniach sieci=copendance impedancja przejściowa=transfer impedance impedancja przepływu=flow impedance impedancja przestrzeni swobodnej=intrinsic impedance impedancja przetwornika nieobciążonego=free impedance impedancja przetwornika unieruchomionego=blocked impedance impedancja ruchowa=motional impedance impedancja szeregowa=series impedance impedancja w punkcie zasilania=driving-point-impedance impedancja w punkcie zasilania linii=sending-end impedance impedancja wejściowa=input impedance impedancja własna=self-impedance impedancja wzajemna=mutual impedance impedyny=impedins impeller wirnik o łopatkach odchylonych w kierunku jego obrotu=forward bladed impendacja elektryczna=electrical impedance implantacja=implantation implantacja jonów=implantation implantacja jonów=ion implantation implantacja jonów rodzaj obróbki powierzchniowej=ion implantation implementator=implementor implikacja materialna=material implication implikacja ścisła=strict implication implikacja semantyczna=semantic implication implikacja syntaktyczna=syntactic implication implikacja właściwa=proper implication implodować=implode implozja=implosion implozja=inward collapse impozycja=imposition impregnacja=impregnation impregnacja drewna=wood preservation impregnacja drewna=wood treatment impregnacja przeciw wilgoci=wet-proofing impregnacja przeciwmolowa=mothproof finish impregnacja wodoodporna=waterproofing .

impregnarka=impregnating machine impregnat=impregnant impregnat=impregnating agent impregnat=wood preservative impregnować=bark impregnować=pad impregnować drewno roztworem sublimatu=kyanize impregnowanie=barking impregnowanie=proofing impregnowanie powłoki konwersyjnej=organic coating impregnowanie przeciw wilgoci=moisture-proofing impregnowanie wodoodporne=moisture-proofing impregnowany=impregnated impsonit=impsonite impuls blokujący=disabling pulse impuls bramkujący=gate pulse impuls całkowity=total impulse impuls elektromagnetyczny=electromagnetic impulse impuls elektryczny=spike electric pulse impuls elektryczny=strobe pulse impuls fałszywy=spurious pulse impuls fazujący generator koherentny=lock pulse impuls fazujący generator koherentny=locking pulse impuls jednostkowy=specific impulse impuls kluczujący=keying pulse impuls modulujący=keying pulse impuls na minutę=impulse per minute impuls narastający=incremental impulse impuls narastający=positive-going pulse impuls pasożytniczy=spurious pulse impuls piłokształtny=sawtooth pulse impuls piłokształtny=saw-tooth pulse impuls pitoksztaitny=sawtooth pulse impuls podwójny=pulse doublet impuls prądu=current pulse impuls próbkowy=sampling pulse impuls prostokątny=rectangular pulse impuls radiolokacyjny=radar pulse impuls rozciągający=tensile pulse impuls rozładowujący=discharge pulse impuls rozruchowy=start pulse impuls siły=impulse of force impuls siły=time effect impuls sondujący=couand pulse impuls sondujący w radiolokacji=scanning pulse impuls sygnału czasu=tick impuls sygnału czasu=time tick impuls synchronizacji=synchronizing pulse impuls synchronizacji koloru=color burst impuls synchronizacji pionowej=vertical driving pulse impuls synchronizacji poziomej=horizontal driving pulse impuls synchronizacyjny=marker pulse impuls trójkątny=triangular pulse impuls udarowy=kick impuls ujemny=negative-going pulse impuls ukształtowany=shaped pulse impuls właściwy=specific impulse impuls wygaszający=blanking pulse impuls wygaszający=killer pulse impuls wyrównawczy=equalizing pulse impuls wyzwalający=trigger pulse .

indeks dieslowy=diesel index indeks dolny=subscript indeks dyspersji=index of dispersion indeks gęstości osadu=sludge density index indeks główny=primary index indeks górny=superscript indeks heteroatomów w kontekście=index-hetero-atom-in-context index indeks krzywej względem punktu=winding number of curve with respect to the point indeks kwic=key-word-in-context index indeks kwoc=key-word-out-of-context index indeks lepkości=viscosity index indeks liter kluczowych w kontekście=key-letter-in-context index indeks na brzegu książki często z wycięciami na palec=thumb index indeks nadrzędny=parent index indeks permutacyjny=loop index indeks permutacyjny=permutational index indeks permutacyjny=permuted index indeks pomocy=help index indeks punktu względem krzywej=index of point relative to indeks rozgałęzienia=ramification index indeks ścieżkowy=path index indeks slow kluczowych i autorów=word and author index .impuls wyzwalający=tripping pulse impuls zakłócający=disturbing pulse impuls zamykający obwód=make impulse impuls zapłonowy=firing pulse impuls zatrzymania=stop pulse impuls zegarowy=clock pulse impuls zezwalający=enable pulse impuls znakujący=marker pulse impulsator=pulse generator impulsator=pulser impulsator świetlny nanosekundowy=nanopulser impulsograf=pulse recorder impulsowa modulacja amplitudy=pulse amplitude modulation impulsowa modulacja kodowa delta=delta pulse-code modulation impulsować tarczą numerową=dial impulsowanie=impulsing impulsowanie=inching impulsowanie kluczem=keying impulsowanie kolejne włączanie i wyłączanie silnika elektrycznego w celu nastawienia maszyny ro=jogging impulsowanie tarczą numerową=dialling impulsowy=bursty impulsowy system radionawigacji dalekiego zasięgu=long-range navigation loran impulsowy wzmacniacz magnetyczny z rdzeniem wie=multiaperture-core magnetic pulse amplifier impulsy montażowe=edit pulses incydent naruszenia bezpieczeństwa=security incident incydentny=incident ind=indium indacen=indacene indan=hydrindene indan=indan indantren=indanthrene indazol=indazole indeks=index indeks alternatywny=alternate index indeks barw=color index indeks barw=colour index indeks barw=colour index l.

indeks słów kluczowych poza kontekstem=key-word-out-of-context index indeks słów kluczowych w kontekście=key-word-in-context index indeks tablicy=array index indeks użytkowników=user index indeks wiskozowy smarów=viscosity index indeks wtórny=secondary index indeks wyszukiwania=search index indeks zagęszczony=dense index indeks zbiorowy=cumulative index indeksowani=indexing indeksowanie=indexing indeksowanie asocjacyjne=associative indexing indeksowanie automatyczne=autoindexing indeksowanie koordynacyjne=coordinate indexing indeksowanie przydzieleń=assignment indexing indeksowanie przyporządkowań=assignment indexing indeksowanie skojarzeniowe=associative indexing indeksowanie swobodne=free indexing indeksowanie współrzędne=zatacode indexing indeksowanie za pomocą grup wyrazowych=phrase indexing indeksowy dostęp do danych=keyed sequence access path indeksowy dostęp sekwencyjny do plików=indexed sequential access method inden=indene indofenol=indophenol indoksyl=indoxyl indol=benzopyrrole indol=indole indolil=indolyl indolina=indoline indolizyna=indolizine indos=endorsement indukcja chemiczna=chemical induction indukcja dielektryczna=dielectric flux density indukcja elektromagnetyczna=electromagnetic induction indukcja elektrostatyczna=electrostatic induction indukcja elektryczna=dielectric flux density indukcja elektryczna=electric displacement density indukcja elektryczna=electric flux density indukcja elektryczna=electric induction indukcja magnetyczna=magnetic flux density indukcja magnetyczna=magnetic induction indukcja magnetyczna nasycenia=saturation flux density indukcja magnetyczna nasycenia=saturation induction indukcja magnetyczna szczątk=natural remanent magnetization indukcja magnetyczna szczątkowa=residual flux density indukcja magnetyczna szczątkowa=residual magnetism indukcja magnetyczna szczątkowa sk=natural remanent magnetization indukcja matematyczna=complete induction indukcja matematyczna=mathematical induction indukcja nasycenia=saturation induction indukcja pozaskończona=transfinite induction indukcja swobodna=free induction indukcja szczątkowa=remanence indukcja wiasna=self-induction indukcja własna=self-induction indukcja wzajemna=mutual induction indukcja zupełna=complete induction indukcyjne mieszanie kąpieli metalowej=electromagnetic stirring indukcyjnie=inductively indukcyjność=inductance indukcyjność=inductances .

indukcyjność biegu jałowego=open-circuit inductance indukcyjność dostrojcza anteny=antenna tuning inductance indukcyjność rozproszenia=leakage inductance indukcyjność ujemna sterowana prądowo=current-controlled negatiye inductance indukcyjność własna=self-inductance indukcyjność wzajemna=coefficient of mutual induction indukcyjność wzajemna=mutual inductance indukcyjność-pojemność=inductance-capacitance indukcyjnosć-pojemnosć-rezystancja=inductance-capacitance-resistance indukcyjny=induction welding indukcyjny=inductive indukcyjny dzielnik napięcia=inductive voltage divider induktancja=inductive reactance induktor=hand generator induktor=heating coil induktor=heating inductor induktor=inducer induktor=inductor induktor=magneto induktor o zmiennej indukcyjności=varindor induktosyn=inductosyn indygo miedziane=indigo copper indygokarmin=indigo carmine indygosol=soluble vat dye indygotyna=indigo indygo indygotyna=indigotin indygo indykan=indican indykator=engine indicator indykator katodowy=cathode-ray indicator indykator proszkowy w defektoskopii magnetycznej=indicating powder indykator w defektoskopii magnetycznej=indicating medium indykatrysa=indicatrix indykatrysa powierzchnia optyczna=indicatrix indywidualne przygotowywanie pyłu w młynie obsługującym je=unit system of pulverized coal preparation indywidualne szybkie zamrażanie produktów sypkich=individual quick freezing indywiduator wskaźnikowy=pointer moniker indywiduator względny=relative moniker indywiduum chemiczne=chemical individual indywiduum chemiczne=pure substance inercjalny układ odniesienia=inertial reference system inercyjny system nawigacyjny=inertial navigator inertancja odwrotność masy pozornej=inertance inertancja rurociągu=pipeline inertance inetrol czujnik elektryczny=electrolimit gauge infiks=infix infiltracja=intrusion infimum=greatest lower bound infimum=infimum infografia=infography informacja dwubitowa=double-point information informacja ekspresowa=alerting service informacja genetyczna=genetic information informacja jednobitowa=single-point information informacja klasyfikowana=classified information informacja kwitująca=return information informacja naukowo-techniczna=scientific and technical information informacja naukowo-techniczna=scientific and technical-information informacja nienumeryczna=non-numerical information informacja o analizie toku pracy=workflow analysis information informacja o anomalii=fauly state information .

informacja o kodzie pocztowym=zip code information informacja o kolejności zadań=workflow analysis information informacja o stanie=state information informacja o stanie zadania wydruku=print job status information informacja o trasach=routing information informacja o trasowaniu=routing information informacja o zmianie stanu=event information informacja o zużyciu miejsca na wolumenie=volume space usage information informacja obserwowalna=observable information informacja poufna=confidential information informacja w postaci czytelnej dla komputera=computer readable information informacja w postaci nadającej się do przetwarzania na komputerze=machinesensible information informacja w węźle o stacji przyległej=adjacent link storage image informacja zastrzeżona=classified information informacje audytowe=auditable information informacje diagnostyczne=debugging information informacje dla załóg=notice to airmen informacje meteorologiczne dla samolotów w powie=meteorological information for aircraft in flight informacje niejawne=sensitive information informacje o koncie=account information informacje o powiązaniach=binding information informacje o użytkowniku=user information informacje podane przez użytkownika=user input informacje rozliczeniowe=accounting information informacje rozrządowe=marshalling information informacje startowe=boot information informacje uzyskane za pomocą radiolokacji=radar intelligence informacje wchodzące w zakres audytu=auditable information informacje wejściowe=information feed informacje wrażliwe=sensitive information informacyjne środki bojowe=information warfare informacyjny=informational informacyjny=informative information field=info field informator=guide book informator=reference book informator o produktach=product guide informatyczne środki bojowe=information warfare informatycznego=corpus informatyk=computer scientist informatyk=information scientist informatyka=computer science informatyka=computer theory informatyka=computing informatyka=information science informatyka information informacja=informatics informować informant informator osoba=inform informować na bieżąco o zachodzących zmianach=keep abreast of recent developments infostrada=data highway infostrada=information highway infradźwięk=infrasound infradźwiękowy=infrasonic infradźwiękowy=subsonic infralokacja=infrared range and direction detection infrared local area network=infrared LAN infrastruktura brzegowa=edge infrastructure infrastruktura kryptografii klucza publicznego=public key infrastructure .

infrastruktura kryptografii z kluczem jawnym=public key infrastructure inhalator tlenowy pokładowy=oxygen set inhibitor=negative catalyst inhibitor kiełkowania=sprout inhibitor inhibitor korozji=corrosion inhibitor inhibitor korozji=deterrent of corrosion inhibitor polimeryzacji=polymerization inhibitor inhibitor przeciw obmarzaniu=ice inhibitor inhibitor rdzewienia=rust inhibitor inhibitor tworzenia się żywic=gum inhibitor inhibitor utleniający=oxidizing inhibitor inhibitor utleniania oleju=oxidation inhibitor inhibitor wzrostu roślin=growth inhibitor inicjał=drop-cap inicjalizacja=initialization inicjalizować=initialize inicjały=initials inicjator azowy=azo catalyst inicjator jonowy=ionic catalyst inicjator jonowy=ionic initiator inicjator reakcji łańcuchowej=chain initiator inicjator uwierzytelnienia=authentication initiator inicjowanie=bootstrap inicjowanie=initialization inicjowanie anionowe polimerów=anionie initiation inicjowanie jonowe=ionic initiation inicjowanie łańcucha reakcji=chain initiation inicjowanie łańcucha reakcji=chain start inicjowanie pod wpływem światła=photoinitiation inicjowanie rodnikowe=radical initiation iniekcja nośników=carrier injection iniekcja nośników=injection of carriers iniektor=inspirator iniektor parowy=steam injector iniektor pojedynczy=single-tube injector iniektor restarting=automatic injector iniektor restarting=restarting injector iniektor samochwytny=automatic injector iniektor samochwytny=restarting injector iniektor samozasysający=lifting injector iniektor zalewowy wymagający dopływu wody=non-lifting injector inkandescencja=incandescence inklinacja magnetyczna=magnetic dip inklinacja magnetyczna=magnetic inclination inklinometr=inclinometer inklinometr=magnetic inclinometer inkluzja=enclave inkluzja=inclusion relation inkluzja rodzima=cognate inclusion inkluzje nierozpuszczonego tworzywa=fish-eyes inkluzje pirytu w węglu=brasses inkonel=inconel inkorporacja miary=incorporation of measure inkrementacja=incrementing inkrementować=natality inkrustacja wada wyrobu=tit inkrusty=contraries inkubator=rearer inne rozwiązanie tego samego problemu optymalizacyjnego=alternate optima inozynodwufosforan=inosine diphosphate inozynomonofosforan=inosine monophosphate .

inozyt=inositol insektycyd=dinosam pest dinosam herbicydi insektycyd=insect exterminant insektycyd i owicyd=parathion insektycyd kontaktowy=contact insecticide insektycyd kontaktowy=non-systemic insecticide insektycyd roślinny=natural insecticide insektycyd z grupy węglowodorów chlorowanych=organochlorine insecticide inseminacja=insemination insolacja=insolation insolacja=sun exposure inspekcja lotnicza=aerial surveying inspekcja nadzorcza=regulatory inspection inspekcja radiologiczna=radiological survey inspekcja stanu techniczno-eksploatacyjnego=pre-trip inspection inspektor=mine examiner inspektor bezpieczeństwa=safety examiner inspektor bezpieczeństwa pracy=safety supervisor inspektor górniczy=mine inspector inspektor ładunkowy=cargo superintendent inspektor ochrony=security watch officer inspektor portowy=port warden inspektor ruchu drogowego=traffic inspector inspektor sanitarny=sanitary inspector inspektor sztauerski=ship foreman inspektor sztauerski=shipworker inspektor zabezpieczeń=security officer inspektor zabezpieczenia systemu=system security officer instalacja=instalation instalacja alarmowa=alarm system instalacja automatyczna=hands-free installation instalacja cicha=silent installation instalacja do grudkowania rud=pelletizing plant instalacja do regeneracji kwasu z roztworów potrawiennych=acid recovery plant instalacja do usuwania zgorzeliny śrutowaniem=shot blast descaling line instalacja elektryczna=wiring system instalacja elektryczna dwuprzewodowa=two-conductor wiring system instalacja hydrauliczna=hydraulic system instalacja kanalizacyjna=sewerage system instalacja klimatyzacyjna=air conditioning system instalacja kotłowa=boiler plant instalacja minimalna=compact setup instalacja napowietrzna=overhead installation instalacja nienadzorowana=standalone installation instalacja niestandardowa=custom setup instalacja ogrzewcza=heating plant instalacja ogrzewcza=heating system instalacja olejowa=oil system instalacja oświetleniowa=lighting installation instalacja pneumatyczna=pneumatic system instalacja podziemna=snow melting system instalacja przecipożarowa=fire protection system instalacja p-zelewowa=overflow system instalacja rozdzielcza=separation plant instalacja rurowa=piping instalacja sanitarna=sanitary system instalacja sprężonego powietrza=compressed-air system instalacja standardowa=typical setup instalacja sygnalizacyjna=signalling system instalacja tryskaczowa przeciwpożarowa=sprinkler instalacja typu studniowego do ciągłego odlewania=pit-type installation for .

continuous casting instalacja wodociągowa=plumbing instalacja wodociągowa=water-supply system instalacja wody zasilającej=water feeding system instalacja zęzowa=bilge system instalacja zęzowa=drainage system instalator urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych=pipefitter hydraulik instalowalny=installable instantyzacja=instantizing instrukcja adresowa trzy plus jeden=three-plus-one address instrukcja arytmetyczna=arithmetic instruction instrukcja arytmetyczna=arithmetic statement instrukcja asercji=assert statement instrukcja bezczynności=null statement instrukcja bezwzględna=absolute command instrukcja blokowa=block statement instrukcja deklaracyjna=declarative statement instrukcja imperatywna=imperative statement instrukcja instalacji=installation instructions instrukcja kodu źródłowego=source statement instrukcja książka=instruction manual instrukcja łączności szyfrowej=cryptographic instructions instrukcja modelowa=model statement instrukcja obsługi=service instructions instrukcja obsługi=service manual instrukcja powrotu=return instruction instrukcja procedury=procedure statement instrukcja programu=program statement instrukcja przeniesienia argumentu=argument transfer instruction instrukcja przypisania=assignment statement instrukcja pusta=null statement instrukcja rozgałęzienia=branch instruction instrukcja skoku=goto statement instrukcja sterująca=control statement instrukcja sterująca asemblera=assembly-control statement instrukcja trójadresowa=three-address instruction instrukcja użytkowania=instruction for use instrukcja warunkowa=conditional statement instrukcja wyszukiwawcza=retrieval prescription instrukcja wywołania procedury=procedure statement instrukcja złożona=compound statement instrukcje na ekranie=on-screen instructions instrukcyjny=instructional instruktaż=vocational guidance instrument z dyfrakcją elektronów=electron diffraction instrument instrumentacja=fishing instrumentalnie=instrumentally instytucja nadająca nazwy=naming authority instytut badawczy=research institute insulina=insulin intarsja=marquetry integer=int integracja analogowa=analog integration integracja aplikacji korporacyjnych=enterprise application integration integracja bardzo dużej skali=very-large scale integration integracja standardowa=standard scale integration integracja standardowa układu scalonego=standard scale integration integracja telefonii z komputerem=computer-telephony integration integraf rodzaj przyrządu całkującego=integraph integralne zabezpieczenie=integrated security integralność encji=entity integrity .

integralność odniesień=referential integrity integralność odwołań=referential integrity integralność powiązań=referential integrity integralność sekwencji wiadomości=message sequence integrity integralność wiadomości=message integrity integralność zawartości wiadomości=message content integrity integrator=integrating unit integrator=integrator integrator Millera=Miller integrator integrator systemów=system integrator integrowanie systemu=system integration inteligencja globalna=global intelligence inteligencja łączeniowa=communications intelligence inteligentna myszka=intelli-mouse inteligentne odtwarzanie segmentacji=intelligent segmentation recovery inteligentne okienko wyskakujące=smart pop-up window inteligentny=adaptive inteligentny most=adaptive bridge inteligentny mostek=learning bridge intendent=purser intensja=intension intensyfikacja=intensification intensyfikacja wydobycia=well stimulation intensyfikacja wydobycia ropy=oil-well stimulation intensyfikator smaku=flavour enhancer intensywne nawożenie=heavy dressing intensywność chłodzenia przy hartowaniu=quenching intensity intensywność dawki=dose rate intensywność dmuchu=blowing rate intensywność dźwięku=sound volume intensywność gniotu=compression rate intensywność kontroli=degree of inspection intensywność naprężeń=stress intensity intensywność oziębiania przy hartowaniu=H-value intensywność oziębiania przy hartowaniu=severity of quench intensywność promieniowania=radiation rate intensywność spalania paliw gazowych=specific flame output intensywność widmowa źródła=spectral source strength intensywność wybarwienia=depth of shade intensywność wydzielania ciepła=rate of heat development intensywność źródła=source strength interakcja=interaction interakcja=interactivity interakcyjna głębia=interactive extrude interakcyjna metamorfoza=interactive blend interakcyjna obwiednia=interactive envelope interakcyjna przezroczystość=interactive transparency interakcyjne wypełnienie=interactive fill interakcyjne zapytanie=interactive query interakcyjne zniekształcenie=interactive distortion interakcyjny=interactive interaktywna grafika komputerowa=interactive computer graphics interaktywna pomoc techniczna=on-line support interaktywnie=interactively interaktywność=interactivity interaktywny=interactive interaktywny monitor graficzny=graphic interactive display intercepcja opadu=interception of precipitation interceptor=intercepter interceptor na płacie=spoiler interdyscyplinarny=interdisciplinary .

interesant=patron klient interesować się czymś=be concerned with interfejs=interfaced interfejs=interfacing interfejs analogowo-cyfrowy=analog-to-digital interface interfejs binarny aplikacji=Application Binary Interface interfejs binarny programu użytkowego=Application Binary Interface interfejs dla prędkości podstawowej=basic rate interface interfejs graficzny użytkownika=Graphical Use Interface interfejs komunikacyjny=communications provider interfejs maszynowy=machine interface interfejs okna=window interface interfejs poleceń=command interface interfejs poziomu wołania=Call-Level Interface interfejs programowania aplikacji=Application Programming Interface interfejs programowy=programming interface interfejs programowy=software interface interfejs programowy aplikacji=application programming interface interfejs programu=program interface interfejs pseudosieci=loopback interface interfejs rejestrujący na kasecie dźwiękowej=audio-cassette record interface interfejs równoległy=parallel interface interfejs sieci=network interface interfejs standardowy=standard interface interfejs sterownika pakietów=packet driver interface interfejs sterownika pakietowego=packet driver interface interfejs urządzenia przyłączającego=attachment unit interface interfejs użytkownika=user interface interfejs wywoływalny=callable interface interfejsy konstrukcyjne=construction interfaces interferencja aerodynamiczna=aerodynamic interference interferencja bezpośrednia pomiędzy kanałami przyległymi=direct adjacent channel interference interferencja elektromagnetyczna=electrotnagnetic interference interferencja fal=wave interference interferencja kanałów przyległych=adjacent-channel interference interferencja kanałów przyległych=monkey chatter interferencja międzyprocesorowa=interprocessor interference interferencja międzysymbolowa=intersymbol interference interferencja narzędzia=cutter interference interferencja przełączników=switch meshing interferencja studzien=interference of wells interferencja sygnału lustrzanego=image interference interferencja zębów=meshing interference interferencja zębów przekładni zębatej=tooth interference interferencje elektromagnetyczne=Electro-Magnetic Interference interferometr=interferometer interferometr akustyczny=acoustic interferometer interferometr Jopephsona=Josephson interferometer interferometr laserowy=laser interferometer interferometr Michelsona=Michelson interferometer interferometr radiowy=radio interferometer interferometr ultradźwiękowy=ultrasonic interferometer interferometria=interferometry interferometria wielokrotna=multiple-beam interferometry interferon=interferon interfon=interphone domofon interglacjał=interglacial period interkom=intercom interlinia=lead led intermodulacja=intermodulation .

internacjonalizacja=internationalization internauta=netizen internegatyw barwny=colour internegative internegatyw duplikat negatywu barwnego odwracalnego=internegative interpolacja dwuliniowa=bilinear interpolation interpolacja kwadratowa=quadratic interpolation interpolacja wstecz=regressive interpolation interpolator=interpolator interpolator=interpolator unit interpolowanie nieliniowe=nonlinear interpolating interpretator sesji=login shell interpreter=interpreter interpreter poleceń=command interpreter interpreter poleceń=sheeting interpretowane=processed interrupt=int intersieć=internet intersieć=internetwork interskan=interscan intertyp maszyna do składania=intertype interwał częstotliwości=pitch interval Interwizja=Intervision intoksykacja=poisoning zatrucie intranet=intranet intranet firmy=corporate Intranet intranet przedsiębiorstwa=corporate Intranet introgresja=introgression introligatornia=bookbinders workshop intruzją=intrusion intruzja magmowa=igneous intrusion intruzją pozioma międzywarstwowa=intrusive sheet intuicjonizm=intuitionism inulaza=inulase inulina=alant starch inulina=inulin inulinaza=inulase inwar=invar inwariancja=invariancy inwariant=invariant inwentaryzacja=inventory control inwentaryzacja=stock-taking inwentaryzować=take stock inwentarz hodowlany=breeding stock inwentarz martwy=dead stock inwentarz sprzętu=hardware inventory inwentarz żywy=livestock inwersja cukru=sugar inversion inwersja częstotliwości=frequency inversion inwersja emulsji=emulsion inversion inwersja łańcucha kinematycznego=inversion of kinematic chain inwersja P=space inversion inwersja pary kinematycznej=inversion of pair inwersja pierścienia=interconversion of chair forms inwersja pola geomagnetycznego=geomagnetic field reversal inwersja półprzewodnikowa=inversion of semiconductor inwersja przestrzenna=space inversion inwersja rzeźby terenu=inversion of relief inwersja temperatury=temperature inversion inwersor Harta=Hart mechanism inwersor Peaucelliera=Peaucellier mechanism inwertaza=invertase .

inwerter=inverter inwerter o ujemnej impedancji=negative impedance inverter inwertor=inverter inwertor=sign reverser inwertor=sine reverser inwertor fazy=phase inverter inwolucja=involution inwolutywny=involutory inżynier aerodynamik=aerodynamicist inżynier akustyk=sound engineer inżynier budownictwa lądowego i wodnego=civil engineer inżynier budowy okrętów=naval architect inżynier chemik=chemical engineer inżynier chłodniczy=refrigerating engineer inżynier chłodnik=refrigerating engineer inżynier dyplomowany=chartered engineer inżynier elektryk=electrical engineer inżynier energetyk=power engineer inżynier górnik=mining engineer inżynier mechanik=mechanical engineer inżynier nadzoru=resident engineer inżynier nadzoru na budowie=site engineer inżynier narzędziowiec=tool engineer inżynier oprogramowania=engineer in charge inżynier oprogramowania=software engineer inżynier organizacji procesu produkcyjnego=methods engineer inżynier pomocy technicznej=support engineer inżynier projektant=design engineer inżynier radioelektryk=radio engineer inżynier rolnik=agricultural engineer inżynier ruchu=operating engineer inżynier sanitarny=sanitary engineer inżynier technolog=production engineer inżynier technolog=tool engineer inżynier termotechnik=heating engineer inżynier warsztatowy=product engineer inżynier warsztatowy=production engineer inżynier wizji=video engineer inżynier wytrzymalościowiec=stress engineer inżynier wytrzymalościowiec=stressman inżynier zatrudniony przy pracach naukowo-badawczych=research engineer inżynieria=engineering technika inżynieria biochemiczna=biochemical engineering inżynieria biochemiczna=bioengineering inżynieria brzegowa=coastal engineering inżynieria budowlana=building engineering inżynieria budowlana=construction engineering inżynieria budowlana=structural engineering inżynieria chemiczna=chemical engineering inżynieria elektryczna=electrical engineering inżynieria genetyczna=genetic engineering inżynieria górnicza=mineral engineering inżynieria lądowa i wodna=civil engineering inżynieria materiałowa=materials engineering inżynieria materiałowa=materials technology inżynieria molekularna=molecular engineering inżynieria normalna=forward engineering inżynieria odwrotna=reverse engineering inżynieria oprogramowania=software engineering inżynieria oprogramowania wspomagana komputerem=Computer Aided Software Engineering .

inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo=computer-aided software engineering inżynieria reaktorowa=reactor engineering inżynieria ruchu=traffic engineering inżynieria sanitarna=sanitary engineering inżynieria społeczna=social engineering inżynieria środowiska=environmental engineering inżynieria systemów=system engeneering inżynieria systemów wspomagana komputerem=Computer Aided System Engineering inżynieria w obie strony=round-trip engineering inżynieria wartości=value engineering inżynieria wiedzy=knowledge engineering inżynieria wojskowa=military engineering inżynieria wsteczna=reverse engineering inżynieryjne układy bezpieczeństwa=engineered safety systems iolit=cordierite iolit=dichroite iolit=iolite IP dla łączy telefonicznych=dial-up IP IP następnej generacji=IP next generation ipsofon=teleboy iraser=infrared maser ircha=deerskin Iris=iris Iris=orris iron=irone irradiacja złudzenie optyczne=irradiated region irradiancja=irradiance iryd=iridium irydoosm=iridosmium irydoosm=osmiridium irydowanie=iridium plating irys=orris iryzowanie=iridization iryzowanie=irization iść bejdewindem=beat to windward iść lewym halsem=have the port tack aboard iść na dno=go to the bottom iść na dno o statku=go down iść na siebie dziób w dziób o statkach=meet end on iść naprzód o statku=make headway iść naprzód z trudem=forge ahead iść ostro do wiatru=lie close to the wind iść pełnym wiatrem=run free iść pełnym wiatrem=run large iść pełnym wiatrem=sail free iść prawym halsem=have the starboard tack aboard iść siłą bezwładności o statku=keep her way iść w morze=stand for the offing iść według kursu=lie the course iść wzdłuż brzegu=lie along the land iść wzdłuż brzegu=run down iść z kursem równoległym=get on parallel course iść z wiatrem=go free iść z wiatrem=run before the wind iskiernik=spark gap iskiernik gaszący=deion gap iskiernik koordynacyjny=coordinating spark gap iskiernik kulowy=sphere spark gap iskiernik obrotowy=rotary spark gap iskiernik ochronny=protective spark gap .

iskiernik odcinający=isolating spark gap iskiernik ostrzowy=needle gap iskiernik ostrzowy=needle spark gap iskiernik pomiarowy=measuring spark gap iskiernik prętowy=rod gap iskiernik prętowy=rod spark gap iskra obfita=fat spark iskra słaba=poor spark iskra zapłonowa=ignition spark iskrochron=spark arrester iskrownik=magneto iskrownik jednoiskrowy=single-spark magneto iskrownik rozruchowy=impulse starter iskrownik w kole zamachowym=flywheel magneto iskrownik wielkiej częstotliwości do zajarzania łuku w osłonie gazów obojęt=pilot-spark starting unit iskrownik z twornikiem szeregowo-bocznikowym=compound-armature magneto iskrownik z wirującym=armature magneto iskrownik z wirującym twornikiem=revolving-armature magneto iskrownik z wirującym twornikiem=shuttle magneto iskrownik z wirującymi magnesami=inductor magneto iskrzyk żelazisty=iron pyrite Isoptera=termite Isoptera=white ant istniejący=existing istnienie i jednoznaczność=unique existence istnienie przejściowe nietrwałych związków=transient existence istotna osobliwość=essential singularity istotne ograniczenie górne=essential upper bound istotność=significance iteracja=iteration iteracyjne odwzorowywanie nazw=iterative name resolution iteracyjne określanie nazw=iterative name resolution iteracyjne tłumaczenie nazw=iterative name resolution iteracyjny=iterative iteracyjny proces=iterative process iteracyjny proces rozwoju=Iterative Development Process iteracyjny szyfr blokowy=iterated block cipher iterator=iterator iterator niestabilny=non-stable iterator iterator stabilny=stable iterator iterb=ytterbium iterowany=iterated itr=yttrium iuz średnicowy=diameter clearance i-węzeł=inode izalobara linia jednakowvch zmian ciśnienia atmosferycznego w danym przedziale czasu=isallobar izaloterma linia jednakowych zmian temperatury w danym przedziale czasu=isallotherm izanomala=isanomal izarytma=isarithm izatyna=isatin izba chorych=infirmary izba chorych=sick-room izba handlowa=Chamber of Commerce izba mieszkalna=habitable room izba pomiarów=gauge and standards room izba rozrachunkowa=clearinghouse izbica=cutwater izbica=ice-apron .

izbica=ice-breaker izbica=starling izentalpa=isenthalpe izentropa=isentrope izo en zym=iso en zyme izoallotypy=isoallotypes izoamyl=isoamyl izobara=isobar izobara=pressure contour izobara linia jednakowego ciśnienia=isobar izobara linia jednakowego ciśnienia=isobaric line izobary=isobares izobata=bathymetrical contour izobata=depth contour izobata=fathom line izobata=isobath izobenzofuran=isobenzofuran izobutan=isobutane izobuten=isobutene izochinolina=isoquinoline izochora=isochore izochoryczny w stałej objętości=isovolumic izochroma=isochromatic izochroman=isochroman izochromatyczny=isochromatic izochrona=isochrone izochronizm=isochronism izocyjanek=carbylamine izocyjanek=isocyanide izocyjanek=isonitrile izocyjanek metylu=methyl isocyanide izocyjanian=carbonimide izocyjanian=isocyanate izocyjanian fenylu=phenyl isocyanate izocyjanian metylu=methyl isocyanate izocząsteczki=isomolecules izodiafer=isodiaphere izodoza=isodose curve izodynama=isodynamic line izoelektronowy=isoelectronic izoelektryczny=isoelectric izoenzym=isozyme izofona=equal-loudness contour izofona=loudness contour izoforon isophot=isophorone izofota=isophorone izogeniczny=isogeneic izogeniczny=isologous izogeniczny=syngeneic izogeoterma=geoisotherm izogeoterma=geotherm izogeoterma=isogeotherm izogona=isogonic line izograma=isogram izohalina=isohaline izoheksan=isohexane izohieta=isohyet izohipsa=contour line izohipsa=isoheight izohipsa=isohypse izohumida=isohume .

izohydryczny=isohydric izoindol=isoindole izoindolina=isoindoline izokapron=isocaprone izokarbonohydrazyd=isocarbonohydrazide izokarena=curve of stability of form izokauczuk=isorubber izoklina=isocline izoklina=isoclinic line izokrotonoil=isocrotonoyl izokumaryna=isocoumarin izolacja akustyczna=sound insulation izolacja bazowa=base diffusion isolation izolacja bazowa elementów układu scalonego=base diffusion isolation izolacja cieplna=thermal insulation izolacja cieplna odległościowa=thermal standoff izolacja cieplochronna=lagging izolacja ciepłochronna=cleading izolacja ciepłochronna=heat insulation izolacja dielektryczna=dielectric isolation izolacja dźwiękowa=sound insulation izolacja elektryczna=electrical insulation izolacja międzywarstwowa=layer-to-layer insulation izolacja międzywarstwowa w uzwojeniu=interlayer insulation izolacja międzyzwojowa=interwinding insulation izolacja międzyzwojowa=turn-to-turn insulation izolacja obszaru złącza=junction isolation izolacja paroszczelna=vapour barrier izolacja piankowa=foamed-in-place insulation izolacja procesów=process isolation izolacja przeciwdrganiowa=antivibration insulation izolacja przeciwwilgociowa=damp insulation izolacja przewodu=wire insulation izolacja sekcyjna=sectioning izolacja taśmowa żyły=lapped insulation izolacja termiczna=thermal insulation izolacja tlenkowa=oxide isolation izolacja wibracyjna=antivibration insulation izolacja z rowkiem w kształcie V z wypełnieniem polikrzemowym=V-groove isolation with polysilicon backfill izolacja zasypowa=fill insulation izolacja ztączowa elementów w układzie scalonym=diffused-junction isolation izolacyjność=insulating power izolacyjny=insulant material izolacyjny=insulating izolator cięgnowy=pull insulator izolator długopniowy=long-rod insulator izolator ferrytowy=ferrite isolator izolator goły=bare insulator izolator hallotronowy=Hall-effect isolator izolator jajowy=egg insulator izolator kloszowy=petticoat insulator izolator kołpakowy=cap and pin insulator izolator kołpakowy=disk insulator izolator liniowy=overhead-line insulator izolator liniowy wsporczy=line post insulator izolator naciągowy=strain insulator izolator o absorpcji rezonansowej=resonance isolator izolator o przemieszczeniu pola=field-displacement isolator izolator obrotowy=rotating insulator izolator okuty=armoured insulator .

izolator pniowy=rod insulator izolator pniowy=solid-core insulator izolator przebijalny=puncturable insulator izolator przeciwzabrudzeniowy=anti-pollution insulator izolator przepustowy=bushing insulator izolator przepustowy=lead-in insulator izolator przepustowy kondensatorowy=capacitance-graded bushing izolator przepustowy kondensatorowy=condenser bushing izolator przepustowy napowietrzno-wewnętrzny=outdoor-indoor bushing izolator przepustowy sworzniowy=rod bushing izolator przepustowy szynowy=draw lead bushing izolator przepustowy wnętrzowo-zanurzeniowy=indoor-immersed bushing izolator przepustowy zanurzeniowy=immersed bushing izolator rezonansowy=resonance isolator izolator schodkowy=stepped insulator izolator stojący=stand-insulator izolator stojący na trzonie hakowym w kształcie litery S=swan-neck insulator izolator sworzniowy szeklowy=shackle insulator izolator szerokokloszowy=flared-skirt insulator izolator szpulowy=shackle insulator izolator teletechniczny do linii napowietrznych=line insulator izolator trakcyjny=railway insulator izolator wielostożkowy=multicone insulator izolator wsporczy=stand-off insulator izolaty białkowe=protein isolates izoleucyl=isoleucyl izoleucyna=isoleucine izologiczny=isogeneic izologiczny=isologous izologiczny=syngeneic izolować=isolater izolować akustycznie=deaden izolowanie=isolation izolowanie akustyczne=sound proofing izolowanie fundamentów w gruncie silnie nawodnionym=tanking izolowanie procesów=process isolation izolowanie transmisji=broadcast isolation izolowanie uszkodzeń=fault isolation izolowany=insulated izolowany=isolated izolowany cieplnie=lagged izolowany papierem=paper-insulated izolowany punkt krytyczny=isolated critical point izoluksa=equilux curve izoluksa=isolux izomaślan=isobutyrate izomer=isomer izomer cis=cis isomer izomer geometryczny=geometrical isomer izomer jądrowy=isomer izomer konfiguracyjny=configurational isomer izomer konstytucyjny=constitutional isomer izomer optycznie czynny=optical isomer izomer optyczny=optical isomer izomerazy=isomerases izomeria=isomerism izomeria cis-trans=cis-trans isomerism izomeria dynamiczna=dynamie isomerism izomeria elektronowa=electromerism izomeria funkcyjna=functional group isomerism izomeria geometryczna=cis-trans isomerism .

izomeria geometryczna=geometrie isomerism izomeria grup funkcyjnych=functional group isomerism izomeria jądrowa=isomerism izomeria jądrowa=nuclear isomerism izomeria jonizacyjna=ionization isomerism izomeria ketoenolowa=enol-keto isomerism izomeria konfiguracyjna=configurational isomerism izomeria konformacyjna=conformational isomerism izomeria konstytucyjna=constitutional isomerism izomeria łańcuchowa=chain isomerism izomeria optyczna=optical isomerism izomeria polimeryzacyjna=polymerization isomerism izomeria położenia=position isomerism izomeria przestrzenna=space isomerism izomeria przestrzenna=stereoisomerism izomeria rodników=metamerism izomeria solna=salt isomerism izomeria solwatacyjna=solvate isomerism izomeria strukturalna=linkage isomerism izomeria strukturalna=salt isomerism izomeria wiązana=salt isomerism izomeria wiązania=linkage isomerism izomery konformacyjne=conformational isomers izomery przestrzenne=stereoisomers izomery zwierciadlane=antimers izomery zwierciadlane=enantiomers izomery zwierciadlane=optical antipodes izomeryczny=isomeric izomeryzacja=isomerization izometria=isometry izometryczny=isometric izomocznik=isourea izomorficzny=isomorphic izomorficzny=isomorphous izomorfizm=isomorphism izonefa linia jednakowego zachmurzenia=isoneph izonikotynoil=isonicotinoyl izonitryl=carbylamine izonitryl=isonitrile izooktan=isooctane izopachyta=isopachous line izopentan=isopentane izoperymetryczny=isoperimetric al izoplanarny scalony układ logiczny ze wstrzykiwaniem nośników=isoplanar integrated injection logic izopleta=isopleth izoploid=isoploid izopolikwasy=isopoly acids izopolimorfizm=isopolymorphism izopora=isopor izopowierzchnia=isosurface izopren=isoprene izopropenyl=isopropenyl izopropyl=isopropyl izopropyloamina=isopropylamine izopropyloanilina=cumidine izopropylobenzen=isopropylbenzene izopropylotoluen=isopropyltoluene izoprzeciw-ciała=alloantiserum izoselenocyjanian=isoselenocyanate izosemikarbazyd=isosemicarbazide .

izosklera linia łącząca punkty o jedn=isoskler izospin=isobaric spin izospin=isospin izostata=isostatic izostaty=stress lines izostaty=stress trajectories izostatyczny=statically determinate izostazja=isostasy izostera=isostere izosteryczny=isosteric izosteryzm=isosterism izotacha=curve of equal velocities izotacha=isokinetic izotacha=isotach izotacha=isovel izoterma=isotherm izoterma=isotherm al izoterma=isothermal line izotermiczna indukcja magnetyczna szczątkowa=isothermal remanent magnetization izotermiczną nadstawka wlewnicowa=isothermal hot top izotiocyjanian=isothiocyanate izoton=isotone izotoniczny=isotonic izotop=isotope izotop dlugożyciowy=long-lived isotope izotop krótkożyciowy=short-lived radioisotope izotop macierzysty=parent isotope izotop najbardziej rozpowszechniony=commonest isotope izotop naturalny=natural isotope izotop promieniotwórczy=radioactive isotope izotop promieniotwórczy=radioisotope izotop promieniotwórczy=unstable isotope izotop trwały=stable isotope izotopia=isotopy izotopowe źródło promieniowania=radioactive source izotopowy=isotopic izotopowy miernik grubości=nucleonic thickness gauge izotopy izobaryczne=isobares izotopy izobaryczne=isobaric isotopes izotron=isotron izotropia=isotropy izotropia pozorna=quasi-isotropy izotropowość=isotropy izotypia=allomerism izotypia=isotypism izotypy=isotypes izowaleri niań=isovalerate izowaleroaldehyd=isovaleraldehyde izowanilina=isovanilin izówka maszyna introligatorska=eyeletting machine izówka maszyna introligatorska=hole punching machine jablczan=malate jabłecznik napój=cider jabłko masztu=mast truck jacht kilowy=keel boat jacht kilowy=keeler jacht klasy krajowej=national class boat jacht klasy międzynarodowej=sharpie jacht krążowniczy=cruising yacht jacht mieczowy=drop keel yacht jacht motorowy turystyczny=cabin cruiser .

jacht płaskodenny=barge yacht jacht regatowy=racer jacht regatowy=racing yacht jacht stępkowy=keel boat jacht stępkowy=keeler jacht z silnikiem pomocniczym=auxiliary motor yacht jacht z załogą jednoosobową=single hander jachting=yachting jad bakteryjny=bacteriotoxin jad kiełbasiany=botulin jad pszczeli=bee venom jad trupi=cadaveric poison jadalnia=dining room jadalnia załogi na statku=mess room mesa jadeit=jadeite jadłowstręt=anorexia jądra atomowe zwierciadlane=mirror nuclei jądro atomowe=atomic nucleus jądro atomowe=nucleus jądro atomowe podwójnie magiczne=doubly magic nucleus jądro bez elektronów=bare nucleus jądro bombardowane=struck nucleus jądro bombardowane=target nucleus jądro ciężkie=heavy nucleus jądro deutronu=deuteron jądro helu=helium nucleus jądro homomorfizmu=kernel of homomorphism jądro iterowane=iterated kernel jądro końcowe=final nucleus jądro kondensacji=condensation nucleus jądro krystalizacji=nucleus jądro łuku spawalniczego=welding arc column jądro macierzyste=original nucleus jądro macierzyste=parent nucleus jądro magiczne=magic number nucleus jądro nagie=bare nucleus jądro nieparzysto-nieparzyste=odd-odd nucleus jądro nieparzysto-parzyste=odd even nucleus jądro nieruchome=stationary nucleus jądro o liczbie magicznej=magic number nucleus jądro odwzorowania liniowego=null space of linear transformation jądro osłonięte=shielded nucleus jądro parzysto-nieparzyste=even-odd nucleus jądro parzysto-parzyste=even-even nucleus jądro płomienia=flame cone jądro płomienia gazowego=inner cone jądro pochłaniające=absorbing nucleus jądro podwójnie magiczne=proton-and-neutron magic nucleus jądro pośrednie=compound nucleus jądro pośrednie=intermediate nucleus jądro promieniotwórcze=active nucleus jądro promieniotwórcze=radioactive nucleus jądro reprodukujące=reproducing kernel jądro rozszczepialne=fissionable nucleus jądro rozwiązujące=resolvent jądro rozwiązujące=resolvent kernel jądro sieci=lint jądro splotu=convolution kernel jądro systemu graficznego=graphical kernel system jądro szyny=transport kernel jądro tarczowe=target nucleus .

jadro tkanina sieciowa=webbing jądro transportowe=transport kernel jądro trwałe=stable nucleus jądro trytu=triton jądro w spoczynku=stationary nucleus jądro węzła=node kernel jądro wieloprocesorowe=multiprocessor kernel jądro wirowe=core of vortex jądro wirowe=vortex core jądro wirowe=whirl core jądro wychwytu=capturing nucleus jądro wyjściowe=original nucleus jądro zamarzania=freezing nucleus jądro zgrzeiny=nugget jądro zgrzeiny=weld nugget jądro Ziemi=barysphere jądro Ziemi=centrosphere jądro złożone=compound nucleus jądro złożone=intermediate nucleus jądro zorientowane=aligned nucleus jądro-tarcza=struck nucleus jądro-tarcza=target nucleus jądrowa reakcja łańcuchowa=nuclear chain reaction jądrowo czysty=nuclear pure jądrowy czynnik kształtu=nuclear form factor jądrowy rezonans kwadrupolowy=nuclear quadrupole resonance jądrowy rezonans magnetyczny=magnetic nuclear resonance jądrowy rezonans magnetyczny=nuclear magnetic resonance jądrowy rezonans spinowy=nuclear spin resonance jądrowy układ wytwarzania pary=nuclear steam supply system jagnię=lamb jaja chłodnicze=cold storage eggs jaja chłodnicze=cold-stored eggs jajeczko=ovum jajka świeże=new-laid eggs jajka w proszku=dried eggs jajka w proszku=powdered eggs jajka zepsute=bad eggs jajko wzorcowe=egg grading weight jajko zepsute=addled egg jajo wielkanocne=easter egg jajobójczy=ovicidal jajowaty=egg-shaped jajowaty=oviform jak pokazano na=as shown jak wyżej w dokumencie=as before jak wyżej w tekście=as before jaką umożliwia okablowanie=full-wire speed jako pomoc w akcji ratowni=sea marker jakobian=Jacobian jakość dopuszczalna=acceptable quality level jakość dostarczona=incoming quality jakość druku=print quality jakość odbioru=quality of reception jakość odbioru mowy=quality of speech jakość optymalna=economic quality jakość powierzchni=surface finish jakość powierzchni=surface quality jakość prawie literowa=near-letter quality jakość projektowa=quality of design jakość robocza=draft quality .

jakość sygnału=signal quality jakość transmisji=transmission performance jakość usługi=quality of service jakość użytkowa=functional quality jakość wyborowa=selected quality jakość wykonania części=workmanship jakość wykonania zgodnie z wymaganiami=quality of conformance jakość wymagana=required quality jakość wzorcowa wykonania=reference grade jałowość=asepsis jałowy=aseptic jama jodowa=iodine well jama o cofniętym rozkładzie domieszek=retrograde well jama potencjału=potential trough jama potencjału=potential well jama skipowa przy wielkim piecu=skip pit jama skurczowa=contraction cavity jama skurczowa=shrink hole jama skurczowa=shrinkage cavity jama skurczowa we wlewku=drawhole jama usadowa=contraction cavity jama usadowa=drawhole jama usadowa=font jama usadowa=shrinkage cavity jama usadowa pierwotna we wlewku=primary pipe jama usadowa we wlewku=piping jama usadowa we wlewku=shrink hole jama usadowa wtórna=secondary pipe jama usadowa zamknięta we wlewku=secondary pipe jamy skurczowe międzykrystaliczne wada=intercrystalline shrinkage japonka=concrete buggy japonka=two-wheeled cart japoński kod kreskowy do oznaczania wyrobów=Japanese article number jar=canyon jard angielski=British Imperial yard jard angielski=Imperial Standard Yard jard sześcienny=cubic yard jarowizacja=jarovization jarozyt=jarosite jaryzacja=jarovization jarząb=mountain ash jarzębina=rowan tree jarzemko wagi=cheeks jarzemko wagi=gallows jarzemko wagi=scales shackle jarzenie=glow discharge jarzenie się=glow jarzenie się łuku=arc burning jarzenie się łuku=arcing jarzeniówka=gas-discharge tube jarzeniówka=glow tube jarzeniówka=glow-discharge tube jarzeniówka siatkowa=grid-glow tube jarzeniówka stabilizacyjna=constant-voltage regulator jarzeniówka stabilizacyjna=stabilizer tube jarzeniówka stabilizacyjna=voltage-regulator tube jarzmo=keeper jarzmo=Shackle jarzmo=slotted lever jarzmo krzyżowe sprzęgła=star-piece jarzmo masztu=mast hasp .

jarzmo masztu=mast yoke jarzmo mostowe wahaczowe=rocker bent jarzmo przekładni obiegowej=cage of planetary gear jarzmo przekładni obiegowej=planet carrier jarzmo przekładni obiegowej=planetary cage jarzmo steru=rudder yoke jarzmo szczotkowe=brush yoke jarzmo szybowe drewniane=wall plate jarzmo z wycięciem=slotted link jarzmo zaworu=valve yoke jarzmo żurawika=spectacle plate jarzyć się=glow jarzyn=gathering jaskinia lodowa=ice cave jaskółczy ogon=dovetail jaskrawość=brightness jaskrawość=luminance jaskrawość subiektywna=luminosity jaskrawość zaciemniająca=veiling brightness jaskrawy=brilliant jasmon=jasmone jasna obwódka wada odlewu widoczna na przełomie próbki=picture frame jasna woda nad mielizną=white water jasnoniebieski=pale blue jasność brzmienia=brightness of tone jasność obiektywu=aperture number jasność obiektywu=lens speed jasność obiektywu=speed of lens jasność obiektywu Fdegree=F-speed of lens jasność subiektywna=retinal illuminance jasność tonu=brightness of tone jasny łuk nieba po zachodzie=crepuscular arch jasny łuk nieba po zachodzie=twilight arch jasny łuk nieba pozachodzie=bright segment of the sky jastrych=jointless floor jaszcz amunicyjny=ammunition trailer jaszczurka=spoon and square jawna stała=manifest constant jawne śledzenie transakcji=explicit transaction tracking jaz=weir jaz oddzielający=leaping weir jaz przelewowy=overfall weir jaz stały=solid weir jaz upustowy=diversion weir jaz walcowy=roller gate dam jazda=going jazda=running jazda=travel skok jazda=travelling jazda na zakręcie=cornering jazda próbna=test drive jazda próbna=trial trip jazda próbna pojazdu=trial run jazda samochodu zbyt blisko za innym samochodem=tail gating jazda suwnicy=travel of crane jazda w dól=downhill run jazda w dół=going down jazda w dół dźwigu=descending opadanie jazda w górę=going up jazda w górę dźwigu=ascending jazda w układzie ukrotnionym=multiple unit running .

jazda z podwójną trakcją=assisted running jazda z popychan=banking jazda z popychaniem=pusher operation jechać samochodem=go by car jechać w dół=go down jechać w górę=go up jęczmień browarniany=brewer's barley jeden bilion=one billion jeden kanał na częstotliwość nośną=single channel per carrier jeden ośrodek administracji=single point of administration jeden z ciągu sygnałów prostokątnych=boxcar jedenastokąt=hendecagon jedna bilionowa=billi billionth jedna bilionowa=billionth jedna miliardowa=billi billionth jedna miliardowa=billionth jedna strona=one side jedna strona nie nacięta=tap file jedna z głównych osi statku latającego=body axis jedna z operacji=greasing jednakobiegunowy=homopolar jednakowa ciągłość=equicontinuity jednakowe odkształcenie=isostrain jednakowe odstępy=fixed spacing jednakowo ciągły=equicontinuous jednakowo krotne=equimultiple jednakowo odległy=equidistant jednakowo prawdopodobny=equiprobable jedno z wywołań na stosie=call stack entry jednoadresowy=one-address jednoamid=monoamide jednobarwny=one-coloured jednobarwny=unicoloured jednobiegunowy=monopolar jednobiegunowy=unipolar jednochlorek=monochloride jednociąg=block drawing machine jednocukry=simple sugars jednocząsteczkowy=monomolecular jednocząsteczkowy=unimolecular jednoczesna transmisja w obu kierunkach=full duplex jednoczesne docieranie dwóch dociskanych do siebie przedmiotów=equalizing lapping jednoczesne docieranie dwóch dociskanych do siebie przedmiotów=lapping in jednoczesne dostarczanie=simultaneous shipment jednocześnie będący przedmiotem postępowania=copending jednoczesność=simultaneity jednoczesny=simultaneous jednodziesięciomolarny=decimolar jednodziesięcionormalny=decinormal jednofazowy=monophase jednofazowy półfalowy=single-phase half-wave jednogliceryd=monoglyceride jednokanałowy moduł zarządzający dostępem do magistrali=single-channel busmaster jednokierunkowo zorientowany polimer=uniaxially oriented jednokierunkowy=one-way jednokierunkowy=simplex jednokierunkowy=unidirectional jednokladność=homothetic transformation jednokladny=nomothetic jednokrotne zarejestrowanie się=single sign-on .

jednokrotny zapis=write once read many jednokwasowy=monoacid jednolistność=univalence jednolistny=schlicht jednolita obudowa mostu pędnego=banjo-type axle housing jednolita osłona łożyska=one-piece bearing housing jednolita teoria pola=unified field theory jednolitość danych=data integrity jednolity lokalizator zasobów=Uniform Resource Locator jednolity odcień półcieni=uniform halftone pattern jednolity wzorzec półtonowy=uniform halftone pattern jednometaliczny=monometallic jednomian pierwotny=primitive monomial jednomiarowy wzorzec miary=single-value measure jednomuflowy piec do wyżarzania=single-cover annealing furnace jednooctan gliceryny=glycerol monoacetate jednooctan gliceryny=monoacetin jednoogniskowy=unifocal jednoosiowy stan naprężenia=linear stress jednoosobowy=single jednopłat wolnonośny=cantilever monoplane jednopoktadowiec=single-deck vessel jednopolówka=one-crop system jednoprocesorowy=uniprocessor jednorazowe uwolnienie produktów rozszczepienia=puff release jednorodnie=homogeneously jednorodność wymiarów=dimensional homogeneity jednorodny reaktor torowy=homogeneous thorium reactor jednorodny stan naprężenia=homogeneous stress jednościan=pedion jednosiarczek=monosulfide jednoskośny=monocline jednośladowy pojazd=one-track jednośrubowiec=single-screw vessel jednostajnie eliptyczny=uniformly elliptic jednostajny wzrost mocy=power ramp jednostka adresowa=addressing unit jednostka aktywności enzymu=enzyme unit jednostka algebraiczna=algebraic unit jednostka alokacji=allocation unit jednostka analizy=Analysis-Box jednostka antytoksyczna=antitoxin unit jednostka aplikacji=application entity jednostka arytmetyczna=arithmetic-logic unit jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic and logic unit jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic logic unit jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic processing unit jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic unit jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic/logic unit jednostka arytmetyczno-logiczna=arithmetic-logic unit jednostka arytmetyczno-logiczna=computing unit jednostka bezwzględna=absolute unit jednostka całkowitoliczbowa=integer unit jednostka centralna komputera=atomie weight unit jednostka centralna komputera=central processing unit jednostka centralna komputera=data processor jednostka chłonności akustycznej=sabin jednostka crossingover=crossing-over unit jednostka czasu równa 109 lat=eon jednostka danych protokołu=arbitrary unit jednostka danych protokołu=protocol data unit .

jednostka unit jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka danych protokołu warstwy aplikacji=application-layer protocol data danych protokołu warstwy aplikacji=bard capy unit dawki ekspozycyjnej promieni=Rontgen unit długości=vara dyskietek=diskette unit elastancji=daraf elektromagnetyczna=electromagnetic unit elektrostatyczna ładunku=electrostatic unit fizyczna=physical unit frachtowa ładunku=freight unit frezarska=milling unit funkcjonalna=functional unit gęstości cieczy=Baume degree gęstości strumienia energii=pyron gęstości strumienia neutronów=chad głośności subiektywnej hałasu=perceived noise decibel główna=principal unit gospodarcza=economic unit gwinciarska=tapping unit ilości ciepła=centigrade heat unit ilości ciepła=heat unit ilości ciepła równa 105 Btu=therm ilości informacji=information unit ilości substancji=mol jasności subiektywnej=bril kąta płaskiego=centrad kompilacji=compilation unit koncentracji strontu w wapniu=strontium unit konstrukcyjna zespół znormalizowany=building-block unit konstytucyjna=mer konstytucyjna polimeru=constitutional unit ładowania systemu=load source unit ładunkowa=shipping unit ładunkowa=unit load ładunkowa=unitized load lepkości dynamicznej ~ 14=reyn litologiczna=lithologic unit litologiczna=rock unit logiczna=logical unit lokalna=local unit Lorentza=Lorentz unit luminancji równa 10~3 cd-m2=skot macierzowa=array unit mapowa=crossing-over unit mapowa=map unit mapowa=Morgan unit masy=mass unit masy atomowej=atomic mass unit masy atomowej=atomic weight unit masy atomowej=dalton masy atomowej w skali węglowej=avogram masy równa 25 g=metric ounce masy stosowana dla zboża równa 27=international corn -bushel metryczna=metric unit miary=unit of measure miary dużych głębokości=naut miary masy=pennyweight miary masy dla metali szlachetnych i drogich kamieni=pennyweight międzynarodowa=international unit mikroprocesorowa=microprocessor unit .

jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka inch jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka jednostka mocy elektrycznej biernej=volt-ampere reactive momentu magnetycznego=magneton magneton monetarna=monetary unit monomeryczna=monomer unit Morgana=crossing-over unit Morgana=map unit Morgana=Morgan unit objętości=peck objętości=pint objętości ciał sypkich=dry pint objętości ciał sypkich i kawałkowych=dry barrel objętości cieczy=fluid dram objętości cieczy=liquid pint objętościowego natężenia przepływu równa 106 m3-s=sverdrup obliczeniowa=unit of account obróbkowa=unit head obróbkowa frezarska=milling head obróbkowa wiertarska=drilling head obsługi kanału=channel service unit ochronna szczepionki=protection unit odpowiadająca=response unit ognia=ammunition establishment ognia=day of fire ognia=unit of fire oporu przepływu płynu przez ciało porowate=darcy darcy optyczna=optical unit organizacyjna=organizational unit pamięci=memory unit pamięci=storage element pamięci=storage unit pamięci dyskowej=disk storage unit pamięci taśmowej=data storage unit pamięci taśmowej=tape station pamięci taśmowej=tape unit pływająca=water craft pływająca do przejmowania pozostałości olejowych=sludge vessel pływająca pólzanurzalna=semi-submersible vessel pochodna=derived unit pociągowa=articulated train pociągowa=motive unit pociągowa=train unit pociągowa z własnym napędem=motor train unit podstawowa=fundamental unit podstawowa konfiguracyjna=configurational base unit połączenia automatycznego=automatic calling unit pomocnicza=auxiliary ship pomocnicza=auxiliary vessel porównująca adresy=address comparator potencjału grawitacyjnego Ziemi=geopotential unit powierzchni=rood powierzchni równa powierzchni koła o średnicy 0=circular mil powierzchni równa powierzchni kota o średnicy jednego cala=circular powtarzalna konstytucyjna=constitutional base unit powtarzalna konstytucyjna=constitutional repeating base unit powtarzalna przestrzennie=stereobase unit powtarzalna przestrzennie=stereorepeating unit pracy rozdzielczej=separative work unit procesora=processor unit procesorowa=processor unit produkcji=production unit .

imaginary number imaginary unit jednostka wejścia-wyjścia=input/output unit jednostka wiertarska=drilling unit jednostka wolumenu akustycznego=volume unit jednostka współczynnika sedymentacji równa 1013 s=svedberg jednostka wstępnego pobierania rozkazów=prefetch unit jednostka wtórna=secondary unit jednostka wyrobu=unit of product jednostka żądająca=request unit jednostka zdarzeń=Event Box jednostka zmiennoprzecinkowa=floating point unit jednostka zmotoryzowana=motorized unit jednostki atomowe=atomic units jednostki atomowe=Hartree units jednostki elektrostatyczne=electrostatic units jednostkowa ilość dmuchu=blast intensity jednostkowa ilość dmuchu=relative blowing rate jednostkowe obciążenie mocy=power loading jednostkowe zużycie ciepła w turbinach parowych=heat rate jednostkowe zużycie elektrody=electrode burn-off rate jednostkowe zużycie paliwa=fuel rate jednostkowe zużycie paliwa=specific fuel consumption jednostkowe zużycie pary w turbinach parowych=steam rate jednostkowy nacisk walców=roll pressure jednostkowy opór trakcji=specific train resistance jednostronna dyskietka=single sided jednostronne uwierzytelnienie=unilateral authentication jednostronny=one-sided jednostronny=single-sided jednostronny=unilateral jednoszynowy=single-rail jednotlenek=monoxide .jednostka programowa=program unit jednostka przestrzenna magazynowania=storage unit jednostka przestrzennie podstawowa=stereobase unit jednostka przestrzennie podstawowa=stereorepeating unit jednostka przestuchu=crosstalk unit jednostka przetwarzania potokowego=pipeline processing unit jednostka przewodności elektrycznej-odwrotność oma=Siemens jednostka radiacyjna=cascade unit jednostka radiacyjna=radiation length jednostka radiacyjna=radiation unit jednostka rezystywności równa 10 omometrów=preece jednostka rozliczeniowa=unit of account jednostka ruchu telefonicznego=traffic unit jednostka siatki znakowej=character grid unit jednostka siły=kip jednostka sprzętowa wspomagająca tłumaczenie adresów=address translation slave store jednostka sterowania mikroprocesora=microprocessor control unit jednostka sterująca=control unit jednostka sterująca macierzą=array control unit jednostka sterująca tylko jedno urządzenie=nonshared control unit jednostka sterująca tylko jednym urządzeniem=unipath jednostka sterująca wejścia-wyjścia=input/output controller jednostka stratygraficzna=stratigraphic unit jednostka stratygraficzna czasu=chronolith jednostka systemowa=system unit jednostka tokarska=turning unit jednostka tolerancji=tolerance unit jednostka trafiku=traffic unit jednostka urojona=imaginary quantity zob.

jednotorowy=single-track jednoużytkowy=single-user jednowartościowy=monovalent jednowartościowy=single-valued jednowartościowy=univalent jednowodoroglutaminian sodowy=sodium glutamate jednowodzian=monohydrate jednowrotnik=one-port jednowstęgowa modulacja amplitudy=amplitude modulation single sideband jednowstęgowa modulacja amplitudy=single sideband amplitude modulation jednowstęgowa modulacja częstotliwości=single sideband frequency modulation jednowstęgowy ze stłumioną falą nośną=single sideband suppressed carrier jednozasadowy=monobasic jednoznacznie=interchangeably jednoznaczność=uniqueness jednoznaczny=one-valued jednoznaczny=single-valued jedwab błyszczący=bright rayon jedwab chałupniczy=native silk jedwab Chardonneta=collodion silk jedwab Chardonneta=nitrocellulose jedwab Chardonneta=nitro-rayon jedwab cuit=boiled-off silk jedwab kolodionowy=collodion silk jedwab kolodionowy=nitro-rayon jedwab miedziowy=cuprammonium rayon jedwab miedziowy sztuczny=copper-ammonium rayon jedwab naturalny=silk jedwab nieodklejony=ecru silk jedwab obciążony=weighted silk jedwab octanowy=acetate rayon jedwab odgotowany=boiled-off silk jedwab półodgotowany=soupled silk jedwab surowy=ecru silk jedwab surowy=grege silk jedwab surowy=raw silk jedwab sztuczny=fibre silk jedwab sztuczny miedziowy=Bemberg jedwab sztuczny półmatowy=semi-dull rayon jedwab sztuczny szpulowy=spool rayon jedwab sztuczny wykończony=fisnished rayon jedwab wiskozowy=viscose rayon jedwabnictwo=sericulture jedwabnik=silkworm jedzenie=victuals jeger=flying jib jego lot śledzony jes=transosonde jelczeć=become rancid jełczenie=rancidity jełczenie tlenowe oxide=oxidative rancidity jelutong niskogatunkowy kauczuk naturalny=jelutong jersey=jersey jętka=collar beam jętka=span piece jętka=tie member jezdnia mostowa=bridge deck jezdnia mostowa=bridge floor jeździć po szynach=move on rails jeździć po szynach=run on rails jeździć po szynach=travel on rails jeździectwo=horse-riding .

jeziorko burzliwe=agitated molten pool jeziorko burzliwe=boiling molten pool jeziorko ciekłego metalu=weld pool jeziorko ciekłego metalu=welding pool jeziorko ciekłego metalu=welding puddle jeziorko gęstopłynne=viscous molten pool jeziorko metalu=molten pool jeziorko rzadkopłynne=fluid molten pool jeziorko spawalnicze=puddle of weld metal jeziorko spawalnicze=weld pool jeziorko spawalnicze=welding pool jeziorko spawalnicze=welding puddle jeziorko spawalnicze ciekłego metalu=pool of weld metal jeziorny=lacustrine jezioro eutroficzne=eutrophic lake jezioro holomiktyczne=holomictic lake jezioro meromiktyczne=meromictic lake jezioro monomiktyczne=monomictic lake jezioro o dwukrotnej w ciągu roku cyrkulacji wód=dimictic lake jezioro oligotroficzne=oligotrophic lake jezioro polimiktyczne=polymictic lake jezioro słone=salina jezioro utworzone w starorzeczu=cut-off lake jezioro utworzone w starorzeczu=mortlake jezioro utworzone w starorzeczu=oxbow lake jezioro zastoiskowe=marginal lake języczek komutatora=commutator lug języczek komutatora=commutator riser język adresów symbolicznych=assembly language język adresów symbolicznych=symbolic language język algebraiczny=algebraic language język algebraiczny konwersacyjny bezpośredniego dostępu=conversational algebraic language język algorytmiczny=algorithmic language język asemblera=assembler language język asemblera=assembler-level language język asemblera=assembly language język autokodowy=autocode język automatycznego kodowania=automatic coding language język automatycznego programowania=autocode język autorski=authoring language język bezkontekstowy=context-free language język bezpośredniego dostępu=interactive language język bezwzględny=absolute language język blankietowy=fill-in-the blanks language język blankietowy=fill-in-the-forms language język czwartej generacji=fourth generation language język definicji danych=data definition language język definicji interfejsu=Interface Definition Language język definicji obiektów=Object Definition Language język definiowania implementacji=implementation definition language język deklaracyjny=declarative language język deklaratywny=rule language język do opisywania komputerów cyfrowych=computer description language język do tworzenia aplikacji=application-oriented language język do zastosowań naukowych=scientific language język dwukierunkowy=bidirectional language język ekonomiczny=business-oriented language język filaru=buttress tongue język formalny=formal language język funkcjonalny=applicative language .

język funkcjonalny=functional language język graficzny=graphic language język graficzny=graphical language język graficzny=graphics programming język graficzny=graphics programming language język imperatywny=imperative language język informacyjno-wyszukiwawczy=indexing language język informacyjno-wyszukiwawczy=information retrieval language język informacyjno-wyszukiwawczy=language for automatic information retrieval system język informacyjno-wyszukiwawczy=retrieval command language język informacyjny=indexing language język informacyjny=information retrieval language język klawiatury=keyboard language język komputera=computer language język komputera=computerese język komputera=machine language jeżyk komputerowy ukierunkowany na zastosowania w czasie rzeczywistym=computer on line real time applications language język komputerowy używany w inżynierii budowlanej=coordinated geometry język konsolidatora=binder language język kontekstowy=context-sensitive language język konwersacyjny=conversational language język konwersacyjny=interactive language język makr=macro language język makropoleceń=macro language język manipulacji danymi=Data Manipulation Language język manipulacji obiektami=Object Manipulation Language język manipulowania danymi=data manipulation language język maszynowy=absolute language język maszynowy=internal language język maszynowy=machine code język modelowania=simulation language język na który s=target language język na który się tłumaczy=target language język naturalny=natural language język naukowy=scientific language język nienaturalny=artificial language język nieproceduralny=declarative language język nieproceduralny=non-procedural language język niezależny od komputera=computer independent language język o wyjściu asemblerowym=assembly-output language język obiektowy=object-oriented language język odpowiedników w słowniku=target language język ojczysty=mother tongue język opisu danych=data description language język opisu strony=page description language język oryginału=original language język oznaczeń=markup language język oznaczeń hipertekstu=HyperText Markup Language język podstawowy=primary language język poleceń=command language język poleceń kontrolnych=audit command language język pośredni=intermediate language język poziomu asemblera=assembler-level language język problemowy=application-oriented language język problemowy=problem-oriented language język proceduralny=procedural language język proceduralny=procedure-oriented language język programowania=program language język programowania=programming language .

język programowania baz danych=Data Base Programming Language język programowania bez przypisań=assignment-free language język programowania do opisu i modelowania złożonych systemów=simulation oriented language język programowania funkcjonalnego=applicative language język programowania obrabiarek sterowanych numerycznie=automatic programming tool język programowania ukierunkowany problemowo=programming language język programowania ukierunkowany problemowo=structural engineering system solver język programowania z trwałością=persistent programming language język przetwarzania symboli=symbol-manipulating language język reguł=rule language język rodzimy=native language język skryptów=script language język specjalistyczny=language for special purposes język specyfikacyjny=declarative language język sterowania pracami=job-control language język sterowania zadaniami=command language język strukturalny=structural language język symboliczny=assembler language język symboliczny=assembly language język symboliczny=symbolic language język symboliczny bezwzględny=absolute assembler język symulacyjny=simulation language język systemowy=system language język sztuczny=artificial language język sztuczny=mechanical language język sztuczny=synthetic language język tablicowy=tabular language język techniczny=language for special purposes język teks=source language język tekstu tłumaczonego=source language język trzeciej generacji=third generation language język tworzenia materiałów=authoring language język ukierunkowany maszynowo=computer-oriented language Język uniwersalny przeznaczony głównie do programowania systemów=basic combined programming language język wejściowy=input language język wejściowy=original language język wewnętrzny=absolute language język wewnętrzny=computer language język wewnętrzny=computerese język wewnętrzny=internal language język wewnętrzny=machine code język wewnętrzny=machine language język wyjściowy=source language język wyjściowy w słowniku=source language język wynikowy=object language język wynikowy=target language język wypowiedzi=sentential language język wyrażeń=sentential language język wysokiego poziomu=high-level language język wysokiego poziomu=high-order language język wyższego poziomu=higher-order language język zapytań=query language język zewnętrzny=input language język źródłowy=source language język źródłowy=synthetic language język źródłowy którym posługuje się programista=source language jitter nierównomierność czasu trwania linii telewizyjnych przy odtw=jitter .

jod=I-iodine jod=iodine jod w postaci lotnych cząstek stałych=particulate iodine jod-131=radioiodine jodan=iodate jodan potasowy=potassium iodate jodanometria=iodatometry jodargiryt=iodargyrite jodargiryt=iodyrite jodawy=iodous jodek etylu=iodoethane jodek metylu=iodomethane jodek metylu=methyl iodide jodek olowiawy=lead iodide jodek potasowy=potassium iodide jodek rtęciowy=mercuric iodide jodek sodowy=sodium iodide jodek srebrowy=silver iodide jodła biała=silver fir jodobenzen=iodobenzene jodoetan=iodoethane jodoform=iodoform jodoform=triiodomethane jodoksybenzen=iodoxybenzene jodometan=iodomethane jodometan=methyl iodide jodometria=iodometry jodotymol=thymol iodide jodowanie=iodination jodowodór=hydrogen iodide jodowodorek=hydroiodide jodowy=iodic jodozobenzen=iodosobenzene jodozyl=iodosyl jodyl=iodyl jodyna=iodine tincture jodyna=tincture of iodine jodynina antybiotyk=iodinin jodyryt=iodargyrite jodyryt=iodyrite johannit=johannite johimbina=corynine johimbina=yohimbine jol rodzaj ożaglowania=yawl jola linoblok=girtline jolka=jolly boat jon=chemical entity jon=ion jon=ionium jon amfoteryczny=amphion jon amfoteryczny=ampholyte ion jon amfoteryczny=amphoteric ion jon amfoteryczny=dipolar ion jon amfoteryczny=dual ion jon jon amfoteryczny=hybrid ion jon amfoteryczny=zwitterion jon atomowy=atomic ion jon chlorkowy=chloride ion jon chlorkowy=chlorion jon dodatni=cation jon dodatni=positive ion .

jon dwubiegunowy=amphion jon dwubiegunowy=ampholyte ion jon dwubiegunowy=amphoteric ion jon dwubiegunowy=hybrid ion jon dwubiegunowy=zwitterion jon fenoniowy=phenonium ion jon fosfoniowy=phosphonium jon fragmentacyjny=fragment ion jon hydronowy=hydrated hydrogen ion jon hydronowy=hydronium ion jon hydronowy=hydroxonium ion jon hydronowy=oxonium ion jon karboniowy=carbo-cation jon karboniowy=carbonium ion jon kompleksowy=complex ion jon lionowy=lyonium ion jon macierzysty=parent ion jon nitroniowy=nitronium ion jon o znaku przeciwnym=gegenion jon obojnaczy=amphion jon obojnaczy=ampholyte ion jon obojnaczy=amphoteric ion jon obojnaczy=dipolar ion jon obojnaczy=dual ion jon jon obojnaczy=zwitterion jon oksoniowy=hydroxonium ion jon oksoniowy=oxonium ion jon przeszkadzający=interferant jon sodowy=sodion jon ujemny=anion jon uwodniony=aquo-ion jon wodoropodobny=hydrogen-like ion jon wodorotlenkowy=hydroxyl ion jon wodorowy=hydrogen ion jon zaadsorbowany=adsorbed ion jonika=ionics jonit=exchanger jonit=ion exchanger jonit=ionite jonit chelatujący=specific ion exchanger jonit jonit organiczny=ion-exchange resin jonit specyficzny=specific ion exchanger jonit jonizacja dysocjacyjna=dissociative ionization jonizacja gazu=gaseous ionization jonizacja kolizyjna=collision ionization jonizacja kolumnowa=columnar ionization jonizacja lawinowa=avalanche ionization jonizacja lawinowa=cumulative ionization jonizacja pierwotna=primary ionization jonizacja polowa=field ionization jonizacja termiczna=thermal ionization jonizacja termiczna=thermoionization jonizacja właściwa=specific ionization jonizacja właściwa=total specific ionization jonizacja zderzeniowa=collision ionization jonizacja zderzeniowa=electron.impact ionization jonizacja zderzeniowa=impact ionization jonizacja zderzeniowa=ionization by collision jonizacyjny detektor promieniowania=monitor ionization chamber jonizacyjny stanu walencyjnego=valence state ionization potential jonofon=ionophone .

jonoforeza=ion transfer jonoforeza=ionophoresis jonogen=ionogen jonogram=Sonogram jonomer=ionomer jonon=ionone jonorodnik=ion radical jonorodnik=radical ion jonotwórczy=ionogenic jonowa=vacancy jonowe przewodnictwo cieplne=ionic thermoconductivity jonowy=ionic jony związane=fixed ions jordanit=jordanite joystick=joystick jubiler=jeweller jucht=Russian leather judasz w drzwiach=eyehole judasz w drzwiach=judas judgement=pronounce jufers=dead-eye jumper=gilson jumper=jilson jumpsaling=jumper stay spreader jumpsztag=jackstay jumpsztag=jumper stay jura=Jurassic period jura formacja=Jurassic system justować=align justować do lewej=left justify justowanie=alignment justowanie składu=justification justunek=blank material justunek=spacing material juzing=houseline kabel=cable length kabel adaptera=adapter cable kabel aluminiowy o rdzeniu stalowym=aluminium cable steel-reinforced kabel awaryjny=emergency cable kabel awaryjny=interruption cable kabel bezpośredni=straight-through cable kabel bezstratny=non-dissipative cable kabel ciśnieniowy=pressure cable kabel czteroprzewodowy=four conductor cable kabel czwórkowy=quadded cable kabel dalekosiężny=trunk cable kabeł dołączeniowy=drop cable kabel drukarki=printer cable kabel dwuprzewodowy=paired cable kabel dwużyłowy=two-core cable kabel dwużylowy ptaski=flat turn cable kabel ekranowany=screened cable kabel ekranowany=shielded cable kabel elektroenergetyczny=power cable kabel giętki taśmowy=flat flexible cable kabel głębinowy=deep-sea cable kabel grzejny=heating cable kabel instalacyjny=subscriber's cable kabel interfejsu=interface cable kabel jednożyłowy=single-core cable kabel komunikacyjny=communication cable .

kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel kabel koncentryczny=coax coaxial cable koncentryczny=coaxial cable koncentryczny=concentric cable krarupizowany=continuously loaded cable krarupizowany=Krarup loaded cable krosowy=crossover cable miedziany=copper cable mieszany=composite cable morski=submarine cable nadziemny=aerial cable napowietrzny=aerial cable nieekranowany=unshielded cable niskonapięciowy=low-tension cable o izolacji papierowej nasyconej masą stalą=solid cable o polu elektrycznym promieniowym=individually screened cable o polu elektrycznym promieniowym=radial field cable o żyłach ekranowanych=individually screened cable o żyłach ekranowanych=radial field cable obciążony indukcyjnie=loaded cable obołowiony=lead covered cable okręgowy=district cable okręgowy=trunk zone cable olejowy=oil-filled cable opancerzony=armoured cable ósemkowy=quadded pair cable parowy o wiązkach parowych=paired cable parowy o wiązkach parowych=twin cable płaski=ribbon cable pod napięciem=live box podziemny=buried cable prowadzący=leader cable pupinizowany=pupinized cable sieciowy=network cable spawalniczy=welding cable światłowodowy=fiber optic cable symetryczny=symmetrical cable szeregowy=serial cable telefoniczny=telephone cable telefoniczny transatlantycki=transatlantic telephone cable trójżyłowy=three-conductor cable w izolacji gumowej=rubber-coated cable wieczny=trailing cable wielożyłowy=multicore cable wielożyłowy=polycore cable wielożyłowy płaski składany zygzakowaty=accordion cable współosiowy=coax coaxial cable współosiowy=coaxial cable współosiowy=concentric cable wysokonapięciowy=high-tension cable wzorcowy=standard cable z izolacją bawełniano-jedwabną=cotton-silk cable z izolacją mineralną=mineral insulated cable z izolacją papierowo-powietrzną=dry-core cable z izolacją pod ciśnieniem=compression cable z izolacją powietrzną=air-spaced cable z izolacją rdzeniową=belted cable z żytami w oddzielnych powłokach otowianych=separately leaded cable zakończeniowy=terminating cable zasilający=feeder cable zasiłowy=feeder cable złącza=interface cable .

kabel złącza równoległego=parallel cable kabel złącza równoległego=parallel interface cable kabel złączowy=jumper-cable kabestan=capstan kabestan cumowniczy=warping capstan kabestan kotwiczny=anchor capstan kabina ciśnieniowa=pressure cabin kabina ciśnieniowa=pressurized cabin kabina dźwiękoszczelna=acoustic refuge kabina dźwigowego=crane cab kabina dźwigu=lift car kabina kierowcy samochodu=driver's cab kabina kontrolna=studio control cubicle kabina kontrolna w studio=control cubicle kabina na dachu wagonu służbowego=look-out kabina nawigacyjna=chart room kabina odchylana kierowcy samochodu ciężarowego=tilt cab kabina operatora=drivers' cage kabina pilota=cockpit kabina pochylana=tilt cab kabina projekcyjna=projection booth kabina projekcyjna=projection room kabina spawalnicza=welding booth kabina statku kosmicznego=space capsule kabina sypialna kierowcy samochodu ciężarowego=sleeper cab kabina telefoniczna=telephone booth kabina unoszona w samochodzie ciężarowym=lift cab kabina wagonowa kierowcy samochodu ciężarowego=cab-over-engine kabina wyciągu pionowego=lift car kabina wyrzucana=ejection capsule kabina wysokościowa=pressure cabin kabla=filler kabla=stranding kabląk mikrometru=micrometer frame kabłąk spustowy=trigger guard kable łączące kaskadowo=stacking cable kablem e=aperture seal kablobeton=posttensioned prestressed concrete kablowiec=cable layer kablowiec=cable ship kablowiec=cable vessel kabotaż=cabotage kabotaż=coasting kabotaż=coasting trade kabotaż=home trade kabotaż wielki=intercoastal trade kabotażowiec=coaster kabotażowiec=coasting vessel kabtąk=bow kącik obiadowy w kuchnii=dining nook kaczka samolot=canard kaczym dziobem=duckbilling kadaweryna=cadaverine kadaweryna=pentamethylenediamine kadencja=term of office kadłub belkowy=tail boom kadłub łożyska z otworem przelotowym=through-bore bearing housing kadłub martwy=deadworks kadłub martwy=upperworks kadłub maszyny=machine frame kadłub mocny okrgtu podwodnego=pressure hull .

kadłub naciskotrwały=pressure hull kadłub nadwozia=body shell kadłub ostrodenny=sharp-bottomed hull kadłub pocisku rakietowego=airframe kadłub pompy=pump casing kadłub prasy=column of press kadłub silnika=engine frame kadłub skrzynki przekładniowej=transmission case kadłub świecy zapłonowej=spark plug kadłub świecy zapłonowej=sparking plug kadłub świecy zapłonowej=sparking plug shell kadłub sztywny=pressure hull kadłub turbiny parowej=turbine casing kadłub turbiny parowej=turbine cylinder kadłub zewnętrzny=outer hull of submarine kadłub żywy=quickwork kadłuba statku=aspect ratio kadlubopłat=lifting-body kadmowanie=cadmium plating kadr obrazu=display frame kadrowanie=cropping kadrowanie=mantel kadrownica=cropping tool kadry naukowe=brainpower kadź=beck kadź=ladle kadź barwnika=dye vat kadź bielarska=bleaching vat kadź cytrokowa=paddle vat kadź czajnikowa=teapot ladle kadź do barwienia przędzy w pasmach=hank dyeing vat kadź do ługowania=leach kadź do ługowania=leaching tank kadź do masy=stuff chest kadź do moczenia=steeping vat kadź do odlewania stali=steel ladle kadź do wytrawiania=pickling vat kadź do wzbogacania mułu rudnego=keeve kadź do wzbogacania mułu rudnego=kieve kadź dolnospustowa=bottom stoppered ladle kadź dolnospustowa=bottom-pour ladle kadź dolnospustowa=bottom-tap ladle kadź dolnospustowa=stopper ladle kadź dziobowa=lip-pour ladle kadź dziobowa=tilting ladle kadź farbiarska=dyeing vat kadź farbiarska=quetch kadź farbiarska macierzysta=stock vat kadź fermentacyjna=fermentation tank kadź fermentacyjna=fermenter kadź fermentacyjna=fermenting vat kadź filtracyjna=filter tank kadź filtracyjna do brzeczki piwnej=lauter tub kadź filtracyjna do brzeczki piwnej=straining tub kadź hartownicza=quenching tank kadź hartownicza=work tank kadź indygowa=indigo vat kadź masowa=stuff chest kadź mateczna=seed-yeast tank kadź mieszadłowa=agitating chest kadź mieszadłowa=mixing box .

kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź kadź mieszadtowa=stirring chest mieszalnikowa=hot-metal transfer ladle mieszalnikowa=mixer-type ladle mieszalnikowa=mixing ladle mieszalnikowa=Pugh-type ladle mieszalnikowa=submarine ladle mieszalnikowa na podwoziu wagonowym=torpedo ladle mieszalnikowa wagonowa=mixer-type car niedogrzana=underfired ladle octownicza=vinegar generator odlewnicza=casting ladle odlewnicza=foundry ladle odlewnicza=pouring ladle odlewnicza=pouring vessel odlewnicza=tapping ladle odlewnicza=tapping pot odlewnicza=teeming ladle odlewnicza=teeming vessel odlewnicza zatyczkowa=stoppered casting ladle podwieszona=monorail ladle podwieszona=trolley ladle pośrednia=bakie pośrednia=intermediate ladle pośrednia=pony ladle pośrednia do ciągłego odlewania=tundish pośrednia z czterema wylewami=four-way tundish pośrednia z dwoma wylewami=two-way tundish pośrednia z trzema wylewami=three-way tundish pośrednia zatyczkowa=stoppered tundish potrząsana=shaking ladle pralnicza=scouring bowl pralnicza=wash-bowl przechylna=lip-pour ladle przechylna=tilting ladle przewoźna na podwoziu wagonowym=transfer ladle ręczna=hand ladle ręczna=hand shank ręczna=shank ladle ręczna=two-man ladle rozdzielcza=top chest sedymentacyjna=settling vat ślepa jarbiarska=blank vat surówkowa=blast-furnace ladle surówkowa=hot-metal ladle surówkowa=iron ladle surówkowa=pig ladle surówkowa na podwoziu wagonowym=jumbo surówkowa wagonowa=ladle car suwnicowa=bull ladle suwnicowa=crane ladle syfonowa=siphon ladle syfonowa=teapot ladle wypuklodenna=dished bottom ladle zacierna=mash tub zatyczkowa=bottom stoppered ladle zatyczkowa=bottom-pour ladle zatyczkowa=bottom-tap ladle zatyczkowa=stopper ladle zatyczkowa=tap ladle zbiorcza=storage tank zlewna=starting tub .

kadź żużlowa=cinder ladle kadź żużlowa=cinder pot kadź żużlowa=slag ladle kadź żużlowa=slag pot kadź żużlowa=slag thimble kadzi=lining kadzi=trunnion ring kadziowanie=vatting kadziówka=ladle brick kadziówka=ladle lining brick kadziowy robotnik=ladleman kafar=ram engine kafar do rozbijania ztomu=scrap metal breaker kafar do wbijania pali=pile-driver kafar pływający=floating pile-driving plant kafar ręczny=hand pile driver kafar z młotem wolnospadowym=drop-hammer pile driver kafelkować=tessalate kafelkowanie czworokąta=quad tesselation kafelkowanie jednorodne=monohedral tiling kainit=kainite kajdany=bridle chains kajper oddział=Keuper series kajzer=kayser kakao napój=cocoa kakao proszek=cocoa kakodyl=cacodyl kalafonia=pine resin kalafonia destylacyjna=gum resin kalafonia ekstrakcyjna=wood rosin kalafonia hartowana=limed rosin kalait=calaite kalait=Turkey stone kałamarz w maszynie druk=duet kałamarz w maszynie drukującej=ductor kałamarz w powielaczach=ink carrier kalamin=calamine kalamin=electric calamine kalamin=hemimorphite kalander=calender kalander=mangle kalander czterowalcowy=four-roll calender kalander do mieszanek ragowych=rags calender kalander frykcyjny=friction calender kalander gofrowy=embossing calender kalander płytujący=sheeting calender kalander profilowy=profile calender kalander satynujący=plate calender kalander trojwalcowy=three-roll calender kalander wyciągający arkusze=sheeting calender kalandria zbiornik reaktora z wewnętrznymi rurami ciśnieniowymi oddzielającymi ciekły moder=calandria kalandrowanie=calendering kalaweryt=calaverite kalcyferol=calciferol kalcynator=calciner kalcynator=calcining furnace kalcynować=calcine kalcynowanie=calcination kalcyt=calcspar kalcyt=sparite .

kalcyt=sparry calcite kalcyt włóknisty=satin spar kaldera=caldera kalendarz automatyczny=automatic calendar kalendarz grupowy=group calendar kalenica ozdobna=crest kaliaparat=potash bulb kaliber=caliber kaliber ciągadła=die bearing kaliber ciągadła=gauging cylinder kaliber ciągadła=parallel of die kalibracja=calibration kalibracja=calibrations kalibrator kwarcowy=quartz frequency kalibrator kwarcowy=quartz frequency standard kalibrowanie=ironing kalibrowanie=sizing kalibrowanie końcowy zabieg prasowania na zimno=coining kalibrowanie walców=roll pass design kalibrowanie walców do blach i taśm=dressing of rolls kalibrowanie walców walcarki=roll design kalibrowany=cal calibrated kalibrowany=calibrated kalibrownik=roli designer kaliforn=californium kalifornijski wskaźnik nośności gruntu=California bearing ratio kaliko=calico kalimagnezja nawóz sztuczny=sulfate of potash magnesia kalinit=kalinite kaliofilit=facellite kaliofilit=kaliophilite kaliofilit=phacellite kalka kreślarska nieprzetłuszczona=natural tracing paper kalka kreślarska papierowa=tracing paper kalka maszynowa=carbon paper kalka płócienna=tracing cloth kalka rysunkowa przetłuszczona=prepared tracing paper kalkomania=decalcomania kalkomania=transfer printing kalkowanie=calking kalkulacja kosztów=costing kalkulator=calculating machine kalkulator elektroniczny=electronic calculator kalkulator elektroniczny=electronic digital slide rule kalkulator elektryczny=electric accounting machine kalkulator programowany kartą magnetyczną=card programmed calculator kalkulator stawek=rate-setter kalkulator stołowy=desk calculator kalkulograf=calculagraph kalorescencja=calorescence kaloria=calorie kaloria=calory kaloria duża=kilocalorie kaloria mała=gram-calorie kaloria międzynarodowa=calorie kaloria międzynarodowa=international table calorie kaloria piętnastostopniowa=fifteen-degrees calorie kaloria piętnastostopniowa=gram-calorie kaloria piętnastostopniowa=small calorie kaloria średnia=mean calorie kaloria termochemiczna=thermochemical calorie .

kaloryczność pokarmowa=calorific value kalorymetr=calorimeter kalorymetr lodowy Bunsena=Bunsen ice calorimeter kalorymetr lodowy Bunsena=ice calorimeter kalorymetr przepływowy=flow calorimeter kalorymetria pomiary ilości ciepła=calorimetry kalorymetryczny=calorimetric kaloryzator=calorizator kaloryzowanie=calorizing kalota=calotte kalota=roughing tool kalota tunelu=crownsection of tunnel kalutron separator izotopów=calutron kambr okres=Cambrian kambuz=caboose kamera balistyczna do fotografowania torów pocisków=ballistic camera kamera celownicza w aparacie lustrzanym dwuobiektywowym=viewing camera kamera Debyea-Scherrera=powder camera kamera do zdjęć lotniczych=aerial camera kamera do zdjęć lotniczych=aerocamera kamera filmowa=cine-camera kamera filmowa=cinematograph camera kamera filmowa=film camera kamera filmowa=motion-picture camera kamera filmowa do filmów wąskotaśmowych=cine-camera kamera fotograficzna=camera kamera fotograficzna=still camera kamera internetowa=webcam kamera panoramiczna=panoramie camera kamera podwodna do zdjęć pod wodą=submarine camera kamera podwodna do zdjęć podwodnych=underwater camera kamera powielająca=step-and-repeat camera kamera redukcyjna=reduction camera kamera telewizji dozorowej=surveillance camera kamera telewizyjna=camera kamera telewizyjna=telecamera kamera telewizyjna=television camera kamera telewizyjna=video camera kamera ultradźwiękowa=ultrasonic camera kamera wideo=camcorder kamera wieloobrazkowa=multiplying camera kamera wirtualna=virtual camera kamera wizyjna zespolona z magnetowidem i magnetofonem=camcorder video camera+tape recorder kamera z regulacją prędkości przesuwu taśmy filmowej=multi-speed camera kamera zdjęciowa=film camera kamerownia=camera room kamerton=tuning fork kamerzysta=cameraman kamfen=camphene kamień=stent kamień=wrought kamień amazoński=amazonite kamień arsenowy zawierający Cu=speise kamień budowlany=building stone kamień ciosany=ashlar kamień ciosany=cut stone kamień ciosany=dressed stone kamień cynowy=cassiterite kamień cynowy=tin-stone kamień dający się obrabiać we wszystkich kierunkach=freestone .

kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień kamień do ostrzenia=grindstone do wyrobu osełek=honestone drogowy=road stone gzymsowy=coping stone impulsowy wychwytu=impulse pallet impulsowy wychwytu chronometrowego=roller pallet jarzma=link block kotłowy=boiler scale kotłowy=furring kotwiący=bondstone krawężnikowy=kerb-stone księżycowy=adularia księżycowy odmiana ortoklazu=moonstone kształtowany=shaped stone łamany=rubble lęku=slide łęku=slider łęku=tumbling block litograficzny=lithographic stone łożyskowy=hole jewel łożyskowy oporowy=end jewel łupany=square stone miedziowy=copper matte miedziowy o zawartości 60-80% Cu=fine metal młyński=millstone nakrywkowy=cap jewel nakrywkowy=end stone nakrywkowy=end-piece narożny=corner-stone niklowy=nickel matte oporowy do zmiany kierunku murowania=kneeler piwny=beer scale piwny=beer stone polny=cobble polny=rubble półszlachetny=semiprecious stone probierczy=touchstone probierski=Lydian stone produkt pośredni w metalurgii metali nieżelaznych=matte ścieraka=grinder stone ścieraka=grinding wheel ścieraka=pulp grindstone ścierny=abrasive brick ścierny=abrasive stick ścierny=pulpstone spoczynkowy=locking-stone spoczynkowy wychwytu chronometrowego=detent locking-stone spustowy wychwytu chronometrowego=roller pallet surowy=coarse metal szlachetny=gem stone szlachetny=jewel szlachetny=precious stone wapienny=limestone wciskany=friction-tight jewel wciskany=push-in type jewel węgielny=foundation stone wieńczący ściany szczytowej=apex stone wieńczący ściany szczytowej=crown stone winny=argols winny=crude cream of tartar winny=wine lees .

kamień wypełniający=gallet kamień zerodowany wiatrem=rillstone kamień zerodowany wiatrem=ventifact kamień zwornikowy=keystone kamień zwornikowy w sklepieniu=closer kamienia kotłowego=scaling chisel kamienia kotłowego=scaling hammer kamieniarka=stonework kamieniarz=stone mason kamienie niestopione składniki masy szklanej=stones kamieniotom=quarry kamienisty=lithic kamionka=vitrified clay kamionka chemoodporna=chemical stoneware kamionka szlachetna=fine stoneware kamizelka ratunkowa=life preserver kamizelka ratunkowa=life vest kamizelka ratunkowa=life-jacket kamizelka ratunkowa nadmuchiwana=mae west kamkorder=camcorder kampania cukrownicza=sugar campaign kampania pieca=furnace life kampus=campus kanał=conduit kanał=duet kanał akustyczny=sound channel kanał akustyczny=voice channel kanał alarmu=alarm channel kanał alfa=alpha channel kanał analogowy=analog channel kanał audytu=audit channel kanał badawczy=test channel kanał bez pamięci=memoryless channel kanał bezpośredniego dostępu do danych=direct access data channel kanał binarny=binary channel kanał burzowy=storm drain kanał burzowy=storm water drain kanał czasowy=time-derived channel kanał częstotliwościowy=frequency channel kanał częstotliwościowy naturalny=voice-frequency channel kanał częstotliwościowy nośny=carrier current channel kanał derywacyjny=approach flume kanał do napromieniania=experimental hole kanał do napromieniania=exposure hole kanał docelowy=forward channel kanał dopływowy=inlet channel kanał dopływowy górny=head race kanał doprowadzający gaz=fantail kanał doprowadzający włókna do rotora=feeding tube kanał doświadczalny=experimental hole kanał doświadczalny=test hole kanał doświadczalny reaktora=beam hole kanał dupleksowy=duplex channel kanał dupleksowy=full-duplex channel kanał dwójkowy=binary channel kanał dymowy=chimney flue kanał dymowy=flue kanał dymowy=gas pass kanał dymowy=smoke flue kanał dyskretny=discrete channel kanał dyskretny=main channel .

kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał kanał dźwiękowy w morzu=sound channel falowy=wave duct filmowy=film gate filmowy=projection gate główny=induced chan